KOETUN SISÄYMPÄRISTÖN JA TYÖTILOJEN TOIMIVUUDEN YHTEYS TYÖYMPÄRISTÖTYYTYVÄISYYTEEN AVOTOIMISTOISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOETUN SISÄYMPÄRISTÖN JA TYÖTILOJEN TOIMIVUUDEN YHTEYS TYÖYMPÄRISTÖTYYTYVÄISYYTEEN AVOTOIMISTOISSA"

Transkriptio

1 Sisäilmastoseminaari KOETUN SISÄYMPÄRISTÖN JA TYÖTILOJEN TOIMIVUUDEN YHTEYS TYÖYMPÄRISTÖTYYTYVÄISYYTEEN AVOTOIMISTOISSA Annu Haapakangas, Valtteri Hongisto, Hannu Koskela Työterveyslaitos, Sisäympäristölaboratorio, Lemminkäisenkatu B, Turku TIIVISTELMÄ Tutkimuksessa selvitettiin sisäympäristön ja tilojen toimivuuden yhteyttä työympäristötyytyväisyyteen avotoimistoissa. Tutkimus kohdistui neljään kohteeseen, joissa toteutettiin erilaisia tilamuutoksia. Tiloissa toteutettiin kysely ja sisäympäristömittauksia ennen ja jälkeen muutosten. Ennen muutoksia suurimpia ongelmia olivat melu ja huono ilmanlaatu. Tyytymättömyys työympäristöön oli yhteydessä erityisesti meluun ja tilan ahtauteen. Tyytyväisyys työympäristöön liittyi mm. riittävään työrauhaan, miellyttäväksi koettuun sisustukseen ja taukotilojen viihtyisyyteen. Tyytyväisyys työympäristöön oli myös yhteydessä työtyytyväisyyteen ja ilmapiiriin. Tulosten perusteella avotoimistosaneerauksissa tulisi panostaa akustisiin olosuhteisiin, viihtyisiin taukotiloihin sekä työrauhaa edistäviin ratkaisuihin, kuten toimiviin tukitiloihin. TAUSTA JA TAVOITE Avotoimistojen sisäympäristön vaikutus työsuoriutumiseen ja työhyvinvointiin on saanut runsaasti huomiota viime vuosina. Vuonna 2012 päättyneessä TOTI-hankkeessa pyrittiin selvittämään kokonaisvaltaisesti sisäympäristön kokemista ja sen yksittäisten tekijöiden merkitystä työympäristötyytyväisyyden kannalta. Hankkeessa toteutettiin seurantatutkimuksia toimistotilojen saneeraus- ja muuttoprosessien yhteydessä. Yksittäisistä kohteista on aiemmin esitetty tuloksia Sisäilmastoseminaarissa /1, 2/. Tämän artikkelin tavoitteena on koota yhteen neljän TOTI-hankkeessa tutkitun avotoimistokohteen tulokset, jotta sisäympäristön ja työympäristötyytyväisyyden yhteyksistä saadaan yksittäistapauksia laajempaa ja yleistettävissä olevaa tietoa. Mielenkiinnon kohteena ovat työympäristötyytyväisyyden, sisäympäristötekijöiden, koettujen työolosuhteiden ja työhyvinvoinnin yhteydet. Tavoitteena on selvittää, mitkä tekijät ovat työympäristötyytyväisyyden kannalta keskeisiä. Artikkelissa ei varsinaisesti tutkita muutoksen ja eri sisäympäristöparannusten vaikutuksia, vaan kuvataan tutkittujen tekijöiden yhteyksiä kahdessa eri tilanteessa vanhoissa ja saneeratuissa tiloissa. MENETELMÄT Tutkimuskohteet, niissä toteutetut saneeraukset, sisäympäristömittaukset ja kysely on kuvattu tarkemmin hankkeen loppuraportissa /3/. Tutkimuskohteita oli neljä. Niistä kaksi (A ja B) kuului samaan yritykseen ja muutti yhteisiin tiloihin. Perustiedot kohteista on kuvattu taulukossa 1. Kohteet vaihtelivat työtehtävien, henkilömäärän ja toteutettujen

2 124 Sisäilmayhdistys raportti 31 muutosten osalta. Työtehtävät olivat pääosin yksilötyötä, mutta osittain myös tiimityötä. Työtehtävien joukossa oli runsaasti erilaisia puhelinpalvelutehtäviä ja muita tukipalveluja, mutta myös suunnittelu- ja organisointitehtäviä sekä asiantuntijatehtäviä. Taulukko 1. Tilamuutokset ja henkilöstön määrä tutkimuskohteissa. Kohde Muutos Koko (hlöä) A Tilojen saneeraus 35 B Ilmastoinnin parannus. Pieniä sisustusmuutoksia. Taukotilan uusiminen ja äänieristys. Tukitilojen lisääminen. Kokonaistilan supistuminen noin 30 %. Muutto nykyaikaisempaan toimitilaan, tilankäytön tehostaminen 40 C Yhdistyi kohteen A uusittuihin tiloihin. Suurin osa siirtyi huonetoimistoista avotoimistoon. Kokonaistilan supistuminen noin 55 %. Sisäympäristön kehitys, ongelmakohtien parantaminen /2/ 150 D Työpistealueen akustiikan parannus. Taukotilan uusiminen ja äänieristys. Laajat sisustusmuutokset, työpistekalusteiden uusiminen yhtenäiseksi, siisteysparannukset, tukitilojen lisääminen. Osallistava muutosprosessi. Veto-ongelman parannus. Avotilan väljeneminen noin 20 % turhia huoneita purkamalla. Muutto nykyaikaisempaan toimitilaan 140 Kalusteiden ja sisustuksen uusiminen. Luonnonvalon lisääntyminen. Tukitilojen lisääminen. Huoneakustiikan lievä heikkeneminen. Nykyaikaisempi ilmastointi. Kokonaistilan väljeneminen noin 20 %. Kohteissa suoritettiin sisäympäristön fysikaalisia mittauksia sekä kysely ennen muutoksia ja niiden jälkeen. Mittauksilla selvitettiin lähinnä ilmanvaihdon määrää, lämpöoloja, huoneakustiikkaolosuhteita sekä määritettiin yksikön pinta-alat ja henkilömäärät. Tulokset on koottu taulukkoon 2. Ilmanvaihtoa on arvioitu hiilidioksidipitoisuuden ja ilmavirtojen perusteella ja lämpöoloja lähinnä lämpötilatason perusteella. Se oli kaikissa kohteissa ohjearvoa korkeampi toimiston lämpökuormien vuoksi. Taulukko 2. Sisäympäristömittauksien tulokset. Ilmanvaihdon ja lämpöolojen osalta ilmoitettu Sisäilmastoluokituksen 2008 luokat (S1 paras, S3 minimitaso). Huoneakustiikan osalta on ilmoitettu häiritsevyysetäisyyden RIL luokitus. Mittari kuvaa puheyksityisyyden tasoa tilassa (A paras, D huonoin). Lämpöolot Ilmanvaihto Akustiikka Tila (m 2 /hlö) Toimisto Ennen Jälkeen Ennen Jälkeen Ennen Jälkeen Ennen Jälkeen A S3 S2 S1 S1 C+ C B S3 S2 S3 S1 D- C C S3 S3 S1 S1 B+ A D S3 S3 S1 S1 C+ C- 8,5 12 Kyselyllä kartoitettiin mm. työtä, sisäympäristöä, tilojen toimivuutta ja viihtyisyyttä sekä työhyvinvointia. Useimmissa kysymyksissä käytettiin 5-portaista arviointiasteikkoa. Ennen muutoksia kyselyyn vastasi 173 ja niiden jälkeen 163 henkilöä. Aineistoon sisältyy muutamia jaetuissa 2-5 hengen huoneissa työskennelleitä. Muutosten jälkeen kerättyyn aineistoon sisältyy henkilöitä, jotka työskentelivät omassa huoneessa ennen muutoksia. Aineistosta jätettiin pois ne, jotka työskentelivät omassa huoneessa vastaushetkellä. Muuttujien yhteyksiä kuvaamaan laskettiin Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimet (r s ) PASW Statistics 18 ohjelmistolla (SPSS Inc.). Korrelaatioille laskettiin myös tilastollinen merkitsevyys, jonka rajana on p<.05. Korrelaatioita tulkittaessa korrelaatiokerroin on

3 Sisäilmastoseminaari kuitenkin tilastollista merkitsevyyttä oleellisempi. Korrelaatiokertoimen arvo r.7 merkitsee vahvaa yhteyttä, arvo r.5 kohtalaista yhteyttä ja arvo r.3 heikkoa yhteyttä. Arvon ollessa alle.3 muuttujien yhteys katsotaan vähäiseksi, vaikka se olisikin tilastollisesti merkitsevä. TULOKSET Koettu sisäympäristö Suurimmat sisäympäristöongelmat ennen muutoksia olivat melu ja huono ilmanlaatu, joita raportoi lähes 60 % vastaajista (Kuva 1a). Seuraavaksi eniten haittasivat tilan ahtaus, pöly ja lika, liian korkea tai matala lämpötila sekä veto. Ennen muutoksia 29 % vastaajista oli tyytyväisiä työympäristöön ja 44 % oli tyytymättömiä. Saneerausten jälkeen tyytyväisyys nousi 71 prosenttiin ja tyytymättömiä oli 16 %. Kuva 1. a) Sisäympäristötekijöistä koetut haitat. Kuvassa melko paljon ja erittäin paljon haittaa kokeneiden osuus [%]. b) Työympäristön osatekijöitä myönteisesti arvioineiden osuus [%]. Muutosten jälkeen sisäympäristön kokeminen parani useimpien sisäympäristötekijöiden osalta (Kuva 1a). Ongelma-alueista lämpötilaan, vetoon ja ilmanlaatuun liittyvät haitat vähenivät selvästi, pudoten alle 20 % tasoon. Melun osalta haitat vähenivät vain vähän. Osassa kohteista koetut ääniolosuhteet huononivat muutosten myötä, mitä tukevat myös fysikaaliset mittaukset (taulukko 2). Tulos johtuu siitä, että vain yhdessä kohteessa erityisesti paneuduttiin huoneakustiikan parantamiseen. Muissa kohteissa ääniolosuhteisiin vaikuttavat toimenpiteet rajoittuivat tilojen keskinäisen sijoittelun keinoihin, joilla pyrittiin vähentämään työpisteisiin kuuluvia ääniä (esim. taukotilojen äänieristys, tukitilojen rakentaminen, kulkureittien muutokset). Sisäympäristötekijöiden ja työympäristötyytyväisyyden yhteys

4 126 Sisäilmayhdistys raportti 31 Taulukossa 3 on kuvattu työympäristötyytyväisyyden ja sisäympäristötekijöiden väliset korrelaatiot ennen saneerausta ja sen jälkeen. Ennen saneerausta sisäympäristötekijöistä erityisesti melu (r s =-.56, p<.001) ja koettu tilan ahtaus (r s =-.48, p<.001) olivat yhteydessä työympäristötyytyväisyyteen: mitä enemmän melua ja tilan ahtautta koettiin, sitä tyytymättömämpiä työympäristöön oltiin. Myös huono ilmanlaatu, pöly tai lika, epäjärjestys tilassa sekä visuaaliset häiriötekijät (liike näkökentässä) olivat yhteydessä työympäristötyytyväisyyteen, mutta näiltä osin yhteydet olivat heikompia (r s välillä ). Muiden sisäympäristötekijöiden yhteys tyytyväisyyteen oli varsin vähäinen (r s <.03). Muutosten jälkeiset tulokset vastasivat pitkälti ensimmäisen kyselyn tuloksia, joskin havaitut yhteydet olivat hieman heikompia. Tyytyväisyys työympäristöön oli edelleen vahvimmin yhteydessä meluun (r s =-.50, p<.001) ja tilan ahtauteen (r s =-.38, p<.001). Muiden sisäympäristötekijöiden yhteys työympäristötyytyväisyyteen oli vähäinen (r s <.03). Taulukko 3. Työympäristötyytyväisyyden ja sisäympäristötekijöiden väliset korrelaatiot ennen saneerausta (ylempi rivi) ja saneeratuissa tiloissa (alempi rivi) Tyytyväisyys työympäristöön *** -.50 *** 2 Melu ***.44*** -.27 **.23** 3 Huono ilmanlaatu **.33 ***.18 * -.21 *.30 ***.26 ** 4 Veto **.38 ***.26 **.75 *** -.20 *.18 *.23 **.63 *** 5 Liian matala lämpötila **.35 ***.66 *** *** Liian korkea lämpötila - * p<.05, ** p<.01, ***p< ***.68 ***.43 ***.35 ***.33 ***.27 *** -.38 ***.51 ***.28 ***.27 ** Tilojen ahtaus ***.46 ***.51 ***.37 ***.40 ***.39 ***.46 *** -.29 ***.28 ***.38 ***.44 ***.32 ***.23 ***.32 *** 8 Pöly tai lika **.37 ***.43 ***.29 ***.31 ***.33 ***.39 ***.47 *** -.35 ***.38 ***.35 ***.21 *.18 *.23 **.29 ***.33 *** **.36 ***.32 ***.24 **.34 ***.23 **.25 **.56 *** -.22 **.32 ***.29 ***.41 ***.28 **.19 *.21 **.48 ***.56 *** 9 Valaistus, määrä - 10 Valaistus, häikäisy ***.43 ***.38 ***.31 ***.34 ***.32 ***.54 ***.60 ***.41 ***.26 ** -.26 **.25 **.39 ***.32 ***.31 ***.20 *.31 ***.58 ***.36 ***.34 *** 11 Epäjärjestys tilassa ***.54 ***.26 **.21 ** ***.27 ***.28 ***.19 *.39 *** -.30 ***.47 ***.20 *.20 * ***.27 ***.36 ***.24 **.29 *** 12 Liike näkökentässä - Työympäristön toimivuus ja yhteys työympäristötyytyväisyyteen Työympäristön osatekijöiden arvioita on esitetty kuvassa 1b. Erityisesti kalusteissa, valaistuksessa, sisustuksessa ja taukotiloissa tapahtui positiivisia muutoksia saneerausten yhteydessä. Sen sijaan työrauha ja vetäytymistilojen käytettävyys jäivät kehittämiskohteiksi vielä muutosten jälkeenkin. Tulos on yllättävä, sillä kaikissa kohteissa lisättiin tukitiloja keskittymis- ja keskustelumahdollisuuksia ajatellen. Kuvasta voi päätellä, että rakennetut tukitilat soveltuivat paremmin keskusteluihin ja puheluihin, eivät niinkään keskittymistä vaativien töiden tekemiseen.

5 Sisäilmastoseminaari Ennen muutoksia tyytyväisyys työympäristöön oli kohtalaisesti yhteydessä koettuun työrauhaan (r s =.50, p<.001), näköesteiden riittävyyteen työtilassa (r s =.41, p<.001), taukotilojen viihtyisyyteen (r s =.45, p<.001) ja sisustuksen värimaailman miellyttävyyteen (r s =.48, p<.001). Työtä häiritsevät keskeytykset olivat käänteisesti yhteydessä työympäristötyytyväisyyteen (r s =.49, p<.001): mitä enemmän keskeytyksiä koettiin, sitä tyytymättömämpiä työympäristöön oltiin. Työpisteen osalta päivänvalon saatavuus, työskentely- ja säilytystilan määrä ja kalusteiden säädettävyys olivat tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä työympäristötyytyväisyyteen, mutta havaitut yhteydet olivat heikkoja (r s <.03). Vastaavasti vetäytymistilojen käytettävyys keskusteluihin tai keskittymiseen oli vain heikosti yhteydessä työympäristötyytyväisyyteen (r s <.03, p<.001). Saneerausten jälkeen kokemus työrauhasta (r s =.56, p<.001), sisustuksen värimaailman miellyttävyys (r s =.46, p<.001) ja taukotilojen viihtyisyys (r s =.50, p<.001) olivat edelleen vahvimmin yhteydessä siihen, kuinka tyytyväisiä työympäristöön oltiin. Muiden työtiloja arvioivien muuttujien yhteys työympäristötyytyväisyyteen oli vähäisempi. Työympäristötyytyväisyyden ja sisäympäristön yhteys työhyvinvointiin Lisäksi tarkasteltiin työympäristötyytyväisyyden ja alkutilanteessa keskeisiksi nousseiden ongelmien (melu, ilmanlaatu) yhteyttä työhyvinvointiin. Huono ilmanlaatu oli yhteydessä kurkun ärsytykseen ja äänenkäytön vaikeuksiin (r s =.44, p<.001) sekä päänsärkyyn, väsymykseen ja silmä- ja nenäoireisiin (r s <.40, p<.001). Tyytymättömyys työympäristöön (r s =.35, p<.001) ja melu (r s =.33, p<.001) olivat oireista vahvimmin yhteydessä keskittymisvaikeuksiin, joskin havaitut yhteydet ovat heikohkoja. Tyytyväisyys työympäristöön oli myös lievästi yhteydessä työyhteisön myönteiseen ilmapiiriin (r s =.32, p<.001). Saneerauksen jälkeen kerätyn aineiston tulokset olivat melko samankaltaiset, mutta työympäristötyytyväisyys oli lähtötilannetta vahvemmin yhteydessä työilmapiiriin (r s =.47, p<.001) sekä yleiseen työtyytyväisyyteen (r s =.45, p<.001). Taulukossa 4 on kuvattu tutkimuksessa keskeisiksi nousseiden muuttujien yhteyksiä saneerauksen jälkeen. Taulukko 4. Tutkimuksen keskeisten muuttujien väliset korrelaatiot muutosten jälkeen Tyytyväisyys työympäristöön - 2 Melu -.50 *** - 3 Tilan ahtaus -.38 ***.51 *** - 4 Työn keskeytykset -.35 ***.37 ***.09-5 Keskittymisvaikeudet -.37 ***.35 ***.25 **.38*** - 6 Riittävä työrauha.56 *** -.58 *** -.39 *** -.47*** -.39*** - 7 Taukotilojen viihtyisyys.50 *** -.22 ** -.24 ** -.18* -.22**.26** - 8 Sisustuksen värien miellyttävyys.46 *** * *.26**.63*** - 9 Myönteinen työilmapiiri.47 *** -.27 ** -.23 ** ***.36***.39***.37*** - 10 Työtyytyväisyys.45 *** -.24 ** -.25 ** ***.28***.27***.27**.52*** - * p<.05, ** p<.01, ***p<.001 Kaikki tulokset tarkistettiin myös kohteittain sen varmistamiseksi, että tulokset eivät johtuneet yksittäisen kohteen ilmiöistä. Kohteiden välillä oli luonnollisesti eroja löydettyjen yhteyksien vahvuudessa, esim. osassa työrauhan yhteys työympäristötyytyväisyyteen oli vahva (r s.07) ja osassa heikompi. Lisäksi havaittiin työpaikkakohtaisia ilmiöitä, jotka eivät koko aineistossa nouse esiin. Tuloksissa keskeisimmiksi

6 128 Sisäilmayhdistys raportti 31 nostetut tekijät ilmenivät kuitenkin myös työpaikkatasolla, mikä tukee johtopäätöstä, että tutkimuksessa löydettiin yleisiä, työympäristötyytyväisyyden kannalta keskeisiä tekijöitä. POHDINTA Tässä tutkimuksessa avotoimiston ääniolosuhteet, työrauha ja taukotilojen suunnittelu nousivat keskeisimmiksi työympäristötyytyväisyyteen liittyviksi tekijöiksi. Tulokset olivat melko samankaltaisia ennen saneerauksia ja niiden jälkeen, vaikka sisäympäristöolosuhteissa ja työtiloissa tapahtui selviä muutoksia. Tämä viittaa siihen, että tulokset eivät heijastaneet pelkästään yksittäisten ongelmien tai parannusten vaikutusta, vaan tuloksia voidaan yleistää avotoimistojen kokemiseen laajemminkin. Tulosten perusteella huoneakustiikkaan tulisi kiinnittää erityistä huomiota toimitilamuutoksissa, kuten tutkimuksen kohteessa C tehtiin /2/. Myös tukitilojen toimivuuteen ja käytettävyyteen pitäisi kiinnittää enemmän huomiota erityisesti keskittymistä vaativien tilanteiden kannalta. Tässä tutkimuksessa yhteyksien tarkastelu tehtiin melko karkealla tasolla, tarkastellen ainoastaan kahden muuttujan suhdetta kerrallaan. Korrelaatiot eivät välttämättä tarkoita, että muuttujien välillä on syy-seuraus suhdetta, vaan yhteys voi selittyä muiden ilmiöön vaikuttavien tekijöiden kautta. Kirjallisuudessa mm. työn luonne, psykososiaaliset olosuhteet sekä erilaiset yksilölliset ominaisuudet on mainittu tekijöinä, jotka voivat vaikuttaa sisäympäristön ja työympäristön toimivuuden kokemiseen. Yhteydet työympäristötyytyväisyyden ja tutkittujen tekijöiden välillä eivät olleet erityisen voimakkaita. Tämä viittaa siihen, että työympäristötyytyväisyys muodostuu monista tekijöistä, joista sisäympäristötekijät ovat vain yksi osa. Esimerkiksi kokemus muutosprosessin toteutuksesta ja vaikutusmahdollisuudet suunnitteluun saattavat heijastua siihen, kuinka tyytyväisiä työympäristöön muutoksen jälkeen ollaan. KIITOKSET Tutkimus oli osa TOTI-hanketta, jota rahoittivat Tekes ja 15 yritystä. LÄHDELUETTELO 1. Hongisto, V., Haapakangas, A., Keränen, J., Oliva, D., Koskela, H., Sandberg, E. ja Veisterä, S. (2012) Avotoimiston sisäympäristön parantamisen vaikutukset toimistotyytyväisyyteen. Sisäilmastoseminaari 2012, SIY raportti 30, s Hongisto, V., Haapakangas, A., Helenius, R., Keränen, J. ja Oliva, D. (2012) Avotoimiston sisäympäristön kehittämisen vaikutus työhyvinvointiin puhelinpalvelukeskuksessa. Sisäilmastoseminaari 2012, SIY raportti 30, s Hongisto, V., Haapakangas, A., Koskela, H., Keränen, J., Maula, H., Helenius, R., Nenonen, S., Hyrkkänen, U., Rasila, H., Sandberg, E. ja Hyönä, J. (2012) Käyttäjälähtöiset toimistotilat, tilaratkaisut, sisäympäristö ja tuottavuus, TOTIhankkeen loppuraportti, 59 s, Työterveyslaitos, Helsinki, 2012.

KOETUN SISÄYMPÄRISTÖN JA TYÖTILOJEN

KOETUN SISÄYMPÄRISTÖN JA TYÖTILOJEN KOETUN SISÄYMPÄRISTÖN JA TYÖTILOJEN TOIMIVUUDEN YHTEYS TYÖYMPÄRISTÖ- TYYTYVÄISYYTEEN AVOTOIMISTOISSA Annu Haapakangas, Valtteri Hongisto & Hannu Koskela Työterveyslaitos 13.3.2013 Haapakangas ym. 0 Tausta

Lisätiedot

Valaistuksen parantaminen tuotantotiloissa muutos työntekijöiden kokemana. 1.4.2008 Annu Haapakangas, Työterveyslaitos annu.haapakangas@ttl.

Valaistuksen parantaminen tuotantotiloissa muutos työntekijöiden kokemana. 1.4.2008 Annu Haapakangas, Työterveyslaitos annu.haapakangas@ttl. Valaistuksen parantaminen tuotantotiloissa muutos työntekijöiden kokemana 1.4.2008 Annu Haapakangas, Työterveyslaitos annu.haapakangas@ttl.fi Kyselyn toteutus Kyselymenetelmällä pyrittiin tutkimaan työntekijöiden

Lisätiedot

Huonon akustiikan, korkean lämpötilan ja vähäisen ilmanvaihdon vaikutus työsuoriutumiseen ja viihtyvyyteen avotoimistossa

Huonon akustiikan, korkean lämpötilan ja vähäisen ilmanvaihdon vaikutus työsuoriutumiseen ja viihtyvyyteen avotoimistossa Huonon akustiikan, korkean lämpötilan ja vähäisen ilmanvaihdon vaikutus työsuoriutumiseen ja viihtyvyyteen avotoimistossa Johanna Varjo, Valtteri Hongisto, Annu Haapakangas, Hannu Koskela, Jukka Hyönä*

Lisätiedot

KOKEMUKSET MONITILATOIMISTOSTA SEURANTATUTKIMUS KAHDELLA TYÖPAIKALLA

KOKEMUKSET MONITILATOIMISTOSTA SEURANTATUTKIMUS KAHDELLA TYÖPAIKALLA KOKEMUKSET MONITILATOIMISTOSTA SEURANTATUTKIMUS KAHDELLA TYÖPAIKALLA Annu Haapakangas, Valtteri Hongisto & Johanna Varjo Turun ammattikorkeakoulu annu.haapakangas@turkuamk.fi Sisäilmastoseminaari 16.3.2016,

Lisätiedot

ja viihtyvyyteen toimistotyössä - laboratoriokoe

ja viihtyvyyteen toimistotyössä - laboratoriokoe Ilmanvaihdon vaikutus työsuoriutumiseen ja viihtyvyyteen toimistotyössä - laboratoriokoe Henna Maula, Annu Haapakangas, Viivi Moberg, Valtteri Hongisto ja Hannu Koskela Työterveyslaitos, sisäympäristölaboratorio,

Lisätiedot

AVOTOIMISTOJEN ILMASTOINTI, LÄMPÖOLOT JA ILMANLAATU TOTI-KENTTÄKOHTEISSA

AVOTOIMISTOJEN ILMASTOINTI, LÄMPÖOLOT JA ILMANLAATU TOTI-KENTTÄKOHTEISSA Sisäilmastoseminaari 2012 1 AVOTOIMISTOJEN ILMASTOINTI, LÄMPÖOLOT JA ILMANLAATU TOTI-KENTTÄKOHTEISSA Hannu Koskela, Annu Haapakangas, Valtteri Hongisto, Henna Häggblom, Vesa Koskinen, Jarkko Heinonen*,

Lisätiedot

HUONON AKUSTIIKAN, KORKEAN LÄMPÖTILAN JA VÄHÄISEN ILMANVAIHDON VAIKUTUS TYÖSUORIUTUMISEEN JA VIIHTYVYYTEEN AVOTOIMISTOSSA

HUONON AKUSTIIKAN, KORKEAN LÄMPÖTILAN JA VÄHÄISEN ILMANVAIHDON VAIKUTUS TYÖSUORIUTUMISEEN JA VIIHTYVYYTEEN AVOTOIMISTOSSA Sisäilmastoseminaari 2014 1 HUONON AKUSTIIKAN, KORKEAN LÄMPÖTILAN JA VÄHÄISEN ILMANVAIHDON VAIKUTUS TYÖSUORIUTUMISEEN JA VIIHTYVYYTEEN AVOTOIMISTOSSA Johanna Varjo, Valtteri Hongisto, Annu Haapakangas,

Lisätiedot

Toimistohuoneiden välisen ääneneristyksen ja taustamelutason vaikutus työtehokkuuteen

Toimistohuoneiden välisen ääneneristyksen ja taustamelutason vaikutus työtehokkuuteen Toimistohuoneiden välisen ääneneristyksen ja taustamelutason vaikutus työtehokkuuteen Johanna Varjo, Valtteri Hongisto, Henri Leppämäki*, David Oliva, Jukka Hyönä* Työterveyslaitos, Sisäympäristölaboratorio,

Lisätiedot

TOIMISTOJEN KOETUT ÄÄNIOLOSUHTEET - KYSELYTUTKIMUSTEN YHTEENVETO. Annu Haapakangas, Riikka Helenius, Esko Keskinen* ja Valtteri Hongisto

TOIMISTOJEN KOETUT ÄÄNIOLOSUHTEET - KYSELYTUTKIMUSTEN YHTEENVETO. Annu Haapakangas, Riikka Helenius, Esko Keskinen* ja Valtteri Hongisto - KYSELYTUTKIMUSTEN YHTEENVETO Annu Haapakangas, Riikka Helenius, Esko Keskinen ja Valtteri Hongisto Työterveyslaitos, Sisäympäristölaboratorio Turun yliopisto, psykologian laitos Lemminkäisenkatu 14-18

Lisätiedot

AVOTOIMISTON ILMANVAIHDON, HUONEAKUSTIIKAN, LÄMPÖTILAN JA SISUSTUKSEN SÄVYN VAIKUTUS TYÖSUORIUTUMISEEN JA HYVINVOINTIIN - LABORATORIOTUTKIMUS

AVOTOIMISTON ILMANVAIHDON, HUONEAKUSTIIKAN, LÄMPÖTILAN JA SISUSTUKSEN SÄVYN VAIKUTUS TYÖSUORIUTUMISEEN JA HYVINVOINTIIN - LABORATORIOTUTKIMUS Sisäilmastoseminaari 2013 1 AVOTOIMISTON ILMANVAIHDON, HUONEAKUSTIIKAN, LÄMPÖTILAN JA SISUSTUKSEN SÄVYN VAIKUTUS TYÖSUORIUTUMISEEN JA HYVINVOINTIIN - LABORATORIOTUTKIMUS Valtteri Hongisto, Annu Haapakangas,

Lisätiedot

AVOTOIMISTON SISÄYMPÄRISTÖN PARANTAMISEN VAIKUTUKSET TOIMISTOTYYTYVÄISYYTEEN

AVOTOIMISTON SISÄYMPÄRISTÖN PARANTAMISEN VAIKUTUKSET TOIMISTOTYYTYVÄISYYTEEN Sisäilmastoseminaari 2012 1 AVOTOIMISTON SISÄYMPÄRISTÖN PARANTAMISEN VAIKUTUKSET TOIMISTOTYYTYVÄISYYTEEN Valtteri Hongisto, Annu Haapakangas, Jukka Keränen, David Oliva, Hannu Koskela, Esa Sandberg*, Seija

Lisätiedot

AVOTOIMISTON SISÄYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISEN VAIKUTUS TYÖHYVINVOINTIIN PUHELINPALVELUKESKUKSESSA

AVOTOIMISTON SISÄYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISEN VAIKUTUS TYÖHYVINVOINTIIN PUHELINPALVELUKESKUKSESSA Sisäilmastoseminaari 2012 1 AVOTOIMISTON SISÄYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISEN VAIKUTUS TYÖHYVINVOINTIIN PUHELINPALVELUKESKUKSESSA Valtteri Hongisto, Annu Haapakangas, Riikka Helenius, Jukka Keränen, David Oliva,

Lisätiedot

TILAT TYÖN MUKAISIKSI: TYÖN ANALYYSI JA KOETTU SISÄYMPÄRISTÖ YLIOPISTOSSA

TILAT TYÖN MUKAISIKSI: TYÖN ANALYYSI JA KOETTU SISÄYMPÄRISTÖ YLIOPISTOSSA Sisäilmastoseminaari 2013 1 Julkaisija: Sisäilmayhdistys ja Aalto-yliopisto, SIY raportti nro 31, s. 135-140. TILAT TYÖN MUKAISIKSI: TYÖN ANALYYSI JA KOETTU SISÄYMPÄRISTÖ YLIOPISTOSSA Virpi Ruohomäki,

Lisätiedot

AVO- JA KOPPIKONTTORIN ÄÄNIYMPÄRISTÖJEN SUBJEKTIIVINEN JA OBJEKTIIVINEN TARKASTELU

AVO- JA KOPPIKONTTORIN ÄÄNIYMPÄRISTÖJEN SUBJEKTIIVINEN JA OBJEKTIIVINEN TARKASTELU AVO- JA KOPPIKONTTORIN ÄÄNIYMPÄRISTÖJEN SUBJEKTIIVINEN JA OBJEKTIIVINEN TARKASTELU Riikka Helenius, Anu Kaarlela, Jaana Jokitulppo, Petra Larm, Jukka Keränen ja Valtteri Hongisto Työterveyslaitos, Ilmastointi-

Lisätiedot

TAYS Acutan sisäympäristön parannustutkimuksen tuloksia Interventiotutkimus TAYS ACUTA 2008-2010

TAYS Acutan sisäympäristön parannustutkimuksen tuloksia Interventiotutkimus TAYS ACUTA 2008-2010 TAYS Acutan sisäympäristön parannustutkimuksen tuloksia Interventiotutkimus TAYS ACUTA 2008-2010 TERVEYDENHUOLLON TILOJEN ÄÄNIYMPÄRISTÖ aamuseminaarit 13.10 Turku, 27.10. Tampere, 2.12. Oulu Valtteri Hongisto

Lisätiedot

Jäähdyttävän puhallussuihkun vaikutus työsuoriutumiseen ja viihtyvyyteen toimistotyössä laboratoriotutkimus

Jäähdyttävän puhallussuihkun vaikutus työsuoriutumiseen ja viihtyvyyteen toimistotyössä laboratoriotutkimus Jäähdyttävän puhallussuihkun vaikutus työsuoriutumiseen ja viihtyvyyteen toimistotyössä laboratoriotutkimus Sisäilmastoseminaari 11.3.15 Helsinki Henna Maula, TTL Hannu Koskela, TTL Johanna Varjo, TTL

Lisätiedot

SISÄYMPÄRISTÖN VAIKUTUSTEN KOKONAISVALTAINEN TUTKIMUS AVOTOIMISTOLABORATORIOSSA

SISÄYMPÄRISTÖN VAIKUTUSTEN KOKONAISVALTAINEN TUTKIMUS AVOTOIMISTOLABORATORIOSSA Julkaisu Sisäilmastoseminaarissa 16.3.2011 1 SISÄYMPÄRISTÖN VAIKUTUSTEN KOKONAISVALTAINEN TUTKIMUS AVOTOIMISTOLABORATORIOSSA Hongisto V, Haapakangas A, Koskela H, Keränen J, Oliva D, Hakala J, Häggblom

Lisätiedot

SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN

SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN KOETUT OLOSUHTEET JA SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN PÄIVÄKODISSA Sisäilmastoseminaari 16.3.2011 Marko Pulliainen LVI-talotekniikkateollisuus ry (1) TAUSTAA PÄIVÄKOTIEN ILMANVAIHTO, 2002 tavoitteena

Lisätiedot

suunnittelunäkökohtia

suunnittelunäkökohtia Avotoimiston ilmastoinnin suunnittelunäkökohtia Esa Sandberg, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Pori Hannu Koskela, Työterveyslaitos, Turku Sisäilmastoseminaari 13.03.2013, Helsinki Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Valtteri Hongisto, Annu Haapakangas, Riikka Helenius, David Oliva

Valtteri Hongisto, Annu Haapakangas, Riikka Helenius, David Oliva ÄÄNIYMPÄRISTÖN PARANTAMISEN VAIKUTUS HOITOHENKILÖKUNNAN TYÖOLOSUHTEISIIN Valtteri Hongisto, Annu Haapakangas, Riikka Helenius, David Oliva Työterveyslaitos, sisäympäristölaboratorio Lemminkäisenkatu 4-8

Lisätiedot

MUUTTO HUONETOIMISTOSTA AVOTOIMISTOON MITEN 1 JOHDANTO TYÖRAUHALLE JA YHTEISTYÖLLE KÄVI? Valtteri Hongisto ja Riikka Helenius

MUUTTO HUONETOIMISTOSTA AVOTOIMISTOON MITEN 1 JOHDANTO TYÖRAUHALLE JA YHTEISTYÖLLE KÄVI? Valtteri Hongisto ja Riikka Helenius MUUTTO HUONETOIMISTOSTA AVOTOIMISTOON MITEN TYÖRAUHALLE JA YHTEISTYÖLLE KÄVI? Valtteri Hongisto ja Riikka Helenius 1 Työterveyslaitos Lemminkäisenkatu 14-18 B 20520 Turku valtteri.hongisto@ttl.fi Tiivistelmä

Lisätiedot

Käyttäjälähtöiset toimitilat TOTI

Käyttäjälähtöiset toimitilat TOTI Käyttäjälähtöiset toimitilat TOTI Valtteri Hongisto vanhempi tutkija, Työterveyslaitos Dosentti, Aalto-yliopisto 040 5851 888, valtteri.hongisto@ttl.fi 12.2.2014 Helsinki Julkisen alan tiedottajat JAT

Lisätiedot

VIIDEN PEITEÄÄNEN VERTAILU TOIMISTOLABORATORIOSSA - VAIKUTUKSET KESKITTYMISKYKYYN JA AKUSTISEEN TYYTYVÄISYYTEEN

VIIDEN PEITEÄÄNEN VERTAILU TOIMISTOLABORATORIOSSA - VAIKUTUKSET KESKITTYMISKYKYYN JA AKUSTISEEN TYYTYVÄISYYTEEN VIIDEN PEITEÄÄNEN VERTAILU TOIMISTOLABORATORIOSSA - VAIKUTUKSET KESKITTYMISKYKYYN JA AKUSTISEEN TYYTYVÄISYYTEEN Annu Haapakangas, Valtteri Hongisto & Eveliina Kankkunen* Työterveyslaitos, Sisäympäristölaboratorio

Lisätiedot

SERMIKORKEUDEN VAIKUTUS ILMAN VAIHTUVUUTEEN AVOTOIMISTON TYÖPISTEISSÄ

SERMIKORKEUDEN VAIKUTUS ILMAN VAIHTUVUUTEEN AVOTOIMISTON TYÖPISTEISSÄ Sisäilmastoseminaari 2013 115 SERMIKORKEUDEN VAIKUTUS ILMAN VAIHTUVUUTEEN AVOTOIMISTON TYÖPISTEISSÄ Hannu Koskela 1, Henna Maula 1,Vesa Koskinen 1, Valtteri Hongisto 1, Esa Sandberg 2 1 Työterveyslaitos,

Lisätiedot

Avotoimiston uusi akustisen suunnittelun menetelmä

Avotoimiston uusi akustisen suunnittelun menetelmä Avotoimiston uusi akustisen suunnittelun menetelmä Valtteri Hongisto, Petra Virjonen, Jukka Keränen Työterveyslaitos, Sisäympäristölaboratorio, 20520 TURKU 1 Johdanto Kahden riippumattoman kyselytutkimuksen

Lisätiedot

Hyvinvointia sisäympäristöstä

Hyvinvointia sisäympäristöstä Hyvinvointia sisäympäristöstä Mikä sisäilmasto-ongelma? Jari Latvala Ylilääkäri, Työterveyslaitos 11.4.2016 Jari Latvala Milloin sisäilmasto on kunnossa? HAVAITTU/MITATTU SISÄYMPÄRISTÖ Sisäilman laadussa

Lisätiedot

Valaistussaneeraus tapahtui kesä syyskuussa 2007. Mittaukset ja kyselyt toteutettiin maalishuhtikuussa 2007 ja tammi helmikuussa 2008.

Valaistussaneeraus tapahtui kesä syyskuussa 2007. Mittaukset ja kyselyt toteutettiin maalishuhtikuussa 2007 ja tammi helmikuussa 2008. HANKKEEN 107065 LOPPURAPORTTI Valaistusolosuhteiden parantamisen vaikutus koettuihin työolosuhteisiin ja työhyvinvointiin Toteuttaja: Työterveyslaitos, sisäympäristölaboratorio, 2007 2008 Rahoittajat:

Lisätiedot

MITÄ AVOTOIMISTOILLE NYKYÄÄN KUULUU JA PARANEEKO SE AKUSTIIKKA?

MITÄ AVOTOIMISTOILLE NYKYÄÄN KUULUU JA PARANEEKO SE AKUSTIIKKA? MITÄ AVOTOIMISTOILLE NYKYÄÄN KUULUU JA PARANEEKO SE AKUSTIIKKA? Valtteri Hongisto Työterveyslaitos, sisäympäristölaboratorio, Turku 040 5851 888 valtteri.hongisto@ttl.fi TEHOKAS TYÖYMPÄRISTÖ - TOIMIVA

Lisätiedot

Sairaan hyvä sisäympäristö miten se tehdään?

Sairaan hyvä sisäympäristö miten se tehdään? Sairaan hyvä sisäympäristö miten se tehdään? Kari Reijula, professori Teemajohtaja Käyttäjälähtöiset toimivat työtilat teema-alue Esittäjän nimi 4.12.2012 Merkittävien kosteus- ja homevaurioiden kustannukset

Lisätiedot

Hyvinvointia sisäympäristöstä

Hyvinvointia sisäympäristöstä Hyvinvointia sisäympäristöstä Sisäympäristön terveyttä edistävät vaikutukset Jari Latvala Ylilääkäri Työterveyslaitos, Työtilat yksikkö 14.12.2016 Jari Latvala Hyvinvointia edistävän työtilan ulottuvuudet

Lisätiedot

lämpöviihtyvyys toimistohuoneessa

lämpöviihtyvyys toimistohuoneessa Mitattu, mallinnettu ja koettu lämpöviihtyvyys toimistohuoneessa Miimu Airaksinen, Riikka Holopainen, Pekka Tuomaala, Jouko Piippo, Kalevi Piira, Mikko Saari, At Arto Antson, Risto Ruotsalainen, Anssi

Lisätiedot

HUMAN & GREEN TOIMINTAMALLI SISÄYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISEEN

HUMAN & GREEN TOIMINTAMALLI SISÄYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISEEN HUMAN & GREEN TOIMINTAMALLI SISÄYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISEEN Virpi Ruohomäki FT, erikoistutkija, projektipäällikkö Sisäilmastoseminaari, 11.3.2015, Helsinki Tutkimushankkeella menetelmiä, välineitä ja hyviä

Lisätiedot

Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät

Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät Toiminnallisuuteen vaikuttaa: -sujuva materiaalivirta, lyhyet siirtymiset -ristikkäisten toimintojen välttäminen -teknisillä ratkaisuilla tuotannon

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Tutkimusseloste 1(10) Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Kohde: Ivalon yläaste ja Ivalon lukio sekä vertailukouluna toiminut Inarin koulu Kuopio 29.01.2016 Jussi Lampi Asiantuntijalääkäri jussi.lampi@thl.fi

Lisätiedot

Lämpöolojen pysyvyys matalaenergia- ja verrokkipientaloissa

Lämpöolojen pysyvyys matalaenergia- ja verrokkipientaloissa Hyvinvointia työstä Lämpöolojen pysyvyys matalaenergia- ja verrokkipientaloissa Erkki Kähkönen, Kari Salmi, Rauno Holopainen, Pertti Pasanen ja Kari Reijula Työterveyslaitos Itä-Suomen yliopisto Tutkimusosapuolet

Lisätiedot

Melun vaikutukset asuinkerrostaloissa

Melun vaikutukset asuinkerrostaloissa Melun vaikutukset asuinkerrostaloissa Valtteri Hongisto, Maria Mäkilä, Annu Haapakangas, Mikko Kylliäinen ja Jukka Hyönä +358405851888 valtteri.hongisto@ttl.fi Sisäilmastoseminaari 13.3.2014 Helsinki Rakennusten

Lisätiedot

Terveys, hyvinvointi ja tuottavuus toimitiloissa

Terveys, hyvinvointi ja tuottavuus toimitiloissa Terveys, hyvinvointi ja tuottavuus toimitiloissa WorldGBC-raportti 23.4.2015 Esityksen kulku Tutkimuksen tausta Tunnuslukuja toimitilojen vaikutuksista Yhteenveto Esityksen kulku Tutkimuksen tausta Tunnuslukuja

Lisätiedot

ILMANVAIHDON VAIKUTUS TYÖSUORIUTUMISEEN JA VIIHTYVYYTEEN TOIMISTOTYÖSSÄ - LABORATORIOKOE

ILMANVAIHDON VAIKUTUS TYÖSUORIUTUMISEEN JA VIIHTYVYYTEEN TOIMISTOTYÖSSÄ - LABORATORIOKOE Sisäilmastoseminaari 2013 79 ILMANVAIHDON VAIKUTUS TYÖSUORIUTUMISEEN JA VIIHTYVYYTEEN TOIMISTOTYÖSSÄ - LABORATORIOKOE Henna Maula, Annu Haapakangas, Viivi Moberg, Valtteri Hongisto ja Hannu Koskela Työterveyslaitos,

Lisätiedot

Selainpohjainen suunnitteluohjelma avotoimistojen akustiikkasuunnittelua varten. v22.10.2007

Selainpohjainen suunnitteluohjelma avotoimistojen akustiikkasuunnittelua varten. v22.10.2007 Selainpohjainen suunnitteluohjelma avotoimistojen akustiikkasuunnittelua varten v22.10.2007 Suunnitteluohjelma lyhyesti työkalun avulla voi arvioida avotoimistoon muodostuvat akustiset olosuhteet nopeasti

Lisätiedot

TOIMISTOHUONEIDEN VÄLISEN ILMAÄÄNENERISTYKSEN

TOIMISTOHUONEIDEN VÄLISEN ILMAÄÄNENERISTYKSEN TOIMISTOHUONEIDEN VÄLISEN ILMAÄÄNENERISTYKSEN VAIKUTUS TYÖTEHOKKUUTEEN Valtteri Hongisto, Johanna Varjo, Henri Leppämäki, David Oliva, Jukka Hyönä Työterveyslaitos, sisäympäristölaboratorio Lemminkäisenkatu

Lisätiedot

Päiväkotien sisäilmatutkimus

Päiväkotien sisäilmatutkimus Asiantuntija, DI Marko Pulliainen LVI-talotekniikkateollisuus ry Päiväkotien sisäilmatutkimus Päiväkotien sisäympäristössä ja ilmanvaihdossa on parannettavaa. Kaikkia sisäympäristön ongelmia tai työntekijöiden

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast 21.11.2013 VIIHDY TÖISSÄ. Työympäristön suunnittelun haasteet

Technopolis Business Breakfast 21.11.2013 VIIHDY TÖISSÄ. Työympäristön suunnittelun haasteet Technopolis Business Breakfast 21.11.2013 VIIHDY TÖISSÄ Työympäristön suunnittelun haasteet miten erityyppisiä työtilaratkaisuja suunnitellaan ja mitkä työskentelytiloihin liittyvät asiat edistävät työhyvinvointia

Lisätiedot

AVOTOIMISTON ILMANVAIHDON, HUONEAKUSTIIKAN, LÄMPÖTILAN JA SISUSTUKSEN SÄVYN VAIKUTUS TYÖSUORIUTUMISEEN JA HYVINVOINTIIN - LABORATORIOTUTKIMUS

AVOTOIMISTON ILMANVAIHDON, HUONEAKUSTIIKAN, LÄMPÖTILAN JA SISUSTUKSEN SÄVYN VAIKUTUS TYÖSUORIUTUMISEEN JA HYVINVOINTIIN - LABORATORIOTUTKIMUS AVOTOIMISTON ILMANVAIHDON, HUONEAKUSTIIKAN, LÄMPÖTILAN JA SISUSTUKSEN SÄVYN VAIKUTUS TYÖSUORIUTUMISEEN JA HYVINVOINTIIN - LABORATORIOTUTKIMUS Valtteri Hongisto, Annu Haapakangas, Johanna Varjo, Henna Maula,

Lisätiedot

Valaistuksen saneeraus muovitehtaassa. Valaistusmittausten tulokset ennen ja jälkeen valaistussaneerauksen

Valaistuksen saneeraus muovitehtaassa. Valaistusmittausten tulokset ennen ja jälkeen valaistussaneerauksen Valaistuksen saneeraus muovitehtaassa Valaistusmittausten tulokset ennen ja jälkeen valaistussaneerauksen YRITYSTIETOJA Parlok Oy, autoteollisuudelle muoviosia valmistava tehdas 25 henkilöä tuotannossa

Lisätiedot

Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle?

Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle? Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle? Timo Räikkönen, kehitys- ja markkinointijohtaja, YIT Jari Niemelä, toimitusjohtaja, Workspace Oy #HENRYFoorumi / #HF_2014 #yitkehitys HR erilaisten muutosten keskellä

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Wetteri Hämeenlinna Wetterhoffinkatu 2 13101 Hämeenlinna marras - joulukuu 2013 tilaaja Hämeenlinnan kaupunki Lausunto -028224 Työterveyslaitos Helsinki 30.01.2014

Lisätiedot

Huonelämpötilan vaikutus työtehokkuuteen ja lämpöviihtyvyyteen

Huonelämpötilan vaikutus työtehokkuuteen ja lämpöviihtyvyyteen Huonelämpötilan vaikutus työtehokkuuteen ja lämpöviihtyvyyteen Valtteri Hongisto vanhempi tutkija, dosentti Työterveyslaitos, sisäympäristölaboratorio, Turku 040 5851 888 valtteri.hongisto@ttl.fi TEHOKAS

Lisätiedot

PÄIVÄKOTIEN SISÄILMATUTKIMUKSEN TULOKSET

PÄIVÄKOTIEN SISÄILMATUTKIMUKSEN TULOKSET Sisäilmastoseminaari 2012 1 PÄIVÄKOTIEN SISÄILMATUTKIMUKSEN TULOKSET Marko Pulliainen LVI-talotekniikkateollisuus ry TIIVISTELMÄ "Päiväkotien sisäilmatutkimus" hankkeessa kartoitettiin Suomen päiväkotien

Lisätiedot

Avotoimistoakustiikan mittaus ja mallinnus

Avotoimistoakustiikan mittaus ja mallinnus Rakenteiden Mekaniikka Vol. 41, Nro 1, 2008, s. 66 73 Avotoimistoakustiikan mittaus ja mallinnus Jukka Keränen, Petra Virjonen ja Valtteri Hongisto Tiivistelmä. Tutkimusten mukaan häiritsevin melunlähde

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä TYÖHYGIENIA - TARVITAANKO ENÄÄ TULEVAISUUDESSA? Rauno Pääkkönen, teemajohtaja rauno.paakkonen@ttl.fi Työhygienian tausta Työhygienia syntyi ja voimaantui erityisesti teollistumisen

Lisätiedot

AVOTOIMISTOLABORATORIOSSA TAPAHTUU

AVOTOIMISTOLABORATORIOSSA TAPAHTUU Valtteri Hongisto 1), Annu Haapakangas 1), Hannu Koskela 1), Jukka Keränen 1), David Oliva 1), Jarkko Hakala 1), Henna Häggblom 1), Vesa Koskinen 1), Jukka Hyönä 2), Joonas Kokko 2), Lauri Östman 2), Viivi

Lisätiedot

AVOTOIMISTON AKUSTIIKAN VAIKUTUS TYÖSUORIUTUMISEEN JA

AVOTOIMISTON AKUSTIIKAN VAIKUTUS TYÖSUORIUTUMISEEN JA AVOTOIMISTON AKUSTIIKAN VAIKUTUS TYÖSUORIUTUMISEEN JA AKUSTISEEN TYYTYVÄISYYTEEN KOEHENKILÖTUTKIMUS AVOTOIMISTOLABORATORIOSSA Annu Haapakangas, Valtteri Hongisto, Jukka Keränen, David Oliva, Jarkko Hakala

Lisätiedot

AVOTOIMISTOAKUSTIIKAN MITTAUS JA MALLINNUS. Jukka Keränen, Petra Virjonen, Valtteri Hongisto

AVOTOIMISTOAKUSTIIKAN MITTAUS JA MALLINNUS. Jukka Keränen, Petra Virjonen, Valtteri Hongisto AVOTOIMISTOAKUSTIIKAN MITTAUS JA MALLINNUS Jukka Keränen, Petra Virjonen, Valtteri Hongisto Työterveyslaitos, Sisäympäristölaboratorio Lemminkäisenkatu 14-18 B, 20520 TURKU jukka.keranen@ttl.fi 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Ilmanlaadun parantaminen tasaamalla olosuhteita tilojen välillä

Ilmanlaadun parantaminen tasaamalla olosuhteita tilojen välillä Ilmanlaadun parantaminen tasaamalla olosuhteita tilojen välillä Sisäilmastoseminaari 11.3.2015 Tampereen teknillinen yliopisto Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Esityksen jäsennys Taustaa Oivallus ja idea

Lisätiedot

AVOTOIMISTON ILMASTOINNIN SUUNNITTELUNÄKÖKOHTIA

AVOTOIMISTON ILMASTOINNIN SUUNNITTELUNÄKÖKOHTIA Sisäilmastoseminaari 2013 85 AVOTOIMISTON ILMASTOINNIN SUUNNITTELUNÄKÖKOHTIA Esa Sandberg 1, Hannu Koskela 2 1 Satakunnan ammattikorkeakoulu, Pori 2 Työterveyslaitos, Turku TIIVISTELMÄ Avotoimistojen tilatehokkuuden

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA TYÖPAIKKOJEN ESTEETTÖMYYTEEN Koppikonttori avokonttori monitilatoimisto

NÄKÖKULMIA TYÖPAIKKOJEN ESTEETTÖMYYTEEN Koppikonttori avokonttori monitilatoimisto NÄKÖKULMIA TYÖPAIKKOJEN ESTEETTÖMYYTEEN Koppikonttori avokonttori monitilatoimisto Toimivat, esteettömät työtilat -seminaari 18.3.2015 Leena Aalto vanhempi asiantuntija, arkkitehti SAFA Työterveyslaitos

Lisätiedot

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Krista Pahkin Organisatoriset innovaatiot ja johtaminen -tiimi ELDERS -projektin aineisto 1. Kirjallisuuskatsaus 2. HYVIS -aineiston

Lisätiedot

Ensihoitajien psyykkinen ja fyysinen kuormittuminen sekä työssäjaksaminen. Anssi Aunola Lääkintämestari Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Ensihoitajien psyykkinen ja fyysinen kuormittuminen sekä työssäjaksaminen. Anssi Aunola Lääkintämestari Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Ensihoitajien psyykkinen ja fyysinen kuormittuminen sekä työssäjaksaminen Anssi Aunola Lääkintämestari Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Mitä kuormittavuus on? Työn kuormittavuus on moniulotteinen käsite.

Lisätiedot

Kokemukset tuulivoimaloista

Kokemukset tuulivoimaloista Kokemukset tuulivoimaloista Haastattelututkimus Iin Olhavassa Maija Suokas, Johanna Varjo, Valtteri Hongisto Työterveyslaitos, Turku Tulosten julkistaminen 15.9.2015 verkossa Tämä esitys on vapaasti nähtävissä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN TILAPALVELU SISÄILMASTOKYSELYT 2015 KOULUT JA PÄIVÄKODIT. ISS Proko Oy Jarmo Minkkinen 06.11.2015

JYVÄSKYLÄN TILAPALVELU SISÄILMASTOKYSELYT 2015 KOULUT JA PÄIVÄKODIT. ISS Proko Oy Jarmo Minkkinen 06.11.2015 JYVÄSKYLÄN TILAPALVELU SISÄILMASTOKYSELYT 2015 KOULUT JA PÄIVÄKODIT ISS Proko Oy Jarmo Minkkinen 06.11.2015 Sisäilmastokyselyt 2015 Käytännön järjestelyt ISS Proko Oy Nettikysely Insinööri Studio Oy Analysointi

Lisätiedot

Toimivat esteettömät työtilat: case THL

Toimivat esteettömät työtilat: case THL Toimivat esteettömät työtilat: case THL ESKEN verkostoseminaari 18.3.2015 Mikko Nissinen, THL Kai Rajakaltio, Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy 19.3.2015 THL 1 THL:n tehtävänä on tutkia, seurata ja

Lisätiedot

ID Helsinki 2015 Interior and Design 8.-9.9. 2015 Monitilatoimistojen käytettävyys ja vaikutukset työhyvinvointiin 8.9.2015

ID Helsinki 2015 Interior and Design 8.-9.9. 2015 Monitilatoimistojen käytettävyys ja vaikutukset työhyvinvointiin 8.9.2015 Hyvinvointia työstä ID Helsinki 2015 Interior and Design 8.-9.9. 2015 Monitilatoimistojen käytettävyys ja vaikutukset työhyvinvointiin Virpi Ruohomäki & Leena Aalto 8.9.2015 Työterveyslaitos Virpi Ruohomäki

Lisätiedot

YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA

YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA Työyhteisöjen aikaansaavuus mistä se syntyy ja miten sitä voi tukea? Irma Väänänen-Tomppo, erikoistutkija Valtiokonttori, Talous ja henkilöstö

Lisätiedot

Miten saamme aikaan paremman työpäivän?

Miten saamme aikaan paremman työpäivän? Ergonomia Better at work Miten saamme aikaan paremman työpäivän? > Antamalla perusarvojen ohjata työtämme > Paneutumalla ihmiseen ja hänen työympäristöönsä kokonaisuutena > Tarjoamalla ergonomiakeskeisiä

Lisätiedot

Sisäilman laatu ja mahdollisuudet

Sisäilman laatu ja mahdollisuudet Sisäilman laatu ja mahdollisuudet DI Jorma Säteri. Metropolia ammattikorkeakoulu Energiatehokas sisäilmasto Terveellinen, viihtyisä ja tuottava käyttäjien toiveiden mukainen Tarpeenmukainen Oikein säädetty

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Sisäilmastoseminaari 2013 SUOMALAISTEN KUNTOUTUS- JA HYVINVOINTIKESKUSTEN KIINTEISTÖJEN SISÄYMPÄRISTÖN JA TILOJEN TOIMINNALLISUUS Kuntoutuslaitosten prosessien ja tilasuunnittelun kehittämishanke

Lisätiedot

10 huomioitavaa asiaa tilamuutosprojektissa

10 huomioitavaa asiaa tilamuutosprojektissa 10 huomioitavaa asiaa tilamuutosprojektissa Työtila muuntautumiskykyinen toimintaympäristö Digitalisaatio mullistaa liiketoimintaa ja työn tekemisen tapoja. Etenkin tietotyöläinen nojaa työssään entistä

Lisätiedot

Keskeytykset ja häiriöt toimihenkilötyössä Toimihenkilötyön häiriötekijöiden esikartoitus

Keskeytykset ja häiriöt toimihenkilötyössä Toimihenkilötyön häiriötekijöiden esikartoitus Keskeytykset ja häiriöt toimihenkilötyössä Toimihenkilötyön häiriötekijöiden esikartoitus Jari Laine 1, Markku Lätti 1, Petri Palmu 2, Rauno Pääkkönen 3, Jari Pekka Suokas 2, Tapio Toivonen 4, Veli Matti

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

Markkinatutkimus tilasuunnittelupalveluiden potentiaalisille asiakkaille

Markkinatutkimus tilasuunnittelupalveluiden potentiaalisille asiakkaille Markkinatutkimus tilasuunnittelupalveluiden potentiaalisille asiakkaille Tausta ja menetelmät Toteutimme markkinatutkimuksen tilasuunnittelupalveluiden potentiaalisille asiakkaille maaliskuussa 2013 Kyselyn

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Kohde: Pulkkilan peruskoulu Kyselyn ajankohta: Tammikuu 2013 Tilaaja: Siikalatvan kunta Lausunto -166134 Työterveyslaitos Oulussa 30.1.2013 Työterveyslaitos Sisäilmastokyselypalvelu

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut Hyvinvointia työstä Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014 Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut 6.2.2014 Eija Lehto, Työterveyslaitos Työhyvinvoinnin osatekijöitä

Lisätiedot

Ilmanvaihtojärjestelmien kunto terveysnäkökohdat

Ilmanvaihtojärjestelmien kunto terveysnäkökohdat Ilmanvaihtojärjestelmien kunto terveysnäkökohdat Kari Reijula professori, teemajohtaja IV-järjestelmät ja terveys Riittävä ilmanvaihto, tunkkaisuus vs. veto, kosteuden kertyminen Kanavien, järjestelmien,

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä VoimaNainen 2020-hankkeen naisyrittäjien työhyvinvointi ja liiketoimintakäytännöt - Tulosyhteenveto hankkeen 1. kyselystä Helena Palmgren, kehittämispäällikkö 2 Naisyrittäjien työhyvinvointi?

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä Hyvä sisäilmasto ja -ympäristö

Hyvinvointia työstä Hyvä sisäilmasto ja -ympäristö Hyvinvointia työstä Hyvä sisäilmasto ja -ympäristö Jari Latvala, ylilääkäri Sisäilmapalvelut, Työterveyslaitos 1 Aiheeseen liittyviä keskeisiä termejä ja määritelmiä Sisäilma: Rakenteiden rajaamalla alueella

Lisätiedot

Osuva-loppuseminaari

Osuva-loppuseminaari Osuva-loppuseminaari Mistä syntyy työntekijän ja työyhteisön innovatiivisuus? Kyselyn tuloksia 15/12/14 Timo Sinervo 1 Mitä tutkittiin Mitkä johtamiseen, työyhteisöön ja työhön liittyvät tekijät johtavat

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

KUNTO Muutoskysely Alkukysely

KUNTO Muutoskysely Alkukysely KUNTO Muutoskysely Alkukysely Muutoskyselyn tavoitteena on auttaa organisaation johtoa suunnittelemaan ja seuraamaan muutosprosessia sekä arvioimaan sen vaikutuksia. Muutoskysely tarjoaa henkilöstölle

Lisätiedot

SYNNYTTÄJIEN ARVIOINNIT HOIDON LAADUSTA SYNNYTYKSEN AIKANA

SYNNYTTÄJIEN ARVIOINNIT HOIDON LAADUSTA SYNNYTYKSEN AIKANA SYNNYTTÄJIEN ARVIOINNIT HOIDON LAADUSTA SYNNYTYKSEN AIKANA Pilottitutkimuksen tuloksia Anne Kantanen, Klö, TtM, TtT-opisk., Itä-Suomen yo Tarja Kvist, TtT, Itä-Suomen yo Seppo Heinonen, LT, HUS Hannele

Lisätiedot

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilmastokyselyt 2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilmastokyselyt 2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 KIRKKOKADUN KOULU Sisäilmastokyselyt 2013 Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 Sisäilmatalo Kärki Oy www.sisailmatalo.fi Sisäilmastokyselyt 2013 2012 Henkilökunnan kysely 14.2-8.3.2013

Lisätiedot

Ergonomia työterveyden edistäjänä

Ergonomia työterveyden edistäjänä Ergonomia työterveyden edistäjänä Työterveyslaitoksen koulutus 2016 Mika Nyberg, TtM, tft, erityisasiantuntija mika.nyberg@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto - Ergonomia Ergonomia on ihmisen

Lisätiedot

JOHDANTO SENAATTI-KIINTEISTÖJEN SISÄILMATIETOISKUJEN SARJAAN

JOHDANTO SENAATTI-KIINTEISTÖJEN SISÄILMATIETOISKUJEN SARJAAN JOHDANTO SENAATTI-KIINTEISTÖJEN SISÄILMATIETOISKUJEN SARJAAN SISÄLLYS 1. Artikkelin tarkoitus ja sisältö...3 2. Johdanto...4 3. Sisäilma syntyy monen tekijän summana...5 4. Sisäilmatietoiskujen teemat...6

Lisätiedot

Tuusulan kunnantalon työprofiiliselvitys Liite 2

Tuusulan kunnantalon työprofiiliselvitys Liite 2 Tuusulan kunnantalon työprofiiliselvitys Liite 2 Liite 1.3 Työprofiilit Sosiaali- ja terveystoimi Kasvatus- ja sivistystoimi Teknisen toimen hallinto Rakennusvalvonta Vesihuoltolaitos Kunnallistekniikka

Lisätiedot

InSert - putkiremonttien asukaskysely. Satu Paiho & Veijo Nykänen 14.4.2008

InSert - putkiremonttien asukaskysely. Satu Paiho & Veijo Nykänen 14.4.2008 InSert - putkiremonttien asukaskysely Satu Paiho & Veijo Nykänen 14.4.2008 Yhteenveto vastaajista Kyselyyn vastasi noin 400 taloyhtiön osakkeenomistajaa Vastaajat asuvat noin 330 eri taloyhtiössä Noin

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET Yhteenveto vuosilta, ja toteutetuista kyselyistä Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin kunnan palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

Hanna Oranen. työsuojelupäällikkö

Hanna Oranen. työsuojelupäällikkö Hanna Oranen Henkilöstön kehittäjä, työsuojelupäällikkö 26.10.2011 26.10.2011 2 VMBaron kehitys 2004-2011 2011 2011 369 3,69 335 3,35 26.10.2011 3 Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualueen

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Kohde: Kemin kaupunki Takajärven koulu Oklaholmankatu 18 94700 Kemi Kyselyn ajankohta: Marras-joulukuu 2013 Tilaaja: Kemin kaupunki Tekninen palvelukeskus Lausunto

Lisätiedot

Työssä muistaminen -kysymyssarja

Työssä muistaminen -kysymyssarja Työssä muistaminen -kysymyssarja Kysymyssarja sopii apuvälineeksi muistinsa ja keskittymisensä toiminnasta huolestuneen potilaan tarkempaan haastatteluun. Kysely antaa potilaalle tilaisuuden kuvata tarkentaen

Lisätiedot

Käyttäjien tila-ja palvelutarpeet ja preferenssit muuttuvassa toimintaympäristössä

Käyttäjien tila-ja palvelutarpeet ja preferenssit muuttuvassa toimintaympäristössä Käyttäjien tila-ja palvelutarpeet ja preferenssit muuttuvassa toimintaympäristössä Tutkija Peggie Rothe, Aalto-yliopisto Johtaja Satu Haaparanta, KTI Fifman syysseminaari 23.9.2010, SOL-CITY Agenda Preferenssit-hanke

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

ANTTI LÖNNQVIST JA MIIKKA PALVALIN NEW WAYS OF WORKING JA TIETOTYÖN TUOTTAVUUS

ANTTI LÖNNQVIST JA MIIKKA PALVALIN NEW WAYS OF WORKING JA TIETOTYÖN TUOTTAVUUS ANTTI LÖNNQVIST JA MIIKKA PALVALIN NEW WAYS OF WORKING JA TIETOTYÖN TUOTTAVUUS TIETOTYÖN TUOTTAVUUS 1. Teetkö oikeita asioita? mitkä tehtävät luovat arvoa asiakkaalle? 2. Teetkö asiat oikein? tehokkaasti,

Lisätiedot

Pyydämme vastaamaan kyselyyn keskiviikkoon 4.9.2013 klo 18:00 mennessä.

Pyydämme vastaamaan kyselyyn keskiviikkoon 4.9.2013 klo 18:00 mennessä. 1 (10) ETÄPALVELUKYSELY Valtiovarainministeriö on lähettänyt organisaatiollenne etäpalvelupilottia (7.5.2012-31.8.2013) koskevan kyselyn. Kyselyssä kartoitetaan kuntien ja viranomaisten etäpalvelupilotista

Lisätiedot

KIMU - Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon. Mitä tavoiteltiin ja mitä saatiin? Projektin päätösseminaari 9.6.

KIMU - Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon. Mitä tavoiteltiin ja mitä saatiin? Projektin päätösseminaari 9.6. energiatalous ja sisäilmasto kuntoon Mitä tavoiteltiin ja mitä saatiin? Projektin päätösseminaari 9.6.2011 Markku Rantama Suomen Kiinteistöliitto ry Projektin lähtökohdat Tulokset ja johtopäätökset Esimerkkikohteet

Lisätiedot

KUNTO Muutoksen seurantakysely

KUNTO Muutoksen seurantakysely KUNTO Muutoksen seurantakysely Muutoksen seurantakyselyn tavoitteena on auttaa organisaation johtoa seuraamaan muutosprosessia ja arvioimaan sen vaikutuksia. Kysely tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuden

Lisätiedot

"Hyvinvointirakentaminen"

Hyvinvointirakentaminen "Hyvinvointirakentaminen" Rakennetun ympäristön ohjelma, TEKES 18.5.2010 Helsinki Kari Reijula, professori Työterveyslaitos Taustaa "Kymmenen kirjaa arkkitehtuurista" (Vitruvius 80-15 eaa.) rakennelman

Lisätiedot

Avotoimiston äänimaailman hyvät ratkaisut. Valtteri Hongisto vanhempi tutkija, dosentti Työterveyslaitos, sisäympäristölaboratorio, Turku.

Avotoimiston äänimaailman hyvät ratkaisut. Valtteri Hongisto vanhempi tutkija, dosentti Työterveyslaitos, sisäympäristölaboratorio, Turku. Avotoimiston äänimaailman hyvät ratkaisut Valtteri Hongisto vanhempi tutkija, dosentti Työterveyslaitos, sisäympäristölaboratorio, Turku Johdanto Hongisto/26.9.2008/Työterveyspäivät 2008 esitelmäartikkeli

Lisätiedot

HAASTEENA TILAN KÄYTTÄJIEN HYVINVOINTI ENERGIATEHOKKUUTTA PARANNETTAESSA

HAASTEENA TILAN KÄYTTÄJIEN HYVINVOINTI ENERGIATEHOKKUUTTA PARANNETTAESSA Sisäilmastoseminaari 2012 1 Julkaisija: Sisäilmayhdistys ja Aalto-yliopisto, SIY Raportti nro 30, s. 307-312. HAASTEENA TILAN KÄYTTÄJIEN HYVINVOINTI ENERGIATEHOKKUUTTA PARANNETTAESSA Marjaana Lahtinen,

Lisätiedot

Akustiikan haasteet toimistoissa. Arto Rauta / Ecophon 11.10.2011 / Tampere

Akustiikan haasteet toimistoissa. Arto Rauta / Ecophon 11.10.2011 / Tampere Akustiikan haasteet toimistoissa Arto Rauta / Ecophon 11.10.2011 / Tampere Arto Rauta Konseptikehittäjä - Toimistot Konseptikehittäjän tehtävä Ecophonilla on jakaa akustiikkaasiantuntemusta erilaisten

Lisätiedot

VERKOSTOSANEERAUKSEN VAIKUTTAVUUDEN MITTAAMINEN Vesihuolto 2014 päivät, 3.-4.6.2014 Eeva Luukkanen

VERKOSTOSANEERAUKSEN VAIKUTTAVUUDEN MITTAAMINEN Vesihuolto 2014 päivät, 3.-4.6.2014 Eeva Luukkanen VERKOSTOSANEERAUKSEN VAIKUTTAVUUDEN MITTAAMINEN Vesihuolto 2014 päivät, 3.- Eeva Luukkanen SANEERAUSTEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI Tehty diplomityö aiheesta: Saneerauksen vaikuttavuuden arviointi. Työ tehtiin

Lisätiedot

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakastyytyväisyyskysely Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely FCG Efeko Oy Sisällys sivu Johdanto Kyselyyn vastanneet

Lisätiedot