SIPOON HANSAKSEN ASEMAKAAVA- ALUEEN LUONTOSELVITYS 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIPOON HANSAKSEN ASEMAKAAVA- ALUEEN LUONTOSELVITYS 2007"

Transkriptio

1 SIPOON HANSAKSEN ASEMAKAAVA- ALUEEN LUONTOSELVITYS 2007 Rauno Yrjölä Sirkka Virrankoski Ympäristötutkimus Yrjölä Oy

2 Sipoon kunta Kaavoittaja Heidi Saaristo PL SIPOO 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto Tutkimusalue Kasvillisuus Liito-oravaselvitys Linnustoselvitys Suositukset Kirjallisuus Johdanto Hansaken asemakaava-alueen laajennusosalla tehtiin luontoselvitykset kevään ja kesän aikana vuonna Alueelta selvitettiin kasvillisuus, linnusto, liito-oravan esiintyminen, sekä suojelun ja virkistyskäytön kannalta tärkeät luontotyypit. Muita eliöryhmiä ei selvitetty. Alueelta on tietoja jo vuodelta 2006, jolloin eteläpuolella oleva Hansaksen asutuksen ympäristö kartoitettiin. Näitä tietoja on käytetty hyväksi mm. kasvillisuuden kuvauksessa, sillä useat selvitysalueiden rajalla olevat kasvillisuuskuviot ovat yhteisiä molempien vuosien kartoitusalueille. Myös liito-oravat selvitettiin vuonna 2006, alue tarkistettiin uudelleen vuonna Tutkimuksen havaintoja on verrattu Euroopan unionin luonto- ja lintudirektiiviin, sekä Suomen luonnonsuojelulaissa, metsälaissa ja vesilaissa määriteltyihin arvoihin (Ympäristösäädökset 2004). Natura 2000 luontotyyppien ja metsälain mukaisten tyyppien määrittelyssä käytettiin Natura 2000 luontotyyppiopasta (Airaksinen ja Karttunen 2000) sekä Metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt teosta (Meriluoto ja Soininen 1998). Lajien uhanalaisuutta on arvioitu Suomen uhanalaisten lajien seurantaryhmän raportin mukaisesti (Rassi ym. 2001). Sipoon kunnan puolelta työtä on ohjannut kaavoittaja Heidi Saaristo. Ympäristötutkimus Yrjölä Oy:ssä työn ovat tehneet Rauno Yrjölä (kasvit, linnut, liito-orava) ja Sirkka Virrankoski (liito-orava). 3

4 2 Tutkimusalue Tutkimusalue sijaitsee Hansaksen pohjoisreunalla. Pohjoisesta alueen rajasi voimalinja, idästä Mörkträskintie ja eteläpuolella asutusalue. Alueen rajaus käy ilmi kuvasta 1. Tutkitun alueen pinta-ala oli yhteensä noin 26 hehtaaria. 3 Kasvillisuus Tavoitteena oli paikantaa luonnonsuojelullisesti sekä virkistyskäytön kannalta merkittävät luontotyypit ja luontoaluekokonaisuudet, sekä uhanalaisten, silmälläpidettävien, vaarantuneiden, alueellisesti uhanalaisten ja luontodirektiivin liitteissä II ja IV mainittujen putkilokasvilajien esiintymät. Alueilta selvitettiin koko putkilokasvilajisto ja tehtiin kasvillisuustyyppeihin perustuva kasvillisuuskuviointi. Kartoitus tehtiin kesällä 2007 toukokuun lopun ja elokuun alun välillä. Kasvillisuuskuvioista kuvaillaan pääluontotyyppi, tyypillisiä lajeja sekä mahdolliset harvalukuiset lajit. Myös hakkuuita ja hydrologiasta on mainintoja. Kasvillisuutta ei kartoitettu pihoilta tai yksityistalojen välittömästä läheisyydestä. Putkilokasvilajiston selvittämisessä keskityttiin luonnonvaraisiin lajeihin. Määrityksessä käytettiin apuna Hämet-Ahti ym. (1998) ja sekä Mossbergin ja Stenbergin (2005) kasvioita. Kasvillisuuskuviot on rajattu kartalle (kuva 1). Kasvillisuuden luokittelussa lähtökohtana oli Toivosen ja Leivon (2001) jaottelu. Kuva 1. Hansaksen asemakaavamuutoksen kasvillisuuskuviointi. 4

5 Alueen itäreunassa, aivan Mörkträskin tien varressa, solisee Mörkträskin laskupuro. Puron ja tienvarren metsä on pääosin keski-ikäistä tuoreen kankaan kuusikkoa, jossa on myös lehtomaisia piirteitä (4). Tien varressa kasvaa mesiangevoa, karpunputkea ja maitohorsmaa. Kuusten seassa on muutama pieni pähkinäpensaan taimi. Pohjakerroksessa kasvaa sinivuokkoa ja metsäorvokkia. Puron poikki kulkee vanha silta, joka ilmeisesti on padottanut yläjuoksun puolta. Sinne on syntynyt tervaleppäkorpi (1), jossa pohjakerroksessa on runsaasti suurruohoja ja heiniä. Lajistoon kuuluvat mm. metsä- ja viitakastikka, tesma, rantapalpalkko, pikkuvesitähti, ratamosarpio, vehka, kurjenmiekka, kurjenjalka, ranta-alpi, ojasorsimo, suoputki, korpikaisla, myrkkykeiso, rantayrtti ja ojaleinikki. Puusto on tervelppää sekä hieskoivuja, myös virpa- ja mustuvapajua. Keskikokoisia terveleppiä on alueella yli kaksikymmentä. Vaikka alue on osin varmasti muuntunut mm. sähkölinjan läheisyyden takia, on se mielestäni edelleen luokiteltavissa tervaleppäkorveksi. Alue tulisi suojella luonnonsuojelulain 29 mukaisena arvokkaana luontotyyppinä. Kuva 2. Kosteaa suurruohokasvillisuutta tervaleppäkorvessa. Sillasta alajuoksulle puro on vuolaampi ja se luikertelee notkon pohjalla kivein ja mättäiden välissä. Puron varrella on paikoin runsaasti suuria saniaisia, hiirenporrasta ja kivikkoalvejuurta. Luontotyypiltään alue on ehkä kuusilehdon tai kuusivaltaisen lehtokorven väliltä (3). Puron varrella kasvaa ojaleinikkiä, ratamosarpiota, ojasorsimoa, myrkkykeisoa sekä hiirenporrasta, ranta-alpia, rentukkaa, luhtalemmikkiä ja kurjenmiekkaa. Puron länsireunalla on komea kalliojyrkänne, jossa kasvaa runsaasti sammalia ja mm. kallioimarretta. Jyrkänne on metsälain mukainen luontotyyppi. Alapuolella kasvaa mustikkaa, hiirenporrasta, kivikkoalvejuurta sekä suo-orvokkia. Jyrkänteen alapuolelta löytyi myös alueen ainoa isoalvejuuri. Jyrkänne ja puronympäristö tulisi säilyttää merkittävänä ympäristönä. Sen arvoa nostaa myös runsas lahopuun määrä. 5

6 Kuva 3. Mörkträskin laskupuron kuusikkoa ja sen länsipuolen kalliojyrkänne. Purolaaksosta länteen kohti Harubergeniä rinne nousee jyrkästi. Rinteen alaosa on tuoreen kankaan sekametsää (5), joka vähitellen vaihettuu kuivempaan mäntykankaaseen ja kallionlaen metsiin. Alueella on kuusta, rauduskoivuja, pihlajantaimia, pohjakerroksessa mm. lillukkaa, vadelmaa ja kivikkoalvejuurta. Rinteen alaosan metsä puron länsireunalla tulisi säilyttää suojavyöhykkeenä. Paikalta löytyi mm. kalvassara, polkusara ja jänönsara.. Lähes koko selvitysalueen pohjoisreuna, jolla voimajohto kulkee, on kuivaa, harvapuustoista kalliota. Harubergen jakautuu kahteen korkeampaan alueeseen (7 ja 8), joiden välisestä painanteesta kulkee polku. Kalliot ovat melko kuluneita ja niillä kulkee useita polkuja. Kallioiden metsä on korkeammilla kohdilla kuivahkoa mäntykangasta (6). Kallioiden rinteissä on myös jonkin verran kuusikangasta, mm. Källmossenin itäpuolen kalliorinteessä. Kallion alla kuusikko on Källmossenin reunan kuusikorpea (11). Källmossen on ojitettu, ja sähkölinjan alta sekä eteläreunalta puusto on raivattu (12). Marielundin pohjoispuolella metsää on harvennettu monin paikoin voimakkaasti ja maasto myös kohoaa: kasvillisuus on kuivahkoa mäntykangasta sekä mäntytaimikkoa ja nuorta koivikkoa. Myös vadelmaa ja kuusen taimia kasvaa yleisesti. Metsälauha, mustikka, puolukka, metsätähti ja kangasmaitikka ovat tavallisia (9). Avoimemmilla kalliokohdilla rauduskoivu ja pihlaja ovat yleisimpiä puulajeja. Seinäsammal ja kangaskarhunsammal sekä poronjäkälät ja torvijäkälät ovat runsaita (16 ja pari pientä kalliolaikkua sen itäpuolella). Maaston painanteissa on muutama pieni avosuo, saranevaa, jossa runsaimpia lajeja ovat pullosara, kurjenjal- 6

