Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupa elinsuojalle Iin kunnassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "28 25.06.2015. Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupa elinsuojalle Iin kunnassa"

Transkriptio

1 Oulunkaaren ympäristölautakunta Ilkka Pakosen ympäristölupa eläinsuojalle, Iin kunnassa OULYMP 28 ASIA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupa elinsuojalle Iin kunnassa Ilkka Pakonen Vaaraojantie Yli-Olhava VALMISTELIJA Raimo Suomela, ympäristötarkastaja puh LUVAN HAKEMISPERUSTE LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA LAAITOKSEN SIJAINTI JA YMPÄRISTÖ HAKEMUKSEN VIREILLETULO Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojelulain 27 :n ja ympäristönsuojeluasetuksen 2 1 mom. 10 kohdan perusteella. Lupahakemuksen käsittelee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, kun lypsylehmien määrä on vähintään 50, mutta alle 150 eläintä. Perusteena on valtioneuvoston asetus 449/2015, ympäristönsuojelusta annetun asetuksen 1 ja 2 muuttamisesta kohta 11 ja 2 1 mom. kohta 10. Ilkka Pakonen hakee ympäristölupaa eläinsuojan rakentamiselle Iin kuntaan Olhavan kylään, tilalle Pikkusuo RN:o , joka on haja-asutusaluetta sekä maa- ja metsätalousaluetta. Suunniteltu eläinsuojan rakennushanke ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella, eikä kiinteistöllä ole muitakaan luonto- tai suojelukohteita. Lähin vesistö on Olhavanjoki, johon matkaa on n metriä. Seututien 855 toisella puolen on Vaaraoja, johon on matkaa n. 250 metriä. Tilalle tulee käyttövesi Iin vesiliikelaitoksen Simppalan pumppaamolta. Lähin asuttu naapuri sijaitsee n. 350 metrin etäisyydellä. Tilalla on aikaisemmin ollut eläinsuoja, joka on tuhoutunut tulipalossa. Ympäristölupahakemus on tullut vireille TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET Tuhoutuneelle eläinsuojalle Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on myöntänyt ympäristöluvan. Uudelle eläinsuojalle Iin rakennusvalvontaviranomainen on myöntänyt rakennusluvan Vireillä olevaan eläinsuojan rakentamiselle on naapureiden suostumus. Peltojen vuokrauksesta on esitetty vuokrasopimukset.

