CIRK ULÄR* KIERTOKIRJE* KOKOELM A N:o POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N:o 15. N :o 15.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CIRK ULÄR* KIERTOKIRJE* KOKOELM A N:o POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N:o 15. N :o 15."

Transkriptio

1 POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE* KOKOELM A POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRK ULÄR* SA M L IN G 1933 N:o Sisällys: N:o 15. K iertokirje virkam atkoista ja virkapuheluista sekä valtiolle kuuluvien puhelimien käytöstä yksityistarkoituksiin. N:o 16. K iertokirje m uutoksesta postisäännön soveltamismääräyksiin. Jf:o 17. K iertokirje 27 päivänä tam m ikuuta 1928 annetun m atkustussäännön m uuttam isesta. N:o 18. K iertokirje lisäyksestä posti- ja lennätintoim ipaikkojen tilastoohjesääntöön. N:o 19. K iertokirje postinkuljetuksesta Matkaselän- Pitkärannan radalla. Innehåll: >:o 15. angående tjänsteresor och tjänstesam tal sam t användandet av statsverket tillhöriga telefoner för privatändamål. K:ol6.~ angående ändring utitilläm p- ningsbestäm ningarnatill poststadgan. K:ol7. angående ändring av resereglem entet den 27 januari K:o 18. angående tillägg till statistikreglem entet för postoch telegrafanstalterna. N:o 19. angående postbefordran å Matkaselkä- P itk ä ranta banan. N :o 15. virkamatkoista ja virkapuheluista sekä valtiolle kuuluvien puhelimien käytöstä yksityistarkoituksiin. Posti- ja lennätinlaitoksen henkilökunnan tiedoksi ja noudatettavaksi saatetaan täten valtiovarainministeriön näin kuuluva kiertokirje tammikuun 12 päivältä 1933: Kaikille viranomaisille. Niihin huomattaviin kustannuksiin katsoen, joita valtiolle viranomaisten virkamatkoista ja puhelimen käytöstä virkaasioissa aiheutuu, ja siihen nähden, että viime vuoden määrärahoja on huomattavasti ylitetty, valtiovarainministeriö on pitänyt tarpeellisena viranomaisten tietoon saattaa seuraavaa: Virkamatkat on vuoden alusta alkaen niin järjestettävä, että niihin käytettävänä olevat määrärahat riittävät koko vuoden menoihin. Tätä varten on pidettävä huolta siitä, ettei tehdä mitään sellaisia virkamat- N:o 15. angående tjänsteresor och tjänstesamtal samt användandet av statsverket tillhöriga telefoner för privatändamål. Post- och telegrafverkets personal till kännedom och efterrättelse meddelas härigenom Finansministeriets cirkulär av den 12 januari 1933 så lydande: Till samtliga myndigheter. I anseende till de avsevärda kostnader statsverket åsamkas genom innehavares av tjänst eller befattning tjänsteresor och användande av telefon i tjänsteangelägenhet samt i betraktande av, att senaste års anslag betydligt överskridits, har finansministeriet ansett nödigt till myndigheternas kännedom bringa följande: Tjänsteresor böra från och med årets början så ordnas, att de för desamma disponibla anslagen förslå till utgifterna för hela året. I sådant syfte bör dragas försorg därom, att sådana resor, som icke

2 koja, jotka eivät ole aivan välttämättömiä, ja että matkat järjestetään siten, että valtiolle niistä aiheutuu mahdollisimman pienet kustannukset. Matkalaskut on laadittava tarkoin ottaen huomioon voimassa olevan matkustussäännön määräykset ja laskujen tarkastus ennen niiden suorittamista on huolellisesti toimitettava. Koska osa virkamatkoista perustuu laeissa ja asetuksissa oleviin yksityiskohtaisiin säännöksiin, viranomaisten tulee kiireellisesti -ottaa harkittavaksi, millaisia muutoksia näihin säännöksiin voitaisiin tehdä virkamatkojen vähentämiseksi ja niistä valtiolle aiheutuvien menojen supistamiseksi, sekä tässä tarkoituksessa ryhtyä alotteisiin kysymyksessä olevien säännösten muuttamiseksi. Myös virkapuheluista aiheutuvien kustannusten vähentämiseen on välttämättä pyrittävä. Tätä varten on tarkoin otettava huomioon, ettei virkapuhelua saa käyttää sellaisissa tapauksissa, jolloin tarpeelliset selvitykset ennätetään saada, sekä määräykset antaa kirjeitse, ja että sellaisia puheluja, joista aiheutuu lisämaksua, kuten esim. aikapuheluja, saadaan käyttää ainoastaan välttämättömän tarpeen vaatiessa. Ulkolinjapuheluihin on aina, milloin se on mahdollista, käytettävä valtion puhelinlinjoja. Virkapuhelua ei missään tapauksessa saa käyttää muun kuin virka-asian toimittamiseen. Valtion puhelimien käyttö yksityistarkoituksiin on rajoitettava vähimpään mahdolliseen ja siitä aiheuttivat kustannukset tulee asianomaisen itsensä suorittaa. N :o 16. muutoksesta postisäännön soveltamismääräyksiin. Tänään yleisistunnossa tapahtuneessa esittelyssä on posti- ja lennätinhallitus päättänyt, että postisäännön soveltamismääräysten 71 :n 1 ja 2 mom. ovat muutettavat näin kuuluviksi: äro alldeles oundgängliga, ej företagas och att resorna så ordnas, att statsverket genom dem åsamkas minsta möjliga kostnad. Reseräkningarna böra uppgöras med noggrant iakttagande av föreskrifterna i gällande resereglemente oeh sorgfälligt granskas, innan de utbetalas. Enär en del tjänsteresor grunda sig på detaljerade bestämmelser i lagar och författningar, böra myndigheterna ofördröjligen taga under omprövning, vilka ändringar i dessa stadganden kunde företagas för inskränkning av tjänsteresor och nedbringande av statsverkets, utgifter för desamma, samt i sådant syfte vidtaga åtgärd till ändring av ifrågavarande stadganden. Likaså böra myndigheterna vinnlägga sig om nedbringande av kostnaderna för tjänstcsamtal. I sådant syfte bör noga tillses, att tjänstesamtal ej anlitas i fall, där nödig utredning hinner inhämtas och föreskrifter meddelas brevligen och att samtal, som draga tilläggsavgift, såsom till exempel tidssamtal, få komma i fråga endast där de äro av behovet oundgängligen påkallade. Vid interurbana samtal böra städse, där det är möjligt, statens telefonlinjer användas. Tjänstesamtal må i ingen händelse användas för andra ändamål än till utförande av tjänsteuppdrag. Begagnande av stätens telefoner för privatändamål bör inskränkas till det minsta möjliga, och böra kostnaderna därför erläggas av vederbörande själv. N:o 16. angående ändring uti tillämpningsbestämningarna till poststadgan. Vid denna dag i plenum skedd föredragning har post- och telegrafstyrelsen förordnat att 71, 1 och 2 mom. uti tillämpningsbestämningama till poststadgan skola erhålla följande ändrade lydelse.

3 3 71. Perillesaamattomat lähetykset. 1. Jos lähetys on joutunut perillesaamattomaksi, josta säädetään postisäännön :ssä, on syy ennen lähetyksen palauttamista lyhyesti ja selvästi lähetykseen merkittävä: postikorttien osoitepuolelle ja muiden lähetysten takasivulle tai muuhun sopivaan paikkaan sekä, mitä paketteihin ja postiennakkolähetyksiin tulee, sitä paitsi osoitekorttiin. Tarkoitusta varten käytettäköön lipukkeita (lom. N:o 70, 70 a, 70 b, 70 c ja 70 d), mutta voidaan syy kirjoittamallakin ilmoittaa. 2. Jos vastaanottaja kieltäytyy vastaanottamasta lähetystä, on häntä kehoitettava tekemään siitä merkintä lähetykseen taikka paketti- tai postiennakko-osoitekorttiin. Jos vastaanottaja tekee merkinnän osoitekorttiin, on osoitepostitoimipaikan tehtävä vastaava merkintä itse lähetykseen. Jos taas vastaanottaja kieltäytyy tekemästä minkäänlaista merkintää, on asianomaisen postivirkailijan tehtävä merkintä lähetykseen sekä myös osoitekorttiin, siinä tapauksessa että tämä saadaan takaisin. Helsingissä, helmikuun 3 päivänä Obeställbara försändelser. 1. Har försändelse blivit obeställbar, varom stadgas i poststadgans bör orsaken därtill, innan försändelsen returneras, kortfattat och tydligt angivas: å postkort på adressidan och å andra slag av försändelser på frånsidan eller å annat lämpligt ställe samt beträffande paket och postförskottsförsändelser dessutom å adresskortet. För ändamålet må användas etiketter (blank. N:o 70, 70 a, 70 b, 70 c och 70 d), men kan orsaken även angivas skriftligen. 2. Vägrar adressat att emottaga försändelse, bör han uppmanas att därom göra anteckning å försändelsen eller å paketeller postförskottsadresskortet. Hör adressaten anteckning å adresskortet, äger adresspostanstalten göra motsvarande anteckning å själva försändelsen. Vägrar adressaten åter att göra någon som helst anteckning, bör anteckningen göras av vederbörande postfunktionär å försändelsen och, därest adresskortet återfås, jämväl å detsamma. Helsingfors den 3 februari N :o päivänä tammikuuta 1928 annetun matkustussäännön muuttamisesta. 27 päivänä tammikuuta 1928 annetun matkustussäännön 7, 10 ja 22, sellaisina kuin 7 ja 10 ovat 17 päivänä heinäkuuta 1931 matkustussäännön muuttamisesta annetussa asetuksessa, ovat 27 päivänä tammikuuta 1933 annetulla asetuksella muutetut näin kuuluviksi: N:o 17. angående ändring av resereglementet den 27 januari Henom förordning av den 27 januari 1933, har stadgats att 7, 10 och 22 i resereglementet den 27 januari 1928, sådana 7 och 10 äro i förordningen den 17 juli 1931 om ändring av resereglementet, skola erhålla följande ändrade lydelse:

4 4 7. Matkakulujen korvausta maksetaan seuraajien perusteiden mukaan: Ensimäinen luokka: Matkustus kyydillä: asetuksenmukainen kyytiraha hevosesta tai automobiilista. Matkustus vuorokulkuisella automobiililla: maksu yhdestä paikasta vahvistetun taksan mukaan. Matkustus laivassa: maksu yksityisestä ensimäisen luokan hytistä tai, kun ei ole hyttiä, salonkipaikasta. Matkustus rautatiellä: maksu ensimäisen luokan paikasta, jollei matkustajalla ole oikeutta erityiseen vaunuun tai vaunuosastoon. Matkustus raitiotiellä: maksu yhdestä paikasta. Toinen luokka: Matkustus kyydillä: asetuksenmukainenkyytiraha hevosesta tai automobiilista. Matkustus vuorokulkuisella automobiililla: maksu yhdestä paikasta vahvistetun taksan mukaan. Matkustus laivassa: maksu ensimäisen luokan paikasta. Matkustus rautatiellä: maksu toisen luokan paikasta,. Matkustus raitiotiellä: maksu yhdestä paikasta. Kolmas luokka: Matkustus kyydillä: asetuksenmukainen kyytiraha hevosesta tai automobiilista, Matkustus vuorokulkuisella automobiililla: maksu yhdestä paikasta vahvistetun taksan mukaan. Matkustus laivassa: maksu toisen luokan tai salonkipaikasta. Matkustus rautatiellä: maksu -kolmannen luokan paikasta. Matkustus raitiotiellä: maksu yhdestä paikasta. 7. Besekostnadsersättning utgår enligt följande grunder: Första klassen,: Resa med skjuts: författningsenlig skjutslega för en häst eller automobil. Resa med automobil i turtrafik: avgift för en plats enligt fastställd taxa. Resa på fartyg: avgift för enskild hytt i första klass eller, där hytt ej finnes, en salongsplats.. Resa på järnväg: avgift för en plats i första klass, såvida icke den resande äger rätt till särskild vagn eller vagnsavdelning. Resa å spårväg: avgift för en plats. Andra klassen: Resa med skjuts: författningsenlig skjutslega för en häst eller automobil. Resa med automobil i turtrafik: avgift för en plats enligt fastställd taxa. Resa på fartyg: avgift för en plats i första klass. Resa på järnväg: avgift för en plats i andra klass. Resa å spårväg: avgift för en plats. Tredje klassen: Resa med skjuts: författningsenlig skjutslega för en häst eller automobil. Resa med automobil i turtrafik: avgift för en plats enligt fastställd taxa. Resa på fartyg: avgift för en plats i andra klass eller salongsplats. Resa på järnväg: avgift för en plats i tredje klass. Resa å spårväg: avgift för en plats.

5 5 Milloin matkustus tapahtuu muulla kuin kyytihevosella tai -automobiilillä taikka vuorokulkuisella automobiilillä maksetaan matkakulujen korvauksena vuokrahevosella tai -automobiilillä tehdystä matkasta se määrä, joka matkasta on suoritettu, enintään kuitenkin asetuksenmukainen kyytiraha, sekä omalla hevosella tehdystä matkasta 1 markka ja omalla automobiilillä tehdystä matkasta 2 markkaa kilometriltä. Päivärahan määrän vahvistaa valtioneuvosto. 10. Kuutta tuntia lyhyemmän ajan kestäneestä virkamatkasta ei makseta päivärahaa, vaan ainoastaan matkakulujen korvaus. Jos virkamatka suoritetaan loppuun samana päivänä kuin Se on aloitettu eikä siihen ole kulunut enempää kuin 12 tuntia, tai jos se suoritetaan loppuun seuraavana päivänä eikä siihen ole kulunut enempää kuin 24 tuntia, vähennetään päivärahat 25 %:lla. Milloin toimitus samalla paikkakunnalla kestää enemmän kuin kuusi päivää, vähennetään päivärahat, seitsemännestä päivästä lukien, 25% :11a. Tätä vähennystä ei tehdä ulkomaalla tapahtuneesta toimituksesta suoritettavista päivärahoista. 22. Lasku matkakulujen korvauksesta ja päivärahasta on, ellei laillista estettä ole, annettava asianomaiselle viranomaiselle kahden kuukauden kuluessa siitä lukien kuin matkustus tai toimitus loppuun suoritettiin, tai, kun erityistä syytä siihen on, asianomaisen viranomaisen. määräämän lyhyemmänkin ajan kuluessa, uhalla että menetetään oikeus valtiolta tulevaan korvaukseen. Jos toimitusmies on saanut valtiolta etumaksun matkakulujen korvaamiseksi, on lasku annettava asianomaisen viranomaisen ehkä määräämän lyhyemmänkin ajan kuluessa, Sker resa med annan än skjutshäst eller -automobil eller automobil i turtrafik utgår i resekostnadsersättning för med förhyrd -häst eller automobil verkställd resa det belopp, som för resan erlagts, högst likväl författningsenlig skjutslega, samt för resa med egen häst 1 mark och med egen automobil 2 mark för kilometer. Dagtraktamentets belopp fastställes av statsrådet. 10 $. För tjänsteresa, som varat kortare tid än sex timmar, erlägges icke dagtraktamente, utan endast resekostnadsersättning. Ifall tjänsteresa slutföres samma dag den påbörjats och ej tagit mer än 12 timmar i anspråk eller om densamma slutföres dagen därpå utan att hava tagit mer än 24 timmar i anspråk, utgår dagtraktamentet med 25 % nedsättning. Varar förrättning på samma ort längre än sex dagar, utgår dagtraktamentet, räknat från och med den sjunde dagen, med 25 % nedsättning. Detta avdrag göres icke för dagtraktamente, som utgår för förrättning å utrikesort. 22 $. Räkning för resekostnadsersättning och dagtraktamente skall, där ej laga förfall föreligger, till vederbörande myndighet inlämnas inom två månader efter det resan eller förrättningen slutförts, eller, där synnerliga skäl föreligga, inom den kortare tid, som av vederbörande myndighet bestämmes, vid äventyr att rättigheten till gottgörelse av statsverket förverkas. Har förrättningsman av statsverket uppburit förskott å resekostnadsersättning, bör räkning ingivas inom den kortare tid, som av vederbörande myndighet tilläventyrs utsättes.

6 6 Hakemuksesta ja kun erityistä syytä siihen on, voi asianomainen ministeriö myöntää korvauksen maksettavaksi siitä huolimatta ettei laskua ole edellisessä momentissa säädetyssä ajassa asianomaiselle viranomaiselle jätetty. Saattaen ylläolevan toimipaikkojen tiedoksi lähetetään toimipaikoille samalla eripainos mainituista muutetuista pykälistä kiinnitettäväksi postikonttorien ja postitoimitusten virantoimitusohjesääntöön kuuluvan B-liitteen asianomaisiin kohtiin. Helsingissä, helmikuun 7 päivänä På ansökan oeh där synnerliga skäl föreligga, kan vederbörande ministerium tillåta utbetalning av ersättning oaktat räkning ej blivit inom tid, som i föregående moment föreskrivits, till vederbörande myndighet inlämnad. Meddelande anstalterna det förestående tillsändes anstalterna tillika särtryck av ovannämnda ändrade paragrafer, för att på behörigt ställe vidfästas den till tjänstgöringsreglementet för postkontoren och postexpeditionerna. hörande bilagan B. Helsingfors, den 7 februari G. E. F. A lb r e c h t. Matti Andersson. N :o 18. lisäyksestä posti- ja lennätintoimipaikkojen tilasto-ohjesääntöön. Posti- ja lennätinhallitus on tänään yleisistunnossa tapahtuneessa esittelyssä päättänyt että joulukuun 19 päivänä 1929 annettuun posti- ja lennätintoimipaikkojen tilasto-ohjesääntöön on tehtävä seuraava lisäys: 20 a. Yleisradiotilasto. Postikonttorin, lennätinkonttorin, postija lennätinkonttorin, postitoimiston sekä posti- ja lennätintoimiston on kuukausittain ennen kuukauden 5 päivää lähetettävä lennätinosastoon ilmoitus (lomake N:o 525) toimipaikassa ja sen alaisissa toimipaikoissa edellisen kuukauden aikana kertyneistä N:o 18. angående tillägg till statistikreglementet för post- och telegrafanstalterna. Post- och telegrafstyrelsen har vid denna dag i plenum skedd föredragning förordnat att till statistikreglementet för postoch telegrafanstalterna av den 19 december 1929 skall göras följande tillägg: 20 a. Rundradiostatistik. Postkontor, telegrafkontor, post- och telegrafkontor, postexpedition samt post- och telegrafexpedition bör månatligen före den 5 i månaden insända till telegrafavdelningen uppgift (blank. N:o 525) över de å anstalten och underlydande anstalter under föregående månad influtna radiolicensavgif-

7 7 kuuntelulupamaksuista tai, ellei maksuja ole kertynyt, ilmoitus siitä. Eripainos mainitusta lisäyksestä myötäseuraa. Helsingissä, 9 päivänä helmikuuta terna eller, i händelse sådana icke influtit, meddelande därom. Särtryck av nämnda tillägg medföljer. Helsingfors, den 9 februari G. E. F. A lb r e c h t. John Palmgren. N :o 19. postinkuljetuksesta Matkaselän Pitkärannan radalla. Kuluvan helmikuun 15 päivästä lakkautetaan postinkuljetus Matkaselän Läskelän välillä konduktööri vaunussa junissa N: o 845/846 ja sen tilalle toimeenpannaan samasta päivästä alkaen kaikenlaatuisen postin kuljetus kerran päivässä kumpaankin suuntaan Matkaselän Pitkärannan välille postiljoonivaunussa, jonka nimityksenä tulee olemaan M P., junissa N:o 845 ja 1882/842, joista edellinen juna lähtee Matkaselästä klo 6.2 5, saapuen Pitkärantaan klo 8.28, sekä jälkimäinen Pitkärannasta klo , saapuen Matkaselkään klo Helsingissä, helmikuun 10 päivänä N :o 19. angående postbefordran å Matkaselkä Pitkäranta banan. Från den 15 innevarande februari indrages postbefordran mellan Matkaselkä och Läskelä i konduktörsvagn uti tågen N:o 845/846 och anordnas i dess ställe från samma dag befordran av allt slags post en gång dagligen i vardera riktningen mellan Matkaselkä och Pitkäranta i postiljonskupé, benämnd M P., uti tågen N:o 845 och 1882/842, av vilka det förra tåget avgår från Matkaselkä kl och ankommer till Pitkäranta kl. 8.28, och det senare från Pitkäranta kl med ankomst till Matkaselkä kl Helsingfors, den 10 februari G. E. F. A lb r e c h t. John Wirkberg.

Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen ä jernvägarne i landet.

Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen ä jernvägarne i landet. ÉitinUt. 1900. Från Poststyrelsen i Finland. N:o XI. 1 8. Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen ä jernvägarne i landet. Från och med den 14 innevarande Oktober tillsvidare komma löljande

Lisätiedot

CIRKULÄR, SAMLING KIERTOKIRJE, KOKOELMA N:o POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS

CIRKULÄR, SAMLING KIERTOKIRJE, KOKOELMA N:o POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE, KOKOELMA 1929 Sisällys: N:o 121. eräiden posti- ja lennätintoimipaikkojen nimien sekoittamisesta. X:o 122. postitoimipaikan muodostamisesta. N:o 128. postitoimipaikkojen

Lisätiedot

CIRKULÄR. KIERTOKIRJE N:o 155 POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS. N :o 155. N:o 155.

CIRKULÄR. KIERTOKIRJE N:o 155 POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS. N :o 155. N:o 155. POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS KIERTOKIRJE. CIRKULÄR. KOKOELMA SAMLING 1933 N:o 155 Sisällys: Nro 155. Kiertokirje viran- ja toimenhaltijani palkkausten vähentämisestä vuoden

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1955 28-31 N :o 28. ennakon pidättämisestä ennakkoperintälain 4 :n 4 momentin tarkoittamasta edustusja matkakustannuksesta tai muusta sellaisesta hyvityksestä.

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1950 N:o 1 7-1 9 N:o 17. Kiertokirje valtion viran tai toimen haltijain palkkausten yleisestä tarkistuksesta annetun valtioneuvoston päätöksen lähettämisestä

Lisätiedot

Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen å jernvägarne i landet

Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen å jernvägarne i landet 2 8. Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen å jernvägarne i landet Med föranledande af att förändrad tidtabell för Finska Statsjernvägarne träder i gällande kraft frun.och med d m

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 777/2008 vp Kelan maksamat matkakorvaukset oman auton käytöstä Eduskunnan puhemiehelle Kela korvaa sairauden ja kuntoutuksen vuoksi tehtyjen matkojen kuluja. Kelan toimistosta voi hakea

Lisätiedot

CIRKULÄR, SAMLING KIERTOKIRJE, KOKOELMA POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N :o

CIRKULÄR, SAMLING KIERTOKIRJE, KOKOELMA POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N :o POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN 1 9 2 9 KIERTOKIRJE, KOKOELMA POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄR, SAMLING N :o 6 0-6 1 Sisällys: N:o 60. K iertokirje postinkuljetuksesta Innehåll: X: 60. Cirkulär angående

Lisätiedot

Angående postbefordringen å statsjärnvägarna. Postinkuljetuksesta valtionrautateillä.

Angående postbefordringen å statsjärnvägarna. Postinkuljetuksesta valtionrautateillä. 1925 POSTIHALLITUKSEN YLEISET KIRJELMÄT POSTSTYRELSENS ALLMÄNNA SKRIVELSER N:o 7 1. Postinkuljetuksesta valtionrautateillä. Tulevan kesäkuun 5 päivästä tulee postinkuljetus posti- ja postiljoonivaunuissa

Lisätiedot

Espoon kunnan matkustussääntö

Espoon kunnan matkustussääntö N:o 10 Espoon kunnan matkustussääntö Espoon kunnanvaltuuston hyväksymä kesäkuun 26 päivänä 1962. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Kunnan luottamusmiehille sekä viranhaltijoille ja muille palkansaajille, joita tässä

Lisätiedot

Kiertokirje. 40. Koskeva väliaikaisia toimenpiteitä postinkuljetuksessa rautateillä.

Kiertokirje. 40. Koskeva väliaikaisia toimenpiteitä postinkuljetuksessa rautateillä. Kiertokirje. 1914. Suom en P o s tih a llitu k s e s ta, N:o XXXIV. 40. Koskeva väliaikaisia toimenpiteitä postinkuljetuksessa rautateillä. Postitoimistojen tiedoksi ja noudatettavaksi ilmoitetaan täten,

Lisätiedot

Kiertokirje. N:o SUOMEN POSTINEUVOSTON. Koskeva korotettuja postimaksuja postilähetyksistä Suonien sisäpuolella.

Kiertokirje. N:o SUOMEN POSTINEUVOSTON. Koskeva korotettuja postimaksuja postilähetyksistä Suonien sisäpuolella. SUOMEN POSTINEUVOSTON 1918. Kiertokirje. N:o 6. Koskeva korotettuja postimaksuja postilähetyksistä Suonien sisäpuolella. Postitoimistojen tiedoksi ja noudatettavaksi saatetaan täten Suomen Kansanvaltuuskunnan.

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1949 N:o 19-22 N: o 19. ennakkoperintälaissa säädetyssä palkanpidätyksessä noudatettavasta luontoisetujen raha-arvosta annetun valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen ja valitusaika Tekninen lautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Muutoksenhaku päätökseen katu- ja yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä / Anvisning för sökande av ändring i beslut om godkännande av gatuplan och

Lisätiedot

KIERTO KIRJEKOKOELMA

KIERTO KIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKOKOELMA 1952 No 152-157 N:o 152. puhelinval vo jakurssin pitämisestä posti- ja lennätinlaitoksessa vuonna 1953. Posti- ja lennätinhallitus on tänään tapahtuneessa.

Lisätiedot

Sisällys: N:o 1. Kiertokirje Suomen ja Viron Innehåll: N:o 1. Cirkulär angående posttrafik välisestä postiliikenteestä. mellan Finland och Estland.

Sisällys: N:o 1. Kiertokirje Suomen ja Viron Innehåll: N:o 1. Cirkulär angående posttrafik välisestä postiliikenteestä. mellan Finland och Estland. POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN 1929 KIERTOKIRJE. KOKOELM A POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄR. SA M LIN G N:o 1 Sisällys: N:o 1. Kiertokirje Suomen ja Viron Innehåll: N:o 1. Cirkulär angående posttrafik

Lisätiedot

TIEDOTUSLEHTI MERENKULKUHALLITUKSEN Helsinki No 15/81

TIEDOTUSLEHTI MERENKULKUHALLITUKSEN Helsinki No 15/81 MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI 6.4.1981 Helsinki No 15/81. Asetus kauppa-alusten päällystöstä (522/64) määritellessään alukseen vaadittavan konepäällystön jättää mainitsernatta mitä ja missä tämän

Lisätiedot

RS04396001tFI. Saantitodistuskirje Brev med mottagningsbevis. Kuitti lähettäjälle Avsändarens kvitto

RS04396001tFI. Saantitodistuskirje Brev med mottagningsbevis. Kuitti lähettäjälle Avsändarens kvitto Vain kotimaisessa liikenteessä Endast i inrikes posttrafik Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta.

Lisätiedot

Ratatyö Helsingin asemalla aiheuttaa seuraavina ajankohtina muutoksia junien kulkuun välillä Helsinki-Kerava:

Ratatyö Helsingin asemalla aiheuttaa seuraavina ajankohtina muutoksia junien kulkuun välillä Helsinki-Kerava: Hyvät matkustajat! Ratatyö Helsingin asemalla aiheuttaa seuraavina ajankohtina muutoksia junien kulkuun välillä Helsinki-Kerava: su 8.5. klo 10.00 15.30 su 15.5. klo 10.00 15.30 K-junat kulkevat yllä mainittuina

Lisätiedot

No 10 ESPOON KAUPPALAN MATKUSTUSSÄÄNTÖ

No 10 ESPOON KAUPPALAN MATKUSTUSSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN ARKISTO ESBO STARS ARKIV ESPOON KAUPPALAN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kauppalantoimisto No 10 ESPOON KAUPPALAN MATKUSTUSSÄÄNTÖ Espoon kauppalanvaltuuston hyväksymä 26.6.1962 (muutoksineen

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1956 N o 36-42 N:o 36. mainosjulisteesta. Posti- ja lennätinhallitus on suostunut sii- 1956 mainosjuliste. Juliste sijoitetaan paikalhen, että postitoimipaikkojen

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKOELMA

KIERTO KIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKOELMA 1956 N:o 18-19 N:o 18. Kiertokirje kotimaisten sanomalehtien tilaamisesta ja kuljettamisesta posti- ja lennätinlaitoksen välityksellä kotimaisessa postiliikenteessä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA N : Kiertokirje lennätinsäännöstä annetun asetuksen 10 :n muuttamisesta.

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA N : Kiertokirje lennätinsäännöstä annetun asetuksen 10 :n muuttamisesta. POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1947 N:o 149-150 N :0 149. Kiertokirje lennätinsäännöstä annetun asetuksen 10 :n muuttamisesta. Kesäkuun 6 päivänä 1947 annetulia asetuksella on lennätinsäännöstä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

CIRKULÄR* KIERTOKIRJE* KOKOELM A. N:o 8 4 POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N:o 84. Cirkulär

CIRKULÄR* KIERTOKIRJE* KOKOELM A. N:o 8 4 POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N:o 84. Cirkulär POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN 1 9 2 8 KIERTOKIRJE* KOKOELM A POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄR* S A M L I N G N:o 8 4 Sisällys N:o 84. Kiertokirje ammattioppikurs- Innehåll >T:o 84. Cirkulär angående

Lisätiedot

Cirkulär. Kiertokirje. Lennart Laurén. Lennart Lauren. / *

Cirkulär. Kiertokirje. Lennart Laurén. Lennart Lauren. / * Kiertokirje. Koska Suomen Senaatin kulkulaitosten ja yleisten töiden Toimituskunta on kirjelmässä 'tdlivan huhtikuun 11 päivältä, mikä saapui Väliaikaiselle Pcstihallituksclle saman kuun 15 päivänä, ilmoittanut

Lisätiedot

Kiertokirje. 8 Muutoksia lähetettävien sisäänkirjoitettujen ja arvolähetysten rekisteröimisestä annettuihin määräyksiin.

Kiertokirje. 8 Muutoksia lähetettävien sisäänkirjoitettujen ja arvolähetysten rekisteröimisestä annettuihin määräyksiin. Kiertokirje. 1912. Suom en P o s tih a llitu k s e s ta. N:o Yli. 8. Muutoksia lähetettävien sisäänkirjoitettujen ja arvolähetysten rekisteröimisestä annettuihin määräyksiin. Postihallituksen 24 helmikuuta

Lisätiedot

Bihang C. till. Poststyrelsens cirkulär för år 1900.

Bihang C. till. Poststyrelsens cirkulär för år 1900. 1900. N:o 7. Bihang C till Poststyrelsens cirkulär för år 1900. (Förändringar i postgången. Vidfästes postanstalternas landsväga-postgångstidtabell. Åberopad nummer hänvisar till nämnde tabell.) Å. Angående

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

KIERTOKIRJE* KOKOELMA CIRKULÄR* SAMLING POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS N:o 134. N :o 134. N:o 134.

KIERTOKIRJE* KOKOELMA CIRKULÄR* SAMLING POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS N:o 134. N :o 134. N:o 134. POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE* KOKOELMA POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄR* SAMLING 1931 N:o 134 Sisällys: N:o 134. Kiertokirje posti- ja lennätin- Innehåll: N:o 134. Cirkulär angående avlöningar

Lisätiedot

Kiertokirje. 21. Posti- ja postietuantiosotusten kassakirjaan kirjoittamisesta postikonttoreissa ja l:sen luokan postitoimituksissa.

Kiertokirje. 21. Posti- ja postietuantiosotusten kassakirjaan kirjoittamisesta postikonttoreissa ja l:sen luokan postitoimituksissa. Kiertokirje. 1909. Suomen P ostih allitu ksesta. N:oXIT. 21. Posti- ja postietuantiosotusten kassakirjaan kirjoittamisesta postikonttoreissa ja l:sen luokan postitoimituksissa. Suuresti enentyneen postiosotusliikkeen

Lisätiedot

KIERTOKIRJE* KOKOELMA CIRKULÄR* SAMLING POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS. Nro N :o 12. N:o 12.

KIERTOKIRJE* KOKOELMA CIRKULÄR* SAMLING POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS. Nro N :o 12. N:o 12. POSTI» JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE* KOKOELMA 1935 Sisällys: N:o 12. Muutoksista posti- ja lennä tilit oimipaikkojen tiliohjesäännön 9 :ään. N:o 13. Lisäyksestä Suomen Tietottimistolle myönnetystä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

KIERTOKIRJE. CIRK ULÄR. KOKOELMA SA M LIN G

KIERTOKIRJE. CIRK ULÄR. KOKOELMA SA M LIN G POSTI» J A LEN N A T I NTI A L L IT UKS EN POST» O C H T E L E G R A FSTY R E L SE N S KIERTOKIRJE. CIRKULÄR. KOKOELMA SAM LING 1929 73 Sisällys N:o 73. K iertokirje pohjoism aisesta m atkakortista. Innehåll

Lisätiedot

Päiväkotien sulkemiset kesällä 2011 / Stängning av daghem sommaren 2011

Päiväkotien sulkemiset kesällä 2011 / Stängning av daghem sommaren 2011 Päivähoitojaosto/ Dagvårdssektionen 11 31.01.2011 Päiväkotien sulkemiset kesällä 2011 / Stängning av daghem sommaren 2011 PHJAOSTO 11 Päivähoitojaosto / Dagvårdssektionen 31.1.2011 Valmistelija/Beredare:

Lisätiedot

1903. Suomen Postihallituksesta. N :o X I.

1903. Suomen Postihallituksesta. N :o X I. 1903. Suomen Postihallituksesta. N :o X I. 13. «Koskeva uusien postitoimistojen perustamista ja ennen olevan postitoimiston muodostamista kuin myös ennen olevan postitoimiston muuttamista. Keisarillisen

Lisätiedot

CIRKULÄR* SAMLING 1934 N:o 146

CIRKULÄR* SAMLING 1934 N:o 146 POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE* KOKOELMA POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄR* SAMLING 1934 N:o 146 Sisällys: N:o 146. K iertokirje posti- ja lennätinlaitoksen ylimääräisille sekä erinäisille

Lisätiedot

KIERTOKIRJE* KOKOELMA CIRKULÄRSAMLING POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N:o N:o 133. N :o 133.

KIERTOKIRJE* KOKOELMA CIRKULÄRSAMLING POST» OCH TELEGRAFSTYRELSENS POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN. N:o N:o 133. N :o 133. POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE* KOKOELMA 1930. Sisällys: Ji:o 133. suorasta postinkuljetuksesta Helsingin ja Tukholman välillä. N:o 134. tullinalaisten esineiden lähettämisestä kirjeissä. >':o

Lisätiedot

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer 1(5) Maanmittaustoimitus, kiinteistönmääritys (KML 283 ) Kohde 638-439-876-3 Vattenområde, 638-439-878-1 Venepaikka, 638-439-878-2 Hiekanottopaikka, 638-439-878-3 Båtstrand, 638-439-878-4 Båtplats,638-439-878-5

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA (832/69) Valtioneuvoston päätös

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA (832/69) Valtioneuvoston päätös POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1970 No 13 N:o 13 Kiertokirje tammikuun 1 päivästä 1970 suoritettavista virkamiespalkkauksista Tammikuun 1 päivästä 1970 alkaen suoritettavista virkamiespalkkauksista

Lisätiedot

Ovelle-paketti Till Dörren-paket

Ovelle-paketti Till Dörren-paket Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare (Päivisin På dagarna)

Lisätiedot

KIERTOKIRJEET CIRKULÄR. 1. Pisteli irj asinkonekir j oituksesta postiliikenteessä. N:o 25 P05TIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS

KIERTOKIRJEET CIRKULÄR. 1. Pisteli irj asinkonekir j oituksesta postiliikenteessä. N:o 25 P05TIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS P05TIHALLITUKSEN KIERTOKIRJEET 926. Pisteli irj asinkonekir j oituksesta postiliikenteessä. Kirjelmänsä mukaan viime toukokuun 9 päivältä on Kulkulaitosten ja yleisten töiden Ministeriö, katsoen että pistekirjasinkonekirjoitus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 62/2003 vp Pehmytkudosreuman lääkitys Kela-korvauksen piiriin Eduskunnan puhemiehelle Pehmytkudosreuman (fibromyalgian) hoitoon käytettävät lääkkeet eivät kuulu Kelan erityiskorvattavien

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1967 No 58 N :o 58. Kiertokirje ylimääräisten toimien viranhoitojen julistamisesta haettaviksi. Posti- lennätinhallitus julistaa haettaviksi seuraavat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

1918 Kiertokirje n't. Postihallituksen

1918 Kiertokirje n't. Postihallituksen Postihallituksen 1918 Kiertokirje n't Senaatin Helsingissä tänä päivänä tekemän päätöksen ja Vaasassa olevan Senaatin määräysten mukaisesti, jotka tähän asti ovat tulleet Postihallituksen tietoon, ilmoitetaan

Lisätiedot

KIERTOKIRJE* KOKOELMA CIRKULÄR* SAMLING POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS. N:o

KIERTOKIRJE* KOKOELMA CIRKULÄR* SAMLING POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS. N:o POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN 1 9 2 9 KIERTOKIRJE* KOKOELMA Sisällys: N:o 67. Kiertokirje postilähetysten frankkeeraam isesta frankkeerauskoneilla. N:o 6S. Kiertokirje postilähetysten frankkeeraam isesta

Lisätiedot

1 }%, Från Poststyrelsen i Finland.

1 }%, Från Poststyrelsen i Finland. 1 }%, Från Poststyrelsen i Finland. f t II. Q. Angående utställande a f telegrampostanvisningar. Med upphäfvande af bestämmelserna i Poststyrelsens cirkulär N:o XXI af den 15 oktober 1892 meddelas vederbörande

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 188. Kiertokirj e

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 188. Kiertokirj e POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1950 N:o 188 N: o 188. Kiertokirj e posti- ja lennätinlaitoksen palkannauttijoilta toimitettavista ennakkopidätyksistä sekä posti- ja lennätinlaitoksen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Sivistyslautakunta/Bildningsnämnde 49 07.05.2008 n ALOITE KUNNALLISEN KOULUMATKATUEN MYÖNTÄMISESTÄ TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE/HEIKKI VESTMAN YM. / MOTION OM BEVILJANDE AV KOMMUNALT BIDRAG FÖR SKOLRESOR

Lisätiedot

KIERTOKIRJE. KOKOELMA

KIERTOKIRJE. KOKOELMA POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE. KOKOELMA POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄR. SAMLING 1934 N:o 1-2 Sisällys: N:o 1. Kiertokirje posti- ja lennätintoimi- Innehåll: N:o 1. Cirkulär om ändring

Lisätiedot

KIERTOKIRJE* KOKOELMAAN CIRKULÄRSAMLING BIHANG B TILL POST, OCH TELEGRAFSTYRELSENS LIITE B POSTI, JA LENNÄTINHALLITUKSEN

KIERTOKIRJE* KOKOELMAAN CIRKULÄRSAMLING BIHANG B TILL POST, OCH TELEGRAFSTYRELSENS LIITE B POSTI, JA LENNÄTINHALLITUKSEN LIITE B POSTI, JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE* KOKOELMAAN BIHANG B TILL POST, OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄRSAMLING 1 9 3 0 M a r r a s k u u. N o v e m b e r. N:o 11 Eronneet: (8/11) Köyliön postitoimiston

Lisätiedot

18%, Från P o ststy relsen i Finland. J\s VIII.

18%, Från P o ststy relsen i Finland. J\s VIII. 18%, Från P o ststy relsen i Finland. J\s VIII. 14. Angående indragning a f en del nuvarande samt anordnande a f nya och omställning a f förutbefntliga postgångar. Följande anordningar komma från den 1

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

MALLI MODELL. Ovelle-paketti Till Dörren-paket. Itella Green. Toimitetaan suoraan vastaanottajalle Levereras direkt till mottagaren

MALLI MODELL. Ovelle-paketti Till Dörren-paket. Itella Green. Toimitetaan suoraan vastaanottajalle Levereras direkt till mottagaren Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare (Päivisin På dagarna)

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1951 N:o 8 3-8 5 N :o 83. Kiertokirje muutoksista posti-, lennätin- ja puhelintoimipaikkojen virantoimitusohjesääntöön. Posti- ja lennätinhallitus on tänään

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

1901. Från Poststyrelsen i Finland. N:o XV9!

1901. Från Poststyrelsen i Finland. N:o XV9! 1901. Från Poststyrelsen i Finland. N:o XV9! 21. Angående inrättande af särskilda nya och ombildning af en de! förut befintliga postanstalter. Med dertill meddeladt nådigt tillstånd komma från den 1 instundande

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 726/2010 vp Valtion virkasääntöjen noudattaminen Eduskunnan puhemiehelle Yleisradion TV 1:n A-studio-ohjelma kertoi kesäkuun alussa kuluttajariitalautakunnan puheenjohtajan, oikeustieteiden

Lisätiedot

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä Viranomaiskokous Haaparanta 19.-20.1.2012 Myndighetskonferens Haparanda Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä - Tausta ja sisältö Gränsälvsöverkommelsen mellan Finland och Sverige - Bakgrund och innehåll

Lisätiedot

Yhteyshenkilön nimi, tehtävä ja organisaatio Kontaktpersonens namn, uppgift och organisation

Yhteyshenkilön nimi, tehtävä ja organisaatio Kontaktpersonens namn, uppgift och organisation Taiteen edistämiskeskus Pohjanmaan aluetoimipiste Wolffintie 35 C, 65200 Vaasa Saapumispäivämäärä Ankomstdatum 1. Hakijan tiedot Uppgifter om sökanden Yhteisön virallinen (rekisteröity) nimi Sammanslutningens

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1948 N:o 180 181 N: o 180. Kiertokirje muutoksista puhelinohjesääntöön Suomen sisäistä liikennettä varten. Posti- ja lennätinhallitus on tänään tapahtuneessa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

valtamerilisä 90,09 oceantillägg palopäällikkölisä 48,83 brandchefstillägg luokituslisä 30,44 klassificeringstillägg

valtamerilisä 90,09 oceantillägg palopäällikkölisä 48,83 brandchefstillägg luokituslisä 30,44 klassificeringstillägg Ulkomaanliikenteen palkat 1.4.2013 Utrikesfartens löner 1.4.2013 DWT/ IHV Vahtivapaa konepääll. I-konemestari II/III-konemest. DWT/ IHK Vaktfri maskinchef I-maskinmästare II/III-maskinmästare Alle 12999

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2010 vp Maksuhäiriömerkintöjen vaikutus puhelin- ja nettiliittymien hankintaan Eduskunnan puhemiehelle Saunalahti ja DNA solmivat Internet-laajakaistasopimuksia melko edullisella

Lisätiedot

Postipaketti Postpaket

Postipaketti Postpaket Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare Paino Vikt kg Lisätiedot

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 118/2004 vp Osa-aikaeläkkeeltä vanhuuseläkkeelle siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Vuoden 2005 alussa voimaan tulevan eläkeuudistuksen myötä vanhuuseläkkeelle voi siirtyä 63 68-vuotiaana.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

KIERTO KIRJEKOKOELMA

KIERTO KIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKOKOELMA 1968 No 159 N:o 159. Kiertokir j e muutoksista kansaneläkeosoitusten maksamisesta annettuihin ohjeisiin. Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa

Lisätiedot

1921. Kiertokirje N:o 43.

1921. Kiertokirje N:o 43. Postiha! litu ksen 1921. Kiertokirje N:o 43. i. Koskeva lähetysten uusia etikettejä kotimaisessa postiliikenteessä. Postitoimistoille tiedoksi ja noudatettavaksi ilmoitetaan täten, että kotim aisessa postiliikenteessä

Lisätiedot

KIERTOKIRJEET CIRKULÄR

KIERTOKIRJEET CIRKULÄR POSTIHALLITUKSEN POSTSTYRELSENS KIERTOKIRJEET CIRKULÄR» 1925 N:o 43 i. 1. Maksuista Suomen kotimaisessa postiliikenteessä. Asetuksella joulukuun 18 päivältä 1925, samalla kun kumotaan asetus maksuista

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2007 vp Kela-korvattavat lääkkeet ja perhekohtainen omavastuu Eduskunnan puhemiehelle Joissakin sairauksissa on se tilanne, ettei Kelan korvauksen piirissä oleva lääke anna sitä

Lisätiedot

KIERTO KIRJEKÖ KO E LM A

KIERTO KIRJEKÖ KO E LM A POSTI- JA LENNATINHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKÖ KO E LM A 1975 No 12 No 12 Kiertokirje m uutoksista postisäännön soveltamism ääräyksiin Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunnossa tapahtuneessa esittelyssä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1258/2001 vp Kelan asumistuki Eduskunnan puhemiehelle Yleinen vuokrataso on noussut viime vuosien aikana huomattavan korkeaksi. Varsinkin pienten asuntojen neliövuokrat ovat kaupungeissa

Lisätiedot

KIERTOKIRJE. KOKOELMA CIRKULÄR. SAMLING POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS

KIERTOKIRJE. KOKOELMA CIRKULÄR. SAMLING POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST. OCH TELEGRAFSTYRELSENS POSTI. JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE. KOKOELMA 1932 S isälly s: N:o 133. K iertokirje posti- ja lennätinlaitoksen ylim ääräisille sekä erinäisille m uille virkailijoille su o ritettav ista palkkauksista,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1027/2010 vp Kehäradan Ruskeasannan aseman rakentaminen Eduskunnan puhemiehelle Kehärataa ollaan rakentamassa Vantaalle siten, että radan on tarkoitus valmistua vuonna 2014. Kehärata

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus Porin sivutoimipiste Valtakatu 12 B Pori

Taiteen edistämiskeskus Porin sivutoimipiste Valtakatu 12 B Pori Taiteen edistämiskeskus Porin sivutoimipiste Valtakatu 12 B 28100 Pori Saapumispäivämäärä Ankomstdatum Dnro Rn Avustukset monikulttuurisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan yhteisöille

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

osapuolten kesken) mainittua sopimusta. korkeakoulut, sekä Jyväskylän yliopisto/kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Tämä sopimus koskee

osapuolten kesken) mainittua sopimusta. korkeakoulut, sekä Jyväskylän yliopisto/kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Tämä sopimus koskee VAASAN KO R KEAKO U LU KONSO RTIO - VASA HöGSKO LE KO NSO RTI U M Tämä dokumentti on vaasalaisten korkeakoulujen 1.1.2009 voimaan astuneen joustavaa opinto-oikeutta koskevan sopimuksen (myöh. JOO-sopimus)

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1376/2010 vp Byetta-lääkkeen korvattavuus tyypin 2 diabetesta sairastaville Eduskunnan puhemiehelle Byettä on pistettävä inkretiini, joka on ollut helmikuun alusta rajoitetusti peruskorvattava

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 811/2004 vp Varusteiden hankinta työvoimapoliittisessa koulutuksessa Eduskunnan puhemiehelle Eräs henkilö kirjoittaa huolissaan itsensä ja perheensä tulevaisuudesta. Voidaanko työvoimapoliittiseen

Lisätiedot

KIERTOKIRJE. KOKOELMA CIRKULÄR. SAM LING POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS. N :o 71. N:o 71. N :o 71.

KIERTOKIRJE. KOKOELMA CIRKULÄR. SAM LING POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS. N :o 71. N:o 71. N :o 71. POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN 1 9 2 8 KIERTOKIRJE. KOKOELMA POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄR. SAM LING N :o 71 Sisällys: N:o 71. Kiertokirje Suomen sisäisten Innehåll: K:o 71. Cirkulär angående förmedling

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 399/2007 vp Kansainvälisen adoption rajoitukset Eduskunnan puhemiehelle Lapseksiottamisesta annettua lakia (153/1985) muutettiin vuonna 1996, jotta Suomessa voitiin saattaa voimaan

Lisätiedot