5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5 PUUN KORJUU JA KULJETUS"

Transkriptio

1 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Vuonna 2000 lähes kaikki metsäteollisuuden ja Metsähallituksen hakkaama puu korjattiin koneellisesti. Uudistushakkuista oli koneellistettu 97 ja harvennushakkuista 89 prosenttia. Teollisuuden ja Metsähallituksen tekemän puunkorjuun kustannuskehitys olikin 1990-luvulla aleneva koneellistamisasteen noustessa. Vuonna 2000 niiden tekemä puunkorjuu maksoi keskimäärin 47 markkaa kuutiometriltä, ja korjuun osuus markkinahakkuista oli 84 prosenttia. Yksityismetsien hankintahakkuiden arvioidut puunkorjuun yksikkökustannukset olivat selvästi teollisuuden puunkorjuuta kalliimmat, 79 markkaa kuutiometriltä. Vuonna 2000 kotimaisesta puusta kuljetettiin 80 prosenttia autolla suoraan tehtaalle, ja tällöin keskimääräinen kuljetusmatka oli 101 kilometriä. Rautatiekuljetusketjussa puun keskikuljetusmatka oli paljon pitempi, 294 kilometriä ja vesitiekuljetusketjussa 255 kilometriä. Autokuljetuksen merkitys kuljetustapana on pitkään lisääntynyt ja vesitiekuljetuksen vähentynyt. Keskimäärin puutavaran kaukokuljetus maksoi 34,20 markkaa kuutiometriltä. Puun korjuu Markkinapuun korjuuta koneellistettiin ripeästi 1990-luvulla. Vuonna 2000 markkinapuun hakkuisiin (pl. metsänomistajan omatoiminen puunkorjuu) käytettiin keskimäärin hakkuukonetta. Puutavaraa lähikuljetti tienvarsivarastoon keskimäärin metsätraktoria (taulukko 5.1). Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen tekemien hakkuiden koneellistamisaste nousi edellisvuodesta prosentilla 94,5 prosenttiin, joten enää vain yksi kahdeskymmenesosa puutavarasta oli metsurin moottorisahalla hakkaamaa. Uudistushakkuissa koneellistamisaste ylsi jo 97 prosenttiin ja harvennushakkuissakin 89 prosenttiin (kuva 5.3). Yksityismetsien hankintahakkuissa moottorisahahakkuun osuus on selvästi suurempi kuin metsäteollisuuden ja Metsähallituksen tekemissä hakkuissa. 68 prosenttia hankintahakkuiden puusta hakattiin moottorisahalla vuonna Puutavarasta 42 prosenttia lähikuljetettiin tienvarsivarastoon metsätraktorilla ja loput lähinnä maataloustraktorilla. Vuonna 1999 metsänomistaja hakkasi omatoimisesti 50 prosenttia ja lähikuljetti 36 prosenttia hankintahakkuiden kokonaispuumäärästä. Metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelu huolehti 37 prosentissa tapauksista puunkorjuusta. Metsäteollisuuden ja metsähallituksen tekemä puunkorjuu maksoi 46,80 markkaa kuutiometriltä vuonna Hakkuun osuus kustannuksista oli 29,20 markkaa ja lähikuljetuksen 17,60 markkaa. Puunkorjuukustannukset alenivat 2 prosenttia edellisvuodesta (taulukko 5.2). Muutoksen aiheuttivat sekä koneellistamisasteen nousu että harvennushakkuiden osuuden hienoinen väheneminen. Korjuun yksikkökustannusten kehitys oli koko 1990-luvun pääasiassa aleneva lähinnä voimakkaan koneellistamisen vuoksi. Vuonna 2000 metsäteollisuuden ja Metsähallituksen kotimaan puunhankinnan ja omien metsien hoidon yleiskustannukset olivat keskimäärin 17,43 markkaa puukuutiometriltä. Hankintahakkuiden puunkorjuun laskennalliset yksikkökustannukset ylittivät selvästi pystyhakkuiden tason. Keskimäärin hankintapuun hakkuu maksoi maksoi 79,00 markkaa kuutiometriltä. Tällöin korjuumenetelmäksi oletettiin moottorisahahakkuu. Hakkuun osuus kustannuksista oli 53,90 markkaa ja lähikuljetuksen 25,20 markkaa (taulukko 5.7). Metsätilastollinen vuosikirja

2 5 Harvesting and transportation of roundwood Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen tekemän puunkorjuun yksikkökustannukset hakkuutavoittain vuonna 2000 mk/m³ Harvennushakkuu Päätehakkuu Yhteensä Puunkorjuun kustannukset 68,70 39,40 46,80 Hakkuu 48,20 23,60 30,10 Moottorisahahakkuu 85,10 51,10 68,90 Koneellinen hakkuu 41,30 22,00 26,70 Lähikuljetus 21,80 16,80 18,10 Erittelemätön puunkorjuu 64,60 37,40 43,50 Erittelemätön puunkorjuu sisältää puunkorjuuyrittäjän korjaaman puun, josta on maksettu yhteismaksu. Hakkuu- ja lähikuljetuskustannuksia ei ole yhteismaksussa eritelty, vaan yrittäjä huolehtii maksettua korvausta vastaan sekä hakkuusta että lähikuljetuksesta tienvarsivarastoon. Lähde: Metsäteho Oy Kaukokuljetus Kotimaisesta puusta 80 prosenttia toimitettiin puutavara-autolla suoraan käyttöpaikalle vuonna 2000, jolloin puu ajettiin keskimäärin 101 kilometrin päähän hakkuupaikasta. Rautatie- ja vesitiekuljetusketjuissa matkat olivat selvästi pitempiä. Myös näissä kuljetusketjuissa tarvitaan lähes aina autolla tapahtuvaaalkukuljetusta,sillävainyhtäprosenttiapuutavarasta ei lastata missään kuljetusvaiheessa autoon. Rautateitse matka oli alkukuljetuksineen keskimäärin 294 kilometriä ja vesitse 255 kilometriä (taulukko 5.3). Kuljetusmatkat lyhenivät hieman edellisvuodesta, mutta keskikuljetusmatkojen vuotuinen vaihtelu on yleensä vähäistä. Autokuljetuksen merkitys kuljetustapana on pitkään lisääntynyt ja vesitiekuljetuksen vähentynyt. Puutavaran kaukokuljetukseen osallistui keskimäärin puutavara-autoa. Raakapuun kuljetusmatkojen alueellinen vaihtelu oli suurta. Sekä Kaakkois-Suomen metsäkeskukseen että Pohjanmaan rannikolle on keskittynyt runsaasti puunjalostusteollisuutta, joten puuta kuljetetaan näille alueille kaukaa. Lapin metsäkeskuksen alueelta hakatun puun kuljetusmatka muodostuu pisimmäksi, sillä pohjoisessa alueen harvat suuret tuotantolaitokset ovat ryhmittyneet rannikolle Kemiin (taulukko 5.11). Suora autokuljetus tehtaalle maksoi keskimäärin 30,90 markkaa kuutiometriltä. Rautatiekuljetusketjun yksikkökustannukset olivat 49,30 markkaa kuutiometriltä ja vesitiekuljetusketjun 40,20 markkaa kuutiometriltä. Kuljetettua kilometriä kohden puukuutiometrin suora autokuljetus tehtaalle maksoi 31 penniä. Rautatiekuljetusketjussa vastaava yksikkökustannus oli 17 penniä ja vesitiekuljetusketjussa 16 penniä (taulukko 5.3). Kaukokuljetuksen kustannukset nousivat noin 7 prosenttia edellisvuodesta puukuutiometriä kohden. Tämän aiheutti lähinnä autokuljetuksen kustannusten 8 prosentin nousu. Rautatiekuljetusketjun yksikkökustannukset nousivat 4 prosenttia, mutta vesitiekuljetusketjun laskivat saman verran. Puun korjuu- ja kuljetustilastojen laadinta Tässä luvussa esitettävät puun korjuuseen ja kaukokuljetukseen liittyvät tilastot ovat pääasiassa Metsäntutkimuslaitoksen ja Metsäteho Oy:n laatimia. Metla tuottaa markkinapuun hakkuiden tilastoinnin yhteydessä tietoja niihin liittyvistä metsäkonemääristä. Tiedot perustuvat yleensä kunkin kuukauden viimeisen työpäivän tilanteeseen. Tilasto sisältää metsäteollisuuden ja Metsähallituksen käyttämän korjuukaluston, muttei metsänomistajien hankintahakkuiden pääasiassa maataloustraktoreista koostuvaa kalustoa. Hankintahakkuiden kalustosta mukaan kirjautuvat vain metsänhoitoyhdistysten 180 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2001

3 5 Puun korjuu ja kuljetus korjuupalvelun metsäkoneet (taulukko 5.1). Tilastoitumatta jää se konekanta, jolla korjataan loput hankintahakkuista kertyvästä puutavarasta. Metlassa selvitetään lisäksi määrävälein toistettavilla tutkimuksilla markkinapuun alueittaisia kulkuvirtoja (taulukot ). Nämä tutkimukset tuottavat samalla tietoa myös raakapuun kuljetusmatkoista (taulukot 5.0 ja 5.11). Puun kulkuvirrat ovat osoittautuneet varsin pysyviksi, joten niiden vuosittainen tilastointi on tarpeetonta. Viimeisin merkittävä muutos kulkuvirtoihin tapahtui, kun 1990-luvun puolivälissä rakennettu Metsä-Rauma lisäsi kuitupuun virtoja Lounais-Suomeen. Tuorein kulkuvirtatutkimus kohdistui vuoteen 1997, ja se kattoi 99 prosenttia metsistämme kotimaisen teollisuuden käyttöön hakatusta markkinapuusta. Taulukoissa 5.0 ja 5.7 esitettävät hankintahakkuiden välittömät yksikkökustannukset perustuvat Metlan määrittämiin metsäverotuksen laskennallisiin hankintahakkuiden korjuukustannuksiin hakkuuvuodelle 2000/01. Hakkuukustannusten laskennassa huomioitiin hankintaleimikoiden pystyleimikoita vaikeammat korjuuolosuhteet. Hakkuumenetelmäksi kustannusten laskennassa oletettiin moottorisahahakkuu. Todellisuudessa osa hankintahakkuistakin tehtiin koneellisesti, jolloin yksikkökustannukset jäivät tilastoitua pienemmiksi. Metsäteho Oy kokoaa vuosittain osakasyrityksilleen suunnatulla postikyselyllä puunkorjuun ja puutavaran kaukokuljetustilaston (taulukot 5.0, ja 5.6). Kustannuksista tilastoon kirjautuvat puunkorjuun ja kuljetuksen välittömät kustannukset. Moottorisahahakkuun palkat sisältävät sivukustannukset, ja muut tilastoidut kustannukset ovat korjuu- ja kuljetusyrityksille maksettuja suoranaisia arvonlisäverottomia kustannuksia ilman välillisiä kustannuksia. Tilasto sisältää suurimpien metsäteollisuusyritysten ja Metsähallituksen korjaaman ja kuljettaman puun. Yksityismetsien hankintakauppapuu ei sisälly tilastoon. Vuoden 2000 markkinahakkuiden puusta (poislukien yksityismetsien hankintahakkuut) korjuutilasto kattoi 85 prosenttia. Kaukokuljetuksissa tilastoon sisältyy myös hankintahakkuin korjattu puu, sillä metsäteollisuusyritykset huolehtivat sen kuljettamisesta tehtaalle. Vuoden 2000 markkinahakkuiden puusta (mukaanlukien hankintahakkuut) kaukokuljetustilasto kattoi 86 prosenttia. Hakkuun ja kaukokuljetuksen välillä esiintyy ajallista viivettä, joten kattavuusvertailuun markkinahakkuutilastoihin pitää suhtautua varauksin. Metsätehon kaukokuljetustilastossa raakapuun keskimääräinen kuljetusmatka on 14 prosenttia markkinapuun kulkuvirtatutkimuksissa esitettyä suurempi. Ero selittynee pääasiassa tilastojen erilaisella kattavuudella. Kirjallisuus Literature Hakkila, P Procurement of timber for the Finnish forest industries. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja s. Hämäläinen, A. & Kettunen, A Self-employment and working methods in delivery sales of timber by Finnish nonindustrial private forest owners. Metsänomistajien omatoimisuus ja työmenetelmät hankintahakkuissa. Työtehoseuran julkaisuja s. Maatalousteknologian tutkimuslaitoksen VAKOLAn toimintakertomukset Moniste. Markkinapuun hakkuu- ja työvoimatilasto, kuukausitilasto. Metsätilastotiedote-sarja. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. Markkinapuun kulku Metsätilastotiedote 538. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. Metsien pinta-alaverotus. Metsätilastotiedote-sarja. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. Oijala, T., Säteri, L. & Örn, J Puunkorjuun ja puutavaran kaukokuljetuksen kustannukset vuonna Timber harvesting and long-distance timber transportation costs in Metsäteho, katsaus 3/ s. Peltola, A. & Västilä, S Puun kulkuvirrat Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja s. Suomen rautatietilasto Ratahallintokeskus. 51 s. Säteri, L., Väkevä, J. & Örn, J Puunkorjuun ja puutavaran kaukokuljetuksen kustannukset vuonna Timber harvesting and long-distance timber transportation costs in Metsäteho 1/99, tilastoliite. Säteri, L. & Örn, J Puunkorjuun ja puutavaran kaukokuljetuksen kustannukset vuonna Timber harvesting and long-distance timber transportation costs in Metsäteho, katsaus 1/1998. Västilä, S. & Peltola, A Puun kulkuvirrat ja puunhankinnan keskittyminen Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja s. Örn, J Puunkorjuun ja puutavaran kaukokuljetuksen kustannukset vuonna Timber harvesting and longdistance timber transportation costs in Metsäteho 1/ 2000, tilastoliite. 4 s. Örn, J Puunkorjuun ja puutavaran kaukokuljetuksen kustannukset vuonna Timber harvesting and longdistance transportation costs in Metsäteho /2001, tilastoliite. 4 s. Muut tietolähteet Other sources of information VR Cargo, tavaraliikenneyksikkö Metsätilastollinen vuosikirja

4 5 Harvesting and transportation of roundwood & F ` K > A H ' ' ' A I E HE ' ' ` ' ' ) L A H= C A & F ` K > A H $ $ " " & & $ $ " "! " $ % & ' K K = K I E` JD & & " & $ & & ' ' ' " ' $ ' & 8 K I E` ; A = H Ks. taulukko 5.1 See Table 5.1 Kuva 5.1 Hakkuukoneet markkinapuun hakkuissa Figure 5.1 Harvesters in commercial roundwood production, F ` K > A H ' ' ' A I E HE ' ' ` ' ' ) L A H= C A ' ' ` ' ' F ` K > A H! " $ % & ' K K = K I E` JD & & " & $ & & ' ' ' " ' $ ' & 8 K I E` ; A = H Ks. taulukko 5.1 See Table 5.1 Kuva 5.2 Metsätraktorit markkinapuun hakkuissa Figure 5.2 Forwarders in commercial roundwood production, Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2001

5 5 Puun korjuu ja kuljetus & JJ HEI = D = D = K K ` J H = K = BA E C $ " A A E A D = K K ` A? D = EI BA E C & & $ & % & & & ' ' ' ' '! ' " ' ' $ ' % ' & ' ' Sisältää metsäteollisuuden ja Metsähallituksen hakkuut Includes fellings by the forest industries and the Finnish Forest and Park Service Lähde Source: Metsäteho Oy Kuva 5.3 Hakkuiden koneellistamisaste Figure 5.3 Degree of mechanisation in timber fellings, F ` K > A H ' ' ' A I E HE ' ' ` ' ' ) L A H= C A ' ' ` ' ' F ` K > A H! " $ % & ' K K = K I E` JD & & " & $ & & ' ' ' " ' $ ' & 8 K I E` ; A = H Kuva 5.4 Puutavara-autot markkinapuun kaukokuljetuksessa Figure 5.4 Timber lorries in commercial roundwood transportation, Metsätilastollinen vuosikirja

6 5 Harvesting and transportation of roundwood JO JK EJ 2 E A C I K K I EJK EJ 5 F HK? A C I K K L EHJ= 6 H= I F HJ= JE L K A " ' ` ' ' ` ' ' `! ' ' " ` ' ' $ ` % ' ' & JO K EJK F K K 2 E A F K F K K I E K EJK F K K 5 F HK? A F K F Kuva 5.5 Metsäkeskusten väliset markkinapuun kulkuvirrat 1997 Figure 5.5 Flows of commercial roundwood between forestry centres, Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2001

7 5 Puun korjuu ja kuljetus JO JK EJ 2 E A C I K K I EJK EJ 5 F HK? A C I E A JHE E A JHA I ` " ' ` ' ' ` " ' ` ' ' - EJEA J = = J= JO K EJK F K K 2 E A F K F K K I E K EJK F K K 5 F HK? A F K F Kuva 5.6 Raakapuun kuljetusmatkat hakkuukunnasta 1997 Figure 5.6 Mean transportation distances of roundwood from felling area, 1997 Metsätilastollinen vuosikirja

8 186 Finnish Statistical Yearbook of Forestry Yhteenvetotaulukko. Kotimaisen raakapuun korjuu ja kuljetus 2000 Summary table. Harvesting and transportation of domestic roundwood, 2000 Hakkuu- ja kuljetustapa Felling and transportation method Yksikkö Yhteensä Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Unit Total Mänty Kuusi Lehtipuu Mänty Kuusi Lehtipuu Pine Spruce Hardwood Pine Spruce Hardwood Markkinahakkuut Commercial roundwood removals milj. m³ mill. m³ 55,9 10,9 16,0 1,3 12,4 9,9 5,3 Yksityismetsien pystyhakkuut, Standing sales in non-industrial, private milj. m³ mill. m³ 46,8 9,6 14,4 1,1 9,4 8,4 4,0 yhtiöiden metsät jametsähallitus forests, forest industries own forests and forests of Finnish Forest and Park Service Puunkorjuun yksikkökustannukset Unit costs in harvesting mk/m³ FIM/m³ 46,80 35,20 32,90 42,40 60,60 58,30 63,40 Hakkuun yksikkökustannukset Unit costs in felling mk/m³ FIM/m³ 29,20 Lähikuljetuksen yksikkökustannukset Unit costs in forest haulage mk/m³ FIM/m³ 17,60 Yksityismetsien hankintahakkuut Delivery sales of non-industrial private forests milj. m³ mill. m³ 9,1 1,3 1,6 0,3 3,0 1,5 1,3 Puunkorjuun yksikkökustannukset Unit costs in harvesting mk/m³ FIM/m³ 79,01 52,80 58,62 53,76 90,72 95,63 90,94 Hakkuun yksikkökustannukset Unit costs in felling mk/m³ FIM/m³ 53,86 28,92 35,62 27,05 65,80 70,19 62,00 Lähikuljetuksen yksikkökustannukset Unit costs in forest haulage mk/m³ FIM/m³ 25,15 23,87 22,99 26,71 24,92 25,44 28,94 Kaukokuljetus Long-distance trasportation Keskikuljetusmatka Mean transportation distance km Autokuljetus tehtaalle By road to mill km 101 Rautatiekuljetusketju Rail transportation sequence km 294 Vesitiekuljetusketju Water transportation sequence km 255 Yksikkökustannukset Unit costs mk/m³ FIM/m³ 34,20 mk/m³km FIM/m³km 0,25 Autokuljetus tehtaalle By road to mill mk/m³ FIM/m³ 30,90 mk/m³km FIM/m³km 0,31 Rautatiekuljetusketju Rail transportation sequence mk/m³ FIM/m³ 49,30 mk/m³km FIM/m³km 0,17 Vesitiekuljetusketju Water transportation sequence mk/m³ FIM/m³ 40,20 mk/m³km FIM/m³km 0,16 Kustannukset sisältävät kotimaisen puun korjuun ja kuljetuksen välittömät kustannukset. Costs include direct harvesting and transportation costs of domestic roundwood. 5 Harvesting and transportation of roundwood Hankintahakkuiden yksikkökustannukset perustuvat metsäverotuksessa käytettäviin laskennallisiin kustannuksiin. Hakkuun työmenetelmäksi on oletettu moottorisahahakkuu. The unit costs of delivery sales are calculatory. The felling method is assumed to be motor-manual felling. Kaukokuljetuksen puutavaralajeittaiset keskikuljetusmatkat ovat Metlan markkinapuun kulkuvirtatutkimuksesta vuodelta Kuljetusketjuittaiset ovat keskikuljetusmatkat Metsätehon lukuja vuodelta The mean transportation distances of roundwood by timber assortments compiled by Metla are from year Transportation distances by transportation sequences are from year 2000 as compiled by Metsäteho Oy. Lähteet: Metsäntutkimuslaitos; Metsäteho Oy Sources: Finnish Forest Research Institute; Metsäteho Oy

9 5 Puun korjuu ja kuljetus 5.1 Puunkorjuun ja kuljetuksen kalusto Forestry machines operating in roundwood production and transportation, Vuosi Hakkuukoneet Metsätraktorit Puutavara-autot Year Harvesters Forwarders Timber lorries Taulukko sisältää metsäteollisuuden ja Metsähallituksen käyttämän puunkorjuu- ja kuljetuskaluston sekä metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun kaluston. The statistics include forestry machines used in standing sale fellings in private forests, as well as machines used in forests owned by the forest industries, the Finnish Forest and Park Service and machinery outsourced by local forest management associations. Metsätilastollinen vuosikirja

10 5 Harvesting and transportation of roundwood 5.2 Raakapuun korjuu- ja kuljetuskustannukset 1999 ja 2000 Harvesting and transportation costs of roundwood in 1999 and 2000 Hakkuu- ja kuljetustapa Kustannukset Puumäärä Yksikkökustannukset Felling and transportation method Total costs Roundwood volume Unit costs milj. mk FIM mill. milj. m 3 mill. m 3 mk/m 3 FIM/m Puun korjuu 1 908, ,6 40,0 40,4 48,00 46,80 Harvesting Hakkuu 900,1 841,8 28,1 28,0 32,00 30,10 Felling Moottorisahahakkuu 205,4 154,3 2,6 2,2 80,10 68,90 Motor-manual felling Koneellinen hakkuu 694,7 687,5 25,6 25,7 27,20 26,70 Mechanised felling Lähikuljetus 505,2 506,3 28,5 27,9 17,70 18,10 Forest haulage Erittelemätön korjuu tienvarteen 1 503,0 542,5 11,5 12,5 43,60 43,50 Unspecified harvesting to roadside 1 Kaukokuljetus 1 525, ,0 47,6 48,1 32,10 34,20 Long-distance transportation Taulukko sisältää Metsäteho Oy:n tilastoimat metsäteollisuuden ja Metsähallituksen tekemän kotimaisen raakapuun korjuun ja kuljetuksen välittömät kustannukset. Tilaston kattavuus on n. 85 % puumäärästä (ks. s. 181). Includes direct harvesting and transportation costs of domestic roundwood by the forest industries and the Finnish Forest and Park Service. 1 Erittelemätön korjuu tienvarteen on urakoitsijan hakkuun ja lähikuljetuksen sisältävällä urakointisopimuksella tienvarteen toimittamaa puuta, josta hakkuu- ja lähikuljetuskustannuksia ei voida eritellä. Unspecified harvesting to roadside includes roundwood that contractors have both harvested and hauled to roadside landing. Lähde Source: Metsäteho Oy 188 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2001

11 5 Puun korjuu ja kuljetus 5.3 Raakapuun kaukokuljetukset 2000 Long-distance transportation of roundwood, 2000 Kuljetustapa Kotimainen puu Domestic roundwood Tuontipuu Transportation method Puumäärä Keskikuljetusmatka Yksikkökustannukset Imported Volume of roundwood Mean transportation Unit costs roundwood distance m 3 % km penniä/m 3 km mk/m m 3 FIM 0.01 per m 3 km FIM per m 3 Kaukokuljetus yhteensä ,8 34, Total long-distance transportation josta autokuljetus yhteensä ,9 28, of which, total by road Autokuljetus tehtaalle ,6 30, By road to mill Rautatiekuljetusketju ,8 49, Rail transportation sequence Autokuljetus rautatielle ,9 20, By road to railway Rautatiekuljetus ,9 29, Rail transportation Vesitiekuljetusketju ,8 40, Water transportation sequence Uittokuljetusketju ,5 36,70 - Floating sequence Autokuljetus uittoon ,6 16,80 - By road to floating point Uitto ,6 20,60 - Floating Aluskuljetusketju ,6 46, Barge transportation Autokuljetus alukseen ,9 16,80 - By road to barge Aluskuljetus ,5 32, Barge transportation Sisältää metsäteollisuuden ja Metsähallituksen kuljettaman raakapuun. Includes roundwood volumes transported by forest industries and the Finnish Forest and Park Service. Lähde Source: Metsäteho Oy Metsätilastollinen vuosikirja

12 190 Finnish Statistical Yearbook of Forestry Raakapuun kaukokuljetussuoritteet ja -kustannukset Volumes and costs in long-distance transportation of roundwood, Vuosi Kuljetussuorite Total transport volume Kokonaiskustannukset Total costs Yksikkökustannukset Unit costs Year milj. m 3 km mill. m 3 km milj. mk FIM mill. penniä/m 3 km FIM 0.01 per m³km Autokuljetus Rautatiekuljetus Vesitiekuljetus Yhteensä 1 Autokuljetus Rautatiekuljetus Vesitiekuljetus Yhteensä 1 Autokuljetus Rautatiekuljetus Vesitiekuljetus Yhteensä 1 Road Rail Water Total 1 Road Rail Water Total 1 Road Rail Water Total 1 transportation transportation transportation transportation transportation transportation transportation transportation transportation Taulukko sisältää metsäteollisuuden ja Metsähallituksen kuljettaman kotimaisen raakapuun. Includes domestic roundwood volumes transported by the forest industries and the Finnish Forest and Park Service. 1 Sisältää myös traktorikuljetuksen suoraan tehtaalle. Also includes roundwood transported directly to the mill by tractor. Lähde Source: Metsäteho Oy 5 Harvesting and transportation of roundwood

13 Metsätilastollinen vuosikirja VR-konsernin raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden kuljetukset Transportation of roundwood and forest-industry products by Finnish State Railways, Lähde Source: VR Cargo t 1000m.t Tuote Product VR-konsernin tavaraliikenne Total of freight traffic of Finnish yhteensä State Railways Raakapuu ja metsäteollisuustuotteet Roundwood and forest industry products Raakapuu ja puuteokset Roundwood and wood products tukit ja pylväät logs and poles kuitupuu pulpwood hake chips sahatavara sawn goods muut other products Puumassa ja paperi Pulp and paper puumassa wood pulp paperi paper Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden osuus VR-konsernin koko tavaraliikenteestä The proportion of roundwood and forest industry products of Finnish State Railways total freight traffic % Yhteensä Total Raakapuu ja puuteokset Roundwood and wood products Puumassa ja paperi Pulp and paper Puun korjuu ja kuljetus

14 5 Harvesting and transportation of roundwood 5.6 Raakapuun korjuun ja kuljetuksen yksikkökustannukset Unit costs in harvesting and transportation of roundwood, mk/m 3 FIM/m 3 Vuosi Hakkuu Lähikuljetus Korjuu yhteensä Kaukokuljetus Year Felling Forest haulage Harvesting, total Long-distance transportation ,80 21,30 55,10 35, ,93 21,26 53,19 33, ,70 20,50 54,20 33, ,95 20,75 54,70 35, ,01 22,36 62,37 35, ,65 23,17 63,82 38, ,44 21,88 62,33 37, ,40 20,30 57,30 35, ,20 17,90 50,00 33, ,80 16,40 47,20 32, ,60 17,00 50,60 32, ,40 16,80 49,10 31, ,10 16,70 47,90 31, ,00 17,00 47,00 32, ,90 17,10 48,00 32, ,20 17,60 46,80 34,20 Sisältää metsäteollisuuden ja Metsähallituksen korjaaman ja kuljettaman kotimaisen raakapuun. Includes domestic roundwood volumes harvested and transported by forest industries and the Finnish Forest and Park Service. Luvut sisältävät myös erittelemättömän puun korjuun.vrt.taulukko 5.3. Also includes unspecified harvesting to roadside. See Table 5.3 Lähde Source: Metsäteho Oy 5.7 Yksityismetsien hankintahakkuiden yksikkökustannukset Unit costs in harvesting of roundwood out of delivery sales in non-industrial, private forests, mk/m 3 FIM/m 3 Vuosi Hakkuu Lähikuljetus Korjuu yhteensä Year Felling Forest haulage Harvesting, total ,30 29,60 75, ,70 27,70 75, ,70 25,80 73, ,40 23,90 70, ,40 24,80 75, ,00 24,30 76, ,00 24,20 76, ,70 24,40 78, ,23 24,60 80, ,86 25,15 79,01 Luvut perustuvat metsäverotuksessa käytettyihin laskennallisiin hankintahakkuiden korjuukustannuksiin. Työmenetelmänä on oletettu käytettävän moottorisahahakkuuta. Thetableisbasedoncalculatoryunitcostsofharvestingindeliverysales.Thefellingmethodisassumedtobemotor-manual felling. 192 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2001

15 5.8 Markkinapuun kulkuvirrat metsäkeskuksittain 1997 Flows of domestic commercial roundwood between forestry centres, m³ Metsätilastollinen vuosikirja Hankinta-alue Käyttöalue Consumption area Koko maa Felling area Ahvenan- Rannikko, Rannikko, Lounais- Häme- Kaakkois- Pirkan- Etelä- Etelä- Keski- Pohjois- Pohjois- Kainuu Pohjois- Lappi Whole maa Etelä- Pohjan- Suomi Uusimaa Suomi maa Savo Pohjan- Suomi Savo Karjala Pohjan- country rannikko maa maa maa Koko maa Whole country 0 Ahvenanmaa Rannikko Etelärannikko Pohjanmaa Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Ei sisällä vientiin mennyttä raakapuuta. Roundwood for exports is not included. Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu Source:Finnish Forest Research Institute 5 Puun korjuu ja kuljetus

16 194 Finnish Statistical Yearbook of Forestry Tukkipuun kulkuvirrat metsäkeskuksittain 1997 Flows of domestic logs between forestry centres, 1997 Hankinta-alue Käyttöalue Consumption area Koko maa Felling area Ahvenan- Rannikko, Rannikko, Lounais- Häme- Kaakkois- Pirkan- Etelä- Etelä- Keski- Pohjois- Pohjois- Kainuu Pohjois- Lappi Whole maa Etelä- Pohjan- Suomi Uusimaa Suomi maa Savo Pohjan- Suomi Savo Karjala Pohjan- country rannikko maa maa maa Koko maa Whole country 0 Ahvenanmaa Rannikko Etelärannikko Pohjanmaa Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Ei sisällä vientiin mennyttä tukkipuuta. Exports of logs are excluded. 1000m³ 5 Harvesting and transportation of roundwood

17 5.10 Kuitupuun kulkuvirrat metsäkeskuksittain 1997 Flows of domestic pulpwood between forestry centres, m³ Metsätilastollinen vuosikirja Hankinta-alue Käyttöalue Consumption area Koko maa Felling area Ahvenan- Rannikko, Rannikko, Lounais- Häme- Kaakkois- Pirkan- Etelä- Etelä- Keski- Pohjois- Pohjois- Kainuu Pohjois- Lappi Whole maa Etelä- Pohjan- Suomi Uusimaa Suomi maa Savo Pohjan- Suomi Savo Karjala Pohjan- country rannikko maa maa maa Koko maa Whole country 0 Ahvenanmaa Rannikko Etelärannikko Pohjanmaa Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Ei sisällä vientiin mennyttä kuitupuuta. Exports of pulpwood is excluded. 5 Puun korjuu ja kuljetus

18 196 Finnish Statistical Yearbook of Forestry Markkinapuun keskikuljetusmatkat käyttöalueittain 1997 Mean transportation distances of commercial roundwood by consumption area, 1997 Metsäkeskus Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Keskimäärin Forestry Centre Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Average Pine Spruce Hardwood Total Pine Spruce Hardwood Total Koko maa Whole country 1 Rannikko Etelärannikko Pohjanmaa Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Sisältää vain kotimaisen markkinapuun, ei sisällä Ahvenanmaalta hakattua tai siellä käytettyä puuta. Includes only domestic commercial roundwood. Roundwood felled or consumed in Ahvenanmaa are excluded. km 5 Harvesting and transportation of roundwood

5PUUNKORJUUJAKULJETUS

5PUUNKORJUUJAKULJETUS 5PUUNKORJUUJAKULJETUS Luvussa käsitellään puun korjuun ja kaukokuljetuksen kalustoa, suoritteita ja kustannuksia. Tilastot osoittavat puunkorjuun koneellistuneen nopeasti. Vuonna 1998 metsäteollisuuden

Lisätiedot

5PUUNKORJUUJAKULJETUS

5PUUNKORJUUJAKULJETUS 5PUUNKORJUUJAKULJETUS Luvussa käsitellään puun korjuun ja kaukokuljetuksen kalustoa, suoritteita ja kustannuksia. Lisäksi luvussa esitetään puun alueittaisia kulkuvirtoja ja keskikuljetusmatkoja koskevia

Lisätiedot

6 PUUN KORJUU JA KULJETUS

6 PUUN KORJUU JA KULJETUS 6 PUUN KORJUU JA KULJETUS Luvussa käsitellään puun korjuun ja kaukokuljetuksen kalustoa, suoritteita ja kustannuksia. Tilastot osoittavat puunkorjuun koneellistuneen nopeasti. Vuonna 1996 pystykauppapuusta

Lisätiedot

6 PUUN KORJUU JA KULJETUS

6 PUUN KORJUU JA KULJETUS 6 PUUN KORJUU JA KULJETUS Luku käsittelee puun korjuun ja kaukokuljetuksen kalustoa, suoritteita ja kustannuksia. Valtaosa tässä luvussa julkaistavista tiedoista perustuu Metsäntutkimuslaitoksen ja Metsätehon

Lisätiedot

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Vuonna 2001 lähes kaikki metsäteollisuuden ja Metsähallituksen hakkaama puu korjattiin koneellisesti. Uudistushakkuista oli koneellistettu 97 prosenttia ja harvennushakkuista

Lisätiedot

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen hakkuiden koneellistamisaste kasvoi 97 prosenttiin vuonna 2004. Puunkorjuu maksoi keskimäärin 8,43 euroa kuutiometriltä, mistä hakkuun osuus

Lisätiedot

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen puunkorjuu maksoi vuonna 2006 keskimäärin 9,07 euroa kuutiometriltä. Niiden hakkuut ovat nykyisellään lähes täysin koneellistettuja (koneellistamisaste

Lisätiedot

5 Puun korjuu ja kuljetus

5 Puun korjuu ja kuljetus 5 Puun korjuu ja kuljetus Vuonna 2008 sekä puunkorjuun että puutavaran kaukokuljetuksen yksikkökustannukset nousivat huomattavasti edellisvuodesta. Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen hakkuissa puunkorjuu

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 4a/2016 Markus Strandström Metsäteho Oy

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 4a/2016 Markus Strandström Metsäteho Oy Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 215 Metsätehon tuloskalvosarja 4a/216 Markus Strandström Metsäteho Oy Tietoa tilastosta Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia

Lisätiedot

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen puunkorjuu maksoi vuonna 2005 keskimäärin 8,96 euroa kuutiometriltä, mistä hakkuun osuus oli 5,59 euroa ja lähikuljetuksen 3,37 euroa. Hakkuiden

Lisätiedot

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen hakkuiden koneellistamisaste kasvoi hieman nousten 96 prosenttiin vuonna 2003. Puunkorjuu maksoi keskimäärin 8,47 euroa kuutiometriltä, mikä

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 8a/2018 Markus Strandström Metsäteho Oy

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 8a/2018 Markus Strandström Metsäteho Oy Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 217 Metsätehon tuloskalvosarja 8a/218 Markus Strandström Metsäteho Oy Tietoa tilastosta Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia

Lisätiedot

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Vuonna 2007 puunkorjuun yksikkökustannukset pysyivät ennallaan, mutta puun kuljettaminen kallistui hieman edellisvuoden kustannuksiin verrattuna. Puunkorjuu maksoi metsäteollisuuden

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Markus Strandström

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Markus Strandström Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 212 Markus Strandström Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Markus Strandström

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Markus Strandström Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 211 Markus Strandström Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 1a/2017 Markus Strandström Metsäteho Oy

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 1a/2017 Markus Strandström Metsäteho Oy Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 216 Metsätehon tuloskalvosarja 1a/217 Markus Strandström Metsäteho Oy Tietoa tilastosta Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2016

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2016 Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 216 Metsätehon tuloskalvosarja 1a/217 Markus Strandström Metsäteho Oy Päivitetty 17.8.218 Tietoa tilastosta Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen

Lisätiedot

5 Hakkuut ja puun kuljetus

5 Hakkuut ja puun kuljetus Hakkuut ja puun kuljetus Markkinapuuta hakattiin vuonna 2011 samaan tahtiin kuin 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä keskimäärin. Hakkuumäärä nousi 2,4 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli yhden prosentin

Lisätiedot

5 Puun korjuu ja kuljetus

5 Puun korjuu ja kuljetus 5 Puun korjuu ja kuljetus Markkinapuuta hakattiin vuonna 2010 kaikkiaan 52 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli neljäsosan enemmän kuin taantumavuonna 2009. Hakkuutyömailla työskenteli keskimäärin 1 900 hakkuukonetta

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Arto Kariniemi

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Arto Kariniemi Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 29 Arto Kariniemi Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä korjuumenetelmien

Lisätiedot

Puunkorjuu- ja puutavaran kaukokuljetustilasto vuonna 2006

Puunkorjuu- ja puutavaran kaukokuljetustilasto vuonna 2006 Puunkorjuu- ja puutavaran kaukokuljetustilasto vuonna 26 Arto Kariniemi Arto Kariniemi 1 Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia

Lisätiedot

5 Hakkuut ja puun kuljetus

5 Hakkuut ja puun kuljetus Hakkuut ja puun kuljetus Vuonna 2013 teollisuuden käyttöön hakattiin puuta kaikkiaan 6,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 11 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kun lisäksi energiapuun määräksi arvioitiin

Lisätiedot

5 Puun korjuu ja kuljetus

5 Puun korjuu ja kuljetus 5 Puun korjuu ja kuljetus Markkinapuuta hakattiin vuonna 2009 kaikkiaan 41,4 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 10 miljoonaa kuutiometriä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Hakkuutyömailla työskenteli keskimäärin

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2014. Metsätehon tuloskalvosarja 7a/2015 Markus Strandström Metsäteho Oy

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2014. Metsätehon tuloskalvosarja 7a/2015 Markus Strandström Metsäteho Oy Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 214 Metsätehon tuloskalvosarja 7a/215 Markus Strandström Metsäteho Oy Tietoa tilastosta Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia

Lisätiedot

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen hakkaamasta puusta korjattiin vuonna 2002 koneellisesti 96 prosenttia. Puunkorjuu maksoi keskimäärin 8,63 euroa kuutiometriltä, mikä oli

Lisätiedot

Puunkorjuun kustannukset ja olosuhteet sekä puutavaran kaukokuljetuksen kustannukset ja puutavaralajeittaiset. vuonna 1996.

Puunkorjuun kustannukset ja olosuhteet sekä puutavaran kaukokuljetuksen kustannukset ja puutavaralajeittaiset. vuonna 1996. Puunkorjuun kustannukset ja olosuhteet sekä puutavaran kaukokuljetuksen kustannukset ja puutavaralajeittaiset kuljetusmatkat vuonna 1996 Jouko Örn Metsätehon raportti 32 8.12.1997 Osakkaiden yhteishanke

Lisätiedot

Vuonna 1997 hankittiin tukkipuuta 25 miljoonaa kuutiometriä. Tästä 41 prosenttia eli 10 miljoonaa kuutiometriä kuljetettiin jalostettavaksi

Vuonna 1997 hankittiin tukkipuuta 25 miljoonaa kuutiometriä. Tästä 41 prosenttia eli 10 miljoonaa kuutiometriä kuljetettiin jalostettavaksi Markkinapuun kulku 1997 Toimittajat: Aarre Peltola Sinikka Västilä 20.7.2000 538 Puuta virtaa Savosta Vuonna 1997 hankittiin tukkipuuta 25 miljoonaa kuutiometriä. Tästä 41 prosenttia eli 10 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

KAUKOKULJETUSTILASTO 2004

KAUKOKULJETUSTILASTO 2004 KAUKOKULJETUSTILASTO 2004 Projektiryhmä Jouko Örn ja Jouni Väkevä Rahoittajat A. Ahlström Oy, Järvi-Suomen uittoyhdistys, Koskitukki Oy, Kuhmo Oy, Metsähallitus, Metsäliitto Osuuskunta, Metsäteollisuus

Lisätiedot

Korjuutilasto Arto Kariniemi. Tuloskalvosarja. Tuloskalvosarja Puunkorjuun tilastot 1. Metsäteho Oy

Korjuutilasto Arto Kariniemi. Tuloskalvosarja. Tuloskalvosarja Puunkorjuun tilastot 1. Metsäteho Oy Korjuutilasto 25 Arto Kariniemi Puunkorjuun tilastot 1 Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Korjuutilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä korjuumenetelmien

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut alueittain 2013

Teollisuuspuun hakkuut alueittain 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Teollisuuspuun hakkuut alueittain 2013 21/2014 23.5.2014 Elina Mäki-Simola Vuoden 2013 teollisuuspuun hakkuut 56,1 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

3 Tulokset. 3.1 Yleistä. 3.2 Havutukkien kulkuvirrat

3 Tulokset. 3.1 Yleistä. 3.2 Havutukkien kulkuvirrat 3 Tulokset 3.1 Yleistä Tärkeimmät hankinta-alueet, joista kertyi yhteensä kolmannes markkinapuusta, olivat vuosina 1994 ja 1997 Etelä- ja Pohjois-Savon sekä Keski-Suomen metsäkeskukset (liitteet 2 3, s.

Lisätiedot

Kaukokuljetustilasto 2005

Kaukokuljetustilasto 2005 Kaukokuljetustilasto 25 Arto Kariniemi Kaukokuljetuksen tilastot 1 Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Kuljetustilasto seuraa kotimaisen raakapuun kuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä

Lisätiedot

Hakkuumäärien ja pystykauppahintojen

Hakkuumäärien ja pystykauppahintojen A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Bruttokantorahatulot metsäkeskuksittain 2003 Toimittaja: Esa Uotila 18.6.2004 729 Kantorahatulot lähes 1,8

Lisätiedot

Kantohintojen aleneminen edellisvuodesta. Reaalisesti pudotusta oli 4 prosenttia. nousivat ainoastaan Ahvenanmaalla

Kantohintojen aleneminen edellisvuodesta. Reaalisesti pudotusta oli 4 prosenttia. nousivat ainoastaan Ahvenanmaalla A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Bruttokantorahatulot metsäkeskuksittain 2004 Toimittaja: Esa Uotila 31.5. 2005 775 Kantohintojen lasku pudotti

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Arto Kariniemi

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Arto Kariniemi Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2007 Arto Kariniemi Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä

Lisätiedot

9 PUUN KÄYTTÖ. Tilastoa puun käytöstä Suomessa jäsentävät jako teolliseen ja ei-teolliseen puun käyttöön, jako kotimaiseen raakapuuhun

9 PUUN KÄYTTÖ. Tilastoa puun käytöstä Suomessa jäsentävät jako teolliseen ja ei-teolliseen puun käyttöön, jako kotimaiseen raakapuuhun 9 PUUN KÄYTTÖ Tilastoa puun käytöstä Suomessa jäsentävät jako teolliseen ja ei-teolliseen puun käyttöön, jako kotimaiseen raakapuuhun ja tuontipuuhun sekä raakapuulajeittaiset tiedot. Metsäteollisuuden

Lisätiedot

5 PUUKAUPPA JA HAKKUUT

5 PUUKAUPPA JA HAKKUUT 5 PUUKAUPPA JA HAKKUUT Raakapuumarkkinoilla oli vuonna 1996 voimakasta vaihtelua. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, ennen alueellisten sopimusten umpeutumista, puukauppaa käytiin vilkkaasti. Huhti elokuun

Lisätiedot

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat toukokuussa 3,3 miljoonaa

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat toukokuussa 3,3 miljoonaa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima toukokuu 2004 Toimittaja: Yrjö Sevola 30.6.2004 730 Toukokuun hakkuut

Lisätiedot

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima helmikuu Helmikuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima helmikuu Helmikuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima helmikuu 2004 Toimittaja: Yrjö Sevola 25.3.2004 716 Helmikuun hakkuut

Lisätiedot

Tiedotteeseen on koottu tiedot teollisuuden

Tiedotteeseen on koottu tiedot teollisuuden Raakapuun käyttö Suomessa 1996 Toimittajat: Veli Suihkonen Irma Kulju 15.7.1997 397 Teollisuuden puunkäyttö lievässä laskussa Tiedotteeseen on koottu tiedot teollisuuden ja kiinteistöjen puunkäytöstä 1996.

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2008

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 28 43/28 2.12.28 Elina Mäki-Simola Lokakuun hakkuut, miljoonaa kuutiometriä Puukaupan

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, helmikuu 11 1/11..11 Elina Mäki-Simola Helmikuun hakkuut,8 miljoonaa kuutiometriä Helmikuu oli harvinaisen kylmä koko

Lisätiedot

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat lokakuussa 5,0 miljoonaa

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat lokakuussa 5,0 miljoonaa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima Lokakuu 2004 Toimittaja: Yrjö Sevola 1.12.2004 748 Lokakuun hakkuut

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, marraskuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, marraskuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, marraskuu 211 2/212 11.1.212 Elina Mäki-Simola Marraskuun hakkuut 5,3 miljoonaa kuutiometriä Poikkeukselliset korjuukelit

Lisätiedot

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat elokuussa 4,5 miljoonaa

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat elokuussa 4,5 miljoonaa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima elokuu 2004 Toimittaja: Yrjö Sevola 24.9.2004 741 Elokuun hakkuut

Lisätiedot

Puukauppa, joulukuu 2013

Puukauppa, joulukuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 3/2014 Puukauppa, joulukuu 2013 20.1.2014 Aarre Peltola Puukauppaa käytiin vuonna 2013 viidenneksen enemmän kuin vuotta aiemmin

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE n hakkuut ja työvoima, helmikuu 214 12/214 2.4.214 Elina Mäki-Simola Helmikuun hakkuut,7 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuvat

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2013

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 213 36/213 4.9.213 Yrjö Sevola Heinäkuun hakkuut 2,2 miljoonaa kuutiometriä Metsäteollisuus

Lisätiedot

Puukauppa, toukokuu 2012

Puukauppa, toukokuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 26/2012 Puukauppa, toukokuu 2012 11.6.2012 Aarre Peltola Yksityismetsistä ostettiin toukokuussa runsaasti puuta Metsäteollisuus

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2011 9/2011 9.3.2011 Elina Mäki-Simola Tammikuun hakkuut 4,7 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

5 PUUKAUPPA JA HAKKUUT

5 PUUKAUPPA JA HAKKUUT 5 PUUKAUPPA JA HAKKUUT Luvun tavoitteena on antaa kokonaiskuva puumarkkinoiden kehityksestä. Kattavimmin kuvataan raakapuun hintoja ja hakkuita. Pääpaino on vuoden 1995 puumarkkinatilastoilla, mutta esimerkiksi

Lisätiedot

Puunkorjuu ja puutavaran kaukokuljetus vuonna Arto Kariniemi

Puunkorjuu ja puutavaran kaukokuljetus vuonna Arto Kariniemi Puunkorjuu ja puutavaran kaukokuljetus vuonna 2008 Arto Kariniemi Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain

Lisätiedot

Puukauppa, maaliskuu 2011

Puukauppa, maaliskuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 13/2011 Puukauppa, maaliskuu 2011 8.4.2011 Martti Aarne Maaliskuun puukauppa jäi miljoonaan kuutiometriin Puukaupan hiljaiselo

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, joulukuu 2010

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, joulukuu 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, joulukuu 21 5/211 2.2.211 Elina Mäki-Simola Joulukuun hakkuut 4,5 miljoonaa kuutiometriä Joulukuussa markkinahakkuiden

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2013

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, elokuu 213 38/213 3.9.213 Yrjö Sevola Elokuun hakkuut 4,6 miljoonaa kuutiometriä Teollisuuden puunhankinta vilkasta,

Lisätiedot

METSÄTEOLLISUUDEN RAAKA- JA JÄTEPUUN

METSÄTEOLLISUUDEN RAAKA- JA JÄTEPUUN 8/978 METSÄTEOLLISUUDEN RAAKA JA JÄTEPUUN KAUKOKULJETUKSET VUONNA 977 Arno Tuovinen MITSATIHD Opastinsilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin 90400 SE LOS TE 8/978 8/978 METSÄTEOLLISUUDEN RAAKA JA JÄTEPUUN

Lisätiedot

Puukauppa, marraskuu 2012

Puukauppa, marraskuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 49/2012 Puukauppa, marraskuu 2012 14.12.2012 Yrjö Sevola Marraskuun puukauppa 2,5 miljoonaa kuutiometriä Yksityismetsien puukauppa

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu Marraskuun hakkuut 6 miljoonaa kuutiometriä

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu Marraskuun hakkuut 6 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu 2005 Toimittaja: Yrjö Sevola 21.12.2005 800 Marraskuun hakkuut

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, huhtikuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, huhtikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, huhtikuu 11 3/11 9..11 Elina Mäki-Simola Huhtikuun hakkuut,7 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuivat vilkkaina huhtikuussa.

Lisätiedot

Puukauppa, joulukuu 2012

Puukauppa, joulukuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 2/2013 Puukauppa, joulukuu 2012 16.1.2013 Yrjö Sevola Vuoden 2012 puukauppa 28 miljoonaa kuutiometriä Metsäteollisuus osti joulukuussa

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, elokuu 211 38/211 4.1.211 Elina Mäki-Simola Elokuun hakkuut 5, miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuivat elokuussa

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2012

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2012 10/2012 7.3.2012 Elina Mäki-Simola Tammikuun hakkuut 4,7 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Heinäkuu Heinäkuun hakkuut 3 miljoonaa kuutiometriä

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Heinäkuu Heinäkuun hakkuut 3 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Heinäkuu 2007 Toimittaja: Yrjö Sevola 29.8.2007 882 Heinäkuun hakkuut 3

Lisätiedot

Tukkipuun hakkuut olivat 2,4 ja kuitupuun 2,6 miljoonaa kuutiometriä. Edellisvuoden joulukuuhun verrattuna

Tukkipuun hakkuut olivat 2,4 ja kuitupuun 2,6 miljoonaa kuutiometriä. Edellisvuoden joulukuuhun verrattuna A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Joulukuu 2004 Toimittaja: Yrjö Sevola 27.1.2005 755 Joulukuun hakkuut 5

Lisätiedot

2 Tutkimusmenetelmä ja aineisto

2 Tutkimusmenetelmä ja aineisto 2 Tutkimusmenetelmä ja aineisto 2.1 Tutkimusmenetelmä Kulkuvirroissa seurataan puun kuljetuksia leimikoiden hakkuista käyttöpaikoille. Hakkuun ja puun käytön välinen ajallinen viive on keskimäärin 5 6

Lisätiedot

Puukauppa, tammikuu 2011

Puukauppa, tammikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 7/2011 Puukauppa, tammikuu 2011 11.2.2011 Martti Aarne Tammikuun puukauppa 1,0 miljoonaa kuutiometriä Teollisuus osti tammikuussa

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Syyskuu Syyskuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Syyskuu Syyskuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Syyskuu 2007 Toimittaja: Yrjö Sevola 30.10.2007 888 Syyskuun hakkuut miljoonaa

Lisätiedot

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT 4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT Jo kahtena peräkkäisenä vuonna on markkinapuuta hakattu metsistämme ennätyksellisen paljon. Vuoden 1998 hakkuumäärä ylsi peräti 55 miljoonaan kuutiometriin. Vuoden 1997 hakkuuennätys

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 211 35/211 31.8.211 Elina Mäki-Simola Heinäkuun hakkuut 2, miljoonaa kuutiometriä Heinäkuussa

Lisätiedot

Paperiteollisuuden työtaistelutoimet pitivät puumassa- ja paperitehtaat kiinni suurimman osan toukokuuta, ja se heijastui myös hakkuisiin.

Paperiteollisuuden työtaistelutoimet pitivät puumassa- ja paperitehtaat kiinni suurimman osan toukokuuta, ja se heijastui myös hakkuisiin. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Toukokuu 2005 Toimittaja: Yrjö Sevola 23.6.2005 779 Toukokuun hakkuut 2,6

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2014 8/2014 10.3.2014 Elina Mäki-Simola Tammikuun hakkuut 5,6 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

4 Puukauppa. Kantohinnat

4 Puukauppa. Kantohinnat 4 Puukauppa Vuonna 2011 yksityismetsissä käytiin puukauppaa tavanomaista hiljaisemmin. Raakapuun kanto- ja hankintahinnat olivat edellisvuotta alemmalla tasolla, ja kantohinnoissa pudotus oli suurempi

Lisätiedot

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat joulukuussa 5,5 miljoonaa kuutiometriä, 9 prosenttia

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat joulukuussa 5,5 miljoonaa kuutiometriä, 9 prosenttia A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Joulukuu 2005 Toimittaja: Yrjö Sevola 20.1.2006 802 Joulukuun hakkuut 5,5

Lisätiedot

388.$833$ -$ +$ Puukauppa

388.$833$ -$ +$ Puukauppa 388.$833$ -$ +$..887 5DDNDSXXPDUNNLQRLOODYXRVLROLHQQl W\NVHOOLVHQYLONDV6HNlSXXQRVWRHWWlKDN NXXPllULVVlVDDYXWHWWLLQXXGHWHQQlW\NVHW 0HWVlWHROOLVXXVRVWLUDDNDSXXWD\NVLW\LV PHWVLVWlNDLNNLDDQOlKHVPLOMRRQDDNXX

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu Marraskuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu Marraskuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu 2006 Toimittaja: Yrjö Sevola 3.1.2007 848 Marraskuun hakkuut 5

Lisätiedot

Puukauppa, helmikuu 2009

Puukauppa, helmikuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 9/2009 Puukauppa, helmikuu 2009 13.3.2009 Martti.Aarne Helmikuun puukauppa putosi 0,5 miljoonaan kuutiometriin Teollisuuden puun

Lisätiedot

Puun käyttö 2013: Metsäteollisuus

Puun käyttö 2013: Metsäteollisuus Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 19/2014 Puun käyttö 2013: Metsäteollisuus 16.5.2014 Jukka Torvelainen Martti Aarne Metsäteollisuuden raakapuun käyttö nousi 64,5

Lisätiedot

Puukauppa, kesäkuu 2008

Puukauppa, kesäkuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Puukauppa, kesäkuu 2008 25/2008 11.7.2008 Aarre Peltola Alkuvuoden puukauppa vaisua Alkuvuoden tapaan myös kesäkuussa puukauppa

Lisätiedot

Puukauppa, tammikuu 2009

Puukauppa, tammikuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 6/2009 Puukauppa, tammikuu 2009 12.2.2009 Martti Aarne Puukauppa vähäistä ja hinnat laskussa tammikuussa Tammikuun puukauppa jäi

Lisätiedot

Puukauppa, kesäkuu 2009

Puukauppa, kesäkuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 27/2009 Puukauppa, kesäkuu 2009 7.7.2009 Aarre Peltola Puukauppa jatkoi mateluaan kesäkuussa Metsäteollisuuden puun ostomäärä yksityismetsistä

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, syyskuu 2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, syyskuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE n hakkuut ja työvoima, syyskuu 214 4/214 4.11.214 Elina Mäki-Simola Syyskuun hakkuut,3 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut ennätysvauhdissa

Lisätiedot

TILASTO: Teollisuuspuun kauppa, joulukuu 2014

TILASTO: Teollisuuspuun kauppa, joulukuu 2014 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 4/2015 TILASTO: Teollisuuspuun kauppa, joulukuu 2014 22.1.2015 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 4/2015 T I L A S T O Teollisuuspuun kauppa, joulukuu 2014 22.1.2015

Lisätiedot

Piensahojen puunkäyttötutkimukset muodostavat osan Suomen puunkäytön

Piensahojen puunkäyttötutkimukset muodostavat osan Suomen puunkäytön Suomen piensahat 1998 Toimittajat: Esa Ylitalo Aarre Peltola Irma Kulju 14.4.2 523 Piensahat vähentyneet selvästi Piensahojen puunkäyttötutkimukset muodostavat osan Suomen puunkäytön kokonaismäärän selvittämistä.

Lisätiedot

Puukauppa metsäkeskuksittain 2011

Puukauppa metsäkeskuksittain 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 7/2012 Puukauppa metsäkeskuksittain 2011 14.2.2012 Martti Aarne Pekka Ollonqvist Vuoden 2011 reaalinen kantohintataso 5 prosenttia

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2013

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, lokakuu 213 46/213 2.12.213 Elina Mäki-Simola Lokakuun hakkuut,6 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuivat vilkkaina

Lisätiedot

5 Hakkuut ja puun kuljetus

5 Hakkuut ja puun kuljetus Hakkuut ja puun kuljetus Vuonna 2012 markkinapuuta hakattiin kaikkiaan 1, miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Edeltävän kymmenvuotisjakson keskiarvoon verrattuna

Lisätiedot

massateollisuuden hake ja puru mukaan lukien, oli vuoden 2005 lopussa 11,2 miljoonaa kuutiometriä.

massateollisuuden hake ja puru mukaan lukien, oli vuoden 2005 lopussa 11,2 miljoonaa kuutiometriä. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden puuvarastot 31.12.2005 Toimittaja: Martti Aarne 7.2.2006 805 Mäntykuitupuuta yli 4 miljoonaa

Lisätiedot

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT 4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT Alkukesän vilkkaana käynyt puukauppa nosti metsäteollisuuden yksityismetsistä vuonna 2007 ostaman puumäärän 40,5 miljoonaan kuutiometriin, joka on uusi ennätys. Puukauppaa kiritti

Lisätiedot

4 Puukauppa. Kantohinnat

4 Puukauppa. Kantohinnat 4 Puukauppa Vuonna 2012 toteutunut reaalinen kantohintataso oli alimmillaan sitten 1990-luvun alun lamavuosien. Edellisvuoteen verrattuna kantohinnat alenivat keskimäärin 7 prosenttia. Reaaliset kantohinnat

Lisätiedot

4 Puukauppa ja hakkuut

4 Puukauppa ja hakkuut 4 Puukauppa ja hakkuut Puukauppa palasi vuonna 2010 normaalitasolle historiallisen huonon vuoden 2009 jälkeen. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat puuta yksityismetsistä 33 miljoonaa kuutiometriä,

Lisätiedot

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT 4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT Metsäteollisuus osti vuonna 2006 yksityismetsien puuta 32,4 miljoonaa kuutiometriä. Määrä nousi edellisen vuoden kuopasta 11 prosenttia, mutta jäi jonkin verran kymmenen vuoden keskiarvon

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE 36/2014

METSÄTILASTOTIEDOTE 36/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 36/2014 Puukauppa, heinäkuu 2014 21.8.2014 Martti Aarne Heinäkuun puukauppa 1,5 miljoonaa kuutiometriä Mänty- ja kuusitukin reaaliset

Lisätiedot

Puun hinnat metsäkeskuksittain 2008

Puun hinnat metsäkeskuksittain 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 13/2009 Puun hinnat metsäkeskuksittain 2008 24.4.2009 Pekka Ollonqvist Martti Aarne Vuoden 2008 reaalinen kantohintataso 14 prosenttia

Lisätiedot

4 Puukauppa ja hakkuut

4 Puukauppa ja hakkuut 4 Puukauppa ja hakkuut Vuosi 2009 jää tilastoihin hiljaisimpana puukauppavuotena 25 vuoteen. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat yksityismetsistä puuta 16,5 miljoonaa kuutiometriä eli noin puolet

Lisätiedot

verrattuna oli 29 prosenttia. Mänty- ja kuusikuitupuuvarastot olivat yhteensä 4,6 miljoonaa kuutiometriä

verrattuna oli 29 prosenttia. Mänty- ja kuusikuitupuuvarastot olivat yhteensä 4,6 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden puuvarastot 30.6.2005 Toimittaja: Martti Aarne 23.8.2005 787 Kuitupuuvarastot lähes 50

Lisätiedot

Puukauppa, helmikuu 2010

Puukauppa, helmikuu 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 8/2010 Puukauppa, helmikuu 2010 11.3.2010 Yrjö Sevola Helmikuun puukauppa vain 1,2 miljoonaa kuutiometriä Puukauppa mataa, vaikka

Lisätiedot

Puukauppa heinäkuu Puukauppa lähes pysähdyksissä heinäkuussa

Puukauppa heinäkuu Puukauppa lähes pysähdyksissä heinäkuussa A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa heinäkuu 2005 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Martti Aarne 17.8.2005 785 Puukauppa lähes pysähdyksissä heinäkuussa

Lisätiedot

Puukauppa, elokuu 2009

Puukauppa, elokuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 37/2009 Puukauppa, elokuu 2009 10.9.2009 Martti Aarne Puukaupassa lieviä piristymisen merkkejä elokuussa Teollisuus osti elokuussa

Lisätiedot

Puumarkkinat ja niiden kehittäminen. asiantuntija Anssi Kainulainen 22.5.2013

Puumarkkinat ja niiden kehittäminen. asiantuntija Anssi Kainulainen 22.5.2013 Puumarkkinat ja niiden kehittäminen asiantuntija Anssi Kainulainen 22.5.2013 Markkinat ja puut kasvavat eri puolilla maapalloa viennin arvo muodostuu matkalla Lähde: Metsäntutkimuslaitos Metsävaramme mahdollistavat

Lisätiedot