Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 23 % 24 % 25 % 29 % 29 % 27 % 34 % 30 % 32 %

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 23 % 24 % 25 % 29 % 29 % 27 % 34 % 30 % 32 %"

Transkriptio

1 Opintojen sujuvuus Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajista noin joka viidennellä on ollut ongelmia kursseille pääsemisestä melko paljon tai erittäin paljon erilaisten rajoitusten ja pääsyvaatimusten takia. Noin joka toinen kuitenkin sanoo, että ongelma on ollut vain vähän tai ei ollenkaan. Kakkos ja kolmosvuotisten mielipiteet kursseille pääsemisen vaikeudesta eivät ole juurikaan muuttuneet kolmen vuoden aikana. Vitosvuotisissa niiden osuus, joilla ei ole ollut lainkaan tai ainoastaan vähän ongelmia päästä kursseille kasvoi vuoden 50 prosentista 57 prosenttiin vuonna ja edelleen 58 prosenttiin. Vastaavasti niiden määrä, joilla on melko paljon tai erittäin paljon laski 17 prosentista 10 prosenttiin. ( /5: p = ja /5: p = 0.009) Kursseja järjestetään harvoin % 1 0 % 40 % 60 % 80 % 100 % Hieman vajaa kolmannes vastaajista on sitä mieltä, että kursseja järjestetään harvoin.

2 Kolmannes on jonkin verran tätä mieltä ja viimeisen kolmanneksen mielestä näin ei ole lainkaan tai ainoastaan vähän. Viitosvuotisten opiskelijoiden mielipiteissä on tapahtunut väitteen kohdalla jonkin verran muutosta. Niiden osuus, joiden mielestä opintoja viivästyttävät harvoin järjestettävät kurssit, on laskenut vuoden 35 prosentista ensin 32 prosenttiin ja edelleen 23 prosenttiin vuonna. Samalla aikavälillä niiden osuus, joiden mielestä harvoin järjestettävät kurssit eivät viivästytä heidän opintojaan lainkaan tai vähän, on myös kasvanut 27 prosentista 36 prosenttiin. Eroavuus on tilastollisesti merkitsevä ja vitosten välillä (p= 0.007). Kakkos ja kolmosvuotisten osalta merkitsevää eroa ei ole havaittavissa. Kurssikirjallisuutta on vaikea saada % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajista noin prosentilla on ollut melko paljon tai erittäin paljon vaikeuksia kurssikirjallisuuden saamisessa. Noin kolmannes myös sanoo, ettei vaikeuksia ole ollut lainkaan tai vain vähän. Vastaajien näkemysten mukaan vaikeudet kurssikirjallisuuden saamisessa ovat kuitenkin lieventyneet ainakin jossain määrin vuodesta vuoteen. Vuonna kolmosvuotisten vastaajista 35 prosenttia vastasi kurssikirjallisuuden saamisen vaikeuksien viivästyttävän opintojaan joko melko paljon tai erittäin paljon. Vuonna ja samaa mieltä olevien osuus oli laskenut 29 prosenttiin. ( p = 0.001) Vuonna jonkin verran tätä mieltä olevien osuus kohosi kuitenkin vuosien ja 32 prosentista 38 prosenttiin ja tilastollista merkitsevyyttä erossa vuoteen ei enää ole (p=0.112). Viitosvuotisissa suunta on säilynyt parempana. Niiden vastaajien osuus, joilla ei ole ollut kurssikirjallisuuden saamisen suhteen lainkaan vaikeuksia tai vähän vaikeuksia on kasvanut vuoden 26 prosentista 35 prosenttiin ja vastaajien osuus, joilla on ollut ongelmia melko paljon tai erittäin paljon, on laskenut 40 prosentista 28 prosenttiin. Toisen vuoden opiskelijoilla jakaumat ovat säilyneet vuosina tasaisina. ( /5: p= 0.028, /5: p =0.462, /5: p = 0.002)

3 Kurssit menevät ajallisesti päällekkäin % 40 % 60 % 80 % 100 % Noin puolet vastaajista sanoo kurssien menevän ajallisesti päällekkäin joko melko paljon tai erittäin paljon. Sekä kolmos että vitosvuotisissa aikavälillä on tapahtunut kuitenkin jossain määrin muutosta vastauksissa väitteeseen. Kolmannen vuoden opiskelijoilla ongelmia melko paljon tai erittäin paljon kokeneiden määrä laski 56 prosentista 49 prosenttiin ja vähän tai ei lainkaan ongelmia kokeneiden määrä kasvoi 17 prosentista 25 prosenttiin. Viidennen vuoden opiskelijoilla muutokset vuosien välillä ovat jopa selkeämmät. Erittäin paljon tai melko paljon ongelmia kohdanneiden määrä on laskenut 55 prosentista 42 prosenttiin ja ei lainkaan tai vähän vastanneiden määrä puolestaan on kasvanut 16 prosentista 29 prosenttiin. Muutokset 3 ja 5 vuotisissa vuosien ja sekä ja välillä ovat myös tilastollisesti merkitseviä. ( /3: p = 0.003, /5: p = 0.013, /5: p < 0,001). 2 vuotisissa erot ovat pienempiä eivätkä tilastollisesti merkitseviä.

4 Yleisiä tenttipäiviä on liian harvoin % 40 % 60 % 80 % 100 % Noin prosentin mukaan vastaajista yleisiä tenttipäiviä on liian harvoin prosenttia puolestaan vastaa, ettei tällaista ongelmaa ole lainkaan tai ainoastaan vähän. Tilastollisesti merkitsevää muutosta eri vuosien välillä esiintyy ainoastaan kolmosvuotisten vastaajien kyselyissä. Melko paljon tai erittäin paljon vastanneiden osuus laski vuoden 26 prosentista 18 prosenttiin vuonna ja samalla ei lainkaan tai vähän vastanneiden osuus kasvoi 52 prosentista 63 prosenttiin (p = 0.006). Vuoden kyselyssä erot tasoittuivat hieman ja tilastollisesti ero vuoteen ei säilynyt merkitsevä (p = 0.075). Kakkos ja viitosvuotisten kyselyiden vastaukset ovat vuosina säilyneet melko samansuuntaisina.

5 Kursseista on vaikea päästä läpi (esim. tiukka arvostelu) 4 3 Vitoset Kolmoset % 0 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kursseista läpi pääsemisessä ei ole tapahtunut kyselyiden välillä muutosta. Noin joka toisella ei ole ollut lainkaan vaikeuksia päästä läpi kursseista ja hieman yli kolmannes sanoo vaikeuksia olleen vähän. Graduun liittyvät tekijät (ohjaus, aikataulu, aineiston hankinta) % 1 % 0 % 40 % 60 % 80 % 100 % Pro graduun liittyvät tekijät ovat haitanneet luonnollisesti useammin viitosvuotisten opiskelun etenemistä kuin varhaisemmassa opiskeluvaiheessa olevia. Viitosvuotisista silti noin puolet sanoo, etteivät ne ole aiheuttaneet ongelmia lainkaan tai ainoastaan vähän. Joka neljännellä viitosvuotisella ongelmia on ollut jonkin verran ja noin joka viides vastaa melko paljon tai erittäin paljon. Kolmannen vuoden opiskelijoista noin 20

6 prosenttia ja toisen vuoden opiskelijoista noin 15 prosenttia näkee graduun liittyvien tekijöiden jo jossain määrin vaikuttavan vähintäänkin jonkin verran. Graduun liittyvien tekijöiden merkityksessä opintoja viivästyttävänä tekijänä ei ilmene eri vuosikurssien sisällä eri vuosien välisiä suuria muutoksia. Ainoa tilastollisesti merkitsevä muutos on kolmosvuotisten ja välillä. Ei lainkaan vastanneiden osuus kasvoi kyselyssä kymmenellä prosenttiyksiköllä, mutta palautui jälleen vuonna ( /3: p = 0.024). Tutkintovaatimusten joustamattomuus 40 % % % 40 % 60 % 80 % 100 % Valtaosa vastaajista näkee, että tutkintovaatimusten joustamattomuus ei ole haitannut heidän opintojensa etenemistä lainkaan tai ainoastaan vähän. Hankaluuksia on esiintynyt jonkin verran noin joka viidennellä ja joka kymmenennellä melko paljon tai erittäin paljon. Muutosta eri vuosien välillä ei ole tapahtunut tilastollisesti merkitsevällä tavalla minkään vuosikurssin sisällä.

7 Opintojen ohjauksen puute % 40 % 60 % 80 % 100 % Opintojen ohjauksen puute on haitannut viidennen vuoden opiskelijoiden opintojen etenemistä hieman useammin kuin aiemmilla vuosikursseilla. Vitosvuotisista vaikeuksia on ollut vähintään jonkin verran joka toisella, kolmosvuotisista neljällä kymmenestä ja kakkosvuotisista hieman yli joka kolmannella. Muutosta vastauksissa opintojen ohjauksen suhteen ilmenee ja vitosvuotisten välillä (p = 0.027). kyselyssä melko paljon tai erittäin paljon valinneita oli yhteensä 31 prosenttia vastaajista. Heidän osuutensa väheni /5 kyselyssä 24 prosenttiin ja edelleen kyselyssä 23 prosenttiin vastaajista. Vastaajien osuus, joiden opintoja opintojen ohjauksen puute viivästytti erittäin paljon, väheni 11 prosentista 5 prosenttiin.

8 Epätietoisuus opiskelukäytännöistä % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajista hieman yli puolet näkee, ettei epätietoisuus opiskelukäytännöistä ole haitannut heidän opintojensa etenemistä lainkaan tai ainoastaan vähän. Hieman alle kolmanneksella vaikeuksia on ollut jonkin verran. Epätietoisuus opiskelukäytännöistä ei ole muuttunut eri vuosien kyselyissä tilastollisesti merkitsevällä tavalla. Viitosvuotisten kyselyissä suunta on hivenen parempaan ja ei lainkaan ja vähän vastanneiden osuus on kasvanut yhdeksän prosenttiyksikön verran vuodesta vuoteen, mutta eroavaisuus ei ole vielä tilastollisesti merkitsevä. Vaikeudet tenttiin lukemisessa ja/tai kirjallisten töiden tekemisessä % 40 % 60 % 80 % 100 %

9 Noin prosenttia vastaajista näkee vaikeuksien tenttiin lukemisessa ja/tai kirjallisten töiden tekemissä haitanneen opintojensa etenemistä erittäin paljon tai melko paljon. Jonkin verran ongelmia on ollut hieman alle kolmanneksella ja vähän noin kolmanneksella. Neljäs sanoo, etteivät edellä mainitut syyt ole haitanneet opintojen etenemistä lainkaan. Viidennen vuoden opiskelijoilla vaikeudet tenttiin lukemisessa ja/tai kirjallisten töiden tekemisessä eivät ole muuttuneet tilastollisesti merkitsevällä tavalla (p = ). Sen sijaan kolmosvuotisten kyselyssä ja kakkosvuotisten kyselyssä pientä muutosta on tapahtunut edellisvuosiin nähden. Toisen vuoden opiskelijoilla vaikeuksia kokeneiden osuus kasvoi vuodesta vuoteen hieman (p = 0.024) ja vuonna ei lainkaan vastanneiden joukko pieneni edelleen hieman. Kaiken kaikkiaan muutosta vuosien ja välillä ei lainkaan vaikeuksia tai vähän vaikeuksia vastanneissa on kymmenen prosenttiyksikön verran (p = 0.004). Kolmosvuotisissa tapahtui myös pientä muutosta vuosien ja kyselyissä. Sekä melko paljon tai erittäin paljon vaikeuksia kohdanneet että ei lainkaan vaikeuksia kohdanneet vähenivät hieman, ja vähän ongelmia kohdanneiden joukko kasvoi yhteensä kahdeksan prosenttiyksikön verran vuodesta (p = 0.026). Työssäkäynti % % 40 % 60 % 80 % 100 % Työssäkäynti hidastaa jossain määrin enemmän viidennen vuoden opiskelijoiden opintojen etenemistä, kuin aiemmilla vuosikursseilla. Viitosvuotisista noin kolmannes sanoo työssäkäynnin hidastavan melko paljon tai erittäin paljon, kun kolmosvuotisista samaa sanoo noin joka neljäs ja kakkosvuotisista vielä harvempi. Työssäkäynti opintojen etenemistä haittaavana tekijänä on muuttunut eri vuosien kyselyiden välillä erityisesti viitosvuotisten kyselyiden ja välillä. Vuonna 52 prosenttia vastaajista sanoi, ettei työssäkäynti haitannut lainkaan tai haittasi heidän opintojaan vähän. Vuonna viidennen vuoden opiskelijoiden kyselyssä heidän osuutensa laski 44 prosenttiin, mutta muutos ei ollut vielä aivan tilastollisesti merkitsevä

10 (p = 0.061). Vuonna sama muutos kuitenkin jatkui ja ei lainkaan tai vähän vastanneiden osuus väheni 41 prosenttiin vastaajista (p suhteessa vuoteen = 0.016) Elämäntilanne (esim. sairaus, vanhempainvapaa) % % % 40 % 60 % 80 % 100 % Elämäntilanne hidastaa opintojen etenemistä osalla opiskelijoista. Noin puolet vastaajista näkee, ettei asialla ole lainkaan merkitystä. Melko paljon tai erittäin paljon sen kokee opintojensa etenemiseen vaikuttavan noin prosenttia vastaajista, viidennen vuoden opiskelijoilla jonkin verran useammin, kuin erityisesti kakkosvuotisilla. Muutosta eri vuosien välillä ei kuitenkaan ole havaittavissa (p = ).

11 Epätasa arvoinen kohtelu sukupuolen, iän, vamman tai muun ominaisuuden perusteella /2 /2 /2 /3 /3 /5 / % % % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajista suurin osa ei koe, että epätasa arvoinen kohtelu sukupuolen, iän vamman tai muun ominaisuuden perusteella olisi haitannut lainkaan heidän opintojensa etenemistä. Kuitenkin noin kymmenen prosenttia sanoo, että sillä on ollut vähän merkitystä ja joka vuosi muutama vastaaja sanoo myös, että merkitystä on ollut enemmän. Muutosta eri vuosien välillä ei väitteen kohdalla ole havaittavissa. Myöskään selkeää selitystä kymmenen prosentin valitsemalle vähän vaihtoehdolle ei näy. Vähän vastanneet näyttävät olevan yhtälailla molempia sukupuolia sekä eri ikäryhmistä.

KYSELYLOMAKE: FSD2895 TAMPEREEN YLIOPISTON KYSELY TOISEN VUODEN OPISKE- LIJOILLE 2007

KYSELYLOMAKE: FSD2895 TAMPEREEN YLIOPISTON KYSELY TOISEN VUODEN OPISKE- LIJOILLE 2007 KYSELYLOMAKE: FSD2895 TAMPEREEN YLIOPISTON KYSELY TOISEN VUODEN OPISKE- LIJOILLE 2007 QUESTIONNAIRE: FSD2895 UNIVERSITY OF TAMPERE SURVEY FOR SECOND-YEAR STU- DENTS 2007 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2892 TAMPEREEN YLIOPISTON KYSELY TOISEN VUODEN OPISKE- LIJOILLE 2006

KYSELYLOMAKE: FSD2892 TAMPEREEN YLIOPISTON KYSELY TOISEN VUODEN OPISKE- LIJOILLE 2006 KYSELYLOMAKE: FSD2892 TAMPEREEN YLIOPISTON KYSELY TOISEN VUODEN OPISKE- LIJOILLE 2006 QUESTIONNAIRE: FSD2892 UNIVERSITY OF TAMPERE SURVEY FOR SECOND-YEAR STU- DENTS 2006 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2903 TAMPEREEN YLIOPISTON KYSELY VIIDENNEN VUODEN OPIS- KELIJOILLE 2009

KYSELYLOMAKE: FSD2903 TAMPEREEN YLIOPISTON KYSELY VIIDENNEN VUODEN OPIS- KELIJOILLE 2009 KYSELYLOMAKE: FSD2903 TAMPEREEN YLIOPISTON KYSELY VIIDENNEN VUODEN OPIS- KELIJOILLE 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2903 UNIVERSITY OF TAMPERE SURVEY FOR FIFTH-YEAR STU- DENTS 2009 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

Työelämää ja opintoja iltapäivä Tampere Palaute puhuu seuranta aineistojen hyödyntäminen laitoksilla Leena Ahrio Reeta Eloranta

Työelämää ja opintoja iltapäivä Tampere Palaute puhuu seuranta aineistojen hyödyntäminen laitoksilla Leena Ahrio Reeta Eloranta Työelämää ja opintoja iltapäivä Tampere 28.8.2007 Palaute puhuu seuranta aineistojen hyödyntäminen laitoksilla Leena Ahrio Reeta Eloranta Tavoitteena on luoda kuva opiskelijoilta ja valmistuneilta kerätystä

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

FSD2902. Tampereen yliopiston kysely kolmannen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD2902. Tampereen yliopiston kysely kolmannen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD2902 Tampereen yliopiston kysely kolmannen vuoden opiskelijoille 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely kolmannen vuoden opiskelijoille 2009 [koodikirja].

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

Internetin saatavuus kotona - diagrammi

Internetin saatavuus kotona - diagrammi Internetin saatavuus kotona - diagrammi 2 000 ruotsalaista vuosina 2000-2010 vastata Internetiä koskeviin kysymyksiin. Alla oleva diagrammi osoittaa, kuinka suurella osuudella (%) eri ikäryhmissä oli Internet

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2898 TAMPEREEN YLIOPISTON KYSELY TOISEN VUODEN OPISKE- LIJOILLE 2008

KYSELYLOMAKE: FSD2898 TAMPEREEN YLIOPISTON KYSELY TOISEN VUODEN OPISKE- LIJOILLE 2008 KYSELYLOMAKE: FSD2898 TAMPEREEN YLIOPISTON KYSELY TOISEN VUODEN OPISKE- LIJOILLE 2008 QUESTIONNAIRE: FSD2898 UNIVERSITY OF TAMPERE SURVEY FOR SECOND-YEAR STU- DENTS 2008 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Lisätiedot

Opiskelijakysely kolmannen vuoden opiskelijoille Tampereen Yliopisto Opinto ja kansainvälisten asiain osasto

Opiskelijakysely kolmannen vuoden opiskelijoille Tampereen Yliopisto Opinto ja kansainvälisten asiain osasto Opiskelijakysely kolmannen vuoden opiskelijoille 2007 Tampereen Yliopisto Opinto ja kansainvälisten asiain osasto Sisällysluettelo Johdanto... 2 Kyselyyn vastanneet... 3 Sukupuolen mukaan... 3 Tiedekunnittain...

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2899 TAMPEREEN YLIOPISTON KYSELY KOLMANNEN VUODEN OPIS- KELIJOILLE 2008

KYSELYLOMAKE: FSD2899 TAMPEREEN YLIOPISTON KYSELY KOLMANNEN VUODEN OPIS- KELIJOILLE 2008 KYSELYLOMAKE: FSD2899 TAMPEREEN YLIOPISTON KYSELY KOLMANNEN VUODEN OPIS- KELIJOILLE 2008 QUESTIONNAIRE: FSD2899 UNIVERSITY OF TAMPERE SURVEY FOR THIRD-YEAR STU- DENTS 2008 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

Opintojen ohella tapahtuva työssäkäynti ja sen

Opintojen ohella tapahtuva työssäkäynti ja sen Opintojen ohella tapahtuva työssäkäynti ja sen hyödyntäminen opinnoissa TAO-oppimisverkoston tapaaminen 29.4.2011 Jyväskylä Johanna Penttilä Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs Esityksen tavoite

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2893 TAMPEREEN YLIOPISTON KYSELY KOLMANNEN VUODEN OPIS- KELIJOILLE 2006

KYSELYLOMAKE: FSD2893 TAMPEREEN YLIOPISTON KYSELY KOLMANNEN VUODEN OPIS- KELIJOILLE 2006 KYSELYLOMAKE: FSD2893 TAMPEREEN YLIOPISTON KYSELY KOLMANNEN VUODEN OPIS- KELIJOILLE 2006 QUESTIONNAIRE: FSD2893 UNIVERSITY OF TAMPERE SURVEY FOR THIRD-YEAR STU- DENTS 2006 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja.

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Jenni Sanisalo Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä...

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2896 TAMPEREEN YLIOPISTON KYSELY KOLMANNEN VUODEN OPIS- KELIJOILLE 2007

KYSELYLOMAKE: FSD2896 TAMPEREEN YLIOPISTON KYSELY KOLMANNEN VUODEN OPIS- KELIJOILLE 2007 KYSELYLOMAKE: FSD2896 TAMPEREEN YLIOPISTON KYSELY KOLMANNEN VUODEN OPIS- KELIJOILLE 2007 QUESTIONNAIRE: FSD2896 UNIVERSITY OF TAMPERE SURVEY FOR THIRD-YEAR STU- DENTS 2007 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen keskeyttäminen Sari Mettiäinen 6.5.009 Miksi tällainen kysely? Arviolta noin 9 % VirtuaaliAMK:n opintojaksoille vuonna 008 hyväksytyistä opiskelijoista jäi ilman opintosuoritusta

Lisätiedot

FSD2970. Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD2970. Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD2970 Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

Tuulivoima ja asenteet hankepaikkakunnilla. Asukaskyselyiden tuloksia (julkaistu 15.6.2010)

Tuulivoima ja asenteet hankepaikkakunnilla. Asukaskyselyiden tuloksia (julkaistu 15.6.2010) Tuulivoima ja asenteet hankepaikkakunnilla Asukaskyselyiden tuloksia (julkaistu 15.6.2010) Kyselyiden taustaa Kyselytutkimuksilla haluttiin selvittää ihmisten asenteita ja kokemuksia tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi 1 SKAL Kuljetusbarometri 2/2006 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat kuluvan vuoden aikana selvästi parantuneet. Viime vuoden syksyllä vain 17

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2897 TAMPEREEN YLIOPISTON KYSELY VIIDENNEN VUODEN OPIS- KELIJOILLE 2007

KYSELYLOMAKE: FSD2897 TAMPEREEN YLIOPISTON KYSELY VIIDENNEN VUODEN OPIS- KELIJOILLE 2007 KYSELYLOMAKE: FSD2897 TAMPEREEN YLIOPISTON KYSELY VIIDENNEN VUODEN OPIS- KELIJOILLE 2007 QUESTIONNAIRE: FSD2897 UNIVERSITY OF TAMPERE SURVEY FOR FIFTH-YEAR STU- DENTS 2007 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

Naapuruuskyselyn alustavia tuloksia Naapuruuskiistat ja asuminen Suomessa -tutkimushanke Itä-Suomen yliopisto

Naapuruuskyselyn alustavia tuloksia Naapuruuskiistat ja asuminen Suomessa -tutkimushanke Itä-Suomen yliopisto Naapuruuskyselyn alustavia tuloksia Naapuruuskiistat ja asuminen Suomessa -tutkimushanke Itä-Suomen yliopisto Jukka Hirvonen (Aalto-yliopisto / Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä) Elokuu

Lisätiedot

Ohjaus ja opintojen eteneminen: ajankäyttö, opintoihin kiinnittyminen ja

Ohjaus ja opintojen eteneminen: ajankäyttö, opintoihin kiinnittyminen ja Ohjaus ja opintojen eteneminen: ajankäyttö, opintoihin kiinnittyminen ja tulevaisuusorientaatio Kuvallinen aloitussivu, tavoitteellisella kuvan koko 230 x 68 mm opintopolulla Penttinen, Kosonen, Annala

Lisätiedot

FSD2909. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD2909. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD2909 Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

20-30-vuotiaat työelämästä

20-30-vuotiaat työelämästä Sakari Nurmela Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimukseen vastanneet edustavat maamme 20-30-vuotiasta lapsetonta väestöä (pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat). Kyselyyn

Lisätiedot

Opiskelijakysely 2006 kolmannen vuoden opiskelijoille

Opiskelijakysely 2006 kolmannen vuoden opiskelijoille Opiskelijakysely 2006 kolmannen vuoden opiskelijoille Leena Ahrio Opinto- ja kansainvälisten asiain osastolla on toteutettu opiskelijakysely kolmatta lukuvuotta Tampereen yliopistossa opiskeleville vuodesta

Lisätiedot

Tilastokatsaus 4:2014

Tilastokatsaus 4:2014 Vantaa 10.3.2014 Tietopalvelu B5:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

FSD2970. Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD2970. Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD2970 Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3113. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD3113. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD3113 Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2015 [koodikirja].

Lisätiedot

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat jo keväästä 2004 alkaen olleet Etelä- Suomessa huonompia kuin koko maassa

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2908 TAMPEREEN YLIOPISTON KYSELY KOLMANNEN VUODEN OPIS- KELIJOILLE 2011

KYSELYLOMAKE: FSD2908 TAMPEREEN YLIOPISTON KYSELY KOLMANNEN VUODEN OPIS- KELIJOILLE 2011 KYSELYLOMAKE: FSD2908 TAMPEREEN YLIOPISTON KYSELY KOLMANNEN VUODEN OPIS- KELIJOILLE 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2908 UNIVERSITY OF TAMPERE SURVEY FOR THIRD-YEAR STU- DENTS 2011 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

FSD2995. Tampereen yliopiston kysely kolmannen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD2995. Tampereen yliopiston kysely kolmannen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD2995 Tampereen yliopiston kysely kolmannen vuoden opiskelijoille 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely kolmannen vuoden opiskelijoille 2014 [koodikirja].

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2909 TAMPEREEN YLIOPISTON KYSELY VIIDENNEN VUODEN OPIS- KELIJOILLE 2011

KYSELYLOMAKE: FSD2909 TAMPEREEN YLIOPISTON KYSELY VIIDENNEN VUODEN OPIS- KELIJOILLE 2011 KYSELYLOMAKE: FSD2909 TAMPEREEN YLIOPISTON KYSELY VIIDENNEN VUODEN OPIS- KELIJOILLE 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2909 UNIVERSITY OF TAMPERE SURVEY FOR FIFTH-YEAR STU- DENTS 2011 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2900 TAMPEREEN YLIOPISTON KYSELY VIIDENNEN VUODEN OPIS- KELIJOILLE 2008

KYSELYLOMAKE: FSD2900 TAMPEREEN YLIOPISTON KYSELY VIIDENNEN VUODEN OPIS- KELIJOILLE 2008 KYSELYLOMAKE: FSD2900 TAMPEREEN YLIOPISTON KYSELY VIIDENNEN VUODEN OPIS- KELIJOILLE 2008 QUESTIONNAIRE: FSD2900 UNIVERSITY OF TAMPERE SURVEY FOR FIFTH-YEAR STU- DENTS 2008 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Niina Lampi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2902 TAMPEREEN YLIOPISTON KYSELY KOLMANNEN VUODEN OPIS- KELIJOILLE 2009

KYSELYLOMAKE: FSD2902 TAMPEREEN YLIOPISTON KYSELY KOLMANNEN VUODEN OPIS- KELIJOILLE 2009 KYSELYLOMAKE: FSD2902 TAMPEREEN YLIOPISTON KYSELY KOLMANNEN VUODEN OPIS- KELIJOILLE 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2902 UNIVERSITY OF TAMPERE SURVEY FOR THIRD-YEAR STU- DENTS 2009 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

3. vuoden opiskelijoiden kysely joulu 2016 FI - Kiitos vastanneille -raportti

3. vuoden opiskelijoiden kysely joulu 2016 FI - Kiitos vastanneille -raportti 3. vuoden opiskelijoiden kysely joulu 2016 FI - Kiitos vastanneille -raportti 1. Pääaineeni on Vastaajien määrä: 146 0% 10% 20% 30% 40% Energia- ja ympäristötekniikka 39,73% Kone- ja rakennustekniikka

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet

Lisätiedot

21_Arviointikysely 2016 Päivälukio

21_Arviointikysely 2016 Päivälukio 21_Arviointikysely 2016 Päivälukio 1. Vuosiluokka Taustatiedot Vuosiluokka 152 141 70 1. vsk 2. vsk 3.-4. vsk 2. Sukupuoli Sukupuoli 208 155 Nainen Mies 3. Opetus ja oppiminen 400 Etenen ja menestyn opinnoissani

Lisätiedot

FSD2901. Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2009. Koodikirja

FSD2901. Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2009. Koodikirja FSD2901 Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2009 [koodikirja].

