5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5 PUUN KORJUU JA KULJETUS"

Transkriptio

1 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Vuonna 2007 puunkorjuun yksikkökustannukset pysyivät ennallaan, mutta puun kuljettaminen kallistui hieman edellisvuoden kustannuksiin verrattuna. Puunkorjuu maksoi metsäteollisuuden ja Metsähallituksen hakkuissa keskimäärin 9,08 euroa kuutiometriltä. Tukkipuun korjuukustannus oli 6,32 ja kuitupuun 11,71 euroa kuutiometriltä. Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen hakkuiden koneellistamisaste nousi 99 prosenttiin. Koneellinen korjuu oli edullisinta uudistushakkuissa, joissa yksikkökustannus jäi 7,24 euroon kuutiometriltä. Ensiharvennuksissa korjuu maksoi 15,20 euroa kuutiometriltä. Kotimaisen puun kaukokuljetusmatka oli keskimäärin 151 kilometriä ja kuljetuskustannus 6,44 euroa kuutiometriltä. Runsaat kolme neljäsosaa kotimaisesta puusta kuljetettiin autoilla suoraan tehtaille. Keskimääräinen kuljetusmatka autolla oli 106 kilometriä ja kuljetuskustannus 5,61 euroa kuutiometriltä. Rautateitse kuljetettiin viidennes kotimaisesta puusta. Rautatiekuljetusketjussa, jossa mukana autokuljetus rautateille, kuljetus maksoi 9,24 euroa kuutiometriltä. Vesitiekuljetusketjua käyttäen toimitettiin runsaat kaksi prosenttia puusta ja kustannus oli 8,85 euroa kuutiolta. Rauta- ja vesitiekuljetuksissa kuljetusmatkat olivat keskimäärin 303 ja 285 kilometriä, eli huomattavasti pidempiä kuin autokuljetuksissa. Merkittävä osa Suomen tavaraliikenteestä muodostuu metsäsektorin kuljetuksista. Vuonna 2007 puun ja metsäteollisuustuotteiden osuus kattoi 27 prosenttia tieliikenteen ja 55 prosenttia rautateiden kuljetussuoritteesta. Puunkorjuu Markkinahakkuista kertyi vuonna 2007 puuta ennätykselliset 58 miljoonaa kuutiometriä. Puunkorjuusta vastaavat metsäteollisuus, Metsähallitus, metsänhoitoyhdistykset ja metsänomistajat. Näistä ryhmistä metsäteollisuuden ja Metsähallituksen puunkorjuun voidaan sanoa olevan täysin koneellistettu. Vuonna 2007 koneellistamisaste ylitti jo 99 prosenttia. Markkinapuuta hakkasi keskimäärin hakkuukonetta ja lähikuljetti metsätraktoria. Koneiden määrä (mukana myös metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun kalusto) kasvoi selvästi edellisvuodesta hakkuumäärien kasvun myötä. Kesähakkuiden lisääntymisestä seurasi myös korjuukaluston määrän kausivaihtelun pienentyminen vuonna Hakkuukoneita ja metsätraktoreita oli työmailla kesäkuukausinakin selvästi keskimääräistä enemmän. Kun esimerkiksi vuosina kesäkuussa hakkuukoneiden määrä oli keskimäärin noin 800, vuonna 2007 kesäkuussa hakkuissa työskenteli jo hakkuukonetta. Koko vuonna hakkuukoneita oli keskimäärin 280 ja metsätraktoreita 350 kappaletta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kasvua edellisvuodesta oli hakkuukoneiden määrässä 18 ja metsätraktoreiden määrässä 21 prosenttia. Vuonna 2007 metsäteollisuuden ja Metsähallituksen puunkorjuun yksikkökustannus oli liki sentilleen yhtä suuri kuin vuotta aikaisemmin eli 9,08 euroa kuutiometriltä (9,07 euroa vuonna 2006). Kuitupuun koneellinen korjuu maksoi 11,71 euroa kuutiometriltä. Edellisvuoteen verrattuna nousua oli kolme prosenttia. Tukkipuun korjuukustannus nousi hieman enemmän, neljä prosenttia, 6,48 euroon. Eri puulajeista kuusi oli edullisinta korjata. Lehtipuiden, pääasiassa koivun, korjuu oli puolestaan kalliimpaa kuin havupuiden. Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen hakkuissa 9 prosenttia koneellisen korjuun puumäärästä kertyi ensiharvennuksista, 21 prosenttia muista harvennuksista ja 70 prosenttia uudistushakkuista. Kustannukset jäävät uudistushakkuissa luonnollisesti alhaisimmiksi: vuonna 2007 korjuu maksoi 7,24 euroa kuutiometriltä, mikä oli kolme prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Ensiharvennuksissa koneellisen korjuun kustannukset olivat yli kaksinkertaiset eli 15,20 Metsätilastollinen vuosikirja

2 5 Harvesting 8 and Wood transportation consumption of roundwood euroa kuutiometriltä. Nousua edellisvuodesta oli 7 prosenttia. Muun harvennuksen yksikkökustannus nousi kolmella prosentilla 12,35 euroon. Hankintahakkuiden puumäärä on 2000-luvulla vaihdellut 7 10 miljoonan kuutiometrin välillä. Yksityismetsien markkinahakkuista nämä määrät ovat vastanneet noin prosentin osuutta. Viimeisin hankintapuun omatoimista korjuuta selvitellyt inventointi koski vuotta Inventoinnin mukaan 52 prosenttia hankintapuun määrästä oli metsänomistajien omatoimisesti hakkaamaa. Metsäkuljetuksen osalta omatoimisuus koski 42 prosenttia kuljetetusta puumäärästä. Metsänhoitoyhdistysten organisoimana hakattiin hankintapuusta kolmasosa ja lähikuljetettiin runsas viidesosa. Muut puunkorjuun toteuttajat olivat metsäkoneyrittäjiä tai metsäpalveluyrittäjiä. Metsänomistajien omatoimisesti hakkaamasta hankintakauppojen puusta tehtiin vuonna 2002 moottorisahoilla 94 prosenttia. Loppu jakaantui tasan hakkuukoneille sekä moottorisahojen ja maataloustraktoripohjaisten laitteiden yhdistelmille. Omatoimisesta lähikuljetuksesta tehtiin 8 prosenttia varsinaisilla metsätraktoreilla ja loput lähinnä eri tavoin varustetuilla maataloustraktoreilla. Kaukokuljetus Vuonna 2007 kotimaisen puun keskimääräinen kaukokuljetusmatka oli 151 kilometriä. Matka oli sama kuin vuotta aikaisemmin. Myös eri kuljetustapojen osuudet säilyivät yhtä suurina kuin vuonna Valtaosa puusta, kolme neljäsosaa toimitettiin autokuljetuksina tehtaille. Loput kuljetettiin rauta- tai vesiteitse ja autokuljetusta käytettiin näidenkin kuljetusketjujen alkupäässä. Raakapuun kaukokuljetukseen osallistui vuonna 2007 keskimäärin puutavara-autoa. Autokuljetusmatka hakkuupaikalta suoraan tehtaalle oli keskimäärin 106 kilometriä. Rautatiekuljetusketjussa kuljetusmatka oli keskimäärin 303 kilometriä ja vesitiekuljetusketjussa 285 kilometriä. Vuoteen 2006 verrattuna auto- ja rautatiekuljetusketjujen pituudet pysyivät ennallaan. Vesitiekuljetusketju sen sijaan lyheni 13 kilometrillä. Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen kaukokuljettamasta 49,4 miljoonasta kuutiometristä 38 miljoonaa kuutiometriä kuljetettiin autoilla suoraan tehtaille. Määrä oli 8 prosenttia edellisvuotista suurempi. Myös rautateitse kuljetettu puumäärä kasvoi edellisvuodesta ollen kaikkiaan 10,2 miljoonaa kuutiometriä eli 17 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Vesitieketjun puumäärä pieneni 20 prosenttia ja oli yhteensä 1,2 miljoonaa kuutiometriä. Kaukokuljetuksen keskimääräinen yksikkökustannus vuonna 2007 oli 6,44 euroa kuutiometriltä. Kustannukset nousivat yhden prosentin edellisvuodesta. Autokuljetus suoraan tehtaalle maksoi 5,61 euroa kuutiometriltä eli yhden prosentin vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Rautatiekuljetusketjussa yksikkökustannukset nousivat neljä prosenttia edellisvuodesta 9,24 euroon kuutiometriltä. Vesitiekuljetuksissa kustannusten nousu oli suurin eli 13 prosenttia päätyen 8,85 euroon kuutiolta. Autolla suoraan tehtaalle toimitettuna kustannus yhtä kuutiokilometriä kohden oli 5 senttiä. Sekä rautatie- että vesitiekuljetuksissa vastaava kustannus oli 3 senttiä. Kotimaan maantiekuljetuksissa metsätuotteilla oli 17 prosentin ja rautatiekuljetuksissa 64 prosentin osuus tavaraliikenteen määristä vuonna Suomen kotimaan tieliikenteessä kuljetettiin yhteensä 415 miljoonaa tonnia tavaraa. Raakapuun osuus tavarasta oli 11 ja metsäteollisuustuotteiden 6 prosenttia. Metsäsektorin autokuljetusmatkat olivat kuitenkin keskimääräistä pidempiä, joten puun osuus kuljetussuoritteesta (eli tonnikilometreistä = tonnien ja kilometrien tulona saatavasta kuljetustyön määrästä) oli 15, ja metsäteollisuustuotteiden 12 prosenttia. Valtionrautateiden vuonna 2007 kuljettamasta 40 miljoonasta tavaratonnista oli puuta 39 ja metsäteollisuustuotteita 25 prosenttia. Puun osuus raideliikenteen kuljetussuoritteesta oli 29 ja metsäteollisuustuotteiden 26 prosenttia. Suomeen tuotiin vuonna 2007 ulkomaista puuta 18,2 miljoonaa kuutiometriä. Tuontipuusta kuljetettiin rautateitse 34 prosenttia, vesitiekuljetuksina 43 prosenttia ja kuorma-autoilla 23 prosenttia. Rautatiekuljetusten osuus tuonnista pieneni ja vesitiekuljetusten osuus kasvoi vuoteen 2006 verrattuna. Eteläisen rannikon satamista etenkin Kotka on noussut merkittäväksi puun tuontisatamaksi. Vuonna 2007 noin kolmannes puun merikuljetuksista päätyi Kotkaan. Kotkan ohella tärkeimpiä tuontisatamia olivat Rauma, Kaskinen, Pietarsaari ja Kemi. Kaksi kolmasosaa raakapuusta tuotiin Venäjältä. Puun tuonnin tärkeimmät rajanylityspaikat olivat Imatra, Niirala, Vainikkala ja Vaalimaa. Saimaan kanavan kautta tuotiin lähes miljoona kuutiometriä (0,9 milj. m³) puuta. 192 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2008

3 5 Puun 8 Puun korjuu käyttö ja kuljetus Kustannusindeksit tuoreimman tiedon lähteenä Suoritteisiin ja niiden toteutuneisiin kustannuksiin perustuvat tilastot antavat melko tarkan kuvan menneestä kustannuskehityksestä. Usein tarvitaan kuitenkin tuoreempaa tietoa esimerkiksi sopimusneuvottelujen tai investointisuunnitelmien tueksi. Tilastokeskus tuottaa tätä tarkoitusta varten mm. puunkorjuun, autokuljetuksen ja maarakennusalan kustannusindeksejä. Ne kuvaavat kaluston omistuksesta ja käytöstä yrittäjälle aiheutuvien kustannustekijöiden hintakehitystä kuukausitasolla. Metsäalan konekustannusindeksi sisältää erilliset indeksit hakkuukoneille ja metsätraktoreille sekä korjuuketjulle. Puun autokuljetuskaluston kustannuskehitystä on vuoden 2008 alusta seurattu muusta kuorma-autokalustosta erillisellä Puutavarayhdistelmä-indeksillä. Maarakennusalan konekustannusindeksi puolestaan tuottaa ajantasaisen käsityksen esim. metsänparannustöissä käytettävien kaivinkonealustaisten koneiden kustannuskehityksestä. Tilastokeskus kerää hintatiedot kuukausittain ja määrittää vakioitua painorakennetta soveltaen pisteluvut kullekin kustannustekijälle erikseen ja keskimäärin kone- tai autoyksikköä kohden. Indeksien pisteluvut ja painorakenne kuvaavat tilannetta keskimääräisessä kone- tai autoyrityksessä. Yksittäisessä yrityksessä painorakenne voi poiketa merkittävästi oletetusta. Näissäkin tapauksissa yksittäisten kustannustekijöiden pisteluvut ovat käyttökelpoisia. Viimeisen kolmen vuoden kustannuskehitystä ovat leimanneet voimakkaat polttoaine- ja korkokustannusten muutokset. Autokaluston kustannukset ovat nousseet metsäkoneita voimakkaammin polttoainekustannusten suuremmasta, lähes kolminkertaisesta, painosta johtuen. Puutavara-autolle määritetään myös polttoainekustannuksista vapaa indeksi. Se on esimerkiksi viimeisen vuoden aikana noussut lähes puolta hitaammin kuin kokonaisindeksi. Vuoden 2006 loppupuoliskolla ja syksyn 2008 aikana polttoaineen hinnan lasku on leikannut tehokkaasti korkokustannusten nousun aiheuttamia kustannuspaineita. Korkokustannuksiin vaikuttaa sekä korkotason että kaluston hintojen kehitys. Korjuukaluston hintakehitys on ollut tarkastelujaksolla huomattavasti autokalustoa hillitympää, vain noin prosentin luokkaa vuositasolla. Kustannusindeksejä sovellettaessa on syytä muistaa, että ne eivät huomioi esimerkiksi tuottavuudessa tai työskentelyolosuhteissa tapahtuvia muutoksia. Myös rahan arvon muutos jää huomioimatta. Etenkin pidemmän aikavälin tarkasteluissa nämä näkökohdat korostuvat. Lisätietoa: Teksti: Asko Poikela, Metsäteho Indeksin pisteluku 2005=100 Kuormatraktori Hakkuukone Indeksin pisteluku 2005=100 Kokonaisindeksi Ilman polttoainekuluja Metsäalan konekustannusindeksi Puutavarayhdistelmä-indeksi Metsätilastollinen vuosikirja

4 5 Harvesting 8 and Wood transportation consumption of roundwood Puutuoteteollisuuden sekä massa- ja paperiteollisuuden tuotteiden osuus vuoden 2007 tuontikuljetuksista oli vain vajaat kolme prosenttia, mutta osuus kaikista vientikuljetuksista 47 prosenttia. Metsäteollisuuden tuotteiden viennistä laivattiin 92 prosenttia. Puun korjuu- ja kuljetustilastojen laadinta Tässä luvussa esitettävät puunkorjuuseen ja kaukokuljetukseen liittyvät tilastot ovat pääasiassa Metsäteho Oy:n ja Metsäntutkimuslaitoksen laatimia. Metsäteho Oy kokoaa vuosittain osakasyrityksiltään tilaston puunkorjuun ja puutavaran kaukokuljetuksen suoritteista ja kustannuksista (taulukot 5.0, ja 5.10). Vuodesta 2006 alkaen Metsäteho ei enää julkaise tilastoja erikseen hakkuulle ja lähikuljetukselle, vaan ainoastaan molemmat ko. työvaiheet sisältävälle puunkorjuulle. Uutena jaotteluna mukaan tilastointiin tulivat koneellisen puunkorjuun yksikkökustannukset puutavaralajeittain (taulukko 5.3) ja hakkuutavoittain (taulukko 5.4). Näiden kustannusten aikasarjat alkavat vuodesta Puunkorjuun ja kuljetuksen kustannukset ovat pääasiassa yrittäjille maksettuja korvauksia ja työntekijöiden palkkakustannuksia. Metsäteollisuuden kotimaisen puunhankinnan yleiskustannus (taulukko 5.2) tarkoittaa Metsäteho Oy:n osakasyritysten kotimaisen raakapuun hankinnan yleiskustannuksia, joihin luetaan mm. metsäosastojen keskus- ja aluehallinnon johdon ja toimihenkilöiden palkka- ja matkakustannukset, tila-, tietohallinto-, markkinointi-, vakuutus-, koulutus- sekä tutkimus- ja kehityskustannukset. Puunhankintaan sitoutuneen pääoman korot eivät kuitenkaan ole mukana yleiskustannuksissa. Metsäteho Oy:n tilasto sisältää metsäteollisuuden ja Metsähallituksen korjaaman tai kuljettaman puun, mutta ei hankintapuuta. Vuoden 2007 korjuutilasto kattoi 88 prosenttia saman vuoden markkinahakkuiden muusta kuin hankintahakkuiden puusta. Kaukokuljetuksissa tilastoon sisältyy myös hankintahakkuissa korjattu puu, sillä metsäteollisuusyritykset huolehtivat sen kuljettamisesta tehtaalle. Vuoden 2007 kaukokuljetustilasto kattoi siten 89 prosenttia markkinahakkuiden puusta. Taulukossa 5.0 esitetään myös Metsätehon vuodelle 2007 laskemat kaukokuljetuksen puutavaralajeittaiset keskikuljetusmatkat. Metla kerää markkinapuun hakkuiden tilastoinnin yhteydessä tietoja niihin liittyvistä konemääristä. Tilasto sisältää metsäteollisuuden ja Metsähallituksen käyttämän korjuukaluston sekä metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun metsäkoneet, muttei metsänomistajien hankintahakkuiden pääasiassa maataloustraktoreista koostuvaa kalustoa (taulukko 5.1). Taulukoissa 5.0 ja 5.11 esitettävät hankintahakkuiden yksikkökustannukset perustuvat hankintahakkuiden laskennallisiin korjuukustannuksiin, jotka Metla määrittää metsäverotuksen oman hakkuutyön arvonmääritystä varten. Laskennassa on huomioitu hankintahakkuiden painottuminen harvennuksiin ja niiden pystyleimikoita vaikeammat korjuuolosuhteet. Hakkuumenetelmäksi on oletettu moottorisahahakkuu. Todellisuudessa osa hankintahakkuista tehdään koneellisesti, jolloin kustannukset jäävät keskimäärin laskettua pienemmiksi. Tullihallitus kokoaa tilaston ulkomaankaupan kuljetuksista ja niiden jakautumisesta kuljetusmuodoittain (taulukko 5.9). Tulli ei kuitenkaan tilastoi Suomeen tuotavan puun jakautumista rajanylityspaikoittain (kuva 5.5), joten nämä tiedot on koottu useasta eri lähteestä. Valtionrautatiet tilastoi ulkomaan tavaraliikenteen määrän raja-asemittain. Merenkulkulaitos kokoaa satamakohtaiset tiedot Suomen satamissa puretuista ja lastatuista tavaroista. Kuorma-autoilla tuotavan puun määrät tilastoidaan rajanylityspaikoittain. Tämä tehdään ainoastaan EU:n ulkorajoilta, joten kuva 5.5 ei sisällä Ruotsista autoilla tuotua puuta. Ruotsista tuotiin vuonna 2007 yhteensä 1,4 miljoonaa kuutiometriä puuta, mistä osa vesiteitse. Kuljetusmuodoittaiset tuontimäärät ja niistä yhteenlaskettu puun kokonaistuonti eroavat virallisen tullitilaston vuodelle 2007 tilastoimista luvuista mm. siitä syystä, että eri organisaatioiden käyttämät muuntokertoimet poikkeavat toisistaan. Lukujen tarkastelua voi haitata myös se, että vuodenvaihteen tuontimäärät ovat saattaneet kirjautua eri vuosille. Tilastokeskus on kerännyt vuodesta 1995 lähtien kuorma-auton haltijoilta tieliikenteen tavarankuljetustilaston kotimaan kuljetustoimintaa koskevat tiedot. Otoksen perusjoukon muodostavat Suomessa rekisterissä olevat kuorma-autot, joten tilasto ei sisällä ulkomaille rekisteröidyillä autoilla tehtyjä kuljetuksia (taulukko 5.7). Ulkomaisten autojen osuus Suomen ja Venäjän välisistä autokuljetuksista on kasvanut jatkuvasti ja niiden arvioitiin kuljettaneen vuonna 2007 yli puolet Suomeen autoilla tuodusta puusta. 194 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2008

5 5 Puun 8 Puun korjuu käyttö ja kuljetus Kirjallisuus Literature Muut tietolähteet Other sources of information Hakkuut ja puuston poistuma metsäkeskuksittain SVT Maa-, metsä- ja kalatalous Metsätilastotiedote 09/2008. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. 9 s. Kariniemi, A Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Summary: Harvesting and long-distance transportation Metsäteho Oy. Markkinapuun hakkuu- ja työvoimatilasto, kuukausitilasto. SVT Maa-, metsä- ja kalatalous Metsätilastotiedote-sarja. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. Suomen rautatietilasto Ratahallintokeskus. 51 s. Tieliikenteen tavarankuljetustilasto Tilastokeskus. SVT Liikenne ja matkailu s. Ulkomaankaupan kuljetukset Tullihallitus. Kauppa :M17. 7 s. Valkonen, J., Hourunranta, P., Koskipää, T. & Kauranen, S Hankintahakkuut ja omatoimisuuden tilastointi. TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita s. Merenkulkulaitos, tilastotoimisto, Metinfo Tilastopalvelu, Metsäteho Oy, Tulli, Itäinen tullipiiri Tullihallitus, tilastotietopalvelu, Työtehoseura, Ulkomaan- ja Sopimusliikenteen Kuljetusyrittäjät - USL ry, c/o VR Cargo, Metsätilastollinen vuosikirja

6 5 Harvesting 8 and Wood transportation consumption of roundwood kpl number kpl number Keskimäärin Average Vuosi Year Kuukausi Month Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu Source: Finnish Forest Research Institute Kuva 5.1 Hakkuukoneet markkinahakkuissa Figure 5.1 Harvesters in commercial roundwood production, % Moottorisahahakkuu Motor-manual felling Uudistushakkuut Regeneration fellings 40 Koneellinen hakkuu Mechanised felling 20 Muut harvennukset Other thinnings Ensiharvennukset First thinnings Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen hakkuut Fellings by the forest industries and Metsähallitus Lähde Source: Metsäteho Oy Kuva 5.2 Hakkuiden koneellistamisaste Figure 5.2 Degree of mechanisation in timber fellings, Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2008

7 5 Puun 8 Puun korjuu käyttö ja kuljetus kpl number kpl number Keskimäärin Average Vuosi Year Kuukausi Month Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu Source: Finnish Forest Research Institute Kuva 5.3 Metsätraktorit markkinahakkuissa Figure 5.3 Forwarders in commercial roundwood production, kpl number kpl number Keskimäärin Average Vuosi Year Kuukausi Month Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu Source: Finnish Forest Research Institute Kuva 5.4 Puutavara-autot puun kaukokuljetuksessa Figure 5.4 Timber lorries in commercial roundwood transportation, Metsätilastollinen vuosikirja

8 5 Harvesting 8 and Wood transportation consumption of roundwood Tuontimäärä, m 3 Imports volume, m 3 Kuljetusmuoto Way of transportation Rautatie Rail Maantie Road Vesitie Waterway 741 Kemi 106 Oulu Vartius Pietarsaari Lieksan Inari Kaskinen Niirala Rauma Parikkala Imatra Saimaan kanava Nuijamaa Vaalimaa Hamina Kotka Imatrankoski Niirala Vainikkala Sisältää rajanylityspaikat, joiden kautta tuotu määrä ylitti kuutiometriä puuta vuonna Includes ports and check points where import volume exceeded m³ of roundwood in Lähteet: VR Cargo; Itäinen tullipiiri; Merenkulkulaitos Sources: VR Cargo; Eastern Customs District; Finnish Maritime Administration Kuva 5.5 Puun tuonti Suomeen rajanylityspaikoittain 2007 Figure 5.5 Imports of roundwood and wood residues by port and check point, Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2008

9 5 Puun 8 Puun korjuu käyttö ja kuljetus 5.0 Keskeisiä lukuja kotimaisen puun korjuusta ja kuljetuksesta 2007 Harvesting and transportation of domestic roundwood in brief, 2007 Hakkuu- ja kuljetustapa Felling and transportation method Yksikkö Yhteensä Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Unit Total Mänty Kuusi Lehtipuu Mänty Kuusi Lehtipuu Pine Spruce Hardwood Pine Spruce Hardwood Puunkorjuu Harvesting milj. m³ mill. m³ 57,7 Hakkuut yksityismetsien pystykaupoista Stumpage sale fellings in non-industrial, private 50,5 11,3 13,6 1,1 11,1 8,2 5,1 sekä yhtiöiden ja Metsähallituksen metsistä forests, forest industries own forests and forests of Metsähallitus Puunkorjuun yksikkökustannukset Unit costs of harvesting /m³ 9,08 Koneellisen puunkorjuun yksikkökustannus Unit costs in mechanised harvesting /m³ 8,98 6,48 6,10 7,43 11,68 11,06 12,74 Yksityismetsien hankintahakkuut Delivery sales in non-industrial, private forests milj. m³ mill. m³ 7,25 0,96 0,90 0,15 2,62 1,15 1,48 Puunkorjuun yksikkökustannukset Unit costs in harvesting /m³ 17,22 10,95 12,80 11,40 19,19 20,17 18,98 Hakkuun yksikkökustannukset Unit costs in felling 12,02 6,17 7,65 5,73 14,06 14,87 13,28 Lähikuljetuksen yksikkökustannukset Unit costs in forest haulage 5,20 4,87 4,73 5,39 5,07 5,21 5,91 Kaukokuljetus Long-distance transportation Keskikuljetusmatka Mean transportation distance km Autokuljetus tehtaalle By road to mill 106 Rautatiekuljetusketju Rail transportation sequence 303 Vesitiekuljetusketju Water transportation sequence 285 Yksikkökustannukset Unit costs /m³ 6,44 6,02 5,25 8,00 6,66 8,19 7,95 Autokuljetus tehtaalle By road to mill 5,61 Rautatiekuljetusketju Rail transportation sequence 9,24 Vesitiekuljetusketju Water transportation sequence 8,85 Kuljetussuoritteen yksikkökustannukset Unit costs in transport performance Autokuljetus tehtaalle By road to mill c/m³km 5,3 Rautatiekuljetusketju Rail transportation sequence 3,1 Vesitiekuljetusketju Water transportation sequence 3,1 Taulukossa esitettävät kuutiomäärät ovat Metlan kokoamia markkinahakkuumääriä. Hankintahakkuiden yksikkökustannukset perustuvat metsäverotuksessa käytettäviin laskennallisiin kustannuksiin. Hankintahakkuiden työmenetelmäksi on oletettu moottorisahahakkuu. Muut tiedot Metsäteho Oy on kerännyt metsäteollisuudelta ja Metsähallitukselta, joiden tiedot kattoivat vuonna 2007 noin 88 % muusta kuin hankintahakkuiden puusta. Yksikkökustannukset sisältävät kotimaisen puun korjuun ja kuljetuksen välittömät kustannukset. Tehtaalle toimitetun kotimaisen raakapuun hankinnan yleiskustannus oli vuonna 2007 keskimäärin 3,10 /m³. Unit costs include direct harvesting and transportation costs of domestic roundwood. Indirect costs amounted to 3.10 /m³ in The unit costs of delivery sales are estimates calculated for forest taxation purposes. In delivery sales, the felling method is assumed to be motor-manual felling. Lähteet: Metsäntutkimuslaitos; Metsäteho Oy Sources: Finnish Forest Research Institute; Metsäteho Oy Metsätilastollinen vuosikirja