7 ka ja suovehka. Lisäksi löytyi mm. karpaloa, raatetta, jouhisaraa ja tupasvillaa. Mättäillä ja reunoilla kasvaa hieskoivuja, kuusia, mäntyjä ja virpapajuja, sekä juolukkaa ja suopursua (13 ja 14). Kuva 4. Tyypillistä kallioalueiden kasvillisuutta.kukkakasveista tavallisia ovat kanerva, puolukka, kultapiisku ja kalliohatikka. Kuvat 5. ja 6. Suokasvillisuutta. Vasemmalla juolukkaa ja suopursua, joita tavattiin sekä ojitetulta Källmossenilta että nevalaikkujen reunoilta. Oikealla on pienialainen avoin nevalaikku. 7

8 Hylättyjen peltojen (24) ruohovartiskasvillisuus koostuu mm. maitohorsmasta, ranta-alvesta, nokkosesta, nurmiröllistä ja rönsyleinikistä. Siellä täällä kasvaa myös raitoja, rauduskoivuja ja mäntyjä. Läntisimmän pellon eteläreunasta valuu pieni puro kallioiden välistä niityn reunaan (23). Puron varren kasvillisuus on lehtipuuvaltaista ja melko rehevää lehto- tai lehtomaistakasvillisuutta. Runsaina kasvavat mm. valkovuokko, kielo sekä paikoin kalliokielo. Alue on säilyttämisen arvoinen pienkohde. Peltojen ympärillä kuusi on valtapuu, mutta paikoin ovat lehtipuut, kuten koivu, haapa ja pihlaja runsaita. Myös pensaskerroksessa kasvaa lehtipuiden, esim. vaahteran, taimia. Tuoreen kangasmetsän kenttäkerroksessa kasvaa mm. käenkaalia, mustikkaa, sananjalkaa, kevätpiippoa, metsäalvejuurta, oravanmarjaa, kieloa ja valkovuokkoa (10,15,22). Lisäksi kuusivaltaisia laikkuja on alueen länsiosassa ulkoilutien varressa sekä seurojentalon pohjoispuolella (17, 28). Hansaksenkujalta alkavan ulkoilureitin varrella on entinen viljelyalue (29.), jossa korkeat heinät ja ruohot, nurmipuntarpää, nurmilauha, nurmirölli, ranta-alpi, mesiangervo, nokkonen ja maitohorsma ovat runsaita. ja Niittyalueen ja teiden reunamilta löytyi mm. syyläjuurta, särmä- ja mäkikuismaa, salo- ja sarjakeltanoita, peltovalvattia, pukinjuurta, siankärsämöä, ojakärsämöä, tahma- ja peltovillakkoa sekä ruusuruohoa. Maitohorsma, nokkonen, pietaryrtti, peltovalvatti ja karhunputki ovat loppukesällä vallitsevia. Siellä täällä kasvaa haapoja ja raitoja, terttuseljaa sekä muutama omenapuu. Ulkoilureitin varrella olevilla kallioalueilla kasvaa harvahkoa männikköä. Männyn lisäksi kallioilla kasvaa kuusia, rauduskoivuja, pihlajia ja katajia sekä puolukkaa, metsälauhaa, kalliokieloa, mäkitervakkoa, kanervaa, mustikkaa, isomaksaruohoa, mäkiarhoa ja tuoksusimaketta. (20 ja 21). Kalliot ja niiden kasvillisuus yhdessä lehtolaikun kanssa muodostavat säilyttämisenarvoisen kokonaisuuden. Kuva 7. Seurojentalon itäpuolella oleva pensoittuva niitty. 8

9 Kallioiden itä- ja länsipuolella on osin harvennettua tuoretta havu- ja lehtipuukangasta eli kansanomaisemmin sekametsää (18, 19). Samankaltaista metsää on myös aivan alueen länsireunassa, seurojentalon lähellä (30). Tyyppilajeja ovat mm. mustikka, kielo, taikinanmarja. Seurojentalon itäpuolella on jää piha-alueen ja niityn väliin lehtipuuvaltainen alue (25), jossa on mm. koivua, leppää, raitaa ja pensaina kiiltolehtipajuja ja mustuvapajuja. Alue on lähinnä niityn ja pihapiirin väliin jäävää reunametsää, jossa lehtipuut hyötyvät reunan valoisuudesta. Niityn pohjoisreunalta alkaa rehevä lehtipuuvaltainen alue, jossa kasvaa mm. suuria haapoja ja rauduskoivuja. Heti niityn pohjoispuolella (26) metsä on edustavimmillaan, pohjoisosa on ilmeisesti aiemmin ollut peltoa tai niittyä, mutta metsittynyt (27). Pohjoisreunassa alue rajoittuu pensoittuvaan niittyyn voimalinjan alla. Vadelmaa ja sarjakeltanoa on runsaasti tienvarren aukkopaikoissa. Erityisen rehevä on alueen halki kulkevan ojan varsi, myös suuret haavat tekevät alueen eteläosasta säilyttämisen arvoisen.. Alueen länsiosassakin on kallioalueita, laajin (31) on voimalinjan ja seurojentalon pihapiirin välissä. Kasvillisuus on niukkaa ja muistuttaa pohjoisosan kallioalueiden kasvillisuutta. Seurojen talon pihapiirissä ja sen laidalla on muutamia pieniä ja matalia kalliolaikkuja (32), joilla kasvaa mm. iso- ja keltamaksaruohoa, harakankelloa, rohtotädykettä sekä pukinjuurta. Puutarhakarkulaisena kallioilta löytyi mehipartaa. Pihanurmikoilla runsaita ovat mm. kylänurmikka, piharatamo, pihatatar sekä syysmaitiainen, reunoilla valkopeippi. Kuva 8. Seurojentalon pihapiiri kalliolaikkuineen. 9

10 Taulukko 1. Hansaksen asemakaava-alueiden putkilokasvilajisto kesällä 2007 Acer platanoides, vaahtera Carex pallescens, kalvassara Achillea millefolium, siankärsämö Carex rostrata, pullosara Achillea ptarmica, ojakärsämö Carex vesicaria, luhtasara Aegopodium podagraria, vuohenputki Centaurea jacea, ahdekaunokki Agrostis capillaris, nurmirölli Centaurea phrygia, nurmikaunokki Alchemilla vulgaris, piennarpoimulehti Cerastium fontanum, nurmihärkki Alisma plantago-aquatica, ratamosarpio Chelidonium majus, keltamo Alnus glutinosa, tervaleppä Chenopodium album, jauhosavikka Alnus incana, harmaaleppä Cirsium arvense, pelto-ohdake Alopecurus pratensis, nurmipuntarpää Convallaria majalis, kielo Anemone nemorosa, valkovuokko Corylus avellana, pähinäpensas Angelica sylvestris, karhunputki Crataegus grayana, aitaorapihlaja Anthoxanthum odoratum, tuoksusimake Dactylis glomerata, koiranheinä Anthriscus sylvestris, koiranputki Deschampsia cespitosa, nurmilauha Arctium tomentosum, seittitakiainen Deschampsia flexuosa, metsälauha Arenaria serpyllifolia, mäkiarho Dryopteris carthusiana, metsäalvejuuri Artemisia vulgaris, pujo Dryopteris expansa, isoalvejuuri Athyrium filix-femina, hiirenporras Dryopteris filix-mas, kivikkoalvejuuri Barbarea stricta, rantakanankaali Elymus repens, juolavehnä Barbarea vulgaris, peltokanankaali Epilobium angustifolium, maitohorsma Betula pendula, rauduskoivu Epilobium montanum, lehtohorsma Betula pubescens, hieskoivu Equisetum arvense, peltokorte Bidens tripartita, tummarusokki Equisetum fluviatile, järvikorte Calamagrostis arundinacea, metsäkastikka Equisetum sylvaticum, metsäkorte Calamagrostis canescens, viitakastikka Eriophorum vaginatum, tupasvilla Calamagrostis epigejos, hietakastikka Erophila verna, kevätkynsimö Calamagrostis purpurea, korpikastikka Erysimum cheiranthoides, peltoukonnauris Calla palustris, vehka Festuca ovina, lampaannata Callitriche palustris, pikkuvesitähti Festuca rubra, punanata Caltha palustris, rentukka Fragaria moschata, ukkomansikka Campanula patula, harakankello Fragaria vesca, ahomansikka Campanula rotundifolia, kissankello Galeopsis bifida, peltopillike Carduus crispus, kyläkarhiainen Galeopsis speciosa, kirjopillike Carex brunnescens, polkusara Galeopsis tetrahit, karheapillike Carex canescens, harmaasara Galium album, paimenmatara Carex digitata, sormisara Galium boreale, ahomatara Carex lasiocarpa, jouhisara Galium palustre, rantamatara Carex nigra, jokapaikansara Geranium sylvaticum, metsäkurjenpolvi Carex ovalis, jänönsara Geum rivale, ojakellukka 10

11 Glyceria fluitans, ojasorsimo Gnaphalium uliginosum, savijäkkärä Gymnocarpium dryopteris, metsäimarre Hepatica nobilis, sinivuokko Hieracium umbellatum, sarjakeltano Hieracium vulgatum s.lat., ahokeltanot Hypericum maculatum, särmäkuisma Hypericum perforatum, mäkikuisma Iris pseudacorus, kurjenmiekka Juncus bufonius, konnanvihvilä Juncus effusus, röyhyvihvilä Juncus filiformis, jouhivihvilä Juniperus communis, kataja Knautia arvensis, ruusuruoho Lapsana communis, linnunkaali Lathyrus pratensis, niittynätkelmä Lathyrus vernus, kevätlinnunherne Ledum palustre, suopursu Leontodon autumnalis, syysmaitiainen Linaria vulgaris, kannusruoho Linnaea borealis, vanamo Lonicera xylosteum, lehtokuusama Luzula multiflora, nurmipiippo Luzula pilosa, kevätpiippo Lychnis viscaria, mäkitervakko Lycopus europaeus, rantayrtti Lysimachia vulgaris, ranta-alpi Maianthemum bifolium, oravanmarja Malus domestica, tarhaomenapuu Matricaria matricarioides, pihasaunio Melampyrum pratense, kangasmaitikka Melampyrum sylvaticum, metsämaitikka Melica nutans, nuokkuhelmikkä Menyanthes trifoliata, raate Mycelis muralis, jänönsalaatti Myosotis arvensis, peltolemmikki Myosotis scorpioides, luhtalemmikki Orthilia secunda, nuokkutalvikki Oxalis acetosella, käenkaali, ketunleipä Paris quadrifolia, sudenmarja Peucedanum palustre, suoputki Phleum pratense, nurmitähkiö, timotei Picea abies, kuusi Pimpinella saxifraga, pukinjuuri Pinus sylvestris, mänty Plantago major, piharatamo Poa annua, kylänurmikka Poa nemoralis, lehtonurmikka Poa pratensis, niittynurmikka Polygonum aviculare, pihatatar Polygonatum odoratum, kalliokielo Polypodium vulgare, kallioimarre Populus tremula, haapa Potentilla anserina, ketohanhikki Potentilla argentea, ketohopeahanhikki Potentilla crantzii, keväthanhikki Potentilla erecta, rätvänä Potentilla norvegica, peltohanhikki Potentilla palustris, kurjenjalka Prunus padus, metsätuomi Pteridium aquilinum, sananjalka Quercus robur, tammi Ranunculus acris, niittyleinikki Ranunculus auricomus, kevätleinikki Ranunculus flammula, ojaleinikki Ranunculus repens, rönsyleinikki Rhamnus frangula, paatsama Ribes alpinum, taikinamarja Ribes nigrum, mustaherukka Rubus chamaemorus, muurain Rubus idaeus, vadelma, vattu Rubus saxatilis, lillukka Rumex acetosa, niittysuolaheinä Rumex acetosella, ahosuolaheinä Rumex longifolius, hevonhierakka Salix aurita, virpapaju Salix caprea, metsäraita Salix myrsinifolia, mustuvapaju Salix pentandra, halava Salix phylicifolia, kiiltopaju 11

12 Sambucus racemosa, terttuselja Scirpus sylvaticus, korpikaisla Scrophularia nodosa, syyläjuuri Sedum acre, keltamaksaruoho Sedum telephium, isomaksaruoho Senecio viscosus, tahmavillakko Senecio vulgaris, peltovillakko Solidago virgaurea, kultapiisku Sonchus arvensis, peltovalvatti Sorbus aucuparia, kotipihlaja Sparganium emersum, rantapalpakko Spergula arvensis, peltohatikka Spergula morisoni, kalliohatikka Stellaria graminea, heinätähtimö Stellaria holostea, kevättähtimö Stellaria longifolia, metsätähtimö Stellaria media, pihatähtimö Syringa vulgaris, pihasyreeni Tanacetum vulgare, pietaryrtti Taraxacum, voikukat Thelypteris phegopteris, korpi-imarre Thlaspi alpestre, kevättaskuruoho Thlaspi arvense, peltotaskuruoho Tilia cordata, metsälehmus Trientalis europaea, metsätähti Trifolium hybridum, alsikeapila Trifolium pratense, puna-apila Trifolium repens, valkoapila Tripleurospermum inodorum, peltosaunio Tussilago farfara, leskenlehti Urtica dioica, nokkonen Vaccinium myrtillus, mustikka Vaccinium oxycoccos, isokarpalo Vaccinium uliginosum, juolukka Vaccinium vitis-idaea, puolukka Veronica chamaedrys, nurmitädyke Veronica officinalis, rohtotädyke Vicia cracca, hiirenvirna Vicia sepium, aitovirna Viola arvensis, pelto-orvokki Viola epipsila, korpiorvokki Viola palustris, suo-orvokki Viola riviniana, metsäorvokki Viola tricolor, keto-orvokki 12

13 4 Liito-oravaselvitys Liito-oravainventointeja voidaan ohjeiden mukaan parhaiten tehdä maaliskuun lopun ja kesäkuun alun välisenä aikana (Hanski ym 2001, Sierla ym ja Södermann 2003). Inventoinnissa etsitään ulostejälkiä lajille sopivista metsistä. Hansaksen asemakaava-alueelta ei löytynyt vuosina 2006 ja 2007 liito-oravan papanoita. Liito-oravalle periaatteessa sopivia biotooppikohteita voisivat olla kuusi- tai haapavaltaiset laikut, lähinnä kuviot 10 ja 26 5 Linnustoselvitys Linnustoselvitys tehiin kolmen käyntikerran kartoitusmenetelmällä huhti-kesäkuussa Koko alue kuljettiin ristiin rastiin kolmena aamuna (29.4., ja 20.6.) ja havaitut linnut (laulava, ääntelevä, koiras ja/tai naaras, poikue jne.) merkittiin maastokartalle. Kartoista laskettiin myöhemmin reviirit, reviirin tulkintaan riitti havainto reviirikäyttäytymisestä yhdelläkin havaintokerralla, pienikokoiset poikaset maastossa tai pesälöytö. Uhanalaisuutta arvioitaessa kriteerinä käytettiin lajin kuulumista Lintudirektiivin liitteen 1 listalle (D1) tai Suomen uhanalaisten lajien seurantaryhmän mietinnössä vuonna 2000 mainitsemiin lajeihin (nk. UHEKS lajit). Havaitut lajit on esitetty taulukossa 2, mielenkiintoisimpien lajien reviirien sijainti on esitetty kuvassa 9. Tutkimusalueen linnustossa vallitsevia olivat asutuksen lähettyvillä viihtyvät kulttuuriympäristön ja metsien yleiset lajit (sepelkyyhky, rastaat, peippo, punarinta), ja toisaalta kuivien kallioalueiden lajisto (keltasirkku, metsäkirvinen, käki). Kosteikkojen puuttuessa vesi- ja rantalinnuista havaittiin vain lehtokurppa ja metsäviklo, jotka molemmat viihtyvät kosteissa metsissä. Mielenkiintoista oli myös uuttukyyhkyn esiintyminen alueella. Kaksi reviiriä oli alueen rajalla ja vielä kolmas Mörkträsketin metsän reunassa. Kyyhkyt saattavat luonnonkolojen tai pönttöjen lisäksi pesiä naakkojen tavoin voimajohtolinjan neliskulmaisten, teräksisten poikkipalkkien sisään. Lintudirektiivin liitteen I lajeista alueella havaittiin pyy ja palokärki. Käki kuuluu Suomen uhanlaisuusluokituksessa silmälläpidettäviin lajeihin. Pyy viihtyy kuusikoissa, tai tiheissä sekametsissä, usein peltojen reunoilla tai puronvarsilla. Palokärjellä on laaja reviiri, jolla on oltava vankkaa puustoa pesäpaikaksi. Käelle tyypillistä ympäristöä ovat rauhalliset kallioalueet tai mäet. Linnuston kannalta säilyttämisen arvoinen on pohjoisosan kallioselänne, jolla mm. käki ja leppälintu viihtyvät. Palokärjeon todennäköisesti tärkeää myös Mörkträsketin reunan suojelualueen metsä. 13

14 Taulukko 2. Hansaksen selvitysalueen pesimäaikainen linnusto vuonna Laji Reviirit Huomautus Pyy 2 Lintudirektiivin laji Metsäviklo 1 Lehtokurppa 1 Uuttukyyhky 2 Sepelkyyhky 4 Käki 2 Uhanlaisuus luokitus silmällä pidettävä Sarvipöllö (1) Havaittu yksi yksilö hakkuulla, reviiri mahdollinen. Tervapääsky 2 Palokärki 1 Lintudirektiivin laji. Laaja reviiri, joka todennäköisesti jatkuu alueen ulkopuolelle Käpytikka 1 Haarapääsky 1 Metsäkirvinen 6 Västäräkki 1 Peukaloinen 1 Rautiainen 5 Punarinta 6 Satakieli 1 Leppälintu 2 Mustarastas 4 Räkättirastas 3 Laulurastas 3 Punakylkirastas 3 Viitakerttunen 1 Luhtakerttunen 1 Laji Reviirit Huomautus Hernekerttu 1 Pensaskerttu 1 Lehtokerttu 2 Mustapääkerttu 1 Sirittäjä 2 Pajulintu 12 Hippiäinen 2 Harmaasieppo 2 Kirjosieppo 3 Pyrstötiainen 1 Töyhtötiainen 1 Kuusitiainen 1 Sinitiainen 3 Talitiainen 3 Puukiipijä 1 Närhi 1 Harakka 1 Naakka 1 Varis 1 Peippo 9 Viherpeippo 2 Vihervarpunen 3 Keltasirkku 4 Kuva 9. Hansaksen tutkimusalueen mielenkiintoisimpien lintulajien reviirien sijainti vuonna

15 6 Suositukset Suosituksissa alueet on jaettu kolmeen luokkaan: 1. Luokka I, Ehdottomasti säilytettävät. Ympäristöä muuttaavaa maankäyttöä ei sallita lainkaan. o Tervaleppäkorpi alueen itäosassa. Täyttänee edelleen luonnonsuojelulain 29 kriteerit, vaikkakin osa alueen reunasta on muuttunut mm. sähkölinjan takia. 2. Luokka II, arvokkaat luontoalueet, joiden säilyttämistä kokonaisuutena suositellaan. Maankäytössä huomioitava alueen luontoarvon riittävä säilyminen.(tummanpunainen vinorasteri) o Terveleppäkorven vieressä oleva lehtomainen purolaakso sekä kalliojyrkänne. Lisäksi tervaleppäkorven länsipuoleinen kangasmetsä on syytä jättää suojavyöhykkeeksi. Alue on myös vesilain mukainen lasku-uoma. 3. Luokka III, luonnon monimuotoisuuden kannalta säilyttämisen arvoiset alueet. Maankäytössä suositellaan alueiden luonnon säilyttämistä mahdollisuuksien mukaan.(vaaleammanpunainen vinorasteri) o Keski- ja pohjoisosan laaja avokallio ja kalliomännikköalue. Nämä ovat myös metsälain mukaisia alueita, joiden luonnontila on kuitenkin heikentynyt kulumisen takia. o Ulkoilutien itäpuolella olevat pienet kallialueet ja niiden välinen lehtomainen puropainanne. o Hakkuulla olevat pienet nevalaikut. o Niityn pohjoisreunan lehtipuumetsikkö, jossa on runsaasti haapoja. Kuva 10. Punainen alue, tervelppäkorpi, suositellaan säilytettäväksi. Samoin sen ympärillä oleva purolaakso (tummanpunainen vinorasteri). Vaaleanpunaisella vinorasterilla ovat alueet, joita suositellaan säilytettväksi mahdollisuuksien mukaan. 15

16 7 Kirjallisuus Airaksinen, O., Karttunen, K. 1998: Natura 2000 luontotyyppiopas Ympäristöopas 46. Suomen Ympäristökeskus. Hanski, I., Henttonen, H, Liukko, U-M,, Meriluoto, M. ja Mäkelä, A. 2001: Liito-oravan (Pteromys volans) biologia ja suojelu Suomessa. Suomen ympäristö 459. Ympäristöministeriö. Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T., Uotila, P. 1998: Retkeilykasvio. Luonnontieteellinen keskusmuseo Kasvimuseo, Helsinki. Meriluoto, M. & Soininen, T. 1998: Metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, Metsälehti Kustannus, Porvoo. 192 s. Mossberg, B., Stenberg, L. 2005: Suuri Pohjolan Kasvio. Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki Rassi, P. Alanen, A., Kanerva, T. & Mannerkoski, I. (toim. ) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 432 s. Sierla, L., Lammi, E., Mannila, J. & Nironen, M. 2004: Direktiivilajien huomioon ottaminen suunnittelussa. Suomen Ympäristö 742. Ympäristöministeriö. 113 s. Söderman, T. 2003: Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja Natura-arvioinnissa. Ympäristöopas 109. Toivonen, H. ja Leivo, A. 2001: Kasvillisuuskartoituksessa käytettävä kasvillisuus- ja kasvupaikkaluokitus, kokeiluversio Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja Sarja A No s. 16

SIIRTOLAPUUTARHAN LUONTOSELVITYS

SIIRTOLAPUUTARHAN LUONTOSELVITYS SIIRTOLAPUUTARHAN LUONTOSELVITYS SEINÄJOEN KAUPUNKI 2018 1. YLEISTÄ Tämän maastokatselmuksen tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö kartassa 1 kuvatulla alueella sellaisia luontoarvoja, että ne olisi

Lisätiedot

Luontoselvityksen lisäosa

Luontoselvityksen lisäosa Luontoselvityksen lisäosa Sodankylän asemakaavan laajennusalue, urheilupuisto. Teuvo Pääkkölä Airix Ympäristö Oy Sisällysluettelo Johdanto... 3 2. Uhanalaiset lajit ja perinnebiotoopit... 4 3. Luontotyypit...

Lisätiedot

LUONTOKARTOITUS Kartoituksen teki Kristiina Peltomaa luontokartoittaja (eat). Työ tehtiin elokuussa 2014

LUONTOKARTOITUS Kartoituksen teki Kristiina Peltomaa luontokartoittaja (eat). Työ tehtiin elokuussa 2014 LUONTOKARTOITUS Kartoituksen teki Kristiina Peltomaa luontokartoittaja (eat). Työ tehtiin elokuussa 2014 Venesjärvi 3:145 Kuvio 1 Mustikkatyyppi (MT) Pääpuulajina tukkipuukokoinen mänty seassa kuusta.

Lisätiedot

KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI SAAREN KARTANO. Mietoinen

KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI SAAREN KARTANO. Mietoinen KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI SAAREN KARTANO Mietoinen Tanja Aalto 1999 Tutkimuskohde Saaren kartano sijaitsee Mietoisten kunnassa, Saarisen kylässä peruskarttakoordinaattien X=6724 37 ja Y=54720 välillä

Lisätiedot

Luontoselvitys Riihimäen Arolammen eteläisestä kehätievaihtoehdosta

Luontoselvitys Riihimäen Arolammen eteläisestä kehätievaihtoehdosta Luontoselvitys Riihimäen Arolammen eteläisestä kehätievaihtoehdosta Timo Metsänen ja Evita Reitti Luontoselvitys Metsänen Myllypohjankatu 11 15300 Lahti 2 1 JOHDANTO... 3 2 MENETELMÄT... 3 3 ALUEEN YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI MUIKUNVUORI. Kaarina, Ravattula

KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI MUIKUNVUORI. Kaarina, Ravattula KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI MUIKUNVUORI Kaarina, Ravattula Tanja Aalto 1999 Tutkimuskohde Muikunvuoren tutkimuskohde sijaitsee Kaarinan pohjoisosissa Ravattulassa lähellä Turun rajaa peruskarttakoordinaattien

Lisätiedot

Simpsiön Rytilammen ympäryskasvit Aili Tamminen

Simpsiön Rytilammen ympäryskasvit Aili Tamminen Simpsiön Rytilammen ympäryskasvit 22.7.2004 Aili Tamminen Kasvit on pyritty tunnistamaan ranta alueella kävellen, välillä piipahtaen vesirajan tuntumassa ja taas siirtyen kauemmas n. 10 15 metrin etäisyydelle

Lisätiedot

KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI LAITILA SAVEMÄKI

KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI LAITILA SAVEMÄKI KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI LAITILA SAVEMÄKI Turussa 30.8.1999 Tanja Aalto Tutkimuskohde Savemäki sijaitsee Soukaisten kylässä Laitilan kunnassa peruskarttakoordinaattien X=675637 ja Y=153741 välillä (pk-lehti

Lisätiedot

Siirin ja Mykkäsen kasvillisuuskartoituksia kesällä 2011 Luonnos

Siirin ja Mykkäsen kasvillisuuskartoituksia kesällä 2011 Luonnos Siirin ja Mykkäsen kasvillisuuskartoituksia kesällä 2011 Luonnos Heli Jutila Mykkäsen alue Kohteeseen tutustuttiin 17.9.2011. Mykkäsenvuoren (Jutila ym. 2000; kuvio 55; nyt 102) avokalliomäellä on mäntyvaltaista

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN SUSIVUOREN KASVILLISUUS- SELVITYS 2010 AHLMAN

RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN SUSIVUOREN KASVILLISUUS- SELVITYS 2010 AHLMAN RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN SUSIVUOREN KASVILLISUUS- SELVITYS 2010 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Kasvillisuusselvityksen sisällöstä... 4 Kasvillisuusselvitys...

Lisätiedot

KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI SIIRI I. Raisio

KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI SIIRI I. Raisio KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI SIIRI I Raisio Päivi Heino 2003 Tutkimuskohde Raision Siiri 1 sijaitsee Raision kaakkoisosassa peruskarttakoordinaattien X= 6707 40 ja Y= 565 45 välillä (pk- lehti 1043 09 Raisio

Lisätiedot

EERIKKILÄN URHEILUOPISTON ALUEEN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS. 1. Tausta ja tavoitteet

EERIKKILÄN URHEILUOPISTON ALUEEN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS. 1. Tausta ja tavoitteet 1 EERIKKILÄN URHEILUOPISTON ALUEEN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 1. Tausta ja tavoitteet Eerikkilän urheiluopiston osayleiskaava-alueen luontoselvitys laadittiin kesällä 2008 ja se liittyy alueen tulevan

Lisätiedot

AVAUSKUVA (Jaakonvillakko Senecio jacobaea)

AVAUSKUVA (Jaakonvillakko Senecio jacobaea) AVAUSKUVA (Jaakonvillakko Senecio jacobaea) Iivari Koukosen valokuvakasvio Yhteensä 52 kasvia. Kuvaukset tehty 29.7-5.8.2015 mammalan maisemissa Heinolan Lusissa, sekä Marjoniemen mökillä Kasvien tunnistamisessa

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄ LUONTOSELVITYS MUURIKKALAN OSAYLEISKAAVAA VARTEN. 30.11. 2008 Jouko Sipari

MIEHIKKÄLÄ LUONTOSELVITYS MUURIKKALAN OSAYLEISKAAVAA VARTEN. 30.11. 2008 Jouko Sipari MIEHIKKÄLÄ LUONTOSELVITYS MUURIKKALAN OSAYLEISKAAVAA VARTEN 30.11. 2008 Jouko Sipari 1 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 2 2. Menetelmät... 2 3. Suunnittelualueen geomorfologia... 2 4. Suunnittelualueen nykyinen

Lisätiedot

KASVI-, HYÖNTEIS- JA ELÄINHAVAINNOT Leppävirta Anttila kalliomäkiniitty talon lähellä. Luonnonkasvit ja viljelykarkulaiset

KASVI-, HYÖNTEIS- JA ELÄINHAVAINNOT Leppävirta Anttila kalliomäkiniitty talon lähellä. Luonnonkasvit ja viljelykarkulaiset KASVI-, HYÖNTEIS- JA ELÄINHAVAINNOT Leppävirta Anttila 6.7.2010 kalliomäkiniitty talon lähellä Luonnonkasvit ja viljelykarkulaiset alleviivatut lajit = huomionarvoisia lajeja Savossa VU = valtakunnallisesti

Lisätiedot

KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI UNTAMALA. Laitila

KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI UNTAMALA. Laitila KASVISTOINVENTOINTIRAPORTTI UNTAMALA Laitila Tanja Aalto 1999 Tutkimuskohde Tutkimuskohde sijaitsee Untamalan kylässä Laitilassa peruskarttakoordinaattien X= 6755 13-14 ja Y= 534 77-535 08 välillä (pk-lehti

Lisätiedot

Hill Side Golf Luontoselvitys 2009

Hill Side Golf Luontoselvitys 2009 Hill Side Golf Luontoselvitys 2009 Silvestris luontoselvitys oy 3.9.2009 Silvestris luontoselvitys oy Hill Side Golf luontoselvitys 2009 2 (8) Sisältö 1. Luontoselvitykset tavoite ja menetelmät...3 2.

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Äänekosken Paadenlahden suunnittelualueen luontoarvojen. Suomen Luontotieto Oy 19/2010 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy. Äänekosken Paadenlahden suunnittelualueen luontoarvojen. Suomen Luontotieto Oy 19/2010 Jyrki Oja, Satu Oja Äänekosken Paadenlahden suunnittelualueen luontoarvojen perusselvitys Valkolehdokki on Luonnonsuojelulailla rauhoitettu Suomen Luontotieto Oy 19/2010 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Tutkimusalue...

Lisätiedot

Maininta Sijainti kuvissa viittaa luontoselvityksen Sipoon Talman osayleiskaava-alueen luontoselvitykset vuonna 2010 kuva-aineistoon.

Maininta Sijainti kuvissa viittaa luontoselvityksen Sipoon Talman osayleiskaava-alueen luontoselvitykset vuonna 2010 kuva-aineistoon. Ote Faunatica Oy:n selvityksestä Sipoon Talman osayleiskaava-alueen luontoselvitykset vuonna 2010 Utdrag ur Faunatica Oy:s utredning Sibbo, Tallmo delgeneralplaneområdets naturinventeringar år 2010 Billagan

Lisätiedot

KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS...

KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... TYÖNUMERO: E27125.00 KITTILÄN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS YLÄ-KITTILÄN NIITTY SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... 2 3 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ... 3 4 ARVOKKAAT

Lisätiedot

Metsäalan luonnonhoitotutkinnon tutkintovaatimukset 3 opintoviikkoa

Metsäalan luonnonhoitotutkinnon tutkintovaatimukset 3 opintoviikkoa Metsäalan luonnonhoitotutkinnon tutkintovaatimukset 3 opintoviikkoa Hyväksytty metsätalouden luontoryhmän kokouksessa 5.5.1998. Metsäalan luonnonhoitotutkinto (3 opintoviikkoa); Kohderyhmänä metsurit,

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Naantalin Suovuoren asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2009. Suomen Luontotieto Oy 26/2009 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy. Naantalin Suovuoren asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2009. Suomen Luontotieto Oy 26/2009 Jyrki Oja, Satu Oja Naantalin Suovuoren asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2009 Yleiskuva alueelta Suomen Luontotieto Oy 26/2009 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Aineisto ja menetelmät... 3 3. Tutkimusalue...

Lisätiedot

RIKKAKASVIT PELLOLLA JA PUUTARHASSA

RIKKAKASVIT PELLOLLA JA PUUTARHASSA RIKKAKASVIT PELLOLLA JA PUUTARHASSA PELTOKORTE Equisetum arvense Kasvattaa keväällä itiötähkän ja kesällä kesäverson Kasvin monivuotinen maavarsi voivat ulottua jopa 2 m syvälle Hankala hävittää RÖNSYLEINIKKI

Lisätiedot

Soltorpin luonnonsuojelualueen luontoselvitys

Soltorpin luonnonsuojelualueen luontoselvitys YMPÄRISTÖKESKUS Soltorpin luonnonsuojelualueen luontoselvitys 2010 VANTAAN KAUPUNKI Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Ympäristökeskus Pakkalankuja 5, 01500 Vantaa Tekijä: Jarmo Honkanen 3 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KASVISTOINVENTOINTI KOROISTENNIEMI. Turku, Koroinen

KASVISTOINVENTOINTI KOROISTENNIEMI. Turku, Koroinen KASVISTOINVENTOINTI KOROISTENNIEMI Turku, Koroinen Tanja Aalto 1999 Tutkimuskohde Koroistenniemi sijaitsee Turun kaupungin itäosassa Koroisten kylässä peruskarttakoordinaattien X= 6706 90 ja Y= 571 05

Lisätiedot

Vanhojen kanavaympäristöjen kasviston inventointi Kaakkois-Suomessa

Vanhojen kanavaympäristöjen kasviston inventointi Kaakkois-Suomessa Vanhojen kanavaympäristöjen kasviston inventointi Kaakkois-Suomessa Kutveleen kanava Kukonharjun kanava Käyhkään kanava Telataipaleen kanava 2003 FRANK HERING Helsingin yliopisto Aikuiskoulutuskeskus Kotkan

Lisätiedot

Virrat KOULUKESKUKSEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN LUONTOSELVITYS

Virrat KOULUKESKUKSEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN LUONTOSELVITYS Aallokas Oy 26.6.2017 Y-tunnus 2678475-5 Virrat KOULUKESKUKSEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN LUONTOSELVITYS 1. Menetelmät 1.1. Selvitetyt luontoarvot Luontoselvityksen tarkoitus oli löytää tutkimusalueelta luontokohteet,

Lisätiedot

Riihimäen Korttionmäen lisäalueen luontoselvitykset 2010

Riihimäen Korttionmäen lisäalueen luontoselvitykset 2010 Riihimäen Korttionmäen lisäalueen luontoselvitykset 2010 Riihimäen kaupunki Kirsi Jokinen Sirkka-Liisa Helminen Jorma Vickholm Rauno Yrjölä Ympäristötutkimus Yrjölä Oy 2010 Sisällysluettelo 1. Johdanto...

Lisätiedot

SAVONLINNAN ANDRITZIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

SAVONLINNAN ANDRITZIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS SAVONLINNAN ANDRITZIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen 15.12.2008 SAVONLINNAN ANDRITZIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 4 3 TULOKSET...

Lisätiedot

Rauman kaupungin. Fere-Centerin, Papinpellon, Jussoilan, Unajantien ja Nikulanmäen. asemakaava-alueiden. luontoselvitys

Rauman kaupungin. Fere-Centerin, Papinpellon, Jussoilan, Unajantien ja Nikulanmäen. asemakaava-alueiden. luontoselvitys Rauman kaupungin Fere-Centerin, Papinpellon, Jussoilan, Unajantien ja Nikulanmäen asemakaava-alueiden luontoselvitys 2006 2 1. JOHDANTO Luontoselvitykset on tehty Rauman kaupungin kaavoitusosaston toimeksiantona

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Kemin Pajusaaren laitosalueen luontoarvojen perusselvitys. Suomen Luontotieto Oy 18/2010 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy. Kemin Pajusaaren laitosalueen luontoarvojen perusselvitys. Suomen Luontotieto Oy 18/2010 Jyrki Oja, Satu Oja Kemin Pajusaaren laitosalueen luontoarvojen perusselvitys Kivitasku pesii sunnittelualueella 18/2010 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Tutkimusalue... 3 3. Aineisto ja menetelmät... 3 4.

Lisätiedot

Kasvisukkessio huuhtakaskialueilla Kolin kansallispuistossa

Kasvisukkessio huuhtakaskialueilla Kolin kansallispuistossa Salo, K. 2004. Kasvisukkessio huuhtakaskialueilla Kolin kansallispuistossa. Julkaisussa: Lovén, L. (ed.). 2004. Tutkittu ja tuntematon Koli. Kolin kansallispuiston tutkimusseminaari 24.-25.4.2002. Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen Hyrynsalmen kunnan Hyrynjärvi. Luontoselvitys

Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen Hyrynsalmen kunnan Hyrynjärvi. Luontoselvitys Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen Hyrynsalmen kunnan Hyrynjärvi Luontoselvitys Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen Hyrynsalmen kunnan Hyrynjärvi Luontoselvitys 1. Tausta Myllyniemen suunnittelutyön

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 TUTKIMUSALUEEN

Lisätiedot

SIPOON ASEMAKAAVA-ALUEIDEN LUONTOSELVITYKSET 2006

SIPOON ASEMAKAAVA-ALUEIDEN LUONTOSELVITYKSET 2006 SIPOON ASEMAKAAVA-ALUEIDEN LUONTOSELVITYKSET 2006 Elina Vaskelainen Sirkka-Liisa Virrankoski Hannu Sarvanne Rauno Yrjölä Ympäristötutkimus Yrjölä Oy 2006 3.2.2 Hansaksen asemakaavan muutos, Söderkulla

Lisätiedot

Vihdin kunta. Verisuon läjitysalue. Luontoselvitys

Vihdin kunta. Verisuon läjitysalue. Luontoselvitys Vihdin kunta Verisuon läjitysalue Luontoselvitys Luontotieto Keiron Oy 4.9.2009 4.9.2009 Luontoselvitys 1 (10) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Tutkimusalueen sijainti ja yleiskuvaus... 2 3 Tutkimusmenetelmät...

Lisätiedot

HATTULAN KUNTA KETTUMÄEN ASEMAKAAVAN 2. LAAJENNUS LUONTOSELVITYS 21454YK

HATTULAN KUNTA KETTUMÄEN ASEMAKAAVAN 2. LAAJENNUS LUONTOSELVITYS 21454YK HATTULAN KUNTA KETTUMÄEN ASEMAKAAVAN 2. LAAJENNUS LUONTOSELVITYS 21454YK Air-Ix Ympäristö Oy 13.10.2005 Sanna Tolonen Kettumäen asemakaavan 2. laajennus 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 2 MAISEMA 3 3 MAA-

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 18.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 362 ja 3622 kevyen

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy NOUSIAISTEN KAITARAISTEN YRITYSALUEEN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYS. Suomen Luontotieto Oy 32/2007 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy NOUSIAISTEN KAITARAISTEN YRITYSALUEEN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYS. Suomen Luontotieto Oy 32/2007 Jyrki Oja, Satu Oja NOUSIAISTEN KAITARAISTEN YRITYSALUEEN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYS Suomen Luontotieto Oy 32/2007 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Aineisto ja menetelmät... 3 3. Tutkimusalue... 3 4. Tulokset...

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Nurmon kaupunginosakeskuksen Mäntypuiston luontokatselmus

Seinäjoen kaupungin Nurmon kaupunginosakeskuksen Mäntypuiston luontokatselmus Seinäjoen kaupungin Nurmon kaupunginosakeskuksen Mäntypuiston luontokatselmus Seinäjoen kaupungin Nurmon kaupunginosakeskuksen Mäntypuiston alueelle harkitaan kaavamuutosta. Alueen luontoarvojen selvittämiseksi

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Mustolan tienvarsialueen asemakaavan muutos

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Mustolan tienvarsialueen asemakaavan muutos RAPORTTI LIITE 3 20.10.2011 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Mustolan tienvarsialueen asemakaavan muutos Luontoselvitys Sisältö 1 1 JOHDANTO 1 2 SELVITYSALUEEN SIJAINTI JA YLEISPIIRTEET 1 3 MENETELMÄT 1 3.1 Lähtötiedot

Lisätiedot

TIPASJÄRVIEN RANTA-ASEMAKAAVA

TIPASJÄRVIEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 liite alkuperäiseen selvitykseen TIPASJÄRVIEN RANTA-ASEMAKAAVA 1. LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENTÄMINEN LISÄALUEIDEN OSALTA Lisäysalueet käsittävät kaksi pienialaista aluetta. Toinen alueista sijaitsee Pienen

Lisätiedot

KOLMENKULMANTIEN LUONTOSELVITYS Nokia 2017

KOLMENKULMANTIEN LUONTOSELVITYS Nokia 2017 Nokian kaupunki Kaupunkikehityspalvelut Harjukatu 21 37100 NOKIA KOLMENKULMANTIEN LUONTOSELVITYS Nokia 2017 LUONTOSELVITYS M. RANTA Hautaantie 295 38120 SASTAMALA p. 050-5651584 /miraranta@hotmail.fi TYÖN

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010

PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010 PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010 Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net TYÖN TAUSTAA JA ALUEEN YLEISKUVAUSTA Selvityksen kohteena oleva lomakodin

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Pekka Routasuo Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 17.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 3501 ja 14535 kevyen

Lisätiedot

Hämeenlinnan Äikäälän luontoselvityksen täydennyksiä Metsärinne Stampi väli Heli Jutila

Hämeenlinnan Äikäälän luontoselvityksen täydennyksiä Metsärinne Stampi väli Heli Jutila Hämeenlinnan Äikäälän luontoselvityksen täydennyksiä Metsärinne Stampi väli Heli Jutila Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 20 2012 1 Kannen kuva: Puron varsi Äikäälän Stampin eteläpuolisen oja varren lehtoa

Lisätiedot

Heinijärvien elinympäristöselvitys

Heinijärvien elinympäristöselvitys Heinijärvien elinympäristöselvitys Kuvioselosteet Kuvio 1. Lehto Kuviolla kahta on lehtotyyppiä. Ylempänä tuoretta runsasravinteista sinivuokko-käenkaalityyppiä (HeOT) ja alempana kosteaa keskiravinteista

Lisätiedot

Storörenin asemakaava 30.10.2008 1 STORÖRENIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTO

Storörenin asemakaava 30.10.2008 1 STORÖRENIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTO Storörenin asemakaava 30.10.2008 1 STORÖRENIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTO Storörenin asemakaava-alueen luonto 30.10.2008 2 1. YLEISKUVAUS 3 2. TULOKSET 3 2.1 Kasvillisuus 3 2.2 Linnusto 6 2.3 Lepakot 7 2.4

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy NAANTALI N SUOVUOREN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYKSEN TÄYDENNYS

Suomen Luontotieto Oy NAANTALI N SUOVUOREN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYKSEN TÄYDENNYS NAANTALI N SUOVUOREN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYKSEN TÄYDENNYS Pihapiirin kalliolla esiintyy perinnebiotoopin indikaattorilajeista plus-lajina ruoholaukka Suomen Luontotieto Oy 17/2010

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS. Hausjärvi, Oitti: Niittylän alue. Henna Koskinen

LUONTOSELVITYS. Hausjärvi, Oitti: Niittylän alue. Henna Koskinen LUONTOSELVITYS Hausjärvi, Oitti: Niittylän alue Henna Koskinen 25.5.2016 Johdanto Tämä luontoselvitys on laadittu tarkoituksenaan tuoda esiin alueelta mahdollisesti löytyvät luonnonsuojelulain, metsälain,

Lisätiedot

Vammalan Vehmaisten kylän KUKKURIN LUONTOSELVITYS 31.8.2004

Vammalan Vehmaisten kylän KUKKURIN LUONTOSELVITYS 31.8.2004 LIITE 4 Vammalan kaupunki Kukkurin kaavaselostus liite 1 Yhdyskuntasuunnittelu PL 23 38201 VAMMALA Vammalan Vehmaisten kylän KUKKURIN LUONTOSELVITYS 31.8.2004 Tmi Mira Ranta Karkunkyläntie 179 38140 KÄRPPÄLÄ

Lisätiedot

KOTKA, KOTKANSAARI 285-001-0007-004/5/7 KASVILLISUUSKARTOITUS

KOTKA, KOTKANSAARI 285-001-0007-004/5/7 KASVILLISUUSKARTOITUS KOTKA, KOTKANSAARI 285-001-0007-004/5/7 KASVILLISUUSKARTOITUS Ari Ryökkynen 2012 Kymenlaakson museo ARKISTO- JA REKISTERITIEDOT Kohteen nimi: Ruukinkatu 15 ja 13 sekä osin Vuorikatu 2 Kunta: Kaupunginosa:

Lisätiedot

Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011

Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 Akaan kaupunki Maankäyttö- ja kaavoitusyksikkö PL 34 37801 TOIJALA Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 Tmi Mira Ranta Isorainiontie 8 38120 SASTAMALA p. 050-5651584

Lisätiedot

Virrat. Keituri-Vihriälän alueen luontoselvitys

Virrat. Keituri-Vihriälän alueen luontoselvitys Virrat Keituri-Vihriälän alueen luontoselvitys Teppo Häyhä 25.0.202 Sisällys JOHDANTO... 2 2 SUUNNITTELUALUE... 2 2. Kallio- ja maaperä... 2 2.2 Maankäyttö... 2 2.3 Vesistöt... 3 2.4 Metsät ja suot...

Lisätiedot

Asemakaavamuutosalueen luontoselvitys Nokkalan koulun kohdalla

Asemakaavamuutosalueen luontoselvitys Nokkalan koulun kohdalla n a t a n s o y Kalimenkyläntie 212 90820 Kello Lassi Kalleinen gsm +358 407 592 277 lassi.kalleinen@gmail.com y= 1833650-6 Asemakaavamuutosalueen luontoselvitys Nokkalan koulun kohdalla Asemakaavamuutosalueen

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Luontoselvitys Työ: 26016 Turku, 02.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.fmcgroup.fi

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS

VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen 19.1.2010 16.1T-1-1 VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2 AINEISTO JA MENETELMÄT...

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS SATAMONMÄKI-JÄNISKALLIO

LUONTOSELVITYS SATAMONMÄKI-JÄNISKALLIO LUONTOSELVITYS SATAMONMÄKI-JÄNISKALLIO SEINÄJOEN KAUPUNKI 2015 LUONTOSELVITYS 1. YLEISTÄ Tämän luontoselvityksen tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö Seinäjoen kaupungissa Satamonmäen ja Jäniskallion

Lisätiedot

SUUNNITTELUKOHTEIDEN LUONTOTYYPPI- JA LIITO-ORAVASELVITYS

SUUNNITTELUKOHTEIDEN LUONTOTYYPPI- JA LIITO-ORAVASELVITYS KEURUUN-MULTIAN SUUNNITTELUKOHTEIDEN LUONTOTYYPPI- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2013 SAARIJÄRVEN YM. VESISTÖJEN Alueilla ei esiinny liito-oravia Suomen Luontotieto Oy 9/2014 Jyrki Matikainen ja Tikli Matikainen

Lisätiedot

KOLMENKULMAN LAAJENNUSALUEEN LUONTOSELVITYS Nokia 2017

KOLMENKULMAN LAAJENNUSALUEEN LUONTOSELVITYS Nokia 2017 Nokian kaupunki Kaupunkikehityspalvelut Harjukatu 21 37100 NOKIA KOLMENKULMAN LAAJENNUSALUEEN LUONTOSELVITYS Nokia 2017 LUONTOSELVITYS M. RANTA Hautaantie 295 38120 SASTAMALA p. 050-5651584 /miraranta@hotmail.fi

Lisätiedot

Liitteet: Liitekartta nro 1: Lehmihaantien määräalueen luontotyypit

Liitteet: Liitekartta nro 1: Lehmihaantien määräalueen luontotyypit Johdanto Liito- Sisällys 1 3 Liito- liito-!"#$%& %(!$ %!&' 2 3 2.1 Yleistä 3 2.2 3 *+,"!-./01!(%##))"!"# 2.3 3 3 Kasvillisuus- ja 4 3.1 Kasvillisuus- ja luontot##))"!"#$ & %!&' luontotyypi2(3%!" 7:140!2"

Lisätiedot

Hämäläntien pökkelömetsä (Pateniemessä)

Hämäläntien pökkelömetsä (Pateniemessä) KAUPUNKILUONNON HAVAINNOINTIPISTE Hämäläntien pökkelömetsä (Pateniemessä) Sijainti: Hämäläntien päästä lähtee polku merenrantaan. Kulkiessasi rantaan päin oikealle jää kuusimetsää. Käänny jollekin kuusivaltaiseen

Lisätiedot

YIT Rakennus Oy. Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

YIT Rakennus Oy. Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY YIT Rakennus Oy Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 70/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä

Lisätiedot

HARTOLAN PURNUVUO- REN LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS

HARTOLAN PURNUVUO- REN LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS Purnuvuoren ranta-asemakaava selostus 8.1.2014, liite 10 Vastaanottaja Ilmatar Oy Asiakirjatyyppi Liito-orava- ja kasvillisuusselvitys Päivämäärä 30.7.2012 Viite 82142499-05 HARTOLAN PURNUVUO- REN LIITO-ORAVA-

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS 2012 16USP0127 04.06.2012. HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Katumantie 2:n asemakaavamuutos. Luontoselvitys

LUONTOSELVITYS 2012 16USP0127 04.06.2012. HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Katumantie 2:n asemakaavamuutos. Luontoselvitys LUONTOSELVITYS 2012 16USP0127 04.06.2012 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Katumantie 2:n asemakaavamuutos Luontoselvitys Katumantie 2, asemakaava Luontoselvitys Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 SELVITYSALUEEN SIJAINTI JA

Lisätiedot

9M VAPO OY ENERGIA. Jako-Muuraissuon tervaleppäkorpien kasvillisuusselvitys

9M VAPO OY ENERGIA. Jako-Muuraissuon tervaleppäkorpien kasvillisuusselvitys 17.12.2003 VAPO OY ENERGIA FM Sari Ylitulkkila SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUS JA KASVISTO... 1 2.1 Kasvillisuusselvityksen toteutustapa... 1 2.2 Selvityksen tulokset... 1 Pirttiselän pohjoisreunan

Lisätiedot

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Kantakaupungin yleiskaava Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland 9. Biskop- Fattigryti

Lisätiedot

ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Tmi Marko Vauhkonen, Heinola 20.9.2009 ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutoskohteet MARJONIEMI

Rantayleiskaavan muutoskohteet MARJONIEMI Rantayleiskaavan muutoskohteet MARJONIEMI 892-405-1-123 Uurainen 2016 Mia Rahinantti Sisällys 1. Taustaa... 2 2. Maastoinventointi... 2 3. Vaikutusarviointi... 3 4. Kuvia kohteesta... 3 5. Kasvillisuusluettelo...

Lisätiedot

Imatran Sienimäen kaava-alueen luontoselvitys 2014

Imatran Sienimäen kaava-alueen luontoselvitys 2014 Liite 4 Imatran Sienimäen kaava-alueen luontoselvitys 2014 T:mi Ympäristötutkimus Karri Kuitunen 0 Imatran Sienimäen kaava-alueen luontoselvitys 2014 Karri Kuitunen SISÄLLYS Tiivistelmä... 2 1. Aineisto

Lisätiedot

Rauman kaupunki. Rauman Ainonkadun kasvillisuusselvitys 2017 AHLMAN GROUP OY

Rauman kaupunki. Rauman Ainonkadun kasvillisuusselvitys 2017 AHLMAN GROUP OY Rauman kaupunki Rauman Ainonkadun kasvillisuusselvitys 2017 AHLMAN GROUP OY Raportteja 32/2017 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä vastaavat henkilöt...

Lisätiedot

ILVESVUORI POHJOINEN ASEMAKAAVA: LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS. Pekka Routasuo

ILVESVUORI POHJOINEN ASEMAKAAVA: LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS. Pekka Routasuo ILVESVUORI POHJOINEN ASEMAKAAVA: LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS Pekka Routasuo 15.12.2015 ILVESVUORI POHJOINEN ASEMAKAAVA: LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Aineisto ja menetelmät...

Lisätiedot

Kasvistoinventointiraportti. Harjoitustyönä. Komonen. Turku, Halinen. Julia Heikkilä

Kasvistoinventointiraportti. Harjoitustyönä. Komonen. Turku, Halinen. Julia Heikkilä Kasvistoinventointiraportti Harjoitustyönä Komonen Turku, Halinen Julia Heikkilä 2008 Tutkimuskohde Kasvistoinventoinnin kohteena on rautakautisten hautakumpujen alue Aurajoen rannalla, noin 850 metriä

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Naantalin Lammasluodon asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2012

Suomen Luontotieto Oy. Naantalin Lammasluodon asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2012 Naantalin Lammasluodon asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2012 Satakieli kuuluu alueen pesimälinnustoon Suomen Luontotieto Oy 13/2012 Jyrki Matikainen ja Tikli Matikainen Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

Hämeenlinnan Halminlahden tilojen RN:o 2:56 ja 2:76 luontoselvitys

Hämeenlinnan Halminlahden tilojen RN:o 2:56 ja 2:76 luontoselvitys 2015 Hämeenlinnan Halminlahden tilojen RN:o 2:56 ja 2:76 luontoselvitys Petri Parkko 18.9.2015 1 1. Taustoja Ympäristönsuunnittelu Oy on kaavoittamassa Hämeenlinnan (Hauho) Pyhäjärven Halminlahden tilalle

Lisätiedot

Teernijärvi (Nokia) rantakaava

Teernijärvi (Nokia) rantakaava RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUSLIITTEET 2.12.2015 Biologitoimisto Jari Venetvaara Ky LIITE 3 Karrakuja 6, 66400 LAIHIA gsm 0405145359 jari.venetvaara@svk.fi www.venetvaara.fi Teernijärvi (Nokia) rantakaava

Lisätiedot

ASIKKALAN PASOLANHARJUN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

ASIKKALAN PASOLANHARJUN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS ASIKKALAN PASOLANHARJUN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Tmi Marko Vauhkonen, Heinola 20.9.2009 ASIKKALAN PASOLANHARJUN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO

Lisätiedot

1. Yleistä. Hannu Tuomisto FM

1. Yleistä. Hannu Tuomisto FM ALAKYLÄN LUONTOSELVITYS SEINÄJOEN KAUPUNKI 2018 1. Yleistä Tämän luontoinventoinnin tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö Seinäjoen kaupungin Alakylässä, kartassa 1 rajatulla alueella, sellaisia luontoarvoja,

Lisätiedot

Raaseporin kaupunki Pinjaisten luontoselvitys täydennys 2009

Raaseporin kaupunki Pinjaisten luontoselvitys täydennys 2009 Raaseporin kaupunki Pinjaisten luontoselvitys täydennys 2009 Silvestris luontoselvitys oy 7.9.2009 Raaseporin kaupunki /Silvestris luontoselvitys oy: 2 (9) Sisältö 1. Yleistä...3 2. Alueiden kuvaukset

Lisätiedot

Natureship / Silvestris luontoselvitys oy: 1 (24) Kaupunkiniittyjen hoitosuunnitelmat Hamina, Salo, Vihti

Natureship / Silvestris luontoselvitys oy: 1 (24) Kaupunkiniittyjen hoitosuunnitelmat Hamina, Salo, Vihti Natureship / Silvestris luontoselvitys oy: 1 (24) PUTKILOKASVIEN LAJILUETTELOT (nimistö: Hämet-Ahti ym. 1998 ja 2005) Hamina, Pappilansaaren suojelualue... 2 Hamina, Pappilansaaren niitty... 5 Hamina,

Lisätiedot

EPAALAN-KUULIALAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 2009

EPAALAN-KUULIALAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 2009 Pälkäneen kunta Keskustie 1 36600 PÄLKÄNE EPAALAN-KUULIALAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 2009 Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net SISÄLLYS TYÖN TAUSTAA 2 ALUEEN

Lisätiedot

Liite 2 Mölylän metsän ja Bäcksin torpan rinneniityn luontoarvot ja käyttö

Liite 2 Mölylän metsän ja Bäcksin torpan rinneniityn luontoarvot ja käyttö Liite 2 Mölylän metsän ja Bäcksin torpan rinneniityn luontoarvot ja käyttö Luontoarvot Tässä kuvatut luontoarvot perustuvat hoito- ja käyttösuunnitelmatyön yhteydessä tehtyihin havaintoihin sekä alueelta

Lisätiedot

Retinranta Nallikarissa

Retinranta Nallikarissa KAUPUNKILUONNON HAVAINNOINTIPISTE Retinranta Nallikarissa Sijainti: Retinrannan luontopiste on Nallikarista Toppilansaareen merenrannan tuntumassa johtavan pyörätien varressa. Sinne löytää helpoiten Nallikarinranta-nimisen

Lisätiedot

Luonto- ja linnustoselvitys 2016 Lieksan Pitkäjärven laajennusosat

Luonto- ja linnustoselvitys 2016 Lieksan Pitkäjärven laajennusosat Luonto- ja linnustoselvitys 2016 Lieksan Pitkäjärven laajennusosat Ari Parviainen Johdanto Tämän linnustoselvityksen kohteina oli kaksi pientä, erillistä aluetta Pitkäjärvellä, noin 20 km Lieksan kaupungista

Lisätiedot

Kokkolan Piilesmäen luontoselvitys

Kokkolan Piilesmäen luontoselvitys Kokkolan Piilesmäen luontoselvitys Mattias Kanckos Elokuu 2013 Pääjärventie 411 GSM: 050-5939536 68840 Nederlappfors info@essnature.com Finland Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Aineisto ja menetelmät

Lisätiedot

Ainolanvainion asemakaavan laajennus, Pirkkiö, Tornio

Ainolanvainion asemakaavan laajennus, Pirkkiö, Tornio 1 Sami Mäkikyrö 10.10.2013 Ainolanvainion asemakaavan laajennus, Pirkkiö, Tornio Luontoselvitys, Natura-tarveharkinta 2 SISÄLLYS 1. Johdanto....3 2. Suojelualueet ja -ohjelmat..3 2.1.Luonnonsuojeluohjelmat....3

Lisätiedot

SIPOON ASEMAKAAVA-ALUEIDEN LUONTOSELVITYKSET 2006

SIPOON ASEMAKAAVA-ALUEIDEN LUONTOSELVITYKSET 2006 SIPOON ASEMAKAAVA-ALUEIDEN LUONTOSELVITYKSET 2006 Elina Vaskelainen Sirkka-Liisa Virrankoski Hannu Sarvanne Rauno Yrjölä Ympäristötutkimus Yrjölä Oy 2006 Rumex acetosella ahosuolaheinä Stellaria media

Lisätiedot

LUONNOS. Kittilän Ylä-Levin asemakaava-alueen luontotyyppikartoitus vuonna 2008

LUONNOS. Kittilän Ylä-Levin asemakaava-alueen luontotyyppikartoitus vuonna 2008 LUONNOS Kittilän Ylä-Levin asemakaava-alueen luontotyyppikartoitus vuonna 2008 Espoo 2008 Ylä Levin asemakaava alueen luontotyyppikartoitus 2008 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1. Johdanto 3 2. Tulokset

Lisätiedot

Luontoselvitys. Lempäälän Pitkäkalliolla

Luontoselvitys. Lempäälän Pitkäkalliolla Luontoselvitys Lempäälän Pitkäkalliolla Ympäristönsuunnittelu Oy 2013 Luontoselvitys Lempäälän Pitkäkalliolla Luontoselvitys Tarve luontoselvitykselle on syntynyt alustavasta suunnitelmasta ottaa maa-ainesta

Lisätiedot

Rauman kaupunki. Rauman Papinhaankadun luontoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

Rauman kaupunki. Rauman Papinhaankadun luontoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Rauman kaupunki Rauman Papinhaankadun luontoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 41/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä vastaavat henkilöt...

Lisätiedot

Viljelypalstan niitty (Pateniemessä)

Viljelypalstan niitty (Pateniemessä) KAUPUNKILUONNON HAVAINNOINTIPISTE Viljelypalstan niitty (Pateniemessä) Sijainti: Pateniemen viljelypalstat sijaitsevat Karinkannassa, lähellä merenrantaa Hämäläntien varressa.viljellyn pellon, tenniskentän

Lisätiedot

Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012:

Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012: Savonlinnan kaupunki Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012: Riihisaari, Naistenlahdentie ja Rajalahti Petri Parkko 24.9.2012 1. Selvityksen taustoja Savonlinnan kaupunki tarvitsee

Lisätiedot

Nokian kaupungin KOHMALAN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2013

Nokian kaupungin KOHMALAN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2013 Nokian kaupunki Tekninen keskus Harjukatu 21 37100 NOKIA Nokian kaupungin KOHMALAN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2013 Luontoselvitys M. Ranta Talaskuja 14 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 miraranta@hotmail.fi TAUSTATIETOJA

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Äänekosken Hirvaskankaan tiehankkeeseen liittyvä. Suomen Luontotieto Oy 12/2011 Jyrki Oja

Suomen Luontotieto Oy. Äänekosken Hirvaskankaan tiehankkeeseen liittyvä. Suomen Luontotieto Oy 12/2011 Jyrki Oja Äänekosken Hirvaskankaan tiehankkeeseen liittyvä uhanalaisen putkilokasvilajiston selvitys 2011 Purolitukkaa kasvaa Kylmäpuron ylityskohdassa Suomen Luontotieto Oy 12/2011 Jyrki Oja Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

Lintulampi Lintulassa

Lintulampi Lintulassa KAUPUNKILUONNON HAVAINNOINTIPISTE Lintulampi Lintulassa Sijainti: Lintulammet sijaitsevat Höyhtyän ja Lintulan välissä, reilut 2 km keskustasta kaakkoon päin. Lintulammen luontopiste sijaitsee Lintulammen

Lisätiedot

SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS

SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS 1 SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS 2013 Juha Saajoranta 2 Sisällysluettelo 1. Luontoselvityksen toteutus 3 2. Asemakaava-alueen luonnon yleispiirteet..3 3. Kasvillisuus- ja

Lisätiedot

Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008

Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008 Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008 Sirkka-Liisa Helminen Ympäristötutkimus Yrjölä Oy SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...3 2 LIITO-ORAVAN BIOLOGIA JA SUOJELU...3 3 MENETELMÄT...3 4 TULOKSET...4 4.1 Kavallintien

Lisätiedot

Vihdin kunta Enärannan eteläosan asemakaava N 144. Luontoselvitys

Vihdin kunta Enärannan eteläosan asemakaava N 144. Luontoselvitys Vihdin kunta Enärannan eteläosan asemakaava N 144 Luontoselvitys Luontotieto Keiron Oy 24.11.2008 24.11.2008 Enäranta, luontoselvitys 1 (11) Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Selvitysalueen sijainti ja yleiskuvaus...

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS HANKO TJÄRUHOLMEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 18.8.2014. Korjattu27.3.2015 Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520 Helsinki p. 09-1481943, 0400-425390 sähköp: phartikainen@kolumbus.fi

Lisätiedot