Sisällys Contents. Kuvat Figures. * uusi kuva tai taulukko new figure or table

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys Contents. Kuvat Figures. * uusi kuva tai taulukko new figure or table"

Transkriptio

1 Sisällys Contents Lukijalle Till läsaren Foreword Metlan metsätilastot 2011 Metlas skogsstatistik 2011 Forest statistics at Metla in Pääluvut ja toimittajat Contents in brief and editors Taulukko- ja kuvaluettelot List of tables and figures Käytetyt symbolit Explanation of symbols Puulajit Tree species Keskeisiä muuntokertoimia Essential conversion factors Puuvirrat Kartat Maps Sammandrag Summary Hakemisto Index * uusi kuva tai taulukko new figure or table 1 metsävarat FOREST RESOURCES Teksti Tietotaulu Metsien ulkopuolella puustoa lähes 80 miljoonaa kuutiometriä Kirjallisuus Literature Maankäyttö Suomessa Land use in Finland Omistajaryhmien osuudet metsätalousmaasta, puuston tilavuudesta ja kasvusta Forestry land, growing stock and annual increment of growing stock by ownership category Puuston tilavuus metsä- ja kitumaalla 1920-luvulta lähtien Growing stock volumes on forest land and poorly productive forest land since the 1920s Metsien ikärakenne ja 2000-luvulla Age structure of forests in the 1960s and 2000s Puulajien osuudet vallitsevuudesta, puuston tilavuudesta, puuston vuotuisesta kasvusta ja poistumasta metsä- ja kitumaalla Tree species dominance, growing stock volumes, annual increment of growing stock and total drain on forest land and on poorly productive forest land by tree species Puuston kasvu ja poistuma Annual increment of growing stock and growing stock drain Metsämaan pinta-ala metsänomistajaryhmittäin 2009 Forest land area by forest ownership category, Yksityishenkilöiden omistamien metsätilakokonaisuuksien lukumäärä ja pinta-ala metsätilakokonaisuuksien kokoluokittain 2009 Number and forest land area of non-industrial, private forest property entities classified by size, Metsätilastollinen vuosikirja

2 Contents 1.0 Suomen metsävarat Finland s forest resources Pinta-alajakaumat Area distributions 1.1 Metsätalousmaa Forestry land Kankaat ja suot metsätalousmaalla Mineral soils and mires on forestry land Ojitustilanne metsätalousmaalla Drainage situation on forestry land Kasvupaikat metsämaan kankailla ja soilla Site fertility classes on mineral soils and on mires on forest land Metsätalousmaa omistajaryhmittäin Ownership of forestry land Metsämaa omistajaryhmittäin Ownership of forest land Puuntuotannon metsämaa omistajaryhmittäin Ownership of forest land available for wood production Yksityisten metsänomistajien metsätilakokonaisuuksien lukumäärä omistajan kotipaikkakunnan mukaan Number of non-industrial, private forest property entities by owner s permanent place of residence, December 31, Yksityisten metsänomistajien metsätilakokonaisuuksien metsämaan pinta-ala omistajan kotipaikkakunnan mukaan Forest land area of non-industrial, private forest property entities by owner s permanent place of residence, December 31, Metsätilakokonaisuudet omistusmuodoittain Forest property entities by forest ownership categories, December 31, Metsätalousmaan kauppahinnat Transaction prices paid for forestry land, Puulajien vallitsevuus ja metsiköiden sekapuustoisuus metsämaalla Tree species dominance and pure and mixed stands on forest land Metsiköiden ikäluokat metsämaalla Age of forest stands on forest land Metsiköiden kehitysluokat puuntuotannon metsämaalla Stand development classes on forest land available for wood production Metsiköiden metsänhoidollinen laatu puuntuotannon metsämaalla Silvicultural quality of forest stands on forest land available for wood production Puuston määrä, rakenne ja kasvu Volume and structure of the growing stock, and volume increment 1.16 Puuston tilavuus metsä- ja kitumaalla puulajeittain Growing stock volumes on forest land and on poorly productive forest land by tree species Puuston tilavuus puuntuotannon metsä- ja kitumaalla puulajeittain Volume of growing stock on forest land and on poorly productive forest land available for wood production by tree species Puuston tilavuus metsä- ja kitumaalla omistajaryhmittäin Volume of growing stock on forest land and on poorly productive forest land by forest ownership category Puuston tilavuus puuntuotannon metsä- ja kitumaalla omistajaryhmittäin Volume of growing stock on forest land and on poorly productive forest land available for wood production by forest ownership category Puuston keskitilavuus metsämaalla Mean growing stock volumes on forest land Puuston keskitilavuus puuntuotannon metsämaalla kehitysluokittain Mean growing stock volumes on forest land available for wood production by stand development class Puuston tilavuus puutavaralajeittain metsä- ja kitumaalla Volume of growing stock by roundwood assortment on forest land and on poorly productive forest land Puuston tilavuus puiden läpimittaluokittain metsämaalla Growing stock volume by tree diameter distribution on forest land Puuston vuotuinen kasvu metsä- ja kitumaalla Annual increment of growing stock on forest land and on poorly productive forest land Puuston keskikasvu metsämaalla Mean annual increment of growing stock on forest land Puuston vuotuinen kasvu metsä- ja kitumaalla omistajaryhmittäin Annual increment of growing stock on forest land and on poorly productive forest land by forest ownership category Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2011

3 Sisällys Puuston poistuma ja puuston biomassa Growing stock drain and biomass of trees 1.27 Puuston poistuma Total drain, Puuston poistuma omistajaryhmittäin Total drain by forest ownership category, Puuston biomassa metsä- ja kitumaalla Biomass of trees on forest land and on poorly productive forest land Maakunnittaiset metsävarat Forest resources by province 1.30 Maakunnittaiset metsävarat Forest resources by province Metsäkasvillisuusvyöhykkeet Forest vegetation zones 1.31 Kasvupaikkatyypit kangasmailla metsäkasvillisuusvyöhykkeittäin Site fertility classes on mineral soils by forest vegetation zone Metsiköiden ikäluokat metsä- ja kitumaalla metsäkasvillisuusvyöhykkeittäin Age classes of forest stands on forest land and on poorly productive forest land by forest vegetation zone metsien monimuotoisuus ja terveys FOREST BIODIVERSITY AND HEALTH Teksti Tietotaulut Joka kymmenes Suomen eliölaji on uhanalainen Kesän 2010 myrskyissä vaurioitui yli 8 miljoonaa kuutiometriä puuta Kirjallisuus Literature Luonnonsuojelualueet Nature conservation areas Suojeltujen ja rajoitetussa metsätalouskäytössä olevien metsien osuus metsä- ja kitumaan pinta-alasta metsäkeskuksittain Proportion of protected forests and areas under restricted forestry use of forest land and poorly productive forest land by forestry centre, December 31, Vaurioituneiden (harsuuntumisaste > 25 %) havupuiden osuus puuvaroiltaan suurimmissa Euroopan maissa 2010 Proportion of damaged conifers (degree of defoliation > 25 %) in countries with largest growing stock volumes in Europe, Sammalnäytteiden lyijy- ja nikkelipitoisuus 1985, 1995 ja Lead and nickel concentration in mosses in 1985, 1995 and Metsien suojelu ja monimuotoisuus Forest protection and biodiversity 2.1 Suojellut ja rajoitetussa metsätalouskäytössä olevat alueet Protected forests and areas under restricted forestry use, December 31, Suojeltu ja rajoitetussa metsätalouskäytössä oleva metsä- ja kitumaa Protected forests and areas under restricted forestry use on forest land and on poorly productive forest land, December 31, Suojeltu ja rajoitetussa metsätalouskäytössä oleva metsätalousmaa suojelualuetyypeittäin Protected forests and areas under restricted forestry use on forestry land by forest protection area type, December 31, Lakisääteiset luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet valtion mailla 2011 Statutory nature conservation and wilderness areas on state land, Metsien ennallistaminen valtion mailla olevilla suojelualueilla Forest restorations completed on protected areas on state land, Kuolleen puuston keskitilavuus metsämaalla Mean volume of decayed and other dead trees on forest land Uhanalaiset lajit ja luontotyypit Threatened species and habitat types 2.7 Uhanalaisten lajien määrä 2010 Numbers of threatened species, Metsätilastollinen vuosikirja

4 Contents Talousmetsien luonnonhoito Ecosystem management in commercial forests 2.8 Metsälain mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt yksityismetsissä Especially valuable habitats, as defined in the Finnish Forest Act, in non-industrial, private forests, December 31, Yksityismetsien monimuotoisuuden ylläpitämiseen ja metsäluonnon hoitohankkeisiin käytetty valtion tuki State subsidy used for maintaining biodiversity and management of forest nature in non-industrial, private forests, Luontokohteiden ominaispiirteiden ja puuston säilyminen yksityismetsien hakkuissa Preserving the special features and retained stock of valuable habitats in roundwood removals in non-industrial, private forests, Säästöpuut yksityismetsien avohakkuissa Retention trees in clear fellings in non-industrial, private forests, Vesiensuojelun laatu yksityismetsissä The quality of water protection activities in non-industrial, private forests, Metsätuhot Forest damage 2.13 Eriasteiset metsätuhot puuntuotannon metsämaalla Degree of forest damage on forest land available for wood production Metsikön laatua alentavien metsätuhojen ilmiasu puuntuotannon metsämaalla Symptoms of forest damage reducing stand quality in roundwood production on forest land available for wood production Metsikön laatua alentavien metsätuhojen aiheuttajat puuntuotannon metsämaalla Occurrence of damaging agents reducing stand quality in roundwood production on forest land available for wood production Metsäpalot Forest fires, Metsätuhokorvaukset Forest damage compensations, metsien hoito SILVICULTURE Teksti Tietotaulu Kannonnostoala lähestyy hehtaaria vuodessa Kirjallisuus Literature Metsänuudistaminen Natural and artificial regeneration, Metsänviljely puulajeittain Artificial regeneration by tree species, Istutukseen toimitetut kotimaiset taimet Number of domestic seedlings delivered for planting, Taimikonhoito ja nuoren metsän kunnostus Tending of seedling stands and improvement of young stands, Metsänlannoitus Forest fertilisation, Kunnostusojitus Ditch network maintenance, Metsäteiden rakentaminen Construction of forest roads, Metsäteiden perusparannus Basic improvement of forest roads, Hakkuupinta-alat Area treated with fellings, Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kokonaiskustannukset Total costs of silvicultural and forest improvement work, Yksityismetsien metsänhoito- ja metsänparannustöiden rahoitus Financing of silvicultural and forest improvement work in non-industrial, private forests, Eri työlajien osuudet metsänhoito- ja metsänparannustöiden kokonaiskustannuksista The share of total costs of silvicultural and forest improvement work by type of work, Metsänhoito- ja metsänparannustyöt 2010 Silvicultural and forest improvement work, Metsänhoito- ja metsänparannustöiden työmäärät Silvicultural and forest improvement work 3.1 Metsänhoito- ja metsänparannustöiden työmäärät 2010 Amounts of silvicultural and forest improvement work, Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2011

5 Sisällys 3.2 Uudistusalan valmistaminen Preparation of regeneration areas, Maanmuokkaus: laikutus, äestys ja mätästys Soil preparation: patch scarification, disc trenching and mounding, Metsänviljely omistajaryhmittäin Artificial regeneration by forest ownership category, Metsänviljely puulajeittain Artificial regeneration by tree species, Pellonmetsitys Afforestation of arable land, Metsäpuiden siemenkeräykset Amounts of seed collected, Metsäpuiden siementen tuonti ja vienti Imports and exports of forest tree seeds, Taimitarhakylvöt sekä testatun ja alustavasti testatun siemenen osuus siemenmäärästä Amounts of seed used in nurseries and the proportion of tested and qualified seed of the total seed amount, Istutukseen toimitetut kotimaiset taimet Number of domestic seedlings delivered for planting, Metsäpuiden taimien tuonti ja vienti Imports and exports of seedlings, Taimikonhoito ja nuoren metsän kunnostus Tending of seedling stands and improvement of young stands, Pystykarsinta Pruning, Kasvatushakkuiden ennakkoraivaus Initial clearings of intermediate felling areas, Metsänlannoitus Forest fertilisation, Kunnostusojitus Ditch network maintenance, Metsäteiden rakentaminen ja perusparannus Construction and basic improvement of forest roads, Juurikäävän torjunta kantokäsittelyllä Repelling root-rot disease by stump treatment, Hakkuupinta-alat Area treated with fellings, Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset Costs of silvicultural and forest improvement work 3.20 Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kokonaiskustannukset 2010 Total costs of silvicultural and forest improvement work, Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kokonaiskustannukset työlajeittain 2010 Total costs of silvicultural and forest improvement work by type of work, Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kokonaiskustannukset työlajeittain Total costs of silvicultural and forest improvement work by type of work, Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kokonaiskustannukset omistajaryhmittäin Total costs of silvicultural and forest improvement work by forest ownership category, Yksityismetsien metsänhoito- ja metsänparannustöiden rahoitus 2010 Financing of silvicultural and forest improvement work in non-industrial, private forests, Yksityismetsien puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen käytetty valtion tuki ja laina State subsidy and loan used for securing wood production and energy wood harvesting in non-industrial, private forests, Metsänhoito- ja metsänparannustöiden yksikkökustannukset 2010 Unit costs of silvicultural and forest improvement work, Kunnostusojituksen yksikkökustannukset 2010 Unit costs of ditch network maintenance, Metsäteiden rakentamisen ja perusparannuksen yksikkökustannukset 2010 Unit costs of construction and basic improvement of forest roads, Keskeisten metsänhoito- ja metsänparannustöiden yksikkökustannukset yksityismetsissä Unit costs of some silvicultural and forest improvement work in non-industrial, private forests, PUUKAUPPA JA HAKKUUT ROUNDWOOD MARKETS Teksti Tietotaulu Puukauppatilastot uudistuivat vuonna Kirjallisuus Literature Metsätilastollinen vuosikirja

6 Contents 4.1 Kantohintojen vaihtelu metsäkeskuksittain 2010 Variation in stumpage prices by forestry centre, Reaaliset kantohinnat yksityismetsien puukaupoissa 1949/ Real stumpage prices in non-industrial, private forests, 1949/ Yksityismetsien viikoittaiset puukauppamäärät Weekly roundwood trade in non-industrial, private forests, Raakapuun reaaliset kantohinnat yksityismetsien puukaupoissa Real stumpage prices in non-industrial, private forests, Raakapuun reaaliset hankintahinnat yksityismetsien puukaupoissa Real roadside prices in non-industrial, private forests, Markkinahakkuut kuukausittain Commercial roundwood removals by month Markkinahakkuut omistajaryhmittäin Commercial roundwood removals by forest ownership category, Keskeisiä lukuja puumarkkinoilta 2010 Key figures for the roundwood markets, Yksityismetsien puukauppa Roundwood trade in non-industrial, private forests 4.1 Yksityismetsien puukauppamäärät Roundwood trade in non-industrial, private forests, Yksityismetsien puukauppamäärät kauppamuodoittain Roundwood trade in non-industrial, private forests by type of sale, Raakapuun hinnat yksityismetsien puukaupoissa Roundwood prices in non-industrial, private forests 4.3 Yksityismetsien kanto- ja hankintahinnat kuukausittain Average monthly stumpage and roadside prices in non-industrial, private forests, Yksityismetsien kantohinnat metsäkeskuksittain 2010 Average stumpage prices in non-industrial, private forests by forestry centre, Yksityismetsien hankintahinnat metsäkeskuksittain 2010 Average roadside prices in non-industrial, private forests by forestry centre, Yksityismetsien kantohinnat Average stumpage prices in non-industrial, private forests, Yksityismetsien hankintahinnat Average roadside prices in non-industrial, private forests, Markkinahakkuut ja hakkuukertymä Roundwood production 4.8 Markkinahakkuut kuukausittain Commercial roundwood removals by month, Markkinahakkuut omistajaryhmittäin ja kuukausittain Commercial roundwood removals by forest ownership category and month, Markkinahakkuut metsäkeskuksittain 2010 Commercial roundwood removals by forestry centre, Markkinahakkuut yksityismetsistä 2010 Commercial roundwood removals in non-industrial, private forests, Markkinahakkuut yksityismetsistä kauppamuodoittain 2010 Commercial roundwood removals in non-industrial, private forests by type of sale, Markkinahakkuut metsäteollisuusyhtiöiden ja Metsähallituksen metsistä 2010 Commercial roundwood removals in the forests of the forest industries and the state, Markkinahakkuut puutavaralajeittain Commercial roundwood removals by roundwood assortment, Markkinahakkuut omistajaryhmittäin Commercial roundwood removals by forest ownership category, Hakkuukertymä metsäkeskuksittain 2010 Total roundwood removals by forestry centre, Yksityismetsien hakkuukertymä metsäkeskuksittain 2010 Total roundwood removals from non-industrial, private forests by forestry centre, Hakkuukertymä puutavaralajeittain Total roundwood removals by roundwood assortment, Hakkuumahdollisuusarviot metsäkeskuksittain Estimates of cutting possibilities by forestry centre Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2011

7 Sisällys 5 puun korjuu ja kuljetus HARVESTING AND TRANSPORTATION OF ROUNDWOOD Teksti Tietotaulu Puunkorjuun ja kaukokuljetuksen kokonaiskustannukset Kirjallisuus Literature Hakkuukoneet markkinahakkuissa Harvesters in commercial roundwood production, Hakkuiden koneellistamisaste Degree of mechanisation in fellings of commercial roundwood, Metsätraktorit markkinahakkuissa Forwarders in commercial roundwood production, Puutavara-autot puun kaukokuljetuksessa Timber lorries in commercial roundwood transportation, Puun tuonti Suomeen rajanylityspaikoittain 2010 Imports of roundwood and wood residues by port and check point, Kotimaisen puun korjuu ja kuljetus 2010 Harvesting and transportation of domestic roundwood, Korjuukalusto Harvesting equipment 5.1 Puunkorjuun ja puun kaukokuljetuksen kalusto Forestry machines operating in harvesting and transportation of roundwood, Puun korjuu ja kuljetus Harvesting and transportation of wood 5.2 Koneellisen puunkorjuun yksikkökustannus hakkuutavoittain ja hakkuutapojen osuudet puumäärästä Unit costs in mechanised harvesting and proportion of harvested roundwood by felling method, Koneellisen puunkorjuun yksikkökustannus puutavaralajeittain Unit costs in mechanised harvesting by roundwood assortment, Puun kaukokuljetus 2010 Long-distance transportation of roundwood, Puun kaukokuljetussuoritteet ja kustannukset Volumes and costs in long-distance transportation of roundwood, Puun ja metsäteollisuustuotteiden maantiekuljetus Suomessa Road transportation of wood and forest industry products in Finland, Puun ja metsäteollisuustuotteiden rautatiekuljetus Suomessa Rail transportation of wood and forest industry products in Finland, Puun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankaupan kuljetukset 2010 Exports and imports transportation of wood and forest industry products, Puunkorjuun ja puun kaukokuljetuksen yksikkökustannukset Unit costs in harvesting and transportation of roundwood, Metsähakkeen tuotantoketjut Production methods of forest chips, metsien monikäyttö MULTIPLE-USE FORESTRY Teksti Tietotaulu Suomalainen metsäkin tuottaa ekosysteemipalveluita Kirjallisuus Literature * Suomalaisten osallistuminen metsäluontoon liittyviin ulkoiluharrastuksiin 2000 ja 2010 Participation in outdoor recreation connected with forests in Finland, 2000 and Luonnonmarjojen ja -sienten kauppaantulomäärät 2010 Market supply of wild berries and mushrooms, Metsätilastollinen vuosikirja

8 Contents 6.3 Luonnonmarjojen kauppaantulomäärät Market supply of wild berries, Hirven talvikanta ja hirvisaalis Moose winter population and bags of moose, Pienriistan saalismäärät Bags of small game, Metsän tuotteiden määriä ja arvoja 2010 Amount and value of various forest products, Ulkoilu ja luontomatkat Outdoor recreation and nature trips 6.1* Suomalaisten osallistuminen metsäluontoon liittyviin ulkoiluharrastuksiin Participation in outdoor recreation connected with forests Luontomatkat kohdealueen omistajan ja etäisyyden mukaan Nature trips according to land owner and the distance to the destination area Kansallispuistojen sekä Metsähallituksen retkeilyalueiden ja luontokeskusten arvioidut käyntimäärät Estimated number of visits to national parks, hiking areas, and visitor/nature centres located on state land, Metsän keräilytuotteet Hand-picked nature products 6.4 Luonnonmarjojen ja -sienten kauppaantulomäärät, ostohinnat ja poimintatulot 2010 Market supply, purchase prices and picking incomes of wild berries and mushrooms, Luonnonmarjojen ja -sienten kauppaantulomäärät ja poimintatulot Market supply and picking incomes of wild berries and mushrooms, Jäkälän vienti Suomesta Lichen exports from Finland, Riistasaalis Forest game 6.7 Nisäkässaalis 2010 Bagged mammals, Lintusaalis 2010 Bagged game birds, Riistasaalis Bags of game, Porotalous Reindeer husbandry 6.10 Porotalous Reindeer husbandry, metsäsektorin työvoima FOREST SECTOR LABOUR FORCE Teksti Kirjallisuus Literature Työvoima 2010 Labour force, Metsätalouden työlliset Employed persons in forestry, Työpanos puunkorjuussa ja metsänhoitotöissä Labour input in roundwood harvesting and silvicultural work, Puutuoteteollisuuden työlliset Employed persons in the wood-products industries, Massa- ja paperiteollisuuden työlliset Employed persons in the pulp and paper industries, Metsäsektorin työttömyysaste Unemployment rate in the forest sector, Metsäteollisuuden palkansaajien reaaliset tuntiansiot Real average hourly earnings of employees in the forest industries, Työntekijöiden reaaliansioiden kehitys toimialoittain Index of real earnings (wage earners only) by branch of industry, Metsäsektorin palkansaajien työtapaturmataajuus Accident frequency of employees in the forest sector, Metsäsektorin työvoima 2010 Labour force in the forest sector, Työvoima Labour force 7.1 Työvoima Total labour force, Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2011

9 Sisällys 7.2 Metsäsektorin työlliset Employed persons in the forest sector, Metsäsektorin (ml. huonekalujen valmistus) työlliset metsäkeskuksittain Employed persons in the forest sector (incl. manufacture of furniture) by forestry centre, Metsäsektorin työlliset sukupuolen mukaan Employed persons in the forest sector by gender, * Metsäsektorin työlliset iän mukaan Employed persons in the forest sector by age, Metsätalouden työlliset ammattiaseman mukaan Employed persons in forestry by employment status, Tehdyt työpäivät metsäsektorilla Working days in the forest sector, Metsäteollisuuden työlliset Employed persons in the forest industries, Metsäsektorin työttömyys Unemployed persons in the forest sector, Ansiot Wages and salaries 7.10 Metsätyöntekijöiden keskimääräiset tuntiansiot Average hourly earnings of forestry workers, Metsäteollisuuden palkansaajien (työntekijät ja toimihenkilöt) keskimääräiset tuntiansiot Average hourly earnings of employees in the forest industries, Metsäsektorin palkansaajien reaaliansioindeksi Index of real earnings in the forest sector, Työtaistelut Labour disputes 7.13 Metsäteollisuuden työtaistelut Labour disputes in the forest industries, Työtapaturmat Occupational accidents 7.14 Metsäsektorin työpaikkatapaturmat Accidents at work in the forest sector, Metsäsektorin palkansaajien työtapaturmataajuus Accident frequency of employees in the forest sector, Koulutus Forestry education 7.16 Metsätalouden tutkinnon suorittaneet Forestry education degree graduates, Metsäteollisuuden tutkinnon suorittaneet Forest industry education degree graduates, puun käyttö WOOD CONSUMPTION Teksti Kirjallisuus Literature Puun käyttö Suomessa 2010 Wood consumption in Finland, Raakapuun käyttö käyttötarkoituksittain Roundwood consumption by category of use, Metsäteollisuuden puun käyttö toimialoittain Wood consumption by the forest industries by branch of industry, Tukkipuun käyttö metsäteollisuudessa Consumption of logs by the forest industries, Kuitupuun ja tuontihakkeen käyttö metsäteollisuudessa Consumption of pulpwood and imported chips by the forest industries, Metsäteollisuuden kotimaisen ja tuontiraakapuun käyttö Consumption of domestic and imported roundwood by the forest industries, Metsäteollisuuden raakapuun käyttö toimialoittain 2010 Roundwood consumption by the forest industries by branch of industry, Metsäteollisuuden kotimaisen ja tuontiraakapuun käyttö toimialoittain Consumption of domestic and imported roundwood by the forest industries by branch of industry Metsätilastollinen vuosikirja

10 Contents 8.9 Metsäteollisuuden kotimaisen ja tuontiraakapuun käyttö puutavaralajeittain Consumption of domestic and imported roundwood by the forest industries by roundwood assortment Metsäteollisuuden raakapuun käyttö metsäkeskuksittain Roundwood consumption by the forest industries by forestry centre Puun käyttö Suomessa 2010 Wood consumption in Finland, Metsäteollisuuden ja energiantuotannon puun käyttö Wood consumption by the forest industries and in energy generation, Kotimaisen ja tuontiraakapuun käyttö Consumption of domestic and imported roundwood,, Metsäteollisuuden puun käyttö Wood consumption by the forest industries, Metsäteollisuuden kotimaisen ja tuontipuun käyttö Consumption of domestic and imported wood by the forest industries, Raakapuun kokonaiskäyttö metsäkeskuksittain 2010 Total roundwood consumption by forestry centre, Metsäteollisuuden kotimaisen ja tuontipuun käyttö metsäkeskuksittain 2010 Consumption of domestic and imported wood by the forest industries by forestry centre, Puutuoteteollisuuden puun käyttö Wood consumption by the wood-products industries, Puutuoteteollisuuden puun käyttö toimialoittain Wood consumption by the wood-products industries by branch of industry, Sahateollisuuden puun käyttö Wood consumption by the sawmilling industry, Vaneriteollisuuden puun käyttö Wood consumption by the plywood and veneer industries, Massateollisuuden puun käyttö Wood consumption by the pulp industries, Massateollisuuden puun käyttö toimialoittain Wood consumption by the pulp industries by branch of industry, Mekaanisen massateollisuuden puun käyttö Wood consumption by the mechanical pulp industry, Selluteollisuuden puun käyttö Wood consumption by the chemical pulp industry, ENERGIA energy Teksti Tietotaulu Energiapuukaupan tilastointia tarvitaan, mutta toteutus haastavaa Kirjallisuus Literature Energian kulutus Suomessa energialähteittäin 2010 Energy consumption in Finland by source of energy, Energian kokonaiskulutus ja puupolttoaineiden kulutus Total energy consumption and consumption of wood fuels, Puupolttoaineiden kulutus Consumption of wood fuels, Energian kokonaiskulutus energiamuodoittain, Total energy consumption by form of energy, Kotimaisen ja tuontienergian kulutus Consumption of domestic and imported energy, Metsähakkeen käyttö Consumption of forest chips, Kasvihuonekaasujen päästöt ja nielut Suomen metsissä Greenhouse gas emissions and removals from forest land carbon pools in Finland, Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2011

11 Sisällys Energian kokonaiskulutus Total energy consumption 9.0 Energian kokonaiskulutus ja loppukäyttö Suomessa 2010 Total energy consumption and final energy consumption in Finland, Energian kokonaiskulutus energiamuodoittain ja energialähteittäin, Total energy consumption by form of energy and by energy source, Uusiutuvien energialähteiden kulutus Consumption of renewable energy sources, Puupolttoaineet Wood fuels 9.3 Puupolttoaineiden kulutus Wood fuel consumption, Kiinteiden puupolttoaineiden käyttö metsäkeskuksittain 2010 Solid wood fuel consumption by forestry centre, Metsähakkeen käyttö Consumption of forest chips, Puupelletit Wood pellets, Metsäteollisuuden energia Energy consumption in the forest industries 9.7 Metsäteollisuuden tehdaspolttoaineet Suomessa Mill fuels of the forest industries in Finland, Metsäteollisuuden sähkön kulutus Suomessa Electricity consumption by the forest industries in Finland, Turvevarat ja -tuotanto Peat resources and production 9.9 Turvevarat ja turvetuotannon pinta-ala metsäkeskuksittain Peat resources and area in peat production by forestry centre Turpeen tuotanto, käyttö ja ulkomaankauppa Production, consumption and foreign trade of peat, Kasvihuonekaasupäästöt ja hiilitase Greenhouse gas emissions and carbon stocks 9.11 Suomen kasvihuonekaasujen päästöt ja hiilinielut Finnish greenhouse gas emissions and carbon sinks, metsäteollisuus FOREST INDUSTRIES Teksti Tietotaulu Massa- ja paperiteollisuuden tuotantokapasiteetin sulkemiset Suomessa Kirjallisuus Literature Metsäteollisuuden tuotanto Production of the forest industries, Metsäteollisuuden kapasiteetin käyttöaste Capacity utilisation rates in the forest industries, * Metsäteollisuuden tuotannon reaalinen bruttoarvo Real gross value of production generated by the forest industries, Sahatavaran ja vanerin tuotanto ja kotimainen kulutus Production and domestic consumption of sawn goods and plywood, Puumassan sekä paperin ja kartongin tuotanto Production of pulp, and paper and paperboard, Metsäteollisuuden kustannusrakenne 2009 Cost structure in the forest industries, * Metsäteollisuuden reaaliset investoinnit Suomessa ja investointiaste Real investments of the forest industries in Finland, and investment rates, Metsäteollisuuden reaalinen liikevaihto Suomessa Real annual turnover of the forest industries in Finland, Metsäteollisuuden kannattavuus Suomessa Profitability of the forest industries in Finland, Fosfori- ja typpipäästöt vesistöihin päästölähteen mukaan 2010 Waste water discharge of phosphorus and nitrogen by emission source, Metsäteollisuustuotteiden tuotanto, ulkomaankauppa ja kulutus 2010 Production, foreign trade and consumption of forest industry products, Metsätilastollinen vuosikirja

12 Contents Tuotanto ja investoinnit Production and investments 10.1 Sahatavaran ja puulevyjen tuotanto Production of sawn goods and wood-based panels, Puumassan tuotanto Production of wood pulp, Paperin ja kartongin tuotanto Production of paper and paperboard, Sahatavaran kotimainen kulutus Domestic consumption of sawn goods, Paperin ja kartongin kotimainen kulutus, talteenotto ja uusiokäyttö Domestic consumption, collection and utilisation of paper and paperboard, Metsäteollisuuden tuotannon bruttoarvo ja jalostusarvo Gross and added value of production generated by the forest industries, Metsäteollisuuden investoinnit Suomessa Investments of the forest industries in Finland, Kannattavuus Profitability 10.8 Metsäteollisuuden liikevaihto Suomessa Turnover of the forest industries in Finland, Metsäteollisuuden kannattavuus Suomessa Profitability of the forest industries in Finland, Metsäteollisuuden rahoitusasema Suomessa Financial position of the forest industries in Finland, Päästöt ilmaan ja vesistöihin Emissions Metsäteollisuuden polttoaineperäiset kasvihuonekaasupäästöt toimialoittain Fuel-based greenhouse gas emissions by the forest industries, by branch of industry, Metsäteollisuuden polttoaineperäiset kasvihuonekaasupäästöt polttoaineryhmittäin Fuel-based greenhouse gas emissions by the forest industries, by fuel category, Metsäteollisuuden rikki- ja typpipäästöt ilmaan Atmospheric emissions of sulphur (as SO 2 ) and nitrogen oxides (NO x ) by the forest industries, Metsäteollisuuden päästöt vesistöihin Waste water discharge from the forest industries, metsäteollisuuden ulkomaankauppa FOREIGN TRADE BY FOREST INDUSTRIES Teksti Kirjallisuus Literature Suomen tavaraviennin reaaliarvo Total real value of exports of Finland, Puun ulkomaankauppa Foreign trade in roundwood and wood residues, Tuontipuun osuus suomalaisen metsäteollisuuden puunhankinnasta Proportion of imported wood of the wood procurement of the Finnish forest industries, Puun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankaupan arvon jakautuminen tuoteryhmiin 2010 Foreign trade in roundwood and forest industry products by product group, Suomen metsäteollisuustuotteiden viennin arvo määrämaittain 2010 Value of exports of Finnish forest industry products by country of destination, Suomen metsäteollisuustuotteiden viennin arvon jakautuminen määrämaittain Percentage value of Finland s exports of forest industry products by country of destination, Metsäteollisuustuotteiden tuotanto ja vienti Production and exports of forest industry products, Puutuoteteollisuuden tuotteiden viennin yksikköarvot Unit values of exports of wood-products industries, Massa- ja paperiteollisuuden tuotteiden viennin yksikköarvot Unit values of exports of pulp and paper industries, Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2011

13 Sisällys 11.0 Suomen ulkomaankauppa 2010 Finland s foreign trade, Puu Roundwood and wood residues 11.1 Puun tuonti puutavaralajeittain Imports of roundwood and wood residues by roundwood assortment, Puun tuonti Imports of roundwood and wood residues, Raakapuun tuonti puutavaralajeittain Imports of roundwood by roundwood assortment, Puun tuonti alkuperämaittain 2010 Imports of roundwood and wood residues by country of origin, Puun tuonti alkuperämaittain Imports of roundwood and wood residues by country of origin, Puun vienti puutavaralajeittain Exports of roundwood and wood residues by roundwood assortment, Puun vienti Exports of roundwood and wood residues, Puun vienti määrämaittain 2010 Exports of roundwood and wood residues by country of destination, Metsäteollisuustuotteet Forest industry products 11.9 Suomen ulkomaankaupan arvo maittain 2010 Finnish foreign trade by country, Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo määrämaittain Value of exports of forest industry products by country of destination, Metsäteollisuustuotteiden vientimäärät Export volumes of forest industry products, Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo Value of exports of forest industry products, Metsäteollisuustuotteiden viennin yksikköarvot Unit prices of forest industry products in exports, Puutuoteteollisuuden tuotteiden vientimäärät määrämaittain 2010 Exports of wood-products industries by country of destination, Puutuoteteollisuuden tuotteiden viennin arvo määrämaittain 2010 Value of exports of wood-products industries by country of destination, Massa- ja paperiteollisuuden tuotteiden vientimäärät määrämaittain 2010 Exports of pulp and paper industries by country of destination, Massa- ja paperiteollisuuden tuotteiden viennin arvo määrämaittain 2010 Value of exports of pulp and paper industries by country of destination, Metsäteollisuustuotteiden tuontimäärät Imports of forest industry products, Metsäteollisuustuotteiden tuonnin arvo Value of imports of forest industry products, metsäsektori kansantaloudessa FOREST SECTOR IN FINLAND S NATIONAL ECONOMY Teksti Tietotaulu Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto veroilmoitustiedot yksityismetsätalouden kannattavuusseurannan tueksi Kirjallisuus Literature Metsäsektorin ja kaikkien toimialojen arvonlisäys 2010 Value added in the forest sector and in all industries, Metsäsektorin arvonlisäys ja osuus bruttokansantuotteesta Value added in the forest sector and its share in gross domestic product, Koko kansantalouden BKT:n vuosittaiset volyymimuutokset ja metsäsektorin osuus muutoksista Annual changes in the total GDP and forest sector s contribution to change, Metsäsektorin osuus bruttokansantuotteesta metsäkeskuksittain vuonna 2008 The share of the forest sector in the regional GDP by forestry centre, Metsätilastollinen vuosikirja

14 Contents 12.5 Bruttokantorahatulot Gross stumpage earnings, Yksityismetsien puuntuotannon reaalinen sijoitustuotto osatekijöittäin Real investment return in wood production in non-industrial, private forests by component, Kansantalouden toimialojen arvonlisäykset vuonna 2010 Value added in various industries of the national economy, Metsäsektorin merkitys kansantaloudessa The significance of the forest sector in gross domestic product 12.1 Metsätalouden tuotos, arvonlisäys ja toimintaylijäämä käypiin hintoihin Output, value added and operating surplus in forestry at current prices, Puutuoteteollisuuden tuotos, arvonlisäys ja toimintaylijäämä käypiin hintoihin Output, value added and operating surplus in wood-products industries at current prices, Massa- ja paperiteollisuuden tuotos, arvonlisäys ja toimintaylijäämä käypiin hintoihin Output, value added and operating surplus in pulp and paper industries at current prices, Bruttokansantuote sekä metsäsektorin ja maatalouden arvonlisäys Gross domestic product and value added in the forest sector and agriculture, Metsäsektorin arvonlisäys käypiin hintoihin ja sen osuus alueen kokonais-bkt:sta metsäkeskuksittain 2008 Value added in the forest sector at current prices, and its share in the total regional GDP by forestry centre, Kokonaistuottavuuden kehitys metsäsektorilla The development of multi-factor productivity in the forest sector, Työn tuottavuuden kehitys metsäsektorilla The development of labour productivity in the forest sector, Pääoman tuottavuuden kehitys metsäsektorilla The development of capital productivity in the forest sector, Metsäsektorin muutosten vaikutukset kansantalouteen The forest sector s influence on gross domestic product 12.9 Lopputuotteiden kysynnän lisäyksen aikaansaama kotimaisen tuotoksen ja ostajanhintaisen arvonlisäyksen muutos vuonna 2007 Effects of an increase in final demand on domestic output and on value added at purchasers prices, Metsäteollisuuden lopputuotteiden kysynnän lisäyksen aikaansaama kotimaisen tuotoksen muutos vuonna 2007 toimialoittain Effects of an increase in final demand for forest industry products on domestic output by industry, Lopputuotteiden kysynnän lisäyksen aikaansaama työllisyyden muutos vuonna 2007 Employment effects of an increase in final demand, Metsäteollisuuden lopputuotteiden kysynnän lisäyksen aikaansaama työllisyyden muutos vuonna 2007 toimialoittain Employment effects of an increase in final demand for forest industry products by industry, Toimialojen osuudet tavaroiden ja palveluiden viennistä vuonna 2007 Share of individual industrial sectors in exports of goods and services, Puuntuotannon tulot, menot ja tuotto Costs, incomes and returns in wood production Bruttokantorahatulot metsänomistajaryhmittäin 2010 Gross stumpage earnings by forest ownership category, Nettokantorahatulot metsänomistajaryhmittäin 2010 Net stumpage earnings by forest ownership category, Bruttokantorahatulot puutavaralajeittain Gross stumpage earnings by roundwood assortment, Kantorahatulot metsänomistajaryhmittäin Stumpage earnings by forest ownership category, Yksityismetsätalouden tulot, menot ja liiketulos suuralueittain metsämaan pinta-alaa kohti Incomes, expenses and operating profit in non-industrial, private forestry per unit of forest land area, Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2011

15 Sisällys Yksityismetsätalouden tulot, menot ja liiketulos metsäkeskuksittain 2010 Incomes, expenses and operating profit in non-industrial, private forestry by forestry centre, Yksityismetsien puuntuotannon nimellinen sijoitustuotto osatekijöittäin Investment return in wood production in non-industrial, private forests by component, kansainvälisiä metsätilastoja INTERNATIONAL FOREST STATISTICS Teksti Tietotaulut Euroopan metsät kunto arvioitu ja hyväksi todettu Puu entistä tärkeämpi energialähde Euroopan Unionissa Kirjallisuus Literature Metsä- ja puuvaroiltaan suurimmat maat Countries with largest forest areas and growing stock volumes * Tiukasti suojeltujen metsien (MCPFE luokka 1.1) osuus metsäpinta-alasta EU-maissa 2010 Proportion of strictly protected forests (MCPFE Class 1.1) of total forest area in EU countries, Raakapuun hakkuut Koko maailma Roundwood production, Whole world Sahatavaran ja puulevyjen tuotanto Koko maailma Production of sawn goods and wood-based panels, Whole world Puumassan ja paperin ja kartongin tuotanto Koko maailma Production of wood pulp and paper and paperboard, Whole world Suomi maailman metsäteollisuustuotteiden tuottajana ja viejänä 2010 Finland s position among the leading producers and exporters of some major forest industry products, Kansainvälisiä metsätilastoja International forest statistics Maailman metsävarat Global forest resources 13.1 Maailman metsävarat Global forest resources Euroopan metsävarat Forest resources in Europe Metsien suojelu Euroopan unionin maissa 2010 Protected forests in the European Union Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden tuotanto Production of roundwood and forest industry products 13.4 Raakapuun hakkuut maittain 2010 Roundwood production by country, Sahatavaran ja puulevyjen tuotanto maittain 2010 Production of sawn goods and wood-based panels by country, Puumassan, paperin ja kartongin tuotanto maittain 2010 Production of wood pulp, paper and paperboard by country, Kierrätyspaperin, kierrätyskuidun ja muusta kuin puukuidusta valmistetun massan tuotanto maittain 2010 Production of recovered paper, recovered fibre pulp and other fibre pulp by country, Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa Foreign trade in roundwood and forest industry products 13.8 Puun vienti maittain 2010 Exports of roundwood and wood residues by country, Puun tuonti maittain 2010 Imports of roundwood and wood residues by country, Metsäteollisuustuotteiden vienti maittain 2010 Exports of forest industry products by country, Metsäteollisuustuotteiden tuonti maittain 2010 Imports of forest industry products by country, Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankaupan arvo maittain 2010 Value of foreign trade of roundwood and forest industry products by country, Maailman raakapuun ja puutuoteteollisuuden tuotanto, vienti ja tuonti World production and foreign trade of roundwood and the wood-products industries, Metsätilastollinen vuosikirja

1 METSÄVARAT FOREST RESOURCES Teksti Kirjallisuus Literature... 42

1 METSÄVARAT FOREST RESOURCES Teksti Kirjallisuus Literature... 42 Sisällys Contents Lukijalle Till läsaren Foreword... 3 5 Metlan metsätilastot 2012 Metlas skogsstatistik 2012 Forest statistics at Metla in 2012... 7 9 Pääluvut ja toimittajat Contents in brief and editors...

Lisätiedot

1 metsävarat FOREST RESOURCES. Tietotaulu Metsän inventointijärjestelmät Suomessa Kirjallisuus Literature... 39

1 metsävarat FOREST RESOURCES. Tietotaulu Metsän inventointijärjestelmät Suomessa Kirjallisuus Literature... 39 Sisällys Contents Lukijalle... 3 Till läsaren... 4 Foreword... 5 Pääluvut ja toimittajat Contents in brief and editors... 6 Sisällys Contents... 7 Käytetyt symbolit Explanation of symbols... 23 Puulajit

Lisätiedot

1 metsävarat FOREST RESOURCES. Kirjallisuus Literature... 39

1 metsävarat FOREST RESOURCES. Kirjallisuus Literature... 39 Sisällys Contents Lukijalle Till läsaren Foreword... 3 Metlan metsätilastot 2013 Metlas skogsstatistik år 2013 Forest statistics at Metla in 2013. 5 Pääluvut ja toimittajat Contents in brief and editors...

Lisätiedot

Sisällys Contents. Kuvat Figures. * uusi kuva tai taulukko new figure or table

Sisällys Contents. Kuvat Figures. * uusi kuva tai taulukko new figure or table Sisällys Contents Lukijalle Till läsaren Foreword... 3 5 Metlan metsätilastot 2010 Metlas skogsstatistik 2010 Forest statistics at Metla in 2010... 7 12 Pääluvut ja toimittajat Contents in brief and editors...

Lisätiedot

Contents, see page 17

Contents, see page 17 SISÄLLYS Contents, see page 17 Lukijalle... 3 Pääluvut ja toimittajat... 6 Taulukko- ja kuvaluettelot... 7 Käytetyt symbolit... 28 Puulajit... 28 Kartat... 29 Sammandrag... 403 Summary... 413 Hakemisto...

Lisätiedot

SISÄLLYS. Contents, see page 17

SISÄLLYS. Contents, see page 17 SISÄLLYS Contents, see page 17 Lukijalle... 3 Pääluvut ja toimittajat... 6 Taulukko- ja kuvaluettelot... 7 Käytetyt symbolit... 27 Puulajit... 27 Kartta... 29 Sammandrag... 397 Summary... 405 Hakemisto...

Lisätiedot

SISÄLLYS Contents, see page 17

SISÄLLYS Contents, see page 17 SISÄLLYS Contents, see page 17 Alkusanat... 3 Pääluvut ja toimittajat... 6 Taulukko- ja kuvaluettelot... 7 Käytetyt symbolit... 27 Puulajit... 27 Kartat... 29 Sammandrag... 357 Summary... 363 Hakemisto...

Lisätiedot

Metsätilastollinen vuosikirja 2014 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2014 www.metla.fi/julkaisut/metsatilastollinenvsk/

Metsätilastollinen vuosikirja 2014 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2014 www.metla.fi/julkaisut/metsatilastollinenvsk/ Metsätilastollinen vuosikirja 2014 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2014 www.metla.fi/julkaisut/metsatilastollinenvsk/ Päätoimittaja Editor-in-Chief: Aarre Peltola Tietopalvelusihteeri Secretary:

Lisätiedot

Hakemisto. Metsätilastollinen vuosikirja

Hakemisto. Metsätilastollinen vuosikirja Hakemisto A Aluskuljetus 193 Ansiot metsätalous 227, 238, 240 metsäteollisuus 226-227, 239-240 Arvonlisäys metsäsektori Euroopan unionin maissa 410 Suomen kansantaloudessa 359-360, 363-368, 372-373 Autokuljetus

Lisätiedot

METSÄTILASTOLLINEN VUOSIKIRJA

METSÄTILASTOLLINEN VUOSIKIRJA Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Maa-, metsä- ja kalatalous 2009 Jord- och skogsbruk samt fiske Agriculture, forestry and fishery METSÄTILASTOLLINEN

Lisätiedot

HAKEMISTO. Metsätilastollinen vuosikirja

HAKEMISTO. Metsätilastollinen vuosikirja HAKEMISTO A Alueelliset metsäohjelmat 106 Aluskuljetus 189, 194-195, 198 Ansiot metsätalous 221-223, 228, 239, 241 metsäteollisuus 221-223, 228, 240-241 Arvonlisäys kansantaloudessa 333-335, 338-339, 341-346,

Lisätiedot

METSÄTILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2008

METSÄTILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2008 Suomen virallinen tilasto Maa-, metsä- ja kalatalous 2008 Finlands offi ciella statistik Jord- och skogsbruk samt fi ske Offi cial Statistics of Finland Agriculture, forestry and fi shery METSÄTILASTOLLINEN

Lisätiedot

HAKEMISTO. Metsätilastollinen vuosikirja

HAKEMISTO. Metsätilastollinen vuosikirja HAKEMISTO A Aluskuljetus 192, 196-197, 200 Ansiot metsäteollisuus 223, 225, 241 metsätyöntekijät 223-225, 240 reaaliansioindeksi 223, 229, 242 Arvonlisäys kansantaloudessa 327-331, 336, 340-343, 348 metsäsektori

Lisätiedot

HAKEMISTO. Metsätilastollinen vuosikirja

HAKEMISTO. Metsätilastollinen vuosikirja HAKEMISTO A Alueelliset metsäohjelmat 117 Aluskuljetus 203 Ansiot metsätalous 230-232, 238, 248, 250 metsäteollisuus 230-232, 237-238, 249-250 Arvonlisäys kansantaloudessa 357-358, 361, 363, 366-371, 375

