Kiertokirje. 17. Koskeva postilaitoksen vanhempien asiakirjain ja muun joutopaperin myymistä.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiertokirje. 17. Koskeva postilaitoksen vanhempien asiakirjain ja muun joutopaperin myymistä."

Transkriptio

1 Kiertokirje Suomen P o stih a llitu k se sta. N:o XIV. 17. Koskeva postilaitoksen vanhempien asiakirjain ja muun joutopaperin myymistä. Kun postilaitoksen vanhemmat tarpeettomat asiakirjat ja muu joutopaperi tulee tästälähin vuosittain myytäväksi, toistaiseksi Vääräkosken kartonkitehtaalle Ostolassa, käsketään postitoimistoja osotteella Ostolan postitoimitus joka vuosi, siksi kunnes toisin määrätään, lähettämään alempana luetellut kymmenen vuotta vanhat asiakirjat ja muu vuosittain kerääntynyt joutopaperi, kuten kelpaamattomat kirjekotelot, K-P kuoret (joista lakkasinetit on tarkoin poistettava) y. m., seuraavien lähempien määräysten mukaisesti: Myytävä paperi, joka sopivalla tavalla sidottakoon enintään 10 kiloa painaviin kimppuihin, on vapaakirjelähetyksinä, joihin on kirjoitettava edellämainittu osote, paperin painoja sana»joutopaperia», alempana määrättyinä aikoina lähetettävä postitse, postilaitokselle sen kautta saattamatta mitään erityisiä maksuja, lähimpään rautatien varrella sijaitsevaan postitoimistoon, jonka hoitajaa täten kehotetaan sikäli kuin postivaunuissa on tilaa, lähettämään paperi Ostolaan, huomioonottamalla, että lähettäminen on mikäli mahdollista toimitettava niissä postivaunuissa, jotka saapuvat Ostolaan päivällä, Paperi, jota sopivasti ei voida sitoa kimppuihin, lähetetään Ostolaan osotetuissa kartattomissa postisäkeissä, joiden osotelappuihin on tehtävä edellämainitut merkinnät. Kyseelliset paperilähetykset ovat postivaunuissa Nrot 5 ja 6 merkittävät reversaaleille, jotka kaksinaisina Ostolan postitoimitukseen jätettäkööt.

2 2 ) Samalla kertaa on postitoimistojen Postihallituksen liikenneosastoon lähetettävä summittainen ilmoitus lähetetyn paperin yhteisestä painosta. Lähettäminen toimitetaan: Helsingistä kesäkuun 1 6 p:nä, Torniosta, Kemistä, Oulusta ja Turusta kesäkuun 7 12 p:nä, Nikolainkaupungista, Hangosta ja Viipurista kesäkuun p:nä, Raumalta, Porista, Kajaanista, Kuopiosta ja Mikkelistä kesäkuun p:nä, Hämeenlinnasta, Tampereelta, Haminasta, Kotkasta ja Lahdesta kesäkuun p:nä, Oulun ja Viipurin läänistä heinäkuun 1 7 p:nä, Vaasan ja Uudenmaan läänistä heinäkuun 8 15 p:nä, Hämeen ja Kuopion läänistä heinäkuun p:nä, ja Mikkelin sekä Turun ja Porin läänistä ynnä Ahvenanmaalta heinäkuun p:nä. Edellämainitulla tavalla on tänä vuonna lähetettävä seuraavat ennen vuotta 1907 kertyneet asiakirjat: Pohjakirjat ehdotuksiin ja vuositileihin posti- ja sanomalehtivaroista ynnä niihin kuuluvat liitteet:» tileihin postiosotusvaroista liitteineen;» tileihin suorituksesta ja tilinteosta riippuvista ulosmenoista;» siviili viraston leski- ja orpokassan varoista;» tileihin sotilashuonevaroista;» tileihin vapaamerkeistä liitteineen;» tilastollisiin tauluihin; Kuukausraportit; Sanomalehtipäiväkirjat ja niihin kuuluvat tilaussetelit; Vapaakirjekirjat ja luettelot; Vapaakir j erever saalit; Rekisterit tulleista ja lähetetyistä lähetyksistä ynnä niihin kuuluvat kuitit, valtakirjat ja muut liitteet; Kartat postilähetyksistä: Pakettipöytäkirjat; Pakettiosotekortit; Reversaalit.postivaunuihin jätetyistä posteista; Kalustoluettelot; Konossementit;

3 Sisäänkirjoitetuista ja arvolähetyksistä annettujen kuittien niskat. Samaa järjestystä on vastaisuudessakin noudatettava sekä lähettämistapaan että -aikaan nähden, huomioonottamalla, että ensi vuonna lähetetään ennen vuotta 1908 kertyneet asiakirjat, seuraa vana vuonna ennen vuotta 1909 kertyneet j. n. e. Ne pakettiosotekortit, joihin on kiinnitetty vapaamerkkejä, ovat lähetettävät Postihallituksen tiliosastoon. Mikä postitoimistojen tiedoksi ja noudatettavaksi täten ilmoitetaan. Helsingissä, Postihallituksessa, toukokuun 14 päivänä P. Jamalainen. Paavo Himanen.

4 Cirkulär Från Poststyrelsen i Finland. N:o XIV. 17. Angående försäljning af postverkets äldre handlingar samt annan makulatur. Enär postverkets äldre obehöfliga handlingar samt annan makulatur härefter kommer årligen att försäljas, tillsvidare till Vääräkoski kartongfabrik i Ostola, anmodas postanstalterna att årligen, tills annorlunda bestämmes, under adress postanstalten* i Ostola afsända nedannämnda tio år äldre handlingar och annat under året uppsamladt pappersaffal, såsom förbrukade brefkuvert, B-P kuvert (från hvilka lacksigillen noga böra aflägsnas) m. m., allt i enlighet med följande närmare föreskrifter: Det papper, som får säljas, bör på lämpligt sätt ombindas i buntar å högst 10 kilogram samt såsom fribrefsförsändelser upptagande ofvannämnda adress, anteckning om papprets vikt och ordet»makulatur», inom nedanuppräknade tider sändas, utan att postverket därigenom åsamkas någon särskild utgift, till närmaste vid järnvägen belägna postanstalt, hvars föreståndare härigenom anmodas att, i den mån utrymmet i postvagnarna sådant medgifver, afsända pappret till Ostola med iakttagande af att expedieringen såvidt möjligt sker i de postkupéer, som anlända till Ostola på dagen. Det papper åter, som lämpligen icke kan ombindas i buntar, bör expdieras i till Ostola adresserade okarterade postsäckar, hvilkas adresslappar förses med förenämnda anteckningar. Postkupéerna N:ris 5 och 6 ega upptaga dessa papperssändningar å reversal, som, utskrifna i två exemplar, öfverlemnas till postexpeditionen i Ostola.

5 Samtidigt ega postanstalterna till Poststyrelsens trafikafdelning insända summarisk uppgift öfver det afsända papprets sammanlagda vikt. Expedieringen skall verkställas: 1 6 juni från Helsingfors, 7 12 juni från Torneå, Kemi, Uleåborg och Åbo, juni från Nikolaistad, Hangö och Viborg, juni från Raumo, Björneborg, Kajana, Kuopio och S:t Michel, juni från Tavastehus, Tammerfors, Fredrikshamn, Kotka och Lahti, 1 7 juli från Uleåborgs och Viborgs län, 8 15 juli från Vasa och Nylands län, juli från Tavastehus och Kuopio län, äfensom juli från S:t Michels samt Åbo och Björneborgs län jemte Åland. På ofvan angifvet sätt bör under innevarande år afsändas följande innan år 1907 tillkomna handlingar: Konsept till förslag och årsräkningar öfver post- och tidningsmedlen jemte tillhörande bilagor;» redovisning öfver postanvisningsinedlen med bilagor;»» redovisning öfver på likvid och redovisning beroende utgifter;»» redovisning öfver civilstatens enke- och pupill kassas medel:»» redovisning öfver krigsmanshusmedel;»» redovisning öfver frankotecken jemte bilagor;»» statistiska tabeller; Månadsrapporter; Tidningsjournaler jemte till dem hörande rekvisitionsblanketter; Fribrefsböcker och förteckningar; Fribrefsreversal; Register öfver ankomna och afsända försändelser jemte till dem hörande kvittenser, fullmakter och andra bilagor; Kartor öfven postförsändelser; Paketprotokoll; Paketadresskort; Reversal öfver till postkupéerna lemnad pöst; 5

6 6 Inventarieförteckningar; Ångbåtskonossement; Ryggarna till kvittenser öfver rekommenderade och värdeförsändelser. Enahanda ordning bör jemväl framdeles iakttagas med afseende å såväl afsändningssättet som expedieringstiden, med beaktande af att under nästa år sändas innan år 1908 tillkomna handlingar, påföljande år innan år 1909 tillkomna, o. s. v. Paketadresskort, hvilka äro belagda med frimärken, böra insändas till Poststyrelsens räkenskapsafdelning. Hvilket postanstalterna till kännedom och iakttagande härmed meddelas. Helsingfors, å Poststyrelsen, den 14 maj P. Jamalainen. r Paavo Himanen. f:d. Helsingfors, Finlands Senats tryckeri.

Kiertokirje. 40. Koskeva väliaikaisia toimenpiteitä postinkuljetuksessa rautateillä.

Kiertokirje. 40. Koskeva väliaikaisia toimenpiteitä postinkuljetuksessa rautateillä. Kiertokirje. 1914. Suom en P o s tih a llitu k s e s ta, N:o XXXIV. 40. Koskeva väliaikaisia toimenpiteitä postinkuljetuksessa rautateillä. Postitoimistojen tiedoksi ja noudatettavaksi ilmoitetaan täten,

Lisätiedot

Angående postbefordringen å statsjärnvägarna. Postinkuljetuksesta valtionrautateillä.

Angående postbefordringen å statsjärnvägarna. Postinkuljetuksesta valtionrautateillä. 1925 POSTIHALLITUKSEN YLEISET KIRJELMÄT POSTSTYRELSENS ALLMÄNNA SKRIVELSER N:o 7 1. Postinkuljetuksesta valtionrautateillä. Tulevan kesäkuun 5 päivästä tulee postinkuljetus posti- ja postiljoonivaunuissa

Lisätiedot

Kiertokirje. 21. Posti- ja postietuantiosotusten kassakirjaan kirjoittamisesta postikonttoreissa ja l:sen luokan postitoimituksissa.

Kiertokirje. 21. Posti- ja postietuantiosotusten kassakirjaan kirjoittamisesta postikonttoreissa ja l:sen luokan postitoimituksissa. Kiertokirje. 1909. Suomen P ostih allitu ksesta. N:oXIT. 21. Posti- ja postietuantiosotusten kassakirjaan kirjoittamisesta postikonttoreissa ja l:sen luokan postitoimituksissa. Suuresti enentyneen postiosotusliikkeen

Lisätiedot

Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen ä jernvägarne i landet.

Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen ä jernvägarne i landet. ÉitinUt. 1900. Från Poststyrelsen i Finland. N:o XI. 1 8. Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen ä jernvägarne i landet. Från och med den 14 innevarande Oktober tillsvidare komma löljande

Lisätiedot

Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen å jernvägarne i landet

Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen å jernvägarne i landet 2 8. Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen å jernvägarne i landet Med föranledande af att förändrad tidtabell för Finska Statsjernvägarne träder i gällande kraft frun.och med d m

Lisätiedot

Suomen Postihallituksesta.