Lisätiedot

TIEDOTE 3/2014 KUOPION MUUTTOLIIKE

TIEDOTE 3/2014 KUOPION MUUTTOLIIKE KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 214 TIEDOTE 3/214 KUOPION MUUTTOLIIKE Kuopion tulomuutto kasvussa Tilastokeskuksen keväällä julkistettujen muuttajatietojen mukaan Kuopion

Lisätiedot

FSD2911. Tampereen yliopiston kysely kolmannen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD2911. Tampereen yliopiston kysely kolmannen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD2911 Tampereen yliopiston kysely kolmannen vuoden opiskelijoille 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely kolmannen vuoden opiskelijoille 2012 [koodikirja].

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta Matkailun ja elämystuotannon OSKE Taloustutkimus Oy / Christel Nummela.11.2013 T-10244///CN.11.2013 2 Johdanto Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Matkailun ja elämystuotannon OSKEn toimeksiannosta.

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala Julkinen Sami Tanttu Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet

Lisätiedot

Tilastokatsaus 13:2014

Tilastokatsaus 13:2014 Vantaa 13.11.2014 Tietopalvelu B16:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

Asiakaskysely 2013 Kanavagolf Vääksy Oy

Asiakaskysely 2013 Kanavagolf Vääksy Oy Asiakaskysely 2013 Kanavagolf Vääksy Oy 1 Yhteenveto Kanavagolf Vääksy Oy:n asiakaskysely järjestettiin sähköisenä kyselynä 20.9.- 20.10.2013 välisenä aikana. Kyselyyn saatiin määräaikaan mennessä 119

Lisätiedot

LINDORFFIN ASIAKKAIDEN HENKILÖKUVA VUOSINA 2001 JA 2010 Tutkimusraportti 25.5.2010

LINDORFFIN ASIAKKAIDEN HENKILÖKUVA VUOSINA 2001 JA 2010 Tutkimusraportti 25.5.2010 1/12 Perinnässä olevien suomalaisten henkilöprofiili 2001 ja 2010 KENELLÄ SUOMESSA ON MAKSUJEN KANSSA VAIKEUKSIA? 1. TUTKIMUS Lindorff Oy:n Tilastokeskukselta tilaaman tarkastelun tarkoituksena on selvittää,

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Työmarkkinoilta kadonneet

Työmarkkinoilta kadonneet Julkinen BoF Online 6 2014 Työmarkkinoilta kadonneet Seppo Orjasniemi Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen Pankki Rahapolitiikka-

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2015

Työhyvinvointikysely 2015 Työhyvinvointikysely 2015 Vakuutusväen Liitto VvL ry kyseli työoloista edellisen kerran vuonna 2012. Silloin kaikkien vakuutusalan työntekijöiden oli mahdollista vastata. Vastaajia oli yli 3.300, joista

Lisätiedot

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

Suomalaisten käsityksiä kirjastoista

Suomalaisten käsityksiä kirjastoista Suomalaisten käsityksiä kirjastoista Kesäkuu, Public Sakari Nurmela Työnro: Kantar TNS Oy, tentie C, Espoo Johdanto Tässä yhteenvetoraportissa esitetään keskeiset tulokset tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin

Lisätiedot

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Yleistä selvityksestä Tässä esityksessä kuvataan hankkeen

Lisätiedot

Millaisia maksuvaikeudet ovat eri-ikäisillä suomalaisilla?

Millaisia maksuvaikeudet ovat eri-ikäisillä suomalaisilla? PERINTÄASIAKKAAT IKÄRYHMITTÄIN Millaisia maksuvaikeudet ovat eri-ikäisillä suomalaisilla? 1. TILASTOSELVITYS Tilastotarkastelun tarkoituksena on selvittää, miten perintään päätyneet laskut jakautuvat eri-ikäisille

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2906 TAMPEREEN YLIOPISTON KYSELY VIIDENNEN VUODEN OPIS- KELIJOILLE 2010

KYSELYLOMAKE: FSD2906 TAMPEREEN YLIOPISTON KYSELY VIIDENNEN VUODEN OPIS- KELIJOILLE 2010 KYSELYLOMAKE: FSD2906 TAMPEREEN YLIOPISTON KYSELY VIIDENNEN VUODEN OPIS- KELIJOILLE 2010 QUESTIONNAIRE: FSD2906 UNIVERSITY OF TAMPERE SURVEY FOR FIFTH-YEAR STU- DENTS 2010 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely luokat

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely luokat Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely 7.-9. luokat Perustietoja vastaajasta 1. Sukupuoli * i poika tyttö muu en halua vastata 2. Luokka * i 7. luokka 8. luokka 9. luokka 3. Koulusi * Anttolan yhtenäiskoulu

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2004

SUHDANNEKATSAUS 2/2004 SUHDANNEKATSAUS 2/24 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1984..25 12 Ennuste 1 8 6 4 2 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 95 96 97 98 1 2 3 4 5 6 SUHDANNEKATSAUS 2/24 29.1.24 1(3) SUUNNITTELUALAN KASVUNÄKYMÄT HIIPUIVAT

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus2006

Aikuiskoulutustutkimus2006 2007 Aikuiskoulutustutkimus2006 Ennakkotietoja Helsinki 21.5.2007 Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus. Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia

Lisätiedot

Kysely kandien kesätöistä 2013. Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013

Kysely kandien kesätöistä 2013. Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013 Kysely kandien kesätöistä 2013 Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013 Kyselytutkimus lääketieteen opiskelijoille Tiedot kerättiin sähköisellä kyselyllä syyskuussa 2013.

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki

Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki Tulkintaohjeita Tässä raportissa käytetty seuraavia värikoodeja: - Suorat jakaumat (kaikki vastaajat), keskiarvot 1,0 2,99 Heikko taso 3,0 3,19

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2912 TAMPEREEN YLIOPISTON KYSELY VIIDENNEN VUODEN OPIS- KELIJOILLE 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2912 TAMPEREEN YLIOPISTON KYSELY VIIDENNEN VUODEN OPIS- KELIJOILLE 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2912 TAMPEREEN YLIOPISTON KYSELY VIIDENNEN VUODEN OPIS- KELIJOILLE 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2912 UNIVERSITY OF TAMPERE SURVEY FOR FIFTH-YEAR STU- DENTS 2012 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki

Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki Tulkintaohjeita Tässä raportissa käytetty seuraavia värikoodeja: - Suorat jakaumat (kaikki vastaajat), keskiarvot 1,0 2,99 Heikko taso 3,0

Lisätiedot

Opiskelijakyselyn vastaustiivistelma

Opiskelijakyselyn vastaustiivistelma Opiskelijakyselyn vastaustiivistelma Tietoa kyselystä Tämän kyselyn tarkoituksena on löytää keinoja siihen, miten opiskelijoiden opintojen etenemistä ja valmistumista voisi tukea. Kysely lähetettiin kolmelle

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Janne Parri Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 5 Palautteiden tiivistelmä... 6 5. Mitä mieltä olet saamastasi

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2014

Tilastokatsaus 9:2014 Tilastokatsaus 9:214 Tilastokatsaus 9:213 Vantaa 1 24.6.214 Tietopalvelu B1:214 Tietoja työvoimasta ja työttömyydestä Työvoiman määrä kasvoi 7:lla (,7 %) vuoden 212 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2907 TAMPEREEN YLIOPISTON KYSELY TOISEN VUODEN OPISKE- LIJOILLE 2011

KYSELYLOMAKE: FSD2907 TAMPEREEN YLIOPISTON KYSELY TOISEN VUODEN OPISKE- LIJOILLE 2011 KYSELYLOMAKE: FSD2907 TAMPEREEN YLIOPISTON KYSELY TOISEN VUODEN OPISKE- LIJOILLE 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2907 UNIVERSITY OF TAMPERE SURVEY FOR SECOND-YEAR STU- DENTS 2011 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 1/2012

SUHDANNEKATSAUS 1/2012 SUHDANNEKATSAUS 1/2 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1989...213 16 14 Ennuste 1 8 6 4 2 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 13 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY Eteläranta

Lisätiedot

Kuntapäättäjät ja media 2016

Kuntapäättäjät ja media 2016 Kuntapäättäjät ja media 0 laiset kuntapäättäjät toivovat lisää kunta-asioita maakunnalliseen mediaan. Kaksi kolmesta päättäjästä somettaa. laiset kuntapäättäjät ovat hieman tyytymättömämpiä maakunnallisen

Lisätiedot

Työsuojelukysely. Johdanto. Kyselyn toteutus. Teknologiateollisuus ry Metallityöväen liitto ry 24.10.2010. Taustatiedot

Työsuojelukysely. Johdanto. Kyselyn toteutus. Teknologiateollisuus ry Metallityöväen liitto ry 24.10.2010. Taustatiedot Teknologiateollisuus ry Metallityöväen liitto ry 24.10.10 Työsuojelukysely Johdanto Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry toteuttivat keväällä 10 toisen yhteisen kyselyn työturvallisuudesta

Lisätiedot

Tehtävä 9. (pienryhmissä)

Tehtävä 9. (pienryhmissä) Tehtävä 9. (pienryhmissä) Murtonen Lehtinen Olkinuora 191 Yliopisto-opiskelijoiden näkemykset tutkimustaitojen tarpeellisuudesta työelämässä ja näiden näkemysten yhteys tutkimusmenetelmien oppimisessa

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Terttu Salonen

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Terttu Salonen JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Terttu Salonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUSISÄLLYSLUETTELOU10T... 2 10TUJohdantoU10T...

Lisätiedot

01_Arviointikysely 2016 Ammattilukio - Arviointiraportti 2016_Ammattilukio_Julkaisuversio

01_Arviointikysely 2016 Ammattilukio - Arviointiraportti 2016_Ammattilukio_Julkaisuversio 01_Arviointikysely 2016 Ammattilukio - Arviointiraportti 2016_Ammattilukio_Julkaisuversio 1. Opetus ja oppiminen Etenen ja menestyn opinnoissani suunnitelmieni mukaisesti 9 39 11 11 Olen motivoitunut lukio-opiskeluun

Lisätiedot

FSD2907. Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2011. Koodikirja

FSD2907. Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2011. Koodikirja FSD2907 Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

Digitalisaatiobarometri 2016: Liiketoiminnan halu kyseenalaistaa vanhat toimintatavat kasvoi

Digitalisaatiobarometri 2016: Liiketoiminnan halu kyseenalaistaa vanhat toimintatavat kasvoi Digitalisaatiobarometri 2016: halu kyseenalaistaa kasvoi Digitalisaatiokysely toteutettiin CxO Professional Oy:n, IT Forumin ja SME IT Forumin yhteistyönä. Ajalla 9.12.2016 15.2.2016 saatiin yhteensä 33

Lisätiedot

TALOUSJOHTAJABAROMETRI SYKSY

TALOUSJOHTAJABAROMETRI SYKSY TALOUSJOHTAJABAROMETRI SYKSY 2016 5.12.2016 Mikä Talousjohtajabarometri? TAUSTA Talousjohtajabarometri on reaalitalouden tilaa ja näkymiä kuvaava kyselytutkimus, jossa tutkimushorisonttina on tutkimushetkeä

Lisätiedot

KANSALAISET: YKSILÖ ITSE VASTUUSSA OMASTA HYVINVOINNISTAAN

KANSALAISET: YKSILÖ ITSE VASTUUSSA OMASTA HYVINVOINNISTAAN TIEDOTE KANSALAISET: YKSILÖ ITSE TUUSSA OMASTA HYVINVOINNISTAAN Valtaosa ( %) suomalaisista ilmoittaa, että yksilön tulisi olla vastuussa itse erittäin tai melko paljon omasta hyvinvoinnistaan, käy ilmi

Lisätiedot

YHTEENVETO KYSELYISTÄ JÄRJESTÖJEN TYÖNTEKIJÖILLE VAPAAEHTOISISTA SEKÄ VERTAISISTA JA KOKEMUSASIANTUNTIJOISTA

YHTEENVETO KYSELYISTÄ JÄRJESTÖJEN TYÖNTEKIJÖILLE VAPAAEHTOISISTA SEKÄ VERTAISISTA JA KOKEMUSASIANTUNTIJOISTA YHTEENVETO KYSELYISTÄ JÄRJESTÖJEN TYÖNTEKIJÖILLE VAPAAEHTOISISTA SEKÄ VERTAISISTA JA KOKEMUSASIANTUNTIJOISTA Jouni Puumalainen 28.2.2017 1. Johdanto Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma

Lisätiedot

Vertaisohjaajat ensimmäinen vuosikurssin opiskelijoiden tukena

Vertaisohjaajat ensimmäinen vuosikurssin opiskelijoiden tukena Vertaisohjaajat ensimmäinen vuosikurssin opiskelijoiden tukena Peda-Forum, 16.-17.8.217, Vaasa Lasse Heikkinen ja Anna Kaasinen: Sovelletun fysiikan laitos Miksi? Opiskelumotivaatioon vaiku1avia tekijöitä

Lisätiedot

Suoritusten seuranta ja opiskelijan edistyminen

Suoritusten seuranta ja opiskelijan edistyminen Suoritusten seuranta ja opiskelijan edistyminen Opettaja voi halutessaan ottaa käyttöön toiminnon, jossa hän määrittelee etenemispolun opintojaksolle. Hän voi jokaisen aktiviteetin kohdalla määritellä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 8:2016

TILASTOKATSAUS 8:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 8:2016 1 15.4.2016 ASUNTOKUNTIEN ELINVAIHEET JA TULOT ELINVAIHEEN MUKAAN VUOSINA 2005 2013 Asuntokunnat elinvaiheen mukaan lla, kuten muillakin tässä tarkastelluilla

Lisätiedot

KOKEMUKSET OSASAIRAUSPÄIVÄRAHAN KÄYTÖSTÄ SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI TOUKOKUU 2013 N = 1100

KOKEMUKSET OSASAIRAUSPÄIVÄRAHAN KÄYTÖSTÄ SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI TOUKOKUU 2013 N = 1100 KOKEMUKSET OSASAIRAUSPÄIVÄRAHAN KÄYTÖSTÄ SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI TOUKOKUU 2013 N = 1100 Vastaajat (%) N=1100 Luottamusmies Työsuojeluvaltuutettu 29 Molemmat tehtävät Sektori:

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2994 TAMPEREEN YLIOPISTON KYSELY TOISEN VUODEN OPISKE- LIJOILLE 2014

KYSELYLOMAKE: FSD2994 TAMPEREEN YLIOPISTON KYSELY TOISEN VUODEN OPISKE- LIJOILLE 2014 KYSELYLOMAKE: FSD2994 TAMPEREEN YLIOPISTON KYSELY TOISEN VUODEN OPISKE- LIJOILLE 2014 QUESTIONNAIRE: FSD2994 UNIVERSITY OF TAMPERE SURVEY FOR SECOND-YEAR STU- DENTS 2014 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 22 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.2003 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-325-0 Painettuna ISSN 1455-7231

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 29 2012 Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Helsingissä keskitulot 31 200 euroa Pääomatulot nousivat kolmanneksen Veroja ja veroluonteisia maksuja 7 400 euroa

Lisätiedot

Yhteenveto, opiskelijoiden tieto- ja viestintätekniikan käyttö opiskelussa

Yhteenveto, opiskelijoiden tieto- ja viestintätekniikan käyttö opiskelussa Yhteenveto, opiskelijoiden tieto- ja viestintätekniikan käyttö opiskelussa Windows 8:lla abeista digiabeja hankkeen aluksi syksyllä 2013 ja lopuksi joulukuussa 2014 teimme opiskelijoille kyselyn heidän

Lisätiedot

Anna tutki: Naisen asema työelämässä

Anna tutki: Naisen asema työelämässä Anna tutki: Naisen asema työelämässä 2 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tavoitteena selvittää naisten asemaa työelämässä Tutkimuksen teettäjä Yhtyneet Kuvalehdet Oy / Anna-lehti, toteutus Iro Research Oy

Lisätiedot

Tietokoneavusteinen arviointi kurssilla Diskreetin matematiikan perusteet. Helle Majander Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu

Tietokoneavusteinen arviointi kurssilla Diskreetin matematiikan perusteet. Helle Majander Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Tietokoneavusteinen arviointi kurssilla Diskreetin matematiikan perusteet Helle Majander Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Oppimisen arviointi matematiikan kursseilla Arvioinnin tulisi olla luotettavaa

Lisätiedot

Isien osuuden kasvattaminen perhevapaista lainsäädännöllisin keinoin STTK 30.10.2014

Isien osuuden kasvattaminen perhevapaista lainsäädännöllisin keinoin STTK 30.10.2014 Isien osuuden kasvattaminen perhevapaista lainsäädännöllisin keinoin STTK 30.10.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen, jossa käsiteltiin seuraavia

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2018

TILASTOKATSAUS 1:2018 TILASTOKATSAUS 1:2018 5.2.2018 PENDELÖINTI VANTAALLA JA HELSINGIN SEUDULLA 2006 2015 Tässä tilastokatsauksessa käsitellään Vantaan työssäkäyntiä (pendelöintiä) kahdesta näkökulmasta. Ensin tarkastelun

Lisätiedot

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ Juha Rantala ja Marja Riihelä Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 Sukupuolten välinen tasa-arvo on keskeinen arvo suomalaisessa

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot