KIERTO KIRJEKÖ KO E LM A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIERTO KIRJEKÖ KO E LM A"

Transkriptio

1 POSTI- JA LENNATINHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKÖ KO E LM A 1975 No 12 No 12 Kiertokirje m uutoksista postisäännön soveltamism ääräyksiin Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa tapahtuneessa esittelyssä p äättän y t tehdä joulukuun 12 päivänä 1944 annettuihin postisäännön soveltamismääräyksiin seuraavat m uutokset: 18, sellaisena kuin sitä on m uutettu kiertokirjeissä N o 77/71 ja 61/72, m u u te taan näin kuuluvaksi: 18 L ähetysten kartoittam inen 1. Kartalle (lom ) m erkitään a) vakuutetut lähetykset, b) rahamäärältään 300 markkaa tai sitä suurem m at kotim aiset osoitukset ja vastaavan suuruiset ulkom aiset osoitukset, c) k irjatut kirjepaketit (lom ), d) kartallista postia sisältävät postipussit, milloin ne suljetaan kartan osoitetoimipaikkaan lähetettävään postipussiin, e) kirjatut kirjelähetykset ja kirjattujen pakettien sekä ulkom aan liikenteen tavallisten pakettien o soitekortit lukum ääräisesti, f) kirjatut pikakirjelähetykset ja kirjatut pikapaketit osoitekortteineen samoin kuin kiireiset paketit R uotsiin ja R uotsista osoitekortteineen lukum ääräisesti ja g) postipussien lukumäärä. M erkinnät karttaan tehdään ohjetekstiä seuraten. L ähtötoim ipaikkaa ei m erkitä sil / 1 7 loin, kun se on sama kuin kartan laatinut toim ipaikka eikä osoitetoim ipaikkaa silloin, kun se on sama kuin kartan osoitetoimipaikka. Irrallisina kuljetettavien vakuutettujen lähetysten kohdalle merkitään kartan huom autussarakkeeseen S. Kirjattu kirjelähetys, jo ta ei voida sulkea postipussiin tai kirjepakettiin m erkitään ainoastaan reversaalille. 2. K artta kirjoitetaan kuulakärkikynällä tai vastaavalla kahtena kappaleena. K arttaa ei saa raaputtaa. M ahdolliset korjaukset karttaan tehdään siten, että korjattu kohta on edelleenkin luettavissa. Virkamiehen, joka allekirjoittaa kartan, tulee todistaa tehty m uutos tai yliviivaaminen nimikirjoituksellaan (esim. Ei lueta NN tai korj. NN ). K arttaan ja sen jäljennökseen on painettava lähtöpäivän päivämääräleima. 3. K artta osoitetaan siihen toim ipaikkaan, johon lähetykset ohjataan. Lähetykset ohjataan posti- ja lennätinhallituksen postiosaston antam ien m ääräysten m ukaisesti. Jos kartoitettavia lähetyksiä on useampia kuin viisi samaan toim ipaikkaan, on ne Postiasemille jakelu no 8

2 2 kartoitettava suoraan tähän toim ipaikkaan. Jos samaan toimipaikkaan kartoitettavia lähetyksiä sitävastoin on viisi tai vähemmän, saadaan ne kartoittaa sellaiseen välitystoimipaikkaan (konttoriin, toim istoon tai postivaunuun), johon on lähetettävänä m uutakin kartoitettavaa postia ja josta ne voidaan edelleen ohjata lähetysten kuljettam i sen viivästym ättä. 4. Postiasem ilta I ja II lähetettävät lähetykset on, ellei erikoistapauksissa ole toisin m äärätty, kartoitettava sellaiseen lähimpään postitien varrella sijaitsevaan välitystoimipaikkaan (konttoriin, toim istoon tai postivaunuun), josta ne voidaan edelleen ohjata lähetysten kuljettam ista viivästyttäm ättä, kuitenkin sillä poikkeuksella, että postiasemalle I tai II menevät lähetykset kartoitetaan suoraan osoitetoim ipaikkoihin, milloin posti matkalla niihin ei kulje välitystoimipaikan kautta. 5. K artta lähetetään kartoitetun postin mukana. Jäljennökset kim putetaan laatimisjärjestyksessä ja säilytetään toimipaikassa virantoim itusohjesäännössä m äärätyn ajan. 6. Milloin lähetysten tai osoitekorttien lukum ääräisesti kartalle m erkitsem inen tapahtuu toim ipaikan työskentelytavasta jo h tuen useaan eri otteeseen, m erkitään lähetysten ja osoitekorttien lukumäärä siten, että viimeisestä luvusta voidaan suoraan nähdä kirjattujen kirjelähetysten ja kirjattujen pakettien osoitekorttien tai k irjattujen pikakirjelähetysten ja kirjattujen pikapakettien lukum äärä suoraan ilman eri yhteen laskutoim itusta. (Esim eikä 1+7+3). 49 :n 7. kohdan 2. kappale, sellaisena kuin se on m uutettuna kiertokirjeessä No 103/73, m uutetaan näin kuuluvaksi: Postiosoitus on 18 :ssä m ainitussa tapauksessa m erkittävä kartalle. 49 $:n 11. kohdan 2. kappale muutetaan näin kuuluvaksi: Osoitusmäärän maksamisesta joukkoosoitusluetteloa käyttäen m äärätään 55 :ssä. 53 :n 1. kohdan 1. kappale sellaisena kuin se on m uutettuna kiertokirjeessä N o 61/72, m uutetaan näin kuuluvaksi: 1. Heti kun postiennakkolähetys on lunaste ttu, on postiennakko-osoitekorttia seurannut postiennakko-osoitus m erkittävä osoitusvarainkassakirjaan A, leim attava ja varustettava postiosoituksista määrätyillä virkamerkinnöillä. 1^Osoitusvarainkassakirjasta A on annettava maksun suorittamisesta todistus lähetyksen lunastajalle. 53 :n 1. kohtaan liittyvä alaviitta2 'J kum otaan. 56, sellaisena kuin se on m uutettuna kiertokirjeessä N o 17/66, kum otaan. 1) kts. Postisäännön soveltam ism ääräysten 49 :n 4. k o h ta. 70 :n 8. kohta, sellaisena kuin se on kiertokirjeessä N o 103/73, m uutetaan näin kuuluvaksi: 8. Kun samalle vastaanottajalle lähetetään hänen m uutettuun postiosoitteeseensa jälkeenlähettäm ispyynnön perusteella useita tavallisia kirjelähetyksiä sekä sanoma- ja aikakauslehtiä, suljetaan ne tarkoitusta varten valm istettuun pussimalliseen pakkauskuoreen (lom a). Lähetyksiin ei tällöin m erkitä vastaanottajan u u tta postiosoitetta eikä paineta jälkeenlähettäm ispäivää osoittavaa päivämääräleimaa, vaan kyseiset m erkinnät tehdään pakkauskuoren päällykseen. Pakkauskuoreen ei saa sulkea pikalähetyksiä, postiennakkolähetyksiä, lunastuksenalaisia tavallisia kirjelähetyksiä eikä joukko- ja ryhmäristisiteitä. Lähetyksiä pakkauskuoreen suljettaessa on otettava huom ioon, että kuori sisällyksineen voidaan sitä avaam atta jä ttä ä vastaanottajan postiluukkuun tai -laatikkoon. Tyhjiä pakkaus-

3 3 kuoria ei saa antaa asiakkaiden käyttöön. Pakkauskuori sisällyksineen käsitellään 1. luokan postina. 71 :n 10. kohta kumotaan. 81 :n 1. kohdan 3. kappale, sellaisena kuin se on m uutettu kiertokirjeessä N o 133/69, kum otaan. 81 :n 3, 4 ja 5. kohdat m uutetaan näin kuuluviksi: 3. Perillesaaroatonta lähetystä palautettaessa merkitään siihen palauttam isen syy kiinnittäm ällä lähetykseen asianmukaisesti täytetty palautuslipuke (lom A) Palautuslipukkeen asem esta voidaan lähetykseen painaa myös vastaavan sisältöinen palautusleima, jonka väri on sinipunainen. Alkuperäinen osoitetoim ipaikka yliviivataan ja sen tilalle kirjoitetaan sen toimipaikan postinum ero ja nimi, johon lähetys palautetaan. 4. Jos lähettäjä haluaa, että paketti, mikäli se joutuisi perillesaamattomaksi, on annettava toiselle vastaanottajalle, myytävä tai hävitettävä, tulee hänen siitä pakettia kuljettavaksi jättäessään antaa ohjeet m erkitsemällä ne sekä osoitekortin takasivulle että paketin päällykseen. Perillesaam attomaksi jo u tu n u t paketti, josta ei ole annettu eri ohjeita, palautetaan lähettäjää kuulem atta hänen asuinpaikkansa toim ipaikkaan. Pakettiin on kiinnitettävä palautuslipuke tai painettava palautusleim a sekä m eneteltävä lisäksi 65 :n 2. kohdassa määrätyllä tavalla. 5. Jos lähettäjälle perillesaam attomana tai m uusta syystä palautettavaan lähetykseen ei ole kiinnitetty palautuslipuketta tai painettu palautusleimaa tahi 82 :n 3. kohdassa mainituissa tapauksissa tehty lunastusm erkintää, on lähetys virheilm oituksen ohella uudelleen lähetettävä osoitetoim ipaikkaan asianm ukaisesti käsiteltäväksi. Eripainos tästä kiertokirjeestä lähetetään toimipaikoille kiinnitettäväksi postisäännön soveltam ism ääräysten asianomaisiin kohtiin. Helsingissä 13 päivänä helm ikuuta Pääjohtaja Oiva Salolla Johtaja T Roine

4 Eripainos posti- ja lennätinhallituksen kiertokirjeestä no 12/1975. Joulukuun 12 päivänä 1944 annettuihin postisäännön soveltamismääräyksiin on tehty seuraavat m uutokset: 18, sellaisena kuin sitä on m uutettu kiertokirjeissä N o 77/71 ja 61/72, m u u tetaan näin kuuluvaksi: 18 Lähetysten kartoittam inen 1. (Kk No 12/75) Kartalle (lom ) merkitään a) vakuutetut lähetykset, b) raham äärältään 300 markkaa tai sitä suurem m at kotim aiset osoitukset ja vastaavan suuruiset ulkom aiset osoitukset, c) kirjatut kirjepaketit (lom ), d) kartallista postia sisältävät postipussit, milloin ne suljetaan kartan osoitetoimipaikkaan lähetettävään postipussiin, e) kirjatut kirjelähetykset ja kirjattujen pakettien sekä ulkom aan liikenteen tavallisten pakettien osoitekortit lukum ääräisesti, f) kirjatut pikakirjelähetykset ja kirjatut pikapaketit osoitekarttoineen samoin kuin kiireiset paketit Ruotsiin ja Ruotsista osoitekortteineen lukum ääräisesti ja g) postipussien lukum äärä. M erkinnät k arttaan tehdään ohjetekstiä seuraten. Lähtötoim ipaikkaa ei m erkitä silloin, kun se on sama kuin kartan laatinut toim ipaikka eikä osoitetoim ipaikkaa silloin, kun se on sama kuin kartan osoitetoimipaikka. Irrallisina kuljetettavien vakuutettujen lähetysten kohdalle merkitään kartan huom autussarakkeeseen S. Kirjattu kirjelähetys, jo ta ei voida sulkea postipussiin tai kirjepakettiin m erkitään ainoastaan reversaalille. 2. Kartta kirjoitetaan kuulakärkikynällä tai vastaavalla kahtena kappaleena. K arttaa ei saa raaputtaa. Mahdolliset korjaukset karttaan tehdään siten, että korjattu kohta on edelleenkin luettavissa. Virkamiehen, joka allekirjoittaa kartan, tulee todistaa tehty m uutos tai yliviivaaminen nimikirjoituksellaan (esim. Ei lueta NN tai korj. NN ). K arttaan ja sen jäljennökseen on painettava lähtöpäivän päivämääräleima. 3. K artta osoitetaan siihen toim ipaikkaan, johon lähetykset ohjataan. Lähetykset ohjataan posti- ja lennätinhallituksen postiosaston antam ien m ääräysten m ukaisesti. Jos kartoitettavia lähetyksiä on useampia kuin viisi samaan toim ipaikkaan, on ne kartoitettava suoraan tähän toim ipaikkaan. Jos samaan toim ipaikkaan kartoitettavia lähetyksiä sitä vastoin on viisi tai vähem män, saadaan ne kartoittaa sellaiseen välitystoim ipaikkaan (konttoriin, toim istoon tai postivaunuun), johon on lähetettävänä m uutakin kartoitettavaa postia ja jo sta ne voidaan edelleen ohjata lähetysten kuljettam i sen viivästym ättä. 4. Postiasem ilta I ja II lähetettävät lähetykset on, ellei erikoistapauksissa ole toisin m äärätty, kartoitettava sellaiseen lähimpään postitien varrella sijaitsevaan välitystoimipaikkaan (konttoriin, toim istoon tai postivaunuun), josta ne voidaan edelleen ohjata lähetysten kuljettam ista viivästyttäm ättä, kuitenkin sillä poikkeuksella, e ttä postiasemalle I tai II m enevät lähetykset k arto itetaan suoraan osoitetoim ipaikkoihin, milloin posti matkalla niihin ei kulje välitystoimipaikan kautta. 5. K artta lähetetään kartoitetun postin mukana. Jäljennökset kim putetaan laatimisjärjestyksessä ja säilytetään toimipaikassa virantoim itusohjesäännössä m äärätyn ajan. 6. Milloin lähetysten tai osoitekorttien /11

5 2 lukum ääräisesti kartalle m erkitsem inen ta pahtuu toim ipaikan työskentelytavasta jo h tuen useaan eri otteeseen, m erkitään lähetysten ja osoitekorttien lukum äärä siten, että viimeisestä luvusta voidaan suoraan nähdä kirjattujen kirjelähetysten ja kirjattujen pakettien osoitekorttien tai k irja ttu jen pikakirjelähetysten ja kirjattujen pikapakettien lukum äärä suoraan ilman eri yhteen laskutoim itusta. (Esim eikä ). 49 :n 7. kohdan 2. kappale, sellaisena kuin se on m uutettuna kiertokirjeessä No 103/73, m uutetaan näin kuuluvaksi: Postiosoitus on 18 :ssä m ainitussa tapauksessa m erkittävä kartalle. (Kk No 12/75). 49 :n 11. kohdan 2. kappale muutetaan näin kuuluvaksi: Osoitusmäärän maksamisesta joukkoosoitusluetteloa käyttäen määrätään 55 :ssä. (Kk No 12/75) 53 :n 1. kohdan 1. kappale sellaisena kuin se on m uutettuna kiertokirjeessä No 61/72, m uutetaan näin kuuluvaksi: 1. Heti kun postiennakkolähetys on lun astettu, on postiennakko-osoitekorttia seurannut postiennakko-osoitus m erkittävä osoitusvarainkassakirjaan A, leimattava ja varustettava postiosoituksista määrätyillä virkamerkinnöillä. 1 ^ Osoitusvarainkassakirjasta A on annettava maksun suorittamisesta todistus lähetyksen lunastajalle. (Kk No 12/75) 1) kts. Postisäännön soveltamismääräysten 49 :n 4. kohta. (Kk No 12/75) 53 :n 1. kohtaan liittyvä alaviitta 2) kum otaan. 56, sellaisena kuin se on m uutettuna kiertokirjeessä N o 17/66, kum otaan. 70 :n 8. kohta, sellaisena kuin se on kiertokirjeessä N o 103/73, muutetaan näin kuuluvaksi: 8. Kun samalle vastaanottajalle lähetetään hänen m uutettuun postiosoitteeseensa jälkeenlähettäm ispyynnön perusteella useita tavallisia kirjelähetyksiä sekä sanoma- ja aikakauslehtiä, suljetaan ne tark o itu sta varten valm istettuun pussimalliseen pakkauskuoreen (lom a). Lähetyksiin ei tällöin m erkitä vastaanottajan u u tta postiosoitetta eikä paineta jälkeenlähettäm ispäivää osoittavaa päivämääräleimaa, vaan kyseiset m erkinnät tehdään pakkauskuoren päällykseen. Pakkauskuoreen ei saa sulkea pikalähetyksiä, postiennakkolähetyksiä, lunastuksenalaisia tavallisia kirjelähetyksiä eikä joukko- ja ryhm äristisiteitä. Lähetyksiä pakkauskuoreen suljettaessa on otettava huom ioon, että kuori sisällyksineen voidaan sitä avaam atta jä ttä ä vastaanottajan postiluukkuun tai -laatikkoon. Tyhjiä pakkauskuoria ei saa antaa asiakkaiden käyttöön. Pakkauskuori sisällyksineen käsitellään 1. luokan postina. (Kk No 12/75) 71 $:n 10. kohta kum otaan. 81 :n 1. kohdan 3. kappale, sellaisena kuin se on m uutettu kiertokirjeessä N o 133/69, kum otaan. 81 f:n 3, 4 ja 5. kohdat m uutetaan näin kuuluviksi: 3. Perillesaam atonta lähetystä p alau tettaessa m erkitään siihen palauttam isen syy kiinnittäm ällä lähetykseen asianm ukaisesti

6 täytetty palautuslipuke (lom A). Palautuslipukkeen asem esta voidaan lähetykseen painaa myös vastaavan sisältöinen palautusleima, jonka väri on sinipunainen. Alkuperäinen osoitetoim ipaikka yliviivataan ja sen tilalle kirjoitetaan sen toimipaikan postinum ero ja nimi, johon lähetys palautetaan. (Kk No 12/75) eri ohjeita, palautetaan lähettäjää kuulem atta hänen asuinpaikkansa toim ipaikkaan. Pakettiin on kiinnitettävä palautuslipuke tai painettava palautusleim a sekä m eneteltävä lisäksi 65 :n 2. kohdassa määrätyllä tavalla. (Kk No 12/75) 5. Jos lähettäjälle perillesaam attomana tai m uusta syystä palautettavaan lähetyk 4. Jos lähettäjä haluaa, e ttä paketti, m i seen ei ole kiinnitetty palautuslipuketta käli se joutuisi perillesaamattomaksi, on annettava toiselle vastaanottajalle, myytävä tai hävitettävä, tulee hänen siitä pakettia kuljetettavaksi jättäessään antaa ohjeet m erkitsemällä tai painettu palautusleimaa tahi 82 :n 3. kohdassa mainituissa tapauksissa tehty lunastusm erkintää, on lähetys virheilm oituksen ohella uudelleen lähetettävä osoitee ne sekä osoitekortin takasivulle toim ipaikkaan asianm ukaisesti käsiteltä ttä paketin päällykseen. Perillesaam attomaksi väksi. (Kk No 12/75) jo u tu n u t paketti, josta ei ole annettu 3

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Kiertokirje nro 48. Postimaksut Suomen pohjoismaisessa liikenteessä

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Kiertokirje nro 48. Postimaksut Suomen pohjoismaisessa liikenteessä POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1988 Nro 48 49 Kiertokirje nro 48 Postimaksut Suomen pohjoismaisessa liikenteessä Sen johdosta, että kotimaisia postimaksuja muutettiin asetuksella 837/88

Lisätiedot

KIERTO KIRJEKOKOELMA

KIERTO KIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKOKOELMA 1968 No 159 N:o 159. Kiertokir j e muutoksista kansaneläkeosoitusten maksamisesta annettuihin ohjeisiin. Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 69 Kiertokirje postimaksuista Suomen pohjoismaisessa liikenteessä. Kirje Painotuote Pikkupaketti

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 69 Kiertokirje postimaksuista Suomen pohjoismaisessa liikenteessä. Kirje Painotuote Pikkupaketti POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1982 Nro 6 9-7 1 Nro 69 Kiertokirje postimaksuista Suomen pohjoismaisessa liikenteessä Sen johdosta, että kotimaisia postimaksuja muutettiin asetuksella 772/82

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKOELMA

KIERTO KIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKOELMA 1956 N:o 18-19 N:o 18. Kiertokirje kotimaisten sanomalehtien tilaamisesta ja kuljettamisesta posti- ja lennätinlaitoksen välityksellä kotimaisessa postiliikenteessä

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1951 N:o 113-114 Heinäkuun 28 päivänä 1951 annetulla asetuksella on syyskuun 22 päivänä 1944 annetun postisäännön 10 :n 6 momentti, 14 :n 7 momentti, 15

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KO KO ELMA

KIERTO KIRJE KO KO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KO KO ELMA 1971 No 76 77 No 76 Kiertokirje postisäännön muuttamisesta Syyskuun 22 päivänä 1944 annetun postisäännön muuttamisesta on annettu näin kuuluva asetus:

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1956 N o 36-42 N:o 36. mainosjulisteesta. Posti- ja lennätinhallitus on suostunut sii- 1956 mainosjuliste. Juliste sijoitetaan paikalhen, että postitoimipaikkojen

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KO KO ELMA

KIERTO KIRJE KO KO ELMA POSTI- JA LENNATINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KO KO ELMA 1975 No 8 1-83 No 81 Kiertokirje maksuista kotimaisessa postiliikenteessä Asetuskokoelmassa on julkaistu seuraava asetus (779/75): Asetus maksuista

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 45 Kiertokirje muutoksista postisääntöön; m uutos nro 1

KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 45 Kiertokirje muutoksista postisääntöön; m uutos nro 1 POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1981 N ro 45 Nro 45 Kiertokirje muutoksista postisääntöön; m uutos nro 1 Posti- ja telehallitus on tänään istunnossa tapahtuneessa esittelyssä päättänyt tehdä

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. No 46 Kiertokirje muutoksista postisäännön soveltamismääräyksiin

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. No 46 Kiertokirje muutoksista postisäännön soveltamismääräyksiin POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1978 No 46 No 46 Kiertokirje muutoksista postisäännön soveltamismääräyksiin Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa tapahtuneessa esittelyssä päättänyt

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1967 No 58 N :o 58. Kiertokirje ylimääräisten toimien viranhoitojen julistamisesta haettaviksi. Posti- lennätinhallitus julistaa haettaviksi seuraavat

Lisätiedot

KIERTO KIRJEKOKOELMA

KIERTO KIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKOKOELMA 1968 No 27-28 N :o 27. Kiertokirje vapaakirjeoikeuden myöntämisestä. Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa tapahtuneessa esittelyssä myiintänvt

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KO KO E LM A

KIERTO KIRJE KO KO E LM A 1973 POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KO KO E LM A No 94 No 94 Kiertokirje m uutoksista postimiesten ohjesääntöön Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa tapahtuneessa esittelyssä päättänyt

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1948 N:o 180 181 N: o 180. Kiertokirje muutoksista puhelinohjesääntöön Suomen sisäistä liikennettä varten. Posti- ja lennätinhallitus on tänään tapahtuneessa

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKO ELMA

KIERTO KIRJE KOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKO ELMA 1955 N:o 32-33 Joulukuun. 17 päivänä 1954 annetulla asetuksella on syyskuun 22 päivänä 1944 annetun postisäännön 7 : än lisätty uusi 4 momentti ja 10

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KO KO E LM A 1974 No 71

KIERTO KIRJE KO KO E LM A 1974 No 71 POSTI- 3A LENNATINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KO KO E LM A 1974 No 71 No 71 Kiertokirje kassaerehdysrahan suorittamista posti- ja lennätinlaitoksessa koskevasta virkaehtosopimuksesta I Valtiovarainm inisteriö

Lisätiedot

KIERTO KIRJEKO KO ELM A

KIERTO KIRJEKO KO ELM A POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKO KO ELM A 1988 Nro 46-47 Kiertokirje nro 46 Kotimaan postimaksut Asetuskokoelmassa on julkaistu 30.9.1988 annettu asetus maksuista kotimaan postiliikenteessä (837/88).

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1959 N:o 1 51-152 N:o 151. Kiertokirje kotimaisten sanomalehtien tilaamisesta ja kuljettamisesta posti- ja lennätinlaitoksen välityksellä kotimaisessa

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1949 N:o 19-22 N: o 19. ennakkoperintälaissa säädetyssä palkanpidätyksessä noudatettavasta luontoisetujen raha-arvosta annetun valtiovarainministeriön

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELMA No POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN. Kohta on muutettu näin kuuluvaksi:

KIERTOKIRJEKOKOELMA No POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN. Kohta on muutettu näin kuuluvaksi: POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1979 No 4 5-4 7 No 45 Kiertokirje muutoksista sanomalehtiasetuksen soveltamismääräyksiin Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa tapahtuneessa

Lisätiedot

KIERTO KIRJEKOKOELMA

KIERTO KIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKOKOELMA 1966 No 16-17 N:o 16. Kiertokir j e postisäännön muuttamisesta. Helmikuun 18 päivänä 1966 annetulla asetuksella (93/66) on kumottu 22 päivänä syyskuuta

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KO KO E LM A 1974 No 115

KIERTO KIRJE KO KO E LM A 1974 No 115 POSTI- 3A LENNATINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KO KO E LM A 1974 No 115 No 115 Kiertokirje muutoksista ja lisäyksistä tiliohjesääntöön Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa tapahtuneessa esittelyssä

Lisätiedot

KIERTOKIR3EKOKOELMA N:o POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N: o 160. Kiertokirje muutoksista postisäännön soveltamismääräyksiin.

KIERTOKIR3EKOKOELMA N:o POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N: o 160. Kiertokirje muutoksista postisäännön soveltamismääräyksiin. POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIR3EKOKOELMA 1964 N:o 160-161 N: o 160. Kiertokirje muutoksista postisäännön soveltamismääräyksiin. Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa tapahtuneessa esittelyssä

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1959 N:o 162 N: o 162. Kiertokirje muutoksista ja lisäyksistä tiliohjesääntöön. Posti- ja lennätinhallitus on tehnyt Suomen Pankin ja yksityisten rahalaitosten

Lisätiedot

Posti Oy:n maksumerkinnät 1.1.2015 Käyttöohje: kirjeet, arvolähetykset, mainokset ja lehdet

Posti Oy:n maksumerkinnät 1.1.2015 Käyttöohje: kirjeet, arvolähetykset, mainokset ja lehdet Posti Oy:n maksumerkinnät Käyttöohje: kirjeet, arvolähetykset, mainokset ja lehdet Sisällysluettelo Palvelun nimi sivu 1. Priority- ja Economy-kirje 3-5 2. Arvolähetykset 6-8 3. Pienlähetys 9-10 4. Asiakassuora

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 27 Kiertokirje matkapuhelinmaksuista

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 27 Kiertokirje matkapuhelinmaksuista POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1987 Nro 27 Nro 27 Kiertokirje matkapuhelinmaksuista Posti- ja telehallituksen vahvistamat m atkapuhelinm aksut Posti- ja telehallitus on puhelinmaksuista

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA (832/69) Valtioneuvoston päätös

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA (832/69) Valtioneuvoston päätös POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1970 No 13 N:o 13 Kiertokirje tammikuun 1 päivästä 1970 suoritettavista virkamiespalkkauksista Tammikuun 1 päivästä 1970 alkaen suoritettavista virkamiespalkkauksista

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 188. Kiertokirj e

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 188. Kiertokirj e POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1950 N:o 188 N: o 188. Kiertokirj e posti- ja lennätinlaitoksen palkannauttijoilta toimitettavista ennakkopidätyksistä sekä posti- ja lennätinlaitoksen

Lisätiedot

POSTI- JA LENNATINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA HELSINKI 1978

POSTI- JA LENNATINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA HELSINKI 1978 &0. -too ' ~?t3 POSTI- JA LENNATINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1977 HELSINKI 1978 3 Luettelo Posti- ja lennätinhallituksen kiertokirjeistä vuodelta 1977. N o P o stiase m ille ja k e lu no P ä iv ä

Lisätiedot

KIERTO KIRJEKOKOELMA 1971 No 130

KIERTO KIRJEKOKOELMA 1971 No 130 POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKOKOELMA 1971 No 130 Posti- ja lennätinhallitus on tänään sanoma- ja aikakauslehdistä postiliikenteessä 5 päivänä elokuuta 1971 annetun asetuksen (624/71) 12 :n

Lisätiedot

KIERTO KIRJEKÖ KO ELMA No 60

KIERTO KIRJEKÖ KO ELMA No 60 POSTI- 3A LENNÄTINHALUTUKSEN 1976 KIERTO KIRJEKÖ KO ELMA No 60 No 60 Kiertokirje valtionhallinnon vahingonkorvauslautakunnasta Asetuskokoelmassa on julkaistu seuraava asetus (233/76): Asetus valtionhallinnon

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 81. Kiertokirje. kotimaan postimaksuista

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 81. Kiertokirje. kotimaan postimaksuista POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA Nro 81 Kiertokirje kotimaan postimaksuista Asetuskokoelmassa on julkaistu 9. 11.1984 annettu asetus maksuista kotimaan postiliikenteessä (753/84). Tämän asetuksen,

Lisätiedot

KIE RTOKIRJEKOKOE LM A

KIE RTOKIRJEKOKOE LM A PO S TL JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIE RTOKIRJEKOKOE LM A 1937 N:o 60-65 Sisällys: N :o 60. Viran ja toimen haltijain palkkaeduista virkaloman aikana.- N :o 61. Postisäännön soveltamismääräysten 62 :n 6 moi»,

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKO E LM A

KIERTO KIRJE KOKO E LM A POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKO E LM A 1962 N:o 113-115 N: o 113. Kiertokirje kansaneläkeosoitusten maksamisesta annetuista uusista ohjeista. Posti- ja lennätinhallitus on, nojautuen Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKÖ KO ELMA

KIERTOKIRJEKÖ KO ELMA 1971 POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKÖ KO ELMA No 25 7 9 8 3 7 1 /1 7 No 25 Kiertokirje muutoksista postimiesten ohjesääntöön Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa tapahtuneessa esittelyssä

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKOELMA

KIERTO KIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKOELMA 196T N o 128 N :o 128. Kiertokirje tilapäisestä erikoisleimasta Suomen Filatelistiseura ry järjestää ensi marraskuun 4 5 päivinä jäsentenvälisen postimerkkinäyttelyn

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA TELEHALLITUKSEN. Nro 75 Kiertokirje kotimaisista postimaksuista

KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA TELEHALLITUKSEN. Nro 75 Kiertokirje kotimaisista postimaksuista POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA Nro 75 Kiertokirje kotimaisista postimaksuista Asetuskokoelmassa on julkaistu 25-9-1981 annettu asetus maksuista kotimaisessa postiliikenteessä (658/81). Tämän

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKO ELMA

KIERTOKIRJE KOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKO ELMA 1952 N:o 1 8 0-1 8 7 N: o 180. muutoksesta postisäännön soveltamismääräyksiin. Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa tapahtuneessa esittelyssä

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNATINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1959 N :o 2 2-2 4 N :o 22. kansainvälisessä postiliikenteessä perittävistä maksuista. Helmikuun 13 päivänä 1959 annetulla asetuksella on kansainvälisessä

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1986 Nro 4 Nro 4 Kiertokirje muutoksista postisääntöön; m uutos nro l toiseen painokseen Posti- ja telehallitus on tänään istunnossa tapahtuneessa esittelyssä

Lisätiedot

KIERTO KIRJEKOKOELMA

KIERTO KIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKOKOELMA 1952 No 152-157 N:o 152. puhelinval vo jakurssin pitämisestä posti- ja lennätinlaitoksessa vuonna 1953. Posti- ja lennätinhallitus on tänään tapahtuneessa.

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA N : Kiertokirje lennätinsäännöstä annetun asetuksen 10 :n muuttamisesta.

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA N : Kiertokirje lennätinsäännöstä annetun asetuksen 10 :n muuttamisesta. POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1947 N:o 149-150 N :0 149. Kiertokirje lennätinsäännöstä annetun asetuksen 10 :n muuttamisesta. Kesäkuun 6 päivänä 1947 annetulia asetuksella on lennätinsäännöstä

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA Nro 76 Kiertokirje kotimaisista postimaksuista Asetuskokoelmassa on julkaistu 22.10.1982 annettu asetus maksuista kotimaisessa postiliikenteessä (772/82).

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKO E LM A

KIERTO KIRJE KOKO E LM A POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKO E LM A 1953 N:o 42-43 N:o 42. Kiertokirje posti- ja lennätinlaitoksen virkailijain toimeen ottamista ja toimesta eroamista koskevien ohjeiden D-liitteen

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKO E LM A

KIERTOKIRJE KOKO E LM A POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKO E LM A 1953 N o 69-75 N :o 69 Kiertokir j e muutoksista posti-, lennätin- ja puhelintoimipaikkojen virantoimitusohjesääntöön. Posti- ja lennätinhallitus on

Lisätiedot

KIERTO KIRJEKÖ KO ELMA

KIERTO KIRJEKÖ KO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKÖ KO ELMA 1972 No 58-59 No 58 Kiertokirje kotimaisten lehtien käsittelyohjeista Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa tapahtuneessa esittelyssä antanut

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N :o 3. Kiertokir j e puhelinaseman aukioloajasta.

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N :o 3. Kiertokir j e puhelinaseman aukioloajasta. POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1952 N:o 3-8 N :o 3. puhelinaseman aukioloajasta. Kuluvan tammikuun 16 päivästä lukien on Liperin puhelin asema avoinpa joka päivä klo 7 22. Helsingissä,

Lisätiedot

KIERTO KIRJEKO KO ELM A

KIERTO KIRJEKO KO ELM A POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKO KO ELM A 1985 Nro 41 Nro 41 Kiertokirje muutoksista postimiesten käsikirjaan; muutos nro 2 Posti- ja telehallitus on vahvistanut 31 päivänä joulukuuta 1981 annettuun

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN N:o 6. N:o 6. Kiertokirje radiolupavarojen tilityksestä.

KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN N:o 6. N:o 6. Kiertokirje radiolupavarojen tilityksestä. POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1948 N:o 6 N:o 6. Kiertokirje radiolupavarojen tilityksestä. Posti- ja lennätinhallitus on tänään tapahtuneessa esittelyssä määrännyt, että postikonttorin,

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1950 N:o 1 7-1 9 N:o 17. Kiertokirje valtion viran tai toimen haltijain palkkausten yleisestä tarkistuksesta annetun valtioneuvoston päätöksen lähettämisestä

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA HELSINKI 1982

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA HELSINKI 1982 POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1981 HELSINKI 1982 Nro Posti- Päiväasemil- määrä le jakelu nro Luettelo posti- ja telehallituksen kiertokirjeistä vuodelta 1981 Sisällys 1 i 1/1 Pääjohtaja

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTIN HALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA N:o 162

POSTI- JA LENNÄTIN HALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA N:o 162 POSTI- JA LENNÄTIN HALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1943 N:o 162 Sisällys: N :o 162. Ulkomailta saapuneiden tai ulkomaille osoitettujen postilähetysten tullivalvonnasta. N :o 162. Kiertokirje ulkomailta

Lisätiedot

Kansainvälisten kirjepalvelujen tuote-ehdot sopimusasiakkaille

Kansainvälisten kirjepalvelujen tuote-ehdot sopimusasiakkaille TUOTE-EHDOT 1 (6) Kansainvälisten kirjepalvelujen tuote-ehdot sopimusasiakkaille 1.1.2015 TUOTE-EHDOT 2 (6) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Soveltamisala ja sovellettava ehdot... 3 1.2. Määritelmät...

Lisätiedot

LÄHETTÄJÄ VASTAANOTTAJA PIKAKIRJE PAKETTI KIRJATTU KIRJE PAINAA VALTAKIRJA HAKEA SAADA LÄHETTÄÄ POSTIMERKKI KIRJE

LÄHETTÄJÄ VASTAANOTTAJA PIKAKIRJE PAKETTI KIRJATTU KIRJE PAINAA VALTAKIRJA HAKEA SAADA LÄHETTÄÄ POSTIMERKKI KIRJE ASIOIDAAN POSTISSA JUTELLAAN ENSIN Oletko lähettänyt kirjeen tai paketin Suomessa? Missä sinulla on lähellä posti? Onko sinun kodin lähellä postiautomaatti? Jos tilaat internetistä tavaran, mihin se tulee?

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 41 Kiertokirje muutoksista Postimiesten käsikirjaan; muutos nro 1

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 41 Kiertokirje muutoksista Postimiesten käsikirjaan; muutos nro 1 POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1983 Nro 41 Nro 41 Kiertokirje muutoksista Postimiesten käsikirjaan; muutos nro 1 Posti- ja telehallitus on vahvistanut 31 päivänä joulukuuta 1981 annettuun

Lisätiedot

KIERTO KIRJEKOKOELMA

KIERTO KIRJEKOKOELMA POSTI- 3A LENNATINHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKOKOELMA 1975 No 106 No 106 Kiertokirje lisäyksistä ja muutoksista tiliohjesääntöön Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa tapahtuneessa esittelyssä päättänyt

Lisätiedot

Näin lähetät paketin Posti SmartShipistä. 1 Julkinen - Public

Näin lähetät paketin Posti SmartShipistä. 1 Julkinen - Public Näin lähetät paketin Posti SmartShipistä 1 Ohje paketin lähettämiseen SmartShipillä Posti SmartShipistä tulostat sekä kotimaan että ulkomaille menevien pakettien osoitekortit Lähettääksesi paketteja Postin

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1954 N:o 29-30 N :o 29. Kiertokirje kovan rahan lähettämisestä Suomen Pankin pää- ja haarakonttoreihin. Tiliohjesäännön 50 :n 2. kohdan määräysten mukaan

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1951 N:o 8 3-8 5 N :o 83. Kiertokirje muutoksista posti-, lennätin- ja puhelintoimipaikkojen virantoimitusohjesääntöön. Posti- ja lennätinhallitus on tänään

Lisätiedot

Palveluliite Itella Oyj:n yleisiin toimitusehtoihin 1.1.2010 Kirjepalvelut 1.1.2010

Palveluliite Itella Oyj:n yleisiin toimitusehtoihin 1.1.2010 Kirjepalvelut 1.1.2010 Palveluliite Itella Oyj:n yleisiin toimitusehtoihin 1.1.2010 Kirjepalvelut 1.1.2010 KOTIMAAN KIRJEPALVELUT Sisältö Itella Oyj vastaa rahaa, arvopapereita tai muuta arvokasta sisältävistä lähetyksistä

Lisätiedot

KIERTO KIRJEKÖ KO E LM A 1976 No 32

KIERTO KIRJEKÖ KO E LM A 1976 No 32 POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKÖ KO E LM A 1976 No 32 No 32 Kiertokirje henkilöautoista valtiolle vuonna 1976 suoritettavasta käy t töma ksusta Asetuskokoelmassa on julkaistu seuraava laki

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KO KO ELMA

KIERTOKIRJE KO KO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KO KO ELMA 965 No 153 N: o 153. Kiertokirje uusien yleisten kansainvälisten postisopimusten soveltamisesta ja jakamisesta toimipaikoille. Wienin Maailmanpostikongressissa

Lisätiedot

KIERTO KIR] EKOKO ELM A

KIERTO KIR] EKOKO ELM A POSTI- ] A LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIR] EKOKO ELM A 1976 No 110 No 110 Kiertokirje tiliohjesäännön muuttamisesta Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa tapahtuneessa esittelyssä päättänyt tehdä

Lisätiedot

Lähettäjä ja vastaanottaja

Lähettäjä ja vastaanottaja Lähettäjä ja vastaanottaja Posti SmartShip 18.3.2013 Lähettäjä Posti SmartShipiin voi tallentaa useita lähettäjiä. Jokaiselle lähettäjälle on kiinnitettävä Postin asiakasnumero(t). Kaikki lähettäjään tallennettu

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKOELMA

KIERTO KIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKOELMA 1868 No 165 166 N :0 165. Kiertokirje virkalähetysoikeuden myöntämisestä. Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa tapahtuneessa esittelyssä myöntänyt

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1962 N:o 167 N :o 167. Kiertokirje rahanuudistuksen aiheuttamista toimenpiteistä toimipaikkojen kassaliikkeessä, tilinpidossa ja palkanmaksussa. Posti-

Lisätiedot

KIERTO KIRJEKOKOELMA

KIERTO KIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKOKOELMA 1965 No 148 N: o 148. Kiertokir j e vastaanottolaitteita ja vastaanottolupia koskevien määräysten muuttamisesta. Posti- ja lennätinhallitus on tänään

Lisätiedot

Kirjeiden postitusohjeet

Kirjeiden postitusohjeet Kirjeiden postitusohje 1 (6) Kirjeiden postitusohjeet Posti Oy Yritysasiakaspalvelu 0200 77 000 (pvm/mpm) ma pe klo 8.00 16.00 Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0109357-9 Kirjeiden postitusohje 2 (6) Sisällysluettelo

Lisätiedot

että liikennerikoksista sakkoihin tuomituista

että liikennerikoksista sakkoihin tuomituista H allituksen esitys Eduskunnalle rangaistusm ääräysm enettelyä koskevan lainsäädännön uudistamisesta ja eräiksi m uutoksiksi tieliikennerikoksia koskevaan lainsäädäntöön. Rangaistusmääräysmenettely, joka

Lisätiedot

Palveluliite Itella Posti Oy:n yleisiin toimitusehtoihin 1.6.2011 Tavarankuljetuspalvelut 1.6.2011

Palveluliite Itella Posti Oy:n yleisiin toimitusehtoihin 1.6.2011 Tavarankuljetuspalvelut 1.6.2011 Palveluliite Itella Posti Oy:n yleisiin toimitusehtoihin 1.6.2011 Tavarankuljetuspalvelut 1.6.2011 KOTIMAAN TAVARANKULJETUSPALVELUT Sisältö Rahaa, arvopapereita tai muuta vastaavaa arvokasta saa lähettää

Lisätiedot

ETELA-HELSINGIN POSTIALUE. iaru.im POST!- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA HELSINKI 1988

ETELA-HELSINGIN POSTIALUE. iaru.im POST!- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA HELSINKI 1988 ETELA-HELSINGIN POSTIALUE iaru.im POST!- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1987 HELSINKI 1988 3 Luettelo posti- ja telehallituksen kiertokirjeistä vuodelta 1987 Nro Päivämäärä 1 1.1. 2 19.1. 3 16.1.

Lisätiedot

Näytelogistiikka Itellan näkökulmasta

Näytelogistiikka Itellan näkökulmasta Näytelogistiikka Itellan näkökulmasta Labquality-päivät 10.2.2012 Pauliina Auveri VAK turvallisuusneuvonantaja Esityksen sisältö Lähettäjän yleiset velvollisuudet s.3 Näytteiden luokitus s. 4-6 Pakkaaminen

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELM A

KIERTOKIRJEKOKOELM A POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELM A 1986 Nro 56 Nro 56 Kiertokirje matkapuhelinmaksuista Posti- ja telehallituksen vahvistamat matkapuhelinmaksut Posti- ja telehallitus on puhelinmaksuista annetun

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. No 26 Kiertokirje tiliohjesäännön muuttamisesta

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. No 26 Kiertokirje tiliohjesäännön muuttamisesta POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1979 No 26 No 26 Kiertokirje tiliohjesäännön muuttamisesta Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa tapahtuneessa esittelyssä päättänyt tehdä toukokuun

Lisätiedot

Itella Termo ja Termo Kotiin Kylmäkuljetuspalvelu

Itella Termo ja Termo Kotiin Kylmäkuljetuspalvelu Kylmäkuljetuspalvelu Vain sisäiseen käyttöön. -kylmäkuljetus laajentaa markkina-aluettasi Markkinoilla tarve pienehköille tai pienille elintarvikekuljetuksille Teollisuus, maahantuonti, tukkukauppa, lähi-

Lisätiedot

POSTI- JA LE N N Ä TIN H A LLITU K S E N KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LE N N Ä TIN H A LLITU K S E N KIERTOKIRJEKOKOELMA ms POSTI- JA LE N N Ä TIN H A LLITU K S E N KIERTOKIRJEKOKOELMA H B N:o 103-107 N: o 103. rahavarojen lähettämisestä Suomen Pankkiin sekä shekkien ja postilähetysvekselien lähettämisestä posti- ja lennätinhallituksen

Lisätiedot

Palveluliite Posti Oy:n yleisiin toimitusehtoihin 9.2.2015. Kirjepalvelut

Palveluliite Posti Oy:n yleisiin toimitusehtoihin 9.2.2015. Kirjepalvelut Palveluliite Posti Oy:n yleisiin toimitusehtoihin 9.2.2015 Kirjepalvelut 9.2.2015 1. Kotimaan kirjepalvelut 1.1. Ensimmäisen luokan kirje Arkipäivinä (ma pe) Palvelun edellyttämään postituspaikkaan siellä

Lisätiedot

Asiakassuora. Markkinointipalvelut

Asiakassuora. Markkinointipalvelut Asiakassuora Markkinointipalvelut Osoitteellinen suora - Asiakassuora Asiakassuorana voi lähettää esitteitä, lehtiä, kirjeitä tai kortteja. Luottamuksellisten ja henkilökohtaisten viestien lähettämiseen

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELMA N :o 148.

KIERTOKIRJEKOKOELMA N :o 148. POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1949 N:o 148 N :o 148. Kiertokirj e muutoksista postitarkastajain johtosääntöön. Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa tapahtuneessa esittelyssä

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKO ELMA

KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKO ELMA 1976 N :o 126-130 N:o 126 postitoim ipaikkojen perustam isesta T a m m ik u u n 1 p ä iv ä s tä 1 9 7 7 perustetaan h aaraosa stot I I m a tra 1 2 Imatran

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa?

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Jaana Paanetoj a Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Tutkimus vajaakuntoisen tekemän työn oikeudellisesta luonteesta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a H elsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN N:o

KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN N:o POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1947 N:o 126-127 N:o 126. Kiertokirje postinkulj etuksesta valtionrautateillä. Tulevan kesäkuun 1 päivästä lukien tapahtuu postinkuljetus valtionrautateillä

Lisätiedot

SISÄLLYS SAATTEEKSI. itsenäistymisineen ja olejen vakiintumisineen sekä uusine sotineen hyvin merkittävä ja sitä se on myös postihistoriallisesti.

SISÄLLYS SAATTEEKSI. itsenäistymisineen ja olejen vakiintumisineen sekä uusine sotineen hyvin merkittävä ja sitä se on myös postihistoriallisesti. SISÄLLYS SAATTEEKSI Saatteeksi... 5 1. Kirje... 6 2. Paikallislähetys... 7 3. Postikortti... 8 4. Paluukortti... 11 5. Pikkupaketti... 11 6. Painotuote... 12 7. Paketti... 14 8. Sanomalehdet ja aikakauskirjat...

Lisätiedot

POSTI- JA TELEH ALLITU KSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 34 Kiertokirje muutoksista postisääntöön; muutos nro 4

POSTI- JA TELEH ALLITU KSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 34 Kiertokirje muutoksista postisääntöön; muutos nro 4 POSTI- JA TELEH ALLITU KSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1984 Nro 34 Nro 34 Kiertokirje muutoksista postisääntöön; muutos nro 4 Posti- ja telehallitus on tänään istunnossa tapahtuneessa esittelyssä päättänyt tehdä

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KO KO E LM A

KIERTO KIRJE KO KO E LM A POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KO KO E LM A 1958 N o 162-163 N :o 162. Kiertokir j e muutoksesta posti- ja lennätinlaitoksen virkailijain toimeen ottamista ja toimesta eroamista koskeviin ohjeisiin.

Lisätiedot

Kansainvälinen verkkokauppa ja postipakettilähetykset

Kansainvälinen verkkokauppa ja postipakettilähetykset Kansainvälinen verkkokauppa ja postipakettilähetykset in Kari.Nykanen@posti.com 044 030 0967 @karinykanen fi.linkedin.com/in/karinykanen 1 Pakettilähetykset kaikkialle maailmaan Postin verkoston kautta

Lisätiedot

Opus SMS tekstiviestipalvelu

Opus SMS tekstiviestipalvelu Opus SMS tekstiviestipalvelu Sivu 1 / 17 1. Yleistä toiminnosta Opus SMS tekstiviestipalvelun avulla voidaan Opus Dental potilashallintaohjelmasta Lähettää muistutuksia tekstiviestillä Lähettää tiedusteluita

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1954 N:o 10-14 N:o 10. posti- ja lennätinlaitoksen palvelukseen otettavien henkilöiden terveydentilasta vaadittavasta erinäisestä selvityksestä. Posti-

Lisätiedot

POSTIs JA lennatinhallituksen KIERTOKIRJEKOKOELMA HELSINKI 1938

POSTIs JA lennatinhallituksen KIERTOKIRJEKOKOELMA HELSINKI 1938 POSTIs JA lennatinhallituksen KIERTOKIRJEKOKOELMA 1937 850 38 HELSINKI 1938 Luettelo posti- ja lennätinhallituksen kiertokirjeistä vuodelta 1937. N:o Päivämäärä Sisällys 1 4 / il Puhelintoimipaikkojen

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1983 Nro 8 Nro 8 Kiertokirje virkapukineiden tilaaminen ja hinnat vuonna 1983 Posti- ja telehallitus on tehnyt Valtion Pukutehtaan ja Kestilä Production Oy:

Lisätiedot

Postikuori on päivittäispostituksiin tarkoitettu Economy- tai Priority- kirjekuori, jossa postimaksut on maksettu valmiiksi.

Postikuori on päivittäispostituksiin tarkoitettu Economy- tai Priority- kirjekuori, jossa postimaksut on maksettu valmiiksi. 1 (5) Postikuorien hinnat 6.3.2017 alkaen Hintoihin lisätään laskutuksessa arvonlisävero 24 %. Postikuori on päivittäispostituksiin tarkoitettu Economy- tai Priority- kirjekuori, jossa postimaksut on maksettu

Lisätiedot

Historia. Posti SmartShip

Historia. Posti SmartShip Historia Posti SmartShip 2016-05-31 2 Sisältö 1 Lähetykset... 3 1.1 Etsi lähetyksiä... 3 1.2 Hakutuloksen esittelytapa... 5 1.3 Tulosta ja Tulosta PDF... 5 1.4 Vie... 5 1.5 Hakusuosikit... 5 3 1 Lähetykset

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN N:o 35. N:o 35. Kiertokir j e shekeistä ja postivekseleistä.

KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN N:o 35. N:o 35. Kiertokir j e shekeistä ja postivekseleistä. POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1951 N:o 35 N:o 35. Kiertokir j e shekeistä ja postivekseleistä. Posti- ja lennätinhallitus on tänään tapahtuneessa istunnossa antanut toimipaikoille shekkien

Lisätiedot

Laki. postilain muuttamisesta

Laki. postilain muuttamisesta Laki postilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan postilain (415/2011) 15 :n 1 momentin 1 kohta, 17 19, 26 :n 1 momentti, 27 :n 1 ja 3 momentti, 37 :n 3 momentti, 38 :n 3, 4 ja 6 momentti,

Lisätiedot

Visma Fivaldi sovelluspalvelu: Laskut sähköpostiin ja tulostuspalveluun. 1 Yleistä

Visma Fivaldi sovelluspalvelu: Laskut sähköpostiin ja tulostuspalveluun. 1 Yleistä 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Laskujen välitys / Perustiedot / Välitystavat... 4 2.1 Laskut asiakkaan sähköpostiin... 4 2.2 Laskujen lähetys tulostuspalveluun... 7 3 Yrityksen oletusvälitystapa... 9 4 Yritysrekisteri...

Lisätiedot

Tavarankuljetuspalvelujen tuoteehdot postimaksukone- ja hinnoittelupalvelun sopimusasiakkaille

Tavarankuljetuspalvelujen tuoteehdot postimaksukone- ja hinnoittelupalvelun sopimusasiakkaille TUOTE-EHDOT 1 (7) Tavarankuljetuspalvelujen tuoteehdot postimaksukone- ja hinnoittelupalvelun sopimusasiakkaille 9.2.2015 TUOTE-EHDOT 2 (7) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Soveltamisala... 3 1.2.

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KO KO ELMA

KIERTO KIRJE KO KO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KO KO ELMA 1965 No 130 Posti- ja lennätinhallitus julistaa haettaviksi seuraavat virat ja toimet: Posti- ja lennnätinhallit uksen kansliaosastossa yksi apulaisasianvalvojan

Lisätiedot