TYÖKYKYISENÄ LÄPI TYÖURAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖKYKYISENÄ LÄPI TYÖURAN"

Transkriptio

1 Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta , liite Työterveyshuolto TYÖKYKYISENÄ LÄPI TYÖURAN PALVELUHINNASTO

2 2 Sisältö 1. MITÄ TYÖTERVEYSHUOLTO ON? 2 2. TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUJEN TAVOITTEET 2 4. TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEKUVAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA TYÖFYSIOTERAPEUTIN TEKEMÄ TERVEYSTARKASTUS TIETOJEN ANTO, NEUVONTA JA OHJAUS (TANO) 8 PERUSTE TYÖHYVINVOINTIA YLLÄPITÄVÄ TOIMINTA (TYHY) YLEISLÄÄKÄRITASOINEN SAIRAANHOITOPALVELU ENSIAPUKOULUTUS HINNASTO TYÖTERVEYSLAKIIN PERUSTUVA HYVÄN TYÖTERVEYSHUOLTO-KÄYTÄNNÖN MUKAINEN ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA PALVELUSOPIMUKSEEN PERUSTUVA TYÖTERVEYSPAINOTTEINEN SAIRAANHOITOPALVELU ENNALTAEHKÄISEVÄSSÄ TOIMINNASSA JA SAIRAANHOITOPALVELUISSA TARVITTAVAT TUTKIMUKSET MUUT PALVELUT ENNALTAEHKÄISEVÄSSÄ TOIMINNASSA JA SAIRAAN- HOITOTOIMINNASSA 17

3 3 1. MITÄ TYÖTERVEYSHUOLTO ON? Työterveyshuolto on työssä käyvien perusterveydenhuoltoa työnantajan järjestämää ja palvelusopimukseen perustuvaa työnantajan, työntekijöiden ja työterveyshuollon yhteistyötä työpaikkaa koskevan toimintasuunnitelman mukaisesti toteutettua Työnantajan ja työterveys-huollon neuvottelu Työnantaja päättää ujen laajuudesta. sisältö määräytyy mukaisesti. mm. toimiala, henkilöstö. suunnittelu on Työterveys-h uollon palvelusopi Terveys-tar kastukset Työpaikkaselvitys Toiminta-s uunnitelma aj2009 tarjottavien työterveyshuoltopalvel Työterveyshuollon työpaikan tarpeiden Sisältöön vaikuttavat työolosuhteet ja Toiminnan yhteistyöstä, johon osallistuvat työnantaja, henkilöstö, työpaikan työsuojeluorganisaatio sekä työterveyshuolto. Työstä ja työolosuhteista johtuvien terveysvaarojen ehkäisemiseen ja työkyvyn sekä terveyden edistämiseen tähtäävät palvelut on järjestettävä työntekijöille. Sairaanhoito- ja muiden terveydenhuoltopalvelujen järjestäminen on vapaaehtoista. Työterveyshuollon palvelut kustantaa työnantaja ja KELA sairausvakuutuslain mukaisesti. KELAn korvaus työnantajalle on % vuosittaisista, kohtuullisista työterveyshuollon kustannuksista. Työntekijälle palvelusopimuksen mukaiset palvelut ovat maksuttomia. 2. TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUJEN TAVOITTEET Työterveyshuolto on toimintaa, jonka tavoitteena on työntekijöiden työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

4 työn ja työympäristön terveellisyys ja turvallisuus hyvin toimiva työyhteisö työntekijöiden terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn edistäminen työuran aikana Työterveyshuollon palvelut järjestetään hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti ja niiden tuottamisesta vastaavat työterveyshuollon ammattihenkilöt ja asiantuntijat. Työterveyshuolto on työpaikan yhteistyökumppani, jonka puoleen voi kääntyä työntekijöiden terveyttä ja työyhteisön hyvinvointia koskevissa asioissa. Se on riippumaton ja puolueeton asian tuntija, jota sitoo vaitiolovelvollisuus SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS HELLIN TYÖTERVEYSHUOLTO Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus HELLI -liikelaitoksen työ terveyspalvelut ovat asiakkaidemme käytettävissä Kiteen, Kesälahden, Rääk kylän ja Tohma järven terveyskeskusten työterveyshuollossa ma to klo 8 16 ja pe klo Työterveyshuollon toimipaikat Kitee: Pajarintie 6 (huom. postiosoite Arppentie 6) Kesälahti: Ratsumestarintie 9 Rääkkylä: Kinnulantie 22 Tohmajärvi: Takkunurmentie 9 Muina aikoina tapahtuvasta asioinnista perusterveydenhuollon terveyskeskuslääkärillä tai päivystyksessä laskutetaan palvelun käyttä jältä asiakasmaksu. Työnantajia pyydetään tiedottamaan asiasta työntekijöille. Työterveyshuollon vastaanotot toimivat ajanvarauksella. Työterveyshoitajalle, työterveyslääkärille ja työfysioterapeutille voi varata ajan työterveyshuollon vastaanottohoitajalta: AJANVARAUS (vastaanotot ja puhelinajat) puh KLO Sähköpostiosoitteeseen voi jättää yhteydenottopyynnön, johon vastaamme 1 3 päivän kuluessa.

5 5 Asiakkaidemme käytössä on myös työterveyshuollon www-sivut osoitteessa 4. TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEKUVAUKSET 4.1 TOIMINTASUUNNITELMA TAVOITE Työnantaja laatii työterveyshuollon kanssa suunnitelman työterveyshuolto-toiminnan sisällöstä ja annettavista palveluista. Toimintasuunnitelma tarkistetaan vuosittain tai tarpeen mukaan (esim. lakimuutokset, työpaikan terveysriskien muutokset). SISÄLTÖ Neuvottelu sopimuksen sisällöstä työnantajan, työntekijän edustajan ja/tai työsuojeluorganisaatio kanssa Perustelut työterveyshuollon ja yrityksen yhteistoiminnalle Työn ja työolosuhteiden terveellisyyden ja turvallisuuden sel vittä minen, riskien arviointi, työjärjestelyt, henkilöstömitoitus Työnantajan odotukset / työntekijöiden odotukset KELAn korvausedellytykset Työterveyshuollon henkilöstö ja palvelut Terveystarkastusten sisällön määrittely Työhyvinvointia ylläpitävä toiminta (TYHY) Yleislääkäritasoiset sairaanhoitopalvelut Muut työterveyshuollon palvelut Sopimuksen allekirjoitus HINTA PERUSTE Laskutetaan aikaveloituksena. Hintaan sisältyy työterveyshuollon edusta jan tai edustajien matkat, neuvot teluaika ja suunnitelman laatimiseen käytetty aika. KELA korvaa työnantajalle 60 % syntyneistä kustannuksista. Työnantajalla tulee olla työterveyshuollon laatima kirjal li nen toiminta suun nitelma, joka pohjautuu hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteisiin (TTH -laki 1383/2001 ja VnA:n 1484/2001). Toimintasuunnitelma on työnantajalle osa työturvallisuuslaissa tarkoitettua työ suojelun toimintaohjelmaa ja osa laadunvarmennusta. Täten toiminta suun ni telman tulee olla nähtävänä työpaikalla.

6 6 4.2 TYÖPAIKKASELVITYS - TYÖOLOSUHDESELVITYS SISÄLTÖ Työterveyshuolto tekee selvityksen yhdessä työnantajan ja työntekijöiden edustajan, yleisimmin työsuojeluhenkilöstön kanssa. Työterveyshuollon edust ajana on työterveys hoitaja, tarvittaessa myös työterveyslääkäri ja/tai työfysio terapeutti. Työpaikkaselvityksestä tehdään kirjallinen raportti, johon kirjataan todetut asiat, työpaikalla tehtyjen mittausten (melu, valaistus) tulokset ja mahdolliset toimenpide-ehdotukset. Selvi tys raportti on tarkoitettu työpaikalle kaikkien luettavaksi. HINTA Laskutetaan työterveyshuollon edustajan tai edustajien käyttämän ajan mu kaan. Hintaan sisältyy matkat, neuvotteluaika ja raportin laatimiseen käytetty aika. KELA korvaa työnantajalle 60 % ja maatalousyrittäjille 100 % syntyneistä kustannuksista. PERUSTE Työpaikkaselvityksen/työolosuhdeselvityksen tekeminen perustuu työter veyshuoltolakiin ja sen tarkoituksena on selvittää ja arvioida työhön liitty viä tur vallisuus- ja terveysriskejä. Työpaikkaselvityksiä tehdään työterveyshuoltoa aloitettaessa ja sen jäl keen tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään viiden vuoden välein. Työpaikkakäynnin aikana tu tustutaan työolosuhteisiin, työpaikan mahdollisiin erityispiirteisiin ja selvi tykseen voi sisältyä myös erilaisia mittauksia, kuten melu- ja valaistusmittaukset.

7 7 4.3 TERVEYSTARKASTUS TAVOITE Terveystarkastuksella pyritään mahdollisimman varhain toteamaan työhön liittyvät terveydentilan mahdolliset muutokset ja varmistamaan, ettei henkilöä sijoiteta hänelle sopimattomaan työhön. Tarkastuksessa pääte tään mah dolli sista jatkotoimenpiteistä ja ajoitetaan seuraava määräaikais tarkastus. Tarkastuksella pyritään arvioimaan ajoissa varhaiskuntoutuksen tarve. Esimiehellä on velvoite ilmoittaa uudet työntekijät työterveyshuoltoon ja vastata, että terveystarkastus tulee tehtyä. Terveystarkastuksesta anne taan tarvittaessa kirjallinen lausunto työntekijälle, jonka työntekijä itse toimittaa työnantajalle. Milloin tarkastuksia tehdään? työsuhteen alkaessa työnkuvan muuttuessa tai määräajoin (1-5 vuoden välein) SISÄLTÖ työtehtävien ja terveydentilan kartoitus sovituin mittauksin, kuten: verenpaine ja pulssi, paino, pituus, näkö, kuulo, laboratorio- ja röntgenkokeet, keuhkojen toimintakokeet, työkykyä selvittelevät mittarit (TKI, Audit, BBI) perusrokotusten tehostaminen tarvittaessa asiakkaan ohjaaminen työterveyslääkärille tai työfysioterapeutille jatkoselvittelyihin tarkastuksen kesto on min HINTA Terveystarkastuksen hinta muodostuu yrityksen ja työterveyshuollon välisen toimintasuunnitelman sisällön perusteella. Työnantaja kustantaa tarkastuksen ja terveystarkastus tapahtuu työajalla. KELA korvaa työnantajalle 60 % syntyneistä kustannuksista. PERUSTE Tarkastukset perustuvat työterveyshuoltolakiin (1383/ ) ja valtio neu voston asetukseen (1483/ ). Terveystarkastus on luottamuksellinen ja siinä noudatetaan salas sa pidettävien tietojen luovuttamista koskevaa lakia (TTH-laki 1383/ ja 19.)

8 8 4.4 TYÖFYSIOTERAPEUTIN TEKEMÄ TERVEYSTARKASTUS TAVOITE Asiakkaan tuki- ja liikuntaelimistön toimintakyvyn selvittely Asiakkaan työtapojen vaikutuksen arviointi tuki- ja liikuntaelinten kuormi tukseen Asiakkaan motivoiminen toiminta- ja työkyvyn omatoimiseen parantamiseen Aiemmin todetun työ- ja toimintakyvyn aleneman määrittely Kuntouttavien toimenpiteiden toteutumisen ja vaikutuksen seuranta SISÄLTÖ Työ- ja toimintakyvyn kartoitus Fysioterapeuttinen tutkiminen: asento, nivelliikkuvuudet, voima, tasa paino, koor dinaatio Tarvittaessa lihaskunto-, kävely- ja polkupyöräergometritestit Omatoimisen harjoittelun ohjaus Seurantasuunnitelma HINTA Laskutetaan käyntimaksuna. KELA korvaa työnantajalle 60 % syntyneistä kustannuksista. PERUSTE Työnantajan tulee käyttää riittävästi asiantuntijoita työter veys huoltoa suunnitellessa, toteuttaessa ja kehittäessä (TTH-laki 1383/2001, 5 ).

9 9 4.5 TIETOJEN ANTO, NEUVONTA JA OHJAUS (TANO) TAVOITE TANO-toiminnan tavoitteena on auttaa työnantajaa, työntekijöitä ja muita työpaikan toimijoita omaksumaan tietoja, taitoja, asenteita ja toimintatapoja, joilla on merkitystä työterveydelle ja -turvallisuudelle. SISÄLTÖ TANO-toiminnan sisältöalueita ovat: työssä ja työpaikalla esiintyvät terveysvaarat, niiden merkitys sekä vaaroilta suojautuminen sekä ensiapujärjestelyt ammattitaudit ja työtapaturmat sekä niiden ehkäisy ja muu työhön liittyvä sairastavuus päihteiden väärinkäytön ehkäisy ja päihdeongelmaisen varhainen tunnistaminen sekä hoito ja hoitoon ohjaus työmenetelmiin ja -järjestelyihin sekä työaikoihin ja työpaikan olosuhteisiin sekä niiden muutoksiin liittyvät terveysvaarat ja niiden hallinta työhön liittyvän fyysisen ja/tai henkisen väkivallan ehkäiseminen ja hallinta terveelliset, turvalliset työmenetelmät työn, työympäristön ja -yhteisön parantaminen sekä työntekijän terveyden ja työkyvyn ylläpitäminen ja edistäminen HINTA Laskutetaan aikaveloituksena. Hintaan sisältyy työterveyshuollon edustajan tai edustajien matkat, neuvotteluaika ja mahdollisen muistion laatimiseen käytetty aika. KELA korvaa työnantajalle 60 % syntyneistä kustannuksista. PERUSTE Tietojen anto, neuvonta ja ohjaus (TANO) ovat työterveyshuollon lakisääteistä toimintaa, jonka kohderyhmiksi on määritelty työterveyshuollon henkilöasiakkaat, työnantaja sekä muut asiakastoimipaikan toimijat (mm. työsuojeluhenkilöstö).

10 TYÖHYVINVOINTIA YLLÄPITÄVÄ TOIMINTA (TYHY) TAVOITE SISÄLTÖ TYHY-toiminnan tavoitteena on työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn edistäminen. TYHY-toiminta toteutetaan työnantajan, työntekijöiden ja työterveyshuollon yhteistyönä. Se on suunnitelmallista ja tavoitteellista monimuotoista toimintaa, johon osallistuessaan työterveyshuolto osaltaan edistää ja tukee työelämässä mukana olevien työ- ja toimintakykyä. Vastuu TYHY -toiminnasta on työnantajalla ja työpaikan hen ki lös töllä. TYHY-toimintaa toteutetaan ensisijaisesti työpaikan sisäisin toimenpitein ja se käynnistyy asiakastoimipaikan omista tarpeista. Toiminta käynnistyy työpaikalla laaditusta tarvekartoituksesta. Työterveyshenkilöstö toimii asiantuntijana TYHY-toiminnan suunnittelussa, opastaa toiminnan käynnistämisessä sekä kuntoutustarpeen selvittämisessä. Asiakastoimipaikan kehittämishankkeisiin työterveyshuolto osallistuu asiantuntijana, mutta varsinaisten kehittämishankkeiden toimeenpaneminen ja toteuttaminen on työnantajan tehtävä. Ammattitaitoisesti ja pitkäjänteisesti toteutettu TYHY-toiminta tukee osaltaan työssä jaksamista ja työkyvyn säilymistä sekä ehkäisee työkyvyttömyyttä. Samalla se parantaa yritysten kannattavuutta ja toimintakykyä kestävällä tavalla. Työterveyshuolto osallistuu TYHY-toimintaan sopimuksen mukaan. HINTA Laskutetaan aikaveloituksena. Hintaan sisältyy työterveyshuollon edustajan tai edustajien matkat, neuvotteluaika ja mahdollisen muistion laatimiseen käytetty aika. KELA korvaa työnantajalle 60 % syntyneistä kustannuksista. PERUSTE Työkykyä ylläpitävä toiminta (TYHY) on määritelty työterveyshuoltolaissa (1383/2001, 17 ) ja valtioneuvoston asetuksessa (1484/2001, 12 ). TYÖHYVINVOINTIA YLLÄPITÄVÄ TOIMINTA ON TYÖPAIKALLA KAIKKIEN ETU!

11 YLEISLÄÄKÄRITASOINEN SAIRAANHOITOPALVELU TAVOITE SISÄLTÖ HINTA Työterveyslääkärin vastaanotolla on mahdollista hoitaa työntekijän työssä oloon vaikuttavat pitkäaikaiset sairaudet. Tavoitteena on tukea työntekijän työ- ja toimintakykyä vaikuttamalla yksilöön itseensä sekä työympäristöön ja -yhteisöön sekä seurata ja arvioida työssä selviytymistä, kuntoutuksen, hoitoonohjauksen ja muiden tuki toi mien tarvetta. Sairaanhoitopalveluista kertyvät tiedot täydentävät terveystarkastuksista ja työpaikka selvityksistä saatavia tietoja seurattaessa työyhteisön hyvin vointia ja työkykyä ylläpitävän toiminnan tarvetta. Yleislääkäritasoinen sairaanhoitopalvelu sisältää työterveyslääkärin antaman sairaanhoidon mukaan lukien tarvittavat laboratorio- ja radio logiset ym. tut kimukset sekä erikoislääkärikonsultaatiot hoito vastuun säilyessä työterveyslääkärillä. Sairaanhoitopalvelujen sisältö/laajuus määritellään työpaikkakohtaisesti työterveyshuollon toi minta suunnitelmassa. HUOM! Työterveyshuollon yleislääkäritasoinen sairaanhoito tapahtuu klo 8-16 välisenä aikana ja hoitoon hakeutuminen tapahtuu työterveyshuollon ajanvarauksen kautta. Laskutetaan aikaveloituksena työterveyshuollon lääkärin tai hoitajan käyt tä män ajan mukaan. Toimenpiteistä ja tarvittavista lääkkeistä veloitetaan työterveyshuollon hinnaston mukaisesti. Tarvittavat tutkimukset ja todistukset laskutetaan erikseen. KELA korvaa työnantajalle 50 % syntyneistä kustannuksista. PERUSTE Työnantaja voi järjestää työntekijöilleen lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi sairaanhoito- ja muita terveydenhuoltopalveluja. Sairaanhoidon kustannus peruste on työterveyshuoltolaissa ( , 3. luku 12, 14 ).

12 ENSIAPUKOULUTUS TAVOITE SISÄLTÖ Ensiapukoulutettu henkilöstö osaa hälyttää avun ja käyttää ensiaputaitoja työpaikan olosuhteisiin sovellettuna. Ensiapuosaamisella estetään syntyneiden vammojen paheneminen. Ensiaputaitoja kertaamalla taidot säilyvät ja henkilö pysyy Suomen Punaisen Ristin ylläpitämässä henkilörekisterissä riittävän ensiapuope tuksen saaneena. Ensiapu 1 -kurssi sisältää 16 oppituntia, á 45 min. Se antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa, tavallisimmissa sairaus- ja onnet to muustilan teissa sekä antaa tietoa terveydestä ja sen omaehtoisesta edistämisestä. Ensiapu 2 -kurssi sisältää 16 oppituntia, á 45 min. Kurssi on jatkokurssi, joka sy ventää Ensiapu 1 -kurssilla opittuja perustaitoja sekä laajentaa ensiaputaitoja ja antaa tietoa tapaturmien ehkäisystä sekä terveydestä ja sen omaehtoisesta edistämisestä. Hätäensiapukurssi kestää 8 oppituntia, á 45 min. Kurssi antaa valmiudet henkeä pelastavaan ensiapuun sekä antaa tietoa tapaturmien ehkäisystä sekä terveydestä ja sen edistämisestä. Ensiavun kertauskurssit kestävät sopimuksen mukaan 4-8 oppituntia, á 45 min. Kertauskurssilla ylläpidetään Ensiapu 1- ja Ensiapu 2 -kurssin voimassaoloa. Ensiapu 1- ja 2 -kurssit kestävät käytännössä kaksi työpäivää, kun ruo kailu yms. tauot huomioidaan. Ensiaputaitoja on kerrattava vähintään kolmen vuoden välein. Kursseja voidaan pitää esim. siten, että ensin on ensiapu 1 -kurssi ja kolmen vuo den kuluttua kertauskurssi. Siitä kolmen vuoden kuluttua on ensiapu 2 -kurssi ja jälleen on kertauskurssi. Siitä kolmen vuoden kuluttua aloitetaan jälleen ensiapu 1 -kurssista. HINTA Kursseilla kiinteä hinta, johon on huomioitu kaksi työtuntia toimis to aikaa/kurssi. Lisäksi matkakorvaukset laskutetaan erikseen. KELA korvaa työnantajalle ensiapukou lu tuksen kuluista 60 %. Myös työpaikalle hankittujen ensiaputarvikkeiden hankintakulujen korvaus on 60 %. PERUSTE Työnantajan on huo lehdittava siitä, että työntekijöille annetaan ohjeet toi menpiteistä, joihin tapaturman sattuessa on ensiavun saamiseksi ryh dyttävä (Työturvallisuuslaki 738/2002, 46.)

13 13 5. HINNASTO HINNASTO Työterveyshuolto laskuttaa työnantajaa tuotetuista, sopimuksen mukaisista työterveyshuollon palveluista tämän hinnaston mukaan kerran kuukaudessa.

14 14 1 TYÖTERVEYSLAKIIN PERUSTUVA HYVÄN TYÖTERVEYSHUOLTOKÄYTÄNNÖN MUKAINEN ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA Kelan korvaus työnantajalle 60 % TYÖPAIKKASELVITYS, TYÖPAIKKAKÄYNTI, TILAKÄYNTI, TYÖOLOSUHDESELVITYS sisältäen raportin laatimisen Työterveyshoitaja aikana laskutettava alkava ½ tuntia 30,00 Työterveyslääkäri aikana laskutettava alkava ½ tuntia 75,00 Työfysioterapeutti aikana laskutettava alkava ½ tuntia 30,00 Työpsykologi aikana laskutettava alkava ½ tuntia 65,00 Agrologi tilakäynti ProAgrian hinnoittelun mukaisesti TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TAI SEN MUUTTAMINEN Työterveyshoitaja aikana laskutettava alkava ½ tuntia 30,00 Työterveyslääkäri aikana laskutettava alkava ½ tuntia 75,00 Työfysioterapeutti aikana laskutettava alkava ½ tuntia 30,00 TERVEYSTARKASTUKSET TYÖKYVYN ARVIOIMISEKSI JA TUKEMISEKSI työterveyshuollon ammattihenkilön tai asiantuntijan suorittamana Työterveyslääkärin vastaanotolla terveystarkastus alkava ½ tuntia 75,00 terveydenhoitokäynti lääkärillä alkava ½ tuntia 75,00 Työterveyshoitajan vastaanotolla suppea, alle 30 min, terveydenhoitajalla käynti 25,00 normaali, min, alku-, määräaikais- tai seurantatarkastus 40,00 laaja, yli 60 min, työhönsijoitus- tai muu laaja tarkastus 55,00 Työfysioterapeutin vastaanotolla suppea, alle 30 min 30,00 normaali, min 60,00 laaja yli 60 min 70,00

15 15 TYÖFYSIOTERAPEUTIN TOTEUTTAMAT TESTAUKSET sisältäen yksilöllisten testitulosten tulkinnan Testaus polkupyöräergometrillä 60,00/henkilö + aikana laskutettava alkava ½ tuntia 30,00 Lihaskuntotesti aikana laskutettava alkava ½ tuntia 35,00 + 4,00 /henkilö Kävelytesti aikana laskutettava alkava ½ tuntia 35,00 + 4,00 /henkilö TIETOJEN ANTO, NEUVONTA JA OHJAUS (TANO) Työterveyshoitaja aikana laskutettava alkava ½ tuntia 30,00 Työterveyslääkäri aikana laskutettava alkava ½ tuntia 75,00 Työfysioterapeutti aikana laskutettava alkava ½ tuntia 30,00 Työpsykologi aikana laskutettava alkava ½ tuntia 65,00 Ravitsemusterapeutti vastaanotto alkava ½ tuntia 40,00 ryhmätoiminta alkava ½ tuntia 35,00 TYÖKYKYÄ JA TYÖHYVINVOINTIA YLLÄPITÄVÄ TOIMINTA (TYHY) ENSIAPUKOULUTUS Työterveyshoitaja aikana laskutettava alkava ½ tuntia 30,00 Työterveyslääkäri aikana laskutettava alkava ½ tuntia 75,00 Työfysioterapeutti aikana laskutettava alkava ½ tuntia 30,00 Työpsykologi aikana laskutettava alkava ½ tuntia 65,00 ensiapukurssi I, 16 tuntia 1 000,00 ensiapukurssi II, 16 tuntia 1 200,00 hätäensiapukurssi, 8 tuntia 500,00 ensiavun kertauskurssi, 4 tuntia 250,00 ensiavun kertauskurssi, 8 tuntia 500,00 katastrofiharjoitukseen osallistuminen, alkava ½ tuntia 35,00

16 16 TYÖTERVEYSHOITAJAN VASTAANOTTOTOIMINTA TYÖNANTAJAN TILOISSA alkava ½ tuntia 35,00 TYÖTERVEYSHOITAJAN VASTAANOTOLLA TEHTÄVÄT TUTKIMUKSET kuulotutkimus 20,00 silmien näöntarkkuus 15,00 Keuhkojen toimintatutkimukset spirometria 30,00 bronkodilataatiokoe 40,00 PEF- mittaus vastaanotolla 10,00 PEF-seuranta 20,00 työkykyindeksikysely 10,00 BBI-15 -työuupumusmittaus 15,00 Pikatutkimukset veren hemoglobiini 10,00 veren glukoosi 10,00 virtsan perustutkimus 10,00 Strep-A-testi nielusta 10,00 veren CRP-testi 15,00 alkometritesti uloshengityksen alkoholipitoisuudesta 10,00

17 17 2 PALVELUSOPIMUKSEEN PERUSTUVA TYÖTERVEYSPAINOTTEINEN SAIRAANHOITOPALVELU Kelan korvaus työnantajalle 50 % VASTAANOTTOKÄYNTI TYÖTERVEYSHUOLLOSSA työterveyslääkäri alkava 20 min 50,00 työterveyshoitaja alkava 20 min 25,00 TYÖTERVEYSHOITAJAN SUORITTAMAT SAIRAANHOITOTOIMENPITEET pientoimenpide (esim. korvahuuhtelu, ompeleiden poisto) 15,00 laaja toimenpide (esim. haavahoito, vierasesineen poisto) 25,00 injektion anto 10,00 TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIN SUORITTAMAT SAIRAANHOITOTOIMENPITEET MUUT PALVELUT pientoimenpide 30,00 laaja toimenpide 40,00 lääkereseptin uusiminen 10,00 uuden lääkehoidon aloittaminen tutkimustulosten perusteella ilman vastaanottokäyntiä 20,00 Vastaanottokäynnin yhteydessä annetut lääkkeet ja yleiseen rokotusohjelmaan kuulumattomat rokotteet hintaluokka I 10,00 hintaluokka II 30,00 hintaluokka III 40,00 hintaluokka IV 60,00

18 18 3 ENNALTAEHKÄISEVÄSSÄ TOIMINNASSA JA SAIRAANHOITOPALVELUISSA TARVITTAVAT TUTKIMUKSET TAVALLISIMMAT LABORATORIOTUTKIMUKSET Hintaluokka I 14,00 Hintaluokka II 16,00 Hintaluokka III 25,00 Hintaluokka IV 35,00 Hintaluokka V 68,00 TAVALLISIMMAT RÖNTGENTUTKIMUKSET sisältäen röntgenlääkärin lausunnon esim. keuhkojen, rintakehän, selkärangan, pään röntgentutkimukset 40,00 MUUT TUTKIMUKSET silmänpohjien valokuvaus 80,00 4 MUUT PALVELUT ENNALTAEHKÄISEVÄSSÄ TOIMINNASSA JA SAIRAANHOITOPALVELUISSA PUHELIN- TAI SÄHKÖPOSTINEUVONTA työterveyslääkäri alkava 10 min 15,00 työterveyshoitaja alkava 10 min 10,00 työfysioterapeutti alkava 10 min 10,00 LASKUTETTAVA TOIMISTOTYÖ Työterveyshoitaja alkava ½ tuntia 30,00 Työfysioterapeutti alkava ½ tuntia 30,00 Työterveyslääkäri alkava ½ tuntia 75,00 LÄÄKÄRINLAUSUNNOT 33,80 AJOKORTTITODISTUS 40,70 PERUUTTAMATTA JÄÄNYT AJANVARAUS työterveyslääkärin vastaanotolle 33,80 työterveyshoitajan tai työfysioterapeutin vastaanotolle TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUJEN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MATKAKUSTANNUKSET yleisen matkustussäännön hinnoittelun mukaisesti

TYÖKYKYISENÄ LÄPI TYÖURAN

TYÖKYKYISENÄ LÄPI TYÖURAN Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 20.9.2011 99, liite Työterveyshuolto TYÖKYKYISENÄ LÄPI TYÖURAN TUOTEKUVAUKSET JA PALVELUHINNASTO 1.1.2012 2 Sisältö 1. MITÄ TYÖTERVEYSHUOLTO ON? 2 2. TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUJEN

Lisätiedot

1.1. HYVÄN TYÖTERVEYSHUOLTOKÄYTÄNNÖN MUKAINEN ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA

1.1. HYVÄN TYÖTERVEYSHUOLTOKÄYTÄNNÖN MUKAINEN ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA 1 PALVELUHINNASTO 1.1.2015 alkaen (Kiteen kaupunki, perusturvalautakunta 16.12.2014, 142) Työterveyshuolto laskuttaa työnantajaa tuotetuista, sopimuksen mukaisista työterveyshuollon palveluista tämän hinnaston

Lisätiedot

1. HYVÄN TYÖTERVEYSHUOLTOKÄYTÄNNÖN MUKAINEN ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA

1. HYVÄN TYÖTERVEYSHUOLTOKÄYTÄNNÖN MUKAINEN ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA 1 PALVELUHINNASTO 1.1.2016 alkaen (Kiteen kaupunki, perusturvalautakunta 15.12.2015 95) Työterveyshuolto laskuttaa työnantajaa tuotetuista, sopimuksen mukaisista työterveyshuollon palveluista tämän hinnaston

Lisätiedot

Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010

Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010 Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010 1 ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA TUOTE HINTA SISÄLTÖ Työpaikkaselvitys 28 e/ alkava ½ tuntia työterveyshoitaja, työfysioterapeutti *

Lisätiedot

Työterveyshuolto 2018

Työterveyshuolto 2018 Työterveyshuolto 2018 Työterveyshuollon tavoitteet Terveellinen ja turvallinen työ, työympäristö ja työyhteisö Työhön liittyvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisy Työntekijän terveyden sekä työ- ja

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2015 ALKAEN (ALV 0 %)

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2015 ALKAEN (ALV 0 %) Rauman sosiaali- ja terveysvirasto Työterveyshuolto 13.8.14 TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2015 ALKAEN (ALV 0 %) LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO Yksilöön kohdistuva

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2014 ALKAEN (ALV 0 %)

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2014 ALKAEN (ALV 0 %) Rauman sosiaali- ja terveysvirasto Työterveyshuolto TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2014 ALKAEN (ALV 0 %) LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO Yksilöön kohdistuva toiminta

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET ALKAEN

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET ALKAEN Rauman sosiaali- ja terveysvirasto Työterveyshuolto 16.9.2016 TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2017 ALKAEN LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO Yksilöön kohdistuva toiminta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta on edellisen kerran vahvistanut hinnaston 16.11.2006

Sosiaali- ja terveyslautakunta on edellisen kerran vahvistanut hinnaston 16.11.2006 1 TYÖTERVEYSHUOLLON MAKSUT 1.1.2007 ALKAEN JA EHDOTETTAVAVAT UUDET HINNAT 1.1.2009 ALUSTA LUKIEN Ensin on ilmoitettu kunkin ryhmän tämänhetkinen hinta ja sen jälkeen uusi ehdotettava hinta Sosiaali- ja

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUHINNASTO VOIMASSA 01.01.2015 ALKAEN. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa

TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUHINNASTO VOIMASSA 01.01.2015 ALKAEN. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUHINNASTO VOIMASSA 01.01.2015 ALKAEN Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO, KELAN KORVAUSLUOKKA I Työpaikkaselvitys, työpaikkakäynti,

Lisätiedot

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä Työterveysyhteistyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä työterveyshuoltolain toteuttamiseksi. Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä OPAS PIENTYÖPAIKOILLE Hyvä työkyky ja hyvä ilmapiiri

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

Mäntsälän työterveys Mustamäentie Mäntsala puh

Mäntsälän työterveys Mustamäentie Mäntsala puh Mäntsälän työterveys Mustamäentie 42 04600 Mäntsala info.työterveys@mantsala.fi puh 040 314 5639 MÄNTSÄLÄN TYÖTERVEYS HINNASTO 1.1.2017 ARVOISA ASIAKKAAMME Hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara.

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKASMAKSUT

TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1 Säkylän kunta 1.1.2018 Sosiaali- ja terveystoimi Työterveyshuolto Välskärinte 5 27800 Säkylä TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKASMAKSUT TYÖTERVEYSHUOLLON YLEISMAKSU Yleismaksu/työntekijä 24 ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖTERVEYSHUOLTO

Lisätiedot

Juuan terveyskeskus/ STLTK 16.12.2015 Työterveyshuolto Liite nro 7 Aimontie 7, 83900 Juuka Puh 0401042269 TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO 1.1.

Juuan terveyskeskus/ STLTK 16.12.2015 Työterveyshuolto Liite nro 7 Aimontie 7, 83900 Juuka Puh 0401042269 TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO 1.1. Juuan terveyskeskus/ STLTK 16.12.2015 Työterveyshuolto Liite nro 7 Aimontie 7, 83900 Juuka Puh 0401042269 TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO 1.1.2016 ALKAEN Juuan terveyskeskuksen työterveyshuolto tuottaa laadukkaita,

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUHINNASTO VOIMASSA 1.1.2016 ALKAEN

TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUHINNASTO VOIMASSA 1.1.2016 ALKAEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUHINNASTO VOIMASSA 1.1.2016 ALKAEN Hyväksytty sosiaali-ja terveyslautakunnan kokouksessa x.x.2015 TERVEYDEN JA TYÖKYVYN EDISTÄMINEN JA TUKEMINEN, KELAN KORVAUSLUOKKA I Työpaikkaselvitys,

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma

Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma TTH-lain tarkoitus (1383/2001, 1 2mom) Yhteistoimin edistää: 1. työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä; 2. työn ja

Lisätiedot

Siun sote Työterveyden palveluhinnasto 2017

Siun sote Työterveyden palveluhinnasto 2017 Palveluhinnasto 1 (5) Siun sote Työterveyden palveluhinnasto 2017 1. Palvelukuvaus Siun sote tuottaa, järjestää ja kehittää, hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisia työterveyshuoltopalveluja sopimusasiakkailleen.

Lisätiedot

Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus ryhmässä. Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus yksilöllisesti

Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus ryhmässä. Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus yksilöllisesti et Työpaikkaselvitys Terveystarkastukset Työkykyä ylläpitävä toiminta Työfysioterapeutin ergonomiatoiminta Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus Ergonomiaselvitys Kuuluu teema-alueisiin: Työpaikkaselvitys

Lisätiedot

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi säädettyä työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaa, jolla edistetään 1) työhön liittyvien

Lisätiedot

Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille

Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille Finlandia-talo / webinaari 26.9.2014 Reija Jääskeläinen etuuspäällikkö Työterveyshuollon korvausjärjestelmän tavoitteet (1/2) Edistää, kannustaa ja ohjata

Lisätiedot

Työterveyspalvelukokonaisuudet Elonin yritysasiakkaille

Työterveyspalvelukokonaisuudet Elonin yritysasiakkaille Työterveyspalvelukokonaisuudet Elonin yritysasiakkaille Millainen työ, sellainen Terveystalo. Työterveystoiminnan perusta (lakisääteinen) Työterveysyhteistyö perustuu asiakkaan toimialan ja liiketoiminnan

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

TYÖ- TERVEYS- HUOLTO. Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän oikeus. Sen järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus.

TYÖ- TERVEYS- HUOLTO. Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän oikeus. Sen järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. TYÖ- TERVEYS- HUOLTO Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän oikeus. Sen järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. u Työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen työterveyshuolto. u Työnantajan,

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

Työelämäpalvelut Mehiläinen Paimio. Tervetuloa asiakkaaksi!

Työelämäpalvelut Mehiläinen Paimio. Tervetuloa asiakkaaksi! Työelämäpalvelut Mehiläinen Paimio Tervetuloa asiakkaaksi! PUITESOPIMUS Koskee kansanterveyslain edellyttämien kuntien lakisääteisten työterveyspalveluiden järjestämistä Paimion kaupungin ja Sauvon kunnan

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Saarijärven kaupunki 1. Työsuojelun tavoitteet Työpaikan työsuojelutoiminta perustuu työturvallisuuslakiin (738/2002) sekä lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ajalle

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ajalle Työterveys Nurmeksen kaupunki Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ajalle 1.1.2017-31.12.2021 Toimintasuunnitelma tulee käsitellä työpaikalla yhteistoimintamenettelyn edellyttämällä tavalla. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Työkyvyn edistämisen tuki Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri Suomalaisuus on arvokas asia! Meitä jokaista tarvitaan! Mitkä asiat vaikuttavat työkykyyn?

Lisätiedot

Myel-vakuutettujen työterveys

Myel-vakuutettujen työterveys Alk. 19 vuodessa Toimintasuunnitelma Sähköinen terveyskysely Sähköinen tilakysely Työolosuhdeselvitys Helpperi-terveysohjaus Yhteistyössä: MATKI Myel-vakuutettujen työterveys Lähipalveluita jo 17 kunnassa

Lisätiedot

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari TYÖTERVEYSHUOLLON NÄKÖKULMA TYÖKYVYN TUKEMISESSA Satu Väihkönen Työterveys Wellamo Oy, johtava ylilääkäri Suomen Työterveyslääkärit ry, pj 2013

Lisätiedot

Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa

Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa Marjo Sinokki Työterveysjohtaja Turun Työterveystalo/Turun kaupunki LT, työterveyshuollon ja terveydenhuollon EL EI SIDONNAISUUKSIA Tänään pohditaan Taustaa Työkyky Yhteistyö

Lisätiedot

Työterveyshuollon palvelusopimuksen sisältö:

Työterveyshuollon palvelusopimuksen sisältö: _ Työterveyshuollon palvelusopimuksen sisältö: Yritysnumero: YRITYKSEN NIMI: Osoite: Laskutus-os: Puhelin: Toimiala: Toimipaikat: Tilikausi: Hallinto/Talous-os: Yhdyshenkilö ja e-mail: Tapaturmavakuutus:

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala)

Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala) Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Hyvinvointianalyysi MediBeat Työterveyshuollossa

Hyvinvointianalyysi MediBeat Työterveyshuollossa Medivire Työterveyspalvelut Oy Terveyttä ja hyvinvointia työhön n ja elämää ään Hyvinvointianalyysi MediBeat Työterveyshuollossa Jyväskyl skylä 22.05.2006 TFT Ippe Natunen Medivire Työterveyspalvelut Oy

Lisätiedot

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi 2.6.2010 Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖSUOJELUN HALLINTA TYÖOLOT KIELTEISET MYÖNTEISET TOIMINNAN

Lisätiedot

Tarjoamme terveys-, työterveys-, sairaanhoito- ja diagnostiikkapalveluja lähes 150 toimipaikassa eri puolilla Suomea

Tarjoamme terveys-, työterveys-, sairaanhoito- ja diagnostiikkapalveluja lähes 150 toimipaikassa eri puolilla Suomea Tarjoamme terveys-, työterveys-, sairaanhoito- ja diagnostiikkapalveluja lähes 150 toimipaikassa eri puolilla Suomea Terveystalo Kemijärvi Sairaala Lapponiassa, Sairaalakatu 9, 98100 Kemijärvi Avoinna:

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE. Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM

Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE. Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM 21.3.2014 Helena Palmgren 2 Pienten yritysten ja yrittäjien uusi työterveyshuoltopalvelu

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

HINNASTO 1.1.2015 alkaen

HINNASTO 1.1.2015 alkaen VUOSIMAKSU 24 / työntekijä HINNASTO 1.1.2015 alkaen Vuosimaksu koko vuoden asiakkaina olevilta laskutetaan 1-2 kertaa vuodessa sopimuksen mukaan. Jos sopimus alkaa tai päättyy kesken kalenterivuoden, maksu

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2013

Lisätiedot

Kimmo Räsänen Työterveyshuollon professori. Työhygieenikko työterveyshuollossa käyttö vähenee

Kimmo Räsänen Työterveyshuollon professori. Työhygieenikko työterveyshuollossa käyttö vähenee Kimmo Räsänen Työterveyshuollon professori Työhygieenikko työterveyshuollossa käyttö vähenee Vaikka Kelakin korvaa Työterveyshuollon ammattihenkilöt voivat ehkäisevää työterveyshuoltoa toteuttaessaan käyttää

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Akaasia)

Palvelutasovaihtoehdot (Akaasia) Palvelutasovaihtoehdot (Akaasia) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

Sosterin työterveyshuollon uudelleen järjestely ja kehittäminen. Sosterin kuntayhtymän hallituksen kokous 25.3.2014

Sosterin työterveyshuollon uudelleen järjestely ja kehittäminen. Sosterin kuntayhtymän hallituksen kokous 25.3.2014 Sosterin työterveyshuollon uudelleen järjestely ja kehittäminen Sosterin kuntayhtymän hallituksen kokous 25.3.2014 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINNAN LAKITAUSTA Työterveyshuoltolaki 1383/2001, 4 : Työnantajan

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/1675/ /2016 Valtion työmarkkinalaitos

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/1675/ /2016 Valtion työmarkkinalaitos VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 30.9.2016 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/1675/00.00.00/2016 Valtion työmarkkinalaitos Sisältöalue Työterveyshuolto Maksuton sairaanhoito Säännökset joihin

Lisätiedot

TYÖTERVEYDENHUOLTO JA TYÖTERVEYSKORTTI

TYÖTERVEYDENHUOLTO JA TYÖTERVEYSKORTTI TYÖTERVEYDENHUOLTO JA TYÖTERVEYSKORTTI Tämä pieni opas työterveydenhoitoon. Rakennusliitto ry Edunvalvontaosasto Tiina Nurmi-Kokko, sosiaalisihteeri Tapio Jääskeläinen, työsuojelusihteeri Kuvat Tapio Jääskeläinen

Lisätiedot

Työterveys on jokaisen oikeus. ja siitä huolehtiminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus

Työterveys on jokaisen oikeus. ja siitä huolehtiminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus Työterveys on jokaisen oikeus ja siitä huolehtiminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus Työter yöterveyshuoltolaki yshuoltolaki uudistui 1.1.2002 Työterveyshuoltolaki velvoittaa työnantajan järjestämään

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta)

Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta) Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta) 1. lakisääteinen + yleislääkäritasoinen sairaanhoito 2. lakisääteinen + suppean tason sairaanhoito 3. lakisääteinen, ei sairaanhoitoa Lakisääteinen + yleislääkäritasoinen

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta)

Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta) Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta) 1. lakisääteinen + yleislääkäritasoinen sairaanhoito 2. lakisääteinen + suppean tason sairaanhoito 3. lakisääteinen, ei sairaanhoitoa 1. Lakisääteinen + yleislääkäritasoinen

Lisätiedot

Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta

Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta Hyvinvointia maakuntaan VIII, Hyvinvointia työssä ja vapaa-ajalla seminaari 21.1.2015 Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta Kirsti Hupli, Työterveyshuollon ylilääkäri Etelä-Karjalan Työkunto Oy

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ

TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ TYÖSUOJELUILTAPÄIVÄ PORI 14.3.2013 KARI HARING SAK RY YHTEISTYÖN PERUSTEET Laki edellyttää Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 30.3.2007/334 Työterveyshuoltolaki

Lisätiedot

Työterveyshuollon tulevaisuus - Yrityksen odotukset työterveyshuollolta

Työterveyshuollon tulevaisuus - Yrityksen odotukset työterveyshuollolta Työterveyshuollon tulevaisuus - Yrityksen odotukset työterveyshuollolta Asko Saastamoinen Asko Saastamoinen 13.10.2016 1 Työterveyshuoltolaki 2001 1 Lain tarkoitus Tässä laissa säädetään työnantajan velvollisuudesta

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Pienten yritysten ja yrittäjien työterveyshuollon kattavuuden parantaminen Työhyvinvointi fokukseen seminaari 7.3.2013 Kasnäs Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, Työterveyslaitos

Lisätiedot

Tässä laissa säädetään työnantajan velvollisuudesta järjestää työterveyshuolto sekä työterveyshuollon sisällöstä ja toteuttamisesta.

Tässä laissa säädetään työnantajan velvollisuudesta järjestää työterveyshuolto sekä työterveyshuollon sisällöstä ja toteuttamisesta. JM/2013 Sivu 1 / 9 21.12.2001/1383 Työterveyshuoltolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tässä laissa säädetään työnantajan velvollisuudesta järjestää

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Työnantajan ja työterveyshuollon perustiedot 2. Työnantajan järjestämän työterveyshuollon laajuus

Lisätiedot

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Länsikallio Työhyvinvointi - Työhyvinvoinnin kokemus

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Ajankohtaista HUS- Työterveydestä

Ajankohtaista HUS- Työterveydestä Ajankohtaista HUS- Työterveydestä Henkilöstötoimikunta 18.2.2016 Leena Forss-Latvala johtava työterveyslääkäri Työterveyshuoltovastuut - Toiminta perustuu lainsäädäntöön - Työterveyshuoltolaki 1383/2001

Lisätiedot

LIITE 1. PALVELUN KUVAUS

LIITE 1. PALVELUN KUVAUS LIITE 1. PALVELUN KUVAUS 1. Hankintayksikön yleiskuvaus SSKKY on ammatillisen koulutuksen järjestäjä, jonka omistaa kuusi jäsenkuntaa. SSKKY muodostuu kahdesta tulosalueesta: Salon seudun ammattiopisto

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta - työterveyshuolto sotepalvelujärjestelmän

Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta - työterveyshuolto sotepalvelujärjestelmän Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta - työterveyshuolto sotepalvelujärjestelmän D'Artagnan? TYHE 5, Ajankohtaista työelämässä Minna Ylikännö, VTT, yliopistonlehtori Sosiaalitieteiden laitos Suomalainen

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO

TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Työterveyshuolto Kujalankatu 3 30100 Forssa p. 03-4191 2711 TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO 1.1.2016 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän hallitus 21.12.2015 / 187 B

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

TYÖPAIKKOJEN JA TYÖNTEKIJÖIDEN TARPEET TYÖTERVEYSHUOLLOLLE

TYÖPAIKKOJEN JA TYÖNTEKIJÖIDEN TARPEET TYÖTERVEYSHUOLLOLLE TYÖPAIKKOJEN JA TYÖNTEKIJÖIDEN TARPEET TYÖTERVEYSHUOLLOLLE OULU 13.10.2016 KARI HARING SAK RY ERI TARKASTELUMAHDOLLISUUKSIA TARPEESEEN Työelämän muutos Työsuojelullinen Lainsäädäntö edellyttää Taloudellinen

Lisätiedot

Työ ja terveys työn haasteet kansanterveydelle. L2- Väestön terveys 6.10.2014. Kari Reijula, professori Helsingin yliopisto.

Työ ja terveys työn haasteet kansanterveydelle. L2- Väestön terveys 6.10.2014. Kari Reijula, professori Helsingin yliopisto. Työ ja terveys työn haasteet kansanterveydelle L2- Väestön terveys 6.10.2014 Kari Reijula, professori Helsingin yliopisto Parikeskustelua Mitä sinulle tulee mieleen sanaparista TYÖ ja TERVEYS? 1 Parikeskustelua

Lisätiedot

Terveyden edistämisen hyvät käytännöt

Terveyden edistämisen hyvät käytännöt Terveyden edistämisen hyvät käytännöt Timo Leino, LT, dos. ylilääkäri Hyvä työterveyshuoltokäytäntö - mikä uutta? 26.9.2014, Helsinki Elintavat, terveys ja työkyky Naisista 57 % ja miehistä 51 % harrasti

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI 1 TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI Satu Myller, vastaava työterveyshoitaja Joensuun Työterveys Savuton Pohjois-Karjala työryhmän jäsen Siun Soten työterveyden asiakkuusvastaava 1.1.2017 2.11.2016

Lisätiedot

Työterveyshuolto Kirkkopuistokatu 1 B 94100 KEMI 11.11.2014 KEMIN KAUPUNKI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017.

Työterveyshuolto Kirkkopuistokatu 1 B 94100 KEMI 11.11.2014 KEMIN KAUPUNKI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017. Kemin kaupunki/terveyspalvelut TOIMINTASUUNNITELMA Työterveyshuolto Kirkkopuistokatu 1 B 94100 KEMI 11.11.2014 KEMIN KAUPUNKI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017 Työterveyshuolto Kemin kaupungin

Lisätiedot

Transaktioista arvoihin työterveyttä vaikuttavasti

Transaktioista arvoihin työterveyttä vaikuttavasti Transaktioista arvoihin työterveyttä vaikuttavasti Erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari 23.11.2010, Helsingin yliopisto Pääjohtaja Harri Vainio, Työterveyslaitos Maailma muuttuu pysyykö

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala)

Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala) Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki PL 40, 86601 Haapavesi. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 01.09.2013-31.12.2016

Haapaveden kaupunki PL 40, 86601 Haapavesi. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 01.09.2013-31.12.2016 Haapaveden kaupunki PL 40, 86601 Haapavesi Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 01.09.2013-31.12.2016 ASIAKAS Osoite Yritys PL 40, 86600 Haapavesi Faksi Sähköposti liisa.hankonen@haapavesi.fi,maria.sorvisto@haapavesi.fi

Lisätiedot

Nimi: Kemin kaupunki/sosiaali- ja terveyspalvelut/sovittelutoimisto Sodankylän Keskuspuistokatu 30 94100 Kemi Y-tunnus: 0210427-6

Nimi: Kemin kaupunki/sosiaali- ja terveyspalvelut/sovittelutoimisto Sodankylän Keskuspuistokatu 30 94100 Kemi Y-tunnus: 0210427-6 SODANKYLÄN KUNTA TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 2015 2017 TYÖNANTAJATIEDOT Nimi: Kemin kaupunki/sosiaali- ja terveyspalvelut/sovittelutoimisto Sodankylän Keskuspuistokatu

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET

TYÖTERVEYSHUOLLON MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET TYÖTERVEYSHUOLLON MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET Mieli 2010 - kansalliset mielenterveyspäivät 5.2.2010, Kuopio Birgitta Kinnunen Työterveyslaitos, Kuopio Suomalainen työterveyshuolto Työterveyshuolto laki

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä.

Hyvinvointia työstä. Hyvinvointia työstä Miten työterveyshuolto yhdessä työpaikkojen kanssa voi edistää osatyökykyisten työssä jatkamista? Hyvän työterveyshuoltokäytännön näkökulma Soile Seppänen Työterveyshuollon ja yleislääketieteen

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2013

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2013 1 HEINÄVEDEN TOIMIPISTE Virastokuja 1, 79700 Heinävesi Työterveyshoitaja Annamari Luostarinen Puh. 040-353 1975 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2013 TYÖNANTAJA Nimi ja osoite HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Viisari)

Palvelutasovaihtoehdot (Viisari) Palvelutasovaihtoehdot (Viisari) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA ajalle

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA ajalle Nurmeksen kaupunki TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA ajalle 11.4.2012 12.4.2017 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma päivitetty 22.10.2015 Toimintakauden päätavoitteet ovat: 1. Varhaisen tuen mallin

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Akaasia)

Palvelutasovaihtoehdot (Akaasia) Palvelutasovaihtoehdot (Akaasia) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta 2015 Työterveyshuolto on kattava Lakisääteinen työterveyshuolto (lakisääteiset terveystarkastukset, työpaikkakäynnit) Muu ennaltaehkäisevä työterveyshuolto

Lisätiedot

1. TERVEYSTARKASTUKSET, TYÖSSÄSELVITYMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI (LAKISÄÄTEINEN ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA, KELA I)

1. TERVEYSTARKASTUKSET, TYÖSSÄSELVITYMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI (LAKISÄÄTEINEN ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA, KELA I) Liite 1B VAATIMUSMATRIISI Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä. Tarjoajan nimi: Ohjeet: Tarjoajan on vastattava seuraaviin kysymyksiin ja liitettävä erikseen pyydetyt selvitykset

Lisätiedot

Työ ja terveys työn haasteet kansanterveydelle

Työ ja terveys työn haasteet kansanterveydelle Työ ja terveys työn haasteet kansanterveydelle L3 - Väestön terveys 22.10.2012 Kari Reijula, professori Helsingin yliopisto Parikeskustelua Mitä sinulle tulee mieleen sanaparista TYÖ ja TERVEYS? Parikeskustelua

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain(

Lisätiedot

Vieläkö tarvitaan huoltoa? Työterveyshuolto -25/+20

Vieläkö tarvitaan huoltoa? Työterveyshuolto -25/+20 Vieläkö tarvitaan huoltoa? Työterveyshuolto -25/+20 Työterveysyhteistyöllä eteenpäin - juhlaseminaari Eteran Auditorio 9.6.2015 Kaj Husman, professori emeritus Työterveyskäsite, ILO/WHO 1950: "kaikkien

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja työkykyä ylläpitävä toiminta

Työterveyshuolto ja työkykyä ylläpitävä toiminta Työterveyshuolto ja työkykyä ylläpitävä toiminta Toiminnan sisältö Yhteistyö työsuojelun yhteistoimintahenkilöiden kanssa Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK Työterveyshuolto LAKISÄÄTEINEN

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT

HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT 19.5.2009 Eeva-Liisa Putkinen Työhyvinvointiyksikkö Henkilöstö- ja lakiasiain osasto Tekijöitä, jotka vaikuttavat työkykyyn Vaikutusmahdollisuus omaan työhön

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Työterveyshuollon ja muun terveydenhuollon yhteistyö työkyvyn turvaajana Jari Latvala apulaisylilääkäri Työterveyslaitos, Oulu Terveydenhuollon yhteistyön lainsäädäntöpohja Terveydenhuoltolaki

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 2.11.2017 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

Hyvä työterveyshuoltokäytäntö ja kustannusten korvaaminen

Hyvä työterveyshuoltokäytäntö ja kustannusten korvaaminen Versio 1.0 Kela Hyvä työterveyshuoltokäytäntö ja kustannusten korvaaminen -työfysioterapeuttien ja työterveyspsykologien toiminta Kela, Sairaanhoito- ja työterveyshuoltoryhmä 1.11.2016 Sisällys Johdanto...

Lisätiedot

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat 3.11.2016 Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat Opetustoimen ajankohtainen juridiikka Kouluneuvos Petri Heikkilä Suunnitelma Säädösperusta Työsuojelun toimintaohjelma Työturvallisuuslaki 9 Häirinnän

Lisätiedot