Työelämästä... Tutkimusta yksityisen sektorin toimihenkilöistä (Ammattiliitto Pro)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työelämästä... Tutkimusta yksityisen sektorin toimihenkilöistä (Ammattiliitto Pro)"

Transkriptio

1 yöelämästä... utkimusta yksityisen sektorin toimihenkilöistä (mmattiliitto ro) etri almu mmattiliitto ro p sitys xx.yy.zz 0. huhtikuuta 0

2 isällys ansi isällys utkimus rossa utkimuskysymykset eoreettisempia lähtökohtia yvinvointi yön arvoteoriaa oimintasysteemit, joukot ja johtaminen ikeudenmukaisuus vs. tehokkuus 6 erustilastoja äsenten arvot, ideaalit, asenteet ja tulevaisuuden näkymät austoja yöpaikan järjestelmät yöpaikkojen panokset, prosessit ja tulokset yöajat yön totetunut luonne okemukset työpaikan (sosiaalisista) prosesseista saamisen kehittäminen ja vaikuttaminen

3 isällys ekrytointiprosessit ohtaminen uloksellisuus yvinvointi yvinvoinnin laaja kuva ekalaisia tilastoja ilastoja sopimusalan ja aseman luokissa opimusalatarkasteluja hienojakoisimmalla tasolla 7 yvinvoinnin tilastollinen mallintaminen erusregressiomallit olku- tai verkostomallit imulaatiot Yritystason analyysit 8 ohtopäätökset 9 inkit tilastoihin ym.

4 utkimus rossa mmattiliitto ro on (00 000) yksityisellä sektorilla työskentelevän toimihenkilön ammattiliitto (,, kava). utkimustoiminnan tehtävänä on tukea liiton jäsenten edunvalvontaa (tes, vaikuttaminen). iiton tutkimusyksikkö vastaa tutkimusjärjestelmästä, jossa tiedontuotanto tapahtuu. Yleisesti tutkimus kohdistuu jäsenten henkiseen, fyysiseen, sosiaaliseen, taloudelliseen,... hyvinvointiin. ineistoja: kyselyaineistot (työmarkkinatutkimukset (+, vuosittain, 000), arvo- ja asennetutkimus (0, = 700 ) rekisteriaineistot (jäsenrekisteri, työttömyyskassa) tietokannat liiton prosesseista ulkoiset tietolähteet... rilaisia mittareita on todella paljon. utkimusprosessit (tiedon keruu, esikäsittely, yhdistäminen, tilastointi, mallintaminen) on pitkälti automatisoitua. utkimusaineistoa liiton julkisilla sivuilla.

5 iedolla palvelu ähtökohtaisesti tavoitteena on tuottaa jäsenten toimintaympäristöä kuvaavaa, selittävää ja ennustavaa tietoa. iedon käyttäjiä ovat mm. media, toimittajat, yksittäiset tutkijat ym. (julkisesti avoin data) työnantajapuoli (toivottavasti yhä enenevässä määrin!), poliitikot, virkamiehet,... jäsenet (esim. palkkauskysymykset) hanke-, yhteistyö- ja muut työryhmät (esim. liiton tasa-arvotyö, koulutusmateriaalit, muut enemmän tai vähemmän yleiset jäsenten hyvinvointia edistävät prosessit) sopimusalat ja neuvottelukunnat (alan erityiskysymykset) työpaikkataso (suurimmat yritykset)

6 oimintatapa... yrkimys on siihen, että tiedon käyttäjillä olisi tasapuolinen tieto käytettävissä oman alansa tai alueensa tietotarpeisiin. avoite on, että tutkimustieto on tavalla tai toisella sisällytetty luonnolliseksi osaksi muuta palvelua (tai sen suunnittelua). toimistossa mahdollisimman paljon itsepalvelua, joka kuitenkin tapahtuu vuorovaikutteisessa ympäristössä (tutkimuskanava keskusteluympäristöineen) - sähköpostiliikenne minimoidaan! jäsenille, medialle,... julkista dataa tarjotaan netti- ja jäsensivuilla työpaikoille tieto kulkeutuu edunvalvontaorganisaation, seminaarien, tutkimustilaisuuksien, liiton tiedotteiden ym. kautta tutkimusyksikkö koordinoi informaatiota, niin että tieto on järjestetty toimivasti ja yksinkertaisesti (ei päällekkäisyyksiä, selkeät ja dokumentoidut prosessit, aineistot helposti jatkojalostettavissa ja yhdistettävissä toisiinsa)

7 yömarkkinatutkimus -jäsenkyselyt - ("yö & nsiot", 008-): työsuhde, työajat, työnkuva (ml. työaikakäyttäytyminen), ansiot, työmarkkinatyytyväisyys, -odotukset ja -toiveet vuosittain joulu-tammi) - ("yöympäristö & yvinvointi", 009-): työympäristön riskitekijät, järjestelmät (osaaminen, työajat, palkkaus, kannustimet, edut,...) m työolosuhteet (työnkohde, sos, henk, fys) ja yl. työn ja vapaa-ajan yhdistävä hyvinvointi (terveys, jaksaminen), vuosittain huhtikuu. - ("jäsenten asenteet, arvot, halut ja odotukset", 0, toistetaan n. joka kolmas-neljäs vuosi): työhön ja muuhun elämään liittyviä kysymyksiä, verojen käyttöä, luottamusta eri päätöksentekijöihin, tulevaisuuden uhkia, suhde talousjärjestelmään,..

8 utkimuskysymykset illä tavoin työntekijöiden (hyvä, huono) johtaminen vaikuttaa työntekoon, työn tuloksiin ja ihmisten kokemaan hyvinvointiin? iksi? ikeudenmukaisuuden merkitys? työntekijöiden demografiset ominaisuudet, yleinen arvopohja, työtehtävät, muu työympäristö,..., johon johtamista kohdistetaan (tärkeä ymmärtää) johtamisen vaikutus työympäristöön (ihmiset, järjestelmät,...) työympäristön vaikutus työn tuloksiin ja hyvinvointiin yöyhteisön tila ja johtamisen taso viime aikoina? uloksellisuus (organisaation tuottaman työn käyttöarvo)? yöympäristön käsittäminen, määrittelyt hyvälle johtamiselle,... sioiden mittaaminen ja mallintaminen tilastollisin välinein?

9 äsitteitä, malleja, ideoita, kysymyksiä,...

10 yvinvoinnin järjestelmä lottuvuudet: ekologinen, taloudellinen, fyysinen, sosiaalinen ja henkinen (käsitteellisiä päällekkäisyyksiä) ika opperin kolme maailmaa: fysikaalinen, mielentilojen ja tiedon asot: työntekijä: työllistyminen, työn sisältö, sosiaaliset suhteet, vaikutusmahdollisuudet, työaikajärjestelyt, palkkaus, osaamisen kehttäminen,..., vapaa-ajan määrä ja laatu työpaikka: tuotteiden ja palvelujen käyttöarvo (vaihtoarvo), lv, voitot omistajille, yhteiskunta:? globaali:? osmos:?

11 rilaisia optimointiongelmia Yksilöt: terveys, osallistuminen yht.k. arvoa tuottavaan toimintaan, elintaso ja -ympäristö, sos. suhteet, henkinen "kehitys",... osiaaliset ryhmät (perhe,...): Yritykset: voitto = Π = p f(x) (x), tuottavuus&tehokkuus uut kuin voittoa tavoittelevat yhteisöt Yhteiskunta, talousjärjestelmä: (kulutus, investoinnit, julkinen kul, nettovienti): Y = + + +(X ) julkisen talouden toiminta työmarkkinat, rahoitusmarkkinat (näiden tehokkuus) sosiaalinen oikeudenmukaisuus, kansanterveys Yhteiskuntien välinen ja muodostama taso: kologinen systeemi: (luonnon ja ympäristön tasapaino, energia, ur) ärjestelmät taustalla (esim. rah., pol., lainsääd,...), arvot?

12 yvinvoinnin järjestelmä hmis(t)en hyvinvointifunktio f(): y = g(ekol) f (ekol, tal, fys, sos, henk), jossa g(ekol) [0,]. un g(ekol) 0 (luonto lähenee "kuolemaa"), niin y 0 (ihmisen hyvinvoinnin arvo romahtaa, vaikka muut tekijät olisivat hyvällä tasolla). oniulotteinen, objektiivisia ja subjektiivisia mittareita allinnetaan tai simuloidaan eri osien välisiä suhteita (esim. miten taloudellinen toiminta vaikuttaa luonnon tasapainoon ja nämä esim. ihmisten terveyteen jne.). yvinvoinnin lyhyt, keskipitkä ja pitkä aikaväli dotusten vaikutus hyvinvointikokemuksiin? rvot läsnä kaikkialla

13 yvinvoinnin dynamiikkaa (toiminta+energia - yksilön näkökulma) (+) ulot e uu ympäristö (+) yö yöympäristö rg. rakenne (koko, päätöksenteko) ärjestelmät, säännöt (työaika, palkkaus,tes,...) ulttuuri (tavat, arvot,...) ohtaminen (työnjako, organisointi, ennakointi,..) yöyhteisö (myös asiakkaat) ineet, yövälineet, työtilat, luonto,... yöprosessit, tuotokset, asema, osaaminen,... jne. mm. vastuiden ja velvoitteiden suorittaminen, puhdas vapaa toiminta,... (+) oiminta (-) (-) (+) henkisfyysiset resurssit nergia (+) epo

14 yön arvoteoriaa yön arvolajit (. panos/energia -. käyttö -. vaihto) nergia-arvo tarkoittaa toimintaan käytettyjä resursseja (toiminnan kesto, intensiteetti, monimutkaisuus,...), prosessissa käytetyt aineet,.. äyttöarvo on työn tuotoksen käyttäjälle koituva arvo (yl. subj.) Vaihtoarvo on (rahallinen) arvo, jonka tuotoksen tekijä saa tehdystä työstä/tuotoksesta ohtaako vaihtoarvo energia- ja/tai käyttöarvon? iksi? umpaan arvolajeista ja vaihtoarvon pitäisi perustua työntekijän kannalta (vrt. työpaikka omistaa tt:n luovuttaman työvoiman)? ehokkuusnäkökulma: anosarvo = käyttöarvo + jätearvo (osa panoksista muuttuu käyttöarvoksi, osa jätteeksi). ikeudenmukaisuusnäkökulma: (mahdollisuudet yhtäläisiin toimintaolosuhteisiin, samanarvoisesta työstä sama palkka)

15 oimintasysteemit, joukot ja johtaminen iten eri toimintasysteemit kytkeytyvät toisiinsa organisaation päämäärän toteuttamiseksi? ohtamisen rooli? illä tavoin joukot muodostuvat? ntä johtaminen niissä? ikeudenmukaisuus vs. tehokkuus?

16 ikeudenmukaisuus vs. tehokkuus... on klassinen ongelma (yhteisöjen, yhteiskunnan ja yhteiskuntien tasolla). tulossa...

17

18

19

20

21 Yksilön 67 tekemät suhteet muihin köyk Öks Öikl ökön kök söku khö kdök ekö iktös keök eö ns Öä Yksilöt,,,... (suhteen kohteena) ihmisen yhteisö Yksilöt,,,... (suhteen tekijänä) (0

22 erustilastoja

23 äsenten arvot, ideaalit, asenteet ja tulevaisuuden näkymät (likkaamalla kohdan perässä numeroa pääset ao. kohtaan) asenteet ja arvot (työ)elämää ja yhteiskuntaa kohtaan () ajankäyttöihanteita () oikeudenmukainen palkkaus () verojen käyttö () kunta-aiheet () usko yhteiskunnallisiin toimijoihin ja instituutioihin () tulevaisuuden uhkatekijät () ihmistyön muutokset tulevaisuudessa ()

24 keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) ktiivisuuden mittareita eskiarvo /prosenttidiagrammi yytyväisyys liiton toimintaan ( ) y aktiivisuus ( ) iittoon kuulumattomat ovat vapaamatkustajia mmattiyhdistysten tulee ajaa myös vähemmistöjen etuja y liikkeen tulee neuvotella työehtoni Valmius voimallisiin mielenilmauksiin muissa asioissa Valmius voimallisiin työtaistelutoimiin aluaa vaikuttaa yhteiskuntaan ja työelämään Yhteiskunnalliset asiat liian monimutkaisia i sanottavaa yhteiskunnallista asioista Yhteiskunnan+työelämän aktiivinen seuraaminen = % 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% otuusaste ohdejoukko : ohteen osa aineisto: o i rajausta muuttujat: ^(V[ 6] YV YY)$ utkimus: tmt / 0 0 0

25 keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) uonteenpiirteet ja arvomittareita eskiarvo /prosenttidiagrammi referoi huvittelua työn sijaan (arvo) Vaihtelunhalu (luonne) ntuitiivisuus (luonne) Vallanhalu (luonne) ääntökuuliaisuus (luonne) opeutumiskyky muutoksiin (luonne) ilpailuhaluisuus (luonne) uiden näkemysten suvaitseminen (arvot) iippumattomuus ja omista asioista päättäminen (luonne) urvallisuushakuisuus (luonne) esurssien siirt. hyväosaisilta heikomm. lähtökohdista oleville (halu) aipumus luovuuteen ja uuden synnyttämiseen (halu) = % 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% otuusaste ohdejoukko : ohteen osa aineisto: o i rajausta muuttujat: ^(V[0 ][0 9])$ utkimus: tmt / 0 0 0

26 uhtautuminen elämään ja arvomittareita eskiarvo /prosenttidiagrammi keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) yväksyy oman eduntavoittelun luonn. osana eloonjämiskamppailua yväksyy sodan rauhan edistämiseksi yön välttely on vääryys muita kohtaan Vain tiede ja järki antaa totuudellisen vastauksen elämänkysymyksiin oraalisesti tai eettisesti väärin on kuin rikos aapallosta tulee ottaa kaikki hyöty tässä ja nyt yväksyy hyvä veli verkostot Vastuu on ensisijaisesti yksilöllä skonto antaa elämälle korvaamatonta voimaa ikoksista ankarammat rangaistukset (arvo) = % 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% otuusaste ohdejoukko : ohteen osa aineisto: o i rajausta muuttujat: ^([0 ][0 9])$ utkimus: tmt / 0 0 0

27 keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) alukkuuksien arvomittareita eskiarvo /prosenttidiagrammi alukkuus irtautua työelämästä muiden tärkeiden asioiden vuoksi alukkuus yrittäjyyteen Ylellinen elämä tuottaa paljon nautintoa i sitoutua yhteen työnantajaan (halu) ma elämä uhrattava vanhemmuudelle ownshifting (halukkuus) yö ei saa kärsiä perheasioiden ja ystävyyssuhteiden vuoksi Vapaaehtoistyö (halukkuus) yöttömyys vaihtoehto huonolle työlle (arvo) Ylisosiaalisuuden arvostaminen alukkuus elää maaseudulla yksinkertaisesti piskeluhalukkuus = % 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% otuusaste ohdejoukko : ohteen osa aineisto: o i rajausta muuttujat: ^(V[0 ][0 9])$ utkimus: tmt / 0 0 0

28 keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) senteita yhteiskuntaa kohtaan eskiarvo /prosenttidiagrammi yväksyy jaon miesten ja naisten rooleihin yväksyy tuloerojen kasvun tuloksellisuuden takia yväksyy mahdollisimman puhtaan kapitalismin uomen rajat mahdollisimman avoimet kaupankäynnille ja työvoiman liikkumiselle ainontaa ja markkinointia vähennettävä merkittävästi ulkista omistusta lisättävä alkankorotukset aloittain samansuuruisia armaa talous hyväksyttävää alouden ja rahan valtaa vähennettävä Valtionvelan maksua voidaan siirtää tuleville sukupolville Vain talouskasvu takaa hyvinvoinnin jatkumisen = % 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% otuusaste ohdejoukko : ohteen osa aineisto: o i rajausta muuttujat: ^(([0][0 9] [][]))$ utkimus: tmt / 0 0 0

29 keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) senteita yhteiskuntaa kohtaan eskiarvo /prosenttidiagrammi iittoon kuulumattomat ovat vapaamatkustajia Ydinvoiman oltava yhtenä energiamuotona yönantajan huolehdittava koulutusmenoista oulutusta kohdennetta enemmän peruskoulutukseen uomen autettava omasta syystä pulassa olevia maita otimaisia tuotteita tulee suosia mmattiyhdistysten tulee ajaa myös vähemmistöjen etuja Yritysten luotava puskureita hyvinä aikoina y liikkeen tulee neuvotella työehtoni Verot mittaa täysin ihmisen arvoa yhteiskunnalle i hyväksy. että alueita ylikansoitetaan tse aiheutetut sairaudet tulee kustantaa itse iel. pitkä työura ja korkeampi eläke kuin lyhyt työura mutta pidempi eläkeaaika yväksyy. että maahanmuuttajat tekevät suomalaisille kelpaamattomat työt = % 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% otuusaste ohdejoukko : ohteen osa aineisto: o i rajausta muuttujat: ^(([][ 9] [][0 9]))$ utkimus: tmt / 0 0 0

30 keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) iittoon kuulumattomat ovat vapaamatkustajia Ydinvoiman oltava yhtenä energiamuotona yönantajan huolehdittava koulutusmenoista oulutusta kohdennetta enemmän peruskoulutukseen uomen autettava omasta syystä pulassa olevia maita otimaisia tuotteita tulee suosia mmattiyhdistysten tulee ajaa myös vähemmistöjen etuja Yritysten luotava puskureita hyvinä aikoina y liikkeen tulee neuvotella työehtoni Verot mittaa täysin ihmisen arvoa yhteiskunnalle i hyväksy. että alueita ylikansoitetaan tse aiheutetut sairaudet tulee kustantaa itse iel. pitkä työura ja korkeampi eläke kuin lyhyt työura mutta pidempi eläkeaaika yväksyy. että maahanmuuttajat tekevät suomalaisille kelpaamattomat työt yväksyy jaon miesten ja naisten rooleihin yväksyy tuloerojen kasvun tuloksellisuuden takia yväksyy vapaan muuton uomeen yväksyy mahdollisimman puhtaan kapitalismin uomen rajat mahdollisimman avoimet kaupankäynnille ja työvoiman liikkumiselle ainontaa ja markkinointia vähennettävä merkittävästi ulkista omistusta lisättävä alkankorotukset aloittain samansuuruisia armaa talous hyväksyttävää alouden ja rahan valtaa vähennettävä Valtionvelan maksua voidaan siirtää tuleville sukupolville Vain talouskasvu takaa hyvinvoinnin jatkumisen alukkuus irtautua työelämästä muiden tärkeiden asioiden vuoksi alukkuus yrittäjyyteen Ylellinen elämä tuottaa paljon nautintoa i sitoutua yhteen työnantajaan (halu) ma elämä uhrattava vanhemmuudelle ownshifting (halukkuus) yö ei saa kärsiä perheasioiden ja ystävyyssuhteiden vuoksi Vapaaehtoistyö (halukkuus) yöttömyys vaihtoehto huonolle työlle (arvo) Ylisosiaalisuuden arvostaminen alukkuus elää maaseudulla yksinkertaisesti piskeluhalukkuus yväksyy oman eduntavoittelun luonn. osana eloonjämiskamppailua yväksyy sodan rauhan edistämiseksi yön välttely on vääryys muita kohtaan Vain tiede ja järki antaa totuudellisen vastauksen elämänkysymyksiin oraalisesti tai eettisesti väärin on kuin rikos aapallosta tulee ottaa kaikki hyöty tässä ja nyt yväksyy hyvä veli verkostot Vastuu on ensisijaisesti yksilöllä skonto antaa elämälle korvaamatonta voimaa ikoksista ankarammat rangaistukset (arvo) referoi huvittelua työn sijaan (arvo) Vaihtelunhalu (luonne) ntuitiivisuus (luonne) Vallanhalu (luonne) ääntökuuliaisuus (luonne) opeutumiskyky muutoksiin (luonne) ilpailuhaluisuus (luonne) uiden näkemysten suvaitseminen (arvot) iippumattomuus ja omista asioista päättäminen (luonne) urvallisuushakuisuus (luonne) esurssien siirt. hyväosaisilta heikomm. lähtökohdista oleville (halu) aipumus luovuuteen ja uuden synnyttämiseen (halu) rvoihin liittyviä väitteitä eskiarvo /prosenttidiagrammi = % 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% otuusaste ohdejoukko : ohteen osa aineisto: o i rajausta muuttujat: ^(V[0 ][0 9] [0 ][0 9] V[0 ][0 9] [0 ][0 9])$ utkimus: tmt / 0 0 0

31 - hanteellinen työviikon pituus h/vko rvo = n 6 eskiarvo 0% = edian 0 % piste 90 % piste % piste 7 % piste utkimusvuosi (lask.keskipiste) ohderyhmä: : sa aineisto: i rajausta ( ) tmt 08,09,0,, VV Z:\\\\\\\\grp_minstat 00_tmt.txt

32 hanteellinen viikkotyöaika iän mukaan

33 - Vapaata palkankorotuksen sijasta {=yllä, 0=i} rvo = n eskiarvo 0% = edian 0 % piste 90 % piste % piste 7 % piste utkimusvuosi (lask.keskipiste) ohderyhmä: : sa aineisto: i rajausta ( ) tmt 08,09,0,, _V Z:\\\\\\\\grp_minstat 00_tmt.txt

34 nemmistö ottaisia vapaata iästä riippumatta aiset hieman enemmän vapaita... Vapaita palkankorotuksen sijasta, vaihtelu iän ja sukupuolen mukaan ukupuoli (): = ies (07) = ainen (97) käluokka 0 9 = Vapaiden ottamistodennäköisyys % nnusteet regressiomalleista _vap_rahaa _V Vapaata palkankorotuksen sijasta {=yllä, 0=i} uuttujat:(ntercept),karyhmavb,yossaolo_osuus_v,y X=x :yossaolo_osuus_v=,y=7. Z:\\\\\\ukup\\regest_0 V_ukup_tmt.txt

35 - hanteellinen oma eläkeikä v = n eskiarvo 0% = edian 0 % piste 90 % piste % piste 7 % piste käpiste tutkimushetkellä v ohdejoukko : ohteen osa aineisto: i rajausta xy plot: by utkimus: tmt / Z://///\\\grp_minstat 00_tmt.txt

36 - odellinen oma eläkeikä v = n 6 6 eskiarvo 0% = edian 0 % piste 90 % piste % piste 7 % piste käpiste tutkimushetkellä v ohdejoukko : ohteen osa aineisto: i rajausta xy plot: by utkimus: tmt / Z://///\\\grp_minstat 00_tmt.txt

37 - odellisen ja ihanteellisen oman eläkeiän erotus v = n.8.6 eskiarvo 0% = edian 0 % piste 90 % piste % piste 7 % piste käpiste tutkimushetkellä v ohdejoukko : ohteen osa aineisto: i rajausta xy plot: by utkimus: tmt / Z://///\\\grp_minstat 00_tmt.txt

38 9 - ikä olisi oikea palkka hyvin tehdystä työstä seuraavissa tehtävissä tai tilanteissa? eskiarvo /prosenttidiagrammi keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) 7 Ylimmän johdon oikea palkka (trimmattu) Virkamiehen oikea palkka (trimmattu) 699 ansanedustajan oikea palkka (trimmattu) 6 Yrittäjän oikea palkka (trimmattu) man ammatin oikea palkka (trimmattu) = läkeläisen oikea korvaus (trimmattu) 68 yöttömän oikea korvaus (trimmattu) ngelmien poistamisaste ohdejoukko : ohteen osa aineisto: o i rajausta muuttujat: ^([ 7])$ utkimus: tmt / 0 0 0

39 0 - iettyjen tehtävien oikeudenmukainen palkka erotus omaan oik.muk. palkkaan (nollaviiva) (hyvin tehdystä työstä) eskiarvo /prosenttidiagrammi keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) 6 Ylimmän johdon oikea palkka oma oik. palk. 60 Virkamiehen oikea palkka oma oik. palk. 607 ansanedustajan oikea palkka oma oik. palk. 67 Yrittäjän oikea palkka oma oik. palk. = 6 läkeläisen oikea korvaus oma oik. palk. 6 yöttömän oikea korvaus oma oik. palk ma uroa / kk ohdejoukko : ohteen osa aineisto: o i rajausta muuttujat: ^([ 6])$ utkimus: tmt / 0 0 0

40 Verojen käyttökohteiden muuttaminen asteikko: =vähentää paljon,..., =lisätä paljon eskiarvo /prosenttidiagrammi keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) Verojen käyttö sosiaaliturvaan Verojen käyttö sisäiseen turvallisuuteen Verojen käyttö koulutukseen Verojen käyttö työllisyyteen Verojen käyttö ympäristönsuojeluun Verojen käyttö kuntatalouteen Verojen käyttö infrastruktuuriin Verojen käyttö elinkeinotukiin Verojen käyttö ulkoiseen turvallisuuteen Verojen käyttö kulttuuriin ja urheiluun Verojen käyttö kehitysapuu = suunta (aste) ohdejoukko : ohteen osa aineisto: o i rajausta muuttujat: ^(VY[0][0 9])$ utkimus: tmt / 0 0 0

41 - Verotuksen muuttaminen asteikko: =vähentää voimakkaasti,..., =lisätä voimakkaasti eskiarvo /prosenttidiagrammi keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) 9 lkoholivero ääomaverotus maisuusvero 70 6 Yritysvero 706 nergiavero lv verotus = nsioverotuksen muuttaminen 700 erintövero 7088 olttoainevero suunta (aste) ohdejoukko : ohteen osa aineisto: o i rajausta muuttujat: ^(V[0][0 9])$ utkimus: tmt / 0 0 0

42 keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) suinkuntani tulisi liittää yhteen naapurikunnan tai kuntien yväksyn valtiovall pakkotoimenp kuntaliit aikaansaam, vaikka ne kohdistuisivat kotikunt eruspalv tulisi järjestää maakunnalli kuntien yhteistyöllä yksitt kunnat hoit sijaan ulk hankinn ja rakentam pitäisi suosia paikall yrityksiä kunnan oman tuotann sijaan aluan maksaa korkeampaa kunnallisveroa, jos se takaa paremmat kuntapalvelut os kunnallisen palvelun laatu on hyvä, minulle ei ole väliä, kuka sen tuottaa Vaikutt.kan tehokk. kuntalaisen kann: unta aloitteiden tekeminen Vaikutt.kan tehokk. kuntalaisen kann: Yhdistystoiminnan kautta vaikuttaminen Vaikutt.kan tehokk. kuntalaisen kann: ansanäänestyksen toimeenpano Vaikutt.kan tehokk. kuntalaisen kann: uorat yhteydenotot kunnan luottamusmiehiin Vaikutt.kan tehokk. kuntalaisen kann: uorat yhteydenotot kunnan virkamiehiin Vaikutt.kan tehokk. kuntalaisen kann: Äänestäminen kunnallisvaaleissa untaverojen kohd: Yritystoiminnan edistäminen untaverojen kohd: aahanmuuttajien kotouttaminen untaverojen kohd: unnan työntekijöiden palkat untaverojen kohd: aavoitus ja pientalotontit untaverojen kohd: unnallishallinto untaverojen kohd: yöttömien työllistäminen untaverojen kohd: ikuisten ammatiliinen koulutus untaverojen kohd: uorten ammatillinen koulutus untaverojen kohd: Ympäristön siisteys ja turvallisuus untaverojen kohd: airaankuljetus ja pelastustoim untaverojen kohd: oimeentulotuki ja sosiaalityö untaverojen kohd: atujen hoito ja jätehuolto untaverojen kohd: ulkinen liikenne untaverojen kohd: irjastot ja kansalaisopistot untaverojen kohd: iikuntapaikat untaverojen kohd: eruskoulu ja lukio untaverojen kohd: evyenliikenteen väylät untaverojen kohd: asten päivähoito untaverojen kohd: erveyskeskus ja lääkäripalv untakysymykset kaikki eskiarvo /prosenttidiagrammi untaverojen kohd: Vanhusten kotihoito ja ruokapalv = % 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% ste ohdejoukko : ohteen osa aineisto: o i rajausta muuttujat: ^((V VVY )[0 9]).* utkimus: tmt / 0 0 0

43 oimijoiden ongelmaratkaisukyky lähitulevaisuudessa asteikko: =lisää paljon ongelmia,..., =poistaa paljon ongelmia eskiarvo /prosenttidiagrammi keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) ngelmien ratkaisu ay liike ngelmien ratkaisu poliisi ngelmien ratkaisu tutkimuslaitokset ngelmien ratkaisu vapaaehtoisjarjestot ngelmien ratkaisu kirkko ngelmien ratkaisu yritykset ngelmien ratkaisu julkinen hallinto ngelmien ratkaisu rahoituslaitokset ngelmien ratkaisu media ngelmien ratkaisu kv järjestöt ngelmien ratkaisu poliitikot ngelmien ratkaisu ja euro = ngelmien poistamisaste ohdejoukko : ohteen osa aineisto: o i rajausta muuttujat: ^([0][0 9])$ utkimus: tmt / 0 0 0

44 keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) hat 0 vuoden päästä mittareita eskiarvo /prosenttidiagrammi hka 0 v: uomal. työn ja työpaikkojen siirtym. ulkom. hka 0 v: uomal. yritysten siirtym. ulkom. omistukseen hka 0 v: itkäaikaistyöttömyys ja syrjäytyminen hka 0 v: Väestön ikääntyminen hka 0 v: uloerojen kasvu hka 0 v: uuryritysten monopolivalta hka 0 v: ulkisten palveluiden rapautuminen hka 0 v: ikollisuus, terrorismi ja vandalismi hka 0 v: lämänrytmin nopeutuminen ja aikapula hka 0 v: Yht.kunnan eriarvoistuminen ja yhteisöllis heikkenem hka 0 v: armaa talous ja pimeä työ hka 0 v: ansanterveys ja epäterveelliset elämäntavat hka 0 v: Ympäristön saastuminen ja ilmastonmuutos hka 0 v: yöehtojen ja työelämän huonontuminen hka 0 v: lueiden eriytyminen ja slummiutuminen hka 0 v: Yksityis. suojan ja kulutt. oikeuksien heikkeneminen hka 0 v: aahanmuutto ja ulkomainen työvoima hka 0 v: lämän lääketieteellistyminen ja lääketiet vallan kasvu hka 0 v: hmiskauppa ja prostituutio hka 0 v: eknologioiden nopea kehitys ja automatisaatio = % 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% han aste ohdejoukko : ohteen osa aineisto: o i rajausta muuttujat: ^([0 ][0 9])$ utkimus: tmt / 0 0 0

45 - oimihenkilötehtävien välttyminen teknologialla korvaamiselta tiettyyn aikaan t nykyhetkestä taustamuuttuja: oimisema suus töistä jäljelllä (ihmisen tekemänä) % töistä jäljellä ssistent simies uu toimihlo Vuosia t nykyhetkestä eteenpäin tmt data oimisema 008,009,00,0, rvioi, kuinka pian ihmisen toimintaa jäljittelevät keinoälyyn/ mieleen liittyvät teknologiat (koneet, robotiikka, kybernetiikka jne.)

46 karyhmavb n = 7 ( ) ainen (%) ies (7%) % 6.9 % % %. %. %. %. % % 0.9 %. % % n 9. % % 9. % 6.6 % %. %.9 %.7 %. %.9 %.8 % % 0 ohderyhmä: : sa aineisto: i rajausta tmt 08,09,0,, karyhmavb eq = yhtä kuin, neq = eri kuin

47 n = 677 ( ) % 6.7 % 0 (9%) 0 (9%) 00 (9%) 009 (9%) 008 (%) % n % 000usimaa telä arjala telä ohjanmaa telä avo ainuu anta äme eski ohjanmaa eski uomi ymenlaakso appi irkanmaa ohjanmaa ohjois arjala ohjois ohjanmaa ohjois avo äijät äme atakunta Varsinais uomi xuu 6. % 0. % 9.9 % 9.8 % 0. % % 7. % 9.9 % 6. % 6.6 % 6.8 % 6. % 9. % 7. % 0. % 6. % 0.8 % 7. %.8 % 6 %. %. % % 9. %. % 7. %. %.9 %.9 %. %. %. %.9 %.6 % 7. %. % %.8 % 0. %. %. %. %.8 %.9 %.7 %.7 % %.9 %.6 % 9.6 % 6. % 7.6 % %.8 %. %. %.8 %.6 %.8 %.7 %.8 %.9 % %. %.6 %. %.6 %.6 %.7 % %. %. %. %.7 % % ohderyhmä: : sa aineisto: i rajausta tmt 08,09,0,, eq = yhtä kuin, neq = eri kuin

48 rityinen koulutusryhmitys n = 76 ( ) % 9. % ainen (%) ies (7%) % 000. % 6. % al_alat al_kaup al_luonn al_palv al_sos al_tekn insinoori tradenomi yl_kaup yl_luonn yl_palv yl_sos yl_tekn n %.8 % 9.6 % 9 % % 9.6 %. %. %. % 0.6 %.7 % 7 %. % %. % ohderyhmä: : sa aineisto: i rajausta tmt 08,09,0,, Y eq = yhtä kuin, neq = eri kuin

49 ilastoja työpaikan järjestelmistä ahdollisuus (kuuluuko järjestelmien piiriin): työaikajärjestelmät (,siirry kohtaan numerosta) palkkausjärjestelmät () kannustinjärjestelmät erityisluonteisen työn korvaaminen (vapaina tai rahassa) työpaikan edut Yleistason lisäksi vertailuja mm. toimiaseman (oimiasema) ja työpaikan koon () mukaan.

50 Z:\\\\\\\\minstat 00_tmt.txt yöaikajoustojärjestelyt nko jäsenellä ollut mahdollisuus viim. vuod. aik? {0=i, =yllä,=poissa} keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) eskiarvo /prosenttikuva lyhyt tilapäinen loma perhevapaa liukuva työaika opintovapaa vuorotteluvapaa korvaava töiden teko tilapäisesti normaalin työajan ulkopuolella säästövapaat joustovapaat osa aikatyö työvuorojen vaihtaminen työaikapankki etätöiden tekeminen työmatkojen (koti työ ja työ koti) käyttäminen työaikana = % 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% ahdollisuusaste tmt ohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: rajaus: o = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 09,0,,

51 Z:\\\\\\\V\minstat 00_tmt.txt yöaikajoustojärjestelyt nko jäsenellä ollut mahdollisuus viim. vuod. aik? {0=i, =yllä,=poissa} keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) eskiarvo /prosenttikuva lyhyt tilapäinen loma perhevapaa liukuva työaika opintovapaa vuorotteluvapaa korvaava töiden teko tilapäisesti normaalin työajan ulkopuolella säästövapaat joustovapaat osa aikatyö työvuorojen vaihtaminen työaikapankki etätöiden tekeminen työmatkojen (koti työ ja työ koti) käyttäminen työaikana = < 0 (768) > = 0 ja < 0 (90) > = 0 (08) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% ahdollisuusaste tmt ohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: rajaus:. = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 09,0,,

52 rityisluonteisen työn korvaaminen rahana tai vapaina nko jäsenellä ollut mahdollisuus viim. vuod. aik? {0=i, =yllä} keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) eskiarvo /prosenttikuva 8 Ylityö: lisäkorv tai ylim. vapaa 98 7 yössä matkustaminen: lisäkorv tai ylim. vapaa 98 6 isätyö: lisäkorv tai ylim. vapaa 98 äivystys ja varallaolo: lisäkorv tai ylim. vapaa 98 Vapaa aikana tapaht. työas.hoito: lisäkorv tai ylim. vapaa Vuorotyö: lisäkorv tai ylim. vapaa = posti, puhneuvonta (tajan/paik. ulkop): lisäkorv tai ylim. vapaa 98 losuhdelisä (vaat. masto, kaivos jne): lisäkorv tai ylim. vapaa 98 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% ahdollisuusaste tmt ohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: rajaus: o = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 09,0,, Z:\\\\\\\\minstat 00_tmt.txt

53 alkkausjärjestelmä ja sen toimivuus issä määrin tapahtunut viim. vuod. aik? {0=i,.=sin, =äysin,=poissa} keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) eskiarvo /prosenttikuva 8 äynyt kehitys tv. keskusteluja esimiehen kanssa 0 7 ehty kirjallinen toimen/tehtävän kuvaus ehtävänkuva on tarkistettu 977 ehty kirjallinen vaativuuden arviointi 909 elitetty, mistä tekijöistä palkka muodostuu alkkauksesta+palkits. keskusteltu esimiesten kanssa = ehty koulutussuunnitelma 9 yön laatua ja määrää on vertailtu muiden töihin 880 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% oiminta aste tmt ohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: rajaus: o = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 09,0,, Z:\\\\\\\\minstat 00_tmt.txt

54 alkkausjärjestelmä ja sen toimivuus issä määrin tapahtunut viim. vuod. aik? {0=i,.=sin, =äysin,=poissa} keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) eskiarvo /prosenttikuva 8 äynyt kehitys tv. keskusteluja esimiehen kanssa 0 7 ehty kirjallinen toimen/tehtävän kuvaus ehtävänkuva on tarkistettu 977 ehty kirjallinen vaativuuden arviointi elitetty, mistä tekijöistä palkka muodostuu alkkauksesta+palkits. keskusteltu esimiesten kanssa ehty koulutussuunnitelma yön laatua ja määrää on vertailtu muiden töihin 909 = oimisema = ssistent (7) oimisema = uu toimihlo (7) oimisema = simies (666) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% oiminta aste tmt ohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: rajaus:. = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 09,0,, Z:\\\\\\\V\minstat 00_tmt.txt

55 alkkausjärjestelmä ja sen toimivuus issä määrin tapahtunut viim. vuod. aik? {0=i,.=sin, =äysin,=poissa} keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) eskiarvo /prosenttikuva 8 äynyt kehitys tv. keskusteluja esimiehen kanssa 0 7 ehty kirjallinen toimen/tehtävän kuvaus ehtävänkuva on tarkistettu 977 ehty kirjallinen vaativuuden arviointi elitetty, mistä tekijöistä palkka muodostuu alkkauksesta+palkits. keskusteltu esimiesten kanssa ehty koulutussuunnitelma yön laatua ja määrää on vertailtu muiden töihin 909 = < 0 (6) > = 0 ja < 0 (888) > = 0 (88) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% oiminta aste tmt ohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: rajaus:. = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 09,0,, Z:\\\\\\\V\minstat 00_tmt.txt

56 Z:\\\\\\\\minstat 00_tmt.txt alkkaus ja työaikajärjestelmäindeksit [0,] nko jäsenellä ollut mahdollisuus viim. vuod. aik? {0=i, =yllä} keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) eskiarvo /prosenttikuva yöaikajärj liukuva+pankki+säästö+jousto, indeksi Ä kehityskeskustelut+päivitys, indeksi Vuorottelu+opinto+perhevapaajärj, indeksi Ä työnkuvaus+pisteys, indeksi yövuorojen vaihtamisjärj, indeksi alkkauksesta+palkits. keskusteltu esimiesten kanssa sa aikatyöjärj, indeksi tätyöjärjestelmä, indeksi oulutussuunnitelma, indeksi yön laatua ja määrää on vertailtu muiden töihin = % 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% ahdollisuusaste tmt ohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: rajaus: o = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 09,0,,

57 Z:\\\\\\\V\minstat 00_tmt.txt alkkaus ja työaikajärjestelmäindeksit [0,] nko jäsenellä ollut mahdollisuus viim. vuod. aik? {0=i, =yllä} keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) eskiarvo /prosenttikuva yöaikajärj liukuva+pankki+säästö+jousto, indeksi Ä kehityskeskustelut+päivitys, indeksi Vuorottelu+opinto+perhevapaajärj, indeksi Ä työnkuvaus+pisteys, indeksi yövuorojen vaihtamisjärj, indeksi 98 alkkauksesta+palkits. keskusteltu esimiesten kanssa = 0 sa aikatyöjärj, indeksi 98 tätyöjärjestelmä, indeksi 98 oulutussuunnitelma, indeksi yön laatua ja määrää on vertailtu muiden töihin 98 0 oimisema = ssistent (688) oimisema = uu toimihlo () oimisema = simies (087) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% ahdollisuusaste tmt ohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: rajaus:. = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 09,0,,

58 Z:\\\\\\\V\minstat 00_tmt.txt alkkaus ja työaikajärjestelmäindeksit [0,] nko jäsenellä ollut mahdollisuus viim. vuod. aik? {0=i, =yllä} keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) eskiarvo /prosenttikuva yöaikajärj liukuva+pankki+säästö+jousto, indeksi Ä kehityskeskustelut+päivitys, indeksi Vuorottelu+opinto+perhevapaajärj, indeksi Ä työnkuvaus+pisteys, indeksi yövuorojen vaihtamisjärj, indeksi alkkauksesta+palkits. keskusteltu esimiesten kanssa sa aikatyöjärj, indeksi tätyöjärjestelmä, indeksi oulutussuunnitelma, indeksi yön laatua ja määrää on vertailtu muiden töihin = < 0 (89) > = 0 ja < 0 (7) > = 0 (0) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% ahdollisuusaste tmt ohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: rajaus:. = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 09,0,,

59 rityisluonteisen työn korvaaminen rahana tai vapaina nko jäsenellä ollut mahdollisuus viim. vuod. aik? {0=i, =yllä} keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) eskiarvo /prosenttikuva 8 Ylityö: lisäkorv tai ylim. vapaa yössä matkustaminen: lisäkorv tai ylim. vapaa isätyö: lisäkorv tai ylim. vapaa äivystys ja varallaolo: lisäkorv tai ylim. vapaa Vapaa aikana tapaht. työas.hoito: lisäkorv tai ylim. vapaa Vuorotyö: lisäkorv tai ylim. vapaa posti, puhneuvonta (tajan/paik. ulkop): lisäkorv tai ylim. vapaa losuhdelisä (vaat. masto, kaivos jne): lisäkorv tai ylim. vapaa = < 0 (89) > = 0 ja < 0 (7) > = 0 (0) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% ahdollisuusaste tmt ohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: rajaus:. = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 09,0,, Z:\\\\\\\V\minstat 00_tmt.txt

60 yöpaikan kannustinjärjestelmät nko jäs kuulunut piiriin viim. vuod. aik? {0=i, =yllä} keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) eskiarvo /prosenttikuva 7 tulospalkkiot (taloudelliseen tulokseen perustuva) 98 6 henkilöstörahastot 98 aloite ja kehittämispalkkiot tuottavuuspalkkiot (määrä ja laatu, esim. aikatauluissa pysyminen) voittopalkkiot ja voitonjako (henkilöstölle) työsuhdeoptiot ja osakesidonnaiset tulospalkkiojärjestelyt = osakepalkkiot 98 oimisema = ssistent (688) oimisema = uu toimihlo () oimisema = simies (087) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% ahdollisuusaste tmt ohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: rajaus:. = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 09,0,, Z:\\\\\\\V\minstat 00_tmt.txt

61 yöpaikan kannustinjärjestelmät nko jäs kuulunut piiriin viim. vuod. aik? {0=i, =yllä} keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) eskiarvo /prosenttikuva 7 tulospalkkiot (taloudelliseen tulokseen perustuva) 98 6 henkilöstörahastot 98 aloite ja kehittämispalkkiot tuottavuuspalkkiot (määrä ja laatu, esim. aikatauluissa pysyminen) voittopalkkiot ja voitonjako (henkilöstölle) työsuhdeoptiot ja osakesidonnaiset tulospalkkiojärjestelyt = osakepalkkiot 98 < 0 (89) > = 0 ja < 0 (7) > = 0 (0) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% ahdollisuusaste tmt ohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: rajaus:. = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 09,0,, Z:\\\\\\\V\minstat 00_tmt.txt

62 Z:\\\\\\\V\minstat 00_tmt.txt yöpaikan etujärjestelmät nko jäsenenellä ollut mahdollisuus viim. vuod. aik? {0=i, =yllä} eskiarvo /prosenttikuva keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) liikuntasetelit, liikuntatilat, hieronnan ym. tukeminen, muu fyysisen kunnon tukeminen puhelinetu lounas tai ruokaetu jouluraha tai tavaralahjat henkilökunta alennukset yhtiön tai ulkopuolisten tarjoamista tuotteista ja palveluista merkkipäivälahjat, määrävuosilahjat palkalliset vapaat syntymäpäivät (kuten oma tai puolison 0 ja 60 vuotispäivä) kulttuurisetelit, muu kulttuuritoiminnan tukeminen sairaan lapsen hoito oma työasu, työasun pesu, vaateraha sairauskassa työterveyshuollon ylittävä sairaanhoito käyttöoikeus yhtiön työvälineisiin, tiloihin autotallit, sähkölämmityspisteet työajan käyttö opiskeluun muuttoavustus, muuttovapaa työehtosopimuksen ylittävä palvelusvuosipalkkio ylimääräiset palkalliset vapaapäivät ilmaislehdet autoetu opiskelun tukeminen rahallisesti palkkiomatkat työsuhdematkaliput lakia alempi eläkeikä, eläke edut ikääntyvien ylimääräiset vapaat asuntoetu, asunnon vuokrasopimus, asuntolaina eläkeläistoiminta ja sen tukeminen taksit tv. yötöissä työsuhdefillarit = < 0 (89) > = 0 ja < 0 (7) > = 0 (0) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% ahdollisuusaste tmt ohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: rajaus:. = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 09,0,,

63 Z:\\\\\\\\minstat 00_tmt.txt keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) aloite ja kehittämispalkkiot osakepalkkiot työsuhdeoptiot ja osakesidonnaiset tulospalkkiojärjestelyt henkilöstörahastot voittopalkkiot ja voitonjako (henkilöstölle) tuottavuuspalkkiot (määrä ja laatu, esim. aikatauluissa pysyminen) tulospalkkiot (taloudelliseen tulokseen perustuva) losuhdelisä (vaat. masto, kaivos jne): lisäkorv tai ylim. vapaa Vapaa aikana tapaht. työas.hoito: lisäkorv tai ylim. vapaa posti, puhneuvonta (tajan/paik. ulkop): lisäkorv tai ylim. vapaa Vuorotyö: lisäkorv tai ylim. vapaa äivystys ja varallaolo: lisäkorv tai ylim. vapaa yössä matkustaminen: lisäkorv tai ylim. vapaa Ylityö: lisäkorv tai ylim. vapaa isätyö: lisäkorv tai ylim. vapaa alkkauksesta+palkits. keskusteltu esimiesten kanssa yön laatua ja määrää on vertailtu muiden töihin ehty koulutussuunnitelma ehtävänkuva on tarkistettu äynyt kehitys tv. keskusteluja esimiehen kanssa elitetty, mistä tekijöistä palkka muodostuu ehty kirjallinen vaativuuden arviointi ehty kirjallinen toimen/tehtävän kuvaus työmatkojen (koti työ ja työ koti) käyttäminen työaikana korvaava töiden teko tilapäisesti normaalin työajan ulkopuolella työvuorojen vaihtaminen etätöiden tekeminen osa aikatyö perhevapaa opintovapaa vuorotteluvapaa lyhyt tilapäinen loma työaikapankki joustovapaat säästövapaat liukuva työaika yöympäristön järjestelmät ittareita, onko mahdollisuus tai tapahtunut? eskiarvo /prosenttikuva = % 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% ste/osuus tmt ohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: rajaus: o = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 09,0,,

64 Z:\\\\\\\V\minstat 00_tmt.txt keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) aloite ja kehittämispalkkiot osakepalkkiot työsuhdeoptiot ja osakesidonnaiset tulospalkkiojärjestelyt henkilöstörahastot voittopalkkiot ja voitonjako (henkilöstölle) tuottavuuspalkkiot (määrä ja laatu, esim. aikatauluissa pysyminen) tulospalkkiot (taloudelliseen tulokseen perustuva) losuhdelisä (vaat. masto, kaivos jne): lisäkorv tai ylim. vapaa Vapaa aikana tapaht. työas.hoito: lisäkorv tai ylim. vapaa posti, puhneuvonta (tajan/paik. ulkop): lisäkorv tai ylim. vapaa Vuorotyö: lisäkorv tai ylim. vapaa äivystys ja varallaolo: lisäkorv tai ylim. vapaa yössä matkustaminen: lisäkorv tai ylim. vapaa Ylityö: lisäkorv tai ylim. vapaa isätyö: lisäkorv tai ylim. vapaa alkkauksesta+palkits. keskusteltu esimiesten kanssa yön laatua ja määrää on vertailtu muiden töihin ehty koulutussuunnitelma ehtävänkuva on tarkistettu äynyt kehitys tv. keskusteluja esimiehen kanssa elitetty, mistä tekijöistä palkka muodostuu ehty kirjallinen vaativuuden arviointi ehty kirjallinen toimen/tehtävän kuvaus työmatkojen (koti työ ja työ koti) käyttäminen työaikana korvaava töiden teko tilapäisesti normaalin työajan ulkopuolella työvuorojen vaihtaminen etätöiden tekeminen osa aikatyö perhevapaa opintovapaa vuorotteluvapaa lyhyt tilapäinen loma työaikapankki joustovapaat säästövapaat liukuva työaika yöympäristön järjestelmät ittareita, onko mahdollisuus tai tapahtunut? eskiarvo /prosenttikuva oimisema = ssistent (7) oimisema = uu toimihlo (00) oimisema = simies (70) = % 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% ste/osuus tmt ohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: rajaus:. = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 09,0,,

65 Z:\\\\\\\V\minstat 00_tmt.txt yöympäristön järjestelmät ittareita, onko mahdollisuus tai tapahtunut? keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) eskiarvo /prosenttikuva aloite ja kehittämispalkkiot osakepalkkiot työsuhdeoptiot ja osakesidonnaiset tulospalkkiojärjestelyt henkilöstörahastot voittopalkkiot ja voitonjako (henkilöstölle) tuottavuuspalkkiot (määrä ja laatu, esim. aikatauluissa pysyminen) tulospalkkiot (taloudelliseen tulokseen perustuva) losuhdelisä (vaat. masto, kaivos jne): lisäkorv tai ylim. vapaa Vapaa aikana tapaht. työas.hoito: lisäkorv tai ylim. vapaa posti, puhneuvonta (tajan/paik. ulkop): lisäkorv tai ylim. vapaa Vuorotyö: lisäkorv tai ylim. vapaa äivystys ja varallaolo: lisäkorv tai ylim. vapaa yössä matkustaminen: lisäkorv tai ylim. vapaa Ylityö: lisäkorv tai ylim. vapaa isätyö: lisäkorv tai ylim. vapaa alkkauksesta+palkits. keskusteltu esimiesten kanssa yön laatua ja määrää on vertailtu muiden töihin ehty koulutussuunnitelma ehtävänkuva on tarkistettu äynyt kehitys tv. keskusteluja esimiehen kanssa elitetty, mistä tekijöistä palkka muodostuu ehty kirjallinen vaativuuden arviointi ehty kirjallinen toimen/tehtävän kuvaus työmatkojen (koti työ ja työ koti) käyttäminen työaikana korvaava töiden teko tilapäisesti normaalin työajan ulkopuolella työvuorojen vaihtaminen etätöiden tekeminen osa aikatyö perhevapaa opintovapaa vuorotteluvapaa lyhyt tilapäinen loma työaikapankki joustovapaat säästövapaat liukuva työaika < 0 (7806) > = 0 ja < 0 (9) > = 0 (0) = % 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% ste/osuus tmt ohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: rajaus:. = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 09,0,,

66

67 ilastoja työpaikan prosesseista ahdollisuus (kuuluuko järjestelmien piiriin): panokset (työjat (), työnkuva (), prosessit: tuotantoon liittyvät ja sosiaaliset prosessit (), osaamisen kehittäminen ja vaikuttaminen (), rekrytointi () johtaminen (6), tulokset (7), ikasarjoja. Yleistason lisäksi vertailuja mm. toimiaseman (oimiasema) ja työpaikan koon () mukaan.

68 ilastoja työajoista 008- ongame yössäolokuukaudet kk/v llut vakinaisessa työsuhteessa-nlr-{0=i, =yllä} yöaikamuoto päivätyö-nlr-{0=i, =yllä} yöaikamuoto päivätyö vain ma-pe-nlr-{0=i, =yllä} yöaikamuoto yövuorotyö-nlr-{0=i, =yllä} yöaikamuoto osa-aikainen-nlr-{0=i, =yllä} yösuhde on nollasopimus (töihin tarv. tuleva)-nlr-{0=i, =yllä} llut vuorotyössä-nlr-{0=i, =yllä} yönteon viikonloppuisuus indeksi yönteon 7-vuorokautisuus indeksi yönteon kokovuorokautisuus indeksi nsiotyöhön kulunut aika h/vrk piskelu tai kouluttautum työn ulkop h/vrk Vastuiden ja velvoitt hoitaminen h/vrk uhdas vapaa-aika h/vrk... uhdas lepoaika (nukkuminen) h/vrk hanteellinen työviikon pituus h/vko a erustyöaika h/vko b Yli- ja lisätyöt h/vko c Varallaolo ja päivystys h/vko d yössä matkustaminen säänn. työajan ulkop h/vko e yöantajan yhteydenotot työajan ulkop.h/vko f uu työnteko vapaa-ajalla h/vko ot. kokonaisviikkotyöaika (a+b+c+d+e+f) h/vko okonaisviikkotyöaika a+b+c+d+e+f+sivu/yritt h/vko tätyöpäivät pv/kk yömatkapäivät vuodessa kotimaa yömatkapäivät vuodessa ulkomaat...68 idetyt lomat kk/v äiv. lepotauot min 7. h päivässä yönantajan kustantamat koulutuspäivät vuodessa tse/muu kustantamat koulutuspäivät vuodessa aulukko : aulukko: yöaikaindikaattorien keskiarvot, ajassa 008- (aikaindeksi on tutkimusajankohdan laskennallinen keskipiste).

69 okonaisajaksi summautuvat aikatyypit yöviikon jakautuminen työhön ja vapaa aikaan h/vko, suluissa arvo eskiarvo /prosenttikuva keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) 8 (9.98) ot. kokonaisviikkotyöaika (a+b+c+d+e+f) h/vko 68 7 (0.98) uhtaan vapaa ajan määrä h/vko 0 6 (0.7) f uu työnteko vapaa ajalla h/vko 66 (0.) e yöantajan yhteydenotot työajan ulkop.h/vko 6 (0.) d yössä matkustaminen säänn. työajan ulkop h/vko (0.) c Varallaolo ja päivystys h/vko = (0.9) b Yli ja lisätyöt h/vko 678 (7.9) a erustyöaika h/vko h/vko tmt ohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: rajaus: o = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 08,09,0,, Z:\\\\\\\\minstat 00_tmt.txt

70 - ot. kokonaisviikkotyöaika (a+b+c+d+e+f) h/vko rvo = n 9 0 eskiarvo 0% = edian 0 % piste 90 % piste % piste 7 % piste utkimusvuosi (lask.keskipiste) ohderyhmä: : sa aineisto: i rajausta ( ) tmt 08,09,0,, Y

71 - yöhön kuluvan kokonaisajan vaihtelu sopimusalan ja asematason mukaan (v. iässä) opimusala Viestintaala eknologiateollisuus uunnittelu _ja_konsulttiala akennusala alvelut etsateollisuus ulutustavara ala uljetus _ja_logistiikka ala iinteistopalvelut ala inanssi nergia ala lintarvikeala 000uu emianteollisuus oimiasema (): = ssistent (660) = uu toimihlo (788) = ysimies () = keskiarvo tuntia viikossa nnusteet regressiomalleista 0_ok_tyoaika Y ot. kokonaisviikkotyöaika (a+b+c+d+e+f) h/vko uuttujat:(ntercept),vb0,,yossaolo_osuus_v,_, X=x :yossaolo_osuus_v=,=,vb0= Z:\\\\\\oimisema\\regest_0 Y_oimisema_tmt.txt

72 - armaat ylityöt työaikaryhmät + (h/vko) rvo = n eskiarvo 0% = edian 0 % piste 90 % piste % piste 7 % piste utkimusvuosi (lask.keskipiste) ohderyhmä: : sa aineisto: i rajausta ( ) tmt 08,09,0,, armaa_ylityot

73 - äiv. lepotauot min 7. h päivässä rvo eskiarvo 0% = edian 0 % piste 90 % piste % piste 7 % piste = n utkimusvuosi (lask.keskipiste) ohderyhmä: : sa aineisto: i rajausta ( ) tmt 08,09,0,,

74 ilastoja todellisesta työnkuvasta työtila työn fyysinen luonne työn sosiaaliset yhteydet työalueet työssä käytetyt opit työprosessit, työjaksot karttakuva, joka yhdistelee monia asioita (klikkaa numeroa) Yleistason lisäksi vertailuja mm. toimiaseman (oimiasema) ja työpaikan koon () mukaan.

75 ääasiallinen työtila(t) (yleisyys) Viimeisen vuoden aikana{0=i, =yllä} keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) eskiarvo /prosenttikuva 6 Y tsto+koti+tv_sisätila 097 tehdas 097 laboratorio tv 097 rakennustyömaa = 097 luonnonympäristö 097 muu erit. työtila 097 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% Yleisyys tmt keskiarvo, virhemarginaali ohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: rajaus: o = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 08,09,0,, Z:\\\\\\\\minstat 00_tmt.txt

76 yön fyysinen luonne eskiarvo /prosenttikuva keskiarvo kohderyhmässä (ks. rajaukset kuvan alla) YY staattinen jännitys 9 YY koordinaatio 07 YY ruumiillinen voima+kestävyys = 007 i lainkaan eritt. vähän vähän sil.väl. paljon eritt. paljon aso tmt keskiarvo, virhemarginaali ohderyhmä (kohderyh): ** ** muuttujassa: rajaus: o = Vertailuryhmätunnukset:.,,,,..., tmt 08,09,0,, Z:\\\\\\\\minstat 00_tmt.txt

AIHE: ikavertailu_yli_alle_35v_tyoympariston_jarjestelmat

AIHE: ikavertailu_yli_alle_35v_tyoympariston_jarjestelmat TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä IHE: ikavertailu_yli_alle_v_tyoympariston_jarjestelmat OS : Ryhmä: KIKKI IKVRT_PRO Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi toiminnolla): IKVRT_PRO

Lisätiedot

AIHE: vuokratyo_tyoympariston_jarjestelmat

AIHE: vuokratyo_tyoympariston_jarjestelmat TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä AIHE: vuokratyo_tyoympariston_jarjestelmat OSA : Ryhmä: KAIKKI VUOKRA_TYOSUHDE Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi toiminnolla): VUOKRA_TYOSUHDE

Lisätiedot

AIHE: kilpilahti_tyoympariston_jarjestelmat

AIHE: kilpilahti_tyoympariston_jarjestelmat TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä IH: kilpilahti_tyoympariston_jarjestelmat OS : Ryhmä: KIKKI Otoksena Kilpilahden yhdistyksen yritykset Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea tsi toiminnolla):

Lisätiedot

0.10 0.05 0.00. Selitysmalli f(x) kohteelle y: Maapallosta tulee ottaa kaikki hyöty tässä ja nyt

0.10 0.05 0.00. Selitysmalli f(x) kohteelle y: Maapallosta tulee ottaa kaikki hyöty tässä ja nyt Maapallosta tulee ottaa kaikki hyöty tässä ja nyt Mallin statistiikkaa: N = 11357, m(y) = 1.567, sd(y) = 0.844, (mallivakio a = 1.89) Jaskesto4l e 20+ Jaskesto4l d 10 19 Jaskesto4l c 5 9 Jaskesto4l b 2

Lisätiedot

m(x); sd(x) 2.48; 1.2

m(x); sd(x) 2.48; 1.2 Ongelmien ratkaisu poliitikot Mallin statistiikkaa: N = 4440, m(y) = 0.789, sd(y) = 0.841, (mallivakio a = 0.958) 2.48; 1.2 0.22; 0.42 0.11; 0.32 0.01; 0.07 0.05 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 AGENT01 :

Lisätiedot

AIHE: Arvomittareita_teemoittain

AIHE: Arvomittareita_teemoittain TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä IH: rvomittareita_teemoittain OS : Ryhmä: KIKKI Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea tsi toiminnolla): Koko

Lisätiedot

Työ, tuottavuus, hyvinvointi ja ekologisuus Tutkimusta yksityisen sektorin toimihenkilöistä

Työ, tuottavuus, hyvinvointi ja ekologisuus Tutkimusta yksityisen sektorin toimihenkilöistä Työ, tuottavuus, hyvinvointi ja ekologisuus Tutkimusta yksityisen sektorin toimihenkilöistä Petri Palmu Ammattiliitto Pro petri.palmu@proliitto.fi p. 050-444 6 90 www.proliitto.fi Esitys Kestävän työpolitiikan

Lisätiedot

AIHE: Tyoelaman_big_picture_tiiviste2

AIHE: Tyoelaman_big_picture_tiiviste2 TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä P_innair_tekn I: Tyoelaman_big_picture_tiiviste OS : Ryhmä: TS_K Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit

Lisätiedot

AIHE: Tyoelaman_big_picture_tiiviste2

AIHE: Tyoelaman_big_picture_tiiviste2 TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä P_Rakaine_ja_bet_tuoteteoll I: Tyoelaman_big_picture_tiiviste OS : Ryhmä: TS_K Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit

Lisätiedot

AIHE: rahoitusalaf21f25_tyon_luonne

AIHE: rahoitusalaf21f25_tyon_luonne TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä IHE: rahoitusalaff_tyon_luonne OS : Ryhmä: KIKKI Otoksena rahoitusala F+F Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi toiminnolla): Otoksena rahoitusala

Lisätiedot

AIHE: Palkkausjarjestelman_tila

AIHE: Palkkausjarjestelman_tila TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä IHE: Palkkausjarjestelman_tila OS : Ryhmä: KIKKI Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi toiminnolla):

Lisätiedot

AIHE: metsateollisuus_hyvinvointimittareita_teemoittain

AIHE: metsateollisuus_hyvinvointimittareita_teemoittain TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä IHE: metsateollisuus_hyvinvointimittareita_teemoittain OS : Ryhmä: KIKKI Metsäteollisuus vs. muu teollisuus vertailuja Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit

Lisätiedot

AIHE: vuokratyo_hyvinvointimittareita_teemoittain

AIHE: vuokratyo_hyvinvointimittareita_teemoittain TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä AIHE: vuokratyo_hyvinvointimittareita_teemoittain OSA : Ryhmä: KAIKKI VUOKRA_TYOSUHDE Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi toiminnolla): VUOKRA_TYOSUHDE

Lisätiedot

AIHE: vuokratyo_palkkausjarjestelman_tila

AIHE: vuokratyo_palkkausjarjestelman_tila TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä AIHE: vuokratyo_palkkausjarjestelman_tila OSA : Ryhmä: KAIKKI VUOKRA_TYOSUHDE Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi toiminnolla):

Lisätiedot

m(x); sd(x) 0.15; 0.36 SukupIkä Nainen& 55+ 0.26; 0.44 SukupIkä Nainen& 40 54 0.1; 0.3 SukupIkä Nainen& 30 39 0.04; 0.21 SukupIkä Nainen& 20 29

m(x); sd(x) 0.15; 0.36 SukupIkä Nainen& 55+ 0.26; 0.44 SukupIkä Nainen& 40 54 0.1; 0.3 SukupIkä Nainen& 30 39 0.04; 0.21 SukupIkä Nainen& 20 29 Mallin statistiikkaa: N = 11662, m(y) = 6.685, sd(y) = 1.952, (mallivakio a = 70.04) SukupIkä Nainen& 55+ 0.15; 0.36 SukupIkä Nainen& 40 54 SukupIkä Nainen& 30 39 SukupIkä Nainen& 20 29 0.04; 0.21 SukupIkä

Lisätiedot

AIHE: Tyoelaman_big_picture_tiiviste2

AIHE: Tyoelaman_big_picture_tiiviste2 TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä IH: Tyoelaman_big_picture_tiiviste OS : Ryhmä: KIKKI Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea tsi

Lisätiedot

AIHE: kilpilahti_palkkausjarjestelman_tila

AIHE: kilpilahti_palkkausjarjestelman_tila TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä IH: kilpilahti_palkkausjarjestelman_tila OS : Ryhmä: KIKKI Otoksena Kilpilahden yhdistyksen yritykset Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea

Lisätiedot

AIHE: Palkkausjarjestelmamittarit_aika

AIHE: Palkkausjarjestelmamittarit_aika TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä P13_Finnair_tekn Pro tutkimus AIHE: Palkkausjarjestelmamittarit_aika OSA 1: Ryhmä: TES_5K2 Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Tämän dokumentin analyysit

Lisätiedot

AIHE: Demografiset_muutokset

AIHE: Demografiset_muutokset TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä Muu AIHE: Demografiset_muutokset OSA 1: Ryhmä: TES_5K2 Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi

Lisätiedot

AIHE: kemianala_tyoelaman_big_picture_tiiviste1

AIHE: kemianala_tyoelaman_big_picture_tiiviste1 TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä IHE: kemianala_tyoelaman_big_picture_tiiviste OS : Ryhmä: KIKKI Vertailu kemia ( lääke + muu), tekno ja muu teollisuus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit

Lisätiedot

AIHE: Tyoelaman_big_picture_tiiviste2

AIHE: Tyoelaman_big_picture_tiiviste2 TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä T_Lasikeraam_teoll I: Tyoelaman_big_picture_tiiviste OS : Ryhmä: TS_K Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja

Lisätiedot

Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista. *** Energia-ala *** Sopimusalaryhmä:

Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista. *** Energia-ala *** Sopimusalaryhmä: Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista Sopimusalaryhmä: *** Energia-ala *** iheet:. Tilastoista yleensä (+tietoa koko jäsenkunnassa) Ohjeet tilastoihin. lan tilastot 0. Taustatietoja. Työnkuva 2. Työajat

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista. *** Teknologiateollisuus *** Sopimusalaryhmä:

Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista. *** Teknologiateollisuus *** Sopimusalaryhmä: Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista Sopimusalaryhmä: *** Teknologiateollisuus *** iheet:. Tilastoista yleensä (+tietoa koko jäsenkunnassa) Ohjeet tilastoihin. lan tilastot 0. Taustatietoja 1. Työnkuva

Lisätiedot

Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista. *** Rakennusala *** Sopimusalaryhmä:

Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista. *** Rakennusala *** Sopimusalaryhmä: Tilastoja Pron työmarkkinatutkimuksista Sopimusalaryhmä: *** Rakennusala *** iheet:. Tilastoista yleensä (+tietoa koko jäsenkunnassa) Ohjeet tilastoihin. lan tilastot 0. Taustatietoja 1. Työnkuva 2. Työajat

Lisätiedot

AIHE: Tyoaikojen_muutokset

AIHE: Tyoaikojen_muutokset TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä 1 Pro tutkimus AIHE: Tyoaikojen_muutokset OSA 1: Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi toiminnolla): Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja, Aikavertailuja

Lisätiedot

AIHE: Tyossa_kouluttautuminen

AIHE: Tyossa_kouluttautuminen TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä T0_utoala IHE: Tyossa_kouluttautuminen OS : Ryhmä: TES_5K2 Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea

Lisätiedot

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste,

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, 8.4.2014 Pro on Yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista: suurin yksityisen sektorin toimihenkilöliitto ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

AIHE: op_pohjola_palkkausjarjestelmamittarit_tyopaikan_koon_mu

AIHE: op_pohjola_palkkausjarjestelmamittarit_tyopaikan_koon_mu TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä 1 AIHE: op_pohjola_palkkausjarjestelmamittarit_tyopaikan_koon_mu OSA 1: Ryhmä: KAIKKI Otoksena OP Pohjola Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit

Lisätiedot

Tästäkin selvitään. Sumussa ajelehtiminen ei ole ratkaisu:

Tästäkin selvitään. Sumussa ajelehtiminen ei ole ratkaisu: Tästäkin selvitään. Sumussa ajelehtiminen ei ole ratkaisu: Makrotalouden lupaukset eivät toteudu Teollisuuden rakennemuutos Eriarvoistuminen ja pahoinvointi lisääntyvät Muutos vaatii: Pidemmän aikaperspektiivin

Lisätiedot

Ammattina avustaminen

Ammattina avustaminen Ammattina avustaminen Henkilökohtaisen avustajan työ työelämän tutkimuksen näkökulmasta Milja Mäkinen, YTK Henkilökohtainen avustaja Tampereen yliopiston Porin yksikkö Ammattina avustaminen 2010 - tutkimus

Lisätiedot

AIHE: Tyytyvaisyysmittareita

AIHE: Tyytyvaisyysmittareita TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä 000Muu AIHE: Tyytyvaisyysmittareita OSA 1: Ryhmä: TES_5K2 Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta TNS 0 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin TNS Gallup Foruminternetpaneelissa. Yhteensä tehtiin

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus Yhteenveto tuloksista

Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus Yhteenveto tuloksista Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus 2013 Yhteenveto tuloksista Taustamuuttujat: Ikä Taustamuuttujat: Jäsenlaji Taustamuuttujat: Työtilanne Jäsenpalvelut ja -edut J1. Miten hyödyllisenä pidät TEKin

Lisätiedot

Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät

Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät 17.3.2016 Esityksen tavoite Taustalla mm. käynnissä oleva hanke Työuria pidentävät yhteistoiminnalliset keinot (Typyke),

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009 Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien toimintaympäristö Kuntaorganisaatioiden toimintaan ja tavoitteenasetteluun osallistuu monia suorittavia,

Lisätiedot

Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä

Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 59 Jäsenyrityksiä 115 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

AIHE: Rekrytointiprosessimittareita

AIHE: Rekrytointiprosessimittareita TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä IHE: Rekrytointiprosessimittareita OS : Ryhmä: KIKKI Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea Etsi

Lisätiedot

Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa. SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta

Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa. SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta Toimintaympäristön haasteet Väestön ikääntyminen Palvelujen kysyntä (eläkejärjestelmä, hoito-

Lisätiedot

Tulevaisuuden uimaseura.

Tulevaisuuden uimaseura. Tulevaisuuden uimaseura #urheiluseura @SipiKoo Ennen oli paremmin? Ennen oli helpompaa? Ennen oli ennen. Nyt on nyt. Hyvän seuran ulottuvuudet Resurssien hankintakyky Jatkuvuus, toimintaympäristön lukutaito

Lisätiedot

JAKSAMINEN VUOROTYÖSSÄ

JAKSAMINEN VUOROTYÖSSÄ JAKSAMINEN VUOROTYÖSSÄ 2/23/2016 Ulla Peltola; OH lab.hoit., TtM, opettaja 1 SISÄLTÖ vuorotyö ja terveys vuorotyön edut ja haitat työvuorosuunnittelu esimiestyö työn ja perheen/muun elämän yhteensovittaminen

Lisätiedot

Palkka ja palkitseminen: Miten neuvottelen palkkani

Palkka ja palkitseminen: Miten neuvottelen palkkani 31.5.2016 Taija Keskinen Palkka ja palkitseminen: Miten neuvottelen palkkani Asiantuntijan ja esimiehen työelämätaidot Suomalainen sopimusjärjestelmä - palkkaus Työlainsäädäntö Työstä maksettava tavanomainen

Lisätiedot

Vaikuttamisen ABC Case STTK. Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä Turku

Vaikuttamisen ABC Case STTK. Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä Turku Vaikuttamisen ABC Case STTK Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä 28.9.2014 Turku Mikä STTK? Palkansaajakeskusjärjestö Tehtävänä parantaa toimihenkilöiden taloudellista ja henkistä hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMINEN - PUHEISTA TEKOIHIN LIIKKUMALLA

TERVEYDEN EDISTÄMINEN - PUHEISTA TEKOIHIN LIIKKUMALLA TERVEYDEN EDISTÄMINEN - PUHEISTA TEKOIHIN LIIKKUMALLA Kevätpäivän tasaus Kajaani 21.3.2011 Juha Rehula Puheenjohtaja, Kuntoliikuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeri Suomen Kuntoliikuntaliitto ry 1 Tulevaisuuden

Lisätiedot

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen. Hanna Onwen-Huma

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen. Hanna Onwen-Huma Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen Hanna Onwen-Huma 7.6.2011 Ihmiset = naiset ja miehet Julkinen päätöksenteko vaikuttaa ihmisten elämään ja arkeen Ihmiset ovat naisia ja miehiä, tyttöjä ja poikia

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Lukijalle 8

Sisällysluettelo. Lukijalle 8 Sisällysluettelo Lukijalle 8 1 ASUKASTUPATOIMINNAN ESITTELY YLEISESTI 9 1.1 Toiminta-ajatus, toiminnan tavoitteet ja arvot 9 1.2 Alueellinen yhteistyö ja yhteisötoiminta Oulussa 11 1.3 Tupaverkosto 13

Lisätiedot

Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke > mistä on kysymys?

Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke > mistä on kysymys? Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke 2012-2015 -> 2016 - mistä on kysymys? 11052016 1 Lähtökohtia Kunta-ala v. 2013 -> 2014 -> 2015 -> 2016 304 kuntaa, 127 kuntayhtymää Kymmeniä tuhansia työ-

Lisätiedot

AIHE: Demografisia_jakaumia

AIHE: Demografisia_jakaumia TMT Tilastokuvaajia Pro tutkimusjärjestelmä Z99_Muu AIHE: Demografisia_jakaumia OSA 1: Ryhmä: TES_5K2 Koko otos ilma ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämä dokumeti aalyysit (sivuja voit hakea Etsi

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla , Tampere Esittäjän nimi / 8.2.

Hyvinvointia työstä. Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla , Tampere Esittäjän nimi / 8.2. Hyvinvointia työstä 1 Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla 20.4.2015, Tampere Rauno Hanhela, johtava asiantuntija, aluevastaava 2 Esittäjän nimi / 8.2.2011 1 Ihmisen mittainen työ

Lisätiedot

Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja

Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja Timo Leino LT, työterveyshuollon ja työlääketieteen erikoislääkäri Nuoret ja työ ohjelman koordinaattori Yliopistojen 22. työsuojelupäivät

Lisätiedot

I osa. laatu. Riitta Räsänen YTT, TtM, esh

I osa. laatu. Riitta Räsänen YTT, TtM, esh I osa Ikäihmisten tarpeet ja palveluiden laatu Riitta Räsänen YTT, TtM, esh Laatuhoiva Oy Esitykseni pohjana Räsänen Riitta. Ikääntyneiden asiakkaiden elämänlaatu ympärivuorokautisessa hoivassa sekä hoivan

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa YTM, HTL Pasi Valtee Syvätutkimus Oy Syvätutkimus Oy Pyhäjärvenkatu 6, 33200 Tampere P. 03-2127855, 040-5583910 E-mail: syvatutkimus@yritys.soon.fi

Lisätiedot

SuPerin PLM neuvottelupäivät Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset lähtien

SuPerin PLM neuvottelupäivät Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset lähtien SuPerin PLM neuvottelupäivät 17.4.15 Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset 1.6.2015 lähtien Vuosiloma Vuosiloma ja jaksotyö Vuosilomaa kuluttavat vain ne päivät, jotka olisivat säännölliseen työaikaan

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

AIHE: Demografiset_muutokset

AIHE: Demografiset_muutokset TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä X77_Ei_TUn_TESia AIHE: Demografiset_muutokset OSA 1: Ryhmä: TES_5K2 Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit (sivuja

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia kansallispuistoista

Terveyttä ja hyvinvointia kansallispuistoista Terveyttä ja hyvinvointia kansallispuistoista Lapin Matkailuparlamentti Rovaniemi 24.-25.9.2014 Joel Erkkonen Erikoissuunnittelija Kuvittele uusi lääke, joka pitäisi sinut aktiivisempana ja terveempänä

Lisätiedot

AIHE: kemianala_tyohyvinvointi_isokuva

AIHE: kemianala_tyohyvinvointi_isokuva TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä IHE: kemianala_tyohyvinvointi_isokuva OS : Ryhmä: KIKKI Vertailu kemia ( lääke + muu), tekno ja muu teollisuus Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea

Lisätiedot

Naisten syrjintä miesenemmistöisissä työyhteisöissä

Naisten syrjintä miesenemmistöisissä työyhteisöissä Naisten syrjintä miesenemmistöisissä työyhteisöissä Tuija Koivunen & Satu Ojala Tampereen yliopisto Työsuojelurahaston projekti Työssä koettu syrjintä ja myöhempi työura (2015 2017) 1. Tutkimuksessa analysoidaan

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

AIHE: Demografiset_muutokset

AIHE: Demografiset_muutokset TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä P33_Palkka _ja_hlostohall_th AIHE: Demografiset_muutokset OSA 1: Ryhmä: TES_5K2 Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Pro tutkimus Tämän dokumentin analyysit

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa

Fysioterapia työterveyshuollossa Fysioterapia työterveyshuollossa Opintokokonaisuus 1,5 op Marika Pilvilä Terveystieteen maisteri opiskelija, työfysioterapeutti Ajankohtaista fysioterapiassa: fysioterapia työterveyshuollossa Oppimistavoitteet:

Lisätiedot

Pk-yritys Hyvä työnantaja 2010: kaikki kalvot

Pk-yritys Hyvä työnantaja 2010: kaikki kalvot Pk-yritys Hyvä työnantaja 2010: kaikki kalvot Suomen Yrittäjät 30.6.2010 30.6.2010 1 Yritysten määrä kokoluokittain 2008 Pienyritykset (10-49 hlöä); 14 570; 5,5 % Keskisuuret yritykset (50-249 hlöä); 2

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI KOLMANNELLA SEKTORILLA. Selvityksen päätulokset Pekka Kaunismaa & Kimmo Lind

TYÖHYVINVOINTI KOLMANNELLA SEKTORILLA. Selvityksen päätulokset Pekka Kaunismaa & Kimmo Lind TYÖHYVINVOINTI KOLMANNELLA SEKTORILLA Selvityksen päätulokset Pekka Kaunismaa & Kimmo Lind 30.1.2015 Tavoite ja aineisto Tavoite: tarkentaa kuvaa järjestöjen asiantuntijatyötä tekevien työhyvinvoinnista

Lisätiedot

Palkkatasotutkimus 2015

Palkkatasotutkimus 2015 Palkkatasotutkimus Tuloksia Taustaa Vuotuinen palkkatasotutkimus antaa poikkileikkauksen jäsenten sijoittumisesta työmarkkinoilla ja palkkatasosta Lokakuun ansiot (tunnusluvuissa mukana kokoaikatyössä

Lisätiedot

Työelämä nyt ja tulevaisuudessa

Työelämä nyt ja tulevaisuudessa Mika Valtanen Opteam 22.11.2016 Työelämä nyt ja tulevaisuudessa 22.11.2016 Opteam Rauma Nortamonkatu 18, 26100 Rauma 10 000 TYÖNTEKIJÄÄ 1 000VALMENNUSTA VUOSITTAIN 45 000 TYÖHAKEMUSTA VUOSITTAIN HENKILÖ-

Lisätiedot

SAK:n tavoitteet sopimuskierrokselle

SAK:n tavoitteet sopimuskierrokselle SAK:n tavoitteet sopimuskierrokselle 2005-2006 2.11.2004 04.09.2004 SAK/SAM/NN SAK:n tavoitteet sopimuskierrokselle 2005-2006 Työelämän muutosturvallisuuden vahvistaminen Työn tilaajan vastuu ja ammattiliiton

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus

AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus 21.4.2015 Matti Ruuska Johtaja Opetus- ja kulttuuritoimi vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 21.4.2015 1 Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos Toimialan

Lisätiedot

Strategia Kehittyminen Työllistyminen. Yhteiskunta- vaikuttaminen

Strategia Kehittyminen Työllistyminen. Yhteiskunta- vaikuttaminen Toimeentulo Hyvinvointi Strategia 2016 2020 Kehittyminen Työllistyminen Yhteiskunta- vaikuttaminen oimeentulo yvinvointi Aktiivinen kumppani työelämän kehittäjänä ja yhteiskunnan uudistajana ehittyminen

Lisätiedot

Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla

Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla 1 (5) Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla Yleistä Kilpailukykysopimuksen mukaisesti vuosittaista säännöllistä työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta.

Lisätiedot

KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta. Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa

KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta. Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa SOSIAALI- JA TERVEYS- HALLINTOTIEDE Yhdistää opetuksessa (kaikilla tasoilla) molemmat hyvinvoinnin

Lisätiedot

Työkyvyt käyttöön vammasta tai sairaudesta huolimatta

Työkyvyt käyttöön vammasta tai sairaudesta huolimatta Työkyvyt käyttöön vammasta tai sairaudesta huolimatta Anne Korhonen Journalistipäivä 8.3.2016 Osatyökykyinen vai työkykyinen? 2 Osatyökykyisyys on työ ja tehtäväsidonnainen asia Työkyky muuttuu ja muuntuu

Lisätiedot

Minkälaiset palvelut kuntalaiset haluavat ja millä hinnalla? Pauli Forma

Minkälaiset palvelut kuntalaiset haluavat ja millä hinnalla? Pauli Forma Minkälaiset palvelut kuntalaiset haluavat ja millä hinnalla? Pauli Forma Ikärakenne Lähtökohtia Palvelujen tarve lisääntyy ja painopiste muuttuu Palveluja tuottavat työntekijät siirtyvät eläkkeelle Työvoimakilpailu

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö Sisältö Raporttikokonaisuus sisältää v. 2016 työtyytyväisyystiedot: - n henkilöstölle yhteensä - Valtion henkilöstölle luokiteltuna sukupuolen, iän, vakinaisuuden, hallinnonalan, virastotyypin, henkilöstöryhmän

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja)

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja) Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina 2006-2015 (ei sisällä yliopistoja) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos 2006-2015 2014-2015 1 Johtaminen 3,27 3,30 3,36 3,39 3,35 3,40 3,47

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010)

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Luetaan yhdessä-verkosto 15.10.2011 Maahanmuuttojohtaja Kristina Stenman 26.10.2011 Muutokset pähkinänkuoressa: 1. Soveltamisala koskee kaikkia maahanmuuttajia

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Perheystävällinen työpaikka Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Miksi perheystävällisyys kannattaa? Top 3 1.Perheystävällinen työpaikka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heidät

Lisätiedot

Samapalkkaisuusohjelma Pelastustoimen naisverkosto Outi Viitamaa-Tervonen, Sosiaali- ja terveysministeriö

Samapalkkaisuusohjelma Pelastustoimen naisverkosto Outi Viitamaa-Tervonen, Sosiaali- ja terveysministeriö Pelastustoimen naisverkosto 4.5.2016 Outi Viitamaa-Tervonen, Sosiaali- ja terveysministeriö Sukupuolten palkkatasa-arvo sitkeä ja keskeinen tasa-arvokysymys Naisten ja miesten syrjimätön ja tasa-arvoinen

Lisätiedot

Omahoidon juurruttamisen polut. Ennakointi ja sosiotekninen muutos Ikääntymisen tulevaisuudet Hotelli Arthur Sirkku Kivisaari

Omahoidon juurruttamisen polut. Ennakointi ja sosiotekninen muutos Ikääntymisen tulevaisuudet Hotelli Arthur Sirkku Kivisaari Omahoidon juurruttamisen polut Ennakointi ja sosiotekninen muutos Ikääntymisen tulevaisuudet Hotelli Arthur 10.10.12 Sirkku Kivisaari 2 Jäsennys 1. Mitä on terveys? 2. Paradigman muutos terveyspalveluissa

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

Ajankohtaista Malmikaivosten työehtosopimus uudistettiin 15.6.2016 allekirjoitetulla sopimuksella työmarkkinakeskusjärjestöjen 14.6.2016 solmiman kilpailukykysopimuksen mukaisesti. Uusi työehtosopimus

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Hallitusohjelman kirjaukset Valtio: Nykyinen valtionhallinnon tuottavuusohjelma korvataan uudella vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla,

Lisätiedot

AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2017 Sivu 1 (5) VIESTINNÄN KESKUSLIITTO. Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5

AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2017 Sivu 1 (5) VIESTINNÄN KESKUSLIITTO. Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5 AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2017 Sivu 1 (5) AY- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN KOULUTUS 2017 Viestintäalan toimihenkilöt ja tekniset toimihenkilöt Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot