5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5 PUUN KORJUU JA KULJETUS"

Transkriptio

1 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen puunkorjuu maksoi vuonna 2005 keskimäärin 8,96 euroa kuutiometriltä, mistä hakkuun osuus oli 5,59 euroa ja lähikuljetuksen 3,37 euroa. Hakkuiden koneellistamisaste pysyi 97 prosentissa. Kotimaisen puun keskimääräinen kaukokuljetusmatka oli 143 kilometriä ja kuljetuskustannus 6,31 euroa kuutiometriltä. Neljä viidesosaa puusta kuljetettiin autolla suoraan tehtaalle asti. Autokuljetuksen keskimääräinen pituus oli 105 kilometriä ja kustannus 5,68 euroa kuutiometriltä. Rautatie- ja vesitiekuljetusketjuissa matkat olivat lähes kolminkertaisia. Merkittävä osa Suomen tavaraliikenteestä on metsäsektorin kuljetuksia. Vuonna 2005 puu ja metsäteollisuustuotteet muodostivat 30 prosenttia tieliikenteen kuljetussuoritteesta ja 51 prosenttia rautateiden kuljetussuoritteesta. Suomeen tuodusta rahdista lähes neljäsosa oli puuta. Siitä tuotiin rajan yli junilla lähes puolet, laivoilla runsas neljäsosa ja kuorma-autoilla neljäsosa. Lähes puolet kaikista vientikuljetuksista oli metsäteollisuustuotteita, mistä vietiin laivoilla 94 prosenttia. Puunkorjuu Vuoden 2005 markkinahakkuut olivat 53 miljoonaa kuutiometriä (ks. luku 4). Puu korjattiin lähes täysin koneellisesti. Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen tekemissä hakkuissa, jotka sisältävät pääosan myös yksityismetsien hakkuista, koneellistamisaste oli edellisvuoden tapaan 97 prosenttia. Uudistushakkuista tehtiin koneellisesti 98 prosenttia ja harvennushakkuista 96 prosenttia. Puuta hakkasi keskimäärin hakkuukonetta ja kuljetti metsästä välivarastoon metsätraktoria. Hakkuukoneiden määrä kasvoi edellisvuodesta 7 prosenttia, vaikka hakkuumäärä pieneni hieman. Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen puunkorjuu maksoi vuonna 2005 keskimäärin 8,96 euroa kuutiometriltä. Tämä oli 6 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Hakkuun osuus puunkorjuun yksikkökustannuksista oli 5,59 euroa ja lähikuljetuksen 3,37 euroa. Hakkuun yksikkökustannukset nousivat edellisestä vuodesta 6 ja lähikuljetuksen 7 prosenttia. Koneellinen hakkuu kallistui edellisestä vuodesta 4 prosenttia 5,41 euroon ja moottorisahahakkuu 29 prosenttia 14,97 euroon kuutiometriltä. Kolmasosa metsäyhtiöiden ja Metsähallituksen hakkaamasta puusta korjattiin myös vuonna 2005 niin, että puunkorjuuyrittäjä huolehti yhdistetyllä maksulla sekä hakkuusta että lähikuljetuksesta tienvarteen. Tämän korjuutavan yksikkökustannus nousi edellisvuodesta 5 prosenttia 8,53 euroon kuutiometriltä (taulukko 5.2). Harvennushakkuissa puunkorjuun keskimääräinen kustannus pieneni 7 prosenttia 11,84 euroon ja uudistushakkuissa kasvoi 12 prosenttia 7,67 euroon (taulukko 5.3). Hankintakauppojen osuus on ollut 2000-luvulla noin viidesosa yksityismetsien markkinahakkuista. Vuonna 2002 metsänomistajat hakkasivat hankintakauppojen puusta omatoimisesti 52 prosenttia. Metsänhoitoyhdistysten organisoimana hakattiin 33 prosenttia ja loput 15 prosenttia hakkasivat muut korjuupalveluita tarjoavat yrittäjät. Metsäkuljetuksessa metsänomistajien omatoimisuus jäi 42 prosenttiin puusta ja muiden toteuttajien keskinäiset osuudet olivat kutakuinkin samat kuin hakkuussa. Koneyrittäjät toteuttivat alihankkijoina valtaosan myös metsänhoitoyhdistysten hankintapalvelun hakkuista. Metsänomistajien omatoimisesti hakkaamasta hankintakauppojen puusta tehtiin vuonna 2002 moottorisahoilla 94 prosenttia. Loppu jakaantui tasan hakkuukoneille sekä moottorisahojen ja maatalous- Metsätilastollinen vuosikirja

2 5 Harvesting and transportation of roundwood Metsähakkeen tuotantoketjut 2004 ja 2005 Metsähakkeen käyttömäärä on yli kolminkertaistunut 2000-luvulla. Vuonna 2005 metsähaketta käytettiin yhteensä 3,0 miljoonaa kiintokuutiometriä, mistä lämpö- ja voimalaitoksissa 2,6 miljoonaa ja pientalokiinteistöissä 0,4 miljoonaa kuutiometriä. Hake (tarkemmin sivulla 263) oli tehty hakkuutähteistä (57 %), karsitusta ja karsimattomasta pienpuusta (22 %), kannoista (14 %) ja järeästä runkopuusta (7 %). Vuonna 2005 tienvarsihaketuksen tuotantoketjut tekivät yli puolet hakkuutähdehakkeesta. Runsas neljännes murskattiin tai haketettiin käyttöpaikoilla ja vajaa viidesosa terminaaleissa. Runsas viidesosa tästä hakkeesta tehtiin ns. risutukeista tai muista hakkuutähdepaaleista. Keskeiset metsähakkeen tuotantoketjut 2004 ja 2005 Hakkuutähdehake Pienpuuhake Kantomurske Määrä, milj. m 3 1,5 1,5 0,5 0,6 0,1 0,4 Tuotantoketjun osuus, % Yhteensä Palstahaketus Tienvarsihaketus Hakkuri-hakeauto Terminaalihaketus - irtotavarasta hakkuutähdepaaleista Käyttöpaikkahaketus - irtotavarasta hakkuutähdepaaleista Taulukosta puuttuu järeästä runkopuusta tehty hake (0,2 milj. m 3 ). Tuotantoketjujen osuuksia selvittänyt tutkimus kattoi noin 90 % lämpö- ja voimalaitoksien hakkeesta. Pienpuu kaadettiin vielä 2000-luvun alussa pääosin miestyönä. Vuonna 2005 pienpuun hakkuut oli kuitenkin jo valtaosin koneellistettu. Puuta hakkasi runsaat sata konetta, joista yli 20 oli ns. energiapuukorjureita, jotka sekä hakkasivat pienpuut että kuljettivat ne tienvarteen. Neljä viidesosaa pienpuuhakkeesta haketettiin tienvarressa ja noin seitsemäosa terminaaleissa. Kantojen nostomäärät ovat kasvaneet rajusti 2000-luvulla. Kantojen nostossa ja pilkonnassa käytetään yleensä raskaita telaalustaisia kaivukoneita. Vuonna 2005 viisi kuudesosaa kannoista murskattiin käyttöpaikoilla ja yksi kuudesosa terminaaleissa. Teksti: Jukka Torvelainen Kirjallisuus: Kärhä, K. 2006; Puupolttoaineiden käyttö..., 2004 & traktoripohjaisten laitteiden yhdistelmille. Omatoimisesta lähikuljetuksesta tehtiin 8 prosenttia varsinaisilla metsätraktoreilla ja loput lähinnä eri tavoin varustetuilla maataloustraktoreilla. Kaukokuljetus Vuonna 2005 kotimaisen puun keskimääräinen kaukokuljetusmatka oli 143 kilometriä. Neljä viidesosaa puusta tuotiin puutavara-autoilla suoraan tehtaalle, keskimäärin 105 kilometrin päästä. Viidesosa puusta kuljetettiin rautatie- tai vesitiekuljetusketjuissa, joissa matkat olivat selvästi pitempiä: rautateitse alkukuljetuksineen 293 ja vesitse 311 kilometriä. Myös näissä kuljetusketjuissa alkukuljetus tapahtui lähes aina autoilla. Puutavaran kaukokuljetukseen osallistui kuukausittain keskimäärin puutavara-autoa. Keskimääräiset kaukokuljetuskustannukset nousivat edellisvuodesta 5 prosenttia 6,31 euroon kuutiometriltä. Puun autokuljetus suoraan tehtaalle maksoi keskimäärin 5,68 euroa kuutiometriltä. Autokulje- 196 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2006

3 5 Puun korjuu ja kuljetus tuksessa puukuutiometrin kuljetuskustannukseksi muodostui 5,4 senttiä kilometriltä. Rautatiekuljetusketjussa kustannus oli 3,0 ja vesitiekuljetusketjussa 2,7 senttiä kilometriltä (taulukko 5.4). Suomen kotimaan tieliikenteessä kuljetettiin vuonna 2005 yhteensä 392 miljoonaa tonnia rahtia. Siitä oli puuta 13 ja metsäteollisuustuotteita 7 prosenttia. Metsäsektorin autokuljetusmatkat olivat kuitenkin keskimääräistä pidempiä, joten rahdin painon ja kuljetusmatkan tulona laskettavasta kuljetussuoritteesta oli puuta 17 ja metsäteollisuustuotteita 13 prosenttia. Valtionrautateiden vuonna 2005 rahtaamasta 41 miljoonasta tonnista oli puuta 41 ja metsäteollisuustuotteita 22 prosenttia. Puun osuus raideliikenteen kuljetussuoritteesta oli 28 ja metsäteollisuustuotteiden 24 prosenttia. (taulukot 5.6 ja 5.7) Metsäteollisuuden kotimaisen puunhankinnan yleiskustannus oli vuonna 2005 keskimäärin 3,61 euroa kuutiometriltä, 7 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Suomeen tuotiin vuonna 2005 ulkomaista puuta 21,5 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli lähes neljäsosa maamme kaikkien tuontikuljetuksien painosta. Tuontipuusta kuljetettiin rautateitse lähes puolet, vesitiekuljetuksina runsas neljäsosa ja kuorma-autoilla neljäsosa. Neljä viidesosaa puusta tuotiin Venäjältä. Puun tuonnin tärkeimmät rajanylityspaikat olivat Imatra, Niirala, Vaalimaa ja Vainikkala; tärkeimmät tuontisatamat Kotka, Rauma, Kemi, Pietarsaari ja Kaskinen. Saimaan kanavan kautta tuotiin runsas miljoonaa kuutiometriä puuta (kuva 5.5 ja taulukko 5.8). Metsäteollisuustuotteiden osuus vuoden 2005 tuontikuljetuksista oli 2 prosenttia, mutta osuus kaikista vientikuljetuksista 48 prosenttia. Metsäteollisuuden tuotteiden viennistä laivattiin 94 prosenttia. Puun korjuu- ja kuljetustilastojen laadinta Tässä luvussa esitettävät puunkorjuuseen ja kaukokuljetukseen liittyvät tilastot ovat pääasiassa Metsäteho Oy:n ja Metsäntutkimuslaitoksen laatimia. Metsäteho Oy kokoaa vuosittain osakasyrityksiltään tilaston puunkorjuun ja puutavaran kaukokuljetuksen suoritteista ja kustannuksista (taulukot 5.0, ja 5.9). Puunkorjuun ja kuljetuksen kustannukset ovat pääasiassa yrittäjille maksettuja korvauksia ja työntekijöiden palkkakustannuksia. Moottorisahahakkuun palkat sisältävät palkan sivukustannukset, mutta muut kustannukset ovat yrittäjille maksettuja arvonlisäverottomia kustannuksia ilman välillisiä kustannuksia. Metsäteollisuuden kotimaisen puunhankinnan yleiskustannus tarkoittaa Metsäteho Oy:n osakasyritysten kotimaisen raakapuun hankinnan yleiskustannuksia, joihin luetaan mm. metsäosastojen keskus- ja aluehallinnon johdon ja toimihenkilöiden palkka- ja matkakustannukset, tila-, tietohallinto-, markkinointi-, vakuutus-, koulutus- sekä tutkimus- ja kehityskustannukset. Puunhankintaan sitoutuneen pääoman korot eivät kuitenkaan ole mukana yleiskustannuksessa. Metsäteho Oy:n tilasto sisältää suurimpien metsäteollisuusyritysten ja Metsähallituksen korjaaman tai kuljettaman puun, mutta ei yksityismetsien hankintapuuta. Vuoden 2005 korjuutilasto kattoi 81 prosenttia saman vuoden markkinahakkuiden muusta kuin hankintahakkuiden puusta. Kaukokuljetuksissa tilastoon sisältyy myös hankintahakkuissa korjattu puu, sillä metsäteollisuusyritykset huolehtivat sen kuljettamisesta tehtaalle. Vuoden 2005 kaukokuljetustilasto kattoi siten 79 prosenttia markkinahakkuiden puusta. Taulukossa 5.0 esitetään myös Metsätehon vuodelle 2005 laskemat kaukokuljetuksen puutavaralajeittaiset keskikuljetusmatkat. Metla kerää markkinapuun hakkuiden tilastoinnin yhteydessä tietoja niihin liittyvistä konemääristä. Tilasto sisältää metsäteollisuuden ja Metsähallituksen käyttämän korjuukaluston sekä metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun metsäkoneet, muttei yksityismetsien hankintahakkuiden pääasiassa maataloustraktoreista koostuvaa kalustoa (taulukko 5.1). Taulukoissa 5.0 ja 5.10 esitettävät hankintahakkuiden yksikkökustannukset perustuvat hankintahakkuiden laskennallisiin korjuukustannuksiin, jotka Metla määrittää metsäverotusta ja oman hakkuutyön arvonmääritystä varten. Laskennassa on huomioitu hankintahakkuiden painottuminen harvennuksiin ja niiden pystyleimikoita vaikeammat korjuuolosuhteet. Hakkuumenetelmäksi on oletettu moottorisahahakkuu. Todellisuudessa osa hankintahakkuistakin tehdään koneellisesti, jolloin kustannukset jäävät keskimäärin laskettua pienemmiksi. Tullihallitus kokoaa tilaston ulkomaankaupan kuljetuksista ja niiden jakautumisesta kuljetusmuodoittain (taulukko 5.8). Tulli ei kuitenkaan tilastoi Suomeen tuotavan puun jakautumista rajanylityspaikoittain (kuva 5.5), joten nämä tiedot on koottu useasta eri lähteestä. Valtionrautatiet tilastoi Suomen Metsätilastollinen vuosikirja

4 5 Harvesting and transportation of roundwood rautatiekuljetusten (taulukko 5.7) lisäksi ulkomaan tavaraliikenteen määrän raja-asemittain. Merenkulkulaitos kokoaa satamakohtaiset tiedot Suomen satamissa puretuista ja lastatuista tavaroista. Kuorma-autoilla tuotavan puun määrät tilastoidaan rajanylityspaikoittain. Tämä tehdään ainoastaan EU:n ulkorajoilta, joten kuva 5.5 ei sisällä Ruotsista autoilla tuotua puuta. Ruotsista tuotiin vuonna 2005 yhteensä 0,7 miljoonaa kuutiometriä puuta, mistä osa vesiteitse. Kuljetusmuodoittaiset tuontimäärät eroavat hieman virallisen tullitilaston mukaisista arvoista mm. koska eri organisaatioiden käyttämät muuntokertoimet poikkeavat toisistaan. Tilastokeskus on kerännyt vuodesta 1995 lähtien kuorma-auton haltijoilta tieliikenteen tavarankuljetustilaston kotimaan kuljetustoimintaa koskevat tiedot. Otoksen perusjoukon muodostavat Suomessa rekisterissä olevat kuorma-autot, joten tilasto ei sisällä ulkomaille rekisteröidyillä autoilla tehtyjä kuljetuksia (taulukko 5.6). Ulkomaisten autojen osuus Suomen ja Venäjän välisistä autokuljetuksista on kasvanut jatkuvasti ja niiden arvioitiin kuljettaneen vuonna 2005 jo noin puolet Suomeen autoilla tuodusta puusta. Kirjallisuus Literature Kariniemi, A Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Summary: Harvesting and long-distance transportation on Metsätehon katsaus 19/ s. Kärhä, K Metsähakkeen tuotantoketjut Suomessa vuonna Metsäteho Oy. Tuloskalvosarja 2006/ s. Markkinapuun hakkuu- ja työvoimatilasto, kuukausitilasto. Metsätilastotiedotesarja. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. Metsien pinta-alaverotus Metsätilastotiedote 797. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. 17 s. Puupolttoaineiden käyttö energiantuotannossa, vuositilasto. Metsätilastotiedotesarja. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. Suomen rautatietilasto Ratahallintokeskus. 51 s. Tieliikenteen tavarankuljetustilasto Tilastokeskus. SVT Liikenne ja matkailu s. Ulkomaankaupan kuljetukset Tullihallitus. Ulkomaankauppa 2006:M17. 8 s. Örn, J. & Väkevä, J Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Summary: Timber harvesting and long-distance transportation in Metsätehon katsaus 4/ s. Muut tietolähteet Other sources of information Merenkulkulaitos, tilastotoimisto, Metinfo Tilastopalvelu, Metsäteho Oy, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL, Tullihallitus, tilastotietopalvelu, Työtehoseura, VR Cargo, Hakkuut ja puuston poistuma metsäkeskuksittain Metsätilastotiedote 814. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. 10 s. 198 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2006

5 5 Puun korjuu ja kuljetus kpl - number kpl - number Keskimäärin Average Vuosi - Year Kuukausi - Month Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu Source: Finnish Forest Research Institute Kuva 5.1 Hakkuukoneet markkinahakkuissa Figure 5.1 Harvesters in commercial roundwood production, % Moottorisahahakkuu - Motor-manual felling Koneellinen hakkuu - Mechanised felling Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen hakkuut Fellings by the forest industries and Metsähallitus Lähde Source: Metsäteho Oy Kuva 5.2 Hakkuiden koneellistamisaste Figure 5.2 Degree of mechanisation in timber fellings, Metsätilastollinen vuosikirja

6 5 Harvesting and transportation of roundwood kpl - number Vuosi - Year kpl - number Keskimäärin Average Kuukausi - Month Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu Source: Finnish Forest Research Institute Kuva 5.3 Metsätraktorit markkinahakkuissa Figure 5.3 Forwarders in commercial roundwood production, kpl - number Vuosi - Year kpl - number Keskimäärin Average Kuukausi - Month Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu Source: Finnish Forest Research Institute Kuva 5.4 Puutavara-autot puun kaukokuljetuksessa Figure 5.4 Timber lorries in commercial roundwood transportation, Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2006

7 5 Puun korjuu ja kuljetus Tuontimäärä, m 3 Imports volume, m 3 Kuljetusmuoto Way of transportation Rautatie Rail Maantie Road Vesitie Waterway Kemi Kuusamo Vartius Pietarsaari 253 Lieksan Inari 615 Kaskinen Niirala Rauma Tolkkinen Parikkala Imatra Saimaan kanava Nuijamaa Vaalimaa Hamina Kotka Imatrankoski Niirala 4467 Vainikkala Sisältää rajanylityspaikat, joiden kautta tuotu määrä ylitti kuutiometriä puuta vuonna Includes ports and check points where import volume exceeded m³ of roundwood in Lähteet: VR Cargo; Itäinen tullipiiri; Merenkulkulaitos Sources: VR Cargo; Eastern Customs District; Finnish Maritime Administration Kuva 5.5 Puun tuonti Suomeen rajanylityspaikoittain 2005 Figure 5.5 Imports of roundwood and wood residues by port and check point, 2005 Metsätilastollinen vuosikirja

8 202 Finnish Statistical Yearbook of Forestry Keskeisiä lukuja kotimaisen puun korjuusta ja kuljetuksesta 2005 Harvesting and transportation of domestic roundwood in brief, 2005 Hakkuu- ja kuljetustapa Felling and transportation method Yksikkö Yhteensä Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Unit Total Mänty Kuusi Lehtipuu Mänty Kuusi Lehtipuu Pine Spruce Hardwood Pine Spruce Hardwood Puunkorjuu Harvesting milj. m³ mill. m³ 52,6 Hakkuut yksityismetsien pystykaupoista Stumpage sale fellings in non-industrial, private 44,2 8,6 12,3 0,9 9,5 8,3 4,6 sekä yhtiöiden ja Metsähallituksen metsistä forests, forest industries own forests and forests of Metsähallitus Puunkorjuun yksikkökustannukset Unit costs in harvesting /m³ 8,96 6,10 5,92 7,02 11,52 10,85 12,55 Hakkuun yksikkökustannukset Unit costs in felling 5,59 Lähikuljetuksen yksikkökustannukset Unit costs in forest haulage 3,37 Yksityismetsien hankintahakkuut Delivery sales in non-industrial, private forests milj. m³ mill. m³ 8,4 1,2 1,1 0,2 3,0 1,4 1,5 Puunkorjuun yksikkökustannukset Unit costs in harvesting /m³ 16,25 10,51 11,80 10,46 18,16 19,13 18,23 Hakkuun yksikkökustannukset Unit costs in felling 11,43 5,93 7,39 5,49 13,44 14,31 12,74 Lähikuljetuksen yksikkökustannukset Unit costs in forest haulage 4,82 4,58 4,41 4,97 4,73 4,82 5,49 Kaukokuljetus Long-distance transportation Keskikuljetusmatka Mean transportation distance km Autokuljetus tehtaalle By road to mill 105 Rautatiekuljetusketju Rail transportation sequence 293 Vesitiekuljetusketju Water transportation sequence 311 Yksikkökustannukset Unit costs /m³ 6,31 6,05 5,66 7,19 7,06 6,44 6,45 Autokuljetus tehtaalle By road to mill 5,68 Rautatiekuljetusketju Rail transportation sequence 8,92 Vesitiekuljetusketju Water transportation sequence 8,35 Taulukossa esitettävät kuutiomäärät ovat Metlan kokoamia koko maan vuoden 2005 markkinahakkuumääriä. Hankintahakkuiden yksikkökustannukset perustuvat metsäverotuksessa käytettäviin laskennallisiin kustannuksiin. Hankintahakkuiden työmenetelmäksi on oletettu moottorisahahakkuu. Muut tiedot Metsäteho Oy on kerännyt suurimmilta metsäteollisuusyrityksiltä ja Metsähallitukselta, joiden tiedot kattoivat vuonna 2005 noin 80 % muusta kuin hankintahakkuiden puusta. Yksikkökustannukset sisältävät kotimaisen puun korjuun ja kuljetuksen välittömät kustannukset. Tehtaalle toimitetun kotimaisen raakapuun hankinnan yleiskustannus oli vuonna 2005 keskimäärin 3,61 /m³. Osa urakointisopimuksista sisältää hakkuun ja lähikuljetukset yhdessä (vrt. taulukko 5.2). Taulukoissa 5.0 ja 5.9 nämä puunkorjuun kustannukset on jaettu hakkuuseen ja lähikuljetukseen muun puunkorjuun vastaavilla kustannussuhteilla. Unit costs include direct harvesting and transportation costs of domestic roundwood. Indirect costs amounted to 3.61 /m³ in Some harvesting contracts merge forest haulage and felling (see Table 5.2). In Tables 5.0 and 5.9 these costs have been divided between felling and forest haulage using corresponding cost ratios of the rest of harvesting. The unit costs of delivery sales are estimates calculated for forest taxation purposes. In delivery sales, the felling method is assumed to be motor-manual felling. 5 Harvesting and transportation of roundwood Lähteet: Metsäntutkimuslaitos; Metsäteho Oy Sources: Finnish Forest Research Institute; Metsäteho Oy

9 5 Puun korjuu ja kuljetus 5.1 Puunkorjuun ja kuljetuksen kalusto Forestry machines operating in harvesting and transportation of roundwood, kpl number Vuosi Hakkuukoneet Metsätraktorit Puutavara-autot Year Harvesters Forwarders Timber lorries Taulukko sisältää vuoden aikana keskimäärin käytössä olleen metsäteollisuuden ja Metsähallituksen puunkorjuu- ja kuljetuskaluston sekä metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun kaluston. The statistics include annual averages of forestry machines used in standing sale fellings in non-industrial, private forests, as well as machines used in forests owned by the forest industries and Metsähallitus, and machinery outsourced by local forest management associations. Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu Source: Finnish Forest Research Institute Metsätilastollinen vuosikirja

10 5 Harvesting and transportation of roundwood 5.2 Puun korjuu- ja kuljetuskustannukset Harvesting and transportation costs of roundwood, Vuosi Puunkorjuu Harvesting Kaukokuljetus Year Hakkuu Felling Lähikuljetus Korjuu tienvarteen Yhteensä Long-distance Moottorisaha Koneellinen Yhteensä Forest haulage Harvesting to roadside Total transportation Motor-manual Mechanised Total Puumäärä, milj. m³ Roundwood volume, mill. m³ ,9 14,2 31,2 31,3.. 31,3 40, ,8 14,5 26,3 26,3.. 26,3 37, ,0 18,7 28,7 27,6 0,2 28,9 37, ,1 19,5 27,7 27,9 3,5 31,4 41, ,3 20,4 27,7 27,6 6,8 34,4 43, ,4 21,5 27,9 28,0 7,8 35,7 43, ,9 21,6 26,5 26,5 7,5 34,0 41, ,2 23,1 27,3 27,1 10,9 38,0 48, ,4 25,1 28,5 28,6 10,7 39,3 48, ,6 25,6 28,1 28,5 11,5 40,0 47, ,2 25,7 28,0 27,9 12,5 40,4 48, ,9 23,6 25,6 25,2 12,6 37,8 46, ,7 23,3 25,0 25,0 12,4 37,4 45, ,4 24,9 26,3 26,3 12,7 39,0 45, ,2 23,9 25,0 25,7 13,2 39,0 46, ,9 23,0 23,9 24,0 12,0 36,0 41,5 Kokonaiskustannukset, milj. Total costs, mill ,1 72,0 213,1 121, ,0 263, ,4 71,6 179,1 96, ,7 236, ,7 88,4 178,2 94,4 1,4 273,9 223, ,6 83,5 155,1 86,7 21,1 262,8 234, ,8 87,3 151,0 80,4 42,6 274,1 236, ,7 99,4 167,1 84,6 52,3 304,0 236, ,4 96,2 151,6 78,6 50,4 280,7 218, ,9 99,4 150,4 80,3 76,3 307,0 256, ,7 108,9 148,6 84,6 76,5 309,8 262, ,5 116,8 151,4 85,0 84,6 321,0 256, ,0 115,6 141,6 85,2 91,2 318,0 276, ,5 118,8 142,3 81,8 99,2 323,3 276, ,6 121,9 143,4 79,8 99,8 323,0 266, ,6 124,5 143,0 84,7 102,5 330,2 270, ,6 124,3 137,9 83,1 107,8 328,7 277, ,1 124,1 138,2 81,8 102,4 322,4 262,3 Yksikkökustannukset, /m³ Unit costs, /m³ ,33 5,06 6,84 3, ,71 6, ,09 4,94 6,80 3, ,48 6, ,98 4,73 6,21 3,41 7,92 9,64 5, ,81 4,27 5,60 3,11 6,00 8,41 5, ,70 4,27 5,45 2,91 6,27 7,94 5, ,56 4,63 5,99 3,03 6,74 8,51 5, ,30 4,46 5,74 2,98 6,71 8,26 5, ,16 4,31 5,52 2,96 6,98 8,06 5, ,67 4,34 5,21 2,96 7,18 7,90 5, ,47 4,57 5,38 2,98 7,33 8,07 5, ,59 4,49 5,06 3,04 7,32 7,87 5, ,11 5,03 5,57 3,25 7,89 8,54 5, ,04 5,22 5,74 3,19 8,05 8,63 5, ,26 5,00 5,44 3,23 8,04 8,47 5, ,58 5,21 5,51 3,23 8,15 8,43 6, ,97 5,41 5,78 3,41 8,53 8,96 6,31 Taulukko sisältää Metsäteho Oy:n tilastoimat metsäteollisuuden ja Metsähallituksen tekemän kotimaisen puun korjuun ja kuljetuksen välittömät kustannukset. Tehtaalle toimitetun kotimaisen raakapuun hankinnan yleiskustannus oli vuonna 2005 keskimäärin 3,61 /m³. Korjuussa tienvarteen yksikköhinta sisältää sekä hakkuun että lähikuljetuksen, joiden osuuksia ei ole eritelty. Tilaston kattavuus on noin 85 % markkinahakkuiden puumäärästä. Table includes direct harvesting and transportation costs of domestic roundwood by the forest industries and Metsähallitus. Indirect costs amounted to 3.61 /m³ in Harvesting to roadside includes both harvesting and hauling to roadside landing. Lähde Source: Metsäteho Oy 204 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2006

11 5 Puun korjuu ja kuljetus 5.3 Puunkorjuun yksikkökustannukset hakkuutavoittain Unit costs of harvesting in thinning and regeneration felling, /m 3 Vuosi Puunkorjuu Harvesting Year Hakkuu Felling Lähikuljetus Korjuu tienvarteen Yhteensä Moottorisaha Koneellinen Keskimäärin Forest haulage Harvesting to roadside Total Motor-manual Mechanised Average Harvennushakkuu Thinning ,41 6,51 9,17 4, , ,46 6,42 9,00 3,80 7,28 12, ,06 6,36 8,46 3,77 9,00 11, ,84 6,58 8,93 3,58 9,52 11, ,51 6,61 9,44 3,52 9,65 12, ,67 6,46 8,91 3,55 9,64 11, ,48 6,53 8,44 3,58 10,02 11, ,18 7,10 8,70 3,46 10,60 11, ,31 6,95 8,11 3,67 10,86 11, ,97 7,50 8,46 3,83 10,88 12, ,51 7,92 8,87 3,92 11,44 12, ,14 8,34 9,22 4,01 11,78 12, ,25 9,09 9,59 4,04 11,74 12, ,17 8,62 9,20 4,14 9,28 11,84 Uudistushakkuu Regeneration felling ,67 4,29 5,16 3,15.. 8, ,40 4,07 4,78 2,96 5,79 7, ,88 3,95 4,47 2,64 5,79 6, ,66 4,07 4,73 2,79 6,00 7, ,90 3,92 4,66 2,83 5,94 6, ,33 3,68 4,26 2,74 6,22 6, ,43 3,68 4,04 2,72 6,29 6, ,33 3,72 4,10 2,79 6,26 6, ,59 3,70 3,97 2,83 6,29 6, ,53 3,90 4,14 2,94 6,76 7, ,35 4,07 4,27 2,85 6,67 6, ,79 3,92 4,11 2,95 6,61 6, ,44 3,93 4,06 2,93 6,66 6, ,67 4,11 4,34 3,10 8,17 7,67 Taulukko sisältää Metsäteho Oy:n tilastoimat metsäteollisuuden ja Metsähallituksen tekemän kotimaisen puun korjuun ja kuljetuksen välittömät kustannukset. Korjuussa tienvarteen yksikköhinta sisältää sekä hakkuun että lähikuljetuksen, joiden osuuksia ei ole eritelty. Korjuun keskimääräiset kustannukset on esitetty taulukossa 5.2. Tilaston kattavuus on noin 85 % markkinahakkuiden puumäärästä. The table includes direct harvesting and transportation costs of domestic roundwood by the forest industries and Metsähallitus. Harvesting to roadside includes both harvesting and hauling to roadside landing. Average unit costs of harvesting are presented in Table 5.2. Lähde Source: Metsäteho Oy Metsätilastollinen vuosikirja

12 5 Harvesting and transportation of roundwood 5.4 Puun kaukokuljetus 2005 Long-distance transportation of roundwood, 2005 Kuljetustapa Kotimainen puu Domestic roundwood Tuontipuu Transportation method Puumäärä Keskikuljetusmatka Yksikkökustannukset Imported roundwood Roundwood volume Mean transportation Unit costs distance m 3 % km c/m 3 km /m m 3 % Kaukokuljetus yhteensä ,4 6, Total long-distance transportation josta autokuljetus yhteensä ,7 5, of which, total by road Autokuljetus tehtaalle ,4 5, By road to mill Rautatiekuljetusketju ,0 8, Rail transportation sequence Autokuljetus rautatielle ,9 3, By road to railway Rautatiekuljetus ,2 5, Rail transportation Vesitiekuljetusketju ,7 8, Water transportation sequence Uittokuljetusketju ,4 8, Floating sequence Autokuljetus uittoon ,3 3, By road to floating point Uitto ,6 4, Floating Aluskuljetusketju ,4 9, Barge transportation Autokuljetus alukseen ,5 3, By road to barge Aluskuljetus ,8 6, Barge transportation Sisältää Metsäteho Oy:n tilastoiman metsäteollisuuden ja Metsähallituksen kuljettaman puun, mikä kattaa hieman yli 80 % metsäteollisuuden vuonna 2005 käyttämästä kotimaisesta puusta (luku 8) ja Suomeen tuodusta (luku 10) puusta. Table includes roundwood volumes transported by the forest industries and Metsähallitus. These figures include about 80% of domestic roundwood consumed (Chapter 8) and roundwood imported (Chapter 10) by the forest industries. Lähde Source: Metsäteho Oy 206 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2006

13 5.5 Puun kaukokuljetussuoritteet ja kustannukset Volumes and costs in long-distance transportation of roundwood, Vuosi Kuljetussuorite Total transport volume Kokonaiskustannukset Total costs Yksikkökustannukset Unit costs Year Autokuljetus Rautatiekuljetus Vesitiekuljetus Yhteensä Autokuljetus Rautatiekuljetus Vesitiekuljetus Yhteensä Autokuljetus Rautatiekuljetus Vesitiekuljetus Keskimäärin Road Rail Water Total Road Rail Water Total Road Rail Water Average transportation transportation transportation transportation transportation transportation transportation transportation transportation milj. m 3 km mill. m 3 km milj. mill. senttiä/m 3 km cents/m³km Metsätilastollinen vuosikirja ,9 1,7 1,2 3, ,9 1,9 1,3 3, ,9 2,4 1,5 3, ,1 2,2 1,5 4, ,7 2,2 1,5 4, ,9 2,2 1,7 4, ,9 2,9 2,7 4, ,6 2,0 1,5 4, ,9 2,4 1,7 4, ,9 2,2 1,9 4, ,1 2,0 1,2 4, ,7 2,2 1,7 4, ,2 2,4 1,5 4, ,4 2,2 1,7 4, ,0 2,0 1,7 3, ,2 2,0 1,6 4, ,1 2,0 1,9 4, ,9 2,0 2,0 3, ,4 2,0 1,9 4, ,4 2,1 1,9 4, ,2 2,1 1,8 4, ,3 2,1 1,9 4, ,3 2,2 2,0 4, ,7 2,2 2,0 4,4 Taulukko sisältää Metsäteho Oy:n tilastoiman metsäteollisuuden ja Metsähallituksen kuljettaman kotimaisen puun. Yhteensä ja keskimäärin sarakkeet sisältävät myös traktorikuljetuksen suoraan tehtaalle. The table includes domestic roundwood volumes transported by the forest industries and Metsähallitus. Columns "Total" and "Average" include also roundwood transported directly to the mill by tractor. Lähde Source: Metsäteho Oy 5 Puun korjuu ja kuljetus

14 5 Harvesting and transportation of roundwood 5.6 Puun ja metsäteollisuustuotteiden maantiekuljetus Suomessa Road transportation of roundwood and forest industry products in Finland, Vuosi Metsäsektorin tuotteet Forest sector products Tavaraliikenne Year Puu Roundwood and wood residues Metsäteollisuustuotteet Forest industry products Yhteensä yhteensä Tukkipuu ja kuitupuu Muu Yhteensä Puutuote- Massa- ja paperiteollisuus Yhteensä Total Total Logs and pulpwood Other Total teollisuus Pulp and paper industries Total freight Wood-products Massa Paperi, kartonki Yhteensä industries Pulp ja painotuotteet Total Paper, paperboard and printed articles Tavaramäärä, t Transport tonnes, m.t Kuljetussuorite, milj. tonni-km Transport volume, mill. tonne-km Muu puu sisältää hakkeen, purun, polttopuun ja jätepuun. Taulukko sisältää suomalaisen kuorma-autokaluston kotimaassa tekemän kuljetustyön. Other roundwood includes chips, sawdust, fuelwood and wood residues. The table includes domestic road transport by lorries registered in Finland. Lähde: Tilastokeskus Source: Statistics Finland 208 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2006

15 5 Puun korjuu ja kuljetus 5.7 Puun ja metsäteollisuustuotteiden rautatiekuljetus Suomessa Railway transportation of roundwood and forest industry products in Finland, Vuosi Metsäsektorin tuotteet Forest sector products Tavaraliikenne Year Puu Roundwood and wood residues Metsäteollisuustuotteet Forest industry products Yhteensä yhteensä Tukkipuu Kuitupuu Hake Muu Yhteensä Puutuote- Massa- ja paperiteollisuus Yhteensä Total Total Logs Pulpwood Chips Other Total teollisuus Pulp and paper industries Total freight Wood-products Massa Paperi ja Yhteensä industries Pulp kartonki Total Paper and paperboard Tavaramäärä, 1000 t Transport tonnes, 1000 m.t Kuljetussuorite, milj.tonni-km Transport volume, mill.tonne-km Vuosina puun kuljetussuorite sisältää myös puutuoteteollisuuden kuljetukset. Volume (tonne-km) of roundwood includes wood products Lähde Source: VR Cargo Metsätilastollinen vuosikirja

16 210 Finnish Statistical Yearbook of Forestry Puun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankaupan kuljetukset 2005 Exports and imports transportation of roundwood and forest industry products in Finland, 2005 Tavaralaji Product Kuljetusmuoto Way of transportation Meri Sisävesi Rautatie Maantie Muu Yhteensä Sea Inland waterways Rail Road Other Total t % 1000 t % 1000 t % t % t % t % m.t m.t m.t m.t m.t m.t. Vientikuljetukset yhteensä Total of exports transportation Puu ja metsäteollisuustuotteet Roundwood and forest industry products Puu Wood Tukki- ja kuitupuu Logs and pulpwood Hake ja jätepuu Chips and wood residues Polttopuu Fuelwood Puutuoteteollisuus Wood-products industries Sahatavara Sawn goods Puulevyt Wood-based panels Muut puuteokset Other wood products Massa- ja paperiteollisuus Pulp and paper industries Massa Pulp Paperi ja kartonki Paper and paperboard Paperi- ja kartonkijalosteet Converted paper and paperboard products Tuontikuljetukset yhteensä Total of imports transportation Puu ja metsäteollisuustuotteet Roundwood and forest industry products Puu Wood Tukki- ja kuitupuu Logs and pulpwood Hake ja jätepuu Chips and wood residues Polttopuu Fuelwood Puutuoteteollisuus Wood-products industries Sahatavara Sawn goods Puulevyt Wood-based panels Muut puuteokset Other wood products Massa- ja paperiteollisuus Pulp and paper industries Massa Pulp Paperi ja kartonki Paper and paperboard Paperi- ja kartonkijalosteet Converted paper and paperboard products Harvesting and transportation of roundwood Puun ja metsäteollisuustuotteiden kuljetusten jakautuminen kuljetusmuodoittain Roundwood and forest industry products by way of transportation Vientikuljetukset Exports transportation Tuontikuljetukset Imports transportation Lähde: Tullihallitus Source: National Board of Customs

17 5 Puun korjuu ja kuljetus 5.9 Puun korjuun ja kuljetuksen yksikkökustannukset Unit costs in harvesting and transportation of roundwood, /m 3 Vuosi Puun korjuu Harvesting Kaukokuljetus Year Hakkuu Lähikuljetus Yhteensä Long-distance Felling Forest haulage Total transportation ,68 3,58 9,27 5, ,37 3,58 8,95 5, ,67 3,45 9,12 5, ,71 3,49 9,20 5, ,73 3,76 10,49 5, ,84 3,90 10,73 6, ,80 3,68 10,48 6, ,12 3,41 9,64 5, ,42 3,01 8,41 5, ,18 2,76 7,94 5, ,65 2,86 8,51 5, ,45 2,83 8,26 5, ,23 2,81 8,06 5, ,05 2,86 7,90 5, ,20 2,88 8,07 5, ,91 2,96 7,87 5, ,40 3,15 8,54 5, ,55 3,09 8,63 5, ,26 3,21 8,47 5, ,28 3,15 8,43 6, ,59 3,37 8,96 6,31 Sisältää metsäteollisuuden ja Metsähallituksen korjaaman ja kuljettaman kotimaisen puun. Osa urakointisopimuksista sisältää hakkuun ja lähikuljetukset yhdessä (taulukko 5.2). Taulukoissa 5.0 ja 5.9 nämä puunkorjuun kustannukset on jaettu hakkuuseen ja lähikuljetukseen muun puunkorjuun vastaavilla kustannussuhteilla. The table includes domestic roundwood volumes harvested and transported by forest industries and Metsähallitus. Some harvesting contracts merge forest haulage and felling (Table 5.2). In Tables 5.0 and 5.9 these costs have been divided between felling and forest haulage using corresponding cost ratios of the rest of the harvesting. Lähde Source: Metsäteho Oy Metsätilastollinen vuosikirja

18 5 Harvesting and transportation of roundwood 5.10 Yksityismetsien hankintapuun korjuun laskennalliset yksikkökustannukset Unit costs in harvesting of roundwood out of delivery sales in non-industrial, private forests, /m 3 Vuosi Puun korjuu Harvesting Year Hakkuu Lähikuljetus Yhteensä Felling Forest haulage Total ,79 4,98 12, ,02 4,66 12, ,02 4,34 12, ,80 4,02 11, ,48 4,17 12, ,75 4,09 12, ,75 4,07 12, ,03 4,10 13, ,46 4,13 13, ,06 4,23 13, ,42 4,54 14, ,28 4,42 14, ,71 4,53 15, ,05 4,55 15, ,43 4,82 16,25 Hankintapuun korjuun yksikkökustannukset perustuvat metsäverotuksessa käytettäviin laskennallisiin kustannuksiin. Hakkuun työmenetelmäksi on oletettu moottorisahahakkuu. The unit costs of delivery sales are estimates calculated for taxation purposes. The felling method is assumed to be motor-manual felling. Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu Source: Finnish Forest Research Institute 212 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2006

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen hakkuiden koneellistamisaste kasvoi 97 prosenttiin vuonna 2004. Puunkorjuu maksoi keskimäärin 8,43 euroa kuutiometriltä, mistä hakkuun osuus

Lisätiedot

5PUUNKORJUUJAKULJETUS

5PUUNKORJUUJAKULJETUS 5PUUNKORJUUJAKULJETUS Luvussa käsitellään puun korjuun ja kaukokuljetuksen kalustoa, suoritteita ja kustannuksia. Tilastot osoittavat puunkorjuun koneellistuneen nopeasti. Vuonna 1998 metsäteollisuuden

Lisätiedot

5 Puun korjuu ja kuljetus

5 Puun korjuu ja kuljetus 5 Puun korjuu ja kuljetus Vuonna 2008 sekä puunkorjuun että puutavaran kaukokuljetuksen yksikkökustannukset nousivat huomattavasti edellisvuodesta. Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen hakkuissa puunkorjuu

Lisätiedot

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen puunkorjuu maksoi vuonna 2006 keskimäärin 9,07 euroa kuutiometriltä. Niiden hakkuut ovat nykyisellään lähes täysin koneellistettuja (koneellistamisaste

Lisätiedot

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Vuonna 2001 lähes kaikki metsäteollisuuden ja Metsähallituksen hakkaama puu korjattiin koneellisesti. Uudistushakkuista oli koneellistettu 97 prosenttia ja harvennushakkuista

Lisätiedot

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen hakkuiden koneellistamisaste kasvoi hieman nousten 96 prosenttiin vuonna 2003. Puunkorjuu maksoi keskimäärin 8,47 euroa kuutiometriltä, mikä

Lisätiedot

6 PUUN KORJUU JA KULJETUS

6 PUUN KORJUU JA KULJETUS 6 PUUN KORJUU JA KULJETUS Luvussa käsitellään puun korjuun ja kaukokuljetuksen kalustoa, suoritteita ja kustannuksia. Tilastot osoittavat puunkorjuun koneellistuneen nopeasti. Vuonna 1996 pystykauppapuusta

Lisätiedot

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Vuonna 2007 puunkorjuun yksikkökustannukset pysyivät ennallaan, mutta puun kuljettaminen kallistui hieman edellisvuoden kustannuksiin verrattuna. Puunkorjuu maksoi metsäteollisuuden

Lisätiedot

5 Puun korjuu ja kuljetus

5 Puun korjuu ja kuljetus 5 Puun korjuu ja kuljetus Markkinapuuta hakattiin vuonna 2010 kaikkiaan 52 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli neljäsosan enemmän kuin taantumavuonna 2009. Hakkuutyömailla työskenteli keskimäärin 1 900 hakkuukonetta

Lisätiedot

5PUUNKORJUUJAKULJETUS

5PUUNKORJUUJAKULJETUS 5PUUNKORJUUJAKULJETUS Luvussa käsitellään puun korjuun ja kaukokuljetuksen kalustoa, suoritteita ja kustannuksia. Lisäksi luvussa esitetään puun alueittaisia kulkuvirtoja ja keskikuljetusmatkoja koskevia

Lisätiedot

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Vuonna 2000 lähes kaikki metsäteollisuuden ja Metsähallituksen hakkaama puu korjattiin koneellisesti. Uudistushakkuista oli koneellistettu 97 ja harvennushakkuista 89 prosenttia.

Lisätiedot

5 Puun korjuu ja kuljetus

5 Puun korjuu ja kuljetus 5 Puun korjuu ja kuljetus Markkinapuuta hakattiin vuonna 2009 kaikkiaan 41,4 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 10 miljoonaa kuutiometriä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Hakkuutyömailla työskenteli keskimäärin

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 4a/2016 Markus Strandström Metsäteho Oy

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 4a/2016 Markus Strandström Metsäteho Oy Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 215 Metsätehon tuloskalvosarja 4a/216 Markus Strandström Metsäteho Oy Tietoa tilastosta Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia

Lisätiedot

6 PUUN KORJUU JA KULJETUS

6 PUUN KORJUU JA KULJETUS 6 PUUN KORJUU JA KULJETUS Luku käsittelee puun korjuun ja kaukokuljetuksen kalustoa, suoritteita ja kustannuksia. Valtaosa tässä luvussa julkaistavista tiedoista perustuu Metsäntutkimuslaitoksen ja Metsätehon

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 8a/2018 Markus Strandström Metsäteho Oy

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 8a/2018 Markus Strandström Metsäteho Oy Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 217 Metsätehon tuloskalvosarja 8a/218 Markus Strandström Metsäteho Oy Tietoa tilastosta Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 1a/2017 Markus Strandström Metsäteho Oy

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 1a/2017 Markus Strandström Metsäteho Oy Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 216 Metsätehon tuloskalvosarja 1a/217 Markus Strandström Metsäteho Oy Tietoa tilastosta Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2016

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2016 Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 216 Metsätehon tuloskalvosarja 1a/217 Markus Strandström Metsäteho Oy Päivitetty 17.8.218 Tietoa tilastosta Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Markus Strandström

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Markus Strandström Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 212 Markus Strandström Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Markus Strandström

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Markus Strandström Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 211 Markus Strandström Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Arto Kariniemi

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Arto Kariniemi Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 29 Arto Kariniemi Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä korjuumenetelmien

Lisätiedot

Puunkorjuu- ja puutavaran kaukokuljetustilasto vuonna 2006

Puunkorjuu- ja puutavaran kaukokuljetustilasto vuonna 2006 Puunkorjuu- ja puutavaran kaukokuljetustilasto vuonna 26 Arto Kariniemi Arto Kariniemi 1 Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia

Lisätiedot

5 Hakkuut ja puun kuljetus

5 Hakkuut ja puun kuljetus Hakkuut ja puun kuljetus Markkinapuuta hakattiin vuonna 2011 samaan tahtiin kuin 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä keskimäärin. Hakkuumäärä nousi 2,4 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli yhden prosentin

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2014. Metsätehon tuloskalvosarja 7a/2015 Markus Strandström Metsäteho Oy

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2014. Metsätehon tuloskalvosarja 7a/2015 Markus Strandström Metsäteho Oy Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 214 Metsätehon tuloskalvosarja 7a/215 Markus Strandström Metsäteho Oy Tietoa tilastosta Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia

Lisätiedot

5 Hakkuut ja puun kuljetus

5 Hakkuut ja puun kuljetus Hakkuut ja puun kuljetus Vuonna 2013 teollisuuden käyttöön hakattiin puuta kaikkiaan 6,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 11 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kun lisäksi energiapuun määräksi arvioitiin

Lisätiedot

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen hakkaamasta puusta korjattiin vuonna 2002 koneellisesti 96 prosenttia. Puunkorjuu maksoi keskimäärin 8,63 euroa kuutiometriltä, mikä oli

Lisätiedot

Suomessa vuonna 2005

Suomessa vuonna 2005 Metsähakkeen tuotantoketjut Suomessa vuonna 2005 Kalle Kärhä Metsähakkeen tuotantoketjut 1 Metsähakkeen käyttö Suomessa Metsähakkeen käyttö kasvanut voimakkaasti 2000-luvulla. Vuonna 2005 metsähakkeen

Lisätiedot

KAUKOKULJETUSTILASTO 2004

KAUKOKULJETUSTILASTO 2004 KAUKOKULJETUSTILASTO 2004 Projektiryhmä Jouko Örn ja Jouni Väkevä Rahoittajat A. Ahlström Oy, Järvi-Suomen uittoyhdistys, Koskitukki Oy, Kuhmo Oy, Metsähallitus, Metsäliitto Osuuskunta, Metsäteollisuus

Lisätiedot

Puunkorjuun kustannukset ja olosuhteet sekä puutavaran kaukokuljetuksen kustannukset ja puutavaralajeittaiset. vuonna 1996.

Puunkorjuun kustannukset ja olosuhteet sekä puutavaran kaukokuljetuksen kustannukset ja puutavaralajeittaiset. vuonna 1996. Puunkorjuun kustannukset ja olosuhteet sekä puutavaran kaukokuljetuksen kustannukset ja puutavaralajeittaiset kuljetusmatkat vuonna 1996 Jouko Örn Metsätehon raportti 32 8.12.1997 Osakkaiden yhteishanke

Lisätiedot

Kaukokuljetustilasto 2005

Kaukokuljetustilasto 2005 Kaukokuljetustilasto 25 Arto Kariniemi Kaukokuljetuksen tilastot 1 Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Kuljetustilasto seuraa kotimaisen raakapuun kuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä

Lisätiedot

Korjuutilasto Arto Kariniemi. Tuloskalvosarja. Tuloskalvosarja Puunkorjuun tilastot 1. Metsäteho Oy

Korjuutilasto Arto Kariniemi. Tuloskalvosarja. Tuloskalvosarja Puunkorjuun tilastot 1. Metsäteho Oy Korjuutilasto 25 Arto Kariniemi Puunkorjuun tilastot 1 Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Korjuutilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä korjuumenetelmien

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2012

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2012 10/2012 7.3.2012 Elina Mäki-Simola Tammikuun hakkuut 4,7 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2008

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 28 43/28 2.12.28 Elina Mäki-Simola Lokakuun hakkuut, miljoonaa kuutiometriä Puukaupan

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, joulukuu 2010

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, joulukuu 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, joulukuu 21 5/211 2.2.211 Elina Mäki-Simola Joulukuun hakkuut 4,5 miljoonaa kuutiometriä Joulukuussa markkinahakkuiden

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2011 9/2011 9.3.2011 Elina Mäki-Simola Tammikuun hakkuut 4,7 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, elokuu 211 38/211 4.1.211 Elina Mäki-Simola Elokuun hakkuut 5, miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuivat elokuussa

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, helmikuu 11 1/11..11 Elina Mäki-Simola Helmikuun hakkuut,8 miljoonaa kuutiometriä Helmikuu oli harvinaisen kylmä koko

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 211 35/211 31.8.211 Elina Mäki-Simola Heinäkuun hakkuut 2, miljoonaa kuutiometriä Heinäkuussa

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, marraskuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, marraskuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, marraskuu 211 2/212 11.1.212 Elina Mäki-Simola Marraskuun hakkuut 5,3 miljoonaa kuutiometriä Poikkeukselliset korjuukelit

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, huhtikuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, huhtikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, huhtikuu 11 3/11 9..11 Elina Mäki-Simola Huhtikuun hakkuut,7 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuivat vilkkaina huhtikuussa.

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Arto Kariniemi

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Arto Kariniemi Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2007 Arto Kariniemi Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä

Lisätiedot

METSÄTEOLLISUUDEN RAAKA- JA JÄTEPUUN

METSÄTEOLLISUUDEN RAAKA- JA JÄTEPUUN 8/978 METSÄTEOLLISUUDEN RAAKA JA JÄTEPUUN KAUKOKULJETUKSET VUONNA 977 Arno Tuovinen MITSATIHD Opastinsilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin 90400 SE LOS TE 8/978 8/978 METSÄTEOLLISUUDEN RAAKA JA JÄTEPUUN

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2013

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 213 36/213 4.9.213 Yrjö Sevola Heinäkuun hakkuut 2,2 miljoonaa kuutiometriä Metsäteollisuus

Lisätiedot

Metsähakkeen tuotantoketjut Suomessa vuonna 2009. Kalle Kärhä, Metsäteho Oy

Metsähakkeen tuotantoketjut Suomessa vuonna 2009. Kalle Kärhä, Metsäteho Oy Metsähakkeen tuotantoketjut Suomessa vuonna 2009, Metsäteho Oy 9/2010 Hakkuutähteet Pienpuu www.metsateho.fi Kannot Järeä, (lahovikainen) runkopuu 2 Metsähakkeen käyttö Suomessa Metsähakkeen käyttö on

Lisätiedot

Metsähakkeen tuotantoketjut Suomessa vuonna Kalle Kärhä, Metsäteho Oy

Metsähakkeen tuotantoketjut Suomessa vuonna Kalle Kärhä, Metsäteho Oy Metsähakkeen tuotantoketjut Suomessa vuonna 2010, Metsäteho Oy Metsätehon tuloskalvosarja 6/2011 Hakkuutähteet Pienpuu Hakkuutähteet www.metsateho.fi Kannot Kannot Järeä, (lahovikainen) Järeä, (lahovikainen)

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2013

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, elokuu 213 38/213 3.9.213 Yrjö Sevola Elokuun hakkuut 4,6 miljoonaa kuutiometriä Teollisuuden puunhankinta vilkasta,

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2013

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, lokakuu 213 46/213 2.12.213 Elina Mäki-Simola Lokakuun hakkuut,6 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuivat vilkkaina

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE 25/2014

METSÄTILASTOTIEDOTE 25/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 25/2014 Energiapuun kauppa, tammi maaliskuu 2014 Karsitusta energiapuusta maksettiin alkuvuonna pystykaupoissa 5 euroa ja hankintakaupoissa

Lisätiedot

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat toukokuussa 3,3 miljoonaa

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat toukokuussa 3,3 miljoonaa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima toukokuu 2004 Toimittaja: Yrjö Sevola 30.6.2004 730 Toukokuun hakkuut

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE n hakkuut ja työvoima, helmikuu 214 12/214 2.4.214 Elina Mäki-Simola Helmikuun hakkuut,7 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuvat

Lisätiedot

Hakkuumäärien ja pystykauppahintojen

Hakkuumäärien ja pystykauppahintojen A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Bruttokantorahatulot metsäkeskuksittain 2003 Toimittaja: Esa Uotila 18.6.2004 729 Kantorahatulot lähes 1,8

Lisätiedot

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima helmikuu Helmikuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima helmikuu Helmikuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima helmikuu 2004 Toimittaja: Yrjö Sevola 25.3.2004 716 Helmikuun hakkuut

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Heinäkuu Heinäkuun hakkuut 3 miljoonaa kuutiometriä

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Heinäkuu Heinäkuun hakkuut 3 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Heinäkuu 2007 Toimittaja: Yrjö Sevola 29.8.2007 882 Heinäkuun hakkuut 3

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2014 8/2014 10.3.2014 Elina Mäki-Simola Tammikuun hakkuut 5,6 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Metsähakkeen tuotantoketjut Suomessa vuonna 2017

Metsähakkeen tuotantoketjut Suomessa vuonna 2017 Metsähakkeen tuotantoketjut Suomessa vuonna 2017 Metsätehon tuloskalvosarja 11/2018 Markus Strandström Metsäteho Oy Pienpuu Hakkuutähteet Kannot Järeä (lahovikainen) runkopuu METSÄTEHON TULOSKALVOSARJA

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, syyskuu 2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, syyskuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE n hakkuut ja työvoima, syyskuu 214 4/214 4.11.214 Elina Mäki-Simola Syyskuun hakkuut,3 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut ennätysvauhdissa

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut alueittain 2013

Teollisuuspuun hakkuut alueittain 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Teollisuuspuun hakkuut alueittain 2013 21/2014 23.5.2014 Elina Mäki-Simola Vuoden 2013 teollisuuspuun hakkuut 56,1 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Metsähakkeen tuotantoketjut Suomessa vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 6/2017 Markus Strandström Metsäteho Oy

Metsähakkeen tuotantoketjut Suomessa vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 6/2017 Markus Strandström Metsäteho Oy Metsähakkeen tuotantoketjut Suomessa vuonna 2016 Markus Strandström Metsäteho Oy Pienpuu Hakkuutähteet Kannot Järeä (lahovikainen) runkopuu Metsähakkeen käyttö Suomessa 2016 Metsähakkeen käyttö on kasvanut

Lisätiedot

Tuontipuu energiantuotannossa

Tuontipuu energiantuotannossa Tuontipuu energiantuotannossa Yliaktuaari Esa Ylitalo Luonnonvarakeskus,Tilastopalvelut Koneyrittäjien Energiapäivät 2017 Hotelli Arthur Metsähakkeen käyttö lämpö- ja voimalaitoksissa 2000 2015 milj. m³

Lisätiedot

9 PUUN KÄYTTÖ. Tilastoa puun käytöstä Suomessa jäsentävät jako teolliseen ja ei-teolliseen puun käyttöön, jako kotimaiseen raakapuuhun

9 PUUN KÄYTTÖ. Tilastoa puun käytöstä Suomessa jäsentävät jako teolliseen ja ei-teolliseen puun käyttöön, jako kotimaiseen raakapuuhun 9 PUUN KÄYTTÖ Tilastoa puun käytöstä Suomessa jäsentävät jako teolliseen ja ei-teolliseen puun käyttöön, jako kotimaiseen raakapuuhun ja tuontipuuhun sekä raakapuulajeittaiset tiedot. Metsäteollisuuden

Lisätiedot

Puutavaran mittausmenetelmien osuudet vuonna Timo Melkas

Puutavaran mittausmenetelmien osuudet vuonna Timo Melkas Puutavaran mittausmenetelmien osuudet vuonna 2013 Puutavaran mittaus- ja hakkuumäärät 2013 Mittausmenetelmien osuudet vuonna 2013 -tilasto perustuu kyselyyn vastanneiden Metsätehon osakasyritysten ilmoittamiin

Lisätiedot

Puutavaran mittausmenetelmien osuudet vuonna Timo Melkas

Puutavaran mittausmenetelmien osuudet vuonna Timo Melkas Puutavaran mittausmenetelmien osuudet vuonna 2012 Puutavaran mittaus- ja hakkuumäärät 2012 Mittausmenetelmien osuudet vuonna 2012 -tilasto perustuu kyselyyn vastanneiden Metsätehon osakasyritysten ilmoittamiin

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 28 38/28 6.1.28 Aarre Peltola Puun tuonti vauhdissa heinäkuussa Puun tuonti Suomeen

Lisätiedot

8 Puun käyttö. metsäteollisuustuotteiden heikentynyt kysyntä.

8 Puun käyttö. metsäteollisuustuotteiden heikentynyt kysyntä. 8 Puun käyttö Suomessa käytettiin vuonna 2008 raakapuuta 72,8 miljoonaa kuutiometriä. Käyttö väheni edellisvuoden huippulukemista 11 prosenttia. Pääosa raakapuusta, 66,3 miljoonaa kuutiometriä, kului metsäteollisuudessa.

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2007

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2007 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2007 07/2008 6.3.2008 Aarre Peltola Suomeen tuotiin runsaasti puuta vuonna 2007, määrä

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014 18/2014 15.5.2014 Aarre Peltola Venäläisen puun osuus tuonnista kasvussa Suomeen

Lisätiedot

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat lokakuussa 5,0 miljoonaa

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat lokakuussa 5,0 miljoonaa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima Lokakuu 2004 Toimittaja: Yrjö Sevola 1.12.2004 748 Lokakuun hakkuut

Lisätiedot

Puunkorjuu ja puutavaran kaukokuljetus vuonna Arto Kariniemi

Puunkorjuu ja puutavaran kaukokuljetus vuonna Arto Kariniemi Puunkorjuu ja puutavaran kaukokuljetus vuonna 2008 Arto Kariniemi Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain

Lisätiedot

massateollisuuden hake ja puru mukaan lukien, oli vuoden 2005 lopussa 11,2 miljoonaa kuutiometriä.

massateollisuuden hake ja puru mukaan lukien, oli vuoden 2005 lopussa 11,2 miljoonaa kuutiometriä. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden puuvarastot 31.12.2005 Toimittaja: Martti Aarne 7.2.2006 805 Mäntykuitupuuta yli 4 miljoonaa

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Syyskuu Syyskuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Syyskuu Syyskuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Syyskuu 2007 Toimittaja: Yrjö Sevola 30.10.2007 888 Syyskuun hakkuut miljoonaa

Lisätiedot

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat elokuussa 4,5 miljoonaa

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat elokuussa 4,5 miljoonaa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima elokuu 2004 Toimittaja: Yrjö Sevola 24.9.2004 741 Elokuun hakkuut

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012 33/2012 3.8.2012 Aarre Peltola Suomeen tuotiin tammi toukokuussa 3,8 miljoonaa

Lisätiedot

8 Puun käyttö. Metsätilastollinen vuosikirja

8 Puun käyttö. Metsätilastollinen vuosikirja 8 Puun käyttö Vuonna 2009 Suomessa käytettiin raakapuuta 59,5 miljoonaa kuutiometriä, lähes viidennes vähemmän kuin vuotta aiemmin. Raakapuun kokonaiskäyttö supistui jo kolmatta vuotta peräkkäin johtuen

Lisätiedot

8 Puun käyttö. Metsätilastollinen vuosikirja

8 Puun käyttö. Metsätilastollinen vuosikirja 8 Puun käyttö Vuonna 2012 Suomessa käytettiin raakapuuta 70,8 miljoonaa kuutiometriä eli saman verran kuin kahtena aikaisempanakin vuotena. Tästä metsäteollisuuden raaka-aineena kului 61,5 miljoonaa kuutiometriä,

Lisätiedot

Metsähakkeen tuotantoketjut Suomessa vuonna Kalle Kärhä, Metsäteho Oy

Metsähakkeen tuotantoketjut Suomessa vuonna Kalle Kärhä, Metsäteho Oy Metsähakkeen tuotantoketjut Suomessa vuonna 2008 Kalle Kärhä, Metsäteho Oy Metsätehon tuloskalvosarja 14/2009 Hakkuutähteet Pienpuu www.metsateho.fi Kannot Järeä (laho) runkopuu Kalle Kärhä 2 Metsähakkeen

Lisätiedot

Metsähakkeen tuotantoketjut Suomessa vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 8/2015 Markus Strandström Metsäteho Oy

Metsähakkeen tuotantoketjut Suomessa vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 8/2015 Markus Strandström Metsäteho Oy Metsähakkeen tuotantoketjut Suomessa vuonna 2014 Metsätehon tuloskalvosarja 8/2015 Markus Strandström Metsäteho Oy Pienpuu Hakkuutähteet Kannot Järeä (lahovikainen) runkopuu 5.6.2015 Metsätehon tuloskalvosarja

Lisätiedot

Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43 miljardin euron arvosta

Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43 miljardin euron arvosta Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2014 46/2014 5.11.2014 Annu Kaila Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43

Lisätiedot

Puutavaran mittausmenetelmien osuudet vuonna Timo Melkas

Puutavaran mittausmenetelmien osuudet vuonna Timo Melkas Puutavaran mittausmenetelmien osuudet vuonna 2011 Puutavaran mittaus- ja hakkuumäärät 2011 Mittausmenetelmien osuudet vuonna 2011 tilasto perustuu kyselyyn vastanneiden Metsätehon osakasyritysten ilmoittamiin

Lisätiedot

Metsähakkeen tuotantoketjut Suomessa vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 7/2016 Markus Strandström Metsäteho Oy

Metsähakkeen tuotantoketjut Suomessa vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 7/2016 Markus Strandström Metsäteho Oy Metsähakkeen tuotantoketjut Suomessa vuonna 2015 Metsätehon tuloskalvosarja 7/2016 Markus Strandström Metsäteho Oy Pienpuu Hakkuutähteet Kannot Järeä (lahovikainen) runkopuu 10.6.2016 Metsätehon tuloskalvosarja

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2014 50/2014 4.12.2014 Annu Kaila Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2008 22/2008 9.6.2008 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti notkahti maaliskuussa

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu Marraskuun hakkuut 6 miljoonaa kuutiometriä

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu Marraskuun hakkuut 6 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu 2005 Toimittaja: Yrjö Sevola 21.12.2005 800 Marraskuun hakkuut

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 1/2015 TILASTO: Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 15.1.2015 Aarre Peltola TILASTO Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 15.1.2015 Aarre Peltola

Lisätiedot

8 PUUN KÄYTTÖ. Metsäteollisuus

8 PUUN KÄYTTÖ. Metsäteollisuus 8 PUUN KÄYTTÖ Vuonna 24 raakapuuta käytettiin lähes 81 miljoonaa kuutiometriä eli enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Valtaosa raakapuusta, 75 miljoonaa kuutiometriä, käytettiin metsäteollisuudessa. Metsäteollisuuden

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu Marraskuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu Marraskuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu 2006 Toimittaja: Yrjö Sevola 3.1.2007 848 Marraskuun hakkuut 5

Lisätiedot

Kantohintojen aleneminen edellisvuodesta. Reaalisesti pudotusta oli 4 prosenttia. nousivat ainoastaan Ahvenanmaalla

Kantohintojen aleneminen edellisvuodesta. Reaalisesti pudotusta oli 4 prosenttia. nousivat ainoastaan Ahvenanmaalla A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Bruttokantorahatulot metsäkeskuksittain 2004 Toimittaja: Esa Uotila 31.5. 2005 775 Kantohintojen lasku pudotti

Lisätiedot

Tukkipuun hakkuut olivat 2,4 ja kuitupuun 2,6 miljoonaa kuutiometriä. Edellisvuoden joulukuuhun verrattuna

Tukkipuun hakkuut olivat 2,4 ja kuitupuun 2,6 miljoonaa kuutiometriä. Edellisvuoden joulukuuhun verrattuna A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Joulukuu 2004 Toimittaja: Yrjö Sevola 27.1.2005 755 Joulukuun hakkuut 5

Lisätiedot

Puun käyttö 2013: Metsäteollisuus

Puun käyttö 2013: Metsäteollisuus Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 19/2014 Puun käyttö 2013: Metsäteollisuus 16.5.2014 Jukka Torvelainen Martti Aarne Metsäteollisuuden raakapuun käyttö nousi 64,5

Lisätiedot

8 PUUN KÄYTTÖ. Metsäteollisuus

8 PUUN KÄYTTÖ. Metsäteollisuus 8 PUUN KÄYTTÖ Raakapuuta käytettiin vuonna 25 yhteensä 75 miljoonaa kuutiometriä. Tästä yli 9 prosenttia eli 68 miljoonaa kuutiometriä kului metsäteollisuudessa. Metsäteollisuuden käyttämän raakapuun määrä

Lisätiedot

Paperiteollisuuden työtaistelutoimet pitivät puumassa- ja paperitehtaat kiinni suurimman osan toukokuuta, ja se heijastui myös hakkuisiin.

Paperiteollisuuden työtaistelutoimet pitivät puumassa- ja paperitehtaat kiinni suurimman osan toukokuuta, ja se heijastui myös hakkuisiin. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Toukokuu 2005 Toimittaja: Yrjö Sevola 23.6.2005 779 Toukokuun hakkuut 2,6

Lisätiedot

8 Puun käyttö. Metsätilastollinen vuosikirja

8 Puun käyttö. Metsätilastollinen vuosikirja 8 Puun käyttö Suomessa käytettiin vuonna 2011 raakapuuta 70,6 miljoonaa kuutiometriä eli lähes yhtä paljon kuin vuotta aiemmin. Pääosa raakapuusta 61,6 miljoonaa kuutiometriä kului metsäteollisuudessa.

Lisätiedot

verrattuna oli 29 prosenttia. Mänty- ja kuusikuitupuuvarastot olivat yhteensä 4,6 miljoonaa kuutiometriä

verrattuna oli 29 prosenttia. Mänty- ja kuusikuitupuuvarastot olivat yhteensä 4,6 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden puuvarastot 30.6.2005 Toimittaja: Martti Aarne 23.8.2005 787 Kuitupuuvarastot lähes 50

Lisätiedot

Puutavaran mittausmenetelmien osuudet vuonna 2017

Puutavaran mittausmenetelmien osuudet vuonna 2017 Puutavaran mittausmenetelmien osuudet vuonna 2017 Timo Melkas Metsäteho Oy Puutavaran mittaus- ja hakkuumäärät 2017 Puutavaran mittausmenetelmien osuudet 2017 -tilasto perustuu kyselyyn vastanneiden Metsätehon

Lisätiedot

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat joulukuussa 5,5 miljoonaa kuutiometriä, 9 prosenttia

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat joulukuussa 5,5 miljoonaa kuutiometriä, 9 prosenttia A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Joulukuu 2005 Toimittaja: Yrjö Sevola 20.1.2006 802 Joulukuun hakkuut 5,5

Lisätiedot

Metsähakkeen tuotantoketjut 2006 ja metsähakkeen tuotannon visiot

Metsähakkeen tuotantoketjut 2006 ja metsähakkeen tuotannon visiot Metsähakkeen tuotantoketjut 2006 ja metsähakkeen tuotannon visiot Kalle Kärhä 1 Metsähakkeen käyttö Suomessa I 3,5 Metsähakkeen käyttö, milj. m 3 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Lisätiedot

Metsähakkeen tuotantoprosessikuvaukset

Metsähakkeen tuotantoprosessikuvaukset Metsähakkeen tuotantoprosessikuvaukset Kalle Kärhä, Metsäteho Oy Metsätehon tuloskalvosarja 3/2008 Metsätehon tuloskalvosarja 3/2008 24.4.2008 Kalle Kärhä 1 Projektin tavoitteet Projektissa tuotettiin

Lisätiedot

Energiapuun kuljetustarpeet vuoteen 2020 mennessä

Energiapuun kuljetustarpeet vuoteen 2020 mennessä Energiapuun kuljetustarpeet vuoteen 2020 mennessä Kalle Kärhä, Metsäteho Oy Bioenergia ja puukuljetusten tulevaisuus -seminaari 27.10.2010, Kulttuurikeskus, Kemi Alustuksen sisältö Taustalukuja Mitkä

Lisätiedot

HAKEMISTO. Metsätilastollinen vuosikirja

HAKEMISTO. Metsätilastollinen vuosikirja HAKEMISTO A Aluskuljetus 192, 196-197, 200 Ansiot metsäteollisuus 223, 225, 241 metsätyöntekijät 223-225, 240 reaaliansioindeksi 223, 229, 242 Arvonlisäys kansantaloudessa 327-331, 336, 340-343, 348 metsäsektori

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa elokuu Raakapuu. Metsäteollisuustuotteet. Metsäteollisuuden viennin arvo viisi prosenttia.

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa elokuu Raakapuu. Metsäteollisuustuotteet. Metsäteollisuuden viennin arvo viisi prosenttia. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa elokuu 22 Toimittaja: Jukka Torvelainen 22..22 648 Metsäteollisuuden viennin arvo viisi prosenttia jäljessä viime vuodesta Raakapuu Suomeen tuotiin elokuussa puuta 1, miljoonaa

Lisätiedot

5 PUUKAUPPA JA HAKKUUT

5 PUUKAUPPA JA HAKKUUT 5 PUUKAUPPA JA HAKKUUT Luvun tavoitteena on antaa kokonaiskuva puumarkkinoiden kehityksestä. Kattavimmin kuvataan raakapuun hintoja ja hakkuita. Pääpaino on vuoden 1995 puumarkkinatilastoilla, mutta esimerkiksi

Lisätiedot

8 Puun käyttö. Raakapuu

8 Puun käyttö. Raakapuu 8 Puun käyttö Suomessa käytettiin raakapuuta 73,9 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2013, mikä oli 3 miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin vuosina 2010 2012. Tästä meni metsäteollisuuden raaka-aineeksi 64,5

Lisätiedot