SALON KAUPUNKI RANNIKON OSAYLEISKAAVA LUONTO MAANKÄYTTÖSUOSITUKSET. Biota BD Oy Linnankatu , Turku

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SALON KAUPUNKI RANNIKON OSAYLEISKAAVA LUONTO MAANKÄYTTÖSUOSITUKSET. Biota BD Oy Linnankatu 88 20100, Turku"

Transkriptio

1 1 SALON KAUPUNKI RANNIKON OSAYLEISKAAVA LUONTO MAANKÄYTTÖSUOSITUKSET Raportti 1/2008 Biota BD Oy Linnankatu , Turku

2 2 SALON KAUPUNKI RANNIKON OSAYLEISKAAVA LUONTO TAUSTAA Rannikon osayleiskaava-alue sijaitsee Salon kaupungissa keskustan eteläpuolella Perniön tien varrella ulottuen aina kaupungin etelärajalle asti. Luontoselvityksen tavoitteena on ollut hankkia tietoja kaavoitettavan alueen luonnonympäristöstä ja maisemasta. Tietojen perusteella on määritelty luonnonarvoltaan ja tai maisemaltaan merkittävät alueet ja esitetty suosituksia alueiden käytölle, mikäli tarvetta esiintyi. Luontoselvityksen maastokäynti toteutettiin kesäkuun alussa Tavoitteena oli luoda yleiskuva alueen luonnosta ja erityistä huomiota kiinnitettiin alueella esiintyviin erilaisiin habitaatteihin ja kasvilajistoon sekä linnustoon. Suunnittelualueen rannat ovat niin karuja, että alueella ei ole merkitystä vesilinnuston pesimäalueena. Luontoselvityksen ovat laatineet FL Jari Hietaranta ja ympäristösuunnittelija (AMK) Petri Lammi. Luontoselvityksen ja muun olemassa olevan aineiston perusteella on laadittu karttaesitys (liitekartta 2), jossa on annettu suosituksia alueen maankäytölle. Karttaesitys on suositus ja sen perusta on riittävän laajojen luonnontilaisten alueiden säilyminen myös ihmistoiminnan laajentuessa Rannikon alueelle nykyistä tehokkaammin. Kartassa ei ole pyrittykään huomioimaan teknisten verkostojen nykyrakennetta tai rakentamissuunnitelmia tai suuntia. 2. MENETELMÄT Selvitystyötä varten käytiin lävitse alueen ympäristöä ja lajistoa käsittelevä aineisto. Varsinainen maastotyöt toteutettiin yhden päivän aikana kesä -elokuussa Maastotöiden aikana otettiin valokuvia ja tarkemmin inventoitujen kohteiden lajistoa talletettiin kenttämuistiin. Kohteiden lajistoa ja lajien runsaussuhteita on esitelty tekstissä. Runsaussuhdetiedot ovat luonnollisesti tekijän arvioita ja ne vaihtelevat yleensä topografian mukaan voimakkaasti. Suunnittelualue on kuitenkin topografialtaan ja maaperältään hyvin homogeenista aluetta ja tiedot antavat aika hyvät tiedot laajaltakin alueelta. Alueen linnustoa selvitettiin maastokäynnin yhteydessä kesäkuun alussa. Vesikasvien, heinien ja sarojen kohdalla saattaa esiintyä puutteita. Maastossa ei systemaattisesti havainnoitu nilviäis-, hyönteis-, sieni tai jäkälälajistoa. Uhanalaisiksi tai silmälläpidettäviksi luokitelluista lajeista on ilmaistu tekstissä myös vuoden 2000 uhanalaistarkastelun mukainen luokitus. Kartoituksessa alueelta pyrittiin kiinnittämään erityistä huomiota: Luonnonsuojelulain 29 mukaiset suojellut luontotyypit.

3 3 Luonnonsuojelulain 29 :ssä on lueteltu 9 luontotyyppiä, joiden luonnontilaisia tai luonnontilaiseen verrattavia kohteita ei saa muuttaa niin, että niiden ominaispiirteiden säilyminen kyseisellä alueella vaarantuu. Suojeltuja luontotyyppejä ovat: Luontaisesti syntyneet, merkittäviltä osin jaloista lehtipuista koostuvat metsiköt Pähkinäpensaslehdot Tervaleppäkorvet Luonnontilaiset hiekkarannat Merenrantaniityt Puuttomat tai luontaisesti vähäpuustoiset dyynit Katajakedot Lehdesniityt Avointa maisemaa hallitsevat suuret puut ja puuryhmät Suunnittelualueella ei ole maastokäyntien perusteella uusia LSL 29 mukaisia luontotyyppejä, jotka edellytäisivät luonnonsuojelualueen perustamista. Metsälain 10 nimeämät erityisen tärkeät elinympäristöt Metsälain 10 velvoittaa säilyttämään arvokkaita elinympäristöjä, jos ne ovat luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia sekä ympäristöstään selvästi erottuvia. Niitä koskevat hoito- ja käyttötoimenpiteet tulee tehdä elinympäristöjen ominaispiirteet säilyttävällä tavalla. Tällaiset elinympäristöt ovat yleensä pienialaisia. Metsälain tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä ovat: Lähteiden, purojen ja pysyvän vedenjuoksu-uoman muodostavien norojen sekä pienten lampien välittömät lähiympäristöt Ruoho- ja heinäkorvet, saniaiskorvet sekä lehtokorvet ja Lapin läänin eteläpuolella sijaitsevat letot Rehevät lehtolaikut Pienet kangasmetsäsaarekkeet ojittamattomilla soilla Rotkot ja kurut Jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät Karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisemmat hietikot, kalliot, kivikot, louhikot, vähäpuustoiset suot ja rantaluhdat Suunnittelualueella on metsälain mukaisia elinympäristöjä. Tampaltankruunun itärinne on muusta ympäristöstä erottuva alue. Lisäksi Tampaltankruunun eteläpuolen puronvarsialue lienee metsälain tarkoittaman elinympäristö. Vesilain 15a ja 17a nimeämät erityisen tärkeät elinympäristöt Vesilain muutoksen mukaan (1105/1996, 15a ja 17a ) alle hehtaarin suuruiset fladat, kluuvijärvet ja lähteet taikka muualla kuin Lapin läänissä enintään yhden hehtaarin suuruiset lammet, järvet ja vesistöä pienemmät uomat tulee säilyttää luonnontilaisena. Suunnittelualueella ei ole vesilain mukaisia kohteita. Lisäksi maastossa pyrittiin selvittää seuraavia seikkoja: Uhanalaisten ja erityisesti suojeltavien kasvilajien (LSL 46 ja 47 ) esiintymät Vesilain 15a ja 17a tarkoittamat elinympäristöt Uhanalaisten- ja erityisesti suojeltavien eliölajien (LSL 46 ja 47 ) esiintymät Luontodirektiivin IV (a) tarkoittaminen eläinlajien lisääntymis- ja levähdyspaikat

4 4 Kohteiden valinnassa on pyritty huomioimaan myös em. laeissa mainitsemattomat muut metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt, joita Meriluoto ja Soininen (1998) ovat kuvanneet. Näitä ovat: vanhat havu- ja sekametsiköt vanhat lehtimetsiköt paisterinteet supat ruohoiset suot metsäniityt hakamaat Kartoitusalueesta on laadittu kohdekuvauksia, mikäli se kohteen tai alueen arvokkuuden takia oli tarpeen. Kohde- ja aluekuvauksissa kerrotaan tarkemmin minkälaista lajistoa siellä esiintyy ja missä laajuudessa jne. Kasvilajien yleisyyttä arvioitiin eräillä alueilla seuraavasti kuusiportaisella asteikolla, jossa: 1 = yksittäinen havainto kasvilajista 2 = kasvia kasvaa niukasti siellä täällä 3 = kasvia niukasti jokseenkin koko näytealalla 4 = kasvia on runsaasti koko alalla, mutta ei laajaa, yhtenäistä kasvustoa (peittävyys %) 5 = kasvilaji esiintyy massalajina (peittävyys %) 6 = kasvilaji esiintyy erittäin runsaana massalajina (peittävyys yli 75 %) On huomattava, että monilla laajoilla kohteilla on syytä käyttää tarkentavia suppeamman alueen kuvauksia, koska luontoarvot laaja-alaisilla alueilla ovat hyvin vaihtelevia. Kohteet on luokiteltu seuraavalla tavalla: luokka 0: maisemavaurioalueet, ei luonnonarvoja luokka 1: alueet, joilla ei ole todettu erityisiä luonto- eikä maisema-arvoja luokka 2: alueet, joilla on kohtalaisia luonto- ja maisema-arvoja luokka 3: alueet, joilla on melko merkittäviä luonto- tai maisema-arvoja luokka 4: alueet, joilla on merkittäviä luonto- tai maisema-arvoja Luokkaan 2-4 kuuluvilla alueilla ja kohteilla tulisi maankäytön suunnittelussa käyttää luonnon- ja maisema-arvojen säilyttämiseen tai suojelemiseen liittyviä kaavamerkintöjä. Tekstissä on ensin kuvattu Salon alueen luonnon yleispiirteitä ja sen jälkeen kuvataan osa-alueittain (kartalla osa-alueet 1-3) numerojärjestyksessä 3. ALUEEN LUONNON YLEISPIIRTEET Salon kaupungin alue kuuluu Suomen etelä-rannikkoa myötäilevään tammivyöhykkeeseen ja luonnon arvokkaat ominaispiirteet liittyvät yleensä tavalla tai toisella alueen Suomen oloissa eteläiseen luonteeseen. Tyypillisiä arvokkaita luontokohteita alueella ovat kalliomäkien alarinteiden kuivahkot ja tuoreet lehdot, savikkoon kovertuneiden joki- ja purokäytävien lehdot ja lehtomaiset niityt, aikanaan laidunkäytön tuloksena syntyneet niityt ja kedot (nyt yleensä katoamassa) sekä ikivanhan asutuksen luomat puhtaat kulttuurikohteet (kartanopuistot, vanhat tilakeskukset, rautakautiset kohteet ym.). Yhteistä näille ympäristötyypeille on Suomen oloissa erityisen rikas kasvisto ja muu eliöstö sekä yleensä selvänä näkyvä kulttuurivaikutus. Varsinaisten alkuperäisen luonnon kohteiden kannalta alue on selvästi köyhempää tai ainakin triviaalimpaa maastoa; metsiä ja soita on kyllä runsaasti, mutta merkittävät luonnontilaiset suot tai huomionarvoiset vanhan metsän kohteet puuttuvat kokonaan.

5 5 Rannikon osayleiskaava-alueella vanhoja metsiä ei juurikaan ole ja alueella on viime vuosina toteutettu laajojakin hakkuita mm Tampaltankruunun pohjois- ja koillisrinteellä ja saatu aikaan mittaviakin vahinkoja luonnon monimuotoisuuteen. Itärinteellä on vielä säilynyt komeaa rinnelehtoa esimerkiksi Hietalan talon pohjoispuolella. Pähkinäpensasta suunnittelualueella esiintyy verraten laajalti. Merkittävä pähkinäpensasvyö kulkee lähes koko matkalla Rauvolasta aina Perniön rajalle asti. Vaikka paikka paikoin ihmistoiminta on ollut intensiivistä ja hävittänyt nykyistä laajemmat kasvustot jo kauan sitten, on alue yhä paikka paikoin kasvillisuudeltaan huomionarvoista. Merkittävät kohteet ovat usein alueellisesti suppeita, mutta maankäytön suosituksia kuvaavassa kartta-esityksessä luontoa ja viheryhteyksiä on pyritty huomioimaan hieman laajemmin ja kokonaisuutta tarkastelemalla. Merikulman aluetta luonnehtivat kallioytimiset ja lakiosistaan laajalti avokallioiset perusmäet. Niiden väliin jää kapeita viljeltyjä savikkolaaksoja. Varsinkin Haukkamäen lounaispuolella on myös laajempia kangasmetsäkalliomaastoja, joissa esiintyy pieniä kalliopainannesoita. Alueen kasvillisuutta luonnehtii selkeä kaksijakoisuus erittäin karujen kalliometsien ja mäkien alarinteiden sekä rantaviivan lehtovyöhykkeiden välillä. Alueen lehtolaikuissa kasvaa yleisesti taikinamarjaa, sinivuokkoa, mustakonnanmarjaa, tesmaa ja herukoita. Merenrannan lehtomaisissa tervalepikoissa esiintyy runsaasti myös puna-ailakkia, musta- ja punaherukkaa sekä mesiangervoa. Suhteellisen harvinaisia lehtolajeja edustavat Rauvolan kohdalla rantalehdossa kasvava lehtokielo (Polygonatum multiflorum) ja Haukkamäen jyrkänteiden juurella tavattu lehtoneidonvaippa (Epipactis helleborine). Haukkamäen pohjoiseen antavilla jyrkänteillä viihtyy myös edustava sammallajisto. Pellonreunojen lehtokaistaleilla esiintyy yleisesti jalopuita, erityisesti vaahteraa ja tammea, myös hiukan pähkinäpensasta. Kallioiden lakialueilla kasvillisuus on hyvin niukkaa, mutta omaleimaista. Laajoilla avokalliolaikuilla kasvaa yleisesti rannikon kalliomaille luonteenomista jäykkärölliä (Agrostis vinealis), sekä paikoitellen kalliokohokkia, sianpuolukkaa ja kalliohatikkaa, soistumapainanteissa mm. suopursua, juolukkaa, jouhivihvilää, siniheinää, variksenmarjaa ja verraten harvinaista jäkkiä (Nardus stricta). Alueiden arvo perustuu lähinnä maisemallisiin tekijöihin. Merikulman alueelta voidaan erottaa muutamia maastokuvioita, lähinnä selänteiden lakialueilta ja rinteiden yläosista, joiden säilyttäminen luonnonmukaisina on suotavaa alueen rakentamista suunniteltaessa 4. MERKITTÄVÄT JA HUOMIONARVOISET KASVILLISUUSKOHTEET 4.1 Osa-alue 1 Luonnonympäristöltään osa-alueen 1 merkittävin aluekokonaisuus on laaja Viurilanlahden Naturaalue. Alue on linnustollisesti ja myös kasvillisuudeltaan edustavaa aluetta. Erityisesti laajat luhta- ja ruovikokalueet ovat huomionarvoisia. Myös rantavyöhykkeen itäpuoliset peltoalueet ovat huomionarvoisia paitsi muutonaikaisina levähdyspaikkoina, myös maisemiltaan Viurilanlahti (nro 1, luon., eläim.) Koodi FI Kunta Halikko, Salo Pinta-ala 628 ha Aluetyyppi SPA (osittain päällekkäin SCI:n kanssa) Alueen kuvaus Viurilanlahden alue muodostuu Viurilanlahdesta, Jokiniemenlahdesta ja siihen liittyvästä

6 6 Rauvolanselästä itärantoineen sekä Kaijanlammesta. Alueeseen sisältyy myös lahden itäpuolella olevan puhdistamon aluetta ja koillispuolella olevia peltoja, jotka ovat tärkeitä muutonaikaisia levähdyspaikkoja mm. hanhille. Lintuvesiohjelmaan kuuluva alue on luokiteltu kansainvälisestikin arvokkaaksi ja se kuuluu myös kansainväliseen kosteikkojensuojeluohjelmaan. Osa Viurilanlahdesta kuuluu myös Vaisakon luonnonsuojelualueeseen.viurilanlahti on Saaristomeren pitkän ja kapean Halikonlahden perukka; Vuohensaareen, josta osa kuuluu myös alueeseen, johtavan penkereen, itse Vuohensaaren ja mantereen väliin jäävä vesialue. Lahteen laskevat Uskilan- ja Halikonjoet. Viurilanlahti on sinne laskevien jokien makeuttama allas, jonka ympärille jokien kuljettama liete ja maankohoaminen ovat saaneet aikaan runsaat matalapohjaiset, maatumassa olevat niitty- ja ruovikkorannat. Lahden kasvilajisto muodostuu selvistä makean veden lajeista, mutta myös merivaikutus näkyy jossain määrin lajistossa. Hyvin rehevän kasvillisuuden leimaa-antavin piirre on lahtea kiertävät vankat järviruokokasvustot. Ruovikkovyöhykkeessä tavataan varsin runsaasti myös järvikaislaa ja osmankäämejä. Selvästi makean veden lajistoa lahdella edustavat mm. ristilimaska, hapsiluikka, mutayrtti, haarapalpakko, puro-, heinä- ja uistinvita, kurjenmiekka, ulpukka, pohjanlumme, keiholehti, kalmojuuri, vesikuusi ja isovesiherne. Lahden kasviston mereisyyttä kuvastavat mm. merisuolake, merikaisla, meriputki, merirannikki ja suolasolmukki. Rehevöityminen pyrkii yksipuolistamaan lajistoa, vaikka se vielä onkin varsin edustavaa. Viurilanlahden linnusto on hyvin monipuolinen ja varsinkin vesilintukanta on poikkeuksellisen suuri, jota lahden rehevöityminen on edesauttanut. Lahden mataluus on pitänyt pesivien vesilintujen lajiston monipuolisena, joskin varsinaiset syvänveden lajit kuten koskelot puuttuvat. Silkkiuikkuja ja sotkia on runsaasti ja telkkien määrä on pöntötyksen seurauksena lisääntynyt. Runsaimmin alueella pesii sinisorsia ja nokikanoja, kumpaakin yli sata paria. Kaikkiaan lahdella pesii yli kymmenen vesilintulajia. Alueella on myös naurulokkikolonia. Kahlaajille Viurilanlahden niittyiset rannat tarjoavat hyvät elinmahdollisuudet. Tyypillisiä pesijöitä ovat taivaanvuohet, töyhtöhyypät ja punajalkaviklot. Pikkutyllit pesivät lahden ympäristön teiden varsilla ja penkereillä. Rantasipi, metsäviklo ja liro pesivät säännöllisesti lahden luonnontilaisimmilla rannoilla. Rantojen varpuslintujen tyyppilajeja ovat ruokokerttunen ja pajusirkku runsaiden ruovikoiden ansiosta. Nykyään tyyppilajistoon kuuluvat myös rytikerttunen ja punavarpunen. Keltavästäräkin ja niittykirvisen kannat ovat vahvoja. Säännöllisesti lahden ruovikoissa ja pensaistossa tavataan myös satakieli, useita kerttuslajeja. Muutonaikainen lajisto on huomattava, sillä monet läpimuuttajat käyttävät aluetta levähdys- ja ruokailualueena, varsinkin muuttavia hyönteissyöjiä ja loppusyksystä peltolintuja on suurina ruokailuparvina. Lahti on myös tärkeä muuton ja sulkasadon aikainen kerääntymisalue. Erityisesti arktisille alueille muuttavia lintuja nähdään lahdella paljon. Vesilintuja voi kerääntyä lahden alueelle useita tuhansia samoin kahlaajia. Syksyisin lahdella ja ympäröivillä pelloilla tavataan runsaasti myös kurkia ja hanhia. Jokiniemenlahden-Kaijanlammen alue on lähes ainut säilynyt näyte Halikonlahden rannoille aikoinaan niin leimallisista niityistä. Kaijanlampi on umpeenkasvaneen salmen ja ruovikkoalueen keskelle jäänyt pieni lampi, jota ympäröi vesijätölle syntynyt neva. Tämän eteläpuolella on tervaleppälehto, jossa kasvaa mm. kotkansiipi, nevaimarre, lehtopalsami, imikkä sekä joitakin pähkinäpensaita. Jokiniemen rantaniittyjen edessä on leveä ruovikkovyöhyke, joka vähitellen harvenee avovedeksi Rauvolanselällä. Myös tällä alueella on runsas vesilintukanta. Nokikana on

7 7 valtalaji, mutta melko runsaita ovat myös sinisorsa, silkkiuikku ja telkkä. Alueella pesii ainakin ajoittain heinätavi ja jouhisorsa. Nykyään alueella on naurulokkikolonia. Laajojen niittyjen ja ruovikon ansiosta myös rantalinnusto on monipuolinen. Alueella tavataan säännöllisesti ruskosuohaukka ja kaulushaikara. Luhtahuitti ja ruisrääkkä kuuluvat lajistoon. Kahlaajia alueella pesii useita lajeja kuten punajalkaviklo, taivaanvuohi ja töyhtöhyyppä. Myös Jokiniemen alue on tärkeä muutonaikainen levähdyspaikka. Hanhiparvia sekä suokukkoja ja vikloja tavataan niityillä suuriakin määriä ruokailemassa. Jokiniemenlahti ja Rauvolanselkä ovat vesilintujen merkittäviä muuton ja sulkasadon aikaisia kokoontumisalueita. Viurilanlahden Natura-alueeseen kuuluu lisäksi Rauvolanselän itärantaa, jonka kapeahkon ruovikkovyöhykkeen jälkeen on luhtaisia piirteitä omaava kapea lehtipuuvaltainen vyöhyke, jossa mm. tervaleppä ja tuomi ovat runsaita ja aluskasvillisuus rehevää. Suojelutilanne Valtion luonnonsuojelualue Ei suojeltu Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot Pieni osa luonnonsuojelualueena Suurin osa Viurulanlahdesta, Jokiniitynlahti ja Kaijanlammi kuuluvat lintuvesien suojeluohjelmaan ja seutukaavan SL-alueeseen. Osa pelloista on seutukaavassa MY-alueena. Lintudirektiivin liitteen I linnut Gavia arctica Gavia stellata Podiceps auritus Branta leucopsis Cygnus cygnus Mergus albellus Botaurus stellaris Grus grus Crex crex Porzana porzana Circus aeruginosus Circus cyaneus Pernis apivorus Philomachus pugnax Tringa glareola Pluvialis apricaria Phalaropus lobatus Sterna hirundo Sterna paradisea Sterna caspia Chlidonias niger Asio flammeus Aegolius funereus Alcedo atthis Caprimulgus europaeus Lanius collurio Dryocopus martius kuikka kaakkuri mustakurkku-uikku valkoposkihanhi laulujoutsen uivelo kaulushaikara kurki ruisrääkkä luhtahuitti ruskosuohaukka sinisuohaukka mehiläishaukka suokukko liro kapustarinta vesipääsky kalatiira lapintiira räyskä mustatiira suopöllö helmipöllö kuningaskalastaja kehrääjä pikkulepinkäinen palokärki

8 8 Picoides tridactylus Lullula arborea Luscinia svecica svecica Emberiza hortulana pohjantikka kangaskiuru sinirinta peltosirkku 4 uhanalaista lajia Muuta lajistoa Anser anser Branta bernicla Fulicula atra Mergus serrator Mergus merganser Anas crecca Anas penelope Anas clypeata Aythya fuligula Aythya ferina Bucephala clangula Clangula hyemalis Larus fuscus fuscus Numenius arquata Numenius phaeopus Tringa nebularia Tringa hypoleucos Gallinago gallinago Charadrius dubius Charadrius hiaticula Calidris minuta Calidris alpina Limicola falcinellus Buteo buteo Accipiter nisus Accipiter gentilis Perdix perdix Strix aluco Dendrocopos major Jynx torquila Bombycilla garrulus Hirundo rustica Riparia riparia Delichon urbica Saxicola rubetra Oenanthe oenanthe Troglodytes troglodytes Phoenicurus phoenicurus Muscicapa striata Certhia familiaris Lanius excubitor Eremophila alpestris Motacilla alba Motacilla flava Anthus trivialis Anthus cervinus Anthus petrosus merihanhi sepelhanhi nokikana tukkakoskelo isokoskelo tavi haapana lapasorsa tukkasotka punasotka telkkä alli selkälokki isokuovi pikkukuovi valkoviklo rantasipi taivaanvuohi pikkutylli tylli pikkusirri suosirri jänkäsirriäinen hiirihaukka varpushaukka kanahaukka peltopyy lehtopöllö käpytikka käenpiika tilhi haarapääsky törmäpääsky räystäspääsky pensastasku kivitasku peukaloinen leppälintu harmaasieppo puukiipijä isolepinkäinen tunturikiuru västäräkki keltavästäräkki metsäkirvinen lapinkirvinen luotokirvinen

9 9 Phylloscopus sibilatrix Phylloscopus trochiloides Hippolais icterina Acrocephalus scirpaeus Acrocephalus schoenobaenus Acrocephalus palustris Acrocephalus arundinaceus Acrocephalus dumetorum Locustella naevia Sylvia atricapilla Carpodacus erythrinus Carduelis carduelis Plectrophenax nivalis Emberiza schoeniclus sirittäjä idänuunilintu kultarinta rytikerttunen ruokokerttunen luhtakerttunen rastaskerttunen viitakerttunen pensassirkkalintu mustapääkerttu punavarpunen tikli pulmunen pajusirkku Ekologisesti erittäin monimuotoinen kokonaisuus. Laaja rakentamaton alue, joka alkaa olla harvinainen näin lähellä kaupungin keskusta-alueita. Monia erilaisia elinympäristöjä käsittävä aluekokonaisuus. Alueella luonnonsuojelulain on mukaisia kohteita ja alueita, osaksi maakuntakaavan S L-alueita. Kuva 1. Rauvolan alueen luhtaista rantaa. Rannassa tervaleppä-harmaaleppätuomi vyöhyke. Kuva 2. Rauvolan-Niemenmetsän välistä ranta-aluetta. Luhtaa kiertää rehevä lehtipuuvyöhyke.

10 10 Edellä mainitun Natura-alueen lisäksi on osa-alueella myös muita huomionarvoisia alueita: Peltoalueiden ja rantaluhdan väliin jää myös huomionarvoisia tervaleppä-harmaaleppävyöhykkeitä. Osa-alueelta voidaan lisäksi mainita Niemenmetsän (nro 8)ja Fulkilan metsäiset moreeniselänteet. Vaikka näillä alueilla kasvillisuus on verraten tavanomaista ja mm voimalinjan halkomaa, ei intensiivistä rakentamista tulisi osoittaa em. alueille. Aika yleisesti on hakkuita on toteutettu noin m edellä mainituilla selänteillä, mutta paikoin on säilynyt vielä melko iäkästäkin puustoa. Maapuita ja pystypökkelöitä ei kuitenkaan juurikaan esiinny. Kuusen ja männyn ohella esiintyy etenkin koivua Niemenmetsän ja Haminalahden välisellä alueella. Kenttäkerroksen lajisto on verraten tavanomaiselta vaikuttavaa: Pohja- ja kenttäkerros: Athyrium filix-femina soreahiirenporras 1 Alchemilla vulgaris- ryhmä poimulehti 2 Rubus saxatilis, lillukka 2 Anenemo nemorosa, valkovuokko 2 Hepatica nobilis, sinivuokko 1 Paris quadrifolia, sudenmarja 1 Convallaria majalis, kielo 2 (paikoin) Caltha palustris rentukka 3 Comarum palustre kurjenjalka 2 Vaccinium vitis-idea, puolukka 2 Trientalis europea, metsätähti 2 Vaccinium myrtillus, mustikka 3 Ledum palustere, suopursu 2 Melanpyrum sylvaticum, metsämaitikka 2 Galium trifidum pikkumatara 1 Lysimachia vulgaris ranta-alpi 2 (rannassa) Carex canescens harmaasara 2 Carex sp. sara 2 Gymnocarpium dryopteris metsäimarre 2 Viola palustris suo-orvokki 2 Equisetum palustre suokorte 3 Equisetum sylvaticum metsäkorte 1 Caltha palustris rentukka 3 Maianthemum bifolium oravanmarja 2 Pyrola rotundifolia isotalvikki 2 Ranunculus acris niittyleinikki 2 Thelypteris connectilis korpi-imarre 2 Carex echinata tähtisara 1 Equisetum palustre suokorte 1 Linnaea borealis vanamo 1 Pensas- ja latvuskerros: Betula pubescens hieskoivu 3 Picea abies kuusi 2-4 Pinus sylvestris mänty 1 Sorbus aucuparia kotipihlaja 2-3 Alnus incana harmaaleppä 2 Populus tremula haapa 1 Salix caprea raita 1 Niemenmetsän ja Friisilännokan pohjoispuolella on maisemallisesti edustava Haminalahti(nro 21).

11 Haminalahden alue (nro 21, eläimistö, maisema) Haminalahden alueella on aikaisemmin (2003) havaittu lintudirektiivin liitteen lajeista kalatiira. Kalatiira on Suomessa hyvin yleinen laji. Suomen uhanalaisluokituksen lajeista havaittiin maastokäynnin aikana vaarantuneeksi luokiteltu naurulokki. Suomen naurulokkikanta on taantunut viime vuosien aikana. Nykyinen kanta on noin paria. Naurulokin aikaisemmat tunnetut pesimäalueet Salossa ovat Halikonlahden perukan ja sokeritehtaan altailla. Naurulokki on yhdyskuntalintu, suurimmissa yhdyskunnissa voi pesiä tuhatkin paria. Salon naurulokkikanta on pienentynyt, samoin kuin koko Suomen naurulokkikanta. Syitä ovat mm. umpeen kasvavat pesimäympäristöt, vaikeutunut ravinnonsaanti, pesärosvojen runsastuminen jne. Merkillepantavaa on, että naurulokki on sopeutunut elämään ihmisen läheisyydessä, mutta pesimäpaikan on oltava turvallinen. Turvallinen pesimäalue on käytännössä usein joko veden ympäröimä, esim. ruovikkosaareke, toisinaan yhdyskunta voi olla myös laajahkon ruovikon keskellä. Epäonnistuneiden pesintöjen sarja voi johtaa koko pesimäalueen täydelliseen hylkäämiseen. Siirryttäessä Haminalahden pohjoispuolelle on huomioitava laaja Viitankruunun alue (nro 20) ja Viitankruunun rantavyöhyke (nro 2) Viitankruunun rantavyöhyke (nro 2, maisema, luonto) Ekologisesti erittäin monimuotoinen alue. Kenttäkerroksen lajisto lähinnä käenkaalioravanmarjatyyppiä. Jonkin verran maapuita ja pystypökkelöitä alueelta on löydettävissä. Ihmistoiminnan vaikutus on alkanut ilmetä alueen lajistossa. Pohja- ja kenttäkerros: Vaccinum myrtillus mustikka 5 Athyrium filix-femina soreahiirenporras 1 Equisetum sylvaticum metsäkorte 3 Carex sp. sara 3 Dryopteris carthusiana metsäalvejuuri 2 Gymnocarpium dryopteris metsäimarre 2 Hieracium umbellatum sarjakeltano 2 Prunella vulgaris, niittyhumala 2 Juncus filiformis jouhivihvilä 2 Linnaea borealis vanamo 2 Luzula pilosa kevätpiippo 1 Anemone nemorosa, valkovuokko 2 Hepatica nobilis, sinivuokko 1 Geranium sylvaticum, metsäkurjenpolvi 2 Rubus saxatilis, lillukka 2 Maianthemum bifolium oravanmarja 2 Thelypteris connectilis korpi-imarre 1 Trientalis europaea metsätähti 1 Viola palustris suo-orvokki 1 Epilobium angustifolium maitohorsma 1 Fragaria vesca ahomansikka 1 Melampyrum pratense kangasmaitikka 1 Potentilla erecta rätvänä 2 Pyrola sp., talvikki Solidago virgaurea kultapiisku 1 Stellaria sp, tähtimö 3

12 12 Paris quadrifolia, sudenmarja 1 Pensas- ja latvuskerros: Picea abies kuusi 3-4 Pinus sylvestris mänty 2 Salix sp. paju 3 Betula pubescens hieskoivu 2 Salix caprea raita 3 Betula pendula rauduskoivu 2 Populus tremula haapa 1 Alnus glutinosa, tervaleppä 2-3 Alnus indica, harmaaleppä 2, paikoin yleinen Viitankruunun metsäinen kallioselänne (nro 20, maisema, eläimistö). Alueella tavattiin vuonna 2003 linnustoselvityksen yhteydessä 50 lintulajia reviireillä, parimääräksi tulkittiin 261. Alueen pinta-ala on 0,719 km2 ja lintutiheys 364 paria / km2. Viitakruunun pesimälajisto on monipuolinen koostuen sekä kulttuuriympäristöjen, että metsä-, ja rantavyö- hykkeen linnuista. Alueelta tavattiin neljän uhanalaisluokituksessa huomioidun lajinreviirejä: peltosirkku 2 (VU), pikkutikka (VU), käki (NT), tiltaltti (VU). Alueella havaittiin maastokäyntien yhteydessä 2007 tiltaltti ja peltosirkku joista viimeksi mainittu on luokiteltu Suomen uhanalais- luokituksessa vaarantuneeksi ja se kuuluu lintudirektiivin liitteen lajeihin. Suomen peltosirkku- kanta on taantunut viimeisten vuosikymmenien aikana voimakkaasti noin % ollen nykyisin noin paria. Peltosirkku tavattiin peltoalueella varsinaisen metsäselänteen eteläpuolella. Peltosirkku on muuttolintu, jonka pesimäkanta Suomessa on voimakkaasti taantunut. Syinä taantumiseen ovat sekä muuttunut maatalousympäristö että pikkulintujen intensiivinen metsästys ja pyynti muuttomatkan varrella Keski- ja Etelä-Euroopassa. Tiltalttikanta Suomessa on alle paria. Pieni peltoalue, joka sijaitsee kaavoitusalueen pohjoisosassa tien ja Viitankruunun välissä, lienee peltosirkun reviiriä. Todennäköisesti peltosirkkuja esiintyy eteläpuolen suuremmilla peltoalueilla. Näille peltoalueille rakentamista tai lisärakentamista tulisi välttää. Sen sijaan alueen kasvillisuus on verraten tavanomaista. Pohja- ja kenttäkerros: Vaccinum myrtillus mustikka 3 Vaccinium vitis-ideaea, puolukka 4 Equisetum sylvaticum metsäkorte 2 Dryopteris carthusiana metsäalvejuuri 2 Gymnocarpium dryopteris metsäimarre 2 Prunella vulgaris, niittyhumala 1 Juncus filiformis jouhivihvilä 2 Linnaea borealis vanamo 3 Luzula pilosa kevätpiippo 2 Campanul persicifolia, kurjenkello 1 Maianthemum bifolium oravanmarja 2 Pteridium aquilinum sananjalka 2 Trientalis europaea metsätähti 2 Viola palustris suo-orvokki 1 Fragaria vesca ahomansikka 1 Melampyrum pratense kangasmaitikka 1 Potentilla erecta rätvänä 2

13 13 Pyrola sp., talvikki 1 Solidago virgaurea kultapiisku 2 Pensas- ja latvuskerros: Picea abies kuusi 3 Pinus sylvestris mänty 5 Salix sp. paju 1 Betula pubescens hieskoivu 1 Betula pendula rauduskoivu Viitankruunun alue (nro 30, maisema) Viitankruunun laaja kallioalue on kärsinyt viime vuosina asutuksen leviämisestä pohjoisesta ja siitä aiheutuvista vaikutuksista. Lisäksi Perniön tien läheisyydessä on toteutettu hakkuita. Alue on kuitenkin lakiosiltaan yhä maisemallisesti komeaa ja hyvin säilynyttä kallioaluetta. Kysymyksessä ei kuitenkaan ole metsälain mukainen kallioalue. Kartan alue 30 on verraten laaja, ohuen moreenipeitteen luonnehtimaa tai osin paljaskallioista alueitta. Puusto on tavanomaista mäntyvaltaista kuivahkoa tai kuivaa kangasta. Kallioalueilla esiintyy myös katajaa. Puusto on tasaikäistä ja maapuita tai pystypökkelöitä ei esiinny. Ei liene metsälain mukainen kohde, mutta ansaitsee tulla huomioiduksi laajuutensa takia. Kallioalue on laaja ulottuen rantaan menevän tien molemmilla puolilla. Pohja- ja kenttäkerros: Agrostiscapillaris,nurmirölli 2 Vaccinium vitis-idaea, puolukka 4-5 Empetrum nigrum, variksenmarja 2 Calluna vulgaris, kanerva 3 Festuca ovata, lampaannata 2-3 Deschampsia flexuosa,metsälauha 3 Convallaria majalis,kielo 2 Luzula pilosa kevätpiippo 1 Maianthemum bifolium,oravanmarja 1 Melampyrum pratens,e kangasmaitikka 2 Vaccinum myrtillus, mustikka 2 Polypodium vulgare, kallioimarre 1 Calamagrostis arundinace. metsäkastikka 1 Calamagrostis canescens, hietakastikka 2 runsaasti eri jäkälälajeja Pensas- ja latvuskerros: Pinus sylvestris, mänty 5 Betula pendua, rauduskoivu 2 Juniperus communis, kataja 2 Picea abies, kuusi 1 Populus tremula, haapa Niemenmetsän itärinne (nro 8, luonto) Rehevä lehtipuuvaltainen itärinne. Lehtipuustoa runsaasti, ei kuitenkaan lehtomainen kohde. Puustossa mm kookasta harmaa- ja tervaleppää. Kenttäkerroksen lajisto on monimuotoinen.

14 Maankäyttö suositukset Osa-alueella 1 rakentamista tulisi välttää tai sen tulisi olla mahdollisimman väljää Natura-alueella, Haminanlahden alueella sekä Viitankruunun lakialueilla sekä Viitankruunun ranta-alueella. Edellistä tiiviimpää rakentamista voidaan ohjata Niemenkulman ja Fulkilan selänteille sekä peltoalueille. Tiivis rakentaminen tällä osa-alueelle tulisi pyrkiä ohjaamaan toisaalta Fulkilan alueelle sekä Viitankruunun Kivilähteen alueelle kaarena. Ratkaisu turvaa Halikonlahden yhtenäisen rakentamattoman vyöhykkeen säilymisen eheänä ja osin myös maisemallisesti herkkien peltoalueiden säilymisen kohtuullisen avoimina. Ratkaisussa on myös pyritty hahmottamaan rakentamattoman vyöhykkeen säilymisen Halikonlahdelta (Haminanlahti) Tampaltankruunun- Haukkamäen-Uusiniityn suuntaan 4.2 Osa-alue 3 Osa-alueella 3 tarkoitetaan tässä yhteydessä suunnittelualueen kapeaa eteläosaa. Osa-alueella on lukuisia kasvillisuudeltaan huomionarvoisia kohteita. Osa-alueen pohjoisosassa Eriniitynojan eteläpuolella on Rauvolan asutusalue, jossa on mm kasvihuoneita. Alueella on mm Metsärinteen pähkinäpensaslehto (nro 14). Muilta osin Perniöntien ja rantavyöhykkeen välinen alue kasvillisuudeltaan verraten tavanomaista, joskin pähkinäpensasta kasvaa myös hieman laajemmin kuin Metsärinteen lehtoalueella. Olisi myös syytä Puusto on pääosin kuusivaltaista sekakangasta. Paikoin on myös verraten nuorta koivikkoa. maapuita tai pystypökkelöitä ei esiinny. Rantavyöhyke on Rauvolan alueella samantyyppistä luhtarantaa kuin pohjoisempanakin, mutta ihmistoiminnan vaikutus ilmenee selvemmin Metsärinteen pähkinäpensaslehto (nro 14, luonto) Metsärinteen pähkinäpensaslehdossa kasvaa noin 50 kappaletta vähintäin kaksi metriä korkeista tai levetä pähkinäpensaita rajattavissa olevalla alueella. Alarinteellä alueen länsiosassa kohde rajautuu pieneen puustoiseen loma-asuntotonttiin, etelässä vesottuneeseen männyn uudistusalaan, ylärinteillä idässä hoidettuun koivikkoon ja pohjoisessa kangasmetsään. Puusto muodostuu pääsoin kuusesta ja koivusta. Puusto on keski-ikäistä, ei vielä erityisen järeää. Lajistoon kuuluu lisäksi raita, pihlaja, paatsama, tuomi, harmaaleppä, tervaleppä ja tammi sekä riukumaisia vaahteroita. Kohde on pääosin tuoretta tai kuivaa lehtoa ja paikoin on lehtomaista kangasta. kenttäkerroksen lajistossa esiintyy mm käenkaalta, sinivuokkoa, ahonasikkaa ja metsäalvejuurta Santaojannotkon pähkinäpensaslehto (nro 11, luonto) Peltoalueen halki kulkee kivien reunustama puro, jonka rinteet nousevat jyrkähkösti viereisille pelloille. Alue on keskimäärin m levyinen ja rajautuu pääosin selvärajaisesti peltoon. Pohjoisempana puronvarsi on puustoinen. Niittymäisempi etelärinne on avoin ja sitä on ilmeisesti käytetty laitumena. Puronvarren tien läheinen osa on tuomivaltainen ja muuttuu kohti Halikonlahtea mentäessä harmaaleppävaltaiseksi. Kenttäkerroksen kasvillisuus on tuoreille lehdoille tyypillinen. Alueella on pähkinäpensasta yhteensä 40 kpl. Alueen kasvillisuus on vaihtelevaa. Aivan puron varressa, uoman pohjalla on paikoin kosteaa saniaisvaltaista lehtoa. Uoman reunoilla kasvillisuus on tuoreille lehdoille tyypillistä. Lajistossa esiintyy mm. sinivuokkoa, käenkaalia ja oravanmarjaa. Alueelta tavattuja erikoisempia kasvilajeja ovat kotkansiipi ja lehtosinijuuri.

15 Moikoisten pähkinäpensaslehto (nro 18, luonto) Moikoisten pähkinäpensaslehto on maastoltaan melko tasaista ja hieman pohjoiseen viettävää. Kohteen halkaisevan tien pohjoispuolella kasvaa tiheästi nuorta lehtipuustoa, minkä vuoksi metsikön pohjalle pääsee melko vähän valoa. Keskiosassa ja pohjoisrajalla pensaat jäävätkin enimmäkseen vähärankaisiksi ja niukkalehtisiksi. Myös aluskasvillisuuden peittävyys on paikoin melko niukkaa tai aukkoista. Kasvillisuustyypiltään kohde on tällä alueella lähinnä kuivahkoa puolukka-lillukka tyypin lehtoa, jossa kasvavat mm nuokkuhelmikkä, metsäorvokki, ahomatara ja valkovuokko. Tuuheimmat pähkinäpensaat kasvavat tien vieressä missä on eniten valoa ja kasvutilaa.kenttäkerroksessa tavataan kosteamman lehdon lajeja kuten hiirenporrasta, isoalvejuurta, korpi- ja metsäimarretta, sudenmarjaa, käenkaalta ja tesmaa. Pähkinäpensaan lisäksi pensaskerroksessa kasvavat taikinamarja ja vadelma. Alue jatkuu tien eteläpuolella samantyyppisenä kuivahkona lehtona, mutta alue on tältä osin paljon avoimempi ja pähkinäpensaat tuuheampia Meripirtin pähkinäpensaslehto (nro 17,luonto) Maastomuodoiltaan melko tasaista ja loivasti länteen viettävää Meripirtin pähkinäpensaslehtoa on hoidettu normaalina talousmetsänä. Alue on aikoinaan hakattu ja vallitseva nykyinen puusto on melko nuorta ja matalahkoa. Pähkinäpensaat ovat joko säilyneet hakkuissa tai ne ovat ehtineet kasvaa uudelleen luonnonsuojeluasetuksen mittoihin. Pääpuulajina kasvaa kuusi ja muita puulajeja ovat rauduskoivu, haapa, pihlaja, tuomi, raita ja vaahtera. Pensaskerroksessa pähkinäpensaan ohella kasvavat taikinamarja, kataja ja pihlaja. Aluskasvillisuudeltaan kohde on kuivaa puolukka-lillukka tyypin lehtoa. Kuivan lehdon lajeja ovat muun muassa nuokkuhelmikkä, syylälinnunherne, kielo, lillukka, sananjalka, ahomatara, ahomansikka ja metsäkastikka Lehun pähkinäpensaslehto (nro 13, luonto) Koko alueella kasvaa pähkinäpensaita. Alueen puusto on pääosin varttunutta kuusikkoa. Alueen pohjoisosassa puustoltaan nuorta kasvatuskoivikkoa, jossa myös kasvaa pähkinäpensasta. Kasvillisuustyypiltään alue on kokonaisuudessaan lehtoa. Vallitsevana on oravanmarjakäenkaalityyppi. Alueella kasvaa mm imikkää, näsiää ja taikinamarjaa. Siirryttäessä Perniöntien itäpuolella on osa-alueen pohjoisosassa peltoalueita (Kivihaka-Löf) ja niiden eteläpuolella on pääosin mäntyvaltaista kuivahkoa kangasta (Santamaa) tai osaksi myös hieman tuoreempaa kangasta. Maapuita tai pystypökkelöitä ei esiinny ja metsäalueet ovat selvästi talousmetsäkäytössä. Alueen kasvilajistosta voidaan todeta: Pohja- ja kenttäkerros: Vaccinum myrtillus mustikka 5 Equisetum sylvaticum metsäkorte 2 Carex echinata tähtisara 2 Carex sp. sara 3 Dryopteris carthusiana metsäalvejuuri 2-3 Gymnocarpium dryopteris metsäimarre 2-3 Juncus filiformis jouhivihvilä 2 Linnaea borealis vanamo 2 Luzula pilosa kevätpiippo 2 Maianthemum bifolium oravanmarja 3 Pteridium aquilinum sananjalka 1 Thelypteris connectilis korpi-imarre 2 Trientalis europaea metsätähti 2 Viola palustris suo-orvokki 1

16 16 Epilobium angustifolium maitohorsma 1 (tien lähellä) Fragaria vesca ahomansikka 1 Melampyrum pratense kangasmaitikka 1 Potentilla erecta rätvänä 2 Pyrola sp., talvikki 2 Solidago virgaurea kultapiisku 1 Pensas- ja latvuskerros: Picea abies kuusi 3-5 Pinus sylvestris mänty 3-5 Betula pubescens hieskoivu 2 Salix caprea raita 1 Betula pendula rauduskoivu 1 Populus tremula haapa Myllymäen kallioselänne (nro 34, maisema) Kallioselänne Perniön tien itäpuolella, jolla ei kovin laajoja näkymiä ympäristöön, mutta itärinteellä on geomorfologisesti kiinnostavaa lohkareikkoa. Kasvillisuus on verraten tavanomaista kuivahkoa mäntyvaltaista kangasta. kenttäkerroksen lajisto on hyvin samantyyppistä kuin edellä. Perniöntien itäpuolella Myllymäeltä etelään siirryttäessä on metsäkasvillisuus vaihtelevaa; paikoin on hakkuuaukkoja ja nuorta puustoa ja paikoin hieman varttuneempaa sekapuustoa. Metsäkasvillisuus jatkuu samanlaisena aina Toijalan alueelle asti. Pohja- ja kenttäkerros: Agrostiscapillari,,nurmirölli 2 Vaccinium vitis-idaea, puolukka 3-5 Empetrum nigrum, variksenmarja 3 Calluna vulgaris, kanerva 3 Deschampsia flexuosa,metsälauha 2 Melampyrum pratens,e kangasmaitikka 2 Vaccinum myrtillus mustikka 2-5 Equisetum sylvaticum metsäkorte 2 Carex echinata tähtisara 2 Carex sp. sara 3 Linnaea borealis vanamo 2 Potentilla erecta rätvänä 2 Pyrola sp., talvikki Solidago virgaurea kultapiisku 2 Luzula pilosa kevätpiippo 1 Dryopteris carthusiana metsäalvejuuri 2 Gymnocarpium dryopteris metsäimarre 2 Maianthemum bifolium oravanmarja 1 Pteridium aquilinum sananjalka 2 Thelypteris connectilis korpi-imarre 1 Trientalis europaea metsätähti 1 Epilobium angustifolium maitohorsma 1 (hakkuualueelta) Fragaria vesca ahomansikka 1 Melampyrum pratense kangasmaitikka 1 Pensas- ja latvuskerros: Picea abies,kuusi 3 Pinus sylvestris, mänty 4 Betula pubescens, hieskoivu 2 Salix caprea raita 1

17 17 Betula pendula rauduskoivu 1 Perniöntien länsipuolella on Lehun pähkinäpensaslehdon (ks. edellä) on Moikoisten peltoalue, jonka poikki lähes itä-länsisuunsssa kulkee Santaoja (nro 11). Pähkinäpensasta esiintyy em. puron varrella noin 60 metrin matkalla. Kuva 3. Kivihaan alueen kaunista viljelymaisemaa. Asutus on sijoittunut viljelysalueita ympäröiville selänteille Lehun jalopuumetsikkö ja pähkinäpensaslehto (nro 15, luonto) Jalopuumetsikkö ja pähkinäpensaslehto sijoittuvat länteen viettävän rinteen alaosaan. Saarnet kasvavat ainoastaan alueen kapealla keskiosalla. Ne ovat todennäköisesti luontaista alkuperää, sillä aluskasvillisuudessa tavataan useita vaateliaita jalopuumetsiköiden ja runsasravinteisten lehtojen luonnehtijalajeja, kuten lehtosinilatvaa, lehto-orvokkia ja imikkää. Kohde saa jatkuvasti kosteutta ylärinteellä tihkuvasta vedestä ja pienistä puroista. Tämä näkyy myös aluskasvillisuudessa, sillä alueella on paikoin saniaislehtoa, jossa kasvavat kotkansiipi, hiirenporras, isoalvejuuri, lehtopähkämö ja lehtotähtimö. Myös lehdon pensastoon kuuluu vaateliaita lajeja kuten näsiä, koiranheisi ja lehtokuusama. Alueen pohjois - ja eteläosat ovat pähkinäpensasta kasvavaa kuivaa ja tuoretta pähkinäpensaslehtoa, jossa kasvavat muun muassa kielo, nuokkuhelmikkä, valko- ja sinivuokko, käenkaali, lehto-orvokki ja lehtosinijuuri Rajalahden pähkinäpensaslehto (nro 10, luonto) Pähkinäpensasta esiintyy Rajalahdessa Korvensalmeen laskevan puronvarrella noin 60 m matkalla, etupäässä puron etelärannalla. Kasvillisuustyypiltään alue on käenkaali-oravanmarjatyyppiä. Myös sinivuokkoa esiintyy jonkin verran. Pähkinäpensasta kasvavan vyöhykkeen leveys puronvarrella on noin 20m. Alueella esiintyy runsaasti suhteellisen luonnontilaista pähkinäpensasta. Alueella on noin 40 kpl korkeudeltaan yli kaksimetristä pähkinäpensasta. Aluetta voidaan pitää edustavana pähkinäpensaslehtona Lehu Ojalan pähkinäpensaslehto (nro 12, luonto) Eteläosastaan alue on lähinnä sinivuokko-käenkaalintyypin tuoretta lehtoa. Alueen puusto on koivuvaltainen, jossa sekapuuna haapaa. Pohjoisempana alue on lähinnä mänty-kuusi valtaista sekapuustoa, jossa sekapuuna koivua. Alueella kasvaa melko runsaasti pähkinäpensasta.

18 Maankäyttösuositukset Koko osa-alueelle 2 antaa leiman lukuisat pienet kuivat tai tuoreet lehdot tai lehtomaiset kankaat. Kohteita on runsaasti ja ne sijaitsevat kaikki Salo - Perniö tien länsipuolella pääosin länteen viettävillä rinteillä tai puronvarsilla. Alueet ovat kooltaan pieniä ja vielä suurelta osin luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia. Tavallista on myös, että em. kohteet ovat talousmetsien ympäröimiä ja ovat pieniä saarekkeita. Pääasiallinen suojelukriteeri on pähkinäpensaslehto. Mutta kenttäkerroksessa on myös runsaasti vaateliasta lajistoa. Pähkinäpensas sinällään ei ole kovin herkkä hakkuille se saattaa jopa hyötyä hakkuiden myötä lisääntyneestä valosta. Maankäytön suosituksessa (ks liitekartta 2) on lähdetty ajatuksesta, että Salo - Perniön tien välisellä alueella maankäytön tehokkuus voisi pääsääntöisesti olla korkeitaan melko korkeaa ja vain paikoin tekosta. Selvimmin rakentamista voidaan osoittaa Rauvolan alueelle ja osa-alueen eteläosaan. Suosituksissa on myös lähdetty siitä, että pähkinäpensaslehtojen lähiympäristöt olivat mahdollisimman väljän rakentamisen alueita ja kartalla on myös luomaan yhtenäistä väljän rakentamisen vyöhykettä pähkinäpensasalueiden välille, vaikka paikoin kasvillisuus on tavanomaistakin. Tavoitteena on ollut luoda yhtenäinen mahdollisimman väljästi rakennettu vyöhyke Natura - alueelta etelään aina suunnittelualueen etelärajalle asti. Rauvolan alueen ohella tiiviin rakentamisen alueita on osoitettu Salo-Perniöntien itäpuolelle tien välittömään läheisyyteen, jossa etenkin edellä mainitulta Myllymäeltä etelään soveltuvuutta rakentamiseen on pidettävä hyvänä. Kasvillisuus on tällä alueella verraten tavanomaista kuivahkoa tai paikoin myös tuoretta kangasta. Maapuita tai pystypökkelöitä ei esiinny. Puusto on tasaikäistä. Pohja- ja kenttäkerros: Linnaea borealis vanamo 1 Vaccinum vitis-idaea, puolukka 4 Luzula pilosa kevätpiippo 2 Calluna vulgaris, kanerva 3-4 Maianthemum bifolium oravanmarja 3 Pteridium aquilinum sananjalka 1 Thelypteris connectilis korpi-imarre 2 Vaccinum myrtillus mustikka 3-5 Equisetum sylvaticum metsäkorte 2 Carex echinata tähtisara 2 Carex sp. sara 3 Empetrum nigrum, variksenmarja 2 Dryopteris carthusiana metsäalvejuuri 2-3 Gymnocarpium dryopteris metsäimarre 2-3 Juncus filiformis jouhivihvilä 2 Trientalis europaea metsätähti 2-3 Viola palustris suo-orvokki 1 Epilobium angustifolium maitohorsma 1 (tien lähellä) Fragaria vesca ahomansikka 1 Melampyrum pratense kangasmaitikka 1 Potentilla erecta rätvänä 2 Pyrola sp., talvikki 1 Solidago virgaurea kultapiisku 1 Pensas- ja latvuskerros: Picea abies kuusi 2-5 Pinus sylvestris mänty 3-5 Betula pubescens hieskoivu 2 Salix caprea raita 1 Betula pendula rauduskoivu 1

19 19 Populus tremula haapa 1 Kuva 4. Ranta-aluetta suunnittelualueen eteläosasta. Kuva 5. Näkymä Halikonlahdelle. Kuva otettu suunnittelualueen eteläosasta. Vasemmalla Vartsalansaari 4.3 Osa-alue 2 Osa-alue käsittää suunnittelualueen itäisen osa Salo-Perniö tien itäpuolella. Alueen maisemakuvaa hallitsevat laajat ja selvästi peltoalueita esiin nousevat kallio-moreeniselänteet, joista laajin on Tampaltankruunun alue ja siihen kiinteästi liittyvät muut etelä- ja luoteispuolen selänteet Tampaltankruunun lehtomainen rinnelehto (nro 3, luonto) Vielä hakkuilta säilynyt erittäin rehevä ja lehtomainen rinnealue Tampaltankruunun itärinteessä. verraten lähellä Hietalan taloa. Alueella on valtavan kokoinen siirtolohkare tai myös näkyvä osa kallioselännettä. Puustossa on runsaasti vaahteraa, harmaaleppää, tuomea, tammia, koivua,

20 20 pähkinäpensastakin ja jonkin verran kuusta. Alue ei ole kovin laaja; se rajoittuu etelässä edellä mainittuun lohkareeseen ja idässä peltoalueeseen. Rinteen yläosat ovat tavanomaista kuusi-mänty sekakangasta. Kenttäkerroksen lajistossa on mm mustikkaa, sudenmarjaa, valkovuokkoa, käenkaalta, oravanmarjaa ja korpi-imarretta. Luonnonsuojelulain kriteeristö ei kuitenkaan toteudu. Muilta osin Tampaltankruunun pohjoisia ja läntisiä rinnealueita hallitsevat laajat hakkuut. Myös selänteen keski- ja lakiosissa on laajoja hakkuualueita. Pohjoisrinteellä havaittiin hakkuilta säästyneitä pähkinäpensaita ja lehmus, jonka ympärillä oli muutamia vesojakin. Länsirinteen tilanne on samantyyppinen. Pohjoisrinteeltä avautuu kaunis näkymä pohjoiseen ja mm Haminalahdelle Tampaltankruunun uoma (nro 4, geomorfologia) Pohjoisrinteen hakkuualueella on säilynyt vanha sulamisvesiuoma, jossa lehtomainen kasvillisuus; metsäalvejuuri, hiirenporras, korpi-imarre, kallioimarre sudenmarja jne. Uomaston ympärillä on komeaa lohkareikkoa. On todennäköistä, että pohjoisrinteellä on muitakin muinaisia sulamisvesiuomia Tampaltankruunun läntinen pähkinäpensasalue (nro 5, luonto) Kun siirrytään Tampaltankruunun länsirinteelle, on havaittavissa, että sen keskiosassa kasvaa harvakseltaan pähkinäpensasta. Muilta osin rinnealueen kasvillisuus on tavanomaista tuoretta tai kuivahkoa kangasta. Paikoin, jossa avokallio pistää esiin, on myös kuivaa kangasta. Yleisesti ottaen kuitenkin kasvillisuus on verraten tavanomaista kangasta. Rinteen alaosassa kulkee sähkölinja. Lakialueella on sen sijaan toteutettu laajojakin hakkuita ja tällä alueella on puusto, joka on pääosin mäntyvaltaista kuivahkoa kangasta, on selvästi talousmetsäkäytössä. Länsirinteen alaosassa kulkee rinteen suuntainen sähkölinja. Pähkinäpensasta kasvaa noin yksilöä hajanaisesti koko länsirinteen alueella. Ne eivät muodosta selvästi rajattavissa olevaa aluetta. Yksilöiden koko vaihtelee runsaasti; joukossa on latvukseltaan yli 2 m yksilöitä ja myös pieniä yksilöitä on runsaasti. Kun siirrytään Tampaltankruunun alueelta etelään, on luonnonympäristön kannalta huomioita kaksi merkittävää kohdetta, joista toinen on Breidilän pähkinäpensasalue ja toinen, luonnonarvoiltaan vähempiarvoisempi kohde Uusiniitun peltoalueen eteläreunalla Breidilän pähkinäpensaslehto ja kallioketo (nro 9, luonto) Runsaasti pähkinäpensasta kasvava alue. Pähkinäpensas on puuston valtalaji. Lisäksi kasvaa tuomea, harmaaleppää ja kiiltopajua. Pohjakasvillisuudessa kasvaa mm kevätlinnunherne, käenkaali, valkovuokko ja saniaiaslajeja. Kallioalueella on ketomaista kasvillisuutta. Pähkinäpensaslehto sijaitsee peltojen rajaamassa pienessä metsäniemekkeessä. Pähkinäpensaat kasvavat ensisijaisesti niemekkeen pohjois-osan varjoisalla lehtorinteellä, joka jatkuu kuivempipohjaisena lehtona jonkin matkaa myös metsäniemekkeen eteläisellä haaralla sijaitsevan kumpareen laelle ja sen pohjoisreunalla sijaitsevan jyrkänteen alle. Idässä luontotyyppi rajautuu lounas-koillinen suunnassa kulkevaan sähkölinjaan. Alueen puusto on tiheä ja luontotyypin hoitotarve lähes koko alueella on kiireellinen. Pähkinäpensas on puuston valtalaji. Pähkinäpensaan ohella alueella kasvaa tuomea, harmaaleppää ja kiiltopajua. Kenttäkerroksen lajistossa esiintyy mm keväinen linnunherne, käenkaali, valkovuokko ja eri saniaslajeja. Ylempänä rinteellä maapohja on kuivempaa ja sekapuina esiintyivät myös mänty ja kuusi. Kuuset ovat paikoin tukahduttamassa pähkinäpensaita. Alueen eteläinen reuna, kumpareen laen tuntumassa, on kasvillisuustyypiltään kuivaa lehtoa. Esimerkiksi kieloa

21 21 esiintyy runsaasti. Nuoria tammia ja yksittäisiä nuoria vaahteroita kasvaa harvakseltaan koko alueella. Breidilän LSL:n mukaisella kohteella kasvaa yhteensä yli 100 kooltaan vähintäin kaksi metriä korkeita tai latvukseltaan yli kaksi metriä leveitä pähkinäpensaita, yhtenäisenä rajattavissa olevalla alueella. Kun siirrytään Bredilän alueelta itään, maasto kohoaa ja metsäkasvillisuus on tavanomaista kuivahkoa tai tuoretta kangasmetsää. Mänty ja kuusi ovat valtalajit ja puusto on tasaikäistä. Maapuita tai pystypökkelöitä ei esiinny. Selänteen koillisreunalla melko jyrkkää rinnettä ja sen alapuolella kulkee metsäautotie. Breidilän itäpuolisen selänteen lajistoa: Alchemilla vulgaris- ryhmä poimulehti 2 Rubus saxatilis, lillukka 1 Carex canescens harmaasara 2 Carex sp. sara 2 Gymnocarpium dryopteris metsäimarre 2 Maianthemum bifolium oravanmarja 3 Pteridium aquilinum sananjalka 2 Equisetum sylvaticum metsäkorte 1 Geranium sylvaticum metsäkurjenpolvi Maianthemum bifolium oravanmarja 2 Pyrola rotundifolia isotalvikki 1 Ranunculus acris niittyleinikki 2 Thelypteris connectilis korpi-imarre 2 Carex echinata tähtisara 1 Fragaria vesca ahomansikka 1 Linnaea borealis vanamo 1 Vaccinum myrtillus mustikka 3 Vaccinum vitis-idaea, puolukka 4 Luzula pilosa kevätpiippo 2 Calluna vulgaris, kanerva 3-4 Solidago virgaurea kultapiisku 2 Dryopteris carthusiana metsäalvejuuri 2 Pensas- ja latvuskerros: Sorbus aucuparia kotipihlaja 2 Alnus incana harmaaleppä 2 Populus tremula haapa 1 Betula pubescens hieskoivu 2 Picea abies kuusi 2-4 Salix caprea raita 1 Pinus sylvestris, mänty 2-5 Uusiniitun peltoalueen ja edellä mainitun metsäautotien väliin jää pohjoisosaan kapea harmaaleppää, koivua ja raitaa kasvava vyöhyke joka etelämpänä laajenee kuusivaltaiseksi tuoreeksi kankaaksi. Etelästä alueen halki (osin metsäautotietä seuraillen) laskee oja, joka levenee ja mutkittelee kauniisti tuoreen kuusikankaan halki. Kuusen ohella alueella esiintyy jonkin verran kuusta ja haapaa ja harmaaleppää. Kenttäkerroksen lajisto on tavanomainen Uusiniitun puronvarsialue (nro 7, luonto) Paikoin luonnontilaisen kaltainen puronvarsialue. Peltoalueen läheisyydessä alue laajenee melko reheväksi kuusikankaaksi. Kuusta kasvava alue on rakenteeltaan liito-oravalle potentiaalista elinympäristöä, mutta kesällä 2007 ei kuitenkaan tehty havaintoja lajin esiintymisestä alueella. Siirryttäessä edellä mainitusta alueesta etelään (kohti Haukkamäenniittyä) ja itään muuntuu metsäkasvillisuus tavanomaiseksi mäntyvaltaiseksi kankaaksi. Kangas on lähinnä kuivahkoa, mutta

22 22 laajalta alueelta löytyy edellä mainittua myös kuivempaa ja rehevämpää kasvillisuutta. Metsäalueet ovat laajasti metsätalouden käytössä ja hakkuita on toteutettu runsaasti. Alueella on linnustollista merkitystä Haukkamäki (nro 34, maisema) Haukkamäki on maisemallisesti erittäin keskeinen kallioselänne. Lakialueella kasvillisuus on pääosin kuivaa tai kuivahkoa mäntykangasta. Puusto on tasaikäistä ja selvästi talousmetsäkäytössä. Maapuita tai pystypökkelöitä ei esiinny. Merikulman alueella on toteutettu laajoja (harvennus)hakkuita. Kuva 6. Haukkamäen lakialueen kuivaa mäntykangasta. Kuva 7. Merikulman alueen kasvillisuutta Tampaltankruunun ja sen eteläpuoliset linnustoalueet (nro 22 linnusto, 31 maisema) Aluekokonaisuus sijaitsee pääosin voimalinjan itä-koillispuolella. Laajalla alueella on havaittu tiltaltti ja kehrääjä. Tiltalttireviirejä on alueella ilmeisesti useita. Lisäksi alueen lounaispuolella olevalla pellolla (Uusiniittu) on havaittu kottarainen. Tutkimusalueen metsät ovat sekä kuivahkoa

23 23 jopa kuivaa mäntyvaltaista männikköä, että paikoin tuoretta kangasta. Metsät ovat iältään varttuneita, ja ne ovat vain vähäisessä määrin luonnontilaisia. Alueen pinta-ala on 0,987 km2. Lintutiheys oli 274 paria / km2. Alueelta tavattiin 270 reviiriä 35 lintulajilta. Uhanalaislajeja löydettiin kaksi vuonna lajit olivat tiltaltti, (VU) 14 reviiriä ja kehrääjä, (NT) 1 reviiri. EU:n direktiivilajeja alueella oli kolme: pyy, palokärki ja kehrääjä. Alueen muu linnusto on tyypillistä metsien peruslajistoa. Kesällä 2007 alueella havaittiin Suomen uhanalaisluokituksen lajeista vaarantunut tiltaltti ja silmälläpidettävä kehrääjä. Tiltalttikanta Suomessa on alle paria ja Suomen kehrääjäkanta on noin 3000 paria. Tampaltankruunun alue on laajalti sovelias kehrääjälle. Tiltaltti on varttuneiden kuusivaltaisten sekametsien pesimälintu. Salon kaupungin alueella tiltaltille soveliaita elinympäristöjä on nimenomaan erityisesti Tampaltankruunun alueella. Tiltaltin reviiri on laaja, 3-4 hehtaaria, joten pesimämetsän on oltava huomattavasti laajempi. Tampaltankruunun alue on toistaiseksi laaja rakentamaton metsäalue. Metsien pirstoutuminen ja nuorentuminen tehokkaan metsänhoidon myötä lienevät suurimmat uhkatekijät tiltaltin menestymiselle niin Salossa kuin laajemminkin Suomessa. metsänhoidon tulisi Tampaltankruunun alueella olla varovaista (mm poimintahakkuut avohakkuiden sijasta), jotta tiltaltin elinolosuhteet ko. alueella olisi turvattu. Kartalla on rajattu linnuston kannalta merkittävät alueet (numerot 22, 31). Tampaltankruunun alue on rajattu Salon yleiskaavan (2020) luontoselvityksen mukaisesti. Rajaus pitää sisällään kehrääjän ja tiltaltin tärkeimmät elinympäristöt. Kuva 8. Tyypillistä metsäaluetta Tampaltankruunun itäpuolen metsäalueelta. Eteläisin Tampaltankruunun alueen kallioselänteistä (Suopellonmäki) on merkittävä teeren (33) reviirialue. Valitettavasti voimalinja halkaisee aluetta. Suopellonmäen lakialueet voimalinjan molemmin puolin ovat kuivahkoa tai kuivaa mäntykangasta ja alempana myös sekakangasta. Kenttäkerroksen lajisto vaikutti olevan hyvin tavanomaista: puolukka, mustikka, käenkaali, kielo (kalliorinteillä) metsäalvejuuri, kultapiisku, metsäkastikka jne. Alueella oli runsaasti merkkejä hirvieläimistä; mm runsaasti mäntytaimien latvaversoja oli syöty Hietalan korpinotkelma (nro 6; linnusto, luonto) Soistuva korpinotkelma vanhan peltoalueen päässä, Alueen läheisyydessä tai alueella on mm tiltaltin reviiri. Kenttäkerroksen lajisto muodostuu lähinnä eri saniaislajistosta ja lisäksi esiintyy mm suoputkea, oravanmarjaa, karhunputkea, korpi-imarretta, metsätähteä, valkovuokkoa, käenkaalta, metsämaitikkaa, metsälauhaa jne. Puuston valtapuuna on kuusi, mutta lehtipuustoa (koivu,

EERIKKILÄN URHEILUOPISTON ALUEEN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS. 1. Tausta ja tavoitteet

EERIKKILÄN URHEILUOPISTON ALUEEN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS. 1. Tausta ja tavoitteet 1 EERIKKILÄN URHEILUOPISTON ALUEEN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 1. Tausta ja tavoitteet Eerikkilän urheiluopiston osayleiskaava-alueen luontoselvitys laadittiin kesällä 2008 ja se liittyy alueen tulevan

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys 1. Tausta ja tavoitteet Suunnittelualue sijaitsee Kemijärven kaupungin Räisälän kylässä. Suunnitelma koskee Kotikangas nimistä tilaa (75:0). Luontoselvityksen

Lisätiedot

Metsähallitus Taivalkosken kunta Turpeisen ranta-asemakaava luontoselvitys

Metsähallitus Taivalkosken kunta Turpeisen ranta-asemakaava luontoselvitys 1 Metsähallitus Taivalkosken kunta Turpeisen ranta-asemakaava luontoselvitys 1. Tausta ja tavoitteet Suunnittelualue sijaitsee Murhijoen pohjoisrannalla Taivalkosken kunnassa. Tässä selvityksessä tarkastellaan

Lisätiedot

SUOMUSJÄRVEN KUNTA KIANTAJÄRVEN LEIRINTÄALUE. Luontoselvitys

SUOMUSJÄRVEN KUNTA KIANTAJÄRVEN LEIRINTÄALUE. Luontoselvitys 1 SUOMUSJÄRVEN KUNTA KIANTAJÄRVEN LEIRINTÄALUE Luontoselvitys 2 SUOMUSJÄRVEN KUNTA 10.4 2008 KIANTAJÄRVEN LEIRINTÄALUE Luontoselvitys 1. TAUSTA JA TAVOITTEET Leirintäalue on puustoltaan ja muulta kasvillisuudeltaan

Lisätiedot

ENONKOSKEN KUNTA Ahlström Oy Pahkalahden ranta-asemakaava luontoselvitys EKOTONI KY 14.7 2012

ENONKOSKEN KUNTA Ahlström Oy Pahkalahden ranta-asemakaava luontoselvitys EKOTONI KY 14.7 2012 1 ENONKOSKEN KUNTA Ahlström Oy Pahkalahden ranta-asemakaava luontoselvitys EKOTONI KY 14.7 2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 3. LUONTOSELVITYS 3.1 KALLIO- JA MAAPERÄ

Lisätiedot

SALMENNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS LUONTOSELVITYS SUOMUSSALMEN KUNTA

SALMENNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS LUONTOSELVITYS SUOMUSSALMEN KUNTA 040110 SALMENNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS LUONTOSELVITYS SUOMUSSALMEN KUNTA EKOTONI KY KIMMOKAAVA 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 3. LUONTOSELVITYS KALLIO- JA MAAPERÄ

Lisätiedot

TIPASJÄRVIEN RANTA-ASEMAKAAVA

TIPASJÄRVIEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 liite alkuperäiseen selvitykseen TIPASJÄRVIEN RANTA-ASEMAKAAVA 1. LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENTÄMINEN LISÄALUEIDEN OSALTA Lisäysalueet käsittävät kaksi pienialaista aluetta. Toinen alueista sijaitsee Pienen

Lisätiedot

UPM OYJ Sotkamon kunta Hietasen-Tipasjärven ranta-asemakaava Tipasjärvien alueen luontoselvitys

UPM OYJ Sotkamon kunta Hietasen-Tipasjärven ranta-asemakaava Tipasjärvien alueen luontoselvitys UPM OYJ Sotkamon kunta Hietasen-Tipasjärven ranta-asemakaava Tipasjärvien alueen luontoselvitys 1 2 UPM OYJ Sotkamon kunta Hietasen-Tipasjärven ranta-asemakaava Tipasjärvien alueen luontoselvitys 1. Tausta

Lisätiedot

UPM. Joutsan Kivijärvi LUONTOSELVITYS

UPM. Joutsan Kivijärvi LUONTOSELVITYS LIITE 1 UPM Joutsan Kivijärvi LUONTOSELVITYS EKOTONI KY 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA JA TAVOITTEET... 3 2 TAVOITTEET JA TUTKIMUSNENETELMÄT... 3 3 LUONTOSELVITYS... 4 3.1 Kallio- ja maaperä... 4 3.2 Vesistöt...

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Nurmon kaupunginosakeskuksen Mäntypuiston luontokatselmus

Seinäjoen kaupungin Nurmon kaupunginosakeskuksen Mäntypuiston luontokatselmus Seinäjoen kaupungin Nurmon kaupunginosakeskuksen Mäntypuiston luontokatselmus Seinäjoen kaupungin Nurmon kaupunginosakeskuksen Mäntypuiston alueelle harkitaan kaavamuutosta. Alueen luontoarvojen selvittämiseksi

Lisätiedot

Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen Hyrynsalmen kunnan Hyrynjärvi. Luontoselvitys

Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen Hyrynsalmen kunnan Hyrynjärvi. Luontoselvitys Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen Hyrynsalmen kunnan Hyrynjärvi Luontoselvitys Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen Hyrynsalmen kunnan Hyrynjärvi Luontoselvitys 1. Tausta Myllyniemen suunnittelutyön

Lisätiedot

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Kantakaupungin yleiskaava Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland 9. Biskop- Fattigryti

Lisätiedot

Heinijärvien elinympäristöselvitys

Heinijärvien elinympäristöselvitys Heinijärvien elinympäristöselvitys Kuvioselosteet Kuvio 1. Lehto Kuviolla kahta on lehtotyyppiä. Ylempänä tuoretta runsasravinteista sinivuokko-käenkaalityyppiä (HeOT) ja alempana kosteaa keskiravinteista

Lisätiedot

Simpsiön Rytilammen ympäryskasvit Aili Tamminen

Simpsiön Rytilammen ympäryskasvit Aili Tamminen Simpsiön Rytilammen ympäryskasvit 22.7.2004 Aili Tamminen Kasvit on pyritty tunnistamaan ranta alueella kävellen, välillä piipahtaen vesirajan tuntumassa ja taas siirtyen kauemmas n. 10 15 metrin etäisyydelle

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNTA KAUNISNIEMEN HUVILAKORTTELIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

SUOMUSSALMEN KUNTA KAUNISNIEMEN HUVILAKORTTELIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SUOMUSSALMEN KUNTA KAUNISNIEMEN HUVILAKORTTELIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KimmoKaava Ekotoni Ky 1. Tausta ja lähtökohdat Huvilakorttelin alueelle on SKOY:n toimesta laadittu ranta-asemakaava

Lisätiedot

Metsäalan luonnonhoitotutkinnon tutkintovaatimukset 3 opintoviikkoa

Metsäalan luonnonhoitotutkinnon tutkintovaatimukset 3 opintoviikkoa Metsäalan luonnonhoitotutkinnon tutkintovaatimukset 3 opintoviikkoa Hyväksytty metsätalouden luontoryhmän kokouksessa 5.5.1998. Metsäalan luonnonhoitotutkinto (3 opintoviikkoa); Kohderyhmänä metsurit,

Lisätiedot

LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015

LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 98 MYRSKYLÄN SEPÄNMÄKI- PALOSTENMÄKI LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015 Kuvio 1. Kalliokumpare alueen pohjoisosassa (Kuvio 1). ClT-tyypin kalliometsaa. 1. JOHDANTO Selvitysalue

Lisätiedot

UPM Oyj Taivalkosken kunta Turpeisen ranta-asemakaava luontoselvitys

UPM Oyj Taivalkosken kunta Turpeisen ranta-asemakaava luontoselvitys 1 UPM Oyj Taivalkosken kunta Turpeisen ranta-asemakaava luontoselvitys 1. Tausta ja tavoitteet Suunnittelualue sijaitsee Turpeisen nimisen järven pohjois- ja etelärannalla Taivalkosken kunnassa. Tässä

Lisätiedot

Ristijärven kunta. KUOREJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA Luontoselvitys

Ristijärven kunta. KUOREJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA Luontoselvitys Ristijärven kunta KUOREJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA Luontoselvitys SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 3. LUONTOSELVITYS 3.1 MAAPERÄ JA GEOMORFOLOGIA 3.2 VESISTÖT JA VESIALUEET 3.3

Lisätiedot

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys Hollolan kunta Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys 6.8.2007 Viite 82116099-02 Tarkistanut Tarja Ojala Kirjoittanut Kaisa Torri Ramboll Terveystie 2 FI-15870 Hollola Finland Puhelin:

Lisätiedot

Luontoselvityksen lisäosa

Luontoselvityksen lisäosa Luontoselvityksen lisäosa Sodankylän asemakaavan laajennusalue, urheilupuisto. Teuvo Pääkkölä Airix Ympäristö Oy Sisällysluettelo Johdanto... 3 2. Uhanalaiset lajit ja perinnebiotoopit... 4 3. Luontotyypit...

Lisätiedot

PIISPAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Kylmäniemi Luontoselvitys

PIISPAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Kylmäniemi Luontoselvitys 201213 PIISPAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Kylmäniemi Luontoselvitys EKOTONI KY KIMMOKAAVA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 3. LUONTOSELVITYS 3.1 KALLIO- JA MAAPERÄ

Lisätiedot

Kuhmon kaupunki. Sääskenniemen ranta-asemakaava. luontoselvitys

Kuhmon kaupunki. Sääskenniemen ranta-asemakaava. luontoselvitys Kuhmon kaupunki 121013 Sääskenniemen ranta-asemakaava luontoselvitys KIMMOKAAVA EKOTONI KY 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 3. LUONTOSELVITYS 3.1 TOPOGRAFIA JA GEOMORFOLOGIA

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutoskohteet VAHVAJÄRVI 892-401-1-133

Rantayleiskaavan muutoskohteet VAHVAJÄRVI 892-401-1-133 Rantayleiskaavan muutoskohteet VAHVAJÄRVI 892-401-1-133 Uurainen 2016 Mia Rahinantti Sisällys 1. Taustaa... 2 2. Maastoinventointi... 2 3. Vaikutusarviointi... 3 4. Kuvia kohteesta... 4 5. Kasvillisuusluettelo...

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI MUURUVEDEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS

JUANKOSKEN KAUPUNKI MUURUVEDEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 22.5.2016 JUANKOSKEN KAUPUNKI MUURUVEDEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS EKOTONI KY JUANKOSKEN KAUPUNKI MUURUVEDEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS sisällysluettelo 1.Tausta ja tavoitteet

Lisätiedot

AVAUSKUVA (Jaakonvillakko Senecio jacobaea)

AVAUSKUVA (Jaakonvillakko Senecio jacobaea) AVAUSKUVA (Jaakonvillakko Senecio jacobaea) Iivari Koukosen valokuvakasvio Yhteensä 52 kasvia. Kuvaukset tehty 29.7-5.8.2015 mammalan maisemissa Heinolan Lusissa, sekä Marjoniemen mökillä Kasvien tunnistamisessa

Lisätiedot

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Maanmittauspalvelu Puttonen Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Petri Parkko 31.5.2013 1. Taustoja Savonlinnan Matarmäelle (kartta 1) on suunniteltu kallion louhintaa, jonka suunnittelua varten tarvittiin

Lisätiedot

EPAALAN-KUULIALAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 2009

EPAALAN-KUULIALAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 2009 Pälkäneen kunta Keskustie 1 36600 PÄLKÄNE EPAALAN-KUULIALAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 2009 Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net SISÄLLYS TYÖN TAUSTAA 2 ALUEEN

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 18.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 362 ja 3622 kevyen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Harjut ja kalliot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Harjut ja kalliot Harjut ja kalliot 52. Sotavallan harju Pinta-ala: Kylä: Omistaja: Status Metso soveltuvuus: 10,7 ha Sotavalta Yksityinen Arvokas harjualue, Pohjavesialue, Opetuskohde, Arvokas luontokohde Kyllä Merkittävä

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015

RANTA-ASEMAKAAVAN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015 PARAINEN. KIRJAIS RANTA-ASEMAKAAVAN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 205 Maanmittari Oy Öhman/Mikko Siitonen 205 JOHDANTO Selvitysalue sijaitsee Paraisten saaristossa, Nauvon Kirjaisissa. Selvitysalueeseen kuuluu

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA : KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... 2 3 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ... 3 4 ARVOKKAAT

Lisätiedot

Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010

Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010 Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010 Ari Parviainen Johdanto Selvitysalue sijaitsee Pohjois-Karjalassa Joensuun kaupungin kyljessä sen pohjoispuolella (Kartta 1). Tämä linnustoselvitys

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Jalopuumetsät (LSL 29 ) 17. Helininlahden jalopuumetsikkö

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Jalopuumetsät (LSL 29 ) 17. Helininlahden jalopuumetsikkö Jalopuumetsät (LSL 29 ) 17. Helininlahden jalopuumetsikkö Pinta-ala: 4,7 ha Kylä: Kuokkala Omistaja: Yksityinen, Lempäälän kunta Status: Luonnonsuojelualue LSL, Arvokas luontokohde Metso soveltuvuus: -

Lisätiedot

LUONTOKARTOITUS Kartoituksen teki Kristiina Peltomaa luontokartoittaja (eat). Työ tehtiin elokuussa 2014

LUONTOKARTOITUS Kartoituksen teki Kristiina Peltomaa luontokartoittaja (eat). Työ tehtiin elokuussa 2014 LUONTOKARTOITUS Kartoituksen teki Kristiina Peltomaa luontokartoittaja (eat). Työ tehtiin elokuussa 2014 Venesjärvi 3:145 Kuvio 1 Mustikkatyyppi (MT) Pääpuulajina tukkipuukokoinen mänty seassa kuusta.

Lisätiedot

Hämeenlinnan Halminlahden tilojen RN:o 2:56 ja 2:76 luontoselvitys

Hämeenlinnan Halminlahden tilojen RN:o 2:56 ja 2:76 luontoselvitys 2015 Hämeenlinnan Halminlahden tilojen RN:o 2:56 ja 2:76 luontoselvitys Petri Parkko 18.9.2015 1 1. Taustoja Ympäristönsuunnittelu Oy on kaavoittamassa Hämeenlinnan (Hauho) Pyhäjärven Halminlahden tilalle

Lisätiedot

ISO-VIITAJÄRVI ranta-asemakaavan muutos ja laajennus luontoselvitys

ISO-VIITAJÄRVI ranta-asemakaavan muutos ja laajennus luontoselvitys 1 ISO-VIITAJÄRVI ranta-asemakaavan muutos ja laajennus luontoselvitys Ekotoni Ky KimmoKaava 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 3. LUONTOSELVITYS 3.1 TOPOGRAFIA JA GEOMORFOLOGIA

Lisätiedot

Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012:

Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012: Savonlinnan kaupunki Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012: Riihisaari, Naistenlahdentie ja Rajalahti Petri Parkko 24.9.2012 1. Selvityksen taustoja Savonlinnan kaupunki tarvitsee

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Äänekosken Paadenlahden suunnittelualueen luontoarvojen. Suomen Luontotieto Oy 19/2010 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy. Äänekosken Paadenlahden suunnittelualueen luontoarvojen. Suomen Luontotieto Oy 19/2010 Jyrki Oja, Satu Oja Äänekosken Paadenlahden suunnittelualueen luontoarvojen perusselvitys Valkolehdokki on Luonnonsuojelulailla rauhoitettu Suomen Luontotieto Oy 19/2010 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Tutkimusalue...

Lisätiedot

HATTULAN KUNTA KETTUMÄEN ASEMAKAAVAN 2. LAAJENNUS LUONTOSELVITYS 21454YK

HATTULAN KUNTA KETTUMÄEN ASEMAKAAVAN 2. LAAJENNUS LUONTOSELVITYS 21454YK HATTULAN KUNTA KETTUMÄEN ASEMAKAAVAN 2. LAAJENNUS LUONTOSELVITYS 21454YK Air-Ix Ympäristö Oy 13.10.2005 Sanna Tolonen Kettumäen asemakaavan 2. laajennus 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 2 MAISEMA 3 3 MAA-

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Luontoselvitys Työ: 26016 Turku, 02.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.fmcgroup.fi

Lisätiedot

UPM SUOMUSSALMEN KUNTA. Naamankajärven ranta-asemakaava luontoselvitys KIMMOKAAVA EKOTONI KY

UPM SUOMUSSALMEN KUNTA. Naamankajärven ranta-asemakaava luontoselvitys KIMMOKAAVA EKOTONI KY UPM SUOMUSSALMEN KUNTA Naamankajärven ranta-asemakaava luontoselvitys KIMMOKAAVA EKOTONI KY 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 3. LUONTOSELVITYS 3.1 TOPOGRAFIA JA GEOMORFOLOGIA

Lisätiedot

SÄRKIVAARAN RANTAKAAVAN MUUTOS KOVALAMPI PUDASJÄRVEN KAUPUNKI LUONTOSELVITYS

SÄRKIVAARAN RANTAKAAVAN MUUTOS KOVALAMPI PUDASJÄRVEN KAUPUNKI LUONTOSELVITYS SÄRKIVAARAN RANTAKAAVAN MUUTOS KOVALAMPI PUDASJÄRVEN KAUPUNKI LUONTOSELVITYS KIMMOKAAVA EKOTONI KY 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 3. LUONTOSELVITYS KALLIO- JA MAAPERÄ

Lisätiedot

Kartoituksessa alueelta pyrittiin kiinnittämään erityistä huomiota: Luonnonsuojelulain 29 mukaiset suojellut luontotyypit.

Kartoituksessa alueelta pyrittiin kiinnittämään erityistä huomiota: Luonnonsuojelulain 29 mukaiset suojellut luontotyypit. 1 TAIVASSALON KUNTA HAKKENPÄÄ luontoselvitys Väänänen 1. Tausta ja tavoitteet Suunnittelualue sijaitsee Taivassalon kunnassa Hakkenpään niemen alueella. Luontoselvityksen tavoitteena on ollut hankkia tietoja

Lisätiedot

KOLMENKULMAN LAAJENNUSALUEEN LUONTOSELVITYS Nokia 2017

KOLMENKULMAN LAAJENNUSALUEEN LUONTOSELVITYS Nokia 2017 Nokian kaupunki Kaupunkikehityspalvelut Harjukatu 21 37100 NOKIA KOLMENKULMAN LAAJENNUSALUEEN LUONTOSELVITYS Nokia 2017 LUONTOSELVITYS M. RANTA Hautaantie 295 38120 SASTAMALA p. 050-5651584 /miraranta@hotmail.fi

Lisätiedot

Vammalan Vehmaisten kylän KUKKURIN LUONTOSELVITYS 31.8.2004

Vammalan Vehmaisten kylän KUKKURIN LUONTOSELVITYS 31.8.2004 LIITE 4 Vammalan kaupunki Kukkurin kaavaselostus liite 1 Yhdyskuntasuunnittelu PL 23 38201 VAMMALA Vammalan Vehmaisten kylän KUKKURIN LUONTOSELVITYS 31.8.2004 Tmi Mira Ranta Karkunkyläntie 179 38140 KÄRPPÄLÄ

Lisätiedot

Liite 3. Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä tavattujen huomionarvoisten lintulajien kuvaukset

Liite 3. Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä tavattujen huomionarvoisten lintulajien kuvaukset Liite 3. Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä tavattujen huomionarvoisten lintulajien kuvaukset Liitteessä käytettyjen lyhenteiden selitykset: VU=vaarantunut, RT=alueellisesti uhanalainen NT=silmälläpidetävä,

Lisätiedot

Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero

Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero LINTUHAVAINNOT 1999 ALKAEN 1999 Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero 30.3. Varis Salon keskusta 1 5.4. Käpytikka Halikonlahti/Salo 2 5.4. Peippo Halikonlahti/Salo 3 5.4. Fasaani Halikonlahti/Salo

Lisätiedot

Virrat KOULUKESKUKSEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN LUONTOSELVITYS

Virrat KOULUKESKUKSEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN LUONTOSELVITYS Aallokas Oy 26.6.2017 Y-tunnus 2678475-5 Virrat KOULUKESKUKSEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN LUONTOSELVITYS 1. Menetelmät 1.1. Selvitetyt luontoarvot Luontoselvityksen tarkoitus oli löytää tutkimusalueelta luontokohteet,

Lisätiedot

Laji Onkalo Halmekangas Leipiö Karsikko Biotooppi Laulujoutsen (Cygnus cygnus) Tavi (Anas crecca) Tukkasotka (Aythya fuligula)

Laji Onkalo Halmekangas Leipiö Karsikko Biotooppi Laulujoutsen (Cygnus cygnus) Tavi (Anas crecca) Tukkasotka (Aythya fuligula) Liite 3.1 LIITE 3.1. Simon tuulivoimapuistojen hankealueiden pesimälinnustoselvityksissä havaitut lajit. Pesimävarmuusindeksit hankealueittain: V = varma, T = todennäköinen, M = mahdollinen ja h = havaittu

Lisätiedot

ANJALANKOSKEN KYYNELMYKSENJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA- ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2002 Maanomistustilanne korjattu 12.2.2009

ANJALANKOSKEN KYYNELMYKSENJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA- ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2002 Maanomistustilanne korjattu 12.2.2009 Liite 1 ANJALANKOSKEN KYYNELMYKSENJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA- ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2002 Maanomistustilanne korjattu 12.2.2009 1. SELVITYSALUE JA TAVOITTEET Selvitysalue käsittää Kouvolaan yhdistyneen,

Lisätiedot

9M Vapo Oy; Iljansuon linnustoselvitys, Ilomantsi Liite 1. Iljansuon linnustoselvityksen selvitysalueen sijainti.

9M Vapo Oy; Iljansuon linnustoselvitys, Ilomantsi Liite 1. Iljansuon linnustoselvityksen selvitysalueen sijainti. 9M609216 Vapo Oy; Iljansuon linnustoselvitys, Ilomantsi Liite 1 Iljansuon linnustoselvityksen selvitysalueen sijainti. Liite 2. Linnustollisesti arvokkaimmat alueet 0 1 1:30 000 2 km Liite 3. Kevätmuuttolaskennan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN

YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Tutkimusalue... 4 Tutkimusmenetelmät...

Lisätiedot

Pälkäneen Laitikkalan kylän KATAJAN TILAN LUONTOSELVITYS (Kyllönsuu , Kataja ja Ainola )

Pälkäneen Laitikkalan kylän KATAJAN TILAN LUONTOSELVITYS (Kyllönsuu , Kataja ja Ainola ) Pälkäneen Laitikkalan kylän KATAJAN TILAN LUONTOSELVITYS (Kyllönsuu 635-417-3-28, Kataja 635-417-3-34 ja Ainola 935-417-3-26) Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 TUTKIMUSALUEEN

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUYKSIKÖN JULKAISUJA 1/2018. Markluhdanlahden pesimälinnustoselvitys Pekka Rintamäki

NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUYKSIKÖN JULKAISUJA 1/2018. Markluhdanlahden pesimälinnustoselvitys Pekka Rintamäki NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUYKSIKÖN JULKAISUJA 1/2018 Markluhdanlahden pesimälinnustoselvitys 2018 Pekka Rintamäki 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä... 5 2. Johdanto... 6 3. Tutkimusalue ja menetelmät...

Lisätiedot

SIIRTOLAPUUTARHAN LUONTOSELVITYS

SIIRTOLAPUUTARHAN LUONTOSELVITYS SIIRTOLAPUUTARHAN LUONTOSELVITYS SEINÄJOEN KAUPUNKI 2018 1. YLEISTÄ Tämän maastokatselmuksen tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö kartassa 1 kuvatulla alueella sellaisia luontoarvoja, että ne olisi

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Pekka Routasuo Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 17.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 3501 ja 14535 kevyen

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Juurusvesi-Kuuslahti yleiskaava-alueen luonto- ja maisemaselvitys

SIILINJÄRVEN KUNTA. Juurusvesi-Kuuslahti yleiskaava-alueen luonto- ja maisemaselvitys SIILINJÄRVEN KUNTA Juurusvesi-Kuuslahti yleiskaava-alueen luonto- ja maisemaselvitys Kaavaharju Ekotoni Ky Maisema-arkkitehtitoimisto Väyrynen 26.2.2015 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA JA TAVOITTEET 2. LUONTOSELVITYS

Lisätiedot

Siirin ja Mykkäsen kasvillisuuskartoituksia kesällä 2011 Luonnos

Siirin ja Mykkäsen kasvillisuuskartoituksia kesällä 2011 Luonnos Siirin ja Mykkäsen kasvillisuuskartoituksia kesällä 2011 Luonnos Heli Jutila Mykkäsen alue Kohteeseen tutustuttiin 17.9.2011. Mykkäsenvuoren (Jutila ym. 2000; kuvio 55; nyt 102) avokalliomäellä on mäntyvaltaista

Lisätiedot

338. Vaara-Kainuun kansallispuistoesityksen suojelemattomat kohteet luonnonpuiston koillispuolisia alueita lukuun ottamatta (Hyrynsalmi, Puolanka)

338. Vaara-Kainuun kansallispuistoesityksen suojelemattomat kohteet luonnonpuiston koillispuolisia alueita lukuun ottamatta (Hyrynsalmi, Puolanka) Kansallisomaisuus turvaan valtion omistamia suojelunarvoisia metsä- ja suoalueita WWF Suomi, Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace ja BirdLife Suomi 2012 wwf.fi/metsat 338. Vaara-Kainuun

Lisätiedot

SUUNNITTELUKOHTEIDEN LUONTOTYYPPI- JA LIITO-ORAVASELVITYS

SUUNNITTELUKOHTEIDEN LUONTOTYYPPI- JA LIITO-ORAVASELVITYS KEURUUN-MULTIAN SUUNNITTELUKOHTEIDEN LUONTOTYYPPI- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2013 SAARIJÄRVEN YM. VESISTÖJEN Alueilla ei esiinny liito-oravia Suomen Luontotieto Oy 9/2014 Jyrki Matikainen ja Tikli Matikainen

Lisätiedot

SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi

SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi 17.1.2013 Willitys tmi Marjo Lindberg Sisältö Selvitysalueen sijainti 3 Yleistä 3 Menetelmät 3 Sysivuoren luonto, yleistä 3 Kartta 4 Kuvaukset Sysivuoren luonnosta

Lisätiedot

Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011

Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 Akaan kaupunki Maankäyttö- ja kaavoitusyksikkö PL 34 37801 TOIJALA Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 Tmi Mira Ranta Isorainiontie 8 38120 SASTAMALA p. 050-5651584

Lisätiedot

PYHÄJOEN LUONTOSELVITYS 16USP0052.BA723M 31.1.2012. PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoen keskustan osayleiskaavan luontoselvitys

PYHÄJOEN LUONTOSELVITYS 16USP0052.BA723M 31.1.2012. PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoen keskustan osayleiskaavan luontoselvitys PYHÄJOEN LUONTOSELVITYS 16USP0052.BA723M 31.1.2012 PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoen keskustan osayleiskaavan luontoselvitys 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää

Lisätiedot

Monimuotoisuudelle tärkeät suoelinympäristöt

Monimuotoisuudelle tärkeät suoelinympäristöt Monimuotoisuudelle tärkeät suoelinympäristöt Metsäkeskus 2014 Monimuotoisuudelle tärkeät suoelinympäristöt 2014 { 2 } Metsälaki Metsälaissa on lueteltu joukko suojeltuja elinympäristöjä, jotka ovat monimuotoisuuden

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS SATAMONMÄKI-JÄNISKALLIO

LUONTOSELVITYS SATAMONMÄKI-JÄNISKALLIO LUONTOSELVITYS SATAMONMÄKI-JÄNISKALLIO SEINÄJOEN KAUPUNKI 2015 LUONTOSELVITYS 1. YLEISTÄ Tämän luontoselvityksen tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö Seinäjoen kaupungissa Satamonmäen ja Jäniskallion

Lisätiedot

Luontoselvitys Riihimäen Arolammen eteläisestä kehätievaihtoehdosta

Luontoselvitys Riihimäen Arolammen eteläisestä kehätievaihtoehdosta Luontoselvitys Riihimäen Arolammen eteläisestä kehätievaihtoehdosta Timo Metsänen ja Evita Reitti Luontoselvitys Metsänen Myllypohjankatu 11 15300 Lahti 2 1 JOHDANTO... 3 2 MENETELMÄT... 3 3 ALUEEN YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Tmi Marko Vauhkonen, Heinola 20.9.2009 ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO

Lisätiedot

Pyhtään kunta. Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011

Pyhtään kunta. Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011 Pyhtään kunta Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011 Petri Parkko 2.12.2011 1. Selvityksen taustoja Keihässalmen satama-alueen ja sen ympäristön kehittämistä varten tarvittiin tietoja

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä 1 Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Eteläranta 4 Niskanselän etelärannalla havaitut lajit ja arvioidut parimäärät/reviirit 5 Etelärannalla

Lisätiedot

Päivämäärä 29.10.2012 NÄSEN KARTANON TUULIVOIMAHANKKEEN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET JA RAKENTAMIS- ALUEIDEN KUVAUKSET

Päivämäärä 29.10.2012 NÄSEN KARTANON TUULIVOIMAHANKKEEN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET JA RAKENTAMIS- ALUEIDEN KUVAUKSET Päivämäärä 29.10.2012 NÄSEN KARTANON TUULIVOIMAHANKKEEN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET JA RAKENTAMIS- ALUEIDEN KUVAUKSET SISÄLTÖ 1. Johdanto 1 2. Luonnonympäristön yleispiirteet ja arvokkaat luontokohteet 1 2.1

Lisätiedot

1. Yleistä. Hannu Tuomisto FM

1. Yleistä. Hannu Tuomisto FM ALAKYLÄN LUONTOSELVITYS SEINÄJOEN KAUPUNKI 2018 1. Yleistä Tämän luontoinventoinnin tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö Seinäjoen kaupungin Alakylässä, kartassa 1 rajatulla alueella, sellaisia luontoarvoja,

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA TARKISTUS, NISULAN ALUE TÄYDENNYS LUONTOARVIOINTIIN LIITE 5. Vastaanottaja Kuortaneen kunta. Asiakirjatyyppi Raportti

KUORTANEEN KUNTA TARKISTUS, NISULAN ALUE TÄYDENNYS LUONTOARVIOINTIIN LIITE 5. Vastaanottaja Kuortaneen kunta. Asiakirjatyyppi Raportti LIITE 5 Vastaanottaja Kuortaneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.9.2015 Viite 1510020028 KUORTANEEN KUNTA LÄNSIRANNAN OSAYLEISKAAVAN TAISTUS, NISULAN ALUE TÄYDENNYS LUONTOARVIOINTIIN 1 Päivämäärä

Lisätiedot

SIPOON NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOKOHTEET

SIPOON NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOKOHTEET SIPOON NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOKOHTEET Pekka Routasuo 20.11.2012 1 JOHDANTO Tähän selvitykseen on koottu olemassa olevista luontoselvityksistä ja ympäristöhallinnon OIVA-tietokannasta sekä

Lisätiedot

Koodi FI 130 0908. Kunta. Sodankylä. Pelkosenniemi, Kemijärvi. Pinta-ala. 14 325 ha. Aluetyyppi. SPA (sisältää SCI:n)

Koodi FI 130 0908. Kunta. Sodankylä. Pelkosenniemi, Kemijärvi. Pinta-ala. 14 325 ha. Aluetyyppi. SPA (sisältää SCI:n) Pyhä-Luosto Koodi FI 130 0908 Kunta Sodankylä. Pelkosenniemi, Kemijärvi Pinta-ala 14 325 ha Aluetyyppi SPA (sisältää SCI:n) Pelkosenniemen Natura 2000 -kohteet 3 / Pyhätunturin kansallispuisto 9 / Pyhä-Luosto

Lisätiedot

MT 369 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI

MT 369 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI MT 369 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI Pekka Routasuo 6.2.2012 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT... 2 3 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Äänekosken Hirvaskankaan tiehankkeeseen liittyvä. Suomen Luontotieto Oy 12/2011 Jyrki Oja

Suomen Luontotieto Oy. Äänekosken Hirvaskankaan tiehankkeeseen liittyvä. Suomen Luontotieto Oy 12/2011 Jyrki Oja Äänekosken Hirvaskankaan tiehankkeeseen liittyvä uhanalaisen putkilokasvilajiston selvitys 2011 Purolitukkaa kasvaa Kylmäpuron ylityskohdassa Suomen Luontotieto Oy 12/2011 Jyrki Oja Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

KITKANMUTKAN RANTA-ASEMAKAAVA Käylä Kuusamon kaupunki

KITKANMUTKAN RANTA-ASEMAKAAVA Käylä Kuusamon kaupunki 110317 KITKANMUTKAN RANTA-ASEMAKAAVA Käylä Kuusamon kaupunki EKOTONI KY KIMMOKAAVA KITKANMUTKAN RANTA-ASEMAKAAVA Käylä Kuusamon kaupunki LUONTOSELVITYKSEN TAUSTA GEOLOGIA JA GEOMORFOLOGIA KASVILLISUUS

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutoskohteet MARJONIEMI

Rantayleiskaavan muutoskohteet MARJONIEMI Rantayleiskaavan muutoskohteet MARJONIEMI 892-405-1-123 Uurainen 2016 Mia Rahinantti Sisällys 1. Taustaa... 2 2. Maastoinventointi... 2 3. Vaikutusarviointi... 3 4. Kuvia kohteesta... 3 5. Kasvillisuusluettelo...

Lisätiedot

JÄRVELÄN KOSTEIKON LINNUSTO 2013

JÄRVELÄN KOSTEIKON LINNUSTO 2013 JÄRVELÄN KOSTEIKON LINNUSTO 2013 Ympäristökonsultointi Jynx Oy Kaarinan kaupungin rakennuttama lintulava on hyvin suosittu retkeilykohde. Kuva: Jynx Oy. Johdanto Kaarinan kaupunki tilasi loppuvuodesta

Lisätiedot

Matalan ranta-asemakaava Luontoselvitys 2014, täydennys 2015 Antti Karlin Yleistä Luontoselvitys on tehty käymällä Matalan ranta-asemakaavassa oleva venevalkaman alue maastossa läpi kesällä syksyllä 2014

Lisätiedot

Hämäläntien pökkelömetsä (Pateniemessä)

Hämäläntien pökkelömetsä (Pateniemessä) KAUPUNKILUONNON HAVAINNOINTIPISTE Hämäläntien pökkelömetsä (Pateniemessä) Sijainti: Hämäläntien päästä lähtee polku merenrantaan. Kulkiessasi rantaan päin oikealle jää kuusimetsää. Käänny jollekin kuusivaltaiseen

Lisätiedot

KIIMASSUON TUULI- PUISTO TÄYDENTÄVÄ LUON- TOSELVITYS

KIIMASSUON TUULI- PUISTO TÄYDENTÄVÄ LUON- TOSELVITYS Vastaanottaja Voimavapriikki Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 7.9.2012 KIIMASSUON TUULI- PUISTO TÄYDENTÄVÄ LUON- TOSELVITYS KIIMASSUON TUULIPUISTO TÄYDENTÄVÄ LUONTOSELVITYS Tarkastus Päivämäärä 07/09/2012

Lisätiedot

LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset.

LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset. LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset. Voimala 1 Alueella kasvaa nuorta ja varttuvaa kalliomännikköä. Sekapuuna kasvaa hieman kuusta

Lisätiedot

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS. Pekka Routasuo

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS. Pekka Routasuo KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS Pekka Routasuo 30.12.2011 KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNKI VIRKKULAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Porontiman Pitkälahti Pikku-Porontiman Paloniemi

KUUSAMON KAUPUNKI VIRKKULAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Porontiman Pitkälahti Pikku-Porontiman Paloniemi 1 KUUSAMON KAUPUNKI VIRKKULAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Porontiman Pitkälahti Pikku-Porontiman Paloniemi luontoselvitys Ekotoni Ky Kimmokaava 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT

Lisätiedot

Jollaksen rämeen hoito- ja käyttösuunnitelma. Markku Koskinen ja Jyri Mikkola

Jollaksen rämeen hoito- ja käyttösuunnitelma. Markku Koskinen ja Jyri Mikkola Jollaksen rämeen hoito- ja käyttösuunnitelma Markku Koskinen ja Jyri Mikkola Sisältö 1 Johdanto 1 2 Maanomistus- ja suojelutilanne 1 3 Menetelmät 1 4 Alueen kuvaus 1 4.1 Hydrologinen tila.............................

Lisätiedot

Tuusulan Rantamo-Seittelin linnusto

Tuusulan Rantamo-Seittelin linnusto Tuusulan Rantamo-Seittelin linnusto Markku Mikkola-Roos Suomen ympäristökeskus Kuva: Tero Taponen Kosteikkoluontotyyppien jakautuminen uhanalaisuusluokkiin (koko maa) 100 % 10 12 21 17 70 14 n 90 % 80

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS 16X173577 30.9.2013 26.6.2014

LUONTOSELVITYS 16X173577 30.9.2013 26.6.2014 LUONTOSELVITYS 16X173577 30.9.2013 26.6.2014 RAAHEN KAUPUNKI Tokolanperän kaavarungon ja asemakaavan luontoselvitys v. 2013-2014 1 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 KASVILLISUUS 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Uhanalaiset

Lisätiedot

Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011. Ari Parviainen

Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011. Ari Parviainen Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Polvijärvi 4 Liippilammit Pitkälampi 5 Tammalammit 5 Mässänlammit 5 Kannusjärvi 7 Kokkoselkä

Lisätiedot

KALAJOKI PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN HIEKKASÄRKKIEN ALUEELLA 2012 - KESKUSKARIN RANTA JA KESÄRANTA

KALAJOKI PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN HIEKKASÄRKKIEN ALUEELLA 2012 - KESKUSKARIN RANTA JA KESÄRANTA Tilaaja Kalajoki Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 15.1.2013 Viite 82143508 KALAJOKI PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN HIEKKASÄRKKIEN ALUEELLA 2012 - KESKUSKARIN RANTA JA KESÄRANTA KALAJOKI PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Lisätiedot

Teernijärvi (Nokia) rantakaava

Teernijärvi (Nokia) rantakaava RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUSLIITTEET 2.12.2015 Biologitoimisto Jari Venetvaara Ky LIITE 3 Karrakuja 6, 66400 LAIHIA gsm 0405145359 jari.venetvaara@svk.fi www.venetvaara.fi Teernijärvi (Nokia) rantakaava

Lisätiedot

UPM OYJ TAMMELAN PÄÄJÄRVI LUONTOSELVITYKSEN TARKISTUS

UPM OYJ TAMMELAN PÄÄJÄRVI LUONTOSELVITYKSEN TARKISTUS UPM OYJ TAMMELAN PÄÄJÄRVI LUONTOSELVITYKSEN TARKISTUS UPM OYJ TAMMELAN PÄÄJÄRVI LUONTOSELVITYKSEN TARKISTUS 29.4 2012 Eräitä tarkistuksia Maastotarkistukset Syksyllä 2011 (19.9) ja keväällä 2012 suoritettiin

Lisätiedot

Luontoselvitys Kotkansiipi Jukolantie 9 A 1 45200 KOUVOLA petri.parkko@kotkansiipi.fi

Luontoselvitys Kotkansiipi Jukolantie 9 A 1 45200 KOUVOLA petri.parkko@kotkansiipi.fi Luontoselvitys Kotkansiipi Jukolantie 9 A 1 45200 KOUVOLA petri.parkko@kotkansiipi.fi 28.5.2007 1. Yleistä...1 2. Tutkimusmenetelmät...2 3. Räskin-Syvälahdenpohjan vesi- ja rantalinnusto 2007...3 4. Soininlaakson

Lisätiedot

Korpilahden kunta Lapinjärven ranta-asemakaava

Korpilahden kunta Lapinjärven ranta-asemakaava Raportti 67080546.ABT 5.11.2008 Korpilahden kunta Lapinjärven ranta-asemakaava Luontoselvitys 1 Yhteenveto Tämä ympäristöselvitys on tehty Korpilahden kunnassa sijaitsevalle Lapinjärven alueelle ranta-asemakaavaa

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2033 Kalliojärvi-Pitkäjärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2033 Kalliojärvi-Pitkäjärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 2033 Kalliojärvi-Pitkäjärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Sijainti Kalliojärven Pitkäjärven alue sijaitsee Ylöjärven Kurussa. Alue

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNKI Kantojärven saunakulttuurikeskus LUONTOSELVITYS

KUUSAMON KAUPUNKI Kantojärven saunakulttuurikeskus LUONTOSELVITYS 1 Raportti 16.12.2010, 15.9.2015 KUUSAMON KAUPUNKI Kantojärven saunakulttuurikeskus LUONTOSELVITYS EKOTONI KY KIMMOKAAVA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 3. LUONTOSELVITYS

Lisätiedot

TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE 14.9.2015. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE 14.9.2015. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 MENELMÄT... 2 3 MAAPERÄ... 3 4 VESISTÖT JA POHJAVEDET... 4 5 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

9M VAPO OY ENERGIA. Jako-Muuraissuon tervaleppäkorpien kasvillisuusselvitys

9M VAPO OY ENERGIA. Jako-Muuraissuon tervaleppäkorpien kasvillisuusselvitys 17.12.2003 VAPO OY ENERGIA FM Sari Ylitulkkila SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUS JA KASVISTO... 1 2.1 Kasvillisuusselvityksen toteutustapa... 1 2.2 Selvityksen tulokset... 1 Pirttiselän pohjoisreunan

Lisätiedot