2 ELÄINSUOJAN TOIMINTA Uudeksi eläinsuojaksi rakennetaan betonielementtinen kahden robotin pihattonavetta. Tilaa eläinsuojassa on 128 lehmälle ja 35 alle 6 kk:n ikäiselle vasikalle. Eläinsuojan pinta-ala on 2181,6 m 2. Tilalle rakennetaan uusi teräsbetoninen lietesäiliö, jonka tilavuus on 2477 m 3 ja lietekuilut, joiden tilavuus on 968 m 3. Entistä lietesäiliötilavuutta on 500 m 3. Lietesäiliöiden yhteistilavuus on 3636 m 3 ja pinta-ala 854 m 2. Lietesäiliötä ei ole katettu. Lehmien tuottama lietemäärä on 3072 m 3 ja pesuvesiä 365 m 3 eli yhteensä 3437 m 3. Sadevedet menevät lietesäiliöön. Wc-vedet johdetaan umpisäiliöön. Vasikoiden kuivikepohjan pinta-ala on 135 m 2. Kuivikkeen paksuus on n. 50 cm ja kuivikepohjan reunojen korkeus 30 cm. Reunojen materiaalina on teräsbetoni. Kuivikkeena käytetään kutterinlastua tai turvetta. Toiminnan aikana kuiviketta ei käännetä. Kuivalanta toimitetaan välivarastointiin ja lantalaan, jonka pinta-ala on 108 m 2. Lantalan reunojen korkeus on 2,3 m ja lantalan ajoluiskan korkeus 0,6 m. Kuivalantalaa ei ole katettu. Vasikat tuottavat vuodessa 140 m 3 kuivalantaa. Sadevesiä arvioidaan tulevan 32 m 3 vuodessa. Kuivalantalan varastotilavuus on 237,6 m 3. Maitohuoneen ja sosiaalitilojen jätevesien käsittely Maitohuoneen pesuvedet johdetaan lietekuilujen kautta lietesäiliöön. Käytettyä pesuvettä syntyy vuosittain yli 200 m 3. Käytettyjä vesiä voidaan vähentää kierrättämällä vettä. Maidon huuhteluvesiä voidaan juottaa ja käyttämällä pesuvesiä esim. lattioiden pesuun. Maidon jäähdytyksessä syntyvää hukkalämpöä hyödynnetään mm. juomavesien lämmittämisessä. Wc-tilojen vedet johdetaan 5 m 3 muoviseen umpisäiliöön. Valmistaja on Meltex, Jita tai muu hyväksytty laitevalmistaja. Lypsylaitteiston ja maitotankin pesussa syntyy jätevettä 583 litraa päivässä. Kaikki sade- ja hulevedet sekä rakennusten salaojitusvedet johdetaan pois rakennuksista avo-ojiin. Peltoalat Tilalla on käytettävissä peltoa n. 150 ha, josta omaa peltoa on 85 ha ja vuokrattuna 65 ha. Lanta, virtsa ja puristeneste levitetään kyseisille pelloille viikoilla ja Polttoaineet ja öljysäiliö Tilalla on 2700 litran polttoainesäiliö, joka on varustettu suoja-altaalla, katoksella, lukituksella ja laponestolla. Säiliöille ja öljytuotteille on rakennettu oma rakennus. Säilörehun varastointi Säilörehua varastoidaan esikuivattuna laakasiiloon 1500 tonnia vuodessa.

3 Puristeneste johdetaan umpikaivoon. Tuorerehua pyöröpaalataan 300 tonnia vuodessa. Pyöröpaalauksessa ei synny puristenestettä. Tuorerehusta syntyvä puristeneste levitetään pellolle. Jätteet Erilaisia jätteitä tulee seuraavia määriä: paalimuovia 0,8 tn/v, ongelmajätteitä 0,3 tn/v, metallia 3,0 tn/v, sekamuovia 1,0 tn/v, jäterehua 10 tn/v ja kuolleita eläimiä 1,2 tn/v. Erilaiset muovit ja ongelmajätteet toimitetaan Oulun jätehuoltoon. Jätemetalli toimitetaan Kuusakosken metallinkäsittelijälle. Pilaantuneet rehut kompostoidaan tilan lantalassa. Kuolleet eläimet haudataan tilan maille. Vaikutukset ympäristöön Eläinsuojalla ei ole suoraa vaikutusta ympäristöön. Ympäristöä säästävällä tekniikalla, riittävillä varastointitilavuuksilla ja oikeilla työtavoilla ei synny haitallista ympäristövaikutusta siinä määrin, että se voitaisiin katsoa olevan vähäistä enempää. Positiivisia vaikutuksia ovat peltojen ja maalaismaiseman auki pysyminen. Arvio toimintaan liittyvistä riskeistä Ympäristöön vaikuttavat yllättävät häiriöt on minimoitu. Ilmanvaihto on luonnollisesti toimiva, toimimattomuudesta ei voi syntyä äkillisiä hajuhaittoja. Lietesäiliö on betonirakenteinen ja on sijoitettu ylemmäs kuin pohjavesi. Suurimpana pitkän aikavälin riskinä on yrittäjän taloudellisten ja henkisten voimavarojen ehtyminen. Ympäristönsuojelu vaatii jatkuvasti taloudellista panostusta ja työtä. Jos edellytykset asianmukaiseen toimintaan katoavat, se näkyy mm. ympäristöasioiden laiminlyöntinä. Paras käyttökelpoinen tekniikka Lietesäiliö täytetään altapäin hajuhaittojen vähentämiseksi. Käytännössä kuorettamalla liete, päästään hajuhaitoissa samaan lopputulokseen kuin kattamisella. Sadevesi tekee lietteestä hyvin juoksevaa, joka parantaa sijoittavien laitteiden käyttömahdollisuutta lannanlevityksessä. Käyttämällä tehokkaita laitteita ja urakointipalveluja saadaan lietteen levitysaika mahdollisimman lyhyeksi. Liikenne Maito haetaan meijeriin joka toinen päivä. Eläimiä kuljetetaan kuorma-autoilla keskimäärin viikoittain. Lietelantaa tulee 240 kuormaa vuodessa, 15 m 3 kuormatilavuudella. Rehua n. 120 kuormaa vuodessa, 15 tn kuormapainoilla. Päivittäistä henkilöautoliikennettä ja kesäaikaan traktoriliikennettä päivittäin. Yleiselle tielle on kolme eri liittymää. 1. Henkilöliikenne ja maito, 2. Rehut ja muu raskas liikenne. 3. Lannan kuljetus. YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN

4 Ympäristölupahakemus on kuulutettu Iin kunnan yleisellä ilmoitustaululla välisen ajan. Lisäksi kuulutus on ollut Iin kunnan www. sivulla. Asiapaperit ovat olleet kuulutuksen aikana nähtävillä Iin kunnanviraston neuvonnassa os. Jokisuuntie 2. Rajanaapureille on erikseen ilmoitettu hakemuksesta kirjallisesti. Muistutukset Hakemukseen ei ole jätetty muistutuksia. Lausunnot Hakemukseen ei ole pyydetty lausuntoja, koska suunniteltu eläinsuojan rakentaminen ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella, eikä alueella ole tiedossa muitakaan luonnonsuojelualueita tai luontokohteita. Uusi eläinsuoja korvaa tulipalossa tuhoutuneen rakennuksen, jossa oli voimassa oleva ympäristölupa. Maastokatselmus Maastokatselmus on tehty , jolloin luvan hakija on voinut täydentää hakemusta. VALMISTELIJAN PÄÄTÖSESITYS Oulunkaaren ympäristölautakunta myöntää ympäristönsuojelulain 27 :n mukaisen ympäristöluvan tuhoutuneen eläinsuojan tilalle rakennettavalle eläinsuojalle seuraavilla lupamääräyksillä: 1. Eläinsuoja tulee sijoittaa Iin kuntaa, Olhavan kylää, tilalle Pikkusuo RN:o lupahakemuksessa esitettyjen piirustusten mukaisesti. 2. Eläintilat ja tuotanto Eläinsuojaan saa sijoitta 128 lypsylehmää ja 35 alle 6 kk ikäistä vasikkaa. Eläinmäärää voidaan muuttaa edellyttäen, että lannantuotanto ei ylitä edellä mainittujen eläinmäärien yhteistä lannantuotantoa. 3. Lannan varastointi ja käsittely Lietelannalle on rakennettu aikaisemmin 500 m 3 :n betoninen lietesäiliö, jonka lisäksi tulee rakentaa uutta betonista säiliötilavuutta 3437 m 3, johon saa johtaa pesuvesiä 365 m 3 /v. Tilavuuksissa on huomioitava sadevedet. Suunnitelmissa esitetyt liete- ja sakokaivosäiliöiden tilavuudet ovat riittävät esitetyille eläinmäärille, pesu- ja jätevesille. Nuorten eläinten kuivalannalle ja lantalan sadevesille on suunniteltu 237,6 m 3 varastotilat, jotka ovat riittävät

5 esitetylle eläinmäärälle. Lannan levitykseen on käytettävissä peltoa 150 ha. Eläinsuojan wc-vedet tulee johtaa umpisäiliöön. 4. Lietelantaa ei saa levittää pohjavesialueelle. Valtaojiin ja vesistöihin tulee jättää riittävät suojaetäisyydet, mihin ei levitetä lantaa tai virtsaa. Suojaetäisyys vesistöihin ja valtaojiin tulee olla vähintään viisi ((5) metriä. 5. Lietettä ei saa levittää jäätyneeseen tai lumipeitteiseen maahan. Lannan levityksessä tulee huomioida maaperän viljavuustutkimustulokset. Pelloille levitetty lanta on peitettävä tai kynnettävä mahdollisimman pian tai viimeistään vuorokauden kuluessa lannan levittämisestä, mikäli lantaa ei levitetä kasvustoon. 6. Lannan levityksessä tulee huomioida lähinaapureiden viihtyvyystekijät ja lannan levityksestä aiheutuva hajuhaitta. Lietettä ei saa levittää juhlapyhinä tai naapureiden juhla- tai merkkipäivinä. 7. Toiminta eläinsuojassa ja sen ympäristössä tulee tapahtua siten, että toiminnasta ei aiheudu kohtuutonta liikenne, jäte, haju- tai meluhaittaa naapureille ja ympäristölle. 8. Toiminnanharjoittajan tulee tarkkailla lanta- ja lietevarastojen kuntoa ja korjata mahdollisimman pian havaitut epäkohdat. Lantavarastot tulee tyhjentää ja tarkastaa vuosittain. 9. Muu toiminta Tilalla kuolleet eläimet saa haudata omalle maalle siten, että niistä ei aiheudu terveys- tai ympäristöhaittaa. 10. Kiinteistön jätehuolto on hoidettava kunnan jätehuoltomääräysten mukaisesti. Ongelmajätteet on toimitettava vastaanottopisteeseen. Hyötyjätteet kuten muovit ja metallit on toimitettava mahdollisuuksien mukaan hyötykäyttöön. Hyödyntämätön sekajäte on toimitettava kaatopaikalle. Eläinten rehu ja niiden raaka-aineet, kemikaalit, polttonesteet ja öljyt on käsiteltävä niin, että niistä ei aiheudu ympäristön, maaperän, pinta- tai pohjavesien likaantumista. Muutoinkin eläinsuojan ympäristö on pidettävä siistinä. 11. Tilalla säilytettävien poltto- ja voiteluaineiden sekä tankkauspaikan alusta tulee olla tiivis. Polttoainesäiliöt tulee varustaa lapolla. Säiliöiden sijoittelussa on huomioitava riittävä etäisyys vesistöön ja vesiojiin. 12 Tarkkailu Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava sen käyttöönottoon. Toiminnanharjoittajan on seurattava lannan käsittelyyn ja levittämiseen liittyvän tekniikan kehittymistä. Myös luvan mukaisiin lantavarastoihin ja lannan käsittelyjärjestelmiin liittyvää uutta tekniikkaa on soveltuvin osin otettava käyttöön jatkossa mikäli se vähentää ympäristön pilaantumisvaaraa.

6 13. Raportointi Eläinsuojan toiminnasta tulee pitää kirjaa. Kirjanpito tulee toimittaa pyydettäessä Oulunkaaren ympäristölautakunnalle. Yhteenvedossa tulee ilmetä mm. seuraavaa: - tiedot eläinten määrästä - tuotettu lantamäärä - tiedot lannanlevitysajoista - toiminnasta syntyvistä jätteistä - tiedot kuolleista eläimistä ja niiden käsittelystä - tiedot tilalla sattuneista poikkeustilanteista 14. Häiriötilanteet ja muut poikkeustilanteet Häiriö- ja poikkeustilanteissa, joissa voi aiheutua vaaraa maaperään, veteen tai ilmaan, on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin kyseisten päästöjen estämiseksi ja päästöistä aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi. Kyseisistä tilanteista on ilmoitettava kunnan ympäristölautakunnalle. 15. Toiminnan laajentamisesta, oleellisesta muuttamisesta tai toiminnanharjoittajan muutoksesta tulee ilmoittaa kunnan ympäristölautakunnalle. LUPAMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Päätöksen perustelut Oulunkaaren ympäristölautakunta katsoo, että toimittaessa tämän päätöksen ja sen määräysten mukaisesti, eläinsuoja täyttää sille asetetut vaatimukset ympäristön ja pohjaveden pilaantumisen estämiseksi. Toiminnasta ei katsota aiheutuvan terveyshaittaa, merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän eikä pinta- ja pohjaveden pilaantumista. Toiminta ei aiheuta myöskään erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista tai vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta muun käyttömuodon vaarantumista toiminnan vaikutusalueella. Naapureille ei aiheudu toiminnasta kohtuutonta haittaa, eikä toiminta sijoitu kaavamääräysten tai muidenkaan sijoitusmääräysten vastaisesti. Eläinmäärä ja tuotanto Sijoituspaikka on eläinsuojalle sopiva. Lupamääräysten tavoitteena on ehkäistä haitalliset ympäristövaikutukset ennakolta tai rajoittaa ne mahdollisimman vähäisiksi. Eläinmäärät perustuvat hakemuksessa esitettyihin määriin. Eläinsuojan toiminnasta ei katsota aiheutuvan naapureille lain tarkoittamaa kohtuutonta rasitusta tai haittaa ( 1, 2). Lannan varastointi ja käsittely Lannan varastotilojen mitoitus ja peltoalavaatimus perustuvat valtioneuvoston 931/2000 maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta. Päätöksen 4 :n mukaan lannan varastotilat tulee

7 olla niin suuria, jotta niihin voidaan varastoida 12 kuukauden aikana kertynyt lanta ja virtsa. Varastotilavuudessa on huomioitava sadevesivara, jos säiliötä ei kateta. Lannan levityskielto jäätyneeseen maahan, lannan multaus ja suojaetäisyysvaatimukset perustuvat samoin nitraattiasetukseen (4, 5). Toiminnasta ei saa aiheutua naapureille pysyvää kohtuutonta haittaa liikenteen, melun, pölyn, hajun tai epäsiisteyden muodossa (6, 7). Lantavarastojen vuosittaisella tyhjennyksellä varmistetaan lietesäiliöiden hyötytilavuuden säilyminen suunnitelman mukaisena (8). Muu toiminta Tilalla kuolleiden eläinten asianmukaisella hävittämisellä varmistetaan ympäristöhygienian yleisten vaatimusten täyttyminen sekä ehkäistään mahdollisten eläintautien leviäminen tilan ulkopuolelle. Jätehuolto on hoidettava kunnallisten jätehuoltomääräysten edellyttämällä tavalla ( 9, 10). Polttonesteiden varusteiden ja tankkauspaikan tiiviin alustan ja säiliöiden sijoittamista koskevalla vaatimuksella ehkäistään maaperän ja vesistön pilaantumisvaara (11). Parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittämisen seuranta perustuu toiminnanharjoittajan yleiseen selvilläolovelvollisuuteen toimintansa mahdollisista haittavaikutuksista (12). Raportoinnista saatavien tietojen perusteella viranomainen voi seurata toiminnan lainmukaisuutta ja luvassa annettujen määräysten noudattamista (13). Ilmoitusvelvollisuus häiriö- ja poikkeustilanteissa on määrätty viranomaisten tiedonsaannin varmistamiseksi, valvonnan toteuttamiseksi ja mahdollisesti annettavien viranomaisohjeiden vuoksi (14). Toiminnan olennaista muutosta koskevan ilmoitusvelvollisuuden perusteella varmistetaan tiedonkulku ympäristöviranomaisille, niin että ilmoituksen perusteella voidaan tarkastella muutoksen vaikutuksia voimassa oleviin lupamääräyksiin ja arvioida mahdollinen ympäristöluvan tarve (14). Lupamääräysten ankarampien tai lievempien säännösten noudattaminen Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain 86/2000 ja 527/2014 tai jätelain 646/2011 nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkastamisesta, on noudatettava asetusta. SOVELLETUT OIKEUSOHJEET Ympäristönsuojelulaki 86/2000 ja 527/2014: 2, 5-11, 14-17, 19-20, 22, 27, 34, 39-40, 42-44, 48-49, 52-53, 58, 62, 64, 66, 72 ja Ympäristönsuojeluasetus 169/2000, muutos 713/2014 2, 3-6, ja 23. Ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muutos 1 ja 2 449/2015. Laki eräistä naapuruussuhteista 26/1920: 17 ja 90/

8 Jätelaki 1072/93 ja Muutos 646/2011: 4, 6, 8, 15 ja Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rahoittamisesta 1230/2014. Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta 931/2000. Laki eläimistä saatavista sivutuotteista 517/2015. Päätöksen voimassaolo Tämä päätös on voimassa toistaiseksi, jos toiminta oleellisesti muuttuu, on toiminnalle haettava uusi ympäristölupa. Päätöksestä tiedottaminen Oulunkaaren ympäristölautakunta tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 54 :n mukaisesti. Käsittelymaksu Eläinsuojan käsittelymaksu on 650. Käsittelymaksu perustuu Oulunkaaren ympäristöpalvelujen maksumääräyksiin, joka on hyväksytty Päätös annetaan julkipanon jälkeen. MUUTOKSEN HAKU Tähän päätökseen ja siitä määrättyyn maksuun saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen ( 30 ) päivän kuluessa antopäivää lukuunottamatta. Valitusoikeus on - hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea - rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyvyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät - Iin kunnanhallituksella - Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella - muilla asian yleistä etua valvovalla viranomaisella Valitusoikeus ja oikaisuvaatimusohjeet liitetään pöytäkirjaotteeseen. YMPÄRISTÖJOHTAJAN PÄÄTÖSESITYS Lautakunta hyväksyy valmistelijan päätösehdotuksen. Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.

9

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Haapavesi MTY Maitosuoni Mieluskyläntie 558 86600 Haapavesi

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kuhmon kaupunki Leskinen Tuomo Vieksinjoentie 321 88900

Lisätiedot

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011, 71

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011, 71 1(16) FORSSAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta annettu julkipanon jälkeen PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011, 71 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 1(17) FORSSAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta annettu julkipanon jälkeen PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 11/12/1 Dnro PSAVI/47/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 11/12/1 Dnro PSAVI/47/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 11/12/1 Dnro PSAVI/47/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Siikajoki Jaakkolan maatalousyhtymä Tuomiojantie 281

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Kokkola

Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Kokkola Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 100/2012/1 Dnro LSSAVI/190/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Kokkola Isoaho Arja ja Leino Isoahontie

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Pihtipudas

Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Pihtipudas Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 132/2012/1 Dnro LSSAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Pihtipudas Turpeinen Tiina ja Jukka Lehontie

Lisätiedot

71 MUSAKKA SARIN JA ARIN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ELÄINSUOJAN TOIMINTAA TUUSULAN KUNNAN RITASJÄRVEN KYLÄSSÄ

71 MUSAKKA SARIN JA ARIN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ELÄINSUOJAN TOIMINTAA TUUSULAN KUNNAN RITASJÄRVEN KYLÄSSÄ Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.6.2013 390 Dno KYK:130 /2013 71 MUSAKKA SARIN JA ARIN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ELÄINSUOJAN TOIMINTAA TUUSULAN KUNNAN RITASJÄRVEN KYLÄSSÄ KU-YK 71/11.6.2013 Ympäristölupapäätös

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 21 12.02.2015. 21 Asianro 7127/11.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 21 12.02.2015. 21 Asianro 7127/11.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 21 Asianro 7127/11.01.00/2014 Päätös ympäristölupahakemuksesta eläinsuojalle, Simo Räty, Kiekkalantie 56, 70870 Hiltulanlahti, Kiekkalanniemi 9:22 Ympäristöjohtaja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No3/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 24. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No3/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 24. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No3/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 24 KOKOUSAIKA 21.3.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 122/2010/1 Dnro LSSAVI/353/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.11.2010 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee lihasikalatoimintaa

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee eläinsuojan laajentamista ja ympäristöluvan tarkistamista, Janakkala.

Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee eläinsuojan laajentamista ja ympäristöluvan tarkistamista, Janakkala. Etelä-Suomi Päätös Nro 190/2012/1 Dnro ESAVI/211/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.11.2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee eläinsuojan laajentamista ja ympäristöluvan

Lisätiedot

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2012/1 Dnro ESAVI/162/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2012 ASIA Antti-Matti ja Tanja Mattilan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 77/2011/1 Dnro LSSAVI/436/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.6.2011 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Ilmajoki. Antti ja Niina Yli-Ojanperä

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki Jylhä Turkis Oy Kärkisjoentie 61 85150 Typpö

Lisätiedot

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista.

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista. Etelä-Suomi Päätös Nro 54/2012/1 Dnro ESAVI/218/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 22.3.2012 ASIA Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta eläinsuojaa koskevasta lupahakemuksesta.

ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta eläinsuojaa koskevasta lupahakemuksesta. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä: 20.3.2012 Lupanro: 2011-8 Dnro: 349/2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Hämeen ammattikorkeakoulu Visamäentie 35 A, 13100 Hämeenlinna. Tilalla harjoitetaan maidontuotantoa.

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Hämeen ammattikorkeakoulu Visamäentie 35 A, 13100 Hämeenlinna. Tilalla harjoitetaan maidontuotantoa. Etelä-Suomi Päätös Nro 128/2013/1 Dnro ESAVI/144/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.6.2013 ASIA Hämeen ammattikorkeakoulun ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen hakemus, joka koskee HAMK Mustialan

Lisätiedot

Mika Junnilan maidontuotantotilan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus,

Mika Junnilan maidontuotantotilan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Etelä-Suomi Päätös Nro 45/2010/3 Dnro ESAVI/511/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2010 ASIA HAKIJA HAKEMUS Mika Junnilan maidontuotantotilan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Hämeenlinna

Lisätiedot

Ojalan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 2 926 lihasian sikalan perustamista Huittisten kaupungissa.

Ojalan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 2 926 lihasian sikalan perustamista Huittisten kaupungissa. Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/3 Dnro ESAVI/346/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2011 ASIA Ojalan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 2 926 lihasian sikalan

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 11/2013 129

Tekninen lautakunta 11/2013 129 KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 11/2013 129 Kokousaika Torstai 21.11.2013 klo 18.30 21.51 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Lupahakemus on päivätty 27.6.2012 ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä.

Lupahakemus on päivätty 27.6.2012 ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä. KUHMO ASIA: VIREILLETULO: HAKIJA: TOIMINTA: Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupa Kuhmon kaupungin Vieksin kylän Pieni- Konappi RN:o 9:1 joka koskee 5600 munivan kanan kanalan laajentamista

Lisätiedot

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku.

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku. Etelä-Suomi Päätös Nro 51/2012/1 Dnro ESAVI/116/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2012 ASIA Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

28 :n mukaisesta lupahakemuksesta YMPÄRISTÖLUPA ELÄINSUOJAN LAAJENTAMISELLE LEHTOLAN TILALLA

28 :n mukaisesta lupahakemuksesta YMPÄRISTÖLUPA ELÄINSUOJAN LAAJENTAMISELLE LEHTOLAN TILALLA JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta 1 YMPÄRISTÖLUPA ELÄINSUOJAN LAAJENTAMISELLE LEHTOLAN TILALLA HAKIJA

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619 Ympäristölautakunta 124 10.10.2013 Ympäristölupa eläinsuojan muutokselle, Huttunen Kaisa, Kiuruvesi 381/11.01.00/2013 Ymplk 124 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ympäristölautakunta Aika 11.06.2015 klo 09:11-10:17 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot