B i h a n g Nu_ Liite. Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. poststyrelsens i pinlanö cirkulär. Henkilömuutoksia. Personalförändringar.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "B i h a n g Nu_ Liite. Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. poststyrelsens i pinlanö cirkulär. Henkilömuutoksia. Personalförändringar."

Transkriptio

1 1906 Liite Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin IX /I& a.lislsvvu.lta. B i h a n g Nu_3 tili poststyrelsens i pinlanö cirkulär för IbvCars :mår3.a.d.. Henkilömuutoksia. Kuollut: (7/s) ekspeditööri Johan Fredrik Diederichs (Postivaunupiiri). Eronneet omasta pyynnöstään: (3/3) postiasemanhoitaja Johan Eriksson (Härkmeri); (7/3) postiljooni Edvard Hellberg (Porvoo); (27/3)l postitoimituksenhoitaja Jaakko Toikkonen (Toikko). Nimitetyt: (3/3) kansakoulunopettaja August Emil Appel postiasemanhoitajaksi (Härkmeriin); (e/3) harjoittelija Elin Aspegren ja entinen postitoimituksenhoitaja Ida Vilhelmina Tolpo postitoimituksenhoitajiksi (Aspegren Vimpeliin ja Tolpo Jalasjarvelle); (7/3) ylim. postiljooni Karl Arthur Busk postiljooniksi; (26/3) harjoittelija Linnea Maria Mölsé postitoimituksenhoitajaksi (Pudasjarvelle); (27/3) maakauppias Antti Toikkonen postitoimituksenhoitajaksi (Toikkoon); (30/3) postitoimituksenhoitaja Elsa Lindholm ekspeditöörinapulaiseksi (Hankoon). Siirretyt: ( /3) postitoimituksenhoitaja Maria Elisabeth Mellberg Vehmaalta Pargasiin; (26/3) ekspeditöörinapulainen Anna Tervo Kajaanista Kuopioon. Harjoittelijoiksi otetut: (73) Ida Maria Holm (Munsalaan) ja Hanna Maria Castren Personalförändringar. Afliden: (7/3) expeditören Johan Fredrik Diederichs (Kup ép os tdis t ri k tet). Afgångna på egen begäran: (*/») poststationsföreståndaren Johan Eriksson (Härkmeri); (7/3) postiljonen Edvard Hellberg (Borgå); (27/3) postexpeditionsföreståndaren Jaakko Toikkonen (Toikko). Utnämnda: (3/3) folkskolläraren August Emil Appel till poststationsföreståndare (Härkmeri); (6/3) praktikanten Elin Aspegren och f. d. postexpeditionsföreståndaren Ida Vilhelmina Tolpo till postexpeditionsföreståndare (Aspegren i Vimpeli och Tolpo i Jalasjärvi); (7/3) e. 0. postiljonen Karl Arthur Busk till postiljon ; (26/3) praktikanten Linnea Maria Mölsé till postexpeditionsföreståndare (Pudasjärvi); (27/3) landthandlanden Antti Toikkonen till postexpeditionsföreståndare (Toikko); (3%) postexpeditionsföreståndaren Elsa Lindholm till expeditörsbiträde (Hangö). Transporterade: (6/3) postexpeditionsföreståndaren Maria Elisabeth Mellberg från Vehmaa till Pargas; (26/3) expeditörsbiträdet Anna Tervo från Kajana till Kuopio. Till praktikanter antagna: ( /3) Ida Alaria Holm (Munsala) och Hanna Maria

2 (Lohtajaan); (10/3) Onnea Aina Anna Laurin (Ylivieskaan); (12/3) Anna Helmi Mansnerus (Pyhäjärvelle Vp. L.); (13/3) Hellin Mielonen (Heinävedelle); (24/3) Johannes : Raitanen ja Aina Onerva Passinen (Nikolainkaupunkiin); (28/3) Sisko Helien Hakulinen (Saloon). 20 Castren (Lohtaja); (*%) Onnea Aina Anna Laurin (Ylivieska); (12/3) Anna Helmi Mansneras (Pyhäjärvi Vp. L.); (13/3) Hellin Mielonen (Heinävesi); (2*/3) Johannes Raitanen och Aina Onerva Passinen (Nikolaistad); (28/3) Sisko Helien Hakulinen (Salo). Virkavapautta nauttivat ja määrätyt: Tjenstlediga och tillförordnade: (*/») ekspeditöörinapulainen Kotkan postikonttorissa ja postiasemanhoitaja Kotkassa As. Maria E n g b lo m... sijainen: harjoittelija Hanna Masalin. ( /a) postitoimituksenlioitaja Maaningalla Aina lim a Vallden. sijainen: harjoittelijalovisa Snellman. (13/3) postitoimituksenlioitaja Virroilla Marie Louise Bär.. sijainen: harjoittelija Anna Elvira Bär. (23/a) ekspeditöörinapulainen Nikolainkaupungin postikonttorissa Sigrid Lovisa Vikman... sijainen: harjoittelija Saima Perttilä. postitoimituksenhoitaja Koskella H. L. Guslava Lisander sijainen: harjoittelija Hilja Ikonen. kirjanpitäjä Sortavalan postikonttorissa Karl Hilmer A u gust Ju rveliu s... sijainen: ekspeditöörinapulainen Kaarlo Johannes Aura; Auran sijainen: harjoittelija Ida Väisänen. ("/,) postitoimituksenhoitaja Salmella Marie Claudelin... sijainen: harjoittelija Mandi Härkönen. 5 p. maalisk. 20 p. tonkok.: 6 p. toukok.; 1 p. keiuäk.: 6 p. huhtik. 6 p. kesäk.: 23 p. maalisk. toistaiseksi; 1 p. kesäk.; 27] p. maalisk. toistaiseksi; (3/s) expeditörsbiträdet-vid postkontoret i Kotka och poststationsföreståndaren i Kotka As. Maria Engblom mars 20 maj; vikarie: praktikanten Hanna Masalin. (17/3) postexpeditionsföreståndaren i Maaninka Aina Ilma Validén. 1 april 6 maj; vikarie: praktikanten Lovisa Snellman. (' /3) postexpeditionsföreståndaren i Virrat Marie Louise B ä r.. 1 april 1 juli; j (23/3) I ( /«) vikarie: praktikanten Anna Elvira Bär. expeditörsbiträdet vid postkontoret i Nikolaistad Sigrid Lovisa V i k m a n...6 april 6 juni; vikarie: praktikanten Saima Perttilä. postexpeditionsföreståndaren i Koski H. L. Gustava Lisander 23 mars t. v.; vikarie: praktikanten Hilja Ikonen. bokhållaren vid postkontoret i Sordavala Karl Hilmer A u gust Jurvelius... 1 april lju n i; vikarie: exspeditörsbiträdet Kaarlo Johannes Aura; d. för Aura: praktikanten Ida Väisänen. postexpeditionsföreståndaren i Salmi Marie Claudelin mars t. v.; vikarie: praktikanten Mandi Härkönen.

