TURUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUTOIMISTO EHOOTETTUJEN LUONNONSUOJELUALUEIDEN ELOLLISEN LUONNON PERUSSELVITVKSET OSA III PÄHKINÄINEN JULKAISU 4/86

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUTOIMISTO EHOOTETTUJEN LUONNONSUOJELUALUEIDEN ELOLLISEN LUONNON PERUSSELVITVKSET OSA III PÄHKINÄINEN JULKAISU 4/86"

Transkriptio

1 TURUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUTOIMISTO EHOOTETTUJEN LUONNONSUOJELUALUEIDEN ELOLLISEN LUONNON PERUSSELVITVKSET OSA III PÄHKINÄINEN JULKAISU 4/86

2 PÄHKINÄISTEN EHDOTETUN LUONNONSUOJELUALUEEN ELOLLISEN LUONNON PERUSSELVITYS Sisältö i.-! o. Esipuhe. Yleiskuvaus 2 Kasvisto 3o Puusto 2.. Lehtokuvio I 2 2 Lehtokuvio II 2.3o Lehtokuvio III 2o4o Lehtokuvio IV 2 5 Lehtokuvio V 2o6o Lehtokuvio VI 4o Alueen suojeluarvo ja soveltuvuus luonnonsuojelualueeksi

3 2 ESIPUHE Tämä osaraportti Pähkinäisten elollisen luonnon perusselvityksistä kuuluu laajempaan hankkeeseen, jonka yhteydessä Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto kesällä 985 kartoitti eräiden uusiksi luonnonsuojelualueiksi ehdotettujen alueiden elollista luontoa niiden suojeluarvon selvittämiseksi. Selvitystöiden taustaa ja menetelmiä on käsitelty lähemmin omassa raportissaan (Osa I Perusselvitysten menetelmät ja tulosten tiivistelmä). Pähkinäisten pääsaaren sijainti sekä Turun kaupungin omistama osuus saaresta käyvät ilmi tämän raportin liitekartasta. Työn yhteydessä ympäristönsuojelutoimisto kar- toitti kesällä 985 Pähkinäisten pääsaaren putkilokasvilajistoa kaupungin omistamilta alueilta. Kasvistakartoituksesta vastasivat ympäristösuunnittelija Risto Mansikkamäki ja tutkimusassistentti Arto Puolasmaa.

4 3 PÄHKINÄINEN. Yleiskuvaus Rymättylän kunnan lounaisosassa sijaitseva Pähkinäisten saariryhmä kuuluu kasvimaantieteellisen tammivyöhykkeen Saaristomeren alueeseen. Turun kaupunki omistaa kyseisestä saariryhmästä noin 42 hehtaarin suuruisen Pähkinäisten pääsaaren, joka toimii kaupungin ulkoilualueena. Saari on hyvin kallioinen ja pohjoisrinteeltään paikoin varsin jyrkkärinteinen. Sen korkein kohta kohoaa noin 45 metriä merenpintaa ylemmäksi. Runsaasta kallioisuudesta johtuen Pähkinäisten kasvillisuus on juovikkaista keskittyen kallioiden välisiin laaksoihin (ks. kuva ). ) Pähbinöisten sooriryhll"lö P:ihklnilehto Tervalepp)lehto Meuh. kor.. dmett c::::j Kalllobsvlllisuutta Kuva. Pähkinäisten saariryhmän kasvillisuuden yleisjaottelu Vieraan (935) mukaan.

5 4 Pähkinäisten kasvillisuudesta voidaan Vieraan (935: 3-4) esittämän yleiskuvauksen mukaan erottaa seuraavat vyöhykkeet kalliolta merenrantaan edettäessä: ) laaja-alainen kalliokasvillisuus, 2) kanervan, puolukan ja sianpuolukan luonnehtima kapea kangasmetsävyöhyke, 3) usein runsaasti mustikkaa kasvava koivumetsä, 4) tammea ja pähkinäpensasta kasvava lehtomainen kangasmetsä, 5) pähkinälehto, 6) aluskasvillisuudeltaan rehevä tervaleppälehto sekä 7) puuton rantaniitty. Saaren tervaleppälehdot kuuluvat suurimmaksi osin puna-ailakin ja mesiangervon luonnehtimaan Silene dioica -tyyppiin. Vieras (935:7) on tämän lisäksi kuvannut myös puna-ailakki-, karheanurmikka- ja karhunputkikasvustoja sekä tesma- ja etelänalvejuurivaltaisia alatyyppejä. Saaren pähkinäpensaslehdot Vieras (935:9) on jakanut kuuteen alaryhmään: ) pienialaisten hammasjuuren kasvustolaikkujen luonnehtimat Dentaria-lehdot, 2) kivikkoalvejuurta ja tesmaa kasvavat saniais-milium- lehdot, 3) merelle avautuvien kalliorinteiden mustakonnanmarjaa kasvavat Actaea-lehdot, 4) kielolehdot, 5) ylärinteiden karut mustikka-melampyrum pratense -lehdot, joissa runsaana esiintyvien mustikan ja kangasmaitikan ohella menestyvät lähinnä vain lehtoheinät; tesma, nuokkuhelmikkä ja lehtonurmikka sekä 6) lehtoniittyjä lähenevät heinävaltaiset lehdot, joissa aiempaan ryhmään kuuluvien lajien lisäksi tavataan mm. sinivuokkoa ja maarianveri juurta. Pähkinäisten pääsaaren itäosa on kasvillisuudel taan rehevämpää kuin saaren länsiosa. Osittain tämä johtuu varmaankin suuremmista korkeuseroista aiheutuvista maaperän kosteus- ja pienilmastotekijöistä. Kesällä 985 ( ja 2.8.) tutkituista lehdoista rehevimmät ovatkin pohjoisrannan pähkinäpensaslehto (Actaea-lehto) kuviolla IV sekä Iso-Viljarin ja Vähä-Viljarin välisellä kannaksella oleva tervaleppälehto (Silene diocia -lehto) kuviolla V. 2. Kasvista Ympäristönsuojelutoimisto kartoitti kesällä 985 kuusi lehtoaluetta Turun kaupungin omistamalta Pähkinäisten pääsaarelta (ks. kuva 2 ). Tutkitut alueet eivät ole kokonaisuudessaan puhtaita pähkinäpensastai tervaleppälehtoja, vaan ne sisältävät myös osia sekä rantaniitystä että yläpuolisesta kangas- ja koivumetsävyöhykkeestä, mikä tulee pitää mielessä lehtokuvioiden lajiluetteloita tarkasteltaessa.

6 5 :z LLJ :z :<{ z :c :<{ a.. -- ;z - E ) J.. Kuva 2 Kesällä 985 tutkitut Pähkinäisten pääsaaren lehtokuviot

7 6 2.. Lehtokuvio I Lehtokuvioilta I ja II sekä IV-VI on koottu lajiluettelot ylisyys- ja runsausarviointeineen koko kuvioiden osalta. Lajiluettelot perustuvat melko pintapuoliseen maastotarkasteluun, eivätkä ne siten voi antaa täydellistä kuvaa alueiden kasvistosta. Kuvio III on tutkittu ruutuanalyysinä, ja kasvistatiedot on sen osalta esitetty kasvistokarttoina. Lehtokuvion pohjoisin kasvistaruutu on kuitenkin tutkittu puutteellisesti. Tutkimusruutuja on myös niin vähän, ettei lajien yleisyysastetta ole lainkaan määritelty. (Käytetystä ruutukoosta huolimatta kasvistokartoista käy kuitenkin melko hyvin ilmi eri lajien yleisyyssuhteet). Kasvistotaulukoita ja -karttoja tarkasteltaessa tulee myös huomioida kartoituksen tutkimusajankohta, millä on vaikutusta etenkin lajien runsaussuhteiden arvioinnissa. Lehtokuvio on pinta-alaltaan noin,5 ha:n suuruinen. Se rajoittuu 2-25 metriä leveänä länsi-itä-suuntaisena kaistaleena Länsilakean kesantopellon pohjoispuolelle. Pääosiltaan kuvio on luokiteltavissa Vieraan (935:) kuvaamiin kielolehtoihin tai ns. kuiviin lehtoihin (Kaakinen 982). Kesantopellon läheisyydestä johtuen lehtokuvion eteläreuna on paikoin voimakkaasti hietakastikalla (Calamagrotis epigeijos () Roth) heinittynyttä. Rehevimmillään kuvio on keskikohdaltaan, jossa mm. pähkinäpensasta tavataan runsaimmin. Taulukossa on lueteltu lehtokuvion I kasvista lajien yleisyysjärjestyksessä sekä tieteellisten nimien mukaista aakkostusta noudattaen. Taulukko : Lehtokuvion I kasvista ( ) kielo (Convallaria majalis ) pähkinäpensas (Corylus avellana ) vadelma (Rubus Ictaeus-) hietakastikka (Calamagrostis epigejos () Roth) mänty (Pinus sylvestris ) lehtonurmikkaoa nemoralis ) lillukka (RubussaxaiTIIsL:) st st st p, p, p, p, fq, st cp fq, sp fq, st cp st cp sp pc sp

8 .. J mustikka (Vaccinium myrtillus ) nritädye (Veronica chamaedrys ) nurmirölli (Agrostis capillaris ) tervaleppä OITnusgiutTriosa ) Gaertn:er) koiranputki (Anthriscus sylvestris () Hoffm.) rauduskoivu (Betula pendula Roth) nurmilauha (Deschampsia cespitosa () Beauv.) ahomansikka (Fragaria vesca ) särmäkuisma (HyPerfCUm-maculatum Crantz) kataja (Juniperus communis ) tesma (Milium effusum ) kalliokielo (Polygonatum odoratum (Miller) Druce) rätvänä (Potentilla erecta()räuschel) puna-ailakki (Silene-aTOICa () Clairv.) ojakärsämö (Achillea ptarmica ) tuoksusimake (Anthoxanthum odoratum ) kurjenkello (Campanula persicifolia ) metsäalvejuuri (Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs) peltokorte (Equisetum arvense ) mesiartgervo (Filipendula ulmaria. () Maxim.) keltamatara (Galium verum ) sinivuokko (HepaticanObilis Schreber) sarjakeltano (Hieracium umbellatum ) niittynätkelmä (Lathyrus pratensis L) ranta-alpi (Lysimachia vulgaris ) rantakukka (Lythrum salicaria ) kangasmaitikka (Melampyrum pratense ) nuokkuhelmikkä (Melica nutans ) kuusi (Picea abies () Karsten) kevätleinikki---rh"anunculus auricomus ) taikinanmarja (Ribes alpinum ) arjanruusu (Rosa dumalis Bechst.) puolukka (VaCCTnium vitis-idaea ) siankärsämö (Achillea millefolium ) nurmipuntarpää (Alopecurus pratensis ) mutasara (Carex IIIDOSa jokapaikansara (Carex nigra () Reichard) kalvassara (Carex pallescens ) ahokeltano (Hieracium lachenalii C.C. Gmelin) niittynurmikka (Poa pratensis ) heinätähtimö (Steiiaria graminea ) 7 st r, sp r, st pc r, sp rc rc rc rc rc rc rc rc 2.2. Lehtokuvio II Lypsylakean luoteis- ja pohjoispuolelle Ja.ava noin 4, 6 ha: n suuruinen lehtokuvio on kasvill isuudel taan hyvin epäyhtenäinen. Kuvion sisään jää ainakin kaksi pakettipeltoa. Niiden kenttäkerros on voimakkaasti

9 8.. nurmilauhalla heinittynyttä, ja ne ovat jo niin hyvin hieskoivulla metsittyneitä, että alueen aikaisempi käyttö on enää kenttäkerroksen kasvillisuudesta ja maatuneista sarkaojista aavistettavissa. Lehtokuviolle on myös tyypillistä lievä soistuminen, mitä kenttäkerroksessa ilmentävät mm. metsäkorte, rönsyleinikki, suo-orvokki, hiirenporras, meriangervo sekä ranta-alpi ja kurjenjalka. Kuviolla esiintyy harvinaisena myös ristikukkaiskasveihin kuuluvaa hammasjuurta (Dentaria bulbifera ), jota tavataan ylei?empänä saaren itäosan pähkinäpensaslehdoissa. Laji on rauhoitettu muualla paitsi Ahvenanmaan maakunnassa. Taulukossa 2 on esitetty lehtokuvion II kasvista samalla tavoin järjestettynä kuin taulukossa. Taulukko 2: Lehtokuvion II kasvista ( ) oravanmarja (Maianthemum bifolium () F.W. Schmidt) hieskoivu (Betula pubescens Ehrh.) kielo (Convallaria majalis ) nurmilauha (Deschampsia cespitosa () Beauv.) kyläkellukka (Geum urbanum ) tesma (Milium effusum ) tuomi (Prunus padus ) tammi (Quercus robur ) pihlaja (Sorbus aucuparia ) nurmitädyke (Veronica-chamaedrys ) tevaleppä (Alnus glutinosa () Gaertner) koiranputki (Anthriscus sylvestris () Hoffm.) pähkinäpensas (Corylus avellana ) metsäalvejuuri (Dryopteris carthusiana (Vill) H. P. Fuchs) metsäkorte (Equisetum sylvaticum ). kevätlinnunherne (Lathyrus vernus () Bernh.) kevätpiippo (Luzula pilosa () Willd.) kangasmaitikka-tmeiampyrum pratense ) haapa (Populus tremula ) sananjalka (Pteriditlm--aquilinum () Kuhn) rönsyleinikki (Ranunculus repens ) lillukka (Rubus saxatilis ) puna-ailakki (Silene dioica () Clairv.) metsätähti (Trientalis-europaea ) mustikka (Vaccinium myrtillus ) -virmajuuri (Valeriana coll. L) suo-orvokki (Viol palustris ) st fq, st cp st fq, sp p, st cp st r, st cp

10 9 nurmirölli (Agrostis capillaris ) hiirenporras (Athyrium filix-femina () Roth) rauduskoivu (Betula pendula Roth) kurjenkello (Campanuia persicifolia ) hammasjuuri (Dentaria bulbifera ) kivikkoalvejuuri (Dryopteris filix-mas () Schott) meriangervo (Filipendula ulmaria () Maxim.) ahomansikka (Fragaria vesca L-.-)- sinivuokko (HepaiTCa-nobilis Schreber) kataja (Juniperus communis ) ranta-alpi (Lysimachia vulgaris ) rätvänä (Potentilla erecta () Räuschel) kurjenjalka (Potentiiia palustris () Scop.) vadelma (Rubus idaeus -) nokkonen (Urtica dioica ) puolukka (Vaccinium vitis-idaea ) c r, st cp r, st pc r, sp r, st cp c siankärsämö (Achillea millefolium ) niittynätkelmä (Lathyrus pratensis ) kalliokielo (Polygonatum odoratum (Miller) kevätleinikki (Ranunculus auricomus ) virpapaju (Salix aurita ) kultapiisku (Solictago virgaurea ) Druce) rc rc rc rc rc rc Lajeja, joista ei ole tehty yleisuus- ja runsausarvioita: kuusi mänty lehtonurmikka taikinanmarja metsäorvokki (Picea abies () Karsten) (Pinus sylvestris ) (Poa nemoralis) (Ribes alpinum ) (Viola rivtdiana Reichenb.) 2.3. Lehtokuvio III,8 ha:n suuruinen (kuvio III) rajautuu idässä kapealla kangas- ja koivumetsävyöhykkeellä yläpuoliseen kallioon. Lännessä lehtokuvio rajautuu kesannoi tuneeseen peltoon ja avokallioon sekä pohjoisessa ja etelässä suoraan rantakallioihin. Kesantopellon eteläpään tasalla lehto kuroutuu pellon ja kalliokielekkeen välissä karumpaan pohjoisosaan ja rehevämpään eteläosaan. Tämä, rehevyysero ei käy kovinkaan hyvin ilmi oheisista kasvistokartoista; parhaiten sitä ehkä kuvaa kangasmai tikan levinneisyys- ja runsaussuhteet. Hammasjuurta (Dentaria bulbifera ) esiintyy Itäniityn pähkinälehdossa yleisesti; joskin se muodostaa vain melko pienialaisia kasvustoja (vrt. Vieras

11 935:9). Mutitenkin lajilla tuntuu olevan melko vankka asema saaren pähkinälehtojen kasvistossa. on melko voimakkaasti kuusettunut, ja etenkin kuvion pohjoisosassa sitä tulisi varovasti poistaa. Lehtokuvion III _putkilokasvilajisto on esitetty seuraavien Sivujen kasvistokartoilla. Kartoissa on käytetty lajien suhteellista runsautta osoi ttavia symboleja, jotka on selitetty osaraportin I kasvistakartoituksen menetelmiä koskevassa luvussa.

12 lt lu,,,...., =L = ""=--_. "- vaahtera Acer platanoides siankärsämö Achillea millefolium mustakonnanmarja Actaea spicata ll"" Pähkinä i ne n,.. ii""pähk inäi nen ll"" Pähkinä i ne n - -.,,,,,,,,,,_,,,,,,,,,,,,_, " t-

13 l =""-"...l--=- -- =" =.., ,., _l..,._,;. vuohenputki Aegopodium podagraria. i --- l""pähk inäi nen tervaleppä Alnus glutinosa :. ( L Gaertner nurmipuntarpää Alopecurus pratensis l" Pähkinä i ne n - rv -:: llo _ -::,,,,,,,,,,,_ -:: "-..

14 l-----j.lu "" "" "" """=" i,,_ ml i," valkovuokko Anemone nemorosa tuoksusimake Anthoxanthum odoratum koiranputki Anthriscus sylvestris Hoffm. l""pähk i näi ne n,/"" Pä h k i n ä i n e n - ( -:::/ " -;;/" -::: /,,,,,,fl,,,,

15 _[ L...J,_,,!d -- "H::m::t-l!!-oi r.!ri-.j"i!r!!!r!wl==! :t.rrt.r.t.n..l!.rrertj rauduskoivu Betula pendula Roth sormisara Carex digitata kalvassara care pallescens l"" Pä h k i n ä i n e n,l"" Pä h k i n ä i ne n -- _j::, -;/ "- -;/ "- -;/ "-

16 (> -II l.....li...j.. ;_ -,,_ L_,/.. keltamo Chelidonium majus. kielo convallaria majalis pähkinäpensas Cörylus avellana i. n. II, ""Pähkinäinen.,.,_ II Ja(!--> () u -.,.., -;,,,,,,,/,,,_ u - ".,.., : --;,,,,,,,"- u - ".,,.,.,:. ::.., --;.., "-

17 " hammasjuuri Dentaria bulbifera metsälauha Deschampsia flexuosa Trin. metsäalvejuuri Dryopteris carthusiana Vill. ) H.P.Fuchs i"" Pä h k i nä i n en f"" Pähkinä i ne n!-- ()) -; "" -;, "

18 . l.. i_w j.._...!... -=-h =- --":.,. 4...,... r - " kivikkoalvejuuri Dryopteris filix-mas Schott peltokorte Equisetum arvense metsäkorte Eqtiisetum sylvaticum,> ""Pähkinä i ne n -:;;/ ""-. -:;;/,,,,,,,,,,_ ; l"lll Pähkinä i ne n, /,.,. "" "" :: -:;;/,,,,,,,,,,_ - -..J

19 LLI L mesiangervo Filipendula ulmaria Maxim. ( ahomansikka Fragaria vesca saarni Fraxirtus edelsior - ---l,,li""pähk i näin en,,li""pähk i näin en t- ()) -:::, "- -:::, "- -:::, "-

20 ! U i _... J... -"""="- " ahomatara Galium boreale keltamatara Galium verum kyläkellukka Geum urbanum i"" Pä h k i n ä i n e n. i,ll" Pähkinä i ne n <. -:>/ "- "/, "- -:>/ "- D D D

21 [ --L- ---.d_,_lj_.[. "> =_,.,_._. sinivuokko Hepatica nobilis Schreber sarjakeltano Hieracium umbellatum ahokeltano Hiera:cium sp Vulgata-ryhmä l"iipähk i näi nen f"ll Pä h k i n ä i ne n ) -:;, "- -:; "- -:;, "-

22 l ,.,,..j-...,._,_,,,.!-.....,... e L ln-.lr-== r l särmäkuisma Hypericum maculatum Crantz kataja Juniperus communis kevätlinnunherne Lathyrus vernus Bernh.. t;;."pähk i näi ne n, l"" Pähkinä i ne n )... -:;/ "- -:;/ "-

23 J.cL_L J_. ====-= kevätpiippo Luzula pilosa (Ehrh.) Desv. rantaalpi Lysimachia vulgaris metsäomenapuu Malus sylvestris Miller oravanmarja Maianthemum bifolium ( F.W.Schmdt l"" Pä h k i n ä i n e n.t""pähk i näi ne n ;.).) -; "- -..-;,.,,,,,,,,,,,_ -; "-

24 > ,----l,c_...c.., i ,_ J.-,.. "!""- --[ :!.!.- e!=nt=!n:l. l.. ;... kangasmaitikka Melampyrum pratense metsämaitikka Melampyrum sylvaticum nuokkuhelmikkä Melica nuta:ns l""pähk i näi nen.,/ "" Pähkinä i ne n ) w,, "" "" "" == -:;, llfijji/f/j- llll// "" "" -- == -:;, ltfltt/,,,_..,,. tt,, _.

25 --- -c-ccc "L" - " """"Jb,_,._._ tesma Milium effusum t /"" Pähkinä i ne n sudenmarja Paris quadrifolia kuusi Picea. a.bies Karster,i"" Pä h k i n ä i n e n r).t> # -;;,,,,,,," # -;;, " # -;;, " " 9

26 _L_j_J.J !....,..J... -._,.: -= m...,_..;,_-< valkolehdokki Platanthera bifolia ( ) mänty Pinus sylvestris C.M.Richard subsp. latiflora Drejer Löjtnant lehtonurmikka Poa nerrtoralis t,,,"iiipähk i näin en. ",, ""Pähk i näi nen ) (Jl -:;/"u,,,, -:;/ " -:;/ "

27 kalliokielo Polygonatum odoratum Miller ) Druce kallioimarre Polypodium vl.ilga:re haapa Populus tremula l"" Pä h k i n ä i ne n J""Pähk i näin en.) ) -::, " -;;, " -::, " ;,P

28 _IJ --" ,_,_.II. -..,...! "= w- -,!, r,... :) l._j / kevätesikko Primula veris tuomi Prunus padus oratuomi Prunus spinosa ; i,-;u"pähk i näi nen.,,," Pä h k i n ä i n e n "l/ "" /J -::. - " "l,,,,,,," lllllllf/ - -; -:::. ::. ; "l/,,,,,,,,,,, ) -J

29 l J,.,, - t m..,,....,.,.,...,,j sananjalka Pteridium aquilinum Kuhn i l"" Pä h k i n ä i ne n lfäniifyn pähkinälehto tammi Quercus robur niittyleinikki Ranunculus acris //u"pähk i näi nen ) CP -:;;,,,,,,,/,,,_ -:;; ""- -:;;, "-.

30 ]j _t.,_! " l.. v kevätleinikki Ranunculus auricomus rönsyleinikki Ranunculus repens taikinanmarja Ribes alpinum -----f l "" Pähkinä i ne n. i""pähk i näi nen ) <. -::, ""- -::,,,,,,,,,,,_ -::,,,,,,,,,,,_

31 ... c Jw..J.---L ,.J..., ""- _J_:.. orjanruusu Rosa dumalis II Bechst i /"" Pähkinä i ne n metsäruusu Rosa majalis J.Herrmann vadelma Rubus ida:eus.,l"" Pä h k i n ä i ne n w -;; "- -;;, "- -;;, "- i...,

32 _[[_. - ). " #, -l._,...- lillukka Rubus saxatilis hevonhierakka Rumex longifolius DC. raita Salix caprea -;u Pä h k i nä i n e n..t"iiipähkinäi nen w,, -:;:/ " - -:;:,,,,,,,//,,,, -:;:, r""

33 ----"--,"--- L ,... - Le", puna-ailakki Silene dioica Clairv. kultapiisku Solidago virgaurea ihlaja Sorbus aucuparia subsp. aucuparia /-e-n-----,/""pähkinä i ne n lfänofyn pähkinälehto /"" Pä h k i n ä i ne n w IJ "//",,, / " -;, ". <l

34 .. L;, ---,II.,... i._...,,., -...,"""==;,._,,,. o(. metsätähti Trientalis europaea -----t ll" Pähkinä i ne n mustikka Vaccinium myrtillus puolukka va:ccin:ium vitis...:idaea.,,,""pähk.i näin en w -;; "- -;;, "- -;;, "-

35 .J..,_,,_... =-""._._..._ nurmitädyke Veronica chamaedrys -- / Pähkinä i ne n aitovirna Vicia sepium ( metsäorvokki Viola riviiiiana Reichenb. i"" Pä h k i n ä i ne n w.-;,, "- -;:;, o,,,,"- -;:;, "- l -. V

36 Lehtokuvio IV Iso-Viljarin pohjoi$rannalla sijaitseva,8 ha:n suuruinen lehtokuvio on pähkinäpensastol taan varsin omea Actaea-lehto. Kevätaspektissa kenttäkerrosta luonnehtivat mustakonnanmarja (Actaea spicata ), valkovuokko (Anemone nemorosa L-. -)-sekä kielo ( Convallaria majal is ). Myöhemmin loppukesästä valkovuokkoa tavataan enää harvakseltaan. Pähkinäpensasto on koko lehtokuviolla runsasta ja varsin kookasta. Sen tiheys kuviolla on noin tuhat tyvipensasta hehtaarilla. Pensaston keskipituus on noin,5 m ja vahvimmat rungot ovat rinnankorkeudelta mitattuina ympärysmitaltaan 45-5 cm. Pähkinäpensaissa on keskimaarln seitsemän vahvempaa runkoa sekä lukuisia ohuempia tyvi vesoja. Aivan meren rannassa on komea tervaleppärivistö sekä ruokohelpi-, järviruoko- ja mesiangervokasvustot kapeina juosteina. Taulukko 3: Lehtokuvion IV kasvista ( ) kielo (Convallaria majalis ) oravanmarja (Maianthemum bifolium () F.W. Schmidt) mustakonnanmarja (Actaea spicata ) pähkinäpensas (CorYIUsavellana ) kivikkoalvejuuri (Dryopteris filix-mas () Schott) metsäimarre (Gymnocarpium dryopteris () Newman) kevätpiippo (Luzula pilosa () Willd.) lehtonurmikka (Poa nemoralis ) tuomi (Prunus padus ) taikinanmarja (Ribes alpinum ) lillu:kka (Rubus-saxatiTISL:-) pihlaja (Sorbus aucuparia ) metsäorvokki (Viola riviniana Reihenb.) tervaleppä (Alnus glutinosa () Gaertner) rauduskoivu (Betula pendula Roth) mesiangervo (Filipendula ulmaria () Maxim.) riidenlieko (Lycopodium annotinum ) kangasmaitikka (Melampyrum pratense ) nuokkuhelmikkä (Melica nytans ) tesma (Milium effusum ) ruokohelpi (Phalaris arundinacea ) järviruoko (Phragmites---austraiis (Cav.) Trin. ex Steudel) puna-ailakki (Silene dioica () Clairv.) fqq, cpp fqq, cpp fq, st cp fq, cp st fq, sp p, SP p, st pc p, st pc p, st pc p, st pc st st st st

37 36 metsätähti (Trientalis europaea ) mustikka (Vaccinium myrtillus ) - virmajuuri (Valeriana coll. ) valkovuokko (Anemone nemorosa ) karhunputki (Angelica sylvestris ) metsäalvejuuri (Dryopteris carthuriana (Vill.) H.P. Fuchs) kataja (Juniperus communis ) sudenmarja (Paris quadrifolia ) kallioimarre (Polypodium vulgare ) syyläjuuri (Scrophularia nodosa ) peltopähkämö (Stachys palustris ) puolukka (Vaccinium vitis-idaea ) luhtavuohennokka (Scutellaria galericulata ) voikukka (Taraxacum "officinale" ) nokkonen (Urtica dioica ) st r, sp r,, pc rc rc rc 2.5. Lehtokuvio V Lehtokuvio V on,2 ha:n suuruinen pähkinäpensas- ja tervaleppälehdon yhdistelmä. Kuvion länsireuna on kuivempaa pähkinäpensaslehtoa. Pähkinäpensaan ohella esiintyy pensastossa harvakseltaan myös tuomea ja taikinanmarjaa. Kenttäkerrosta luonnehtivat kielo, kivikkoalvejuuri sekä tesma ja lehtonurmikka. Lehdon itäosa on alavampi ja kosteampi tervaleppälehto, jonka kenttäkerroksen tyyppilajeja ovat tesma, mesiangergo, nurmilauha, ranta-alpi ja suoputki. Pensastoissa esiintyy tuomen ja taikinanmarjan ohella myös jokunen arjanruusu (Rosa dumalis Bechst.) (vrt. Vieras 935:7) Taulukko 4: Lehtokuvion V kasvista ( ) suo-orvokki (Viola palustris ) tervaleppä (Alnus glutinosa () Gaertner) koiranputki (Anthriscus sylvestris () Hoffm.) rauduskoivu (Betula pendula Roth) kielo (Convallaria majalis ) pähkinäpensas (Corylus avellana ) mesiangervo (Filipendula ulmaria () Maxim.) kyläkellukka (Geum rbanum ) st fq, st cp p, st pc p, st pc p, st cp p, st pc

38 37 oravanmarja (Maianthemum bifolium () F.W. Schmict) tesma (Milium effusum ) lehtonurmikka TPoa nemoralis ) tuomi ( Prunus padus ) taikinanmarja TRibes alpinum ) puna-ailakki (Silen dioica () Clairv.) valkovuokko (Anemone nemorosa ) nurmilauha (Desehampsia cespitosa () Beauv.) kivikkoalvejuuri (Dryopteris filix-mas () Schott) juolavehnä (Elymus repens (r-goul rantaalpi (Lysimachia vulgaris ) kangasmaitikka (Melampyrum-pratense ) suoputki (Peucedanum-palustre () Moench) järviruoko (Phragmites australis (Cav.) Trin.) kuusi (Picea abies () Karsten) haapa (POpulus tremula ) vadelma (Rubus Idaeus-) lillukka (Rubus saxatilis ) pihlaja (Sorbus aucuparia ) metsätähtr-(trientalis europaea ) mustikka (Vaccinium myrtillus ) puolukka (Vaccinium vitis-idaea ) - nurmitädyke (Veronica chamaedrys ) karhunputki (Angelica sylvestris ) metsälauha (Deschampsia flexuosa () Trin.) metsäalvejuuri (Dryopteris carthuriana (Vill.) H.P. Fuchs) ahomansikka (Fragaria vesca ) ahomatara (Galium-soreale ) kevätlinnunherne-(lathyrus vernus () Bernh.) nuokkuhelmikkä (lvtelica nutadsl:-) sudenmarja (Paris-QUactrifolia ) ruokohelpi (Phalaris arundinacea ) kallioimarre (Polypodium vulgare ) rönsyleinikki (Ranunculus repens ) peltopähkämö (Stachys palustris ) nokkonen (Urtica dioica ) -virmajuury-cvaleriana coll. ) ai tovirna,cvici.._ sepiu ) vaahtera (Acer platanoides ) mustakonnanmarja--(actaea spicata ) tummarusokki (BidentrTpartita ) kirjopillike (Gaieopsis speciosa Miller) kataja (Juniperuscoiiillunis ) rantayrtti (Lycopus europaeus ) rantakukka C[iihrum salicaria ) mänty (Pinus sylvestris ) ketohanhikki (Potentilla anserina ) arjanruusu (Rosa umal_i Bechst.) P sp P sp st r, st cp st r, st cp st r, st cp st st r, st cp s t r, s t pc r, sp r, sp c r, sp r, sp r, s t pc r, st cp r, st cp c rc rc rc rc rc rc rc rc rr, cp rc

39 Lehtokuvio VI Vähä-Vi jarin, 2 ha: n suuruinen pähkinäpensaslehto kuuluu pääosin Vieraan (935:9-) kuvaamiin heinävaltaisiin lehtoihin. Sen alarinteet ovat rehevämpää Oxalis-Maianthemum-tyyppiä (OMaT). Ylärinteillä kasvillisuus muuttuu enemmän lehtoniittymäiseksi. Kenttäkerroksen valtalajeina esiintyvät tällöin sananjalka (Pteridium aquilinum () Kuhn) ja lehtonurmikka (Poa nemoralis ). Keväällä voi ylärinteiden lehtoniityiltä löytää pähkinäpensaston alta säännöllisesti myös hammas juurta, mutta loppukesästä sitä ei enää runsaan sananjalkakasvuston seasta juurikaan tapaa. Lehtokuvion kivikkoisella pohjoisrinteellä esiintyy niukasti tuoksumataraa (Galium odoratum () Scop.), jota on yleisemmin vain Ahvenanmaalla. Lounaissaaristossa laji on viime aikoina harvinaistunut. Lehton- tyn harvinaisuuksiin kuuluu myös vanha ja kon l metsäomenapuu (Malus sylvestris Miller). Kasvillisuuden epäyhtenäisyydestä huolimatta lehtokuvio rajautuu selkeästi yläpuolisiin kallioihin ja merenrantaniittyihin. TaulUkko 5: Lehtokuvion VI kasvista ( ) sananjalka (Pteridium aquilinum () Kuhn) lehtonurmikka (Poa nemoralis ) koiranputki (Anthriscus sylvestris () Hoffm.) kielo (Convallaria majalis ) metsälauha (Deschampsia flexuosa () Trin. kivikkoalvejuuri {Dryopteris filix-mas () Schott.) metsäimarre (Gymnocarpium dryopteris () Newman) särmäkuisma (Hypericum maculatum Crantz) oravanmarja (Maianthemum bifolium () F.Wi Schmidt) nuokkuhelmikkä (Melica nutans ) taikinanmarja (Ribes alpinum ) pihlaja (Sorbus aucuparia ) mustikka (Vaccinium myrtillus ) tervaleppä (Alnus glutinosa () Gaertner) valkovuokko (Anemone nemorosa ) karhunputki (XDgeiiCa sylvestris ) rauduskoivu (Betula pendula Roth) hieskoivu (Betula pubescens Ehrh.) korpikastikka (Calamagrostis purpurea (Trin.) subsp. phragmitoides (Hartman) pähkinäpensas (Corylus avellana ) fq, cp st fq, st cp p, pc p, st pc p, st pc st st r, cp

40 39 nurmilauha (Deschampsia cespitosa () Beauv.) metsäalvejuuri (Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs) peltokorte (Equisetum arvense ) mesiangervo (Filipendula ulmaria () Maxim.) korpipaatsama (Frangula alnus Miller) ahomatara ( Galium boreale ) kevätpiippo (Luzula-pilosa () Willd.) kangasmaitikka-tmetampyrum pratense ) tesma (Milium effusum [-.-)- mänty (Pinus syivestris ) tuomi (Prunus padus ) lillukka-(rubus-saxatilis ) puna-ailakki(silene dioica () Clairv.) metsätähti (Trientalis europaea ) nurmitädyke (Veronica chamaedrys ) metsäorvokki (Viol riviniana Reichenb.) siankärsämö (Achillea millefolium ) kanerva (Calluna vulgaris () Hull) harakankello (Campanula patula ) kurjenkello (Campanula persicifolia ) metsäkorte (Equisetum sylvaticum ) ahomansikka (ffagaria vesca ) sinivuokko (Hepatica nobilis Schreber) kataja (Juniperus communis ) niittynätkelmä (Lathyrus pratensis ) rantayrtti (Lycopus europaeus ) ranta-alpi (Lysimachia vulgaris ) rantakukka (Lythrum salieäria ) sudenmarja (Paris quadrifolia ) ruokohelpi (Phalaris arundinacea ) järviruoko (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel) kuusi (Picea abies () Karsten) rätvänä-rpotentilla erecta () Räuschel) rönsyleinikki (Ranunculus-repens ) vadelma (Rubus Ictaeus-L:) niittysuolaheinä (Rumex acetosa ) tuhkapaju (Salix cinerea ) peltopähkärtrö (StacfiYspalustris ) puolukka (Vaccinium vitis-idaea ) - virmajuuvaleriana coll. ) aho-orvokki (Viola cartina ) suo-orvokki (ViOia Qlustris ) nurmirölli (Agrostis capillaris ) pelto-ohdake (Cirsium-arvense--() Scop.) hammasjuuri (Dentaria bulbifera ) tuoksumatara (Galium odoratum-r) Scop.) metsäomenapuu TMaiUS sylvestris Miller) st r, st cp st r, st cp st r, st pc c c r, st pc r, st pc r, sp r, sp r, st pc r, cp. r, sp r, st cp r, st cp r rc r r r

41 4 3. Puusto Viime kesänä tutkituista lehtokuvioista on puustomittauksia tehty vain Itäniityn pähkinälehdosta sen pohjoisinta tutkimusruutua lukuunottamatta. Puuston tiheys lehtokuviolla on noin 72 runkoa hehtaarilla. Sen keskipituus on 7 m ja suhteellinen kuutiomäärä noin 3 m 3 /ha. Puuston tiheyden, maksimipituuden ja suhteellisen kuutiomäärän jakautuminen tutkimusruuduille on esittty kuvissa 3, 4 ja , lfänulyn pähkinä/ehfu eo... : , Kuva 3 Puuston tiheys (runkoa/ha) Itäniityn pähkinälehdon eri kasvistoruuduilla. Kuva 4 Puuston maksimipituus (m) Itäniityn pähkinälehdon eri kasvistoruuduilla.

42 " # """Pähk i näi nen lt8niityn pihkinjilehto - / -:: e ;.,,,,,/J/,._ # Pähk i näi ne_n /fanufyn pahkma/ehfo -,*..., :::. % % ::. ;,,. "",_ t:j eo. t:j eo. Kuva 5 Puuston suhteellinen kuutiomäärä (m 3 /ha) Itäniityn pähkinälehdon eri kasvistoruuduissa. Kuva 6 Pähkinäpensaston tiheys (tyvipensasta/ha) Itäniityn pähkinälehdon eri kasvistoruuduissa. on puustoltaan rauduskoivuval taista. Pensaston valtalajeja ovat puolestaan pähkinäpensas ja pihlaja. Pähkinäpensaston tiheys lehtokuviolla on noin tuhat tyvivesapensasta hehtaarilla ja se jakautuu eri tutkimusruutujen kesken kuvan 6 osoittamalla tavalla.

43 Alueen suojeluarvo ja soveltuvuus luonnonsuojelualueeksi Turun luonnonsuojeluyhdistys ry:n ehdotuksessa on esitetty suojeltavaksi edellä kuvatuista lehtokuvioista ns.. Ympäristönsuojelutoimiston kesällä 985 tekemien selvitysten sekä Pähkinäisten saariryhmältä aiemmin tehdyn kasvistakartoituksen (Vieras 936) perusteella on Pähkinäisten pääsaarella kuitenkin laaja-alaisempaa suojelutarvetta. Koko saaren itäosa on pnnanmuotojensa ja kallioisuutensa vuoksi kasvillisuudeltaan hyvin selvärajainen, ja sen lehtojen putkilokasvilajistoon kuuluu monia l harvinaisia ja suojelunarvoisia lajeja (esim. hammasjuuri, tuoksumatara ja metsäomenapuu). Useat lehdoista ovat myös kasviyhdyskuntina siksi edustavia, että ne tulisi muodostaa luonnonsuojelualueiksi. Pähkinäisten pääsaarelta tehtyjen kasvistokartoitusten mukaan saaren itäosa, Itäniityn pähkinälehdosta alkaen, voitaisiin muodostaa yhtenäiseksi luonnonsuojelualueeksi (n. 54 ha). Alueen suojelumääräykset tulisi kuitenkin laatia siten, ettei saaren ulkoiu- ja virkistyskäytön mahdollisuuksia oleellisesti nykyisestään kavenneta.

44 Liitekartta Pähkinäisten pääsaaren sijainti ja Turun kaupungin omistama alue saarella (merkitty mustalla) (Karttapohja on piirretty merenkulkuhallituksen merikorttien pohjalta merenkulkuhallituksen luvalla) Okm A

SIIRTOLAPUUTARHAN LUONTOSELVITYS

SIIRTOLAPUUTARHAN LUONTOSELVITYS SIIRTOLAPUUTARHAN LUONTOSELVITYS SEINÄJOEN KAUPUNKI 2018 1. YLEISTÄ Tämän maastokatselmuksen tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö kartassa 1 kuvatulla alueella sellaisia luontoarvoja, että ne olisi

Lisätiedot

KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI MUIKUNVUORI. Kaarina, Ravattula

KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI MUIKUNVUORI. Kaarina, Ravattula KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI MUIKUNVUORI Kaarina, Ravattula Tanja Aalto 1999 Tutkimuskohde Muikunvuoren tutkimuskohde sijaitsee Kaarinan pohjoisosissa Ravattulassa lähellä Turun rajaa peruskarttakoordinaattien

Lisätiedot

Simpsiön Rytilammen ympäryskasvit Aili Tamminen

Simpsiön Rytilammen ympäryskasvit Aili Tamminen Simpsiön Rytilammen ympäryskasvit 22.7.2004 Aili Tamminen Kasvit on pyritty tunnistamaan ranta alueella kävellen, välillä piipahtaen vesirajan tuntumassa ja taas siirtyen kauemmas n. 10 15 metrin etäisyydelle

Lisätiedot

LUONTOKARTOITUS Kartoituksen teki Kristiina Peltomaa luontokartoittaja (eat). Työ tehtiin elokuussa 2014

LUONTOKARTOITUS Kartoituksen teki Kristiina Peltomaa luontokartoittaja (eat). Työ tehtiin elokuussa 2014 LUONTOKARTOITUS Kartoituksen teki Kristiina Peltomaa luontokartoittaja (eat). Työ tehtiin elokuussa 2014 Venesjärvi 3:145 Kuvio 1 Mustikkatyyppi (MT) Pääpuulajina tukkipuukokoinen mänty seassa kuusta.

Lisätiedot

Siirin ja Mykkäsen kasvillisuuskartoituksia kesällä 2011 Luonnos

Siirin ja Mykkäsen kasvillisuuskartoituksia kesällä 2011 Luonnos Siirin ja Mykkäsen kasvillisuuskartoituksia kesällä 2011 Luonnos Heli Jutila Mykkäsen alue Kohteeseen tutustuttiin 17.9.2011. Mykkäsenvuoren (Jutila ym. 2000; kuvio 55; nyt 102) avokalliomäellä on mäntyvaltaista

Lisätiedot

KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI SAAREN KARTANO. Mietoinen

KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI SAAREN KARTANO. Mietoinen KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI SAAREN KARTANO Mietoinen Tanja Aalto 1999 Tutkimuskohde Saaren kartano sijaitsee Mietoisten kunnassa, Saarisen kylässä peruskarttakoordinaattien X=6724 37 ja Y=54720 välillä

Lisätiedot

AVAUSKUVA (Jaakonvillakko Senecio jacobaea)

AVAUSKUVA (Jaakonvillakko Senecio jacobaea) AVAUSKUVA (Jaakonvillakko Senecio jacobaea) Iivari Koukosen valokuvakasvio Yhteensä 52 kasvia. Kuvaukset tehty 29.7-5.8.2015 mammalan maisemissa Heinolan Lusissa, sekä Marjoniemen mökillä Kasvien tunnistamisessa

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Kemin Pajusaaren laitosalueen luontoarvojen perusselvitys. Suomen Luontotieto Oy 18/2010 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy. Kemin Pajusaaren laitosalueen luontoarvojen perusselvitys. Suomen Luontotieto Oy 18/2010 Jyrki Oja, Satu Oja Kemin Pajusaaren laitosalueen luontoarvojen perusselvitys Kivitasku pesii sunnittelualueella 18/2010 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Tutkimusalue... 3 3. Aineisto ja menetelmät... 3 4.

Lisätiedot

Luontoselvitys Riihimäen Arolammen eteläisestä kehätievaihtoehdosta

Luontoselvitys Riihimäen Arolammen eteläisestä kehätievaihtoehdosta Luontoselvitys Riihimäen Arolammen eteläisestä kehätievaihtoehdosta Timo Metsänen ja Evita Reitti Luontoselvitys Metsänen Myllypohjankatu 11 15300 Lahti 2 1 JOHDANTO... 3 2 MENETELMÄT... 3 3 ALUEEN YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

Luontoselvityksen lisäosa

Luontoselvityksen lisäosa Luontoselvityksen lisäosa Sodankylän asemakaavan laajennusalue, urheilupuisto. Teuvo Pääkkölä Airix Ympäristö Oy Sisällysluettelo Johdanto... 3 2. Uhanalaiset lajit ja perinnebiotoopit... 4 3. Luontotyypit...

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Äänekosken Paadenlahden suunnittelualueen luontoarvojen. Suomen Luontotieto Oy 19/2010 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy. Äänekosken Paadenlahden suunnittelualueen luontoarvojen. Suomen Luontotieto Oy 19/2010 Jyrki Oja, Satu Oja Äänekosken Paadenlahden suunnittelualueen luontoarvojen perusselvitys Valkolehdokki on Luonnonsuojelulailla rauhoitettu Suomen Luontotieto Oy 19/2010 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Tutkimusalue...

Lisätiedot

EERIKKILÄN URHEILUOPISTON ALUEEN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS. 1. Tausta ja tavoitteet

EERIKKILÄN URHEILUOPISTON ALUEEN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS. 1. Tausta ja tavoitteet 1 EERIKKILÄN URHEILUOPISTON ALUEEN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 1. Tausta ja tavoitteet Eerikkilän urheiluopiston osayleiskaava-alueen luontoselvitys laadittiin kesällä 2008 ja se liittyy alueen tulevan

Lisätiedot

KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI LAITILA SAVEMÄKI

KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI LAITILA SAVEMÄKI KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI LAITILA SAVEMÄKI Turussa 30.8.1999 Tanja Aalto Tutkimuskohde Savemäki sijaitsee Soukaisten kylässä Laitilan kunnassa peruskarttakoordinaattien X=675637 ja Y=153741 välillä (pk-lehti

Lisätiedot

Metsäalan luonnonhoitotutkinnon tutkintovaatimukset 3 opintoviikkoa

Metsäalan luonnonhoitotutkinnon tutkintovaatimukset 3 opintoviikkoa Metsäalan luonnonhoitotutkinnon tutkintovaatimukset 3 opintoviikkoa Hyväksytty metsätalouden luontoryhmän kokouksessa 5.5.1998. Metsäalan luonnonhoitotutkinto (3 opintoviikkoa); Kohderyhmänä metsurit,

Lisätiedot

KASVI-, HYÖNTEIS- JA ELÄINHAVAINNOT Leppävirta Anttila kalliomäkiniitty talon lähellä. Luonnonkasvit ja viljelykarkulaiset

KASVI-, HYÖNTEIS- JA ELÄINHAVAINNOT Leppävirta Anttila kalliomäkiniitty talon lähellä. Luonnonkasvit ja viljelykarkulaiset KASVI-, HYÖNTEIS- JA ELÄINHAVAINNOT Leppävirta Anttila 6.7.2010 kalliomäkiniitty talon lähellä Luonnonkasvit ja viljelykarkulaiset alleviivatut lajit = huomionarvoisia lajeja Savossa VU = valtakunnallisesti

Lisätiedot

KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI SIIRI I. Raisio

KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI SIIRI I. Raisio KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI SIIRI I Raisio Päivi Heino 2003 Tutkimuskohde Raision Siiri 1 sijaitsee Raision kaakkoisosassa peruskarttakoordinaattien X= 6707 40 ja Y= 565 45 välillä (pk- lehti 1043 09 Raisio

Lisätiedot

Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen Hyrynsalmen kunnan Hyrynjärvi. Luontoselvitys

Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen Hyrynsalmen kunnan Hyrynjärvi. Luontoselvitys Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen Hyrynsalmen kunnan Hyrynjärvi Luontoselvitys Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen Hyrynsalmen kunnan Hyrynjärvi Luontoselvitys 1. Tausta Myllyniemen suunnittelutyön

Lisätiedot

Vanhojen kanavaympäristöjen kasviston inventointi Kaakkois-Suomessa

Vanhojen kanavaympäristöjen kasviston inventointi Kaakkois-Suomessa Vanhojen kanavaympäristöjen kasviston inventointi Kaakkois-Suomessa Kutveleen kanava Kukonharjun kanava Käyhkään kanava Telataipaleen kanava 2003 FRANK HERING Helsingin yliopisto Aikuiskoulutuskeskus Kotkan

Lisätiedot

Soltorpin luonnonsuojelualueen luontoselvitys

Soltorpin luonnonsuojelualueen luontoselvitys YMPÄRISTÖKESKUS Soltorpin luonnonsuojelualueen luontoselvitys 2010 VANTAAN KAUPUNKI Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Ympäristökeskus Pakkalankuja 5, 01500 Vantaa Tekijä: Jarmo Honkanen 3 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI UNTAMALA. Laitila

KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI UNTAMALA. Laitila KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI UNTAMALA Laitila Tanja Aalto 1999 Tutkimuskohde Tutkimuskohde sijaitsee Untamalan kylässä Laitilassa peruskarttakoordinaattien X= 6755 13-14 ja Y= 534 77-535 08 välillä (pk-lehti

Lisätiedot

Kasvisukkessio huuhtakaskialueilla Kolin kansallispuistossa

Kasvisukkessio huuhtakaskialueilla Kolin kansallispuistossa Salo, K. 2004. Kasvisukkessio huuhtakaskialueilla Kolin kansallispuistossa. Julkaisussa: Lovén, L. (ed.). 2004. Tutkittu ja tuntematon Koli. Kolin kansallispuiston tutkimusseminaari 24.-25.4.2002. Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄ LUONTOSELVITYS MUURIKKALAN OSAYLEISKAAVAA VARTEN. 30.11. 2008 Jouko Sipari

MIEHIKKÄLÄ LUONTOSELVITYS MUURIKKALAN OSAYLEISKAAVAA VARTEN. 30.11. 2008 Jouko Sipari MIEHIKKÄLÄ LUONTOSELVITYS MUURIKKALAN OSAYLEISKAAVAA VARTEN 30.11. 2008 Jouko Sipari 1 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 2 2. Menetelmät... 2 3. Suunnittelualueen geomorfologia... 2 4. Suunnittelualueen nykyinen

Lisätiedot

HATTULAN KUNTA KETTUMÄEN ASEMAKAAVAN 2. LAAJENNUS LUONTOSELVITYS 21454YK

HATTULAN KUNTA KETTUMÄEN ASEMAKAAVAN 2. LAAJENNUS LUONTOSELVITYS 21454YK HATTULAN KUNTA KETTUMÄEN ASEMAKAAVAN 2. LAAJENNUS LUONTOSELVITYS 21454YK Air-Ix Ympäristö Oy 13.10.2005 Sanna Tolonen Kettumäen asemakaavan 2. laajennus 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 2 MAISEMA 3 3 MAA-

Lisätiedot

Hämeenlinnan Äikäälän luontoselvityksen täydennyksiä Metsärinne Stampi väli Heli Jutila

Hämeenlinnan Äikäälän luontoselvityksen täydennyksiä Metsärinne Stampi väli Heli Jutila Hämeenlinnan Äikäälän luontoselvityksen täydennyksiä Metsärinne Stampi väli Heli Jutila Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 20 2012 1 Kannen kuva: Puron varsi Äikäälän Stampin eteläpuolisen oja varren lehtoa

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUTOIMISTO EHOOTETTUJEN LUONNONSUOJELUALUE~DEN ELDLLISEN LUONNON PERUSSELVITVKSET OSA II JULKAISU 3/86. F.et.

TURUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUTOIMISTO EHOOTETTUJEN LUONNONSUOJELUALUE~DEN ELDLLISEN LUONNON PERUSSELVITVKSET OSA II JULKAISU 3/86. F.et. TURUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUTOIMISTO EHOOTETTUJEN LUONNONSUOJELUALUE~DEN ELDLLISEN LUONNON PERUSSELVITVKSET OSA II F.et.Rö JULKAISU 3/86 FÅRÖN EHDOTETUN LUONNONSUOJELUALUEEN ELOLLISEN LUONNON PERUSSELVITYS

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS HANKO TJÄRUHOLMEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 18.8.2014. Korjattu27.3.2015 Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520 Helsinki p. 09-1481943, 0400-425390 sähköp: phartikainen@kolumbus.fi

Lisätiedot

Rauman kaupungin. Fere-Centerin, Papinpellon, Jussoilan, Unajantien ja Nikulanmäen. asemakaava-alueiden. luontoselvitys

Rauman kaupungin. Fere-Centerin, Papinpellon, Jussoilan, Unajantien ja Nikulanmäen. asemakaava-alueiden. luontoselvitys Rauman kaupungin Fere-Centerin, Papinpellon, Jussoilan, Unajantien ja Nikulanmäen asemakaava-alueiden luontoselvitys 2006 2 1. JOHDANTO Luontoselvitykset on tehty Rauman kaupungin kaavoitusosaston toimeksiantona

Lisätiedot

Asemakaavamuutosalueen luontoselvitys Nokkalan koulun kohdalla

Asemakaavamuutosalueen luontoselvitys Nokkalan koulun kohdalla n a t a n s o y Kalimenkyläntie 212 90820 Kello Lassi Kalleinen gsm +358 407 592 277 lassi.kalleinen@gmail.com y= 1833650-6 Asemakaavamuutosalueen luontoselvitys Nokkalan koulun kohdalla Asemakaavamuutosalueen

Lisätiedot

Vihdin kunta. Verisuon läjitysalue. Luontoselvitys

Vihdin kunta. Verisuon läjitysalue. Luontoselvitys Vihdin kunta Verisuon läjitysalue Luontoselvitys Luontotieto Keiron Oy 4.9.2009 4.9.2009 Luontoselvitys 1 (10) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Tutkimusalueen sijainti ja yleiskuvaus... 2 3 Tutkimusmenetelmät...

Lisätiedot

Virrat KOULUKESKUKSEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN LUONTOSELVITYS

Virrat KOULUKESKUKSEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN LUONTOSELVITYS Aallokas Oy 26.6.2017 Y-tunnus 2678475-5 Virrat KOULUKESKUKSEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN LUONTOSELVITYS 1. Menetelmät 1.1. Selvitetyt luontoarvot Luontoselvityksen tarkoitus oli löytää tutkimusalueelta luontokohteet,

Lisätiedot

Kasvistoinventointiraportti. Harjoitustyönä. Komonen. Turku, Halinen. Julia Heikkilä

Kasvistoinventointiraportti. Harjoitustyönä. Komonen. Turku, Halinen. Julia Heikkilä Kasvistoinventointiraportti Harjoitustyönä Komonen Turku, Halinen Julia Heikkilä 2008 Tutkimuskohde Kasvistoinventoinnin kohteena on rautakautisten hautakumpujen alue Aurajoen rannalla, noin 850 metriä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sammalet: Metsäkerrossammal 30 Palmusammal 31

Sisällysluettelo. Sammalet: Metsäkerrossammal 30 Palmusammal 31 Ella Juhola 8D Sisällysluettelo Kuvauspaikat 3 Onnistumiset 4 Vaikeudet 5 Yhteenveto 6 Lehtipuut: Haapa 7 Kynäjalava 8 Metsälehmus 9 Pihlaja 10 Saarni 11 Tervaleppä 12 Tuomi 13 Vaahtera 14 Vuorijalava

Lisätiedot

KASVISTOINVENTOINTI KOROISTENNIEMI. Turku, Koroinen

KASVISTOINVENTOINTI KOROISTENNIEMI. Turku, Koroinen KASVISTOINVENTOINTI KOROISTENNIEMI Turku, Koroinen Tanja Aalto 1999 Tutkimuskohde Koroistenniemi sijaitsee Turun kaupungin itäosassa Koroisten kylässä peruskarttakoordinaattien X= 6706 90 ja Y= 571 05

Lisätiedot

Maininta Sijainti kuvissa viittaa luontoselvityksen Sipoon Talman osayleiskaava-alueen luontoselvitykset vuonna 2010 kuva-aineistoon.

Maininta Sijainti kuvissa viittaa luontoselvityksen Sipoon Talman osayleiskaava-alueen luontoselvitykset vuonna 2010 kuva-aineistoon. Ote Faunatica Oy:n selvityksestä Sipoon Talman osayleiskaava-alueen luontoselvitykset vuonna 2010 Utdrag ur Faunatica Oy:s utredning Sibbo, Tallmo delgeneralplaneområdets naturinventeringar år 2010 Billagan

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS. Hausjärvi, Oitti: Niittylän alue. Henna Koskinen

LUONTOSELVITYS. Hausjärvi, Oitti: Niittylän alue. Henna Koskinen LUONTOSELVITYS Hausjärvi, Oitti: Niittylän alue Henna Koskinen 25.5.2016 Johdanto Tämä luontoselvitys on laadittu tarkoituksenaan tuoda esiin alueelta mahdollisesti löytyvät luonnonsuojelulain, metsälain,

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Nurmon kaupunginosakeskuksen Mäntypuiston luontokatselmus

Seinäjoen kaupungin Nurmon kaupunginosakeskuksen Mäntypuiston luontokatselmus Seinäjoen kaupungin Nurmon kaupunginosakeskuksen Mäntypuiston luontokatselmus Seinäjoen kaupungin Nurmon kaupunginosakeskuksen Mäntypuiston alueelle harkitaan kaavamuutosta. Alueen luontoarvojen selvittämiseksi

Lisätiedot

Luontoselvitys Kemin kaupunki. Kiikelin retkeilyalueen kasvillisuuskartoitus. Karita Saravesi FT, biologi

Luontoselvitys Kemin kaupunki. Kiikelin retkeilyalueen kasvillisuuskartoitus. Karita Saravesi FT, biologi Luontoselvitys 15.9.2016 Kemin kaupunki Kiikelin retkeilyalueen kasvillisuuskartoitus Karita Saravesi FT, biologi 040 5717215 1 Johdanto Kiikelin niemi sijaitsee Kemijoen suistoalueella ja rajatuu etelä-

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Naantalin Suovuoren asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2009. Suomen Luontotieto Oy 26/2009 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy. Naantalin Suovuoren asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2009. Suomen Luontotieto Oy 26/2009 Jyrki Oja, Satu Oja Naantalin Suovuoren asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2009 Yleiskuva alueelta Suomen Luontotieto Oy 26/2009 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Aineisto ja menetelmät... 3 3. Tutkimusalue...

Lisätiedot

ISBN ISSN Taitto: Päivi Niemelä Kuva 2: Annukka Koivukari Karhukopio Oy Turku Lounais-Suomen ympäristökeskuksen moniste

ISBN ISSN Taitto: Päivi Niemelä Kuva 2: Annukka Koivukari Karhukopio Oy Turku Lounais-Suomen ympäristökeskuksen moniste Lounais-Suomen ympäristökeskuksen monistesarja 4/2002 Maija Silander Halikon Raiviston lehdon kasviston muutokset 70 vuoden aikana TURKU 2002 Lounais-Suomen ympäristökeskuksen moniste 4/2002 LOUNAIS-SUOMEN

Lisätiedot

SUOMALAISTEN LUONNONVARAISTEN KASVIEN ELINTARVIKEKÄYTTÖHISTORIATIETOJA (18.6.2014, päivitetty 22.6.2015)

SUOMALAISTEN LUONNONVARAISTEN KASVIEN ELINTARVIKEKÄYTTÖHISTORIATIETOJA (18.6.2014, päivitetty 22.6.2015) SUOMALAISTEN LUONNONVARAISTEN KASVIEN ELINTARVIKEKÄYTTÖHISTORIATIETOJA (18.6.2014, päivitetty 22.6.2015) Tähän taulukkoon on koottu elintarvikekäytön kannalta tärkeimmät suomalaiset luonnonvaraiset kasvit

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNTA KAUNISNIEMEN HUVILAKORTTELIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

SUOMUSSALMEN KUNTA KAUNISNIEMEN HUVILAKORTTELIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SUOMUSSALMEN KUNTA KAUNISNIEMEN HUVILAKORTTELIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KimmoKaava Ekotoni Ky 1. Tausta ja lähtökohdat Huvilakorttelin alueelle on SKOY:n toimesta laadittu ranta-asemakaava

Lisätiedot

Rauman kaupunki. Rauman Ainonkadun kasvillisuusselvitys 2017 AHLMAN GROUP OY

Rauman kaupunki. Rauman Ainonkadun kasvillisuusselvitys 2017 AHLMAN GROUP OY Rauman kaupunki Rauman Ainonkadun kasvillisuusselvitys 2017 AHLMAN GROUP OY Raportteja 32/2017 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä vastaavat henkilöt...

Lisätiedot

Riihimäen Korttionmäen lisäalueen luontoselvitykset 2010

Riihimäen Korttionmäen lisäalueen luontoselvitykset 2010 Riihimäen Korttionmäen lisäalueen luontoselvitykset 2010 Riihimäen kaupunki Kirsi Jokinen Sirkka-Liisa Helminen Jorma Vickholm Rauno Yrjölä Ympäristötutkimus Yrjölä Oy 2010 Sisällysluettelo 1. Johdanto...

Lisätiedot

Hill Side Golf Luontoselvitys 2009

Hill Side Golf Luontoselvitys 2009 Hill Side Golf Luontoselvitys 2009 Silvestris luontoselvitys oy 3.9.2009 Silvestris luontoselvitys oy Hill Side Golf luontoselvitys 2009 2 (8) Sisältö 1. Luontoselvitykset tavoite ja menetelmät...3 2.

Lisätiedot

67 metsäkasvia Helsingissä. Lajeja (15) (96) (417) 1-10 (400) ei tutkittu (12)

67 metsäkasvia Helsingissä. Lajeja (15) (96) (417) 1-10 (400) ei tutkittu (12) 67 metsäkasvia Helsingissä Lajeja 31-41 (15) 21-30 (96) 11-20 (417) 1-10 (400) ei tutkittu (12) 67 METSÄKASVIA TIETEELLINEN NIMI SUOMALAINEN NIMI RUUDUT KARTTA LISÄTIETOJA Convallaria majalis Kielo 830

Lisätiedot

Lentävänniemi eteläosan, asemakaava-alueen nro kasvistoarvoista

Lentävänniemi eteläosan, asemakaava-alueen nro kasvistoarvoista 1 Lentävänniemi eteläosan, asemakaava-alueen nro. 8354 kasvistoarvoista Johdanto Selvitysalueen kasvillisuutta, kasvistoa ja avainbiotooppeja inventoitiin vuoden 2012 syyskesällä. Alueelta ei löydetty

Lisätiedot

TIPASJÄRVIEN RANTA-ASEMAKAAVA

TIPASJÄRVIEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 liite alkuperäiseen selvitykseen TIPASJÄRVIEN RANTA-ASEMAKAAVA 1. LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENTÄMINEN LISÄALUEIDEN OSALTA Lisäysalueet käsittävät kaksi pienialaista aluetta. Toinen alueista sijaitsee Pienen

Lisätiedot

PUULAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN LUONTOSELVITYS

PUULAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN LUONTOSELVITYS PUULAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN LUONTOSELVITYS www.js-enviro.fi Juha Saajoranta 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUONTOSELVITYKSEN TOTEUTUS 2. RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSALUEEN LUONNON YLEISPIIRTEET 3. KASVILLISUUS-

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VALKIAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavamuutos koskee korttelialueita 3 ja 4 sekä maa- ja metsätalousalueita. Kankaanpään kaupungin Karhoismajan kylän tilaa Tukimaa 214-407-1-68.

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Nro Sivu 1 (2 ) Viranomaispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Nro Sivu 1 (2 ) Viranomaispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Nro 788113 Sivu 1 (2 ) Viranomaispalvelut 19.09.2018 Maankäytön suunnittelu Hämeenlinnan kaupunki Wetterhoffinkatu 2 13100 HÄMEENLINNA 10 LAUSUNTO Kohde Kaavoitus Päiväys 19.09.2018

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutoskohteet MARJONIEMI

Rantayleiskaavan muutoskohteet MARJONIEMI Rantayleiskaavan muutoskohteet MARJONIEMI 892-405-1-123 Uurainen 2016 Mia Rahinantti Sisällys 1. Taustaa... 2 2. Maastoinventointi... 2 3. Vaikutusarviointi... 3 4. Kuvia kohteesta... 3 5. Kasvillisuusluettelo...

Lisätiedot

Vuosaaren satamahankkeen kasvillisuudenseuranta 2008. Lauri Erävuori Kukka Pohjanmies

Vuosaaren satamahankkeen kasvillisuudenseuranta 2008. Lauri Erävuori Kukka Pohjanmies Vuosaaren satamahankkeen kasvillisuudenseuranta 2008 Lauri Erävuori Kukka Pohjanmies Vantaa 2008 1 SISÄLLYS YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 SEURANNAN OHJAUS... 4 1.2 SATAMAHANKKEEN RAKENTAMISTILANNE...

Lisätiedot

NEPENMÄEN KOULUN KAAVAMUUTOS

NEPENMÄEN KOULUN KAAVAMUUTOS KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ Kaavoitus 9.7.2014 NEPENMÄEN KOULUN KAAVAMUUTOS PUISTOALUEIDEN YMPÄRISTÖSELVITYS REHEVÄÄ METSÄNREUNAA PYSÄKÖINTIALUEEN VIERESSÄ Vihersuunnittelu Heljä Tolvanen Joensuun kaupunki

Lisätiedot

SENAATTI-KIINTEISTÖT SIPPOLAN KOULUKODIN METSÄALUEET LUONTOARVIO

SENAATTI-KIINTEISTÖT SIPPOLAN KOULUKODIN METSÄALUEET LUONTOARVIO Vastaanottaja Senaatti kiinteistöt Asiakirjatyyppi Kuukausi 9/2017 SENAATTI-KIINTEISTÖT SIPPOLAN KOULUKODIN METSÄALUEET LUONTOARVIO SENAATTI-KIINTEISTÖT LUONTOARVIO Tarkastus 28.9.2017 Päivämäärä 21.9.2017

Lisätiedot

ENONKOSKEN KUNTA Ahlström Oy Pahkalahden ranta-asemakaava luontoselvitys EKOTONI KY 14.7 2012

ENONKOSKEN KUNTA Ahlström Oy Pahkalahden ranta-asemakaava luontoselvitys EKOTONI KY 14.7 2012 1 ENONKOSKEN KUNTA Ahlström Oy Pahkalahden ranta-asemakaava luontoselvitys EKOTONI KY 14.7 2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 3. LUONTOSELVITYS 3.1 KALLIO- JA MAAPERÄ

Lisätiedot

SUOMALAISTEN LUONNONVARAISTEN KASVIEN ELINTARVIKEKÄYTTÖHISTORIATIETOJA (18.6.2014, viimeisin päivitys 21.1.2016)

SUOMALAISTEN LUONNONVARAISTEN KASVIEN ELINTARVIKEKÄYTTÖHISTORIATIETOJA (18.6.2014, viimeisin päivitys 21.1.2016) SUOMALAISTEN LUONNONVARAISTEN KASVIEN ELINTARVIKEKÄYTTÖHISTORIATIETOJA (18.6.2014, viimeisin päivitys 21.1.2016) Tähän taulukkoon on koottu elintarvikekäytön kannalta tärkeimmät suomalaiset luonnonvaraiset

Lisätiedot

RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSKOHTEET 2015

RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSKOHTEET 2015 RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSKOHTEET 2015 UURAINEN LUONTOSELVITYKSET 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. KUKKAROINEN 3 2.1.Lomarakennuspaikan siirto AM- alueen sisälle 3 3. SÄÄKSPÄÄ 5 3.1.Saunan rakennuspaikan

Lisätiedot

SAVONLINNAN ANDRITZIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

SAVONLINNAN ANDRITZIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS SAVONLINNAN ANDRITZIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen 15.12.2008 SAVONLINNAN ANDRITZIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 4 3 TULOKSET...

Lisätiedot

Natureship / Silvestris luontoselvitys oy: 1 (24) Kaupunkiniittyjen hoitosuunnitelmat Hamina, Salo, Vihti

Natureship / Silvestris luontoselvitys oy: 1 (24) Kaupunkiniittyjen hoitosuunnitelmat Hamina, Salo, Vihti Natureship / Silvestris luontoselvitys oy: 1 (24) PUTKILOKASVIEN LAJILUETTELOT (nimistö: Hämet-Ahti ym. 1998 ja 2005) Hamina, Pappilansaaren suojelualue... 2 Hamina, Pappilansaaren niitty... 5 Hamina,

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy NOUSIAISTEN KAITARAISTEN YRITYSALUEEN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYS. Suomen Luontotieto Oy 32/2007 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy NOUSIAISTEN KAITARAISTEN YRITYSALUEEN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYS. Suomen Luontotieto Oy 32/2007 Jyrki Oja, Satu Oja NOUSIAISTEN KAITARAISTEN YRITYSALUEEN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYS Suomen Luontotieto Oy 32/2007 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Aineisto ja menetelmät... 3 3. Tutkimusalue... 3 4. Tulokset...

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS Seinäjoen Kyrkösjärven itäranta

LUONTOSELVITYS Seinäjoen Kyrkösjärven itäranta LUONTOSELVITYS Seinäjoen Kyrkösjärven itäranta Pöyry Finland Oy 2011 1. YLEISTÄ Tämän luontoinventoinnin tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö Seinäjoen Kyrkösjärven itärannalla (Kartta 1) sellaisia

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VALKIAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavamuutos koskee korttelialueita 3 ja 4 sekä maa- ja metsätalousalueita. Kankaanpään kaupungin Karhoismajan kylän tilaa Tukimaa 214-407-1-68.

Lisätiedot

Solvallan asemakaavan muutos Nuuksion luontokeskuksen tontti. Luontoselvitys

Solvallan asemakaavan muutos Nuuksion luontokeskuksen tontti. Luontoselvitys Solvallan asemakaavan muutos Nuuksion luontokeskuksen tontti Luontoselvitys Luontotieto Keiron Oy 10.10.2008 10.10.2008 Solvalla, luontoselvitys 1 (13) Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Selvitysalueen sijainti

Lisätiedot

Liite 1: Pornaistenniemen tervaleppälehdon luontoarvot ja käyttö

Liite 1: Pornaistenniemen tervaleppälehdon luontoarvot ja käyttö Liite 1: Pornaistenniemen tervaleppälehdon luontoarvot ja käyttö Luontoarvot Pornaistenniemi on Viikinrannassa, Vanhankaupunginkosken ja Viikin- Vanhankaupunginlahden suojelualueen välissä sijaitseva rehevä

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Juurusvesi-Kuuslahti yleiskaava-alueen luonto- ja maisemaselvitys

SIILINJÄRVEN KUNTA. Juurusvesi-Kuuslahti yleiskaava-alueen luonto- ja maisemaselvitys SIILINJÄRVEN KUNTA Juurusvesi-Kuuslahti yleiskaava-alueen luonto- ja maisemaselvitys Kaavaharju Ekotoni Ky Maisema-arkkitehtitoimisto Väyrynen 26.2.2015 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA JA TAVOITTEET 2. LUONTOSELVITYS

Lisätiedot

Rymättylän kunta. Herrankukkaron asemakaava-alueen luontoselvitys

Rymättylän kunta. Herrankukkaron asemakaava-alueen luontoselvitys Herrankukkaron asemakaava-alueen luontoselvitys 31.8.0 Sisältö: 1 JOHDANTO 1 2 TYÖN SUORITTAMINEN JA MENETELMÄT 1 2.1 SELVITYSALUE JA TYÖVAIHEET 1 2.2 ARVOKKAIDEN ALUEIDEN VALINTAPERUSTEET 1 2.3 UHANALAISUUSLUOKITUS

Lisätiedot

LIITE 10, Luontoselvitys I, Tervajoki, Ympäristöselvitys, Turnstone Nature, 2005

LIITE 10, Luontoselvitys I, Tervajoki, Ympäristöselvitys, Turnstone Nature, 2005 LIITE 10, Luontoselvitys I, Tervajoki, Ympäristöselvitys, Turnstone Nature, 2005 S I S Ä L L Y S Johdanto... 3 Työn suoritus sekä tutkimusmenetelmät... 3 Alueen yleispiirteet ja maisemakuva... 4 Maa- ja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 3 Topografia 3 Kallioperä 4 Maaperä 4 Maanpeite 5 Pohjavesialueet 5 Selvitysalueen luontokohteet Luontokohdekartta

Lisätiedot

Nokian kaupungin KOHMALAN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2013

Nokian kaupungin KOHMALAN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2013 Nokian kaupunki Tekninen keskus Harjukatu 21 37100 NOKIA Nokian kaupungin KOHMALAN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2013 Luontoselvitys M. Ranta Talaskuja 14 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 miraranta@hotmail.fi TAUSTATIETOJA

Lisätiedot

Kokkolan Piilesmäen luontoselvitys

Kokkolan Piilesmäen luontoselvitys Kokkolan Piilesmäen luontoselvitys Mattias Kanckos Elokuu 2013 Pääjärventie 411 GSM: 050-5939536 68840 Nederlappfors info@essnature.com Finland Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Aineisto ja menetelmät

Lisätiedot

LAITILAN KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOSALUEIDEN LUONTOSELVITYS

LAITILAN KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOSALUEIDEN LUONTOSELVITYS LAITILAN KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOSALUEIDEN LUONTOSELVITYS Riina Ala-Risku Pohjanmaan Luontotieto 20.06.2008 1. YHTEENVETO Laitilan asemakaavan muutosalueiden luontoselvitys tehtiin 11.05-18.06.2008.

Lisätiedot

SIPOON ASEMAKAAVA-ALUEIDEN LUONTOSELVITYKSET 2006

SIPOON ASEMAKAAVA-ALUEIDEN LUONTOSELVITYKSET 2006 SIPOON ASEMAKAAVA-ALUEIDEN LUONTOSELVITYKSET 2006 Elina Vaskelainen Sirkka-Liisa Virrankoski Hannu Sarvanne Rauno Yrjölä Ympäristötutkimus Yrjölä Oy 2006 3.2.2 Hansaksen asemakaavan muutos, Söderkulla

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI RANNIKON OSAYLEISKAAVA LUONTO MAANKÄYTTÖSUOSITUKSET. Biota BD Oy Linnankatu 88 20100, Turku

SALON KAUPUNKI RANNIKON OSAYLEISKAAVA LUONTO MAANKÄYTTÖSUOSITUKSET. Biota BD Oy Linnankatu 88 20100, Turku 1 SALON KAUPUNKI RANNIKON OSAYLEISKAAVA LUONTO MAANKÄYTTÖSUOSITUKSET Raportti 1/2008 Biota BD Oy Linnankatu 88 20100, Turku 2 SALON KAUPUNKI RANNIKON OSAYLEISKAAVA 2.12.2007 LUONTO 15.1 2008 1. TAUSTAA

Lisätiedot

KOLMENKULMANTIEN LUONTOSELVITYS Nokia 2017

KOLMENKULMANTIEN LUONTOSELVITYS Nokia 2017 Nokian kaupunki Kaupunkikehityspalvelut Harjukatu 21 37100 NOKIA KOLMENKULMANTIEN LUONTOSELVITYS Nokia 2017 LUONTOSELVITYS M. RANTA Hautaantie 295 38120 SASTAMALA p. 050-5651584 /miraranta@hotmail.fi TYÖN

Lisätiedot

Vihdin kunta Enärannan eteläosan asemakaava N 144. Luontoselvitys

Vihdin kunta Enärannan eteläosan asemakaava N 144. Luontoselvitys Vihdin kunta Enärannan eteläosan asemakaava N 144 Luontoselvitys Luontotieto Keiron Oy 24.11.2008 24.11.2008 Enäranta, luontoselvitys 1 (11) Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Selvitysalueen sijainti ja yleiskuvaus...

Lisätiedot

UPM OYJ Sotkamon kunta Hietasen-Tipasjärven ranta-asemakaava Tipasjärvien alueen luontoselvitys

UPM OYJ Sotkamon kunta Hietasen-Tipasjärven ranta-asemakaava Tipasjärvien alueen luontoselvitys UPM OYJ Sotkamon kunta Hietasen-Tipasjärven ranta-asemakaava Tipasjärvien alueen luontoselvitys 1 2 UPM OYJ Sotkamon kunta Hietasen-Tipasjärven ranta-asemakaava Tipasjärvien alueen luontoselvitys 1. Tausta

Lisätiedot

Liite 2 Mölylän metsän ja Bäcksin torpan rinneniityn luontoarvot ja käyttö

Liite 2 Mölylän metsän ja Bäcksin torpan rinneniityn luontoarvot ja käyttö Liite 2 Mölylän metsän ja Bäcksin torpan rinneniityn luontoarvot ja käyttö Luontoarvot Tässä kuvatut luontoarvot perustuvat hoito- ja käyttösuunnitelmatyön yhteydessä tehtyihin havaintoihin sekä alueelta

Lisätiedot

Mittakaava 1: Koordinaattij rjestelm : KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: : : km

Mittakaava 1: Koordinaattij rjestelm : KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: : : km Koivusuon luonnonpuisto LPU070006 Koitajoen alue FI0700043 Ristisuo SSA0700033, SSO070194 Iljansuo Mittakaava 1:150000 0 Koordinaattij rjestelm : KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6972859:3708530-7000309:3737630

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA SIIKAJOKISUUN JA REVONLAHDEN YLEISKAAVA LUONTOSELVITYS

SIIKAJOEN KUNTA SIIKAJOKISUUN JA REVONLAHDEN YLEISKAAVA LUONTOSELVITYS SIIKAJOEN KUNTA SIIKAJOKISUUN JA REVONLAHDEN YLEISKAAVA LUONTOSELVITYS AIRIX Ympäristö Oy Siikajoen kunta EY22395 Siikajokisuun ja Revonlahden yleiskaava 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA

Lisätiedot

SAUVON MARJANIEMEN LUONTOSELVITYS

SAUVON MARJANIEMEN LUONTOSELVITYS SAUVON MARJANIEMEN LUONTOSELVITYS Luonto- ja ympäristötutkimus Envibio Oy 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. MENETELMÄT... 3 2.1 KASVILLISUUS- JA LUONTOTYYPPIKARTOITUS... 3 2.2 LIITO-ORAVAKARTOITUS... 4 2.3

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Kankaanpään Käpylän asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2009. Suomen Luontotieto Oy 43/2009 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy. Kankaanpään Käpylän asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2009. Suomen Luontotieto Oy 43/2009 Jyrki Oja, Satu Oja Kankaanpään Käpylän asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2009 Lohkolla 3 on näyttävä maakelo Suomen Luontotieto Oy 43/2009 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Aineisto ja menetelmät...

Lisätiedot

SIPOON HANSAKSEN ASEMAKAAVA- ALUEEN LUONTOSELVITYS 2007

SIPOON HANSAKSEN ASEMAKAAVA- ALUEEN LUONTOSELVITYS 2007 SIPOON HANSAKSEN ASEMAKAAVA- ALUEEN LUONTOSELVITYS 2007 Rauno Yrjölä Sirkka Virrankoski Ympäristötutkimus Yrjölä Oy 2007 1 Sipoon kunta Kaavoittaja Heidi Saaristo PL 7 04131 SIPOO 2 SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutoskohteet VAHVAJÄRVI 892-401-1-133

Rantayleiskaavan muutoskohteet VAHVAJÄRVI 892-401-1-133 Rantayleiskaavan muutoskohteet VAHVAJÄRVI 892-401-1-133 Uurainen 2016 Mia Rahinantti Sisällys 1. Taustaa... 2 2. Maastoinventointi... 2 3. Vaikutusarviointi... 3 4. Kuvia kohteesta... 4 5. Kasvillisuusluettelo...

Lisätiedot

Håkansbölen kartanon työväenmäki Matti Liski ja Niina Alapeteri Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy PUUT 29.1.2008 LIITE 2 nro alue nro laji Suomalainen nimi halkaisija (cm) kuntoluokk a ikäluokka Muut

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VALKIAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavamuutos koskee korttelialueita 3 ja 4 sekä maa- ja metsätalousalueita. Kankaanpään kaupungin Karhoismajan kylän tilaa Tukimaa 214-407-1-68.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VALKIAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavamuutos koskee korttelialueita 3 ja 4 sekä maa- ja metsätalousalueita. Kankaanpään kaupungin Karhoismajan kylän tilaa Tukimaa 214-407-1-68.

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Gundbyn Västergårdin tilalla sijaitsevan metsäkohteen. Suomen Luontotieto Oy 2/2014 Jyrki Matikainen

Suomen Luontotieto Oy. Gundbyn Västergårdin tilalla sijaitsevan metsäkohteen. Suomen Luontotieto Oy 2/2014 Jyrki Matikainen Gundbyn Västergårdin tilalla sijaitsevan metsäkohteen luontotyyppitarkastelu 2013 Suomen Luontotieto Oy 2/2014 Jyrki Matikainen Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Aineisto ja menetelmät... 3 3. Tulokset ja johtopäätös...

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI HUISKA - RYYPPYMÄEN KAAVARUNKO JA ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYS. Sepänkatu 9 A 7 90100

HAAPAVEDEN KAUPUNKI HUISKA - RYYPPYMÄEN KAAVARUNKO JA ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYS. Sepänkatu 9 A 7 90100 HAAPAVEDEN KAUPUNKI HUISKA - RYYPPYMÄEN KAAVARUNKO JA ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYS Sepänkatu 9 A 7 90100 AIRIX Ympäristö Oy Pl 453 Salhojankatu 42 33101 Tampere Puh. 010-2414000 Fax 010-241 4001 etunimi.sukunimi@airix.fi

Lisätiedot

Vuosaaren satamahankkeen kasvillisuuden seuranta 2007

Vuosaaren satamahankkeen kasvillisuuden seuranta 2007 VUOSAAREN SATAMAHANKKEEN JULKAISUJA 1/2008 Vuosaaren satamahankkeen kasvillisuuden seuranta Lauri Erävuori Kukka Pohjanmies Vantaa 2008 ISSN (painettu) 1795-1836 ISSN (verkkojulkaisu) 1795-1844 Raportin

Lisätiedot

Perinnebiotooppiinventointi

Perinnebiotooppiinventointi Perinnebiotooppiinventointi Särkilahti, Sysmä Tiia Kiiski 21.11.2011 Tiia Kiiski Tiia.kiiski@gmail.com 050 329 9595 Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA TAVOITE... 3 2 AINEISTO, MENETELMÄT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT...

Lisätiedot

UPM Oyj Taivalkosken kunta Turpeisen ranta-asemakaava luontoselvitys

UPM Oyj Taivalkosken kunta Turpeisen ranta-asemakaava luontoselvitys 1 UPM Oyj Taivalkosken kunta Turpeisen ranta-asemakaava luontoselvitys 1. Tausta ja tavoitteet Suunnittelualue sijaitsee Turpeisen nimisen järven pohjois- ja etelärannalla Taivalkosken kunnassa. Tässä

Lisätiedot

... 2/2005. Salon seudun lehtojen kasvimuutokset 70 vuoden ajanjaksolla. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen moniste. Arto Kalpa, Antti Lammi TURKU 2005

... 2/2005. Salon seudun lehtojen kasvimuutokset 70 vuoden ajanjaksolla. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen moniste. Arto Kalpa, Antti Lammi TURKU 2005 Y m p ä r i s t ö o p a s 999 Lounais-Suomen ympäristökeskuksen moniste 2/2005 Arto Kalpa, Antti Lammi Salon seudun lehtojen kasvimuutokset 70 vuoden ajanjaksolla TURKU 2005... LOUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

Hämeenlinnan Sampo III asemakaava-alueen luonto- ja ympäristöselvitys

Hämeenlinnan Sampo III asemakaava-alueen luonto- ja ympäristöselvitys Hämeenlinnan Sampo III asemakaava-alueen luonto- ja ympäristöselvitys Heli Jutila Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 11 1 Kuva: Rosmariinipaju (Salix rosmariinifolia) Sampo III:n metsässä. Kannen kuva: Heinä-

Lisätiedot

SUOMUSJÄRVEN KUNTA KIANTAJÄRVEN LEIRINTÄALUE. Luontoselvitys

SUOMUSJÄRVEN KUNTA KIANTAJÄRVEN LEIRINTÄALUE. Luontoselvitys 1 SUOMUSJÄRVEN KUNTA KIANTAJÄRVEN LEIRINTÄALUE Luontoselvitys 2 SUOMUSJÄRVEN KUNTA 10.4 2008 KIANTAJÄRVEN LEIRINTÄALUE Luontoselvitys 1. TAUSTA JA TAVOITTEET Leirintäalue on puustoltaan ja muulta kasvillisuudeltaan

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN SUSIVUOREN KASVILLISUUS- SELVITYS 2010 AHLMAN

RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN SUSIVUOREN KASVILLISUUS- SELVITYS 2010 AHLMAN RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN SUSIVUOREN KASVILLISUUS- SELVITYS 2010 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Kasvillisuusselvityksen sisällöstä... 4 Kasvillisuusselvitys...

Lisätiedot

Virrat. Keituri-Vihriälän alueen luontoselvitys

Virrat. Keituri-Vihriälän alueen luontoselvitys Virrat Keituri-Vihriälän alueen luontoselvitys Teppo Häyhä 25.0.202 Sisällys JOHDANTO... 2 2 SUUNNITTELUALUE... 2 2. Kallio- ja maaperä... 2 2.2 Maankäyttö... 2 2.3 Vesistöt... 3 2.4 Metsät ja suot...

Lisätiedot

Pälkäneen Laitikkalan kylän KATAJAN TILAN LUONTOSELVITYS (Kyllönsuu , Kataja ja Ainola )

Pälkäneen Laitikkalan kylän KATAJAN TILAN LUONTOSELVITYS (Kyllönsuu , Kataja ja Ainola ) Pälkäneen Laitikkalan kylän KATAJAN TILAN LUONTOSELVITYS (Kyllönsuu 635-417-3-28, Kataja 635-417-3-34 ja Ainola 935-417-3-26) Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 18.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 362 ja 3622 kevyen

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy NAANTALI N SUOVUOREN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYKSEN TÄYDENNYS

Suomen Luontotieto Oy NAANTALI N SUOVUOREN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYKSEN TÄYDENNYS NAANTALI N SUOVUOREN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYKSEN TÄYDENNYS Pihapiirin kalliolla esiintyy perinnebiotoopin indikaattorilajeista plus-lajina ruoholaukka Suomen Luontotieto Oy 17/2010

Lisätiedot