5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5 PUUN KORJUU JA KULJETUS"

Transkriptio

1 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen hakkuiden koneellistamisaste kasvoi 97 prosenttiin vuonna Puunkorjuu maksoi keskimäärin 8,43 euroa kuutiometriltä, mistä hakkuun osuus oli 5,28 euroa ja lähikuljetuksen 3,15 euroa. Kotimaisen puun keskimääräinen kaukokuljetusmatka oli 144 kilometriä ja kuljetuskustannus 6,03 euroa kuutiometriltä. Neljä viidesosaa puusta kuljetettiin autolla suoraan tehtaalle asti. Autokuljetuksen keskimääräinen pituus oli 107 kilometriä ja kustannus 5,39 euroa kuutiometriltä. Rautatie- ja vesitiekuljetusketjuissa matkat olivat lähes kolminkertaisia. Merkittävä osa Suomen tavaraliikenteestä on metsäsektorin kuljetuksia. Vuonna 2004 puu ja metsäteollisuustuotteet muodostivat 30 prosenttia tieliikenteen kuljetussuoritteesta ja 53 prosenttia rautateiden kuljetussuoritteesta. Suomeen tuodun rahdin painosta oli puuta viidennes. Siitä tuotiin rajan yli junilla lähes puolet, laivoilla runsas neljäsosa ja kuorma-autoilla neljäsosa. Kaikista vientikuljetuksista oli metsäteollisuustuotteita hieman yli puolet, mistä vietiin laivoilla 94 prosenttia. Puun korjuu Vuoden 2004 markkinahakkuut olivat 55 miljoonaa kuutiometriä (ks. luku 4). Puun korjuu on lähes täysin koneellistettu. Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen tekemissä hakkuissa, jotka sisältävät pääosan myös yksityismetsien hakkuista, koneellistamisaste nousi 97 prosenttiin vuonna Uudistushakkuista hakattiin koneellisesti 98 prosenttia ja harvennushakkuista 94 prosenttia. Puuta hakkasi keskimäärin hakkuukonetta ja kuljetti metsästä välivarastoon metsätraktoria. Puunkorjuukoneiden määrä pieneni hieman edellisvuodesta, vaikka hakkuumäärä pysyi samana. Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen puunkorjuu maksoi vuonna 2004 keskimäärin 8,43 euroa kuutiometriltä. Tämä oli puoli prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Harvennushakkuissa yksikköhinta oli 12,71 euroa ja uudistushakkuissa 6,82 euroa. Hakkuun osuus puunkorjuun yksikkökustannuksista oli 5,28 euroa ja lähikuljetuksen 3,15 euroa. Hakkuun yksikkökustannukset nousivat edellisestä vuodesta hieman alle puoli prosenttia, mutta lähikuljetuksen kustannukset laskivat lähes kaksi prosenttia. Koneellisen hakkuun yksikkökustannus nousi edellisestä vuodesta yli neljä prosenttia 5,21 euroon, mutta moottorisahahakkuu halpeni lähes 13 prosenttia 11,58 euroon kuutiometriltä. Lähikuljetuksen yksikkökustannukset pysyivät ennallaan 3,23 eurossa. Kolmasosa metsäyhtiöiden ja Metsähallituksen korjaamasta puusta korjattiin myös vuonna 2004 niin, että yrittäjä huolehti yhdistetyllä maksulla sekä hakkuusta että lähikuljetuksesta tienvarteen. Tämän korjuutavan yksikkökustannus nousi edellisvuodesta lähes puolitoista prosenttia 8,15 euroon kuutiometriltä (taulukko 5.2). Hankintakauppojen osuus on viime vuosina ollut noin viidesosa yksityismetsien markkinahakkuista. Vuonna 2002 metsänomistajat hakkasivat hankintakauppapuusta omatoimisesti 52 prosenttia. Metsänhoitoyhdistysten organisoimana hakattiin 33 prosenttia ja lopun 15 prosenttia hakkasivat muut korjuupalveluita tarjoavat yrittäjät. Metsäkuljetuksessa metsänomistajien omatoimisuus jäi 42 prosenttiin hankintapuusta ja muiden toteuttajien keskinäiset osuudet olivat lähes samat kuin hakkuussa. Koneyrittäjät toteuttivat alihankkijoina valtaosan myös metsänhoitoyhdistysten hankintapalvelun hakkuista. Metsätilastollinen vuosikirja

2 5 Harvesting and transportation of roundwood Metsänomistajien omatoimisesti hakkaamasta hankintapuusta hakattiin vuonna 2002 moottorisahoilla 94 prosenttia. Loppu jakaantui tasan hakkuukoneille sekä moottorisahojen ja maataloustraktoripohjaisten laitteiden yhdistelmille. Omatoimisesti metsäkuljetetusta hankintakauppapuusta kuljetettiin varsinaisilla metsätraktoreilla 8 prosenttia ja loput eri tavoin varustetuilla maataloustraktoreilla. Kaukokuljetus Vuonna 2004 kotimaisen puun keskimääräinen kaukokuljetusmatka oli 144 kilometriä. Neljä viidesosaa puusta tuotiin puutavara-autoilla suoraan tehtaalle, keskimäärin 107 kilometrin päästä. Viidesosa puusta kuljetettiin rautatie- tai vesitiekuljetusketjuissa, joissa matkat olivat selvästi pitempiä: rautateitse alkukuljetuksineen 284 ja vesitse 317 kilometriä. Myös näissä kuljetusketjuissa alkukuljetus tapahtui lähes aina autoilla. Puutavaran kaukokuljetukseen osallistui päivittäin keskimäärin puutavara-autoa. Keskimääräiset kaukokuljetuskustannukset nousivat edellisvuodesta kaksi prosenttia 6,03 euroon kuutiometriltä. Puun autokuljetus suoraan tehtaalle maksoi keskimäärin 5,39 euroa kuutiometriltä. Tässä autokuljetuksessa puukuutiometrin kuljetuskustannus oli 5,0 senttiä kilometriltä. Rautatiekuljetusketjussa vastaava kustannus oli 3,0 ja vesitiekuljetusketjussa 2,6 senttiä kilometriltä. Suomen kotimaan tieliikenteessä kuljetettiin 392 miljoonaa tonnia rahtia vuonna Siitä oli puuta 13 ja metsäteollisuustuotteita 7 prosenttia. Metsäsektorin autokuljetusmatkat olivat kuitenkin keskimääräistä pidempiä, joten puun osuus rahdin painon ja kuljetusmatkan tulona lasketusta kuljetussuoritteesta oli 17 prosenttia ja metsäteollisuustuotteiden osuus 13 prosenttia. Valtionrautateiden vuonna 2004 rahtaamasta 43 miljoonasta tonnista oli puuta 39 prosenttia ja metsäteollisuustuotteita 23 prosenttia. Puun osuus raideliikenteen kuljetussuoritteesta oli 27 ja metsäteollisuustuotteiden osuus 25 prosenttia (taulukot 5.5 ja 5.6). Suomeen tuotiin vuonna 2004 ulkomaista puuta 17,5 miljoonaa kuutiometriä. Tuontipuusta kuljetettiin rautateitse 47 prosenttia, vesitiekuljetuksina 28 ja kuorma-autoilla 25 prosenttia. Puun osuus kaikista maamme tuontikuljetuksista oli tonneina mitattuna viidesosa. Maantie- ja sisävesikuljetuksina tuodusta rahdista oli puuta neljä viidesosaa ja rautatiekuljetuksistakin kolme viidesosaa. Neljä viidesosaa puusta tuotiin Venäjältä. Puun tuonnin tärkeimmät rajanylityspaikat olivat Imatra, Niirala, Vainikkala ja Vaalimaa; tärkeimmät tuontisatamat Kotka, Kaskinen, Rauma ja Kemi. Saimaan kanavan kautta tuotiin yli miljoona kuutiometriä puuta (kuva 5.5). Metsäteollisuustuotteiden osuus vuoden 2004 tuontikuljetuksista oli kaksi prosenttia, mutta osuus kaikista vientikuljetuksista 50 prosenttia. Metsäteollisuuden tuotteiden viennistä laivattiin 94 prosenttia. Puun korjuu- ja kuljetustilastojen laadinta Tässä luvussa esitettävät puun korjuuseen ja kaukokuljetukseen liittyvät tilastot ovat pääasiassa Metsäteho Oy:n ja Metsäntutkimuslaitoksen laatimia. Metla kerää markkinapuun hakkuiden tilastoinnin yhteydessä tietoja niihin liittyvistä konemääristä. Tiedot perustuvat kunkin kuukauden viimeisen työpäivän tilanteeseen. Tilasto sisältää metsäteollisuuden ja Metsähallituksen käyttämän korjuukaluston sekä metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun metsäkoneet, muttei metsänomistajien hankintahakkuiden pääasiassa maataloustraktoreista koostuvaa kalustoa (taulukko 5.1). Taulukoissa 5.0 ja 5.9 esitettävät hankintahakkuiden yksikkökustannukset perustuvat hankintahakkuiden laskennallisiin korjuukustannuksiin, jotka Metla määrittää metsien pinta-alaverotusta ja oman hakkuutyön arvonmääritystä varten. Laskennassa on huomioitu hankintahakkuiden painottuminen harvennuksiin ja niiden pystyleimikoita vaikeammat korjuuolosuhteet. Hakkuumenetelmäksi on oletettu moottorisahahakkuu, vaikka todellisuudessa osa hankintahakkuista tehdään koneellisesti, jolloin kustannukset jäävät laskettua pienemmiksi. Metsäteho Oy kokoaa vuosittain osakasyrityksiltään tilaston puunkorjuun ja puutavaran kaukokuljetuksen suoritteista ja kustannuksista (taulukot 5.0, ja 5.8). Kustannuksista tilastoon kirjautuvat puunkorjuun ja kuljetuksen välittömät kustannukset. Moottorisahahakkuun palkat sisältävät palkan sivukustannukset, mutta muut kustannukset ovat yrittäjille maksettuja arvonlisäverottomia kustannuksia ilman välillisiä kustannuksia. Luvuissa ei ole mukana osakasyritysten kotimaan puunhankinnan yleiskustannuksia, jotka olivat vuonna 2004 keskimäärin 188 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2005

3 5 Puun korjuu ja kuljetus 3,38 euroa kuutiometriä kohti. Se oli kaksi prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Metsäteho Oy:n tilasto sisältää suurimpien metsäteollisuusyritysten ja Metsähallituksen korjaaman tai kuljettaman puun, mutta ei hankintapuuta. Vuoden 2004 korjuutilasto kattaa 83 prosenttia markkinahakkuiden muusta kuin hankintahakkuiden puusta. Kaukokuljetuksissa tilastoon sisältyy myös hankintahakkuissa korjattu puu, sillä metsäteollisuusyritykset huolehtivat sen kuljettamisesta tehtaalle. Kaukokuljetustilasto kattaa 84 prosenttia markkinahakkuiden puusta. Hakkuun ja kaukokuljetuksen välillä esiintyy kuitenkin ajallista viivettä, joten tällaiseen kattavuusvertailuun pitää suhtautua varauksin. Taulukossa 5.0 esitetään myös Metsätehon vuodelle 2004 julkaisemat kaukokuljetuksen puutavaralajeittaiset keskikuljetusmatkat. Tullihallitus kokoaa tilaston ulkomaankaupan kuljetuksista ja niiden jakautumisesta kuljetusmuodoittain (taulukko 5.7). Tulli ei kuitenkaan tilastoi Suomeen tuotavan puun jakautumista rajanylityspaikoittain (kuva 5.5), joten nämä tiedot on koottu useasta eri lähteestä. Valtionrautatiet tilastoi ulkomaan tavaraliikenteen määrän raja-asemittain. Merenkulkulaitos kokoaa satamakohtaiset tiedot Suomen satamissa puretuista ja lastatuista tavaroista. Kuorma-autoilla tuotavan puun määrät tilastoidaan rajanylityspaikoittain. Tämä tehdään ainoastaan EU:n ulkorajoilta, joten kuva 5.5 ei sisällä Ruotsista autoilla tuotua puuta. Ruotsista tuotiin vuonna 2004 kuitenkin yhteensä ainoastaan 0,2 miljoonaa kuutiometriä puuta ja siitäkin osa vesiteitse. Kuljetusmuodoittaiset tuontimäärät eroavat hieman virallisen tullitilaston mukaisista arvoista mm. siitä syystä, että eri organisaatioiden käyttämät muunnoskertoimet poikkeavat toisistaan. Tilastokeskus on kerännyt vuodesta 1995 lähtien kuorma-auton haltijoilta tieliikenteen tavarankuljetustilaston kotimaan kuljetustoimintaa koskevat tiedot. Otoksen perusjoukon muodostavat Suomessa rekisterissä olevat kuorma-autot, joten tilasto ei sisällä ulkomaisilla autoilla tehtyjä kuljetuksia (taulukko 5.5). Kirjallisuus Literature Hakkuut ja puuston poistuma metsäkeskuksittain Metsätilastotiedote 772. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. 10 s. Markkinapuun hakkuu- ja työvoimatilasto, kuukausitilasto. Metsätilastotiedote-sarja. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. Metsien pinta-alaverotus Metsätilastotiedote 749. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. 17 s. Suomen rautatietilasto Ratahallintokeskus. 51 s. Tieliikenteen tavarankuljetustilasto Tilastokeskus. SVT Liikenne ja matkailu 2005:7. 60 s. Ulkomaankaupan kuljetukset Tullihallitus. Ulkomaankauppa 2005:M16. 8 s. Örn, J Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Summary: Timber harvesting and long-distance transportation in Metsätehon katsaus 3/ s. & Väkevä, J Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Summary: Timber harvesting and long-distance transportation in Metsätehon katsaus 4/ s. Muut tietolähteet Other sources of information Merenkulkulaitos, tilastotoimisto, Metinfo Tilastopalvelu, Metsäteho Oy, Tullihallitus, tilastotietopalvelu, VR Cargo, Metsätilastollinen vuosikirja

4 5 Harvesting and transportation of roundwood kpl - number kpl - number Keskimäärin Average Vuosi - Year Kuukausi - Month Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu Source: Finnish Forest Research Institute Kuva 5.1 Hakkuukoneet markkinahakkuissa Figure 5.1 Harvesters in commercial roundwood production, % Moottorisahahakkuu - Motor-manual felling Koneellinen hakkuu - Mechanised felling Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen hakkuut Fellings by the forest industries and Metsähallitus Lähde Source: Metsäteho Oy Kuva 5.2 Hakkuiden koneellistamisaste Figure 5.2 Degree of mechanisation in timber fellings, Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2005

5 5 Puun korjuu ja kuljetus kpl - number kpl - number Keskimäärin Average Vuosi - Year Kuukausi - Month Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu Source: Finnish Forest Research Institute Kuva 5.3 Metsätraktorit markkinahakkuissa Figure 5.3 Forwarders in commercial roundwood production, kpl - number Vuosi - Year kpl - number Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu Source: Finnish Forest Research Institute Keskimäärin Average Kuukausi - Month Kuva 5.4 Puutavara-autot puun kaukokuljetuksessa Figure 5.4 Timber lorries in commercial roundwood transportation, Metsätilastollinen vuosikirja

6 5 Harvesting and transportation of roundwood Tuontimäärä, m 3 Imports volume, m 3 Kuljetusmuoto Way of transportation Rautatie Rail Maantie Road Vesitie Waterway Kemi Kortesalmi Kurvinen Vartius Pietarsaari 274 Lieksan Inari 626 Kaskinen Niirala Rauma Inkoo Tolkkinen Parikkala Imatra Saimaan kanava Nuijamaa Vaalimaa Hamina Kotka Vainikkala Imatrankoski Niirala Sisältää rajanylityspaikat, joiden kautta tuotu määrä ylitti kuutiometriä puuta vuonna Includes ports and check points where import volume exceeded m³ of roundwood in Lähteet: VR Cargo; Itäinen tullipiiri; Merenkulkulaitos Sources: VR Cargo; Eastern Customs District; Finnish Maritime Administration Kuva 5.5 Puun tuonti Suomeen rajanylityspaikoittain 2004 Figure 5.5 Imports of roundwood and wood residues by port and check point, Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2005

7 5.0 Keskeisiä lukuja kotimaisen puun korjuusta ja kuljetuksesta 2004 Harvesting and transportation of domestic roundwood in brief, 2004 Metsätilastollinen vuosikirja Hakkuu- ja kuljetustapa Felling and transportation method Yksikkö Yhteensä Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Unit Total Mänty Kuusi Lehtipuu Mänty Kuusi Lehtipuu Pine Spruce Hardwood Pine Spruce Hardwood Puunkorjuu Harvesting milj. m³ mill. m³ 55,0 Yksityismetsien pystyhakkuut, Stumpage sale fellings in non-industrial, private 47,0 9,6 13,4 0,9 9,7 8,7 4,7 yhtiöiden metsät ja Metsähallitus forests, forest industries own forests and forests of Metsähallitus Puunkorjuun yksikkökustannukset Unit costs in harvesting /m³ 8,43 6,02 5,53 7,55 10,88 10,30 12,40 Hakkuun yksikkökustannukset Unit costs in felling 5,28 Lähikuljetuksen yksikkökustannukset Unit costs in forest haulage 3,15 Yksityismetsien hankintahakkuut Delivery sales of non-industrial, private forests milj. m³ mill. m³ 8,0 1,2 1,2 0,1 2,9 1,3 1,3 Puunkorjuun yksikkökustannukset Unit costs in harvesting /m³ 15,59 10,12 11,41 10,09 17,58 18,50 17,63 Hakkuun yksikkökustannukset Unit costs in felling 11,05 5,79 7,23 5,36 13,11 13,92 12,43 Lähikuljetuksen yksikkökustannukset Unit costs in forest haulage 4,55 4,33 4,18 4,73 4,47 4,58 5,19 Kaukokuljetus Long-distance transportation Keskikuljetusmatka Mean transportation distance km Autokuljetus tehtaalle By road to mill 107 Rautatiekuljetusketju Rail transportation sequence 284 Vesitiekuljetusketju Water transportation sequence 317 Yksikkökustannukset Unit costs /m³ 6,03 5,64 5,02 6,76 6,73 6,19 6,53 /m³km 0,04 Autokuljetus tehtaalle By road to mill /m³ 5,39 /m³km 0,05 Rautatiekuljetusketju Rail transportation sequence /m³ 8,58 /m³km 0,03 Vesitiekuljetusketju Water transportation sequence /m³ 8,34 /m³km 0,03 Kustannukset sisältävät kotimaisen puun korjuun ja kuljetuksen välittömät kustannukset. Costs include direct harvesting and transportation costs of domestic roundwood. Osa urakointisopimuksista sisältää hakkuun ja lähikuljetukset yhdessä (vrt. taulukko 5.2). Taulukoissa 5.0 ja 5.8 nämä puunkorjuun kustannukset on jaettu hakkuuseen ja lähikuljetukseen muun puunkorjuun vastaavilla kustannussuhteilla. Some harvesting contracts merge forest haulage and felling (see Table 5.2). In Tables 5.0 and 5.8 these costs have been divided between felling and forest haulage using corresponding cost ratios of the rest of harvesting. Hankintahakkuiden yksikkökustannukset perustuvat metsien pinta-alaverotuksessa käytettäviin laskennallisiin kustannuksiin. Hakkuun työmenetelmäksi on oletettu moottorisahahakkuu. The unit costs of delivery sales are estimates calculated for forest taxation purposes. The felling method is assumed to be motor-manual felling. Lähteet: Metsäntutkimuslaitos; Metsäteho Oy Sources: Finnish Forest Research Institute; Metsäteho Oy 5 Puun korjuu ja kuljetus

8 5 Harvesting and transportation of roundwood 5.1 Puunkorjuun ja kuljetuksen kalusto Forestry machines operating in harvesting and transportation of roundwood, kpl number Vuosi Hakkuukoneet Metsätraktorit Puutavara-autot Year Harvesters Forwarders Timber lorries Taulukko sisältää vuoden aikana keskimäärin käytössä olleen metsäteollisuuden ja Metsähallituksen puunkorjuu- ja kuljetuskaluston sekä metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun kaluston. The statistics include annual averages of forestry machines used in standing sale fellings in non-industrial private forests, as well as machines used in forests owned by the forest industries and Metsähallitus, and machinery outsourced by local forest management associations. Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu Source: Finnish Forest Research Institute 194 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2005

9 5 Puun korjuu ja kuljetus 5.2 Puun korjuu- ja kuljetuskustannukset Harvesting and transportation costs of roundwood, Vuosi Puun korjuu Harvesting Kaukokuljetus Year Hakkuu Felling Lähikuljetus Korjuu tienvarteen Yhteensä Long-distance Moottorisaha Koneellinen Yhteensä Forest haulage Harvesting to roadside Total transportation Motor-manual Mechanised Total Puumäärä, milj. m³ Roundwood volume, mill. m³ ,9 14,2 31,2 31,3.. 31,3 40, ,8 14,5 26,3 26,3.. 26,3 37, ,0 18,7 28,7 27,6 0,2 28,9 37, ,1 19,5 27,7 27,9 3,5 31,4 41, ,3 20,4 27,7 27,6 6,8 34,4 43, ,4 21,5 27,9 28,0 7,8 35,7 43, ,9 21,6 26,5 26,5 7,5 34,0 41, ,2 23,1 27,3 27,1 10,9 38,0 48, ,4 25,1 28,5 28,6 10,7 39,3 48, ,6 25,6 28,1 28,5 11,5 40,0 47, ,2 25,7 28,0 27,9 12,5 40,4 48, ,9 23,6 25,6 25,2 12,6 37,8 46, ,7 23,3 25,0 25,0 12,4 37,4 45, ,4 24,9 26,3 26,3 12,7 39,0 45, ,2 23,9 25,0 25,7 13,2 39,0 46,1 Kokonaiskustannukset, milj. Total costs, mill ,1 72,0 213,1 121, ,0 263, ,4 71,6 179,1 96, ,7 236, ,7 88,4 178,2 94,4 1,4 273,9 223, ,6 83,5 155,1 86,7 21,1 262,8 234, ,8 87,3 151,0 80,4 42,6 274,1 236, ,7 99,4 167,1 84,6 52,3 304,0 236, ,4 96,2 151,6 78,6 50,4 280,7 218, ,9 99,4 150,4 80,3 76,3 307,0 256, ,7 108,9 148,6 84,6 76,5 309,8 262, ,5 116,8 151,4 85,0 84,6 321,0 256, ,0 115,6 141,6 85,2 91,2 318,0 276, ,5 118,8 142,3 81,8 99,2 323,3 276, ,6 121,9 143,4 79,8 99,8 323,0 266, ,6 124,5 143,0 84,7 102,5 330,2 270, ,6 124,3 137,9 83,1 107,8 328,7 277,8 Yksikkökustannukset, /m³ Unit costs, /m³ ,33 5,06 6,84 3, ,71 6, ,09 4,94 6,80 3, ,48 6, ,98 4,73 6,21 3,41 7,92 9,64 5, ,81 4,27 5,60 3,11 6,00 8,41 5, ,70 4,27 5,45 2,91 6,27 7,94 5, ,56 4,63 5,99 3,03 6,74 8,51 5, ,30 4,46 5,74 2,98 6,71 8,26 5, ,16 4,31 5,52 2,96 6,98 8,06 5, ,67 4,34 5,21 2,96 7,18 7,90 5, ,47 4,57 5,38 2,98 7,33 8,07 5, ,59 4,49 5,06 3,04 7,32 7,87 5, ,11 5,03 5,57 3,25 7,89 8,54 5, ,04 5,22 5,74 3,19 8,05 8,63 5, ,26 5,00 5,44 3,23 8,04 8,47 5, ,58 5,21 5,51 3,23 8,15 8,43 6,03 Taulukko sisältää Metsäteho Oy:n tilastoimat metsäteollisuuden ja Metsähallituksen tekemän kotimaisen puun korjuun ja kuljetuksen välittömät kustannukset. Tilaston kattavuus on noin 85 % markkinahakkuiden puumäärästä. Includes direct harvesting and transportation costs of domestic roundwood by the forest industries and Metsähallitus. Korjuussa tienvarteen yksikköhinta sisältää sekä hakkuun että lähikuljetuksen, joiden osuuksia ei ole eritelty. Harvesting to roadside includes both harvesting and hauling to roadside landing. Lähde Source: Metsäteho Oy Metsätilastollinen vuosikirja

10 5 Harvesting and transportation of roundwood 5.3 Puun kaukokuljetus 2004 Long-distance transportation of roundwood, 2004 Kuljetustapa Kotimainen puu Domestic roundwood Tuontipuu Transportation method Puumäärä Keskikuljetusmatka Yksikkökustannukset Imported Roundwood volume Mean transportation Unit costs roundwood distance m 3 % km c/m 3 km /m m 3 Kaukokuljetus yhteensä ,2 6, Total long-distance transportation josta autokuljetus yhteensä ,3 5, of which, total by road Autokuljetus tehtaalle ,0 5, By road to mill Rautatiekuljetusketju ,0 8, Rail transportation sequence Autokuljetus rautatielle ,0 3,57 9 By road to railway Rautatiekuljetus ,2 5, Rail transportation Vesitiekuljetusketju ,6 8, Water transportation sequence Uittokuljetusketju ,3 7,93 21 Floating sequence Autokuljetus uittoon ,5 3,06 8 By road to floating point Uitto ,6 4,76 21 Floating Aluskuljetusketju ,4 8, Barge transportation Autokuljetus alukseen ,2 3,11 0 By road to barge Aluskuljetus ,8 6, Barge transportation Sisältää Metsäteho Oy:n tilastoiman metsäteollisuuden ja Metsähallituksen kuljettaman puun, mikä kattaa noin 81 % metsäteollisuuden vuonna 2004 käyttämästä kotimaisesta puusta (luku 8) ja Suomeen tuodusta (luku 10) puusta. These figures include about 81% of domestic roundwood consumed (Chapter 8) and roundwood imported (Chapter 10) by the forest industries. Lähde Source: Metsäteho Oy 196 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2005

11 5.4 Puun kaukokuljetussuoritteet ja kustannukset Volumes and costs in long-distance transportation of roundwood, Vuosi Kuljetussuorite Total transport volume Kokonaiskustannukset Total costs Yksikkökustannukset Unit costs Year Autokuljetus Rautatiekuljetus Vesitiekuljetus Yhteensä Autokuljetus Rautatiekuljetus Vesitiekuljetus Yhteensä Autokuljetus Rautatiekuljetus Vesitiekuljetus Keskimäärin Road Rail Water Total Road Rail Water Total Road Rail Water Average transportation transportation transportation transportation transportation transportation transportation transportation transportation milj. m 3 km mill. m 3 km milj. mill. senttiä/m 3 km cents/m³km Metsätilastollinen vuosikirja ,9 1,7 1,2 3, ,9 1,9 1,3 3, ,9 2,4 1,5 3, ,1 2,2 1,5 4, ,7 2,2 1,5 4, ,9 2,2 1,7 4, ,9 2,9 2,7 4, ,6 2,0 1,5 4, ,9 2,4 1,7 4, ,9 2,2 1,9 4, ,1 2,0 1,2 4, ,7 2,2 1,7 4, ,2 2,4 1,5 4, ,4 2,2 1,7 4, ,0 2,0 1,7 3, ,2 2,0 1,6 4, ,1 2,0 1,9 4, ,9 2,0 2,0 3, ,4 2,0 1,9 4, ,4 2,1 1,9 4, ,2 2,1 1,8 4, ,3 2,1 1,9 4, ,3 2,2 2,0 4,2 Taulukko sisältää Metsäteho Oy:n tilastoiman metsäteollisuuden ja Metsähallituksen kuljettaman kotimaisen raakapuun. Includes domestic roundwood volumes transported by the forest industries and Metsähallitus. Yhteensä ja keskimäärin sarakkeet sisältävät myös traktorikuljetuksen suoraan tehtaalle. Columns Total and Average include also roundwood transported directly to the mill by tractor. Lähde Source: Metsäteho Oy 5 Puun korjuu ja kuljetus

12 5 Harvesting and transportation of roundwood 5.5 Puun ja metsäteollisuustuotteiden maantiekuljetus Suomessa Road transportation of roundwood and forest industry products in Finland, Vuosi Metsätuotteet Forest products Tavaraliikenne Year Puu Roundwood and wood residues Metsäteollisuustuotteet Forest industry products Yhteensä yhteensä Tukkipuu ja kuitupuu Muu Yhteensä Puutuote- Massa- ja paperiteollisuus Yhteensä Total Total Logs and pulpwood Other Total teollisuus Pulp and paper industries Total freight Wood-products Massa Paperi Yhteensä industries Pulp Paper Total Tavaramäärä, t Transport tonnes, m.t Kuljetussuorite, milj. tonni-km Transport volume, mill. tonne-km Muu puu sisältää hakkeen, purun, polttopuun ja jätepuun. Papereihin kuuluvat tässä taulukossa papereiden ja kartonkien lisäksi myös painotuotteet. Other roundwood includes chips, sawdust, fuelwood and wood residues. In this table, paper includes also paperboard and printed articles. Taulukko sisältää suomalaisen kuorma-autokaluston kotimaassa tekemän kuljetustyön. Domestic road transport by lorries registered in Finland. Lähde: Tilastokeskus Source: Statistics Finland 198 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2005

13 5 Puun korjuu ja kuljetus 5.6 Puun ja metsäteollisuustuotteiden rautatiekuljetus Suomessa Railway transportation of roundwood and forest industry products in Finland, Vuosi Metsätuotteet Forest products Tavaraliikenne Year Puu Roundwood and wood residues Metsäteollisuustuotteet Forest industry products Yhteensä yhteensä Tukkipuu Kuitupuu Hake Muu Yhteensä Puutuote- Massa- ja paperiteollisuus Yhteensä Total Total Logs Pulpwood Chips Other Total teollisuus Pulp and paper industry Total freight Wood-products Massa Paperi Yhteensä industry Pulp Paper Total Tavaramäärä, 1000 t Transport tonnes, 1000 m.t Kuljetussuorite, milj.tonni-km Transport volume, mill.tonne-km Papereihin kuuluvat tässä taulukossa kaikki paperit ja kartongit. In this table, paper includes all paper and paperboard. Vuosina puun kuljetussuorite sisältää myös puutuoteteollisuuden kuljetukset. Volume (tonne-km) of roundwood includes wood products Lähde Source: VR Cargo Metsätilastollinen vuosikirja

14 200 Finnish Statistical Yearbook of Forestry Puun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankaupan kuljetukset 2004 Exports and imports transportation of roundwood and forest industry products in Finland, 2004 Tavaralaji Product Kuljetusmuoto Way of transportation Meri Sisävesi Rautatie Maantie Muu Yhteensä Sea Inland waterways Rail Road Other Total t % 1000 t % 1000 t % t % t % t % m.t m.t m.t m.t m.t m.t. Vientikuljetukset yhteensä Total of exports transportation Puu ja metsäteollisuustuotteet Roundwood and forest industry products Puu Wood Tukki- ja kuitupuu Logs and pulpwood Hake ja jätepuu Chips and wood residues Polttopuu Fuelwood Puutuoteteollisuus Wood-products industries Sahatavara Sawn goods Puulevyt Wood-based panels Muut puuteokset Other wood products Massa- ja paperiteollisuus Pulp and paper industries Massa Pulp Paperi ja kartonki Paper and paperboard Paperin ja kartongin jalosteet Converted paper and paperboard products Tuontikuljetukset yhteensä Total of imports transportation Puu ja metsäteollisuustuotteet Roundwood and forest industry products Puu Wood Tukki- ja kuitupuu Logs and pulpwood Hake ja jätepuu Chips and wood residues Polttopuu Fuelwood Puutuoteteollisuus Wood-products industries Sahatavara Sawn goods Puulevyt Wood-based panels Muut puuteokset Other wood products Massa- ja paperiteollisuus Pulp and paper industries Massa Pulp Paperi ja kartonki Paper and paperboard Paperin ja kartongin jalosteet Converted paper and paperboard products Harvesting and transportation of roundwood Puun ja metsäteollisuustuotteiden kuljetusten jakautuminen kuljetusmuodoittain Roundwood and forest industry products by way of transportation Vientikuljetukset Exports transportation Tuontikuljetukset Imports transportation Lähde: Tullihallitus Source: National Board of Customs

15 5 Puun korjuu ja kuljetus 5.8 Puun korjuun ja kuljetuksen yksikkökustannukset Unit costs in harvesting and transportation of roundwood, /m 3 Vuosi Puun korjuu Harvesting Kaukokuljetus Year Hakkuu Lähikuljetus Yhteensä Long-distance Felling Forest haulage Total transportation ,68 3,58 9,27 5, ,37 3,58 8,95 5, ,67 3,45 9,12 5, ,71 3,49 9,20 5, ,73 3,76 10,49 5, ,84 3,90 10,73 6, ,80 3,68 10,48 6, ,12 3,41 9,64 5, ,42 3,01 8,41 5, ,18 2,76 7,94 5, ,65 2,86 8,51 5, ,45 2,83 8,26 5, ,23 2,81 8,06 5, ,05 2,86 7,90 5, ,20 2,88 8,07 5, ,91 2,96 7,87 5, ,40 3,15 8,54 5, ,55 3,09 8,63 5, ,26 3,21 8,47 5, ,28 3,15 8,43 6,03 Sisältää metsäteollisuuden ja Metsähallituksen korjaaman ja kuljettaman kotimaisen puun. Includes domestic roundwood volumes harvested and transported by forest industries and Metsähallitus. Osa urakointisopimuksista sisältää hakkuun ja lähikuljetukset yhdessä (taulukko 5.2). Taulukoissa 5.0 ja 5.8 nämä puunkorjuun kustannukset on jaettu hakkuuseen ja lähikuljetukseen muun puunkorjuun vastaavilla kustannussuhteilla. Some harvesting contracts merge forest haulage and felling (Table 5.2). In Tables 5.0 and 5.8 these costs have been divided between felling and forest haulage using corresponding cost ratios of the rest of the harvesting. Lähde Source: Metsäteho Oy Metsätilastollinen vuosikirja

16 5 Harvesting and transportation of roundwood 5.9 Yksityismetsien hankintapuun korjuun laskennalliset yksikkökustannukset Unit costs in harvesting of roundwood out of delivery sales in non-industrial, private forests, /m 3 Vuosi Puun korjuu Harvesting Year Hakkuu Lähikuljetus Yhteensä Felling Forest haulage Total ,79 4,98 12, ,02 4,66 12, ,02 4,34 12, ,80 4,02 11, ,48 4,17 12, ,75 4,09 12, ,75 4,07 12, ,03 4,10 13, ,46 4,13 13, ,06 4,23 13, ,42 4,54 14, ,28 4,42 14, ,71 4,53 15, ,05 4,55 15,59 Hankintapuun korjuun yksikkökustannukset perustuvat metsien pinta-alaverotuksessa käytettäviin laskennallisiin kustannuksiin. Hakkuun työmenetelmäksi on oletettu moottorisahahakkuu. The unit costs of delivery sales are estimates calculated for taxation purposes. The felling method is assumed to be motor-manual felling. Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu Source: Finnish Forest Research Institute 202 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2005

5PUUNKORJUUJAKULJETUS

5PUUNKORJUUJAKULJETUS 5PUUNKORJUUJAKULJETUS Luvussa käsitellään puun korjuun ja kaukokuljetuksen kalustoa, suoritteita ja kustannuksia. Tilastot osoittavat puunkorjuun koneellistuneen nopeasti. Vuonna 1998 metsäteollisuuden

Lisätiedot

5 Puun korjuu ja kuljetus

5 Puun korjuu ja kuljetus 5 Puun korjuu ja kuljetus Vuonna 2008 sekä puunkorjuun että puutavaran kaukokuljetuksen yksikkökustannukset nousivat huomattavasti edellisvuodesta. Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen hakkuissa puunkorjuu

Lisätiedot

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Vuonna 2001 lähes kaikki metsäteollisuuden ja Metsähallituksen hakkaama puu korjattiin koneellisesti. Uudistushakkuista oli koneellistettu 97 prosenttia ja harvennushakkuista

Lisätiedot

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen puunkorjuu maksoi vuonna 2005 keskimäärin 8,96 euroa kuutiometriltä, mistä hakkuun osuus oli 5,59 euroa ja lähikuljetuksen 3,37 euroa. Hakkuiden

Lisätiedot

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen hakkuiden koneellistamisaste kasvoi hieman nousten 96 prosenttiin vuonna 2003. Puunkorjuu maksoi keskimäärin 8,47 euroa kuutiometriltä, mikä

Lisätiedot

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen puunkorjuu maksoi vuonna 2006 keskimäärin 9,07 euroa kuutiometriltä. Niiden hakkuut ovat nykyisellään lähes täysin koneellistettuja (koneellistamisaste

Lisätiedot

6 PUUN KORJUU JA KULJETUS

6 PUUN KORJUU JA KULJETUS 6 PUUN KORJUU JA KULJETUS Luvussa käsitellään puun korjuun ja kaukokuljetuksen kalustoa, suoritteita ja kustannuksia. Tilastot osoittavat puunkorjuun koneellistuneen nopeasti. Vuonna 1996 pystykauppapuusta

Lisätiedot

5PUUNKORJUUJAKULJETUS

5PUUNKORJUUJAKULJETUS 5PUUNKORJUUJAKULJETUS Luvussa käsitellään puun korjuun ja kaukokuljetuksen kalustoa, suoritteita ja kustannuksia. Lisäksi luvussa esitetään puun alueittaisia kulkuvirtoja ja keskikuljetusmatkoja koskevia

Lisätiedot

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Vuonna 2007 puunkorjuun yksikkökustannukset pysyivät ennallaan, mutta puun kuljettaminen kallistui hieman edellisvuoden kustannuksiin verrattuna. Puunkorjuu maksoi metsäteollisuuden

Lisätiedot

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Vuonna 2000 lähes kaikki metsäteollisuuden ja Metsähallituksen hakkaama puu korjattiin koneellisesti. Uudistushakkuista oli koneellistettu 97 ja harvennushakkuista 89 prosenttia.

Lisätiedot

5 Puun korjuu ja kuljetus

5 Puun korjuu ja kuljetus 5 Puun korjuu ja kuljetus Markkinapuuta hakattiin vuonna 2010 kaikkiaan 52 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli neljäsosan enemmän kuin taantumavuonna 2009. Hakkuutyömailla työskenteli keskimäärin 1 900 hakkuukonetta

Lisätiedot

6 PUUN KORJUU JA KULJETUS

6 PUUN KORJUU JA KULJETUS 6 PUUN KORJUU JA KULJETUS Luku käsittelee puun korjuun ja kaukokuljetuksen kalustoa, suoritteita ja kustannuksia. Valtaosa tässä luvussa julkaistavista tiedoista perustuu Metsäntutkimuslaitoksen ja Metsätehon

Lisätiedot

5 Puun korjuu ja kuljetus

5 Puun korjuu ja kuljetus 5 Puun korjuu ja kuljetus Markkinapuuta hakattiin vuonna 2009 kaikkiaan 41,4 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 10 miljoonaa kuutiometriä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Hakkuutyömailla työskenteli keskimäärin

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 4a/2016 Markus Strandström Metsäteho Oy

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 4a/2016 Markus Strandström Metsäteho Oy Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 215 Metsätehon tuloskalvosarja 4a/216 Markus Strandström Metsäteho Oy Tietoa tilastosta Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Markus Strandström

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Markus Strandström Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 212 Markus Strandström Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Markus Strandström

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Markus Strandström Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 211 Markus Strandström Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 8a/2018 Markus Strandström Metsäteho Oy

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 8a/2018 Markus Strandström Metsäteho Oy Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 217 Metsätehon tuloskalvosarja 8a/218 Markus Strandström Metsäteho Oy Tietoa tilastosta Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Arto Kariniemi

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Arto Kariniemi Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 29 Arto Kariniemi Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä korjuumenetelmien

Lisätiedot

Puunkorjuu- ja puutavaran kaukokuljetustilasto vuonna 2006

Puunkorjuu- ja puutavaran kaukokuljetustilasto vuonna 2006 Puunkorjuu- ja puutavaran kaukokuljetustilasto vuonna 26 Arto Kariniemi Arto Kariniemi 1 Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 1a/2017 Markus Strandström Metsäteho Oy

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 1a/2017 Markus Strandström Metsäteho Oy Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 216 Metsätehon tuloskalvosarja 1a/217 Markus Strandström Metsäteho Oy Tietoa tilastosta Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2016

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2016 Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 216 Metsätehon tuloskalvosarja 1a/217 Markus Strandström Metsäteho Oy Päivitetty 17.8.218 Tietoa tilastosta Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen

Lisätiedot

5 Hakkuut ja puun kuljetus

5 Hakkuut ja puun kuljetus Hakkuut ja puun kuljetus Markkinapuuta hakattiin vuonna 2011 samaan tahtiin kuin 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä keskimäärin. Hakkuumäärä nousi 2,4 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli yhden prosentin

Lisätiedot

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen hakkaamasta puusta korjattiin vuonna 2002 koneellisesti 96 prosenttia. Puunkorjuu maksoi keskimäärin 8,63 euroa kuutiometriltä, mikä oli

Lisätiedot

5 Hakkuut ja puun kuljetus

5 Hakkuut ja puun kuljetus Hakkuut ja puun kuljetus Vuonna 2013 teollisuuden käyttöön hakattiin puuta kaikkiaan 6,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 11 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kun lisäksi energiapuun määräksi arvioitiin

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2014. Metsätehon tuloskalvosarja 7a/2015 Markus Strandström Metsäteho Oy

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2014. Metsätehon tuloskalvosarja 7a/2015 Markus Strandström Metsäteho Oy Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 214 Metsätehon tuloskalvosarja 7a/215 Markus Strandström Metsäteho Oy Tietoa tilastosta Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia

Lisätiedot

KAUKOKULJETUSTILASTO 2004

KAUKOKULJETUSTILASTO 2004 KAUKOKULJETUSTILASTO 2004 Projektiryhmä Jouko Örn ja Jouni Väkevä Rahoittajat A. Ahlström Oy, Järvi-Suomen uittoyhdistys, Koskitukki Oy, Kuhmo Oy, Metsähallitus, Metsäliitto Osuuskunta, Metsäteollisuus

Lisätiedot

Puunkorjuun kustannukset ja olosuhteet sekä puutavaran kaukokuljetuksen kustannukset ja puutavaralajeittaiset. vuonna 1996.

Puunkorjuun kustannukset ja olosuhteet sekä puutavaran kaukokuljetuksen kustannukset ja puutavaralajeittaiset. vuonna 1996. Puunkorjuun kustannukset ja olosuhteet sekä puutavaran kaukokuljetuksen kustannukset ja puutavaralajeittaiset kuljetusmatkat vuonna 1996 Jouko Örn Metsätehon raportti 32 8.12.1997 Osakkaiden yhteishanke

Lisätiedot

Kaukokuljetustilasto 2005

Kaukokuljetustilasto 2005 Kaukokuljetustilasto 25 Arto Kariniemi Kaukokuljetuksen tilastot 1 Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Kuljetustilasto seuraa kotimaisen raakapuun kuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä

Lisätiedot

Korjuutilasto Arto Kariniemi. Tuloskalvosarja. Tuloskalvosarja Puunkorjuun tilastot 1. Metsäteho Oy

Korjuutilasto Arto Kariniemi. Tuloskalvosarja. Tuloskalvosarja Puunkorjuun tilastot 1. Metsäteho Oy Korjuutilasto 25 Arto Kariniemi Puunkorjuun tilastot 1 Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Korjuutilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä korjuumenetelmien

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2012

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2012 10/2012 7.3.2012 Elina Mäki-Simola Tammikuun hakkuut 4,7 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, helmikuu 11 1/11..11 Elina Mäki-Simola Helmikuun hakkuut,8 miljoonaa kuutiometriä Helmikuu oli harvinaisen kylmä koko

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, joulukuu 2010

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, joulukuu 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, joulukuu 21 5/211 2.2.211 Elina Mäki-Simola Joulukuun hakkuut 4,5 miljoonaa kuutiometriä Joulukuussa markkinahakkuiden

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2008

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 28 43/28 2.12.28 Elina Mäki-Simola Lokakuun hakkuut, miljoonaa kuutiometriä Puukaupan

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2011 9/2011 9.3.2011 Elina Mäki-Simola Tammikuun hakkuut 4,7 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, elokuu 211 38/211 4.1.211 Elina Mäki-Simola Elokuun hakkuut 5, miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuivat elokuussa

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, marraskuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, marraskuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, marraskuu 211 2/212 11.1.212 Elina Mäki-Simola Marraskuun hakkuut 5,3 miljoonaa kuutiometriä Poikkeukselliset korjuukelit

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 211 35/211 31.8.211 Elina Mäki-Simola Heinäkuun hakkuut 2, miljoonaa kuutiometriä Heinäkuussa

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE n hakkuut ja työvoima, helmikuu 214 12/214 2.4.214 Elina Mäki-Simola Helmikuun hakkuut,7 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuvat

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, huhtikuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, huhtikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, huhtikuu 11 3/11 9..11 Elina Mäki-Simola Huhtikuun hakkuut,7 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuivat vilkkaina huhtikuussa.

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2013

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 213 36/213 4.9.213 Yrjö Sevola Heinäkuun hakkuut 2,2 miljoonaa kuutiometriä Metsäteollisuus

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Arto Kariniemi

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Arto Kariniemi Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2007 Arto Kariniemi Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2013

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, elokuu 213 38/213 3.9.213 Yrjö Sevola Elokuun hakkuut 4,6 miljoonaa kuutiometriä Teollisuuden puunhankinta vilkasta,

Lisätiedot

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima helmikuu Helmikuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima helmikuu Helmikuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima helmikuu 2004 Toimittaja: Yrjö Sevola 25.3.2004 716 Helmikuun hakkuut

Lisätiedot

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat toukokuussa 3,3 miljoonaa

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat toukokuussa 3,3 miljoonaa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima toukokuu 2004 Toimittaja: Yrjö Sevola 30.6.2004 730 Toukokuun hakkuut

Lisätiedot

METSÄTEOLLISUUDEN RAAKA- JA JÄTEPUUN

METSÄTEOLLISUUDEN RAAKA- JA JÄTEPUUN 8/978 METSÄTEOLLISUUDEN RAAKA JA JÄTEPUUN KAUKOKULJETUKSET VUONNA 977 Arno Tuovinen MITSATIHD Opastinsilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin 90400 SE LOS TE 8/978 8/978 METSÄTEOLLISUUDEN RAAKA JA JÄTEPUUN

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2013

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, lokakuu 213 46/213 2.12.213 Elina Mäki-Simola Lokakuun hakkuut,6 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuivat vilkkaina

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2014 8/2014 10.3.2014 Elina Mäki-Simola Tammikuun hakkuut 5,6 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Heinäkuu Heinäkuun hakkuut 3 miljoonaa kuutiometriä

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Heinäkuu Heinäkuun hakkuut 3 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Heinäkuu 2007 Toimittaja: Yrjö Sevola 29.8.2007 882 Heinäkuun hakkuut 3

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut alueittain 2013

Teollisuuspuun hakkuut alueittain 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Teollisuuspuun hakkuut alueittain 2013 21/2014 23.5.2014 Elina Mäki-Simola Vuoden 2013 teollisuuspuun hakkuut 56,1 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

massateollisuuden hake ja puru mukaan lukien, oli vuoden 2005 lopussa 11,2 miljoonaa kuutiometriä.

massateollisuuden hake ja puru mukaan lukien, oli vuoden 2005 lopussa 11,2 miljoonaa kuutiometriä. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden puuvarastot 31.12.2005 Toimittaja: Martti Aarne 7.2.2006 805 Mäntykuitupuuta yli 4 miljoonaa

Lisätiedot

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat lokakuussa 5,0 miljoonaa

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat lokakuussa 5,0 miljoonaa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima Lokakuu 2004 Toimittaja: Yrjö Sevola 1.12.2004 748 Lokakuun hakkuut

Lisätiedot

Hakkuumäärien ja pystykauppahintojen

Hakkuumäärien ja pystykauppahintojen A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Bruttokantorahatulot metsäkeskuksittain 2003 Toimittaja: Esa Uotila 18.6.2004 729 Kantorahatulot lähes 1,8

Lisätiedot

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat elokuussa 4,5 miljoonaa

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat elokuussa 4,5 miljoonaa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima elokuu 2004 Toimittaja: Yrjö Sevola 24.9.2004 741 Elokuun hakkuut

Lisätiedot

9 PUUN KÄYTTÖ. Tilastoa puun käytöstä Suomessa jäsentävät jako teolliseen ja ei-teolliseen puun käyttöön, jako kotimaiseen raakapuuhun

9 PUUN KÄYTTÖ. Tilastoa puun käytöstä Suomessa jäsentävät jako teolliseen ja ei-teolliseen puun käyttöön, jako kotimaiseen raakapuuhun 9 PUUN KÄYTTÖ Tilastoa puun käytöstä Suomessa jäsentävät jako teolliseen ja ei-teolliseen puun käyttöön, jako kotimaiseen raakapuuhun ja tuontipuuhun sekä raakapuulajeittaiset tiedot. Metsäteollisuuden

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, syyskuu 2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, syyskuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE n hakkuut ja työvoima, syyskuu 214 4/214 4.11.214 Elina Mäki-Simola Syyskuun hakkuut,3 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut ennätysvauhdissa

Lisätiedot

Tukkipuun hakkuut olivat 2,4 ja kuitupuun 2,6 miljoonaa kuutiometriä. Edellisvuoden joulukuuhun verrattuna

Tukkipuun hakkuut olivat 2,4 ja kuitupuun 2,6 miljoonaa kuutiometriä. Edellisvuoden joulukuuhun verrattuna A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Joulukuu 2004 Toimittaja: Yrjö Sevola 27.1.2005 755 Joulukuun hakkuut 5

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu Marraskuun hakkuut 6 miljoonaa kuutiometriä

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu Marraskuun hakkuut 6 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu 2005 Toimittaja: Yrjö Sevola 21.12.2005 800 Marraskuun hakkuut

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Syyskuu Syyskuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Syyskuu Syyskuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Syyskuu 2007 Toimittaja: Yrjö Sevola 30.10.2007 888 Syyskuun hakkuut miljoonaa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2007

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2007 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2007 07/2008 6.3.2008 Aarre Peltola Suomeen tuotiin runsaasti puuta vuonna 2007, määrä

Lisätiedot

Paperiteollisuuden työtaistelutoimet pitivät puumassa- ja paperitehtaat kiinni suurimman osan toukokuuta, ja se heijastui myös hakkuisiin.

Paperiteollisuuden työtaistelutoimet pitivät puumassa- ja paperitehtaat kiinni suurimman osan toukokuuta, ja se heijastui myös hakkuisiin. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Toukokuu 2005 Toimittaja: Yrjö Sevola 23.6.2005 779 Toukokuun hakkuut 2,6

Lisätiedot

Kantohintojen aleneminen edellisvuodesta. Reaalisesti pudotusta oli 4 prosenttia. nousivat ainoastaan Ahvenanmaalla

Kantohintojen aleneminen edellisvuodesta. Reaalisesti pudotusta oli 4 prosenttia. nousivat ainoastaan Ahvenanmaalla A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Bruttokantorahatulot metsäkeskuksittain 2004 Toimittaja: Esa Uotila 31.5. 2005 775 Kantohintojen lasku pudotti

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu Marraskuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu Marraskuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu 2006 Toimittaja: Yrjö Sevola 3.1.2007 848 Marraskuun hakkuut 5

Lisätiedot

Puunkorjuu ja puutavaran kaukokuljetus vuonna Arto Kariniemi

Puunkorjuu ja puutavaran kaukokuljetus vuonna Arto Kariniemi Puunkorjuu ja puutavaran kaukokuljetus vuonna 2008 Arto Kariniemi Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain

Lisätiedot

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat joulukuussa 5,5 miljoonaa kuutiometriä, 9 prosenttia

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat joulukuussa 5,5 miljoonaa kuutiometriä, 9 prosenttia A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Joulukuu 2005 Toimittaja: Yrjö Sevola 20.1.2006 802 Joulukuun hakkuut 5,5

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 1/2015 TILASTO: Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 15.1.2015 Aarre Peltola TILASTO Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 15.1.2015 Aarre Peltola

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 28 38/28 6.1.28 Aarre Peltola Puun tuonti vauhdissa heinäkuussa Puun tuonti Suomeen

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. 1 Yksityisyritykset 11 % Yksityistä misen alla oleva maa 15 % Valtion metsähallinto 37 % Muut puulajit Tervaleppä % 5 % Harmaaleppä

Lisätiedot

Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43 miljardin euron arvosta

Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43 miljardin euron arvosta Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2014 46/2014 5.11.2014 Annu Kaila Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43

Lisätiedot

TŠEKKI. Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT. Puulajien osuus puuston tilavuudesta.

TŠEKKI. Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu  METSÄVARAT. Puulajien osuus puuston tilavuudesta. METSÄVARAT Metsänomistus Puulajien osuus puuston tilavuudesta yksityishenk ilöt 19% kunnat 17% yritykset 3% yhteisöt 1% valtio 6% Lähde:Information on forests and forestry in the Czech Republic by 1 pyökki

Lisätiedot

verrattuna oli 29 prosenttia. Mänty- ja kuusikuitupuuvarastot olivat yhteensä 4,6 miljoonaa kuutiometriä

verrattuna oli 29 prosenttia. Mänty- ja kuusikuitupuuvarastot olivat yhteensä 4,6 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden puuvarastot 30.6.2005 Toimittaja: Martti Aarne 23.8.2005 787 Kuitupuuvarastot lähes 50

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014 18/2014 15.5.2014 Aarre Peltola Venäläisen puun osuus tuonnista kasvussa Suomeen

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2014 50/2014 4.12.2014 Annu Kaila Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 7 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. Yksityistämisen alla oleva maa 1 % Lepät 1 % Haapa 3 % Muut puulajit 5 % Yksityinen 35 % Valtio 9 % Rauduskoivu 18 % Mänty 1 % Kuusi

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012 33/2012 3.8.2012 Aarre Peltola Suomeen tuotiin tammi toukokuussa 3,8 miljoonaa

Lisätiedot

8 Puun käyttö. metsäteollisuustuotteiden heikentynyt kysyntä.

8 Puun käyttö. metsäteollisuustuotteiden heikentynyt kysyntä. 8 Puun käyttö Suomessa käytettiin vuonna 2008 raakapuuta 72,8 miljoonaa kuutiometriä. Käyttö väheni edellisvuoden huippulukemista 11 prosenttia. Pääosa raakapuusta, 66,3 miljoonaa kuutiometriä, kului metsäteollisuudessa.

Lisätiedot

5 PUUKAUPPA JA HAKKUUT

5 PUUKAUPPA JA HAKKUUT 5 PUUKAUPPA JA HAKKUUT Raakapuumarkkinoilla oli vuonna 1996 voimakasta vaihtelua. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, ennen alueellisten sopimusten umpeutumista, puukauppaa käytiin vilkkaasti. Huhti elokuun

Lisätiedot

5 PUUKAUPPA JA HAKKUUT

5 PUUKAUPPA JA HAKKUUT 5 PUUKAUPPA JA HAKKUUT Luvun tavoitteena on antaa kokonaiskuva puumarkkinoiden kehityksestä. Kattavimmin kuvataan raakapuun hintoja ja hakkuita. Pääpaino on vuoden 1995 puumarkkinatilastoilla, mutta esimerkiksi

Lisätiedot

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Suomeen tuotiin vuonna 2010 puuta 12,3 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli kolmanneksen enemmän kuin vuotta aiemmin. Tuonnin lisääntymisestä huolimatta määrä oli pienin

Lisätiedot

Puutavaran mittausmenetelmien osuudet vuonna Timo Melkas

Puutavaran mittausmenetelmien osuudet vuonna Timo Melkas Puutavaran mittausmenetelmien osuudet vuonna 2013 Puutavaran mittaus- ja hakkuumäärät 2013 Mittausmenetelmien osuudet vuonna 2013 -tilasto perustuu kyselyyn vastanneiden Metsätehon osakasyritysten ilmoittamiin

Lisätiedot

Puutavaran mittausmenetelmien osuudet vuonna Timo Melkas

Puutavaran mittausmenetelmien osuudet vuonna Timo Melkas Puutavaran mittausmenetelmien osuudet vuonna 2012 Puutavaran mittaus- ja hakkuumäärät 2012 Mittausmenetelmien osuudet vuonna 2012 -tilasto perustuu kyselyyn vastanneiden Metsätehon osakasyritysten ilmoittamiin

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa elokuu Raakapuu. Metsäteollisuustuotteet. Metsäteollisuuden viennin arvo viisi prosenttia.

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa elokuu Raakapuu. Metsäteollisuustuotteet. Metsäteollisuuden viennin arvo viisi prosenttia. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa elokuu 22 Toimittaja: Jukka Torvelainen 22..22 648 Metsäteollisuuden viennin arvo viisi prosenttia jäljessä viime vuodesta Raakapuu Suomeen tuotiin elokuussa puuta 1, miljoonaa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2008 22/2008 9.6.2008 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti notkahti maaliskuussa

Lisätiedot

Puumarkkinat ja niiden kehittäminen. asiantuntija Anssi Kainulainen 22.5.2013

Puumarkkinat ja niiden kehittäminen. asiantuntija Anssi Kainulainen 22.5.2013 Puumarkkinat ja niiden kehittäminen asiantuntija Anssi Kainulainen 22.5.2013 Markkinat ja puut kasvavat eri puolilla maapalloa viennin arvo muodostuu matkalla Lähde: Metsäntutkimuslaitos Metsävaramme mahdollistavat

Lisätiedot

PUUNJALOSTUS, PUUTAVARALAJIT, MITTA JA LAATUVAATIMUKSET OSIO 6

PUUNJALOSTUS, PUUTAVARALAJIT, MITTA JA LAATUVAATIMUKSET OSIO 6 PUUNJALOSTUS, PUUTAVARALAJIT, MITTA JA LAATUVAATIMUKSET OSIO 6 Suomen puunjalostus ja sen merkitys eri puutavaralajit ja niiden laadun vaikutus puunjalostukseen puunjalostusmuodot 1 Puu on ekologinen materiaali

Lisätiedot

8 Puun käyttö. Metsätilastollinen vuosikirja

8 Puun käyttö. Metsätilastollinen vuosikirja 8 Puun käyttö Vuonna 2012 Suomessa käytettiin raakapuuta 70,8 miljoonaa kuutiometriä eli saman verran kuin kahtena aikaisempanakin vuotena. Tästä metsäteollisuuden raaka-aineena kului 61,5 miljoonaa kuutiometriä,

Lisätiedot

8 Puun käyttö. Metsätilastollinen vuosikirja

8 Puun käyttö. Metsätilastollinen vuosikirja 8 Puun käyttö Vuonna 2009 Suomessa käytettiin raakapuuta 59,5 miljoonaa kuutiometriä, lähes viidennes vähemmän kuin vuotta aiemmin. Raakapuun kokonaiskäyttö supistui jo kolmatta vuotta peräkkäin johtuen

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (milj. tonnia; osuus%) Maantiekuljetukset; 3,5; 8 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Puun tuonti kääntyi laskuun vuonna 2011 päätyen 10,5 miljoonaan kuutiometriin. Määrä supistui 10 prosentilla edellisvuodesta, mutta ei kuitenkaan taantumavuoden 2009

Lisätiedot

Puutavaran mittausmenetelmien osuudet vuonna Timo Melkas

Puutavaran mittausmenetelmien osuudet vuonna Timo Melkas Puutavaran mittausmenetelmien osuudet vuonna 2011 Puutavaran mittaus- ja hakkuumäärät 2011 Mittausmenetelmien osuudet vuonna 2011 tilasto perustuu kyselyyn vastanneiden Metsätehon osakasyritysten ilmoittamiin

Lisätiedot

8 PUUN KÄYTTÖ. Metsäteollisuus

8 PUUN KÄYTTÖ. Metsäteollisuus 8 PUUN KÄYTTÖ Vuonna 24 raakapuuta käytettiin lähes 81 miljoonaa kuutiometriä eli enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Valtaosa raakapuusta, 75 miljoonaa kuutiometriä, käytettiin metsäteollisuudessa. Metsäteollisuuden

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2008 7/2009 6.3.2009 Aarre Peltola Puuta tuotiin yli 20 miljoonaa kuutiometriä vuonna

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012 3/2013 18.1.2013 Aarre Peltola Puun tuonti nousussa lokakuussa Puun kuukausittainen

Lisätiedot

11 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

11 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 11 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Puun tuonti Suomeen supistui 18,2 miljoonaan kuutiometriin vuonna 2007 ja painottui entistä enemmän puumassateollisuuden tarpeisiin. Silti määrä oli kaikkien aikojen

Lisätiedot

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Suomeen tuotiin puuta 10,2 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2012, ja sillä katettiin 17 prosenttia Suomen metsäteollisuuden puun hankinnasta. Puutavaralajeista eniten tuli

Lisätiedot

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT 4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT Alkukesän vilkkaana käynyt puukauppa nosti metsäteollisuuden yksityismetsistä vuonna 2007 ostaman puumäärän 40,5 miljoonaan kuutiometriin, joka on uusi ennätys. Puukauppaa kiritti

Lisätiedot

8 PUUN KÄYTTÖ. Puun käyttö -luvun sisältö muuttunut

8 PUUN KÄYTTÖ. Puun käyttö -luvun sisältö muuttunut 8 PUUN KÄYTTÖ Raakapuun käyttö pysyi vuonna 2007 edelleen korkeana. Kokonaiskäyttö, 81,4 miljoonaa kuutiometriä, jäi vain vähän edellisvuoden ennätyslukemista. Valtaosa raakapuusta kului metsäteollisuudessa.

Lisätiedot

Tuontipuu energiantuotannossa

Tuontipuu energiantuotannossa Tuontipuu energiantuotannossa Yliaktuaari Esa Ylitalo Luonnonvarakeskus,Tilastopalvelut Koneyrittäjien Energiapäivät 2017 Hotelli Arthur Metsähakkeen käyttö lämpö- ja voimalaitoksissa 2000 2015 milj. m³

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. Kunnat 1 % Yksityinen 17 % Koivu, valeakaasia % Jalot lehtipuut 1 % Leppä % Muut puulajit 3 % Valtio 8 % Kuusi 7 % Mänty, lehtikuusi

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2012 9/2013 8.3.2013 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti ja puun tuonti supistuivat

Lisätiedot

4 Puukauppa. Kantohinnat

4 Puukauppa. Kantohinnat 4 Puukauppa Vuonna 2011 yksityismetsissä käytiin puukauppaa tavanomaista hiljaisemmin. Raakapuun kanto- ja hankintahinnat olivat edellisvuotta alemmalla tasolla, ja kantohinnoissa pudotus oli suurempi

Lisätiedot