3 21 v. t. postitoimituksenboitaja Pihtiputaalla Gideon Petterson...10 p. huhtik. 10 p. kesäk; sijainen: harjoittelija Hellin Bertha Petterson. t. f. postexpeditionsföreständaren i Pihtipudas Gideon Petterson... vikarie: praktikanten Hellin Bertha Petterson. 10 april 10 juni; Muutoin ovat määrätyt toimittamaan: För öfrigt kafva förordnats att bestrida: <7s) postitoimituksenhoitajantointa Teeri järvellä... neiti Alexandra Vilhelmina Vickroos. ( /») lajittelijanvirkaa Turun postikonttorissa... harjoittelija Hilma Maria Gustafsson. ekspeditöörinvirkaa Postivaunupiirissä... lajittelija Juho Taavi Kojonen; sijainen: harjoittelija Heikki Björklund. (23/3) ekspeditöörinapulaisenvirkaa Salon postikonttorissa :.. (31/a) 6 p. niaalisk. toistaiseksi: 1 p huhtik. 1 p. lokak.: 9 p. maalisk. toistaiseksi viran ollessa avoinna: 1 p. lokak.: harjoittelija Edith Sjöblom. ekspeditöörinapulaisenvirkaa Kajaanin postikonttorissa.. 31 p. maalisk. toistaiseksi viran ollessa avoinna: harjoittelija Fanny Tervo. (Vä) postexpeditionsföreståndarebefattningen i Teerijärvi... fröken Alexandra Vilhelmina Vickroos. (%) en sorteraretjenst vid postkontoret i Åbo..... praktikanten Hilma Maria Gustafsson. en expeditörstjenst i Ivupép o std istrik tet... sorteraren Juho Taavi Kojonen; vikarie: praktikanten Heikki Björklund. (23/3) expeditörsbiträdestjensten vid postkontoret i Salo.... praktikanten Edith Sjöblom. (31/3) expeditörsbiträdestjensten vid postkontoret i Kajana... praktikanten Fanny Tervo. 6 mars t. v.: 1 april 1 okt.: 9 mars t. v. under vakans: 1 april 1 okt.: 31 mars t. v. under vakans:

4 22 11 :n 2 mom:n mukaan Armollisessa julistuksessa helmikuun 7 päivältä 1888 ilmoitetaan postitoimistoille seuraava Postihallituksen maaliskuulla antama kirjoitus. (4) Päätös 10:nen piirin postintarkastaj an Iloni an tsin -H am - maslahden postin kuljettajani pyynnöstä tekemään tiedusteluun, ovatko postinkuljettajat, jotka ovat ilman maalaiskirjeenkantovelvollisuutta, velvolliset silti jättämään postilähetyksiä yksityisten postitien varrelle asettamiin laatikkoihin ja siinä tarkoituksessa poikkeamaan tien läheisiin taloihin. Palautetaan 10:nen piirin postintarkastajalle ilmoituksella että postinkuljettaja, joka kontrahtinsa mukaan ei toimi postinkuljettajana maalaiskirjeenkantajan velvollisuudella, ei ole velvollinen matkoillaan pysähtymään muihin kuin kontrahdissa määrättyihin paikkoihin sekä ett ei hän liioin ole velvollinen muissa paikoissa, kuin mihin pysähtyy tai joissa viipyy hevostaan syöttämässä, tyhjentämään kirjelaatikkoja tai laskemaan lähetyksiä kirjelaatikkoihin, joita yksityiset henkilöt siinä tarkoituksessa ovat tien varrelle asettaneet. Maaliskuun 19 p:nä N:o Jemlikt 11 mom. 2 i Nådiga kungörelsen af den 7 februari 1888 delgifves postanstalterna följande ifrån Poststyrelsen under mars månad utfärdade skrifvelse. (4) Resolution å postinspektörens i 10:de distriktet på anhållan af postförarene å linjen Ilomantsi Hammaslahti gjorda förfrågan, huruvida postförare, som icke hafva landtbrefbäringsskyldighet, äro förpliktade att det oaktadt aflämna postförsändelser i enskilda personers utmed postvägen utställda breflådor och för sådant ändamål vika in till i närheten af vägen belägna gårdar. Återgår till postinspektören i 10:de distriktet med underrättelse, att postförare, som jemlikt kontraktet ej fungerar såsom postförare med landsbrefbäringsskyldighet, ej är pliktig att under sina färder göra halt å andra platser än de i kontraktet bestämda ätvensom att det icke häller åligger honom att å andra ställen än där han stannar eller dröjer lör att fodra sin häst, tömma breflådor eller nedlägga försändelser i breflådor, bvilka af enskilda personer i sådant syfte utställts invid vägen. Den 19 mars N:o Eri tiedonantoja. Neljätoista uutta postipysäkkiä tulee avattavaksi ensi huhtikuun 1 päivänä, nim ittäin: Suvenmäen kylässä Raudun pi- Diverse underrättelser. Fjorton nya posthaltpunkter komma att öppnas den 1 instundande april, nämligen: i SuvenmäM by af Rautus socken,

5 23 täjää, kuuluen lähinnä Raudun postitoimituksen allé; Paimelan kylässä Hollolan pitäjää, kuuluen lähinnä Lahden postikonttorin alle; Nihtoisen kylässä Virmon pitäjää, kuuluen lähinnä Turun postikonttorin alle; Vihtarin kylässä Heinäveden pitäjää, kuuluen lähinnä Heinäveden postitoimituksen alle; Pirttiselän pysähdyslaiturin luona Suonnejoen pitäjässä Kuopion Mikkelin radan varrella, kuuluen lähinnä Suonnejoen postitoimituksen alle; Pöllölän kylässä Teiskon pitäjää, kuuluen lähinnä Tampereen postikonttorin alle; Påskmarkin kylässä Kristiinan maaseurakunnassa, kuuluen lähinnä Kristiinan postikonttorin alle; Laitalan talolla Toholammcn pitäjässä, kuuluen lähinnä Kannuksen postitoimituksen alle; nimellä Katajamäki Karhulan kylässä Pihlajaveden pi. täjää, kuuluen lähinnä Pihlajaveden postitoimituksen alle; Viitaniemen kylässä Kaavin pitäjää, kuuluen lähinnä Kaavin postitoimituksen alle; Saramon kylässä Nurmeksen pitäjää, kuuluen lähinnä Nur. meksen K. L. postitoimituksen alle; Ny. rölän kylässä Jyväskylän pitäjää, kuuluen lähinnä Vesangan 2:sen luokan postitoimituksen alle; sekä Nuoran kylässä Viipurin pitäjää ja Kaislahden kylässä Johanneksen pitäjää, molemmat kuuluen lähinnä Viipurin postikonttorin alle. närmast underlydande postexpeditionen i Rautu; i Paimela by al Hollola socken, närmast underlydande postkontoret i Lahti; i Nihtoinen by af Virmo socken, närmast underlydande postkontoret i Åbo; i Vihtari by af Heinävesi socken, närmast underlydande postexpeditionen i Heinävesi; invid PirttiselM jernvägsplatform i Suonnejoki socken vid Kuopio St Michel bandel, närmast underlydande postexpeditionen i Suonnejoki; i Pöllölä by af Teisko socken, närmast underlydande postkontoret i Tammerfors; i Påskmark by af Kristinestads landsförsamling, närmast underlydande postkontoret i Kristinestad; å Laitala gård i Toholampi i Kannus; under benämning Katajamäki i Karhula by af Pihlajavesi i Pihlajavesi; i Viitaniemi by af Kaavi i Kaavi; i Saramo by af Nurmes i Nurmes K. L.; i Nyrölä by af Jyväskylä socken, närmast underlydande postexpeditionen af 2:dra klassen i Vesanka; samt i Nuora by af Viborgs socken och Kaislahti by af Johannes socken, hvardera närmast underlydande postkontoret i Viborg. Oikaisu: Kiertokirjeliitteessä N:o 2 viime helmikuulta on sivulla 10, 8 rivi ylhäältä lukien: Juhannuskylä; pitää olla Johannes. Rättelse: I cirkulärbihanget N:o 2 tör sistlidne februari månad står å sid. 10, rad 9 uppifrån: Juhannuskylä; bör vara Johannes. Helsingissä, J. Simeliuksen perill. kirjap. osakeyhtiö, 1906.

Afgångna på egen begäran: (3/4) postexpeditionsföreståndaren

Afgångna på egen begäran: (3/4) postexpeditionsföreståndaren 1917 Liite Bihang N:o 4 Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin H uhtikuulta.. - ' l tili Poststyrelsens i Finland cirkulär för A p ril m ånad. Henkilöinuutoksia. Kuollut: (28/4)-postiljooni Matts Thure

Lisätiedot

Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. poststyrelsens i finlanö cirkulär. Personalförändringar. Henkilömuutoksia. L iite N:0 5

Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. poststyrelsens i finlanö cirkulär. Personalförändringar. Henkilömuutoksia. L iite N:0 5 1 9 0 0 B i h a n g tili poststyrelsens i finlanö cirkulär L iite N0 5 Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin för Zbvdlaj månad. T o v i ^ i o l s v i i a l t a. Personalförändringar. Aflidne (l3/5)

Lisätiedot

Liite N:0 1 tili. Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. poststyrelsens i pintani) cirkulär. Henkilömuutoksia. Personalförändringar.

Liite N:0 1 tili. Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. poststyrelsens i pintani) cirkulär. Henkilömuutoksia. Personalförändringar. 1901 Bihan g Liite N:0 1 tili poststyrelsens i pintani) cirkulär Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin för Jartnari månad. Tammikuulta. Personalförändringar. Henkilömuutoksia. Afliden: (l6/i) postexpeditionsföreståndaren

Lisätiedot

1913 Liite. Bih^ng till. Poststyrelsens i Finland cirkulär. Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin. Personalförändringar. Henkilömuutoksia.

1913 Liite. Bih^ng till. Poststyrelsens i Finland cirkulär. Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin. Personalförändringar. Henkilömuutoksia. 1913 Liite Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin Huhtikuulta. Bih^ng till Poststyrelsens i Finland cirkulär för April månad. Henkilömuutoksia. Kuolleet: (-/4) reviisori Karl Fredrik Mathias Helenius

Lisätiedot

L i i t e. Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. Poststyrelsens i Finland cirkulär. Afgångna på egen begäran: (16/i) poststationsföreståndaren

L i i t e. Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. Poststyrelsens i Finland cirkulär. Afgångna på egen begäran: (16/i) poststationsföreståndaren 1908 L i i t e B i h a n g tili JH± Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin Poststyrelsens i Finland cirkulär för T a m i m. i l K i iv i lt a,. Xa n t i a r i m ä im a cä.. Henkilömuutoksia. Persona!

Lisätiedot

Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin

Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin 1903 Liite Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin B i h a n g JhoJi tili Poststyrelsens i pinland cirkulär för ^vtca,i's månad. Heiikilömuutoksiii. Eronneet oinasta pyynnöstään: ( u /a ) postitoimituksenhoitaj

Lisätiedot

J praktikanten Simo Sulo Edvard Grönroos

J praktikanten Simo Sulo Edvard Grönroos I9'0 Liite B ihan g N:o 3 Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin Poststyrelsens i Finland cirkulär tili Maaliskuulta. Mars månad. Henkilöin uutoksia. Personalförändringar. Kuolleet: (5/3) postitoimituksenhoitaja

Lisätiedot

Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. poststyrelsens i pintani) cirkulär. Heiilulömuutoksi«j. Personalförändringar.

Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. poststyrelsens i pintani) cirkulär. Heiilulömuutoksi«j. Personalförändringar. 1905 Liite B i h a n g N:0 5 tili Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin To-ukokuvilta. poststyrelsens i pintani) cirkulär för mår.ad. Heiilulömuutoksi«j. Kuollut: (*%) ekspeditöörinapulainen Bruno Wilhelm

Lisätiedot

N:o ? L iite Bihang tili. Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin. Poststyrelsens i Finland cirkulär för

N:o ? L iite Bihang tili. Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin. Poststyrelsens i Finland cirkulär för 191? L iite Bihang tili Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin N:o 12 Poststyrelsens i Finland cirkulär för J o u l u k u u lt a. D e c e m b e r m å n a d. H e n k ilö m u u to k s ia. P e rso n a lfö

Lisätiedot

Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen ä jernvägarne i landet.

Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen ä jernvägarne i landet. ÉitinUt. 1900. Från Poststyrelsen i Finland. N:o XI. 1 8. Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen ä jernvägarne i landet. Från och med den 14 innevarande Oktober tillsvidare komma löljande

Lisätiedot

B i h a n g N:o il. Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. poststyrelsens i finlanö cirkulär. Henkii ömuutoksia. Personalförändringar.

B i h a n g N:o il. Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. poststyrelsens i finlanö cirkulär. Henkii ömuutoksia. Personalförändringar. 1904 Liite Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin ^ v ie a r r a s lc x iiilta. B i h a n g N:o il tili poststyrelsens i finlanö cirkulär för Novemtoer m ånad. Henkii ömuutoksia. Kuolleet: (n/n) posti

Lisätiedot

Suomen Postihallituksesta.

Suomen Postihallituksesta. i e r f 0 j» t } e. 1905. Suomen Postihallituksesta. 3. Koskeva erityisten uusien postitoimistojen perustamista ja ennen olevien postitoimistojen muodostamista. Keisarillisen Senaatin myöntymyksellä tulevat

Lisätiedot

191? Liite Bihang till

191? Liite Bihang till 191? Liite Bihang till Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin * Poststyrelsens i Finland cirkulär Elokuulta. Augusti månad. Henkilömuutokisia. P ersonalförändringar. Kuollut: (21/8) postitoimituksenhoitaja

Lisätiedot

1901 B i h a n g tili. Liite N:0 4. Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin. poststyrelsens i finland cirkulär. Personalförändringar.

1901 B i h a n g tili. Liite N:0 4. Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin. poststyrelsens i finland cirkulär. Personalförändringar. 1901 B i h a n g tili poststyrelsens i finland cirkulär för -A-pril månad. Liite N:0 4 Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin Hvtlj-töJsia.'viita,. Personalförändringar. Aflidne: (10/4) postexpeditionsföreståndaren

Lisätiedot

Personalförändringar. Henkilömuutoksia. Alliden: (9/,) postiljonen Urho Mikael Kaijanen (Uleåborg).

