1 metsävarat FOREST RESOURCES. Tietotaulu Metsän inventointijärjestelmät Suomessa Kirjallisuus Literature... 39

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 metsävarat FOREST RESOURCES. Tietotaulu Metsän inventointijärjestelmät Suomessa Kirjallisuus Literature... 39"

Transkriptio

1 Sisällys Contents Lukijalle... 3 Till läsaren... 4 Foreword... 5 Pääluvut ja toimittajat Contents in brief and editors... 6 Sisällys Contents... 7 Käytetyt symbolit Explanation of symbols Puulajit Tree species Keskeisiä muuntokertoimia Essential conversion factors Kartat Maps Suomen puuvirrat Wood flows from forest to industry products, Sammandrag Summary * uusi kuva tai taulukko new figure or table 1 metsävarat FOREST RESOURCES Teksti Tietotaulu Metsän inventointijärjestelmät Suomessa Kirjallisuus Literature Maankäyttö Suomessa Land use in Finland Omistajaryhmien osuudet metsätalousmaasta, puuston tilavuudesta ja kasvusta Forestry land, growing stock volume and annual increment of growing stock by forest ownership category Puuston tilavuus metsä- ja kitumaalla 1920-luvulta lähtien Growing stock volume on forest land and on poorly productive forest land since the 1920s Metsien ikärakenne ja 2000-luvulla Age structure of forests in the 1960s and 2000s Puulajien osuudet vallitsevuudesta, puuston tilavuudesta, puuston vuotuisesta kasvusta ja poistumasta metsä- ja kitumaalla Tree species dominance, growing stock volume, annual increment of growing stock and total drain on forest land and on poorly productive forest land by tree species Puuston kasvu ja poistuma Annual increment of growing stock and drain Metsämaan pinta-alaosuudet omistajaryhmittäin 2012 Proportion of forest land area by forest ownership category, Yksityishenkilöiden omistamien metsätilakokonaisuuksien lukumäärä ja pinta-ala metsätilakokonaisuuksien kokoluokittain 2012 Number and forest land area of non-industrial, private forest property entities classified by size, Metsätilastollinen vuosikirja

2 Contents 1.9 Puuston poistuman ja puuntuotannon metsien kasvun suhde Ratio between drain and annual increment of the growing stock in forests available for wood production Suomen metsävarat Finland s forest resources Pinta-alajakaumat Area distributions 1.1 Metsätalousmaa Forestry land Kankaat ja suot metsätalousmaalla Mineral soils and peatlands on forestry land * Kankaat ja suot metsätalousmaalla ja puuntuotannon metsätalousmaalla Mineral soils and peatlands on forestry land and on forestry land available for wood production Ojitustilanne metsätalousmaalla Drainage status of forestry land Kasvupaikat metsämaan kankailla ja soilla Site fertility classes on mineral soils and peatlands on forest land Metsätalousmaa omistajaryhmittäin Ownership of forestry land Metsämaa omistajaryhmittäin Ownership of forest land Yksityisten henkilöiden omistamien metsätilakokonaisuuksien lukumäärä pinta-alaluokittain omistajan kotipaikkakunnan mukaan Number of forest property entities in non-industrial, private ownership by size class, December 31, Yksityisten henkilöiden omistamien metsätilakokonaisuuksien pinta-ala kokoluokittain omistajan kotipaikkakunnan mukaan Forest land area of forest property entities in non-industrial, private ownership by size class, December 31, Metsätilakokonaisuudet omistusmuodoittain Forest property entities by forest ownership category, December 31, Metsätalousmaan kauppahinnat Transaction prices paid for forestry land, Puulajien vallitsevuus ja metsiköiden sekapuustoisuus metsämaalla Tree species dominance and pure and mixed stands on forest land Metsiköiden ikäluokat metsämaalla Age of forest stands on forest land Metsiköiden kehitysluokat puuntuotannon metsämaalla Stand development classes on forest land available for wood production Metsiköiden metsänhoidollinen laatu puuntuotannon metsämaalla Silvicultural quality of forest stands on forest land available for wood production Puuston määrä, rakenne ja kasvu Volume and structure of the growing stock, and volume increment 1.16 Puuston tilavuus metsä- ja kitumaalla puulajeittain Growing stock volume on forest land and on poorly productive forest land by tree species Puuston tilavuus metsä- ja kitumaan kankailla ja soilla Growing stock volume on forest land and on poorly productive forest land on mineral soils and peatlands Puuston tilavuus puuntuotannon metsä- ja kitumaalla puulajeittain Growing stock volume on forest land and on poorly productive forest land available for wood production by tree species Puuston tilavuus metsä- ja kitumaalla omistajaryhmittäin Growing stock volume on forest land and on poorly productive forest land by forest ownership category Puuston tilavuus puutavaralajeittain metsä- ja kitumaalla Growing stock volume by roundwood assortment on forest land and on poorly productive forest land Puuston tilavuus puiden läpimittaluokittain metsämaalla Growing stock volume by tree diameter distribution on forest land Puuston keskitilavuus metsämaalla Mean growing stock volume on forest land Puuston keskitilavuus puuntuotannon metsämaalla kehitysluokittain Mean growing stock volume on forest land available for wood production by stand development classes Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2014

3 1.24 Puuston vuotuinen kasvu metsä- ja kitumaalla Annual increment of growing stock on forest land and on poorly productive forest land Puuston keskikasvu metsämaalla Mean annual increment of growing stock on forest land Puuston vuotuinen kasvu metsä- ja kitumaalla omistajaryhmittäin Annual increment of growing stock on forest land and on poorly productive forest land by forest ownership category Puuston poistuma ja puuston biomassa Growing stock drain and biomass of trees 1.27 Puuston poistuma omistajaryhmittäin Total drain by forest ownership category, Puuston poistuma Total drain, Elävän puuston biomassa metsä- ja kitumaalla Biomass of living trees on forest land and on poorly productive forest land Maakunnittaiset metsävarat Forest resources by region 1.30 Maakunnittaiset metsävarat Forest resources by region Hakkuumahdollisuudet Cutting possibilities 1.31 Suurin kestävä tukki-, kuitu- ja energiapuun hakkuumahdollisuusarvio vuosille The estimates of the maximum sustainable cutting possibilities for logs, pulpwood and energy wood for the years metsien monimuotoisuus ja terveys FOREST BIODIVERSITY AND HEALTH Sisällys Teksti Tietotaulu Metsätuhot vuonna Kirjallisuus Literature Luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet Nature reserves and wilderness areas Suojeltujen ja rajoitetussa metsätalouskäytössä olevien metsien osuus metsä- ja kitumaan pinta-alasta alueittain Proportion of protected forests and areas under restricted forestry use of forest land and poorly productive forest land by region, December 31, Vaurioituneiden (harsuuntumisaste > 25 %) havupuiden osuus puuvaroiltaan suurimmissa Euroopan maissa 2013 Proportion of damaged conifers (degree of defoliation > 25 %) in countries with largest growing stock volumes in Europe, Sammalnäytteiden lyijy- ja nikkelipitoisuus 1985, 1995 ja 2010 Lead and nickel concentration in mosses in 1985, 1995 and Metsien suojelu ja monimuotoisuus Forest protection and biodiversity 2.1 Suojellut ja rajoitetussa metsätalouskäytössä olevat alueet Protected forests and areas under restricted forestry use, December 31, Suojeltu ja rajoitetussa metsätalouskäytössä oleva metsä- ja kitumaa Protected forests and areas under restricted forestry use on forest land and on poorly productive forest land, December 31, Suojeltu ja rajoitetussa metsätalouskäytössä oleva metsätalousmaa suojelualuetyypeittäin Protected forests and areas under restricted forestry use on forestry land by forest protection area type, December 31, Luonnonsuojelu- ja erämaalakiin perustuvien suojelualueiden maapinta-ala The land area of nature reserves and wilderness areas, October 2, Ennallistaminen ja luonnonhoito suojelualueilla Restorations and nature management completed on protected areas Kuolleen puuston keskitilavuus metsämaalla Mean volume of decayed and other dead trees on forest land Uhanalaiset lajit ja luontotyypit Threatened species and habitat types 2.7 Uhanalaisten lajien määrä 2010 Number of threatened species, Metsätilastollinen vuosikirja

4 Contents Talousmetsien luonnonhoito Ecosystem management in commercial forests 2.8 Metsälain mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt talousmetsissä Habitats of special importance in commercial forests, as defined in the Forest Act Yksityismetsien monimuotoisuuden ylläpitämiseen ja metsäluonnon hoitohankkeisiin käytetty valtion tuki State subsidy used for maintaining biodiversity and management of forest nature in non-industrial, private forests, Luontokohteiden ominaispiirteiden ja puuston säilyminen yksityismetsien hakkuissa Preserving the special features and retained stock of valuable habitats in roundwood removals in non-industrial, private forests, Säästöpuut yksityismetsien avohakkuissa Retention trees in clear fellings in non-industrial, private forests, Vesiensuojelun laatu yksityismetsissä The quality of water protection activities in non-industrial, private forests, Metsätuhot Forest damage 2.13 Eriasteiset metsätuhot puuntuotannon metsämaalla Degree of forest damage on forest land available for wood production Metsikön laatua alentavien metsätuhojen ilmiasu puuntuotannon metsämaalla Symptoms of forest damage reducing stand quality on forest land available for wood production Metsikön laatua alentavien metsätuhojen aiheuttajat puuntuotannon metsämaalla Occurrence of damaging agents reducing stand quality on forest land available for wood production Metsäpalot Forest fires, Metsätuhokorvaukset Forest damage compensations, metsien hoito SILVICULTURE Teksti Tietotaulu Kansallisessa metsäohjelmassa 2015 asetut tavoitteet metsänhoito- ja metsänparannustöiden työmäärille ja niiden toteutuminen Kirjallisuus Literature Metsänuudistaminen Natural and artificial regeneration, Metsänviljely puulajeittain Artificial regeneration by tree species, Istutukseen toimitetut kotimaiset taimet Number of domestic seedlings delivered for planting, Taimikonhoito ja nuoren metsän kunnostus Tending of seedling stands and improvement of young stands, Metsänlannoitus Forest fertilisation, Kunnostusojitus Ditch network maintenance, Metsäteiden rakentaminen Construction of forest roads, Metsäteiden perusparannus Basic improvement of forest roads, Hakkuupinta-alat Area treated with fellings, Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kokonaiskustannukset Total costs of silvicultural and forest improvement work, Yksityismetsien metsänhoito- ja metsänparannustöiden rahoitus Financing of silvicultural and forest improvement work in non-industrial, private forests, Metsänhoito- ja metsänparannustöiden reaalisten yksikkökustannusten kehitys yksityismetsissä Index of real unit costs of silvicultural and forest improvement work in non-industrial, private forests, Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2014

5 Sisällys 3.0 Metsänhoito- ja metsänparannustyöt 2013 Silvicultural and forest improvement work, Metsänhoito- ja metsänparannustöiden työmäärät Silvicultural and forest improvement work 3.1 Metsänhoito- ja metsänparannustöiden työmäärät 2013 Amounts of silvicultural and forest improvement work, Uudistusalan valmistaminen Preparation of regeneration areas, Maanmuokkaus Soil preparation, Metsänviljely omistajaryhmittäin Artificial regeneration by forest ownership category, Metsänviljely puulajeittain Artificial regeneration by tree species, Pellonmetsitys Afforestation of arable land, Metsäpuiden siemenkeräykset Amounts of seed collected, Metsäpuiden siemenkauppa Suomen ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä Trade in forest tree seeds between Finland and the member states of the European Union, Taimitarhakylvöt sekä testatun ja alustavasti testatun siemenen osuus siemenmäärästä Amounts of seed used in nurseries, and the proportion of tested and qualified seed of the total seed amount, Istutukseen toimitetut kotimaiset taimet Number of domestic seedlings delivered for planting, Metsäpuiden taimikauppa Suomen ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä Trade in forest tree seedlings between Finland and the member states of the European Union, Taimikonhoito ja nuoren metsän kunnostus Tending of seedling stands and improvement of young stands, Pystykarsinta Pruning, Kasvatushakkuiden ennakkoraivaus Initial clearings of intermediate felling areas, Juurikäävän torjunta kantokäsittelyllä Repelling root-rot disease by stump treatment, Metsänlannoitus Forest fertilisation, Kunnostusojitus Ditch network maintenance, Metsäteiden rakentaminen ja perusparannus Construction and basic improvement of forest roads, Hakkuupinta-alat Area treated with fellings, Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset Costs of silvicultural and forest improvement work 3.20 Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kokonaiskustannukset 2013 Total costs of silvicultural and forest improvement work, Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kokonaiskustannukset työlajeittain 2013 Total costs of silvicultural and forest improvement work by type of work, Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kokonaiskustannukset työlajeittain Total costs of silvicultural and forest improvement work by type of work, Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kokonaiskustannukset omistajaryhmittäin Total costs of silvicultural and forest improvement work by forest ownership category, Yksityismetsien metsänhoito- ja metsänparannustöiden rahoitus 2013 Financing of silvicultural and forest improvement work in non-industrial, private forests, Yksityismetsien puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen käytetty valtion tuki ja laina State subsidy and loan used for securing wood production and energy wood harvesting in non-industrial, private forests, Metsänhoito- ja metsänparannustöiden yksikkökustannukset 2013 Unit costs of silvicultural and forest improvement work, Kunnostusojituksen yksikkökustannukset 2013 Unit costs of ditch network maintenance, Metsäteiden rakentamisen ja perusparannuksen yksikkökustannukset 2013 Unit costs of construction and basic improvement of forest roads, Metsätilastollinen vuosikirja

6 Contents 3.29 Keskeisten metsänhoito- ja metsänparannustöiden yksikkökustannukset yksityismetsissä Unit costs of some silvicultural and forest improvement work in non-industrial, private forests, PUUKAUPPA Roundwood TRADE Teksti Kirjallisuus Literature Yksityismetsien kantohintojen vaihtelu alueittain 2013 Regional variation in stumpage prices in non-industrial, private forests, Yksityismetsien reaaliset kantohinnat Real stumpage prices in non-industrial, private forests, Yksityismetsien reaaliset hankintahinnat Real roadside prices in non-industrial, private forests, Raakapuun reaalisten kanto-, hankinta- ja tuontihintojen kehitys Development of real stumpage, roadside and import prices of roundwood, Yksityismetsien kantohinnat hakkuutavoittain 2013 Stumpage prices of roundwood in non-industrial, private forests, by felling method, Reaalinen kantohintaindeksi hakkuuvuosittain 1949/ /14 Real stumpage price index by felling season, 1949/ / Yksityismetsien puukauppamäärät kauppa- ja hakkuutavoittain 2013 Roundwood trade in non-industrial, private forests by type of sale and felling method, Yksityismetsien puukauppamäärien vaihtelu Annual variation in roundwood trade volumes in non-industrial, private forests, Yksityismetsien puukauppa 2013 Roundwood trade in non-industrial, private forests, Puun hinnat Prices of roundwood 4.1 Yksityismetsien kantohinnat Stumpage prices of roundwood in non-industrial, private forests, Yksityismetsien uudistushakkuiden kantohinnat Stumpage prices of roundwood in regeneration fellings in non-industrial, private forests, Yksityismetsien harvennushakkuiden kantohinnat Stumpage prices of roundwood in thinnings in non-industrial, private forests, Yksityismetsien ensiharvennushakkuiden kantohinnat Stumpage prices of roundwood in first thinnings in non-industrial, private forests, Yksityismetsien kantohinnat Stumpage prices of roundwood in non-industrial, private forests, Nimelliset kantohintaindeksit Nominal roundwood price indices, Yksityismetsien hankintahinnat Roadside prices of roundwood in non-industrial, private forests, Yksityismetsien hankintahinnat Roadside prices of roundwood in non-industrial, private forests, Puukauppamäärät Traded volumes of roundwood 4.9 Yksityismetsien puukauppamäärät Roundwood trade in non-industrial, private forests, Yksityismetsien pystykauppojen puumäärät Roundwood trade in standing sales from non-industrial, private forests, Yksityismetsien pystykauppojen puumäärät hakkuutavoittain 2013 Roundwood trade in standing sales from non-industrial, private forests, by felling method, Yksityismetsien hankintakauppojen puumäärät Roundwood trade in delivery sales from non-industrial, private forests, Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2014

7 Sisällys 5 HAKKUUT ja PUUN kuljetus Removals and transportation of roundwood Teksti Kirjallisuus Literature Teollisuuspuun hakkuut 2013 Industrial roundwood removals Teollisuuspuun hakkuut Industrial roundwood removals Markkinahakkuut omistajaryhmittäin Commercial roundwood removals by forest ownership category, Hakkuiden koneellistamisaste Degree of mechanisation in timber fellings, Teollisuuspuun hakkuu- ja kuljetuskalusto Forestry machines operating in felling and transportation of industrial roundwood, Teollisuuspuun toimitusketjun reaaliset yksikkökustannukset Real unit costs in procurement-chain of industrial roundwood, Teollisuuspuun hakkuut ja niiden yksikkökustannukset 2013 Volumes and unit costs in industrial roundwood removals, Hakkuut ja hakkuukertymä Roundwood production 5.1 Teollisuuspuun hakkuut kuukausittain Industrial roundwood removals by month Teollisuuspuun hakkuut omistajaryhmittäin ja kuukausittain Industrial roundwood removals by forest ownership category and month Markkinapuun hakkuut alueittain 2013 Commercial roundwood removals by region, Markkinahakkuut yksityismetsistä 2013 Commercial roundwood removals in non-industrial, private forests, Markkinahakkuut puutavaralajeittain Commercial roundwood removals by roundwood assortment, Markkinahakkuut omistajaryhmittäin Commercial roundwood removals by forest ownership category, Hakkuukertymä alueittain 2013 Total roundwood removals by region, Yksityismetsien hakkuukertymä alueittain 2013 Total roundwood removals in non-industrial, private forests by region, Hakkuukertymä puutavaralajeittain Total roundwood removals by roundwood assortment, Korjuukalusto Harvesting equipment 5.10 Markkinapuun hakkuun ja kuljetuksen kalusto Forestry machines operating in felling and transportation of commercial roundwood, Puun korjuu ja kuljetus Harvesting and transportation of wood 5.11 Teollisuuspuun kaukokuljetustavat ja keskikuljetusmatkat Transportation methods and mean transportation distances in long-distance transportation of industrial roundwood, Koneellisen puunkorjuun yksikkökustannukset hakkuutavoittain Unit costs in mechanised harvesting of roundwood by felling method, Koneellisen puunkorjuun yksikkökustannukset puutavaralajeittain Unit costs in mechanised harvesting by roundwood assortment, Puutavaran kaukokuljetuksen yksikkökustannukset puutavaralajeittain Unit costs in transportation of commercial roundwood by roundwood assortment, Teollisuuspuun kaukokuljetuksen yksikkökustannukset 2013 Unit costs of long-distance transportation of industrial roundwood, Teollisuuspuun kaukokuljetuksen kustannukset Costs in long-distance transportation of industrial roundwood, Teollisuuspuun korjuun ja kaukokuljetuksen yksikkökustannukset Unit costs in harvesting and transportation of industrial roundwood, Metsätilastollinen vuosikirja

8 Contents 6 metsien monikäyttö MULTIPLE-USE FORESTRY Teksti Kirjallisuus Literature Suomalaisten osallistuminen metsäluontoon liittyviin ulkoiluharrastuksiin 2000 ja 2010 Participation in outdoor recreation connected with forests in Finland, 2000 and Luonnonmarjojen ja -sienten kauppaantulomäärät 2013 Market supply of wild berries and mushrooms, Luonnonmarjojen kauppaantulomäärät Market supply of wild berries, Hirven talvikanta ja hirvisaalis Moose winter population and bags of moose, Pienriistan saalismäärät Bags of small game, Metsän tuotteiden määriä ja arvoja 2013 Amount and value of various forest products, Ulkoilu ja luontomatkat Outdoor recreation and nature trips 6.1 Suomalaisten osallistuminen metsäluontoon liittyviin ulkoiluharrastuksiin Participation in outdoor recreation connected with forests Luontomatkat kohdealueen omistajan ja etäisyyden mukaan Nature trips according to land owner and the distance to the destination area Kansallispuistojen sekä Metsähallituksen retkeilyalueiden ja luontokeskusten arvioidut käyntimäärät Estimated number of visits to national parks, hiking areas, and nature centres located on state land, Metsän keräilytuotteet Hand-picked nature products 6.4 Luonnonmarjojen ja -sienten kauppaantulomäärät, ostohinnat ja poimintatulot 2013 Market supply, purchase prices and picking incomes of wild berries and mushrooms, Luonnonmarjojen ja -sienten kauppaantulomäärät ja poimintatulot Market supply and picking incomes of wild berries and mushrooms, Jäkälän vienti Suomesta Lichen exports from Finland, Riistasaalis Forest game 6.7 Nisäkässaalis 2013 Annual game bag of mammals, Lintusaalis 2013 Annual game bag of birds, Riistasaalis Bags of game, Porotalous Reindeer husbandry 6.10 Porotalous Reindeer husbandry, metsäsektorin työvoima FOREST SECTOR LABOUR FORCE Teksti Kirjallisuus Literature Työvoima 2013 Labour force, Metsätalouden työlliset Employed persons in forestry, Työpanos puunkorjuussa ja metsänhoitotöissä Labour input in roundwood harvesting and silvicultural work, Puutuoteteollisuuden työlliset Employed persons in the wood-products industries, Massa- ja paperiteollisuuden työlliset Employed persons in the pulp and paper industries, Metsäsektorin työttömyysaste Unemployment rate in the forest sector, Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2014

9 Sisällys 7.7 Metsäteollisuuden työntekijöiden reaaliset tuntiansiot Real average hourly earnings of wage earners in the forest industries, Metsäsektorin työntekijöiden reaaliansiot Real earnings of wage earners in the forest sector, Metsäsektorin palkansaajien työtapaturmataajuus Accident frequency of employees in the forest sector, Metsäsektorin työvoima 2013 Labour force in the forest sector, Työvoima Labour force 7.1 Työvoima Total labour force, Metsäsektorin työlliset Employed persons in the forest sector, Metsäsektorin (ml. huonekalujen valmistus) työlliset alueittain Employed persons in the forest sector (incl. manufacture of furniture) by region, Metsäsektorin työllisten sukupuolijakauma Employed persons in the forest sector by gender, Metsäsektorin työllisten ikäjakauma Employed persons in the forest sector by age, Metsätalouden työllisten ammattiasema Employed persons in forestry by employment status, Metsäteollisuuden työlliset Employed persons in the forest industries, Metsäsektorin työttömyys Unemployment in the forest sector, Tehdyt työpäivät metsäsektorilla Working days in the forest sector, Ansiot Wages and salaries 7.10 Metsätyöntekijöiden keskimääräiset tuntiansiot Average hourly earnings of forestry workers, Metsäteollisuuden työntekijöiden keskimääräiset tuntiansiot Average hourly earnings of wage earners in the forest industries, Metsäsektorin palkansaajien reaaliansiot Real earnings in the forest sector, Työtaistelut Labour disputes 7.13 Metsäteollisuuden työtaistelut Labour disputes in the forest industries, Työtapaturmat Occupational accidents 7.14 Metsäsektorin työpaikkatapaturmat Accidents at work in the forest sector, Metsäsektorin palkansaajien työtapaturmataajuus Accident frequency of employees in the forest sector, Koulutus Education 7.16 Metsätalouden tutkinnon suorittaneet Forestry education degree graduates, Metsäteollisuuden tutkinnon suorittaneet Forest industry education degree graduates, puun käyttö WOOD CONSUMPTION Teksti Kirjallisuus Literature Puun käyttö Suomessa 2013 Wood consumption in Finland, Raakapuun käyttö käyttötarkoituksittain Roundwood consumption by category of use, Metsäteollisuuden kotimaisen ja tuontiraakapuun käyttö Consumption of domestic and imported roundwood by the forest industries, Metsätilastollinen vuosikirja

10 Contents 8.4 Tukkipuun käyttö metsäteollisuudessa Consumption of logs by the forest industries, Kuitupuun ja tuontihakkeen käyttö metsäteollisuudessa Consumption of pulpwood and imported chips by the forest industries, Metsäteollisuuden raakapuun käyttö toimialoittain 2013 Roundwood consumption by the forest industries by branch of industry, Metsäteollisuuden raakapuun käyttö toimialoittain Roundwood consumption by the forest industries, by branch of industry, Metsäteollisuuden kotimaisen ja tuontiraakapuun käyttö toimialoittain Consumption of domestic and imported roundwood by the forest industries by branch of industry Metsäteollisuuden kotimaisen ja tuontiraakapuun käyttö puutavaralajeittain Consumption of domestic and imported roundwood by the forest industries by roundwood assortment Metsäteollisuuden raakapuun käyttö alueittain Roundwood consumption by the forest industries by region Puun käyttö Suomessa 2013 Wood consumption in Finland, Metsäteollisuuden ja energiantuotannon puun käyttö Wood consumption by the forest industries and in energy generation, Kotimaisen ja tuontiraakapuun käyttö Consumption of domestic and imported roundwood, Raakapuun käyttö alueittain 2013 Roundwood consumption by region, Metsäteollisuuden kotimaisen ja tuontipuun käyttö alueittain 2013 Consumption of domestic and imported wood by the forest industries by region, Metsäteollisuuden puun käyttö Wood consumption by the forest industries, Metsäteollisuuden kotimaisen ja tuontipuun käyttö Consumption of domestic and imported wood by the forest industries, Puutuoteteollisuuden puun käyttö puutavaralajeittain Wood consumption by the wood-products industries by roundwood assortment, Puutuoteteollisuuden puun käyttö toimialoittain Wood consumption by the wood-products industries by branch of industry, Sahateollisuuden puun käyttö Wood consumption by the sawmilling industry, Piensahojen puun käyttö 2010 Wood consumption by small sawmills, Vaneriteollisuuden puun käyttö Wood consumption by the plywood and veneer industries, Massateollisuuden puun käyttö puutavaralajeittain Wood consumption by the pulp industries by roundwood assortment, Massateollisuuden puun käyttö toimialoittain Wood consumption by the pulp industries by branch of industry, Mekaanisen ja puolikemiallisen massateollisuuden puun käyttö Wood consumption by the mechanical and semi-chemical pulp industries, Selluteollisuuden puun käyttö Wood consumption by the chemical pulp industry, ENERGIA energy Teksti Kirjallisuus Literature Energian kulutus Suomessa energialähteittäin 2013 Energy consumption in Finland by source of energy, Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2014

11 Sisällys 9.2 Energian kokonaiskulutus ja puupolttoaineiden kulutus Total energy consumption and consumption of wood fuels, Puupolttoaineiden kulutus Consumption of wood fuels, Energian kokonaiskulutus energiamuodoittain, Total energy consumption by form of energy, Metsähakkeen käyttö Consumption of forest chips, Kasvihuonekaasujen päästöt ja poistumat Suomen metsissä Greenhouse gas emissions and removals from forest land carbon pools in Finland, Energian kokonaiskulutus Suomessa 2013 Total energy consumption in Finland, Energian kokonaiskulutus Total energy consumption 9.1 Energian kokonaiskulutus energialähteittäin Total energy consumption by energy source, Energian kokonaiskulutus energiamuodoittain Total energy consumption by form of energy, Puupolttoaineet Wood fuels 9.3 Puupolttoaineiden kulutus Wood fuel consumption, Kiinteiden puupolttoaineiden käyttö Solid wood fuel consumption Metsähakkeen käyttö Consumption of forest chips, Metsähakkeen haketustavat Chipping methods of forest chips, Puupelletit Wood pellets, Turvevarat ja -tuotanto Peat resources and production 9.8 Turvevarat ja turvetuotannon pinta-ala alueittain Peat resources and area in peat production by region Turpeen tuotanto, kulutus ja ulkomaankauppa Production, consumption and foreign trade of peat, Kasvihuonekaasujen päästöt ja poistumat Greenhouse gas emissions and removals 9.10 Suomen kasvihuonekaasujen päästöt ja poistumat Finnish greenhouse gas emissions and removals, metsäteollisuus FOREST INDUSTRIES Teksti Kirjallisuus Literature Metsäteollisuuden tuotanto Production of the forest industries, Metsäteollisuuden kapasiteetin käyttöaste Capacity utilisation rates in the forest industries, * Metsäteollisuuden tuotannon reaalinen jalostusarvo Real added value of production generated by the forest industries, Sahatavaran ja vanerin tuotanto ja kotimainen kulutus Production and domestic consumption of sawn goods and plywood, Puumassan sekä paperin ja kartongin tuotanto Production of wood pulp, and paper and paperboard, Metsäteollisuuden kustannusrakenne 2012 Cost structure in the forest industries, * Metsäteollisuuden reaaliset investoinnit ja investointiaste Suomessa Real investments and investments rates of the forest industries in Finland, Metsäteollisuuden reaalinen liikevaihto Suomessa Real annual turnover of the forest industries in Finland, Metsäteollisuuden kannattavuus Suomessa Profitability of the forest industries in Finland, Metsätilastollinen vuosikirja

12 Contents Fosfori- ja typpipäästöt vesistöihin päästölähteen mukaan 2013 Waste water discharge of phosphorus and nitrogen by emission source, Metsäteollisuustuotteiden tuotanto, ulkomaankauppa ja kulutus 2013 Production, foreign trade and consumption of forest industry products, Tuotanto, kulutus ja investoinnit Production, consumption and investments 10.1 Sahatavaran ja puulevyjen tuotanto Production of sawn goods and wood-based panels, Puumassan sekä paperin ja kartongin tuotanto Production of wood pulp, and paper and paperboard, Sahatavaran kotimainen kulutus Domestic consumption of sawn goods, Paperin ja kartongin kotimainen kulutus, talteenotto ja uusiokäyttö Domestic consumption, collection and utilisation of paper and paperboard, Metsäteollisuuden tuotannon bruttoarvo ja jalostusarvo Gross and added value of production generated by the forest industries, * Metsäteollisuuden investoinnit Suomessa Investments of the forest industries in Finland, Metsäteollisuuden tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot, Research and development expenditure in the forest industries, Energian kulutus Energy consumption 10.8 Metsäteollisuuden tehdaspolttoaineet Suomessa Mill fuels of the forest industries in Finland, Metsäteollisuuden sähkön kulutus Suomessa Electricity consumption by the forest industries in Finland, Kannattavuus Profitability Metsäteollisuuden liikevaihto Suomessa Turnover of the forest industries in Finland, Metsäteollisuuden kannattavuus Suomessa Profitability of the forest industries in Finland, Metsäteollisuuden rahoitusasema Suomessa Financial position of the forest industries in Finland, Päästöt ilmaan ja vesistöihin Emissions Metsäteollisuuden polttoaineperäiset kasvihuonekaasupäästöt toimialoittain Fuel-based greenhouse gas emissions by the forest industries, by branch of industry, Metsäteollisuuden polttoaineperäiset kasvihuonekaasupäästöt polttoaineryhmittäin Fuel-based greenhouse gas emissions by the forest industries, by fuel category, Metsäteollisuuden rikki- ja typpipäästöt ilmaan Atmospheric emissions of sulphur (as SO 2 ) and nitrogen oxides (NO x ) by the forest industries, Metsäteollisuuden päästöt vesistöihin Waste water discharge from the forest industries, metsäteollisuuden ulkomaankauppa FOREIGN TRADE BY FOREST INDUSTRIES Teksti Kirjallisuus Literature Suomen tavaraviennin reaaliarvo Total real value of exports of Finland, Puun ulkomaankauppa Foreign trade in roundwood and wood residues, Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2014

13 Sisällys 11.3 Tuontipuun osuus suomalaisen metsäteollisuuden puunhankinnasta Proportion of imported wood of the wood procurement of the Finnish forest industries, Puun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankaupan arvon jakautuminen tuoteryhmiin 2013 Foreign trade in roundwood and forest industry products by product group, Suomen metsäteollisuustuotteiden viennin arvo määrämaittain 2013 Value of exports of Finnish forest industry products by country of destination, Suomen metsäteollisuustuotteiden viennin arvon jakautuminen määrämaittain Percentage value of Finland s exports of forest industry products by country of destination, Metsäteollisuustuotteiden tuotanto ja vienti Production and exports of forest industry products, Puutuoteteollisuuden tuotteiden viennin reaaliset yksikköarvot Real unit values of exports of wood-products industries, Massa- ja paperiteollisuuden tuotteiden viennin reaaliset yksikköarvot Real unit values of exports of pulp and paper industries, * Metsäteollisuuden päävientituotteiden hintaindeksit Real prices of forest industry products, Suomen ulkomaankauppa 2013 Finland s foreign trade, Puu Roundwood and wood residues 11.1 Puun tuonti puutavaralajeittain Imports of roundwood and wood residues by wood assortment, Puun tuonti Imports of roundwood and wood residues, Raakapuun tuonti puutavaralajeittain Imports of roundwood by roundwood assortment, Puun tuonti alkuperämaittain 2013 Imports of roundwood and wood residues by country of origin, Puun tuonti alkuperämaittain Imports of roundwood and wood residues by country of origin, Puun vienti puutavaralajeittain Exports of roundwood and wood residues by wood assortment, Puun vienti Exports of roundwood and wood residues, Puun vienti määrämaittain 2013 Exports of roundwood and wood residues by country of destination, Metsäteollisuustuotteet Forest industry products 11.9 Suomen ulkomaankaupan arvo maittain 2013 Finnish foreign trade by country, Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo määrämaittain Value of exports of forest industry products by country of destination, Metsäteollisuustuotteiden vientimäärät Export volumes of forest industry products, Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo Value of exports of forest industry products, Metsäteollisuustuotteiden viennin yksikköarvot Unit values of forest industry products in exports, Puutuoteteollisuuden tuotteiden vientimäärä määrämaittain 2013 Exports of wood-products industries by country of destination, Puutuoteteollisuuden tuotteiden viennin arvo määrämaittain 2013 Value of exports of wood-products industries by country of destination, Massa- ja paperiteollisuuden tuotteiden vientimäärät määrämaittain 2013 Exports of pulp and paper industries by country of destination, Massa- ja paperiteollisuuden tuotteiden viennin arvo määrämaittain 2013 Value of exports of pulp and paper industries by country of destination, Metsäteollisuustuotteiden tuontimäärät Imports of forest industry products, Metsätilastollinen vuosikirja

14 Contents Metsäteollisuustuotteiden tuonnin arvo Value of imports of forest industry products, Puun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankaupan kuljetukset 2013 Exports and imports transportation of wood and forest industry products, metsäsektori kansantaloudessa FOREST SECTOR IN FINLAND S NATIONAL ECONOMY Teksti Kirjallisuus Literature Metsäsektorin ja kaikkien toimialojen arvonlisäys 2013 Value added in the forest sector and in all industries, Metsäsektorin arvonlisäys ja osuus bruttokansantuotteesta Value added in the forest sector and its share in gross domestic product, Koko kansantalouden BKT:n vuosittaiset volyymimuutokset ja metsäsektorin osuus muutoksista Annual volume changes in the total GDP and forest sector s contribution to change, Metsäsektorin osuus bruttokansantuotteesta alueittain vuonna 2011 The share of the forest sector in the regional GDP by region, Reaaliset bruttokantorahatulot Real gross stumpage earnings, Yksityismetsien puuntuotannon reaaliset hehtaarikohtaiset tulot, menot ja liiketulos Real incomes, expenses and operating profit in non-industrial, private forestry, Yksityismetsien puuntuotannon reaalinen sijoitustuotto osatekijöittäin Real investment return in wood production in non-industrial, private forests by component, Kansantalouden toimialojen arvonlisäykset vuonna 2013 Value added in various industries of the national economy, Metsäsektorin merkitys kansantaloudessa The significance of the forest sector in the national economy 12.1 Metsätalouden tuotos, arvonlisäys ja toimintaylijäämä käypiin hintoihin Output, value added and operating surplus in forestry at current prices, Puutuoteteollisuuden tuotos, arvonlisäys ja toimintaylijäämä käypiin hintoihin Output, value added and operating surplus in wood-products industries at current prices, Massa- ja paperiteollisuuden tuotos, arvonlisäys ja toimintaylijäämä käypiin hintoihin Output, value added and operating surplus in pulp and paper industries at current prices, Bruttokansantuote sekä metsäsektorin ja maatalouden arvonlisäys Gross domestic product and value added in the forest sector and agriculture, Metsäsektorin arvonlisäys ja osuus alueen kokonais-bkt:sta 2011 Value added in the forest sector and its share in the total regional GDP by region, Kokonaistuottavuuden kehitys metsäsektorilla The development of multi-factor productivity in the forest sector, Työn tuottavuuden kehitys metsäsektorilla The development of labour productivity in the forest sector, Pääoman tuottavuuden kehitys metsäsektorilla The development of capital productivity in the forest sector, Puuntuotannon tulot, menot ja tuotto Costs, incomes and returns in wood production 12.9 Bruttokantorahatulot omistajaryhmittäin 2013 Gross stumpage earnings by ownership category, Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2014

15 Sisällys Nettokantorahatulot omistajaryhmittäin 2013 Net stumpage earnings by ownership category, Bruttokantorahatulot puutavaralajeittain Gross stumpage earnings by roundwood assortment, Kantorahatulot omistajaryhmittäin Stumpage earnings by ownership category, Yksityismetsätalouden hehtaarikohtaiset tulot, menot ja liiketulos suuralueittain Incomes, expenses and operating profit in non-industrial, private forestry per unit of forest land area, Yksityismetsätalouden puuntuotannon tulot, menot ja liiketulos alueittain 2013 Incomes, expenses and operating profit in non-industrial, private forestry by region, Yksityismetsien puuntuotannon nimellinen sijoitustuotto osatekijöittäin Investment return in wood production in non-industrial, private forests by component, kansainvälisiä metsätilastoja INTERNATIONAL FOREST STATISTICS Teksti Kirjallisuus Literature Metsä- ja puuvaroiltaan suurimmat maat Countries with largest forest areas and growing stock volumes Tiukasti suojeltujen metsien (MCPFE luokka 1.1) osuus metsäpinta-alasta EU-maissa 2010 Proportion of strictly protected forests (MCPFE Class 1.1) of total forest area in EU countries, Raakapuun hakkuut Koko maailma Roundwood production, Whole world Sahatavaran ja puulevyjen tuotanto Koko maailma Production of sawn goods and wood-based panels, Whole world Puumassan ja paperin ja kartongin tuotanto Koko maailma Production of wood pulp and paper and paperboard, Whole world Suomi maailman metsäteollisuustuotteiden tuottajana ja viejänä 2013 Finland s position among the leading producers and exporters of some major forest industry products, Kansainvälisiä metsätilastoja International forest statistics Maailman metsävarat Global forest resources 13.1 Maailman metsävarat Global forest resources Euroopan metsävarat Forest resources in Europe Metsien suojelu Euroopan unionin maissa 2010 Protected forests in the European Union, Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden tuotanto Production of roundwood and forest industry products 13.4 Raakapuun hakkuut maittain 2013 Roundwood production by country, Sahatavaran ja puulevyjen tuotanto maittain 2013 Production of sawn goods and wood-based panels by country, Puumassan sekä paperin ja kartongin tuotanto maittain 2013 Production of wood pulp and paper and paperboard by country, Kierrätyspaperin, kierrätyskuidun ja muusta kuin puukuidusta valmistetun massan tuotanto maittain 2013 Production of recovered paper, recovered fibre pulp and other fibre pulp by country, Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa Foreign trade in roundwood and forest industry products 13.8 Puun vienti maittain 2013 Exports of roundwood and wood residues by country, Metsätilastollinen vuosikirja

16 Contents 13.9 Puun tuonti maittain 2013 Imports of roundwood and wood residues by country, Metsäteollisuustuotteiden vienti maittain 2013 Exports of forest industry products by country, Metsäteollisuustuotteiden tuonti maittain 2013 Imports of forest industry products by country, Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankaupan arvo maittain 2013 Value of foreign trade of roundwood and forest industry products by country, Maailman raakapuun ja puutuoteteollisuuden tuotanto, vienti ja tuonti World production and foreign trade of roundwood and the wood-products industries, Maailman massa- ja paperiteollisuuden tuotanto, vienti ja tuonti sekä raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankaupan arvo World production and foreign trade of the pulp and paper industries, and the value of foreign trade in all forest products, Energia ja kansantalous Energy and national economy Puupolttoaineet energialähteenä Euroopan unionissa vuosina 2000, 2005 ja 2012 Wood and wood waste as a source of energy in the European Union, in 2000, 2005 and Metsäsektorin työlliset Euroopan unionissa 2013 Persons employed in the forest sector in the European Union, Metsäsektorin arvonlisäys Euroopan unionissa 2009 Gross value added of the forest sector in the European Union, Kansainväliset raakapuun hinnat International roundwood prices Raakapuun hankintahinnat Ruotsissa Roadside prices of roundwood in Sweden, Raakapuun hankintahinnat Norjassa Roadside prices of roundwood in Norway, Raakapuun hankintahinnat Virossa Roadside prices of roundwood in Estonia, Raakapuun hankintahinnat Liettuassa Roadside prices of roundwood in Lithuania, Raakapuun hankintahinnat Itävallassa Roadside prices of roundwood in Austria, Raakapuun hankintahinnat Sveitsissä Roadside prices of roundwood in Switzerland, Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2014

1 metsävarat FOREST RESOURCES. Kirjallisuus Literature... 39

1 metsävarat FOREST RESOURCES. Kirjallisuus Literature... 39 Sisällys Contents Lukijalle Till läsaren Foreword... 3 Metlan metsätilastot 2013 Metlas skogsstatistik år 2013 Forest statistics at Metla in 2013. 5 Pääluvut ja toimittajat Contents in brief and editors...

Lisätiedot

1 METSÄVARAT FOREST RESOURCES Teksti Kirjallisuus Literature... 42

1 METSÄVARAT FOREST RESOURCES Teksti Kirjallisuus Literature... 42 Sisällys Contents Lukijalle Till läsaren Foreword... 3 5 Metlan metsätilastot 2012 Metlas skogsstatistik 2012 Forest statistics at Metla in 2012... 7 9 Pääluvut ja toimittajat Contents in brief and editors...

Lisätiedot

Sisällys Contents. Kuvat Figures. * uusi kuva tai taulukko new figure or table

Sisällys Contents. Kuvat Figures. * uusi kuva tai taulukko new figure or table Sisällys Contents Lukijalle Till läsaren Foreword... 3 5 Metlan metsätilastot 2011 Metlas skogsstatistik 2011 Forest statistics at Metla in 2011... 7 12 Pääluvut ja toimittajat Contents in brief and editors...

Lisätiedot

Sisällys Contents. Kuvat Figures. * uusi kuva tai taulukko new figure or table

Sisällys Contents. Kuvat Figures. * uusi kuva tai taulukko new figure or table Sisällys Contents Lukijalle Till läsaren Foreword... 3 5 Metlan metsätilastot 2010 Metlas skogsstatistik 2010 Forest statistics at Metla in 2010... 7 12 Pääluvut ja toimittajat Contents in brief and editors...

Lisätiedot

Contents, see page 17

Contents, see page 17 SISÄLLYS Contents, see page 17 Lukijalle... 3 Pääluvut ja toimittajat... 6 Taulukko- ja kuvaluettelot... 7 Käytetyt symbolit... 28 Puulajit... 28 Kartat... 29 Sammandrag... 403 Summary... 413 Hakemisto...

Lisätiedot

Metsätilastollinen vuosikirja 2014 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2014 www.metla.fi/julkaisut/metsatilastollinenvsk/

Metsätilastollinen vuosikirja 2014 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2014 www.metla.fi/julkaisut/metsatilastollinenvsk/ Metsätilastollinen vuosikirja 2014 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2014 www.metla.fi/julkaisut/metsatilastollinenvsk/ Päätoimittaja Editor-in-Chief: Aarre Peltola Tietopalvelusihteeri Secretary:

Lisätiedot

SISÄLLYS Contents, see page 17

SISÄLLYS Contents, see page 17 SISÄLLYS Contents, see page 17 Alkusanat... 3 Pääluvut ja toimittajat... 6 Taulukko- ja kuvaluettelot... 7 Käytetyt symbolit... 27 Puulajit... 27 Kartat... 29 Sammandrag... 357 Summary... 363 Hakemisto...

Lisätiedot

SISÄLLYS. Contents, see page 17

SISÄLLYS. Contents, see page 17 SISÄLLYS Contents, see page 17 Lukijalle... 3 Pääluvut ja toimittajat... 6 Taulukko- ja kuvaluettelot... 7 Käytetyt symbolit... 27 Puulajit... 27 Kartta... 29 Sammandrag... 397 Summary... 405 Hakemisto...

Lisätiedot

Hakemisto. Metsätilastollinen vuosikirja

Hakemisto. Metsätilastollinen vuosikirja Hakemisto A Aluskuljetus 193 Ansiot metsätalous 227, 238, 240 metsäteollisuus 226-227, 239-240 Arvonlisäys metsäsektori Euroopan unionin maissa 410 Suomen kansantaloudessa 359-360, 363-368, 372-373 Autokuljetus

Lisätiedot

HAKEMISTO. Metsätilastollinen vuosikirja

HAKEMISTO. Metsätilastollinen vuosikirja HAKEMISTO A Alueelliset metsäohjelmat 106 Aluskuljetus 189, 194-195, 198 Ansiot metsätalous 221-223, 228, 239, 241 metsäteollisuus 221-223, 228, 240-241 Arvonlisäys kansantaloudessa 333-335, 338-339, 341-346,

Lisätiedot

METSÄTILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2008

METSÄTILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2008 Suomen virallinen tilasto Maa-, metsä- ja kalatalous 2008 Finlands offi ciella statistik Jord- och skogsbruk samt fi ske Offi cial Statistics of Finland Agriculture, forestry and fi shery METSÄTILASTOLLINEN

Lisätiedot

METSÄTILASTOLLINEN VUOSIKIRJA

METSÄTILASTOLLINEN VUOSIKIRJA Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Maa-, metsä- ja kalatalous 2009 Jord- och skogsbruk samt fiske Agriculture, forestry and fishery METSÄTILASTOLLINEN

Lisätiedot

HAKEMISTO. Metsätilastollinen vuosikirja

HAKEMISTO. Metsätilastollinen vuosikirja HAKEMISTO A Alueelliset metsäohjelmat 117 Aluskuljetus 203 Ansiot metsätalous 230-232, 238, 248, 250 metsäteollisuus 230-232, 237-238, 249-250 Arvonlisäys kansantaloudessa 357-358, 361, 363, 366-371, 375

Lisätiedot

HAKEMISTO. Metsätilastollinen vuosikirja

HAKEMISTO. Metsätilastollinen vuosikirja HAKEMISTO A Aluskuljetus 192, 196-197, 200 Ansiot metsäteollisuus 223, 225, 241 metsätyöntekijät 223-225, 240 reaaliansioindeksi 223, 229, 242 Arvonlisäys kansantaloudessa 327-331, 336, 340-343, 348 metsäsektori

Lisätiedot

Hakemisto. Metsätilastollinen vuosikirja

Hakemisto. Metsätilastollinen vuosikirja Hakemisto A Alueelliset metsäohjelmat 125 Aluskuljetus 203, 208 Ansiot metsätalous 236-238, 244, 254, 256 metsäteollisuus 236-238, 243-244, 255-256 Arvonlisäys kansantaloudessa 371-374, 377, 380-385, 389

Lisätiedot

Hakemisto. Metsätilastollinen vuosikirja

Hakemisto. Metsätilastollinen vuosikirja Hakemisto A Alueelliset metsäohjelmat 121-122 Aluskuljetus 202, 207 Ansiot metsätalous 238-240, 246, 257, 259 metsäteollisuus 238-240, 245-246, 258-259 Arvonlisäys kansantaloudessa 373-375, 378, 381, 384-389,

Lisätiedot

METSÄTILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2007

METSÄTILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2007 SVT Maa-, metsä- ja kalatalous 2007 Jord- och skogsbruk samt fiske Agriculture, forestry and fishery METSÄTILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2007 Skogsstatistisk årsbok Finnish Statistical Yearbook of Forestry METSÄNTUTKIMUSLAITOS

Lisätiedot

METSÄTILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2003

METSÄTILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2003 SVT Maa-, metsä- ja kalatalous 2003:45 Jord- och skogsbruk samt fiske Agriculture, forestry and fishery METSÄTILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2003 Skogsstatistisk årsbok Finnish Statistical Yearbook of Forestry

Lisätiedot

Metsätilastollinen vuosikirja 2013 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2013 www.metla.fi/julkaisut/metsatilastollinenvsk/

Metsätilastollinen vuosikirja 2013 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2013 www.metla.fi/julkaisut/metsatilastollinenvsk/ Metsätilastollinen vuosikirja 2013 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2013 www.metla.fi/julkaisut/metsatilastollinenvsk/ Päätoimittaja Editor-in-Chief: Esa Ylitalo Tietopalvelusihteeri Secretary:

Lisätiedot

METSÄTILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2004

METSÄTILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2004 SVT Maa-, metsä- ja kalatalous 2004:45 Jord- och skogsbruk samt fiske Agriculture, forestry and fishery METSÄTILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2004 Skogsstatistisk årsbok Finnish Statistical Yearbook of Forestry

Lisätiedot

SISÄLLYS (Contents, see page 16)

SISÄLLYS (Contents, see page 16) SISÄLLYS (Contents, see page 16) Alkusanat... 3 Pääluvut ja toimittajat... 6 Käytetyt symbolit... 25 Puulajit... 26 Kartat... 27 Aluejaot... 27 Ilmasto... 31 * uusi kuva tai taulukko 1 METSÄVARAT Teksti...

Lisätiedot

METSÄTILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2006

METSÄTILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2006 SVT Maa-, metsä- ja kalatalous 2006 Jord- och skogsbruk samt fiske Agriculture, forestry and fishery METSÄTILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2006 Skogsstatistisk årsbok Finnish Statistical Yearbook of Forestry METSÄNTUTKIMUSLAITOS

Lisätiedot

Päätoimittaja Editor-in-Chief: Esa Ylitalo Tietopalvelusihteeri Secretary: Irma Kulju

Päätoimittaja Editor-in-Chief: Esa Ylitalo Tietopalvelusihteeri Secretary: Irma Kulju Päätoimittaja Editor-in-Chief: Esa Ylitalo Tietopalvelusihteeri Secretary: Irma Kulju Taitto Lay-out: Irma Kulju Kuvat Figures: Sari Elomaa Valokuvat Photos: Erkki Oksanen Ulkoasusuunnittelu Design: Pentti

Lisätiedot

Metsäsektorin avaintilastoja 2016

Metsäsektorin avaintilastoja 2016 18.10.2016 Metsäsektorin avaintilastoja 2016 Luonnonvarakeskus / Tilastopalvelut Yhteystiedot: Jari Viitanen, puh. 029 532 3033, sähköposti: jari.viitanen@luke.fi (vuoden 2016 ennusteet) Martti Aarne,

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. Kunnat 1 % Yksityinen 17 % Koivu, valeakaasia % Jalot lehtipuut 1 % Leppä % Muut puulajit 3 % Valtio 8 % Kuusi 7 % Mänty, lehtikuusi

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. 1 Yksityisyritykset 11 % Yksityistä misen alla oleva maa 15 % Valtion metsähallinto 37 % Muut puulajit Tervaleppä % 5 % Harmaaleppä

Lisätiedot

5PUUNKORJUUJAKULJETUS

5PUUNKORJUUJAKULJETUS 5PUUNKORJUUJAKULJETUS Luvussa käsitellään puun korjuun ja kaukokuljetuksen kalustoa, suoritteita ja kustannuksia. Tilastot osoittavat puunkorjuun koneellistuneen nopeasti. Vuonna 1998 metsäteollisuuden

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 7 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. Yksityistämisen alla oleva maa 1 % Lepät 1 % Haapa 3 % Muut puulajit 5 % Yksityinen 35 % Valtio 9 % Rauduskoivu 18 % Mänty 1 % Kuusi

Lisätiedot

Päätoimittaja Editor-in-Chief: Esa Ylitalo Tietopalvelusihteeri Secretary: Irma Kulju

Päätoimittaja Editor-in-Chief: Esa Ylitalo Tietopalvelusihteeri Secretary: Irma Kulju Päätoimittaja Editor-in-Chief: Esa Ylitalo Tietopalvelusihteeri Secretary: Irma Kulju Taitto Lay-out: Irma Kulju Kuvat Figures: Sari Elomaa Valokuvat Photos: Erkki Oksanen; sivu 373 page 373: Erkki Oksanen

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 7 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. Yhteisöt Kirkko Tuntematon Valtio 41 % Valkopyökki 4 % Saksanpihta Männyt Muut puulajit 7 % Kuusi 34 % Tammet 1 Yksityinen 14 % Kunnat

Lisätiedot

bioe-biod Bioenergiaa ja monimuotoisuutta vuonna 2020 ja sen jälkeen

bioe-biod Bioenergiaa ja monimuotoisuutta vuonna 2020 ja sen jälkeen bioe-biod bioenergy and biodiversity in 22 and beyond bioe-biod Bioenergiaa ja monimuotoisuutta vuonna 22 ja sen jälkeen (kaikki tulokset) Anniina Haatanen & Michael den Herder Projektin tavoitteet Tavoitteena

Lisätiedot

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009 Photo: Paavo Keränen KAINUU in statistics 2009 KAINUU IN PROPORTION TO THE WHOLE OF FINLAND Forest area Total area Roads Primary production Summer cottages Unemployed Populat. over 64 years Number of farms

Lisätiedot

TŠEKKI. Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT. Puulajien osuus puuston tilavuudesta.

TŠEKKI. Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu  METSÄVARAT. Puulajien osuus puuston tilavuudesta. METSÄVARAT Metsänomistus Puulajien osuus puuston tilavuudesta yksityishenk ilöt 19% kunnat 17% yritykset 3% yhteisöt 1% valtio 6% Lähde:Information on forests and forestry in the Czech Republic by 1 pyökki

Lisätiedot

bioe-biod Bioenergiaa ja monimuotoisuutta vuonna 2020 ja sen jälkeen

bioe-biod Bioenergiaa ja monimuotoisuutta vuonna 2020 ja sen jälkeen bioe-biod bioenergy and biodiversity in 22 and beyond bioe-biod Bioenergiaa ja monimuotoisuutta vuonna 22 ja sen jälkeen Anniina Haatanen & Michael den Herder Projektin tavoitteet Tavoitteena on luoda

Lisätiedot

5 Hakkuut ja puun kuljetus

5 Hakkuut ja puun kuljetus Hakkuut ja puun kuljetus Vuonna 2013 teollisuuden käyttöön hakattiin puuta kaikkiaan 6,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 11 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kun lisäksi energiapuun määräksi arvioitiin

Lisätiedot

12 Metsäsektori kansantaloudessa

12 Metsäsektori kansantaloudessa Metsäsektori kansantaloudessa Odotettuja merkkejä noususuhdanteen alusta ei näkynyt vuonna 2013. Kansantalouden tilinpidon ennakkotietojen mukaan volyymilla mitattu bruttokansantuote laski prosentin edellisvuodesta.

Lisätiedot

3 Metsien hoito. Metsänuudistaminen. hoitoon liittyviä toimenpiteitä ja niiden rahoitusta esitellään Metsien monimuotoisuus ja terveys -luvussa.

3 Metsien hoito. Metsänuudistaminen. hoitoon liittyviä toimenpiteitä ja niiden rahoitusta esitellään Metsien monimuotoisuus ja terveys -luvussa. 3 Metsien hoito Vuonna 2012 metsänhoito- ja metsänparannustöiden suoritemäärät jäivät lähes kaikissa työlajeissa edellisvuotta pienemmiksi ja monissa työlajeissa alle kymmenen edeltäneen vuoden keskiarvon.

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Pohjois-Pohjanmaa Eeva-Liisa Repo, elinkeinopäällikkö Oulu 29.1.2018 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut Yksityismetsätalouden kannattavuus Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt

Lisätiedot

SISÄLLYS (Contents, see page 16)

SISÄLLYS (Contents, see page 16) SISÄLLYS (Contents, see page 16) Alkusanat... 3 Pääluvut ja toimittajat... 6 Käytetyt symbolit... 25 Puulajit... 26 Kartat... 27 Aluejaot... 27 Ilmasto... 29 * uusi kuva tai taulukko 1 METSÄVARAT Teksti...

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Uusimaa Karen Wik-Portin, aluejohtaja Helsinki 28.12.2017 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut Yksityismetsätalouden kannattavuus Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt

Lisätiedot

6 PUUN KORJUU JA KULJETUS

6 PUUN KORJUU JA KULJETUS 6 PUUN KORJUU JA KULJETUS Luku käsittelee puun korjuun ja kaukokuljetuksen kalustoa, suoritteita ja kustannuksia. Valtaosa tässä luvussa julkaistavista tiedoista perustuu Metsäntutkimuslaitoksen ja Metsätehon

Lisätiedot

11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA

11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA 11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA Suomen bruttokansantuote (BKT) kasvoi vain vajaan prosentin vuonna 2001, kun 1990-luvun jälkipuoliskolla vuosikasvut vaihtelivat 4 ja 6 prosentin välillä. Vuonna 2001 markkinahintainen

Lisätiedot

9 PUUN KÄYTTÖ. Tilastoa puun käytöstä Suomessa jäsentävät jako teolliseen ja ei-teolliseen puun käyttöön, jako kotimaiseen raakapuuhun

9 PUUN KÄYTTÖ. Tilastoa puun käytöstä Suomessa jäsentävät jako teolliseen ja ei-teolliseen puun käyttöön, jako kotimaiseen raakapuuhun 9 PUUN KÄYTTÖ Tilastoa puun käytöstä Suomessa jäsentävät jako teolliseen ja ei-teolliseen puun käyttöön, jako kotimaiseen raakapuuhun ja tuontipuuhun sekä raakapuulajeittaiset tiedot. Metsäteollisuuden

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Pohjois-Savo Seppo Niskanen, elinkeinopäällikkö Kuopio 28.12.2017 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut Yksityismetsätalouden kannattavuus Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt

Lisätiedot

8 Puun käyttö. Metsätilastollinen vuosikirja

8 Puun käyttö. Metsätilastollinen vuosikirja 8 Puun käyttö Vuonna 2012 Suomessa käytettiin raakapuuta 70,8 miljoonaa kuutiometriä eli saman verran kuin kahtena aikaisempanakin vuotena. Tästä metsäteollisuuden raaka-aineena kului 61,5 miljoonaa kuutiometriä,

Lisätiedot

6 PUUN KORJUU JA KULJETUS

6 PUUN KORJUU JA KULJETUS 6 PUUN KORJUU JA KULJETUS Luvussa käsitellään puun korjuun ja kaukokuljetuksen kalustoa, suoritteita ja kustannuksia. Tilastot osoittavat puunkorjuun koneellistuneen nopeasti. Vuonna 1996 pystykauppapuusta

Lisätiedot

5PUUNKORJUUJAKULJETUS

5PUUNKORJUUJAKULJETUS 5PUUNKORJUUJAKULJETUS Luvussa käsitellään puun korjuun ja kaukokuljetuksen kalustoa, suoritteita ja kustannuksia. Lisäksi luvussa esitetään puun alueittaisia kulkuvirtoja ja keskikuljetusmatkoja koskevia

Lisätiedot

2007 Metsätilastollinen vuosikirja Finnish Statistical Yearbook of Forestry

2007 Metsätilastollinen vuosikirja Finnish Statistical Yearbook of Forestry SVT Maa-, metsä- ja kalatalous 2007 Jord- och skogsbruk samt fiske Agriculture, forestry and fishery Metsätilastollinen vuosikirja tarjoaa kokonaiskuvan Suomen metsätaloudesta ja -teollisuudesta. Kirjassa

Lisätiedot

5 Puun korjuu ja kuljetus

5 Puun korjuu ja kuljetus 5 Puun korjuu ja kuljetus Vuonna 2008 sekä puunkorjuun että puutavaran kaukokuljetuksen yksikkökustannukset nousivat huomattavasti edellisvuodesta. Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen hakkuissa puunkorjuu

Lisätiedot

12 Metsäsektori kansantaloudessa

12 Metsäsektori kansantaloudessa Metsäsektori kansantaloudessa Vuonna 2011 Suomen kansantalous jatkoi hidasta kasvuaan. Bruttokansantuotteen volyymi nousi hyvän alkuvuoden ansiosta runsaat 2 prosenttia, ja markkinahintaisen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

4 Puukauppa. Kantohinnat

4 Puukauppa. Kantohinnat 4 Puukauppa Vuoden 2013 puukauppaa yksityismetsissä leimasivat korkeat ostomäärät ja melko vakaana säilynyt hintataso. Kantohintataso kääntyi reaalisesti 2 prosentin nousuun parin vuoden alamäen jälkeen.

Lisätiedot

5 Puun korjuu ja kuljetus

5 Puun korjuu ja kuljetus 5 Puun korjuu ja kuljetus Markkinapuuta hakattiin vuonna 2010 kaikkiaan 52 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli neljäsosan enemmän kuin taantumavuonna 2009. Hakkuutyömailla työskenteli keskimäärin 1 900 hakkuukonetta

Lisätiedot

7 Metsäsektorin työvoima

7 Metsäsektorin työvoima 7 Metsäsektorin työvoima Vuonna 2013 metsäsektorin työllisten määrä pysytteli edellisvuoden tasolla. Metsätalous ja metsäteollisuus työllistivät 65 000 henkilöä, mikä vastasi 2,6 prosenttia kaikista työllisistä.

Lisätiedot

3 Metsien hoito. Metsänuudistaminen. Nuoren metsän hoito

3 Metsien hoito. Metsänuudistaminen. Nuoren metsän hoito 3 Metsien hoito Vuoden 2011 metsänuudistamisala oli ennätyksellisen pieni. Ala supistui jo neljättä vuotta peräkkäin pienentyen edellisvuodesta 11 prosenttia 118 000 hehtaariin. Tästä 100 000 hehtaaria

Lisätiedot

3 Metsien hoito. Nuoren metsän hoito. Hakkuupinta-alat. Metsänuudistaminen

3 Metsien hoito. Nuoren metsän hoito. Hakkuupinta-alat. Metsänuudistaminen 3 Metsien hoito Vuonna 2013 metsänuudistamiseen liittyviä töitä tehtiin edellisvuotta vähemmän, sen sijaan metsänparannustöihin investoitiin. Metsänviljelyala 98 000 hehtaaria jäi ennätyksellisen pieneksi.

Lisätiedot

METSÄTILASTOLLINEN VUOSIKIRJA

METSÄTILASTOLLINEN VUOSIKIRJA SVT Maa-, metsä- ja kalatalous 2006 Jord- och skogsbruk samt fi ske Agriculture, forestry and fi shery METSÄTILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2006 Skogsstatistisk årsbok Finnish Statistical Yearbook of Forestry

Lisätiedot

4 Puukauppa. Kantohinnat

4 Puukauppa. Kantohinnat 4 Puukauppa Vuonna 2012 toteutunut reaalinen kantohintataso oli alimmillaan sitten 1990-luvun alun lamavuosien. Edellisvuoteen verrattuna kantohinnat alenivat keskimäärin 7 prosenttia. Reaaliset kantohinnat

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen puunkorjuu maksoi vuonna 2006 keskimäärin 9,07 euroa kuutiometriltä. Niiden hakkuut ovat nykyisellään lähes täysin koneellistettuja (koneellistamisaste

Lisätiedot

8 Puun käyttö. Metsätilastollinen vuosikirja

8 Puun käyttö. Metsätilastollinen vuosikirja 8 Puun käyttö Suomessa käytettiin vuonna 2011 raakapuuta 70,6 miljoonaa kuutiometriä eli lähes yhtä paljon kuin vuotta aiemmin. Pääosa raakapuusta 61,6 miljoonaa kuutiometriä kului metsäteollisuudessa.

Lisätiedot

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen hakkuiden koneellistamisaste kasvoi 97 prosenttiin vuonna 2004. Puunkorjuu maksoi keskimäärin 8,43 euroa kuutiometriltä, mistä hakkuun osuus

Lisätiedot

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, % Russia Rest of Eastern Europe Brazil America Middle East and Africa Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.% in 216 GDP growth 216/215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Average growth:

Lisätiedot

12 Metsäsektori kansantaloudessa

12 Metsäsektori kansantaloudessa Metsäsektori kansantaloudessa Vuosi 20 meni Suomen taloudessa taantuman merkeissä. Kansantalouden tilinpidon ennakkotietojen mukaan sekä volyymilla että reaalisella markkinahinnalla mitattu bruttokansantuote

Lisätiedot

8 Puun käyttö. Raakapuu

8 Puun käyttö. Raakapuu 8 Puun käyttö Suomessa käytettiin raakapuuta 73,9 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2013, mikä oli 3 miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin vuosina 2010 2012. Tästä meni metsäteollisuuden raaka-aineeksi 64,5

Lisätiedot

11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA

11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA 11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA Metsäsektorin asemaa kansantaloudessa voidaan kuvata mm. tuotannon, työllisyyden ja ulkomaankaupan avulla. Näistä toiminnoista esitetään tilastoja vuosikirjan muissa luvuissa.

Lisätiedot

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen puunkorjuu maksoi vuonna 2005 keskimäärin 8,96 euroa kuutiometriltä, mistä hakkuun osuus oli 5,59 euroa ja lähikuljetuksen 3,37 euroa. Hakkuiden

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. 5 Tervaleppä 8 % Tammi 3 % Haapa % Muut puulajit % Koivu 18 % Mänty 55 % Valtio 1 % Kuusi 1 % 3 1 ha Metsien ikärakenne v. 5 Havupuuvaltainen

Lisätiedot

11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA

11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA 11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA Hitaan taloudellisen kasvun aika jatkui vuonna 2002 ja Suomen bruttokansantuote (BKT) nousi vain pari prosenttia. Markkinahintainen BKT lisääntyi runsaat 4 miljardia euroa

Lisätiedot

11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA

11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA 11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA Kansantalouden kasvu oli edelleen hidasta vuonna 2003 ja epävarmuus talouden kehityssuunnasta jatkui. Bruttokansantuote (BKT) kasvoi edellisvuodesta vain 2 prosenttia 143

Lisätiedot

4 Puukauppa. Kantohinnat

4 Puukauppa. Kantohinnat 4 Puukauppa Vuonna 2011 yksityismetsissä käytiin puukauppaa tavanomaista hiljaisemmin. Raakapuun kanto- ja hankintahinnat olivat edellisvuotta alemmalla tasolla, ja kantohinnoissa pudotus oli suurempi

Lisätiedot

11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDEN OSANA

11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDEN OSANA 11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDEN OSANA Metsäsektorin asemaa kansantaloudessa voidaan kuvata mm. tuotannon, työllisyyden ja ulkomaankaupan avulla. Näistä toiminnoista esitetään tilastoja vuosikirjan muissa

Lisätiedot

11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA

11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA 11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA Kansantalouden kasvu jatkui vuonna 2005 ja bruttokansantuote (BKT) nousi 157 miljardiin euroon. Kasvua kertyi 3,6 prosenttia, mutta ilman metsäteollisuuden seitsemän viikon

Lisätiedot

3 METSIEN HOITO. Metsänuudistaminen

3 METSIEN HOITO. Metsänuudistaminen 3 METSIEN HOITO Vuonna 2006 keskeiset metsänhoitotöiden määrät pysyivät edellisvuoden tasolla. Metsiä uudistettiin yhteensä 146 000 hehtaaria; 119 000 hehtaaria viljellen ja 27 000 hehtaaria luontaisesti.

Lisätiedot

5 Hakkuut ja puun kuljetus

5 Hakkuut ja puun kuljetus Hakkuut ja puun kuljetus Markkinapuuta hakattiin vuonna 2011 samaan tahtiin kuin 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä keskimäärin. Hakkuumäärä nousi 2,4 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli yhden prosentin

Lisätiedot

12 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDEN OSANA

12 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDEN OSANA 12 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDEN OSANA Metsäsektorin asemaa kansantaloudessa voidaan kuvata mm. tuotannon, työllisyyden ja ulkomaankaupan avulla. Näistä toiminnoista esitetään tilastoja vuosikirjan muissa

Lisätiedot

5 Puun korjuu ja kuljetus

5 Puun korjuu ja kuljetus 5 Puun korjuu ja kuljetus Markkinapuuta hakattiin vuonna 2009 kaikkiaan 41,4 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 10 miljoonaa kuutiometriä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Hakkuutyömailla työskenteli keskimäärin

Lisätiedot

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Vuonna 2000 lähes kaikki metsäteollisuuden ja Metsähallituksen hakkaama puu korjattiin koneellisesti. Uudistushakkuista oli koneellistettu 97 ja harvennushakkuista 89 prosenttia.

Lisätiedot

Teollisuustuotannon kehitys vuosittain

Teollisuustuotannon kehitys vuosittain Teollisuustuotannon kehitys vuosittain Industrial production development by year 38 36 34 32 3 28 26 24 22 2 18 16 14 12 1 8 1998=1 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26e 27e 28e Kiina/China Etelä-Korea/Korea

Lisätiedot

11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA

11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA 11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA Vuonna 2006 kansantalouden kasvuvauhti oli nopeaa ja bruttokansantuote nimellishintaan nousi yli 6 prosentilla 167 miljardiin euroon. Metsäsektorilla arvonlisäyksen kasvut

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden uudet tilaukset* vuosineljänneksittäin New orders of technology industries* by quarters

Teknologiateollisuuden uudet tilaukset* vuosineljänneksittäin New orders of technology industries* by quarters Teknologiateollisuuden uudet tilaukset* vuosineljänneksittäin New orders of technology industries* by quarters 75 7 65 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Milj. euroa, nimellisin hinnoin / Mil. euros, in nominal

Lisätiedot

7 Metsäsektorin työvoima

7 Metsäsektorin työvoima 7 Metsäsektorin työvoima Vuonna 2012 metsäsektorin työllisten määrä väheni edellisvuodesta lähes seitsemällä prosentilla. Metsätalous ja metsäteollisuus työllistivät 65 000 henkilöä, mikä vastasi 2,6 prosenttia

Lisätiedot

3 METSIEN HOITO. Metsänuudistaminen

3 METSIEN HOITO. Metsänuudistaminen 3 METSIEN HOITO Metsänhoito- ja metsänparannustöiden suoritteet kasvoivat vuonna 2007 edellisvuoteen verrattuna kunnostusojitusta lukuun ottamatta. Metsiä uudistettiin yhteensä 154 000 hehtaaria; 124 000

Lisätiedot

Ainevirta-analyysi esimerkki Suomen typpi- ja fosforivirroista

Ainevirta-analyysi esimerkki Suomen typpi- ja fosforivirroista Ainevirta-analyysi esimerkki Suomen typpi- ja fosforivirroista Materiaalivirrat ja ilmastonmuutos Teollisen ekologian seuran seminaari 28.4.2008 Riina Antikainen, Suomen ympäristökeskus Teoreettinen lähestymismalli

Lisätiedot

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Suomeen tuotiin puuta 10,2 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2012, ja sillä katettiin 17 prosenttia Suomen metsäteollisuuden puun hankinnasta. Puutavaralajeista eniten tuli

Lisätiedot

saatavuus energiantuotantoon

saatavuus energiantuotantoon Metsäbiomassan saatavuus energiantuotantoon Timo Karjalainen, Perttu Anttila, Antti Asikainen, Yuri Gerasimov ja Juha Laitila Metsäntutkimuslaitos Bioenergian kestävä tuotanto ja käyttö maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen hakkuiden koneellistamisaste kasvoi hieman nousten 96 prosenttiin vuonna 2003. Puunkorjuu maksoi keskimäärin 8,47 euroa kuutiometriltä, mikä

Lisätiedot

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Vuonna 2001 lähes kaikki metsäteollisuuden ja Metsähallituksen hakkaama puu korjattiin koneellisesti. Uudistushakkuista oli koneellistettu 97 prosenttia ja harvennushakkuista

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 3.6.217 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 2 3 4 5 6 7 8

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 25.9.217 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 17 2 17

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 31.1.2 1 () Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7

Lisätiedot

11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA

11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA 11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA Kansantalouden kasvu osoitti piristymisen merkkejä vuonna 2004. Bruttokansantuote (BKT) nousi edellisvuodesta 3,6 prosenttia lähes 150 miljardiin euroon. Kasvua nosti etenkin

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2014. Metsätehon tuloskalvosarja 7a/2015 Markus Strandström Metsäteho Oy

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2014. Metsätehon tuloskalvosarja 7a/2015 Markus Strandström Metsäteho Oy Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 214 Metsätehon tuloskalvosarja 7a/215 Markus Strandström Metsäteho Oy Tietoa tilastosta Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia

Lisätiedot

7 Metsäsektorin työvoima

7 Metsäsektorin työvoima 7 Metsäsektorin työvoima Metsäsektorin työllisyys väheni edelleen hieman vuonna 2010. Metsätalous ja metsäteollisuus työllistivät yhteensä 69 000 henkilöä, mikä vastasi vajaata kolmea prosenttia koko kansantalouden

Lisätiedot

vuosi 2001 Vuonna 2001 lähes kaikkien työlajien

vuosi 2001 Vuonna 2001 lähes kaikkien työlajien Metsänhoito- ja perusparannustyöt vuosi 2001 Toimittajat: Sinikka Västilä Helena Herrala-Ylinen 14.10.2002 646 Panostus metsänhoitoon lisääntyi edellisvuosista Metsänhoito- ja perusparannustyöt Vuonna

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Arto Kariniemi

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Arto Kariniemi Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 29 Arto Kariniemi Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä korjuumenetelmien

Lisätiedot

8 Puun käyttö. Metsätilastollinen vuosikirja

8 Puun käyttö. Metsätilastollinen vuosikirja 8 Puun käyttö Vuonna 2009 Suomessa käytettiin raakapuuta 59,5 miljoonaa kuutiometriä, lähes viidennes vähemmän kuin vuotta aiemmin. Raakapuun kokonaiskäyttö supistui jo kolmatta vuotta peräkkäin johtuen

Lisätiedot

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Vuonna 2007 puunkorjuun yksikkökustannukset pysyivät ennallaan, mutta puun kuljettaminen kallistui hieman edellisvuoden kustannuksiin verrattuna. Puunkorjuu maksoi metsäteollisuuden

Lisätiedot

8 Puun käyttö. metsäteollisuustuotteiden heikentynyt kysyntä.

8 Puun käyttö. metsäteollisuustuotteiden heikentynyt kysyntä. 8 Puun käyttö Suomessa käytettiin vuonna 2008 raakapuuta 72,8 miljoonaa kuutiometriä. Käyttö väheni edellisvuoden huippulukemista 11 prosenttia. Pääosa raakapuusta, 66,3 miljoonaa kuutiometriä, kului metsäteollisuudessa.

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Markus Strandström

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Markus Strandström Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 212 Markus Strandström Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä

Lisätiedot