Suomen Postihallituksesta. i e r f 0 j» t } e. 1905. Suomen Postihallituksesta. 3. Koskeva erityisten uusien postitoimistojen perustamista ja ennen olevien postitoimistojen muodostamista. Keisarillisen Senaatin myöntymyksellä tulevat

Lisätiedot

Kiertokirje. 8 Muutoksia lähetettävien sisäänkirjoitettujen ja arvolähetysten rekisteröimisestä annettuihin määräyksiin.

Kiertokirje. 8 Muutoksia lähetettävien sisäänkirjoitettujen ja arvolähetysten rekisteröimisestä annettuihin määräyksiin. Kiertokirje. 1912. Suom en P o s tih a llitu k s e s ta. N:o Yli. 8. Muutoksia lähetettävien sisäänkirjoitettujen ja arvolähetysten rekisteröimisestä annettuihin määräyksiin. Postihallituksen 24 helmikuuta

Lisätiedot

1901. Från Poststyrelsen i Finland. N:o XV9!

1901. Från Poststyrelsen i Finland. N:o XV9! 1901. Från Poststyrelsen i Finland. N:o XV9! 21. Angående inrättande af särskilda nya och ombildning af en de! förut befintliga postanstalter. Med dertill meddeladt nådigt tillstånd komma från den 1 instundande

Lisätiedot

1 }%, Från Poststyrelsen i Finland.

1 }%, Från Poststyrelsen i Finland. 1 }%, Från Poststyrelsen i Finland. f t II. Q. Angående utställande a f telegrampostanvisningar. Med upphäfvande af bestämmelserna i Poststyrelsens cirkulär N:o XXI af den 15 oktober 1892 meddelas vederbörande

Lisätiedot

Citl samtliga postanstalter.

Citl samtliga postanstalter. POSTSTYRELSEN i FINLAND. HELSINGFORS, den 5 November 1902. Citl samtliga postanstalter. ---- 3 0----- JK 6241. i. Beträffande ångbåtspostföringen under vinterkommunikationen 1902 1903 meddelas till

Lisätiedot

1918 Kiertokirje n't. Postihallituksen

1918 Kiertokirje n't. Postihallituksen Postihallituksen 1918 Kiertokirje n't Senaatin Helsingissä tänä päivänä tekemän päätöksen ja Vaasassa olevan Senaatin määräysten mukaisesti, jotka tähän asti ovat tulleet Postihallituksen tietoon, ilmoitetaan

Lisätiedot

Kiertokirje. 10. Koskeva uusien postitoimistojen perustamista sekä erinäisten nykyisten muodostamista.

Kiertokirje. 10. Koskeva uusien postitoimistojen perustamista sekä erinäisten nykyisten muodostamista. Kiertokirje. 1914. Suom en P o sti h a llitu k s e s ta. N:o IX. 10. Koskeva uusien postitoimistojen perustamista sekä erinäisten nykyisten muodostamista. Keisarillisen Senaatin myöntymyksellä tulevat

Lisätiedot

U r M i f j v. Suomen Postihallituksesta. N :o IX. 10.

U r M i f j v. Suomen Postihallituksesta. N :o IX. 10. U r M i f j v 1903. Suomen Postihallituksesta. N :o IX. 10. Koskeva uusien postitoimistojen perustamista ja erityisten ennen olevien postitoimistojen muodostamista. Annetun myöntymyksen nojalla tulevat

Lisätiedot

ietfpjhrje. Koskeva erityisten uusien postitoimistojen perustamista ja ennen olevien muodostamista.

ietfpjhrje. Koskeva erityisten uusien postitoimistojen perustamista ja ennen olevien muodostamista. ietfpjhrje. 1908. Suom en P o s tih a llitu k s e s ta. N:o V. 6. Koskeva erityisten uusien postitoimistojen perustamista ja ennen olevien muodostamista. Keisarillisen Senaatin myöntymyksellä tulevat ensi

Lisätiedot

Cirkulär. Kiertokirje. Lennart Laurén. Lennart Lauren. / *

Cirkulär. Kiertokirje. Lennart Laurén. Lennart Lauren. / * Kiertokirje. Koska Suomen Senaatin kulkulaitosten ja yleisten töiden Toimituskunta on kirjelmässä 'tdlivan huhtikuun 11 päivältä, mikä saapui Väliaikaiselle Pcstihallituksclle saman kuun 15 päivänä, ilmoittanut

Lisätiedot

1903. Suomen Postihallituksesta. N :o X I.

1903. Suomen Postihallituksesta. N :o X I. 1903. Suomen Postihallituksesta. N :o X I. 13. «Koskeva uusien postitoimistojen perustamista ja ennen olevan postitoimiston muodostamista kuin myös ennen olevan postitoimiston muuttamista. Keisarillisen

Lisätiedot

Bihang C. till. Poststyrelsens cirkulär för år 1900.

Bihang C. till. Poststyrelsens cirkulär för år 1900. 1900. N:o 7. Bihang C till Poststyrelsens cirkulär för år 1900. (Förändringar i postgången. Vidfästes postanstalternas landsväga-postgångstidtabell. Åberopad nummer hänvisar till nämnde tabell.) Å. Angående

Lisätiedot

Från Poststyrelsen i Finland. Angående inrättande af nya och ombildning af en förut varande postanstalt.

Från Poststyrelsen i Finland. Angående inrättande af nya och ombildning af en förut varande postanstalt. i x Ett l är. Från Poststyrelsen i Finland. 1896. N:o XV. u. Angående inrättande af nya och ombildning af en förut varande postanstalt. Med Kejserliga Senatens tillstand öppnas den 1 nästinstundande Juni

Lisätiedot

Kiertokirje. N:o SUOMEN POSTINEUVOSTON. Koskeva korotettuja postimaksuja postilähetyksistä Suonien sisäpuolella.

Kiertokirje. N:o SUOMEN POSTINEUVOSTON. Koskeva korotettuja postimaksuja postilähetyksistä Suonien sisäpuolella. SUOMEN POSTINEUVOSTON 1918. Kiertokirje. N:o 6. Koskeva korotettuja postimaksuja postilähetyksistä Suonien sisäpuolella. Postitoimistojen tiedoksi ja noudatettavaksi saatetaan täten Suomen Kansanvaltuuskunnan.

Lisätiedot

Kiertokirje. 43. Koskeva erinäisten postitoimistojen korottamista korkeampaan palkkausluokkaan.

Kiertokirje. 43. Koskeva erinäisten postitoimistojen korottamista korkeampaan palkkausluokkaan. Kiertokirje. 1917. Suomen P o stih a llitu k se sta. N:o XXXIY. 43. Koskeva erinäisten postitoimistojen korottamista korkeampaan palkkausluokkaan. Kulkulaitostoimituskunnan kirjelmän mukaan tämän lokakuun

Lisätiedot

50 111. »»» ymdäristöineeii. Käsikirja matkustajille. Varustettu kahdella kartalla. Hinta liinakansissa 2 m. 50 p. pahvikansissa 2 m. 25 p.

50 111. »»» ymdäristöineeii. Käsikirja matkustajille. Varustettu kahdella kartalla. Hinta liinakansissa 2 m. 50 p. pahvikansissa 2 m. 25 p. Suomen Matkailija-yhdistyksen toimituksia: Matkasuuntia Suomessa I. V. 1888 Stntf 2: - 11.»»» 50 111.» 1889» -50 Huom. Neljäs vihko matkasuuntia ilmestyy keväällä 1890. Helsinki ymdäristöineeii. Käsikirja

Lisätiedot

Cirkulär. särskildt åreversal samt jemte reversalet ombindas och, såframt brefvens. med: Kartamedföljer".

Cirkulär. särskildt åreversal samt jemte reversalet ombindas och, såframt brefvens. med: Kartamedföljer. I./f Cirkulär. 1) Till undvikande af särskilda olägenheter, som för postbehandlingen å Helsingfors postkontor härflyta deraf, att dit ankommande fribref och andra kartering underkastade försändelser äro

Lisätiedot

UtUM t je. 14. Koskeva erityisten uusien postitoimistojen perustamista ja ennen olevien postitoimistojen muodostamista.

UtUM t je. 14. Koskeva erityisten uusien postitoimistojen perustamista ja ennen olevien postitoimistojen muodostamista. UtUM t je. 1905. Suomen P o stih allitu k sesta. N:o X. 14. Koskeva erityisten uusien postitoimistojen perustamista ja ennen olevien postitoimistojen muodostamista. Keisarillisen Senaatin myöntymyksellä

Lisätiedot

CIRKULÄR, SAMLING KIERTOKIRJE, KOKOELMA POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N :o

CIRKULÄR, SAMLING KIERTOKIRJE, KOKOELMA POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N :o POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN 1 9 2 9 KIERTOKIRJE, KOKOELMA POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄR, SAMLING N :o 6 0-6 1 Sisällys: N:o 60. K iertokirje postinkuljetuksesta Innehåll: X: 60. Cirkulär angående

Lisätiedot

ixlnut. Från P o s ts ty re ls e n i Finland. 11.

ixlnut. Från P o s ts ty re ls e n i Finland. 11. 1901. ixlnut. Från P o s ts ty re ls e n i Finland. N:o Vill. 11. Angående förbud att inom Finland postbefordra korrespondens, med märken eller afbildningar af politisk betydelse. Sedan Ministern för Inrikesärendena,

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN N:o

KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN N:o POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1947 N:o 126-127 N:o 126. Kiertokirje postinkulj etuksesta valtionrautateillä. Tulevan kesäkuun 1 päivästä lukien tapahtuu postinkuljetus valtionrautateillä

Lisätiedot

Kiertokirje. 24. Koskeva uusien postitoimistojen perustamista sekä erinäisten ennen olevien postitoimistojen muodostamista.

Kiertokirje. 24. Koskeva uusien postitoimistojen perustamista sekä erinäisten ennen olevien postitoimistojen muodostamista. Kiertokirje. 1911. S u o m en P o s t i h a l l l t u k s e s t a. N:o XVI. 24. Koskeva uusien postitoimistojen perustamista sekä erinäisten ennen olevien postitoimistojen muodostamista. Keisarillisen

Lisätiedot

18%, Från P o ststy relsen i Finland. J\s VIII.

18%, Från P o ststy relsen i Finland. J\s VIII. 18%, Från P o ststy relsen i Finland. J\s VIII. 14. Angående indragning a f en del nuvarande samt anordnande a f nya och omställning a f förutbefntliga postgångar. Följande anordningar komma från den 1

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1950 N:o 83-84 Tulevan kesäkuun seuraavissa junissa: Postivaunuissa: N :o 1 pj., Helsinki Parikkala, junissa N :ot 73, 013 ja 1, lähtee Helsingistä klo

Lisätiedot

UttöMf Je Suomen Postihailituksesta. N:o Vili. 10.

UttöMf Je Suomen Postihailituksesta. N:o Vili. 10. UttöMf Je. 1004. Suomen Postihailituksesta. N:o Vili. 10. Koskeva uusien postitoimistojen perustamista ja erityisten ennen olevien postitoimistojen muodostamista. Keisarillisen Senaatin myöntymyksellä

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1946 N:o 1 0 9-11 0 N :0 109. Kiertokirje postinkuljetuksesta valtionrautateillä. Tulevan kesäkuun 3 päivästä lukien tapahtuu postinkuljetus valtionrautateillä

Lisätiedot

1904. Suomen Postihallituksesta. N:o I.

1904. Suomen Postihallituksesta. N:o I. u t M \\x \t 1904. Suomen Postihallituksesta. N:o I. l. Koskeva uusien postitoimistojen perustamista ja erityisten ennen olevien postitoimistojen muodostamista. Annetun myöntymyksen nojalla tulevat ensi

Lisätiedot

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser UUSIMAA - NYLAND

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser UUSIMAA - NYLAND 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Työttömyysaste, työnhakijat ja työpaikat - Arbetslöshetstalet, och Tiedot taulukkomuodossa ovat seuraavilla sivuilla. - Sifferuppgifterna finns på följande sidor.

Lisätiedot

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO Työttömyysaste, työnhakijat ja työpaikat - Arbetslöshetstalet, och 100 kpl/st. Kuntaliitos Sammatin kanssa 1.1.2009 - Kommunsammanslagning med Sammatti 1.1.2009 Kuntaliitos Karjalohjan ja Nummi-Pusulan

Lisätiedot

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Työttömyysaste, työnhakijat ja työpaikat - Arbetslöshetstalet, och Kuntaliitos Sammatin kanssa 1.1.2009 Kommunsammanslagning med Sammatti 1.1.2009 Kuntaliitos Karjalohjan

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELMA 1942 N:o

KIERTOKIRJEKOKOELMA 1942 N:o POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1942 N:o 112-113 Sisällys: N:o 112. Postinkuljetuksesta valtionrautateillä. N:o 113. Postinkuljetuksesta yksityisillä rautateillä. N:o 112. Kiertokirje

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1957 No 168 N :o 168. Kiertokirje eräiden lääkintäalan viranomaisten virkalähetysoikeuksien myöntämisestä, muuttamisesta ja lakkauttamisesta. Posti- ja

Lisätiedot

1892, Från Poststyrelsen i Finland M 111,

1892, Från Poststyrelsen i Finland M 111, 1892, Från Poststyrelsen i Finland M 111, s. Angående inrättande a f särskilda nya postanstalter och postgångar. Med Kejserliga Senatens dertill gifna tillstånd, uti skrifvelser för den 29 Maj och den

Lisätiedot

K ie rto kirje. N:oxxxviii.

K ie rto kirje. N:oxxxviii. m Postihallituksen K ie rto kirje. N:oxxxviii. 74. Koskeva tiedonantoja maantieposteista ja paikallisista postinkuljetuksistu. Koska Postiliallitus on katsonut tarpeelliseksi tilastoa varten vaatia tietoja

Lisätiedot

1904. Suomen Postihallituksesta. N:o III.

1904. Suomen Postihallituksesta. N:o III. 1904. Suomen Postihallituksesta. N:o III. 4. Määräyksiä postilähetysten kartoittamisesta, ohjaamisesta ja lähettämisestä. Saadakseen aikaan helpotuksia postitöissä Postihallitus katsoo olevan syytä koetteeksi,

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELMA 1945 N:o

KIERTOKIRJEKOKOELMA 1945 N:o POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1945 N:o 146-147 N :o 146. Kiertokir j e postinkuljetuksesta valtionrautateillä. Kuluvan kesäkuun 15 päivästä tapahtuu postinkuljetus valtionrautateillä

Lisätiedot

irftnur. 48. Angående biträdens anställande vid postanstalt.

irftnur. 48. Angående biträdens anställande vid postanstalt. irftnur. 1896. Från P o s ts t y r e ls e n i Finland. JCa XXVIII 48. Innehållande särskilda anvisningar med anledning af ny aflönings- och utgiftsstat för postverket. I anledning af nådiga kungörelsen

Lisätiedot

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE SaeP Anl. Jakelukohdassa mainitut kunnat Kåvit. Behand. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinnossa toimivaan Verotuksen

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N:o N:o 70. Kiertokirje postinkulj etuksesta valtionrautateillä.

KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N:o N:o 70. Kiertokirje postinkulj etuksesta valtionrautateillä. 1944 POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA N:o 70-71 N:o 70. Kiertokirje postinkulj etuksesta valtionrautateillä. Tulevan huhtikuun 1 päivästä tapahtuu postinkuljetus valtionrautateillä seuraavissa

Lisätiedot

TIEDOTUSLEHTI MERENKULKUHALLITUKSEN Helsinki No 15/81

TIEDOTUSLEHTI MERENKULKUHALLITUKSEN Helsinki No 15/81 MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI 6.4.1981 Helsinki No 15/81. Asetus kauppa-alusten päällystöstä (522/64) määritellessään alukseen vaadittavan konepäällystön jättää mainitsernatta mitä ja missä tämän

Lisätiedot

Kiertokirje Suomen P o stih a llitu k se sta. N:o XX. 30. Koskeva postitoimistojen annettavia tilastollisia tietoja.

Kiertokirje Suomen P o stih a llitu k se sta. N:o XX. 30. Koskeva postitoimistojen annettavia tilastollisia tietoja. Kiertokirje. 1909. Suomen P o stih a llitu k se sta. N:o XX. 30. Koskeva postitoimistojen annettavia tilastollisia tietoja. Koska tilastollisten taulujen muuttaminen eri osissa en huomattu tarpeen vaatimaksi,

Lisätiedot

Arvio lähtijöistä. Arvio, kk. lähtijöistä (2v (2v Tuki 09/10. (2v

Arvio lähtijöistä. Arvio, kk. lähtijöistä (2v (2v Tuki 09/10. (2v ERASMUS OPISKELIJA-APURAHAT (SMS) 2009-10 200 / vaihtokk, kk toteuma + toteuma + haettu, ka) haettu, ka), kk 29582 Helsingin kauppakorkeakoulu 102 471 94 200 105 502 85 340 8 860 29604 Helsingin yliopisto

Lisätiedot

ERASMUS-OPISKELIJAVAIHTOAPURAHAT (SMS) LIITE 5 KORKEAKOULUITTAIN

ERASMUS-OPISKELIJAVAIHTOAPURAHAT (SMS) LIITE 5 KORKEAKOULUITTAIN ERASMUS-OPISKELIJAVAIHTOAPURAHAT (SMS) LIITE 5 KORKEAKOULUITTAIN 9.5.2012 245 / vaihtokk - KK YO 257712 Aalto-yliopisto 263 1,494 366,030 273,600 92430 29604 Helsingin yliopisto 438 2,771 678,895 554,200

Lisätiedot

lähtijöistä EU EUC YLIOPISTOT Lappeenrannan teknillinen yo ,

lähtijöistä EU EUC YLIOPISTOT Lappeenrannan teknillinen yo , ERASMUS OPISKELIJA-APURAHAT (SMS) 2008-09 170 / vaihtokk, kk Keskim EU lähtijöistä (2v (2v vaihdon 08/09 lähtijöistä 2007-08 EU toteuma) toteuma) kesto, kk 07/08 + OPM 29582 Helsingin kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Kaikille postitoim istoille.

Kaikille postitoim istoille. SUOMEN rih ALLITU S. HELSING ISSÄ, Kaikille postitoim istoille. r akuun 24 p. 1914. N:o 10,766. 1 1 Viittaamalla Postihallituksen yleisiin kirjelmiin n:rot 10,388 lokakuun 2 päivältä ja 10,540 lokakuun

Lisätiedot

1921. Kiertokirje N:o 43.

1921. Kiertokirje N:o 43. Postiha! litu ksen 1921. Kiertokirje N:o 43. i. Koskeva lähetysten uusia etikettejä kotimaisessa postiliikenteessä. Postitoimistoille tiedoksi ja noudatettavaksi ilmoitetaan täten, että kotim aisessa postiliikenteessä

Lisätiedot

Liite till N:0 3. Henkilöni uutoksia. Suomen postihallitnksen kiertokirjeisiin. Poststyrelsens i pinlanö cirkulär

Liite till N:0 3. Henkilöni uutoksia. Suomen postihallitnksen kiertokirjeisiin. Poststyrelsens i pinlanö cirkulär 1900 Bihang Liite till N:0 3 Poststyrelsens i pinlanö cirkulär Suomen postihallitnksen kiertokirjeisiin för 2^ a.rs månad. I v C a.a l is l E V i 'u l t a. P e r s o n a lf ö r ä n d r in g a r. U t n

Lisätiedot

Keskuskaupungin rooli kaupunkiseudun kehittämisessä. Kuntamarkkinat 12.9.2012 Vaasan kaupunki Kj Tomas Häyry

Keskuskaupungin rooli kaupunkiseudun kehittämisessä. Kuntamarkkinat 12.9.2012 Vaasan kaupunki Kj Tomas Häyry Keskuskaupungin rooli kaupunkiseudun kehittämisessä Kuntamarkkinat 12.9.2012 Vaasan kaupunki Kj Tomas Häyry Aurinkoista energiaa Vaasan seudun energiakeskittymä on Pohjoismaiden merkittävin ja työllistää

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KO KO ELMA

KIERTO KIRJE KO KO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KO KO ELMA 1965 No 130 Posti- ja lennätinhallitus julistaa haettaviksi seuraavat virat ja toimet: Posti- ja lennnätinhallit uksen kansliaosastossa yksi apulaisasianvalvojan

Lisätiedot

Bihang C. till. Poststyrelsens cirkulär för år 1900.

Bihang C. till. Poststyrelsens cirkulär för år 1900. 1900. N:o 8. Bihang C till Poststyrelsens cirkulär för år 1900. (Förändringar i postgången. Vidfästes postanstalternas landsväga-postgångstidtabell. Åberopad nummer hänvisar till nämnde tabell.) A. Angående

Lisätiedot

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer 1(5) Maanmittaustoimitus, kiinteistönmääritys (KML 283 ) Kohde 638-439-876-3 Vattenområde, 638-439-878-1 Venepaikka, 638-439-878-2 Hiekanottopaikka, 638-439-878-3 Båtstrand, 638-439-878-4 Båtplats,638-439-878-5

Lisätiedot

Kiertokirje. 23. Koskeva muutoksia tilastollisiin tauluihin B, C ja D.

Kiertokirje. 23. Koskeva muutoksia tilastollisiin tauluihin B, C ja D. Kiertokirje. 1911. Suom en P o s tih a llitu k s e s ta. N:o XV. 23. Koskeva muutoksia tilastollisiin tauluihin B, C ja D. Kun nyttemmin on toimitettu uusi painos tilastollisia tauluja B, C ja D (kaavakk.

Lisätiedot

KIE RTOKIRJEKOKOE LM A

KIE RTOKIRJEKOKOE LM A POSTI, JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIE RTOKIRJEKOKOE LM A 1936 N:o 30-31 Sisällys: N:o 30. Postinkuljetuksesta valtionrautateillä. N:o 31. Postinkuljetuksesta yksityisillä rautateillä. N:o 30. Kiertokirje postinkuljetuksesta

Lisätiedot

CIRKULÄR, SAMLING KIERTOKIRJE, KOKOELMA N:o POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS

CIRKULÄR, SAMLING KIERTOKIRJE, KOKOELMA N:o POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE, KOKOELMA 1929 Sisällys: N:o 121. eräiden posti- ja lennätintoimipaikkojen nimien sekoittamisesta. X:o 122. postitoimipaikan muodostamisesta. N:o 128. postitoimipaikkojen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

1898 B i h a n g. P oststyrelsens i finlanö cirkulär. Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin. L iite N:o 4. Personälförän dringar.

1898 B i h a n g. P oststyrelsens i finlanö cirkulär. Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin. L iite N:o 4. Personälförän dringar. 1898 B i h a n g L iite N:o 4 «n P oststyrelsens i finlanö cirkulär för April månad. Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin H M litilsv L -a lta. Personälförän dringar. A f 1 i d e n : (21/4) äldre postexpeditören

Lisätiedot

Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan Opisk. / opettajat 200 %

Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan Opisk. / opettajat 200 % Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan 20 15 10 5 Diakonia ammattikorkeakoulu 20 15 10 5 Hlökunnan kv liikkuvuus /päätoim. opettajat ja tki henkilökunta Haaga Helia ammattikorkeakoulu 20 15 10 5 Humanistinen

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

( i r ft u l ii r. Angående inrättande af särskilda nya och ombildning af en del förut befintliga postanstalter.

( i r ft u l ii r. Angående inrättande af särskilda nya och ombildning af en del förut befintliga postanstalter. ( i r ft u l ii r. 1897. Från Poststyrelsen i Finland. JY XIX. 00 1 Angående inrättande af särskilda nya och ombildning af en del förut befintliga postanstalter. På grund af Kejserliga Senatens förordnande

Lisätiedot

I?!? Liite. Bihang tili. Suomen Postihaliituksen kiertokirjeisiin. Poststyrelsens i Finland cirkulär. N :o 7. Heiikilömuutoksia. Personalförändringar.

I?!? Liite. Bihang tili. Suomen Postihaliituksen kiertokirjeisiin. Poststyrelsens i Finland cirkulär. N :o 7. Heiikilömuutoksia. Personalförändringar. I?!? Liite Suomen Postihaliituksen kiertokirjeisiin Heinäkuulta. Bihang tili N :o 7 Poststyrelsens i Finland cirkulär för Juli månad. Heiikilömuutoksia. Personalförändringar. Kuolleet: (13/ 7) postitoimituksenhoitaja

Lisätiedot

Nopea apu. Haasteita kunnanjohtajan näkökulmasta. Turvallisempi huominen. Hyvinkää 23.1.2013. Seppo Rajala Kunnanjohtaja Puolanka

Nopea apu. Haasteita kunnanjohtajan näkökulmasta. Turvallisempi huominen. Hyvinkää 23.1.2013. Seppo Rajala Kunnanjohtaja Puolanka Nopea apu Haasteita kunnanjohtajan näkökulmasta Turvallisempi huominen Hyvinkää 23.1.2013 Seppo Rajala Kunnanjohtaja Puolanka YLE 23.1.2013 klo 7:04 Texasin opistoammuskelu oli kahden kiista Sanakopuna

Lisätiedot

POSTIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEET JA YLEISET KIRJELMÄT POSTSTYRELSENS CIRKULÄR OCH ALLMÄNNA SKRIVELSER. y - i. 5 n i & - ILiaAik i gee-/,

POSTIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEET JA YLEISET KIRJELMÄT POSTSTYRELSENS CIRKULÄR OCH ALLMÄNNA SKRIVELSER. y - i. 5 n i & - ILiaAik i gee-/, POSTIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEET JA YLEISET KIRJELMÄT 1921 POSTSTYRELSENS CIRKULÄR OCH ALLMÄNNA SKRIVELSER 1921 y - i 5 n i & - ILiaAik i gee-/, Posti- ja telemuseo Kirjasto fp

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Huhtikuu 2017 Tilastokeskuksen aineistoja Meeri Koski Pohjanmaan ELY-keskus Koko yritysliikevaihdon trendit Vuosi 2010=100 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 Q1

Lisätiedot

! io Liite. Bihang t i i g j till. Poststyrelsens i Finland cirkulär. Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin. Henkilömimtoksia.

! io Liite. Bihang t i i g j till. Poststyrelsens i Finland cirkulär. Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin. Henkilömimtoksia. ! io Liite Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin Marraskuulta. Bihang t i i g j till Poststyrelsens i Finland cirkulär för November månad. Henkilömimtoksia. Kuolleet: (21/ii) postiasemanhoitaja Johanna

Lisätiedot

B i h a n g. N:o 4. Suomen postihaliituksen kiertokirjeisiin. poststyrelsens i finland cirkulär. Henkilömuutoksia. Personalförändringar.

B i h a n g. N:o 4. Suomen postihaliituksen kiertokirjeisiin. poststyrelsens i finland cirkulär. Henkilömuutoksia. Personalförändringar. 1903 Liite Suomen postihaliituksen kiertokirjeisiin H niltilcvivilta. Henkilömuutoksia. Kuollut: (12/4) postitoiraituksenhoitaja Karl Magnus HercJcman (Elimä). Eronnut omasta pyynnöstään: ('%) posti toimituksen

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2012

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2012 Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain Muutos Osuus 01/2012 01/2011 (%) (%) Henkilöautot yhteensä 14 263 13 788 3,4 89,9 joista matkailuautoja 105 87 20,7 0,7 joista

Lisätiedot

Vapauspassi. Fripass

Vapauspassi. Fripass ... v N:o Vapauspassi. joka on I ehdonalaiseen vapauteen päästetty kuritushuoneesta v. 19 Fripass för vilkorligeri frigifven från tukthuset i år 19 Tämä passi sisältää Detta pass innehåller lehteä. blad.

Lisätiedot

B i h a n g C. till. Poststyrelsens cirkulär för år 1898.

B i h a n g C. till. Poststyrelsens cirkulär för år 1898. 1898. N:o 1. B i h a n g C till Poststyrelsens cirkulär för år 1898. (Förändringar i postgången. Vidfästes postanstalternas landsväga-postgångstidtabell. Åberopad ordningsnummer hänvisar till nämnde tabell.)

Lisätiedot

ERASMUS OPISKELIJAVAIHDON APURAHAT (SMS) KORKEAKOULUITTAIN

ERASMUS OPISKELIJAVAIHDON APURAHAT (SMS) KORKEAKOULUITTAIN ERASMUS OPISKELIJAVAIHDON APURAHAT (SMS) 29604 Helsingin yliopisto 0 29617 Joensuun yliopisto 0 29542 Kuopion yliopisto 29314 Lapin yliopisto 29580 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 29479 Oulun yliopisto

Lisätiedot

UtUlxtit. )3I)B Suomen Postihallituksesta. H:» 11

UtUlxtit. )3I)B Suomen Postihallituksesta. H:» 11 UtUlxtit )3I)B Suomen Postihallituksesta. H:» 11 2. Koskeva erityisten uusien postitoimistojen perustamista ja ennen olevien postitoimistojen muodostamista. Keisarillisen Senaatin myöntymyksellä tulevat

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. 0295 33 6999 www.nba.fi MUSEIVERKET PB 913 00101 HELSINGFORS tel. 0295 33 6999 AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

Lisätiedot

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen RAKENNUSKIELLON JA TOIMENPIDERAJOITUKSEN JATKAMINEN/BOX JA VÄSTERSKOG / FÖRLÄNGNING AV BYGGNADSFÖRBUD OCH ÅTGÄRDSBEGRÄNSNING/BOX OCH VÄSTERSKOG TEYMPLTK 95 Tekniikka- ja ympäristölautakunta / Nämnden för

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Oikeusministeriö, Helsinki 2014 25.3.2014 Julkaisun

Lisätiedot

L i i t e N:o 2 tili. poststyrelsens i finland cirkulär. Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin. Personalförändringar. Henki löin uutoksia.

L i i t e N:o 2 tili. poststyrelsens i finland cirkulär. Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin. Personalförändringar. Henki löin uutoksia. 1901 Bihang L i i t e N:o 2 tili poststyrelsens i finland cirkulär för Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin IF e 'b r u.a x i xxxåxx&ca.- IHCelxan.iilru.-u.lta,. Personalförändringar. Afgången på egen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

B i h. a n g N:oj. Liite. Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. Poststyrelsens i finland cirkulär. II en kilömu lito ksia. Personalförändringar.

B i h. a n g N:oj. Liite. Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin. Poststyrelsens i finland cirkulär. II en kilömu lito ksia. Personalförändringar. 1906 Liite Suomen postihallituksen kiertokirjeisiin B i h. a n g N:oj tili Poststyrelsens i finland cirkulär för KCu.3a.ti3Kia.ia.lta. - ^ p r i l xsiä.n a,c3.. II en kilömu lito ksia. Kuolleet: (4/4)

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen ja valitusaika Tekninen lautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Muutoksenhaku päätökseen katu- ja yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä / Anvisning för sökande av ändring i beslut om godkännande av gatuplan och

Lisätiedot

J Liite Bihang. Henkilönmutoksia. Personalförändringar. Augusti månad. Elokuulta.

J Liite Bihang. Henkilönmutoksia. Personalförändringar. Augusti månad. Elokuulta. J 9 0 9 Liite Bihang till Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin Poststyrelsens i Finland cirkulär Elokuulta. Augusti månad. Henkilönmutoksia. Kuollut: (29/8) postinhoitaja Henrik Emil Ludvig Skog (Hamina).

Lisätiedot

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Lokakuu 2016 Tilastokeskuksen aineistoja Meeri Koski Koko yritysliikevaihdon trendit Q1/15-Q1/16 Vuosi 2010=100 115 110 105 100 95 90 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Lisätiedot

RS04396001tFI. Saantitodistuskirje Brev med mottagningsbevis. Kuitti lähettäjälle Avsändarens kvitto

RS04396001tFI. Saantitodistuskirje Brev med mottagningsbevis. Kuitti lähettäjälle Avsändarens kvitto Vain kotimaisessa liikenteessä Endast i inrikes posttrafik Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta.

Lisätiedot

Liite N:o B i h a n g. poststyrelsens i finlanö cirkulär. Suomen postihaltituksen kiertokirjeisiin. Person ai f ö r ä n dr in g a r.

Liite N:o B i h a n g. poststyrelsens i finlanö cirkulär. Suomen postihaltituksen kiertokirjeisiin. Person ai f ö r ä n dr in g a r. 1899 B i h a n g Liite N:o 2. tili poststyrelsens i finlanö cirkulär för ^etoruiari manad. Suomen postihaltituksen kiertokirjeisiin Person ai f ö r ä n dr in g a r. Af skedad: (n/2) poststationsföreståndareii

Lisätiedot

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä Viranomaiskokous Haaparanta 19.-20.1.2012 Myndighetskonferens Haparanda Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä - Tausta ja sisältö Gränsälvsöverkommelsen mellan Finland och Sverige - Bakgrund och innehåll

Lisätiedot

HENKIKIRJOJEN MIKROFILMIRULLAT

HENKIKIRJOJEN MIKROFILMIRULLAT HENKIKIRJOJEN MIKROFILMIRULLAT Luettelo sisältää Mikkelin maakunta-arkistossa käytettävissä olevat henkikirjojen (v. 1634- -1937) rullafilmit. Luettelon lopussa on hakemisto pitäjien kuulumisesta eri kihlakuntiin.

Lisätiedot

Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin Poststyrelsens i Finland cirkulär. Heiikilöiiiuiitoksia. Personalförändringar.

Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin Poststyrelsens i Finland cirkulär. Heiikilöiiiuiitoksia. Personalförändringar. Suomen Postihallituksen kiertokirjeisiin Poststyrelsens i Finland cirkulär Marraskuulta. November månad. för Heiikilöiiiuiitoksia. Personalförändringar. Kuollut: (13/u) postiljooni Vilho Ilmari Kettunen

Lisätiedot

1907. Suomen P o stih a llitu k s e s ta. N:o X.

1907. Suomen P o stih a llitu k s e s ta. N:o X. 1907. Suomen P o stih a llitu k s e s ta. N:o X. 17. Koskeva ulkomailta tulevien ja sinne menevien kirjeiden postimaksua. Kansainvälisen, Roomassa v. 1906 tehdyn postisopimuksen pääliittokirjan 5 Artiklan

Lisätiedot

Ovelle-paketti Till Dörren-paket

Ovelle-paketti Till Dörren-paket Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare (Päivisin På dagarna)

Lisätiedot

Eriksnäs. Katsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna

Eriksnäs. Katsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna Eriksnäs atsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna Eriksnäs, såsom de flesta byar i Sibbo, förekommer som namn i handlingar först på 1500-talet, trots att bybosättingen sannolikt

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot