5PUUNKORJUUJAKULJETUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5PUUNKORJUUJAKULJETUS"

Transkriptio

1 5PUUNKORJUUJAKULJETUS Luvussa käsitellään puun korjuun ja kaukokuljetuksen kalustoa, suoritteita ja kustannuksia. Lisäksi luvussa esitetään puun alueittaisia kulkuvirtoja ja keskikuljetusmatkoja koskevia tilastoja. Puun korjuu on koneellistunut ripeästi. Markkinahakkuiden koneellistamisasteen arvioitiin kasvaneen jo 86 prosenttiin vuonna Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen tekemien hakkuiden (pystykauppapuu) koneellistamisaste nousi samaan aikaan jo 94 prosenttiin. Puutavaran kaukokuljetuksessa autokuljetuksen osuus on pitkään lisääntynyt, kun taas vesitiekuljetus on supistunut. Vuonna 1999 autokuljetuksen osuus kotimaisen raakapuun kaukokuljetussuoritteesta oli 64 prosenttia. Korjuu- ja kuljetuskalusto Markkinapuun korjuussa ja kaukokuljetuksessa käytettyjen metsäkoneiden lukumääriä on tilastoitu Metlassa 80-luvun alkupuolelta lähtien (taulukko 5.1, kuvat 5.1, 5.2 ja 5.4). Tilasto sisältää metsäteollisuusyhtiöiden ja Metsähallituksen käyttämän korjuukaluston. Hankintahakkuiden pääosin maataloustraktoreista koostuva kalusto ei sisälly tilastoon. Hankintahakkuiden kalustosta luetaan mukaan ainoastaan metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun metsäkoneet. Tiedot perustuvat yleensä kunkin kuukauden viimeisen työpäivän tilanteeseen. Raakapuun hakkuita on koneellistettu luvulla ripeästi. Vuonna 1999 markkinapuun hakkuissa käytettiin kuukausittain keskimäärin hakkuukonetta (taulukko 5.1). Markkinapuun hakkuiden koneellistamisasteen (sisältäen myös hankintahakkuut) on arvioitu nousseen jo 86 prosenttiin. Metsäteho Oy:n kyselyn mukaan suurten yritysten ja Metsähallituksen omassa puunkorjuussa koneilla hakatun puun osuus on noussut viimeisessä kymmenessä vuodessa 40 prosentista jo 94 prosenttiin. Harvennushakkuissa 87 ja päätehakkuissa peräti 96 prosenttia puusta korjattiin koneellisesti. Päätehakkuiden koneellistamisaste nousi yhden ja harvennushakkuiden viisi prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Metsätraktoreiden määrä väheni koko 1980-luvun lähes 1990-luvun puoliväliin saakka. Tämän jälkeen niiden määrä kääntyi jälleen nousuun, ja viime vuonna puutavaraa kuljetettiin keskimäärin metsätraktorilla. Hankintahakkuiden metsätraktorit eivät sisälly tilastoon. Puutavaran kaukokuljetukseen osallistui vuonna puutavara-autoa. Myös puutavara-autojen määrä oli laskussa aina 1990-luvun puoliväliin saakka, minkä jälkeen autojen määrä on hieman lisääntynyt. Raakapuun korjuu ja kuljetus Taulukot ja 5.6 sisältävät tiedot metsäteollisuuden ja Metsähallituksen korjaamasta ja kuljettamasta kotimaisesta raakapuusta kustannuksineen. Taulukot perustuvat Metsäteho Oy:n keräämiin tietoihin. Tilaston ulkopuolelle jää hankintakauppapuun lisäksi lähinnä piensahojen puunkorjuuta, joten tilasto kattaa varsin hyvin pystykauppapuun korjuun. Metsäteollisuus ja Metsähallitus korjasivat 40,0 miljoonaa kuutiometriä kotimaista raakapuuta ja toimittivat sitä tehtaille 47,6 miljoonaa kuutiometriä vuonna Korjuu ja tehdastoimitukset eroavat toisistaan siksi, että korjuuluvut eivät kata hankintakauppapuuta, mutta Metsätilastollinen vuosikirja 181

2 5 Harvesting and transportation of roundwood Kotimaisen raakapuun kulkuvirrat vuonna 1997 Markkinapuun pääkulkuvirrat hankinta-alueilta käyttöalueille ovat vaihdelleet vuosien saatossa vain vähän. Viimeisin merkittävä muutos tapahtui, kun 1990-luvun puolivälissä rakennettu Metsä-Rauma lisäsi kuitupuun virtoja Lounais- Suomeen. Tuorein markkinapuun kulkuvirtatutkimus kohdistuu vuoteen Sen mukaan maassamme jalostettua kotimaista raakapuuta kuljetettiin silloin hankinta-alueilta käyttöalueille kaikkiaan 52 miljoonaa kuutiometriä. Käytetyn aineiston luonteesta johtuen määrä ei ole sama kuin raakapuun käyttöä tai hakkuita koskevissa tilastoissa. Puu kuljetettiin hakkuupaikalta keskimäärin 118 kilometrin päähän jalostettavaksi. Raakapuun kuljetusmatkojen alueellinen vaihtelu oli suurta. Kymiin ja Pohjanmaan rannikolle on keskittynyt runsaasti puunjalostusteollisuutta, eivätkä lähialueiden hakkuut riitä tyydyttämään seudulla sijaitsevien tehtaiden puuntarvetta. Pohjoisessa hakattua puuta joudutaan kuljettamaan keskimäärin kauemmas kuin etelässä hakattua. Lapissa pitkät kuljetusmatkat johtuvat puuston pienestä keskitilavuudesta, ja alueen harvojen suurten tuotantolaitosten ryhmittymisestä rannikolle Kemiin. Lapista hakatun puun keskikuljetusmatka olikin pisin, noin 168 kilometriä. Kuljetetun tukkipuun kokonaismäärä oli 25 miljoonaa kuutiometriä vuonna Siitä 59 prosenttia jäi jalostettavaksi oman metsäkeskuksen alueelle. Tukkipuun keskimääräinen kuljetusmatka käyttöpaikalle oli 90 kilometriä. Tärkeimmät tukkipuun tuotanto-alueet olivat Etelä-Savon, Keski-Suomen ja Häme-Uusimaan metsäkeskukset, joista tuli noin kolmannes hakatusta tukkipuusta. Lähes 40 prosenttia tukeista käytettiin Kymen, Pirkanmaan ja Häme-Uusimaan metsäkeskuksissa. Keskimääräiset kuljetusmatkat näiden metsäkeskusten alueella käytetylle tukkipuulle olivat 126, 75 ja 75 kilometriä. Kuljetetun kuitupuun määrä oli 27 miljoonaa kuutiometriä, ja siitä 42 prosenttia jalostettiin oman metsäkeskuksen alueella. Kuitupuun keskimääräinen kuljetusmatka oli 143 kilometriä. Kymin alueen merkitys kuitupuuta jalostavan teollisuuden keskittymänä näkyy tuloksissa selvästi; peräti neljännes kotimaisesta kuitupuusta käytettiin Kymin metsäkeskuksen alueella. Kuitupuuta jouduttiinkin tuomaan sinne kaukaa, keskimäärin 169 kilometrin päästä. Kymin alueella käytetystä kuitupuusta vain viidennes oli hakattu oman metsäkeskuksen alueelta. Seuraavaksi tärkeimmät käyttöalueet olivat Keski-Suomi ja Pohjanmaan rannikko. Keski-Suomessa käytetystä puusta puolet tuli oman metsäkeskuksen alueelta (keskikuljetusmatka 112 km), mutta Pohjanmaan rannikolla vain neljännes (keskikuljetusmatka 156 km). Teksti: Aarre Peltola & Sinikka Västilä. tehdastoimituksissa se on mukana. Puunkorjuuseen käytettiin miljoonaa markkaa ja kaukokuljetukseen miljoonaa markkaa. Kotimaisesta puutavarasta 80 prosenttia toimitettiin autolla suoraan tehtaalle. Tuontipuu kuljetettiin tehtaalle yleensä rautateitse. Lähes kaikki kotimainen raakapuu lastattiin jossain vaiheessa puutavara-autoon myös vesitie- ja rautatiekuljetuksessa, sillä nekin vaativat miltei poikkeuksetta autolla tehtävän alkukuljetuksen. Autokuljetuksen osuus kotimaisen raakapuun kaukokuljetussuoritteesta oli 64 prosenttia, rautatiekuljetuksen 28 prosenttia ja vesitiekuljetuksen 7 prosenttia. Pitkien etäisyyksien vuoksi rautatie- ja vesitiekuljetuksen osuudet kuljetussuoritteesta olivat suuremmat kuin niiden osuudet puumääristä. Vesiteiden hyödyntäminen raakapuun toimittamisessa käyttöpaikalle on hiljalleen vähentynyt. Vielä luvun alussa vesitiekuljetuksen osuus oli yli kolmannes kuljetussuoritteesta (taulukko 5.4). Taulukossa 5.7 esitetään hankintahakkuiden laskennalliset puunkorjuun välittömät yksikkökustannukset. Hakkuutyön kustannusten laskennassa on huomioitu hankintaleimikoiden pystyleimikoita vaikeammat korjuuolosuhteet. Lisäksi niiden hakkuutyö on oletettu tehtäväksi moottorisahahakkuuna. 182 Finnish Statistical Yearbook of Forestry

3 5 Puun korjuu ja kuljetus Taulukoissa esitetään markkinapuun kulkuvirtatutkimuksen mukaiset kuljetusmatkat ja metsäkeskuksittaiset kulkuvirrat vuodelta Kyseessä on Metsäntutkimuslaitoksessa noin kolmen vuoden välein tehtävä erillisselvitys, jossa tutkitaan markkinapuun kuljetuksia hankinta-alueilta käyttöalueille (raakapuun jalostuspaikoille). Tilasto kattaa 99 prosenttia metsäteollisuutemme käyttöön hankitusta kotimaisesta puusta. Vientiin hankittu puu ja tuontipuu eivät sisälly kulkuvirtatilastoon. Kirjallisuus Literature Hakkila, P Procurement of timber for the Finnish forest industries. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja s. Konttinen, H. & Drushka, K Metsäkoneiden maailmanhistoria. Keuruu. 254 s. Maatalousteknologian tutkimuslaitoksen VAKOLAn toimintakertomukset Moniste. Markkinapuun hakkuu- ja työvoimatilasto, kuukausitilasto. Metsätilastotiedote-sarja. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. Markkinapuun kulku Metsätilastotiedote 538. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu.. Metsien pinta-alaverotus. Metsätilastotiedote-sarja. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. Oijala, T., Säteri, L. & Örn, J Puunkorjuun ja puutavaran kaukokuljetuksen kustannukset vuonna Timber harvesting and long-distance timber transportation costs in Metsäteho, katsaus 3/ s. Suomen rautatietilasto Ratahallintokeskus. 51 s. Säteri, L., Väkevä, J. & Örn, J Puunkorjuun ja puutavaran kaukokuljetuksen kustannukset vuonna Timber harvesting and long-distance timber transportation costs in Metsäteho 1/99, tilastoliite. Säteri, L. & Örn, J Puunkorjuun ja puutavaran kaukokuljetuksen kustannukset vuonna Timber harvesting and long-distance timber transportation costs in Metsäteho, katsaus 1/1998. Västilä, S. & Peltola, A Puun kulkuvirrat ja puunhankinnan keskittyminen Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja s. Örn, J Puunkorjuun ja puutavaran kaukokuljetuksen kustannukset vuonna Timber harvesting and long-distance timber transportation costs in Metsäteho 1/2000, tilastoliite. Muut tietolähteet Other sources of information VR Cargo, tavaraliikenneyksikkö Metsätilastollinen vuosikirja 183

4 5 Harvesting and transportation of roundwood kpl number kpl number Keskimäärin Average Kuukausi - Month Ks. taulukko 5.1 See Table 5.1 Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu Source: Finnish Forest Research Institute Vuosi - Year Kuva 5.1 Hakkuukoneet markkinapuun hakkuissa Figure 5.1 Harvesters in commercial roundwood production, kpl number kpl number Keskimäärin Average Ks. taulukko 5.1 See Table 5.1 Kuukausi - Month Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu Source: Finnish Forest Research Institute Vuosi - Year Kuva 5.2 Metsätraktorit markkinapuun hakkuissa Figure 5.2 Forwarders in commercial roundwood production, Finnish Statistical Yearbook of Forestry

5 5 Puun korjuu ja kuljetus 100 % 80 Moottorisahahakkuu - Motor-manual felling Koneellinen hakkuu - Mechanised felling Sisältää metsäteollisuuden ja Metsähallituksen hakkuut. Includes fellings by the forest industries and the Finnish Forest and Park Service. Lähde Source: Metsäteho Oy Vuosi - Year Kuva 5.3 Hakkuiden koneellistamisaste Figure 5.3 Degree of mechanisation in timber fellings, kpl number kpl number Keskimäärin Average Kuukausi - Month Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu Source: Finnish Forest Research Institute Vuosi - Year Kuva 5.4 Puutavara-autot markkinapuun kaukokuljetuksessa Figure 5.4 Timber lorries in commercial roundwood transportation, Metsätilastollinen vuosikirja 185

6 5 Harvesting and transportation of roundwood Mäntytukit Pine logs Kulkuvirta Transportation volume m³ Kuusitukit Spruce logs Mäntykuitupuu Pine pulpwood Kuusikuitupuu Spruce pulpwood Lähde: Source: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu Finnish Forest Research Institute Kuva 5.5 Metsäkeskusten väliset markkinapuun kulkuvirrat 1997 Figure 5.5 Flows of commercial roundwood between forestry centres, Finnish Statistical Yearbook of Forestry

7 5 Puun korjuu ja kuljetus Lähde: Source: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu Finnish Forest Research Institute Kuva 5.6 Raakapuun kuljetusmatkat hakkuukunnasta 1997 Figure 5.6 Mean transportation distances of roundwood from felling area, 1997 Metsätilastollinen vuosikirja 187

8 5 Harvesting and transportation of roundwood 5.1 Puunkorjuun ja kuljetuksen kalusto Forestry machines operating in roundwood production and transportation, Vuosi Hakkuukoneet Metsätraktorit Puutavara-autot Year Harvesters Forwarders Timber lorries Taulukko sisältää yksityismetsien pystyhakkuiden, yhtiöiden ja Metsähallituksen hakkuiden sekä metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun kaluston. The statistics include forestry machines used in standing sale fellings in private forests, as well as machines used in forests owned by the forest industries, the Finnish Forest and Park Service and machinery outsourced by local forest management associations. Lähde: Source: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu Finnish Forest Research Institute 188 Finnish Statistical Yearbook of Forestry

9 5 Puun korjuu ja kuljetus 5.2 Raakapuun korjuu- ja kuljetuskustannukset ja 1999 Harvesting and transportation costs 1 of roundwood in 1998 and 1999 Hakkuu- ja kuljetustapa Kustannukset Puumäärä Yksikkökustannukset Felling and transportation method Total costs Roundwood volume Unit costs milj. mk FIM mill. milj. m 3 mill. m 3 mk/m 3 FIM/m Moottorisahahakkuu 236,2 205,4 3,4 2,6 69,40 80,10 Motor-manual felling Koneellinen hakkuu 647,2 694,7 25,1 25,6 25,80 27,20 Mechanised felling Hakkuu yhteensä 883,5 900,1 28,5 28,1 31,00 32,00 Felling total Lähikuljetus 503,0 505,2 28,6 28,5 17,60 17,70 Forest haulage Erittelemätön korjuu tienvarteen 2 455,1 503,0 10,7 11,5 42,70 43,60 Unspecified harvesting to roadside 2 Korjuu yhteensä 1 841, ,3 39,3 40,0 47,00 48,00 Harvesting total Kaukokuljetus 1 558, ,0 48,2 47,6 32,30 32,10 Long-distance transportation 1 Sisältää metsäteollisuuden ja Metsähallituksen tekemän kotimaisen raakapuun korjuun ja kuljetuksen välittömät kustannukset. Includes direct harvesting and transportation costs of domestic roundwood by the forest industries and the Finnish Forest and Park Service. 2 Erittelemätön korjuu tienvarteen on urakoitsijan hakkuun ja lähikuljetuksen sisältävällä urakointisopimuksella tienvarteen toimittamaa puuta, josta hakkuu- ja lähikuljetuskustannuksia ei voida eritellä. Unspecified harvesting to roadside includes roundwood that contractors have both harvested and hauled to roadside landing. Lähde Source: Metsäteho Oy Metsätilastollinen vuosikirja 189

10 5 Harvesting and transportation of roundwood 5.3 Raakapuun kaukokuljetukset 1999 Long-distance transportation of roundwood, 1999 Kotimainen puu Domestic roundwood Tuontipuu Kuljetustapa Puumäärä Keskikuljetusmatka Yksikkökustannukset Imported Transportation method Volume of roundwood Mean transportation Unit costs roundwood distance m 3 % km penniä/m 3 km mk/m m 3 FIM 0.01 per m 3 km FIM per m 3 Autokuljetus tehtaalle ,8 28, By road to mill Rautatiekuljetusketju ,1 47, Rail transportation sequence Autokuljetus rautatielle ,2 18, By road to railway Rautatiekuljetus ,6 29, Rail transportation Vesitiekuljetusketju ,9 42,10 83 Water transportation sequence Autokuljetus vesistöön ,3 16,90 18 By road to waterway Uitto ,5 21,10 1 Floating Aluskuljetus ,3 34,20 82 Barge transportation Kaukokuljetus yhteensä ,0 32, Total long-distance transportation josta autokuljetus yhteensä ,3 26, of which, total by road Sisältää metsäteollisuuden ja Metsähallituksen kuljettaman raakapuun. Includes roundwood volumes transported by forest industries and the Finnish Forest and Park Service. Lähde Source: Metsäteho Oy 190 Finnish Statistical Yearbook of Forestry

11 Metsätilastollinen vuosikirja 5.4 Raakapuun kaukokuljetussuoritteet ja -kustannukset Volumes and costs in long-distance transportation of roundwood 1, Vuosi Kuljetussuorite Total transport volume Kokonaiskustannukset Total costs Yksikkökustannukset Unit costs Year milj. m 3 km mill. m 3 km milj. mk FIM mill. penniä/m 3 km FIM 0.01 per m³km Autokuljetus Rautatiekuljetus Vesitiekuljetus Yhteensä 2 Autokuljetus Rautatiekuljetus Vesitiekuljetus Yhteensä 2 Autokuljetus Rautatiekuljetus Vesitiekuljetus Yhteensä 2 Road Rail Water Total 2 Road Rail Water Total 2 Road Rail Water Total 2 transportation transportation transportation transportation transportation transportation transportation transportation transportation Sisältää metsäteollisuuden ja Metsähallituksen kuljettaman kotimaisen raakapuun. Includes domestic roundwood volumes transported by the forest industries and the Finnish Forest and Park Service. 2 Sisältää myös traktorikuljetuksen suoraan tehtaalle. Also includes roundwood transported directly to the mill by tractor. Lähde Source: Metsäteho Oy 5 Puun korjuu ja kuljetus

12 Valtionrautateiden raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden kuljetukset Transportation of roundwood and forest-industry products by Finnish State Railways, t m.t. Tuote Product Raakapuu ja puuteokset Roundwood and wood products tukit ja pylväät logs and poles kuitupuu pulpwood sahatavara sawn goods hake chips muut other products Puumassa ja paperi Pulp and paper puumassa pulp paperi paper Harvesting and transportation of roundwood Yhteensä Total VR:n tavaraliikenne yhteensä Total of freight traffic carried by Finnish State Railways (VR) Finnish Statistical Yearbook of Forestry % Osuudet VR:n koko tavaraliikenteestä As proportions of VR s total freight traffic Raakapuu ja puuteokset Roundwood and wood products Puumassa ja paperi Pulp and paper Yhteensä Total Lähde: Source: Valtionrautatiet Finnish State Railways

13 5 Puun korjuu ja kuljetus 5.6 Raakapuun korjuun ja kuljetuksen yksikkökustannukset Unit costs in harvesting and transportation of roundwood 1, mk/m 3 FIM/m 3 Vuosi Hakkuu 2 Lähikuljetus 2 Korjuu yhteensä Kaukokuljetus Year Felling Forest haulage Harvesting, total Long-distance transportation ,80 21,30 55,10 35, ,93 21,26 53,19 33, ,70 20,50 54,20 33, ,95 20,75 54,70 35, ,01 22,36 62,37 35, ,65 23,17 63,82 38, ,44 21,88 62,33 37, ,40 20,30 57,30 35, ,20 17,90 50,00 33, ,80 16,40 47,20 32, ,60 17,00 50,60 32, ,40 16,80 49,10 31, ,10 16,70 47,90 31, ,00 17,00 47,00 32, ,90 17,10 48,00 32,10 1 Sisältää metsäteollisuuden ja Metsähallituksen korjaaman ja kuljettaman kotimaisen raakapuun. Includes domestic roundwood volumes harvested and transported by forest industries and the Finnish Forest and Park Service. 2 Vuodesta 1993 lähtien luvut sisältävät myös erittelemättömän korjuun. Vrt. taulukko 5.2. From 1993 includes unspecified harvesting to roadside. See Table 5.2. Lähde Source: Metsäteho Oy 5.7 Yksityismetsien hankintahakkuiden yksikkökustannukset Unit costs in harvesting of roundwood out of delivery sales in non-industrial, private forests, mk/m 3 FIM/m 3 Vuosi Hakkuu Lähikuljetus Korjuu yhteensä Year Felling Forest haulage Harvesting, total ,30 29,60 75, ,70 27,70 75, ,70 25,80 73, ,40 23,90 70, ,40 24,80 75, ,00 24,30 76, ,00 24,20 76, ,70 24,40 78, ,23 24,60 80,80 Luvut perustuvat metsäverotuksessa käytettyihin laskennallisiin hankintahakkuiden korjuukustannuksiin. Työmenetelmänä on oletettu käytettävän moottorisahahakkuuta. The table is based on calculatory unit costs of harvesting in delivery sales. The felling method is assumed to be motor-manual felling. Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu Source: Finnish Forest Research Institute Metsätilastollinen vuosikirja 193

14 Markkinapuun kulkuvirrat metsäkeskuksittain 1997 Flows of domestic commercial roundwood between forestry centres, 1997 Käyttöalue Consumption area Hankinta-alue Ahvenan- Rannikko, Rannikko, Lounais- Häme- Kymi Pirkan- Etelä- Etelä- Keski- Pohjois- Pohjois- Kainuu Pohjois- Lappi Koko maa Felling area maa Etelä- Pohjan- Suomi Uusimaa maa Savo Pohjan- Suomi Savo Karjala Pohjan- Whole rannikko maa maa maa country 0 Ahvenanmaa Rannikko Etelärannikko Pohjanmaa Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kymi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala m³ 5 Harvesting and transportation of roundwood 11 Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Finnish Statistical Yearbook of Forestry Koko maa Whole country Ei sisällä vientiin mennyttä raakapuuta. Roundwood for exports is not included. Lähde: Source: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu Finnish Forest Research Institute

15 Metsätilastollinen vuosikirja 5.9 Tukkipuun kulkuvirrat metsäkeskuksittain 1997 Flows of domestic logs between forestry centres, 1997 Käyttöalue Consumption area Hankinta-alue Ahvenan- Rannikko, Rannikko, Lounais- Häme- Kymi Pirkan- Etelä- Etelä- Keski- Pohjois- Pohjois- Kainuu Pohjois- Lappi Koko maa Felling area maa Etelä- Pohjan- Suomi Uusimaa maa Savo Pohjan- Suomi Savo Karjala Pohjan- Whole rannikko maa maa maa country 0 Ahvenanmaa Rannikko Etelärannikko Pohjanmaa Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kymi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala m³ 11 Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa Whole country 195 Ei sisällä vientiin mennyttä tukkipuuta. Exports of logs are excluded. Lähde: Source: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu Finnish Forest Research Institute 5 Puun korjuu ja kuljetus

16 Kuitupuun kulkuvirrat metsäkeskuksittain 1997 Flows of domestic pulpwood between forestry centres, 1997 Käyttöalue Consumption area Hankinta-alue Ahvenan- Rannikko, Rannikko, Lounais- Häme- Kymi Pirkan- Etelä- Etelä- Keski- Pohjois- Pohjois- Kainuu Pohjois- Lappi Koko maa Felling area maa Etelä- Pohjan- Suomi Uusimaa maa Savo Pohjan- Suomi Savo Karjala Pohjan- Whole rannikko maa maa maa country 0 Ahvenanmaa Rannikko Etelärannikko Pohjanmaa Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kymi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala m³ 5 Harvesting and transportation of roundwood 11 Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Finnish Statistical Yearbook of Forestry Koko maa Whole country Ei sisällä vientiin mennyttä kuitupuuta. Exports of pulpwood is excluded. Lähde: Source: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu Finnish Forest Research Institute

17 Metsätilastollinen vuosikirja 5.11 Markkinapuun keskikuljetusmatkat hakkuualueittain 1997 Mean transportation distances of commercial roundwood by felling area, 1997 Metsäkeskus Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Keskimäärin Forestry Centre Pine Spruce Hardwood Total Pine Spruce Hardwood Total Average 1 Rannikko Etelärannikko Pohjanmaa Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kymi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala km 11 Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa Whole country 197 Ei sisällä vietyä markkinapuuta eikä Ahvenanmaalta hakattua tai siellä käytettyä puuta. Exports of commercial roundwood and roundwood felled or consumed in Ahvenanmaa are excluded. Lähde: Source: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu Finnish Forest Research Institute 5 Puun korjuu ja kuljetus

18 Markkinapuun keskikuljetusmatkat käyttöalueittain 1997 Mean transportation distances of commercial roundwood by consumption area, 1997 Metsäkeskus Tukkipuu Logs Kuitupuu Pulpwood Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Keskimäärin Forestry Centre Pine Spruce Hardwood Total Pine Spruce Hardwood Total Average 1 Rannikko Etelärannikko Pohjanmaa Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kymi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala km 5 Harvesting and transportation of roundwood 11 Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Finnish Statistical Yearbook of Forestry Koko maa Whole country Sisältää vain kotimaisen markkinapuun, ei sisällä Ahvenanmaalta hakattua tai siellä käytettyä puuta. Includes only domestic commercial roundwood. Roundwood felled or consumed in Ahvenanmaa are excluded. Lähde: Source: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu Finnish Forest Research Institute

5PUUNKORJUUJAKULJETUS

5PUUNKORJUUJAKULJETUS 5PUUNKORJUUJAKULJETUS Luvussa käsitellään puun korjuun ja kaukokuljetuksen kalustoa, suoritteita ja kustannuksia. Tilastot osoittavat puunkorjuun koneellistuneen nopeasti. Vuonna 1998 metsäteollisuuden

Lisätiedot

6 PUUN KORJUU JA KULJETUS

6 PUUN KORJUU JA KULJETUS 6 PUUN KORJUU JA KULJETUS Luvussa käsitellään puun korjuun ja kaukokuljetuksen kalustoa, suoritteita ja kustannuksia. Tilastot osoittavat puunkorjuun koneellistuneen nopeasti. Vuonna 1996 pystykauppapuusta

Lisätiedot

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Vuonna 2000 lähes kaikki metsäteollisuuden ja Metsähallituksen hakkaama puu korjattiin koneellisesti. Uudistushakkuista oli koneellistettu 97 ja harvennushakkuista 89 prosenttia.

Lisätiedot

6 PUUN KORJUU JA KULJETUS

6 PUUN KORJUU JA KULJETUS 6 PUUN KORJUU JA KULJETUS Luku käsittelee puun korjuun ja kaukokuljetuksen kalustoa, suoritteita ja kustannuksia. Valtaosa tässä luvussa julkaistavista tiedoista perustuu Metsäntutkimuslaitoksen ja Metsätehon

Lisätiedot

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen hakkuiden koneellistamisaste kasvoi 97 prosenttiin vuonna 2004. Puunkorjuu maksoi keskimäärin 8,43 euroa kuutiometriltä, mistä hakkuun osuus

Lisätiedot

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Vuonna 2001 lähes kaikki metsäteollisuuden ja Metsähallituksen hakkaama puu korjattiin koneellisesti. Uudistushakkuista oli koneellistettu 97 prosenttia ja harvennushakkuista

Lisätiedot

Vuonna 1997 hankittiin tukkipuuta 25 miljoonaa kuutiometriä. Tästä 41 prosenttia eli 10 miljoonaa kuutiometriä kuljetettiin jalostettavaksi

Vuonna 1997 hankittiin tukkipuuta 25 miljoonaa kuutiometriä. Tästä 41 prosenttia eli 10 miljoonaa kuutiometriä kuljetettiin jalostettavaksi Markkinapuun kulku 1997 Toimittajat: Aarre Peltola Sinikka Västilä 20.7.2000 538 Puuta virtaa Savosta Vuonna 1997 hankittiin tukkipuuta 25 miljoonaa kuutiometriä. Tästä 41 prosenttia eli 10 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

5 Puun korjuu ja kuljetus

5 Puun korjuu ja kuljetus 5 Puun korjuu ja kuljetus Vuonna 2008 sekä puunkorjuun että puutavaran kaukokuljetuksen yksikkökustannukset nousivat huomattavasti edellisvuodesta. Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen hakkuissa puunkorjuu

Lisätiedot

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen puunkorjuu maksoi vuonna 2006 keskimäärin 9,07 euroa kuutiometriltä. Niiden hakkuut ovat nykyisellään lähes täysin koneellistettuja (koneellistamisaste

Lisätiedot

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen puunkorjuu maksoi vuonna 2005 keskimäärin 8,96 euroa kuutiometriltä, mistä hakkuun osuus oli 5,59 euroa ja lähikuljetuksen 3,37 euroa. Hakkuiden

Lisätiedot

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen hakkuiden koneellistamisaste kasvoi hieman nousten 96 prosenttiin vuonna 2003. Puunkorjuu maksoi keskimäärin 8,47 euroa kuutiometriltä, mikä

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 4a/2016 Markus Strandström Metsäteho Oy

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 4a/2016 Markus Strandström Metsäteho Oy Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 215 Metsätehon tuloskalvosarja 4a/216 Markus Strandström Metsäteho Oy Tietoa tilastosta Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 8a/2018 Markus Strandström Metsäteho Oy

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 8a/2018 Markus Strandström Metsäteho Oy Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 217 Metsätehon tuloskalvosarja 8a/218 Markus Strandström Metsäteho Oy Tietoa tilastosta Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia

Lisätiedot

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Vuonna 2007 puunkorjuun yksikkökustannukset pysyivät ennallaan, mutta puun kuljettaminen kallistui hieman edellisvuoden kustannuksiin verrattuna. Puunkorjuu maksoi metsäteollisuuden

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Markus Strandström

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Markus Strandström Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 212 Markus Strandström Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Markus Strandström

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Markus Strandström Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 211 Markus Strandström Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Arto Kariniemi

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Arto Kariniemi Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 29 Arto Kariniemi Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä korjuumenetelmien

Lisätiedot

5 Hakkuut ja puun kuljetus

5 Hakkuut ja puun kuljetus Hakkuut ja puun kuljetus Markkinapuuta hakattiin vuonna 2011 samaan tahtiin kuin 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä keskimäärin. Hakkuumäärä nousi 2,4 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli yhden prosentin

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2016

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2016 Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 216 Metsätehon tuloskalvosarja 1a/217 Markus Strandström Metsäteho Oy Päivitetty 17.8.218 Tietoa tilastosta Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 1a/2017 Markus Strandström Metsäteho Oy

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Metsätehon tuloskalvosarja 1a/2017 Markus Strandström Metsäteho Oy Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 216 Metsätehon tuloskalvosarja 1a/217 Markus Strandström Metsäteho Oy Tietoa tilastosta Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia

Lisätiedot

5 Hakkuut ja puun kuljetus

5 Hakkuut ja puun kuljetus Hakkuut ja puun kuljetus Vuonna 2013 teollisuuden käyttöön hakattiin puuta kaikkiaan 6,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 11 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kun lisäksi energiapuun määräksi arvioitiin

Lisätiedot

5 Puun korjuu ja kuljetus

5 Puun korjuu ja kuljetus 5 Puun korjuu ja kuljetus Markkinapuuta hakattiin vuonna 2010 kaikkiaan 52 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli neljäsosan enemmän kuin taantumavuonna 2009. Hakkuutyömailla työskenteli keskimäärin 1 900 hakkuukonetta

Lisätiedot

Puunkorjuu- ja puutavaran kaukokuljetustilasto vuonna 2006

Puunkorjuu- ja puutavaran kaukokuljetustilasto vuonna 2006 Puunkorjuu- ja puutavaran kaukokuljetustilasto vuonna 26 Arto Kariniemi Arto Kariniemi 1 Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia

Lisätiedot

3 Tulokset. 3.1 Yleistä. 3.2 Havutukkien kulkuvirrat

3 Tulokset. 3.1 Yleistä. 3.2 Havutukkien kulkuvirrat 3 Tulokset 3.1 Yleistä Tärkeimmät hankinta-alueet, joista kertyi yhteensä kolmannes markkinapuusta, olivat vuosina 1994 ja 1997 Etelä- ja Pohjois-Savon sekä Keski-Suomen metsäkeskukset (liitteet 2 3, s.

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut alueittain 2013

Teollisuuspuun hakkuut alueittain 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Teollisuuspuun hakkuut alueittain 2013 21/2014 23.5.2014 Elina Mäki-Simola Vuoden 2013 teollisuuspuun hakkuut 56,1 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

5 Puun korjuu ja kuljetus

5 Puun korjuu ja kuljetus 5 Puun korjuu ja kuljetus Markkinapuuta hakattiin vuonna 2009 kaikkiaan 41,4 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 10 miljoonaa kuutiometriä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Hakkuutyömailla työskenteli keskimäärin

Lisätiedot

Puunkorjuun kustannukset ja olosuhteet sekä puutavaran kaukokuljetuksen kustannukset ja puutavaralajeittaiset. vuonna 1996.

Puunkorjuun kustannukset ja olosuhteet sekä puutavaran kaukokuljetuksen kustannukset ja puutavaralajeittaiset. vuonna 1996. Puunkorjuun kustannukset ja olosuhteet sekä puutavaran kaukokuljetuksen kustannukset ja puutavaralajeittaiset kuljetusmatkat vuonna 1996 Jouko Örn Metsätehon raportti 32 8.12.1997 Osakkaiden yhteishanke

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2014. Metsätehon tuloskalvosarja 7a/2015 Markus Strandström Metsäteho Oy

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2014. Metsätehon tuloskalvosarja 7a/2015 Markus Strandström Metsäteho Oy Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 214 Metsätehon tuloskalvosarja 7a/215 Markus Strandström Metsäteho Oy Tietoa tilastosta Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, helmikuu 11 1/11..11 Elina Mäki-Simola Helmikuun hakkuut,8 miljoonaa kuutiometriä Helmikuu oli harvinaisen kylmä koko

Lisätiedot

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS

5 PUUN KORJUU JA KULJETUS 5 PUUN KORJUU JA KULJETUS Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen hakkaamasta puusta korjattiin vuonna 2002 koneellisesti 96 prosenttia. Puunkorjuu maksoi keskimäärin 8,63 euroa kuutiometriltä, mikä oli

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, joulukuu 2010

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, joulukuu 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, joulukuu 21 5/211 2.2.211 Elina Mäki-Simola Joulukuun hakkuut 4,5 miljoonaa kuutiometriä Joulukuussa markkinahakkuiden

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, huhtikuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, huhtikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, huhtikuu 11 3/11 9..11 Elina Mäki-Simola Huhtikuun hakkuut,7 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuivat vilkkaina huhtikuussa.

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, marraskuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, marraskuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, marraskuu 211 2/212 11.1.212 Elina Mäki-Simola Marraskuun hakkuut 5,3 miljoonaa kuutiometriä Poikkeukselliset korjuukelit

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, elokuu 211 38/211 4.1.211 Elina Mäki-Simola Elokuun hakkuut 5, miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuivat elokuussa

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2008

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 28 43/28 2.12.28 Elina Mäki-Simola Lokakuun hakkuut, miljoonaa kuutiometriä Puukaupan

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2013

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 213 36/213 4.9.213 Yrjö Sevola Heinäkuun hakkuut 2,2 miljoonaa kuutiometriä Metsäteollisuus

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE n hakkuut ja työvoima, helmikuu 214 12/214 2.4.214 Elina Mäki-Simola Helmikuun hakkuut,7 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuvat

Lisätiedot

Puukauppa, joulukuu 2013

Puukauppa, joulukuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 3/2014 Puukauppa, joulukuu 2013 20.1.2014 Aarre Peltola Puukauppaa käytiin vuonna 2013 viidenneksen enemmän kuin vuotta aiemmin

Lisätiedot

Puukauppa, toukokuu 2012

Puukauppa, toukokuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 26/2012 Puukauppa, toukokuu 2012 11.6.2012 Aarre Peltola Yksityismetsistä ostettiin toukokuussa runsaasti puuta Metsäteollisuus

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2012

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2012 10/2012 7.3.2012 Elina Mäki-Simola Tammikuun hakkuut 4,7 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Kaukokuljetustilasto 2005

Kaukokuljetustilasto 2005 Kaukokuljetustilasto 25 Arto Kariniemi Kaukokuljetuksen tilastot 1 Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Kuljetustilasto seuraa kotimaisen raakapuun kuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä

Lisätiedot

Puukauppa, kesäkuu 2008

Puukauppa, kesäkuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Puukauppa, kesäkuu 2008 25/2008 11.7.2008 Aarre Peltola Alkuvuoden puukauppa vaisua Alkuvuoden tapaan myös kesäkuussa puukauppa

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2013

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, elokuu 213 38/213 3.9.213 Yrjö Sevola Elokuun hakkuut 4,6 miljoonaa kuutiometriä Teollisuuden puunhankinta vilkasta,

Lisätiedot

5 PUUKAUPPA JA HAKKUUT

5 PUUKAUPPA JA HAKKUUT 5 PUUKAUPPA JA HAKKUUT Raakapuumarkkinoilla oli vuonna 1996 voimakasta vaihtelua. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, ennen alueellisten sopimusten umpeutumista, puukauppaa käytiin vilkkaasti. Huhti elokuun

Lisätiedot

Puukauppa, tammikuu 2009

Puukauppa, tammikuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 6/2009 Puukauppa, tammikuu 2009 12.2.2009 Martti Aarne Puukauppa vähäistä ja hinnat laskussa tammikuussa Tammikuun puukauppa jäi

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2011 9/2011 9.3.2011 Elina Mäki-Simola Tammikuun hakkuut 4,7 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Puukauppa, kesäkuu 2009

Puukauppa, kesäkuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 27/2009 Puukauppa, kesäkuu 2009 7.7.2009 Aarre Peltola Puukauppa jatkoi mateluaan kesäkuussa Metsäteollisuuden puun ostomäärä yksityismetsistä

Lisätiedot

Tiedotteeseen on koottu tiedot teollisuuden

Tiedotteeseen on koottu tiedot teollisuuden Raakapuun käyttö Suomessa 1996 Toimittajat: Veli Suihkonen Irma Kulju 15.7.1997 397 Teollisuuden puunkäyttö lievässä laskussa Tiedotteeseen on koottu tiedot teollisuuden ja kiinteistöjen puunkäytöstä 1996.

Lisätiedot

Puukauppa, maaliskuu 2011

Puukauppa, maaliskuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 13/2011 Puukauppa, maaliskuu 2011 8.4.2011 Martti Aarne Maaliskuun puukauppa jäi miljoonaan kuutiometriin Puukaupan hiljaiselo

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 211 35/211 31.8.211 Elina Mäki-Simola Heinäkuun hakkuut 2, miljoonaa kuutiometriä Heinäkuussa

Lisätiedot

9 PUUN KÄYTTÖ. Tilastoa puun käytöstä Suomessa jäsentävät jako teolliseen ja ei-teolliseen puun käyttöön, jako kotimaiseen raakapuuhun

9 PUUN KÄYTTÖ. Tilastoa puun käytöstä Suomessa jäsentävät jako teolliseen ja ei-teolliseen puun käyttöön, jako kotimaiseen raakapuuhun 9 PUUN KÄYTTÖ Tilastoa puun käytöstä Suomessa jäsentävät jako teolliseen ja ei-teolliseen puun käyttöön, jako kotimaiseen raakapuuhun ja tuontipuuhun sekä raakapuulajeittaiset tiedot. Metsäteollisuuden

Lisätiedot

Puukauppa, helmikuu 2009

Puukauppa, helmikuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 9/2009 Puukauppa, helmikuu 2009 13.3.2009 Martti.Aarne Helmikuun puukauppa putosi 0,5 miljoonaan kuutiometriin Teollisuuden puun

Lisätiedot

Puukauppa, marraskuu 2012

Puukauppa, marraskuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 49/2012 Puukauppa, marraskuu 2012 14.12.2012 Yrjö Sevola Marraskuun puukauppa 2,5 miljoonaa kuutiometriä Yksityismetsien puukauppa

Lisätiedot

Korjuutilasto Arto Kariniemi. Tuloskalvosarja. Tuloskalvosarja Puunkorjuun tilastot 1. Metsäteho Oy

Korjuutilasto Arto Kariniemi. Tuloskalvosarja. Tuloskalvosarja Puunkorjuun tilastot 1. Metsäteho Oy Korjuutilasto 25 Arto Kariniemi Puunkorjuun tilastot 1 Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Korjuutilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä korjuumenetelmien

Lisätiedot

Puun ostot ja hinnat huhtikuu Kantohintojen nousu pysähtyi huhtikuussa. Päivitetyt tiedot metsätilaston taskujulkaisusta.

Puun ostot ja hinnat huhtikuu Kantohintojen nousu pysähtyi huhtikuussa. Päivitetyt tiedot metsätilaston taskujulkaisusta. Puun ostot ja hinnat huhtikuu 2000 Toimittajat: Martti Aarne Kaarina Linna 24.5.2000 529 Kantohintojen nousu pysähtyi huhtikuussa Puukaupan tahti on hiljenemässä kesää kohti mentäessä. Huhtikuussa metsäteollisuus

Lisätiedot

Puun käyttö 2013: Metsäteollisuus

Puun käyttö 2013: Metsäteollisuus Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 19/2014 Puun käyttö 2013: Metsäteollisuus 16.5.2014 Jukka Torvelainen Martti Aarne Metsäteollisuuden raakapuun käyttö nousi 64,5

Lisätiedot

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT 4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT Jo kahtena peräkkäisenä vuonna on markkinapuuta hakattu metsistämme ennätyksellisen paljon. Vuoden 1998 hakkuumäärä ylsi peräti 55 miljoonaan kuutiometriin. Vuoden 1997 hakkuuennätys

Lisätiedot

KAUKOKULJETUSTILASTO 2004

KAUKOKULJETUSTILASTO 2004 KAUKOKULJETUSTILASTO 2004 Projektiryhmä Jouko Örn ja Jouni Väkevä Rahoittajat A. Ahlström Oy, Järvi-Suomen uittoyhdistys, Koskitukki Oy, Kuhmo Oy, Metsähallitus, Metsäliitto Osuuskunta, Metsäteollisuus

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Arto Kariniemi

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna Arto Kariniemi Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2007 Arto Kariniemi Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain sekä

Lisätiedot

Hakkuumäärien ja pystykauppahintojen

Hakkuumäärien ja pystykauppahintojen A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Bruttokantorahatulot metsäkeskuksittain 2003 Toimittaja: Esa Uotila 18.6.2004 729 Kantorahatulot lähes 1,8

Lisätiedot

Piensahojen puunkäyttötutkimukset muodostavat osan Suomen puunkäytön

Piensahojen puunkäyttötutkimukset muodostavat osan Suomen puunkäytön Suomen piensahat 1998 Toimittajat: Esa Ylitalo Aarre Peltola Irma Kulju 14.4.2 523 Piensahat vähentyneet selvästi Piensahojen puunkäyttötutkimukset muodostavat osan Suomen puunkäytön kokonaismäärän selvittämistä.

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, syyskuu 2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, syyskuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE n hakkuut ja työvoima, syyskuu 214 4/214 4.11.214 Elina Mäki-Simola Syyskuun hakkuut,3 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut ennätysvauhdissa

Lisätiedot

Puukauppa, joulukuu 2012

Puukauppa, joulukuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 2/2013 Puukauppa, joulukuu 2012 16.1.2013 Yrjö Sevola Vuoden 2012 puukauppa 28 miljoonaa kuutiometriä Metsäteollisuus osti joulukuussa

Lisätiedot

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima helmikuu Helmikuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima helmikuu Helmikuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima helmikuu 2004 Toimittaja: Yrjö Sevola 25.3.2004 716 Helmikuun hakkuut

Lisätiedot

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat toukokuussa 3,3 miljoonaa

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat toukokuussa 3,3 miljoonaa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima toukokuu 2004 Toimittaja: Yrjö Sevola 30.6.2004 730 Toukokuun hakkuut

Lisätiedot

TILASTO: Teollisuuspuun kauppa, joulukuu 2014

TILASTO: Teollisuuspuun kauppa, joulukuu 2014 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 4/2015 TILASTO: Teollisuuspuun kauppa, joulukuu 2014 22.1.2015 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 4/2015 T I L A S T O Teollisuuspuun kauppa, joulukuu 2014 22.1.2015

Lisätiedot

Kantohintojen aleneminen edellisvuodesta. Reaalisesti pudotusta oli 4 prosenttia. nousivat ainoastaan Ahvenanmaalla

Kantohintojen aleneminen edellisvuodesta. Reaalisesti pudotusta oli 4 prosenttia. nousivat ainoastaan Ahvenanmaalla A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Bruttokantorahatulot metsäkeskuksittain 2004 Toimittaja: Esa Uotila 31.5. 2005 775 Kantohintojen lasku pudotti

Lisätiedot

388.$833$ -$ +$ Puukauppa

388.$833$ -$ +$ Puukauppa 388.$833$ -$ +$..887 5DDNDSXXPDUNNLQRLOODYXRVLROLHQQl W\NVHOOLVHQYLONDV6HNlSXXQRVWRHWWlKDN NXXPllULVVlVDDYXWHWWLLQXXGHWHQQlW\NVHW 0HWVlWHROOLVXXVRVWLUDDNDSXXWD\NVLW\LV PHWVLVWlNDLNNLDDQOlKHVPLOMRRQDDNXX

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2014 8/2014 10.3.2014 Elina Mäki-Simola Tammikuun hakkuut 5,6 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

5 PUUKAUPPA JA HAKKUUT

5 PUUKAUPPA JA HAKKUUT 5 PUUKAUPPA JA HAKKUUT Luvun tavoitteena on antaa kokonaiskuva puumarkkinoiden kehityksestä. Kattavimmin kuvataan raakapuun hintoja ja hakkuita. Pääpaino on vuoden 1995 puumarkkinatilastoilla, mutta esimerkiksi

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu Marraskuun hakkuut 6 miljoonaa kuutiometriä

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu Marraskuun hakkuut 6 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu 2005 Toimittaja: Yrjö Sevola 21.12.2005 800 Marraskuun hakkuut

Lisätiedot

Puukauppa, elokuu 2009

Puukauppa, elokuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 37/2009 Puukauppa, elokuu 2009 10.9.2009 Martti Aarne Puukaupassa lieviä piristymisen merkkejä elokuussa Teollisuus osti elokuussa

Lisätiedot

Puukauppa, helmikuu 2010

Puukauppa, helmikuu 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 8/2010 Puukauppa, helmikuu 2010 11.3.2010 Yrjö Sevola Helmikuun puukauppa vain 1,2 miljoonaa kuutiometriä Puukauppa mataa, vaikka

Lisätiedot

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat lokakuussa 5,0 miljoonaa

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat lokakuussa 5,0 miljoonaa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima Lokakuu 2004 Toimittaja: Yrjö Sevola 1.12.2004 748 Lokakuun hakkuut

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Heinäkuu Heinäkuun hakkuut 3 miljoonaa kuutiometriä

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Heinäkuu Heinäkuun hakkuut 3 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Heinäkuu 2007 Toimittaja: Yrjö Sevola 29.8.2007 882 Heinäkuun hakkuut 3

Lisätiedot

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat elokuussa 4,5 miljoonaa

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat elokuussa 4,5 miljoonaa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima elokuu 2004 Toimittaja: Yrjö Sevola 24.9.2004 741 Elokuun hakkuut

Lisätiedot

Metsäteollisuus on syyskuun alusta lähtien ostanut yksityismetsien puuta

Metsäteollisuus on syyskuun alusta lähtien ostanut yksityismetsien puuta Puun ostot ja hinnat marraskuu 2000 Toimittaja: Martti Aarne 14.12.2000 558 Puukaupassa 16 prosentin kasvu Metsäteollisuus on syyskuun alusta lähtien ostanut yksityismetsien puuta reilun miljoonan kuutiometrin

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2013

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, lokakuu 213 46/213 2.12.213 Elina Mäki-Simola Lokakuun hakkuut,6 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuivat vilkkaina

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu Marraskuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu Marraskuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Marraskuu 2006 Toimittaja: Yrjö Sevola 3.1.2007 848 Marraskuun hakkuut 5

Lisätiedot

2 Tutkimusmenetelmä ja aineisto

2 Tutkimusmenetelmä ja aineisto 2 Tutkimusmenetelmä ja aineisto 2.1 Tutkimusmenetelmä Kulkuvirroissa seurataan puun kuljetuksia leimikoiden hakkuista käyttöpaikoille. Hakkuun ja puun käytön välinen ajallinen viive on keskimäärin 5 6

Lisätiedot

Puukauppa, tammikuu 2011

Puukauppa, tammikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 7/2011 Puukauppa, tammikuu 2011 11.2.2011 Martti Aarne Tammikuun puukauppa 1,0 miljoonaa kuutiometriä Teollisuus osti tammikuussa

Lisätiedot

METSÄTEOLLISUUDEN RAAKA- JA JÄTEPUUN

METSÄTEOLLISUUDEN RAAKA- JA JÄTEPUUN 8/978 METSÄTEOLLISUUDEN RAAKA JA JÄTEPUUN KAUKOKULJETUKSET VUONNA 977 Arno Tuovinen MITSATIHD Opastinsilta 8 B 00520 HELSINKI 52 Puhelin 90400 SE LOS TE 8/978 8/978 METSÄTEOLLISUUDEN RAAKA JA JÄTEPUUN

Lisätiedot

Tukkipuun hakkuut olivat 2,4 ja kuitupuun 2,6 miljoonaa kuutiometriä. Edellisvuoden joulukuuhun verrattuna

Tukkipuun hakkuut olivat 2,4 ja kuitupuun 2,6 miljoonaa kuutiometriä. Edellisvuoden joulukuuhun verrattuna A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Joulukuu 2004 Toimittaja: Yrjö Sevola 27.1.2005 755 Joulukuun hakkuut 5

Lisätiedot

Puun hinnat metsäkeskuksittain 2008

Puun hinnat metsäkeskuksittain 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 13/2009 Puun hinnat metsäkeskuksittain 2008 24.4.2009 Pekka Ollonqvist Martti Aarne Vuoden 2008 reaalinen kantohintataso 14 prosenttia

Lisätiedot

Paperiteollisuuden työtaistelutoimet pitivät puumassa- ja paperitehtaat kiinni suurimman osan toukokuuta, ja se heijastui myös hakkuisiin.

Paperiteollisuuden työtaistelutoimet pitivät puumassa- ja paperitehtaat kiinni suurimman osan toukokuuta, ja se heijastui myös hakkuisiin. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Toukokuu 2005 Toimittaja: Yrjö Sevola 23.6.2005 779 Toukokuun hakkuut 2,6

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Syyskuu Syyskuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä

Markkinapuun hakkuut ja työvoima Syyskuu Syyskuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Syyskuu 2007 Toimittaja: Yrjö Sevola 30.10.2007 888 Syyskuun hakkuut miljoonaa

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE 36/2014

METSÄTILASTOTIEDOTE 36/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 36/2014 Puukauppa, heinäkuu 2014 21.8.2014 Martti Aarne Heinäkuun puukauppa 1,5 miljoonaa kuutiometriä Mänty- ja kuusitukin reaaliset

Lisätiedot

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat joulukuussa 5,5 miljoonaa kuutiometriä, 9 prosenttia

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat joulukuussa 5,5 miljoonaa kuutiometriä, 9 prosenttia A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Markkinapuun hakkuut ja työvoima Joulukuu 2005 Toimittaja: Yrjö Sevola 20.1.2006 802 Joulukuun hakkuut 5,5

Lisätiedot

massateollisuuden hake ja puru mukaan lukien, oli vuoden 2005 lopussa 11,2 miljoonaa kuutiometriä.

massateollisuuden hake ja puru mukaan lukien, oli vuoden 2005 lopussa 11,2 miljoonaa kuutiometriä. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden puuvarastot 31.12.2005 Toimittaja: Martti Aarne 7.2.2006 805 Mäntykuitupuuta yli 4 miljoonaa

Lisätiedot

Puun hinnat metsäkeskuksittain 2007

Puun hinnat metsäkeskuksittain 2007 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Puun hinnat metsäkeskuksittain 2007 13/2008 18.4.2008 Pekka Ollonqvist Martti Aarne Vuoden 2007 kantohintataso 24 prosenttia edellisvuotta

Lisätiedot

Puunkorjuu ja puutavaran kaukokuljetus vuonna Arto Kariniemi

Puunkorjuu ja puutavaran kaukokuljetus vuonna Arto Kariniemi Puunkorjuu ja puutavaran kaukokuljetus vuonna 2008 Arto Kariniemi Tilastoinnin tavoite ja julkaisut Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia puutavaralajeittain

Lisätiedot

4 Puukauppa. Kantohinnat

4 Puukauppa. Kantohinnat 4 Puukauppa Vuonna 2011 yksityismetsissä käytiin puukauppaa tavanomaista hiljaisemmin. Raakapuun kanto- ja hankintahinnat olivat edellisvuotta alemmalla tasolla, ja kantohinnoissa pudotus oli suurempi

Lisätiedot

Puukauppa kävi syyskuussa erittäin vilkkaana. Metsäteollisuuden viikoittaiset ostomäärät olivat 1,1 1,8 miljoonaa kuutiometriä.

Puukauppa kävi syyskuussa erittäin vilkkaana. Metsäteollisuuden viikoittaiset ostomäärät olivat 1,1 1,8 miljoonaa kuutiometriä. Puun ostot ja hinnat syyskuu 1997 Toimittajat: Eero Mikkola Kaarina Linna 22.10.1997 410 Metsäteollisuus osti syyskuussa lähes 6 miljoonaa kuutiometriä puuta Puukauppa kävi syyskuussa erittäin vilkkaana.

Lisätiedot

Puukauppa metsäkeskuksittain 2011

Puukauppa metsäkeskuksittain 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 7/2012 Puukauppa metsäkeskuksittain 2011 14.2.2012 Martti Aarne Pekka Ollonqvist Vuoden 2011 reaalinen kantohintataso 5 prosenttia

Lisätiedot

Puukauppa on käynyt tänä syksynä ennätyksellisen vilkkaana. Syksyn puukauppa huipentui lokakuussa, jolloin metsäteollisuus osti yksityismetsistä

Puukauppa on käynyt tänä syksynä ennätyksellisen vilkkaana. Syksyn puukauppa huipentui lokakuussa, jolloin metsäteollisuus osti yksityismetsistä Puun ostot ja hinnat lokakuu 1997 Toimittajat: Eero Mikkola Irma Kulju 18.11.1997 413 Puukaupassa ennätysvauhti lokakuussa Puukauppa on käynyt tänä syksynä ennätyksellisen vilkkaana. Syksyn puukauppa huipentui

Lisätiedot

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT 4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT Metsäteollisuus osti vuonna 2006 yksityismetsien puuta 32,4 miljoonaa kuutiometriä. Määrä nousi edellisen vuoden kuopasta 11 prosenttia, mutta jäi jonkin verran kymmenen vuoden keskiarvon

Lisätiedot

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT

4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT 4 PUUKAUPPA JA HAKKUUT Alkukesän vilkkaana käynyt puukauppa nosti metsäteollisuuden yksityismetsistä vuonna 2007 ostaman puumäärän 40,5 miljoonaan kuutiometriin, joka on uusi ennätys. Puukauppaa kiritti

Lisätiedot

4 Puukauppa ja hakkuut

4 Puukauppa ja hakkuut 4 Puukauppa ja hakkuut Puukauppa palasi vuonna 2010 normaalitasolle historiallisen huonon vuoden 2009 jälkeen. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat puuta yksityismetsistä 33 miljoonaa kuutiometriä,

Lisätiedot