Työelämästä... Tutkimusta yksityisen sektorin toimihenkilöistä (Ammattiliitto Pro)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työelämästä... Tutkimusta yksityisen sektorin toimihenkilöistä (Ammattiliitto Pro)"

Transkriptio

1 yöelämästä... utkimusta yksityisen sektorin toimihenkilöistä (mmattiliitto ro) etri almu mmattiliitto ro p sitys xx.yy.zz 0. huhtikuuta 0

2 isällys ansi isällys utkimus rossa utkimuskysymykset eoreettisempia lähtökohtia yvinvointi yön arvoteoriaa oimintasysteemit, joukot ja johtaminen ikeudenmukaisuus vs. tehokkuus 6 erustilastoja äsenten arvot, ideaalit, asenteet ja tulevaisuuden näkymät austoja yöpaikan järjestelmät yöpaikkojen panokset, prosessit ja tulokset yöajat yön totetunut luonne okemukset työpaikan (sosiaalisista) prosesseista saamisen kehittäminen ja vaikuttaminen

3 isällys ekrytointiprosessit ohtaminen uloksellisuus yvinvointi yvinvoinnin laaja kuva ekalaisia tilastoja ilastoja sopimusalan ja aseman luokissa opimusalatarkasteluja hienojakoisimmalla tasolla 7 yvinvoinnin tilastollinen mallintaminen erusregressiomallit olku- tai verkostomallit imulaatiot Yritystason analyysit 8 ohtopäätökset 9 inkit tilastoihin ym.

4 utkimus rossa mmattiliitto ro on (00 000) yksityisellä sektorilla työskentelevän toimihenkilön ammattiliitto (,, kava). utkimustoiminnan tehtävänä on tukea liiton jäsenten edunvalvontaa (tes, vaikuttaminen). iiton tutkimusyksikkö vastaa tutkimusjärjestelmästä, jossa tiedontuotanto tapahtuu. Yleisesti tutkimus kohdistuu jäsenten henkiseen, fyysiseen, sosiaaliseen, taloudelliseen,... hyvinvointiin. ineistoja: kyselyaineistot (työmarkkinatutkimukset (+, vuosittain, 000), arvo- ja asennetutkimus (0, = 700 ) rekisteriaineistot (jäsenrekisteri, työttömyyskassa) tietokannat liiton prosesseista ulkoiset tietolähteet... rilaisia mittareita on todella paljon. utkimusprosessit (tiedon keruu, esikäsittely, yhdistäminen, tilastointi, mallintaminen) on pitkälti automatisoitua. utkimusaineistoa liiton julkisilla sivuilla.

5 iedolla palvelu ähtökohtaisesti tavoitteena on tuottaa jäsenten toimintaympäristöä kuvaavaa, selittävää ja ennustavaa tietoa. iedon käyttäjiä ovat mm. media, toimittajat, yksittäiset tutkijat ym. (julkisesti avoin data) työnantajapuoli (toivottavasti yhä enenevässä määrin!), poliitikot, virkamiehet,... jäsenet (esim. palkkauskysymykset) hanke-, yhteistyö- ja muut työryhmät (esim. liiton tasa-arvotyö, koulutusmateriaalit, muut enemmän tai vähemmän yleiset jäsenten hyvinvointia edistävät prosessit) sopimusalat ja neuvottelukunnat (alan erityiskysymykset) työpaikkataso (suurimmat yritykset)

6 oimintatapa... yrkimys on siihen, että tiedon käyttäjillä olisi tasapuolinen tieto käytettävissä oman alansa tai alueensa tietotarpeisiin. avoite on, että tutkimustieto on tavalla tai toisella sisällytetty luonnolliseksi osaksi muuta palvelua (tai sen suunnittelua). toimistossa mahdollisimman paljon itsepalvelua, joka kuitenkin tapahtuu vuorovaikutteisessa ympäristössä (tutkimuskanava keskusteluympäristöineen) - sähköpostiliikenne minimoidaan! jäsenille, medialle,... julkista dataa tarjotaan netti- ja jäsensivuilla työpaikoille tieto kulkeutuu edunvalvontaorganisaation, seminaarien, tutkimustilaisuuksien, liiton tiedotteiden ym. kautta tutkimusyksikkö koordinoi informaatiota, niin että tieto on järjestetty toimivasti ja yksinkertaisesti (ei päällekkäisyyksiä, selkeät ja dokumentoidut prosessit, aineistot helposti jatkojalostettavissa ja yhdistettävissä toisiinsa)

7 yömarkkinatutkimus -jäsenkyselyt - ("yö & nsiot", 008-): työsuhde, työajat, työnkuva (ml. työaikakäyttäytyminen), ansiot, työmarkkinatyytyväisyys, -odotukset ja -toiveet vuosittain joulu-tammi) - ("yöympäristö & yvinvointi", 009-): työympäristön riskitekijät, järjestelmät (osaaminen, työajat, palkkaus, kannustimet, edut,...) m työolosuhteet (työnkohde, sos, henk, fys) ja yl. työn ja vapaa-ajan yhdistävä hyvinvointi (terveys, jaksaminen), vuosittain huhtikuu. - ("jäsenten asenteet, arvot, halut ja odotukset", 0, toistetaan n. joka kolmas-neljäs vuosi): työhön ja muuhun elämään liittyviä kysymyksiä, verojen käyttöä, luottamusta eri päätöksentekijöihin, tulevaisuuden uhkia, suhde talousjärjestelmään,..

8 utkimuskysymykset illä tavoin työntekijöiden (hyvä, huono) johtaminen vaikuttaa työntekoon, työn tuloksiin ja ihmisten kokemaan hyvinvointiin? iksi? ikeudenmukaisuuden merkitys? työntekijöiden demografiset ominaisuudet, yleinen arvopohja, työtehtävät, muu työympäristö,..., johon johtamista kohdistetaan (tärkeä ymmärtää) johtamisen vaikutus työympäristöön (ihmiset, järjestelmät,...) työympäristön vaikutus työn tuloksiin ja hyvinvointiin yöyhteisön tila ja johtamisen taso viime aikoina? uloksellisuus (organisaation tuottaman työn käyttöarvo)? yöympäristön käsittäminen, määrittelyt hyvälle johtamiselle,... sioiden mittaaminen ja mallintaminen tilastollisin välinein?

9 äsitteitä, malleja, ideoita, kysymyksiä,...

10 yvinvoinnin järjestelmä lottuvuudet: ekologinen, taloudellinen, fyysinen, sosiaalinen ja henkinen (käsitteellisiä päällekkäisyyksiä) ika opperin kolme maailmaa: fysikaalinen, mielentilojen ja tiedon asot: työntekijä: työllistyminen, työn sisältö, sosiaaliset suhteet, vaikutusmahdollisuudet, työaikajärjestelyt, palkkaus, osaamisen kehttäminen,..., vapaa-ajan määrä ja laatu työpaikka: tuotteiden ja palvelujen käyttöarvo (vaihtoarvo), lv, voitot omistajille, yhteiskunta:? globaali:? osmos:?

11 rilaisia optimointiongelmia Yksilöt: terveys, osallistuminen yht.k. arvoa tuottavaan toimintaan, elintaso ja -ympäristö, sos. suhteet, henkinen "kehitys",... osiaaliset ryhmät (perhe,...): Yritykset: voitto = Π = p f(x) (x), tuottavuus&tehokkuus uut kuin voittoa tavoittelevat yhteisöt Yhteiskunta, talousjärjestelmä: (kulutus, investoinnit, julkinen kul, nettovienti): Y = + + +(X ) julkisen talouden toiminta työmarkkinat, rahoitusmarkkinat (näiden tehokkuus) sosiaalinen oikeudenmukaisuus, kansanterveys Yhteiskuntien välinen ja muodostama taso: kologinen systeemi: (luonnon ja ympäristön tasapaino, energia, ur) ärjestelmät taustalla (esim. rah., pol., lainsääd,...), arvot?

12 yvinvoinnin järjestelmä hmis(t)en hyvinvointifunktio f(): y = g(ekol) f (ekol, tal, fys, sos, henk), jossa g(ekol) [0,]. un g(ekol) 0 (luonto lähenee "kuolemaa"), niin y 0 (ihmisen hyvinvoinnin arvo romahtaa, vaikka muut tekijät olisivat hyvällä tasolla). oniulotteinen, objektiivisia ja subjektiivisia mittareita allinnetaan tai simuloidaan eri osien välisiä suhteita (esim. miten taloudellinen toiminta vaikuttaa luonnon tasapainoon ja nämä esim. ihmisten terveyteen jne.). yvinvoinnin lyhyt, keskipitkä ja pitkä aikaväli dotusten vaikutus hyvinvointikokemuksiin? rvot läsnä kaikkialla

13 yvinvoinnin dynamiikkaa (toiminta+energia - yksilön näkökulma) (+) ulot e uu ympäristö (+) yö yöympäristö rg. rakenne (koko, päätöksenteko) ärjestelmät, säännöt (työaika, palkkaus,tes,...) ulttuuri (tavat, arvot,...) ohtaminen (työnjako, organisointi, ennakointi,..) yöyhteisö (myös asiakkaat) ineet, yövälineet, työtilat, luonto,... yöprosessit, tuotokset, asema, osaaminen,... jne. mm. vastuiden ja velvoitteiden suorittaminen, puhdas vapaa toiminta,... (+) oiminta (-) (-) (+) henkisfyysiset resurssit nergia (+) epo

14 yön arvoteoriaa yön arvolajit (. panos/energia -. käyttö -. vaihto) nergia-arvo tarkoittaa toimintaan käytettyjä resursseja (toiminnan kesto, intensiteetti, monimutkaisuus,...), prosessissa käytetyt aineet,.. äyttöarvo on työn tuotoksen käyttäjälle koituva arvo (yl. subj.) Vaihtoarvo on (rahallinen) arvo, jonka tuotoksen tekijä saa tehdystä työstä/tuotoksesta ohtaako vaihtoarvo energia- ja/tai käyttöarvon? iksi? umpaan arvolajeista ja vaihtoarvon pitäisi perustua työntekijän kannalta (vrt. työpaikka omistaa tt:n luovuttaman työvoiman)? ehokkuusnäkökulma: anosarvo = käyttöarvo + jätearvo (osa panoksista muuttuu käyttöarvoksi, osa jätteeksi). ikeudenmukaisuusnäkökulma: (mahdollisuudet yhtäläisiin toimintaolosuhteisiin, samanarvoisesta työstä sama palkka)

15 oimintasysteemit, joukot ja johtaminen iten eri toimintasysteemit kytkeytyvät toisiinsa organisaation päämäärän toteuttamiseksi? ohtamisen rooli? illä tavoin joukot muodostuvat? ntä johtaminen niissä? ikeudenmukaisuus vs. tehokkuus?

16 ikeudenmukaisuus vs. tehokkuus... on klassinen ongelma (yhteisöjen, yhteiskunnan ja yhteiskuntien tasolla). tulossa...

17

18

19

20

21 Yksilön 67 tekemät suhteet muihin köyk Öks Öikl ökön kök söku khö kdök ekö iktös keök eö ns Öä Yksilöt,,,... (suhteen kohteena) ihmisen yhteisö Yksilöt,,,... (suhteen tekijänä) (0

22 erustilastoja

23 äsenten arvot, ideaalit, asenteet ja tulevaisuuden näkymät (likkaamalla kohdan perässä numeroa pääset ao. kohtaan) asenteet ja arvot (työ)elämää ja yhteiskuntaa kohtaan () ajankäyttöihanteita () oikeudenmukainen palkkaus () verojen käyttö () kunta-aiheet () usko yhteiskunnallisiin toimijoihin ja instituutioihin () tulevaisuuden uhkatekijät () ihmistyön muutokset tulevaisuudessa ()

24 keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) ktiivisuuden mittareita eskiarvo /prosenttidiagrammi yytyväisyys liiton toimintaan ( ) y aktiivisuus ( ) iittoon kuulumattomat ovat vapaamatkustajia mmattiyhdistysten tulee ajaa myös vähemmistöjen etuja y liikkeen tulee neuvotella työehtoni Valmius voimallisiin mielenilmauksiin muissa asioissa Valmius voimallisiin työtaistelutoimiin aluaa vaikuttaa yhteiskuntaan ja työelämään Yhteiskunnalliset asiat liian monimutkaisia i sanottavaa yhteiskunnallista asioista Yhteiskunnan+työelämän aktiivinen seuraaminen = % 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% otuusaste ohdejoukko : ohteen osa aineisto: o i rajausta muuttujat: ^(V[ 6] YV YY)$ utkimus: tmt / 0 0 0

25 keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) uonteenpiirteet ja arvomittareita eskiarvo /prosenttidiagrammi referoi huvittelua työn sijaan (arvo) Vaihtelunhalu (luonne) ntuitiivisuus (luonne) Vallanhalu (luonne) ääntökuuliaisuus (luonne) opeutumiskyky muutoksiin (luonne) ilpailuhaluisuus (luonne) uiden näkemysten suvaitseminen (arvot) iippumattomuus ja omista asioista päättäminen (luonne) urvallisuushakuisuus (luonne) esurssien siirt. hyväosaisilta heikomm. lähtökohdista oleville (halu) aipumus luovuuteen ja uuden synnyttämiseen (halu) = % 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% otuusaste ohdejoukko : ohteen osa aineisto: o i rajausta muuttujat: ^(V[0 ][0 9])$ utkimus: tmt / 0 0 0

26 uhtautuminen elämään ja arvomittareita eskiarvo /prosenttidiagrammi keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) yväksyy oman eduntavoittelun luonn. osana eloonjämiskamppailua yväksyy sodan rauhan edistämiseksi yön välttely on vääryys muita kohtaan Vain tiede ja järki antaa totuudellisen vastauksen elämänkysymyksiin oraalisesti tai eettisesti väärin on kuin rikos aapallosta tulee ottaa kaikki hyöty tässä ja nyt yväksyy hyvä veli verkostot Vastuu on ensisijaisesti yksilöllä skonto antaa elämälle korvaamatonta voimaa ikoksista ankarammat rangaistukset (arvo) = % 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% otuusaste ohdejoukko : ohteen osa aineisto: o i rajausta muuttujat: ^([0 ][0 9])$ utkimus: tmt / 0 0 0

27 keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) alukkuuksien arvomittareita eskiarvo /prosenttidiagrammi alukkuus irtautua työelämästä muiden tärkeiden asioiden vuoksi alukkuus yrittäjyyteen Ylellinen elämä tuottaa paljon nautintoa i sitoutua yhteen työnantajaan (halu) ma elämä uhrattava vanhemmuudelle ownshifting (halukkuus) yö ei saa kärsiä perheasioiden ja ystävyyssuhteiden vuoksi Vapaaehtoistyö (halukkuus) yöttömyys vaihtoehto huonolle työlle (arvo) Ylisosiaalisuuden arvostaminen alukkuus elää maaseudulla yksinkertaisesti piskeluhalukkuus = % 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% otuusaste ohdejoukko : ohteen osa aineisto: o i rajausta muuttujat: ^(V[0 ][0 9])$ utkimus: tmt / 0 0 0

28 keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) senteita yhteiskuntaa kohtaan eskiarvo /prosenttidiagrammi yväksyy jaon miesten ja naisten rooleihin yväksyy tuloerojen kasvun tuloksellisuuden takia yväksyy mahdollisimman puhtaan kapitalismin uomen rajat mahdollisimman avoimet kaupankäynnille ja työvoiman liikkumiselle ainontaa ja markkinointia vähennettävä merkittävästi ulkista omistusta lisättävä alkankorotukset aloittain samansuuruisia armaa talous hyväksyttävää alouden ja rahan valtaa vähennettävä Valtionvelan maksua voidaan siirtää tuleville sukupolville Vain talouskasvu takaa hyvinvoinnin jatkumisen = % 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% otuusaste ohdejoukko : ohteen osa aineisto: o i rajausta muuttujat: ^(([0][0 9] [][]))$ utkimus: tmt / 0 0 0

29 keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) senteita yhteiskuntaa kohtaan eskiarvo /prosenttidiagrammi iittoon kuulumattomat ovat vapaamatkustajia Ydinvoiman oltava yhtenä energiamuotona yönantajan huolehdittava koulutusmenoista oulutusta kohdennetta enemmän peruskoulutukseen uomen autettava omasta syystä pulassa olevia maita otimaisia tuotteita tulee suosia mmattiyhdistysten tulee ajaa myös vähemmistöjen etuja Yritysten luotava puskureita hyvinä aikoina y liikkeen tulee neuvotella työehtoni Verot mittaa täysin ihmisen arvoa yhteiskunnalle i hyväksy. että alueita ylikansoitetaan tse aiheutetut sairaudet tulee kustantaa itse iel. pitkä työura ja korkeampi eläke kuin lyhyt työura mutta pidempi eläkeaaika yväksyy. että maahanmuuttajat tekevät suomalaisille kelpaamattomat työt = % 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% otuusaste ohdejoukko : ohteen osa aineisto: o i rajausta muuttujat: ^(([][ 9] [][0 9]))$ utkimus: tmt / 0 0 0

30 keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) iittoon kuulumattomat ovat vapaamatkustajia Ydinvoiman oltava yhtenä energiamuotona yönantajan huolehdittava koulutusmenoista oulutusta kohdennetta enemmän peruskoulutukseen uomen autettava omasta syystä pulassa olevia maita otimaisia tuotteita tulee suosia mmattiyhdistysten tulee ajaa myös vähemmistöjen etuja Yritysten luotava puskureita hyvinä aikoina y liikkeen tulee neuvotella työehtoni Verot mittaa täysin ihmisen arvoa yhteiskunnalle i hyväksy. että alueita ylikansoitetaan tse aiheutetut sairaudet tulee kustantaa itse iel. pitkä työura ja korkeampi eläke kuin lyhyt työura mutta pidempi eläkeaaika yväksyy. että maahanmuuttajat tekevät suomalaisille kelpaamattomat työt yväksyy jaon miesten ja naisten rooleihin yväksyy tuloerojen kasvun tuloksellisuuden takia yväksyy vapaan muuton uomeen yväksyy mahdollisimman puhtaan kapitalismin uomen rajat mahdollisimman avoimet kaupankäynnille ja työvoiman liikkumiselle ainontaa ja markkinointia vähennettävä merkittävästi ulkista omistusta lisättävä alkankorotukset aloittain samansuuruisia armaa talous hyväksyttävää alouden ja rahan valtaa vähennettävä Valtionvelan maksua voidaan siirtää tuleville sukupolville Vain talouskasvu takaa hyvinvoinnin jatkumisen alukkuus irtautua työelämästä muiden tärkeiden asioiden vuoksi alukkuus yrittäjyyteen Ylellinen elämä tuottaa paljon nautintoa i sitoutua yhteen työnantajaan (halu) ma elämä uhrattava vanhemmuudelle ownshifting (halukkuus) yö ei saa kärsiä perheasioiden ja ystävyyssuhteiden vuoksi Vapaaehtoistyö (halukkuus) yöttömyys vaihtoehto huonolle työlle (arvo) Ylisosiaalisuuden arvostaminen alukkuus elää maaseudulla yksinkertaisesti piskeluhalukkuus yväksyy oman eduntavoittelun luonn. osana eloonjämiskamppailua yväksyy sodan rauhan edistämiseksi yön välttely on vääryys muita kohtaan Vain tiede ja järki antaa totuudellisen vastauksen elämänkysymyksiin oraalisesti tai eettisesti väärin on kuin rikos aapallosta tulee ottaa kaikki hyöty tässä ja nyt yväksyy hyvä veli verkostot Vastuu on ensisijaisesti yksilöllä skonto antaa elämälle korvaamatonta voimaa ikoksista ankarammat rangaistukset (arvo) referoi huvittelua työn sijaan (arvo) Vaihtelunhalu (luonne) ntuitiivisuus (luonne) Vallanhalu (luonne) ääntökuuliaisuus (luonne) opeutumiskyky muutoksiin (luonne) ilpailuhaluisuus (luonne) uiden näkemysten suvaitseminen (arvot) iippumattomuus ja omista asioista päättäminen (luonne) urvallisuushakuisuus (luonne) esurssien siirt. hyväosaisilta heikomm. lähtökohdista oleville (halu) aipumus luovuuteen ja uuden synnyttämiseen (halu) rvoihin liittyviä väitteitä eskiarvo /prosenttidiagrammi = % 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% otuusaste ohdejoukko : ohteen osa aineisto: o i rajausta muuttujat: ^(V[0 ][0 9] [0 ][0 9] V[0 ][0 9] [0 ][0 9])$ utkimus: tmt / 0 0 0

31 - hanteellinen työviikon pituus h/vko rvo = n 6 eskiarvo 0% = edian 0 % piste 90 % piste % piste 7 % piste utkimusvuosi (lask.keskipiste) ohderyhmä: : sa aineisto: i rajausta ( ) tmt 08,09,0,, VV Z:\\\\\\\\grp_minstat 00_tmt.txt

32 hanteellinen viikkotyöaika iän mukaan

33 - Vapaata palkankorotuksen sijasta {=yllä, 0=i} rvo = n eskiarvo 0% = edian 0 % piste 90 % piste % piste 7 % piste utkimusvuosi (lask.keskipiste) ohderyhmä: : sa aineisto: i rajausta ( ) tmt 08,09,0,, _V Z:\\\\\\\\grp_minstat 00_tmt.txt

34 nemmistö ottaisia vapaata iästä riippumatta aiset hieman enemmän vapaita... Vapaita palkankorotuksen sijasta, vaihtelu iän ja sukupuolen mukaan ukupuoli (): = ies (07) = ainen (97) käluokka 0 9 = Vapaiden ottamistodennäköisyys % nnusteet regressiomalleista _vap_rahaa _V Vapaata palkankorotuksen sijasta {=yllä, 0=i} uuttujat:(ntercept),karyhmavb,yossaolo_osuus_v,y X=x :yossaolo_osuus_v=,y=7. Z:\\\\\\ukup\\regest_0 V_ukup_tmt.txt

35 - hanteellinen oma eläkeikä v = n eskiarvo 0% = edian 0 % piste 90 % piste % piste 7 % piste käpiste tutkimushetkellä v ohdejoukko : ohteen osa aineisto: i rajausta xy plot: by utkimus: tmt / Z://///\\\grp_minstat 00_tmt.txt

36 - odellinen oma eläkeikä v = n 6 6 eskiarvo 0% = edian 0 % piste 90 % piste % piste 7 % piste käpiste tutkimushetkellä v ohdejoukko : ohteen osa aineisto: i rajausta xy plot: by utkimus: tmt / Z://///\\\grp_minstat 00_tmt.txt

37 - odellisen ja ihanteellisen oman eläkeiän erotus v = n.8.6 eskiarvo 0% = edian 0 % piste 90 % piste % piste 7 % piste käpiste tutkimushetkellä v ohdejoukko : ohteen osa aineisto: i rajausta xy plot: by utkimus: tmt / Z://///\\\grp_minstat 00_tmt.txt

38 9 - ikä olisi oikea palkka hyvin tehdystä työstä seuraavissa tehtävissä tai tilanteissa? eskiarvo /prosenttidiagrammi keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) 7 Ylimmän johdon oikea palkka (trimmattu) Virkamiehen oikea palkka (trimmattu) 699 ansanedustajan oikea palkka (trimmattu) 6 Yrittäjän oikea palkka (trimmattu) man ammatin oikea palkka (trimmattu) = läkeläisen oikea korvaus (trimmattu) 68 yöttömän oikea korvaus (trimmattu) ngelmien poistamisaste ohdejoukko : ohteen osa aineisto: o i rajausta muuttujat: ^([ 7])$ utkimus: tmt / 0 0 0

39 0 - iettyjen tehtävien oikeudenmukainen palkka erotus omaan oik.muk. palkkaan (nollaviiva) (hyvin tehdystä työstä) eskiarvo /prosenttidiagrammi keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) 6 Ylimmän johdon oikea palkka oma oik. palk. 60 Virkamiehen oikea palkka oma oik. palk. 607 ansanedustajan oikea palkka oma oik. palk. 67 Yrittäjän oikea palkka oma oik. palk. = 6 läkeläisen oikea korvaus oma oik. palk. 6 yöttömän oikea korvaus oma oik. palk ma uroa / kk ohdejoukko : ohteen osa aineisto: o i rajausta muuttujat: ^([ 6])$ utkimus: tmt / 0 0 0

40 Verojen käyttökohteiden muuttaminen asteikko: =vähentää paljon,..., =lisätä paljon eskiarvo /prosenttidiagrammi keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) Verojen käyttö sosiaaliturvaan Verojen käyttö sisäiseen turvallisuuteen Verojen käyttö koulutukseen Verojen käyttö työllisyyteen Verojen käyttö ympäristönsuojeluun Verojen käyttö kuntatalouteen Verojen käyttö infrastruktuuriin Verojen käyttö elinkeinotukiin Verojen käyttö ulkoiseen turvallisuuteen Verojen käyttö kulttuuriin ja urheiluun Verojen käyttö kehitysapuu = suunta (aste) ohdejoukko : ohteen osa aineisto: o i rajausta muuttujat: ^(VY[0][0 9])$ utkimus: tmt / 0 0 0

41 - Verotuksen muuttaminen asteikko: =vähentää voimakkaasti,..., =lisätä voimakkaasti eskiarvo /prosenttidiagrammi keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) 9 lkoholivero ääomaverotus maisuusvero 70 6 Yritysvero 706 nergiavero lv verotus = nsioverotuksen muuttaminen 700 erintövero 7088 olttoainevero suunta (aste) ohdejoukko : ohteen osa aineisto: o i rajausta muuttujat: ^(V[0][0 9])$ utkimus: tmt / 0 0 0

42 keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) suinkuntani tulisi liittää yhteen naapurikunnan tai kuntien yväksyn valtiovall pakkotoimenp kuntaliit aikaansaam, vaikka ne kohdistuisivat kotikunt eruspalv tulisi järjestää maakunnalli kuntien yhteistyöllä yksitt kunnat hoit sijaan ulk hankinn ja rakentam pitäisi suosia paikall yrityksiä kunnan oman tuotann sijaan aluan maksaa korkeampaa kunnallisveroa, jos se takaa paremmat kuntapalvelut os kunnallisen palvelun laatu on hyvä, minulle ei ole väliä, kuka sen tuottaa Vaikutt.kan tehokk. kuntalaisen kann: unta aloitteiden tekeminen Vaikutt.kan tehokk. kuntalaisen kann: Yhdistystoiminnan kautta vaikuttaminen Vaikutt.kan tehokk. kuntalaisen kann: ansanäänestyksen toimeenpano Vaikutt.kan tehokk. kuntalaisen kann: uorat yhteydenotot kunnan luottamusmiehiin Vaikutt.kan tehokk. kuntalaisen kann: uorat yhteydenotot kunnan virkamiehiin Vaikutt.kan tehokk. kuntalaisen kann: Äänestäminen kunnallisvaaleissa untaverojen kohd: Yritystoiminnan edistäminen untaverojen kohd: aahanmuuttajien kotouttaminen untaverojen kohd: unnan työntekijöiden palkat untaverojen kohd: aavoitus ja pientalotontit untaverojen kohd: unnallishallinto untaverojen kohd: yöttömien työllistäminen untaverojen kohd: ikuisten ammatiliinen koulutus untaverojen kohd: uorten ammatillinen koulutus untaverojen kohd: Ympäristön siisteys ja turvallisuus untaverojen kohd: airaankuljetus ja pelastustoim untaverojen kohd: oimeentulotuki ja sosiaalityö untaverojen kohd: atujen hoito ja jätehuolto untaverojen kohd: ulkinen liikenne untaverojen kohd: irjastot ja kansalaisopistot untaverojen kohd: iikuntapaikat untaverojen kohd: eruskoulu ja lukio untaverojen kohd: evyenliikenteen väylät untaverojen kohd: asten päivähoito untaverojen kohd: erveyskeskus ja lääkäripalv untakysymykset kaikki eskiarvo /prosenttidiagrammi untaverojen kohd: Vanhusten kotihoito ja ruokapalv = % 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% ste ohdejoukko : ohteen osa aineisto: o i rajausta muuttujat: ^((V VVY )[0 9]).* utkimus: tmt / 0 0 0

43 oimijoiden ongelmaratkaisukyky lähitulevaisuudessa asteikko: =lisää paljon ongelmia,..., =poistaa paljon ongelmia eskiarvo /prosenttidiagrammi keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) ngelmien ratkaisu ay liike ngelmien ratkaisu poliisi ngelmien ratkaisu tutkimuslaitokset ngelmien ratkaisu vapaaehtoisjarjestot ngelmien ratkaisu kirkko ngelmien ratkaisu yritykset ngelmien ratkaisu julkinen hallinto ngelmien ratkaisu rahoituslaitokset ngelmien ratkaisu media ngelmien ratkaisu kv järjestöt ngelmien ratkaisu poliitikot ngelmien ratkaisu ja euro = ngelmien poistamisaste ohdejoukko : ohteen osa aineisto: o i rajausta muuttujat: ^([0][0 9])$ utkimus: tmt / 0 0 0

44 keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) hat 0 vuoden päästä mittareita eskiarvo /prosenttidiagrammi hka 0 v: uomal. työn ja työpaikkojen siirtym. ulkom. hka 0 v: uomal. yritysten siirtym. ulkom. omistukseen hka 0 v: itkäaikaistyöttömyys ja syrjäytyminen hka 0 v: Väestön ikääntyminen hka 0 v: uloerojen kasvu hka 0 v: uuryritysten monopolivalta hka 0 v: ulkisten palveluiden rapautuminen hka 0 v: ikollisuus, terrorismi ja vandalismi hka 0 v: lämänrytmin nopeutuminen ja aikapula hka 0 v: Yht.kunnan eriarvoistuminen ja yhteisöllis heikkenem hka 0 v: armaa talous ja pimeä työ hka 0 v: ansanterveys ja epäterveelliset elämäntavat hka 0 v: Ympäristön saastuminen ja ilmastonmuutos hka 0 v: yöehtojen ja työelämän huonontuminen hka 0 v: lueiden eriytyminen ja slummiutuminen hka 0 v: Yksityis. suojan ja kulutt. oikeuksien heikkeneminen hka 0 v: aahanmuutto ja ulkomainen työvoima hka 0 v: lämän lääketieteellistyminen ja lääketiet vallan kasvu hka 0 v: hmiskauppa ja prostituutio hka 0 v: eknologioiden nopea kehitys ja automatisaatio = % 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% han aste ohdejoukko : ohteen osa aineisto: o i rajausta muuttujat: ^([0 ][0 9])$ utkimus: tmt / 0 0 0

45 - oimihenkilötehtävien välttyminen teknologialla korvaamiselta tiettyyn aikaan t nykyhetkestä taustamuuttuja: oimisema suus töistä jäljelllä (ihmisen tekemänä) % töistä jäljellä ssistent simies uu toimihlo Vuosia t nykyhetkestä eteenpäin tmt data oimisema 008,009,00,0, rvioi, kuinka pian ihmisen toimintaa jäljittelevät keinoälyyn/ mieleen liittyvät teknologiat (koneet, robotiikka, kybernetiikka jne.)

46 karyhmavb n = 7 ( ) ainen (%) ies (7%) % 6.9 % % %. %. %. %. % % 0.9 %. % % n 9. % % 9. % 6.6 % %. %.9 %.7 %. %.9 %.8 % % 0 ohderyhmä: : sa aineisto: i rajausta tmt 08,09,0,, karyhmavb eq = yhtä kuin, neq = eri kuin

47 n = 677 ( ) % 6.7 % 0 (9%) 0 (9%) 00 (9%) 009 (9%) 008 (%) % n % 000usimaa telä arjala telä ohjanmaa telä avo ainuu anta äme eski ohjanmaa eski uomi ymenlaakso appi irkanmaa ohjanmaa ohjois arjala ohjois ohjanmaa ohjois avo äijät äme atakunta Varsinais uomi xuu 6. % 0. % 9.9 % 9.8 % 0. % % 7. % 9.9 % 6. % 6.6 % 6.8 % 6. % 9. % 7. % 0. % 6. % 0.8 % 7. %.8 % 6 %. %. % % 9. %. % 7. %. %.9 %.9 %. %. %. %.9 %.6 % 7. %. % %.8 % 0. %. %. %. %.8 %.9 %.7 %.7 % %.9 %.6 % 9.6 % 6. % 7.6 % %.8 %. %. %.8 %.6 %.8 %.7 %.8 %.9 % %. %.6 %. %.6 %.6 %.7 % %. %. %. %.7 % % ohderyhmä: : sa aineisto: i rajausta tmt 08,09,0,, eq = yhtä kuin, neq = eri kuin

48 rityinen koulutusryhmitys n = 76 ( ) % 9. % ainen (%) ies (7%) % 000. % 6. % al_alat al_kaup al_luonn al_palv al_sos al_tekn insinoori tradenomi yl_kaup yl_luonn yl_palv yl_sos yl_tekn n %.8 % 9.6 % 9 % % 9.6 %. %. %. % 0.6 %.7 % 7 %. % %. % ohderyhmä: : sa aineisto: i rajausta tmt 08,09,0,, Y eq = yhtä kuin, neq = eri kuin

49 ilastoja työpaikan järjestelmistä ahdollisuus (kuuluuko järjestelmien piiriin): työaikajärjestelmät (,siirry kohtaan numerosta) palkkausjärjestelmät () kannustinjärjestelmät erityisluonteisen työn korvaaminen (vapaina tai rahassa) työpaikan edut Yleistason lisäksi vertailuja mm. toimiaseman (oimiasema) ja työpaikan koon () mukaan.

50 Z:\\\\\\\\minstat 00_tmt.txt yöaikajoustojärjestelyt nko jäsenellä ollut mahdollisuus viim. vuod. aik? {0=i, =yllä,=poissa} keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) eskiarvo /prosenttikuva lyhyt tilapäinen loma perhevapaa liukuva työaika opintovapaa vuorotteluvapaa korvaava töiden teko tilapäisesti normaalin työajan ulkopuolella säästövapaat joustovapaat osa aikatyö työvuorojen vaihtaminen työaikapankki etätöiden tekeminen työmatkojen (koti työ ja työ koti) käyttäminen työaikana = % 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% ahdollisuusaste tmt ohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: rajaus: o = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 09,0,,

51 Z:\\\\\\\V\minstat 00_tmt.txt yöaikajoustojärjestelyt nko jäsenellä ollut mahdollisuus viim. vuod. aik? {0=i, =yllä,=poissa} keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) eskiarvo /prosenttikuva lyhyt tilapäinen loma perhevapaa liukuva työaika opintovapaa vuorotteluvapaa korvaava töiden teko tilapäisesti normaalin työajan ulkopuolella säästövapaat joustovapaat osa aikatyö työvuorojen vaihtaminen työaikapankki etätöiden tekeminen työmatkojen (koti työ ja työ koti) käyttäminen työaikana = < 0 (768) > = 0 ja < 0 (90) > = 0 (08) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% ahdollisuusaste tmt ohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: rajaus:. = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 09,0,,

52 rityisluonteisen työn korvaaminen rahana tai vapaina nko jäsenellä ollut mahdollisuus viim. vuod. aik? {0=i, =yllä} keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) eskiarvo /prosenttikuva 8 Ylityö: lisäkorv tai ylim. vapaa 98 7 yössä matkustaminen: lisäkorv tai ylim. vapaa 98 6 isätyö: lisäkorv tai ylim. vapaa 98 äivystys ja varallaolo: lisäkorv tai ylim. vapaa 98 Vapaa aikana tapaht. työas.hoito: lisäkorv tai ylim. vapaa Vuorotyö: lisäkorv tai ylim. vapaa = posti, puhneuvonta (tajan/paik. ulkop): lisäkorv tai ylim. vapaa 98 losuhdelisä (vaat. masto, kaivos jne): lisäkorv tai ylim. vapaa 98 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% ahdollisuusaste tmt ohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: rajaus: o = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 09,0,, Z:\\\\\\\\minstat 00_tmt.txt

53 alkkausjärjestelmä ja sen toimivuus issä määrin tapahtunut viim. vuod. aik? {0=i,.=sin, =äysin,=poissa} keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) eskiarvo /prosenttikuva 8 äynyt kehitys tv. keskusteluja esimiehen kanssa 0 7 ehty kirjallinen toimen/tehtävän kuvaus ehtävänkuva on tarkistettu 977 ehty kirjallinen vaativuuden arviointi 909 elitetty, mistä tekijöistä palkka muodostuu alkkauksesta+palkits. keskusteltu esimiesten kanssa = ehty koulutussuunnitelma 9 yön laatua ja määrää on vertailtu muiden töihin 880 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% oiminta aste tmt ohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: rajaus: o = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 09,0,, Z:\\\\\\\\minstat 00_tmt.txt

54 alkkausjärjestelmä ja sen toimivuus issä määrin tapahtunut viim. vuod. aik? {0=i,.=sin, =äysin,=poissa} keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) eskiarvo /prosenttikuva 8 äynyt kehitys tv. keskusteluja esimiehen kanssa 0 7 ehty kirjallinen toimen/tehtävän kuvaus ehtävänkuva on tarkistettu 977 ehty kirjallinen vaativuuden arviointi elitetty, mistä tekijöistä palkka muodostuu alkkauksesta+palkits. keskusteltu esimiesten kanssa ehty koulutussuunnitelma yön laatua ja määrää on vertailtu muiden töihin 909 = oimisema = ssistent (7) oimisema = uu toimihlo (7) oimisema = simies (666) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% oiminta aste tmt ohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: rajaus:. = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 09,0,, Z:\\\\\\\V\minstat 00_tmt.txt

55 alkkausjärjestelmä ja sen toimivuus issä määrin tapahtunut viim. vuod. aik? {0=i,.=sin, =äysin,=poissa} keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) eskiarvo /prosenttikuva 8 äynyt kehitys tv. keskusteluja esimiehen kanssa 0 7 ehty kirjallinen toimen/tehtävän kuvaus ehtävänkuva on tarkistettu 977 ehty kirjallinen vaativuuden arviointi elitetty, mistä tekijöistä palkka muodostuu alkkauksesta+palkits. keskusteltu esimiesten kanssa ehty koulutussuunnitelma yön laatua ja määrää on vertailtu muiden töihin 909 = < 0 (6) > = 0 ja < 0 (888) > = 0 (88) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% oiminta aste tmt ohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: rajaus:. = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 09,0,, Z:\\\\\\\V\minstat 00_tmt.txt

56 Z:\\\\\\\\minstat 00_tmt.txt alkkaus ja työaikajärjestelmäindeksit [0,] nko jäsenellä ollut mahdollisuus viim. vuod. aik? {0=i, =yllä} keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) eskiarvo /prosenttikuva yöaikajärj liukuva+pankki+säästö+jousto, indeksi Ä kehityskeskustelut+päivitys, indeksi Vuorottelu+opinto+perhevapaajärj, indeksi Ä työnkuvaus+pisteys, indeksi yövuorojen vaihtamisjärj, indeksi alkkauksesta+palkits. keskusteltu esimiesten kanssa sa aikatyöjärj, indeksi tätyöjärjestelmä, indeksi oulutussuunnitelma, indeksi yön laatua ja määrää on vertailtu muiden töihin = % 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% ahdollisuusaste tmt ohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: rajaus: o = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 09,0,,

57 Z:\\\\\\\V\minstat 00_tmt.txt alkkaus ja työaikajärjestelmäindeksit [0,] nko jäsenellä ollut mahdollisuus viim. vuod. aik? {0=i, =yllä} keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) eskiarvo /prosenttikuva yöaikajärj liukuva+pankki+säästö+jousto, indeksi Ä kehityskeskustelut+päivitys, indeksi Vuorottelu+opinto+perhevapaajärj, indeksi Ä työnkuvaus+pisteys, indeksi yövuorojen vaihtamisjärj, indeksi 98 alkkauksesta+palkits. keskusteltu esimiesten kanssa = 0 sa aikatyöjärj, indeksi 98 tätyöjärjestelmä, indeksi 98 oulutussuunnitelma, indeksi yön laatua ja määrää on vertailtu muiden töihin 98 0 oimisema = ssistent (688) oimisema = uu toimihlo () oimisema = simies (087) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% ahdollisuusaste tmt ohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: rajaus:. = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 09,0,,

58 Z:\\\\\\\V\minstat 00_tmt.txt alkkaus ja työaikajärjestelmäindeksit [0,] nko jäsenellä ollut mahdollisuus viim. vuod. aik? {0=i, =yllä} keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) eskiarvo /prosenttikuva yöaikajärj liukuva+pankki+säästö+jousto, indeksi Ä kehityskeskustelut+päivitys, indeksi Vuorottelu+opinto+perhevapaajärj, indeksi Ä työnkuvaus+pisteys, indeksi yövuorojen vaihtamisjärj, indeksi alkkauksesta+palkits. keskusteltu esimiesten kanssa sa aikatyöjärj, indeksi tätyöjärjestelmä, indeksi oulutussuunnitelma, indeksi yön laatua ja määrää on vertailtu muiden töihin = < 0 (89) > = 0 ja < 0 (7) > = 0 (0) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% ahdollisuusaste tmt ohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: rajaus:. = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 09,0,,

59 rityisluonteisen työn korvaaminen rahana tai vapaina nko jäsenellä ollut mahdollisuus viim. vuod. aik? {0=i, =yllä} keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) eskiarvo /prosenttikuva 8 Ylityö: lisäkorv tai ylim. vapaa yössä matkustaminen: lisäkorv tai ylim. vapaa isätyö: lisäkorv tai ylim. vapaa äivystys ja varallaolo: lisäkorv tai ylim. vapaa Vapaa aikana tapaht. työas.hoito: lisäkorv tai ylim. vapaa Vuorotyö: lisäkorv tai ylim. vapaa posti, puhneuvonta (tajan/paik. ulkop): lisäkorv tai ylim. vapaa losuhdelisä (vaat. masto, kaivos jne): lisäkorv tai ylim. vapaa = < 0 (89) > = 0 ja < 0 (7) > = 0 (0) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% ahdollisuusaste tmt ohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: rajaus:. = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 09,0,, Z:\\\\\\\V\minstat 00_tmt.txt

60 yöpaikan kannustinjärjestelmät nko jäs kuulunut piiriin viim. vuod. aik? {0=i, =yllä} keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) eskiarvo /prosenttikuva 7 tulospalkkiot (taloudelliseen tulokseen perustuva) 98 6 henkilöstörahastot 98 aloite ja kehittämispalkkiot tuottavuuspalkkiot (määrä ja laatu, esim. aikatauluissa pysyminen) voittopalkkiot ja voitonjako (henkilöstölle) työsuhdeoptiot ja osakesidonnaiset tulospalkkiojärjestelyt = osakepalkkiot 98 oimisema = ssistent (688) oimisema = uu toimihlo () oimisema = simies (087) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% ahdollisuusaste tmt ohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: rajaus:. = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 09,0,, Z:\\\\\\\V\minstat 00_tmt.txt

61 yöpaikan kannustinjärjestelmät nko jäs kuulunut piiriin viim. vuod. aik? {0=i, =yllä} keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) eskiarvo /prosenttikuva 7 tulospalkkiot (taloudelliseen tulokseen perustuva) 98 6 henkilöstörahastot 98 aloite ja kehittämispalkkiot tuottavuuspalkkiot (määrä ja laatu, esim. aikatauluissa pysyminen) voittopalkkiot ja voitonjako (henkilöstölle) työsuhdeoptiot ja osakesidonnaiset tulospalkkiojärjestelyt = osakepalkkiot 98 < 0 (89) > = 0 ja < 0 (7) > = 0 (0) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% ahdollisuusaste tmt ohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: rajaus:. = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 09,0,, Z:\\\\\\\V\minstat 00_tmt.txt

62 Z:\\\\\\\V\minstat 00_tmt.txt yöpaikan etujärjestelmät nko jäsenenellä ollut mahdollisuus viim. vuod. aik? {0=i, =yllä} eskiarvo /prosenttikuva keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) liikuntasetelit, liikuntatilat, hieronnan ym. tukeminen, muu fyysisen kunnon tukeminen puhelinetu lounas tai ruokaetu jouluraha tai tavaralahjat henkilökunta alennukset yhtiön tai ulkopuolisten tarjoamista tuotteista ja palveluista merkkipäivälahjat, määrävuosilahjat palkalliset vapaat syntymäpäivät (kuten oma tai puolison 0 ja 60 vuotispäivä) kulttuurisetelit, muu kulttuuritoiminnan tukeminen sairaan lapsen hoito oma työasu, työasun pesu, vaateraha sairauskassa työterveyshuollon ylittävä sairaanhoito käyttöoikeus yhtiön työvälineisiin, tiloihin autotallit, sähkölämmityspisteet työajan käyttö opiskeluun muuttoavustus, muuttovapaa työehtosopimuksen ylittävä palvelusvuosipalkkio ylimääräiset palkalliset vapaapäivät ilmaislehdet autoetu opiskelun tukeminen rahallisesti palkkiomatkat työsuhdematkaliput lakia alempi eläkeikä, eläke edut ikääntyvien ylimääräiset vapaat asuntoetu, asunnon vuokrasopimus, asuntolaina eläkeläistoiminta ja sen tukeminen taksit tv. yötöissä työsuhdefillarit = < 0 (89) > = 0 ja < 0 (7) > = 0 (0) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% ahdollisuusaste tmt ohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: rajaus:. = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 09,0,,

63 Z:\\\\\\\\minstat 00_tmt.txt keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) aloite ja kehittämispalkkiot osakepalkkiot työsuhdeoptiot ja osakesidonnaiset tulospalkkiojärjestelyt henkilöstörahastot voittopalkkiot ja voitonjako (henkilöstölle) tuottavuuspalkkiot (määrä ja laatu, esim. aikatauluissa pysyminen) tulospalkkiot (taloudelliseen tulokseen perustuva) losuhdelisä (vaat. masto, kaivos jne): lisäkorv tai ylim. vapaa Vapaa aikana tapaht. työas.hoito: lisäkorv tai ylim. vapaa posti, puhneuvonta (tajan/paik. ulkop): lisäkorv tai ylim. vapaa Vuorotyö: lisäkorv tai ylim. vapaa äivystys ja varallaolo: lisäkorv tai ylim. vapaa yössä matkustaminen: lisäkorv tai ylim. vapaa Ylityö: lisäkorv tai ylim. vapaa isätyö: lisäkorv tai ylim. vapaa alkkauksesta+palkits. keskusteltu esimiesten kanssa yön laatua ja määrää on vertailtu muiden töihin ehty koulutussuunnitelma ehtävänkuva on tarkistettu äynyt kehitys tv. keskusteluja esimiehen kanssa elitetty, mistä tekijöistä palkka muodostuu ehty kirjallinen vaativuuden arviointi ehty kirjallinen toimen/tehtävän kuvaus työmatkojen (koti työ ja työ koti) käyttäminen työaikana korvaava töiden teko tilapäisesti normaalin työajan ulkopuolella työvuorojen vaihtaminen etätöiden tekeminen osa aikatyö perhevapaa opintovapaa vuorotteluvapaa lyhyt tilapäinen loma työaikapankki joustovapaat säästövapaat liukuva työaika yöympäristön järjestelmät ittareita, onko mahdollisuus tai tapahtunut? eskiarvo /prosenttikuva = % 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% ste/osuus tmt ohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: rajaus: o = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 09,0,,

64 Z:\\\\\\\V\minstat 00_tmt.txt keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) aloite ja kehittämispalkkiot osakepalkkiot työsuhdeoptiot ja osakesidonnaiset tulospalkkiojärjestelyt henkilöstörahastot voittopalkkiot ja voitonjako (henkilöstölle) tuottavuuspalkkiot (määrä ja laatu, esim. aikatauluissa pysyminen) tulospalkkiot (taloudelliseen tulokseen perustuva) losuhdelisä (vaat. masto, kaivos jne): lisäkorv tai ylim. vapaa Vapaa aikana tapaht. työas.hoito: lisäkorv tai ylim. vapaa posti, puhneuvonta (tajan/paik. ulkop): lisäkorv tai ylim. vapaa Vuorotyö: lisäkorv tai ylim. vapaa äivystys ja varallaolo: lisäkorv tai ylim. vapaa yössä matkustaminen: lisäkorv tai ylim. vapaa Ylityö: lisäkorv tai ylim. vapaa isätyö: lisäkorv tai ylim. vapaa alkkauksesta+palkits. keskusteltu esimiesten kanssa yön laatua ja määrää on vertailtu muiden töihin ehty koulutussuunnitelma ehtävänkuva on tarkistettu äynyt kehitys tv. keskusteluja esimiehen kanssa elitetty, mistä tekijöistä palkka muodostuu ehty kirjallinen vaativuuden arviointi ehty kirjallinen toimen/tehtävän kuvaus työmatkojen (koti työ ja työ koti) käyttäminen työaikana korvaava töiden teko tilapäisesti normaalin työajan ulkopuolella työvuorojen vaihtaminen etätöiden tekeminen osa aikatyö perhevapaa opintovapaa vuorotteluvapaa lyhyt tilapäinen loma työaikapankki joustovapaat säästövapaat liukuva työaika yöympäristön järjestelmät ittareita, onko mahdollisuus tai tapahtunut? eskiarvo /prosenttikuva oimisema = ssistent (7) oimisema = uu toimihlo (00) oimisema = simies (70) = % 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% ste/osuus tmt ohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: rajaus:. = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 09,0,,

65 Z:\\\\\\\V\minstat 00_tmt.txt yöympäristön järjestelmät ittareita, onko mahdollisuus tai tapahtunut? keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) eskiarvo /prosenttikuva aloite ja kehittämispalkkiot osakepalkkiot työsuhdeoptiot ja osakesidonnaiset tulospalkkiojärjestelyt henkilöstörahastot voittopalkkiot ja voitonjako (henkilöstölle) tuottavuuspalkkiot (määrä ja laatu, esim. aikatauluissa pysyminen) tulospalkkiot (taloudelliseen tulokseen perustuva) losuhdelisä (vaat. masto, kaivos jne): lisäkorv tai ylim. vapaa Vapaa aikana tapaht. työas.hoito: lisäkorv tai ylim. vapaa posti, puhneuvonta (tajan/paik. ulkop): lisäkorv tai ylim. vapaa Vuorotyö: lisäkorv tai ylim. vapaa äivystys ja varallaolo: lisäkorv tai ylim. vapaa yössä matkustaminen: lisäkorv tai ylim. vapaa Ylityö: lisäkorv tai ylim. vapaa isätyö: lisäkorv tai ylim. vapaa alkkauksesta+palkits. keskusteltu esimiesten kanssa yön laatua ja määrää on vertailtu muiden töihin ehty koulutussuunnitelma ehtävänkuva on tarkistettu äynyt kehitys tv. keskusteluja esimiehen kanssa elitetty, mistä tekijöistä palkka muodostuu ehty kirjallinen vaativuuden arviointi ehty kirjallinen toimen/tehtävän kuvaus työmatkojen (koti työ ja työ koti) käyttäminen työaikana korvaava töiden teko tilapäisesti normaalin työajan ulkopuolella työvuorojen vaihtaminen etätöiden tekeminen osa aikatyö perhevapaa opintovapaa vuorotteluvapaa lyhyt tilapäinen loma työaikapankki joustovapaat säästövapaat liukuva työaika < 0 (7806) > = 0 ja < 0 (9) > = 0 (0) = % 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% ste/osuus tmt ohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: rajaus:. = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 09,0,,

66

67 ilastoja työpaikan prosesseista ahdollisuus (kuuluuko järjestelmien piiriin): panokset (työjat (), työnkuva (), prosessit: tuotantoon liittyvät ja sosiaaliset prosessit (), osaamisen kehittäminen ja vaikuttaminen (), rekrytointi () johtaminen (6), tulokset (7), ikasarjoja. Yleistason lisäksi vertailuja mm. toimiaseman (oimiasema) ja työpaikan koon () mukaan.

68 ilastoja työajoista 008- ongame yössäolokuukaudet kk/v llut vakinaisessa työsuhteessa-nlr-{0=i, =yllä} yöaikamuoto päivätyö-nlr-{0=i, =yllä} yöaikamuoto päivätyö vain ma-pe-nlr-{0=i, =yllä} yöaikamuoto yövuorotyö-nlr-{0=i, =yllä} yöaikamuoto osa-aikainen-nlr-{0=i, =yllä} yösuhde on nollasopimus (töihin tarv. tuleva)-nlr-{0=i, =yllä} llut vuorotyössä-nlr-{0=i, =yllä} yönteon viikonloppuisuus indeksi yönteon 7-vuorokautisuus indeksi yönteon kokovuorokautisuus indeksi nsiotyöhön kulunut aika h/vrk piskelu tai kouluttautum työn ulkop h/vrk Vastuiden ja velvoitt hoitaminen h/vrk uhdas vapaa-aika h/vrk... uhdas lepoaika (nukkuminen) h/vrk hanteellinen työviikon pituus h/vko a erustyöaika h/vko b Yli- ja lisätyöt h/vko c Varallaolo ja päivystys h/vko d yössä matkustaminen säänn. työajan ulkop h/vko e yöantajan yhteydenotot työajan ulkop.h/vko f uu työnteko vapaa-ajalla h/vko ot. kokonaisviikkotyöaika (a+b+c+d+e+f) h/vko okonaisviikkotyöaika a+b+c+d+e+f+sivu/yritt h/vko tätyöpäivät pv/kk yömatkapäivät vuodessa kotimaa yömatkapäivät vuodessa ulkomaat...68 idetyt lomat kk/v äiv. lepotauot min 7. h päivässä yönantajan kustantamat koulutuspäivät vuodessa tse/muu kustantamat koulutuspäivät vuodessa aulukko : aulukko: yöaikaindikaattorien keskiarvot, ajassa 008- (aikaindeksi on tutkimusajankohdan laskennallinen keskipiste).

69 okonaisajaksi summautuvat aikatyypit yöviikon jakautuminen työhön ja vapaa aikaan h/vko, suluissa arvo eskiarvo /prosenttikuva keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) 8 (9.98) ot. kokonaisviikkotyöaika (a+b+c+d+e+f) h/vko 68 7 (0.98) uhtaan vapaa ajan määrä h/vko 0 6 (0.7) f uu työnteko vapaa ajalla h/vko 66 (0.) e yöantajan yhteydenotot työajan ulkop.h/vko 6 (0.) d yössä matkustaminen säänn. työajan ulkop h/vko (0.) c Varallaolo ja päivystys h/vko = (0.9) b Yli ja lisätyöt h/vko 678 (7.9) a erustyöaika h/vko h/vko tmt ohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: rajaus: o = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 08,09,0,, Z:\\\\\\\\minstat 00_tmt.txt

70 - ot. kokonaisviikkotyöaika (a+b+c+d+e+f) h/vko rvo = n 9 0 eskiarvo 0% = edian 0 % piste 90 % piste % piste 7 % piste utkimusvuosi (lask.keskipiste) ohderyhmä: : sa aineisto: i rajausta ( ) tmt 08,09,0,, Y

71 - yöhön kuluvan kokonaisajan vaihtelu sopimusalan ja asematason mukaan (v. iässä) opimusala Viestintaala eknologiateollisuus uunnittelu _ja_konsulttiala akennusala alvelut etsateollisuus ulutustavara ala uljetus _ja_logistiikka ala iinteistopalvelut ala inanssi nergia ala lintarvikeala 000uu emianteollisuus oimiasema (): = ssistent (660) = uu toimihlo (788) = ysimies () = keskiarvo tuntia viikossa nnusteet regressiomalleista 0_ok_tyoaika Y ot. kokonaisviikkotyöaika (a+b+c+d+e+f) h/vko uuttujat:(ntercept),vb0,,yossaolo_osuus_v,_, X=x :yossaolo_osuus_v=,=,vb0= Z:\\\\\\oimisema\\regest_0 Y_oimisema_tmt.txt

72 - armaat ylityöt työaikaryhmät + (h/vko) rvo = n eskiarvo 0% = edian 0 % piste 90 % piste % piste 7 % piste utkimusvuosi (lask.keskipiste) ohderyhmä: : sa aineisto: i rajausta ( ) tmt 08,09,0,, armaa_ylityot

73 - äiv. lepotauot min 7. h päivässä rvo eskiarvo 0% = edian 0 % piste 90 % piste % piste 7 % piste = n utkimusvuosi (lask.keskipiste) ohderyhmä: : sa aineisto: i rajausta ( ) tmt 08,09,0,,

74 ilastoja todellisesta työnkuvasta työtila työn fyysinen luonne työn sosiaaliset yhteydet työalueet työssä käytetyt opit työprosessit, työjaksot karttakuva, joka yhdistelee monia asioita (klikkaa numeroa) Yleistason lisäksi vertailuja mm. toimiaseman (oimiasema) ja työpaikan koon () mukaan.

75 ääasiallinen työtila(t) (yleisyys) Viimeisen vuoden aikana{0=i, =yllä} keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) eskiarvo /prosenttikuva 6 Y tsto+koti+tv_sisätila 097 tehdas 097 laboratorio tv 097 rakennustyömaa = 097 luonnonympäristö 097 muu erit. työtila 097 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% Yleisyys tmt keskiarvo, virhemarginaali ohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: rajaus: o = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 08,09,0,, Z:\\\\\\\\minstat 00_tmt.txt

76 yön fyysinen luonne eskiarvo /prosenttikuva keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) YY staattinen jännitys 9 YY koordinaatio 07 YY ruumiillinen voima+kestävyys = 007 i lainkaan eritt. vähän vähän sil.väl. paljon eritt. paljon aso tmt keskiarvo, virhemarginaali ohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: rajaus: o = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 08,09,0,, Z:\\\\\\\\minstat 00_tmt.txt