Tiedolla johtaminen ja sen rakenteet hoitotyön henkilöstövoimavarojen kohdentamisessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiedolla johtaminen ja sen rakenteet hoitotyön henkilöstövoimavarojen kohdentamisessa"

Transkriptio

1 1(17) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kehittämistehtävä Tiedolla johtaminen ja sen rakenteet hoitotyön henkilöstövoimavarojen kohdentamisessa Henkilökunnan päivittäinen resursointi osastoryhmän sisällä loppuraportti Raportti R16b Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto (VeTe) Hoitotyön henkilöstövoimavarojen hallinta -hanke (HH) Anniina Heikkilä Kristiina Junttila Kaarina Torppa

2 2(17) SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto Tarkoitus ja tavoitteet Kehittämistyö... 4 a. Osaamisen varmistaminen...4 b. Yhteiset toimintatavat...5 c. Päivittäinen toteutus...5 d. Case-esimerkki yhden osastoryhmän kehittämistyöstä ja uudesta toimintatavasta Tuloksia... 7 a. Lainavuorojen toteutuminen...7 b. Henkilökunnan näkemykset...8 c. Hoitotyön johtajien näkemykset Arviointi LIITTEET LÄHTEET...15

3 3(17) 1. Johdanto Terveydenhuollon tehokkuusvaatimukset ovat lisääntyneet, ja samalla edellytetään hyvää ja laadukasta hoitoa. Terveydenhuollon organisaatioiden johtamisessa tulisi tämän takia kiinnittää huomiota siihen, että hoitotyön henkilöstöresursseja käytetään mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti sekä kohdentamalla ne oikein ja oikeudenmukaisesti. (Fagerström & Rauhala 23.) Oikein resursoitu hoitohenkilökunta edistää laadukasta hoitoa, vähentää hoitotyön poikkeamia ja edistää potilasturvallisuutta. Toisaalta oikeudenmukaisella ja tarkoituksenmukaisella resursoinnilla on vaikutuksia henkilöstön työssä pysyvyyteen, sairauspoissaoloihin ja työtyytyväisyyteen. (Rauhala 28, Rauhala, Kivimäki, Fagerström, Elovainio, Virtanen, Vahtera, Rainio, Ojaniemi & Kinnunen 27.) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS) VeTeHH-hankkeen (Hoitotyön henkilöstövoimavarojen hallinta osahanke) kehittämistehtävänä oli Tiedolla johtaminen ja sen rakenteet hoitotyön henkilöstövoimavarojen kohdentamisessa (VeTeHH_HUS). HUS:n kehittämistehtävän tavoitteena on luoda malli henkilöstövoimavarojen hallintaan; sekä päivittäiseen että pidemmän aikavälin suunniteluun ja johtamiseen. Tässä loppuraportissa kuvataan päivittäisen henkilöstöresursoinnin mallia. Resurssien päivittäinen käyttö osastoryhmän sisällä tarkoittaa, että osastojen kesken sovittujen pelisääntöjen mukaan hoitohenkilöstö siirtyy tarpeen mukaan toiselle osastolle tekemään työvuoronsa. Vuonna 28 HUS:n organisaatiomuutoksessa muodostettiin klinikkaryhmät, jotka jakautuvat osastoryhmiin. Osastoryhmän päällikkö, ylihoitaja johtaa osastoryhmänsä toimintaa ja vastaa osastoryhmänsä henkilökunnasta. Tehtävässään osastoryhmän päällikkö vastaa alaisensa henkilöstön henkilöstöhallinnosta sekä resurssien optimaalisesta ja tehokkaasta käytöstä. Tähän voidaan vastata mm. kehitetyllä mallilla. VeTeHH_HUS -kehittämistehtävässä luotu malli edistää henkilöstön oikeudenmukaista ja joustavaa allokointia sekä tasaa työkuormitusta, jolla pyritään entistä paremmin mahdollistamaan resurssien optimaalinen kohdistaminen. Optimaalisella resursoinnilla pystytään edistämään hyvää ja laadukasta hoitoa sekä henkilöstön hyvinvointia. Resurssien päivittäinen käyttö osastoryhmän sisällä malli on toimiva käytänne, josta hyötyvät potilaat tasalaatuisempana hoitona ja potilasturvallisuuden vahvistumisena; hoitohenkilöstö työn ruuhkahuippujen vähentymisellä ja organisaatio henkilöstösäästöillä. 2. Tarkoitus ja tavoitteet Tiedolla johtaminen ja sen rakenteet hoitotyön henkilöstövoimavarojen kohdentamisessa - kehittämistehtävän (VeTeHH_HUS) tarkoituksena oli kehittää malli henkilöstöresursoinnin päivittäiseen suunniteluun ja johtamiseen. Tavoitteena oli luoda osastoryhmään toimintamalli, jossa henkilöstövoimavaroja voidaan allokoida toiminnan tarpeen mukaan osastojen välillä. Lisäksi tavoitteena oli testata mallia pilottiyksiköissä ja arvioida mallin vakiintumista pilottialueilla kyselyjen ja tunnuslukuanalyysien avulla. Mallin avulla pyrittiin henkilöstön tarkoituksenmukaiseen, joustavaan ja oikeudenmukaiseen allokointiin ja työkuormitusten tasaamiseen yksiöiden välillä.

4 4(17) 3. Kehittämistyö Kehittämistyötä varten HUS:ssa toimi VeTeHH_HUS projektiryhmä (Liite1), joka oli moniammatillinen yhdeksäntoista hengen työryhmä. Projektiryhmässä käsiteltiin VeTeHHhankkeeseen (Hoitotyön henkilöstövoimavarojen hallinta -osahanke) sekä VeTeHH_HUS kehittämistehtävään liittyviä asioita. Projektiryhmä kokoontui 19 kertaa ajalla 1/2-/211. Projektiryhmän tarkoituksena oli kehittää toimintamalli sekä toimia linkkinä pilottiyksiköille. Projektiryhmä suunnitteli myös mallin arvioinnin, jossa mallin toimivuudesta kerättiin tietoa henkilöstölle suunnatulla kyselyllä, osastonhoitajien kokemuksia kartoittamalla sekä tietojärjestelmistä saatavilla tiedoilla. Mallia kehitettiin ja testattiin kymmenellä pilottiosastolla, jotka muodostuivat kahdesta osastoryhmästä. Toinen osastoryhmä muodostui viidestä kirurgisesta vuodeosastosta ja toinen viidestä lasten vuodeosastosta. Ennen pilotoinnin aloittamista osastot ja projektisuunnittelija tekivät alkutila-analyysi, jonka tarkoituksena oli tarkastella yksikön sopivuutta ja mahdollisuuksia lähteä kehittämään päivittäisen resursoinnin mallia. Osastoilla ei saanut olla samanaikaisia suuria muutoksia tai haasteita sekä osastojen tuli olla halukkaita lähtemään kehittämistyöhön. Lisäksi osastot tarkastivat omien hoitoisuustietojensa ja muiden toimintaa kuvaavien tietojensa paikkansa pitävyyden. Tietojen tarkastellulla varmistettiin, että päätöksenteossa käytettävät tiedot olivat luotettavia ja ajantasaisia. Lisäksi arvioitiin, voidaanko muilla kehittämistoimilla vaikuttaa resurssien osuvuuteen (esimerkiksi työvuorosuunnittelulla tai toiminnan muutoksilla). Osastot arvioivat myös perusmiehityksensä sopivuuden niin, ettei se ollut aliresursoitu. Aliresursoinnin oletettiin aiheuttavan vain yhdensuuntaista henkilöstön allokointia osastojen välillä, joka taas ei ollut päivittäisen henkilöstöresursoinnin mallin tarkoitus. Kehittämistehtävästä tiedotettiin koko henkilöstölle tarkoitetuilla infotilaisuuksilla, osastotunneilla, erityyppisissä kokouksissa sekä projektiryhmän jäsenten välityksellä. Tiedottamisella pyrittiin edistämään sitoutumista ja yhteisen ymmärryksen löytymistä. Kehittämistyössä pyrittiin keräämään toimivaksi todettuja käytänteitä päivittäiseen resursointiin liittyen. Kehittämistyössä tutustuttiin esimerkiksi HYKS:n Lastenklinikalla kehitettyyn hoitotyön koordinaatiomalliin, jossa nimetty hoitaja viikonloppuisin koordinoi tiettyjen osastojen henkilöstöresursoinnin ja on mukana päivystyspotilaiden sijoittelussa. (Sorvari, Paavilainen & Klemetti 211.) Koska osastoryhmät poikkesivat niin toiminnaltaan, henkilöstörakenteeltaan kuin kulttuuriltaan toisistaan, ei yhtä geneeristä mallia voitu kehittää, vaan osastoryhmät lähtivät kehittämään juuri heidän toimintaansa sopivia käytänteitä. Osastoryhmien osastot sopivat yhteiset pelisäännöt toiminnan sujuvoittamiseksi ja oikeudenmukaisuuden toteutumisen varmistamiseksi. Lisäksi osastoryhmät pohtivat osaamisen varmistamista ja käytännön päivittäistä toteuttamista. a. Osaamisen varmistaminen Osaamista varmistettiin erilaisilla koulutuksilla sekä osastojen välillä tapahtuvalla työkierrolla. Yhteiset koulutukset ja työkierto edistivät osaamisen lisäksi yhteistyötä ja halukkuutta mennä toiselle osastolle työvuoroon. Hyvä valmistautuminen ennen käytänteen käyttöönottoa nähtiin ehkäisevän huonojen kokemusten syntyä sekä sitouttavan henkilökuntaa. Osastojen kesken toteutettaviksi koulutuksiksi suositeltiin esim. osastotunteja, yhteisiä koulutuspäiviä ja lyhyttä työkiertoa.

5 5(17) b. Yhteiset toimintatavat Osastojen kesken sovittujen yhteisten toimintatapojen (pelisääntöjen) tarkoituksena oli varmistaa uuden käytänteen oikeudenmukaisuus ja sujuvuus. Osastoilla sovittiin esimerkiksi seuraavista asioista: Osastot ja koko niiden henkilökunta sitoutuu toimintaan Työvuoroon tulevan hoitajan vastaanottaminen o hoitajalle oltava työpari tai nimetty henkilö, jolta voi kysyä neuvoa/apua o hoitajan saatava raportti o huomioidaan tasapuolisuus työnjaossa o sovitaan työtehtävistä/työnkuvasta o työvuoro sovitun mittainen Milloin ei siirrytä toiselle osastolle, esim. o koulutuspäivä o ennalta sovittu kehittämispäivä o menossa alkuvaiheen perehdytys o hengähdyspäivä pitkän ylikuormituksen jälkeen Päivittäisen henkilöstöresursoinnin päätöksen tekijät o Osastonhoitaja vastaa päätöksenteosta arkisin ja muina aikoina vastaava hoitaja c. Päivittäinen toteutus Päivittäisen resursoinnin malli tarkoittaa, että henkilöstö voi siirtyä tekemään työvuoronsa toiseen yksikköön osastoryhmän henkilöstötarpeen mukaan. Päätöksenteossa noudatetaan pelisääntöjä, jotka osastot ovat yhteistyöllä laatineet osastojen toimintaan ja kulttuuriin sopiviksi. Arkisin arvioinnista, neuvottelusta ja päätöksenteosta vastasi osastonhoitaja ja muina aikoina osaston vastaava hoitaja. Neuvottelu resurssien päivittäisestä yksiköiden välisestä allokoinnista tapahtui joko tapaamisissa, puhelimitse tai sähköpostin välityksellä. Päätöksenteossa voitiin hyödyntää kokemusperäisen tiedon ohella tietojärjestelmistä saatavia tietoja, esimerkiksi hoitoisuustiedot, hoidonvaraukset, päivystyksen tilanne, potilaspaikkatilanne ja henkilöstötiedot. Tietojärjestelmistä saatavia tietoja ei kuitenkaan käytetty säännöllisesti, sillä tiedot eivät joko olleet reaaliaikaisia tai niiden koettiin olevan hankalasti käytettäviä. Osaston sen hetkisen tilanteen lisäksi arvioitiin myös lähipäivien henkilöstötarpeet. Henkilöstön allokoinnissa pyrittiin huomioimaan oikeudenmukaisuus ja vastavuoroisuus. Toiselle osastolle löytyi yleensä halukkuutta lähteä. Työvuorolle annettiin nimitys lainavuoro.

6 6(17) Osastojen päivittäinen tilannearviointi Ruuhkahuippujen vaihtelevuuden tarkastelu ja ennakointi sekä arvio henkilöstövajeesta tai mahdollisuudesta tarjota apua muille osastoille Arvioinnissa apuna hoitoisuusja toimintaa kuvaavat tiedot sekä toiminnan tuntemus Yhteistyöllä laaditut pelisäännöt ohjaavat toimintaa Koko henkilöstön sitoutuminen Oikeudenmukaisuus Työvuorokäytänteet, esim. raportti, nimettytyöpari sovitut työtehtävät Henkilökunnan päivittäinen resursointi osastojen kesken Päätöksenteko resursoinnista Päivittäinen osastojen vastuuhenkilöiden välinen neuvottelu ja päätöksenteko henkilöstön allokoinnista Arkisin vastuullisena toimii osastonhoitaja ja viikonloppuisin osaston vastaava hoitaja Osaamisen varmistaminen Ennakoiden toteutetaan osastojen yhteiset osastotunnit ja koulutukset sekä työnkierrot ja tutustumiskäynnit Vuorokohtainen osaaminen varmistetaan työnjaolla ja nimetyllä työparilla Kuvio 1 Henkilökunnan päivittäinen resursointi osastojen kesken d. Case-esimerkki yhden osastoryhmän kehittämistyöstä ja uudesta toimintatavasta Neonatologian osastoryhmän viisi osastoa (Jorvin lasten osastot L1, L2 ja L3, Naistenklinikan osasto N7 ja Kätilöopiston osasto V37) osallistuivat HUS:n VeTeHH hankkeen kehittämistehtävään. Päivittäisen resursoinnin mallin suunnittelu käynnistyi projektiryhmässä keväällä 2. Asiasta tiedotettiin syksyllä 2 osastonhoitajakokouksissa ja osastotunneilla, minkä lisäksi osastoryhmän sisällä käytiin yhteistä keskustelua käytänteen tavoitteista ja sovittiin yhteisistä pelisäännöistä. Neonatologian osastoryhmän sisällä osaamista on edistetty jo pidemmän aikaa säännöllisillä työkierroilla, minkä lisäksi osastot tekevät paljon yhteistyötä loma-aikojen sulkujen takia. Tästä syystä osastoryhmässä ei nähty tarpeelliseksi järjestää erillisiä koulutuksia kehittämistehtävän takia. Vuorokohtainen osaaminen sovittiin varmistettavaksi kunnollisella raportoinnilla, nimetyllä työparilla sekä työtehtävien huomioinnilla. Pelisäännöt toimintaan luotiin osastojen välisellä yhteistyöllä. Ensimmäisessä vaiheessa toiminta koski arkipäiviä, jolloin osastonhoitajat olivat vastuussa lainavuorojen organisoinnista. Osastonhoitajat kokeilivat alkuvaiheessa säännöllisiä tapaamisia, joissa he kävivät yksiöiden tilanteet lävitse, mutta myöhemmin tapaamisen jäivät pois ja neuvottelu siirtyi puhelimessa käytävään keskusteluun. Käytännettä haluttiin laajentaa koskemaan myös viikonlopputoimintaa, koska viikonloppuvuorojen vaihdoksia ja työvuorotarpeita oli ajoittain vaikea arvioida tarkasti jo arkipäivinä. Osastoryhmässä

7 7(17) kokeiltiin lauantaiaamuvuoroon työvuoroa, jossa apulaisosastonhoitaja oli irrotettu kliinisestä työstä. Apulaisosastonhoitajan oli tarkoitus kartoittaa osastojen tilanteet kiertämällä osastot. Tarvittaessa hän päättäisi henkilöstön siirroista toiseen yksikköön tai hankkisi tarvittavat sijaiset. Apulaisosastonhoitajaa ei laskettu resursseihin, joten hän pystyi hoitamaan resursoinnin ohella vastuualueensa muitakin tehtäviä tai tarvittaessa osallistumaan kliiniseen työhön. Viikonloppukokeilusta päätettiin kuitenkin luopua, koska sitä ei nähty riittävän hyödylliseksi. Näin ollen viikonloppuisin osastojen vastaavat hoitajat neuvottelevat tarvittaessa keskenään. Osastoryhmässä suhtauduttiin kehittämiseen pääsääntöisesti myönteisesti, eikä erityistä muutosvastarintaa esiintynyt. Päivittäisen resursoinnin toimintamallin koettiin lisänneen osastoryhmän osastojen välistä yhteistyötä ja toisten osastojen tuntemusta. Hoitajat ovat liikkuneet todella paljon eri osastojen välillä, myös fyysisesti (eri sairaaloissa) erillään olevat yksiköt olivat hyvin mukana yhteistyössä. Osastoryhmässä on luotu kulttuuri, jossa on luontevaa lähetä toiselle osastolle työvuoroon. Tulevaisuudessa on myös suunnitteilla levittää käytännettä osastoryhmän rajojen ylitse esimerkiksi koko vastasyntyneiden alueelle. 4. Tuloksia a. Lainavuorojen toteutuminen Lainavuoroja tehtiin kaikkiaan 153 kappaletta pilotin aikana. Osastot kirjasivat kaikki toteutuneet lainavuorot Titania-työvuorojärjestelmään sovitulla koodilla. Toiselle osastolle kohdistuneiden työvuorojen jakaantumisessa eri viikonpäiville ei ollut suurta vaihtelua, joskin viikonloppuisin vuoroja oli hieman vähemmän. Aamuvuoroja oli 46 % toteutuneista työvuoroista, iltavuoroja 3 % ja loput vuorot olivat yö- tai pitkiä vuoroja (aamu- + iltavuoro). Työvuorot olivat yleensä normaalin työvuoron mittaisia (72 %), joitakin lyhyempiä työjaksoja (25 %) tehtiin myös. Lisäksi oli muutamia useampaan jaksoon ositettuja työjaksoja (esimerkiksi yövuorossa lasten syöttämisapuna). Lainavuoroista 137 kappaletta tehtiin kolmen osaston kesken. Näiden osastojen tuntityöläisten käytön kehityksessä voidaan havaita laskua tarkasteltaessa vuosia 2 ja 211 heinäkuulle asti (kuvio 1). Maalis- ja huhtikuussa tuntityöläisten käyttö on ollut runsaampaa ja kyseisinä kuukausina osastojen välistä henkilöstön allokointia on toteutunut vähemmän. Selityksenä tälle on todennäköisesti se, että maalis- ja huhtikuussa 211 kaikilla kolmella osastolla on selkeästi ollut korkeampi toteutunut hoitoisuus ja suurempi toimintavolyymi. Kuitenkaan sairauspoissaoloja ei ole ollut tavallista enempää. tuntityöläisten käyttö; toteutuneesta töajasta tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 211 2

8 8(17) Kuvio 2. Kolmen lastenosaston tuntityöläisten toteutuneesta työajasta 2 ja 211 Kehitetyn päivittäisen resursoinnin mallin taloudellisia vaikutuksia voidaan arvioida laskemalla esimerkiksi niin, että kolmella lastenosastolla tehtiin yhteensä 137 lainavuoroa pilotin aikana ja työtunteja kertyi yhteensä 95 (tiedot Titania-työvuorojärjestelmästä). Jos kyseisiin työvuoroihin olisi otettu sijainen, voidaan sijaistyöpanokselle laskea kustannus hoitohenkilötyötunnin keskihinnalla (EhrmInfo , hoitohenkilökunnan työtunnin keskiarvo sisältäen sivukulut = 32,38 ). Kustannukset 95 tunnille ovat noin 3 7 (95 h * 32,38 = 3761 ). Vuokratyövoimaa käytettäessä kustannukset olisivat suuremmat. b. Henkilökunnan näkemykset Päivittäisen resursoinnin mallin pilttiyksiköiden hoitajille tehtiin kysely (Liite2), johon he vastasivat aina tehtyään työvuoron toiselle pilottiosastolle. Vastauslomake voitiin jättää nimettömänä omalle osastolle tai osastolle, missä työvuoro tehtiin. Kysely toteutettiin 12/2-8/211 kymmenellä osastolla. Vastauksia kertyi yhteensä 134 kappaletta. Vastaukset olivat pääsääntöisesti neonantologian osastoryhmästä. Vastausten mukaan päätöksenteko toiselle osastolle tehtävästä työvuorosta toteutui oikeudenmukaisesti (74 %). Vastaajista 75 % koki, että osastolla toteutui hyvin työparin nimeäminen tai he tiesivät keneltä kysyä apua tarvittaessa. Raportointi lainavuoroon tullessa sujui hyvin (76 %) ja työnjako osastolla oli oikeudenmukainen (9 %). Toisella osastolla tehty työvuoro oli pääsääntöisesti (85%) sovitun mittainen eli oman työvuorosuunnitelmaan tehdyn työvuoron pituinen. Vastaajista 77 % koki, että oma ammattitaito oli ollut riittävä kyseisessä työvuorossa. Vain,8 %:n mielestä oma osaaminen oli ollut täysin riittämätöntä. Lähes 8 % vastanneista koki, että oman osaston tilanne mahdollisti hyvin toiselle osastolle työvuoroon siirtymisen ja 8 % oli sitä mieltä, että toiselle osastolle tehty työvuoro oli tarpeellinen. (Kuviot 3-9) Oikeudenmukaisuus Toteutui hyvin Toteutui kohtalaisesti Toteutui huonosti Ei osaa sanoa Kuvio 3. Oikeudenmukaisuuden toteutuminen työvuorosta sovittaessa (% osuudet vastauksista, N=134)

9 9(17) Työpari Toteutui hyvin Toteutui kohtalaisesti Toteutui huonosti Ei osaa sanoa Kuvio 4. Osastolla oli sovittu työpari tai joku muu henkilö, jolta pystyin kysymään tarvittaessa apua, (% osuudet vastauksista, N=134). 8 Raportointi Toteutui hyvin Toteutui kohtalaisesti Toteutui huonosti Ei osaa sanoa Kuvio 5. Raportoinnin toteutuminen osastolle mentäessä, (% osuudet vastauksista, N=134).

10 (17) Työnjaon oikeudenmukaisuus Toteutui hyvin Toteutui kohtalaisesti Toteutui huonosti Ei osaa sanoa Kuvio 6. Kokemus työjaon oikeudenmukaisuuden toteutumisesta, (% osuudet vastauksista, N=134). 9 Työvuoron pituus Toteutui hyvin Toteutui kohtalaisesti Toteutui huonosti Kuvio 7. Toisella osastolla tehty työvuoro oli sovitun mittainen (% osuudet vastauksista, N=134).

11 11(17) Osaaminen Toteutui hyvin Toteutui kohtalaisesti Toteutui huonosti Ei osaa sanoa Kuvio 8. Kokemus oman osaamisen riittävyydestä työvuorossa ( % osuudet vastauksista, N=134). Oman osaston tilanne Toteutui hyvin Toteutui kohtalaisesti Toteutui huonosti Ei osaa sanoa Kuvio 9. Oman yksikön tilanne mahdollisti toiselle osastolle siirtymisen (% osuudet vastauksista, N=134).

12 12(17) Työvuoron tarpeellisuus Toteutui hyvin Toteutui kohtalaisesti Toteutui huonosti Ei osaa sanoa Kuvio 9. Työvuoron tarpeelliseksi kokeminen (% osuudet vastauksista, N=134). Kyselyssä oli väittämien lisäksi avoimia kysymyksiä. Avoimista vastuksista nousi esille, että Työvuoron toisella osastolla tehneet hoitajat saivat hyvin paljon kiitoksia tekemästään työvuorosta Toimintamalli koettiin positiivisena; toiselle osastolle on helppo mennä ja vastaanotto on hyvä Kehitettävää koettiin olevan o työtehtävien etukäteen suunnittelussa vuoroon tulevalle o työparityöskentelyn varmistamisessa o tiedon saamisessa niin, että mahdollisimman ajoissa olisi saatavilla tieto osastosta, jonne työvuoro tehdään Turvallisuuden edistämiseksi osastoille toivottiin yhtenäistä tapaa tavaroiden sijoitteluun, selkeitä ohjeistuksia työtehtäviin sekä kirjaamiseen yhtenäisiä käytäntöjä c. Hoitotyön johtajien näkemykset Projektiryhmään kuuluneilta pilottiyksiköiden osastonhoitajilta ja osastoryhmän päälliköiltä kerättiin näkemyksiä päivittäisen resursoinnin mallista projektiryhmän kokouksissa käydyissä keskusteluissa ja muilta pilttiyksiköiden osastonhoitajilta puhelinkeskusteluilla. Heidän mukaansa toimintamalli ja resursointiin liittynyt yhteinen keskustelu on edistänyt yhteisöllisyyttä ja osastojen välistä yhteistyötä. Osastojen asioita pohditaan yhdessä ja osastoryhmän osastojen tuntemus on edistynyt. Osastonhoitajat kokevat, että uuden toimintamallin jälkeen toisilta osastoilta on helpompi saada apua ja vuoroon tulleilla oman osastonryhmän hoitajilla on usein ollut parempi osaaminen kuin sijaisilla. Päivittäisen resursoinnin mallin käyttö on vähentänyt joillakin osastoilla osastonhoitajan sijaistyövoiman hankkimiseen käyttämää työaikaa ja vähentänyt myös tuntityöläisten käyttöä. Osastonhoitajilta on kuitenkin vastaavasti mennyt työaikaa neuvotteluun ja henkilöstön allokointiin. Oikeudenmukaisuuden varmistaminen nähdään haasteena, joka vaatii hyvää osastojen tuntemusta sekä taitoa perustella päätöksentekoa. Osastonhoitajat kokevat mallin olevan käyttökelpoinen ja edistävän kulttuuria, jossa voidaan oman osaston tilanteen mukaan tarjota apua toisille osastoille.

13 13(17) 5. Arviointi Kehittämistyö vaati resursseja sekä hoitotyön johtajien sitoutumista. Mallin käyttöönottovaiheessa osastonhoitajien ja osastoryhmän päälliköiden työpanos oli keskeinen, jotta henkilöstö sitoutui toimintaan. Lisäksi he toimivat kehittämistyön mahdollistajina sekä kehittämistyön eteenpäin saattajina. Kehittämistyö edellytti yhteistä konsensusta osastojen välillä, mikä vaati aikaa ja keskusteluja. Aikaa veivät alkuvaiheessa myös päivittäiset neuvottelut osastojen tilanteista ja henkilöstön allokoinnista. Hoitohenkilöstön päivittäisen resursoinnin malli on toimiva toimintatapa henkilöstön päivittäisessä allokoinnissa. Osastojen välinen yhteinen kehittäminen ja toiminta näyttäisivät edistävän yhteisöllistä toimintatapaa, jossa henkilöstön siirtyminen toiselle osastolle nähdään osaksi päivittäistä toimintaa. Henkilöstön kokemusten mukaan päätökset henkilöstöresursoinnissa tapahtuvat pääsääntöisesti oikeudenmukaisesti ja vuoroon tuleva hoitaja huomioidaan hyvin nimeämällä työpari ja antamalla raportti. Hoitajat kokevat oman työpanoksensa toisella osastolla tarpeelliseksi sekä oman osaamisensa olevan yleensä riittävä työvuorossa toimimiseen. Osastonhoitajien mukaan toimintatapa edisti myös potilasturvallisuutta mahdollistamalla osaavan vakituisen henkilöstön työvuoroihin entistä optimaalisemmin. Mallin aktiivinen käyttö näyttää vähentäneen tuntityöläisten käyttöä ja näin ollen tuovan säästöä henkilöstökuluissa. Hoitajille suunnatun kyselyn tulokset olivat positiivisia. Päätöksenteon todettiin olevan oikeudenmukaista, mikä kertoo ammattitaitoisesta johtamisesta, jolloin esimerkiksi päätökset osataan perustella luotettavasti. Hoitajien kokemukset oman osaamisen riittävyydestä olivat myös kannustavia. Tästä voisi osaamisen lisäksi myös päätellä, että osastoilla toimii ammattitaitoisia hoitajia, jotka osaavat arvioida toiselta osastolta vuoroon tulevalle hoitajalle optimaaliset työtehtävät. Yhtenä oleellisena tekijänä palautteissa korostui potilasturvallisuus, jonka nähtiin edistyvän, kun vuoroon tuli osastoryhmän sisältä hoitaja. Vakituisella hoitajalla oli peruskäytänteet varmemmin hallussa ja tietojärjestelmät tuttuja. Potilasturvallisuutta pitäisi kuitenkin edistää edelleen niin, että yksiköissä olisi samat toimintatavat useimmissa asioissa (esimerkiksi kirjaaminen ja potilasohjaus) sekä siten, että osastoilla olisi mahdollisimman samanlainen tavaroiden sijoittelu niin varastoissa kuin lääkeaineissa. Päivittäisen resursoinnin malli voidaan jalkauttaa koko organisaation tasolle. Mallin jalkautus edellyttää informatiivista ja kannustavaa tietopakettia sekä johtajien sitoutumista. Mallin jalkautuksessa jokaisen osastoryhmän on huomioitava omat käytänteet, toimintaan ja kulttuuri, jotta mallin käyttöönotto onnistuu. Tulevaisuuden haasteena on tunnuslukujen yhdistäminen ja hyödyntäminen osana päivittäistä resursointia. Tässä kehittämistyössä esimerkiksi hoitoisuustietojen hyödyntäminen päivittäisessä allokoinnissa ei tuntunut luontevalta. Perusteina tälle oli, että tiedot eivät olleet riittävän reaaliaikaisia, ne olivat vaikeasti saatavilla järjestelmistä eikä tietoja ei ollut totuttu käyttämään päivittäisessä johtamisessa. Haasteena tietojen käytössä on myös se, että tieto ei välttämättä ole riittävän informatiivinen (esimerkiksi henkilöstölukumäärä ei kerro osaamisen tasoa). Tulevaisuudessa tulee pohtia, mitä tietoja voisi hyödyntää päivittäisen resursoinnin mallissa ja kuinka ne saadaan helppokäyttöisiksi. Lisäksi johtamisen tietojärjestelmissä voisi olla käytössä esimerkiksi osastoryhmäkohtainen näkymä, jossa olisi kerralla nähtävissä tarvittavat tiedot päivittäiseen henkilöstöresursointiin. Päivittäinen henkilöstöresursoinnin malli ei ole uusi innovaatio, mutta se ei toistaiseksi ole asettunut päivittäiseksi käytännöksi ja toimintakulttuuriksi. Nyt malli on kuvattu ja sen tukena on positiivista näyttöä mallin tueksi. Päivittäisen resursoinnin malli on käytänne, jolla voidaan saada

14 14(17) aikaan positiivisia tuloksia, mutta sen käyttö edellyttää niin henkilöstön kuin hoitotyön johtajien sitoutumista toimintaan ja sitkeyttä pitää käytäntö aktiivisena. Päivittäisen resursoinnin mallissa hyötyvät kaikki osapuolet; potilaat saavat turvallisempaa ja tasalaatuisempaa hoitoa, hoitohenkilöstön työmäärä pysyy paremmin optimaalisena ja organisaatio säästää sijaiskuluissa. Päivittäisen resursoinnin malli on yksi tapa vastata niukkojen resurssien oikeudenmukaiseen ja taloudelliseen käyttöön. 6. Suositukset jatkotoimenpiteiksi - Päivittäisen resursoinnin mallin jalkauttaminen koko organisaation tasolle o Ytimekäs ja innostava ohjepaketti osastoryhmille suunnattuna o Osaksi rekrytointia - Päivittäisen resursoinnin mallin käytön seurannan suunnittelu o Lainavuoron kirjaaminen Titania-työvuorojärjestelmään tietyllä työvuorotunnisteella o Lainavuorojen toteutumisen automaattinen raportointi johdon tietojärjestelmässä o Taloustietojen liittäminen osaksi lainavuorokäytänteen raportointia - Tietoteknisten ratkaisujen kehittäminen niin, että ne tukevat tietojen reaaliaikaista hyödyntämistä sekä mahdollistavat osastoryhmän sisällä tarpeellisten tietojen samanaikaisen tarkastelun (ns. osastoryhmän näkymä) - Potilasturvallisuutta edistävien toimintamallien edistäminen o Tavaroiden yhtäläinen sijoittelu osastoilla o Käytänteiden yhtenäistäminen, esimerkiksi kirjaaminen - Osaamisen varmistaminen säännöllisillä työkierroilla ja yhteisillä koulutuksilla

15 15(17) LIITTEET Liite 1 VeTeHH_HUS projektiryhmän jäsenet Liite 2 Lomake lainavuorokyselystä LÄHTEET Fagerström L & Rauhala A. 23. Finnhoitoisuus hoitotyön benchmarking. Projektin loppuraportti. Suomen Kuntaliitto. Helsinki. Sorvari M, Paavilainen P & Klemetti B Hoitotyön koordinaatiomalli. Arviointiraportti. HYKS, Lastenklinikka. Rauhala A. 28. The validity and feasibility of measurement tools human resources management in nursing. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 159. Kuopion yliopisto. Terveyshallinnon ja talouden laitos. Väitöskirja. Rauhala A, Kivimäki M, Fagerström L, Elovainio M, Virtanen M, Vahtera J, Rainio A-K, Ojaniemi K. & Kinnunen J. 27. What degree of work overload is likely to cause increased sickness absenteeism among nurses? Evidence from the RAFAELA patient classification system. Journal of Advanced Nursing 57 (3),

16 16(17) Liite 1 VeTeHH_HUS projektiryhmän jäsenet Susan Arminen kliininen asiantuntija Operatiivinen tulosyksikkö -8/2 Helena Brander osastoryhmän päällikkö Operatiivinen tulosyksikkö Johanna Fred osastonhoitaja, Jorvi K4 Leena Halme osaston ylilääkäri, Jorvi K6 Anniina Heikkilä projektisuunnittelija VeTe hanke Vuokko Herlevi atk-suunnittelija Kristiina Junttila kehittämispäällikkö HUS hoitotyön johto Terhi Karppinen HUS alueen henkilöstösuunnittelupäällikkö Merja Kuronen osastonhoitaja NKL N7 Kaija Korhonen apulaisosastonhoitaja Jorvi K4 Tuula Korhonen osastonhoitaja Jorvi L3 Päivi Lehtonen osastonhoitaja Jorvi K7 Leena Piironen pääluottamusmies Kirsi Pursiainen sairaanhoitaja LV37 Helena Raappana kliininen asiantuntija Operatiivinen tulosyksikkö 9/2- Merja Ranta sairaanhoitaja L2 Outi Simonen osastoryhmän päällikkö, Naisten- ja lastentautien tulosyksikkö Saara Suominen-Niemelä HYKS alueen henkilöstöpäällikkö Kaarina Torppa hallintoylihoitaja HUS hoitotyön johto Maarit Virta-Helenius osastoryhmän päällikkö Medisiininen tulosyksikkö

17 17(17) LIITE 2 KYSELYLOMAKE Resurssien päivittäinen käyttö osastoryhmän sisällä VeTe-pilottiyksikössä työvuoron tehneelle hoitajalle (ei koske sisäistä keikkaa). VeteHH_HUS projektissa pilotoidaan kymmenellä osastolla päivittäisen resursoinnin mallia. Jotta saisimme mahdollisimman kattavan kuvan henkilöstön kokemuksista, on tärkeää, että mahdollisimman moni täyttää tämän lomakkeen tehtyään toiselle osastolle työvuoron. Vastaukset käsitellään luottamuksella. Osasto, jolle teit työvuoron Päivämäärä Työvuoron alkamis- ja päättymisajankohta - Miten seuraavat asiat toteutuivat työvuorossa? Laita X kohtaan, joka mielestäsi kuvastaa parhaiten toteutunutta tilannetta. Tekemästäni työvuorosta sovittiin omassa yksikössäni oikeudenmukaisesti Toisella osastolla oli sovittu työpari tai joku muu henkilö, jolta pystyin kysymään tarvittaessa apua Sain raportin toiselle osastolle mennessäni Koin, että osaamiseni oli riittävä työvuoron tekemiseksi toisella osastolla Työnjako toisella osastolla oli mielestäni oikeudenmukainen Toisella osastolla tekemäni työvuoro oli sovitun mittainen Oman yksikköni työtilanne mahdollisti työvuoron tekemisen toisella osastolla Työvuoron teko toisella osastolla oli mielestäni tarpeellinen Toteutui hyvin Toteutui kohtalaisesti Toteutui huonosti En osaa sanoa Saitko palautetta työvuorosi aikana? Millaista? Olisitko tarvinnut jotain tiettyä tukea tai apua työvuorosi tekemiseen? Millaista Muita kommentteja tai kehittämisehdotuksia? Palauta lomake henkilökunnan palautelaatikkoon joko omalle kotiosastolle tai osastolle, jolla teit työvuoron! KIITOS VASTAUKSISTA! Lisätietoja: Projektisuunnittelija Anniina Heikkilä,

VeTe. Henkilökunnan päivittäinen resursointi osastoryhmän sisällä Raportti 16b

VeTe. Henkilökunnan päivittäinen resursointi osastoryhmän sisällä Raportti 16b Tiedolla johtaminen ja sen rakenteet henkilöstövoimavarojen kohdentamisessa Henkilökunnan päivittäinen resursointi osastoryhmän sisällä Raportti 16b Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kehittämistehtävä

Lisätiedot

Coxan vuodeosaston ja ortopedisesti suuntautuneiden kirurgisten vuodeosastojen kuvailu

Coxan vuodeosaston ja ortopedisesti suuntautuneiden kirurgisten vuodeosastojen kuvailu Coxan vuodeosaston ja ortopedisesti suuntautuneiden kirurgisten vuodeosastojen kuvailu Työpaperi T17 Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto 2009-2011 (VeTe) Hoitotyön henkilöstövoimavarojen

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) HUS:n vuodeosastoaineiston kuvaukset

Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) HUS:n vuodeosastoaineiston kuvaukset VeTe Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) HUS:n vuodeosastoaineiston kuvaukset Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, HUS hoitotyö

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) polikliinisen aineiston HUS:n aineiston kuvaukset

Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) polikliinisen aineiston HUS:n aineiston kuvaukset VeTe Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) polikliinisen aineiston HUS:n aineiston kuvaukset Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri,

Lisätiedot

Ratkaisu hoitohenkilökunnan optimaaliseen resursointiin

Ratkaisu hoitohenkilökunnan optimaaliseen resursointiin Ratkaisu hoitohenkilökunnan optimaaliseen resursointiin, erityisasiantuntija FCG Konsultointi Oy Terveydenhuollon ATK-päivät 24. 25.5.2016, Lahti 20.5.2016 Page 1 Optimaalinen resurssi Tila, jossa potilaiden

Lisätiedot

HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄ

HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄ HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄ TERVEYDENHUOLLON ATK PÄIVÄT TAMPERE 10.05.2004 HANNA ASCHAN, JYH HYKS, JORVIN SAIRAALA TIETOJEN KÄYTTÖ JOHTAMISESSA JOHTAMISKULTTUURI AVOIMUUS, OIKEUDENMUKAISUUS

Lisätiedot

VETOVOIMAINEN JA TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ TERVEYDENHUOLTO 2009-2011. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kehittämistehtävä

VETOVOIMAINEN JA TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ TERVEYDENHUOLTO 2009-2011. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kehittämistehtävä 1(29) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kehittämistehtävä Tiedolla johtaminen ja sen rakenteet hoitotyön henkilöstövoimavarojen kohdentamisessa Hoitotyön henkilöstöresursoinnin pidemmän aikavälin

Lisätiedot

Kymmenen vuotta tähärellistä työtä

Kymmenen vuotta tähärellistä työtä Kymmenen vuotta tähärellistä työtä 16.11.2017 Anne Risikko, rekrytointipäällikkö www.epshp.fi 0 Varahenkilöstön historiaa varahenkilöstön määrä kasvoi 2000-luvun alku vuosina vakinaistamisperusteena käytettiin

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaminen ja esimiestyö Innovatiiviset työajat ja työaika-autonomia (työ)hyvinvoinnin edistäjinä terveydenhuollossa

Henkilöstöjohtaminen ja esimiestyö Innovatiiviset työajat ja työaika-autonomia (työ)hyvinvoinnin edistäjinä terveydenhuollossa Henkilöstöjohtaminen ja esimiestyö Innovatiiviset työajat ja työaika-autonomia (työ)hyvinvoinnin edistäjinä terveydenhuollossa Hyvät käytänteet työpaikoilla Seminaari 28.9.2011 Päivikki Lahtinen Taustaa

Lisätiedot

Hoitotyön johtaminen helpottuu RAFAELA - ja WFM- järjestelmien avulla

Hoitotyön johtaminen helpottuu RAFAELA - ja WFM- järjestelmien avulla Hoitotyön johtaminen helpottuu RAFAELA - ja WFM- järjestelmien avulla RAFAELA -asiantuntija Pia Fredriksson, FCG Konsultointi Projektipäällikkö Pirjo Ketola, Numeron Ke 14.9.2016 klo 10.40 11.10 Ohjelma

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuurikysely

Turvallisuuskulttuurikysely Turvallisuuskulttuurikysely Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskulttuuri On organisaation kykyä ja tahtoa ymmärtää: Millaista turvallinen

Lisätiedot

Satu Rauta, esh, TtM, HUS Hyks Oper ty

Satu Rauta, esh, TtM, HUS Hyks Oper ty Satu Rauta, esh, TtM, HUS Hyks Oper ty Mitä on hoitoisuus / hoitoisuusluokitus? Miksi tarvitaan? Millaisia luokituksia on tarjolla? RAFAELA -järjestelmä PERIHOIq-mittari Käyttöperiaatteet Hyödyntäminen

Lisätiedot

VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla

VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla 9.30 9.45 9.45 10.00 10.00 10.30 10.30 11.00 11.00 11.30 11.30 13.00 13.00 14.00 14.30 16.00 16.15 16.45 Päivän avaus Merja Miettinen,

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1 Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011 Annikki Niiranen 1 Potilasturvallisuus ja laadunhallinta kehittämistyön keskiössä Johtaminen korostuu Johdon vastuu toiminnasta Henkilöstön

Lisätiedot

Hoitotyön näkökulma. Merja Miettinen hallintoylihoitaja

Hoitotyön näkökulma. Merja Miettinen hallintoylihoitaja Hoitotyön näkökulma Merja Miettinen hallintoylihoitaja Hoitotyön palveluyksikön toiminta käynnistyi 1.1.2015 Kliinisten hoitopalvelujen alueella TAVOITTEET: Hoitohenkilöstön työn tuottavuuden lisääminen

Lisätiedot

Terveyden edistämisen johtaminen sairaalassa

Terveyden edistämisen johtaminen sairaalassa Annukka Pukkila Terveyden edistämisen johtaminen sairaalassa - Työvälineitä hoitotyön johtajille Hankkeen tausta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnoiman Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella

Lisätiedot

Yhtenevät kansalliset tunnusluvut hoitotyöhön

Yhtenevät kansalliset tunnusluvut hoitotyöhön Yhtenevät kansalliset tunnusluvut hoitotyöhön Sirpa Salin, projektipäällikkö, PSHPn Tarja Tervo-Heikkinen, projektipäällikkö, HH-osahanke Esityksen sisältö - -hanke, HH-osahanke - Osahankkeen tavoitteet

Lisätiedot

VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla

VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla 9.00 9.30 9.30 9.45 9.45 10.00 10.00 10.45 10.45 11.30 11.30 13.00 13.00 14.00 14.30 16.00 16.15 16.45 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

Lisätiedot

Rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen tunnuslukutyössä perusterveydenhuollossa

Rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen tunnuslukutyössä perusterveydenhuollossa Rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen tunnuslukutyössä perusterveydenhuollossa Rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen hoitotyön prosessin kuvaamisessa perusterveydenhuollossa VeTeHH-raportti PPT_12B taina.pitkaaho@kuh.fi

Lisätiedot

Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen. Tervetuloa!

Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen. Tervetuloa! Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Tervetuloa! Näyttö toimintana Parhaan saatavilla olevan ajantasaisen tiedon harkittua käyttöä terveydenhuollon asiakkaan hoidossa

Lisätiedot

Kuopion yliopisto, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Kuopion yliopiston julkaisuja. E, Yhteiskuntatieteet, no 147

Kuopion yliopisto, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Kuopion yliopiston julkaisuja. E, Yhteiskuntatieteet, no 147 Julkaisuja RAFAELA järjestelmään liittyen 1 (10) SR 30.4.2014 VÄITÖSKIRJAT: Fagerström Lisbeth. 1999. The Patient s Caring Needs. To Understand and Measure the Unmeasurable. Väitöskirja. Åbo Akademi University.

Lisätiedot

VeTe. Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto. Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

VeTe. Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto. Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa VeTe Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Potilasturvallisuuden tutkimuspäivät 26. - 27.1.2011,

Lisätiedot

Tiina Saloranta 16.5.2012. Uranushoitokertomuksen. käyttöönoton tuloksia, Case HUS

Tiina Saloranta 16.5.2012. Uranushoitokertomuksen. käyttöönoton tuloksia, Case HUS Tiina Saloranta 16.5.2012 Uranushoitokertomuksen käyttöönoton tuloksia, Case HUS Uranus-potilastietojärjestelmät Uutta Mirandassa hoitokertomus lääkitys ja reseptit määräykset ja ohjeet hoitotaulukko hakukone

Lisätiedot

LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen

LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen Eija Peltonen 1 Vastaanoton menetystekijät 6. Maaliskuuta 2006 Hyvät vuorovaikutustaidot Ammattitaito Väestövastuu

Lisätiedot

Nimike Määrä YksH/EI-ALV Ale% ALV Summa

Nimike Määrä YksH/EI-ALV Ale% ALV Summa , Vuokraerä: Tammi/12 : 30.01.2008 Viivästyskorko: 11.5 % Laskuviite: 4 45523 08012 Yhteensä: 390.40 EUR Pankit: n Joku Vuokralainen 16.01.2008 Tammi/12 4 45523 08012 30.01.2008 EUR 390.40 , Vuokraerä:

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

HOITOTYÖTÄ POTILAAN PARHAAKSI

HOITOTYÖTÄ POTILAAN PARHAAKSI HOITOTYÖTÄ POTILAAN PARHAAKSI HUS:n hoitotyön ammatillinen toimintamalli noudattaa magneettisairaalaviitekehystä. 58 mm HUS:n hoitotyön ammatillinen toimintamalli on ensimmäinen kokonaisvaltainen kuvaus

Lisätiedot

ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ

ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ Terveys ja talous päivät 15.-16.9.2016 Anne Kantanen, Palveluyksikköjohtaja, Ylihoitaja, Hoitotyön palveluyksikkö, KYS 5.9.2016 1 HOITOTYÖN

Lisätiedot

Lääketieteen opiskelijoiden kesätyöt Yhteenveto Lääkäriliiton ja SML:n opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty syksyllä 2016

Lääketieteen opiskelijoiden kesätyöt Yhteenveto Lääkäriliiton ja SML:n opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty syksyllä 2016 Lääketieteen opiskelijoiden kesätyöt 2016 Yhteenveto Lääkäriliiton ja SML:n opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty syksyllä 2016 Tutkimuksen toteutus ja aineisto Aineisto on kerätty sähköisellä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Sosiaali- ja terveysministeriö Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021 Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Ensimmäinen kansallinen potilasturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Potilasturvallisuuskatsaus PTH jaosto 6.3.2014. Maijaterttu Tiainen ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori

Potilasturvallisuuskatsaus PTH jaosto 6.3.2014. Maijaterttu Tiainen ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Potilasturvallisuuskatsaus PTH jaosto 6.3.2014 Maijaterttu Tiainen ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Potilasturvallisuuden kehittäminen Sosterissa S o s t e r i n a r v o t Säädöstausta Turvallisuuskulttuuri

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Hoitotyö. Vt. Hallintoylihoitaja Tarja Kainulainen-Liiti Valtuustoseminaari

Hoitotyö. Vt. Hallintoylihoitaja Tarja Kainulainen-Liiti Valtuustoseminaari Hoitotyö Vt. Hallintoylihoitaja Tarja Kainulainen-Liiti Valtuustoseminaari 16.8.2017 Esityksen sisältö Hoitohenkilökunta ja työn luonne Hoitohenkilökunnan riittävyys ja rekrytointi Rafaela-hoitoisuusluokitusjärjestelmä

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Valtakunnallinen vaaratapahtumien raportointiverkoston päivä 3.10.2013

Valtakunnallinen vaaratapahtumien raportointiverkoston päivä 3.10.2013 Valtakunnallinen vaaratapahtumien raportointiverkoston päivä 3.10.2013 avoite: Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteisten käytäntöjen jakaminen, toisilta oppiminen ja verkostoituminen Johdatus

Lisätiedot

Osaamisen kehittyminen ja sen mittaaminen hoitotyön taitokoulutuksissa

Osaamisen kehittyminen ja sen mittaaminen hoitotyön taitokoulutuksissa Osaamisen kehittyminen ja sen mittaaminen hoitotyön taitokoulutuksissa Henkilöstön joustava liikkuvuus - valtakunnalliset koulutuspäivät 11. 12.11.2015. Rosqvist Eerika, koulutussuunnittelija, sh, TtT

Lisätiedot

Sairaanhoidollinen toiminta - Hoitotyö- v Valtuuston info

Sairaanhoidollinen toiminta - Hoitotyö- v Valtuuston info Sairaanhoidollinen toiminta - Hoitotyö- v. 2015-2016 Valtuuston info 6.6.2016 Pirjo Kejonen Hallintoylihoitaja Rajallisten henkilöstövoimavarojen kohdennus Hoitohenkilöstön resurssien kohdennus ja henkilöstömenojen

Lisätiedot

Hoitoisuusluokittelua 20 vuotta mitä hyötyä? Pia Liljamo erikoissuunnittelija, TtM, sh Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Hoitoisuusluokittelua 20 vuotta mitä hyötyä? Pia Liljamo erikoissuunnittelija, TtM, sh Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Hoitoisuusluokittelua 20 vuotta mitä hyötyä? Pia Liljamo erikoissuunnittelija, TtM, sh Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Sisältö Mitä tarkoitusta varten hoitoisuusluokitusmittareita alettiin kehittään

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen potilasturvallisen hoidon toteuttamisen haasteet

Asiakaslähtöisen potilasturvallisen hoidon toteuttamisen haasteet Asiakaslähtöisen potilasturvallisen hoidon toteuttamisen haasteet Anne Kanerva Kliinisen hoitotyön asiantuntija, TtM Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, psykiatrian toimialue Asiakaslähtöisyys Asiakas ainoa

Lisätiedot

Hoitotyön toimintaohjelma 2014-2016 4.11.2014

Hoitotyön toimintaohjelma 2014-2016 4.11.2014 Hoitotyön toimintaohjelma 2014-2016 4.11.2014 Valmistelutyöryhmä Hallintoylihoitaja Pirjo Aalto (puheenjohtaja) Professori Marja Kaunonen (varapuheenjohtaja) Ylihoitaja Sari Lepistö Ylihoitaja Marita Saari

Lisätiedot

TERVEYS JA TALOUSPÄIVÄT. Työn tarpeesta ja osaamisen huomioimisesta lähtevät 24/7 ratkaisut lääkäri- ja hoitajatyön hallintaan

TERVEYS JA TALOUSPÄIVÄT. Työn tarpeesta ja osaamisen huomioimisesta lähtevät 24/7 ratkaisut lääkäri- ja hoitajatyön hallintaan TERVEYS JA TALOUSPÄIVÄT Työn tarpeesta ja osaamisen huomioimisesta lähtevät 24/7 ratkaisut lääkäri- ja hoitajatyön hallintaan 24.8.2017, Pirjo Ketola työvoiman hallinnan asiantuntija Visma Numeron WFM

Lisätiedot

EPSHP ja keskussairaala harjoitteluympäristönä ja ohjauksen järjestäminen. Merja Sankelo, THT, Dosentti Opetusylihoitaja

EPSHP ja keskussairaala harjoitteluympäristönä ja ohjauksen järjestäminen. Merja Sankelo, THT, Dosentti Opetusylihoitaja EPSHP ja keskussairaala harjoitteluympäristönä ja ohjauksen järjestäminen Merja Sankelo, THT, Dosentti Opetusylihoitaja Opetussairaala Seinäjoen keskussairaala toimii opetussairaalana eri alojen opiskelijoille

Lisätiedot

Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014

Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014 Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014 hallintoylihoitaja Merja Miettinen KUJOn seminaari 13-14.2.2014 Hallituksen seminaari 27.-28.2.2014 2013 Tuottavuusohjelma jatkuu 2014-2016 Vähennetään

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

Yhteistyöllä osaavaa henkilöstöä sosiaali- ja terveyspalveluihin

Yhteistyöllä osaavaa henkilöstöä sosiaali- ja terveyspalveluihin Yhteistyöllä osaavaa henkilöstöä sosiaali- ja terveyspalveluihin Vantaan kaupungin ja Metropolia ammattikorkeakoulun yhteistyömalli Jörgen Eriksson Tuula Heinonen Kuntamarkkinat 11.9.2013, Tietoisku Osaamisen

Lisätiedot

Pilotin tavoitteena oli työnohjauksen mallintaminen pelastus- ja ensihoidon henkilöstölle.

Pilotin tavoitteena oli työnohjauksen mallintaminen pelastus- ja ensihoidon henkilöstölle. Ilpo Lehtonen Pilotin tavoitteena oli työnohjauksen mallintaminen pelastus- ja ensihoidon henkilöstölle. Pilotin päättymisen jälkeen tuotetussa raportissa on kuvattu mallintamisen toteutuminen sekä ehdotettu

Lisätiedot

Hoitotyön katsaus. Hallituksen seminaari 26.-27.2.2015. Merja Miettinen hallintoylihoitaja Kirsi Leivonen pa-ylihoitaja Arja Sistonen pa-ylihoitaja

Hoitotyön katsaus. Hallituksen seminaari 26.-27.2.2015. Merja Miettinen hallintoylihoitaja Kirsi Leivonen pa-ylihoitaja Arja Sistonen pa-ylihoitaja Hoitotyön katsaus Hallituksen seminaari 26.-27.2.2015 Merja Miettinen hallintoylihoitaja Kirsi Leivonen pa-ylihoitaja Arja Sistonen pa-ylihoitaja 16.2.2015 1 Esityksen sisältö Hoitotyön palveluyksikön

Lisätiedot

24.9.2015 24.9.2015 1 Potilasturvallisuusstrategiasta käytännön toiminnaksi Edistämme potilasturvallisuutta yhdessä 2009-2013 Asetus 341/2011 Laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Kuntouttava työote vs. toimintakykyä edistävä työote

Kuntouttava työote vs. toimintakykyä edistävä työote Toimintakykyä edistävä työote Satakunnan keskussairaalassa missä mennään? Yhteisvoimin kotona ja Kuntouttava työote osaston arjessa -hankkeet 12.5.2016 Satakunnan keskussairaala Sanna Suominen, ft, TtM,

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN LÄÄKEHOIDON ARVIOINTI -KOKEILU ( )

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN LÄÄKEHOIDON ARVIOINTI -KOKEILU ( ) LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN LÄÄKEHOIDON ARVIOINTI -KOKEILU (1.10-31.12.2015) PÄIVI SOVA, LKS APTEEKKI, PROVIISORI ESIMIESINFO 5.9.2016 PROSESSI 1 TEHTY TYÖ Arviointeja tehtiin noin 100. Näistä 75 tehtiin

Lisätiedot

Kainuun Etu Oy Paavo Pietikäinen. Henkilöstöpooli vastaa kausiluontoisuuden haasteisiin

Kainuun Etu Oy Paavo Pietikäinen. Henkilöstöpooli vastaa kausiluontoisuuden haasteisiin Kainuun Etu Oy Paavo Pietikäinen Henkilöstöpooli vastaa kausiluontoisuuden haasteisiin Kehittyvä puuhuolto Kainuussa Kaksi toimintalinjaa: Puunhankinnan logistiikka ja verkostoituminen Työvoiman saatavuus

Lisätiedot

Infektioiden torjuntatyön kehittäminen terveyskeskuksessa. Hygieniahoitajien valtakunnalliset koulutuspäivät Jyväskylä

Infektioiden torjuntatyön kehittäminen terveyskeskuksessa. Hygieniahoitajien valtakunnalliset koulutuspäivät Jyväskylä Infektioiden torjuntatyön kehittäminen terveyskeskuksessa Hygieniahoitajien valtakunnalliset koulutuspäivät Jyväskylä 18. -19.5.2017 24.05.2017 PPL Mikä ihmeen Seututerveyskeskus Seututerveyskeskus on

Lisätiedot

Uudistuvat työnkuvat -hanke

Uudistuvat työnkuvat -hanke Uudistuvat työnkuvat -hanke Jyväskylän kaupunki / vanhus- ja vammaispalvelut Ulla Halonen, projektipäällikkö Tavoitteet: Hankkeen tarkoituksena on ollut kehittää sairaanhoitajien, lähihoitajien ja laitoshuoltajien

Lisätiedot

Osuva-kysely Timo Sinervo

Osuva-kysely Timo Sinervo Osuva-kysely Timo Sinervo Timo Sinervo 1 Kunnat ja organisaatiot Kunta Vastaajat Jyväskylä 977 Eksote 1065 Länsi-Pohja 65 Akseli 59 Laihia-Vähäkyrö 52 Kaksineuvoinen 33 Terveystalo 31 Jyväskylän hoivapalv.

Lisätiedot

TOIMINTA OSASTOILLA ENNEN TURO-PROJEKTIA

TOIMINTA OSASTOILLA ENNEN TURO-PROJEKTIA TURO-PROJEKTI TOIMINTA OSASTOILLA ENNEN TURO-PROJEKTIA Potilaita hoidettiin enemmän/ pidempään vuoteessa. Tehtiin enemmän potilaan puolesta asioita. Apuvälineitä oli jonkin verran, mutta Niitä ei osattu

Lisätiedot

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi?

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi? POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle Taustatiedot 1) Sukupuolesi? Nainen Mies 2) Mikä on ikäsi? vuotta 3) Mikä on nykyinen tehtävänimikkeesi? apulaisosastonhoitaja

Lisätiedot

Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke. Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015

Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke. Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015 Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015 Anita Dufholm Hankekoordinaattori 2013 2 1. Hankkeen tilannekatsaus KASTE II-JATKOHANKE, Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä

Lisätiedot

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 STM asetti Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmän vuosille

Lisätiedot

Opiskelijapalaute 2014 (terveys-ja sosiaaliala)

Opiskelijapalaute 2014 (terveys-ja sosiaaliala) Opiskelijapalaute 2014 (terveys-ja sosiaaliala) Opiskelijoiden vastauksia PKSSK:n toimintaan liittyen: 14. Tukiko PKSSK:ssa järjestetty alkuperehdytys ja vastaanotto harjoitteluun tuloasi? 15. Oliko harjoitteluyksikössä

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

Rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen tunnuslukutyössä erikoissairaanhoidossa

Rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen tunnuslukutyössä erikoissairaanhoidossa Rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen tunnuslukutyössä erikoissairaanhoidossa VeTe Hoitotyön systemaattisen kirjaamisen prosessia kuvaavien tunnuslukujen ja henkilöstövoimavarojen hallinnan tunnuslukujen

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Kanta-Hämeen alueellinen hoitotyön kehittämis- ja toimenpideohjelma

Kanta-Hämeen alueellinen hoitotyön kehittämis- ja toimenpideohjelma Kanta-Hämeen alueellinen hoitotyön kehittämis- ja toimenpideohjelma 2011 2015 Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä Saatteeksi Kanta-Hämeen alueella käynnistettiin syksyllä 2005 yhteistyö hoitotyön

Lisätiedot

Osastotunti. Tammikuu 2013 Maria Korkiakoski

Osastotunti. Tammikuu 2013 Maria Korkiakoski Osastotunti Tammikuu 2013 Maria Korkiakoski Projektityö Tarkistuslista suullisiin raportointitilanteisiin Oulaskankaan sairaalan leikkaus- ja anestesiaosastolle Taskumallinen kaksipuolinen tarkistuskortti,

Lisätiedot

Hoitotyön yhteenveto Kantassa

Hoitotyön yhteenveto Kantassa Hoitotyön yhteenveto Kantassa ATK-päivät, Tampere-talo 12.5.2015 Ylihoitaja Minna Mykkänen Kuopion yliopistollinen sairaala Esityksen sisältö Ydinprosessi Potilasturvallisuus Rakenteisesti tuotettu hoitotyön

Lisätiedot

Nykytilan haasteet ja WFM-ratkaisut. WFM Forum Henna Salminen

Nykytilan haasteet ja WFM-ratkaisut. WFM Forum Henna Salminen Nykytilan haasteet ja WFM-ratkaisut WFM Forum 2.11.2017 Henna Salminen Työvoimanhallinnan haasteita Työvoimanhallinnan haasteita Miten suunnittelen työvuorolistat kustannustehokkaasti? Miten hallitsen

Lisätiedot

Potilaan siirtymisten ergonominen avustaminen Siirtoergonomiakoulutus HUS:ssa. Tiina Karjalainen HUS Siirtoergonomiakouluttaja fysioterapeutti YAMK

Potilaan siirtymisten ergonominen avustaminen Siirtoergonomiakoulutus HUS:ssa. Tiina Karjalainen HUS Siirtoergonomiakouluttaja fysioterapeutti YAMK Potilaan siirtymisten ergonominen avustaminen Siirtoergonomiakoulutus HUS:ssa Tiina Karjalainen HUS Siirtoergonomiakouluttaja fysioterapeutti YAMK 6/10/2013 Taustaa HUS kuntayhtymän työsuojelujaoston toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Tahdistinpotilaan ohjauksen kehittäminen Satakunnan sairaanhoitopiirissä

Tahdistinpotilaan ohjauksen kehittäminen Satakunnan sairaanhoitopiirissä hanke 2009-2011: Yhdessä uudella tavalla. Näyttöön perustuvan potilasohjauksen vahvistaminen osahanke, VeTePO Satakunnan sairaanhoitopiirin pilottihanke Tahdistinhoitajapoliklinikan kehittäminen ja potilasohjauksen

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

RAFAELA-hoitoisuusluokitus ja PCM-raportointi johtamisen välineenä. Kristiina Junttila Erikoissuunnittelija HYKS, Jorvin sairaala

RAFAELA-hoitoisuusluokitus ja PCM-raportointi johtamisen välineenä. Kristiina Junttila Erikoissuunnittelija HYKS, Jorvin sairaala RAFAELA-hoitoisuusluokitus ja PCM-raportointi johtamisen välineenä Kristiina Junttila Erikoissuunnittelija HYKS, Jorvin sairaala Hoitotyöhön liittyvien tunnuslukujen seuranta Hoitotyön laadun, vaikuttavuuden,

Lisätiedot

Sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys

Sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys Sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys SELVITYKSIÄ 2:2017 Helsinki 2017 ISSN 1799-7860 (Verkkojulkaisu) ISSN-L 1799-7860 ISBN 978-952-5978-57-5 (pdf) 2 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

VARAHENKILÖYKSIKÖN SELVITYSTÄ Puheenjohtajiston toimeksianto Kaija Lappalainen

VARAHENKILÖYKSIKÖN SELVITYSTÄ Puheenjohtajiston toimeksianto Kaija Lappalainen VARAHENKILÖYKSIKÖN SELVITYSTÄ Puheenjohtajiston toimeksianto 28.7.2015 Kaija Lappalainen 17.8.2015 Määräaikaiset ja TA2015 sijaismäärärahat (tili 4025) MÄÄRÄAIKAISET YHTEENSÄ (AMK JA II ASTE) 2014 JA 2015

Lisätiedot

Järjestöjen arviointi- ja kehittämisverkosto KOMPASSI Verkoston tavoitteet, toimintaperiaatteet ja tarpeet

Järjestöjen arviointi- ja kehittämisverkosto KOMPASSI Verkoston tavoitteet, toimintaperiaatteet ja tarpeet Järjestöjen arviointi- ja kehittämisverkosto KOMPASSI Verkoston tavoitteet, toimintaperiaatteet ja tarpeet Verkoston tapaaminen 21.4.2015 SOSTE Mervi Aalto-Kallio & Kiril Häyrinen Yhdessä enemmän ja useammalle

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Hoitoisuustietojen hyödyntäminen hoitotyön johtamisessa henkilöstö- ja talousnäkökulma Terveydenhuollon Atk-päivät 20. 21.5.

Hoitoisuustietojen hyödyntäminen hoitotyön johtamisessa henkilöstö- ja talousnäkökulma Terveydenhuollon Atk-päivät 20. 21.5. Hoitoisuustietojen hyödyntäminen hoitotyön johtamisessa henkilöstö- ja talousnäkökulma Terveydenhuollon Atk-päivät 20. 21.5.2014 Jyväskylä Maarit Raappana, K-S SHP, TtM, Ylihoitaja maarit.raappana@ksshp.fi

Lisätiedot

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hoitotyön strategia Potilas ensin Potilaslähtöistä ja turvallista näyttöön perustuvaa hoitotyötä

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hoitotyön strategia Potilas ensin Potilaslähtöistä ja turvallista näyttöön perustuvaa hoitotyötä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hoitotyön strategia 2015 2018 Potilas ensin Potilaslähtöistä ja turvallista näyttöön perustuvaa hoitotyötä Hoitotyön strategia KSSHP:n arvot Tyytyväiset potilaat Vastuu

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Eija Lehto, erityisasiantuntija IKÄTIETOISELLA JOHTAMISELLA KOHTI TYÖHYVINVOINTIA 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut Työhyvinvointi työntekijän omakohtainen kokemus, joka

Lisätiedot

Tupakasta vieroitus hoitoprosesseissa. XIV Terveydenhuollon laatupäivä Tiina Kortteisto, TtT, ylihoitaja

Tupakasta vieroitus hoitoprosesseissa. XIV Terveydenhuollon laatupäivä Tiina Kortteisto, TtT, ylihoitaja Tupakasta vieroitus hoitoprosesseissa XIV Terveydenhuollon laatupäivä 4.4.2017 Tiina Kortteisto, TtT, ylihoitaja Esityksen viitekehys (Donabedian JAMA 1988;260:1743-1748) Prosessin johtaminen ja kehittäminen

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA 17.11.2015 AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA SELVITYKSEN TULOKSIA ARA:N ERITYISRYHMÄ- KOHTEIDEN TILAMITOITUS SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Ramboll Management Consulting toteutti yhdessä Arkkitehtitoimisto

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Miksi työhyvinvointi on osa potilasturvallisuutta? 29.11.2012 Espoo tutkija Annika Saarto, Työterveyslaitos Aiemmissa tutkimuksissa todettua Potilasturvallisuus liittyy hoitajien työympäristön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan työn arviointilomake 2009 2010

Sosiaali- ja terveyslautakunnan työn arviointilomake 2009 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunnan työn arviointilomake 2009 2010 Liite nro: 2 Sosiaali- ja terveyslautakunnan työn arviointi toteutettiin nyt toisen kerran. Ensimmäinen arviointi toteutettiin edellisen valtuustokauden

Lisätiedot

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies 1 Kysely koostuu neljästä osiosta: -taustatiedoista -perustehtävään ja työn organisointiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen tavoitteisiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen keinoihin liittyviin

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo

Tulevaisuuden sairaala Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo Tulevaisuuden sairaala 2030 Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo 28.10.2014 Master Plan Johdanto Sisältö Toteutustapa ja aikataulu Vaihtoehtojen vertailu

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2013

Työhyvinvointikysely 2013 Työhyvinvointikysely 2013 22.11.2013 Henkilöstöpalvelut Ulla Huttunen Toteutus Kysely toteutettiin sähköisesti JY:ssa 23.9.- 6.10.2013 Kysely uudistui vuonna 2013 kysymysten määrä väheni (62 -> 43) Uudet

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010. Seinäjoen osahanke Jaana Ahola

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010. Seinäjoen osahanke Jaana Ahola LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010 Seinäjoen osahanke Jaana Ahola Hankkeen toteuttajat Hanke toteutetaan yhteistyössä Seinäjoen kaupungin, Seinäjoen Vajaaliikkeisten Kunto ry:n asiantuntijatoimikunnan

Lisätiedot

Potilaan parhaaksi! Näyttöön perustuvan ohjauksen vahvistaminen-osahankkeen loppuseminaari

Potilaan parhaaksi! Näyttöön perustuvan ohjauksen vahvistaminen-osahankkeen loppuseminaari Hallintoylihoitaja Pirjo Kejonen 17.5.2011 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Potilaan parhaaksi! Näyttöön perustuvan ohjauksen vahvistaminen-osahankkeen loppuseminaari Potilaan ohjaus Potilaan ja omaisten

Lisätiedot

Kuntatalo 8.2 2013 Johtava ylilääkäri Johanna Stenqvist Kirkkonummen tk

Kuntatalo 8.2 2013 Johtava ylilääkäri Johanna Stenqvist Kirkkonummen tk Kuntatalo 8.2 213 Johtava ylilääkäri Johanna Stenqvist Kirkkonummen tk Tavoite: Hyvä vastaanotto-projekti syksy 21-kevät 211 Vastaanottojen lääkäreiden ja hoitajien aikojen saatavuuden parantaminen Jonojen

Lisätiedot

Tietoa tutkimuksesta, taitoa työyhteisöistä SaWe Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa projektin loppuseminaari

Tietoa tutkimuksesta, taitoa työyhteisöistä SaWe Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa projektin loppuseminaari Tietoa tutkimuksesta, taitoa työyhteisöistä SaWe Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa projektin loppuseminaari 3.5.2013 Salla Seppänen, osaamisaluejohtaja SaWe SAIRAANHOITAJAKSI VERKOSTOISSA JA

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

Hoitoisuuden ja rakenteisen kirjaamisen kumppanuus. Pia Liljamo, erikoissuunnittelija, TtM Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 16.5.

Hoitoisuuden ja rakenteisen kirjaamisen kumppanuus. Pia Liljamo, erikoissuunnittelija, TtM Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 16.5. Hoitoisuuden ja rakenteisen kirjaamisen kumppanuus Pia Liljamo, erikoissuunnittelija, TtM Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 16.5.2012 Sähköisen potilaskertomustiedon hyödyntäminen johtamisessa Sähköisen

Lisätiedot

Hyvän työpaikan kriteerit

Hyvän työpaikan kriteerit Hyvän työpaikan kriteerit Vetovoimaa ja työhyvinvointia terveydenhuoltoon! Hyvän työpaikan kriteerit 2 Hyvä lukija, esitteessä olevat Hyvän työpaikan kriteerit terveydenhuollon organisaatioille on laadittu

Lisätiedot

Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta

Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta Terveyskeskusjohdon päivät 10.2.2012 Eija Peltonen Johtava hoitaja, TtT 10.2.2012 1 Hyvä johtaminen ja henkilöstö? Hyvät johtamis-

Lisätiedot

TERVEYTTÄ TUOTTAVA PERUSHOITO STEPPI HANKE

TERVEYTTÄ TUOTTAVA PERUSHOITO STEPPI HANKE TERVEYTTÄ TUOTTAVA PERUSHOITO STEPPI HANKE Heljä Lundgrén-Laine, esh, TtT Kehittämisylihoitaja Kehittämispalvelut, VSSHP Lähi- ja perushoitajien alueellinen koulutuspäivä, Tyks, 13.10.2015 1 MIKÄ IHMEEN

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

Mitä on RAI-vertailukehittäminen?

Mitä on RAI-vertailukehittäminen? Mitä on RAI-vertailukehittäminen? Rauha Heikkilä, kehittämispäällikkö 31.3.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Mitä on vertailukehittäminen? Lähde: Anja Noron seminaariesitys 2.10.2014 RAI-vertailukehittäminen

Lisätiedot

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen Vastausjakaumia TNS Gallup 016 kyselystä Vastaajien lukumääriä Painottamaton Painotettu Akavalaiset 769 816 Muut 58 577 Akavalaiset: Mies 60 7 Nainen 09 5 Alle

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot