KOETUN SISÄYMPÄRISTÖN JA TYÖTILOJEN TOIMIVUUDEN YHTEYS TYÖYMPÄRISTÖTYYTYVÄISYYTEEN AVOTOIMISTOISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOETUN SISÄYMPÄRISTÖN JA TYÖTILOJEN TOIMIVUUDEN YHTEYS TYÖYMPÄRISTÖTYYTYVÄISYYTEEN AVOTOIMISTOISSA"

Transkriptio

1 Sisäilmastoseminaari KOETUN SISÄYMPÄRISTÖN JA TYÖTILOJEN TOIMIVUUDEN YHTEYS TYÖYMPÄRISTÖTYYTYVÄISYYTEEN AVOTOIMISTOISSA Annu Haapakangas, Valtteri Hongisto, Hannu Koskela Työterveyslaitos, Sisäympäristölaboratorio, Lemminkäisenkatu B, Turku TIIVISTELMÄ Tutkimuksessa selvitettiin sisäympäristön ja tilojen toimivuuden yhteyttä työympäristötyytyväisyyteen avotoimistoissa. Tutkimus kohdistui neljään kohteeseen, joissa toteutettiin erilaisia tilamuutoksia. Tiloissa toteutettiin kysely ja sisäympäristömittauksia ennen ja jälkeen muutosten. Ennen muutoksia suurimpia ongelmia olivat melu ja huono ilmanlaatu. Tyytymättömyys työympäristöön oli yhteydessä erityisesti meluun ja tilan ahtauteen. Tyytyväisyys työympäristöön liittyi mm. riittävään työrauhaan, miellyttäväksi koettuun sisustukseen ja taukotilojen viihtyisyyteen. Tyytyväisyys työympäristöön oli myös yhteydessä työtyytyväisyyteen ja ilmapiiriin. Tulosten perusteella avotoimistosaneerauksissa tulisi panostaa akustisiin olosuhteisiin, viihtyisiin taukotiloihin sekä työrauhaa edistäviin ratkaisuihin, kuten toimiviin tukitiloihin. TAUSTA JA TAVOITE Avotoimistojen sisäympäristön vaikutus työsuoriutumiseen ja työhyvinvointiin on saanut runsaasti huomiota viime vuosina. Vuonna 2012 päättyneessä TOTI-hankkeessa pyrittiin selvittämään kokonaisvaltaisesti sisäympäristön kokemista ja sen yksittäisten tekijöiden merkitystä työympäristötyytyväisyyden kannalta. Hankkeessa toteutettiin seurantatutkimuksia toimistotilojen saneeraus- ja muuttoprosessien yhteydessä. Yksittäisistä kohteista on aiemmin esitetty tuloksia Sisäilmastoseminaarissa /1, 2/. Tämän artikkelin tavoitteena on koota yhteen neljän TOTI-hankkeessa tutkitun avotoimistokohteen tulokset, jotta sisäympäristön ja työympäristötyytyväisyyden yhteyksistä saadaan yksittäistapauksia laajempaa ja yleistettävissä olevaa tietoa. Mielenkiinnon kohteena ovat työympäristötyytyväisyyden, sisäympäristötekijöiden, koettujen työolosuhteiden ja työhyvinvoinnin yhteydet. Tavoitteena on selvittää, mitkä tekijät ovat työympäristötyytyväisyyden kannalta keskeisiä. Artikkelissa ei varsinaisesti tutkita muutoksen ja eri sisäympäristöparannusten vaikutuksia, vaan kuvataan tutkittujen tekijöiden yhteyksiä kahdessa eri tilanteessa vanhoissa ja saneeratuissa tiloissa. MENETELMÄT Tutkimuskohteet, niissä toteutetut saneeraukset, sisäympäristömittaukset ja kysely on kuvattu tarkemmin hankkeen loppuraportissa /3/. Tutkimuskohteita oli neljä. Niistä kaksi (A ja B) kuului samaan yritykseen ja muutti yhteisiin tiloihin. Perustiedot kohteista on kuvattu taulukossa 1. Kohteet vaihtelivat työtehtävien, henkilömäärän ja toteutettujen

2 124 Sisäilmayhdistys raportti 31 muutosten osalta. Työtehtävät olivat pääosin yksilötyötä, mutta osittain myös tiimityötä. Työtehtävien joukossa oli runsaasti erilaisia puhelinpalvelutehtäviä ja muita tukipalveluja, mutta myös suunnittelu- ja organisointitehtäviä sekä asiantuntijatehtäviä. Taulukko 1. Tilamuutokset ja henkilöstön määrä tutkimuskohteissa. Kohde Muutos Koko (hlöä) A Tilojen saneeraus 35 B Ilmastoinnin parannus. Pieniä sisustusmuutoksia. Taukotilan uusiminen ja äänieristys. Tukitilojen lisääminen. Kokonaistilan supistuminen noin 30 %. Muutto nykyaikaisempaan toimitilaan, tilankäytön tehostaminen 40 C Yhdistyi kohteen A uusittuihin tiloihin. Suurin osa siirtyi huonetoimistoista avotoimistoon. Kokonaistilan supistuminen noin 55 %. Sisäympäristön kehitys, ongelmakohtien parantaminen /2/ 150 D Työpistealueen akustiikan parannus. Taukotilan uusiminen ja äänieristys. Laajat sisustusmuutokset, työpistekalusteiden uusiminen yhtenäiseksi, siisteysparannukset, tukitilojen lisääminen. Osallistava muutosprosessi. Veto-ongelman parannus. Avotilan väljeneminen noin 20 % turhia huoneita purkamalla. Muutto nykyaikaisempaan toimitilaan 140 Kalusteiden ja sisustuksen uusiminen. Luonnonvalon lisääntyminen. Tukitilojen lisääminen. Huoneakustiikan lievä heikkeneminen. Nykyaikaisempi ilmastointi. Kokonaistilan väljeneminen noin 20 %. Kohteissa suoritettiin sisäympäristön fysikaalisia mittauksia sekä kysely ennen muutoksia ja niiden jälkeen. Mittauksilla selvitettiin lähinnä ilmanvaihdon määrää, lämpöoloja, huoneakustiikkaolosuhteita sekä määritettiin yksikön pinta-alat ja henkilömäärät. Tulokset on koottu taulukkoon 2. Ilmanvaihtoa on arvioitu hiilidioksidipitoisuuden ja ilmavirtojen perusteella ja lämpöoloja lähinnä lämpötilatason perusteella. Se oli kaikissa kohteissa ohjearvoa korkeampi toimiston lämpökuormien vuoksi. Taulukko 2. Sisäympäristömittauksien tulokset. Ilmanvaihdon ja lämpöolojen osalta ilmoitettu Sisäilmastoluokituksen 2008 luokat (S1 paras, S3 minimitaso). Huoneakustiikan osalta on ilmoitettu häiritsevyysetäisyyden RIL luokitus. Mittari kuvaa puheyksityisyyden tasoa tilassa (A paras, D huonoin). Lämpöolot Ilmanvaihto Akustiikka Tila (m 2 /hlö) Toimisto Ennen Jälkeen Ennen Jälkeen Ennen Jälkeen Ennen Jälkeen A S3 S2 S1 S1 C+ C B S3 S2 S3 S1 D- C C S3 S3 S1 S1 B+ A D S3 S3 S1 S1 C+ C- 8,5 12 Kyselyllä kartoitettiin mm. työtä, sisäympäristöä, tilojen toimivuutta ja viihtyisyyttä sekä työhyvinvointia. Useimmissa kysymyksissä käytettiin 5-portaista arviointiasteikkoa. Ennen muutoksia kyselyyn vastasi 173 ja niiden jälkeen 163 henkilöä. Aineistoon sisältyy muutamia jaetuissa 2-5 hengen huoneissa työskennelleitä. Muutosten jälkeen kerättyyn aineistoon sisältyy henkilöitä, jotka työskentelivät omassa huoneessa ennen muutoksia. Aineistosta jätettiin pois ne, jotka työskentelivät omassa huoneessa vastaushetkellä. Muuttujien yhteyksiä kuvaamaan laskettiin Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimet (r s ) PASW Statistics 18 ohjelmistolla (SPSS Inc.). Korrelaatioille laskettiin myös tilastollinen merkitsevyys, jonka rajana on p<.05. Korrelaatioita tulkittaessa korrelaatiokerroin on

3 Sisäilmastoseminaari kuitenkin tilastollista merkitsevyyttä oleellisempi. Korrelaatiokertoimen arvo r.7 merkitsee vahvaa yhteyttä, arvo r.5 kohtalaista yhteyttä ja arvo r.3 heikkoa yhteyttä. Arvon ollessa alle.3 muuttujien yhteys katsotaan vähäiseksi, vaikka se olisikin tilastollisesti merkitsevä. TULOKSET Koettu sisäympäristö Suurimmat sisäympäristöongelmat ennen muutoksia olivat melu ja huono ilmanlaatu, joita raportoi lähes 60 % vastaajista (Kuva 1a). Seuraavaksi eniten haittasivat tilan ahtaus, pöly ja lika, liian korkea tai matala lämpötila sekä veto. Ennen muutoksia 29 % vastaajista oli tyytyväisiä työympäristöön ja 44 % oli tyytymättömiä. Saneerausten jälkeen tyytyväisyys nousi 71 prosenttiin ja tyytymättömiä oli 16 %. Kuva 1. a) Sisäympäristötekijöistä koetut haitat. Kuvassa melko paljon ja erittäin paljon haittaa kokeneiden osuus [%]. b) Työympäristön osatekijöitä myönteisesti arvioineiden osuus [%]. Muutosten jälkeen sisäympäristön kokeminen parani useimpien sisäympäristötekijöiden osalta (Kuva 1a). Ongelma-alueista lämpötilaan, vetoon ja ilmanlaatuun liittyvät haitat vähenivät selvästi, pudoten alle 20 % tasoon. Melun osalta haitat vähenivät vain vähän. Osassa kohteista koetut ääniolosuhteet huononivat muutosten myötä, mitä tukevat myös fysikaaliset mittaukset (taulukko 2). Tulos johtuu siitä, että vain yhdessä kohteessa erityisesti paneuduttiin huoneakustiikan parantamiseen. Muissa kohteissa ääniolosuhteisiin vaikuttavat toimenpiteet rajoittuivat tilojen keskinäisen sijoittelun keinoihin, joilla pyrittiin vähentämään työpisteisiin kuuluvia ääniä (esim. taukotilojen äänieristys, tukitilojen rakentaminen, kulkureittien muutokset). Sisäympäristötekijöiden ja työympäristötyytyväisyyden yhteys

4 126 Sisäilmayhdistys raportti 31 Taulukossa 3 on kuvattu työympäristötyytyväisyyden ja sisäympäristötekijöiden väliset korrelaatiot ennen saneerausta ja sen jälkeen. Ennen saneerausta sisäympäristötekijöistä erityisesti melu (r s =-.56, p<.001) ja koettu tilan ahtaus (r s =-.48, p<.001) olivat yhteydessä työympäristötyytyväisyyteen: mitä enemmän melua ja tilan ahtautta koettiin, sitä tyytymättömämpiä työympäristöön oltiin. Myös huono ilmanlaatu, pöly tai lika, epäjärjestys tilassa sekä visuaaliset häiriötekijät (liike näkökentässä) olivat yhteydessä työympäristötyytyväisyyteen, mutta näiltä osin yhteydet olivat heikompia (r s välillä ). Muiden sisäympäristötekijöiden yhteys tyytyväisyyteen oli varsin vähäinen (r s <.03). Muutosten jälkeiset tulokset vastasivat pitkälti ensimmäisen kyselyn tuloksia, joskin havaitut yhteydet olivat hieman heikompia. Tyytyväisyys työympäristöön oli edelleen vahvimmin yhteydessä meluun (r s =-.50, p<.001) ja tilan ahtauteen (r s =-.38, p<.001). Muiden sisäympäristötekijöiden yhteys työympäristötyytyväisyyteen oli vähäinen (r s <.03). Taulukko 3. Työympäristötyytyväisyyden ja sisäympäristötekijöiden väliset korrelaatiot ennen saneerausta (ylempi rivi) ja saneeratuissa tiloissa (alempi rivi) Tyytyväisyys työympäristöön *** -.50 *** 2 Melu ***.44*** -.27 **.23** 3 Huono ilmanlaatu **.33 ***.18 * -.21 *.30 ***.26 ** 4 Veto **.38 ***.26 **.75 *** -.20 *.18 *.23 **.63 *** 5 Liian matala lämpötila **.35 ***.66 *** *** Liian korkea lämpötila - * p<.05, ** p<.01, ***p< ***.68 ***.43 ***.35 ***.33 ***.27 *** -.38 ***.51 ***.28 ***.27 ** Tilojen ahtaus ***.46 ***.51 ***.37 ***.40 ***.39 ***.46 *** -.29 ***.28 ***.38 ***.44 ***.32 ***.23 ***.32 *** 8 Pöly tai lika **.37 ***.43 ***.29 ***.31 ***.33 ***.39 ***.47 *** -.35 ***.38 ***.35 ***.21 *.18 *.23 **.29 ***.33 *** **.36 ***.32 ***.24 **.34 ***.23 **.25 **.56 *** -.22 **.32 ***.29 ***.41 ***.28 **.19 *.21 **.48 ***.56 *** 9 Valaistus, määrä - 10 Valaistus, häikäisy ***.43 ***.38 ***.31 ***.34 ***.32 ***.54 ***.60 ***.41 ***.26 ** -.26 **.25 **.39 ***.32 ***.31 ***.20 *.31 ***.58 ***.36 ***.34 *** 11 Epäjärjestys tilassa ***.54 ***.26 **.21 ** ***.27 ***.28 ***.19 *.39 *** -.30 ***.47 ***.20 *.20 * ***.27 ***.36 ***.24 **.29 *** 12 Liike näkökentässä - Työympäristön toimivuus ja yhteys työympäristötyytyväisyyteen Työympäristön osatekijöiden arvioita on esitetty kuvassa 1b. Erityisesti kalusteissa, valaistuksessa, sisustuksessa ja taukotiloissa tapahtui positiivisia muutoksia saneerausten yhteydessä. Sen sijaan työrauha ja vetäytymistilojen käytettävyys jäivät kehittämiskohteiksi vielä muutosten jälkeenkin. Tulos on yllättävä, sillä kaikissa kohteissa lisättiin tukitiloja keskittymis- ja keskustelumahdollisuuksia ajatellen. Kuvasta voi päätellä, että rakennetut tukitilat soveltuivat paremmin keskusteluihin ja puheluihin, eivät niinkään keskittymistä vaativien töiden tekemiseen.

5 Sisäilmastoseminaari Ennen muutoksia tyytyväisyys työympäristöön oli kohtalaisesti yhteydessä koettuun työrauhaan (r s =.50, p<.001), näköesteiden riittävyyteen työtilassa (r s =.41, p<.001), taukotilojen viihtyisyyteen (r s =.45, p<.001) ja sisustuksen värimaailman miellyttävyyteen (r s =.48, p<.001). Työtä häiritsevät keskeytykset olivat käänteisesti yhteydessä työympäristötyytyväisyyteen (r s =.49, p<.001): mitä enemmän keskeytyksiä koettiin, sitä tyytymättömämpiä työympäristöön oltiin. Työpisteen osalta päivänvalon saatavuus, työskentely- ja säilytystilan määrä ja kalusteiden säädettävyys olivat tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä työympäristötyytyväisyyteen, mutta havaitut yhteydet olivat heikkoja (r s <.03). Vastaavasti vetäytymistilojen käytettävyys keskusteluihin tai keskittymiseen oli vain heikosti yhteydessä työympäristötyytyväisyyteen (r s <.03, p<.001). Saneerausten jälkeen kokemus työrauhasta (r s =.56, p<.001), sisustuksen värimaailman miellyttävyys (r s =.46, p<.001) ja taukotilojen viihtyisyys (r s =.50, p<.001) olivat edelleen vahvimmin yhteydessä siihen, kuinka tyytyväisiä työympäristöön oltiin. Muiden työtiloja arvioivien muuttujien yhteys työympäristötyytyväisyyteen oli vähäisempi. Työympäristötyytyväisyyden ja sisäympäristön yhteys työhyvinvointiin Lisäksi tarkasteltiin työympäristötyytyväisyyden ja alkutilanteessa keskeisiksi nousseiden ongelmien (melu, ilmanlaatu) yhteyttä työhyvinvointiin. Huono ilmanlaatu oli yhteydessä kurkun ärsytykseen ja äänenkäytön vaikeuksiin (r s =.44, p<.001) sekä päänsärkyyn, väsymykseen ja silmä- ja nenäoireisiin (r s <.40, p<.001). Tyytymättömyys työympäristöön (r s =.35, p<.001) ja melu (r s =.33, p<.001) olivat oireista vahvimmin yhteydessä keskittymisvaikeuksiin, joskin havaitut yhteydet ovat heikohkoja. Tyytyväisyys työympäristöön oli myös lievästi yhteydessä työyhteisön myönteiseen ilmapiiriin (r s =.32, p<.001). Saneerauksen jälkeen kerätyn aineiston tulokset olivat melko samankaltaiset, mutta työympäristötyytyväisyys oli lähtötilannetta vahvemmin yhteydessä työilmapiiriin (r s =.47, p<.001) sekä yleiseen työtyytyväisyyteen (r s =.45, p<.001). Taulukossa 4 on kuvattu tutkimuksessa keskeisiksi nousseiden muuttujien yhteyksiä saneerauksen jälkeen. Taulukko 4. Tutkimuksen keskeisten muuttujien väliset korrelaatiot muutosten jälkeen Tyytyväisyys työympäristöön - 2 Melu -.50 *** - 3 Tilan ahtaus -.38 ***.51 *** - 4 Työn keskeytykset -.35 ***.37 ***.09-5 Keskittymisvaikeudet -.37 ***.35 ***.25 **.38*** - 6 Riittävä työrauha.56 *** -.58 *** -.39 *** -.47*** -.39*** - 7 Taukotilojen viihtyisyys.50 *** -.22 ** -.24 ** -.18* -.22**.26** - 8 Sisustuksen värien miellyttävyys.46 *** * *.26**.63*** - 9 Myönteinen työilmapiiri.47 *** -.27 ** -.23 ** ***.36***.39***.37*** - 10 Työtyytyväisyys.45 *** -.24 ** -.25 ** ***.28***.27***.27**.52*** - * p<.05, ** p<.01, ***p<.001 Kaikki tulokset tarkistettiin myös kohteittain sen varmistamiseksi, että tulokset eivät johtuneet yksittäisen kohteen ilmiöistä. Kohteiden välillä oli luonnollisesti eroja löydettyjen yhteyksien vahvuudessa, esim. osassa työrauhan yhteys työympäristötyytyväisyyteen oli vahva (r s.07) ja osassa heikompi. Lisäksi havaittiin työpaikkakohtaisia ilmiöitä, jotka eivät koko aineistossa nouse esiin. Tuloksissa keskeisimmiksi

6 128 Sisäilmayhdistys raportti 31 nostetut tekijät ilmenivät kuitenkin myös työpaikkatasolla, mikä tukee johtopäätöstä, että tutkimuksessa löydettiin yleisiä, työympäristötyytyväisyyden kannalta keskeisiä tekijöitä. POHDINTA Tässä tutkimuksessa avotoimiston ääniolosuhteet, työrauha ja taukotilojen suunnittelu nousivat keskeisimmiksi työympäristötyytyväisyyteen liittyviksi tekijöiksi. Tulokset olivat melko samankaltaisia ennen saneerauksia ja niiden jälkeen, vaikka sisäympäristöolosuhteissa ja työtiloissa tapahtui selviä muutoksia. Tämä viittaa siihen, että tulokset eivät heijastaneet pelkästään yksittäisten ongelmien tai parannusten vaikutusta, vaan tuloksia voidaan yleistää avotoimistojen kokemiseen laajemminkin. Tulosten perusteella huoneakustiikkaan tulisi kiinnittää erityistä huomiota toimitilamuutoksissa, kuten tutkimuksen kohteessa C tehtiin /2/. Myös tukitilojen toimivuuteen ja käytettävyyteen pitäisi kiinnittää enemmän huomiota erityisesti keskittymistä vaativien tilanteiden kannalta. Tässä tutkimuksessa yhteyksien tarkastelu tehtiin melko karkealla tasolla, tarkastellen ainoastaan kahden muuttujan suhdetta kerrallaan. Korrelaatiot eivät välttämättä tarkoita, että muuttujien välillä on syy-seuraus suhdetta, vaan yhteys voi selittyä muiden ilmiöön vaikuttavien tekijöiden kautta. Kirjallisuudessa mm. työn luonne, psykososiaaliset olosuhteet sekä erilaiset yksilölliset ominaisuudet on mainittu tekijöinä, jotka voivat vaikuttaa sisäympäristön ja työympäristön toimivuuden kokemiseen. Yhteydet työympäristötyytyväisyyden ja tutkittujen tekijöiden välillä eivät olleet erityisen voimakkaita. Tämä viittaa siihen, että työympäristötyytyväisyys muodostuu monista tekijöistä, joista sisäympäristötekijät ovat vain yksi osa. Esimerkiksi kokemus muutosprosessin toteutuksesta ja vaikutusmahdollisuudet suunnitteluun saattavat heijastua siihen, kuinka tyytyväisiä työympäristöön muutoksen jälkeen ollaan. KIITOKSET Tutkimus oli osa TOTI-hanketta, jota rahoittivat Tekes ja 15 yritystä. LÄHDELUETTELO 1. Hongisto, V., Haapakangas, A., Keränen, J., Oliva, D., Koskela, H., Sandberg, E. ja Veisterä, S. (2012) Avotoimiston sisäympäristön parantamisen vaikutukset toimistotyytyväisyyteen. Sisäilmastoseminaari 2012, SIY raportti 30, s Hongisto, V., Haapakangas, A., Helenius, R., Keränen, J. ja Oliva, D. (2012) Avotoimiston sisäympäristön kehittämisen vaikutus työhyvinvointiin puhelinpalvelukeskuksessa. Sisäilmastoseminaari 2012, SIY raportti 30, s Hongisto, V., Haapakangas, A., Koskela, H., Keränen, J., Maula, H., Helenius, R., Nenonen, S., Hyrkkänen, U., Rasila, H., Sandberg, E. ja Hyönä, J. (2012) Käyttäjälähtöiset toimistotilat, tilaratkaisut, sisäympäristö ja tuottavuus, TOTIhankkeen loppuraportti, 59 s, Työterveyslaitos, Helsinki, 2012.

Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen

Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen Lukijalle Työyhteisön toimivuus ja hyvä ilmapiiri ovat tärkeimpiä työhyvinvointiin, tuloksellisuuteen ja palvelun

Lisätiedot

KOULUKOKEMUSTEN KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA 2010 SEKÄ MUUTOKSET SUOMESSA JA POHJOISMAISSA 1994 2010 WHO-KOULULAISTUTKIMUS (HBSC-STUDY)

KOULUKOKEMUSTEN KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA 2010 SEKÄ MUUTOKSET SUOMESSA JA POHJOISMAISSA 1994 2010 WHO-KOULULAISTUTKIMUS (HBSC-STUDY) Katariina Kämppi, Raili Välimaa, Kristiina Ojala, Jorma Tynjälä, Ilona Haapasalo, Jari Villberg & Lasse Kannas KOULUKOKEMUSTEN KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA 2010 SEKÄ MUUTOKSET SUOMESSA JA POHJOISMAISSA 1994

Lisätiedot

IT-barometri 2011- Tiivistelmä. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2011- Tiivistelmä. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2011- Tiivistelmä Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 27.9.2011 1. Johdanto... 3 1.1 Tutkimuksen tietojen keruu... 4 1.2 Kyselyvastausten

Lisätiedot

raportteja 73 Menestystekijöiden mittausxx Viisi esimerkkiäxx Janne Sinisammal (toim.)

raportteja 73 Menestystekijöiden mittausxx Viisi esimerkkiäxx Janne Sinisammal (toim.) raportteja 73 H E L S I N K I 2 0 1 0 Menestystekijöiden mittausxx Viisi esimerkkiäxx Janne Sinisammal (toim.) Janne Sinisammal (toim.) Menestystekijöiden mittaus Viisi esimerkkiä Helsinki 2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle Sirpa Laitinen-Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia

Lisätiedot

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Kunnallinen työterveyshuoltotutkimus 2010 Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 2/2010 Toni Pekka, Risto Kaartinen, Maija Träskelin, Pauli Forma

Lisätiedot

ProTouch Strategia käytäntöön

ProTouch Strategia käytäntöön Työtieteen hankeraportteja No. 34 Tommi Autio, Venla Räisänen, Jarmo Vorne, Janne Sinisammal ja Paula Naumanen ProTouch Strategia käytäntöön ProTouch hankkeen loppuraportti Julkaistu Työsuojelurahaston

Lisätiedot

Suomen työpaikoista Euroopan mestareita. Työelämä 2020 -hankkeen kansainväliset mittarit

Suomen työpaikoista Euroopan mestareita. Työelämä 2020 -hankkeen kansainväliset mittarit Suomen työpaikoista Euroopan mestareita Työelämä 2020 -hankkeen kansainväliset mittarit Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 34/2015 ISSN 1797-3562 ISBN 978-952-227-995-8 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

15 18- VUOTIAIDEN TYTTÖJEN ITSETUNTO JA RUUMIINKUVA

15 18- VUOTIAIDEN TYTTÖJEN ITSETUNTO JA RUUMIINKUVA 15 18- VUOTIAIDEN TYTTÖJEN ITSETUNTO JA RUUMIINKUVA Toukokuu 2012 Raportin laatija Mari Laakso SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 KYSELYN TOTEUTUS JA AINEISTO... 4 3 KYSELYN VASTAAJAT... 6 4 KYSELYLOMAKKEEN RAKENNE...

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA

FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA Jarkko Mäkinen ja Sami Piironen Liikuntapedagogiikan pro gradu tutkielma Kevät 2014 Liikuntakasvatuksen

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

OPPIVA KAUPUNKISUUNNITTELU JA ASUMISEN ARKI

OPPIVA KAUPUNKISUUNNITTELU JA ASUMISEN ARKI PehmoGIS elinympäristön koetun laadun kartoittajana Marketta Kyttä Maarit Kahila PehmoGIS tutkimuksemme elinympäristön koetusta laadusta on käynnissä oleva tutkimus, joka alkoi Ympäristöministeriön ympäristöklusteri

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI NEKALAN STARKIN PALVELUN LAATU Kohderyhmänä alueelliset rakennusliikeasiakkaat Mia Pietiläinen Liiketalouden koulutusohjelma joulukuu 2005

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

Loppuraportti DART. Väestön väheneminen, ikääntyminen ja. alueelliset muutokset

Loppuraportti DART. Väestön väheneminen, ikääntyminen ja. alueelliset muutokset Loppuraportti DART Väestön väheneminen, ikääntyminen ja alueelliset muutokset Johdanto Väestön väheneminen, ikääntyminen, alueelliset muutokset, väestörakenteen muutos ja sosioekonominen muutos muodostavat

Lisätiedot

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Tutkimuksia 2 / 2012-1 - - 2 - Rukan matkailuyritysten yhteistyö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 2 / 2012 Rukan matkailuyritysten

Lisätiedot

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Janne Jalava, Jukka Salomäki Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Arviointitutkimus Itellan Kunnon Polku -tuen vaikutuksista työntekijöiden sairauspoissaoloihin ja työssä jaksamiseen

Lisätiedot

Koulujen liikuntasalien käyttö vapaa-ajan harrastetoiminnassa valtakunnallinen selvitys

Koulujen liikuntasalien käyttö vapaa-ajan harrastetoiminnassa valtakunnallinen selvitys Koulujen liikuntasalien käyttö vapaa-ajan harrastetoiminnassa valtakunnallinen selvitys SISÄLLYS 1. JOHDANTO...4 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...4 1.2 Selvityksen toteutustapa ja aineisto...4 1.3

Lisätiedot

Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen

Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen Julkaisulupa:03042 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus PL 233 40101 JYVÄSKYLÄ Puhelinvaihde (014) 624 211 Jyväskylän kevyen

Lisätiedot

Aki Taanila MÄÄRÄLLISEN AINEISTON KERÄÄMINEN

Aki Taanila MÄÄRÄLLISEN AINEISTON KERÄÄMINEN Aki Taanila MÄÄRÄLLISEN AINEISTON KERÄÄMINEN 19.5.2014 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 LAADULLINEN VAI MÄÄRÄLLINEN?... 2 2 TUTKIMUSPROSESSI... 3 2.1 Suunnittelu... 3 2.2 Toteutus... 5 3 EI-KOKEELLINEN TUTKIMUSASETELMA...

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Itäväylän seuturaitin parantaminen

Itäväylän seuturaitin parantaminen Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston selvityksiä 2004:1 Itäväylän seuturaitin parantaminen pyöräilyn pääväylän kehittäminen pienillä toimenpiteillä Esipuhe Tässä pilottisuunnitelmassa

Lisätiedot

Asuintalojen yhteiskäyttötilat ja kotitalouspalveluiden käyttö

Asuintalojen yhteiskäyttötilat ja kotitalouspalveluiden käyttö Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti 7 Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics.

Lisätiedot

Vaikuttava osa. Nuorisobarometri 2013

Vaikuttava osa. Nuorisobarometri 2013 SAMI MYLLYNIEMI Vaikuttava osa Nuorisobarometri 2013 VAIKUTTAVA OSA Nuorisobarometri 2013 SAMI MYLLYNIEMI Sami Myllyniemi Vaikuttava osa. Nuorisobarometri 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö Nuorisoasiain

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta ja sen muuttumisesta

Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta ja sen muuttumisesta Pekka Ylöstalo Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta ja sen muuttumisesta Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2007:4 Pekka Ylöstalo Työministeriö Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Tilallisuuden teoria työn ja sen muutoksen tutkimisessa. Paikat ja tilat muokkaavat toimintaamme, vuorovaikutustamme

Tilallisuuden teoria työn ja sen muutoksen tutkimisessa. Paikat ja tilat muokkaavat toimintaamme, vuorovaikutustamme ALUE JA YMPÄRISTÖ Laura Toivo & Maija Vähämäki Tilallisuus työssä ja sen muutoksessa Kotihoidon työn ja organisaatioyhdistymisen tarkastelu fyysisinä, sosiaalisina ja mentaalisina tiloina Spatiality at

Lisätiedot