Työelämästä... Tutkimusta yksityisen sektorin toimihenkilöistä (Ammattiliitto Pro)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työelämästä... Tutkimusta yksityisen sektorin toimihenkilöistä (Ammattiliitto Pro)"

Transkriptio

1 yöelämästä... utkimusta yksityisen sektorin toimihenkilöistä (mmattiliitto ro) etri almu mmattiliitto ro p sitys xx.yy.zz 0. huhtikuuta 0

2 isällys ansi isällys utkimus rossa utkimuskysymykset eoreettisempia lähtökohtia yvinvointi yön arvoteoriaa oimintasysteemit, joukot ja johtaminen ikeudenmukaisuus vs. tehokkuus 6 erustilastoja äsenten arvot, ideaalit, asenteet ja tulevaisuuden näkymät austoja yöpaikan järjestelmät yöpaikkojen panokset, prosessit ja tulokset yöajat yön totetunut luonne okemukset työpaikan (sosiaalisista) prosesseista saamisen kehittäminen ja vaikuttaminen

3 isällys ekrytointiprosessit ohtaminen uloksellisuus yvinvointi yvinvoinnin laaja kuva ekalaisia tilastoja ilastoja sopimusalan ja aseman luokissa opimusalatarkasteluja hienojakoisimmalla tasolla 7 yvinvoinnin tilastollinen mallintaminen erusregressiomallit olku- tai verkostomallit imulaatiot Yritystason analyysit 8 ohtopäätökset 9 inkit tilastoihin ym.

4 utkimus rossa mmattiliitto ro on (00 000) yksityisellä sektorilla työskentelevän toimihenkilön ammattiliitto (,, kava). utkimustoiminnan tehtävänä on tukea liiton jäsenten edunvalvontaa (tes, vaikuttaminen). iiton tutkimusyksikkö vastaa tutkimusjärjestelmästä, jossa tiedontuotanto tapahtuu. Yleisesti tutkimus kohdistuu jäsenten henkiseen, fyysiseen, sosiaaliseen, taloudelliseen,... hyvinvointiin. ineistoja: kyselyaineistot (työmarkkinatutkimukset (+, vuosittain, 000), arvo- ja asennetutkimus (0, = 700 ) rekisteriaineistot (jäsenrekisteri, työttömyyskassa) tietokannat liiton prosesseista ulkoiset tietolähteet... rilaisia mittareita on todella paljon. utkimusprosessit (tiedon keruu, esikäsittely, yhdistäminen, tilastointi, mallintaminen) on pitkälti automatisoitua. utkimusaineistoa liiton julkisilla sivuilla.

5 iedolla palvelu ähtökohtaisesti tavoitteena on tuottaa jäsenten toimintaympäristöä kuvaavaa, selittävää ja ennustavaa tietoa. iedon käyttäjiä ovat mm. media, toimittajat, yksittäiset tutkijat ym. (julkisesti avoin data) työnantajapuoli (toivottavasti yhä enenevässä määrin!), poliitikot, virkamiehet,... jäsenet (esim. palkkauskysymykset) hanke-, yhteistyö- ja muut työryhmät (esim. liiton tasa-arvotyö, koulutusmateriaalit, muut enemmän tai vähemmän yleiset jäsenten hyvinvointia edistävät prosessit) sopimusalat ja neuvottelukunnat (alan erityiskysymykset) työpaikkataso (suurimmat yritykset)

6 oimintatapa... yrkimys on siihen, että tiedon käyttäjillä olisi tasapuolinen tieto käytettävissä oman alansa tai alueensa tietotarpeisiin. avoite on, että tutkimustieto on tavalla tai toisella sisällytetty luonnolliseksi osaksi muuta palvelua (tai sen suunnittelua). toimistossa mahdollisimman paljon itsepalvelua, joka kuitenkin tapahtuu vuorovaikutteisessa ympäristössä (tutkimuskanava keskusteluympäristöineen) - sähköpostiliikenne minimoidaan! jäsenille, medialle,... julkista dataa tarjotaan netti- ja jäsensivuilla työpaikoille tieto kulkeutuu edunvalvontaorganisaation, seminaarien, tutkimustilaisuuksien, liiton tiedotteiden ym. kautta tutkimusyksikkö koordinoi informaatiota, niin että tieto on järjestetty toimivasti ja yksinkertaisesti (ei päällekkäisyyksiä, selkeät ja dokumentoidut prosessit, aineistot helposti jatkojalostettavissa ja yhdistettävissä toisiinsa)

7 yömarkkinatutkimus -jäsenkyselyt - ("yö & nsiot", 008-): työsuhde, työajat, työnkuva (ml. työaikakäyttäytyminen), ansiot, työmarkkinatyytyväisyys, -odotukset ja -toiveet vuosittain joulu-tammi) - ("yöympäristö & yvinvointi", 009-): työympäristön riskitekijät, järjestelmät (osaaminen, työajat, palkkaus, kannustimet, edut,...) m työolosuhteet (työnkohde, sos, henk, fys) ja yl. työn ja vapaa-ajan yhdistävä hyvinvointi (terveys, jaksaminen), vuosittain huhtikuu. - ("jäsenten asenteet, arvot, halut ja odotukset", 0, toistetaan n. joka kolmas-neljäs vuosi): työhön ja muuhun elämään liittyviä kysymyksiä, verojen käyttöä, luottamusta eri päätöksentekijöihin, tulevaisuuden uhkia, suhde talousjärjestelmään,..

8 utkimuskysymykset illä tavoin työntekijöiden (hyvä, huono) johtaminen vaikuttaa työntekoon, työn tuloksiin ja ihmisten kokemaan hyvinvointiin? iksi? ikeudenmukaisuuden merkitys? työntekijöiden demografiset ominaisuudet, yleinen arvopohja, työtehtävät, muu työympäristö,..., johon johtamista kohdistetaan (tärkeä ymmärtää) johtamisen vaikutus työympäristöön (ihmiset, järjestelmät,...) työympäristön vaikutus työn tuloksiin ja hyvinvointiin yöyhteisön tila ja johtamisen taso viime aikoina? uloksellisuus (organisaation tuottaman työn käyttöarvo)? yöympäristön käsittäminen, määrittelyt hyvälle johtamiselle,... sioiden mittaaminen ja mallintaminen tilastollisin välinein?

9 äsitteitä, malleja, ideoita, kysymyksiä,...

10 yvinvoinnin järjestelmä lottuvuudet: ekologinen, taloudellinen, fyysinen, sosiaalinen ja henkinen (käsitteellisiä päällekkäisyyksiä) ika opperin kolme maailmaa: fysikaalinen, mielentilojen ja tiedon asot: työntekijä: työllistyminen, työn sisältö, sosiaaliset suhteet, vaikutusmahdollisuudet, työaikajärjestelyt, palkkaus, osaamisen kehttäminen,..., vapaa-ajan määrä ja laatu työpaikka: tuotteiden ja palvelujen käyttöarvo (vaihtoarvo), lv, voitot omistajille, yhteiskunta:? globaali:? osmos:?

11 rilaisia optimointiongelmia Yksilöt: terveys, osallistuminen yht.k. arvoa tuottavaan toimintaan, elintaso ja -ympäristö, sos. suhteet, henkinen "kehitys",... osiaaliset ryhmät (perhe,...): Yritykset: voitto = Π = p f(x) (x), tuottavuus&tehokkuus uut kuin voittoa tavoittelevat yhteisöt Yhteiskunta, talousjärjestelmä: (kulutus, investoinnit, julkinen kul, nettovienti): Y = + + +(X ) julkisen talouden toiminta työmarkkinat, rahoitusmarkkinat (näiden tehokkuus) sosiaalinen oikeudenmukaisuus, kansanterveys Yhteiskuntien välinen ja muodostama taso: kologinen systeemi: (luonnon ja ympäristön tasapaino, energia, ur) ärjestelmät taustalla (esim. rah., pol., lainsääd,...), arvot?

12 yvinvoinnin järjestelmä hmis(t)en hyvinvointifunktio f(): y = g(ekol) f (ekol, tal, fys, sos, henk), jossa g(ekol) [0,]. un g(ekol) 0 (luonto lähenee "kuolemaa"), niin y 0 (ihmisen hyvinvoinnin arvo romahtaa, vaikka muut tekijät olisivat hyvällä tasolla). oniulotteinen, objektiivisia ja subjektiivisia mittareita allinnetaan tai simuloidaan eri osien välisiä suhteita (esim. miten taloudellinen toiminta vaikuttaa luonnon tasapainoon ja nämä esim. ihmisten terveyteen jne.). yvinvoinnin lyhyt, keskipitkä ja pitkä aikaväli dotusten vaikutus hyvinvointikokemuksiin? rvot läsnä kaikkialla

13 yvinvoinnin dynamiikkaa (toiminta+energia - yksilön näkökulma) (+) ulot e uu ympäristö (+) yö yöympäristö rg. rakenne (koko, päätöksenteko) ärjestelmät, säännöt (työaika, palkkaus,tes,...) ulttuuri (tavat, arvot,...) ohtaminen (työnjako, organisointi, ennakointi,..) yöyhteisö (myös asiakkaat) ineet, yövälineet, työtilat, luonto,... yöprosessit, tuotokset, asema, osaaminen,... jne. mm. vastuiden ja velvoitteiden suorittaminen, puhdas vapaa toiminta,... (+) oiminta (-) (-) (+) henkisfyysiset resurssit nergia (+) epo

14 yön arvoteoriaa yön arvolajit (. panos/energia -. käyttö -. vaihto) nergia-arvo tarkoittaa toimintaan käytettyjä resursseja (toiminnan kesto, intensiteetti, monimutkaisuus,...), prosessissa käytetyt aineet,.. äyttöarvo on työn tuotoksen käyttäjälle koituva arvo (yl. subj.) Vaihtoarvo on (rahallinen) arvo, jonka tuotoksen tekijä saa tehdystä työstä/tuotoksesta ohtaako vaihtoarvo energia- ja/tai käyttöarvon? iksi? umpaan arvolajeista ja vaihtoarvon pitäisi perustua työntekijän kannalta (vrt. työpaikka omistaa tt:n luovuttaman työvoiman)? ehokkuusnäkökulma: anosarvo = käyttöarvo + jätearvo (osa panoksista muuttuu käyttöarvoksi, osa jätteeksi). ikeudenmukaisuusnäkökulma: (mahdollisuudet yhtäläisiin toimintaolosuhteisiin, samanarvoisesta työstä sama palkka)

15 oimintasysteemit, joukot ja johtaminen iten eri toimintasysteemit kytkeytyvät toisiinsa organisaation päämäärän toteuttamiseksi? ohtamisen rooli? illä tavoin joukot muodostuvat? ntä johtaminen niissä? ikeudenmukaisuus vs. tehokkuus?

16 ikeudenmukaisuus vs. tehokkuus... on klassinen ongelma (yhteisöjen, yhteiskunnan ja yhteiskuntien tasolla). tulossa...

17

18

19

20

21 Yksilön 67 tekemät suhteet muihin köyk Öks Öikl ökön kök söku khö kdök ekö iktös keök eö ns Öä Yksilöt,,,... (suhteen kohteena) ihmisen yhteisö Yksilöt,,,... (suhteen tekijänä) (0

22 erustilastoja

23 äsenten arvot, ideaalit, asenteet ja tulevaisuuden näkymät (likkaamalla kohdan perässä numeroa pääset ao. kohtaan) asenteet ja arvot (työ)elämää ja yhteiskuntaa kohtaan () ajankäyttöihanteita () oikeudenmukainen palkkaus () verojen käyttö () kunta-aiheet () usko yhteiskunnallisiin toimijoihin ja instituutioihin () tulevaisuuden uhkatekijät () ihmistyön muutokset tulevaisuudessa ()

24 keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) ktiivisuuden mittareita eskiarvo /prosenttidiagrammi yytyväisyys liiton toimintaan ( ) y aktiivisuus ( ) iittoon kuulumattomat ovat vapaamatkustajia mmattiyhdistysten tulee ajaa myös vähemmistöjen etuja y liikkeen tulee neuvotella työehtoni Valmius voimallisiin mielenilmauksiin muissa asioissa Valmius voimallisiin työtaistelutoimiin aluaa vaikuttaa yhteiskuntaan ja työelämään Yhteiskunnalliset asiat liian monimutkaisia i sanottavaa yhteiskunnallista asioista Yhteiskunnan+työelämän aktiivinen seuraaminen = % 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% otuusaste ohdejoukko : ohteen osa aineisto: o i rajausta muuttujat: ^(V[ 6] YV YY)$ utkimus: tmt / 0 0 0

25 keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) uonteenpiirteet ja arvomittareita eskiarvo /prosenttidiagrammi referoi huvittelua työn sijaan (arvo) Vaihtelunhalu (luonne) ntuitiivisuus (luonne) Vallanhalu (luonne) ääntökuuliaisuus (luonne) opeutumiskyky muutoksiin (luonne) ilpailuhaluisuus (luonne) uiden näkemysten suvaitseminen (arvot) iippumattomuus ja omista asioista päättäminen (luonne) urvallisuushakuisuus (luonne) esurssien siirt. hyväosaisilta heikomm. lähtökohdista oleville (halu) aipumus luovuuteen ja uuden synnyttämiseen (halu) = % 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% otuusaste ohdejoukko : ohteen osa aineisto: o i rajausta muuttujat: ^(V[0 ][0 9])$ utkimus: tmt / 0 0 0

26 uhtautuminen elämään ja arvomittareita eskiarvo /prosenttidiagrammi keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) yväksyy oman eduntavoittelun luonn. osana eloonjämiskamppailua yväksyy sodan rauhan edistämiseksi yön välttely on vääryys muita kohtaan Vain tiede ja järki antaa totuudellisen vastauksen elämänkysymyksiin oraalisesti tai eettisesti väärin on kuin rikos aapallosta tulee ottaa kaikki hyöty tässä ja nyt yväksyy hyvä veli verkostot Vastuu on ensisijaisesti yksilöllä skonto antaa elämälle korvaamatonta voimaa ikoksista ankarammat rangaistukset (arvo) = % 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% otuusaste ohdejoukko : ohteen osa aineisto: o i rajausta muuttujat: ^([0 ][0 9])$ utkimus: tmt / 0 0 0

27 keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) alukkuuksien arvomittareita eskiarvo /prosenttidiagrammi alukkuus irtautua työelämästä muiden tärkeiden asioiden vuoksi alukkuus yrittäjyyteen Ylellinen elämä tuottaa paljon nautintoa i sitoutua yhteen työnantajaan (halu) ma elämä uhrattava vanhemmuudelle ownshifting (halukkuus) yö ei saa kärsiä perheasioiden ja ystävyyssuhteiden vuoksi Vapaaehtoistyö (halukkuus) yöttömyys vaihtoehto huonolle työlle (arvo) Ylisosiaalisuuden arvostaminen alukkuus elää maaseudulla yksinkertaisesti piskeluhalukkuus = % 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% otuusaste ohdejoukko : ohteen osa aineisto: o i rajausta muuttujat: ^(V[0 ][0 9])$ utkimus: tmt / 0 0 0

28 keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) senteita yhteiskuntaa kohtaan eskiarvo /prosenttidiagrammi yväksyy jaon miesten ja naisten rooleihin yväksyy tuloerojen kasvun tuloksellisuuden takia yväksyy mahdollisimman puhtaan kapitalismin uomen rajat mahdollisimman avoimet kaupankäynnille ja työvoiman liikkumiselle ainontaa ja markkinointia vähennettävä merkittävästi ulkista omistusta lisättävä alkankorotukset aloittain samansuuruisia armaa talous hyväksyttävää alouden ja rahan valtaa vähennettävä Valtionvelan maksua voidaan siirtää tuleville sukupolville Vain talouskasvu takaa hyvinvoinnin jatkumisen = % 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% otuusaste ohdejoukko : ohteen osa aineisto: o i rajausta muuttujat: ^(([0][0 9] [][]))$ utkimus: tmt / 0 0 0

29 keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) senteita yhteiskuntaa kohtaan eskiarvo /prosenttidiagrammi iittoon kuulumattomat ovat vapaamatkustajia Ydinvoiman oltava yhtenä energiamuotona yönantajan huolehdittava koulutusmenoista oulutusta kohdennetta enemmän peruskoulutukseen uomen autettava omasta syystä pulassa olevia maita otimaisia tuotteita tulee suosia mmattiyhdistysten tulee ajaa myös vähemmistöjen etuja Yritysten luotava puskureita hyvinä aikoina y liikkeen tulee neuvotella työehtoni Verot mittaa täysin ihmisen arvoa yhteiskunnalle i hyväksy. että alueita ylikansoitetaan tse aiheutetut sairaudet tulee kustantaa itse iel. pitkä työura ja korkeampi eläke kuin lyhyt työura mutta pidempi eläkeaaika yväksyy. että maahanmuuttajat tekevät suomalaisille kelpaamattomat työt = % 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% otuusaste ohdejoukko : ohteen osa aineisto: o i rajausta muuttujat: ^(([][ 9] [][0 9]))$ utkimus: tmt / 0 0 0

30 keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) iittoon kuulumattomat ovat vapaamatkustajia Ydinvoiman oltava yhtenä energiamuotona yönantajan huolehdittava koulutusmenoista oulutusta kohdennetta enemmän peruskoulutukseen uomen autettava omasta syystä pulassa olevia maita otimaisia tuotteita tulee suosia mmattiyhdistysten tulee ajaa myös vähemmistöjen etuja Yritysten luotava puskureita hyvinä aikoina y liikkeen tulee neuvotella työehtoni Verot mittaa täysin ihmisen arvoa yhteiskunnalle i hyväksy. että alueita ylikansoitetaan tse aiheutetut sairaudet tulee kustantaa itse iel. pitkä työura ja korkeampi eläke kuin lyhyt työura mutta pidempi eläkeaaika yväksyy. että maahanmuuttajat tekevät suomalaisille kelpaamattomat työt yväksyy jaon miesten ja naisten rooleihin yväksyy tuloerojen kasvun tuloksellisuuden takia yväksyy vapaan muuton uomeen yväksyy mahdollisimman puhtaan kapitalismin uomen rajat mahdollisimman avoimet kaupankäynnille ja työvoiman liikkumiselle ainontaa ja markkinointia vähennettävä merkittävästi ulkista omistusta lisättävä alkankorotukset aloittain samansuuruisia armaa talous hyväksyttävää alouden ja rahan valtaa vähennettävä Valtionvelan maksua voidaan siirtää tuleville sukupolville Vain talouskasvu takaa hyvinvoinnin jatkumisen alukkuus irtautua työelämästä muiden tärkeiden asioiden vuoksi alukkuus yrittäjyyteen Ylellinen elämä tuottaa paljon nautintoa i sitoutua yhteen työnantajaan (halu) ma elämä uhrattava vanhemmuudelle ownshifting (halukkuus) yö ei saa kärsiä perheasioiden ja ystävyyssuhteiden vuoksi Vapaaehtoistyö (halukkuus) yöttömyys vaihtoehto huonolle työlle (arvo) Ylisosiaalisuuden arvostaminen alukkuus elää maaseudulla yksinkertaisesti piskeluhalukkuus yväksyy oman eduntavoittelun luonn. osana eloonjämiskamppailua yväksyy sodan rauhan edistämiseksi yön välttely on vääryys muita kohtaan Vain tiede ja järki antaa totuudellisen vastauksen elämänkysymyksiin oraalisesti tai eettisesti väärin on kuin rikos aapallosta tulee ottaa kaikki hyöty tässä ja nyt yväksyy hyvä veli verkostot Vastuu on ensisijaisesti yksilöllä skonto antaa elämälle korvaamatonta voimaa ikoksista ankarammat rangaistukset (arvo) referoi huvittelua työn sijaan (arvo) Vaihtelunhalu (luonne) ntuitiivisuus (luonne) Vallanhalu (luonne) ääntökuuliaisuus (luonne) opeutumiskyky muutoksiin (luonne) ilpailuhaluisuus (luonne) uiden näkemysten suvaitseminen (arvot) iippumattomuus ja omista asioista päättäminen (luonne) urvallisuushakuisuus (luonne) esurssien siirt. hyväosaisilta heikomm. lähtökohdista oleville (halu) aipumus luovuuteen ja uuden synnyttämiseen (halu) rvoihin liittyviä väitteitä eskiarvo /prosenttidiagrammi = % 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% otuusaste ohdejoukko : ohteen osa aineisto: o i rajausta muuttujat: ^(V[0 ][0 9] [0 ][0 9] V[0 ][0 9] [0 ][0 9])$ utkimus: tmt / 0 0 0

31 - hanteellinen työviikon pituus h/vko rvo = n 6 eskiarvo 0% = edian 0 % piste 90 % piste % piste 7 % piste utkimusvuosi (lask.keskipiste) ohderyhmä: : sa aineisto: i rajausta ( ) tmt 08,09,0,, VV Z:\\\\\\\\grp_minstat 00_tmt.txt

32 hanteellinen viikkotyöaika iän mukaan

33 - Vapaata palkankorotuksen sijasta {=yllä, 0=i} rvo = n eskiarvo 0% = edian 0 % piste 90 % piste % piste 7 % piste utkimusvuosi (lask.keskipiste) ohderyhmä: : sa aineisto: i rajausta ( ) tmt 08,09,0,, _V Z:\\\\\\\\grp_minstat 00_tmt.txt

34 nemmistö ottaisia vapaata iästä riippumatta aiset hieman enemmän vapaita... Vapaita palkankorotuksen sijasta, vaihtelu iän ja sukupuolen mukaan ukupuoli (): = ies (07) = ainen (97) käluokka 0 9 = Vapaiden ottamistodennäköisyys % nnusteet regressiomalleista _vap_rahaa _V Vapaata palkankorotuksen sijasta {=yllä, 0=i} uuttujat:(ntercept),karyhmavb,yossaolo_osuus_v,y X=x :yossaolo_osuus_v=,y=7. Z:\\\\\\ukup\\regest_0 V_ukup_tmt.txt

35 - hanteellinen oma eläkeikä v = n eskiarvo 0% = edian 0 % piste 90 % piste % piste 7 % piste käpiste tutkimushetkellä v ohdejoukko : ohteen osa aineisto: i rajausta xy plot: by utkimus: tmt / Z://///\\\grp_minstat 00_tmt.txt

36 - odellinen oma eläkeikä v = n 6 6 eskiarvo 0% = edian 0 % piste 90 % piste % piste 7 % piste käpiste tutkimushetkellä v ohdejoukko : ohteen osa aineisto: i rajausta xy plot: by utkimus: tmt / Z://///\\\grp_minstat 00_tmt.txt

37 - odellisen ja ihanteellisen oman eläkeiän erotus v = n.8.6 eskiarvo 0% = edian 0 % piste 90 % piste % piste 7 % piste käpiste tutkimushetkellä v ohdejoukko : ohteen osa aineisto: i rajausta xy plot: by utkimus: tmt / Z://///\\\grp_minstat 00_tmt.txt

38 9 - ikä olisi oikea palkka hyvin tehdystä työstä seuraavissa tehtävissä tai tilanteissa? eskiarvo /prosenttidiagrammi keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) 7 Ylimmän johdon oikea palkka (trimmattu) Virkamiehen oikea palkka (trimmattu) 699 ansanedustajan oikea palkka (trimmattu) 6 Yrittäjän oikea palkka (trimmattu) man ammatin oikea palkka (trimmattu) = läkeläisen oikea korvaus (trimmattu) 68 yöttömän oikea korvaus (trimmattu) ngelmien poistamisaste ohdejoukko : ohteen osa aineisto: o i rajausta muuttujat: ^([ 7])$ utkimus: tmt / 0 0 0

39 0 - iettyjen tehtävien oikeudenmukainen palkka erotus omaan oik.muk. palkkaan (nollaviiva) (hyvin tehdystä työstä) eskiarvo /prosenttidiagrammi keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) 6 Ylimmän johdon oikea palkka oma oik. palk. 60 Virkamiehen oikea palkka oma oik. palk. 607 ansanedustajan oikea palkka oma oik. palk. 67 Yrittäjän oikea palkka oma oik. palk. = 6 läkeläisen oikea korvaus oma oik. palk. 6 yöttömän oikea korvaus oma oik. palk ma uroa / kk ohdejoukko : ohteen osa aineisto: o i rajausta muuttujat: ^([ 6])$ utkimus: tmt / 0 0 0

40 Verojen käyttökohteiden muuttaminen asteikko: =vähentää paljon,..., =lisätä paljon eskiarvo /prosenttidiagrammi keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) Verojen käyttö sosiaaliturvaan Verojen käyttö sisäiseen turvallisuuteen Verojen käyttö koulutukseen Verojen käyttö työllisyyteen Verojen käyttö ympäristönsuojeluun Verojen käyttö kuntatalouteen Verojen käyttö infrastruktuuriin Verojen käyttö elinkeinotukiin Verojen käyttö ulkoiseen turvallisuuteen Verojen käyttö kulttuuriin ja urheiluun Verojen käyttö kehitysapuu = suunta (aste) ohdejoukko : ohteen osa aineisto: o i rajausta muuttujat: ^(VY[0][0 9])$ utkimus: tmt / 0 0 0

41 - Verotuksen muuttaminen asteikko: =vähentää voimakkaasti,..., =lisätä voimakkaasti eskiarvo /prosenttidiagrammi keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) 9 lkoholivero ääomaverotus maisuusvero 70 6 Yritysvero 706 nergiavero lv verotus = nsioverotuksen muuttaminen 700 erintövero 7088 olttoainevero suunta (aste) ohdejoukko : ohteen osa aineisto: o i rajausta muuttujat: ^(V[0][0 9])$ utkimus: tmt / 0 0 0

42 keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) suinkuntani tulisi liittää yhteen naapurikunnan tai kuntien yväksyn valtiovall pakkotoimenp kuntaliit aikaansaam, vaikka ne kohdistuisivat kotikunt eruspalv tulisi järjestää maakunnalli kuntien yhteistyöllä yksitt kunnat hoit sijaan ulk hankinn ja rakentam pitäisi suosia paikall yrityksiä kunnan oman tuotann sijaan aluan maksaa korkeampaa kunnallisveroa, jos se takaa paremmat kuntapalvelut os kunnallisen palvelun laatu on hyvä, minulle ei ole väliä, kuka sen tuottaa Vaikutt.kan tehokk. kuntalaisen kann: unta aloitteiden tekeminen Vaikutt.kan tehokk. kuntalaisen kann: Yhdistystoiminnan kautta vaikuttaminen Vaikutt.kan tehokk. kuntalaisen kann: ansanäänestyksen toimeenpano Vaikutt.kan tehokk. kuntalaisen kann: uorat yhteydenotot kunnan luottamusmiehiin Vaikutt.kan tehokk. kuntalaisen kann: uorat yhteydenotot kunnan virkamiehiin Vaikutt.kan tehokk. kuntalaisen kann: Äänestäminen kunnallisvaaleissa untaverojen kohd: Yritystoiminnan edistäminen untaverojen kohd: aahanmuuttajien kotouttaminen untaverojen kohd: unnan työntekijöiden palkat untaverojen kohd: aavoitus ja pientalotontit untaverojen kohd: unnallishallinto untaverojen kohd: yöttömien työllistäminen untaverojen kohd: ikuisten ammatiliinen koulutus untaverojen kohd: uorten ammatillinen koulutus untaverojen kohd: Ympäristön siisteys ja turvallisuus untaverojen kohd: airaankuljetus ja pelastustoim untaverojen kohd: oimeentulotuki ja sosiaalityö untaverojen kohd: atujen hoito ja jätehuolto untaverojen kohd: ulkinen liikenne untaverojen kohd: irjastot ja kansalaisopistot untaverojen kohd: iikuntapaikat untaverojen kohd: eruskoulu ja lukio untaverojen kohd: evyenliikenteen väylät untaverojen kohd: asten päivähoito untaverojen kohd: erveyskeskus ja lääkäripalv untakysymykset kaikki eskiarvo /prosenttidiagrammi untaverojen kohd: Vanhusten kotihoito ja ruokapalv = % 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% ste ohdejoukko : ohteen osa aineisto: o i rajausta muuttujat: ^((V VVY )[0 9]).* utkimus: tmt / 0 0 0

43 oimijoiden ongelmaratkaisukyky lähitulevaisuudessa asteikko: =lisää paljon ongelmia,..., =poistaa paljon ongelmia eskiarvo /prosenttidiagrammi keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) ngelmien ratkaisu ay liike ngelmien ratkaisu poliisi ngelmien ratkaisu tutkimuslaitokset ngelmien ratkaisu vapaaehtoisjarjestot ngelmien ratkaisu kirkko ngelmien ratkaisu yritykset ngelmien ratkaisu julkinen hallinto ngelmien ratkaisu rahoituslaitokset ngelmien ratkaisu media ngelmien ratkaisu kv järjestöt ngelmien ratkaisu poliitikot ngelmien ratkaisu ja euro = ngelmien poistamisaste ohdejoukko : ohteen osa aineisto: o i rajausta muuttujat: ^([0][0 9])$ utkimus: tmt / 0 0 0

44 keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) hat 0 vuoden päästä mittareita eskiarvo /prosenttidiagrammi hka 0 v: uomal. työn ja työpaikkojen siirtym. ulkom. hka 0 v: uomal. yritysten siirtym. ulkom. omistukseen hka 0 v: itkäaikaistyöttömyys ja syrjäytyminen hka 0 v: Väestön ikääntyminen hka 0 v: uloerojen kasvu hka 0 v: uuryritysten monopolivalta hka 0 v: ulkisten palveluiden rapautuminen hka 0 v: ikollisuus, terrorismi ja vandalismi hka 0 v: lämänrytmin nopeutuminen ja aikapula hka 0 v: Yht.kunnan eriarvoistuminen ja yhteisöllis heikkenem hka 0 v: armaa talous ja pimeä työ hka 0 v: ansanterveys ja epäterveelliset elämäntavat hka 0 v: Ympäristön saastuminen ja ilmastonmuutos hka 0 v: yöehtojen ja työelämän huonontuminen hka 0 v: lueiden eriytyminen ja slummiutuminen hka 0 v: Yksityis. suojan ja kulutt. oikeuksien heikkeneminen hka 0 v: aahanmuutto ja ulkomainen työvoima hka 0 v: lämän lääketieteellistyminen ja lääketiet vallan kasvu hka 0 v: hmiskauppa ja prostituutio hka 0 v: eknologioiden nopea kehitys ja automatisaatio = % 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% han aste ohdejoukko : ohteen osa aineisto: o i rajausta muuttujat: ^([0 ][0 9])$ utkimus: tmt / 0 0 0

45 - oimihenkilötehtävien välttyminen teknologialla korvaamiselta tiettyyn aikaan t nykyhetkestä taustamuuttuja: oimisema suus töistä jäljelllä (ihmisen tekemänä) % töistä jäljellä ssistent simies uu toimihlo Vuosia t nykyhetkestä eteenpäin tmt data oimisema 008,009,00,0, rvioi, kuinka pian ihmisen toimintaa jäljittelevät keinoälyyn/ mieleen liittyvät teknologiat (koneet, robotiikka, kybernetiikka jne.)

46 karyhmavb n = 7 ( ) ainen (%) ies (7%) % 6.9 % % %. %. %. %. % % 0.9 %. % % n 9. % % 9. % 6.6 % %. %.9 %.7 %. %.9 %.8 % % 0 ohderyhmä: : sa aineisto: i rajausta tmt 08,09,0,, karyhmavb eq = yhtä kuin, neq = eri kuin

47 n = 677 ( ) % 6.7 % 0 (9%) 0 (9%) 00 (9%) 009 (9%) 008 (%) % n % 000usimaa telä arjala telä ohjanmaa telä avo ainuu anta äme eski ohjanmaa eski uomi ymenlaakso appi irkanmaa ohjanmaa ohjois arjala ohjois ohjanmaa ohjois avo äijät äme atakunta Varsinais uomi xuu 6. % 0. % 9.9 % 9.8 % 0. % % 7. % 9.9 % 6. % 6.6 % 6.8 % 6. % 9. % 7. % 0. % 6. % 0.8 % 7. %.8 % 6 %. %. % % 9. %. % 7. %. %.9 %.9 %. %. %. %.9 %.6 % 7. %. % %.8 % 0. %. %. %. %.8 %.9 %.7 %.7 % %.9 %.6 % 9.6 % 6. % 7.6 % %.8 %. %. %.8 %.6 %.8 %.7 %.8 %.9 % %. %.6 %. %.6 %.6 %.7 % %. %. %. %.7 % % ohderyhmä: : sa aineisto: i rajausta tmt 08,09,0,, eq = yhtä kuin, neq = eri kuin

48 rityinen koulutusryhmitys n = 76 ( ) % 9. % ainen (%) ies (7%) % 000. % 6. % al_alat al_kaup al_luonn al_palv al_sos al_tekn insinoori tradenomi yl_kaup yl_luonn yl_palv yl_sos yl_tekn n %.8 % 9.6 % 9 % % 9.6 %. %. %. % 0.6 %.7 % 7 %. % %. % ohderyhmä: : sa aineisto: i rajausta tmt 08,09,0,, Y eq = yhtä kuin, neq = eri kuin

49 ilastoja työpaikan järjestelmistä ahdollisuus (kuuluuko järjestelmien piiriin): työaikajärjestelmät (,siirry kohtaan numerosta) palkkausjärjestelmät () kannustinjärjestelmät erityisluonteisen työn korvaaminen (vapaina tai rahassa) työpaikan edut Yleistason lisäksi vertailuja mm. toimiaseman (oimiasema) ja työpaikan koon () mukaan.

50 Z:\\\\\\\\minstat 00_tmt.txt yöaikajoustojärjestelyt nko jäsenellä ollut mahdollisuus viim. vuod. aik? {0=i, =yllä,=poissa} keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) eskiarvo /prosenttikuva lyhyt tilapäinen loma perhevapaa liukuva työaika opintovapaa vuorotteluvapaa korvaava töiden teko tilapäisesti normaalin työajan ulkopuolella säästövapaat joustovapaat osa aikatyö työvuorojen vaihtaminen työaikapankki etätöiden tekeminen työmatkojen (koti työ ja työ koti) käyttäminen työaikana = % 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% ahdollisuusaste tmt ohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: rajaus: o = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 09,0,,

51 Z:\\\\\\\V\minstat 00_tmt.txt yöaikajoustojärjestelyt nko jäsenellä ollut mahdollisuus viim. vuod. aik? {0=i, =yllä,=poissa} keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) eskiarvo /prosenttikuva lyhyt tilapäinen loma perhevapaa liukuva työaika opintovapaa vuorotteluvapaa korvaava töiden teko tilapäisesti normaalin työajan ulkopuolella säästövapaat joustovapaat osa aikatyö työvuorojen vaihtaminen työaikapankki etätöiden tekeminen työmatkojen (koti työ ja työ koti) käyttäminen työaikana = < 0 (768) > = 0 ja < 0 (90) > = 0 (08) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% ahdollisuusaste tmt ohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: rajaus:. = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 09,0,,

52 rityisluonteisen työn korvaaminen rahana tai vapaina nko jäsenellä ollut mahdollisuus viim. vuod. aik? {0=i, =yllä} keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) eskiarvo /prosenttikuva 8 Ylityö: lisäkorv tai ylim. vapaa 98 7 yössä matkustaminen: lisäkorv tai ylim. vapaa 98 6 isätyö: lisäkorv tai ylim. vapaa 98 äivystys ja varallaolo: lisäkorv tai ylim. vapaa 98 Vapaa aikana tapaht. työas.hoito: lisäkorv tai ylim. vapaa Vuorotyö: lisäkorv tai ylim. vapaa = posti, puhneuvonta (tajan/paik. ulkop): lisäkorv tai ylim. vapaa 98 losuhdelisä (vaat. masto, kaivos jne): lisäkorv tai ylim. vapaa 98 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% ahdollisuusaste tmt ohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: rajaus: o = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 09,0,, Z:\\\\\\\\minstat 00_tmt.txt

53 alkkausjärjestelmä ja sen toimivuus issä määrin tapahtunut viim. vuod. aik? {0=i,.=sin, =äysin,=poissa} keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) eskiarvo /prosenttikuva 8 äynyt kehitys tv. keskusteluja esimiehen kanssa 0 7 ehty kirjallinen toimen/tehtävän kuvaus ehtävänkuva on tarkistettu 977 ehty kirjallinen vaativuuden arviointi 909 elitetty, mistä tekijöistä palkka muodostuu alkkauksesta+palkits. keskusteltu esimiesten kanssa = ehty koulutussuunnitelma 9 yön laatua ja määrää on vertailtu muiden töihin 880 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% oiminta aste tmt ohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: rajaus: o = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 09,0,, Z:\\\\\\\\minstat 00_tmt.txt

54 alkkausjärjestelmä ja sen toimivuus issä määrin tapahtunut viim. vuod. aik? {0=i,.=sin, =äysin,=poissa} keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) eskiarvo /prosenttikuva 8 äynyt kehitys tv. keskusteluja esimiehen kanssa 0 7 ehty kirjallinen toimen/tehtävän kuvaus ehtävänkuva on tarkistettu 977 ehty kirjallinen vaativuuden arviointi elitetty, mistä tekijöistä palkka muodostuu alkkauksesta+palkits. keskusteltu esimiesten kanssa ehty koulutussuunnitelma yön laatua ja määrää on vertailtu muiden töihin 909 = oimisema = ssistent (7) oimisema = uu toimihlo (7) oimisema = simies (666) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% oiminta aste tmt ohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: rajaus:. = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 09,0,, Z:\\\\\\\V\minstat 00_tmt.txt

55 alkkausjärjestelmä ja sen toimivuus issä määrin tapahtunut viim. vuod. aik? {0=i,.=sin, =äysin,=poissa} keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) eskiarvo /prosenttikuva 8 äynyt kehitys tv. keskusteluja esimiehen kanssa 0 7 ehty kirjallinen toimen/tehtävän kuvaus ehtävänkuva on tarkistettu 977 ehty kirjallinen vaativuuden arviointi elitetty, mistä tekijöistä palkka muodostuu alkkauksesta+palkits. keskusteltu esimiesten kanssa ehty koulutussuunnitelma yön laatua ja määrää on vertailtu muiden töihin 909 = < 0 (6) > = 0 ja < 0 (888) > = 0 (88) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% oiminta aste tmt ohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: rajaus:. = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 09,0,, Z:\\\\\\\V\minstat 00_tmt.txt

56 Z:\\\\\\\\minstat 00_tmt.txt alkkaus ja työaikajärjestelmäindeksit [0,] nko jäsenellä ollut mahdollisuus viim. vuod. aik? {0=i, =yllä} keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) eskiarvo /prosenttikuva yöaikajärj liukuva+pankki+säästö+jousto, indeksi Ä kehityskeskustelut+päivitys, indeksi Vuorottelu+opinto+perhevapaajärj, indeksi Ä työnkuvaus+pisteys, indeksi yövuorojen vaihtamisjärj, indeksi alkkauksesta+palkits. keskusteltu esimiesten kanssa sa aikatyöjärj, indeksi tätyöjärjestelmä, indeksi oulutussuunnitelma, indeksi yön laatua ja määrää on vertailtu muiden töihin = % 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% ahdollisuusaste tmt ohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: rajaus: o = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 09,0,,

57 Z:\\\\\\\V\minstat 00_tmt.txt alkkaus ja työaikajärjestelmäindeksit [0,] nko jäsenellä ollut mahdollisuus viim. vuod. aik? {0=i, =yllä} keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) eskiarvo /prosenttikuva yöaikajärj liukuva+pankki+säästö+jousto, indeksi Ä kehityskeskustelut+päivitys, indeksi Vuorottelu+opinto+perhevapaajärj, indeksi Ä työnkuvaus+pisteys, indeksi yövuorojen vaihtamisjärj, indeksi 98 alkkauksesta+palkits. keskusteltu esimiesten kanssa = 0 sa aikatyöjärj, indeksi 98 tätyöjärjestelmä, indeksi 98 oulutussuunnitelma, indeksi yön laatua ja määrää on vertailtu muiden töihin 98 0 oimisema = ssistent (688) oimisema = uu toimihlo () oimisema = simies (087) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% ahdollisuusaste tmt ohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: rajaus:. = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 09,0,,

58 Z:\\\\\\\V\minstat 00_tmt.txt alkkaus ja työaikajärjestelmäindeksit [0,] nko jäsenellä ollut mahdollisuus viim. vuod. aik? {0=i, =yllä} keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) eskiarvo /prosenttikuva yöaikajärj liukuva+pankki+säästö+jousto, indeksi Ä kehityskeskustelut+päivitys, indeksi Vuorottelu+opinto+perhevapaajärj, indeksi Ä työnkuvaus+pisteys, indeksi yövuorojen vaihtamisjärj, indeksi alkkauksesta+palkits. keskusteltu esimiesten kanssa sa aikatyöjärj, indeksi tätyöjärjestelmä, indeksi oulutussuunnitelma, indeksi yön laatua ja määrää on vertailtu muiden töihin = < 0 (89) > = 0 ja < 0 (7) > = 0 (0) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% ahdollisuusaste tmt ohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: rajaus:. = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 09,0,,

59 rityisluonteisen työn korvaaminen rahana tai vapaina nko jäsenellä ollut mahdollisuus viim. vuod. aik? {0=i, =yllä} keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) eskiarvo /prosenttikuva 8 Ylityö: lisäkorv tai ylim. vapaa yössä matkustaminen: lisäkorv tai ylim. vapaa isätyö: lisäkorv tai ylim. vapaa äivystys ja varallaolo: lisäkorv tai ylim. vapaa Vapaa aikana tapaht. työas.hoito: lisäkorv tai ylim. vapaa Vuorotyö: lisäkorv tai ylim. vapaa posti, puhneuvonta (tajan/paik. ulkop): lisäkorv tai ylim. vapaa losuhdelisä (vaat. masto, kaivos jne): lisäkorv tai ylim. vapaa = < 0 (89) > = 0 ja < 0 (7) > = 0 (0) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% ahdollisuusaste tmt ohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: rajaus:. = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 09,0,, Z:\\\\\\\V\minstat 00_tmt.txt

60 yöpaikan kannustinjärjestelmät nko jäs kuulunut piiriin viim. vuod. aik? {0=i, =yllä} keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) eskiarvo /prosenttikuva 7 tulospalkkiot (taloudelliseen tulokseen perustuva) 98 6 henkilöstörahastot 98 aloite ja kehittämispalkkiot tuottavuuspalkkiot (määrä ja laatu, esim. aikatauluissa pysyminen) voittopalkkiot ja voitonjako (henkilöstölle) työsuhdeoptiot ja osakesidonnaiset tulospalkkiojärjestelyt = osakepalkkiot 98 oimisema = ssistent (688) oimisema = uu toimihlo () oimisema = simies (087) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% ahdollisuusaste tmt ohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: rajaus:. = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 09,0,, Z:\\\\\\\V\minstat 00_tmt.txt

61 yöpaikan kannustinjärjestelmät nko jäs kuulunut piiriin viim. vuod. aik? {0=i, =yllä} keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) eskiarvo /prosenttikuva 7 tulospalkkiot (taloudelliseen tulokseen perustuva) 98 6 henkilöstörahastot 98 aloite ja kehittämispalkkiot tuottavuuspalkkiot (määrä ja laatu, esim. aikatauluissa pysyminen) voittopalkkiot ja voitonjako (henkilöstölle) työsuhdeoptiot ja osakesidonnaiset tulospalkkiojärjestelyt = osakepalkkiot 98 < 0 (89) > = 0 ja < 0 (7) > = 0 (0) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% ahdollisuusaste tmt ohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: rajaus:. = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 09,0,, Z:\\\\\\\V\minstat 00_tmt.txt

62 Z:\\\\\\\V\minstat 00_tmt.txt yöpaikan etujärjestelmät nko jäsenenellä ollut mahdollisuus viim. vuod. aik? {0=i, =yllä} eskiarvo /prosenttikuva keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) liikuntasetelit, liikuntatilat, hieronnan ym. tukeminen, muu fyysisen kunnon tukeminen puhelinetu lounas tai ruokaetu jouluraha tai tavaralahjat henkilökunta alennukset yhtiön tai ulkopuolisten tarjoamista tuotteista ja palveluista merkkipäivälahjat, määrävuosilahjat palkalliset vapaat syntymäpäivät (kuten oma tai puolison 0 ja 60 vuotispäivä) kulttuurisetelit, muu kulttuuritoiminnan tukeminen sairaan lapsen hoito oma työasu, työasun pesu, vaateraha sairauskassa työterveyshuollon ylittävä sairaanhoito käyttöoikeus yhtiön työvälineisiin, tiloihin autotallit, sähkölämmityspisteet työajan käyttö opiskeluun muuttoavustus, muuttovapaa työehtosopimuksen ylittävä palvelusvuosipalkkio ylimääräiset palkalliset vapaapäivät ilmaislehdet autoetu opiskelun tukeminen rahallisesti palkkiomatkat työsuhdematkaliput lakia alempi eläkeikä, eläke edut ikääntyvien ylimääräiset vapaat asuntoetu, asunnon vuokrasopimus, asuntolaina eläkeläistoiminta ja sen tukeminen taksit tv. yötöissä työsuhdefillarit = < 0 (89) > = 0 ja < 0 (7) > = 0 (0) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% ahdollisuusaste tmt ohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: rajaus:. = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 09,0,,

63 Z:\\\\\\\\minstat 00_tmt.txt keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) aloite ja kehittämispalkkiot osakepalkkiot työsuhdeoptiot ja osakesidonnaiset tulospalkkiojärjestelyt henkilöstörahastot voittopalkkiot ja voitonjako (henkilöstölle) tuottavuuspalkkiot (määrä ja laatu, esim. aikatauluissa pysyminen) tulospalkkiot (taloudelliseen tulokseen perustuva) losuhdelisä (vaat. masto, kaivos jne): lisäkorv tai ylim. vapaa Vapaa aikana tapaht. työas.hoito: lisäkorv tai ylim. vapaa posti, puhneuvonta (tajan/paik. ulkop): lisäkorv tai ylim. vapaa Vuorotyö: lisäkorv tai ylim. vapaa äivystys ja varallaolo: lisäkorv tai ylim. vapaa yössä matkustaminen: lisäkorv tai ylim. vapaa Ylityö: lisäkorv tai ylim. vapaa isätyö: lisäkorv tai ylim. vapaa alkkauksesta+palkits. keskusteltu esimiesten kanssa yön laatua ja määrää on vertailtu muiden töihin ehty koulutussuunnitelma ehtävänkuva on tarkistettu äynyt kehitys tv. keskusteluja esimiehen kanssa elitetty, mistä tekijöistä palkka muodostuu ehty kirjallinen vaativuuden arviointi ehty kirjallinen toimen/tehtävän kuvaus työmatkojen (koti työ ja työ koti) käyttäminen työaikana korvaava töiden teko tilapäisesti normaalin työajan ulkopuolella työvuorojen vaihtaminen etätöiden tekeminen osa aikatyö perhevapaa opintovapaa vuorotteluvapaa lyhyt tilapäinen loma työaikapankki joustovapaat säästövapaat liukuva työaika yöympäristön järjestelmät ittareita, onko mahdollisuus tai tapahtunut? eskiarvo /prosenttikuva = % 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% ste/osuus tmt ohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: rajaus: o = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 09,0,,

64 Z:\\\\\\\V\minstat 00_tmt.txt keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) aloite ja kehittämispalkkiot osakepalkkiot työsuhdeoptiot ja osakesidonnaiset tulospalkkiojärjestelyt henkilöstörahastot voittopalkkiot ja voitonjako (henkilöstölle) tuottavuuspalkkiot (määrä ja laatu, esim. aikatauluissa pysyminen) tulospalkkiot (taloudelliseen tulokseen perustuva) losuhdelisä (vaat. masto, kaivos jne): lisäkorv tai ylim. vapaa Vapaa aikana tapaht. työas.hoito: lisäkorv tai ylim. vapaa posti, puhneuvonta (tajan/paik. ulkop): lisäkorv tai ylim. vapaa Vuorotyö: lisäkorv tai ylim. vapaa äivystys ja varallaolo: lisäkorv tai ylim. vapaa yössä matkustaminen: lisäkorv tai ylim. vapaa Ylityö: lisäkorv tai ylim. vapaa isätyö: lisäkorv tai ylim. vapaa alkkauksesta+palkits. keskusteltu esimiesten kanssa yön laatua ja määrää on vertailtu muiden töihin ehty koulutussuunnitelma ehtävänkuva on tarkistettu äynyt kehitys tv. keskusteluja esimiehen kanssa elitetty, mistä tekijöistä palkka muodostuu ehty kirjallinen vaativuuden arviointi ehty kirjallinen toimen/tehtävän kuvaus työmatkojen (koti työ ja työ koti) käyttäminen työaikana korvaava töiden teko tilapäisesti normaalin työajan ulkopuolella työvuorojen vaihtaminen etätöiden tekeminen osa aikatyö perhevapaa opintovapaa vuorotteluvapaa lyhyt tilapäinen loma työaikapankki joustovapaat säästövapaat liukuva työaika yöympäristön järjestelmät ittareita, onko mahdollisuus tai tapahtunut? eskiarvo /prosenttikuva oimisema = ssistent (7) oimisema = uu toimihlo (00) oimisema = simies (70) = % 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% ste/osuus tmt ohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: rajaus:. = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 09,0,,

65 Z:\\\\\\\V\minstat 00_tmt.txt yöympäristön järjestelmät ittareita, onko mahdollisuus tai tapahtunut? keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) eskiarvo /prosenttikuva aloite ja kehittämispalkkiot osakepalkkiot työsuhdeoptiot ja osakesidonnaiset tulospalkkiojärjestelyt henkilöstörahastot voittopalkkiot ja voitonjako (henkilöstölle) tuottavuuspalkkiot (määrä ja laatu, esim. aikatauluissa pysyminen) tulospalkkiot (taloudelliseen tulokseen perustuva) losuhdelisä (vaat. masto, kaivos jne): lisäkorv tai ylim. vapaa Vapaa aikana tapaht. työas.hoito: lisäkorv tai ylim. vapaa posti, puhneuvonta (tajan/paik. ulkop): lisäkorv tai ylim. vapaa Vuorotyö: lisäkorv tai ylim. vapaa äivystys ja varallaolo: lisäkorv tai ylim. vapaa yössä matkustaminen: lisäkorv tai ylim. vapaa Ylityö: lisäkorv tai ylim. vapaa isätyö: lisäkorv tai ylim. vapaa alkkauksesta+palkits. keskusteltu esimiesten kanssa yön laatua ja määrää on vertailtu muiden töihin ehty koulutussuunnitelma ehtävänkuva on tarkistettu äynyt kehitys tv. keskusteluja esimiehen kanssa elitetty, mistä tekijöistä palkka muodostuu ehty kirjallinen vaativuuden arviointi ehty kirjallinen toimen/tehtävän kuvaus työmatkojen (koti työ ja työ koti) käyttäminen työaikana korvaava töiden teko tilapäisesti normaalin työajan ulkopuolella työvuorojen vaihtaminen etätöiden tekeminen osa aikatyö perhevapaa opintovapaa vuorotteluvapaa lyhyt tilapäinen loma työaikapankki joustovapaat säästövapaat liukuva työaika < 0 (7806) > = 0 ja < 0 (9) > = 0 (0) = % 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% ste/osuus tmt ohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: rajaus:. = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 09,0,,

66

67 ilastoja työpaikan prosesseista ahdollisuus (kuuluuko järjestelmien piiriin): panokset (työjat (), työnkuva (), prosessit: tuotantoon liittyvät ja sosiaaliset prosessit (), osaamisen kehittäminen ja vaikuttaminen (), rekrytointi () johtaminen (6), tulokset (7), ikasarjoja. Yleistason lisäksi vertailuja mm. toimiaseman (oimiasema) ja työpaikan koon () mukaan.

68 ilastoja työajoista 008- ongame yössäolokuukaudet kk/v llut vakinaisessa työsuhteessa-nlr-{0=i, =yllä} yöaikamuoto päivätyö-nlr-{0=i, =yllä} yöaikamuoto päivätyö vain ma-pe-nlr-{0=i, =yllä} yöaikamuoto yövuorotyö-nlr-{0=i, =yllä} yöaikamuoto osa-aikainen-nlr-{0=i, =yllä} yösuhde on nollasopimus (töihin tarv. tuleva)-nlr-{0=i, =yllä} llut vuorotyössä-nlr-{0=i, =yllä} yönteon viikonloppuisuus indeksi yönteon 7-vuorokautisuus indeksi yönteon kokovuorokautisuus indeksi nsiotyöhön kulunut aika h/vrk piskelu tai kouluttautum työn ulkop h/vrk Vastuiden ja velvoitt hoitaminen h/vrk uhdas vapaa-aika h/vrk... uhdas lepoaika (nukkuminen) h/vrk hanteellinen työviikon pituus h/vko a erustyöaika h/vko b Yli- ja lisätyöt h/vko c Varallaolo ja päivystys h/vko d yössä matkustaminen säänn. työajan ulkop h/vko e yöantajan yhteydenotot työajan ulkop.h/vko f uu työnteko vapaa-ajalla h/vko ot. kokonaisviikkotyöaika (a+b+c+d+e+f) h/vko okonaisviikkotyöaika a+b+c+d+e+f+sivu/yritt h/vko tätyöpäivät pv/kk yömatkapäivät vuodessa kotimaa yömatkapäivät vuodessa ulkomaat...68 idetyt lomat kk/v äiv. lepotauot min 7. h päivässä yönantajan kustantamat koulutuspäivät vuodessa tse/muu kustantamat koulutuspäivät vuodessa aulukko : aulukko: yöaikaindikaattorien keskiarvot, ajassa 008- (aikaindeksi on tutkimusajankohdan laskennallinen keskipiste).

69 okonaisajaksi summautuvat aikatyypit yöviikon jakautuminen työhön ja vapaa aikaan h/vko, suluissa arvo eskiarvo /prosenttikuva keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) 8 (9.98) ot. kokonaisviikkotyöaika (a+b+c+d+e+f) h/vko 68 7 (0.98) uhtaan vapaa ajan määrä h/vko 0 6 (0.7) f uu työnteko vapaa ajalla h/vko 66 (0.) e yöantajan yhteydenotot työajan ulkop.h/vko 6 (0.) d yössä matkustaminen säänn. työajan ulkop h/vko (0.) c Varallaolo ja päivystys h/vko = (0.9) b Yli ja lisätyöt h/vko 678 (7.9) a erustyöaika h/vko h/vko tmt ohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: rajaus: o = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 08,09,0,, Z:\\\\\\\\minstat 00_tmt.txt

70 - ot. kokonaisviikkotyöaika (a+b+c+d+e+f) h/vko rvo = n 9 0 eskiarvo 0% = edian 0 % piste 90 % piste % piste 7 % piste utkimusvuosi (lask.keskipiste) ohderyhmä: : sa aineisto: i rajausta ( ) tmt 08,09,0,, Y

71 - yöhön kuluvan kokonaisajan vaihtelu sopimusalan ja asematason mukaan (v. iässä) opimusala Viestintaala eknologiateollisuus uunnittelu _ja_konsulttiala akennusala alvelut etsateollisuus ulutustavara ala uljetus _ja_logistiikka ala iinteistopalvelut ala inanssi nergia ala lintarvikeala 000uu emianteollisuus oimiasema (): = ssistent (660) = uu toimihlo (788) = ysimies () = keskiarvo tuntia viikossa nnusteet regressiomalleista 0_ok_tyoaika Y ot. kokonaisviikkotyöaika (a+b+c+d+e+f) h/vko uuttujat:(ntercept),vb0,,yossaolo_osuus_v,_, X=x :yossaolo_osuus_v=,=,vb0= Z:\\\\\\oimisema\\regest_0 Y_oimisema_tmt.txt

72 - armaat ylityöt työaikaryhmät + (h/vko) rvo = n eskiarvo 0% = edian 0 % piste 90 % piste % piste 7 % piste utkimusvuosi (lask.keskipiste) ohderyhmä: : sa aineisto: i rajausta ( ) tmt 08,09,0,, armaa_ylityot

73 - äiv. lepotauot min 7. h päivässä rvo eskiarvo 0% = edian 0 % piste 90 % piste % piste 7 % piste = n utkimusvuosi (lask.keskipiste) ohderyhmä: : sa aineisto: i rajausta ( ) tmt 08,09,0,,

74 ilastoja todellisesta työnkuvasta työtila työn fyysinen luonne työn sosiaaliset yhteydet työalueet työssä käytetyt opit työprosessit, työjaksot karttakuva, joka yhdistelee monia asioita (klikkaa numeroa) Yleistason lisäksi vertailuja mm. toimiaseman (oimiasema) ja työpaikan koon () mukaan.

75 ääasiallinen työtila(t) (yleisyys) Viimeisen vuoden aikana{0=i, =yllä} keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) eskiarvo /prosenttikuva 6 Y tsto+koti+tv_sisätila 097 tehdas 097 laboratorio tv 097 rakennustyömaa = 097 luonnonympäristö 097 muu erit. työtila 097 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% Yleisyys tmt keskiarvo, virhemarginaali ohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: rajaus: o = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 08,09,0,, Z:\\\\\\\\minstat 00_tmt.txt

76 yön fyysinen luonne eskiarvo /prosenttikuva keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) YY staattinen jännitys 9 YY koordinaatio 07 YY ruumiillinen voima+kestävyys = 007 i lainkaan eritt. vähän vähän sil.väl. paljon eritt. paljon aso tmt keskiarvo, virhemarginaali ohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: rajaus: o = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 08,09,0,, Z:\\\\\\\\minstat 00_tmt.txt

AIHE: op_pohjola_tyoympariston_jarjestelmat

AIHE: op_pohjola_tyoympariston_jarjestelmat TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä IHE: op_pohjola_tyoympariston_jarjestelmat OS : Ryhmä: KIKKI Otoksena OP Pohjola Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi toiminnolla): Otoksena OP

Lisätiedot

AIHE: hed_lmtsv_tyoympariston_jarjestelmat

AIHE: hed_lmtsv_tyoympariston_jarjestelmat TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä AIHE: hed_lmtsv_tyoympariston_jarjestelmat OSA : Ryhmä: KAIKKI Otoksena henkilöstöedustajat (TSV + LM = HED, varsinaiset) Tämän dokumentin analyysit (sivuja

Lisätiedot

Työaikajoustojärjestelyt Onko jäsenellä ollut mahdollisuus viim. vuod. aik? {0=Ei, 1=Kyllä,EOS=poissa} Keskiarvo /prosenttikuva

Työaikajoustojärjestelyt Onko jäsenellä ollut mahdollisuus viim. vuod. aik? {0=Ei, 1=Kyllä,EOS=poissa} Keskiarvo /prosenttikuva TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä X_Ei_TUn_TESia IHE: Tyoympariston_jarjestelmat OS : Ryhmä: TES_K Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit

Lisätiedot

Työaikajoustojärjestelyt Onko jäsenellä ollut mahdollisuus viim. vuod. aik? {0=Ei, 1=Kyllä,EOS=poissa} Keskiarvo /prosenttikuva

Työaikajoustojärjestelyt Onko jäsenellä ollut mahdollisuus viim. vuod. aik? {0=Ei, 1=Kyllä,EOS=poissa} Keskiarvo /prosenttikuva TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä P_Rakennusala IHE: Tyoympariston_jarjestelmat OS : Ryhmä: TES_K Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit

Lisätiedot

AIHE: ikavertailu_yli_alle_35v_tyoympariston_jarjestelmat

AIHE: ikavertailu_yli_alle_35v_tyoympariston_jarjestelmat TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä IHE: ikavertailu_yli_alle_v_tyoympariston_jarjestelmat OS : Ryhmä: KIKKI IKVRT_PRO Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi toiminnolla): IKVRT_PRO

Lisätiedot

Talouskasvuasenteita kuvaavia malleja 2014 11 04 14:30:58 petri.palmu@proliitto.fi

Talouskasvuasenteita kuvaavia malleja 2014 11 04 14:30:58 petri.palmu@proliitto.fi Talouskasvuasenteita kuvaavia malleja 2014 11 04 14:30:58 petri.palmu@proliitto.fi Mallin statistiikkaa: N = 4735, m(y) = 1.571, sd(y) = 0.823, (mallivakio a = 1.802) Henkilömäärä taloudessa Tulot4l 5000+

Lisätiedot

AIHE: vuokratyo_tyoympariston_jarjestelmat

AIHE: vuokratyo_tyoympariston_jarjestelmat TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä AIHE: vuokratyo_tyoympariston_jarjestelmat OSA : Ryhmä: KAIKKI VUOKRA_TYOSUHDE Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi toiminnolla): VUOKRA_TYOSUHDE

Lisätiedot

AIHE: kilpilahti_tyoympariston_jarjestelmat

AIHE: kilpilahti_tyoympariston_jarjestelmat TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä IH: kilpilahti_tyoympariston_jarjestelmat OS : Ryhmä: KIKKI Otoksena Kilpilahden yhdistyksen yritykset Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea tsi toiminnolla):

Lisätiedot

0.10 0.05 0.00. Selitysmalli f(x) kohteelle y: Maapallosta tulee ottaa kaikki hyöty tässä ja nyt

0.10 0.05 0.00. Selitysmalli f(x) kohteelle y: Maapallosta tulee ottaa kaikki hyöty tässä ja nyt Maapallosta tulee ottaa kaikki hyöty tässä ja nyt Mallin statistiikkaa: N = 11357, m(y) = 1.567, sd(y) = 0.844, (mallivakio a = 1.89) Jaskesto4l e 20+ Jaskesto4l d 10 19 Jaskesto4l c 5 9 Jaskesto4l b 2

Lisätiedot

m(x); sd(x) 2.48; 1.2

m(x); sd(x) 2.48; 1.2 Ongelmien ratkaisu poliitikot Mallin statistiikkaa: N = 4440, m(y) = 0.789, sd(y) = 0.841, (mallivakio a = 0.958) 2.48; 1.2 0.22; 0.42 0.11; 0.32 0.01; 0.07 0.05 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 AGENT01 :

Lisätiedot

AIHE: Arvomittareita_teemoittain

AIHE: Arvomittareita_teemoittain TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä IH: rvomittareita_teemoittain OS : Ryhmä: KIKKI Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea tsi toiminnolla): Koko

Lisätiedot

Työ, tuottavuus, hyvinvointi ja ekologisuus Tutkimusta yksityisen sektorin toimihenkilöistä

Työ, tuottavuus, hyvinvointi ja ekologisuus Tutkimusta yksityisen sektorin toimihenkilöistä Työ, tuottavuus, hyvinvointi ja ekologisuus Tutkimusta yksityisen sektorin toimihenkilöistä Petri Palmu Ammattiliitto Pro petri.palmu@proliitto.fi p. 050-444 6 90 www.proliitto.fi Esitys Kestävän työpolitiikan

Lisätiedot

AIHE: Kunnallisteemat

AIHE: Kunnallisteemat TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä IH: Kunnallisteemat OS : Ryhmä: KIKKI Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea tsi toiminnolla): Koko otos ilman

Lisätiedot

AIHE: Tyoelaman_big_picture_tiiviste2

AIHE: Tyoelaman_big_picture_tiiviste2 TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä P_innair_tekn I: Tyoelaman_big_picture_tiiviste OS : Ryhmä: TS_K Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit

Lisätiedot

Työ, tuottavuus, hyvinvointi ja ekologisuus Tutkimusta yksityisen sektorin toimihenkilöistä

Työ, tuottavuus, hyvinvointi ja ekologisuus Tutkimusta yksityisen sektorin toimihenkilöistä Työ, tuottavuus, hyvinvointi ja ekologisuus Tutkimusta yksityisen sektorin toimihenkilöistä Petri Palmu Ammattiliitto Pro petri.palmu@proliitto.fi p. 050-444 6 90 www.proliitto.fi http://tiedostot.proliitto.fi/tmt/tutk_public_index_fi.ht

Lisätiedot

AIHE: ikavertailu_yli_alle_35v_tyoaikojen_hajotelma

AIHE: ikavertailu_yli_alle_35v_tyoaikojen_hajotelma TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä IHE: ikavertailu_yli_alle_v_tyoaikojen_hajotelma OS : Ryhmä: KIKKI IKVRT_PRO Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi toiminnolla): IKVRT_PRO

Lisätiedot

AIHE: Tyoelaman_big_picture_tiiviste2

AIHE: Tyoelaman_big_picture_tiiviste2 TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä P_Rakaine_ja_bet_tuoteteoll I: Tyoelaman_big_picture_tiiviste OS : Ryhmä: TS_K Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit

Lisätiedot

AIHE: Hyvinvointimittareita_teemoittain

AIHE: Hyvinvointimittareita_teemoittain TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä T_Lasikeraam_teoll IHE: Hyvinvointimittareita_teemoittain OS : Ryhmä: TES_K Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit

Lisätiedot

AIHE: Palkkausjarjestelman_tila

AIHE: Palkkausjarjestelman_tila TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä IHE: Palkkausjarjestelman_tila OS : Ryhmä: KIKKI Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi toiminnolla):

Lisätiedot

AIHE: Tyoelaman_big_picture_tiiviste1

AIHE: Tyoelaman_big_picture_tiiviste1 TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä P9_Tallink_Silja IH: Tyoelaman_big_picture_tiiviste OS : Ryhmä: TS_K Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja

Lisätiedot

AIHE: rahoitusalaf21f25_tyon_luonne

AIHE: rahoitusalaf21f25_tyon_luonne TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä IHE: rahoitusalaff_tyon_luonne OS : Ryhmä: KIKKI Otoksena rahoitusala F+F Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi toiminnolla): Otoksena rahoitusala

Lisätiedot

AIHE: hed_lmtsv_tyoelaman_big_picture_tiiviste2

AIHE: hed_lmtsv_tyoelaman_big_picture_tiiviste2 TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä AIHE: hed_lmtsv_tyoelaman_big_picture_tiiviste OSA : Ryhmä: KAIKKI Otoksena henkilöstöedustajat (TSV + LM = HED, varsinaiset) Tämän dokumentin analyysit (sivuja

Lisätiedot

AIHE: metsateollisuus_hyvinvointimittareita_teemoittain

AIHE: metsateollisuus_hyvinvointimittareita_teemoittain TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä IHE: metsateollisuus_hyvinvointimittareita_teemoittain OS : Ryhmä: KIKKI Metsäteollisuus vs. muu teollisuus vertailuja Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit

Lisätiedot

AIHE: op_pohjola_hyvinvointimittareita_teemoittain

AIHE: op_pohjola_hyvinvointimittareita_teemoittain TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä IHE: op_pohjola_hyvinvointimittareita_teemoittain OS : Ryhmä: KIKKI Otoksena OP Pohjola Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi toiminnolla): Otoksena

Lisätiedot

AIHE: vuokratyo_hyvinvointimittareita_teemoittain

AIHE: vuokratyo_hyvinvointimittareita_teemoittain TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä AIHE: vuokratyo_hyvinvointimittareita_teemoittain OSA : Ryhmä: KAIKKI VUOKRA_TYOSUHDE Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi toiminnolla): VUOKRA_TYOSUHDE

Lisätiedot

AIHE: hed_lmtsv_hyvinvointimittareita_teemoittain

AIHE: hed_lmtsv_hyvinvointimittareita_teemoittain TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä AIHE: hed_lmtsv_hyvinvointimittareita_teemoittain OSA : Ryhmä: KAIKKI Otoksena henkilöstöedustajat (TSV + LM = HED, varsinaiset) Tämän dokumentin analyysit

Lisätiedot

AIHE: Tyoelaman_big_picture_tiiviste2

AIHE: Tyoelaman_big_picture_tiiviste2 TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä IH: Tyoelaman_big_picture_tiiviste OS : Ryhmä: KIKKI Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea tsi

Lisätiedot

AIHE: vuokratyo_palkkausjarjestelman_tila

AIHE: vuokratyo_palkkausjarjestelman_tila TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä AIHE: vuokratyo_palkkausjarjestelman_tila OSA : Ryhmä: KAIKKI VUOKRA_TYOSUHDE Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi toiminnolla):

Lisätiedot

AIHE: vuokratyo_tyohyvinvointi_isokuva

AIHE: vuokratyo_tyohyvinvointi_isokuva TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä AIHE: vuokratyo_tyohyvinvointi_isokuva OSA : Ryhmä: KAIKKI VUOKRA_TYOSUHDE Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi toiminnolla): VUOKRA_TYOSUHDE

Lisätiedot

AIHE: Palkkausjarjestelmamittarit_aika

AIHE: Palkkausjarjestelmamittarit_aika TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä P13_Finnair_tekn Pro tutkimus AIHE: Palkkausjarjestelmamittarit_aika OSA 1: Ryhmä: TES_5K2 Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Tämän dokumentin analyysit

Lisätiedot

AIHE: kilpilahti_palkkausjarjestelman_tila

AIHE: kilpilahti_palkkausjarjestelman_tila TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä IH: kilpilahti_palkkausjarjestelman_tila OS : Ryhmä: KIKKI Otoksena Kilpilahden yhdistyksen yritykset Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea

Lisätiedot

AIHE: hed_lmtsv_tyohyvinvointi_isokuva

AIHE: hed_lmtsv_tyohyvinvointi_isokuva TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä AIHE: hed_lmtsv_tyohyvinvointi_isokuva OSA : Ryhmä: KAIKKI Otoksena henkilöstöedustajat (TSV + LM = HED, varsinaiset) Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit

Lisätiedot

m(x); sd(x) 0.15; 0.36 SukupIkä Nainen& 55+ 0.26; 0.44 SukupIkä Nainen& 40 54 0.1; 0.3 SukupIkä Nainen& 30 39 0.04; 0.21 SukupIkä Nainen& 20 29

m(x); sd(x) 0.15; 0.36 SukupIkä Nainen& 55+ 0.26; 0.44 SukupIkä Nainen& 40 54 0.1; 0.3 SukupIkä Nainen& 30 39 0.04; 0.21 SukupIkä Nainen& 20 29 Mallin statistiikkaa: N = 11662, m(y) = 6.685, sd(y) = 1.952, (mallivakio a = 70.04) SukupIkä Nainen& 55+ 0.15; 0.36 SukupIkä Nainen& 40 54 SukupIkä Nainen& 30 39 SukupIkä Nainen& 20 29 0.04; 0.21 SukupIkä

Lisätiedot

AIHE: Tyoelaman_big_picture_tiiviste2

AIHE: Tyoelaman_big_picture_tiiviste2 TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä T_Lasikeraam_teoll I: Tyoelaman_big_picture_tiiviste OS : Ryhmä: TS_K Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja

Lisätiedot

Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista. *** Energia-ala *** Sopimusalaryhmä:

Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista. *** Energia-ala *** Sopimusalaryhmä: Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista Sopimusalaryhmä: *** Energia-ala *** iheet:. Tilastoista yleensä (+tietoa koko jäsenkunnassa) Ohjeet tilastoihin. lan tilastot 0. Taustatietoja. Työnkuva 2. Työajat

Lisätiedot

AIHE: Tyoelaman_big_picture_tiiviste1

AIHE: Tyoelaman_big_picture_tiiviste1 TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä _Sampo_Pankki IHE: Tyoelaman_big_picture_tiiviste OS : Ryhmä: TES_K Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja

Lisätiedot

AIHE: Tyossa_kouluttautuminen

AIHE: Tyossa_kouluttautuminen TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä T0_utoala IHE: Tyossa_kouluttautuminen OS : Ryhmä: TES_5K2 Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea

Lisätiedot

Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista. *** Kuljetus-jalogistiikka-ala *** Sopimusalaryhmä:

Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista. *** Kuljetus-jalogistiikka-ala *** Sopimusalaryhmä: Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista Sopimusalaryhmä: *** Kuljetus-jalogistiikka-ala *** iheet:. Tilastoista yleensä (+tietoa koko jäsenkunnassa) Ohjeet tilastoihin. lan tilastot 0. Taustatietoja 1.

Lisätiedot

Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista. *** Teknologiateollisuus *** Sopimusalaryhmä:

Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista. *** Teknologiateollisuus *** Sopimusalaryhmä: Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista Sopimusalaryhmä: *** Teknologiateollisuus *** iheet:. Tilastoista yleensä (+tietoa koko jäsenkunnassa) Ohjeet tilastoihin. lan tilastot 0. Taustatietoja 1. Työnkuva

Lisätiedot

Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista. *** Rakennusala *** Sopimusalaryhmä:

Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista. *** Rakennusala *** Sopimusalaryhmä: Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista Sopimusalaryhmä: *** Rakennusala *** iheet:. Tilastoista yleensä (+tietoa koko jäsenkunnassa) Ohjeet tilastoihin. lan tilastot 0. Taustatietoja 1. Työnkuva 2. Työajat

Lisätiedot

AIHE: Demografiset_muutokset

AIHE: Demografiset_muutokset TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä Muu AIHE: Demografiset_muutokset OSA 1: Ryhmä: TES_5K2 Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi

Lisätiedot

AIHE: Tyoaikojen_muutokset

AIHE: Tyoaikojen_muutokset TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä 1 Pro tutkimus AIHE: Tyoaikojen_muutokset OSA 1: Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi toiminnolla): Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja, Aikavertailuja

Lisätiedot

AIHE: vuokratyo_tyoelaman_big_picture_tiiviste1

AIHE: vuokratyo_tyoelaman_big_picture_tiiviste1 TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä AIHE: vuokratyo_tyoelaman_big_picture_tiiviste OSA : Ryhmä: KAIKKI VUOKRA_TYOSUHDE Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi toiminnolla): VUOKRA_TYOSUHDE

Lisätiedot

AIHE: kemianala_tyoelaman_big_picture_tiiviste1

AIHE: kemianala_tyoelaman_big_picture_tiiviste1 TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä IHE: kemianala_tyoelaman_big_picture_tiiviste OS : Ryhmä: KIKKI Vertailu kemia ( lääke + muu), tekno ja muu teollisuus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit

Lisätiedot

Tervetuloa Pokaalin jäseneksi. Mallikysely. Testi Testi Testi

Tervetuloa Pokaalin jäseneksi. Mallikysely. Testi Testi Testi Tervetuloa Pokaalin jäseneksi. Mallikysely. Survey input field Yrityksen nimi: Toimiala : Toimipaikka: Vastaajan sähköpostiosoite : Vastaajan tehtävänimike: Yrityksen henkilölukumäärä: Yrityksen henkilöstöryhmät

Lisätiedot

AIHE: kilpilahti_palkkausjarjestelmamittarit_aika

AIHE: kilpilahti_palkkausjarjestelmamittarit_aika TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä 1 AIHE: kilpilahti_palkkausjarjestelmamittarit_aika OSA 1: Ryhmä: KAIKKI Otoksena Kilpilahden yhdistyksen yritykset Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit

Lisätiedot

AIHE: op_pohjola_tulojen_hajotelma

AIHE: op_pohjola_tulojen_hajotelma TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä AIHE: op_pohjola_tulojen_hajotelma OSA : Ryhmä: KAIKKI Otoksena OP Pohjola Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi toiminnolla): Otoksena

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

AIHE: op_pohjola_palkkausjarjestelmamittarit_tyopaikan_koon_mu

AIHE: op_pohjola_palkkausjarjestelmamittarit_tyopaikan_koon_mu TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä 1 AIHE: op_pohjola_palkkausjarjestelmamittarit_tyopaikan_koon_mu OSA 1: Ryhmä: KAIKKI Otoksena OP Pohjola Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit

Lisätiedot

Palvelualojen ammattiliiton strategia vuoteen 2015

Palvelualojen ammattiliiton strategia vuoteen 2015 Palvelualojen ammattiliiton strategia vuoteen 2015 Strategiatyön eteneminen Strategiaperusta 2015 Toimintaympäristön (työelämän) muutosvoimat Globalisaatio (Globaali) taloustaantuma /lama Ikääntyminen

Lisätiedot

Työ muuttuu muuttuvatko pelisäännöt ja asenteet? Timo Lindholm / SITRA

Työ muuttuu muuttuvatko pelisäännöt ja asenteet? Timo Lindholm / SITRA Työ muuttuu muuttuvatko pelisäännöt ja asenteet? Timo Lindholm / SITRA 7.9.2016 Kansan, maan ja työn vuotuisen tuoton arvoa ei voida lisätä millään muulla keinolla kuin lisäämällä joko sen tuottavien työläisten

Lisätiedot

AIHE: Tyytyvaisyysmittareita

AIHE: Tyytyvaisyysmittareita TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä 000Muu AIHE: Tyytyvaisyysmittareita OSA 1: Ryhmä: TES_5K2 Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea

Lisätiedot

AIHE: vuokratyo_palkkausjarjestelmamittarit_aika

AIHE: vuokratyo_palkkausjarjestelmamittarit_aika TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä 1 AIHE: vuokratyo_palkkausjarjestelmamittarit_aika OSA 1: Ryhmä: KAIKKI VUOKRA_TYOSUHDE1 Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi toiminnolla):

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut Hyvinvointia työstä Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014 Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut 6.2.2014 Eija Lehto, Työterveyslaitos Työhyvinvoinnin osatekijöitä

Lisätiedot

Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä

Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä Heidi Ristolainen 2016 Opintokeskus Sivis 2016 Esittely Kerro lyhyesti, kuka olet ja mistä tulet. Millaisia ajatuksia sana työhyvinvointi sinussa herättää? Orientaatio

Lisätiedot

Perustiedot. Sukupuoli. Jäsenyys Lakimiesliitossa

Perustiedot. Sukupuoli. Jäsenyys Lakimiesliitossa 1 Sisällys Perustiedot... 3 Sukupuoli... 3 Jäsenyys Lakimiesliitossa... 3 Työnantaja ja työsuhde... 4 Toimialajakauma... 4 Yrityksen koko... 4 Työsuhteen kesto... 5 Työsuhteen laatu... 5 Palkka... 6 Palkkausmuoto...

Lisätiedot

AIHE: Tyytyvaisyysmittareita

AIHE: Tyytyvaisyysmittareita TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä T53_Pahvi _ja_paperijal AIHE: Tyytyvaisyysmittareita OSA 1: Ryhmä: TES_5K2 Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja

Lisätiedot

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste,

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, 8.4.2014 Pro on Yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista: suurin yksityisen sektorin toimihenkilöliitto ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n

Lisätiedot

Työmarkkinatutkimus 2/2013 Lehdistöaamiainen, Ravintola Lasipalatsi, 30.10.2013

Työmarkkinatutkimus 2/2013 Lehdistöaamiainen, Ravintola Lasipalatsi, 30.10.2013 Työmarkkinatutkimus 2/2013 Lehdistöaamiainen, Ravintola Lasipalatsi, 30.10.2013 Pro on Yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista: suurin yksityisen sektorin toimihenkilöliitto ja Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia Liite 1, LTK 6/2010 Potilas Vetovoimaisuus - julkinen kuva -ympäristö Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Hoitaminen Asiointi ja viestintä - sähköinen asiointi

Lisätiedot

KOKONAISPALKITSEMISEN JOHTAMINEN

KOKONAISPALKITSEMISEN JOHTAMINEN Ylikorkala Anna Hakonen Anu Hakonen Niilo Hulkko-Nyman Kiisa KOKONAISPALKITSEMISEN JOHTAMINEN ohjaa tai ajaudu Alma Talent Helsinki 2018 Copyright 2018 Alma Talent Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-2947-7

Lisätiedot

15.09.2005 kari.kaukinen@ek.fi 1

15.09.2005 kari.kaukinen@ek.fi 1 VOIKO SAIRAUSPOISSAOLOIHIN VAIKUTTAA? Poissaolojen taloudellinen merkitys välilliset tv-kustannukset. Kv vertailu suomalainen malli: lyhyet ja pitkät Erot eri aloilla Sairauspoissaolot ja medikalisoidut

Lisätiedot

AIHE: Rekrytointiprosessimittareita

AIHE: Rekrytointiprosessimittareita TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä IHE: Rekrytointiprosessimittareita OS : Ryhmä: KIKKI Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Minna Kohmo, Henki-Tapiola 30.11.2011 23.11.2011 1 Tämä on Tapiola Noin 3 000 tapiolalaista palvelee noin 960 000 kuluttaja-asiakasta 63 000 yrittäjää 60 000 maa- ja metsätalousasiakasta

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

Toimihenkilöbarometri 2013

Toimihenkilöbarometri 2013 Toimihenkilöbarometri 2013 Seppo Nevalainen 2 7. 11. 2 0 1 3 Vastanneet jäsenliitoittain Yhteensä N = 1288 Miehet N = 307 Naiset N = 979 Naisten osuus, % Vastausprosentti Painokerroin Ammattiliitto PRO

Lisätiedot

Kyselytutkimus työajan käytöstä

Kyselytutkimus työajan käytöstä Kyselytutkimus työajan käytöstä Omien asioiden hoitaminen ja Internetin käyttö työajalla Markkina- ja mielipidetutkimusyritys Q-Tutkimus toteutti kesäkuussa 2013 (3.6. 17.6.2013) kyselytutkimuksen, joka

Lisätiedot

AIHE: Tyytyvaisyysmittareita

AIHE: Tyytyvaisyysmittareita TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä P11_Finnair_lentovirk AIHE: Tyytyvaisyysmittareita OSA 1: Ryhmä: TES_5K2 Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Taulukko 2. Regressioanalyysi, Työntekijän persoonaan kohdistuvat työn vaatimukset, k16b-i ja l

Taulukko 2. Regressioanalyysi, Työntekijän persoonaan kohdistuvat työn vaatimukset, k16b-i ja l Taulukko 1. Faktorianalyysi työssä vaadittavista tekijöistä (k16). Muuttujia, joiden kommunaliteetti on alle 0, 3 ei ole otettu mukaan faktorianalyysiin. Kommunaliteetti Faktori 1 Korkea ammattitaito,200

Lisätiedot

17.11.2014 www.tyojaperhe.fi 1

17.11.2014 www.tyojaperhe.fi 1 17.11.2014 www.tyojaperhe.fi 1 TYÖN JA PERHEEN YHTEENSOVITTAMISEN VERKKOAIVORIIHI Esitys on osa Työterveyslaitoksen koordinoimaa Sosiaali- ja terveysministeriön Työ ja perhe-elämä -ohjelmaa. Marja Etunimi

Lisätiedot

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta?

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Mitä työhyvinvointi tuottaa? Jari Honkanen Vastaava työterveyslääkäri Mehiläinen Kuopio 1 9.10.2014 TYHY tapahtuma Työhyvinvoinnin merkitys liiketoiminnan

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä HAKU-seminaari 12.4.2011, Kunta-talo, Helsinki Osaamispääomaan perustuvat henkilöstön tunnusluvut arvonluonnin johtamisessa Guy Ahonen KTT, professori Johtaja, tiedolla vaikuttaminen

Lisätiedot

Osuva-loppuseminaari

Osuva-loppuseminaari Osuva-loppuseminaari Mistä syntyy työntekijän ja työyhteisön innovatiivisuus? Kyselyn tuloksia 15/12/14 Timo Sinervo 1 Mitä tutkittiin Mitkä johtamiseen, työyhteisöön ja työhön liittyvät tekijät johtavat

Lisätiedot

Työmarkkinoilla on tilaa kaikille!

Työmarkkinoilla on tilaa kaikille! Työmarkkinoilla on tilaa kaikille! Kokemus esiin 50+ -loppuseminaari Monitoimikeskus LUMO 22.4. 2015 Patrik Tötterman, FT, ylitarkastaja Ikääntyvän työntekijän työuran turvaamisen haasteet Osaamisen murros

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

AIHE: Demografisia_jakaumia

AIHE: Demografisia_jakaumia TMT Tilastokuvaajia Pro tutkimusjärjestelmä Z99_Muu AIHE: Demografisia_jakaumia OSA 1: Ryhmä: TES_5K2 Koko otos ilma ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämä dokumeti aalyysit (sivuja voit hakea Etsi

Lisätiedot

AIHE: Tyohyvinvointi_isokuva

AIHE: Tyohyvinvointi_isokuva TT Tilastokuvaajia ron tutkimusjärjestelmä : Tyohyvinvointi_isokuva S : yhmä: oko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja ro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea tsi toiminnolla): oko otos

Lisätiedot

Valtakunnallinen työsuojelun vastuualueiden työsuojelulautakuntien seminaari

Valtakunnallinen työsuojelun vastuualueiden työsuojelulautakuntien seminaari Valtakunnallinen työsuojelun vastuualueiden työsuojelulautakuntien seminaari Luottamus ja asenne ratkaisevat Työelämä 2020 hanke Työturvallisuuskeskus TTK Risto Tanskanen Asiantuntija tuottavuus ja työyhteisön

Lisätiedot

Tradenomi kaupan alalla. Liiketalouden kehittämispäivät 16.11.2011 Mika Varjonen, toiminnanjohtaja Tradenomiliitto TRAL ry

Tradenomi kaupan alalla. Liiketalouden kehittämispäivät 16.11.2011 Mika Varjonen, toiminnanjohtaja Tradenomiliitto TRAL ry Tradenomi kaupan alalla Liiketalouden kehittämispäivät 16.11.2011 Mika Varjonen, toiminnanjohtaja Tradenomiliitto TRAL ry Tradenomiliitto TRAL ry Tradenomi-, BBA- ja tradenomi (ylempi AMK)- tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Yrittäjät. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Yrittäjät. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Yrittäjät Konsultit 2HPO 1 Yrittäjien lukumäärä pl. maatalous 1990-270 250 230 210 190 170 150 130 110 90 tuhatta yrittäjää 261 000 169 000 92 000 70 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Lisätiedot

Ikäjohtaminen Fujitsu-konsernissa. Tuula Selonen

Ikäjohtaminen Fujitsu-konsernissa. Tuula Selonen Ikäjohtaminen Fujitsu-konsernissa Tuula Selonen Mitä ikäjohtamisella tarkoitetaan? 1/3 Ikäjohtaminen on eri-ikäisten ihmisten johtamista eli hyvää henkilöstöjohtamista. Työurien parantamiseen ja pidentämiseen

Lisätiedot

AIHE: Demografiset_muutokset

AIHE: Demografiset_muutokset TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä X77_Ei_TUn_TESia AIHE: Demografiset_muutokset OSA 1: Ryhmä: TES_5K2 Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja

Lisätiedot

Pron tutkimus: Sukupuolten välinen palkkaero näkyy myös esimiesten palkoissa

Pron tutkimus: Sukupuolten välinen palkkaero näkyy myös esimiesten palkoissa TIEDOTE 1 (5) Pron tutkimus: Sukupuolten välinen palkkaero näkyy myös esimiesten palkoissa Työpaikoilla naiset valikoituvat harvemmin esimiestehtäviin ja sellaisiin työnkuviin, jotka mahdollistavat etenemisen

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 14.11.2014 Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2015 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja vähentää myös kunta-alalla? Tuula Räsänen, tiimipäällikkö, Työhyvinvointi ja turvallisuus -tiimi Organisaatio Palvelemme asiakkaita ja kumppaneita

Lisätiedot

Uusien työnteon muotojen ja työpaikkojen löytäminen miten auttaa työkyvyttömyyden torjumisessa?

Uusien työnteon muotojen ja työpaikkojen löytäminen miten auttaa työkyvyttömyyden torjumisessa? Uusien työnteon muotojen ja työpaikkojen löytäminen miten auttaa työkyvyttömyyden torjumisessa? Timo Lindholm 5.5.2015 Talouden tuotannontekijöiden kolmijako Väinö Linnan mukaan (1) suo (2) kuokka ja (3)

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 15.4.2015 Naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä Naisten ja miesten tosiasiallisissa oloissa tuntuvia eroja Työelämässä rakenteita, jotka ylläpitävät sukupuolten

Lisätiedot

YSTEAn hed-päivät 21.11.2015

YSTEAn hed-päivät 21.11.2015 TOIMIHENKILÖLIITTO ERTO YSTEAn hed-päivät 21.11.2015 Lakimies Kaisu Ahtola Käsiteltävät aiheet Kolmen päivän koulutusoikeus ja koulutussopimus Ajankohtaista Palkankorotukset sosiaalialan järjestöissä Pakkolait

Lisätiedot

Miten kestävää hyvinvointia voidaan edistää hyvinvointitalouden avulla? Timo Hämäläinen, Ph.D., Dos., johtava asiantuntija

Miten kestävää hyvinvointia voidaan edistää hyvinvointitalouden avulla? Timo Hämäläinen, Ph.D., Dos., johtava asiantuntija Miten kestävää hyvinvointia voidaan edistää hyvinvointitalouden avulla? Timo Hämäläinen, Ph.D., Dos., johtava asiantuntija Sitran lausunto Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle 21.4.2017 Suomalainen hyvinvointikäsitys

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

Työkaarityökalulla tuloksia

Työkaarityökalulla tuloksia Työkaarityökalulla tuloksia Asiantuntija Tarja Räty, TTK Työkaariajattelu työpaikan arjessa miten onnistumme yhdessä? Kehittämisen edellytyksiä Työkaarimallin käytäntöön saattamista Työura- ja kehityskeskustelut

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

YTN:n jäsenen kokovartalokuva 2016

YTN:n jäsenen kokovartalokuva 2016 YTN-datan esittely Esityksen sisältö Taustaa Palkkaus Tulospalkkaus Työaika, ylitöiden korvaaminen, matkapäivät ja matka-ajan korvaaminen Työsuhteen varmuus Yt-neuvottelut ja etujen leikkaus TAUSTAA Mikä

Lisätiedot

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 22.4.2015 Vantaa Kirsi Rasinaho koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija SAK ry 22.4.2015 SAK 1 IKÄÄNTYNEIDEN JAKSAMINEN SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA 22.4.2015

Lisätiedot

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista.

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista. ALAVIESKAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1. Tavoitteet Kunnanvaltuusto 26.9.2006 19 Tavoitteena on tasa-arvoinen, yhteistyökykyinen ja kehittyvä sekä hyvää tulosta tekevä työyhteisö, jossa tasa-arvo on osa

Lisätiedot

Palkitseminen, osaaminen ja innovatiivisuus TES-eristä kannustavaan palkitsemiseen

Palkitseminen, osaaminen ja innovatiivisuus TES-eristä kannustavaan palkitsemiseen Palkitseminen, osaaminen ja innovatiivisuus TES-eristä kannustavaan palkitsemiseen VKL Toimituksellisen johdon seminaari 3.2.2011 Arja Immonen Henkilöstöpäällikkö: Suorituksen johtaminen, palkitseminen

Lisätiedot

AIHE: Demografiset_muutokset

AIHE: Demografiset_muutokset TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä P33_Palkka _ja_hlostohall_th AIHE: Demografiset_muutokset OSA 1: Ryhmä: TES_5K2 Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit

Lisätiedot