Kuopion yliopisto, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Kuopion yliopiston julkaisuja. E, Yhteiskuntatieteet, no 147

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion yliopisto, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Kuopion yliopiston julkaisuja. E, Yhteiskuntatieteet, no 147"

Transkriptio

1 Julkaisuja RAFAELA järjestelmään liittyen 1 (10) SR VÄITÖSKIRJAT: Fagerström Lisbeth The Patient s Caring Needs. To Understand and Measure the Unmeasurable. Väitöskirja. Åbo Akademi University. ei saatavilla sähköisesti Pusa, Anna-Kaisa The Right Nurse in the Right Place - Nursing Productivity and Utilisation of the RAFAELA - Patient Classification System in Nursing Management (Oikea hoitaja oikeassa paikassa. Hoitotyön tuottavuus ja RAFAELA hoitoisuusluokitusjärjestelmän hyödyntäminen hoitotyön johtamisessa) Väitöskirja, Kuopion yliopisto, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Kuopion yliopiston julkaisuja. E, Yhteiskuntatieteet, no 147 Linkki julkaisuun: Tavoite: tarkastella hoitoisuusluokituksen (OPC) antamia mahdollisuuksia hoitotyön kustannuslaskentaan ja hinnoitteluun testata ja esitellä uusi työn mittaamisen menetelmä PAONCIL professionaalinen arviointi optimaalisesta voimavarojen kohdentamisesta tutkia, miten tehokkaasti hoitotyön johtajat olivat käyttäneet RAFAELA :a neljässä keskussairaalassa Otos: Artikkeli 1: teoreettisen mallin esittäminen kirjallisuuteen perustuen Artikkeli 2: PAONCILin testaus kahdella vuodeosastolla kahden viikon ajan vuonna 1996; tarkasteltiin PAONCIL asteikon toimivuutta optimaalisen hoitoisuustason määrittelyssä Artikkeli 3: PAONCIL-mittarin testaus 8 vuodeosastolle 3 kk ajan vuosina Artikkeli 4: 12 vuodeosaston aineisto vuosina yhdessä keskussairaalassa, a) mitä työnantaja oli menettänyt taloudellisesti ja hoitajavoimavaroina, kun hoitajia oli ollut yli potilaiden hoidon tarpeen ja vastaavasti b) mitä työnantaja oli säästänyt taloudellisesti ja hoitajavoimavaroissa, kun hoitajia oli ollut liian vähän suhteessa potilaiden hoidon tarpeeseen. Vuosina kerättiin kyselyaineisto neljän keskussairaalan hoitotyön johtajilta, jossa kartoitettiin, kuinka aktiivisesti he olivat hyödyntäneet RAFAEALA -järjestelmästä saatavaa tietoa johtamisessaan. Menetelmät: regressioanalyysi ja muut tilastolliset menetelmät 1

2 Tulokset: OPC-hoitoisuusluokitusmittarin avulla pystytään teoreettisesti laskemaan keskimääräinen työmäärän kuormituskerroin hoitotyön kustannuslaskennan tueksi. PAONCIL menetelmä soveltui hyvin vaihtoehtoiseksi työmäärän mittaamisen menetelmäksi. Lineaarisen regressioanalyysin avulla ja käyttämällä PAONCIL mittaria kultaisena standardina suhteessa OPC:hen pystyttiin laskemaan optimaalinen tilanne hoitotyön työmäärälle. Tämän tason mukaisesti hoitotyön johtajat voivat arvioida, ovatko hoitajaresurssit olleet tasapainossa suhteessa potilaiden hoidon tarpeisiin. Kaikki hoitotyön johtajat eivät hyödyntäneet RAFAELA -järjestelmän mahdollisuuksia täysimittaisesti. Järjestelmästä saatavasta tietoaineistosta on mahdollisuuksia laajempaan hyödyntämiseen strategisessa ja operatiivisessa johtamisessa. Käytetty lähdeaineisto antaa viitteitä siihen, että hoitajavoimavarojen hyvällä allokoinnilla ja optimaalisella tuottavuudella on vaikutusta hoitajien hyvinvointiin sekä potilaiden hoidon tuloksiin. Työn määrällinen mittaamismenetelmä eli hoitoisuusluokitusjärjestelmä ei tavoita kuitenkaan tietoa siitä, mikä vaikutus on hoitajien koulutuksella, osaamisella ja kokemuksella hoitoprosessin panokseen eli hoitajan työhön. Johtopäätökset: OPC on hyödynnettävissä sairaalapalveluiden hinnoittelussa, vaikkakin sen hyödyntäminen hinnoittelussa on vielä vähäistä. PAONCIL menetelmä mahdollistaa hoitajavoimavarojen optimaalisen kohdentamisen potilaiden hoidon tarpeen mukaisesti. Se toimii vaihtoehtoisena menetelmänä tarkalle työajan mittaamiselle. RAFAELA -hoitoisuusluokitusjärjestelmän antamat mahdollisuudet voisivat olla aktiivisemmin johtajien käytössä. RAFAELA -järjestelmä mahdollistaa hoitotyön tuottavuuden tarkastelun ja jatkotutkimukset hoitotyön tuottavuuden vaikutuksista potilaiden hoidon laatuun ja hoitajien työhyvinvointiin. ARTIKKELIT: Rainio A-K Hoitoisuusluokituksen hyödyntämisestä erikoissairaanhoidon kustannuslaskennassa. Hoitotiede. 8 (2), Fagerström L. & Rainio A-K Professional assessment of optimal nursing care intensity level: a new method of assessing personnel resources for nursing care. Journal of Clinical Nursing 8, Linkki tiivistelmään: Fagerström L., Rainio A-K., Rauhala A. & Nojonen K Professional Assessment of Optimal Nursing Care Intensity Level. A New Method for Resource Allocation as an Alternative to Classical Time Studies. Scandinavian Journal of Caring Science 14: Linkki tiivistelmään: Rainio A-K & Ohinmaa A Assessment of nursing management and utilization of nursing resources with the RAFAELA patient classification system case study from the general wards of one central hospital. Journal of Clinical Nursing 14:

3 Linkki julkaisuun: Rauhala, Auvo The validity and feasibility of measurement tools for human resources management in nursing Case of the RAFAELA - system (Hoitajien inhimillisten voimavarojen johtamisen mittausvälineiden validius ja käyttökelpoisuus. Case RAFAELA -järjestelmä). Väitöskirja, Kuopion yliopisto, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Kuopion yliopiston julkaisuja. E, Yhteiskuntatieteet, no 159. Linkki julkaisuun: Tavoite: Otos: arvioida, onko RAFAELA -järjestelmä riittävän validi ja käyttökelpoinen hoitajien henkilöstövoimavarojen mittausvälineenä yhden sairaalan 8 osaston päivittäiset OPC- ja PAONCIL-tulokset vuosina (1. ja 2. osatyö) kahdeksan sairaalan optimaalisen hoitoisuuden määrittämisen tiedot 61 osastolta vuosina (3. osatyö) PAONCIL-arvot (N=4870) ja vastaukset kysymyksiin, jotka koskivat muusta kuin potilashoidosta aiheutunutta työmäärää sekä vastaavat OPC-arvot yhden sairaalan 22 vuodeosastolta vuodelta 2005 (4. osatyö) aineisto hoitajien työmäärästä, ilmaistuna hoitajaa kohti lasketun havaitun ja optimaalisen hoitoisuuden suhteena. Mukana oli 31 osastoa ja 877 hoitajaa v (5. osatyö) Analyysimenetelmät: pääosin lineaariset regressioanalyysit Tulokset: Ensimmäisessä ja toisessa osatyössä optimaalinen hoitoisuus kyettiin määrittämään viidellä kahdeksasta osastosta (yhtäaikaisvaliditeetti). PAONCILiä käytettiin kultaisena standardina ja selitysosuus oli 37 %. Optimaaliset OPC-pistemäärät hoitajaa kohti olivat lähellä toisiaan 5 aikuisosastolla 6:sta, välillä 20,2 24,3 pistettä per hoitaja. PAONCIL-pisteet jakautuivat normaalijakauman tavoin, paitsi että 0-arvo oli jossakin määrin yliedustettuna. PAONCIL-arvo ei riippunut hoitajien työvuosista eikä ammattiryhmästä. OPC:n rakennevaliditeetin analyysissä lineaarisen regressioanalyysin selitysosuus ei lisääntynyt siitä, että useita lisämuuttujia sijoitettiin riippumattomiksi muuttujiksi. Kolmannessa osatyössä optimaalisen hoitoisuuden analyysien tuloksia voitiin pitää luotettavina, mikäli PAONCIL-vastausprosentti oli yli 70 %, PAONCILtutkimusjakso kesti vähintään 3-4 viikkoa, keskimääräinen PAONCIL-arvo oli alle 0,65 ja selitysosuus oli yli 25 %. Neljännessä osatyössä lisäkysymyksiin, jotka koskivat muusta kuin potilashoidosta aiheutunutta työmäärää oli vastattu 26 %:ssa 4870 kaavakkeesta. Kahdeksan kysymystä ryhmittyi neljäksi faktoriksi: hallinto; henkilöstöresurssit ja henkinen stressi; yksikköjen sisäinen ja niiden välinen yhteistyö. OPC:n ja PAONCIL:in välisen selitysosuuden mediaani oli 45 %. Edellä mainittujen lisäkysymysten sisällyttäminen analyysiin nosti selitysosuuden 55 %:iin.

4 Viidennessä osatyössä keskimääräinen työmäärä ylitti optimin 9 %:lla (SD=18 %). Lisääntyvän työmäärän ja lisääntyvien sairauslomien määrän välillä oli lineaarinen yhteys (p<0,006). Niillä hoitajilla, joiden työmäärä ylitti optimin >30 %, itse ilmoitettujen sairauslomien määrä oli 1,44 (95 % CI 1,13 1,83) kertaa korkeampi kuin hoitajilla, joiden työmäärä oli optimaalinen. Vastaava suhde lääkärintodistuksella osoitettujen sairauslomien osalta oli 1,49 (1,10 2,03). Nämä lisääntyneet sairauslomat johtivat 12 ylimääräiseen sairauslomapäivään henkilövuotta kohti. Noin 5-6 % suuren työmäärän aiheuttamasta kohonneesta tuottavuudesta menetettiin lisääntyneinä sairauslomina. Johtopäätökset: OPC:tä voidaan pitää monipuolisesti validoituna hoitoisuusmittarina. Se mittaa riittävän luotettavasti potilashoitoon liittyvää työmäärää PAONCIL ja koko RAFAELA -järjestelmä osoitettiin valideiksi. Optimaalisen hoitoisuuden määritys onnistuu useimmilla osastoilla. RAFAELA järjestelmän rajat ja reunaehdot on nyt perusteellisesti selvitetty. OPC- ja PAONCIL-mittarien osoitettiin mittaavan kutakuinkin samaa ilmiötä. Hoitajien lisääntynyt työmäärä oli yhteydessä heidän sairauslomiensa merkittävään lisääntymiseen. Liiallinen työmäärä saattaa lisätä henkilöstön työterveydellisiä ongelmia merkittävästi. RAFAELA -järjestelmän osoitettiin sisältävän monia piirteitä, jotka tukevat HRM-perusteista hoitajien johtamista. ARTIKKELIT: Fagerström L, Rainio A-K, Rauhala A, Nojonen K Professional Assessment of Optimal Nursing Care Intensity Level. A New Method for Resource Allocation as an Alternative to Classical Time Studies. Scandinavian Journal of Caring Sciences 14, Linkki tiivistelmään: Fagerström L, Rainio A-K, Rauhala A, Nojonen K Validation of a new method for patient classification, the Oulu Patient Classification. Journal of Advanced Nursing 31 (2), Linkki tiivistelmään: Rauhala A, Fagerström L Determining optimal nursing intensity: the RAFAELA method. Journal of Advanced Nursing 45 (4), Linkki tiivistelmään: Rauhala A, Fagerström L Are nurses assessments of the workload affected by non-patient factors? An analysis of the RAFAELA system. Journal of Nursing Management 15 (5), Linkki tiivistelmään: Rauhala A, Kivimäki M, Fagerström L, Elovainio M, Virtanen M, Vahtera J, Rainio A- K, Ojaniemi K, Kinnunen J What degree of work overload is likely to cause increased sickness absenteeism among nurses? Evidence from the RAFAELA patient classification system. Journal of Advanced Nursing 57 (3), Linkki tiivistelmään:

5 Marttila Liisa Hoitoisuustietojen hyödyntäminen johtamisessa sähköinen kysely hoitotyön johtajille. Pro gradu tutkielma. Itä-Suomen yliopisto. Terveystieteiden tiedekunta. Tavoite: kuvata hoitotyön johtajien (osastoryhmän päälliköiden, ylihoitajien ja osastonhoitajien) arviointeja hoitoisuustietojen käyttömahdollisuuksien hyödyntämisestä omassa johtamistyössään Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS) kuvata hoitoisuustietojen käyttöön edistävästi tai ehkäisevästi vaikuttavia tekijöitä tuottaa tietoa, jonka avulla voidaan edistää hoitoisuustietojen käyttöä osana hoitotyön tiedolla johtamista. Hoitoisuustietojen käyttöä hoitotyön johtamisessa tarkasteltiin tiedolla johtamisen ja innovaatioiden käyttöönottoteorian näkökulmasta. Otos: harkinnanvarainen otanta kohdejoukko HUS:n niiden yksiköiden osastoryhmän päälliköt, ylihoitajat (N = 26) ja osastonhoitajat (N = 121), joissa oli käytössä RAFAELA järjestelmä sähköisen kyselylomake touko-kesäkuussa 2011 Tulokset: Hoitotyön johtajat kuvasivat hoitoisuustietojen käyttömahdollisuudet moninaisiksi: hoitotyön laadun kehittäminen, hoitotyön näkyvyyden ja keskustelun lisääminen, johtamisen tukeminen, hoitotyön kirjaamisen kehittäminen sekä pitkän aikavälin henkilöstövoimavarojen johtaminen. Hoitoisuustietoja ei nähty kovin hyvänä keinona lyhyen aikavälin henkilöstövoimavarojen suunnittelussa eikä yksiköiden välisen hoitajien työmäärän ja hoitoisuuden vertailussa. Hoitoisuustietoja oli käytetty eniten hoitotyön laadun ja hoitajien työhyvinvoinnin kehittämisessä, työtä uudelleen organisoitaessa sekä työvuoroja uudelleen järjestettäessä. Vähiten hoitoisuustietoja oli käytetty taloussuunnittelussa. Hoitoisuustietojen käyttöä arvioitiin eniten edistävän hoitajien positiivinen suhtautuminen ja hoitoisuustietojen luotettavuus. Lisäksi niiden käyttöä edisti säännöllinen hoitoisuustietojen moniammatillinen käsittely, hoitoisuusluokitus-järjestelmään liittyvään koulutukseen osallistuminen, tuki ja palautteen saanti hoitoisuusraporteista. Hoitoisuustietojen käyttöä arvioitiin ehkäisevän ajan ja johdon tuen puute sekä tietojärjestelmiin liittyvät toimintaongelmat ja ongelmat hoitoisuustietojen ymmärrettävyydessä. Johtopäätökset: Tutkimus tuotti tietoa hoitoisuustietojen käyttömahdollisuuksista sekä niiden käytön rajoituksista. Hoitoisuustietojen käyttö edellyttää luotettavia ja ymmärrettäviä hoitoisuustietoja, riittävää koulutusta, tukea ja palautetta sekä hyödyntämistä tukevia tietojärjestelmiä. Tutkimuksen tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää kohdeorganisaatiossa ja osin laajemminkin edistettäessä hoitoisuustietojen käyttöä osana moniammatillista tiedolla johtamista.

6 Vainikainen, Paula RAFAELA TM - hoitoisuusluokitusjärjestelmän PAONCIL -mittari apuväline hoitohenkilöstön työkuormituksen tunnistamiseen ja henkilöstövoimavarojen johtamiseen. Pro gradu-tutkielma. Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, terveyshallintotiede Tavoite: selvittää RAFAELA -järjestelmään kuuluvan PAONCIL -mittarin kykyä kuvata hoitotyön työkuormitusta selvittää, kykeneekö mittari nostamaan esiin yleiset työkuormitukseen liitetyt osa-alueet Otos: eri organisaatioiden (n=10) toimintayksiköissä (n=67) tehdyistä PAONCIL arvioinnit(n=5761) vuosilta Analyysimenetelmät: Sisällön analyysillä sekä kvantifiointi Tulokset: Hoitohenkilöstön työkuormitukseen vaikuttavia tekijöitä olivat työtehtäviin, johtamiseen, yhteistyöhön, työntekijöiden valmiuksiin sekä ympäristöön liittyvät tekijät. Yksittäisistä tekijöistä suurimmaksi työkuormitusta lisääväksi tekijäksi nousi potilashoitoon liittyvät tehtävät. Pääsääntöisesti työkuormitusvaikutukset olivat työkuormitusta lisääviä, mutta suurimmaksi työnkuormitusta vähentäväksi tekijäksi osoittautui yhteistyö oman työyhteisön sisällä. PAONCIL -mittari antaa tietoa yleisistä fyysiseen, psyykkiseen ja psykososiaaliseen työkuormitukseen liittyvistä tekijöistä, joskin erityisesti terveydenhuollon ammateille tyypilliseen eettiseen työkuormitukseen liittyviä tekijöitä ei suoranaisesti voi liittää yhteenkään mittarin osa-alueeseen. Johtopäätökset: Työkuormitukseen liittyvät tekijät ovat haasteena myös terveydenhuollossa ja näin ollen olisi tärkeää saada tutkimustietoa siitä, miten työkuormituksen näkökulma vaikuttaa henkilöstövoimavarojen johtamiseen liittyvään päätöksentekoon ja miten hoitotyön johtajat käyttävät henkilöstövoimavarojen johtamisen menetelmiä huomioidessaan henkilöstön työkuormitukseen liittyviä tekijöitä. ARTIKKELIT: Rauta, S., Salanterä, S., Nivalainen, J. & Junttila, K Validation of the core elements of perioperative nursing. Journal of Clinical Nursing. 22 (9-10): PERIHOIq-mittarin sisältövaliditeetin testaus: Tuloksena todetaan, että PERIHOI-mittarissa on mukana olennainen ydin perioperatiivisesta hoitotyöstä. tiivistelmä luettavissa:

7 Aschan, H., Junttila,K., Fagerstrôm, L., Kanerva, A & Rauhala, A RAFAELA patient classification system as a tool for management. Studies in Health Technology and Informatics 146: tiivistelmä luettavissa: Fagerström, L Benchmarking by the RAFAELA Patient Classification system - a descriptive study of optimal nursing intensity levels. Studies in Health Technology and Informatics 146:25-9. tiivistelmä luettavissa: Fagerström, L Evidence-based human resource management: a study of nurse leaders' resource allocation. Journal of Nursing Management 17(4): tiivistelmä luettavissa: Frilund, M. & Fagerström, L Validity and reliability testing of the Oulu patient classification: instrument within primary health care for the older people. International Journal Older People Nursing 4(4): tiivistelmä luettavissa: Frilund, M. & Fagerström, L Oulu Patient Classification instrument within primary health care. Studies in Health Technology and Informatics tiivistelmä luettavissa: Frilund, M. & Fagerström, L Managing the optimal workload by the PAONCIL method--a challenge for nursing leadership in care of older people. Journal of Nursing Management 17(4) tiivistelmä luettavissa: Hanhirova, M. Sinivaara, M., Leppänen, S. & Junttila, K Asiakaslähtöisyyden kehittäminen polikliinisessä hoitotyössä. Premissi ei saatavilla sähköisesti Junttila, K., Meretoja, R., Seppälä, A., Tolppanen, E., Ala-Nikkola, T. & Silvennoinen, L Data warehouse approach to nursing management. Journal of Nursing Management 15(2): tiivistelmä luettavissa: Fagerström, L. & Rauhala, A Benchmarking in nursing care by the RAFAELA patient classification system - a possibility for nurse managers. Journal of Nursing Management. 15(2): tiivistelmä luettavissa:

8 Rauhala, A. & Fagerström, L Are nurses assessments of their workload affected by non-patient factors? An analysis of the RAFAELA-system. Journal of Nursing Management 15, tiivistelmä luettavissa: Rauhala, A., Kivimäki, M., Fagerström, L., Elovainio, M., Virtanen, M., Vahtera, J., Rainio, A-K. & Kinnunen, J What degree of work overload is likely to cause increased sickness absenteeism among nurses? Evidence from the RAFAELA patient classification system. Journal of Advanced Nursing 57, tiivistelmä luettavissa: Rauhala, A. & Fagerström, L Determing optimal nursing intensity: the RAFAELA method. Journal of Advanced in Nursing 45, tiivistelmä luettavissa: Fagerström, L., Rainio, A-K., Rauhala, A. & Nojonen, K Professional assessment of optimal nursing care intensity level: a new method for resource allocation as an alternative to classical time studies. Scandinavian Journal of Caring Sciences 14, tiivistelmä luettavissa: Fagerström, L., Rainio, A-K., Rauhala, A. & Nojonen, K Validation of a new method for patient classification, the Oulu Patient Classification. Journal of Advanced Nursing 31: 2, tiivistelmä luettavissa: Fagerström, L., Eriksson, K. & Bergbom Engberg, I The patient's perceived caring needs: measuring the unmeasurable. International Journal of Nursing Practice 5(4): tiivistelmä luettavissa: Fagerström, L. & Rainio, A-K Professional assessment of optimal nursing care intensity a new method for assessment of staffing levels for nursing care. Journal of Clinical Nursing 8, tiivistelmä luettavissa: Fagerström, L., Bergbom Engberg, I& Eriksson, K A comparison between patients' experiences of how their caring needs have been met and the nurses' patient classification--an explorative study. Journal of Nursing Management 6(6): tiivistelmä luettavissa: nts%e2%80%99+experience+of+how+their+caring+needs+have+been+me t+and+the+nurses%e2%80%99

9 RAFAELA -järjestelmää tukeva näyttö: Flinkman, Mervi. 2014: Nuorten sairaanhoitajien aikomus lähteä ammatistaan Suomessa monimenetelmällinen tutkimus. Väitöskirja. Turun Yliopisto. Lääketieteellinen tiedekunta. Hoitotieten laitos. Annales Universitatis Turkuensis D Linkki julkaisuun: Tavoite: selvittää nuorten sairaanhoitajien aikomusta lähteä ammatistaan ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä erityisesti silloin, kun lähtöaikomukset olivat alkaneet ennen 30 vuoden ikää. Otos ja analyysimenetelmät: Ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin kaksi integroitua kirjallisuuskatsausta. Katsaukset sisälsivät yhteensä 75 empiiristä artikkelia ja ne käsittelivät hoitajien ammatista lähtöaikomuksia. Tutkimuksen toisessa vaiheessa analysoitiin kyselytutkimuksen aineistoa, joka oli kerätty eurooppalaisessa Nurses Early Exit (NEXT) tutkimuksessa. Yhteensä 147 suomalaisen nuoren sairaanhoitajan aineisto oli kerätty BQ 12 lomakkeella. Tämä aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin. Kolmannessa vaiheessa toteutettiin kaksi haastattelututkimusta. Ensin toteutettiin laadullinen tapaustutkimus, jotta voitiin lisätä ymmärrystä kokemuksista ja merkityksistä ammatista lähtöaikomuksiin liittyen. Tämän tutkimuksen aiheisto koostui kolmen sairaanhoitajan uratarinoista. Aineisto analysoitiin narratiivisella holistisella sisällönanalyysillä sekä teemallisella menetelmällä. Toisessa laadullisista tutkimuksista haastateltiin 15 sairaanhoitajaa organisaatiosta lähtemiseen ja ammatista lähtöaikomuksiin liittyen. Tämän teemahaastattelun aineisto analysoitiin sisällönanalyysillä. Tulokset: Aikaisempien tutkimusten mukaan monet eri tekijät ovat yhteydessä ammatista lähtöaikomuksiin. Kyselytutkimuksen mukaan noin joka neljäs (26 %) sairaanhoitajista oli ajatellut ammatistaan lähtemistä vähintään muutaman kerran kuukaudessa kyselyä edeltäneen vuoden aikana. Esimerkiksi uupumus ja työtyytymättömyys olivat yhteydessä ammatista lähtöaikomuksiin. Haastatteluissa nuoret kuvasivat huonon hoitotyön toimintaympäristön ja ammatinvalinnan toissijaisena tai sattumanvaraisena valintana olevan yhteydessä ammatista lähtöaikomuksiin. Johtopäätökset: Ammatista lähtöaikomukset ovat monimutkainen ilmiö, johon on yhteydessä monia eri tekijöitä. Poliittisten päätöksentekijöiden, hoitotyön johtajien ja esimiesten tulisi kehittää hoitotyön toimintaympäristöä. Riittävä henkilöstömitoitus, tasapainoinen työkuormitus, työstressin vähentäminen sekä mahdollisuudet kehittyä ja edetä uralla ovat hyvän hoitotyön toimintaympäristön ominaispiirteitä ja ne voivat edesauttaa nuorten sairaanhoitajien pysymistä ammatissaan. Nuorten sairaanhoitajien halu toteuttaa korkealaatuista ja eettisesti kestävää hoitotyötä on huomioitava niin yhteiskunnassa kuin terveydenhuollon organisaatioissa. Lisäksi kaikille vastavalmistuneille tulisi tarjota riittävästi perehdytystä ja mentorointia.

10 Kontio, Elina Tiedonhallinta taktisessa päätöksenteossa sydänpotilaan hoitoprosessissa. Väitöskirja. Turun yliopisto. Lääketieteellinen tiedekunta. Hoitotieteen laitos. Annales Universitatis Turkuensis D Tavoite kehittää sydänpotilaiden hoitoprosessin taktista päätöksentekoa tukeva tiedolla johtamisen sisältömalli. Osatutkimus / Vaihe III: Kysymys: Onko mahdollista ennustaa sydänpotilaan hoitoisuutta (mitattuna OPCqmittarilla) edellisen päivän hoitoisuuspisteiden ja potilasasiakirjamerkintöjen avulla? Kirjallisuuskatsaus ei tarjonnut sellaisia menetelmiä, joilla voisi ennustaa potilaan tulevaa hoitoisuutta. Vastaus: Kyllä. Sähköisten hoitotyön kirjausten ja edellisen päivän hoitoisuusluokitusten avulla pystyttiin ennustamaan seuraavan päivän hoitoisuutta, jolla voi olla merkitystä ennakoitaessa henkilöstöresurssin määrää. Sähköisten hoitotyön kirjausten avulla ennustus oli tarkempaa kuin pelkkien hoitoisuustietojen, ja kun nämä tiedot yhdistettiin, saavutettiin paras ennustustarkkuus. Johtopäätöksissä korostetaan tietojen integroinnin voimaa ja tavoitellaan tietojen reaaliaikaista hyödyntämistä ja johtamista.

Ratkaisu hoitohenkilökunnan optimaaliseen resursointiin

Ratkaisu hoitohenkilökunnan optimaaliseen resursointiin Ratkaisu hoitohenkilökunnan optimaaliseen resursointiin, erityisasiantuntija FCG Konsultointi Oy Terveydenhuollon ATK-päivät 24. 25.5.2016, Lahti 20.5.2016 Page 1 Optimaalinen resurssi Tila, jossa potilaiden

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Hoitotyön johtaminen helpottuu RAFAELA - ja WFM- järjestelmien avulla

Hoitotyön johtaminen helpottuu RAFAELA - ja WFM- järjestelmien avulla Hoitotyön johtaminen helpottuu RAFAELA - ja WFM- järjestelmien avulla RAFAELA -asiantuntija Pia Fredriksson, FCG Konsultointi Projektipäällikkö Pirjo Ketola, Numeron Ke 14.9.2016 klo 10.40 11.10 Ohjelma

Lisätiedot

Hoitoisuusluokittelua 20 vuotta mitä hyötyä? Pia Liljamo erikoissuunnittelija, TtM, sh Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Hoitoisuusluokittelua 20 vuotta mitä hyötyä? Pia Liljamo erikoissuunnittelija, TtM, sh Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Hoitoisuusluokittelua 20 vuotta mitä hyötyä? Pia Liljamo erikoissuunnittelija, TtM, sh Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Sisältö Mitä tarkoitusta varten hoitoisuusluokitusmittareita alettiin kehittään

Lisätiedot

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit Kysymys 1. Nimeä tieteellisen tiedon kriteerit ja määrittele niiden sisältö (5 pistettä) (sivut 24-29) Eriksson K, Isola A, Kyngäs H, Leino-Kilpi H, Lindström U, Paavilainen E, Pietilä A-M, Salanterä S,

Lisätiedot

TIETOPERUSTAINEN JOHTAMINEN KUNTAORGANISAATION SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTOIMINNAN SUUNNITTELUSSA. PD-projektityö/Vesa Helin

TIETOPERUSTAINEN JOHTAMINEN KUNTAORGANISAATION SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTOIMINNAN SUUNNITTELUSSA. PD-projektityö/Vesa Helin TIETOPERUSTAINEN JOHTAMINEN KUNTAORGANISAATION SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTOIMINNAN SUUNNITTELUSSA PD-projektityö/Vesa Helin Tutkimuksen tausta strategisen ja toiminnan vaikuttavuuteen tähtäävän toiminnan

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Osaamisen kehittyminen ja sen mittaaminen hoitotyön taitokoulutuksissa

Osaamisen kehittyminen ja sen mittaaminen hoitotyön taitokoulutuksissa Osaamisen kehittyminen ja sen mittaaminen hoitotyön taitokoulutuksissa Henkilöstön joustava liikkuvuus - valtakunnalliset koulutuspäivät 11. 12.11.2015. Rosqvist Eerika, koulutussuunnittelija, sh, TtT

Lisätiedot

Ortopedisten potilaiden ohjaus. Johansson Kirsi, TtM (väit ) Lehtori ma. Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos

Ortopedisten potilaiden ohjaus. Johansson Kirsi, TtM (väit ) Lehtori ma. Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos Ortopedisten potilaiden ohjaus Johansson Kirsi, TtM (väit.3.11.2006) Lehtori ma. Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos Ohjaus ortopedisessa hoitotyössä Ohjaus keskeinen toiminto hoitotyössä Laki potilaan

Lisätiedot

HOITOTYÖN JOHDON RATKAISUT Mittaritiedon hyödyntäminen johtamisessa

HOITOTYÖN JOHDON RATKAISUT Mittaritiedon hyödyntäminen johtamisessa HOITOTYÖN JOHDON RATKAISUT Mittaritiedon hyödyntäminen johtamisessa 15. 16.9.2016, Kuopio Satu Pulkkinen, erityisasiantuntija FCG Konsultointi Oy 7.9.2016 Page 1 Tieto potilaista/asiakkaista, avun tarpeesta

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

PÄIVÄKIRURGISEN POTILAAN HOIDON JATKUVUUS MARJA RENHOLM JOHTAVA YLIHOITAJA, HYKS AKUUTTI, HUS

PÄIVÄKIRURGISEN POTILAAN HOIDON JATKUVUUS MARJA RENHOLM JOHTAVA YLIHOITAJA, HYKS AKUUTTI, HUS PÄIVÄKIRURGISEN POTILAAN HOIDON JATKUVUUS MARJA RENHOLM JOHTAVA YLIHOITAJA, HYKS AKUUTTI, HUS TUTKIMUKSEN TAUSTA Päiväkirurginen hoito on lisääntynyt viime vuosikymmeninä voimakkaasti. Tämä tuonut tarpeita

Lisätiedot

Miten vetovoimaisia ovat sairaalamme?

Miten vetovoimaisia ovat sairaalamme? Miten vetovoimaisia ovat sairaalamme? Tarja Kvist, TtT, Yliopistotutkija Itä-Suomen yliopisto, Hoitotieteen laitos 25.3.2011 28.3.2011 1 Mitä ovat vetovoimaiset sairaalat (magneettisairaalat)? Magneettisairaalamalli

Lisätiedot

ERVA -tapaaminen

ERVA -tapaaminen ERVA -tapaaminen 27.08.20 Hyh Johanna Bjerregård Madsen Vuodeosastohoidon tarve vähenee miten reagoimme hoitohenkilöstön kannalta oikein? Henkilöstövoimavarojen johtaminen Henkilöstövoimavarojen johtaminen

Lisätiedot

Hoitotyön näkökulma. Merja Miettinen hallintoylihoitaja

Hoitotyön näkökulma. Merja Miettinen hallintoylihoitaja Hoitotyön näkökulma Merja Miettinen hallintoylihoitaja Hoitotyön palveluyksikön toiminta käynnistyi 1.1.2015 Kliinisten hoitopalvelujen alueella TAVOITTEET: Hoitohenkilöstön työn tuottavuuden lisääminen

Lisätiedot

Työn ja organisaation ominaisuuksien vaikutus henkilöstön hyvinvointiin

Työn ja organisaation ominaisuuksien vaikutus henkilöstön hyvinvointiin Työn ja organisaation ominaisuuksien vaikutus henkilöstön hyvinvointiin Timo Sinervo Timo Sinervo 1 Esityksen rakenne Kiireen merkitykset ja vaikutukset Job control / vaikutusmahdollisuudet Oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuurikysely

Turvallisuuskulttuurikysely Turvallisuuskulttuurikysely Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskulttuuri On organisaation kykyä ja tahtoa ymmärtää: Millaista turvallinen

Lisätiedot

Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja. Vuokko Pihlainen Kliinisen hoitotyön asiantuntija

Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja. Vuokko Pihlainen Kliinisen hoitotyön asiantuntija Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja Kliinisen hoitotyön asiantuntija 28.102016 Esityksen sisältönä Potilasohjauksen näkökulmia Kehittämistyön lähtökohtia Potilasohjauksen nykykäytäntöjä ja menetelmiä

Lisätiedot

Hoitoisuusluokituksen tietojärjestelmät

Hoitoisuusluokituksen tietojärjestelmät Hoitoisuusluokituksen tietojärjestelmät - kehittämisprojektin loppuraportti Projektipäällikkö Hannele Laitinen Ohjausryhmä: Pirjo Aalto Sirkka Auvinen Jaakko Herrala Hilkka Lamminsivu Kaija Nojonen Rita

Lisätiedot

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies 1 Kysely koostuu neljästä osiosta: -taustatiedoista -perustehtävään ja työn organisointiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen tavoitteisiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen keinoihin liittyviin

Lisätiedot

Hoitajien työn hallinta psykiatrisen potilaan väkivaltatilanteissa (TSR 111298)

Hoitajien työn hallinta psykiatrisen potilaan väkivaltatilanteissa (TSR 111298) 16.12.2013 Hoitajien työn hallinta psykiatrisen potilaan väkivaltatilanteissa (TSR 111298) SISÄINEN JA ULKOINEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä Hanke-esittelyt kokouksissa Celik S. Turvallinen työn hallinta-

Lisätiedot

FinCC luokituskokonaisuuden käyttöopas. SHTaL 3.0, SHToL 3.0, SHTuL 3.0

FinCC luokituskokonaisuuden käyttöopas. SHTaL 3.0, SHToL 3.0, SHTuL 3.0 FinCC luokituskokonaisuuden käyttöopas SHTaL 3.0, SHToL 3.0, SHTuL 3.0 Pia Liljamo, Ulla-Mari Kinnunen, Anneli Ensio 28.2.2012 FinCC-seminaari Käyttäjäoppaan tarkoitus on auttaa hoitajaa kirjaamaan sähköiseen

Lisätiedot

NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI. EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9.

NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI. EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9. NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9.2016 Näytön arvioinnista Monissa yksittäisissä tieteellisissä tutkimuksissa

Lisätiedot

Hoitopolkukuvaukset potilasohjauksen välineenä

Hoitopolkukuvaukset potilasohjauksen välineenä Hoitopolkukuvaukset potilasohjauksen välineenä Anne Ryhänen TtM, röntgenhoitaja, TtT-opiskelija Turun yliopisto, hoitotieteen laitos Ylihoitaja, Turun sosiaali- ja terveystoimi HOITOPOLKU Suomenkielisessä

Lisätiedot

Mihin tutkimuksen käyttöönotto törmää hoitotyössä?

Mihin tutkimuksen käyttöönotto törmää hoitotyössä? Mihin tutkimuksen käyttöönotto törmää hoitotyössä? Heljä Lundgrén-Laine, kehittämisylihoitaja VSSHP, post doc, Turun yliopisto, hoitotiede helja.lundgren-laine@tyks.fi +358 50 562 4374 Miksi se törmää

Lisätiedot

Hoitotyön henkilöstömitoitus ja pakkotoimet psykiatrisilla osastoilla. Emilia Laukkanen Sh, TtM Osastonhoitaja, Niuvanniemen sairaala

Hoitotyön henkilöstömitoitus ja pakkotoimet psykiatrisilla osastoilla. Emilia Laukkanen Sh, TtM Osastonhoitaja, Niuvanniemen sairaala Hoitotyön henkilöstömitoitus ja pakkotoimet psykiatrisilla osastoilla Emilia Laukkanen Sh, TtM Osastonhoitaja, Niuvanniemen sairaala Hoitotyön henkilöstömitoitus Laadullisesti ja määrällisesti asianmukaisten

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖN TEKIJÄT TERO LUOKKANEN JA SINI OTTELIN OPINNÄYTETYÖN OHJAAJAT: LEHTORI, TUTKINTOVASTAAVA RAIJA RAJALA,

Lisätiedot

Asiantuntijasairaanhoitaja näyttöön perustuvan hoitotyön edistäjänä

Asiantuntijasairaanhoitaja näyttöön perustuvan hoitotyön edistäjänä Asiantuntijasairaanhoitaja näyttöön perustuvan hoitotyön edistäjänä Eloranta Sini, Kirurgian klinikka Judin Jaana, Korva,nenä ja kurkkutautien klinikka Kauppila Marjo, Naistenklinikka Leinonen Tuija, Kirurgian

Lisätiedot

TIEDON HYÖDYNTÄMINEN OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLOSSA Näyttöön perustuva toiminta & johtaminen Tieto ja sen hyödyntäminen & esteet ja rajoitukset

TIEDON HYÖDYNTÄMINEN OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLOSSA Näyttöön perustuva toiminta & johtaminen Tieto ja sen hyödyntäminen & esteet ja rajoitukset TIEDON HYÖDYNTÄMINEN OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLOSSA Näyttöön perustuva toiminta & johtaminen Tieto ja sen hyödyntäminen & esteet ja rajoitukset Opetusneuvos 30.11.2011 NÄYTTÖÖN PERUSTUVA TOIMINTA 1. NÄYTTÖ

Lisätiedot

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset Moniammatillinen verkosto vuosina 2012-2016: tavoitteet, menetelmät ja tulokset Antti Mäntylä, apteekkari, FaT 26.1.2017 Keskustelutilaisuus: Moniammatillinen yhteistyö tulevissa sote-rakenteissa Helsinki

Lisätiedot

Uudistuvat työnkuvat -hanke

Uudistuvat työnkuvat -hanke Uudistuvat työnkuvat -hanke Jyväskylän kaupunki / vanhus- ja vammaispalvelut Ulla Halonen, projektipäällikkö Tavoitteet: Hankkeen tarkoituksena on ollut kehittää sairaanhoitajien, lähihoitajien ja laitoshuoltajien

Lisätiedot

How can university education answer to local needs?

How can university education answer to local needs? DEVELOPING THE TRAINING OF COMMUNITY HEALTH NURSES HUMAN RIGHT BASED APPROACH IN THE CARE OF ELDERLY IN SWAZILAND North-South-South Intensive Program in Uniswa 22.2 5.3.2010 How can university education

Lisätiedot

Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille

Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille 2015 2020 Kirjoittajaryhmä Sairaanhoitajaliiton ehealth -asiantuntijatyöryhmä

Lisätiedot

Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014

Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014 Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014 hallintoylihoitaja Merja Miettinen KUJOn seminaari 13-14.2.2014 Hallituksen seminaari 27.-28.2.2014 2013 Tuottavuusohjelma jatkuu 2014-2016 Vähennetään

Lisätiedot

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen)

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen) HOITOTIEDE-LEHTI Artikkelin mallipohja ja kirjoitusohjeet (Päivitetty 6.1.2016) Yleiset artikkelin asetukset ja ohjeet: Käsikirjoituksen pituus: korkeintaan 4000 sanaa sisältäen tiivistelmän, tekstisivut,

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

Johtamisen strategisuus hyvinvointipalvelujen kehittämisessä. Johanna Lammintakanen ma. Professori Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

Johtamisen strategisuus hyvinvointipalvelujen kehittämisessä. Johanna Lammintakanen ma. Professori Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Johtamisen strategisuus hyvinvointipalvelujen kehittämisessä Johanna Lammintakanen ma. Professori Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Johtamisen strategisuus Strategia, visio, missio Mintzberg (1998)

Lisätiedot

HUKKA II - mistä kyse. Riikka Maijala, TtM, YTM, suunnittelija, VSSHP Kehittämispalvelut -yksikkö riikka.maijala@tyks.fi, p.

HUKKA II - mistä kyse. Riikka Maijala, TtM, YTM, suunnittelija, VSSHP Kehittämispalvelut -yksikkö riikka.maijala@tyks.fi, p. HUKKA II - mistä kyse Riikka Maijala, TtM, YTM, suunnittelija, VSSHP Kehittämispalvelut -yksikkö riikka.maijala@tyks.fi, p. 050 3639 761 Lean terveydenhuollossa Mikrotaso: käytännön toiminnassa tapahtuva

Lisätiedot

Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet

Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet Ulla Ojuva Mervi Lehmusaho Timo Renfors Ulla Ojuva ulla.ojuva@isshp.fi

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

Lapsen näkökulma hyvään hoitoon

Lapsen näkökulma hyvään hoitoon Lapsen näkökulma hyvään hoitoon Tiina Pelander TtT, SH Väitöskirja The Quality of Paediatric Nursing Care Children s Perspective 2008 https://oa.doria.fi/handle/10024/42602 MIKSI LASTEN NÄKÖKULMASTA? LASTEN

Lisätiedot

FinCC; luokituskokonaisuus. Anneli Ensio Kuopion yliopisto Shiftec tutkimusyksikkö

FinCC; luokituskokonaisuus. Anneli Ensio Kuopion yliopisto Shiftec tutkimusyksikkö FinCC; luokituskokonaisuus Anneli Ensio Kuopion yliopisto Shiftec tutkimusyksikkö anneli.ensio@uku.fi FinCC: Suomalainen hoidon tarveluokitus (SHTaL) v. 2.0 -- 2.01 Suomalainen hoitotyön toimintoluokitus

Lisätiedot

Kokeellinen asetelma. Klassinen koeasetelma

Kokeellinen asetelma. Klassinen koeasetelma Kokeellinen asetelma Salla Grommi, sh, verisuonihoitaja, TtM, TtT-opiskelija Hoitotyön tutkimuspäivä 31.10.2016 Klassinen koeasetelma Pidetään tieteellisen tutkimuksen ideaalimallina ns. kultaisena standardina.

Lisätiedot

FinCC luokituskokonaisuuden päivitys FinCC seminaari THL, Helsinki

FinCC luokituskokonaisuuden päivitys FinCC seminaari THL, Helsinki Anneli Ensio FinCC luokituskokonaisuuden päivitys FinCC seminaari 28.2.2012 THL, Helsinki Kansallinen hoitotyön kirjaamismalli 1. Päätöksenteon prosessimalli (WHOn hoitotyön malli, Suomeen 1970 luvulla)

Lisätiedot

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta sekä Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Henkilöstöhallinnosta toiminnan kehittämiseen

Henkilöstöhallinnosta toiminnan kehittämiseen Miten tuottavuutta sosiaali ja terveydenhuoltoon? Sessio 4 Hoitotyön palvelulupaus Henkilöstöhallinnosta toiminnan kehittämiseen Johanna Bjerregård Madsen Hallintoylihoitaja Terveystieteiden tohtori opiskelija,

Lisätiedot

Miten elämänhallintaa voi mitata?

Miten elämänhallintaa voi mitata? Miten elämänhallintaa voi mitata? Varsinais-Suomen XII Yleislääkäripäivä 11.5.2016 Päivi Korhonen Terveenä pysyy parhaiten, jos: Ei tupakoi Liikkuu 30 min 5 kertaa viikossa Syö terveellisesti Ei ole ylipainoinen

Lisätiedot

Kuntouttava työote vs. toimintakykyä edistävä työote

Kuntouttava työote vs. toimintakykyä edistävä työote Toimintakykyä edistävä työote Satakunnan keskussairaalassa missä mennään? Yhteisvoimin kotona ja Kuntouttava työote osaston arjessa -hankkeet 12.5.2016 Satakunnan keskussairaala Sanna Suominen, ft, TtM,

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien talouden ohjauksen tehokkuus

Sairaanhoitopiirien talouden ohjauksen tehokkuus Alpo Karila Sairaanhoitopiirien talouden ohjauksen tehokkuus Tutkimus sairaanhoitopiirien ohjausjärjestelmien toiminnasta, taloudellisista kannusteista ja kustannushallinnasta Alpo Karila 1 Miksi? - Kunnat

Lisätiedot

Lääkityspoikkeamat potilasturvallisuuden haasteena

Lääkityspoikkeamat potilasturvallisuuden haasteena Lääkityspoikkeamat potilasturvallisuuden haasteena Koulutussuunnittelija, proviisori, jatko-opiskelija Carita Linden-Lahti Sosiaalifarmasian osasto, Farmasian tiedekunta Potilasturvallisuuden tutkimuksen

Lisätiedot

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3)

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) code name 1 2 sum YATJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YATJA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal Change

Lisätiedot

Yleistä kanditutkielmista

Yleistä kanditutkielmista Aineenopettajankoulutuksen opinnäytteet Leena Hiltunen 21.1.2009 Yleistä kanditutkielmista Tyypillisesti teoreettisia kirjallisuusanalyysejä, joissa luodaan taustaa ja viitekehystä tietylle aiheelle Pääsääntöisesti

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

Ammattien välinen opettaminen ja oppiminen Lääketieteellisen tiedekunnan näkökulma

Ammattien välinen opettaminen ja oppiminen Lääketieteellisen tiedekunnan näkökulma Ammattien välinen opettaminen ja oppiminen Lääketieteellisen tiedekunnan näkökulma Outi Kortekangas-Savolainen Ihotautilääkäri, dosentti Lääkärikouluttajan erityispätevyys, opettajan laaja-alainen kelpoisuus

Lisätiedot

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Uuden työelämän trendit -huippuseminaari Tornio 7.9.2016 Tauno Hepola, Mcompetence Oy Toimitusjohtaja, yritysvalmentaja TYÖELÄMÄN LAADULLA ON MAHDOLLISTA RAKENTAA KILPAILUETUA,

Lisätiedot

TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto

TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto Väitöskirjaprojekti alkaa Vuoden 2006 alusta Comenius-projektiin tutkijaksi gradu saatava valmiiksi tammikuussa 2006 Valmistuminen teologian maisteriksi 03/2006 Tutkimustyö

Lisätiedot

Verkostoanalyysi yritysten verkostoitumista tukevien EAKRhankkeiden arvioinnin menetelmänä. Tamás Lahdelma ja Seppo Laakso

Verkostoanalyysi yritysten verkostoitumista tukevien EAKRhankkeiden arvioinnin menetelmänä. Tamás Lahdelma ja Seppo Laakso Verkostoanalyysi yritysten verkostoitumista tukevien EAKRhankkeiden arvioinnin menetelmänä Tamás Lahdelma ja Seppo Laakso Euroopan aluekehitysrahasto-ohjelmien arviointi alueellisten osaamisympäristöjen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja Ilkka Luoma yhdessä johtoryhmän kanssa TOIMINTA-AJATUS: Sosiaali- ja terveydenhuollon syvään toiminnalliseen

Lisätiedot

HOITOTIEDE: VALINTAKOE /Mallivastaukset ja arviointikriteerit

HOITOTIEDE: VALINTAKOE /Mallivastaukset ja arviointikriteerit Kysymys 1. Nimeä tieteellisen tiedon kriteerit ja määrittele niiden sisältö. (5 pistettä) Eriksson K, Isola A, Kyngäs H, Leino-Kilpi H, Lindström U, Paavilainen E, Pietilä A-M, Salanterä S, Vehviläinen-Julkunen

Lisätiedot

TERVEYSHYÖTYMALLI SOSIAALITYÖN VIITEKEHYKSESSÄ (Hämäläinen Juha ja Väisänen Raija, 2011)

TERVEYSHYÖTYMALLI SOSIAALITYÖN VIITEKEHYKSESSÄ (Hämäläinen Juha ja Väisänen Raija, 2011) TERVEYSHYÖTYMALLI SOSIAALITYÖN VIITEKEHYKSESSÄ (Hämäläinen Juha ja Väisänen Raija, 2011) - Artikkelin esittely 5.10.2011 PaKaste-seminaari, Rovaniemi Terho Pekkala TERVEYSHYÖTYMALLI Chronic Care Model,

Lisätiedot

Otannasta ja mittaamisesta

Otannasta ja mittaamisesta Otannasta ja mittaamisesta Tilastotiede käytännön tutkimuksessa - kurssi, kesä 2001 Reijo Sund Aineistot Kvantitatiivisen tutkimuksen aineistoksi kelpaa periaatteessa kaikki havaintoihin perustuva informaatio,

Lisätiedot

HOITOTYÖTÄ POTILAAN PARHAAKSI

HOITOTYÖTÄ POTILAAN PARHAAKSI HOITOTYÖTÄ POTILAAN PARHAAKSI HUS:n hoitotyön ammatillinen toimintamalli noudattaa magneettisairaalaviitekehystä. 58 mm HUS:n hoitotyön ammatillinen toimintamalli on ensimmäinen kokonaisvaltainen kuvaus

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ

ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ Terveys ja talous päivät 15.-16.9.2016 Anne Kantanen, Palveluyksikköjohtaja, Ylihoitaja, Hoitotyön palveluyksikkö, KYS 5.9.2016 1 HOITOTYÖN

Lisätiedot

Työhyvinvoinnissa piilee miljardien säästöt. Nyt on toimenpiteiden aika

Työhyvinvoinnissa piilee miljardien säästöt. Nyt on toimenpiteiden aika KKI päivät 2016, Oulu 16 17.3., Hotelli Lasaretti Työhyvinvoinnissa piilee miljardien säästöt. Nyt on toimenpiteiden aika Guy Ahonen Professori Intangibles Management Finland www.imafi.fi Työeläkkelle

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN LÄÄKEHOIDON ARVIOINTI -KOKEILU ( )

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN LÄÄKEHOIDON ARVIOINTI -KOKEILU ( ) LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN LÄÄKEHOIDON ARVIOINTI -KOKEILU (1.10-31.12.2015) PÄIVI SOVA, LKS APTEEKKI, PROVIISORI ESIMIESINFO 5.9.2016 PROSESSI 1 TEHTY TYÖ Arviointeja tehtiin noin 100. Näistä 75 tehtiin

Lisätiedot

Kohti tehohoitotyön narratiivien tehokkaampaa hyödyntämistä luonnollisen kielen käsittelyn avulla

Kohti tehohoitotyön narratiivien tehokkaampaa hyödyntämistä luonnollisen kielen käsittelyn avulla Marketta Hiissa*, Hanna Suominen**, Barbro Back*, Helena Karsten**, Tapio Salakoski**, Sanna Salanterä*** Kohti tehohoitotyön narratiivien tehokkaampaa hyödyntämistä luonnollisen kielen käsittelyn avulla

Lisätiedot

YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA

YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA Työyhteisöjen aikaansaavuus mistä se syntyy ja miten sitä voi tukea? Irma Väänänen-Tomppo, erikoistutkija Valtiokonttori, Talous ja henkilöstö

Lisätiedot

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hoitotyön strategia Potilas ensin Potilaslähtöistä ja turvallista näyttöön perustuvaa hoitotyötä

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hoitotyön strategia Potilas ensin Potilaslähtöistä ja turvallista näyttöön perustuvaa hoitotyötä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hoitotyön strategia 2015 2018 Potilas ensin Potilaslähtöistä ja turvallista näyttöön perustuvaa hoitotyötä Hoitotyön strategia KSSHP:n arvot Tyytyväiset potilaat Vastuu

Lisätiedot

COXAN PULSSI. Tuula Rantala Hoitotyön johtaja Ylpeys omasta työstä ja yhteishenki ovat tekemisen lähtökohtia.

COXAN PULSSI. Tuula Rantala Hoitotyön johtaja Ylpeys omasta työstä ja yhteishenki ovat tekemisen lähtökohtia. COXAN PULSSI Tuula Rantala Hoitotyön johtaja 22.10.2014 Ylpeys omasta työstä ja yhteishenki ovat tekemisen lähtökohtia. COXAN PULSSI Mittaa sekä kovia että pehmeitä arvoja ja niiden yhteisvaikutusta Liikennevalokäytäntö;

Lisätiedot

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Työsuojelun vastuualue, ESAVI Työsuojelun

Lisätiedot

Tuhoava johtaminen työyhteisöissä

Tuhoava johtaminen työyhteisöissä Tuhoava johtaminen työyhteisöissä Minna Hoffrén, TtM, nuorempi tutkija UEF, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Yliopistojen valtakunnalliset työsuojelupäivät 26.8.2016 Esityksen rakenne Mitä tuhoava

Lisätiedot

Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla

Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla KKI Päivät 2016 Oulu 16.-17.3.2016 Oili Ojala, työhyvinvointipäällikkö Tuottaa Pohjois-Suomen asukkaille korkeatasoiset erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA

HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA TAUSTAA JA VALMISTELUTYÖTÄ KOULUTUKSEN ALOITTAMISEKSI Kansainvälinen yhteistyö Ulkomailta

Lisätiedot

OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN?

OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN? 1 OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN? MITÄ UUTTA OSAAMISTA TARVITSEMME? MITEN TEEMME OSAAMISEN KEHITTÄMISESTÄ OSAN ARKEA? TEEMA: OSAAMISEN JOHTAMINEN 2 3 ERITYYPPISET OSAAMISET KYNNYSOSAAMISET - Perusosaamiset - yhteisiä

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T073/A16/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(6) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY KEMIALLISEN ASEEN KIELTOSOPIMUKSEN INSTITUUTTI FINNISH INSTITUTE FOR VERIFICATION OF THE

Lisätiedot

VeTe. Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto. Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

VeTe. Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto. Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa VeTe Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Potilasturvallisuuden tutkimuspäivät 26. - 27.1.2011,

Lisätiedot

Onko yhteistyö kliinisen tutkimuksen etiikan perusta?

Onko yhteistyö kliinisen tutkimuksen etiikan perusta? Onko yhteistyö kliinisen tutkimuksen etiikan perusta? Arja Halkoaho, TtT, Tutkimuskoordinaattori, post doc tutkija Kuopion yliopistollinen sairaala, Itä-Suomen yliopisto 2.11.2012 1 Lain asettavat vaatimukset

Lisätiedot

Vaikutusten mittaaminen. Hannes Enlund Fimea Lääkehoitojen arviointi

Vaikutusten mittaaminen. Hannes Enlund Fimea Lääkehoitojen arviointi Vaikutusten mittaaminen Hannes Enlund Fimea Lääkehoitojen arviointi Vaikutusten mittaamisen ydin Vaikeinta on oikean kysymyksen esittäminen ei niinkään oikean vastauksen löytäminen! Far better an appropriate

Lisätiedot

2 Kuinka montaa suoritusmittaria toimipaikassa seurattiin vuosina 2011 ja 2016?

2 Kuinka montaa suoritusmittaria toimipaikassa seurattiin vuosina 2011 ja 2016? Osa A Johtaminen 1 Mikä seuraavista kuvaa parhaiten toimipaikassa tehtyjä toimenpiteitä, kun tuotannossa havaittiin ongelma vuosina 2011 ja 2016? Esimerkki: laadullisen vian löytäminen tuotteesta tai koneiston

Lisätiedot

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma 2016 2020 Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma Tutkimus- ja kehittämisohjelman pohjana toimivat Etelä-Pohjanmaan n Kanta-Hämeen

Lisätiedot

Tule opiskelemaan Turun yliopiston hoitotieteen laitokselle. Dinah Arifulla, opinto-ohjaaja & Anna Axelin, Tohtorikoulutettava

Tule opiskelemaan Turun yliopiston hoitotieteen laitokselle. Dinah Arifulla, opinto-ohjaaja & Anna Axelin, Tohtorikoulutettava Tule opiskelemaan Turun yliopiston hoitotieteen laitokselle Dinah Arifulla, opinto-ohjaaja & Anna Axelin, Tohtorikoulutettava 10.11.2010 http://www.med.utu.fi/hoitotiede/ Turun yliopisto, Lääketieteellinen

Lisätiedot

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus OHJE 1 (5) VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET Kyselyn sisältö ja tarkoitus Valmeri-kysely on työntekijöille suunnattu tiivis työolosuhdekysely, jolla saadaan yleiskuva henkilöstön käsityksistä työoloistaan kyselyn

Lisätiedot

Muutokset näkyvät punaisella

Muutokset näkyvät punaisella SYKSY 2016 VAPAASTI VALITTAVAT Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi Muutokset näkyvät punaisella 2.-3. lv HOIT3608 ARTIKKELIAKATEMIA 5 op Opettajat: Anna Axelin ja Minna Stolt Opetusmuoto:

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJAN OSAAMINEN AKUUTIN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN HOITOTYÖSSÄ SYDÄNHOITOLINJALLA

SAIRAANHOITAJAN OSAAMINEN AKUUTIN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN HOITOTYÖSSÄ SYDÄNHOITOLINJALLA Jaana Kurki SAIRAANHOITAJAN OSAAMINEN AKUUTIN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN HOITOTYÖSSÄ SYDÄNHOITOLINJALLA - Osaamisen kuvantamismalli Kehittämisprojektin tausta Kehittämisprojekti oli osa laajempaa T-Pro

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi. Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen

Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi. Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen 1 Ennakoinnin määritelmästä Ennakointi on käytettävissä olevalle nykytilaa ja menneisyyttä koskevalle tiedolle perustuvaa tulevan

Lisätiedot

Laatija: Potilasturvallisuusvastaava Ann-Christin Elmvik Elokuu 2015

Laatija: Potilasturvallisuusvastaava Ann-Christin Elmvik Elokuu 2015 (Käännös) Laatija: Potilasturvallisuusvastaava Ann-Christin Elmvik Elokuu 2015 IKINÄ-TOIMINTAMALLIN KUVAUS JA TOIMINTAMALLIN TOTEUTUS PARAISTEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTOLLA 1. Tausta Terveydenhuoltoyksikössä

Lisätiedot

Ammattienvälinen oppiminen case Vaasan keskussairaala

Ammattienvälinen oppiminen case Vaasan keskussairaala Ammattienvälinen oppiminen case Vaasan keskussairaala 22.9.2016 Susanne Salmela, Satu Hautamäki, Erno Lehtonen-Smeds ja Lisen Kullas-Nyman JOHDANTO Käytettävät käsitteet suomeksi Moniammatillinen opetus

Lisätiedot

Arjen katsaus Kuluttajakysely syyskuu 2015

Arjen katsaus Kuluttajakysely syyskuu 2015 Arjen katsaus Kuluttajakysely syyskuu 2015 Tutkimuksen taustaa Tässä raportissa esitetään päätulokset LähiTapiolan Arjen Katsaukseen 2/2015 liittyvästä kuluttajatutkimuksesta. Aiheina tällä kierroksella

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3. Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Riikka Vacker opetusneuvos Tietojohtaminen Tietojohtaminen tarkoittaa

Lisätiedot

HUS:n toiminnan arvioinnista

HUS:n toiminnan arvioinnista HUS:n toiminnan arvioinnista Reijo Salmela, LKT, THT, dos. Arviointijohtaja HUS, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 15.11.2012 Arviointiyhdistyksen keskustelufoorumi 1 Vuosibudjetti noin 1,7 miljardia euroa

Lisätiedot

Kvantitatiiviset menetelmät

Kvantitatiiviset menetelmät Kvantitatiiviset menetelmät HUOM! Tentti pidetään tiistaina.. klo 6-8 V ls. Uusintamahdollisuus on rästitentissä.. ke 6 PR sali. Siihen tulee ilmoittautua WebOodissa 9. 8.. välisenä aikana. Soveltuvan

Lisätiedot

Artikkeli Sosiaalilääketieteellisessä aikakauslehdessä

Artikkeli Sosiaalilääketieteellisessä aikakauslehdessä Artikkeli Sosiaalilääketieteellisessä aikakauslehdessä Hoitotieteen valtakunnallinen tutkijakoulu 30.3.2010 Päivikki Koponen, TtT, erikoistutkija THL TA1: Hyvinvointi ja terveyspolitiikat toimiala VETO:

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä Terveyden edistämistä työpaikalle / P Husman Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä Terveyden edistämistä työpaikalle / P Husman Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Työhyvinvointia arjessa Päivi Husman, teemajohtaja Työhön osallistuminen ja kestävä työura Työterveyslaitos Työhyvinvointi tehdään arjessa yhdessä Työkykyä, terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

Tietoperustaisuus ja vuorovaikutus uudistuksissa inhimillistä ja tehokasta johtamista?

Tietoperustaisuus ja vuorovaikutus uudistuksissa inhimillistä ja tehokasta johtamista? HTT, yliopistonlehtori Hanna Vakkala Tietoperustaisuus ja vuorovaikutus uudistuksissa inhimillistä ja tehokasta johtamista? Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäivät 2016 hanna.vakkala@ulapland.fi @HannaVakkala

Lisätiedot

Lähijohtajuus ja työntekijän työuupumusja depressio-oireet selittävätkö johtajuuden piirteet myöhempää oireilua?

Lähijohtajuus ja työntekijän työuupumusja depressio-oireet selittävätkö johtajuuden piirteet myöhempää oireilua? Lähijohtajuus ja työntekijän työuupumusja depressio-oireet selittävätkö johtajuuden piirteet myöhempää oireilua? Kaisa Perko & Ulla Kinnunen Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Lisätiedot

Seurantalaskimen simulointi- ja suorituskykymallien vertailu (valmiin työn esittely) Joona Karjalainen

Seurantalaskimen simulointi- ja suorituskykymallien vertailu (valmiin työn esittely) Joona Karjalainen Seurantalaskimen simulointi- ja suorituskykymallien vertailu (valmiin työn esittely) Joona Karjalainen 08.09.2014 Ohjaaja: DI Mikko Harju Valvoja: Prof. Kai Virtanen Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Savuton kunta

Savuton kunta Savuton kunta 2012 2015 Tarja Kristiina Ikonen 1 STRATEGISET LINJAUKSET - osatavoitteet 1-5 1. Kuntatyönantajan ja muiden julkisella rahoituksella toimivien tahojen savuton toimintakulttuuri 2. Kuntien

Lisätiedot