B i h a n g Nu_ Liite. Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. poststyrelsens i pinlanö cirkulär. Henkilömuutoksia. Personalförändringar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "B i h a n g Nu_ Liite. Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. poststyrelsens i pinlanö cirkulär. Henkilömuutoksia. Personalförändringar."

Transkriptio

1 1906 Liite Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin IX /I& a.lislsvvu.lta. B i h a n g Nu_3 tili poststyrelsens i pinlanö cirkulär för IbvCars :mår3.a.d.. Henkilömuutoksia. Kuollut: (7/s) ekspeditööri Johan Fredrik Diederichs (Postivaunupiiri). Eronneet omasta pyynnöstään: (3/3) postiasemanhoitaja Johan Eriksson (Härkmeri); (7/3) postiljooni Edvard Hellberg (Porvoo); (27/3)l postitoimituksenhoitaja Jaakko Toikkonen (Toikko). Nimitetyt: (3/3) kansakoulunopettaja August Emil Appel postiasemanhoitajaksi (Härkmeriin); (e/3) harjoittelija Elin Aspegren ja entinen postitoimituksenhoitaja Ida Vilhelmina Tolpo postitoimituksenhoitajiksi (Aspegren Vimpeliin ja Tolpo Jalasjarvelle); (7/3) ylim. postiljooni Karl Arthur Busk postiljooniksi; (26/3) harjoittelija Linnea Maria Mölsé postitoimituksenhoitajaksi (Pudasjarvelle); (27/3) maakauppias Antti Toikkonen postitoimituksenhoitajaksi (Toikkoon); (30/3) postitoimituksenhoitaja Elsa Lindholm ekspeditöörinapulaiseksi (Hankoon). Siirretyt: ( /3) postitoimituksenhoitaja Maria Elisabeth Mellberg Vehmaalta Pargasiin; (26/3) ekspeditöörinapulainen Anna Tervo Kajaanista Kuopioon. Harjoittelijoiksi otetut: (73) Ida Maria Holm (Munsalaan) ja Hanna Maria Castren Personalförändringar. Afliden: (7/3) expeditören Johan Fredrik Diederichs (Kup ép os tdis t ri k tet). Afgångna på egen begäran: (*/») poststationsföreståndaren Johan Eriksson (Härkmeri); (7/3) postiljonen Edvard Hellberg (Borgå); (27/3) postexpeditionsföreståndaren Jaakko Toikkonen (Toikko). Utnämnda: (3/3) folkskolläraren August Emil Appel till poststationsföreståndare (Härkmeri); (6/3) praktikanten Elin Aspegren och f. d. postexpeditionsföreståndaren Ida Vilhelmina Tolpo till postexpeditionsföreståndare (Aspegren i Vimpeli och Tolpo i Jalasjärvi); (7/3) e. 0. postiljonen Karl Arthur Busk till postiljon ; (26/3) praktikanten Linnea Maria Mölsé till postexpeditionsföreståndare (Pudasjärvi); (27/3) landthandlanden Antti Toikkonen till postexpeditionsföreståndare (Toikko); (3%) postexpeditionsföreståndaren Elsa Lindholm till expeditörsbiträde (Hangö). Transporterade: (6/3) postexpeditionsföreståndaren Maria Elisabeth Mellberg från Vehmaa till Pargas; (26/3) expeditörsbiträdet Anna Tervo från Kajana till Kuopio. Till praktikanter antagna: ( /3) Ida Alaria Holm (Munsala) och Hanna Maria

2 (Lohtajaan); (10/3) Onnea Aina Anna Laurin (Ylivieskaan); (12/3) Anna Helmi Mansnerus (Pyhäjärvelle Vp. L.); (13/3) Hellin Mielonen (Heinävedelle); (24/3) Johannes : Raitanen ja Aina Onerva Passinen (Nikolainkaupunkiin); (28/3) Sisko Helien Hakulinen (Saloon). 20 Castren (Lohtaja); (*%) Onnea Aina Anna Laurin (Ylivieska); (12/3) Anna Helmi Mansneras (Pyhäjärvi Vp. L.); (13/3) Hellin Mielonen (Heinävesi); (2*/3) Johannes Raitanen och Aina Onerva Passinen (Nikolaistad); (28/3) Sisko Helien Hakulinen (Salo). Virkavapautta nauttivat ja määrätyt: Tjenstlediga och tillförordnade: (*/») ekspeditöörinapulainen Kotkan postikonttorissa ja postiasemanhoitaja Kotkassa As. Maria E n g b lo m... sijainen: harjoittelija Hanna Masalin. ( /a) postitoimituksenlioitaja Maaningalla Aina lim a Vallden. sijainen: harjoittelijalovisa Snellman. (13/3) postitoimituksenlioitaja Virroilla Marie Louise Bär.. sijainen: harjoittelija Anna Elvira Bär. (23/a) ekspeditöörinapulainen Nikolainkaupungin postikonttorissa Sigrid Lovisa Vikman... sijainen: harjoittelija Saima Perttilä. postitoimituksenhoitaja Koskella H. L. Guslava Lisander sijainen: harjoittelija Hilja Ikonen. kirjanpitäjä Sortavalan postikonttorissa Karl Hilmer A u gust Ju rveliu s... sijainen: ekspeditöörinapulainen Kaarlo Johannes Aura; Auran sijainen: harjoittelija Ida Väisänen. ("/,) postitoimituksenhoitaja Salmella Marie Claudelin... sijainen: harjoittelija Mandi Härkönen. 5 p. maalisk. 20 p. tonkok.: 6 p. toukok.; 1 p. keiuäk.: 6 p. huhtik. 6 p. kesäk.: 23 p. maalisk. toistaiseksi; 1 p. kesäk.; 27] p. maalisk. toistaiseksi; (3/s) expeditörsbiträdet-vid postkontoret i Kotka och poststationsföreståndaren i Kotka As. Maria Engblom mars 20 maj; vikarie: praktikanten Hanna Masalin. (17/3) postexpeditionsföreståndaren i Maaninka Aina Ilma Validén. 1 april 6 maj; vikarie: praktikanten Lovisa Snellman. (' /3) postexpeditionsföreståndaren i Virrat Marie Louise B ä r.. 1 april 1 juli; j (23/3) I ( /«) vikarie: praktikanten Anna Elvira Bär. expeditörsbiträdet vid postkontoret i Nikolaistad Sigrid Lovisa V i k m a n...6 april 6 juni; vikarie: praktikanten Saima Perttilä. postexpeditionsföreståndaren i Koski H. L. Gustava Lisander 23 mars t. v.; vikarie: praktikanten Hilja Ikonen. bokhållaren vid postkontoret i Sordavala Karl Hilmer A u gust Jurvelius... 1 april lju n i; vikarie: exspeditörsbiträdet Kaarlo Johannes Aura; d. för Aura: praktikanten Ida Väisänen. postexpeditionsföreståndaren i Salmi Marie Claudelin mars t. v.; vikarie: praktikanten Mandi Härkönen.

3 21 v. t. postitoimituksenboitaja Pihtiputaalla Gideon Petterson...10 p. huhtik. 10 p. kesäk; sijainen: harjoittelija Hellin Bertha Petterson. t. f. postexpeditionsföreständaren i Pihtipudas Gideon Petterson... vikarie: praktikanten Hellin Bertha Petterson. 10 april 10 juni; Muutoin ovat määrätyt toimittamaan: För öfrigt kafva förordnats att bestrida: <7s) postitoimituksenhoitajantointa Teeri järvellä... neiti Alexandra Vilhelmina Vickroos. ( /») lajittelijanvirkaa Turun postikonttorissa... harjoittelija Hilma Maria Gustafsson. ekspeditöörinvirkaa Postivaunupiirissä... lajittelija Juho Taavi Kojonen; sijainen: harjoittelija Heikki Björklund. (23/3) ekspeditöörinapulaisenvirkaa Salon postikonttorissa :.. (31/a) 6 p. niaalisk. toistaiseksi: 1 p huhtik. 1 p. lokak.: 9 p. maalisk. toistaiseksi viran ollessa avoinna: 1 p. lokak.: harjoittelija Edith Sjöblom. ekspeditöörinapulaisenvirkaa Kajaanin postikonttorissa.. 31 p. maalisk. toistaiseksi viran ollessa avoinna: harjoittelija Fanny Tervo. (Vä) postexpeditionsföreståndarebefattningen i Teerijärvi... fröken Alexandra Vilhelmina Vickroos. (%) en sorteraretjenst vid postkontoret i Åbo..... praktikanten Hilma Maria Gustafsson. en expeditörstjenst i Ivupép o std istrik tet... sorteraren Juho Taavi Kojonen; vikarie: praktikanten Heikki Björklund. (23/3) expeditörsbiträdestjensten vid postkontoret i Salo.... praktikanten Edith Sjöblom. (31/3) expeditörsbiträdestjensten vid postkontoret i Kajana... praktikanten Fanny Tervo. 6 mars t. v.: 1 april 1 okt.: 9 mars t. v. under vakans: 1 april 1 okt.: 31 mars t. v. under vakans:

4 22 11 :n 2 mom:n mukaan Armollisessa julistuksessa helmikuun 7 päivältä 1888 ilmoitetaan postitoimistoille seuraava Postihallituksen maaliskuulla antama kirjoitus. (4) Päätös 10:nen piirin postintarkastaj an Iloni an tsin -H am - maslahden postin kuljettajani pyynnöstä tekemään tiedusteluun, ovatko postinkuljettajat, jotka ovat ilman maalaiskirjeenkantovelvollisuutta, velvolliset silti jättämään postilähetyksiä yksityisten postitien varrelle asettamiin laatikkoihin ja siinä tarkoituksessa poikkeamaan tien läheisiin taloihin. Palautetaan 10:nen piirin postintarkastajalle ilmoituksella että postinkuljettaja, joka kontrahtinsa mukaan ei toimi postinkuljettajana maalaiskirjeenkantajan velvollisuudella, ei ole velvollinen matkoillaan pysähtymään muihin kuin kontrahdissa määrättyihin paikkoihin sekä ett ei hän liioin ole velvollinen muissa paikoissa, kuin mihin pysähtyy tai joissa viipyy hevostaan syöttämässä, tyhjentämään kirjelaatikkoja tai laskemaan lähetyksiä kirjelaatikkoihin, joita yksityiset henkilöt siinä tarkoituksessa ovat tien varrelle asettaneet. Maaliskuun 19 p:nä N:o Jemlikt 11 mom. 2 i Nådiga kungörelsen af den 7 februari 1888 delgifves postanstalterna följande ifrån Poststyrelsen under mars månad utfärdade skrifvelse. (4) Resolution å postinspektörens i 10:de distriktet på anhållan af postförarene å linjen Ilomantsi Hammaslahti gjorda förfrågan, huruvida postförare, som icke hafva landtbrefbäringsskyldighet, äro förpliktade att det oaktadt aflämna postförsändelser i enskilda personers utmed postvägen utställda breflådor och för sådant ändamål vika in till i närheten af vägen belägna gårdar. Återgår till postinspektören i 10:de distriktet med underrättelse, att postförare, som jemlikt kontraktet ej fungerar såsom postförare med landsbrefbäringsskyldighet, ej är pliktig att under sina färder göra halt å andra platser än de i kontraktet bestämda ätvensom att det icke häller åligger honom att å andra ställen än där han stannar eller dröjer lör att fodra sin häst, tömma breflådor eller nedlägga försändelser i breflådor, bvilka af enskilda personer i sådant syfte utställts invid vägen. Den 19 mars N:o Eri tiedonantoja. Neljätoista uutta postipysäkkiä tulee avattavaksi ensi huhtikuun 1 päivänä, nim ittäin: Suvenmäen kylässä Raudun pi- Diverse underrättelser. Fjorton nya posthaltpunkter komma att öppnas den 1 instundande april, nämligen: i SuvenmäM by af Rautus socken,

5 23 täjää, kuuluen lähinnä Raudun postitoimituksen allé; Paimelan kylässä Hollolan pitäjää, kuuluen lähinnä Lahden postikonttorin alle; Nihtoisen kylässä Virmon pitäjää, kuuluen lähinnä Turun postikonttorin alle; Vihtarin kylässä Heinäveden pitäjää, kuuluen lähinnä Heinäveden postitoimituksen alle; Pirttiselän pysähdyslaiturin luona Suonnejoen pitäjässä Kuopion Mikkelin radan varrella, kuuluen lähinnä Suonnejoen postitoimituksen alle; Pöllölän kylässä Teiskon pitäjää, kuuluen lähinnä Tampereen postikonttorin alle; Påskmarkin kylässä Kristiinan maaseurakunnassa, kuuluen lähinnä Kristiinan postikonttorin alle; Laitalan talolla Toholammcn pitäjässä, kuuluen lähinnä Kannuksen postitoimituksen alle; nimellä Katajamäki Karhulan kylässä Pihlajaveden pi. täjää, kuuluen lähinnä Pihlajaveden postitoimituksen alle; Viitaniemen kylässä Kaavin pitäjää, kuuluen lähinnä Kaavin postitoimituksen alle; Saramon kylässä Nurmeksen pitäjää, kuuluen lähinnä Nur. meksen K. L. postitoimituksen alle; Ny. rölän kylässä Jyväskylän pitäjää, kuuluen lähinnä Vesangan 2:sen luokan postitoimituksen alle; sekä Nuoran kylässä Viipurin pitäjää ja Kaislahden kylässä Johanneksen pitäjää, molemmat kuuluen lähinnä Viipurin postikonttorin alle. närmast underlydande postexpeditionen i Rautu; i Paimela by al Hollola socken, närmast underlydande postkontoret i Lahti; i Nihtoinen by af Virmo socken, närmast underlydande postkontoret i Åbo; i Vihtari by af Heinävesi socken, närmast underlydande postexpeditionen i Heinävesi; invid PirttiselM jernvägsplatform i Suonnejoki socken vid Kuopio St Michel bandel, närmast underlydande postexpeditionen i Suonnejoki; i Pöllölä by af Teisko socken, närmast underlydande postkontoret i Tammerfors; i Påskmark by af Kristinestads landsförsamling, närmast underlydande postkontoret i Kristinestad; å Laitala gård i Toholampi i Kannus; under benämning Katajamäki i Karhula by af Pihlajavesi i Pihlajavesi; i Viitaniemi by af Kaavi i Kaavi; i Saramo by af Nurmes i Nurmes K. L.; i Nyrölä by af Jyväskylä socken, närmast underlydande postexpeditionen af 2:dra klassen i Vesanka; samt i Nuora by af Viborgs socken och Kaislahti by af Johannes socken, hvardera närmast underlydande postkontoret i Viborg. Oikaisu: Kiertokirjeliitteessä N:o 2 viime helmikuulta on sivulla 10, 8 rivi ylhäältä lukien: Juhannuskylä; pitää olla Johannes. Rättelse: I cirkulärbihanget N:o 2 tör sistlidne februari månad står å sid. 10, rad 9 uppifrån: Juhannuskylä; bör vara Johannes. Helsingissä, J. Simeliuksen perill. kirjap. osakeyhtiö, 1906.

B i h. a n g N:oj. Liite. Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. Poststyrelsens i finland cirkulär. II en kilömu lito ksia. Personalförändringar.

B i h. a n g N:oj. Liite. Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. Poststyrelsens i finland cirkulär. II en kilömu lito ksia. Personalförändringar. 1906 Liite Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin B i h. a n g N:oj tili Poststyrelsens i finland cirkulär för KCu.3a.ti3Kia.ia.lta. - ^ p r i l xsiä.n a,c3.. II en kilömu lito ksia. Kuolleet: (4/4)

Lisätiedot

B i h a n g N j tili Liite. Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. Poststyrelsens i finlanö cirkulär. Personalförändringar. Henkilömuutoksia.

B i h a n g N j tili Liite. Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. Poststyrelsens i finlanö cirkulär. Personalförändringar. Henkilömuutoksia. 1906 Liite Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin B i h a n g N j tili Poststyrelsens i finlanö cirkulär för H e in ä, Iciaialta. Tu.li månad. Henkilömuutoksia. Eronneet oinasta pyynnöstään: (u /7) postitoimiluksenhoitaja

Lisätiedot

Afgångna på egen begäran: (3/4) postexpeditionsföreståndaren

Afgångna på egen begäran: (3/4) postexpeditionsföreståndaren 1917 Liite Bihang N:o 4 Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin H uhtikuulta.. - ' l tili Poststyrelsens i Finland cirkulär för A p ril m ånad. Henkilöinuutoksia. Kuollut: (28/4)-postiljooni Matts Thure

Lisätiedot

1908 Liite B i h a n g J^oJO tili

1908 Liite B i h a n g J^oJO tili 1908 Liite B i h a n g J^oJO tili Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin poststyrelsens i finlanö cirkulär för Xjolsals urulta,. OlstoToer månad. Heiikilöimiutoksia. Eronneet omasta pyynnöstään: (5/io)

Lisätiedot

>909 Liite. Bihang. Poststyrelsens i Finland cirkulär. Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin. Henkilöiimutoksia. Personalförändringar. Juli månad.

>909 Liite. Bihang. Poststyrelsens i Finland cirkulär. Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin. Henkilöiimutoksia. Personalförändringar. Juli månad. >909 Liite Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin Heinäkuulta. Bihang till Poststyrelsens i Finland cirkulär för Juli månad. Henkilöiimutoksia. Eronneet omasta pyynnöstään: (V,) postiasemanhoitaja Alfred

Lisätiedot

1905 Liite. Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. poststyrelsens i finlanö cirkulär. Henkilöinuutoksia. Personalförändringar.

1905 Liite. Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. poststyrelsens i finlanö cirkulär. Henkilöinuutoksia. Personalförändringar. 1905 Liite B i h a n g tili ltq_4 Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin poststyrelsens i finlanö cirkulär för -Ä.pril ro-aziad.. Henkilöinuutoksia. Eronnut oinasta pyynnöstään: (lä/4) postiasemanhoitaja

Lisätiedot

Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. poststyrelsens i finlanö cirkulär. Personalförändringar. Henkilömuutoksia. L iite N:0 5

Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. poststyrelsens i finlanö cirkulär. Personalförändringar. Henkilömuutoksia. L iite N:0 5 1 9 0 0 B i h a n g tili poststyrelsens i finlanö cirkulär L iite N0 5 Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin för Zbvdlaj månad. T o v i ^ i o l s v i i a l t a. Personalförändringar. Aflidne (l3/5)

Lisätiedot

1917 Liite. B ih ang N:o 1 till. Marraskuulta. November månad.

1917 Liite. B ih ang N:o 1 till. Marraskuulta. November månad. 1917 Liite Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin Marraskuulta. B ih ang N:o 1 till Poststyrelsens i Finland cirkulär för November månad. Henkilömuutoksia. Personalförändringar. Kuolleet: (5/u ) postiljooni

Lisätiedot

if!? Liite Bihang Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin Poststyrelsens i Finland cirkulär Personalförändringar. Henkilöinuutoksia. Juli månad.

if!? Liite Bihang Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin Poststyrelsens i Finland cirkulär Personalförändringar. Henkilöinuutoksia. Juli månad. if!? Liite Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin Heinäkuulta. Bihang n.lc till Poststyrelsens i Finland cirkulär för Juli månad. Henkilöinuutoksia. Eronneet omasta pyynnöstään: (2/7) kopisti Postihallituksen

Lisätiedot

B i h a n g. N:q 7. Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin

B i h a n g. N:q 7. Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin 19Q3 Liite Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin E l e i n. Taita,. # Henkilömuutoksia. Kuollut: (16/7) posteljooni Fredrik. Nieminen (Hämeenlinna). Eronneet omasta pyynnöstään: postitoi mituksenhoitaja

Lisätiedot

Liite N:0 1 tili. Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. poststyrelsens i pintani) cirkulär. Henkilömuutoksia. Personalförändringar.

Liite N:0 1 tili. Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. poststyrelsens i pintani) cirkulär. Henkilömuutoksia. Personalförändringar. 1901 Bihan g Liite N:0 1 tili poststyrelsens i pintani) cirkulär Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin för Jartnari månad. Tammikuulta. Personalförändringar. Henkilömuutoksia. Afliden: (l6/i) postexpeditionsföreståndaren

Lisätiedot

Heukilöimiutoksia. Personalförändringar. Poststyrelsens i Finland cirkulär för. Suonien Postihallituksen kiertokirjeisiin

Heukilöimiutoksia. Personalförändringar. Poststyrelsens i Finland cirkulär för. Suonien Postihallituksen kiertokirjeisiin Suonien Postihallituksen kiertokirjeisiin Lokakuulta. Poststyrelsens i Finland cirkulär för Oktober månad. Heukilöimiutoksia. Kuolleet: (V1 0) postiljooni Jonas Laitinen (Viipuri ); (»Äo) postiljooni Karl

Lisätiedot

1913 Liite. Bih^ng till. Poststyrelsens i Finland cirkulär. Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin. Personalförändringar. Henkilömuutoksia.

1913 Liite. Bih^ng till. Poststyrelsens i Finland cirkulär. Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin. Personalförändringar. Henkilömuutoksia. 1913 Liite Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin Huhtikuulta. Bih^ng till Poststyrelsens i Finland cirkulär för April månad. Henkilömuutoksia. Kuolleet: (-/4) reviisori Karl Fredrik Mathias Helenius

Lisätiedot

1900 B i h a n g. L i i t e N:0 8. Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. poststyrelsens i finlanö cirkulär. Henkilömuutoksia.

1900 B i h a n g. L i i t e N:0 8. Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. poststyrelsens i finlanö cirkulär. Henkilömuutoksia. 1900 B i h a n g L i i t e N:0 8 tili poststyrelsens i finlanö cirkulär för Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin -A.ia.gria.sti m å n a d. E lo lc v a.ia.lta. Personalförändringar. Afgången på egen

Lisätiedot

L i i t e. Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. Poststyrelsens i Finland cirkulär. Afgångna på egen begäran: (16/i) poststationsföreståndaren

L i i t e. Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. Poststyrelsens i Finland cirkulär. Afgångna på egen begäran: (16/i) poststationsföreståndaren 1908 L i i t e B i h a n g tili JH± Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin Poststyrelsens i Finland cirkulär för T a m i m. i l K i iv i lt a,. Xa n t i a r i m ä im a cä.. Henkilömuutoksia. Persona!

Lisätiedot

B i h. a n g NuJ tili

B i h. a n g NuJ tili 1905 Liite Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin B i h. a n g NuJ tili Poststyrelsens i finlanö cirkulär för Jiali m ån ad. Henkilömuutoksia. Kuolleet: (22/7) postitoimituksenhoitaja Johannes Elieser

Lisätiedot

B i h a n g N :ojp Liite. poststyrelsens i finlanö cirkulär. Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. Personalförändringar. Henkilömuutoksia.

B i h a n g N :ojp Liite. poststyrelsens i finlanö cirkulär. Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. Personalförändringar. Henkilömuutoksia. 1906 Liite Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin L o3ra 3r-u.-o.lta.. B i h a n g N :ojp tili poststyrelsens i finlanö cirkulär för O lsitc T o e r m å n a d. Henkilömuutoksia. Personalförändringar.

Lisätiedot

Liite N:0 6 tili. Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin. poststyrelsens i pinlanö cirkulär. Henkii. Personalförändringar.

Liite N:0 6 tili. Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin. poststyrelsens i pinlanö cirkulär. Henkii. Personalförändringar. 1900 Bihan g Liite N:0 6 tili poststyrelsens i pinlanö cirkulär för Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin Tvi.ani m å n a d. IK e sä lsva.vi.lta,. Personalförändringar. Afliden: (l0/6) postexpeditionsföreståndaren

Lisätiedot

Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin

Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin 1903 Liite Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin B i h a n g JhoJi tili Poststyrelsens i pinland cirkulär för ^vtca,i's månad. Heiikilömuutoksiii. Eronneet oinasta pyynnöstään: ( u /a ) postitoimituksenhoitaj

Lisätiedot

! io Liite. Bihang t i i g j till. Poststyrelsens i Finland cirkulär. Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin. Henkilömimtoksia.

! io Liite. Bihang t i i g j till. Poststyrelsens i Finland cirkulär. Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin. Henkilömimtoksia. ! io Liite Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin Marraskuulta. Bihang t i i g j till Poststyrelsens i Finland cirkulär för November månad. Henkilömimtoksia. Kuolleet: (21/ii) postiasemanhoitaja Johanna

Lisätiedot

J praktikanten Simo Sulo Edvard Grönroos

J praktikanten Simo Sulo Edvard Grönroos I9'0 Liite B ihan g N:o 3 Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin Poststyrelsens i Finland cirkulär tili Maaliskuulta. Mars månad. Henkilöin uutoksia. Personalförändringar. Kuolleet: (5/3) postitoimituksenhoitaja

Lisätiedot

1900 B i h a n g. L i i t e N:0 7. Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. poststyrelsens i finlanö cirkulär. Personaltöränclringar.

1900 B i h a n g. L i i t e N:0 7. Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. poststyrelsens i finlanö cirkulär. Personaltöränclringar. 1900 B i h a n g L i i t e N:0 7 tili poststyrelsens i finlanö cirkulär för Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin 3"u.li månad. X3.eixiälsvi.vi.lta. Personaltöränclringar. Afgångna på egen begäran:

Lisätiedot

Bihang Nfgj? till. Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin. Henkilömuutoksia. Personalförändringar.

Bihang Nfgj? till. Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin. Henkilömuutoksia. Personalförändringar. ! 2! Z L i i t e Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin S y y sk u u lta. Bihang Nfgj? till Poststyrelsens i Finland cirkulär för S ep tem ber m ånad. Henkilömuutoksia. Kuollut: (10/9) postiljooni Emil

Lisätiedot

Aflidne: (3/9) expeditören LiUy Hilda Olivia Kyrldund (Tammerfors); (17/9) postiljonen Johannes Rydman (Sordavala).

Aflidne: (3/9) expeditören LiUy Hilda Olivia Kyrldund (Tammerfors); (17/9) postiljonen Johannes Rydman (Sordavala). Liite Bihang ilsi? Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin Poststyrelsens i Finland cirkulär tili Syyskuulta. September månad. Heiikilömuiitoksia, Persoiialförii» dringar. Kuolleet: (3/9) ekspeditööri

Lisätiedot

Kiertokirje. 40. Koskeva väliaikaisia toimenpiteitä postinkuljetuksessa rautateillä.

Kiertokirje. 40. Koskeva väliaikaisia toimenpiteitä postinkuljetuksessa rautateillä. Kiertokirje. 1914. Suom en P o s tih a llitu k s e s ta, N:o XXXIV. 40. Koskeva väliaikaisia toimenpiteitä postinkuljetuksessa rautateillä. Postitoimistojen tiedoksi ja noudatettavaksi ilmoitetaan täten,

Lisätiedot

B i h a n g Liite. Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. poststyrelsens i pintani) cirkulär. P erso il itlfö riin dringar.

B i h a n g Liite. Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. poststyrelsens i pintani) cirkulär. P erso il itlfö riin dringar. 1908 Liite Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin B i h a n g tili poststyrelsens i pintani) cirkulär för T oujsolrui.u.lta,. 3^Ea,j m.å,xi.a,d.. Honkilöiniiutoksia. Eronneet omasta pyynnöstään: (l8/5)

Lisätiedot

B i h a n g föojo tili

B i h a n g föojo tili 1905 Liite Suonten postihallituksen kiertokirjeisiin Ijolralsvivilta. B i h a n g föojo tili Poststyrelsens i pinland cirkulär för OlstcToer månad. Heiikilömuutoksia. Kuolleet: (V10) posti toimi tuksenhoitaja

Lisätiedot

Angående postbefordringen å statsjärnvägarna. Postinkuljetuksesta valtionrautateillä.

Angående postbefordringen å statsjärnvägarna. Postinkuljetuksesta valtionrautateillä. 1925 POSTIHALLITUKSEN YLEISET KIRJELMÄT POSTSTYRELSENS ALLMÄNNA SKRIVELSER N:o 7 1. Postinkuljetuksesta valtionrautateillä. Tulevan kesäkuun 5 päivästä tulee postinkuljetus posti- ja postiljoonivaunuissa

Lisätiedot

B i h a n g N:o 3 tili

B i h a n g N:o 3 tili 1905 L iite Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin Ivfa.alislzu.iiltsi. B i h a n g N:o 3 tili poststyrelsens i pintani) cirkulär för HiviTars m å n a d. Henkilöinä otoksia. Kuollut: (2%) postikirjanpitäjä

Lisätiedot

Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen ä jernvägarne i landet.

Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen ä jernvägarne i landet. ÉitinUt. 1900. Från Poststyrelsen i Finland. N:o XI. 1 8. Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen ä jernvägarne i landet. Från och med den 14 innevarande Oktober tillsvidare komma löljande

Lisätiedot

B i b a n g Nu Liite. Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. Poststyrelsens i pinlanö cirkulär. Personalförändringar. Uenkilömuutoksia.

B i b a n g Nu Liite. Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. Poststyrelsens i pinlanö cirkulär. Personalförändringar. Uenkilömuutoksia. 1906 Liite Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin B i b a n g Nu tili Poststyrelsens i pinlanö cirkulär för ISesäJsxa.u.lta. Uenkilömuutoksia. Eronneet omasta pyynnöstään: (5/c) postiascmanhoitaja Paavo

Lisätiedot

N:o ? L iite Bihang tili. Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin. Poststyrelsens i Finland cirkulär för

N:o ? L iite Bihang tili. Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin. Poststyrelsens i Finland cirkulär för 191? L iite Bihang tili Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin N:o 12 Poststyrelsens i Finland cirkulär för J o u l u k u u lt a. D e c e m b e r m å n a d. H e n k ilö m u u to k s ia. P e rso n a lfö

Lisätiedot

Liite. B i h. a n g tili. Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. Poststyrelsens i pinlano cirkulär. Hcnkilömuutoksia. Personalförändringar.

Liite. B i h. a n g tili. Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. Poststyrelsens i pinlano cirkulär. Hcnkilömuutoksia. Personalförändringar. 1905 Liite Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin restesäjsiavilta,. B i h. a n g tili Poststyrelsens i pinlano cirkulär för Tuni m ån ad. N106 Hcnkilömuutoksia. Kuolleet: (u/6) postitoimituksenhoitaja

Lisätiedot

1909 Liite. Bihan g til] Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin. Poststyrelsens i Finland cirkulär. Henkilömnutoksia. Personalförändringar.

1909 Liite. Bihan g til] Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin. Poststyrelsens i Finland cirkulär. Henkilömnutoksia. Personalförändringar. 1909 Liite Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin Kesäkuulta. Bihan g til] Poststyrelsens i Finland cirkulär för Juni månad. Henkilömnutoksia. Pääpostitirehtööri nauttii virkavapautta 26 p:stä heinäkuuta

Lisätiedot

Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. poststyrelsens i pintani) cirkulär. Heiilulömuutoksi«j. Personalförändringar.

Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. poststyrelsens i pintani) cirkulär. Heiilulömuutoksi«j. Personalförändringar. 1905 Liite B i h a n g N:0 5 tili Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin To-ukokuvilta. poststyrelsens i pintani) cirkulär för mår.ad. Heiilulömuutoksi«j. Kuollut: (*%) ekspeditöörinapulainen Bruno Wilhelm

Lisätiedot

i? ii Liite Bihang tili

i? ii Liite Bihang tili i? ii Liite Bihang tili Suom en P o stih a llitu kse n k ie rto kirje isiin P o ststy re lse n s i F in la n d c irk u lä r H einäkuulta. J u li m ånad. Henkilömuutoksia. Kuollut: (25/6) postitoimituksenhoitaja

Lisätiedot

I?!? Liite. Bihang tili. Suomen Postihaliituksen kiertokirjeisiin. Poststyrelsens i Finland cirkulär. N :o 7. Heiikilömuutoksia. Personalförändringar.

I?!? Liite. Bihang tili. Suomen Postihaliituksen kiertokirjeisiin. Poststyrelsens i Finland cirkulär. N :o 7. Heiikilömuutoksia. Personalförändringar. I?!? Liite Suomen Postihaliituksen kiertokirjeisiin Heinäkuulta. Bihang tili N :o 7 Poststyrelsens i Finland cirkulär för Juli månad. Heiikilömuutoksia. Personalförändringar. Kuolleet: (13/ 7) postitoimituksenhoitaja

Lisätiedot

Suomen Postihallituksesta.

Suomen Postihallituksesta. i e r f 0 j» t } e. 1905. Suomen Postihallituksesta. 3. Koskeva erityisten uusien postitoimistojen perustamista ja ennen olevien postitoimistojen muodostamista. Keisarillisen Senaatin myöntymyksellä tulevat

Lisätiedot

1901. Från Poststyrelsen i Finland. N:o XV9!

1901. Från Poststyrelsen i Finland. N:o XV9! 1901. Från Poststyrelsen i Finland. N:o XV9! 21. Angående inrättande af särskilda nya och ombildning af en de! förut befintliga postanstalter. Med dertill meddeladt nådigt tillstånd komma från den 1 instundande

Lisätiedot

Suomen fostihallituksen kiertokirjeisiin

Suomen fostihallituksen kiertokirjeisiin 1903 Liite B i b a n g N:01 Suomen fostihallituksen kiertokirjeisiin T a a a a s a ilc v iv ilta,. A. Päiipostitirelitöörinvirka. Pääpostitirehtööri Hjalmar Lagerborg on onnista pyynnöstään saanut virkaeron

Lisätiedot

1907 Liite Bi h a n g NipJ2

1907 Liite Bi h a n g NipJ2 1907 Liite Bi h a n g NipJ2 Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin poststyrelsens i finlanö cirkulär till för Xcialials:\a.vLlta. December m ånad. Heiikilömmitoksiii. PersonalförSindringar. Kuolleet:

Lisätiedot

Liite Bihang N:o 12. Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin Poststyrelsens i Finland cirkulär. Henkilömimtoksia. Personalförändringar.

Liite Bihang N:o 12. Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin Poststyrelsens i Finland cirkulär. Henkilömimtoksia. Personalförändringar. j 1 9 0 9 Liite Bihang N:o 12 Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin Poststyrelsens i Finland cirkulär til] Joulukuulta. December månad. Henkilömimtoksia. Personalförändringar. Kuolleet: (7/9) postiasemanhoitaja

Lisätiedot

Kiertokirje. 10. Koskeva uusien postitoimistojen perustamista sekä erinäisten nykyisten muodostamista.

Kiertokirje. 10. Koskeva uusien postitoimistojen perustamista sekä erinäisten nykyisten muodostamista. Kiertokirje. 1914. Suom en P o sti h a llitu k s e s ta. N:o IX. 10. Koskeva uusien postitoimistojen perustamista sekä erinäisten nykyisten muodostamista. Keisarillisen Senaatin myöntymyksellä tulevat

Lisätiedot

191? Liite Bihang till

191? Liite Bihang till 191? Liite Bihang till Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin * Poststyrelsens i Finland cirkulär Elokuulta. Augusti månad. Henkilömuutokisia. P ersonalförändringar. Kuollut: (21/8) postitoimituksenhoitaja

Lisätiedot

Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen å jernvägarne i landet

Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen å jernvägarne i landet 2 8. Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen å jernvägarne i landet Med föranledande af att förändrad tidtabell för Finska Statsjernvägarne träder i gällande kraft frun.och med d m

Lisätiedot

!?15 Liite. B i h a n g Nl0J2 till. Joulukuulta. Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin. Poststyrelsens i Finland cirkulär. Heiikilömiuitoksiit.

!?15 Liite. B i h a n g Nl0J2 till. Joulukuulta. Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin. Poststyrelsens i Finland cirkulär. Heiikilömiuitoksiit. !?15 Liite Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin Joulukuulta. B i h a n g Nl0J2 till Poststyrelsens i Finland cirkulär för December månad. Heiikilömiuitoksiit. K u o lle e t : (25/i2) postitoimituksenhoitaja

Lisätiedot

Liite N:o B i h a n g. poststyrelsens i finlanö cirkulär. Suomen postihaltituksen kiertokirjeisiin. Person ai f ö r ä n dr in g a r.

Liite N:o B i h a n g. poststyrelsens i finlanö cirkulär. Suomen postihaltituksen kiertokirjeisiin. Person ai f ö r ä n dr in g a r. 1899 B i h a n g Liite N:o 2. tili poststyrelsens i finlanö cirkulär för ^etoruiari manad. Suomen postihaltituksen kiertokirjeisiin Person ai f ö r ä n dr in g a r. Af skedad: (n/2) poststationsföreståndareii

Lisätiedot

19Q2. L iite N:o 6. B i h a n g tili. poststyrelsens i finland cirkulär. Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. ICesälcvivilta.

19Q2. L iite N:o 6. B i h a n g tili. poststyrelsens i finland cirkulär. Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. ICesälcvivilta. 19Q2 & B i h a n g tili poststyrelsens i finland cirkulär för CTvmi m ånad. L iite N:o 6 Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin ICesälcvivilta. Personalförändringar. Afgångna på egen begäran: (13/6)

Lisätiedot

poststyrelsens i pinlant) cirkulär Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin

poststyrelsens i pinlant) cirkulär Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin 1900 Bihang Liite N:o 12 till poststyrelsens i pinlant) cirkulär Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin för X5ecei^n."toer na.å,3a.acl. X o M lu ls w u.lta,. Personalförändringar. Af gå n g n a på egen

Lisätiedot

U r M i f j v. Suomen Postihallituksesta. N :o IX. 10.

U r M i f j v. Suomen Postihallituksesta. N :o IX. 10. U r M i f j v 1903. Suomen Postihallituksesta. N :o IX. 10. Koskeva uusien postitoimistojen perustamista ja erityisten ennen olevien postitoimistojen muodostamista. Annetun myöntymyksen nojalla tulevat

Lisätiedot

B i h a n g. N:o 12. Suomen posiihallituksen kiertokirjeisiin. Personalförändringar. IlenkiliiiHUutoksia.

B i h a n g. N:o 12. Suomen posiihallituksen kiertokirjeisiin. Personalförändringar. IlenkiliiiHUutoksia. Suomen posiihallituksen kiertokirjeisiin T ou-l-u-^vi viita. IlenkiliiiHUutoksia. Kuollut: (V12) postitoimituksenhoitaja Xenofon Willehad Nordling (Haukipudas). Eronneet oinasta pyynnöstään: (23/i2) ekspeditöörinapulainen

Lisätiedot

Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin Poststyrelsens i Finland cirkulär

Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin Poststyrelsens i Finland cirkulär 1912 Liite Bihang N :o 5 till Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin Poststyrelsens i Finland cirkulär T ou k ok u u lta. Maj m ånad. H en k ilön iu u tok sia. Kuolleet: (4/ä) postiasemanhoitaja Kristian

Lisätiedot

Personalförändringar. Henkilömuutoksia. Alliden: (9/,) postiljonen Urho Mikael Kaijanen (Uleåborg).

Personalförändringar. Henkilömuutoksia. Alliden: (9/,) postiljonen Urho Mikael Kaijanen (Uleåborg). Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin T am m ikuulta. Poststyrelsens i Finland cirkulär för Januari m ånad. Henkilömuutoksia. Kuollut: (9/i) postiljooni Urho Mikael Kaijanen (Oulu). Eronneet omasta

Lisätiedot

Bihang C. till. Poststyrelsens cirkulär för år 1900.

Bihang C. till. Poststyrelsens cirkulär för år 1900. 1900. N:o 7. Bihang C till Poststyrelsens cirkulär för år 1900. (Förändringar i postgången. Vidfästes postanstalternas landsväga-postgångstidtabell. Åberopad nummer hänvisar till nämnde tabell.) Å. Angående

Lisätiedot

Henkilömuutoksia. Personalförändringar. ' Liite B ih an g N:o 1. Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin Poststyrelsens i Finland cirkulär

Henkilömuutoksia. Personalförändringar. ' Liite B ih an g N:o 1. Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin Poststyrelsens i Finland cirkulär ' 9 1 4 Liite B ih an g N:o 1 Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin Poststyrelsens i Finland cirkulär till Tammikuulta. Januari månad. Henkilömuutoksia. Kuolleet: (25/i) postiekspeditööri Elis Nyman

Lisätiedot

Liite. B i h a n g. Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. poststyrelsens i finland cirkulär för 3>v<Ia.j a å n a d. tili. T ou.lsolk -u.-u.lta.

Liite. B i h a n g. Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. poststyrelsens i finland cirkulär för 3>v<Ia.j a å n a d. tili. T ou.lsolk -u.-u.lta. 1906 Liite Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin T ou.lsolk -u.-u.lta. B i h a n g tili poststyrelsens i finland cirkulär för 3>v

Lisätiedot

B i h a n g N:o il. Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. poststyrelsens i finlanö cirkulär. Henkii ömuutoksia. Personalförändringar.

B i h a n g N:o il. Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. poststyrelsens i finlanö cirkulär. Henkii ömuutoksia. Personalförändringar. 1904 Liite Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin ^ v ie a r r a s lc x iiilta. B i h a n g N:o il tili poststyrelsens i finlanö cirkulär för Novemtoer m ånad. Henkii ömuutoksia. Kuolleet: (n/n) posti

Lisätiedot

1915 Liite. Bihang till. Poststyrelsens i Finland cirkulär. Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin. Henkilömuiitoksia. Personalförändringar.

1915 Liite. Bihang till. Poststyrelsens i Finland cirkulär. Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin. Henkilömuiitoksia. Personalförändringar. 1915 Liite Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin Kesäkuulta. Bihang till Poststyrelsens i Finland cirkulär för Juni månad. Henkilömuiitoksia. Kuolleet: (2/6) p o s t i t o i m i tn ks e n 11 o i t aj

Lisätiedot

Liite N: B i h a n g. Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. poststyrelsens i pintani) cirkulär. P ersonal f ö r ä n d r i n g a r.

Liite N: B i h a n g. Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. poststyrelsens i pintani) cirkulär. P ersonal f ö r ä n d r i n g a r. 1898 B i h a n g Liite N:0 5 tili poststyrelsens i pintani) cirkulär för Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin m a n a d. T o m ln o ln u -in lta. P ersonal f ö r ä n d r i n g a r. Afgångna på egen

Lisätiedot

Liite. B i h a n g tili. Suonten postihallituksen kiertokirjeisiin. poststyrelsens i finlanö cirkulär. JtpJL. Heti kilömuutoksia.

Liite. B i h a n g tili. Suonten postihallituksen kiertokirjeisiin. poststyrelsens i finlanö cirkulär. JtpJL. Heti kilömuutoksia. 1904 Liite Suonten postihallituksen kiertokirjeisiin B i h a n g tili JtpJL poststyrelsens i finlanö cirkulär för ISesälria.ia.lta,. Tvuai månad. Heti kilömuutoksia. Eronnut oraasta pyynnöstään: (ls/c)

Lisätiedot

B i b a n g Liite. ilq_3_. Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. poststyrelsens i finlanö cirkulär. Henkii önumtoksia. Personalförändringar.

B i b a n g Liite. ilq_3_. Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. poststyrelsens i finlanö cirkulär. Henkii önumtoksia. Personalförändringar. 1908 Liite B i b a n g tili ilq_3_ Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin poststyrelsens i finlanö cirkulär för J \/ a a lis I x u.v ilt a. I^ d laxs m a a a d.. Henkii önumtoksia. Personalförändringar.

Lisätiedot

L i i t e N:o 2 tili. poststyrelsens i finland cirkulär. Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin. Personalförändringar. Henki löin uutoksia.

L i i t e N:o 2 tili. poststyrelsens i finland cirkulär. Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin. Personalförändringar. Henki löin uutoksia. 1901 Bihang L i i t e N:o 2 tili poststyrelsens i finland cirkulär för Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin IF e 'b r u.a x i xxxåxx&ca.- IHCelxan.iilru.-u.lta,. Personalförändringar. Afgången på egen

Lisätiedot

!?]! Liite Bihang N:o 12

!?]! Liite Bihang N:o 12 !?]! Liite Bihang N:o 12 till Suom en P o stih a llitu k se n k ie rto kirje isiin P o ststy re lse n s i F in la n d c irk u lä r Jou lu k u u lta. D ecem ber m ånad. Henkilömimtoksia. Kuolleet: (13/12)

Lisätiedot

12J2 Liite Bihang Ntos

12J2 Liite Bihang Ntos 12J2 Liite Bihang Ntos Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin Poststyrelsens i Finland cirkulär Elokuulta. Augusti månad. tili för Henkilömuutoksia. Kuollut: (s/ 8) postitoimituksenhoitaja Stefan Riikka

Lisätiedot

1908 Liite B i h a n g JLo_9

1908 Liite B i h a n g JLo_9 1908 Liite B i h a n g JLo_9 tili Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin poststyrelsens i fm lanö cirkulär för S y y s k u v i l t a,. September mårrad. Henkilömimtoksia. Kuolleet: (V9) postiljooni Ragnar

Lisätiedot

B i h a n g Noj Liite. Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. poststyrelsens i pinland cirkulär. Personalförändringar. Honkilönmntoksia.

B i h a n g Noj Liite. Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. poststyrelsens i pinland cirkulär. Personalförändringar. Honkilönmntoksia. 1906 Liite Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin B i h a n g Noj2 tili poststyrelsens i pinland cirkulär för T ou.lu.lsia/u.lta. U e o e m b e r xn.s1r3.ad.. Honkilönmntoksia. Eronneet oinasta pyynnöstään:

Lisätiedot

B i h a n g. N:o 4. Suomen postihaliituksen kiertokirjeisiin. poststyrelsens i finland cirkulär. Henkilömuutoksia. Personalförändringar.

B i h a n g. N:o 4. Suomen postihaliituksen kiertokirjeisiin. poststyrelsens i finland cirkulär. Henkilömuutoksia. Personalförändringar. 1903 Liite Suomen postihaliituksen kiertokirjeisiin H niltilcvivilta. Henkilömuutoksia. Kuollut: (12/4) postitoiraituksenhoitaja Karl Magnus HercJcman (Elimä). Eronnut omasta pyynnöstään: ('%) posti toimituksen

Lisätiedot

Liite B i h a n g N:o 12

Liite B i h a n g N:o 12 1917 Liite B i h a n g N:o 12 Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin Poststyrelsens i Finland cirkulär tili J oulu k u u lta. D eeem ber m ånad. H e n k ilö n m u to k sia. Kuolleet: (17/1S) ekspeditööri

Lisätiedot

(9I2 Liite Bihang till

(9I2 Liite Bihang till (9I2 Liite Bihang till Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin Poststyrelsens i Finland cirkulär K esäk u u lta. Ju n i m ånad. H enkilom uutoksia. Eronneet omasta pyynnöstään: (15/«) postiasemanhoitaja

Lisätiedot

!2I5 Liite Bihan^ N:o12 till

!2I5 Liite Bihan^ N:o12 till !2I5 Liite Bihan^ N:o12 till Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin Poststyrelsens i Finland cirkulär J oulu k u u lta. D ecem ber m ånad. H eiikilöm uutoksia. Kuollut: (V12) postitoimituksenhoitaja

Lisätiedot

L iite N:o B i h a n g tili. poststyrelsens i pinlanö cirkulär för IDeoemTsei m ånad. Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin

L iite N:o B i h a n g tili. poststyrelsens i pinlanö cirkulär för IDeoemTsei m ånad. Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin 1902 B i h a n g tili poststyrelsens i pinlanö cirkulär för IDeoemTsei m ånad. Personalförändringar. L iite N:o 12 Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin T ou.lui.ls'u.-u.lta,. Henkii öinuutoksiii. Afliden:

Lisätiedot

Personalförändringar. Henkilömuutoksia. N:o 5. Poststyrelsens i Finland cirkulär. Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin.

Personalförändringar. Henkilömuutoksia. N:o 5. Poststyrelsens i Finland cirkulär. Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin. JäL L iite Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin Toukokuulta. B ih a n g N:o 5 tili Poststyrelsens i Finland cirkulär för Maj månad. Henkilömuutoksia. Kuolleet: (11/5) postitoimituksenhoitaja Eugen

Lisätiedot

1908 Liite. Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. Poststyrelsens i pinland cirkulär. Hcnkilömmitoksia. Personalförändringar.

1908 Liite. Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. Poststyrelsens i pinland cirkulär. Hcnkilömmitoksia. Personalförändringar. 1908 Liite B i h a n g tili J o_7 Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin Poststyrelsens i pinland cirkulär för Z E ^ e im. ä ls w u. lt a. T i a l i m l t T ^ a d.. Hcnkilömmitoksia. Postilaitokselle

Lisätiedot

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser UUSIMAA - NYLAND

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser UUSIMAA - NYLAND 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Työttömyysaste, työnhakijat ja työpaikat - Arbetslöshetstalet, och Tiedot taulukkomuodossa ovat seuraavilla sivuilla. - Sifferuppgifterna finns på följande sidor.

Lisätiedot

Liite N:o 6. Poststyrelsens i fintanö cirkulär. Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin. Personalförändringar. Henkilömuutoksia.

Liite N:o 6. Poststyrelsens i fintanö cirkulär. Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin. Personalförändringar. Henkilömuutoksia. 1901 B i h a n g tili Poststyrelsens i fintanö cirkulär för XvLTii månad. Liite N:o 6 Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin redessusvru-lta,. Personalförändringar. Afgångna på egen begäran: (7/B) poststationsföreståndaren

Lisätiedot

Personalförändringar.

Personalförändringar. jo» L iite B ih a n g NfjJ tili Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin Poststyrelsens i Finland cirkulär Tammikuulta. Januari månad. Henkilömuutoksia. Kuolleet: (Vi) postiekspeditööri Wladimir Nagajeff

Lisätiedot

löi? Liite B ih ang L}ig5 tili

löi? Liite B ih ang L}ig5 tili löi? Liite B ih ang L}ig5 tili Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin Poststyrelsens i Finland cirkulär Toukokuulta. Maj månad. Henkiltfmuutoksia. Personalförändringar. Kuolleet: (21/2) postitoimituksenhoitaja

Lisätiedot

B ih a n g N^ Liite. Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. Poststyrelsens i Finland cirkulär. Henkilömuutoksia. Personalförändringar.

B ih a n g N^ Liite. Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. Poststyrelsens i Finland cirkulär. Henkilömuutoksia. Personalförändringar. 1906 Liite Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin B ih a n g N^2 tili Poststyrelsens i Finland cirkulär för ECelraa-äJsnvLlta. FeTorvtari xn.ån.acl- Henkilömuutoksia. Eronneet onnista pyynnöstään: (lä/2)

Lisätiedot

Liite Nio_ B i h a n g. Poststyrelsens i finlanö cirkulär. Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin. P ersonal föränd r i n g1ar.

Liite Nio_ B i h a n g. Poststyrelsens i finlanö cirkulär. Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin. P ersonal föränd r i n g1ar. ( 1899 B i h a n g tili Poststyrelsens i finlanö cirkulär för AdTaj n a å n s t d.. Liite Nio_5. Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin Tou.lsol^-u.-alta. P ersonal föränd r i n g1ar. A fg å n g n a

Lisätiedot

Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. Poststyrelsens i pintani) cirkulär. Henkilömuutoksia. Personalförändringar.

Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. Poststyrelsens i pintani) cirkulär. Henkilömuutoksia. Personalförändringar. Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin Poststyrelsens i pintani) cirkulär för I^eToriaazi isia z ia d.. Henkilömuutoksia. Kuollut: (2/2) postitoimituksenhoitaja Werner Strandman (Hankasalmi). Eronneet

Lisätiedot

Liite till N:0 3. Henkilöni uutoksia. Suomen postihallitnksen kiertokirjeisiin. Poststyrelsens i pinlanö cirkulär

Liite till N:0 3. Henkilöni uutoksia. Suomen postihallitnksen kiertokirjeisiin. Poststyrelsens i pinlanö cirkulär 1900 Bihang Liite till N:0 3 Poststyrelsens i pinlanö cirkulär Suomen postihallitnksen kiertokirjeisiin för 2^ a.rs månad. I v C a.a l is l E V i 'u l t a. P e r s o n a lf ö r ä n d r in g a r. U t n

Lisätiedot

1901 B i h a n g tili. Liite N:0 4. Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin. poststyrelsens i finland cirkulär. Personalförändringar.

1901 B i h a n g tili. Liite N:0 4. Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin. poststyrelsens i finland cirkulär. Personalförändringar. 1901 B i h a n g tili poststyrelsens i finland cirkulär för -A-pril månad. Liite N:0 4 Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin Hvtlj-töJsia.'viita,. Personalförändringar. Aflidne: (10/4) postexpeditionsföreståndaren

Lisätiedot

B i h a n g tili L i i t e. Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. poststyrelsens i finland cirkulär. Henkilömuutoksia. Personalförändringar.

B i h a n g tili L i i t e. Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. poststyrelsens i finland cirkulär. Henkilömuutoksia. Personalförändringar. 1905 L i i t e B i h a n g tili NjoJ Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin 3Blo3sia.u.lta. poststyrelsens i finland cirkulär för månad. Henkilömuutoksia. Personalförändringar. Eronneet omasta pyynnöstään:

Lisätiedot

1909 Liite. Bihang. Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin. Poststyrelsens i Finland cirkulär. N :o 9. Person alförän dringar. Henkilömuutoksia.

1909 Liite. Bihang. Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin. Poststyrelsens i Finland cirkulär. N :o 9. Person alförän dringar. Henkilömuutoksia. 1909 Liite Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin Syyskuulta. Bihang tili N :o 9 Poststyrelsens i Finland cirkulär för September månad. Henkilömuutoksia. Person alförän dringar. Kuollut: (28/9) posti

Lisätiedot

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO Työttömyysaste, työnhakijat ja työpaikat - Arbetslöshetstalet, och 100 kpl/st. Kuntaliitos Sammatin kanssa 1.1.2009 - Kommunsammanslagning med Sammatti 1.1.2009 Kuntaliitos Karjalohjan ja Nummi-Pusulan

Lisätiedot

Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin. Poststyrelsens i Finland cirkulär. Maaliskuulta. Mars månad.

Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin. Poststyrelsens i Finland cirkulär. Maaliskuulta. Mars månad. Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin Maaliskuulta. Poststyrelsens i Finland cirkulär för Mars månad. Heiikilöinuutoksiii. Personalförändringar. Kuollut: ( /3) postitoiraitubsonhoitaja Afiiden: (6/3)

Lisätiedot

Liite N:o 11. Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin. poststyrelsens i fmlaiiö cirkulär B ih an g. Personalförändringar. Henkilömuutoksia.

Liite N:o 11. Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin. poststyrelsens i fmlaiiö cirkulär B ih an g. Personalförändringar. Henkilömuutoksia. 1901 B ih an g tili poststyrelsens i fmlaiiö cirkulär för 2nTo v e m b e r Liite N:o 11 Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin H s/c arraslrvn j-lta. Personalförändringar. Afliden: (lc/u) postiljonen

Lisätiedot

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Työttömyysaste, työnhakijat ja työpaikat - Arbetslöshetstalet, och Kuntaliitos Sammatin kanssa 1.1.2009 Kommunsammanslagning med Sammatti 1.1.2009 Kuntaliitos Karjalohjan

Lisätiedot

B i han g till. 919 Liite. Personalförändringar. Henkilömiiutoksia. Avliden: (9/n) postiljonen David Mykkänen (P o s tk u [i é d i s tr i k te t).

B i han g till. 919 Liite. Personalförändringar. Henkilömiiutoksia. Avliden: (9/n) postiljonen David Mykkänen (P o s tk u [i é d i s tr i k te t). 919 Liite Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin M arraskuulta. B i han g till Poststyrelsens i Finland cirkulär för Novem ber månad. Henkilömiiutoksia. Kuollut: (9/n) postiljooni David Mykkänen (Postivaunupiiri).

Lisätiedot

löjs Liite Bi han g 19_

löjs Liite Bi han g 19_ löjs Liite Bi han g 19_ Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin Poststyrelsens i Finland cirkulär till K esäkuulta. Ju n i månad. Henkilömuutoksia. Kuolleet: (15/2) (postiasemanhoitaja A r thur Gideon

Lisätiedot

!2!3 Liite B ih an g 2122 till

!2!3 Liite B ih an g 2122 till !2!3 Liite B ih an g 2122 till Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin Poststyrelsens i Finland cirkulär Tammikuulta. Januari månad. Henkilömuutoksia. Eronneet omasta pyynnöstään: (16/i) postiasemanhoitaja

Lisätiedot

!?!? Liite B i h a n g n : _2 tili

!?!? Liite B i h a n g n : _2 tili !?!? Liite B i h a n g n : _2 tili Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin Poststyrelsens i Finland cirkulär H elm ikuulta. F ebruari m ånad. H eiikilöm uutoksia. Kuolleet: (19/2) postiljooni Karl Johan

Lisätiedot

Aflidne: (16/ 7) poststationsföreståndaren Heikki Juho Laulanen (Arrakoski); (3/ 8)

Aflidne: (16/ 7) poststationsföreståndaren Heikki Juho Laulanen (Arrakoski); (3/ 8) ! Liite Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin Elokuulta. Bihang Ni 3 till Poststyrelsens i Finland cirkulär för Augusti månad. Henkilömuutoksia. Kuolleet: (16/ 7)postiasemanhoitaja Heikki Juho Laulanen

Lisätiedot

i9»o Liite Bihan g till Poststyrelsens i Finland cirkulär Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin Personalförändringar. Henkilöinuntoksia.

i9»o Liite Bihan g till Poststyrelsens i Finland cirkulär Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin Personalförändringar. Henkilöinuntoksia. i9»o Liite Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin Lokakuulta. Bihan g till Poststyrelsens i Finland cirkulär för O ktober månad. Henkilöinuntoksia. Personalförändringar. Eronneet oinasta pyynnöstään:

Lisätiedot

1908 Liite Bi b a n g JL9 _6

1908 Liite Bi b a n g JL9 _6 1908 Liite Bi b a n g JL9 _6 till Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin poststyrelsens i pinlanö cirkulär IC e s ä ls -v a ia lta. Tu t i i m å a a d.. för Tiedoksianto. Vuonna 1908, kesäkuun 12 päivänä,

Lisätiedot

J Liite Bihang. Henkilönmutoksia. Personalförändringar. Augusti månad. Elokuulta.

J Liite Bihang. Henkilönmutoksia. Personalförändringar. Augusti månad. Elokuulta. J 9 0 9 Liite Bihang till Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin Poststyrelsens i Finland cirkulär Elokuulta. Augusti månad. Henkilönmutoksia. Kuollut: (29/8) postinhoitaja Henrik Emil Ludvig Skog (Hamina).

Lisätiedot

isis Liite B ihang tili Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin Poststyrelsens i Finland cirkulär Personalförändringar. Heiikilömuutoksia.

isis Liite B ihang tili Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin Poststyrelsens i Finland cirkulär Personalförändringar. Heiikilömuutoksia. j isis Liite Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin H einäkuulta. B ihang tili Poststyrelsens i Finland cirkulär för Juli månad. Heiikilömuutoksia. Eronneet omasta pyynnöstään: '(9/7) postiasemanhoitaja

Lisätiedot

Liite N:0 4 tili. poststyrelsens i pinlanö cirkulär. Suonten postihaltituksen kiertokirjeisiin. Personalförändringar. Henkilöinuutoksia.

Liite N:0 4 tili. poststyrelsens i pinlanö cirkulär. Suonten postihaltituksen kiertokirjeisiin. Personalförändringar. Henkilöinuutoksia. 1900 Bihang Liite N:0 4 tili poststyrelsens i pinlanö cirkulär för Suonten postihaltituksen kiertokirjeisiin - Ä - p r il 3axå,xia,cL. X 3.ia.lxti3s-L nj.lta,. Generalpostdirektören Hj. Lagerborg åtnjuter

Lisätiedot