Personalförändringar. Henkilömuutoksia. Alliden: (9/,) postiljonen Urho Mikael Kaijanen (Uleåborg). Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin T am m ikuulta. Poststyrelsens i Finland cirkulär för Januari m ånad. Henkilömuutoksia. Kuollut: (9/i) postiljooni Urho Mikael Kaijanen (Oulu). Eronneet omasta

Lisätiedot

Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen å jernvägarne i landet

Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen å jernvägarne i landet 2 8. Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen å jernvägarne i landet Med föranledande af att förändrad tidtabell för Finska Statsjernvägarne träder i gällande kraft frun.och med d m

Lisätiedot

12J2 Liite Bihang Ntos

12J2 Liite Bihang Ntos 12J2 Liite Bihang Ntos Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin Poststyrelsens i Finland cirkulär Elokuulta. Augusti månad. tili för Henkilömuutoksia. Kuollut: (s/ 8) postitoimituksenhoitaja Stefan Riikka

Lisätiedot

Liite B i h a n g N:o 12

Liite B i h a n g N:o 12 1917 Liite B i h a n g N:o 12 Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin Poststyrelsens i Finland cirkulär tili J oulu k u u lta. D eeem ber m ånad. H e n k ilö n m u to k sia. Kuolleet: (17/1S) ekspeditööri

Lisätiedot

Liite N:o 6. Poststyrelsens i fintanö cirkulär. Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin. Personalförändringar. Henkilömuutoksia.

Liite N:o 6. Poststyrelsens i fintanö cirkulär. Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin. Personalförändringar. Henkilömuutoksia. 1901 B i h a n g tili Poststyrelsens i fintanö cirkulär för XvLTii månad. Liite N:o 6 Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin redessusvru-lta,. Personalförändringar. Afgångna på egen begäran: (7/B) poststationsföreståndaren

Lisätiedot

Bihang C. till. Poststyrelsens cirkulär för år 1900.

Bihang C. till. Poststyrelsens cirkulär för år 1900. 1900. N:o 7. Bihang C till Poststyrelsens cirkulär för år 1900. (Förändringar i postgången. Vidfästes postanstalternas landsväga-postgångstidtabell. Åberopad nummer hänvisar till nämnde tabell.) Å. Angående

Lisätiedot

J Liite Bihang. Henkilönmutoksia. Personalförändringar. Augusti månad. Elokuulta.

J Liite Bihang. Henkilönmutoksia. Personalförändringar. Augusti månad. Elokuulta. J 9 0 9 Liite Bihang till Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin Poststyrelsens i Finland cirkulär Elokuulta. Augusti månad. Henkilönmutoksia. Kuollut: (29/8) postinhoitaja Henrik Emil Ludvig Skog (Hamina).

Lisätiedot

1908 Liite. Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. Poststyrelsens i pinland cirkulär. Hcnkilömmitoksia. Personalförändringar.

1908 Liite. Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. Poststyrelsens i pinland cirkulär. Hcnkilömmitoksia. Personalförändringar. 1908 Liite B i h a n g tili J o_7 Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin Poststyrelsens i pinland cirkulär för Z E ^ e im. ä ls w u. lt a. T i a l i m l t T ^ a d.. Hcnkilömmitoksia. Postilaitokselle

Lisätiedot

Liite till N:0 3. Henkilöni uutoksia. Suomen postihallitnksen kiertokirjeisiin. Poststyrelsens i pinlanö cirkulär

Liite till N:0 3. Henkilöni uutoksia. Suomen postihallitnksen kiertokirjeisiin. Poststyrelsens i pinlanö cirkulär 1900 Bihang Liite till N:0 3 Poststyrelsens i pinlanö cirkulär Suomen postihallitnksen kiertokirjeisiin för 2^ a.rs månad. I v C a.a l is l E V i 'u l t a. P e r s o n a lf ö r ä n d r in g a r. U t n

Lisätiedot

!2!3 Liite B ih an g 2122 till

!2!3 Liite B ih an g 2122 till !2!3 Liite B ih an g 2122 till Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin Poststyrelsens i Finland cirkulär Tammikuulta. Januari månad. Henkilömuutoksia. Eronneet omasta pyynnöstään: (16/i) postiasemanhoitaja

Lisätiedot

Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin. Poststyrelsens i Finland cirkulär. Maaliskuulta. Mars månad.

Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin. Poststyrelsens i Finland cirkulär. Maaliskuulta. Mars månad. Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin Maaliskuulta. Poststyrelsens i Finland cirkulär för Mars månad. Heiikilöinuutoksiii. Personalförändringar. Kuollut: ( /3) postitoiraitubsonhoitaja Afiiden: (6/3)

Lisätiedot

Bi han g N:o_8 till. isis Liite. Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin. Poststyrelsens i Finland cirkulär. Personalförändringar. Heiikilömuutoksia.

Bi han g N:o_8 till. isis Liite. Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin. Poststyrelsens i Finland cirkulär. Personalförändringar. Heiikilömuutoksia. isis Liite Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin Elokuulta. Bi han g N:o_8 till Poststyrelsens i Finland cirkulär för A ugusti månad. Heiikilömuutoksia. Kuollut: (17/8) postiljooni Pekka Juho Immonen

Lisätiedot

1904 Liite. B i b. a n g j^o J2. Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. Poststyrelsens i pinland cirkulär. Htni kilit muutoksi a.

1904 Liite. B i b. a n g j^o J2. Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. Poststyrelsens i pinland cirkulär. Htni kilit muutoksi a. 1904 Liite Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin B i b. a n g j^o J2 tili Poststyrelsens i pinland cirkulär för J" 0 'u.l'u.lr'u.u.lta. D ecem ber m å n a d. Htni kilit muutoksi a. Eronneet oinasta

Lisätiedot

Aiiidne: (25/n) p ostexpedition sföreståndaren Jooseppi Samuel Anttila (Bjömilä); (28/n) postexpeditionsföreståndaren Antti \ Toikkonen (Toikko)..

Aiiidne: (25/n) p ostexpedition sföreståndaren Jooseppi Samuel Anttila (Bjömilä); (28/n) postexpeditionsföreståndaren Antti \ Toikkonen (Toikko).. 1912 Liite Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin Marraskuulta. Bihan g till Poststyrelsens i Finland cirkulär för November månad. Henkilönmutoksia. Personalförändringar. Kuolleet: (25/u ) postitoimituksenhoitaja

Lisätiedot

löjs Liite Bi han g 19_

löjs Liite Bi han g 19_ löjs Liite Bi han g 19_ Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin Poststyrelsens i Finland cirkulär till K esäkuulta. Ju n i månad. Henkilömuutoksia. Kuolleet: (15/2) (postiasemanhoitaja A r thur Gideon

Lisätiedot

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO Työttömyysaste, työnhakijat ja työpaikat - Arbetslöshetstalet, och 100 kpl/st. Kuntaliitos Sammatin kanssa 1.1.2009 - Kommunsammanslagning med Sammatti 1.1.2009 Kuntaliitos Karjalohjan ja Nummi-Pusulan

Lisätiedot

Liite N:0 4 tili. poststyrelsens i pinlanö cirkulär. Suonten postihaltituksen kiertokirjeisiin. Personalförändringar. Henkilöinuutoksia.

Liite N:0 4 tili. poststyrelsens i pinlanö cirkulär. Suonten postihaltituksen kiertokirjeisiin. Personalförändringar. Henkilöinuutoksia. 1900 Bihang Liite N:0 4 tili poststyrelsens i pinlanö cirkulär för Suonten postihaltituksen kiertokirjeisiin - Ä - p r il 3axå,xia,cL. X 3.ia.lxti3s-L nj.lta,. Generalpostdirektören Hj. Lagerborg åtnjuter

Lisätiedot

i9»o Liite Bihan g till Poststyrelsens i Finland cirkulär Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin Personalförändringar. Henkilöinuntoksia.

i9»o Liite Bihan g till Poststyrelsens i Finland cirkulär Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin Personalförändringar. Henkilöinuntoksia. i9»o Liite Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin Lokakuulta. Bihan g till Poststyrelsens i Finland cirkulär för O ktober månad. Henkilöinuntoksia. Personalförändringar. Eronneet oinasta pyynnöstään:

Lisätiedot

Liite B i h an g L L igj

Liite B i h an g L L igj Liite B i h an g L L igj Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin Poststyrelsens i Finland cirkulär till H einäkuulta. J u li m ånad. Keisarillinen Senaatti on heinäkuun 14 päivänä esiteltäessä ehdotusta

Lisätiedot

Bihang C. till. Poststyrelsens cirkulär för år 1900.

Bihang C. till. Poststyrelsens cirkulär för år 1900. 1900. N:o 8. Bihang C till Poststyrelsens cirkulär för år 1900. (Förändringar i postgången. Vidfästes postanstalternas landsväga-postgångstidtabell. Åberopad nummer hänvisar till nämnde tabell.) A. Angående

Lisätiedot

B i h a n g JL _1 tili

B i h a n g JL _1 tili 1904 Liite Suomen poslihallituksen kiertokirjeisiin B i h a n g JL _1 tili Poststyrelsens i pinlanö cirkulär för a x ^ a a lis lc v v ia lta,. Henkilömuutoksia. Kuollut: (31/a) postiasemanhoitaja Anders

Lisätiedot

1904. Suomen Postihallituksesta. N:o I.

1904. Suomen Postihallituksesta. N:o I. u t M \\x \t 1904. Suomen Postihallituksesta. N:o I. l. Koskeva uusien postitoimistojen perustamista ja erityisten ennen olevien postitoimistojen muodostamista. Annetun myöntymyksen nojalla tulevat ensi

Lisätiedot

Kiertokirje. 24. Koskeva uusien postitoimistojen perustamista sekä erinäisten ennen olevien postitoimistojen muodostamista.

Kiertokirje. 24. Koskeva uusien postitoimistojen perustamista sekä erinäisten ennen olevien postitoimistojen muodostamista. Kiertokirje. 1911. S u o m en P o s t i h a l l l t u k s e s t a. N:o XVI. 24. Koskeva uusien postitoimistojen perustamista sekä erinäisten ennen olevien postitoimistojen muodostamista. Keisarillisen

Lisätiedot

UtUlxtit. )3I)B Suomen Postihallituksesta. H:» 11

UtUlxtit. )3I)B Suomen Postihallituksesta. H:» 11 UtUlxtit )3I)B Suomen Postihallituksesta. H:» 11 2. Koskeva erityisten uusien postitoimistojen perustamista ja ennen olevien postitoimistojen muodostamista. Keisarillisen Senaatin myöntymyksellä tulevat

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N:o N:o 70. Kiertokirje postinkulj etuksesta valtionrautateillä.

KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N:o N:o 70. Kiertokirje postinkulj etuksesta valtionrautateillä. 1944 POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA N:o 70-71 N:o 70. Kiertokirje postinkulj etuksesta valtionrautateillä. Tulevan huhtikuun 1 päivästä tapahtuu postinkuljetus valtionrautateillä seuraavissa

Lisätiedot

CIRKULÄR SAMLING KIERTOKIRJE- KOKOELMA. N :o POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS

CIRKULÄR SAMLING KIERTOKIRJE- KOKOELMA. N :o POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE- KOKOELMA 1 9 3 5 Sisällys: N:o 126. Puheluasemien perustamisesta. N:o 127. Muutoksista ja lisäyksistä yhdvspuhelutaksaan. POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄR

Lisätiedot

1892, Från Poststyrelsen i Finland M 111,

1892, Från Poststyrelsen i Finland M 111, 1892, Från Poststyrelsen i Finland M 111, s. Angående inrättande a f särskilda nya postanstalter och postgångar. Med Kejserliga Senatens dertill gifna tillstånd, uti skrifvelser för den 29 Maj och den

Lisätiedot

Kiertokirje. 8 Muutoksia lähetettävien sisäänkirjoitettujen ja arvolähetysten rekisteröimisestä annettuihin määräyksiin.

Kiertokirje. 8 Muutoksia lähetettävien sisäänkirjoitettujen ja arvolähetysten rekisteröimisestä annettuihin määräyksiin. Kiertokirje. 1912. Suom en P o s tih a llitu k s e s ta. N:o Yli. 8. Muutoksia lähetettävien sisäänkirjoitettujen ja arvolähetysten rekisteröimisestä annettuihin määräyksiin. Postihallituksen 24 helmikuuta

Lisätiedot

SUKUSELVITYKSEN KOHDE. Ulrika (Ulla*) Pietarintytär (Sahlström) Uotila s. 24.12.1822 Pälkäne

SUKUSELVITYKSEN KOHDE. Ulrika (Ulla*) Pietarintytär (Sahlström) Uotila s. 24.12.1822 Pälkäne SUKUSELVITYKSEN KOHDE Ulrika (Ulla*) Pietarintytär (Sahlström) Uotila s. 24.12.1822 Pälkäne ja hänen jälkeläisiään kolme sukupolvea yhteensä 36 taulua Tulostettu: 18.09.2011 Tekijä: Marja-Liisa Siikonen

Lisätiedot

Puutiojärvi 16.1.2014

Puutiojärvi 16.1.2014 Puutiojärvi 16.1.2014 TAULU 1 I Lars Laakkonen, Drg. Torp., s. 1798, k. 17.4.1838 Kuopio Ryönä. Puoliso: 29.7.1827 Riistavesi Hedvig Hämäläinen, s. 1802. Brita Caisa Laakkonen, s. 20.3.1824 Kuopio Ristavesi.

Lisätiedot

lä? Liite Bihang Nfgj?

lä? Liite Bihang Nfgj? j lä? Liite Bihang Nfgj? tili Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin Poststyrelsens i Finland cirkulär Elokuulta. Augusti månad. Henkilöni uutoksia. Kuolleet: (5/8) postiljooni Samuel Pyykkö (Oulu) ja

Lisätiedot

Kala tapahtuma Fiske evenemang

Kala tapahtuma Fiske evenemang 1 Kala tapahtuma Fiske evenemang 1. Kokkolan kalamarkkinat Karleby fiskmarknad Kalaa myydään Suntin rannalla / Fisk säljs vid Sundet (Utanför Idrottsgården) Ohjelmallinen tapahtuma /Evenemang med programinslag

Lisätiedot

Sukuselvityksen kohde. Anders "Antti" Bro. s. 1748. ja hänen jälkeläisiään yhteensä 25 taulua. Tulostettu: 20.04.2015

Sukuselvityksen kohde. Anders Antti Bro. s. 1748. ja hänen jälkeläisiään yhteensä 25 taulua. Tulostettu: 20.04.2015 Sukuselvityksen kohde Anders "Antti" Bro s. 1748 ja hänen jälkeläisiään yhteensä 25 taulua Tulostettu: 20.04.2015 Tekijä: Asko Vuorinen Lokirinne 8 A 25 02320 Espoo Puhelin 0440-451022 askovuorinen@gmail.com

Lisätiedot

1808. Från Poststyrelsen i Finland. N:o XXX.

1808. Från Poststyrelsen i Finland. N:o XXX. ith Ut. 1808. Från Poststyrelsen i Finland. N:o XXX. 46. Angående inrättande af särskilda nya och ombildning af en del förut befintliga postanstalter. Jemlikt Nådigt förordnande kommer från den 1 nästinstundande

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KO KO ELMA

KIERTO KIRJE KO KO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KO KO ELMA 1965 No 130 Posti- ja lennätinhallitus julistaa haettaviksi seuraavat virat ja toimet: Posti- ja lennnätinhallit uksen kansliaosastossa yksi apulaisasianvalvojan

Lisätiedot

B i h a n g N 0_8 tili

B i h a n g N 0_8 tili 1907 L iite Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin E l d s i a i a l t a,. B i h a n g N 0_8 tili Poststyrelsens i pinlanö cirkulär för -A.vi.g-u.sti Ma.åaa.a.tä.. Hcnkilömuutoksia. Kuolleet: ( Vs) postiljooni

Lisätiedot

KIERTOKIRJE* KOKOELMAAN CIRKULÄRSAMLING BIHANG B TILL POST, OCH TELEGRAFSTYRELSENS LIITE B POSTI, JA LENNÄTINHALLITUKSEN

KIERTOKIRJE* KOKOELMAAN CIRKULÄRSAMLING BIHANG B TILL POST, OCH TELEGRAFSTYRELSENS LIITE B POSTI, JA LENNÄTINHALLITUKSEN LIITE B POSTI, JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE* KOKOELMAAN BIHANG B TILL POST, OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄRSAMLING 1 9 3 0 M a r r a s k u u. N o v e m b e r. N:o 11 Eronneet: (8/11) Köyliön postitoimiston

Lisätiedot

Puoliso: Petter Korhonen, s. 26.11.1809. Vanhemmat: Johan Korhonen ja Margareta Korhonen. 17.4.1808.

Puoliso: Petter Korhonen, s. 26.11.1809. Vanhemmat: Johan Korhonen ja Margareta Korhonen. 17.4.1808. TAULU 1 I Pekka Korhonen, s. 1575, k. 1635. Vilppu s. 1615. Tauluun 2. Heikki s. 1601. Tauluun 86. Sipi s. 1603. Tauluun 97. TAULU 2 (taulusta 1) II Vilppu Korhonen, s. 1615, k. 1675. Vilppu s. 1645. Tauluun

Lisätiedot

Fredric Kihlmanin jälkeinen 4. polvi

Fredric Kihlmanin jälkeinen 4. polvi Fredric Kihlmanin jälkeinen 4. polvi 1.1 Elias Fredrikinp. Kihlman, synt. 8.4.1792, k. 8.4.1792 1.2 Fredrik Fredrikinp. Kihlman, synt. 10.12.1792, k. 10.1.1793 1.3 Elias Fredrikinp. Kihlman, synt. 24.11.1793,

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1952 N:o 146 N:o 146. Kiertokirje toimipaikoille avatuista postisiirtotileistä. Posti- ja lennätinhallituksen talousosasto on avannut jäljempänä olevassa

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Kiertokirje. 21. Posti- ja postietuantiosotusten kassakirjaan kirjoittamisesta postikonttoreissa ja l:sen luokan postitoimituksissa.

Kiertokirje. 21. Posti- ja postietuantiosotusten kassakirjaan kirjoittamisesta postikonttoreissa ja l:sen luokan postitoimituksissa. Kiertokirje. 1909. Suomen P ostih allitu ksesta. N:oXIT. 21. Posti- ja postietuantiosotusten kassakirjaan kirjoittamisesta postikonttoreissa ja l:sen luokan postitoimituksissa. Suuresti enentyneen postiosotusliikkeen

Lisätiedot

HENKIKIRJOJEN MIKROFILMIRULLAT

HENKIKIRJOJEN MIKROFILMIRULLAT HENKIKIRJOJEN MIKROFILMIRULLAT Luettelo sisältää Mikkelin maakunta-arkistossa käytettävissä olevat henkikirjojen (v. 1634- -1937) rullafilmit. Luettelon lopussa on hakemisto pitäjien kuulumisesta eri kihlakuntiin.

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELMA 1945 N:o

KIERTOKIRJEKOKOELMA 1945 N:o POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1945 N:o 146-147 N :o 146. Kiertokir j e postinkuljetuksesta valtionrautateillä. Kuluvan kesäkuun 15 päivästä tapahtuu postinkuljetus valtionrautateillä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE SaeP Anl. Jakelukohdassa mainitut kunnat Kåvit. Behand. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinnossa toimivaan Verotuksen

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

POHJOLAN PARASTA RUOKAA

POHJOLAN PARASTA RUOKAA POHJOLAN PARASTA RUOKAA Pohjolan makuelämykset ovat nyt huudossa, ja ruokakilpailut ovat tulleet jäädäkseen. Niitä käydään televisiossa, lehdissä ja nyt myös merellä. Viking Line julkisti jokin aika sitten

Lisätiedot

KIERTOKIRJE* BIHANG B Kesäkuu POSTI, JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST, OCH TELEGRAFSTYRELSENS. Juni N :o 6. Personalförändringar.

KIERTOKIRJE* BIHANG B Kesäkuu POSTI, JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST, OCH TELEGRAFSTYRELSENS. Juni N :o 6. Personalförändringar. L I I T E B POSTI, JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE* K O K O E L M A A N 1 9 3 3 Kesäkuu BIHANG B TILL POST, OCH TELEGRAFSTYRELSENS C IR K U L Ä R S A M L IN G Juni N :o 6. Henkilömuutoksia. Kuolleet:

Lisätiedot

Hejsan! Hej! Mitt namn är Emil. Jag bor i Jakobstad. Hur gammal är du? Jag är 13 år gammal.

Hejsan! Hej! Mitt namn är Emil. Jag bor i Jakobstad. Hur gammal är du? Jag är 13 år gammal. 8 Hejsan! pasi Hej, vad heter du? Morjens, jag heter Pasi. 5 Jesse Jesse Hej, vem är du? Tjena! Jag är Jesse. Var bor du? Jag bor i Stockholm. emil emil Hej! Mitt namn är Emil. Jag bor i Jakobstad. Hur

Lisätiedot

Kantahenkilö: Aapeli Tolvanen [ ] T1-12

Kantahenkilö: Aapeli Tolvanen [ ] T1-12 Aapeli Tolvasen 5 jälkipolvea T1 12 5polvea.pdf 1 (5) Aapeli Tolvasen 5 jälkipolvea Kalevi Hyytiä (kalevi.hyytia@metsapirtti.net) Kantahenkilö: Aapeli Tolvanen [1730 1801] T1-12 1: Tolvanen, Aapeli [12.10.1730

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Martina Uthardt. Korsholms kommun Mustasaaren kunta. www.korsholm.fi www.mustasaari.fi

Martina Uthardt. Korsholms kommun Mustasaaren kunta. www.korsholm.fi www.mustasaari.fi Martina Uthardt 205 Korsholms kommun Mustasaaren kunta Korsö Januari 205 Tammikuu 2 3 4 Nyårsdagen Uudenvuodenpäivä 2 5 6 7 8 9 0 Trettondagen Loppiainen 3 2 4 9 5 26 3 4 5 6 7 8 20 2 22 23 24 25 27 28

Lisätiedot

Kalle Kallenpoika Sorri

Kalle Kallenpoika Sorri 1 Perhe 1 I Hanna Kustaantytär Rekola Kansakoululla keittäjänä sodan aikana ja jälkeen, s. 13.2.1872 Kulkkila, Teisko, k. 4.8.1960. Ollut Wärmälän kylän, Iso-kartanon palkollisten kirjoilla. 2.6.1891 Muutti

Lisätiedot

Paikallishistoriaa ja sukukirjoja. Tilaukset ja tiedustelut: s-posti: an7714@welho.com p. 0405703241

Paikallishistoriaa ja sukukirjoja. Tilaukset ja tiedustelut: s-posti: an7714@welho.com p. 0405703241 Paikallishistoriaa ja sukukirjoja Tilaukset ja tiedustelut: s-posti: an7714@welho.com p. 0405703241 Kuntoluokat 5 - Uusi 4 - Erinomainen 3 Hyvä 2 - Kulunut 1 - Rikkoutunut Sidosasu skp. - Sidottu kansipaperein

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

FÄRJTIDTABELLER FÖR SKÄRGÅRDSVÄGEN SAARISTOTIEN LAUTTA-AIKATAULUT 21.2.2007 31.12.2007

FÄRJTIDTABELLER FÖR SKÄRGÅRDSVÄGEN SAARISTOTIEN LAUTTA-AIKATAULUT 21.2.2007 31.12.2007 FÄRJTIDTABELLER FÖR SKÄRGÅRDSVÄGEN SAARISTOTIEN LAUTTA-AIKATAULUT 21.2.07 31.12.07 ÅBO TURKU ST KARINS KAARINA PARGAS/ PARAINEN NAGU/ HOUTSKÄR HOUTSKARI Olofsnäs Kittuis min. Galtby KORPO min. 7 km ~8

Lisätiedot

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1 Saajat 2013 Akaan kaupunki 253 300,00 Alajärven kaupunki 72 000,00 Alavieskan kunta 55 100,00 Alavuden kaupunki 17 000,00 Asikkalan kunta 51 000,00 Auran kunta 54 700,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun

Lisätiedot

Lapinlahden sukuhaara kotisivuversio TAULU 1 I Johan Laakko (Laacko Lako), s. 1773, k Ollikkala. 1. Puoliso:?????? Lapset: 1.

Lapinlahden sukuhaara kotisivuversio TAULU 1 I Johan Laakko (Laacko Lako), s. 1773, k Ollikkala. 1. Puoliso:?????? Lapset: 1. Lapinlahden sukuhaara kotisivuversio 01.01.2006 TAULU 1 I Johan Laakko (Laacko Lako), s. 1773, k. 19.03.1842 Ollikkala. 1. Puoliso:?????? 1. Magdalena Laakko (Laako), s. 1796. Tauluun 2. 2. Fredrik Laakko

Lisätiedot

Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd

Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd 1 (10) Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd Akaa (020) 563 457 573 Alajärvi (005) 206 181 203 Alavieska (009) 25 47 23 Alavus (010) 261 274

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Valtakunnan rajojen valvojat Suomen ilmavalvonnan ensivuodet

Valtakunnan rajojen valvojat Suomen ilmavalvonnan ensivuodet Valtakunnan rajojen valvojat Suomen ilmavalvonnan ensivuodet 1930 1942 Kapteeni, ST Jussi Pajunen 20.4.2017 1 Ilmauhka ilmavalvonnan kehittämisen peruskivi 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000

Lisätiedot

RS04396001tFI. Saantitodistuskirje Brev med mottagningsbevis. Kuitti lähettäjälle Avsändarens kvitto

RS04396001tFI. Saantitodistuskirje Brev med mottagningsbevis. Kuitti lähettäjälle Avsändarens kvitto Vain kotimaisessa liikenteessä Endast i inrikes posttrafik Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta.

Lisätiedot

50 111. »»» ymdäristöineeii. Käsikirja matkustajille. Varustettu kahdella kartalla. Hinta liinakansissa 2 m. 50 p. pahvikansissa 2 m. 25 p.

50 111. »»» ymdäristöineeii. Käsikirja matkustajille. Varustettu kahdella kartalla. Hinta liinakansissa 2 m. 50 p. pahvikansissa 2 m. 25 p. Suomen Matkailija-yhdistyksen toimituksia: Matkasuuntia Suomessa I. V. 1888 Stntf 2: - 11.»»» 50 111.» 1889» -50 Huom. Neljäs vihko matkasuuntia ilmestyy keväällä 1890. Helsinki ymdäristöineeii. Käsikirja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

Carolina Pekantytär Hannikainen, Torpparin tytär, s. 20.7.1784 Sulkava Erikkala, k. 4.3.1809 Sulkava. Erikkala. Tauluun 6.

Carolina Pekantytär Hannikainen, Torpparin tytär, s. 20.7.1784 Sulkava Erikkala, k. 4.3.1809 Sulkava. Erikkala. Tauluun 6. TAULU 1 I Jöran Hannunpoika Kosonen, Talollinen, s. 1688 Kerimäki Haapaniemi Rantala, k. 15.9.1728 Kerimäki Lötjölä Mutajärvi. Jöran Hansinpojan pojista, Jöran ja Peter polveutuu Sulkavan Hannikaiset.

Lisätiedot

Loviisan kyläfotissarja / Lovisa byaserie i fotis. Nappulat syntyneet 2005 ja myöhemmin (peliaika 2 x 15 min) kentällä

Loviisan kyläfotissarja / Lovisa byaserie i fotis. Nappulat syntyneet 2005 ja myöhemmin (peliaika 2 x 15 min) kentällä Loviisan kyläfotissarja / Lovisa byaserie i fotis Perinteinen kyläjalkapallosarja pelataan myös tänä vuonna. Säännöt ovat ennallaan, eli pelataan kahdessa luokassa: nappulat syntyneet 2004 ja myöhemmin

Lisätiedot

Saunavaaran Halosia 1 (6)

Saunavaaran Halosia 1 (6) Saunavaaran Halosia 1 (6) 1. Entbacka, Anna Magdalena, * Esse 5.2.1805 oo Petter Skutnabba 1 child of No. 1 Entbacka, Anna 2. Skutnabb, Maria Lovisa, * Juva (Kangais 4) 19.10.1832, + Kontiolahti 1.9.1882

Lisätiedot

Kuntavaalit 2017: Äänestysaktiivisuus ja sen muutokset Manner-Suomen kunnissa

Kuntavaalit 2017: Äänestysaktiivisuus ja sen muutokset Manner-Suomen kunnissa Kuntavaalit 2017: Äänestysaktiivisuus ja sen muutokset Manner-Suomen kunnissa. Marianne Pekola-Sjöblom & Sirkka-Liisa Piipponen Äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa 1950-2017, % 100 % 100 90 80 70 60 63,0

Lisätiedot

Lomakyytien aikataulut 2015

Lomakyytien aikataulut 2015 Lomakyytien aikataulut 2015 päivitetty 6.7.2015 / Alik Hotti VMTK Reitti 3B Pyhäntä th 16:25 16:25 21:25 21:25 Kärsämäki Neste 16:50 16:50 21:00 21:00 Nivala Neste th 17:35 17:35 20:10 20:10 Sievi th 17:50

Lisätiedot

Vaalilippu Waasan läänin pohjoisessa vaalipiirissä vuonna 1907 toimitettavaa edustajavaalia varten.

Vaalilippu Waasan läänin pohjoisessa vaalipiirissä vuonna 1907 toimitettavaa edustajavaalia varten. 1 Vaalilippu Waasan läänin pohjoisessa vaalipiirissä vuonna 1907 toimitettavaa edustajavaalia varten. Valsedel för landtdagsmannavalet år 1907 i Wasa läns norra valkrets. A. Vaaliliitto 1. Kauhava Oikeutta

Lisätiedot

SATA VUOTTA NUOREMPIEN KIRKONKIRJOJEN MIKROKORTIT ARKISTOLAITOKSESSA

SATA VUOTTA NUOREMPIEN KIRKONKIRJOJEN MIKROKORTIT ARKISTOLAITOKSESSA SATA VUOTTA NUOREMPIEN KIRKONKIRJOJEN MIKROKORTIT ARKISTOLAITOKSESSA Alla on lueteltuna seurakunnat, joilta on sata vuotta nuorempia kirkonkirjoja mikrokortteina tutkijasalikäytössä jossakin maakuntaarkistossa.

Lisätiedot

Kiertokirje. N:o SUOMEN POSTINEUVOSTON. Koskeva korotettuja postimaksuja postilähetyksistä Suonien sisäpuolella.

Kiertokirje. N:o SUOMEN POSTINEUVOSTON. Koskeva korotettuja postimaksuja postilähetyksistä Suonien sisäpuolella. SUOMEN POSTINEUVOSTON 1918. Kiertokirje. N:o 6. Koskeva korotettuja postimaksuja postilähetyksistä Suonien sisäpuolella. Postitoimistojen tiedoksi ja noudatettavaksi saatetaan täten Suomen Kansanvaltuuskunnan.

Lisätiedot

suomr kaksi salua kuolleet nälkäån lähteny't pois toinen vuosi isantä mainittu lasten opettaja molemmat lähtenyt haudattu kayda ehtoollisella

suomr kaksi salua kuolleet nälkäån lähteny't pois toinen vuosi isantä mainittu lasten opettaja molemmat lähtenyt haudattu kayda ehtoollisella Liite 1 : sanat Xlkuperäinen 2. röker affhunger döde afreest,-e andra anno b, bonde b:te. bemalte barnlårare begge begifivit sigh begrafwen begådt H hel nattr,vård bemälte beswärat aff fallande soot bevis

Lisätiedot

Perhe 1. 1. Erik Utriainen s. 1655 Pielisjärvi, Lieksa. Lapset: Hemming s. 1689. Perhe 2. Perhe 2. 2. Hemming Utriainen, (perheestä1) s. 1689.

Perhe 1. 1. Erik Utriainen s. 1655 Pielisjärvi, Lieksa. Lapset: Hemming s. 1689. Perhe 2. Perhe 2. 2. Hemming Utriainen, (perheestä1) s. 1689. Sivu 1/11 Paluu 1. Erik Utriainen s. 1655 Pielisjärvi, Lieksa. Perhe 1 Hemming s. 1689. Perhe 2 2. Hemming Utriainen, (perheestä1) s. 1689. Perhe 2 Puoliso: Anna Jugoin s. 1690. Paavo s. 1722. Perhe 3

Lisätiedot

Hintzellit Suomen lehdistöss. ssä sata vuotta sitten. Hintzellin sukukokous 13.8.2011 Holman kurssikeskus Klaukkala

Hintzellit Suomen lehdistöss. ssä sata vuotta sitten. Hintzellin sukukokous 13.8.2011 Holman kurssikeskus Klaukkala Hintzellit Suomen lehdistöss sata vuotta sitten Hintzellin sukukokous 13.8.2011 Holman kurssikeskus Klaukkala Kansalliskirjasto on Suomen suurin ja vanhin tieteellinen kirjasto sekä yksi Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Siilinjärvi_2 TAULU 1. I Henrik Laakkonen,Drg. Lamp., s.1778.

Siilinjärvi_2 TAULU 1. I Henrik Laakkonen,Drg. Lamp., s.1778. Siilinjärvi_2 I Henrik Laakkonen,Drg. Lamp., s.1778. TAULU 1 1. Lapsen äiti: Susanna Laakkonen, s. 1793 Kuopion msrk Rönä. (i) Lars P. Laakkonen, Tps.U.Torppari Rönä 3., s. 1761. (ä) Christina G. Hätinen,

Lisätiedot

8 23.01.2012. Kustannuspaikka, tulosalue Hyväksyjä Varahenkilö. 4000-4020 Talous ja hallinto Hallintosihteeri Tekninen johtaja

8 23.01.2012. Kustannuspaikka, tulosalue Hyväksyjä Varahenkilö. 4000-4020 Talous ja hallinto Hallintosihteeri Tekninen johtaja Tekniikka- ja ympäristövlk/ Utsk. f tekn. och miljö 8 23.01.2012 Laskujen hyväksyminen 2012 / Godkännande av räkningar 2012 44/02.02.02/2012 TEYMPVLK 8 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta / Utskottet för

Lisätiedot

Oppiva yritys -palvelut 12/2008 3/2014

Oppiva yritys -palvelut 12/2008 3/2014 Kaiken ydin! Oppiva Yritys on Pohjois-Savon ainoa yrityslähtöisesti suunniteltu ja toteutettu hanke Matti Rönkkö, varapuheenjohtaja Savon Yrittäjät, Oppivan yrityksen ohjausryhmän jäsen ja Yrittäjä! Oppiva

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot