Kuopion yliopisto, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Kuopion yliopiston julkaisuja. E, Yhteiskuntatieteet, no 147

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion yliopisto, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Kuopion yliopiston julkaisuja. E, Yhteiskuntatieteet, no 147"

Transkriptio

1 Julkaisuja RAFAELA järjestelmään liittyen 1 (10) SR VÄITÖSKIRJAT: Fagerström Lisbeth The Patient s Caring Needs. To Understand and Measure the Unmeasurable. Väitöskirja. Åbo Akademi University. ei saatavilla sähköisesti Pusa, Anna-Kaisa The Right Nurse in the Right Place - Nursing Productivity and Utilisation of the RAFAELA - Patient Classification System in Nursing Management (Oikea hoitaja oikeassa paikassa. Hoitotyön tuottavuus ja RAFAELA hoitoisuusluokitusjärjestelmän hyödyntäminen hoitotyön johtamisessa) Väitöskirja, Kuopion yliopisto, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Kuopion yliopiston julkaisuja. E, Yhteiskuntatieteet, no 147 Linkki julkaisuun: Tavoite: tarkastella hoitoisuusluokituksen (OPC) antamia mahdollisuuksia hoitotyön kustannuslaskentaan ja hinnoitteluun testata ja esitellä uusi työn mittaamisen menetelmä PAONCIL professionaalinen arviointi optimaalisesta voimavarojen kohdentamisesta tutkia, miten tehokkaasti hoitotyön johtajat olivat käyttäneet RAFAELA :a neljässä keskussairaalassa Otos: Artikkeli 1: teoreettisen mallin esittäminen kirjallisuuteen perustuen Artikkeli 2: PAONCILin testaus kahdella vuodeosastolla kahden viikon ajan vuonna 1996; tarkasteltiin PAONCIL asteikon toimivuutta optimaalisen hoitoisuustason määrittelyssä Artikkeli 3: PAONCIL-mittarin testaus 8 vuodeosastolle 3 kk ajan vuosina Artikkeli 4: 12 vuodeosaston aineisto vuosina yhdessä keskussairaalassa, a) mitä työnantaja oli menettänyt taloudellisesti ja hoitajavoimavaroina, kun hoitajia oli ollut yli potilaiden hoidon tarpeen ja vastaavasti b) mitä työnantaja oli säästänyt taloudellisesti ja hoitajavoimavaroissa, kun hoitajia oli ollut liian vähän suhteessa potilaiden hoidon tarpeeseen. Vuosina kerättiin kyselyaineisto neljän keskussairaalan hoitotyön johtajilta, jossa kartoitettiin, kuinka aktiivisesti he olivat hyödyntäneet RAFAEALA -järjestelmästä saatavaa tietoa johtamisessaan. Menetelmät: regressioanalyysi ja muut tilastolliset menetelmät 1

2 Tulokset: OPC-hoitoisuusluokitusmittarin avulla pystytään teoreettisesti laskemaan keskimääräinen työmäärän kuormituskerroin hoitotyön kustannuslaskennan tueksi. PAONCIL menetelmä soveltui hyvin vaihtoehtoiseksi työmäärän mittaamisen menetelmäksi. Lineaarisen regressioanalyysin avulla ja käyttämällä PAONCIL mittaria kultaisena standardina suhteessa OPC:hen pystyttiin laskemaan optimaalinen tilanne hoitotyön työmäärälle. Tämän tason mukaisesti hoitotyön johtajat voivat arvioida, ovatko hoitajaresurssit olleet tasapainossa suhteessa potilaiden hoidon tarpeisiin. Kaikki hoitotyön johtajat eivät hyödyntäneet RAFAELA -järjestelmän mahdollisuuksia täysimittaisesti. Järjestelmästä saatavasta tietoaineistosta on mahdollisuuksia laajempaan hyödyntämiseen strategisessa ja operatiivisessa johtamisessa. Käytetty lähdeaineisto antaa viitteitä siihen, että hoitajavoimavarojen hyvällä allokoinnilla ja optimaalisella tuottavuudella on vaikutusta hoitajien hyvinvointiin sekä potilaiden hoidon tuloksiin. Työn määrällinen mittaamismenetelmä eli hoitoisuusluokitusjärjestelmä ei tavoita kuitenkaan tietoa siitä, mikä vaikutus on hoitajien koulutuksella, osaamisella ja kokemuksella hoitoprosessin panokseen eli hoitajan työhön. Johtopäätökset: OPC on hyödynnettävissä sairaalapalveluiden hinnoittelussa, vaikkakin sen hyödyntäminen hinnoittelussa on vielä vähäistä. PAONCIL menetelmä mahdollistaa hoitajavoimavarojen optimaalisen kohdentamisen potilaiden hoidon tarpeen mukaisesti. Se toimii vaihtoehtoisena menetelmänä tarkalle työajan mittaamiselle. RAFAELA -hoitoisuusluokitusjärjestelmän antamat mahdollisuudet voisivat olla aktiivisemmin johtajien käytössä. RAFAELA -järjestelmä mahdollistaa hoitotyön tuottavuuden tarkastelun ja jatkotutkimukset hoitotyön tuottavuuden vaikutuksista potilaiden hoidon laatuun ja hoitajien työhyvinvointiin. ARTIKKELIT: Rainio A-K Hoitoisuusluokituksen hyödyntämisestä erikoissairaanhoidon kustannuslaskennassa. Hoitotiede. 8 (2), Fagerström L. & Rainio A-K Professional assessment of optimal nursing care intensity level: a new method of assessing personnel resources for nursing care. Journal of Clinical Nursing 8, Linkki tiivistelmään: Fagerström L., Rainio A-K., Rauhala A. & Nojonen K Professional Assessment of Optimal Nursing Care Intensity Level. A New Method for Resource Allocation as an Alternative to Classical Time Studies. Scandinavian Journal of Caring Science 14: Linkki tiivistelmään: Rainio A-K & Ohinmaa A Assessment of nursing management and utilization of nursing resources with the RAFAELA patient classification system case study from the general wards of one central hospital. Journal of Clinical Nursing 14:

3 Linkki julkaisuun: Rauhala, Auvo The validity and feasibility of measurement tools for human resources management in nursing Case of the RAFAELA - system (Hoitajien inhimillisten voimavarojen johtamisen mittausvälineiden validius ja käyttökelpoisuus. Case RAFAELA -järjestelmä). Väitöskirja, Kuopion yliopisto, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Kuopion yliopiston julkaisuja. E, Yhteiskuntatieteet, no 159. Linkki julkaisuun: Tavoite: Otos: arvioida, onko RAFAELA -järjestelmä riittävän validi ja käyttökelpoinen hoitajien henkilöstövoimavarojen mittausvälineenä yhden sairaalan 8 osaston päivittäiset OPC- ja PAONCIL-tulokset vuosina (1. ja 2. osatyö) kahdeksan sairaalan optimaalisen hoitoisuuden määrittämisen tiedot 61 osastolta vuosina (3. osatyö) PAONCIL-arvot (N=4870) ja vastaukset kysymyksiin, jotka koskivat muusta kuin potilashoidosta aiheutunutta työmäärää sekä vastaavat OPC-arvot yhden sairaalan 22 vuodeosastolta vuodelta 2005 (4. osatyö) aineisto hoitajien työmäärästä, ilmaistuna hoitajaa kohti lasketun havaitun ja optimaalisen hoitoisuuden suhteena. Mukana oli 31 osastoa ja 877 hoitajaa v (5. osatyö) Analyysimenetelmät: pääosin lineaariset regressioanalyysit Tulokset: Ensimmäisessä ja toisessa osatyössä optimaalinen hoitoisuus kyettiin määrittämään viidellä kahdeksasta osastosta (yhtäaikaisvaliditeetti). PAONCILiä käytettiin kultaisena standardina ja selitysosuus oli 37 %. Optimaaliset OPC-pistemäärät hoitajaa kohti olivat lähellä toisiaan 5 aikuisosastolla 6:sta, välillä 20,2 24,3 pistettä per hoitaja. PAONCIL-pisteet jakautuivat normaalijakauman tavoin, paitsi että 0-arvo oli jossakin määrin yliedustettuna. PAONCIL-arvo ei riippunut hoitajien työvuosista eikä ammattiryhmästä. OPC:n rakennevaliditeetin analyysissä lineaarisen regressioanalyysin selitysosuus ei lisääntynyt siitä, että useita lisämuuttujia sijoitettiin riippumattomiksi muuttujiksi. Kolmannessa osatyössä optimaalisen hoitoisuuden analyysien tuloksia voitiin pitää luotettavina, mikäli PAONCIL-vastausprosentti oli yli 70 %, PAONCILtutkimusjakso kesti vähintään 3-4 viikkoa, keskimääräinen PAONCIL-arvo oli alle 0,65 ja selitysosuus oli yli 25 %. Neljännessä osatyössä lisäkysymyksiin, jotka koskivat muusta kuin potilashoidosta aiheutunutta työmäärää oli vastattu 26 %:ssa 4870 kaavakkeesta. Kahdeksan kysymystä ryhmittyi neljäksi faktoriksi: hallinto; henkilöstöresurssit ja henkinen stressi; yksikköjen sisäinen ja niiden välinen yhteistyö. OPC:n ja PAONCIL:in välisen selitysosuuden mediaani oli 45 %. Edellä mainittujen lisäkysymysten sisällyttäminen analyysiin nosti selitysosuuden 55 %:iin.

4 Viidennessä osatyössä keskimääräinen työmäärä ylitti optimin 9 %:lla (SD=18 %). Lisääntyvän työmäärän ja lisääntyvien sairauslomien määrän välillä oli lineaarinen yhteys (p<0,006). Niillä hoitajilla, joiden työmäärä ylitti optimin >30 %, itse ilmoitettujen sairauslomien määrä oli 1,44 (95 % CI 1,13 1,83) kertaa korkeampi kuin hoitajilla, joiden työmäärä oli optimaalinen. Vastaava suhde lääkärintodistuksella osoitettujen sairauslomien osalta oli 1,49 (1,10 2,03). Nämä lisääntyneet sairauslomat johtivat 12 ylimääräiseen sairauslomapäivään henkilövuotta kohti. Noin 5-6 % suuren työmäärän aiheuttamasta kohonneesta tuottavuudesta menetettiin lisääntyneinä sairauslomina. Johtopäätökset: OPC:tä voidaan pitää monipuolisesti validoituna hoitoisuusmittarina. Se mittaa riittävän luotettavasti potilashoitoon liittyvää työmäärää PAONCIL ja koko RAFAELA -järjestelmä osoitettiin valideiksi. Optimaalisen hoitoisuuden määritys onnistuu useimmilla osastoilla. RAFAELA järjestelmän rajat ja reunaehdot on nyt perusteellisesti selvitetty. OPC- ja PAONCIL-mittarien osoitettiin mittaavan kutakuinkin samaa ilmiötä. Hoitajien lisääntynyt työmäärä oli yhteydessä heidän sairauslomiensa merkittävään lisääntymiseen. Liiallinen työmäärä saattaa lisätä henkilöstön työterveydellisiä ongelmia merkittävästi. RAFAELA -järjestelmän osoitettiin sisältävän monia piirteitä, jotka tukevat HRM-perusteista hoitajien johtamista. ARTIKKELIT: Fagerström L, Rainio A-K, Rauhala A, Nojonen K Professional Assessment of Optimal Nursing Care Intensity Level. A New Method for Resource Allocation as an Alternative to Classical Time Studies. Scandinavian Journal of Caring Sciences 14, Linkki tiivistelmään: Fagerström L, Rainio A-K, Rauhala A, Nojonen K Validation of a new method for patient classification, the Oulu Patient Classification. Journal of Advanced Nursing 31 (2), Linkki tiivistelmään: Rauhala A, Fagerström L Determining optimal nursing intensity: the RAFAELA method. Journal of Advanced Nursing 45 (4), Linkki tiivistelmään: Rauhala A, Fagerström L Are nurses assessments of the workload affected by non-patient factors? An analysis of the RAFAELA system. Journal of Nursing Management 15 (5), Linkki tiivistelmään: Rauhala A, Kivimäki M, Fagerström L, Elovainio M, Virtanen M, Vahtera J, Rainio A- K, Ojaniemi K, Kinnunen J What degree of work overload is likely to cause increased sickness absenteeism among nurses? Evidence from the RAFAELA patient classification system. Journal of Advanced Nursing 57 (3), Linkki tiivistelmään:

5 Marttila Liisa Hoitoisuustietojen hyödyntäminen johtamisessa sähköinen kysely hoitotyön johtajille. Pro gradu tutkielma. Itä-Suomen yliopisto. Terveystieteiden tiedekunta. Tavoite: kuvata hoitotyön johtajien (osastoryhmän päälliköiden, ylihoitajien ja osastonhoitajien) arviointeja hoitoisuustietojen käyttömahdollisuuksien hyödyntämisestä omassa johtamistyössään Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS) kuvata hoitoisuustietojen käyttöön edistävästi tai ehkäisevästi vaikuttavia tekijöitä tuottaa tietoa, jonka avulla voidaan edistää hoitoisuustietojen käyttöä osana hoitotyön tiedolla johtamista. Hoitoisuustietojen käyttöä hoitotyön johtamisessa tarkasteltiin tiedolla johtamisen ja innovaatioiden käyttöönottoteorian näkökulmasta. Otos: harkinnanvarainen otanta kohdejoukko HUS:n niiden yksiköiden osastoryhmän päälliköt, ylihoitajat (N = 26) ja osastonhoitajat (N = 121), joissa oli käytössä RAFAELA järjestelmä sähköisen kyselylomake touko-kesäkuussa 2011 Tulokset: Hoitotyön johtajat kuvasivat hoitoisuustietojen käyttömahdollisuudet moninaisiksi: hoitotyön laadun kehittäminen, hoitotyön näkyvyyden ja keskustelun lisääminen, johtamisen tukeminen, hoitotyön kirjaamisen kehittäminen sekä pitkän aikavälin henkilöstövoimavarojen johtaminen. Hoitoisuustietoja ei nähty kovin hyvänä keinona lyhyen aikavälin henkilöstövoimavarojen suunnittelussa eikä yksiköiden välisen hoitajien työmäärän ja hoitoisuuden vertailussa. Hoitoisuustietoja oli käytetty eniten hoitotyön laadun ja hoitajien työhyvinvoinnin kehittämisessä, työtä uudelleen organisoitaessa sekä työvuoroja uudelleen järjestettäessä. Vähiten hoitoisuustietoja oli käytetty taloussuunnittelussa. Hoitoisuustietojen käyttöä arvioitiin eniten edistävän hoitajien positiivinen suhtautuminen ja hoitoisuustietojen luotettavuus. Lisäksi niiden käyttöä edisti säännöllinen hoitoisuustietojen moniammatillinen käsittely, hoitoisuusluokitus-järjestelmään liittyvään koulutukseen osallistuminen, tuki ja palautteen saanti hoitoisuusraporteista. Hoitoisuustietojen käyttöä arvioitiin ehkäisevän ajan ja johdon tuen puute sekä tietojärjestelmiin liittyvät toimintaongelmat ja ongelmat hoitoisuustietojen ymmärrettävyydessä. Johtopäätökset: Tutkimus tuotti tietoa hoitoisuustietojen käyttömahdollisuuksista sekä niiden käytön rajoituksista. Hoitoisuustietojen käyttö edellyttää luotettavia ja ymmärrettäviä hoitoisuustietoja, riittävää koulutusta, tukea ja palautetta sekä hyödyntämistä tukevia tietojärjestelmiä. Tutkimuksen tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää kohdeorganisaatiossa ja osin laajemminkin edistettäessä hoitoisuustietojen käyttöä osana moniammatillista tiedolla johtamista.

6 Vainikainen, Paula RAFAELA TM - hoitoisuusluokitusjärjestelmän PAONCIL -mittari apuväline hoitohenkilöstön työkuormituksen tunnistamiseen ja henkilöstövoimavarojen johtamiseen. Pro gradu-tutkielma. Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, terveyshallintotiede Tavoite: selvittää RAFAELA -järjestelmään kuuluvan PAONCIL -mittarin kykyä kuvata hoitotyön työkuormitusta selvittää, kykeneekö mittari nostamaan esiin yleiset työkuormitukseen liitetyt osa-alueet Otos: eri organisaatioiden (n=10) toimintayksiköissä (n=67) tehdyistä PAONCIL arvioinnit(n=5761) vuosilta Analyysimenetelmät: Sisällön analyysillä sekä kvantifiointi Tulokset: Hoitohenkilöstön työkuormitukseen vaikuttavia tekijöitä olivat työtehtäviin, johtamiseen, yhteistyöhön, työntekijöiden valmiuksiin sekä ympäristöön liittyvät tekijät. Yksittäisistä tekijöistä suurimmaksi työkuormitusta lisääväksi tekijäksi nousi potilashoitoon liittyvät tehtävät. Pääsääntöisesti työkuormitusvaikutukset olivat työkuormitusta lisääviä, mutta suurimmaksi työnkuormitusta vähentäväksi tekijäksi osoittautui yhteistyö oman työyhteisön sisällä. PAONCIL -mittari antaa tietoa yleisistä fyysiseen, psyykkiseen ja psykososiaaliseen työkuormitukseen liittyvistä tekijöistä, joskin erityisesti terveydenhuollon ammateille tyypilliseen eettiseen työkuormitukseen liittyviä tekijöitä ei suoranaisesti voi liittää yhteenkään mittarin osa-alueeseen. Johtopäätökset: Työkuormitukseen liittyvät tekijät ovat haasteena myös terveydenhuollossa ja näin ollen olisi tärkeää saada tutkimustietoa siitä, miten työkuormituksen näkökulma vaikuttaa henkilöstövoimavarojen johtamiseen liittyvään päätöksentekoon ja miten hoitotyön johtajat käyttävät henkilöstövoimavarojen johtamisen menetelmiä huomioidessaan henkilöstön työkuormitukseen liittyviä tekijöitä. ARTIKKELIT: Rauta, S., Salanterä, S., Nivalainen, J. & Junttila, K Validation of the core elements of perioperative nursing. Journal of Clinical Nursing. 22 (9-10): PERIHOIq-mittarin sisältövaliditeetin testaus: Tuloksena todetaan, että PERIHOI-mittarissa on mukana olennainen ydin perioperatiivisesta hoitotyöstä. tiivistelmä luettavissa:

7 Aschan, H., Junttila,K., Fagerstrôm, L., Kanerva, A & Rauhala, A RAFAELA patient classification system as a tool for management. Studies in Health Technology and Informatics 146: tiivistelmä luettavissa: Fagerström, L Benchmarking by the RAFAELA Patient Classification system - a descriptive study of optimal nursing intensity levels. Studies in Health Technology and Informatics 146:25-9. tiivistelmä luettavissa: Fagerström, L Evidence-based human resource management: a study of nurse leaders' resource allocation. Journal of Nursing Management 17(4): tiivistelmä luettavissa: Frilund, M. & Fagerström, L Validity and reliability testing of the Oulu patient classification: instrument within primary health care for the older people. International Journal Older People Nursing 4(4): tiivistelmä luettavissa: Frilund, M. & Fagerström, L Oulu Patient Classification instrument within primary health care. Studies in Health Technology and Informatics tiivistelmä luettavissa: Frilund, M. & Fagerström, L Managing the optimal workload by the PAONCIL method--a challenge for nursing leadership in care of older people. Journal of Nursing Management 17(4) tiivistelmä luettavissa: Hanhirova, M. Sinivaara, M., Leppänen, S. & Junttila, K Asiakaslähtöisyyden kehittäminen polikliinisessä hoitotyössä. Premissi ei saatavilla sähköisesti Junttila, K., Meretoja, R., Seppälä, A., Tolppanen, E., Ala-Nikkola, T. & Silvennoinen, L Data warehouse approach to nursing management. Journal of Nursing Management 15(2): tiivistelmä luettavissa: Fagerström, L. & Rauhala, A Benchmarking in nursing care by the RAFAELA patient classification system - a possibility for nurse managers. Journal of Nursing Management. 15(2): tiivistelmä luettavissa:

8 Rauhala, A. & Fagerström, L Are nurses assessments of their workload affected by non-patient factors? An analysis of the RAFAELA-system. Journal of Nursing Management 15, tiivistelmä luettavissa: Rauhala, A., Kivimäki, M., Fagerström, L., Elovainio, M., Virtanen, M., Vahtera, J., Rainio, A-K. & Kinnunen, J What degree of work overload is likely to cause increased sickness absenteeism among nurses? Evidence from the RAFAELA patient classification system. Journal of Advanced Nursing 57, tiivistelmä luettavissa: Rauhala, A. & Fagerström, L Determing optimal nursing intensity: the RAFAELA method. Journal of Advanced in Nursing 45, tiivistelmä luettavissa: Fagerström, L., Rainio, A-K., Rauhala, A. & Nojonen, K Professional assessment of optimal nursing care intensity level: a new method for resource allocation as an alternative to classical time studies. Scandinavian Journal of Caring Sciences 14, tiivistelmä luettavissa: Fagerström, L., Rainio, A-K., Rauhala, A. & Nojonen, K Validation of a new method for patient classification, the Oulu Patient Classification. Journal of Advanced Nursing 31: 2, tiivistelmä luettavissa: Fagerström, L., Eriksson, K. & Bergbom Engberg, I The patient's perceived caring needs: measuring the unmeasurable. International Journal of Nursing Practice 5(4): tiivistelmä luettavissa: Fagerström, L. & Rainio, A-K Professional assessment of optimal nursing care intensity a new method for assessment of staffing levels for nursing care. Journal of Clinical Nursing 8, tiivistelmä luettavissa: Fagerström, L., Bergbom Engberg, I& Eriksson, K A comparison between patients' experiences of how their caring needs have been met and the nurses' patient classification--an explorative study. Journal of Nursing Management 6(6): tiivistelmä luettavissa: nts%e2%80%99+experience+of+how+their+caring+needs+have+been+me t+and+the+nurses%e2%80%99

9 RAFAELA -järjestelmää tukeva näyttö: Flinkman, Mervi. 2014: Nuorten sairaanhoitajien aikomus lähteä ammatistaan Suomessa monimenetelmällinen tutkimus. Väitöskirja. Turun Yliopisto. Lääketieteellinen tiedekunta. Hoitotieten laitos. Annales Universitatis Turkuensis D Linkki julkaisuun: Tavoite: selvittää nuorten sairaanhoitajien aikomusta lähteä ammatistaan ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä erityisesti silloin, kun lähtöaikomukset olivat alkaneet ennen 30 vuoden ikää. Otos ja analyysimenetelmät: Ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin kaksi integroitua kirjallisuuskatsausta. Katsaukset sisälsivät yhteensä 75 empiiristä artikkelia ja ne käsittelivät hoitajien ammatista lähtöaikomuksia. Tutkimuksen toisessa vaiheessa analysoitiin kyselytutkimuksen aineistoa, joka oli kerätty eurooppalaisessa Nurses Early Exit (NEXT) tutkimuksessa. Yhteensä 147 suomalaisen nuoren sairaanhoitajan aineisto oli kerätty BQ 12 lomakkeella. Tämä aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin. Kolmannessa vaiheessa toteutettiin kaksi haastattelututkimusta. Ensin toteutettiin laadullinen tapaustutkimus, jotta voitiin lisätä ymmärrystä kokemuksista ja merkityksistä ammatista lähtöaikomuksiin liittyen. Tämän tutkimuksen aiheisto koostui kolmen sairaanhoitajan uratarinoista. Aineisto analysoitiin narratiivisella holistisella sisällönanalyysillä sekä teemallisella menetelmällä. Toisessa laadullisista tutkimuksista haastateltiin 15 sairaanhoitajaa organisaatiosta lähtemiseen ja ammatista lähtöaikomuksiin liittyen. Tämän teemahaastattelun aineisto analysoitiin sisällönanalyysillä. Tulokset: Aikaisempien tutkimusten mukaan monet eri tekijät ovat yhteydessä ammatista lähtöaikomuksiin. Kyselytutkimuksen mukaan noin joka neljäs (26 %) sairaanhoitajista oli ajatellut ammatistaan lähtemistä vähintään muutaman kerran kuukaudessa kyselyä edeltäneen vuoden aikana. Esimerkiksi uupumus ja työtyytymättömyys olivat yhteydessä ammatista lähtöaikomuksiin. Haastatteluissa nuoret kuvasivat huonon hoitotyön toimintaympäristön ja ammatinvalinnan toissijaisena tai sattumanvaraisena valintana olevan yhteydessä ammatista lähtöaikomuksiin. Johtopäätökset: Ammatista lähtöaikomukset ovat monimutkainen ilmiö, johon on yhteydessä monia eri tekijöitä. Poliittisten päätöksentekijöiden, hoitotyön johtajien ja esimiesten tulisi kehittää hoitotyön toimintaympäristöä. Riittävä henkilöstömitoitus, tasapainoinen työkuormitus, työstressin vähentäminen sekä mahdollisuudet kehittyä ja edetä uralla ovat hyvän hoitotyön toimintaympäristön ominaispiirteitä ja ne voivat edesauttaa nuorten sairaanhoitajien pysymistä ammatissaan. Nuorten sairaanhoitajien halu toteuttaa korkealaatuista ja eettisesti kestävää hoitotyötä on huomioitava niin yhteiskunnassa kuin terveydenhuollon organisaatioissa. Lisäksi kaikille vastavalmistuneille tulisi tarjota riittävästi perehdytystä ja mentorointia.

10 Kontio, Elina Tiedonhallinta taktisessa päätöksenteossa sydänpotilaan hoitoprosessissa. Väitöskirja. Turun yliopisto. Lääketieteellinen tiedekunta. Hoitotieteen laitos. Annales Universitatis Turkuensis D Tavoite kehittää sydänpotilaiden hoitoprosessin taktista päätöksentekoa tukeva tiedolla johtamisen sisältömalli. Osatutkimus / Vaihe III: Kysymys: Onko mahdollista ennustaa sydänpotilaan hoitoisuutta (mitattuna OPCqmittarilla) edellisen päivän hoitoisuuspisteiden ja potilasasiakirjamerkintöjen avulla? Kirjallisuuskatsaus ei tarjonnut sellaisia menetelmiä, joilla voisi ennustaa potilaan tulevaa hoitoisuutta. Vastaus: Kyllä. Sähköisten hoitotyön kirjausten ja edellisen päivän hoitoisuusluokitusten avulla pystyttiin ennustamaan seuraavan päivän hoitoisuutta, jolla voi olla merkitystä ennakoitaessa henkilöstöresurssin määrää. Sähköisten hoitotyön kirjausten avulla ennustus oli tarkempaa kuin pelkkien hoitoisuustietojen, ja kun nämä tiedot yhdistettiin, saavutettiin paras ennustustarkkuus. Johtopäätöksissä korostetaan tietojen integroinnin voimaa ja tavoitellaan tietojen reaaliaikaista hyödyntämistä ja johtamista.

Hoitoisuustiedon hyödyntäminen kliinisen hoitotyön johtamisen ja henkilöstöresurssien allokoinnin välineenä VSSHP:n vuodeosastoilla

Hoitoisuustiedon hyödyntäminen kliinisen hoitotyön johtamisen ja henkilöstöresurssien allokoinnin välineenä VSSHP:n vuodeosastoilla Hoitoisuustiedon hyödyntäminen kliinisen hoitotyön johtamisen ja henkilöstöresurssien allokoinnin välineenä VSSHP:n vuodeosastoilla projektin loppuraportti Painilainen Terhi Kylävalli Anja Hassinen Tiina

Lisätiedot

VETOVOIMAINEN JA TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ TERVEYDENHUOLTO 2009-2011. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kehittämistehtävä

VETOVOIMAINEN JA TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ TERVEYDENHUOLTO 2009-2011. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kehittämistehtävä 1(29) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kehittämistehtävä Tiedolla johtaminen ja sen rakenteet hoitotyön henkilöstövoimavarojen kohdentamisessa Hoitotyön henkilöstöresursoinnin pidemmän aikavälin

Lisätiedot

HOITOTYÖN KIRJAAMISEN LAATU Kirjaamisen merkitys hoitoisuusluokituksessa

HOITOTYÖN KIRJAAMISEN LAATU Kirjaamisen merkitys hoitoisuusluokituksessa HOITOTYÖN KIRJAAMISEN LAATU Kirjaamisen merkitys hoitoisuusluokituksessa Hanna Niiranen Pro gradu -tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen

Lisätiedot

RAFAELA -JÄRJESTELMÄN OPCq-MITTARIN KÄYTTÖ JA ARVIOINTI KEHITYSVAMMAHUOLLOSSA

RAFAELA -JÄRJESTELMÄN OPCq-MITTARIN KÄYTTÖ JA ARVIOINTI KEHITYSVAMMAHUOLLOSSA RAFAELA -JÄRJESTELMÄN OPCq-MITTARIN KÄYTTÖ JA ARVIOINTI KEHITYSVAMMAHUOLLOSSA Tuula Sutinen Pro gradu -tutkielma Hoitotiede Hoitotyön johtaminen Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Hoitotieteen

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖN JOHTAMINEN -KOULUTUKSEN ARVIOINTITUTKIMUS

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖN JOHTAMINEN -KOULUTUKSEN ARVIOINTITUTKIMUS NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖN JOHTAMINEN -KOULUTUKSEN ARVIOINTITUTKIMUS Katja Tähkä Pro gradu-tutkielma Hoitotiede Hoitotyön johtaminen Itä-Suomen yliopisto Hoitotieteen laitos Lokakuu 2012 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

Lisätiedot

HOITOTYÖN VETOVOIMAISUUS OSASTONHOITAJAN TYÖN HAASTEENA

HOITOTYÖN VETOVOIMAISUUS OSASTONHOITAJAN TYÖN HAASTEENA HOITOTYÖN VETOVOIMAISUUS OSASTONHOITAJAN TYÖN HAASTEENA Pirjo Orre Pro gradu -tutkielma Kuopion yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Hoitotieteen laitos Hoitotiede: Hoitotyön johtaminen Tammikuu

Lisätiedot

Hoitotyöntekijöiden työnjako ja työn sisältö Helsingin terveyskeskuksen sairaaloiden vuodeosastoilla

Hoitotyöntekijöiden työnjako ja työn sisältö Helsingin terveyskeskuksen sairaaloiden vuodeosastoilla Hoitotyöntekijöiden työnjako ja työn sisältö Helsingin terveyskeskuksen sairaaloiden vuodeosastoilla Merkel Tuija Pro gradu -tutkielma Terveyshallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen

Lisätiedot

HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN KOKEMUKSIA TYÖAIKA-AUTONOMIAN TOTEUTUMISESTA JA MERKITYKSESTÄ TYÖHYVINVOINTIIN JA YHTEISÖLLISYYTEEN

HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN KOKEMUKSIA TYÖAIKA-AUTONOMIAN TOTEUTUMISESTA JA MERKITYKSESTÄ TYÖHYVINVOINTIIN JA YHTEISÖLLISYYTEEN HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN KOKEMUKSIA TYÖAIKA-AUTONOMIAN TOTEUTUMISESTA JA MERKITYKSESTÄ TYÖHYVINVOINTIIN JA YHTEISÖLLISYYTEEN Aila Immonen Pro gradu -tutkielma Hoitotiede Hoitotyön johtaminen Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

Rafaela- hoitoisuusluokitusjärjestelmän käyttöönottosuunnitelma opas -projekti

Rafaela- hoitoisuusluokitusjärjestelmän käyttöönottosuunnitelma opas -projekti HOITOISUUTTA MITTAAMAAN Rafaela- hoitoisuusluokitusjärjestelmän käyttöönottosuunnitelma opas -projekti Tyyne Herukka Aino Komulainen Opinnäytetyö Kevät 2009 Diakonia- ammattikorkeakoulu Pohjoinen, Oulu.

Lisätiedot

TYÖAIKA-AUTONOMIA SAIRAALAHENKILÖSTÖN KOKEMANA

TYÖAIKA-AUTONOMIA SAIRAALAHENKILÖSTÖN KOKEMANA TYÖAIKA-AUTONOMIA SAIRAALAHENKILÖSTÖN KOKEMANA Jaana Hyvönen Pro gradu -tutkielma Terveyshallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Joulukuu 2014 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja Publication Series of the Northern Ostrobothnia Hospital District 3/2008 Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyönä tuotetut potilasohjauksen

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNÄYTETÖIDEN JA TUTKIMUSTIEDON HYÖDYNTÄMINEN HOITOTYÖN KEHITTÄMISESSÄ

AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNÄYTETÖIDEN JA TUTKIMUSTIEDON HYÖDYNTÄMINEN HOITOTYÖN KEHITTÄMISESSÄ AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNÄYTETÖIDEN JA TUTKIMUSTIEDON HYÖDYNTÄMINEN HOITOTYÖN KEHITTÄMISESSÄ Päivi Pohjola Tampereen yliopisto Hoitotieteen laitos Opettajan koulutusohjelma Pro gradu työ Ohjaajat: THT

Lisätiedot

Mitä sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijat odottavat tulevalta työpaikalta?

Mitä sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijat odottavat tulevalta työpaikalta? Rahko Mari & Rantala Reija Mitä sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijat odottavat tulevalta työpaikalta? Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Tammikuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

JOHTAMISOSAAMINEN JULKISESSA JA YKSITYISESSÄ TERVEYDENHUOLLOSSA LÄHIJOHDON KUVAAMANA

JOHTAMISOSAAMINEN JULKISESSA JA YKSITYISESSÄ TERVEYDENHUOLLOSSA LÄHIJOHDON KUVAAMANA JOHTAMISOSAAMINEN JULKISESSA JA YKSITYISESSÄ TERVEYDENHUOLLOSSA LÄHIJOHDON KUVAAMANA Leppänen Anri Pro gradu- tutkielma Terveyshallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Syyskuu

Lisätiedot

TYÖAIKA-AUTONOMIAMALLIN SOVELTAMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO HYKS:N PEIJAKSEN SAIRAALAN KIRURGIAN POLIKLINIKALLA

TYÖAIKA-AUTONOMIAMALLIN SOVELTAMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO HYKS:N PEIJAKSEN SAIRAALAN KIRURGIAN POLIKLINIKALLA TYÖAIKA-AUTONOMIAMALLIN SOVELTAMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO HYKS:N PEIJAKSEN SAIRAALAN KIRURGIAN POLIKLINIKALLA Työaikasuunnittelun mahdollisuudet ja vaikutukset päivätyössä LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali-

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJIEN KUVAUKSIA AMMATTIIN PÄÄTYMISESTÄ, TYÖSSÄ PYSYMISESTÄ JA SIITÄ LÄHTEMISESTÄ

SAIRAANHOITAJIEN KUVAUKSIA AMMATTIIN PÄÄTYMISESTÄ, TYÖSSÄ PYSYMISESTÄ JA SIITÄ LÄHTEMISESTÄ SAIRAANHOITAJIEN KUVAUKSIA AMMATTIIN PÄÄTYMISESTÄ, TYÖSSÄ PYSYMISESTÄ JA SIITÄ LÄHTEMISESTÄ Jaana Heiskanen Pro gradu -tutkielma Hoitotiede Terveystieteiden opettajankoulutus Itä-Suomen yliopisto Hoitotieteen

Lisätiedot

PÄIVYSTÄVÄN SAIRAANHOITAJAN VASTAANOTON TOIMIVUUS

PÄIVYSTÄVÄN SAIRAANHOITAJAN VASTAANOTON TOIMIVUUS PÄIVYSTÄVÄN SAIRAANHOITAJAN VASTAANOTON TOIMIVUUS Muikku Sisko Pro - gradu tutkielma Terveystieteiden laitos Hoitotieteen tieteenala Oulun yliopisto Toukokuu 2015 OULUN YLIOPISTO LKT, Terveystieteiden

Lisätiedot

LÄHIJOHTAJAN TYÖN SISÄLTÖ JA AJANKÄYTTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLOSSA

LÄHIJOHTAJAN TYÖN SISÄLTÖ JA AJANKÄYTTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLOSSA LÄHIJOHTAJAN TYÖN SISÄLTÖ JA AJANKÄYTTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLOSSA Teija Maija Heiskanen Pro gradu -tutkielma Terveyshallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Joulukuu

Lisätiedot

TYÖKYKY JA SIIHEN VAIKUTTAVAT PSYKOSOSIAALISET KUORMITUSTEKIJÄT- KIRJALLISUUSKATSAUS

TYÖKYKY JA SIIHEN VAIKUTTAVAT PSYKOSOSIAALISET KUORMITUSTEKIJÄT- KIRJALLISUUSKATSAUS TYÖKYKY JA SIIHEN VAIKUTTAVAT PSYKOSOSIAALISET KUORMITUSTEKIJÄT- KIRJALLISUUSKATSAUS Nina Rahunen Pro gradu -tutkielma Hoitotiede Hoitotyön johtaminen Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Hoitotieteen

Lisätiedot

HOITOTYÖ JOHTAMISOSAAMI E JA JOHTAMISE OSAAMISVAATIMUKSET TULEVAISUUDESSA JULKISE TERVEYDE HUOLLO TOIMI TAYMPÄRISTÖISSÄ

HOITOTYÖ JOHTAMISOSAAMI E JA JOHTAMISE OSAAMISVAATIMUKSET TULEVAISUUDESSA JULKISE TERVEYDE HUOLLO TOIMI TAYMPÄRISTÖISSÄ HOITOTYÖ JTAMISOSAAMI E JA JTAMISE OSAAMISVAATIMUKSET TULEVAISUUDESSA JULKISE TERVEYDE HUOLLO TOIMI TAYMPÄRISTÖISSÄ Tampereen yliopisto Hoitotieteen laitos Pro gradu -tutkielma Kevät 2007 Asta Saario TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Optimaalinen hoitotyöntekijämääritys Salon aluesairaalan päivystyksessä.

Optimaalinen hoitotyöntekijämääritys Salon aluesairaalan päivystyksessä. Optimaalinen hoitotyöntekijämääritys Salon aluesairaalan päivystyksessä. Keinoja päivystyspotilaiden määrän vähentämiseen ja hoitotyöntekijän työn kuormittavuuden keventämiseen. Selvitystyö. Minna Santikko

Lisätiedot

LASTEN HOIDON TARPEEN ARVIOINTI PÄIVYSTYSPOLIKLINIKALLA SAIRAANHOITAJIEN KOKEMANA

LASTEN HOIDON TARPEEN ARVIOINTI PÄIVYSTYSPOLIKLINIKALLA SAIRAANHOITAJIEN KOKEMANA LASTEN HOIDON TARPEEN ARVIOINTI PÄIVYSTYSPOLIKLINIKALLA SAIRAANHOITAJIEN KOKEMANA Katja Janhunen Pro gradu-tutkielma Hoitotiede Terveystieteiden opettajankoulutus Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden

Lisätiedot

Opinnäytetyö KIRJALLISEN ELI HILJAISEN RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN SALON TERVEYSKESKUSSAIRAALA OSASTO 3:LLA. Heli Asklöf

Opinnäytetyö KIRJALLISEN ELI HILJAISEN RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN SALON TERVEYSKESKUSSAIRAALA OSASTO 3:LLA. Heli Asklöf Opinnäytetyö KIRJALLISEN ELI HILJAISEN RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN SALON TERVEYSKESKUSSAIRAALA OSASTO 3:LLA Heli Asklöf Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Hoitotyön koulutusohjelma 2010 1 OPINNÄYTETYÖ (AMK)

Lisätiedot

HOITAJIEN KOKEMUKSIA YKSILÖVASTUISEN HOITOTYÖN TOTEUTUMISESTA HERTTONIEMEN SAIRAALAN VUODEOSASTOLLA

HOITAJIEN KOKEMUKSIA YKSILÖVASTUISEN HOITOTYÖN TOTEUTUMISESTA HERTTONIEMEN SAIRAALAN VUODEOSASTOLLA HOITAJIEN KOKEMUKSIA YKSILÖVASTUISEN HOITOTYÖN TOTEUTUMISESTA HERTTONIEMEN SAIRAALAN VUODEOSASTOLLA Katja Ranne & Tiina Sainio Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsingin

Lisätiedot

SISÄISET AUDITOINNIT POTILASTURVALLISUUDEN KEHITTÄMISESSÄ

SISÄISET AUDITOINNIT POTILASTURVALLISUUDEN KEHITTÄMISESSÄ SISÄISET AUDITOINNIT POTILASTURVALLISUUDEN KEHITTÄMISESSÄ Mäkijärvi Erja Pro gradu -tutkielma Terveystieteiden laitos Terveyshallintotiede Oulun yliopisto Toukokuu 2013 OULUN YLIOPISTO LTK, Terveystieteiden

Lisätiedot

OSASTONHOITAJIEN JA APULAISOSASTONHOITAJIEN KUVAUKSIA APULAISOSASTONHOITAJAN TYÖSTÄ

OSASTONHOITAJIEN JA APULAISOSASTONHOITAJIEN KUVAUKSIA APULAISOSASTONHOITAJAN TYÖSTÄ OSASTONHOITAJIEN JA APULAISOSASTONHOITAJIEN KUVAUKSIA APULAISOSASTONHOITAJAN TYÖSTÄ Nurminoro Seija Pro gradu -tutkielma Hoitotiede Hoitotyön johtaminen Itä-Suomen yliopisto Hoitotieteen laitos Toukokuu

Lisätiedot

HOITOTYÖN JOHTAJIEN TYÖHYVINVOINTIA TUKEVAT TEKIJÄT

HOITOTYÖN JOHTAJIEN TYÖHYVINVOINTIA TUKEVAT TEKIJÄT HOITOTYÖN JOHTAJIEN TYÖHYVINVOINTIA TUKEVAT TEKIJÄT Eva Tilander Terveyskasvatuksen pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden laitos Syksy 2010 TIIVISTELMÄ Hoitotyön johtajien työhyvinvointia

Lisätiedot

TIETOHALLINTOJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ TEHTÄVISTÄÄN JA OMASTA ROOLISTAAN TIETOHALLINNOSSA TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOISSA

TIETOHALLINTOJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ TEHTÄVISTÄÄN JA OMASTA ROOLISTAAN TIETOHALLINNOSSA TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOISSA TIETOHALLINTOJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ TEHTÄVISTÄÄN JA OMASTA ROOLISTAAN TIETOHALLINNOSSA TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOISSA Ritva Reponen Pro gradu-tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Itä-Suomen

Lisätiedot

YKSILÖVASTUISEN HOITOTYÖN TOTEUTUMINEN OMAHOITAJIEN ARVIOIMANA

YKSILÖVASTUISEN HOITOTYÖN TOTEUTUMINEN OMAHOITAJIEN ARVIOIMANA YKSILÖVASTUISEN HOITOTYÖN TOTEUTUMINEN OMAHOITAJIEN ARVIOIMANA Tampereen yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hoitotieteen laitos Pro gradu tutkielma Marjo Hjerppe TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Lääketieteellinen

Lisätiedot

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 3/08

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 3/08 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 3/08 syyskuu september Sisältö Sairaalaviesti 3/2008 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot