Loimaan kaupungin pääluottamusmiehet esittävät seuraavia säästötoimenpiteitä osana kaupungin talouden tasapainottamista: , tietoisin toimin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loimaan kaupungin pääluottamusmiehet esittävät seuraavia säästötoimenpiteitä osana kaupungin talouden tasapainottamista: , tietoisin toimin"

Transkriptio

1 Loimaan kaupungin pääluottamusmiehet Loimaan kaupunki Esitys henkilöstökustannusten vähentämiseksi vuosina Loimaan kaupungin pääluottamusmiehet esittävät seuraavia säästötoimenpiteitä osana kaupungin talouden tasapainottamista: sairauspoissaolojen määrää on vähennettävä yhteisin, tietoisin toimin varhe-maksujen alentamiseen on pyrittävä suunnitelmallisella henkilöstöpolitiikalla työtapaturmien ehkäisyyn on puututtava päättäväisesti ja määrätietoisesti Edellä sanottuun liittyen on oleellisen tärkeää, että 4 palvelukeskusten johtoryhmissä on työntekijöiden edustus 3 johtoryhmissä otetaan käsittelyyn mm. sairauspoissaolot, varhe -maksut, työsuojelulliset kysymykset (henkiset ja fyysiset työolosuhteet) 3 seurataan tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta Täydennämme henkilöstösopimusesitystämme seuraavilla liitteillä kuntatyönantajan kanssa hyväksyneet:, jotka pääsopijajärjestöt ovat yhdessä KT: Tuloksellisuutta yhteistyöllä Kunta-alan työelämän kehittämisohjelma (hyväksytty pääneuvotteluryhmän kokouksessa ; hankkeeseen mahdollista saada ulkopuolista rahoitusta) Toivomme, että Loimaan kaupunki työnantajana lähtee yllä mainittuun hankkeeseen mukaan. Loimaan kaupungin pääluottamusmiehet Harri Laukkanen, JUKO Markku Lehtinen, JHL Tapani Ojansuu,1<TN Kaija Suominen, Tehy Marke Tissari, Super

2 Kunta-alan työelämän kehittämisohjelma - hyväksytty pääneuvotteluryhmän kokouksessa Neuvottelukierroksen kirjaus 2013: "Osapuolet käsittelevät seuraavassa pääneuvotteluryhmän kokouksessa erikseen laadittavaa ehdotusta työryhmän asettamiseksi valmistelemaan työelämän kehittämisohjelmaa kunta-alalle." Työryhmän asettaminen Pääneuvotteluryhmä antaa TUKA -asiantuntijaryhmän tehtäväksi valmistella kunta-alan työelämän kehittämisohjelmaa. (TUKA-asiantuntijaryhmälle on jo aiemmin annettu tehtäväksi Työelämä 2020 hankkeen toimeenpano). Asiantuntijaryhmän tulee tehdä yhteistyötä työuraryhmän kanssa niin, että sen tehtäväalueelle kuuluvat asiat tulevat asianmukaisesti huomioon otetuiksi. Työelämän kehittämisohjelman suuntaviivat - Tavoitteena tuloksellisuuden ja työelämän laadun samanaikainen kehittäminen - Jatkoa kunta-alalla jo tehdylle tuottavuus- ja tuloksellisuustyölle - Lähtökohtana kuntaorganisaatioiden omista tarpeista lähtevät kehityshankkeet ja niiden tukeminen - Kohderyhmänä kaikentyyppiset ja -kokoiset kuntaorganisaatiot - Sateenvarjona Työelämä 2020 (ks. kuva); työmarkkinaosapuolten rooli on viedä omilla toimialoillaan siinä kuvattuja asioita eteenpäin. Ulkopuolista rahoitusta haetaan sekä ohjelman koordinaatioon että kuntien kehityshankkeisiin, rahoittajina esimerkiksi ESR, Tekes, TSR.

3 Valmisteluvaihe ja siihen liittyvä kuntatyöpaikkojen kokoaminen keväällä 2014 hoidetaan omarahoituksella. Projektikoordinaattori palkataan kahdeksi kuukaudeksi ja hänen tehtävänsä on valmistella hakemus ESR rahoituksen saamiseksi. Ohjelman kesto 3-5 vuotta. PNR arvioi kunta-alan työelämän kehittämisohjelman edistymistä ja työn tarvitsemia resursseja vuosittain. Varsinaisen ohjelman omarahoitusosuus (jota ulkopuolinen rahoittaja saattaa edellyttää) suunnitellaan ja päätetään erikseen. PNR:n periaatepäätös: PNR hyväksyy työryhmän asettamisen ja suuntaviivat sekä sitoutuu prosessiin. PNR päättää työryhmän ehdotuksen pohjalta hakem uksesta työeläm än kehittämisohjelm aksi ja sen rahoittamiseksi. TUKA-asiantuntijaryhmä 1/ 2014: Niilo Hakonen, KT (siht.) Marko Heikkinen, JYTY Taija Hämäläinen, KTN Simo Kekki, Juko Eija Kemppainen, Super Heidi Laurila, Tehy Terttu Pakarinen, KT Jorma Palola, KT (pj.) Jari Vettenranta, JHL

4 Tuloksellisuutta yhteistyöllä - KT Kuntatyönnntajat Si su U2 Etusivu T yöelärnän kehittärniner Tl. loksel isuus ja tjottavuus -1 Tuloksellisuutta yhteistyöllä KT Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt toteuttavat vuosina yhteisen tuloksellisuuskarn panjan, Sen tavoitteen nn fion Suositus ohjaa tuloksellisuusyhteistyötä kesk, ä riääriteliäär äköku Tuloksellisuutta edistetään monin keinoin Sopimustoirn A j a n k o h t a i s t a Arjen innovaatiot ja yhteistoiminta - kunnan tekniikan avaimet tuloksellisuuden parantamiseen (Tiedote ) (/fi/ajankohtaista/tiedotteet/2013/sivut/teknisen-alan-tuloksellisuus.aspx) E s i t t e e t

5 * : /, 1 _ 1 _ 1 1 : _ _ ' 4_ 1 ' /i ' 1 ' l n 1 Tuloksellisuutta yhteistyöllä - KT Kuntat yönan tajat Si vu 2/ 2 K u n t a. t v Järvenpään kehitysjohtaja Minna Karhunen: Järvenpää esittelee jo tuloksia (http://kunta.tv/web/guest?fileid=85105) JHL: Työhyvinvointi tuottaa parempia palveluita (http://kunta.tv/web/guest?fileid=85119) Neuvottelupäällikkö Jorma Palola: Tuloksellisuus kunta-alan yhteiseksi tavoitteeksi (http://kunta.tv/web/guest?file1d=86286) S u o s i t u k s e t Tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus (/fi/sopimukset/tyoelaman-kehittaminen/henkilostojohtaminen-tuloksellisuus-jaosaam inen/sivut/tuloksellisen-toiminnan-kehittamista-koskeva-suositus.aspx) Hyvät käytännöt Tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittäminen (/fi/tyoelaman-kehittaminen/hyvat-kaytanot/tuottavuuden-ja-tyoelaman-laadun-kehittaminen) K T u n t z " ',, n aantcaj a. o n t y :na: ja k u n t a a l a n t y ö- ja,,i,-ka e l u n, l, Kl ::ew etuelee laoo : k e `.E3-jc-. KT u t at yön an s aj at To ncn i'in ' a 14, F etsin (. P u h e, n Faka:

6

7

8 Tul ev oi suuden hoosteet vootiv ot uutta ojotteluo jo y htei s ty ötä u/okseilisuus syntyy työnt6 ;o t vörionto/ien yht Jistydno iee K unnall ise n he nkilöst ön i käänt yminen, e läk- T ul oks e l l i s uud e n ke hi t t äm i n e n onn i s t uu pa r- keell e sii rtymi nen j a kuntien taloudell iset hai t e n t yöpai koi l l a e si mi e st e n j a he nki l öst ön ku n n a n j a k u n t a yh t ym ä n o n t u n n i s t e t t a v a se k ä t o i m i n t a ymp är i s t ö ns ä haa st e e t e t t ä si sä i se t vo i mav aran sa. väl i se ssä yht ei st yössä. T ässä onni st ut aan Ku nn an j a ku nt a l a i s t e n vä l i st ä v uo ro pu he l u a tävät uusia ja innovatiivisia ratkaisuja. Siksi väl i t t öm äss ä vu oro vai k ut uk se s sa j a i nnov aa- on l i sät t ävä. Se n avul l a se l vi ävät kunt al ai st e n tulokse lli suuden ja tuot tavuuden parantami- ti oi ll e avoi messa i l mapi i rissä. j a k u n n a n s i d o s r yh m i e n t ul e v a i s u ud e n o d o - T yöpa i koi l l a t a paht uvan osal l i st um i se n t öi si ä j a kust annust e hokkai t a pal v e l uj a. voi mavarat sekä rake nne uudist ukset ede l l yt - t uk se t. Sam al l a syn nyt e t ään uu si a a si a ka sl ä h- nen ovat kunt alai sten, poliittisten päättäjien, vi rkamie sjohdon, asi akkai de n ja he nkilöst ön yhtei nen asia. Palveluista on tuotettava muo t o j a o va t muu n mu as sa k e hi t ysk e s ku st e - kattavasti arviointit ietoa päätökse ntekoa, l ut s e kä p al aut t e e n ant am i ne n t yöst ä. T i i mi t, Tulokselliduutto poronnetoon toiminnan johtamist a ja työn kehit tämi stä l aat u - j a t ul ok se l l i suusr yhmät se kä t yöp ai k- (nni7/ vart en, jot ta voi daan arvioi da, kuinka kunta kako kouk se t j a e dust ukse l l i n e n yht e i st oi mi n- K unnan t ul oksel li suutt a parannet aan toi mi n- on onni stunut tavoit tei ssaan. t aj är j e st e l mä e di s t ävä t hyvää v uoro puhe l ua. nan suunni tt el un, esi mi estyön j a joht amisen uo //s ei l G' y I te;sty öl l o kehittämisell ä sekä laaja -alaisella yhteistyöllä Tuloksel/isuus on onnistumisto kunnon pöörnöärisso Aini eet tom ion od öomo o k ehi t(k m/n e!' tuo t_ l onde//i s to h)/ö l y Ö eri toimij oi de n ke sken. Tuloksel lisuutt a lisäja teknologiaa. tään hyödynt ämäll ä osaami st a, innovaat ioit a Tuloksellisuuden kehittämisen päämäärä Ai ne et on pääoma muodost uu osaami sest a, on kunnallisten palvelujen parantaminen hyvi nvoi nnista, toimivista työyhte isöi stä vastaamaan entistä paremmin palvelujen käyttäjien ja kuntalaisten tarpeita. ja luottamuksesta. Kestävä tuottavuus tar- T yöt ä, t yö me ne t e l mi ä j a t yöp rose s se j a koit taa aineel lise n j a ai nee ttoman pääoman ke h i t t äm äl l ä s e k ä k an nus t av i a pa l kk au s- j a yhdi stämistä. pal k i t se mi s j ärj e st e l mi ä l u omal l a vai k ut e t aan Ke st ä vä t uot t avuu ske h i t ys rake nt uu yks i l ön vi nvoi nni n ke h i t t ämi se l l ä, t urval l i se l l a Julkisissa palveluissa tuloksellisuuden osaalueita ovat toiminnan vaikuttavuus mot i vaat i oon j a t yö n t u l oks i i n. T yö hy- j a t yöyht e i sö n voi mavaroj e n käyt öl l e j a t yö ymp är i st öl l ä j a l u ot t am uks e n i l map i i ri l l ä ( ai kaansaat u j a t avoi t e l t u hyvi nvoi nt i ) ke hi t t ämi se l l e. Os aami se e n j a m ui hi n ai n e e t - e di st e t ään t ul oks e l l i su ut t a. pal ve l un l aa t u ( a si a kas koh t aa mi s e n t o m a n p ä ä o ma n o sa - a l ue i s i i n p a no s t a mi n e n j a si do sryhm äyht e i s t yön t oi m i v uu s) t uot t aa myös t a l oude l l i st a hyö t yä. t oi mi nn an s uj u vu us, t u ot t av uu s j a tal oude l l i suus se kä henkilöstön aikaansaannoskyky (työhyvinvointi, osaaminen jne.) ino00 ' i0/070vc(l Kun t i e n j a ku nt ayht ymi e n t ul e v ai su ude n h aast e i t a ovat rahoi t uks e n ri i t t av yys, ki ri st yvät t uot t avuusv aat i mukse t j a ki l pai l u tvovoi masta. Säi l väkse e n e l i n voi m ai se na

9 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuudessa korostuvat kuntalaisten saarnat pitkän tähtäimen hyödyt. Tuloksellisessa toiminnassa korostuvat pitkän tähtäimen suunnittelu, ennakointi sekä johtaminen, henkilöstön ja organisaatioiden kehittäminen, tuloksellisuuden mittaaminen ja arviointi. selkeät tavoitteet avoin vuoropuhelu tulos- ja kehityskeskustelun laatu, luottamuksellisuus ja kytkeminen tavoitteisiin oman toi mi nnan tul okse l l is uude n arvi oi nt i, j ohtopäätöks et, oppi mi ne n ja korjaavat toimenpiteet Toiminta-ajatuksen, perustehtävän ja arvojen on oltava kaikille selkeitä. Tämä on keskeistä tuloksellisen työyhteisön aikaansaamiseksi. Vision eli tulevaisuuskuvan luominen ja strategisten tavoitteiden asettaminen ovat pohjana käytännön toimenpiteiden valinnalle. Ennakoinnilla, asioiden tärkeysjärjestykseen laittamisella ja oikeilla mittareilla voidaan arvioida toiminnan tuloksellisuutta ja oikeita palkitsemistapoj a. Poliittiset päätöksentekijät tarvitsevat tietoa kuntalaisten ja sidosryhmien odotuksista palveluita kehitettäessä. Tietojen perusteella tehdään mm. kunnan palvelustrategia ja henkilöstöstrategia. Tasapainotettu mittaristo on yksi suunnitelmallisen johtamisen työväline, jolla pystytään muuntamaan kunnan tavoitteet mitattavaan muotoon sekä määrittelemään tavoitteisiin johtavat toimenpiteet ja kehittämist arpe et. Tuloksellisuuden arvioinnin tarkoituksena on selvittää, kuinka hyvin kunta on onnistunut toiminnan tavoitteissaan ja palvelujen vaikuttavuudessa. Onnistumista tavoitteissa ja strategisissa linjauksissa mitataan tavoitteisiin sopivalla mittaristolla. fuloksellisuuden arviointi tarkoittaa mittaustulosten asettamista tärkeysjärjestykseen. Arvioinnin pohjalta kehitetään toimintaa edelleen ja asetetaan uusia tavoitteita. strategiseen ajatteluun tuloksellisuuden arviointiin osaamisen ennakointiin ja kehittämiseen palki tsemi seen Osaamisen johtaminen yli yksikkörajojen sekä osaamisen jakaminen työyhteisössä ovat oppivan organisaation tunnuspiirteitä. Erityisesti innovaatioiden tuottamisessa ja luovien työyhteisöjen rakentamisessa on syytä edistää tiedon ja osaamisen vaihtoa erilaisten ihmisten, ammattiryhmien ja yksiköiden kesken sekä hyödyntää työyhteisöstä nousevia aloitteita ja uusia ideoita. Osaaminen, työhyvinvointi sekä hyvät ja luottamukselliset vuorovaikutussuhteet ovat yhteydessä toisiinsa. Palkitseminen on johtamisen väline, joka tukee organisaation strategiaa, tavoitteiden saavuttamista ja henkilöstön motivaatiota. Palkitsemisjärjestelmän tulee sisältää eri tapoja tukea yksilöiden, tiimien ja yksiköiden työtä. 't'oimiva palkitsemisjärjestelmä on avoin, läpinäkyvä ja kaikkien helposti ymmärrettävissä. Palkitsemista ja palkkausjärjestelmän eri elementtejä voidaan käyttää tuloksellisuustyön kannustimena myös lyhyellä tähtäimellä. Henkilöstövoimavarojen hyvä taso on tuloksellisen toiminnan ehto. Aineettoman pääoman mittaamiseen on kehitetty kyselyjä, joiden avulla voidaan arvioida vuorovaikutussuhteiden laatua työyhteisössä ja verkostoissa sekä luottamusta ja osaamista.

10 Tuloksellisuuden kehittäminen perustuu jatkuvaan parantamiseen, jossa suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen on kytketty työ- ja palveluprosesseihin. Kehittämistä varten tarvitaan oman arvioinnin tai mittareiden tuottamaa tietoa siitä, miten tavoitteet on saavutettu tai missä ollaan matkalla kohti tavoitteita. 'Tätä tietoa tarvitaan poliittisessa päätöksenteossa, johtoryhmissä ja työpaikoilla. Arvioinnista oppiminen edellyttää sitä, että tietoa kerätään, analysoidaan ja tulkitaan sekä toimitaan sen pohjalta niin kehittämisessä kuin päätöksenteossakin. Oppimista tapahtuu tuloksellisuusarvioinnin pohjalta, kun pohditaan syitä tavoitteiden saavuttamiseen tai niistä poikkeamiseen. Toiminta parantuu, kun muutetaan toimintoja tulos - tiedon pohjalta. Tällaista toimintaa varten tarvitaan vuorovaikutusta organisaation eri tasoilla, Kehityskeskusteluissa asetetaan tavoitteita, arvioidaan työsuoritusta ja sovitaan henkilökohtaisista kehitvstavoitteista. Tavoitteet asetetaan siten, että ne kytkeytyvät palvelustrategioihin. Mittarit laaditaan siten, että niiden avulla voidaan arvioida työsuoritusta suhteessa toiminnan tavoitteisiin. Palkitseniinen perustuu toiminnan tavoitteiden saavut tamis een. Henki lös tökoulut uksel la kehitetään tehtävien vaatimaa osaamista. Hyvä tavoite on innostava ja haastava, mutta saavutettavissa oleva. Sen on oltava arvioitavissa tai mitattavissa, minkä seurauksena on mahdollista tietää, milloin tavoite on saavutettu. Tämä tieto toimii myös palautteen pohjana. Strategioiden käytännön toiminnan kannalta on tärkeää, että tavoitteiden asettaminen etenee koko kunnan tasolta toimialoille, eri yksiköihin ja työpaikoille sekä kehityskeskusteluihin saakka. Keskijohto ja esimiehet ovat tässä työssä tärkeässä asemassa. T'uloksellisuuden ja tuottavuuden kehittäminen on jokaisen työhön kuuluva tehtävä. Oman työn kehittäminen kuuluu jokaisen työntekijän, tiimin ja toimialan jokapäiväisiin tehtäviin. Aktiivisella aloitetoiminnalla voidaan mm. parantaa toiminnan laatua, kehittää tai järkevöittää työskentelymenetelmiä, tehostaa toimintaa, säästää kustannuksia ja/tai aikaa, vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia ja lisätä viihtyisyyttä ja/tai työt urvalii suut ta. Toimintayksiköt johtavat tavoitteensa koko kunnan strategisista tavoitteista niin, että ne tukevat vision saavuttamista. Sitten asetetaan tiimi- ja yksilökohtaiset tavoitteet. Näiden tavoitteiden on oltava sellaisia, että kukin toimijataho voi omalla toiminnallaan vaikuttaa tavoitteidensa saavuttamiseen.

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tulevaisuuden kunnalliset palvelut perustuvat kestävään tuottavuuskehitykseen ja vastuulliseen työelämään. Tämä tarkoittaa työelämän

Lisätiedot

1 (15) 17.12.2008 TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS. Esipuhe

1 (15) 17.12.2008 TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS. Esipuhe 1 (15) TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS Esipuhe Tämä suositus on tarkoitettu kuntien ja kuntayhtymien poliittiselle ja virkamiesjohdolle sekä henkilöstölle tuloksellisuuden ja tuottavuuden

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS KANNANOTTO 1 (10)

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS KANNANOTTO 1 (10) KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS KANNANOTTO 1 (10) KUNTAPALVELUJEN STRATEGINEN TOTEUTTAMINEN HENKILÖSTÖJOHTAMISEN AVULLA 1 Tavoite Tämän henkilöstöjohtamista koskevan kannanoton tavoitteena on kunnallisen

Lisätiedot

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 1 Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 Kunnanvaltuusto 14.6.2010 39 2 ESIPUHE Tammela on luonnostaan kiinnostava lähes 600 vuoden ikäinen maalaispitäjä Kanta-Hämeessä. Tammelassa on moni-ilmeinen

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen laatusuositus

Yleisten kirjastojen laatusuositus Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Yleisten kirjastojen laatusuositus Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2010:20 1 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings-

Lisätiedot

Strateginen johtaminen Eksotessa

Strateginen johtaminen Eksotessa Strateginen johtaminen Eksotessa Asiakirjassa on linkkejä Eksoten intranetiin Eksonetiin, jota voivat käyttää vain henkilöt, joilla on käyttäjätunnukset. 4/2015 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGIAN JOHTAMINEN

Lisätiedot

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja Strategian toimeenpano mahdollistuu johdon ja henkilöstön välisellä kaksisuuntaisella viestinnällä ISBN 952-213-030-3 Suomen Kuntaliitto 2002 Esipuhe Johtamisella

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA 15.1.2010 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO 5 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN

Lisätiedot

Lappeenranta-sopimus. Sisällysluettelo I LAPPEENRANTA-SOPIMUKSEN PERUSTANA OLEVAT ARVOT...3

Lappeenranta-sopimus. Sisällysluettelo I LAPPEENRANTA-SOPIMUKSEN PERUSTANA OLEVAT ARVOT...3 Lappeenranta-sopimus 2008 Lappeenrannan kaupunginkanslian julkaisuja 2007:5 Lappeenranta-sopimus Sisällysluettelo I LAPPEENRANTA-SOPIMUKSEN PERUSTANA OLEVAT ARVOT...3 II LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖPOLITIIKKAA

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Työhyvinvointia johtamaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt

Työhyvinvointia johtamaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt Työhyvinvointia johtamaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt Työhyvinvointia johtamaan! Kunta-alan strategisen hyvinvoinnin kehittämisohjelma KT Kuntatyönantajat HELSINKI 2011 KT Kuntatyönantajat 2011

Lisätiedot

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen OSAAMISTA KEHITTÄMÄÄN! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Oppaan sisällön on tuottanut

Lisätiedot

Tuloksellisuudesta. Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma. Tuloksellisuussuositus. Haasteita

Tuloksellisuudesta. Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma. Tuloksellisuussuositus. Haasteita Tuloksellisuudesta Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma Tuloksellisuussuositus Haasteita Mitä on tuloksellisuus? Käsitteet: Tuloksellisuus = vaikutukset / kustannukset Tuottavuus = tuotokset / panokset

Lisätiedot

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) 23.02.2015 AIKA 23.02.2015 Klo 15:00-16:47 PAIKKA Scandic Hotelli Kajanus, Koskikatu 3, kokoustila 4 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Case Koivujärvi. Liite kirjaan Tasapainoa lähijohtamiseen

Case Koivujärvi. Liite kirjaan Tasapainoa lähijohtamiseen Case Koivujärvi Liite kirjaan Tasapainoa lähijohtamiseen SISÄLLYS Case 1. Strategian onnistumisen arviointi Koivujärven kaupungissa 3 Case 2. Kaupunginteatterin kehittämisprosessi uusien tavoitteiden ja

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013-2017 HESTRA. Viimeisin päivitys 28.1.2013 (YT-/JORY-käsittely)

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013-2017 HESTRA. Viimeisin päivitys 28.1.2013 (YT-/JORY-käsittely) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013-2017 HESTRA Viimeisin päivitys 28.1.2013 (YT-/JORY-käsittely) 2 (17) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HESTRA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16)

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16) KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16) TYÖHYVINVOINNIN TOIMINTALINJAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT -SUOSITUS KUNTA-ALALLE 1 Työhyvinvoinnin merkitys 2 Työhyvinvoinnin määrittelyä Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen

Lisätiedot

1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3.

1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3. 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3.1 Osaamisen johtamista suunnitelmallisesti... 6 3.2 Perehdyttämisen kautta

Lisätiedot

Uudenkaupungin henkilöstöstrategia

Uudenkaupungin henkilöstöstrategia 1 Uudenkaupungin henkilöstöstrategia Kaupunginhallitus 19.1.2004 Kaupungin johtoryhmä 2.2.2004 Yhteistyötoimikunta 4.2.2004 Kaupunginhallitus 15.3.2004 Kaupunginvaltuusto 22.3.2004 Henkilöstöstrategian

Lisätiedot

Kuljemme samalla hissillä ja meillä on 30 sekuntia aikaa kertoa sinulle itsestämme. Mitä sinä kysyisit meiltä? Tässä raportissa KONEen ja sen

Kuljemme samalla hissillä ja meillä on 30 sekuntia aikaa kertoa sinulle itsestämme. Mitä sinä kysyisit meiltä? Tässä raportissa KONEen ja sen MO SKOVA 15:11 Tuhansien konelaisten tapaan myös Roman auttaa miljoonia kaupunkilaisia liikkumaan turvallisesti ja mukavasti. KO NE ellele tur vall isuu uus on eri ritt ttäi äin tär ärke keää ää. KONE

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen

Henkilöstövoimavarojen Henkilöstövoimavarojen arviointi Suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi Suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen KT KUNTATYÖNANTAJAT HELSINKI 2013 1 Työryhmän

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA

SODANKYLÄN KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA SODANKYLÄN KUNTA Kh 01.12.2011, liite nro 2 Kv 13.12.2011, liite nro 2 SODANKYLÄN KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA Valmisteluprosessi kunnanhallituksen nimeämässä työryhmässä 19.10. 21.11.2011 Yhteistyötoimikunta

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2015-2020

Henkilöstöohjelma 2015-2020 Henkilöstöohjelma 2015-2020 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Sisällysluettelo Arvot, visio ja strategiset tavoitteet 2 Henkilöstöohjelma 3 Houkutteleva työnantaja 4 Osaava henkilöstö 5 Hyvinvoiva henkilöstö

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI KUNTA-ALALLA

TYÖHYVINVOINTI KUNTA-ALALLA 1 17.1.2003 TYÖHYVINVOINTI KUNTA-ALALLA STRATEGIA JA SUOSITUS TYÖHYVINVOINNIN EDISTÄMISEKSI JA MUUTOSTEN HALLINNAKSI SISÄLLÖN AVAINSANAT: Strateginen henkilöstöjohtaminen Yhteistoiminta Työelämän kehittäminen

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaminen tuottavuus

Henkilöstöjohtaminen tuottavuus Henkilöstöjohtaminen ja tuottavuus kunnallisissa palveluissa Tuottavuus ei ole jyvien laskemista, vaan kasvun mahdollistamista. Professori Tor Dahl, Euroopan tuottavuuskongressi 2009 Tilastot kertovat

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

Työssä jatkaminen. Keskustelun aiheita ja vinkkejä kehittämistyöhön. KT Kuntatyönantajat, kunta-alan henkilöstöjärjestöt, Keva 2012

Työssä jatkaminen. Keskustelun aiheita ja vinkkejä kehittämistyöhön. KT Kuntatyönantajat, kunta-alan henkilöstöjärjestöt, Keva 2012 Työssä jatkaminen Keskustelun aiheita ja vinkkejä kehittämistyöhön KT Kuntatyönantajat, kunta-alan henkilöstöjärjestöt, Keva 2012 Kunnan toimintaympäristön haasteita Väestön ikääntyminen Julkisen talouden

Lisätiedot