Lisätiedot

Hakemisto. Metsätilastollinen vuosikirja

Hakemisto. Metsätilastollinen vuosikirja Hakemisto A Alueelliset metsäohjelmat 125 Aluskuljetus 203, 208 Ansiot metsätalous 236-238, 244, 254, 256 metsäteollisuus 236-238, 243-244, 255-256 Arvonlisäys kansantaloudessa 371-374, 377, 380-385, 389

Lisätiedot

METSÄTILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2007

METSÄTILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2007 SVT Maa-, metsä- ja kalatalous 2007 Jord- och skogsbruk samt fiske Agriculture, forestry and fishery METSÄTILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2007 Skogsstatistisk årsbok Finnish Statistical Yearbook of Forestry METSÄNTUTKIMUSLAITOS

Lisätiedot

Hakemisto. Metsätilastollinen vuosikirja

Hakemisto. Metsätilastollinen vuosikirja Hakemisto A Alueelliset metsäohjelmat 121-122 Aluskuljetus 202, 207 Ansiot metsätalous 238-240, 246, 257, 259 metsäteollisuus 238-240, 245-246, 258-259 Arvonlisäys kansantaloudessa 373-375, 378, 381, 384-389,

Lisätiedot

METSÄTILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2003

METSÄTILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2003 SVT Maa-, metsä- ja kalatalous 2003:45 Jord- och skogsbruk samt fiske Agriculture, forestry and fishery METSÄTILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2003 Skogsstatistisk årsbok Finnish Statistical Yearbook of Forestry

Lisätiedot

METSÄTILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2004

METSÄTILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2004 SVT Maa-, metsä- ja kalatalous 2004:45 Jord- och skogsbruk samt fiske Agriculture, forestry and fishery METSÄTILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2004 Skogsstatistisk årsbok Finnish Statistical Yearbook of Forestry

Lisätiedot

SISÄLLYS (Contents, see page 16)

SISÄLLYS (Contents, see page 16) SISÄLLYS (Contents, see page 16) Alkusanat... 3 Pääluvut ja toimittajat... 6 Käytetyt symbolit... 25 Puulajit... 26 Kartat... 27 Aluejaot... 27 Ilmasto... 31 * uusi kuva tai taulukko 1 METSÄVARAT Teksti...

Lisätiedot

Metsätilastollinen vuosikirja 2013 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2013 www.metla.fi/julkaisut/metsatilastollinenvsk/

Metsätilastollinen vuosikirja 2013 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2013 www.metla.fi/julkaisut/metsatilastollinenvsk/ Metsätilastollinen vuosikirja 2013 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2013 www.metla.fi/julkaisut/metsatilastollinenvsk/ Päätoimittaja Editor-in-Chief: Esa Ylitalo Tietopalvelusihteeri Secretary:

Lisätiedot

METSÄTILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2006

METSÄTILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2006 SVT Maa-, metsä- ja kalatalous 2006 Jord- och skogsbruk samt fiske Agriculture, forestry and fishery METSÄTILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2006 Skogsstatistisk årsbok Finnish Statistical Yearbook of Forestry METSÄNTUTKIMUSLAITOS

Lisätiedot

Päätoimittaja Editor-in-Chief: Esa Ylitalo Tietopalvelusihteeri Secretary: Irma Kulju

Päätoimittaja Editor-in-Chief: Esa Ylitalo Tietopalvelusihteeri Secretary: Irma Kulju Päätoimittaja Editor-in-Chief: Esa Ylitalo Tietopalvelusihteeri Secretary: Irma Kulju Taitto Lay-out: Irma Kulju Kuvat Figures: Sari Elomaa Valokuvat Photos: Erkki Oksanen Ulkoasusuunnittelu Design: Pentti

Lisätiedot

Metsäsektorin avaintilastoja 2016

Metsäsektorin avaintilastoja 2016 18.10.2016 Metsäsektorin avaintilastoja 2016 Luonnonvarakeskus / Tilastopalvelut Yhteystiedot: Jari Viitanen, puh. 029 532 3033, sähköposti: jari.viitanen@luke.fi (vuoden 2016 ennusteet) Martti Aarne,

Lisätiedot

5PUUNKORJUUJAKULJETUS

5PUUNKORJUUJAKULJETUS 5PUUNKORJUUJAKULJETUS Luvussa käsitellään puun korjuun ja kaukokuljetuksen kalustoa, suoritteita ja kustannuksia. Tilastot osoittavat puunkorjuun koneellistuneen nopeasti. Vuonna 1998 metsäteollisuuden

Lisätiedot

Päätoimittaja Editor-in-Chief: Esa Ylitalo Tietopalvelusihteeri Secretary: Irma Kulju

Päätoimittaja Editor-in-Chief: Esa Ylitalo Tietopalvelusihteeri Secretary: Irma Kulju Päätoimittaja Editor-in-Chief: Esa Ylitalo Tietopalvelusihteeri Secretary: Irma Kulju Taitto Lay-out: Irma Kulju Kuvat Figures: Sari Elomaa Valokuvat Photos: Erkki Oksanen; sivu 373 page 373: Erkki Oksanen

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. Kunnat 1 % Yksityinen 17 % Koivu, valeakaasia % Jalot lehtipuut 1 % Leppä % Muut puulajit 3 % Valtio 8 % Kuusi 7 % Mänty, lehtikuusi

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. 1 Yksityisyritykset 11 % Yksityistä misen alla oleva maa 15 % Valtion metsähallinto 37 % Muut puulajit Tervaleppä % 5 % Harmaaleppä

Lisätiedot

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009 Photo: Paavo Keränen KAINUU in statistics 2009 KAINUU IN PROPORTION TO THE WHOLE OF FINLAND Forest area Total area Roads Primary production Summer cottages Unemployed Populat. over 64 years Number of farms

Lisätiedot

3 Metsien hoito. Metsänuudistaminen. hoitoon liittyviä toimenpiteitä ja niiden rahoitusta esitellään Metsien monimuotoisuus ja terveys -luvussa.

3 Metsien hoito. Metsänuudistaminen. hoitoon liittyviä toimenpiteitä ja niiden rahoitusta esitellään Metsien monimuotoisuus ja terveys -luvussa. 3 Metsien hoito Vuonna 2012 metsänhoito- ja metsänparannustöiden suoritemäärät jäivät lähes kaikissa työlajeissa edellisvuotta pienemmiksi ja monissa työlajeissa alle kymmenen edeltäneen vuoden keskiarvon.

Lisätiedot

bioe-biod Bioenergiaa ja monimuotoisuutta vuonna 2020 ja sen jälkeen

bioe-biod Bioenergiaa ja monimuotoisuutta vuonna 2020 ja sen jälkeen bioe-biod bioenergy and biodiversity in 22 and beyond bioe-biod Bioenergiaa ja monimuotoisuutta vuonna 22 ja sen jälkeen (kaikki tulokset) Anniina Haatanen & Michael den Herder Projektin tavoitteet Tavoitteena

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 7 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. Yksityistämisen alla oleva maa 1 % Lepät 1 % Haapa 3 % Muut puulajit 5 % Yksityinen 35 % Valtio 9 % Rauduskoivu 18 % Mänty 1 % Kuusi

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 7 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. Yhteisöt Kirkko Tuntematon Valtio 41 % Valkopyökki 4 % Saksanpihta Männyt Muut puulajit 7 % Kuusi 34 % Tammet 1 Yksityinen 14 % Kunnat

Lisätiedot

5 Puun korjuu ja kuljetus

5 Puun korjuu ja kuljetus 5 Puun korjuu ja kuljetus Vuonna 2008 sekä puunkorjuun että puutavaran kaukokuljetuksen yksikkökustannukset nousivat huomattavasti edellisvuodesta. Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen hakkuissa puunkorjuu

Lisätiedot

11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA

11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA 11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA Suomen bruttokansantuote (BKT) kasvoi vain vajaan prosentin vuonna 2001, kun 1990-luvun jälkipuoliskolla vuosikasvut vaihtelivat 4 ja 6 prosentin välillä. Vuonna 2001 markkinahintainen

Lisätiedot

5PUUNKORJUUJAKULJETUS

5PUUNKORJUUJAKULJETUS 5PUUNKORJUUJAKULJETUS Luvussa käsitellään puun korjuun ja kaukokuljetuksen kalustoa, suoritteita ja kustannuksia. Lisäksi luvussa esitetään puun alueittaisia kulkuvirtoja ja keskikuljetusmatkoja koskevia

Lisätiedot

SISÄLLYS (Contents, see page 16)

SISÄLLYS (Contents, see page 16) SISÄLLYS (Contents, see page 16) Alkusanat... 3 Pääluvut ja toimittajat... 6 Käytetyt symbolit... 25 Puulajit... 26 Kartat... 27 Aluejaot... 27 Ilmasto... 29 * uusi kuva tai taulukko 1 METSÄVARAT Teksti...

Lisätiedot

5 Hakkuut ja puun kuljetus

5 Hakkuut ja puun kuljetus Hakkuut ja puun kuljetus Vuonna 2013 teollisuuden käyttöön hakattiin puuta kaikkiaan 6,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 11 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kun lisäksi energiapuun määräksi arvioitiin

Lisätiedot

12 Metsäsektori kansantaloudessa

12 Metsäsektori kansantaloudessa Metsäsektori kansantaloudessa Odotettuja merkkejä noususuhdanteen alusta ei näkynyt vuonna 2013. Kansantalouden tilinpidon ennakkotietojen mukaan volyymilla mitattu bruttokansantuote laski prosentin edellisvuodesta.

Lisätiedot

TŠEKKI. Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT. Puulajien osuus puuston tilavuudesta.

TŠEKKI. Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu  METSÄVARAT. Puulajien osuus puuston tilavuudesta. METSÄVARAT Metsänomistus Puulajien osuus puuston tilavuudesta yksityishenk ilöt 19% kunnat 17% yritykset 3% yhteisöt 1% valtio 6% Lähde:Information on forests and forestry in the Czech Republic by 1 pyökki

Lisätiedot

6 PUUN KORJUU JA KULJETUS

6 PUUN KORJUU JA KULJETUS 6 PUUN KORJUU JA KULJETUS Luvussa käsitellään puun korjuun ja kaukokuljetuksen kalustoa, suoritteita ja kustannuksia. Tilastot osoittavat puunkorjuun koneellistuneen nopeasti. Vuonna 1996 pystykauppapuusta

Lisätiedot

6 PUUN KORJUU JA KULJETUS

6 PUUN KORJUU JA KULJETUS 6 PUUN KORJUU JA KULJETUS Luku käsittelee puun korjuun ja kaukokuljetuksen kalustoa, suoritteita ja kustannuksia. Valtaosa tässä luvussa julkaistavista tiedoista perustuu Metsäntutkimuslaitoksen ja Metsätehon

Lisätiedot

bioe-biod Bioenergiaa ja monimuotoisuutta vuonna 2020 ja sen jälkeen

bioe-biod Bioenergiaa ja monimuotoisuutta vuonna 2020 ja sen jälkeen bioe-biod bioenergy and biodiversity in 22 and beyond bioe-biod Bioenergiaa ja monimuotoisuutta vuonna 22 ja sen jälkeen Anniina Haatanen & Michael den Herder Projektin tavoitteet Tavoitteena on luoda

Lisätiedot

3 Metsien hoito. Metsänuudistaminen. Nuoren metsän hoito

3 Metsien hoito. Metsänuudistaminen. Nuoren metsän hoito 3 Metsien hoito Vuoden 2011 metsänuudistamisala oli ennätyksellisen pieni. Ala supistui jo neljättä vuotta peräkkäin pienentyen edellisvuodesta 11 prosenttia 118 000 hehtaariin. Tästä 100 000 hehtaaria

Lisätiedot

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen hakkuiden koneellistamisaste kasvoi 97 prosenttiin vuonna 2004. Puunkorjuu maksoi keskimäärin 8,43 euroa kuutiometriltä, mistä hakkuun osuus

Lisätiedot

5 Puun korjuu ja kuljetus

5 Puun korjuu ja kuljetus 5 Puun korjuu ja kuljetus Markkinapuuta hakattiin vuonna 2010 kaikkiaan 52 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli neljäsosan enemmän kuin taantumavuonna 2009. Hakkuutyömailla työskenteli keskimäärin 1 900 hakkuukonetta

Lisätiedot

3 Metsien hoito. Nuoren metsän hoito. Hakkuupinta-alat. Metsänuudistaminen

3 Metsien hoito. Nuoren metsän hoito. Hakkuupinta-alat. Metsänuudistaminen 3 Metsien hoito Vuonna 2013 metsänuudistamiseen liittyviä töitä tehtiin edellisvuotta vähemmän, sen sijaan metsänparannustöihin investoitiin. Metsänviljelyala 98 000 hehtaaria jäi ennätyksellisen pieneksi.

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Pohjois-Pohjanmaa Eeva-Liisa Repo, elinkeinopäällikkö Oulu 29.1.2018 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut Yksityismetsätalouden kannattavuus Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt

Lisätiedot

9 PUUN KÄYTTÖ. Tilastoa puun käytöstä Suomessa jäsentävät jako teolliseen ja ei-teolliseen puun käyttöön, jako kotimaiseen raakapuuhun

9 PUUN KÄYTTÖ. Tilastoa puun käytöstä Suomessa jäsentävät jako teolliseen ja ei-teolliseen puun käyttöön, jako kotimaiseen raakapuuhun 9 PUUN KÄYTTÖ Tilastoa puun käytöstä Suomessa jäsentävät jako teolliseen ja ei-teolliseen puun käyttöön, jako kotimaiseen raakapuuhun ja tuontipuuhun sekä raakapuulajeittaiset tiedot. Metsäteollisuuden

Lisätiedot

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen puunkorjuu maksoi vuonna 2006 keskimäärin 9,07 euroa kuutiometriltä. Niiden hakkuut ovat nykyisellään lähes täysin koneellistettuja (koneellistamisaste

Lisätiedot

11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA

11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA 11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA Metsäsektorin asemaa kansantaloudessa voidaan kuvata mm. tuotannon, työllisyyden ja ulkomaankaupan avulla. Näistä toiminnoista esitetään tilastoja vuosikirjan muissa luvuissa.

Lisätiedot

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen puunkorjuu maksoi vuonna 2005 keskimäärin 8,96 euroa kuutiometriltä, mistä hakkuun osuus oli 5,59 euroa ja lähikuljetuksen 3,37 euroa. Hakkuiden

Lisätiedot

12 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDEN OSANA

12 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDEN OSANA 12 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDEN OSANA Metsäsektorin asemaa kansantaloudessa voidaan kuvata mm. tuotannon, työllisyyden ja ulkomaankaupan avulla. Näistä toiminnoista esitetään tilastoja vuosikirjan muissa

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Uusimaa Karen Wik-Portin, aluejohtaja Helsinki 28.12.2017 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut Yksityismetsätalouden kannattavuus Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt

Lisätiedot

5 Puun korjuu ja kuljetus

5 Puun korjuu ja kuljetus 5 Puun korjuu ja kuljetus Markkinapuuta hakattiin vuonna 2009 kaikkiaan 41,4 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 10 miljoonaa kuutiometriä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Hakkuutyömailla työskenteli keskimäärin

Lisätiedot

11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDEN OSANA

11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDEN OSANA 11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDEN OSANA Metsäsektorin asemaa kansantaloudessa voidaan kuvata mm. tuotannon, työllisyyden ja ulkomaankaupan avulla. Näistä toiminnoista esitetään tilastoja vuosikirjan muissa

Lisätiedot

11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA

11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA 11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA Kansantalouden kasvu oli edelleen hidasta vuonna 2003 ja epävarmuus talouden kehityssuunnasta jatkui. Bruttokansantuote (BKT) kasvoi edellisvuodesta vain 2 prosenttia 143

Lisätiedot

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, % Russia Rest of Eastern Europe Brazil America Middle East and Africa Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.% in 216 GDP growth 216/215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Average growth:

Lisätiedot

12 Metsäsektori kansantaloudessa

12 Metsäsektori kansantaloudessa Metsäsektori kansantaloudessa Vuonna 2011 Suomen kansantalous jatkoi hidasta kasvuaan. Bruttokansantuotteen volyymi nousi hyvän alkuvuoden ansiosta runsaat 2 prosenttia, ja markkinahintaisen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA

11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA 11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA Hitaan taloudellisen kasvun aika jatkui vuonna 2002 ja Suomen bruttokansantuote (BKT) nousi vain pari prosenttia. Markkinahintainen BKT lisääntyi runsaat 4 miljardia euroa

Lisätiedot

8 Puun käyttö. Metsätilastollinen vuosikirja

8 Puun käyttö. Metsätilastollinen vuosikirja 8 Puun käyttö Suomessa käytettiin vuonna 2011 raakapuuta 70,6 miljoonaa kuutiometriä eli lähes yhtä paljon kuin vuotta aiemmin. Pääosa raakapuusta 61,6 miljoonaa kuutiometriä kului metsäteollisuudessa.

Lisätiedot

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Vuonna 2000 lähes kaikki metsäteollisuuden ja Metsähallituksen hakkaama puu korjattiin koneellisesti. Uudistushakkuista oli koneellistettu 97 ja harvennushakkuista 89 prosenttia.

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

3 METSIEN HOITO. Metsänuudistaminen

3 METSIEN HOITO. Metsänuudistaminen 3 METSIEN HOITO Vuonna 2006 keskeiset metsänhoitotöiden määrät pysyivät edellisvuoden tasolla. Metsiä uudistettiin yhteensä 146 000 hehtaaria; 119 000 hehtaaria viljellen ja 27 000 hehtaaria luontaisesti.

Lisätiedot

vuosi 2001 Vuonna 2001 lähes kaikkien työlajien

vuosi 2001 Vuonna 2001 lähes kaikkien työlajien Metsänhoito- ja perusparannustyöt vuosi 2001 Toimittajat: Sinikka Västilä Helena Herrala-Ylinen 14.10.2002 646 Panostus metsänhoitoon lisääntyi edellisvuosista Metsänhoito- ja perusparannustyöt Vuonna

Lisätiedot

8 Puun käyttö. Metsätilastollinen vuosikirja

8 Puun käyttö. Metsätilastollinen vuosikirja 8 Puun käyttö Vuonna 2012 Suomessa käytettiin raakapuuta 70,8 miljoonaa kuutiometriä eli saman verran kuin kahtena aikaisempanakin vuotena. Tästä metsäteollisuuden raaka-aineena kului 61,5 miljoonaa kuutiometriä,

Lisätiedot

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Vuonna 2007 puunkorjuun yksikkökustannukset pysyivät ennallaan, mutta puun kuljettaminen kallistui hieman edellisvuoden kustannuksiin verrattuna. Puunkorjuu maksoi metsäteollisuuden

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Pohjois-Savo Seppo Niskanen, elinkeinopäällikkö Kuopio 28.12.2017 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut Yksityismetsätalouden kannattavuus Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt

Lisätiedot

11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA

11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA 11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA Kansantalouden kasvu jatkui vuonna 2005 ja bruttokansantuote (BKT) nousi 157 miljardiin euroon. Kasvua kertyi 3,6 prosenttia, mutta ilman metsäteollisuuden seitsemän viikon

Lisätiedot

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Vuonna 2001 lähes kaikki metsäteollisuuden ja Metsähallituksen hakkaama puu korjattiin koneellisesti. Uudistushakkuista oli koneellistettu 97 prosenttia ja harvennushakkuista

Lisätiedot

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen hakkuiden koneellistamisaste kasvoi hieman nousten 96 prosenttiin vuonna 2003. Puunkorjuu maksoi keskimäärin 8,47 euroa kuutiometriltä, mikä

Lisätiedot

2007 Metsätilastollinen vuosikirja Finnish Statistical Yearbook of Forestry

2007 Metsätilastollinen vuosikirja Finnish Statistical Yearbook of Forestry SVT Maa-, metsä- ja kalatalous 2007 Jord- och skogsbruk samt fiske Agriculture, forestry and fishery Metsätilastollinen vuosikirja tarjoaa kokonaiskuvan Suomen metsätaloudesta ja -teollisuudesta. Kirjassa

Lisätiedot

5 Hakkuut ja puun kuljetus

5 Hakkuut ja puun kuljetus Hakkuut ja puun kuljetus Markkinapuuta hakattiin vuonna 2011 samaan tahtiin kuin 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä keskimäärin. Hakkuumäärä nousi 2,4 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli yhden prosentin

Lisätiedot

7 Metsäsektorin työvoima

7 Metsäsektorin työvoima 7 Metsäsektorin työvoima Vuonna 2013 metsäsektorin työllisten määrä pysytteli edellisvuoden tasolla. Metsätalous ja metsäteollisuus työllistivät 65 000 henkilöä, mikä vastasi 2,6 prosenttia kaikista työllisistä.

Lisätiedot

3 Metsien hoito. Metsänuudistaminen. Metsäluonnon hoitoon liittyviä toimenpiteitä ja niiden rahoitusta käsitellään Metsien monimuotoisuus ja terveys

3 Metsien hoito. Metsänuudistaminen. Metsäluonnon hoitoon liittyviä toimenpiteitä ja niiden rahoitusta käsitellään Metsien monimuotoisuus ja terveys 3 Metsien hoito Vuonna 2009 metsänhoito- ja metsänparannustöiden suoritteet vähenivät vuotta aiemmasta, erityisesti metsäteollisuuden ja valtion metsissä. Taimikonhoidon kokonaisala pieneni 164 000 hehtaariin,

Lisätiedot

Puumarkkinat ja niiden kehittäminen. asiantuntija Anssi Kainulainen 22.5.2013

Puumarkkinat ja niiden kehittäminen. asiantuntija Anssi Kainulainen 22.5.2013 Puumarkkinat ja niiden kehittäminen asiantuntija Anssi Kainulainen 22.5.2013 Markkinat ja puut kasvavat eri puolilla maapalloa viennin arvo muodostuu matkalla Lähde: Metsäntutkimuslaitos Metsävaramme mahdollistavat

Lisätiedot

11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA

11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA 11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA Vuonna 2006 kansantalouden kasvuvauhti oli nopeaa ja bruttokansantuote nimellishintaan nousi yli 6 prosentilla 167 miljardiin euroon. Metsäsektorilla arvonlisäyksen kasvut

Lisätiedot

11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA

11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA 11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA Kansantalouden kasvu osoitti piristymisen merkkejä vuonna 2004. Bruttokansantuote (BKT) nousi edellisvuodesta 3,6 prosenttia lähes 150 miljardiin euroon. Kasvua nosti etenkin

Lisätiedot

Low-Carbon Finland 2050 -Platform Energiajärjestelmäskenaariot. Antti Lehtilä Tiina Koljonen 2.12.2013

Low-Carbon Finland 2050 -Platform Energiajärjestelmäskenaariot. Antti Lehtilä Tiina Koljonen 2.12.2013 Low-Carbon Finland 25 -Platform Energiajärjestelmäskenaariot Antti Lehtilä Tiina Koljonen 2.12.213 Low-Carbon Platform -skenaariot Tarkastellaan seuraavia kuutta skenaariota: : Nykyinen politiikka, ei

Lisätiedot

METSÄTILASTOLLINEN VUOSIKIRJA

METSÄTILASTOLLINEN VUOSIKIRJA SVT Maa-, metsä- ja kalatalous 2006 Jord- och skogsbruk samt fi ske Agriculture, forestry and fi shery METSÄTILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2006 Skogsstatistisk årsbok Finnish Statistical Yearbook of Forestry

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. 5 Tervaleppä 8 % Tammi 3 % Haapa % Muut puulajit % Koivu 18 % Mänty 55 % Valtio 1 % Kuusi 1 % 3 1 ha Metsien ikärakenne v. 5 Havupuuvaltainen

Lisätiedot

12 Metsäsektori kansantaloudessa

12 Metsäsektori kansantaloudessa Metsäsektori kansantaloudessa Vuosi 20 meni Suomen taloudessa taantuman merkeissä. Kansantalouden tilinpidon ennakkotietojen mukaan sekä volyymilla että reaalisella markkinahinnalla mitattu bruttokansantuote

Lisätiedot

3 METSIEN HOITO. Metsänuudistaminen

3 METSIEN HOITO. Metsänuudistaminen 3 METSIEN HOITO Metsänhoito- ja metsänparannustöiden suoritteet kasvoivat vuonna 2007 edellisvuoteen verrattuna kunnostusojitusta lukuun ottamatta. Metsiä uudistettiin yhteensä 154 000 hehtaaria; 124 000

Lisätiedot

12 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDEN OSANA

12 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDEN OSANA 12 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDEN OSANA Metsäsektorin asemaa kansantaloudessa voidaan kuvata mm. tuotannon, työllisyyden ja ulkomaankaupan avulla. Näistä toiminnoista esitetään tilastoja vuosikirjan muissa

Lisätiedot

8 Puun käyttö. Raakapuu

8 Puun käyttö. Raakapuu 8 Puun käyttö Suomessa käytettiin raakapuuta 73,9 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2013, mikä oli 3 miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin vuosina 2010 2012. Tästä meni metsäteollisuuden raaka-aineeksi 64,5

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 3.6.217 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 2 3 4 5 6 7 8

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 25.9.217 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 17 2 17

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 31.1.2 1 () Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Arto Kariniemi

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Arto Kariniemi Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 29 Arto Kariniemi Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä korjuumenetelmien

Lisätiedot

3 Metsien hoito. Metsänuudistaminen. hoitoon liittyviä toimenpiteitä ja niiden rahoitusta käsitellään Metsien monimuotoisuus ja terveys -luvussa.

3 Metsien hoito. Metsänuudistaminen. hoitoon liittyviä toimenpiteitä ja niiden rahoitusta käsitellään Metsien monimuotoisuus ja terveys -luvussa. 3 Metsien hoito Vuonna 2010 lähes kaikkia metsänhoito- ja metsänparannustöitä tehtiin 10 20 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kahden edellisen vuoden uudistushakkuiden pinta-ala oli poikkeuksellisen

Lisätiedot

Biomassan mahdollisuuksia energiantuotannossa

Biomassan mahdollisuuksia energiantuotannossa Biomassan mahdollisuuksia energiantuotannossa Hajautettu energiantuotanto ja energiaomavaraiset alueet -seminaari Jussi Heinimö 22.5.2012, Mikkeli Sisältö - Biomassan mahdollisuudet energiantuotannossa

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Markus Strandström

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Markus Strandström Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 212 Markus Strandström Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä

Lisätiedot

7 Metsäsektorin työvoima

7 Metsäsektorin työvoima 7 Metsäsektorin työvoima Metsäsektorin työllisyys väheni edelleen hieman vuonna 2010. Metsätalous ja metsäteollisuus työllistivät yhteensä 69 000 henkilöä, mikä vastasi vajaata kolmea prosenttia koko kansantalouden

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Markus Strandström

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Markus Strandström Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 211 Markus Strandström Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä

Lisätiedot

11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA

11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA 11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA Suomen bruttokansantuotteen (BKT) kasvu jatkui nopeana vuonna 2000. Markkinahintainen BKT oli 783 miljardia markkaa, jossa oli reaalikasvua edellisvuodesta lähes 6 prosenttia.

Lisätiedot

8 Puun käyttö. Metsätilastollinen vuosikirja

8 Puun käyttö. Metsätilastollinen vuosikirja 8 Puun käyttö Vuonna 2009 Suomessa käytettiin raakapuuta 59,5 miljoonaa kuutiometriä, lähes viidennes vähemmän kuin vuotta aiemmin. Raakapuun kokonaiskäyttö supistui jo kolmatta vuotta peräkkäin johtuen

Lisätiedot

Metsänhoito- ja metsänparannustyöt 2013

Metsänhoito- ja metsänparannustyöt 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 14/2014 Metsänhoito- ja metsänparannustyöt 2013 14.4.2014 Marja-Liisa Juntunen Helena Herrala-Ylinen Metsänhoitotyöt vähenivät

Lisätiedot

8 PUUN KÄYTTÖ. Metsäteollisuus

8 PUUN KÄYTTÖ. Metsäteollisuus 8 PUUN KÄYTTÖ Vuonna 24 raakapuuta käytettiin lähes 81 miljoonaa kuutiometriä eli enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Valtaosa raakapuusta, 75 miljoonaa kuutiometriä, käytettiin metsäteollisuudessa. Metsäteollisuuden

Lisätiedot

Metsänhoito- ja perusparannustöiden

Metsänhoito- ja perusparannustöiden A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsänhoito- ja perusparannustyöt 2003 Metsänhoito- ja perusparannustöiden kustannukset 2002 Toimittajat:

Lisätiedot