10 5 Harvesting 8 and Wood transportation consumption of roundwood 5.1 Puunkorjuun ja kuljetuksen kalusto Forestry machines operating in harvesting and transportation of roundwood, Vuosi Hakkuukoneet Metsätraktorit Puutavara-autot Year Harvesters Forwarders Timber lorries kpl number Taulukko sisältää vuoden aikana keskimäärin käytössä olleen metsäteollisuuden ja Metsähallituksen puunkorjuu- ja kuljetuskaluston sekä metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun kaluston. The statistics include annual averages of forestry machines used in standing sale fellings in non-industrial, private forests, as well as machines used in forests owned by the forest industries and Metsähallitus, and machinery outsourced by local forest management associations. Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu Source: Finnish Forest Research Institute 200 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2008

11 5 Puun 8 Puun korjuu käyttö ja kuljetus 5.2 Puun korjuu- ja kuljetuskustannukset Harvesting and transportation costs of roundwood, Vuosi Puunkorjuu Harvesting Kaukokuljetus Year Hakkuu Felling Lähikuljetus Korjuu tienvarteen 1 Yhteensä Long-distance Moottorisaha Koneellinen Yhteensä Forest haulage Harvesting to roadside 1 Total transportation Motor-manual Mechanised Total Puumäärä, milj. m³ Roundwood volume, mill. m³ ,9 14,2 31,2 31,3.. 31,3 40, ,8 14,5 26,3 26,3.. 26,3 37, ,0 18,7 28,7 27,6 0,2 28,9 37, ,1 19,5 27,7 27,9 3,5 31,4 41, ,3 20,4 27,7 27,6 6,8 34,4 43, ,4 21,5 27,9 28,0 7,8 35,7 43, ,9 21,6 26,5 26,5 7,5 34,0 41, ,2 23,1 27,3 27,1 10,9 38,0 48, ,4 25,1 28,5 28,6 10,7 39,3 48, ,6 25,6 28,1 28,5 11,5 40,0 47, ,2 25,7 28,0 27,9 12,5 40,4 48, ,9 23,6 25,6 25,2 12,6 37,8 46, ,7 23,3 25,0 25,0 12,4 37,4 45, ,4 24,9 26,3 26,3 12,7 39,0 45, ,2 23,9 25,0 25,7 13,2 39,0 46, ,9 23,0 23,9 24,0 12,0 36,0 41, ,8 45, ,0 49,4 Kokonaiskustannukset, milj. Total costs, mill ,1 72,0 213,1 121, ,0 263, ,4 71,6 179,1 96, ,7 236, ,7 88,4 178,2 94,4 1,4 273,9 223, ,6 83,5 155,1 86,7 21,1 262,8 234, ,8 87,3 151,0 80,4 42,6 274,1 236, ,7 99,4 167,1 84,6 52,3 304,0 236, ,4 96,2 151,6 78,6 50,4 280,7 218, ,9 99,4 150,4 80,3 76,3 307,0 256, ,7 108,9 148,6 84,6 76,5 309,8 262, ,5 116,8 151,4 85,0 84,6 321,0 256, ,0 115,6 141,6 85,2 91,2 318,0 276, ,5 118,8 142,3 81,8 99,2 323,3 276, ,6 121,9 143,4 79,8 99,8 323,0 266, ,6 124,5 143,0 84,7 102,5 330,2 270, ,6 124,3 137,9 83,1 107,8 328,7 277, ,1 124,1 138,2 81,8 108,8 328,9 262, ,9 288, ,2 317,8 Yksikkökustannukset, /m³ Unit costs, /m³ ,33 5,06 6,84 3, ,71 6, ,09 4,94 6,80 3, ,48 6, ,98 4,73 6,21 3,41 7,92 9,64 5, ,81 4,27 5,60 3,11 6,00 8,41 5, ,70 4,27 5,45 2,91 6,27 7,94 5, ,56 4,63 5,99 3,03 6,74 8,51 5, ,30 4,46 5,74 2,98 6,71 8,26 5, ,16 4,31 5,52 2,96 6,98 8,06 5, ,67 4,34 5,21 2,96 7,18 7,90 5, ,47 4,57 5,38 2,98 7,33 8,07 5, ,59 4,49 5,06 3,04 7,32 7,87 5, ,11 5,03 5,57 3,25 7,89 8,54 5, ,04 5,22 5,74 3,19 8,05 8,63 5, ,26 5,00 5,44 3,23 8,04 8,47 5, ,58 5,21 5,51 3,23 8,15 8,43 6, ,97 5,41 5,78 3,41 9,07 9,14 6, ,07 6, ,08 6,44 Taulukko sisältää Metsäteho Oy:n tilastoimat metsäteollisuuden ja Metsähallituksen tekemän kotimaisen puun korjuun ja kuljetuksen välittömät kustannukset. Tehtaalle toimitetun kotimaisen raakapuun hankinnan yleiskustannus oli vuonna 2007 keskimäärin 3,10 /m³. Tilaston kattavuus on noin 88 % markkinahakkuiden puumäärästä. ¹ Korjuussa tienvarteen yksikköhinta sisältää sekä hakkuun että lähikuljetuksen, joiden osuuksia ei ole eritelty. Table includes direct harvesting and transportation costs of domestic roundwood by the forest industries and Metsähallitus. Indirect costs amounted to 3.10 /m³ in ¹ Harvesting to roadside includes both harvesting and hauling to roadside landing. Lähde Source: Metsäteho Oy Metsätilastollinen vuosikirja

12 5 Harvesting 8 and Wood transportation consumption of roundwood 5.3 Koneellisen puunkorjuun yksikkökustannukset puutavaralajeittain Unit costs in mechanised harvesting by roundwood assortment, Vuosi Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Keskimäärin Year Mänty Kuusi Lehtipuu Keskimäärin Mänty Kuusi Lehtipuu Keskimäärin Average Pine Spruce Hardwood Average Pine Spruce Hardwood Average /m ,65 5,45 4,80 5,50 9,06 9,30 8,73 9,08 7, ,99 5,58 5,31 5,72 10,11 10,03 10,25 10,11 7, ,89 5,80 5,52 5,83 10,38 10,09 9,95 10,19 8, ,67 5,62 5,54 5,64 10,47 9,90 10,97 10,38 7, ,87 5,47 5,71 5,64 10,46 10,02 11,18 10,47 8, ,96 5,88 6,02 5,92 11,80 10,64 11,78 11,41 8, ,20 5,98 6,89 6,11 11,33 10,49 12,68 11,35 8, ,48 6,10 7,43 6,32 11,68 11,06 12,74 11,71 8,98 Lähde Source: Metsäteho Oy 5.4 Koneellisen puunkorjuun yksikkökustannukset hakkuutavoittain sekä hakkuutapojen osuus koneellisesti korjatusta puumäärästä Unit costs in mechanised harvesting and proportion of harvested roundwood by felling method, Vuosi Hakkuutapa - Felling method Koneellinen korjuu keskimäärin Year Ensiharvennus Muu harvennus Uudistushakkuu Mechanised harvesting, average First thinning Other thinning Regeneration felling Yksikkökustannus, /m 3 Unit cost, /m ,53 9,29 6,32 7, ,44 9,92 6,71 7, ,89 10,42 6,71 8, ,55 10,72 6,69 7, ,71 10,97 6,66 8, ,10 10,52 7,43 8, ,14 12,01 7,04 8, ,20 12,35 7,24 8,98 Osuus koneellisesti korjatusta puumäärästä, % Proportion of mechanically harvested roundwood, % Koneellinen puunkorjuu sisältää koneellisen hakkuun sekä lähikuljetuksen koneellisen hakkuun ja moottorisahahakkuun jälkeen. Tilaston kattavuus on noin 88 % markkinahakkuiden puumäärästä. 'Mechanised harvesting' includes both mechanised felling and forest haulage after mechanised felling and motor-manual felling. Lähde Source: Metsäteho Oy 202 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2008

13 5 Puun 8 Puun korjuu käyttö ja kuljetus 5.5 Puun kaukokuljetus 2007 Long-distance transportation of roundwood, 2007 Kuljetustapa Kotimainen puu Domestic roundwood Tuontipuu Transportation method Puumäärä Keskikuljetusmatka Yksikkökustannukset Imported roundwood Roundwood volume Mean transportation Unit costs distance m 3 % km c/m 3 km /m m 3 % Kaukokuljetus yhteensä ,3 6, Total long-distance transportation josta autokuljetus yhteensä ,7 5, of which, total by road Autokuljetus tehtaalle ,3 5, By road to mill Rautatiekuljetusketju ,1 9, Rail transportation sequence Autokuljetus rautatielle ,5 3, By road to railway Rautatiekuljetus ,2 5, Rail transportation Vesitiekuljetusketju ,1 8, Water transportation sequence Uittokuljetusketju ,7 9, Floating sequence Autokuljetus uittoon ,7 3, By road to floating point Uitto ,8 5, Floating Aluskuljetusketju ,8 8, Barge transportation Autokuljetus alukseen ,0 3, By road to barge Aluskuljetus ,1 5, Barge transportation Sisältää Metsäteho Oy:n tilastoiman metsäteollisuuden ja Metsähallituksen kuljettaman puun, mikä kattaa 85 % metsäteollisuuden vuonna 2007 käyttämästä kotimaisesta puusta (luku 8) ja Suomeen tuodusta puusta (luku 11). The table includes roundwood volumes transported by the forest industries and Metsähallitus. These figures include approximately 85% of the domestic roundwood consumed (Chapter 8) and the roundwood imported (Chapter 11) by the forest industries. Lähde Source: Metsäteho Oy Metsätilastollinen vuosikirja

14 5 Harvesting 8 and Wood transportation consumption of roundwood 5.6 Puun kaukokuljetussuoritteet ja kustannukset Volumes and costs in long-distance transportation of roundwood, Vuosi Kuljetussuorite Total transport volume Kokonaiskustannukset Total costs Yksikkökustannukset Unit costs Year Autokuljetus Rautatiekuljetus Vesitiekuljetus Yhteensä Autokuljetus Rautatiekuljetus Vesitiekuljetus Yhteensä Autokuljetus Rautatiekuljetus Vesitiekuljetus Keskimäärin Road Rail Water Total Road Rail Water Total Road Rail Water Average transportation transportation transportation transportation transportation transportation transportation transportation transportation milj. m 3 km mill. m 3 km milj. mill. senttiä/m 3 km cents/m³km ,9 1,7 1,2 3, ,9 1,9 1,3 3, ,9 2,4 1,5 3, ,1 2,2 1,5 4, ,7 2,2 1,5 4, ,9 2,2 1,7 4, ,9 2,9 2,7 4, ,6 2,0 1,5 4, ,9 2,4 1,7 4, ,9 2,2 1,9 4, ,1 2,0 1,2 4, ,7 2,2 1,7 4, ,2 2,4 1,5 4, ,4 2,2 1,7 4, ,0 2,0 1,7 3, ,2 2,0 1,6 4, ,1 2,0 1,9 4, ,9 2,0 2,0 3, ,4 2,0 1,9 4, ,4 2,1 1,9 4, ,2 2,1 1,8 4, ,3 2,1 1,9 4, ,3 2,2 2,0 4, ,4 2,2 1,9 4, ,3 2,1 1,8 4, ,7 2,2 1,8 4,3 Taulukko sisältää metsäteollisuuden ja Metsähallituksen kuljettaman kotimaisen puun. Yhteensä ja keskimäärin sarakkeet sisältävät myös traktorikuljetuksen suoraan tehtaalle. The table includes domestic roundwood volumes transported by the forest industries and Metsähallitus. Columns Total and Average also include roundwood transported directly to the mill by tractor. Lähde Source: Metsäteho Oy 204 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2008

15 5 Puun 8 Puun korjuu käyttö ja kuljetus 5.7 Puun ja metsäteollisuustuotteiden maantiekuljetus Suomessa Road transportation of roundwood and forest industry products in Finland, Vuosi Metsäsektorin tuotteet Forest sector products Tavara- Year Puu Roundwood and wood residues Metsäteollisuustuotteet Forest industry products Yhteensä liikenne Tukkipuu ja kuitupuu Muu Yhteensä Puutuote- Massa- ja paperiteollisuus Yhteensä Total yhteensä Logs and pulpwood Other Total teollisuus Pulp and paper industries Total Total Wood-products Massa Paperi, kartonki Yhteensä freight industries Pulp ja painotuotteet Total Paper, paperboard and printed articles Tavaramäärä, t Transport tonnes, m.t Kuljetussuorite, milj. tonni-km Transport volume, mill. tonne-km Muu puu sisältää hakkeen, purun, polttopuun ja jätepuun. Taulukko sisältää suomalaisen kuorma-autokaluston kotimaassa tekemän kuljetustyön. Other roundwood includes chips, sawdust, fuelwood and wood residues. The table includes domestic road transport by lorries registered in Finland. Lähde: Tilastokeskus Source: Statistics Finland Metsätilastollinen vuosikirja

16 5 Harvesting 8 and Wood transportation consumption of roundwood 5.8 Puun ja metsäteollisuustuotteiden rautatiekuljetus Suomessa Railway transportation of roundwood and forest industry products in Finland, Vuosi Metsäsektorin tuotteet Forest sector products Tavaraliikenne Year Puu Roundwood and wood residues Metsäteollisuustuotteet Forest industry products Yhteensä yhteensä Tukkipuu Kuitupuu Hake Muu Yhteensä Puutuote- Massa- ja paperiteollisuus Yhteensä Total Total Logs Pulpwood Chips Other Total teollisuus Pulp and paper industries Total freight Wood-products Massa Paperi ja Yhteensä industries Pulp kartonki Total Paper and paperboard Tavaramäärä, t Transport tonnes, m.t Kuljetussuorite, milj. tonni-km Transport volume, mill. tonne-km Vuosina puun kuljetussuorite sisältää myös puutuoteteollisuuden kuljetukset. Volume (tonne-km) of roundwood also includes wood products during Lähde Source: VR Cargo 206 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2008

17 5 Puun 8 Puun korjuu käyttö ja kuljetus 5.9 Puun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankaupan kuljetukset 2007 Exports and imports transportation of roundwood and forest industry products, 2007 Tavaralaji Product Kuljetusmuoto Way of transportation Meri Sisävesi Rautatie Maantie Muu Yhteensä Sea Inland waterways Rail Road Other Total t % t % t % t % t % t % m.t m.t m.t m.t m.t m.t. Vientikuljetukset yhteensä Total of exports transportation Puu ja metsäteollisuustuotteet Roundwood and forest industry products Puu Wood Tukki- ja kuitupuu Logs and pulpwood Hake ja jätepuu Chips and wood residues Polttopuu Fuelwood Puutuoteteollisuus Wood-products industries Sahatavara Sawn goods Puulevyt Wood-based panels Muut puuteokset Other wood products Massa- ja paperiteollisuus Pulp and paper industries Massa Pulp Paperi ja kartonki Paper and paperboard Paperi- ja kartonkijalosteet Converted paper and paperboard products Tuontikuljetukset yhteensä Total of imports transportation Puu ja metsäteollisuustuotteet Roundwood and forest industry products Puu Wood Tukki- ja kuitupuu Logs and pulpwood Hake ja jätepuu Chips and wood residues Polttopuu Fuelwood Puutuoteteollisuus Wood-products industries Sahatavara Sawn goods Puulevyt Wood-based panels Muut puuteokset Other wood products Massa- ja paperiteollisuus Pulp and paper industries Massa Pulp Paperi ja kartonki Paper and paperboard Paperi- ja kartonkijalosteet Converted paper and paperboard products Puun ja metsäteollisuustuotteiden kuljetusten jakautuminen kuljetusmuodoittain Roundwood and forest industry products by way of transportation Vientikuljetukset Exports transportation Tuontikuljetukset Imports transportation Lähde: Tullihallitus Source: National Board of Customs Metsätilastollinen vuosikirja

18 5 Harvesting 8 and Wood transportation consumption of roundwood 5.10 Puun korjuun ja kuljetuksen yksikkökustannukset Unit costs in harvesting and transportation of roundwood, Vuosi Puun korjuu Harvesting Kaukokuljetus Year Hakkuu Lähikuljetus Yhteensä Long-distance Felling Forest haulage Total transportation /m ,68 3,58 9,27 5, ,37 3,58 8,95 5, ,67 3,45 9,12 5, ,71 3,49 9,20 5, ,73 3,76 10,49 5, ,84 3,90 10,73 6, ,80 3,68 10,48 6, ,12 3,41 9,64 5, ,42 3,01 8,41 5, ,18 2,76 7,94 5, ,65 2,86 8,51 5, ,45 2,83 8,26 5, ,23 2,81 8,06 5, ,05 2,86 7,90 5, ,20 2,88 8,07 5, ,91 2,96 7,87 5, ,40 3,15 8,54 5, ,55 3,09 8,63 5, ,26 3,21 8,47 5, ,28 3,15 8,43 6, ,70 3,44 9,14 6, ,07 6, ,08 6,44 Sisältää metsäteollisuuden ja Metsähallituksen korjaaman ja kuljettaman kotimaisen puun. Vuodesta 2006 alkaen Metsäteho ei enää tilastoi hakkuuta ja lähikuljetusta erikseen. The table includes domestic roundwood volumes harvested and transported by forest industries and Metsähallitus. Starting from 2006, felling and forest haulage are presented only as total. Lähde Source: Metsäteho Oy 208 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2008

19 5 Puun 8 Puun korjuu käyttö ja kuljetus 5.11 Yksityismetsien hankintapuun korjuun laskennalliset yksikkökustannukset Unit costs in harvesting of roundwood out of delivery sales in non-industrial, private forests, Vuosi Puun korjuu Harvesting Year Hakkuu Lähikuljetus Yhteensä Felling Forest haulage Total /m ,79 4,98 12, ,02 4,66 12, ,02 4,34 12, ,80 4,02 11, ,48 4,17 12, ,75 4,09 12, ,75 4,07 12, ,03 4,10 13, ,46 4,13 13, ,06 4,23 13, ,42 4,54 14, ,28 4,42 14, ,71 4,53 15, ,05 4,55 15, ,43 4,82 16, ,86 4,99 16, ,02 5,20 17,22 Hankintapuun korjuun yksikkökustannukset perustuvat metsäverotuksessa käytettäviin laskennallisiin kustannuksiin. Hakkuun työmenetelmäksi on oletettu moottorisahahakkuu. The unit costs of delivery sales are estimates calculated for forest taxation purposes. The felling method is assumed to be motor-manual felling. Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu Source: Finnish Forest Research Institute Metsätilastollinen vuosikirja

20 5 Harvesting 8 and Wood transportation consumption of roundwood 210 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2008

5 Puun korjuu ja kuljetus

5 Puun korjuu ja kuljetus 5 Puun korjuu ja kuljetus Vuonna 2008 sekä puunkorjuun että puutavaran kaukokuljetuksen yksikkökustannukset nousivat huomattavasti edellisvuodesta. Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen hakkuissa puunkorjuu

Lisätiedot

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen puunkorjuu maksoi vuonna 2006 keskimäärin 9,07 euroa kuutiometriltä. Niiden hakkuut ovat nykyisellään lähes täysin koneellistettuja (koneellistamisaste

Lisätiedot

5PUUNKORJUUJAKULJETUS

5PUUNKORJUUJAKULJETUS 5PUUNKORJUUJAKULJETUS Luvussa käsitellään puun korjuun ja kaukokuljetuksen kalustoa, suoritteita ja kustannuksia. Tilastot osoittavat puunkorjuun koneellistuneen nopeasti. Vuonna 1998 metsäteollisuuden

Lisätiedot

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen hakkuiden koneellistamisaste kasvoi 97 prosenttiin vuonna 2004. Puunkorjuu maksoi keskimäärin 8,43 euroa kuutiometriltä, mistä hakkuun osuus

Lisätiedot

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen hakkuiden koneellistamisaste kasvoi hieman nousten 96 prosenttiin vuonna 2003. Puunkorjuu maksoi keskimäärin 8,47 euroa kuutiometriltä, mikä

Lisätiedot

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen puunkorjuu maksoi vuonna 2005 keskimäärin 8,96 euroa kuutiometriltä, mistä hakkuun osuus oli 5,59 euroa ja lähikuljetuksen 3,37 euroa. Hakkuiden

Lisätiedot

6 PUUN KORJUU JA KULJETUS

6 PUUN KORJUU JA KULJETUS 6 PUUN KORJUU JA KULJETUS Luvussa käsitellään puun korjuun ja kaukokuljetuksen kalustoa, suoritteita ja kustannuksia. Tilastot osoittavat puunkorjuun koneellistuneen nopeasti. Vuonna 1996 pystykauppapuusta

Lisätiedot

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Vuonna 2001 lähes kaikki metsäteollisuuden ja Metsähallituksen hakkaama puu korjattiin koneellisesti. Uudistushakkuista oli koneellistettu 97 prosenttia ja harvennushakkuista

Lisätiedot

5 Puun korjuu ja kuljetus

5 Puun korjuu ja kuljetus 5 Puun korjuu ja kuljetus Markkinapuuta hakattiin vuonna 2010 kaikkiaan 52 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli neljäsosan enemmän kuin taantumavuonna 2009. Hakkuutyömailla työskenteli keskimäärin 1 900 hakkuukonetta

Lisätiedot

5 Puun korjuu ja kuljetus

5 Puun korjuu ja kuljetus 5 Puun korjuu ja kuljetus Markkinapuuta hakattiin vuonna 2009 kaikkiaan 41,4 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 10 miljoonaa kuutiometriä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Hakkuutyömailla työskenteli keskimäärin

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 4a/2016 Markus Strandström Metsäteho Oy

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 4a/2016 Markus Strandström Metsäteho Oy Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 215 Metsätehon tuloskalvosarja 4a/216 Markus Strandström Metsäteho Oy Tietoa tilastosta Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia

Lisätiedot

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Vuonna 2000 lähes kaikki metsäteollisuuden ja Metsähallituksen hakkaama puu korjattiin koneellisesti. Uudistushakkuista oli koneellistettu 97 ja harvennushakkuista 89 prosenttia.

Lisätiedot

5PUUNKORJUUJAKULJETUS

5PUUNKORJUUJAKULJETUS 5PUUNKORJUUJAKULJETUS Luvussa käsitellään puun korjuun ja kaukokuljetuksen kalustoa, suoritteita ja kustannuksia. Lisäksi luvussa esitetään puun alueittaisia kulkuvirtoja ja keskikuljetusmatkoja koskevia

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Markus Strandström

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Markus Strandström Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 212 Markus Strandström Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Markus Strandström

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Markus Strandström Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 211 Markus Strandström Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä

Lisätiedot

6 PUUN KORJUU JA KULJETUS

6 PUUN KORJUU JA KULJETUS 6 PUUN KORJUU JA KULJETUS Luku käsittelee puun korjuun ja kaukokuljetuksen kalustoa, suoritteita ja kustannuksia. Valtaosa tässä luvussa julkaistavista tiedoista perustuu Metsäntutkimuslaitoksen ja Metsätehon

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 8a/2018 Markus Strandström Metsäteho Oy

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 8a/2018 Markus Strandström Metsäteho Oy Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 217 Metsätehon tuloskalvosarja 8a/218 Markus Strandström Metsäteho Oy Tietoa tilastosta Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Arto Kariniemi

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Arto Kariniemi Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 29 Arto Kariniemi Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä korjuumenetelmien

Lisätiedot

Puunkorjuu- ja puutavaran kaukokuljetustilasto vuonna 2006

Puunkorjuu- ja puutavaran kaukokuljetustilasto vuonna 2006 Puunkorjuu- ja puutavaran kaukokuljetustilasto vuonna 26 Arto Kariniemi Arto Kariniemi 1 Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 1a/2017 Markus Strandström Metsäteho Oy

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 1a/2017 Markus Strandström Metsäteho Oy Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 216 Metsätehon tuloskalvosarja 1a/217 Markus Strandström Metsäteho Oy Tietoa tilastosta Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2016

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2016 Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 216 Metsätehon tuloskalvosarja 1a/217 Markus Strandström Metsäteho Oy Päivitetty 17.8.218 Tietoa tilastosta Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen

Lisätiedot

5 Hakkuut ja puun kuljetus

5 Hakkuut ja puun kuljetus Hakkuut ja puun kuljetus Markkinapuuta hakattiin vuonna 2011 samaan tahtiin kuin 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä keskimäärin. Hakkuumäärä nousi 2,4 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli yhden prosentin

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2014. Metsätehon tuloskalvosarja 7a/2015 Markus Strandström Metsäteho Oy

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2014. Metsätehon tuloskalvosarja 7a/2015 Markus Strandström Metsäteho Oy Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 214 Metsätehon tuloskalvosarja 7a/215 Markus Strandström Metsäteho Oy Tietoa tilastosta Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia

Lisätiedot

5 Hakkuut ja puun kuljetus

5 Hakkuut ja puun kuljetus Hakkuut ja puun kuljetus Vuonna 2013 teollisuuden käyttöön hakattiin puuta kaikkiaan 6,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 11 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kun lisäksi energiapuun määräksi arvioitiin

Lisätiedot

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen hakkaamasta puusta korjattiin vuonna 2002 koneellisesti 96 prosenttia. Puunkorjuu maksoi keskimäärin 8,63 euroa kuutiometriltä, mikä oli

Lisätiedot

Puunkorjuun kustannukset ja olosuhteet sekä puutavaran kaukokuljetuksen kustannukset ja puutavaralajeittaiset. vuonna 1996.

Puunkorjuun kustannukset ja olosuhteet sekä puutavaran kaukokuljetuksen kustannukset ja puutavaralajeittaiset. vuonna 1996. Puunkorjuun kustannukset ja olosuhteet sekä puutavaran kaukokuljetuksen kustannukset ja puutavaralajeittaiset kuljetusmatkat vuonna 1996 Jouko Örn Metsätehon raportti 32 8.12.1997 Osakkaiden yhteishanke

Lisätiedot

Kaukokuljetustilasto 2005

Kaukokuljetustilasto 2005 Kaukokuljetustilasto 25 Arto Kariniemi Kaukokuljetuksen tilastot 1 Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Kuljetustilasto seuraa kotimaisen raakapuun kuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä

Lisätiedot

Korjuutilasto Arto Kariniemi. Tuloskalvosarja. Tuloskalvosarja Puunkorjuun tilastot 1. Metsäteho Oy

Korjuutilasto Arto Kariniemi. Tuloskalvosarja. Tuloskalvosarja Puunkorjuun tilastot 1. Metsäteho Oy Korjuutilasto 25 Arto Kariniemi Puunkorjuun tilastot 1 Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Korjuutilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä korjuumenetelmien

Lisätiedot

KAUKOKULJETUSTILASTO 2004

KAUKOKULJETUSTILASTO 2004 KAUKOKULJETUSTILASTO 2004 Projektiryhmä Jouko Örn ja Jouni Väkevä Rahoittajat A. Ahlström Oy, Järvi-Suomen uittoyhdistys, Koskitukki Oy, Kuhmo Oy, Metsähallitus, Metsäliitto Osuuskunta, Metsäteollisuus

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2008

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 28 43/28 2.12.28 Elina Mäki-Simola Lokakuun hakkuut, miljoonaa kuutiometriä Puukaupan

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, elokuu 211 38/211 4.1.211 Elina Mäki-Simola Elokuun hakkuut 5, miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuivat elokuussa

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 211 35/211 31.8.211 Elina Mäki-Simola Heinäkuun hakkuut 2, miljoonaa kuutiometriä Heinäkuussa

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Arto Kariniemi

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Arto Kariniemi Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2007 Arto Kariniemi Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, huhtikuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, huhtikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, huhtikuu 11 3/11 9..11 Elina Mäki-Simola Huhtikuun hakkuut,7 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuivat vilkkaina huhtikuussa.

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, joulukuu 2010

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, joulukuu 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, joulukuu 21 5/211 2.2.211 Elina Mäki-Simola Joulukuun hakkuut 4,5 miljoonaa kuutiometriä Joulukuussa markkinahakkuiden

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2012

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2012 10/2012 7.3.2012 Elina Mäki-Simola Tammikuun hakkuut 4,7 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2013

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 213 36/213 4.9.213 Yrjö Sevola Heinäkuun hakkuut 2,2 miljoonaa kuutiometriä Metsäteollisuus

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, marraskuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, marraskuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, marraskuu 211 2/212 11.1.212 Elina Mäki-Simola Marraskuun hakkuut 5,3 miljoonaa kuutiometriä Poikkeukselliset korjuukelit

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, helmikuu 11 1/11..11 Elina Mäki-Simola Helmikuun hakkuut,8 miljoonaa kuutiometriä Helmikuu oli harvinaisen kylmä koko

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2011 9/2011 9.3.2011 Elina Mäki-Simola Tammikuun hakkuut 4,7 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE n hakkuut ja työvoima, helmikuu 214 12/214 2.4.214 Elina Mäki-Simola Helmikuun hakkuut,7 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuvat

Lisätiedot

massateollisuuden hake ja puru mukaan lukien, oli vuoden 2005 lopussa 11,2 miljoonaa kuutiometriä.

massateollisuuden hake ja puru mukaan lukien, oli vuoden 2005 lopussa 11,2 miljoonaa kuutiometriä. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden puuvarastot 31.12.2005 Toimittaja: Martti Aarne 7.2.2006 805 Mäntykuitupuuta yli 4 miljoonaa

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2013

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, lokakuu 213 46/213 2.12.213 Elina Mäki-Simola Lokakuun hakkuut,6 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuivat vilkkaina

Lisätiedot

METSÄTEOLLISUUDEN RAAKA- JA JÄTEPUUN

METSÄTEOLLISUUDEN RAAKA- JA JÄTEPUUN 8/978 METSÄTEOLLISUUDEN RAAKA JA JÄTEPUUN KAUKOKULJETUKSET VUONNA 977 Arno Tuovinen MITSATIHD Opastinsilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin 90400 SE LOS TE 8/978 8/978 METSÄTEOLLISUUDEN RAAKA JA JÄTEPUUN

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2013

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, elokuu 213 38/213 3.9.213 Yrjö Sevola Elokuun hakkuut 4,6 miljoonaa kuutiometriä Teollisuuden puunhankinta vilkasta,

Lisätiedot

Puunkorjuu ja puutavaran kaukokuljetus vuonna Arto Kariniemi

Puunkorjuu ja puutavaran kaukokuljetus vuonna Arto Kariniemi Puunkorjuu ja puutavaran kaukokuljetus vuonna 2008 Arto Kariniemi Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain

Lisätiedot

Hakkuumäärien ja pystykauppahintojen

Hakkuumäärien ja pystykauppahintojen A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Bruttokantorahatulot metsäkeskuksittain 2003 Toimittaja: Esa Uotila 18.6.2004 729 Kantorahatulot lähes 1,8

Lisätiedot

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima helmikuu Helmikuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima helmikuu Helmikuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima helmikuu 2004 Toimittaja: Yrjö Sevola 25.3.2004 716 Helmikuun hakkuut

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2014 8/2014 10.3.2014 Elina Mäki-Simola Tammikuun hakkuut 5,6 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat toukokuussa 3,3 miljoonaa

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat toukokuussa 3,3 miljoonaa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima toukokuu 2004 Toimittaja: Yrjö Sevola 30.6.2004 730 Toukokuun hakkuut

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, syyskuu 2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, syyskuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE n hakkuut ja työvoima, syyskuu 214 4/214 4.11.214 Elina Mäki-Simola Syyskuun hakkuut,3 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut ennätysvauhdissa

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Heinäkuu Heinäkuun hakkuut 3 miljoonaa kuutiometriä

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Heinäkuu Heinäkuun hakkuut 3 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Heinäkuu 2007 Toimittaja: Yrjö Sevola 29.8.2007 882 Heinäkuun hakkuut 3

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 28 38/28 6.1.28 Aarre Peltola Puun tuonti vauhdissa heinäkuussa Puun tuonti Suomeen

Lisätiedot

verrattuna oli 29 prosenttia. Mänty- ja kuusikuitupuuvarastot olivat yhteensä 4,6 miljoonaa kuutiometriä

verrattuna oli 29 prosenttia. Mänty- ja kuusikuitupuuvarastot olivat yhteensä 4,6 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden puuvarastot 30.6.2005 Toimittaja: Martti Aarne 23.8.2005 787 Kuitupuuvarastot lähes 50

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE 36/2014

METSÄTILASTOTIEDOTE 36/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 36/2014 Puukauppa, heinäkuu 2014 21.8.2014 Martti Aarne Heinäkuun puukauppa 1,5 miljoonaa kuutiometriä Mänty- ja kuusitukin reaaliset

Lisätiedot

4 Puukauppa. Kantohinnat

4 Puukauppa. Kantohinnat 4 Puukauppa Vuonna 2011 yksityismetsissä käytiin puukauppaa tavanomaista hiljaisemmin. Raakapuun kanto- ja hankintahinnat olivat edellisvuotta alemmalla tasolla, ja kantohinnoissa pudotus oli suurempi

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012 33/2012 3.8.2012 Aarre Peltola Suomeen tuotiin tammi toukokuussa 3,8 miljoonaa

Lisätiedot

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat lokakuussa 5,0 miljoonaa

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat lokakuussa 5,0 miljoonaa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima Lokakuu 2004 Toimittaja: Yrjö Sevola 1.12.2004 748 Lokakuun hakkuut

Lisätiedot

Puukauppa, joulukuu 2013

Puukauppa, joulukuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 3/2014 Puukauppa, joulukuu 2013 20.1.2014 Aarre Peltola Puukauppaa käytiin vuonna 2013 viidenneksen enemmän kuin vuotta aiemmin

Lisätiedot

8 Puun käyttö. metsäteollisuustuotteiden heikentynyt kysyntä.

8 Puun käyttö. metsäteollisuustuotteiden heikentynyt kysyntä. 8 Puun käyttö Suomessa käytettiin vuonna 2008 raakapuuta 72,8 miljoonaa kuutiometriä. Käyttö väheni edellisvuoden huippulukemista 11 prosenttia. Pääosa raakapuusta, 66,3 miljoonaa kuutiometriä, kului metsäteollisuudessa.

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Syyskuu Syyskuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Syyskuu Syyskuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Syyskuu 2007 Toimittaja: Yrjö Sevola 30.10.2007 888 Syyskuun hakkuut miljoonaa

Lisätiedot

Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43 miljardin euron arvosta

Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43 miljardin euron arvosta Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2014 46/2014 5.11.2014 Annu Kaila Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu Marraskuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu Marraskuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu 2006 Toimittaja: Yrjö Sevola 3.1.2007 848 Marraskuun hakkuut 5

Lisätiedot

Kantohintojen aleneminen edellisvuodesta. Reaalisesti pudotusta oli 4 prosenttia. nousivat ainoastaan Ahvenanmaalla

Kantohintojen aleneminen edellisvuodesta. Reaalisesti pudotusta oli 4 prosenttia. nousivat ainoastaan Ahvenanmaalla A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Bruttokantorahatulot metsäkeskuksittain 2004 Toimittaja: Esa Uotila 31.5. 2005 775 Kantohintojen lasku pudotti

Lisätiedot

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat elokuussa 4,5 miljoonaa

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat elokuussa 4,5 miljoonaa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima elokuu 2004 Toimittaja: Yrjö Sevola 24.9.2004 741 Elokuun hakkuut

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2007

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2007 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2007 07/2008 6.3.2008 Aarre Peltola Suomeen tuotiin runsaasti puuta vuonna 2007, määrä

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014 18/2014 15.5.2014 Aarre Peltola Venäläisen puun osuus tuonnista kasvussa Suomeen

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu Marraskuun hakkuut 6 miljoonaa kuutiometriä

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu Marraskuun hakkuut 6 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu 2005 Toimittaja: Yrjö Sevola 21.12.2005 800 Marraskuun hakkuut

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut alueittain 2013

Teollisuuspuun hakkuut alueittain 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Teollisuuspuun hakkuut alueittain 2013 21/2014 23.5.2014 Elina Mäki-Simola Vuoden 2013 teollisuuspuun hakkuut 56,1 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Suomeen tuotiin vuonna 2010 puuta 12,3 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli kolmanneksen enemmän kuin vuotta aiemmin. Tuonnin lisääntymisestä huolimatta määrä oli pienin

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 1/2015 TILASTO: Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 15.1.2015 Aarre Peltola TILASTO Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 15.1.2015 Aarre Peltola

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2014 50/2014 4.12.2014 Annu Kaila Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2008 22/2008 9.6.2008 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti notkahti maaliskuussa

Lisätiedot

Tukkipuun hakkuut olivat 2,4 ja kuitupuun 2,6 miljoonaa kuutiometriä. Edellisvuoden joulukuuhun verrattuna

Tukkipuun hakkuut olivat 2,4 ja kuitupuun 2,6 miljoonaa kuutiometriä. Edellisvuoden joulukuuhun verrattuna A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Joulukuu 2004 Toimittaja: Yrjö Sevola 27.1.2005 755 Joulukuun hakkuut 5

Lisätiedot

Puukauppa, marraskuu 2012

Puukauppa, marraskuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 49/2012 Puukauppa, marraskuu 2012 14.12.2012 Yrjö Sevola Marraskuun puukauppa 2,5 miljoonaa kuutiometriä Yksityismetsien puukauppa

Lisätiedot

Paperiteollisuuden työtaistelutoimet pitivät puumassa- ja paperitehtaat kiinni suurimman osan toukokuuta, ja se heijastui myös hakkuisiin.

Paperiteollisuuden työtaistelutoimet pitivät puumassa- ja paperitehtaat kiinni suurimman osan toukokuuta, ja se heijastui myös hakkuisiin. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Toukokuu 2005 Toimittaja: Yrjö Sevola 23.6.2005 779 Toukokuun hakkuut 2,6

Lisätiedot

Puukauppa, toukokuu 2012

Puukauppa, toukokuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 26/2012 Puukauppa, toukokuu 2012 11.6.2012 Aarre Peltola Yksityismetsistä ostettiin toukokuussa runsaasti puuta Metsäteollisuus

Lisätiedot

4 Puukauppa. Kantohinnat

4 Puukauppa. Kantohinnat 4 Puukauppa Vuonna 2012 toteutunut reaalinen kantohintataso oli alimmillaan sitten 1990-luvun alun lamavuosien. Edellisvuoteen verrattuna kantohinnat alenivat keskimäärin 7 prosenttia. Reaaliset kantohinnat

Lisätiedot

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat joulukuussa 5,5 miljoonaa kuutiometriä, 9 prosenttia

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat joulukuussa 5,5 miljoonaa kuutiometriä, 9 prosenttia A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Joulukuu 2005 Toimittaja: Yrjö Sevola 20.1.2006 802 Joulukuun hakkuut 5,5

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012 3/2013 18.1.2013 Aarre Peltola Puun tuonti nousussa lokakuussa Puun kuukausittainen

Lisätiedot

5 Hakkuut ja puun kuljetus

5 Hakkuut ja puun kuljetus Hakkuut ja puun kuljetus Vuonna 2012 markkinapuuta hakattiin kaikkiaan 1, miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Edeltävän kymmenvuotisjakson keskiarvoon verrattuna

Lisätiedot

TILASTO: Teollisuuspuun kauppa, joulukuu 2014

TILASTO: Teollisuuspuun kauppa, joulukuu 2014 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 4/2015 TILASTO: Teollisuuspuun kauppa, joulukuu 2014 22.1.2015 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 4/2015 T I L A S T O Teollisuuspuun kauppa, joulukuu 2014 22.1.2015

Lisätiedot

9 PUUN KÄYTTÖ. Tilastoa puun käytöstä Suomessa jäsentävät jako teolliseen ja ei-teolliseen puun käyttöön, jako kotimaiseen raakapuuhun

9 PUUN KÄYTTÖ. Tilastoa puun käytöstä Suomessa jäsentävät jako teolliseen ja ei-teolliseen puun käyttöön, jako kotimaiseen raakapuuhun 9 PUUN KÄYTTÖ Tilastoa puun käytöstä Suomessa jäsentävät jako teolliseen ja ei-teolliseen puun käyttöön, jako kotimaiseen raakapuuhun ja tuontipuuhun sekä raakapuulajeittaiset tiedot. Metsäteollisuuden

Lisätiedot

Puutavaran mittausmenetelmien osuudet vuonna Timo Melkas

Puutavaran mittausmenetelmien osuudet vuonna Timo Melkas Puutavaran mittausmenetelmien osuudet vuonna 2013 Puutavaran mittaus- ja hakkuumäärät 2013 Mittausmenetelmien osuudet vuonna 2013 -tilasto perustuu kyselyyn vastanneiden Metsätehon osakasyritysten ilmoittamiin

Lisätiedot

Puutavaran mittausmenetelmien osuudet vuonna Timo Melkas

Puutavaran mittausmenetelmien osuudet vuonna Timo Melkas Puutavaran mittausmenetelmien osuudet vuonna 2012 Puutavaran mittaus- ja hakkuumäärät 2012 Mittausmenetelmien osuudet vuonna 2012 -tilasto perustuu kyselyyn vastanneiden Metsätehon osakasyritysten ilmoittamiin

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. 1 Yksityisyritykset 11 % Yksityistä misen alla oleva maa 15 % Valtion metsähallinto 37 % Muut puulajit Tervaleppä % 5 % Harmaaleppä

Lisätiedot

Puukauppa, joulukuu 2012

Puukauppa, joulukuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 2/2013 Puukauppa, joulukuu 2012 16.1.2013 Yrjö Sevola Vuoden 2012 puukauppa 28 miljoonaa kuutiometriä Metsäteollisuus osti joulukuussa

Lisätiedot

Puukauppa, tammikuu 2011

Puukauppa, tammikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 7/2011 Puukauppa, tammikuu 2011 11.2.2011 Martti Aarne Tammikuun puukauppa 1,0 miljoonaa kuutiometriä Teollisuus osti tammikuussa

Lisätiedot

4 Puukauppa. Kantohinnat

4 Puukauppa. Kantohinnat 4 Puukauppa Vuoden 2013 puukauppaa yksityismetsissä leimasivat korkeat ostomäärät ja melko vakaana säilynyt hintataso. Kantohintataso kääntyi reaalisesti 2 prosentin nousuun parin vuoden alamäen jälkeen.

Lisätiedot

8 Puun käyttö. Metsätilastollinen vuosikirja

8 Puun käyttö. Metsätilastollinen vuosikirja 8 Puun käyttö Vuonna 2012 Suomessa käytettiin raakapuuta 70,8 miljoonaa kuutiometriä eli saman verran kuin kahtena aikaisempanakin vuotena. Tästä metsäteollisuuden raaka-aineena kului 61,5 miljoonaa kuutiometriä,

Lisätiedot

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Puun tuonti kääntyi laskuun vuonna 2011 päätyen 10,5 miljoonaan kuutiometriin. Määrä supistui 10 prosentilla edellisvuodesta, mutta ei kuitenkaan taantumavuoden 2009

Lisätiedot

8 Puun käyttö. Raakapuu

8 Puun käyttö. Raakapuu 8 Puun käyttö Suomessa käytettiin raakapuuta 73,9 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2013, mikä oli 3 miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin vuosina 2010 2012. Tästä meni metsäteollisuuden raaka-aineeksi 64,5

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2014 38/2014 8.9.2014 Annu Kaila Puun tuonti laski 12 prosenttia ensimmäisellä vuosipuoliskolla

Lisätiedot

TŠEKKI. Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT. Puulajien osuus puuston tilavuudesta.

TŠEKKI. Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu  METSÄVARAT. Puulajien osuus puuston tilavuudesta. METSÄVARAT Metsänomistus Puulajien osuus puuston tilavuudesta yksityishenk ilöt 19% kunnat 17% yritykset 3% yhteisöt 1% valtio 6% Lähde:Information on forests and forestry in the Czech Republic by 1 pyökki

Lisätiedot

4 Puukauppa ja hakkuut

4 Puukauppa ja hakkuut 4 Puukauppa ja hakkuut Puukauppa palasi vuonna 2010 normaalitasolle historiallisen huonon vuoden 2009 jälkeen. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat puuta yksityismetsistä 33 miljoonaa kuutiometriä,

Lisätiedot

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Suomeen tuotiin puuta 10,2 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2012, ja sillä katettiin 17 prosenttia Suomen metsäteollisuuden puun hankinnasta. Puutavaralajeista eniten tuli

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (milj. tonnia; osuus%) Maantiekuljetukset; 3,5; 8 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa elokuu Raakapuu. Metsäteollisuustuotteet. Metsäteollisuuden viennin arvo viisi prosenttia.

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa elokuu Raakapuu. Metsäteollisuustuotteet. Metsäteollisuuden viennin arvo viisi prosenttia. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa elokuu 22 Toimittaja: Jukka Torvelainen 22..22 648 Metsäteollisuuden viennin arvo viisi prosenttia jäljessä viime vuodesta Raakapuu Suomeen tuotiin elokuussa puuta 1, miljoonaa

Lisätiedot

Puutavaran mittausmenetelmien osuudet vuonna Timo Melkas

Puutavaran mittausmenetelmien osuudet vuonna Timo Melkas Puutavaran mittausmenetelmien osuudet vuonna 2011 Puutavaran mittaus- ja hakkuumäärät 2011 Mittausmenetelmien osuudet vuonna 2011 tilasto perustuu kyselyyn vastanneiden Metsätehon osakasyritysten ilmoittamiin

Lisätiedot