Avotoimiston uusi akustisen suunnittelun menetelmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Avotoimiston uusi akustisen suunnittelun menetelmä"

Transkriptio

1 Avotoimiston uusi akustisen suunnittelun menetelmä Valtteri Hongisto, Petra Virjonen, Jukka Keränen Työterveyslaitos, Sisäympäristölaboratorio, TURKU 1 Johdanto Kahden riippumattoman kyselytutkimuksen perusteella melu on häiritsevin sisäympäristön haittatekijä avotoimistoissa. [1,2] Tutkimukset kattavat kymmeniä toisistaan poikkeavia toimistotiloja. Naapurityöpisteistä kuuluvat puheäänet ja ihmisten toiminnan aiheuttamat äänet koetaan keskittymistä häiritsevimpinä. Tasaisia ääniä kuten ilmanvaihdon tai liikenteen ääniä ei pidetä keskittymistä haittaavina. Laboratorio ja kenttätutkimusten perusteella puhemelun on havaittu heikentävän työn tuottavuutta useita prosentteja erityisesti, kun kyseessä ovat kognitiivisesti vaativammat työtehtävät, kuten lukeminen, suunnittelu tai puhelinkeskustelut. [3,4] Perinteisesti huoneakustiset olosuhteet on kuvattu jälkikaiunta ajan ja taustaäänitason avulla. Uudessa akustiikkaa koskevassa suositustandardissa SFS 5907:2004 "Rakennusten akustinen luokitus" päädyttiin suosittelemaan avotoimistoihin mahdollisimman lyhyttä jälkikaiunta aikaa, alle 0.40 sekuntia. [5] Kentällä tehtyjen mittausten mukaan tavoitteelliseen jälkikaiunta aikaan on päästy jo lukuisissa avotoimistoissa. Kuitenkin tällaisissakin toimistoissa voidaan valittaa puheäänten aiheuttamista keskittymishaitoista. Jälkikaiunta aika ei kuvaa työntekijöiden subjektiivista kokemusta tilan akustisista olosuhteista. Tutkimusten mukaan lyhyt jälkikaiunta aika ei takaa sitä, että puheäänet vaimenisivat tehokkaasti. Tässä julkaisussa esitetään ensin uusi avotoimistoakustiikan mittausmenetelmä, jolla saatavat tulokset vastaavat ihmisten kokemusta tilan ääniympäristön laadusta. Menetelmä korvaa jälkikaiunta ajan käytön. Toiseksi esitetään mittausmenetelmälle soveltuvat suositusarvot, joiden avulla voidaan luokitella avotoimiston akustiset olosuhteet. Kolmantena esitetään yksinkertainen menetelmä avotoimiston akustiikan suunnittelua varten. 2 Uusi mittausmenetelmä Mittausmenetelmä on kehitetty Työterveyslaitoksella alunperin avotoimistojen akustiikkaan liittyvien ongelmien selvittämistä varten. [6] Tässä esitettyyn mittausmenetelmään perustuva kansainvälinen ISO standardi on jo valmisteilla [7]. Mittausmenetelmän kehittämisessä on pyritty siihen, että mittaustulos vastaisi mahdollisimman hyvin työntekijän kokemusta ääniympäristöstä. Toistaalta menetelmän tulisi olla nopea ja perustua tunnettuihin mittasuureisiin. Menetelmän valinnassa on hyödynnetty edellä viitattujen kyselytutkimuksen tuloksia, joiden mukaan puheäänet ovat pääasiallisin häiriön lähde toimistoissa. Tämän takia menetelmä keskittyy puheäänen vaimenemisen tarkasteluun sekä siihen, miten huoneen tasaiset taustaäänet äänet peittävät puhetta. Taustaääniä aiheuttavat mm. lämpö, vesi, ilmastointi ja sähkölaitteet sekä joissain tapauksissa liikenne. Menetelmän lähestymistapa on esitetty kuvassa 1. Sen ideana on jäljitellä työntekijän puheen kuulumista muihin työpisteisiin mahdollisimman todellisuutta vastaavasti. Yhteen työpisteeseen asetetaan puhuvaa työntekijää mallintava kaiutin. Puheen erotettavuutta ja voimakkuutta mitataan eri etäisyyksillä kaiuttimesta. Mittaukset pyritään tekemään mahdollisimman suoralla mittauslinjalla, joka kulkee usean työpisteen 1/6

2 kautta, kuva 2. Mittaukset tehdään työpisteissä työntekijän pään kohdalla. Sekä äänilähde että mikrofoni ovat 1.20 metrin korkeudella lattiasta vastaten istuvan henkilön pään korkeutta. Tilojen pitää olla kalustettuna mittausta tehtäessä, koska kalustamattomassa tilassa saatavat tulokset eivät vastaa todellista tilannetta. Mittaukset tehdään ilmanvaihdon ollessa päällä mutta työntekijöiden poissaollessa. Jokaisessa työpisteessä määritetään puheen äänitaso L ps [dba], taustaäänitaso L pb [dba], puheensiirtoindeksi STI sekä mittauspisteen etäisyys äänilähteeseen. Puheen äänitaso L ps kertoo yksinkertaisesti äänitasomittarilla havaittavan A painotetun äänitason, kun puhuja puhuu normaalilla äänenvoimakkuudella. 1 metrin päässä puhujasta äänitaso on noin 60 dba. Mitä nopeammin äänitaso vaimenee puhujasta etäännyttäessä, sitä paremmin ääntä vaimentavaksi tila koetaan. Puheensiirtoindeksi STI kertoo lukuarvolla , miten hyvin puhe erottuu puhujan ja kuulijan välillä. Täydellinen puheen erotettavuus saavutetaan kun STI = Puhetiloissa kuten neuvotteluhuoneissa ja koulutustiloissa pyritään suureen STI arvoon. Avotoimistoissa työpisteiden välillä pyritään yleensä alhaiseen arvoon, jotta puheyksityisyys ja keskittymisrauha toteutuisivat. 3 Mittauksen avulla saatava lopputulos Mittaustulosten analysoinnin jälkeen akustiset olosuhteet voidaan kuvata kahdella yksilukuarvolla: Puheen häiriösäde r D [m] (radius of distraction) kertoo, kuinka monen metrin päässä puhujasta puheäänten haitta keskittymiselle alkaa selvästi pienentyä. Häiriösäteen ulkopuolella puheensiirtoindeksi STI painuu alle arvon Tämän arvon alapuolella on todettu, että keskittymisvaikeudet alkavat vähentyä. [2,3] Tavoitteena on mahdollisimman pieni r D :n arvo, jolloin puheäänten haitta rajautuu mahdollisimman pienelle alueelle. Puheen leviämisvaimennusaste DL 2 [db] (spatial decay rate) kertoo, kuinka monta desibeliä A painotetun puheäänen äänitaso vaimenee, kun etäisyys puhujaan kaksinkertaistuu. Jos tavoitteena on estää puheäänten kuuluminen työpisteestä toiseen, pyritään mahdollisimman suureen DL 2 :n arvoon. 4 Uudet suositukset avotoimistojen akustiikalle Taulukossa 1 esitetään Työterveyslaitoksen laatimat suositusarvot A taajuuspainotetun puheäänen leviämisvaimennusasteelle, DL 2, ja häiritsevyyssäteelle, r D, avotoimistoissa. Tämän lisäksi tulee huomioida, että taustaäänitason L p,b tulisi avotoimistossa olla SFS 5907 mukaan välillä dba riittävän peittoäänen takaamiseksi. Taulukko 1. Suositusarvot avotoimistojen ääniolosuhteiden luokittelemiseksi käyttäen leviämisvaimennusastetta DL 2 ja häiritsevyyssädettä r D. Luokka A edustaa parasta mahdollista olosuhdetta ja luokka D huonointa. Akustinen luokittelu DL 2 [dba] r D [m] A yli 11 alle 5 B C D alle 7 yli 11 2/6

3 Kuva 1. Uuden mittausmenetelmän perusideana on tarkastella yksittäisen puhujan aiheuttamaa äänitasoa muissa työpisteissä. Mittausmenetelmä soveltuu myös huonetoimistoihin, jolloin työpisteiden välillä on täyskorkeat seinät. Käyrästössä nähdään esimerkkituloksia avotoimistoissa havaituista ääritapauksista (I huonoin, III paras). Avotoimistojen tuloksia on verrattu huonetoimistossa saatuihin tuloksiin (II ovet auki, IV ovet kiinni). Kuva 2. Esimerkki mittausmenetelmän soveltamisesta avotoimistossa. Äänilähde on oikealla (S) ja mittauslinja on esitetty viivalla. Mittaukset suoritetaan aina työpisteissä, vaikka ne eivät sijaitsisi täsmälleen suoralla mittauslinjalla kuten tässä tapauksessa. 3/6

4 A painotettu äänitaso [db] 60 Puheensiirtoindeksi STI L p,s,4m DL 2 =6,0 db r D=15 m r P =35 m LSA L p,s (puheen äänitaso) LAB L p,b (taustaäänitaso) Etäisyys puhujaan [m] Etäisyys puhujaan [m] Kuva 3. Esimerkki (vasen) puheen leviämisvaimennusasteen DL 2 määrittämisestä puheen äänitasojen avulla ja (oikea) puheen häiriösäteen r D määrittämisestä STI:n avulla. 5 Internet pohjainen mallinnusohjelma Työterveyslaitos on tehnyt tutkimuksia yli 30 erilaisessa avotoimistossa käyttäen edellä kuvattua mittausmenetelmää. Samalla kerättiin kaikki tärkeimmät huoneakustiikkaan vaikuttavat huonetiedot, joita ovat: 1. huoneen pituus ja leveys 2. huonekorkeus 3. sisäkaton keskimääräinen äänen absorptiosuhde, huomioiden kovien pintojen osuus sisäkatosta 4. seinäkkeiden ja kaapistojen korkeus 5. edellisten keskimääräinen äänenabsorptiosuhde 6. seinäpintojen äänenabsorptiosuhde 7. taustaäänitaso, joko LVIS laitteiston, liikenteen tai peittoäänijärjestelmän aiheuttama 8. lattiamateriaali Avotoimistot ovat olleet mitoiltaan, kalustukseltaan äänenvaimennukseltaan ja taustaäänitasoiltaan erittäin vaihtelevia. Valtaosa avotoimistotyypeistä onkin katettu tähän asti tehdyillä mittauksilla. Tietokannasta puuttuu enää avotoimisto, jossa olisi kaikki tekijät huomioitu parhaalla mahdollisella tavalla. Tämän vuoksi ei vielä voida varmuudella sanoa, mikä on parhaan mahdollisen olosuhteen tulos uusilla mittareilla. Avotoimistoista saatujen mittaustulosten ja kerättyjen huonetietojen pohjalta on laadittu tilastollinen empiirinen malli, jonka avulla voidaan ennustaa minkä tahansa avotoimiston akustiset olosuhteet helposti ja nopeasti. [6,8] Mallin tarkkuus on todettu riittäväksi käytännön suunnittelutyössä. Mallissa tarvitaan lähtötiedoiksi ainoastaan kuvaukset edellä luetelluista 8:stä tekijästä, koska vain niillä on oleellista merkitystä lopputuloksen 4/6

5 kannalta. Pienillä yksityiskohdilla ei ole havaittu olevan merkitystä olosuhteisiin. Yksityiskohtaisia tietoja kalustuksesta, pohjakuvista tai pintamateriaaleista ei siis tarvita. Avotoimiston suunnittelu voidaan uudella mallilla tehdä reaaliaikaisesti. Avotoimistoon muodostuvat akustiset olosuhteet saadaan mallin avulla laskettua heti kun lähtötiedot on syötetty. Tämän vuoksi mallia voidaan soveltaa mm. neuvottelutilanteessa. Mallin avulla on helppo demonstroida erilaisten muutosten vaikutusta lopputulokseen. Mallista on tehty yksinkertainen selainpohjainen suunnitteluohjelma, joka on vapaasti käytettävissä internetissä (kuva 4). Mallin kohderyhmänä ovat arkkitehdit, sisustussuunnittelijat, akustiikkakonsultit, kouluttajat, akustiikkamateriaalivalmistajat sekä muut suunnitteluprosessissa mukana olevat asiantuntijat. Mallia on pilotoitu näissä käyttäjäpiireissä vuoden ajan eikä malliin ole enää tulossa merkittäviä muutoksia. Kuva 4. Avotoimistoakustiikan selainpohjainen suunnitteluohjelma, joka on vapaasti sivulla Malliin syötetään avotoimiston päämitat, kalusteiden korkeus, katto seinä ja kalustepintojen äänenabsorptiokyky sekä taustaäänitaso. Käyrä esittää puheensiirtoindeksin STI arvon eri etäisyyksillä puhujasta. Toinen käyrä esittää puheen tason, sitä ei näytetä tässä. Ohjelma määrittää käyristä pääparametrit DL 2 ja r D, joita verrataan akustiseen luokitukseen. [9] 5/6

6 6 Yhteenveto Avotoimistojen olosuhteiden kuvaamiseksi on laadittu uusi mittausmenetelmä, jolla voidaan nopeasti arvioida tilan olosuhteet. Menetelmää ollaan standardisoimassa ISO standardiksi. [7] Toimistoissa tehtyjen lukuisten mittausten perusteella on laadittu suositusarvot, joita voi käyttää avotoimistossa mitattujen olosuhteiden arvioinnissa tai tavoitetasojen asettamisessa, kun suunnitellaan uutta tilaa. Suunnittelun tueksi on laadittu internet pohjainen suunnitteluohjelma, jonka käyttö on yksinkertaista ja reaaliaikaista. Toimistojen akustista suunnittelua varten on laadittu myös yksityiskohtaisempi ohje RIL 243 3, joka julkaistaan lähiaikoina. [10] 7 Kiitokset Tutkimus toteutettiin MAKSI Mallinnettu ja koettu sisäympäristö tutkimushankkeessa, jonka rahoittivat Tekes, Työterveyslaitos ja hankkeeseen osallistuneet yritykset. Kiitämme yrityksiä, joiden tiloissa saimme suorittaa akustiset mittaukset. Lisäksi kiitämme tutkijoita ja asiantuntijoita sekä akustiikkamateriaalien ja toimistokalusteiden valmistajia, jotka auttoivat tutkimuksen toteuttamisessa. Lähteet 1. Helenius R, Hongisto V, Toimistojen ääniolosuhteet kyselytutkimusten yhteenveto, Sisäilmastoseminaari 2007, Espoo , SIY Raportti 25, , Sisäilmayhdistys ry, Kajaala M, Takki T, Sisäympäristön laadun arvioiminen kiinteistön käyttäjille suunnatun kyselyn avulla, Sisäilmastoseminaari 2007, Espoo , SIY Raportti 25, , Sisäilmayhdistys ry, Hongisto V, Puhemelun vaikutus toimistomaisen työn tuottavuuteen, Sisäilmastoseminaari 2005, Espoo , SIY raportti 23, 37 42, Sisäilmayhdistys ry, Hongisto V, A model predicting the effect of speech of varying intelligibility on work performance, Indoor Air SFS 5907:2004, Rakennusten akustinen luokitus, Suomen standardisoimisliitto SFS ry, Helsinki, Hongisto V, Virjonen P, Keränen J, Measurement, classification and modelling of room acoustics in open offices, Noise at Work 2007, Proceedings CDROM , Paper 76, 3 5 July 2007 Lille, France. 7. Standardiehdotus ISO CD : Acoustics Measurement of room acoustic parameters Part 3: Open plan spaces (ISO TC 43 SC 2 N 890, ) 8. Keränen J, Virjonen P, Hongisto V, Avotoimistoakustiikan mittaus ja mallinnus, Akustiikkapäivät , Espoo, Akustinen Seura r.y., Espoo, Internet mallin suomenkielinen versio: englanninkielinen versio: 10.Ohje RIL 243 3:2007 Rakennusten akustinen suunnittelu. Osa 3. Toimistorakennukset. Rakennusinsinöörien liitto RIL r.y. Helsinki, (painossa) 6/6

Sara Vehviläinen, Jukka Ahonen, Henrik Möller, Olli Salmensaari, Oskar Lindfors. Tiivistelmä

Sara Vehviläinen, Jukka Ahonen, Henrik Möller, Olli Salmensaari, Oskar Lindfors. Tiivistelmä : AVANTI-SALIN AKUSTINEN SUUNNITTELU Sara Vehviläinen, Jukka Ahonen, Henrik Möller, Olli Salmensaari, Oskar Lindfors Akukon Oy Hiomotie 19 00380 Helsinki info@akukon.fi Tiivistelmä Porvoon Taidetehdas

Lisätiedot

Rakennusten tiiviysmittaus

Rakennusten tiiviysmittaus Rakennusten tiiviysmittaus Sauli Paloniitty, RI YAMK Lehtori, HAMK sauli.paloniitty@hamk.fi Rakentajain kalenteri 2013 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL

Lisätiedot

Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli

Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli Kim Seppänen Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli Aducate Reports and Books 9/2010 Aducate Centre for Training and Development KIM SEPPÄNEN Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli Aducate Reports and

Lisätiedot

Systemaattinen layout-suunnittelu

Systemaattinen layout-suunnittelu LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan osasto Prosessitekniikan laboratorio Kandidaatintyö Systemaattinen layout-suunnittelu Ohjaaja / tarkastaja: Nastola 10.10.2014

Lisätiedot

Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena

Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Eveliina Vahtera Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Ilari Pulkkinen Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys Kandidaatin työ Espoo 10.12.2008 Työn ohjaaja: Dosentti Timo Korhonen

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2. Työsuojeluhallinto. Työmelu

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2. Työsuojeluhallinto. Työmelu Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2 Työsuojeluhallinto Työmelu Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2 Työmelu TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2013 ISBN 978-952-479-046-8 ISSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2012 Melusta

Lisätiedot

Valaistushankintojen energiatehokkuus

Valaistushankintojen energiatehokkuus SUOMEN VALOTEKNILLINEN SEURA ry 1 Valaistushankintojen energiatehokkuus Kauppa- ja teollisuusministeriön (Työ- ja elinkeinoministeriön) suositukset julkisten hankintojen energiatehokkuudesta; valaistusosuuksien

Lisätiedot

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS Opas kartoituksen tilaajalle ja toteuttajalle

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS Opas kartoituksen tilaajalle ja toteuttajalle RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS Opas kartoituksen tilaajalle ja toteuttajalle Invalidiliitto RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS Opas kartoituksen tilaajalle ja toteuttajalle Invalidiliitto

Lisätiedot

22. MELU JA SEN TORJUNTA

22. MELU JA SEN TORJUNTA 22. MELU JA SEN TORJUNTA 22.1. Fysikaalisia käsitteitä ja kaavoja Ääni on kuuloelimen avulla tajuttu aistimus, joka aiheutuu aineen muutoksista kaasussa, nesteessä tai kiinteässä aineessa. Korva ottaa

Lisätiedot

Kevyen liikenteen seurannan kehittäminen Oulun seudulla

Kevyen liikenteen seurannan kehittäminen Oulun seudulla Käyntiosoite: Uusikatu 26 Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun kaupunki Puhelin: (08) 558 410 Kevyen liikenteen seurannan kehittäminen Oulun seudulla etunimi.sukunimi@ouka.fi www.ouka.fi/tekninen Sisällysluettelo

Lisätiedot

SUUNTO ON. How Not. Rely on Luck WHEN OPTIMIZING YOUR TRAINING EFFECT. HARJOITTELUOPAS

SUUNTO ON. How Not. Rely on Luck WHEN OPTIMIZING YOUR TRAINING EFFECT. HARJOITTELUOPAS SUUNTO ON How Not to Rely on Luck WHEN OPTIMIZING YOUR TRAINING EFFECT. HARJOITTELUOPAS SUUNTO ON ihmisille, joilla ei ole varaa luottaa vain onneensa VARMISTA OPTIMAALINEN HARJOITTELUVAIKUTUS. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan TUTKIMUSRAPORTTI

Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04565-13 Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Hannu Nykänen, Seppo Uosukainen, Denis Siponen, VTT Carlo

Lisätiedot

Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo )

Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo ) 1 (13) Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo ) Timo Jokela, FT timo.jokela@joticon.fi Tiivistelmä Tämän dokumentissa kuvataan käyttäjäkeskeisen suunnittelun

Lisätiedot

Tutkija Aki Jääskeläinen (aki.jaaskelainen@tut.fi) Teollisuustalouden laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Tutkija Aki Jääskeläinen (aki.jaaskelainen@tut.fi) Teollisuustalouden laitos, Tampereen teknillinen yliopisto 1 JULKISTEN HYVINVOINTIPALVELUJEN TUOTTAVUUS: JOHTAMISTA TUKEVIEN MITTAUSJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELU Yhteenveto projektin (TSR 108104) tuloksista, 23.11.2009 Tutkija Aki Jääskeläinen (aki.jaaskelainen@tut.fi)

Lisätiedot

Juha Pasila. Tarpeenmukainen ilmanvaihto oppilaitoksissa. Energiansäästö ja ilmanlaatu

Juha Pasila. Tarpeenmukainen ilmanvaihto oppilaitoksissa. Energiansäästö ja ilmanlaatu Juha Pasila Tarpeenmukainen ilmanvaihto oppilaitoksissa Energiansäästö ja ilmanlaatu Opinnäytetyö Kevät 2013 Tekniikan yksikkö Rakennustekniikan koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön

Lisätiedot

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Tiina Päällysaho, Centria ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Maaliskuu 2013 2 Sisältö 1 JOHDANTO 1-3 2 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2-4 3 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN VAIHEET

Lisätiedot

Typpioksiduulin turvallinen käyttö synnytyssaleissa

Typpioksiduulin turvallinen käyttö synnytyssaleissa Typpioksiduulin turvallinen käyttö synnytyssaleissa Loppuraportti TRS-hanke 108323 Beatrice Bäck, Henna Kinnari, Markku Sainio, Rauno Holopainen, Kari Salmi, Hanna Kaisa Hyvärinen, Outi Kammonen, Ritva

Lisätiedot

Jatkuva muutos, työajan hallinta, tuottavuus ja hyvinvointi

Jatkuva muutos, työajan hallinta, tuottavuus ja hyvinvointi Jatkuva muutos, työajan hallinta, tuottavuus ja hyvinvointi Raportti Työsuojelurahastolle (projekti 103332) Toim. Tiina Kalliomäki Levanto Työterveyslaitos Helsinki 2005 2 Sisällysluettelo Yhteenveto...3

Lisätiedot

KÄVELYN JA PYÖRÄILYN LIIKENNELASKENTA

KÄVELYN JA PYÖRÄILYN LIIKENNELASKENTA Kimmo Karoluoto KÄVELYN JA PYÖRÄILYN LIIKENNELASKENTA laitteet ja menetelmät KÄVELYN JA PYÖRÄILYN LIIKENNELASKENTA laitteet ja menetelmät Kimmo Karoluoto Opinnäytetyö 15.4.2011 Rakennustekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Miksei ilmanvaihto toimi kunnolla? Esko Kukkonen, diplomi-insinööri ausum@vartioharju.inet.fi

Miksei ilmanvaihto toimi kunnolla? Esko Kukkonen, diplomi-insinööri ausum@vartioharju.inet.fi Esko Kukkonen, diplomi-insinööri ausum@vartioharju.inet.fi Ilmanvaihdon tulisi parantaa huoneilman laatua, mutta valitettavan usein se ei sitä kunnolla tee. Koneelliset ilmanvaihtolaitteet koetaan usein

Lisätiedot

Tapaustutkimus: Miten käyttäjälähtöisyys ja Universal Design on otettu huomioon suunnitellessa käyttöliittymää kuntoharjoituslaitteisiin?

Tapaustutkimus: Miten käyttäjälähtöisyys ja Universal Design on otettu huomioon suunnitellessa käyttöliittymää kuntoharjoituslaitteisiin? Tapaustutkimus: Miten käyttäjälähtöisyys ja Universal Design on otettu huomioon suunnitellessa käyttöliittymää kuntoharjoituslaitteisiin? Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Teollinen muotoilu Syksy 2013

Lisätiedot

HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ

HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ Alustava yhteenveto vastauksista; 21.2.2008 1(24) HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ Kaarin Ruuhilehto ja Jari Knuuttila Sisällys 1. Johdanto 2. Vastaajien taustatiedot

Lisätiedot

Kaavamuutokseen liittyvä hajuselvitys

Kaavamuutokseen liittyvä hajuselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAANTALIN KAUPUNKI Kaavamuutokseen liittyvä hajuselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.4.2013 141-P19858 Raportti 1 (19) Sippola Hannu 16.4.2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tulospalkkauksen arviointimenetelmä ja sen taustat

Tulospalkkauksen arviointimenetelmä ja sen taustat ANU HAKONEN - KIISA HULKKO - ANNA PALVA Anu Hakonen, Kiisa Hulkko, Anna Palva Tulospalkkauksen arviointimenetelmä ja sen taustat Y hä kasvava määrä organisaatioita käyttää tulospalkkausta osana henkilöstönsä

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit 18 Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Sami Grönberg Seppo Kari Olli Ropponen Valmisteluraportit 18 elokuu 2013 VATT VALMISTELURAPORTIT

Lisätiedot

RAKENNUSTEN ENERGIALASKENNAN TESTIVUOSI 2012 JA ARVIOT ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSISTA

RAKENNUSTEN ENERGIALASKENNAN TESTIVUOSI 2012 JA ARVIOT ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSISTA RAPORTTEJA RAPPORTER REPORTS 211:6 RAKENNUSTEN ENERGIALASKENNAN TESTIVUOSI 212 JA ARVIOT ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSISTA KIRSTI JYLHÄ TARGO KALAMEES HANNA TIETÄVÄINEN KIMMO RUOSTEENOJA JUHA JOKISALO REIJO

Lisätiedot

Sähkönjakeluverkon häviösäästöjen laskennan ja raportoinnin kehittäminen ja yhdenmukaistaminen

Sähkönjakeluverkon häviösäästöjen laskennan ja raportoinnin kehittäminen ja yhdenmukaistaminen Sähkönjakeluverkon häviösäästöjen laskennan ja raportoinnin kehittäminen Anssi Seppälä Petri Trygg Enease Oy Tietäjäntie 2 02130 Espoo www.enease.fi (09) 454 00550 2011 1/32 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003

HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003 HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 1. MELUSTA YLEISESTI... 5 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 6 2.1 Meluntorjuntaan liittyvä lainsäädäntö... 6 2.1.1 Ympäristönsuojelulaki...

Lisätiedot

Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä

Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä Turvallisuustekniikan laitos. Raportti 9 Institute of Occupational Safety Engineering. Report 9 Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä Tampere 4 Tampereen

Lisätiedot