Vapaa. oo Kielentuntemuksen koe, koevastaus, kirjoitelma. Aktiivinen osallistuminen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vapaa. oo Kielentuntemuksen koe, koevastaus, kirjoitelma. Aktiivinen osallistuminen."

Transkriptio

1 ÄIDINKIELI ÄIDINKIELI ÄIDINKIELI ÄIDINKIELI ÄIDINKIELI ÄIDINKIELI ÄIDINKIELI ÄIDINKIELI 16 Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI Kurssin sisältö Arvosteluperusteet Suoritusjärjestys ÄI10 Opiskelutaidon ja kieliopin kertauksen kurssi ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus ÄI2 Tekstin rakentaminen ja tulkitseminen ÄI3 Taiteesta omaan ilmaisuun ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen ÄI5 Kirjallisuus aikansa ilmentäjänä ÄI6 Kieli, kirjallisuus ja identiteetti ÄI7 uheviestinnän taitojen syventäminen SY Orientoituminen lukiomaiseen opiskeluun, runsaasti kielenhuollon harjoituksia, kieliopin peruskäsitteiden kertausta sekä hyvän koevastauksen rakenteen ja kieliasun opiskelua. Tekstityypit ja -lajit, tekstin ydinasioiden löytämisen keinot, yhdyssanat, sanaliitot, iso ja pieni alkukirjain, referaatti, kirjoitelman jaksotus, omista ajatuksista ja kokemuksista kirjoittaminen, tavoitteellinen ryhmäkeskustelu. Tekstitaidon harjoituksia ja/tai koe. Yhteinen kokonaisteos. Tekstin ja puheen suunnittelu ja niiden rakentamiseen liittyvät seikat. rosessikirjoittaminen aineistoa ja itse hankittua tietoa käyttäen, kirjallisuuspuheenvuoro, kielenhuoltoa. Tekstitaidon harjoituksia. Kirjallisuuden lajit, epiikan, lyriikan ja draaman ominaispiirteet, kaunokirjallisuutta, novellin analysointi ja tulkinta. uheharjoituksena novellianalyysi tai runoesitys erittelyineen. Kirjoitelmina novellianalyysi ja teksti, jossa oppilas voi käyttää kirjallisuuden keinoja, esim. kuvaus, satu, novelli. Tekstitaidon koe kirjallisuudesta. Asiakeskeinen ja tunnepohjainen vaikuttaminen, argumenttianalyysi, kieli vallankäytön välineenä, mediakriittisyys, Tuntematon sotilas ja muuta kirjallisuutta, vaikuttamaan pyrkivää puhumista, mielipidetekstejä. Tekstitaidon harjoituksia ja/tai koe. Maailmankirjallisuuden tyylivirtauksia teoksineen. Aineistopohjainen kirjoittaminen sovelluksineen, essee ja artikkeli ym. tekstilajeja, asiatekstin kieli- ja tyyliseikkoja omiinkin teksteihin sovellettuna. Tekstitaidon harjoituksia ja/tai koe. Kotimaisen kirjallisuuden historiaa, suomen kielen kehityksen pääpiirteitä, päättökokeen tyyppistä kirjoittamista, ylioppilaskirjoitelmien erittelyä, kotimaisen kirjallisuuden merkkiteoksia, yhteisenä teos Seitsemän veljestä. SY Yksilöpuheenvuoron rakenne, kohdentaminen, kontakti ja ilmaisutapa, puheenvuoro aineiston pohjalta, tavoitteellinen keskustelu, kirjallisuuskeskustelu, tutustuminen puheviestintätaitojen päättökokeeseen. Kielentuntemuksen koe, koevastaus, kirjoitelma. Referaatti, kirjoitelma, tekstitaito. Aktiivinen osallistuminen. ieni kielenhuoltokoe. rosessikirjoitelma, kirjallisuuspuheenvuoro, mahdollisesti kielenhuoltokoe ja/tai tekstitaito. Novellianalyysi, kirjallinen ja suullinen ilmaisuharjoitus, tekstitaito. Aktiivinen osallistuminen. Kaksi erilaista mielipidetekstiä, puheenvuoro, tekstitaito, Tuntematon sotilas. Kirjallisuusessee, esseekoe, tekstitaito. Sovitut kirjallisuustehtävät. Esseekoe, tekstitaidon koe, kirjallisuudenhistorian koe. Kurssin alussa sovitut esiintymis- ja ryhmäviestintäharjoitukset. Vapaa kurssin AI4

2 ÄIDINKIELI A-RUOTSI A-RUOTSI A-RUOTSI A-RUOTSI A-RUOTSI A-RUOTSI A-RUOTSI 17 ÄI8 Tekstitaitojen syventäminen SY Tekstityyppien ja -lajien kertaus, tekstianalyysissa tarvittavat käsitteet monipuolisesti, tekstin rakentaminen ideoinnista viimeistelyyn, viittaustekniikan hiomista, kielenhuollossa erityisesti virkerakenteet ja välimerkkien kertaus. Kuva tekstinä. Tekstitaitoa mittaavia vastaustekstejä. Aktiivinen osallistuminen. Viimeinen kurssi. ÄI9 Kirjoittaminen ja nykykulttuuri SY Nykykirjallisuutta ja sen ilmiöitä, ajankohtaisia suullisia ja /tai kirjallisia puheenvuoroja kielestä ja kulttuurista, mediatekstien ajankohtaisaiheiden, ilmaisukeinojen ja vaikutusten tarkastelua, yo-aineiden arvosteluperusteet, yoaineiden arviointia, preliminääri ja sen henkilökohtainen palautus. Esseekoe, esseekokeen preliminääri painotetusti, osallistuminen kirjallisuuskeskusteluun tai kirjallisuuspuheenvuoro. akollisten kurssien Ruotsi RUA Kurssin sisältö Arvosteluperusteet Suoritusjärjestys RUA1 Arkielämää ohjoismaissa RUA2 Ihmiset ympärillämme RUA3 Suomi osa ohjolaa ja Eurppaa RUA4 Elinympäristömme RUA5 Opiskelu ja työ RUA6 Kulttuuri ja sen tekijöitä Kurssilla on pääpaino suullisessa harjoituksessa. Aihepiirit liittyvät jokapäiväiseen elämään ja henkilökohtaiseen kanssakäymiseen. Kieliopissa kerrataan substantiivien ja adjektiivien perustaivutukset, sanajärjestysasioita sekä pronomineja. Kurssin aihepiirit liittyvät ihmissuhteisiin, erilaisuuteen ja hyvinvointiin. uheviestintää vahvistetaan. Kieliopissa kerrataan epäsäännölliset verbit, lukusanat, sivulauseet, adjektiivien vertailu, konditionaali ja var-verbit. Kurssin aihepiirit käsittelevät suomalaista ja suomenruotsalaista kulttuuria sekä vähemmistöjen asemaa. Suullista kielitaitoa vahvistetaan mm. esitelmän muodossa. Kieliopissa pääpaino on pronomineilla. Opetellaan myös aikaan ja paikkaa liittyviä prepositioita. Kurssilla vahvistetaan erityisesti lukemisen ymmärtämisen taitoja. Kurssin aiheina ovat luonto, ympäristö, tekniikka ja viestintä. Kieliopissa käsitellään verbejä, adverbejä ja substantiivin määräysmuotoa. Kurssilla harjoitellaan eri palvelutilanteita ja muodollisen kielen käyttöä. Kurssin aihepiireinä ovat työ, elinkeinot ja palvelutilanteet. Kieliopissa harjoitellaan erityisesti partisiipin perfektiä, vara- ja bli-passiivia sekä s-passiivia. Kurssilla käsitellään pohjoismaista kulttuuria ja sen tekijöitä laaja-alaisesti. ieni tutkielma liittyen ohjoismaihin. Kieliopissa harjoitellaan prepositioiden käyttöä ja substantivoitua adjektiivia. Kurssikoe. Kuuntelukoe. Tekstin ymmärtämiskoe. Kurssikoe. Tekstin ymmärtämiskoe. Kurssikoe. Esitelmä. Tekstin ymmärtämiskoe. Kurssikoe. Tekstin ymmärtämiskoe. Kurssikoe. Tekstin ymmärtämiskoe. Rakennekoe. Tekstin ymmärtämiskoe. Rakennekoe. Suoritetaan ensimmäisenä.

3 A-RUOTSI A-RUOTSI B-RUOTSI B-RUOTSI B-RUOTSI B-RUOTSI B-RUOTSI B-RUOTSI 18 Ruotsi RUA Kurssin sisältö Arvosteluperusteet Suoritusjärjestys RUA7 uhu ja ymmärrä paremmin RUA8 Tiede, talous ja tekniikka SY Kurssilla keskitytään parantamaan puhekieltä sekä arkisissa että vaativammissa harjoituksissa (esim. puheet, esitelmät). Tekstit ovat ajankohtaisia (uutiset, lehtiartikkelit) ja kielioppia kerrataan suullisin harjoituksin. Kuullunymmärtämisissä harjoitellaan erityisesti tiivistämistä. Kirjoitelmissa kirjoitetaan dialogeja ja kirjoitetaan puheita/esitelmiä. Kurssilla harjoitellaan myös yo-vihkoja. SY Kurssilla painotetaan erityisesti ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä. Tekstit käsittelevät eri tieteenalojen kehitystä, opiskelua, tekniikan saavutuksia ja yrityselämää. Valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. Kerrataan kielioppia. Valtakunnallinen puhekoe. Sanastotestejä. Kuullun ymmärtämisiä. Aktiivinen tuntityöskentely. uhekoe. Tekstin ymmärtämiskoe. Rakennekoe. Ruotsi RUB Kurssin sisältö Arvosteluperusteet Suoritusjärjestys RUB9 Ruotsin kielen johdantokurssi RUB1 Koulu ja vapaa-aika RUB2 Arkielämää ohjoismaissa RUB3 Suomi, ohjoismaat ja Eurppa SY Kurssi on koulukohtainen syventävä johdantokurssi lukion aloittaville. Se on tarkoitettu opiskelijoille, joilla ruotsin arvosana peruskoulun päättövaiheessa on ollut 8 tai sen alle tai joiden ruotsin opinnoissa on ollut pitkä tauko. Kurssilla kerrataan ja vahvistetaan peruskoulussa opittuja asioita, esim. perusasiat sanajärjestyksestä, verbiopista, substantiiveista, adjektiiveista ja pronomineista. Aiheet liittyvät oppilaan jokapäiväiseen elämään, kuten kouluun, ihmissuhteisiin ja vapaa-ajan viettn. Itsensä esittely, koulu, vapaa-ajan vietto ja nuorten jokapäiväinen elämä. Keskusteluharjoituksia. Kerrataan substantiivien ja adjektiivien taivutusta ja käyttöä, persnapronominien subjekti- ja objektimuodot, omistuspronominit, refleksiivipronominit, päälauseet, kysyvät lauseet. Oppilas oppii kertomaan itsestään. Asuminen, muoti. Nuorten elämä eri ohjoismaissa. Keskusteluharjoituksia. Keskeisiä rakenteita sivulauseet, adjektiivien vertailu, lukusanat, verbiopista aikamuodot, vahvat ja epäsäännölliset verbit sekä apuverbit. Oppilas oppii esittelemään omaa maataan ja kotiseutuaan ruotsiksi. Mahdollisuus pitää esitelmä esim. omasta kotiseudustaan. Erisnimien suku, determinatiivi- ja indefiniittipronominit. Relatiivilauseet. Substantiiviattribuutti. Sanajärjestyksen kertaus. repositiot paikan ja ajan ilmauksissa. Suullinen näyttö. Tekstin ymmärtämiskoe. Rakenne-, sanasto-, kuuntelu- ja tekstikoe. Suullinen näyttö. Kuuntelukoe. Tekstin ymmärtämiskoe. Suoritetaan yleensä ennen ensimmäistä kurssia. Ennen 3. kurssia. Ennen 6. kurssia.

4 B-RUOTSI B-RUOTSI B-RUOTSI B-RUOTSI B-RUOTSI B-RUOTSI A-ENGLANTI A-ENGLANTI 19 RUB4 Elämää yhdessä ja erikseen Kurssin teemana ovat ihmissuhteet, elämänarvot ja erilaisten ihmisryhmien kohtaaminen työssä ja vapaa-aikana. Mielipiteen ilmaisu ja perustelu ovat keskeisiä teemoja keskusteluharjoituksissa. Vahvat ja epäsäännölliset verbit. Adverbit. Substantiivien määräysmuodot. Apuverbit ja infinitiivi. Käskymuoto. Kuuntelukoe. Tekstin ymmärtämiskoe. 3. kurssin RUB5 Elinympäristömme Aihepiireinä ovat luonto, muuttuva elin- ja työympäristö sekä joukkoviestimet. Harjoitellaan erityisesti ymmärtävää lukemista. artisiipit, bli- vara- ja s-passiivit. s-päätteiset verbit. repositioilmaisuja. Omistusmuodon ilmaiseminen. Adjektiivi substantiivina. Kuuntelukoe. Tekstin ymmärtämiskoe. 3. kurssin jälkeen, ennen 6. kurssia. RUB6 uhu ja ymmärrä paremmin SY Kurssilla harjoitetaan suullisia viestintätaitoja ja siinä tarvittavaa fraseologiaa. Kieliopin kertaus, mm. sanajärjestys, pronomineja, lukusanat, adjektiivien vertailu ja imperatiivi. Tekstit käsittelevät ohjoismaita, elokuvia, kirjallisuutta ja vapaaaikaa. Kirjoitustehtävissä harjoitellaan dialogeja sekä lyhyitä viestinnällisiä tehtäviä. Valmentautumista ylioppilaskirjoituksiin. Erityisesti keskitytään kuullun tiivistelmäharjoitukseen. Valtakunnallinen puhekoe. Lyhyt kurssikoe. Kirjoitelmia. Kuullun ymmärtämisiä. 5. kurssin RUB7 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen SY Eurppalaisia ja maailmanlaajuisia ongelmia, yhteiskuntaa ja politiikkaa. Jatkpinnot ja työelämä. Valmentautumista ylioppilaskirjoituksiin. Kattava kieliopin kertaus. Rakenne-, sanasto-, kuuntelu- ja tekstikoe. Suullinen näyttö. 5. kurssin RUB8 reppauskurssi ylioppilaskirjoituksiin SY Kurssi on tarkoitettu niille A1-ruotsin ja B2-ruotsin opiskelijoille, jotka tarvitsevat perusasioiden kertausta ylioppilaskirjoituksia varten. Harjoittelemme kielen keskeisiä rakenteita, myös erilaisissa viestintätilanteissa. erusteelliset ohjeet ylioppilaskirjoituksiin valmistautujille. Kirjallinen näyttö. Kurssin arvosana ei laske oppimäärän kokonaisarvosanaa, mutta voi nostaa sitä. Yleensä numerojärjestys. Englanti ENA Kurssin sisältö Arvosteluperusteet Suoritusjärjestys ENA10 Silmäys menneeseen, katsaus tulevaan SY Kurssi on koulukohtainen syventävä johdantokurssi lukion aloittaville. Se on tarkoitettu opiskelijoille, joiden arvosana peruskoulun päättövaiheessa on ollut 8 tai sen alle. Keskeisenä tavoitteena on kerrata ja syventää peruskoulun oppiainesta (rakenteista epäsäännölliset verbit, kysymyssanat ja -lauseet, aikamuodot, futuuri, konditionaali ja ehtovirkkeet), valmentaa opiskelijaa lisäopintoihin sekä opastaa häntä lukion työtapoihin. () Ennen 1. kurssia (ENA1).

5 A-ENGLANTI A-ENGLANTI A-ENGLANTI A-ENGLANTI A-ENGLANTI A-ENGLANTI A-ENGLANTI 20 Englanti ENA Kurssin sisältö Arvosteluperusteet Suoritusjärjestys ENA1 Nuori ja hänen maailmansa ENA2 Viestintä ja vapaa-aika ENA3 Opiskelu ja työ ENA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma Nuorten ystävyys ja siihen liittyvät haasteet. Nuorten ja aikuisten väliset suhteet. Oman kodin ja asuinympäristön kuvailua. Suomalaisuus nuoren maahanmuuttajan näkökulmasta. Vahvistetaan keskustelutaitoa, mielipiteenilmaisua ja muita puheviestintätaitoja. Keskustelua ylläpitäviä strategioita. Ääntämisharjoittelua. Tilanteeseen liittyvän sähköpostiviestin tai dialogin kirjoittaminen. Kattava epäsäännöllisten verbien kertaus. Kerrataan aikamuodot, kysymyslauseet, kieltolauseet, ehtovirkkeet, liitekysymykset, sanajärjestys. Matkustamisen hyviä ja huonoja puolia. Harrastamiseen liittyvää sanastoa. Eurppalaisten ajanviettotapoja. Kaupunkiympäristöä ja -kulttuuria kuvailevaa sanastoa. Elämänkertatietoja naisista, jotka ovat herättäneet omana elinaikanaan keskustelua. Keskeistä televisin liittyvää sanastoa. Eri-ikäisten ihmisten suhtautuminen internetiin ja verkkoyhteisöihin. Harjoitetaan ja vankennetaan puheviestinnän strategioita. Harjoitetaan kirjallista ilmaisua viestinnällisten tehtävien avulla. Rakenteista kerrataan persnapronominit, omistusmuodot, muodollinen subjekti, passiivi, adjektiivien vertailumuodot, tavan adverbit ja adverbien vertailumuodot. Itsetuntemuksen parantaminen ja omien vahvuuksien löytäminen. Asenteiden ja mielipiteiden tunnistaminen. Koulujärjestelmien vertailua. Kommentointia ja näkemyksiä elämään liittyvistä valinnoista. Irlannin taloudellisen nousun taustoja. Työelämään liittyvät odotukset ja kokemukset, työelämän realiteetit. Avainkohtien ymmärtäminen ja tiivistäminen. Luova kielenkäyttö ja kriittinen ajattelu. Ääntämisharjoittelua, pari- ja ryhmäkeskusteluja, muistiinpanojen tekemistä kuullun perusteella, sananselitystehtäviä. Työpaikkahakemuksen ja ansioluettelon laatiminen. Yksikkö ja monikko, artikkelit, epäsuora kerronta, indefiniittipronominit. Vertailuja oman elämäntavan ja perinteisiin nojaavan elämäntavan välillä. Vapaaehtoistyö. Australian historia, maantiede, politiikka, ihmiset ja elämäntapa.. Arkipäivän eettisiä kysymyksiä. Erilaisten lehtien tapa kirjoittaa ja käyttää kieltä. Ääntämisharjoittelua, pari- ja ryhmäkeskusteluja, kuullun- ja tekstinymmärtämisharjoituksia, sanaston harjoittelua, muistiinpanojen tekeminen, referointi, kiitoskirjeen laatiminen, erilaisiin tilanteisiin reagointi, oman perustellun mielipiteen esittäminen, väittelyn periaatteet, yleisönosastokirjeen laatiminen. Suomalaista yhteiskuntaa käsittelevä suullinen/kirjallinen esitys. Vaillinaiset apuverbit, paljoussanat, relatiivipronominit. Suullinen / kirjallinen esitys.

6 A-ENGLANTI A-ENGLANTI A-ENGLANTI A-ENGLANTI A-ENGLANTI A-ENGLANTI A-ENGLANTI 21 ENA5 Kulttuuri Kulttuuri laajana ja monipuolisena, niin henkilökohtaiseen kuin julkiseenkin elämään kuuluvana asiana. Taiteen merkitys ja sen rajat. Erilaisten taideteosten synnyttämistä ajatuksista ja tuntemuksista kirjoittaminen. Ajatuksia ja tunteita herättäviä kirjallisuusotteita. Tarinoita taideteosten takana. Shakespearen ajan yhteiskunta, koulutus, elinolot, teatteri. Ääntämisharjoittelua, pari- ja pienryhmäkeskusteluja, kuullun- ja tekstinymmärtämisharjoittelua, muistiinpanojen tekoa ja kuullun tiivistämistä, näyttelyn avajaispuheen ja kiitospuheen laatiminen. Kirjaraportin laatiminen alkuperältään englanninkielisestä romaanista. Kansallisuussanat, lauseenvastikkeet, aikamuotojen käytöstä englannissa, välimerkit ja isot alkukirjaimet. (ortfolio). ENA6 Tiede, talous ja tekniikka Kansantaloudellisia kysymyksiä. Kuluttaminen. Mainonta. Ihmisen mysteerit. Lääketieteen eettisiä kysymyksiä. Terveyteen ja sairastamiseen liittyvää sanastoa. Mediakritiikki. Etelä-Afrikka ennen ja nyt. Keksintöjen syntyminen. Valituskirjeen laatiminen, artikkelin referointi, muistiinpanojen tekeminen, lehtiartikkelin peruselementtien kokoaminen, nuorten ihailemien henkilöiden kuvailu, avainsanojen merkityksen päättely kontekstin avulla, sanaton viestintä. Suomenkielisen tiivistelmän laatiminen. Lukusanat ja niiden käyttö ajan ilmauksissa. Verbien yhdistäminen toiseen verbiin tai muuhun rakenteeseen. Verbeihin, substantiiveihin ja adjektiiveihin liittyvät prepositiot/adverbit. Latinan lainoja englannissa. ENA7 Luonto ja kestävä kehitys SY Valtakunnallinen syventävä kurssi. Ilmaston ja sääolosuhteiden vaikutus yksilöön ja koko maailmaan. Ajankohtaisia ympäristöaiheita. Luontn ja ympäristöön liittyvää sanastoa. Eettinen kuluttaminen. Sademetsät. Häviämisuhan alla oleviin luonto-kohteisiin suuntautuva turismi. Melusaaste. Eläimet ja eläintensuojelu. Yliluonnollisia ilmiöitä ja kokemuksia. Erilaisen kulttuurin kohtaaminen kunnioittaen. Lavennetaan sanastoa, ilmaisukeinoja ja keskustelutaitoja sekä tekstien puitteissa että erityisten aihepiirisanastojen avulla. Suullista ja kirjallista harjoittelua. Rakennekokonaisuuksien kertausta ja niiden hallinnan vankentamista. Ylioppilaskirjoituksiin valmentautumista. 6. kurssin

7 A-ENGLANTI A-ENGLANTI A-ENGLANTI A-RANSKA A-RANSKA A-RANSKA A-RANSKA 22 Englanti ENA Kurssin sisältö Arvosteluperusteet Suoritusjärjestys ENA8 uhu ja ymmärrä paremmin ENA9 Kohti ylioppilaskirjoituksia SY Valtakunnallinen suullisen kielitaidon syventävä kurssi. Kurssilla harjoitellaan suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa A1-englannille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. uhumisen harjoittelun lähtökohtina ovat mielenkiintoiset lyhyet tekstit ja monipuoliset tehtävät, joihin liittyy myös paljon kuuntelua ja ääntämisen harjoittelua. Kurssilla kerrataan kurssien 1 7 aihepiirit työelämästä terveyteen ja mediasta talouteen. Aihepiirisanaston vahvistamiseksi harjoituksissa hyödynnetään oppikirjan Topic-based vocabulary -osiota. Kurssi suoritetaan opetukseen osallistuen. Suullisen kielitaidon kokeesta annetaan erillinen todistus päättötodistuksen liitteenä. SY Ylioppilaskirjoituksiin valmentava koulukohtainen syventävä kurssi. Monipuolista kuullun ymmärtämisen harjoittelua. Kattavaa kieliopin kertausta sovellusharjoitusten avulla. äättökokeeseen valmistavia rakenne- ja sanastotehtäviä. Sanaston kertausta aihepiirisanastojen avulla. Ohjeita onnistuneen kirjoitelman laatimiseen sekä monivalinta-, aukko-, täydennys- ja käännöstehtävien tekemiseen. Arviointi perustuu suullisen kielitaidon kokeesta saatuun arvosanaan ja kurssin aikaiseen jatkuvaan näyttöön sekä aktiiviseen osallistumiseen. Sekä kurssi että suullinen koe arvioidaan asteikolla kurssin jälkeen 7. kurssin Ranska RAA Kurssin sisältö Arvosteluperusteet Suoritusjärjestys RAA1 Nuori ja hänen maailmansa RAA2 Viestintä ja vapaa-aika RAA3 Opiskelu ja työ Opitaan kertomaan jokapäiväisestä elämästä ja ihmissuhteista. Suullinen harjoittelu keskeistä. Kerrataan peruskoulussa opittuja rakenteita ja sanastoa. Lisää pronomineja: persnapronominien keskinäinen asema, Verbioppia: aikamuotoja. Tutustutaan lauseenvastikkeisiin. Opitaan kertomaan vapaa-ajanvietosta, harrastuksista ja niihin liittyvistä palveluista. ääpaino puhevalmiuksien ja puheen ymmärtämisen kehittämisessä. Kirjoittamista harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Kotikirjoitelma. Kerrataan ja syvennetään aikaisemmin opittua: Lisää verbioppia, mm. passiivi, subjunktiivi, passé simple, maat ja kansallisuudet, partisiipin perfektin taipuminen. Koulu, opiskelu, curriculum vitae, työelämä. Harjoitetaan kaikkia osa-alueita: puhetta, kirjoittamista sekä kuultua että luettua lyhyen ranskan ylioppilastehtävien avulla. Kieliopissa kerrataan aikaisemmin opittua ja opiskellaan substantiivi: suku, luku, yhdyssanat, monikollinen substantiivi.

8 A-RANSKA A-RANSKA A-RANSKA A-RANSKA A-RANSKA A-RANSKA A-RANSKA A-RANSKA 23 RAA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma Opitaan kertomaan Suomesta, suomalaisuudesta ja tutustutaan ranskankieliseen maailmaan. Harjoitetaan kaikkia osa-alueita: puhetta, kuultua, kirjallista tuottamista sekä luettua lyhyen ranskan yo-tehtävien avulla. Kieliopissa kerrataan aikaisemmin opittua, opiskellaan lisää artikkelin käytöstä, adjektiiveista ja adverbeista. RAA5 Kulttuuri Kirjallisuus, kuvataide, elokuva, teatteri, musiikki. yritään lukemaan autenttinen ranskankielinen teos, jota käsitellään suullisesti ja/tai kirjallisesti. Harjoitetaan kaikkia osa-alueita: puhetta, kirjoittamista sekä kuultua että luettua mm. pitkän ranskan yo-tehtävien avulla. Kieliopissa kerrataan aikaisemmin opittua ja lisää pronomineista. RAA6 Tiede, talous ja tekniikka Tieteen mahdollisuudet, media ja talouselämä. Harjoitetaan kielitaidon kaikkia osaalueita painottaen kirjallista ilmaisua ja luettua. Mahdollisuuksien mukaan lyhyitä esitelmiä opiskelijoiden toivomista aiheista. itkän ranskan yo-tehtäviä. Kieliopissa käsitellään syventäen verbien taivutusta, aikamuotoja ja ranskalainen kysymys. RAA7 Luonto ja kestävä kehitys SY Aiheina luonto, ekologia ja niiden vaikutus yhteiskuntaamme. Opiskellaan luontn ja ekologiaan liittyvää sanastoa. ääpaino entistä vaativampien luettujen ja kuultujen ymmärtämisessä ja sanaston kartuttamisessa pitkän ranskan ylioppilastehtävien avulla. Kieliopissa keskitytään mm. verbien tapaluokkiin ja konsessiivisiin ilmauksiin. Kirjoitelma/tiivistelmä. RAA8 uhu ja ymmärrä paremmin J aurai de la potion magique SY uhuminen on pääosassa unohtamatta ääntämis-, luku- ja kuunteluharjoituksia, käytetään erilaisia tilanneharjoitteita, rlileikkejä, esitelmiä, pienoisnäytelmiä, uutisia ja lauluja, elokuvia, videoita toiveiden ja aihepiirien mukaan. Käytettäviä aihepiirejä, jotka kertaavat yo-kirjoituksissa esiintyviä teemoja, ovat mm. ranskankielisten kulttuurien moninaisuus, ajankohtaiset tapahtumat, nuoria koskettavia asioita, matkustaminen ja kotimaasta kertominen. Sanakokeita, lyhyitä tiivistelmiä, viestejä ja esitelmiä. Valtakunnallinen puhekoe. Yleensä numerojärjestys. RAA9 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen SY Keskeisinä aiheina ovat perhe muuttuvassa yhteiskunnassa, nuorten suhde yhteiskuntaan ja sosiaalinen media. Kotikirjoitelma/tiivistelmä. ainotetaan mahd. monta osa-aluetta ja hiotaan ylioppilaskirjoituksissa tarvittavia taitoja. Kerrataan ja syvennetään aikaisemmin opittua, subjunktiivia, verbien rektioita, lauseenvastikkeita (gerundi, partisiipin perfekti) olettamuksen ilmaiseminen ja konjunktioita. RAA10 Vielä viimeinen silaus! SY Tässä kurssissa keskitytään pitkän ranskan ylioppilaskirjoituksien eri osa-alueiden harjoittelemiseen (mm. kuullun ja tekstin ymmärtämiseen, rakenteisiin, tiivistelmään ja kirjoitelmaan) ja kerrataan ranskan kieliopin tärkeimmät kohdat, syvennetään lauseoppia, laajennetaan sanastoa, prepositioita ja konjunktioita. Opetusmateriaalina ylioppilastehtäviä, lehtiartikkeleita ja erilaisia kertausmonisteita.

9 A-SAKSA A-SAKSA A-SAKSA A-SAKSA A-SAKSA A-SAKSA A-SAKSA A-SAKSA A-SAKSA A-SAKSA 24 Saksa SAA Kurssin sisältö Arvosteluperusteet Suoritusjärjestys SAA1 Nuori ja hänen maailmansa SAA2 Viestintä ja vapaa-aika SAA3 Opiskelu ja työ SAA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma SAA5 Kulttuuri SAA6 Tiede, talous ja tekniikka Nuorison kotiseutu, koulu, ystävät, vapaa-ajan vietto ja harrastukset sekä aikuiseksi tulemisen ongelmat. ääpaino peruskoulussa opittujen sanaston ja rakenteiden kertauksessa ja tekstin ja puheen ymmärtämisessä ja suullisessa harjoittelussa. Opitaan laatimaan lyhyitä kirjoitelmia. Kerrataan aikamuodot, modaaliapuverbit, refleksiiviverbit, eriävät yhdysverbit ja keskeisten vahvojen verbien luettelo, sukusäännöt, sijamuodot (ei genetiiviä), heikot maskuliinit, akkusatiivia ja datiivia vaativat prepositiot, persnapronominit sekä perussanajärjestys (+ konjunktiot dass, wenn, weil ja obwohl). Nuoret, musiikki, lomailu ja urheilu, televisio ja kännykkäkulttuuri. Tietokone harrastuksena ja työvälineenä. Monikulttuurinen yhteiskunta. Suomi ulkomaalaisen silmin. Maahanmuuttajana Saksassa. Itävaltalaista ja sveitsiläistä kulttuuria. Harjoitellaan puhetta, kuultua, tekstin ymmärrystä ja kirjallista ilmaisua. Kerrataan sanajärjestys (denn, aber, damit, indem, bis), genetiivi, possessiivipronominit, prepositiot, artikkelin käyttö sekä maantieteelliset nimet. Käsitellään nuorta lähellä olevia teemoja kuten opiskelu, toiveammatti ja kesätyö Suomessa ja Saksassa. Laaditaan saksankielinen CV. Tutustutaan tasaarvokysymyksiin ja monikulttuurisuuteen. Esitellään Suomea. Harjoitetaan erityisesti ymmärtämistaitoja, mutta suullisen tuottamisenkin osuus lisääntyy. Kerrataan adjektiivin ja adverbien taivutus ja vertailu, substantivoidut adjektiivit ja partisiipit, lukusanat ja järjestysluvut. Käsitellään perhepolitiikkaa, riippuvuussuhteita, ulkomaalaisuutta ja kansalaisvelvollisuuksia, Berliinin muurin murtumista sekä Saksan yhdistymistä. Harjoitellaan aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten väittelyä ja puheenpitämistä, mielipidekirjoitusta ja argumentatiivista kirjoitelman laatimista. Tekstin ymmärtämistä hieman vaativammalla tasolla. Kerrataan infinitiivi, imperatiivi, konditionaali, kaksoisinfinitiivi, man-rakenne, ja passiivi. Tutustutaan saksankielisen alueen kulttuurin eri osa-alueisiin ja niiden edustajiin. Tekstit ovat kirjallisuuden, musiikin, tanssin, teatterin, elokuvan, kuvataiteen ja arkkitehtuurin alalta. Ymmärtävän lukemisen ja kirjallisen tuottamisen osuus kasvaa. Kerrataan sijamuodot, verbien ja adjektiivien rektioita, pronominaaliadverbit ja relatiivipronominit. Kurssilla käsitellään liikennettä, avaruustutkimusta, talous- ja työelämää, eri tieteenalojen tutkimustyötä, tekniikan saavutuksia. Kurssilla painotetaan vaativan kieliaineksen ymmärtämistä eri tieteenaloilta sekä argumentoivaa suullista ja kirjallista ilmaisua. Kerrataan pronominioppi, sanajärjestys, modaaliapuverbien erikoismerkitykset ja konjunktiot. Kirjoitelma/tiivistelmä. Kirjoitelma/tiivistelmä. Kirjoitelma/tiivistelmä.

10 A-SAKSA A-SAKSA A-SAKSA A-SAKSA A-SAKSA B2-RANSKA B2-RANSKA B2-RANSKA 25 SAA7 Luonto ja kestävä kehitys SY Kurssi kstuu ajankohtaisista ja autenttisista luonto- ja ympäristökysymyksistä kuten ilmastonmuutos, veden käyttö, ravitsemus, ekologiset valinnat ja turismi. Kerrataan verbioppi. Kirjoitelma/tiivistelmä. SAA8 uhu ja ymmärrä paremmin SY Kurssin tavoitteena on kasvattaa itsevarmuutta saksan puhujana, parantaa kuullun ymmärtämisen taitoja, kerrata aikaisempien kurssien sanastoa ja näin vahvistaa erityisesti suullista kielitaitoa sekä arkisissa että muodollisemmissakin tilanteissa. uhumista harjoitellaan ajankohtaisten mediajulkaisujen ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. Suullisen kielitaidon kokeesta annetaan erillinen todistus päättötodistuksen liitteenä. Arviointi perustuu suullisen kielitaidon kokeesta saatuun arvosanaan ja muihin kurssin aikaisiin näyttöihin. Kurssi ja siihen kuuluva suullinen koe arvioidaan käyttäen asteikkoa SAA9 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen SY Globalisaation vaikutus talouteen ja kulttuuriin. Historian opetukset ihmiskunnalle. Ylioppilaskirjoituksiin valmentautumista. Kerrataan substantiivioppi, adjektiivit, pronominioppi, lukusanat, sanajärjestys ja konjunktiot. Kirjoitelma/tiivistelmä. Yleensä numerojärjestys. SAB3.9 Sujuvasti saksaksi Kertauskurssi SY Kurssilla kerrataan ja laajennetaan keskeistä sanastoa aihepiireittäin. Kerrataan keskeisiä vaikeahkoja kielioppikohtia ja rakenteita. Kuullun ymmärtämistä, kirjoittamista ja tekstien ymmärtämistä harjoitellaan ylioppilastehtävien avulla. Kirjoitelma/tiivistelmä. Kurssi järjestetään kerran vuodessa ja sen voi suorittaa 2. tai 3. opiskeluvuonna. Ranska RAB2 Kurssin sisältö Arvosteluperusteet Suoritusjärjestys RAB2.1 Arkielämän ranskaa RAB2.2 Ranskaa ilman rajoja SY Elokuviin meno, päivänviettoa, ruokasanastoa. Suullista harjoittelua ja kuullun ymmärtämistä, pieniä kirjallisia harjoituksia. Kertaa peruskoulussa opittua mm. verbin preesens, aller-futuuri, être en train de + inf., perfekti, imperatiivi, pronominioppia (persnapronominien objekti- ja adverbiaalimuodot), adjektiivia, kysymyksen muodostusta, partitiivia, genetiivi, kieltoilmaukset. Uutena kolmimuotoiset adjektiivit, relatiivipronominit, refleksiiviverbien perfekti. SY Urheilutapahtumissa, kirpputorilla, lomanviettoa. Suullista harjoittelua, kuullun ymmärtämistä, pieniä kirjallisia harjoituksia. Kertaa edellisen kurssin rakenteita (mm. perfektin muodostusta, pronominioppia). Uutena adverbin muodostus, adjektiivin ja adverbin vertailu, prepositiot maiden nimien kanssa, imperfektin muodostus sekä perfektin ja imperfektin käyttö menneestä kerrottaessa. Kurssit 1 8 yleensä numerojärjestys. Kurssit 1 8 yleensä numerojärjestys.

11 B2-RANSKA B2-RANSKA B2-RANSKA B2-RANSKA B2-RANSKA B2-RANSKA B2-RANSKA B2-RANSKA 26 Ranska RAB2 Kurssin sisältö Arvosteluperusteet Suoritusjärjestys RAB2.3 Ajan hermolla maalla ja kaupungissa RAB2.4 Opiskelu ja tulevaisuus RAB2.5 Kulttuuri RAB2.6 Yhteinen maapallomme RAB2.7 Tiede ja tekniikka RAB2.8 Luonto ja kestävä kehitys SY Haastattelu, lukeminen, luonteenpiirteitä, vapaaehtoistyö, mieltymyksistä kertominen ja internetin käyttö. (Tutustuminen omaan sanomalehteen ja sen esittely.) Suullisen, kirjallisen ja kuullunymmärtämisen harjoittelua. Kertaa perfektin ja imperfektin käyttöä. Uutena tout-pronomini, celui, ceux jne., en- ja y- pronomini, pluskvamperfekti, imperfekti SI-ehtolauseessa, alustavasti konditionaaliin tutustuminen. SY Suomesta ja suomalaisuudesta kertominen, vaihto-oppilaana, ympäristön ja matkailun kuvausta, Belgia ja Sveitsi. Suullista, kirjallista ja kuullunymmärtämisen harjoittelua. Kertaa verbi- ja pronominioppia. Uutena partisiipin preesens ja gerundi, venir de + inf., partisiipin perf. taipuminen avoir-apuverbin kanssa, konditionaali ja futuuri sekä alustava tutustuminen subjunktiiviin. SY Kanada ja Afrikan ranskankielisiä maita, vapaaehtoistyötä. Kirjallisen ja kuullunymmärtämisen osuus painottuu. Ylioppilaskirjoitusvihkoihin tutustuminen. Kerrataan konditionaali, SI-ehtolause, futuuri, relatiivipronominit (qui, que, où), kysymyksen muodostus (qu'est-ce qui) sekä epäsuora kysymys. Uutena quelque chose/rien + à/de -rakenteet, relatiivipronomini dont, maantieteelliset nimet, verbirektiot sekä lisää subjunktiivista. SY Ravinnosta, kotitöistä, sukupolvet ennen ja nyt, terveydentilasta, Ranskan historiasta ja symboleista, uskonnoista. Kirjallisen kielenkäytön osuus painottuu sekä kuullunymmärtäminen. (Tavallisen puhekielen ('fr. familier') sanastoa ja ilmaisuja.) Kertaa verbioppia (preesens ja imperatiivi), kertaa kysymyksenmuodostusta (inversiokysymys), partitiivia (paljoussanat). Uutena subjunktiivin ja indikatiivin käytön erot, relatiivipronomini lequel. Ylioppilastehtäviä. SY Aihepiirit mm. koulusta ja kulttuurieroista, opiskelusta, harjoittelemme CV:n laatimista, eri ammattien kuvauksia. Kertaamme edellisten kurssien asioita mm. verbimuotoja, pronominioppia sekä kysymyksen muodostusta. Harjoittelemme puhumista, kuullun- ja luetunymmärtämistä sekä kirjallista tuottamista. Uutena mm. adjektiivien merkityserot, epäsuora kysymys, passiivi sekä muodolliset subjektit (il, ce, cela). Valmentaudumme ylioppilaskirjoituksiin. SY Aihepiirit mm. ariisi, taiteet ja museot, kirjallisuus, EU, ympäristönsuojelu sekä Ranskan poliittinen järjestelmä. Kertaamme mm. verbirektioita, verbioppia (aikamuodot ja tapaluokat), kansallisuutta ja maantieteellisiä nimiä, indefiniittipronomineja, lauseenvastikkeita sekä ajanmääreitä. Uutena: yksinkertainen perfekti ('passé simple'), 2. konditionaali sekä itsenäiset omistuspronominit (le mien, le tien jne.) Luemme helpohkon autenttisen teoksen. Valmentaudumme ylioppilaskirjoituksiin. Kurssit 1 8 yleensä numerojärjestys. Kurssit 1 8 yleensä numerojärjestys. Kurssit 1 8 yleensä numerojärjestys. Kurssit 1 8 yleensä numerojärjestys. Kurssit 1 8 yleensä numerojärjestys. Kurssit 1 8 yleensä numerojärjestys.

12 B2-SAKSA B2-SAKSA B2-SAKSA B2-SAKSA B2-SAKSA B2-SAKSA B2-SAKSA B2-SAKSA B2-SAKSA 27 Saksa SAB2 Kurssin sisältö Arvosteluperusteet Suoritusjärjestys SAB2.1 Arkielämän saksaa SAB2.2 Saksaa ilman rajoja SAB2.3 Ajan hermolla maalla ja kaupungissa SAB2.4 Opiskelu ja tulevaisuus SAB2.5 Kulttuuri SAB2.6 Yhteinen maapallomme SAB2.7 Tiede ja tekniikka SY Itsestä kertominen, toisen esittely, eri asioimistilanteita, koulu, perhe ja suku, harrastukset, tienneuvominen. Harjoitellaan puhumista ja kuullunymmärtämistä, helpohkoja kirjallisia harjoituksia. Kerrataan aiemmin opittua mm. sijamuodot (akkusatiivi, datiivi), verbien preesens ja perfekti, apuverbit, omistuspronominit, prepositioiden kertausta (akk. ja dat.), sanajärjestystä ja rektioverbejä. SY Saksan ja muiden saksankielisten maiden esittelyä, Suomesta ja suomalaisista kertomista saksaksi, nähtävyyksistä kertomista, matkailuun liittyviä asioimistilanteita (mm. matkalipunosto, hotellissa). Kerrataan persnapronominien akkusatiivi ja datiivi, imperatiivi, prepositioiden käyttöä, aikamuotojen käyttöä. Uutena opiskellaan komparatiivi, imperfekti, pluskvamperfekti, genetiivi sekä vaihtoehtoprepositiot. SY Asuminen maalla ja kaupungissa, asunnon kuvailua, Berliini, DDR, perhe-elämää, kotityöt, lääkärissä ja terveydentilasta kertominen, vapaa-ajan vietto. Kerrataan komparatiivi, sanajärjestystä sekä rektioverbejä. Uutena opiskellaan epäsuorakysymyslause, relatiivipronominit, adjektiivin taivutus, substantivoidut adjektiivit ja superlatiivi. SY Opitaan mm. seuraaviin aihepiireihin liittyvää sanastoa sekä ottamaan niihin kantaa: koulu, ammatit, opiskelu, tulevaisuus ja avioliitto. Harjoittelemme elämänkerran (Lebenslauf) laatimista saksaksi. Kertailemme edellisen kurssin asioita. Harjoittelemme monipuolisesti puhetta, kuullunymmärtämistä ja kirjallista tuottamista. Uusina rakenteina: futuuri, infinitiivirakenteet sekä würdekonditionaali ja konjunktiivin imperfekti (wäre, hätte, möchte jne.). SY Opimme mm. seuraaviin aihepiireihin liittyvää sanastoa sekä keskustelemaan niistä: musiikki, TV, elokuvat, kirjallisuus, kierrätys, ruoka ja juoma sekä urheilu. Harjoittelemme puhetta, kuullunymmärtämistä ja kirjallista tuottamista. Kertailemme edellisen kurssin asioita. Uusina rakenteina: pronominaaliadverbit (verbirektioiden kertausta) sekä konjunktiivin pluskvamperfekti. SY Opimme sanastoa ja ottamaan kantaa mm. seuraaviin aihepiireihin: talouselämä, valtio, armeija ja siviilipalvelus, seurustelu sekä uskonto. Harjoittelemme puhetta, kuullunymmärtämistä ja kirjallista tuottamista. (uhekielen sanastoa.) Kertailemme edellisen kurssin asioita. Uusina rakenteina: maantieteelliset nimet, indefiniittipronominit sekä 'heikko maskuliini'. (kts. myös SAB3.9 sanastokertauskurssi) SY Aihepiireinä mm. elokuva ja TV, teatteri, musiikki, kuvataide ja kirjallisuus. Kertailemme edellisten kurssien asioita mm. aikamuotoja, infinitiivirakenteita, konditionaalia ja verbien rektiota. Uusina rakenteina: konjunktiivin pluskvamperfekti, kaksoisinfinitiivi, passiivi ja partisiippien muodostus ja käyttö. Valmentaudumme ylioppilaskirjoituksiin. () () () Kurssit 1 8 yleensä numerojärjestys. Kurssit 1 8 yleensä numerojärjestys. Kurssit 1 8 yleensä numerojärjestys. Kurssit 1 8 yleensä numerojärjestys. Kurssit 1 8 yleensä numerojärjestys. Kurssit 1 8 yleensä numerojärjestys. Kurssit 1 8 yleensä numerojärjestys.

13 B2-SAKSA B3-RANSKA B3-RANSKA B3-RANSKA B3-RANSKA B3-RANSKA B3-RANSKA 28 Saksa SAB2 Kurssin sisältö Arvosteluperusteet Suoritusjärjestys SAB2.8 Luonto ja kestävä kehitys SY Aihepiireinä mm. Suomen ja Saksan väliset suhteet, saksalaisuus, sota ja rauha, humanitäärinen avustustyö, maapallon kantokyky ja ilmastonmuutokset. Kertailemme mm. sijamuotojen käyttöä, prepositioita, maantieteelliset nimet, adjektiivin vertailua ja taivutusta, pronominioppia sekä sanajärjestystä. Uutena: genetiiviprepositiot sekä adjektiivin rektio. Valmentaudumme ylioppilaskirjoituksiin. (kts. myös SAB3.9 sanastokertauskurssi) Kurssit 1 8 yleensä numerojärjestys. Ranska RAB3 Kurssin sisältö Arvosteluperusteet Suoritusjärjestys RAB3.1 Hyvää päivää, hauska tutustua RAB3.2 Näin asiat hoituvat RAB3.3 Vapaa-aika ja harrastukset RAB3.4 Meillä ja muualla RAB3.5 Ennen ja nyt SY Tervehdykset, esittely, pyyntöjä, kysymysten esittäminen, kiittäminen. Opitaan kertomaan perusasiat itsestä, perheestä ja asuinpaikasta. Käydään ostoksilla, ostetaan lippuja ja kysytään tietä. Harjoitellaan ääntämistä. Kuuntelu- ja puheharjoituksia. Substantiivin yksikkö ja monikko, artikkelit, adjektiiveja, verbejä (preesens), lukusanoja, kielto, omistaminen sekä kysymyksiä SY Opetellaan kertomaan mm. omasta huoneesta, perheestä ja harrastuksista. Asioidaan kahvilassa ja ravintolassa, suunnitellaan lomaa. Ääntämisharjoittelua, kuuntelu- ja puheharjoituksia. Kerrataan ensimmäisellä kurssilla opittua, opiskellaan lisää verbeistä, refleksiiviverbejä, kieltosanoja, yhdyssanoja, il y a - rakenne, päivämäärät, partitiivia, omistuspronomineja, prepositioita, est-ce que - kysymys. SY Opiskellaan keskustelemaan surffailusta, tv-ohjelmista, ihmissuhteista sekä maista että kielistä. Asioidaan vaatekaupassa. uhutaan myös säästä. Aikaisemmin opitun kertausta, opiskellaan lukusanoja lisää mm. järjestysluvut, verbejä (epäsäännöllisiä, -ir- ja -re-päätteiset), lähifutuuri, kellonajat, demonstratiivipronomineja ja adverbeja. Harjoitellaan ääntämistä, kuuntelua, suullista ja kirjallista taitoa. SY Syvennetään omasta elämästä kertomista: koulusta, harrastuksista, vapaaajanvietosta. Vahvistetaan ääntämistä, kuuntelua, viestinnällisiä taitoja puhuen ja kirjoittaen. Kerrataan aikaisempaa, opetellaan lisää verbejä, p.c., imperfekti, partitiivia, adjektiivien vertailu. SY Opitaan Ranskan ja Suomen arkipäivän kulttuurieroja. Hoidellaan arkisia asioita. Matkaillaan Belgiassa ja Suomessa. Harjoitetaan ääntämistä, kuuntelua, puhumista ja kirjoittamista sekä luettua. Aikaisemman kertausta, p.c./imperfekti tarinassa, konditionaali, pronomineja: suorat, epäsuorat, en, y, indefiniitti, adverbien vertailu. Kokeessa mm. sanelu, sanastoa, rakenteita, reagointia. Sanelu/kuuntelukoe. Rakenne- ja sanastokoe Sanelu ja kuultu. Viestinnällinen kirjoitustehtävä. Viestinnällinen kirjoitustehtävä. Viestinnällinen kirjoitustehtävä.

14 B3-RANSKA B3-RANSKA B3-RANSKA B3-RANSKA B3-RANSKA B3-SAKSA B3-SAKSA B3-SAKSA 29 RAB3.6 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat SY Tutustutaan siirtolaisuuteen ja sopeutumiseen vieraan maan tapoihin. Vahvistetaan edelleen ääntämistä, kuuntelua, luettua sekä suullista että kirjallista viestintää. Mahdollisuuksien mukaan lyhyen yo:n tehtäviä. Kerrataan aikaisemmin opittua, pluskvamperfekti, futuuri, subjunktiivi, pronomineja: il,ce ça ja relatiivipronomineja. Viestinnällinen kirjoitustehtävä. RAB3.7 Kulttuuri SY Tutustutaan kulttuuriin erilaisten perheiden elintapojen kautta, teknologiaan, terveyteen, ekologisiin arvoihin ja elämänkatsomuksiin. Mahdollisesti helpohkon autenttisen kirjan lukeminen Ylioppilaskirjoitustehtäviä. Harjoitellaan puhetta, kuultua, luettua ja kirjallista tuottamista. Kerrataan aikaisemmin opittua: eri aikamuotoja ja pronomineja, gerundi, imperatiivi, ehtolauseita, passé simple Viestinnällinen kirjoitustehtävä. RAB3.8 Yhteinen maapallomme SY Nuorten tulevaisuudensuunnitelmista, työnhakeminen, työelämä ja ura, nykyhetken epävarmuus muuttuvassa maailmassa. Harjoitellaan puhetta, kuultua, luettua ja kirjallista tuottamista. Harjoitellaan eri tavoin ylioppilaskirjoituksia varten. Aikaisemmin opitun kertausta: aikamuotojen kertausta Lisää pronomineista, epäsuoraa esitystä, verbien rektio, lauseenvastikkeet. Tiivistelmä./Viestinnällinen kirjoitustehtävä. RAB3.9 Loppu hyvin kaikki hyvin SY Hyvin erilaisia aihepiirejä: opetusmateriaalina käytetään mm. yo-vihkoja ja kertausmonisteita Harjoitellaan eri tavoin ylioppilaskirjoituksia varten. Aikaisemmin opittujen rakenteiden ja sanaston kertausta ja syventämistä. Ranskan kieliopin pääpiirteiden kertaus, varsinkin pronomini- ja verbioppi ja prepositioita. Viestinnällinen kirjoitustehtävä. Saksa SAB3 Kurssin sisältö Arvosteluperusteet Suoritusjärjestys SAB3.1 Hyvää päivää, hauska tutustua SAB3.2 Näin asiat hoituvat SAB3.3 Vapaa-aika ja harrastukset SY Esittelyä, asioimistilanteita, nähtävyyksiä, perheestä ja koulusta kertomista. Saksan ääntämisestä, parikeskusteluja, täydennys- ja muunnostehtäviä, lyhyitä kuuntelutehtäviä. Artikkelit, verbien preesens, modaaliverbit, eriävät yhdysverbit, päälauseita, akkusatiivi, lukusanoja ja akkusatiiviprepositiot. SY Asuminen ja majoittautuminen, liikenneyhteyksien tiedustelu, vaateostosten tekeminen, juhlat ja onnitteleminen. Opetellaan perfekti, omistuspronominit, datiivi- ja datiiviprepositiot, sivulause. Aiemmin opitun kertausta. ainopiste puheen ymmärtämisessä ja tuottamisessa. SY Vapaaehtoistyö, ruokailu, terveys ja hyvinvointi, lemmikkieläimet. Harjoitellaan kirjeen ja lyhyiden viestien kirjoittamista sekä luetun ymmärtämistä. Kerrataan sijamuodot ja prepositiot. Uutena vaihtoprepositiot, adjektiivin taivutus ja vertailumuodot, imperatiivi ja pluskvamperfekti. () () () () () Kurssit 1 6 yleensä numerojärjestyksessä. Kurssit 1 6 yleensä numerojärjestyksessä. Kurssit 1 6 yleensä numerojärjestyksessä.

15 B3-SAKSA B3-SAKSA B3-VENÄJÄ B3-VENÄJÄ B3-VENÄJÄ B3-VENÄJÄ B3-VENÄJÄ B3-VENÄJÄ 30 Saksa SAB3 Kurssin sisältö Arvosteluperusteet Suoritusjärjestys SAB3.4 SAB3.8 SAB3.9 Viestintää eri aihepiireissä SY Katso SAB2.4 SAB2.8. SY Sanaston kertausta ja laajennusta aihepiireittäin. Keskeisten kielioppiasioiden kertausta. Kuullun ymmärtämisharjoituksia. Ylioppilastehtäviä. Huom! Soveltuu kurssien SAA5 ja SAB2.6 jälkeen täydentäväksi kertauskurssiksi. Kirjoitelma/tiivistelmä. Venäjä VEB3 Kurssin sisältö Arvosteluperusteet Suoritusjärjestys VEB3.1 Hyvää päivää, hauska tutustua VEB3.2 Näin asiat hoituvat VEB3.3 Vapaa-aika ja harrastukset VEB3.4 Meillä ja muualla VEB3.5 Ennen ja nyt VEB3.6 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat SY Venäjän aakkosten, äänteiden ja ääntämisen opettelua. Alustava tutustuminen kaunokirjaimiin. Tervehdyksiä, kysymyksiä, kysymysintonaatio, lukusanat 1 10, kellonaikoja. ersnapronominit, substantiivin suku. ersnapronominien akkusatiivi, yksikön prepositionaali, 1. konjugaation verbit. SY uhelinkeskustelu, kielitaito ja tien kysyminen. Ääntämis- ja kirjoitusharjoituksia. Adjektiivin yksikön nominatiivi, 2. konjugaation verbit, omistamisen ilmaiseminen, viikonpäivät, lukusanat , yksikön akkusatiivi, genetiivi ja instrumentaali, monikon nominatiivi, liikeverbejä, olla-verbin preteriti, pehmeät adjektiivit, järjestysluvut ja futuuri. SY Lomanvietto, juhlat, onnittelut, ostosten tekeminen, ravintolassa käynti ja hyvästelyt. Liikeverbejä, yksikön instrumentaali ja prepositionaali (jatkoa) ja datiivi, preteriti sekä adverbi. SY Asunto, kodinkoneet, puhelinkeskustelut. Adjektiivin taivutus, по- ja при-etuliitteiset verbit, monikon genetiivi, prepositionaali ja akkusatiivi, verbin aspektit, indefiniittiset lauseet. SY äivämäärät, terveys, ulkonäkö, pukeutuminen, luonteenpiirteet, kulttuuritapahtumissa käynti, opiskelu. Komparatiivi, superlatiivi, lyhyt adjektiivi нужен, konditionaali, yksinkertainen futuuri, monikon instrumentaali ja datiivi, indefiniittiset pronominit ja -adverbit, у- päätteinen prepositionaali. SY Likimääräiset kellonajat, tarkoituksen ilmaiseminen, arkielämä, kotityöt, matkailu, hotelli, kirjeen kirjoittaminen, ravinto, terveelliset elintavat, sää, luonto, perhe, suku, ihmissuhteet. Imperatiivi, etuliitteiset ja etuliitteettömät liikeverbit, kollektiiviluvut, järjestysluvut, vuosiluvut, possessiivipronominien taivutus, ни-alkuiset kieltopronominit ja -adverbit, possessiiviset adjektiivit, pronomini свой. Sanelu. Koe liikeverbeistä.

16 B3-VENÄJÄ B3-VENÄJÄ B3-VENÄJÄ B3-ESANJA B3-ESANJA B3-ESANJA B3-ESANJA 31 VEB3.7 Kulttuuri SY Turistina lentokentällä, tullissa, majoittautuminen hotelliin. Moskovan historiaa, nykypäivää ja nähtävyyksiä. Valmentaudutaan eri tavoin ylioppilaskirjoituksiin. Adjektiivin yksikön datiivi ja instrumentaali kertauksena. Verbin aspekti, imperatiivi ja etuliitteisiä liikeverbejä. Kirjoitelma/tiivistelmä. VEB3.8 Yhteinen maapallomme SY Koulunkäyntiä, opiskelua ja harrastuksia. Vaateostoksilla. Venäläisiä ja suomalaisia juhlia. Valmentaudutaan eri tavoin ylioppilaskirjoituksiin. Substantiivin monikon taivutus. Kirjoitelma/tiivistelmä. VEB3.9 Siperia opetti? SY Venäjän maantiedettä, kirkollista ja maallista kulttuuria. Harjoitellaan luettua, kuultua ja kirjoittamista ja valmentaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. Kerrataan kieliopin keskeiset asiat. Kirjoitelma/tiivistelmä. Espanja EAB3 Kurssin sisältö Arvosteluperusteet Suoritusjärjestys EAB3.1 Hyvää päivää, hauska tutustua EAB3.2 Näin asiat hoituvat EAB3.3 Vapaa-aika ja harrastukset EAB3.4 Meillä ja muualla SY Opiskellaan tervehtimistä, hyvästelyä ja esittäytymistä. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää. Artikkelit, persnapronominit, verbien preesens, kysymys-, kielto- ja päälauseita, lukusanat , prepositioita ja adjektiiveja. SY Harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. Verbien preesens, omistuspronominit, olla-verbeistä, suorat objektipronominit, lisää lukusanoja, järjestysluvut ja kellonajat. SY Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. Epäsuorat objektipronominit, refleksiiviverbit, perfekti, estar + adjektiivi, tener + substantiivi, demonstratiivipronominit ja sääilmaukset. SY Oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan. Objekti-, datiivi- ja indefiniittipronominit, adjektiivien vertailu, preteriti.. () () (Kirjoitustehtävä.) () () (Kirjoitustehtävä.) () () (Kirjoitustehtävä.) Luetun ymmärtäminen. Kuullun ymmärtäminen. Kirjoitustehtävä.

17 B3-ESANJA B3-ESANJA B3-ESANJA B3-ESANJA B3-ESANJA LYHYT MATEMATIIKKA 32 Espanja EAB3 Kurssin sisältö Arvosteluperusteet Suoritusjärjestys EAB3.5 Ennen ja nyt EAB3.6 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat EAB3.7 Kulttuuri EAB3.8 Yhteinen maapallomme EAB3.9 Onnea ja menestystä! SY Tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan. reteriti, imperfekti, pluskvamperfekti, refleksiivipronominit, partisiippi adjektiivina. SY Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailemista. Futuuri, subjuntiivin preesens, käskyt ja kiellot, refleksiivipassiivi. SY Aihepiireinä ovat esimerkiksi kohdekulttuurin teatteri, elokuva, urheilu. Kurssilla harjoitellaan kielitaidon kaikkia alueita. Konditionaali, subjunktiivin perfekti, imperfekti ja pluskvamperfekti, tulla joksikin -ilmaukset. SY Katsaus oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan, maapallon nykytilanne ja tulevaisuuden näkymät, mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstien ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. Relatiivipronominit, artikkelin käyttö, passiivi, se-pronominin käyttö, epäsuora kerronta ja prepositiot para ja por Harjoitellaan eri tavoin ylioppilaskirjoituksia varten. SY Sanaston kertausta ja laajennusta aihepiireittäin. Keskeisten kielioppikohtien ja rakenteiden kertausta. Ylioppilastehtäviä. Luetun ymmärtäminen. Kuullun ymmärtäminen. Kirjoitustehtävä. Luetun ymmärtäminen. Kuullun ymmärtäminen. Kirjoitustehtävä. Luetun ymmärtäminen. Kuullun ymmärtäminen. Kirjoitustehtävä. Kirjoitustehtävä. Luetun ymmärtäminen. Kuullun ymmärtäminen. Kirjoitustehtävä. Lyhyt matematiikka MAB Kurssin sisältö Arvosteluperusteet Suoritusjärjestys MAB1 Lausekkeet ja yhtälöt MAB2 Geometria MAB3 Matemaattisia malleja 1 rosentti, 1. ja 2. asteen yhtälö. Muotoillaan (jokapäiväisen elämän) ongelmia yhtälöiksi sekä ratkaistaan niitä. Tasokuviot ja kolmiulotteiset kappaleet. Yhdenmuotoisuus, trigonometria, ythagoraan lause ja krdinaatisto. Matemaattiset mallit käytännön tilanteissa. Suorat. otenssi- ja eksponenttiyhtälöt. Edellyttää kurssin MAB1. Edellyttää kurssin MAB1.

18 LYHYT MATEMATIIKKA LYHYT MATEMATIIKKA ITKÄ MATEMATIIKKA 33 MAB4 Matemaattinen analyysi MAB5 Tilastot ja todennäköisyys MAB6 Matemaattisia malleja 2 MAB7 Talousmatematiikka MAB8 Matemaattisia malleja 3 MAB9 Tilastotiede ja todennäköisyys 2 MAB10 Kertauskurssi Derivaatta ja sen soveltaminen. Todennäköisyyslaskentaa. Tilastojen tulkinta ja laadinta. Yhtälöpari ja epäyhtälöt. Lineaarinen optimointi. Lukujonot ja niiden summat. SY Indeksi-, rahanarvo-, kustannus-, verotus- yms. laskelmat. Taloudellisiin tilanteisiin sopivat mallit. SY Trigonometriaa ja vektoreita. SY Tilastolliset jakaumat, tunnusluvut, menetelmät, päätöksenteko. rosentti- ja todennäköisyyslaskentaa. Oppitunnit ja koe. Edellyttää kurssin MAB1. Edellyttää kurssin MAB1. Edellyttää kurssien MAB1 ja MAB3 suorittamista. Edellyttää kurssien MAB1 ja MAB3 suorittamista. Edellyttää kurssien MAB2 ja MAB6 suorittamista. Edellyttää yleensä kurssin MAB5. SY Lyhyen oppimäärän keskeisten sisältöjen kertaus. Oppitunnit ja koe. akollisten kurssien itkä matematiikka MAA Kurssin sisältö Arvosteluperusteet Suoritusjärjestys MAA16 itkän matematiikan johdantokurssi MAA1 Funktiot ja yhtälöt MAA2 olynomifunktiot MAA3 Geometria MAA4 Analyyttinen geometria MAA11 Lukuteoria ja logiikka SY eruskoulumatematiikan kertauskurssi. Kurssi on tarkoitettu niille, jotka kokevat tarvitsevansa tukea ja kertausta aloittaessaan pitkän matematiikan opiskelun. Kurssin keskeisimmät aiheet ovat murtoluvut, lausekkeet, prosentit ja mekaaninen laskeminen. otenssifunktio, potenssiyhtälön ratkaiseminen, juuret ja murtopotenssi, eksponenttifunktio. olynomifunktio, polynomiyhtälöt, polynomiepäyhtälön ratkaiseminen. Yhdenmuotoisuus. Sini- ja kosinilause. Ympyrä. ituuksien, kulmien, pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen. Todistustehtäviä. Suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöt. Itseisarvoyhtälön ja -epäyhtälön ratkaiseminen. Yhtälöryhmän ratkaiseminen. SY Lauseen formalisoiminen, totuusarvot, Eukleideen algoritmi, todistustekniikka. Kompleksilukujen alkeet. Ensimmäisen lukukauden alussa. Edellyttää kurssin MAA1. Edellyttää kurssin MAA2.

19 ITKÄ MATEMATIIKKA ITKÄ MATEMATIIKKA ITKÄ MATEMATIIKKA ITKÄ MATEMATIIKKA 34 itkä matematiikka MAA Kurssin sisältö Arvosteluperusteet Suoritusjärjestys MAA17 Kertauskurssi 1 MAA5 Vektorit MAA6 Todennäköisyys ja tilastot MAA7 Derivaatta MAA8 Juuri- ja logaritmifunktiot MAA12 Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä MAA18 Kertauskurssi 2 MAA9 Trigonometriset funktiot ja lukujonot MAA10 Integraalilaskenta MAA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi MAA19 Kertauskurssi 3 MAA14 Talousmatematiikka MAA15 Tilastot ja todennäköisyys 2 SY Kerrataan kurssien MAA1 MAA4 keskeinen sisältö. Vektoreiden laskutoimitukset. Suorat ja tasot avaruudessa. Diskreetti ja jatkuva tilastollinen jakauma. Klassinen ja tilastollinen todennäköisyys. Todennäköisyysjakauma. Rationaaliyhtälö ja -epäyhtälö. Funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta. olynomifunktion ja rationaalifunktion kulun tutkiminen ja ääriarvojen määrittäminen. Käänteisfunktio. Juurifunktiot, eksponenttifunktiot, logaritmifunktiot ja niiden derivaatat. Yhdistetyn funktion derivaatta. SY Absoluuttinen ja suhteellinen virhe, polynomin jaollisuus, iterointi, Newtonin menetelmä ja muita likimääräismenetelmiä. Kurssin aikana opetellaan hyödyntämään laskinta monipuolisesti. SY Kerrataan kurssien MAA5 MAA8 keskeinen sisältö. Trigonometriset funktiot ja niiden derivaatat. Trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen. Lukujonot. Integraalifunktio, määrätty integraali. inta-alan ja tilavuuden laskeminen. SY Funktion jatkuvuuden ja derivoituvuuden tutkiminen. Raja-arvot äärettömyydessä. Epäoleelliset integraalit. SY Kurssien MAA1 MAA10 aihepiirien tietojen kertaamista, yhteensovittamista ja sovelluksia. Vanhojen ylioppilastehtävien läpikäyminen. Vastaustekniikka ylioppilaskirjoituksissa. SY Sama kurssi kuin MAB7. SY Sama kurssi kuin MAB9. Vaihtoehto kurssille MAA11. Vapaa kurssin MAA1 Edellyttää kurssin MAA7. Vaihtoehto kurssille MAA12. Edellyttää kurssin MAA7. Edellyttää kurssit MAA7 MAA9. Edellyttää kurssin MAA10. akollisten kurssien Edellyttää kurssin MAA2. Edellyttää kurssin MAA6.

20 VALMENNUS BIOLOGIA BIOLOGIA BIOLOGIA BIOLOGIA BIOLOGIA MAANTIEDE 35 MA/FY/KE MAV Kurssin sisältö Arvosteluperusteet Suoritusjärjestys Matemaattisten aineiden valmennuskurssi korkeakouluun pyrkiville SO Korkeakoulujen matematiikan, fysiikan ja kemian pääsykoetehtävätyypit. Kurssi järjestetään kevään ylioppilaskirjoitusten Suoritusmerkintä. Ei numeroarvostelua. Abikurssi. Matematiikan, fysiikan ja kemian oppimäärien suorittamisen Biologia BI Kurssin sisältö Arvosteluperusteet Suoritusjärjestys BI1 Eliömaailma BI2 Solu ja perinnöllisyys BI3 Ympäristöekologia BI4 Ihmisen biologia BI5 Bioteknologia BI6 Biologian työkurssi Johdatus biologiaan: ekologian tasot ja ekologiset prosessit. Eläinten käyttäytyminen. Evoluutioteorian perusteet. Eliömaailman luokittelu. Kokeita ja laborointeja. Solujen rakenne ja toiminta. erinnöllisyystieteen perusteet ja periytyminen. Laborointeja. SY Ekologia ja ympäristönsuojelu: Lajien ja elinympäristöjen uhanalaisuus ja suojelu, ihmisen toiminnan aiheuttamia häiriöitä luonnon kiertokulussa, maailmanlaajuisia ympäristökysymyksiä, Suomen ekosysteemit, kaupunkiluonnon ekologia ja siinä tapahtuneet muutokset. Kokeita, maastotöitä, vierailuja. SY Ihmisen biologia: Ihmisen solujen ja kudosten erityispiirteet, elimistöjen rakenne, toiminta ja merkitys, elintoimintojen säätely, ihmisen lisääntyminen, ihmisen elämänkaari, perimän merkitys, elimistön sopeutuminen ja puolustusmekanismit. Kokeita ja laborointeja. SY Solu- ja mikrobiologia: Solun hienorakenne ja solujen välinen viestintä, solut proteiinien valmistajina, geenien toiminta, geeniteknologia ja sen mahdollisuudet, mikrobit ja niiden merkitys, biotekniikka teollisuudessa, kasvien ja eläinten jalostus, geenitekniikan etiikka ja lainsäädäntö. Laborointeja.. SO Laborointeja ja maastotöitä. Mahdollisuuksien mukaan vierailukäyntejä Kirjallinen ja suullinen näyttö. Kokeet. Kirjallinen ja suullinen näyttö. Kokeet. Kirjallinen ja suullinen näyttö. Kokeet. Kirjallinen ja suullinen näyttö. Kokeet. Kirjallinen ja suullinen näyttö. Kokeet. Suoritusmerkintä, ei numeroarvostelua. Vapaa kurssin BI1 Vapaa kurssin BI1 Vapaa kurssin BI1 Vapaa pakollisten Edellyttää kursseja BI1 ja BI2. Maantiede GE Kurssin sisältö Arvosteluperusteet Suoritusjärjestys GE1 Sininen planeetta GE2 Yhteinen maailma Luonnonmaantieteen perusteet: maapallon planetaarisuus, tuulen ja veden kierto, endo- ja eksogeeniset prosessit, maankuoren ilmiöt ja niiden merkitys ihmiselle. Maisema-analyysi. Maastotöitä. Ihmismaantieteen perusteet: ihmistoiminta ja sen jäsentyminen ja toiminnan vaikutukset luontn ja ihmisten elämään eri alueilla. Demografia, luonnonvarojen käyttö, kaupungistuminen, globalisaatio. Kulttuuri- ja kaupunkimaantiede ja kaupunkiympäristöön liittyviä harjoituksia. Kirjalliset ja suulliset näytöt. Kokeet. Kirjalliset ja suulliset näytöt. Kokeet.

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa 5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa Itsenäinen suoritus Kurssia SAB9 ei voi suorittaa itsenäisesti. Kurssien suoritusjärjestys Numerojärjestys Syventävät kurssit 1. Vapaa-aika

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus ai = ÄI Kurssin sisältö Arvosteluperusteet Suoritusjärjestys

Äidinkieli ja kirjallisuus ai = ÄI Kurssin sisältö Arvosteluperusteet Suoritusjärjestys 14 Äidinkieli ja kirjallisuus ai = ÄI Kurssin sisältö Arvosteluperusteet Suoritusjärjestys ai10 Opiskelutaidon ja kieliopin kertauksen kurssi ai-1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus ai-2 Tekstin rakentaminen

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

Saksa B2. 1. Vapaa-aika ja harrastukset

Saksa B2. 1. Vapaa-aika ja harrastukset Saksa B2 1. Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin

Lisätiedot

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Saksa B3 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus ai = ÄI Kurssin sisältö Arvosteluperusteet Suoritusjärjestys

Äidinkieli ja kirjallisuus ai = ÄI Kurssin sisältö Arvosteluperusteet Suoritusjärjestys 14 Äidinkieli ja kirjallisuus ai = ÄI Kurssin sisältö Arvosteluperusteet Suoritusjärjestys ai10 Opiskelutaidon ja kieliopin kertauksen kurssi ai-1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus ai-2 Tekstin rakentaminen

Lisätiedot

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI 2013 2014 TOINEN KOTIMAINEN KIELI B-KIELI Ruotsi B-kielenä Tavoitteet Kieli Oppilas osaa kommunikoida ruotsiksi tavallisissa

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen MATEMATIIKKA Oppimäärän vaihtaminen Opiskelijan siirtyessä matematiikan pitkästä oppimäärästä lyhyempään hänen suorittamansa pitkän oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä siinä määrin

Lisätiedot

5.5.1. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A), Englanti

5.5.1. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A), Englanti 5.5. Vieraat kielet Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

Vieraat kielet, perusopetuksen vuosiluokilla 1 6 alkanut oppimäärä (A)

Vieraat kielet, perusopetuksen vuosiluokilla 1 6 alkanut oppimäärä (A) Vieraat kielet, perusopetuksen vuosiluokilla 1 6 alkanut oppimäärä (A) Englanti (ENA) PAKOLLISET KURSSIT TAVOITTEET TAVOITTEIDEN ENA1 Nuori ja hänen maailmansa perustaitojen harjaannuttaminen lukiomaiseen

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria 9.2.2. Toinen kotimainen kieli: ruotsi B1 Ruotsin kielen opetuksessa oppilas saa valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön ruotsinkielisten kanssa. Opetuksen tavoitteena on kannustaa ja rohkaista oppilasta

Lisätiedot

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA RANSKAN KIELI B2 Opetuksen tavoitteena on totuttaa oppilas viestimään ranskan kielellä suppeasti konkreettisissa arkipäivän tilanteissa erityisesti suullisesti. Opetuksessa korostetaan oikeiden ääntämistottumusten

Lisätiedot

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKIO Tietotie 3, PL 43 37601 Valkeakoski Opinto-ohjaaja p. 040 335 6253 aikuislukio@valkeakoski.fi www.valkeakoski.fi/aikuislukio OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA Ilmoittaudu

Lisätiedot

A2- espanja. Yleiset tavoitteet vuosiluokille 4. - 9. 4. luokan keskeiset tavoitteet

A2- espanja. Yleiset tavoitteet vuosiluokille 4. - 9. 4. luokan keskeiset tavoitteet A2- espanja Yleiset tavoitteet vuosiluokille 4. - 9. 4. luokan keskeiset tavoitteet - innostuu kokeilemaan ja kuuntelemaan espanjan kieltä - oppii käyttämään tavallisimpia omaan elämään liittyviä sanoja

Lisätiedot

7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE

7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE 7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE 283 Ranskan kielen opetus tutustuttaa oppilaan ranskan kieleen ja ranskankieliseen kulttuuriin. Opetus painottuu jokapäiväisen elämän yksinkertaisiin kielenkäyttötilanteisiin

Lisätiedot

Oppikirjan äänitteet CD:llä tai verkossa, opettajan omat tiedostot, yo-kuuntelut. Lyhyitä puhe-, kuuntelu- ja rakenneharjoituksia.

Oppikirjan äänitteet CD:llä tai verkossa, opettajan omat tiedostot, yo-kuuntelut. Lyhyitä puhe-, kuuntelu- ja rakenneharjoituksia. Ranska, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän ranskan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

7.3.2. SAKSA VALINNAISAINE (A2)

7.3.2. SAKSA VALINNAISAINE (A2) 7.3.2. SAKSA VALINNAISAINE (A2) 272 LUOKKA 5 Aihepiirit ja sanasto perhe ja sukulaiset koti, asuminen koulu, koulutavaroita kehon osat värit, adjektiiveja numerot 0-100 harrastuksia ruoka aikasanoja kysymyssanoja

Lisätiedot

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä)

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen- ja

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN ÄIDINKIELI TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS ÄI1 ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS KIELI, KULTTUURI JA IDENTITEETTI ÄI2 ÄI6 KIELI, KIRJALLISUUS JA IDENTITEETTI KIRJALLISUUDEN KEINOJA JA TULKINTAA ÄI3 ÄI3 KIRJALLISUUDEN

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

9.2. Ruotsi B1 kielenä

9.2. Ruotsi B1 kielenä 9.2. Ruotsi B1 kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 =

Lisätiedot

5.4. Toinen kotimainen kieli, perusopetuksen vuosiluokilla 7 9 alkanut oppimäärä (B1), Ruotsi

5.4. Toinen kotimainen kieli, perusopetuksen vuosiluokilla 7 9 alkanut oppimäärä (B1), Ruotsi 5.4. Toinen kotimainen kieli, perusopetuksen vuosiluokilla 7 9 alkanut oppimäärä (B1), Ruotsi Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin

Lisätiedot

Insights ja Opetussuunnitelman perusteet

Insights ja Opetussuunnitelman perusteet Insights ja Opetussuunnitelman perusteet Sarjan perusperiaatteet Insights ja opetussuunnitelman perusteet Insights-sarja noudattaa valtakunnallisia lukion opetussuunnitelman perusteita (LOPS2016). Opiskelija

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti:

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: 5.4 Toinen kotimainen kieli 5.4.1 Ruotsi Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja

Lisätiedot

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi.

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi. 1 Oletko aloittanut vanhan opetussuunnitelman aikaan (eli ennen syksyä 2016) ja tarvitset kursseja, joita ei tarjota enää vanhan opetussuunnitelman mukaan? Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman

Lisätiedot

Venäjä, B3-kieli. Oppikirjat: Muu materiaali: Kuuntelut, äänitteet: Lähiopetuksen painotukset: Etätehtävät: Päivystykset:

Venäjä, B3-kieli. Oppikirjat: Muu materiaali: Kuuntelut, äänitteet: Lähiopetuksen painotukset: Etätehtävät: Päivystykset: Venäjä, B3-kieli Muu materiaali: Arviointi: Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän venäjän kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen

Lisätiedot

Englanti A1 kieli vuosiluokilla 7 9

Englanti A1 kieli vuosiluokilla 7 9 Englanti A1 kieli vuosiluokilla 7 9 Opetuksen tehtävänä on, että oppilaan kielitaito harjaantuu ja laajenee sosiaalisiin tilanteisiin sekä harrastuksien, palveluiden ja julkisen elämän alueelle. Kirjoitetun

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET AT Tietotekniikka BI Biologia ENA Englanti ET Elämänkatsomustieto FI Filosofia FY Fysiikka GE Maantiede HA Harrastuskurssi HI Historia ITK Luova ilmaisu KA Kansainvälisyyskasvatus

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

Esipuhe. Espoossa tammikuussa 2002. Tekijä. Esipuhe 3

Esipuhe. Espoossa tammikuussa 2002. Tekijä. Esipuhe 3 Esipuhe Tämä Espanjan kielioppi on tarkoitettu espanjan kielen opiskelijoille, opettajille, kääntäjille ja kaikille, jotka tarvitsevat espanjan kielen suullista tai kirjallista taitoa. Pyrkimyksenä on

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu LUKION OPPIAINEET AT BI ENA ET FI FY GE HA HI ITK KE KU LD LI MAA MAB MAY MU OP PS RAB2/B3 RUB1 SAB2/B3 TE TO UE, UO VEB2/B3 YH ÄI Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia

Lisätiedot

EHDOTUS. EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden oppiainekohtaiset osat

EHDOTUS. EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden oppiainekohtaiset osat EHDOTUS Matemaattisten aineiden opettajien liitto MAOL ry 12.2.2015 Asemamiehenkatu 4 00520 HELSINKI Opetushallitus Hakaniemenranta 6 00530 Helsinki EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

9.6. Saksa A-kielenä. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Vuosiluokat 7-9. 7. lk (AK1, AK2, AK3, AK4, AK5, AK6) 2 tuntia TAVOITTEET

9.6. Saksa A-kielenä. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Vuosiluokat 7-9. 7. lk (AK1, AK2, AK3, AK4, AK5, AK6) 2 tuntia TAVOITTEET 9.6. Saksa A-kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Venäjä (A2-kieli) Tavoiteet

Venäjä (A2-kieli) Tavoiteet Venäjä (A2kieli) VUOSILUOKAT 56 Venäjän kielen opiskelun alkuvaiheessa suullinen viestintä on oppitunneilla tärkeintä. Opiskelun edetessä lisätään kirllista harjoittelua uuden kirjoitusjärjestelmän sisäistämiseksi.

Lisätiedot

AVAIN. Kempeleen lukion kurssiopas 2015

AVAIN. Kempeleen lukion kurssiopas 2015 AVAIN Kempeleen lukion kurssiopas 2015 KEMPELEEN LUKIO PUHELIN koulusihteeri 050 316 9593 rehtori 050 568 1915 apulaisrehtori 050 316 9592 opinto-ohjaaja 050 463 6610 opettajat 050 316 9594, 050 316 9595

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 B2 RANSKA VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään erittäin selkeästi puhuttuja tai kirjoitettuja lyhyitä viestejä viestintää tavallisimmissa arkielämän

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan VASTAAVUUS OPETUSSUUNNITELMA 2004 OPETUSSUUNNITELMA 2016 (2016 lukion aloittavat opiskelijat) (2015 tai aikaisemmin aloittaneet lukiolaiset)

Lisätiedot

Helsingin kuvataidelukio Kurssiesite 2010 2011

Helsingin kuvataidelukio Kurssiesite 2010 2011 Helsingin kuvataidelukio Kurssiesite 2010 2011 maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai 8.10 9.25 8.20 9.35 1 3 8 7 5 9.25 9.45 9.35 9.45 9.45-11.00 11.00 12.00 12.00 13.15 11.00 11.30 1. ruoka

Lisätiedot

Kielioppi Harjoituskirja - englanti 3 - harjoituslista

Kielioppi Harjoituskirja - englanti 3 - harjoituslista Kielioppi Harjoituskirja - englanti 3 - harjoituslista Päätaso Alataso Harjoituksen nimi Tyyppi Taso 1 Verbit I Be, have, do, can 1 Am, is, are, have, has, can Järjestys A 2 Am, is, are, have, has, can,

Lisätiedot

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Monet kustantajat tarjoavat oppikirjoja myös sähköisessä muodossa. Voit useissa tapauksissa valita, kumpaa haluat käyttää. Yleensä sähköinen versio on hieman

Lisätiedot

PITKÄ MATEMATIIKKA. Pakolliset kurssit

PITKÄ MATEMATIIKKA. Pakolliset kurssit 13 PITKÄ MATEMATIIKKA Suoritusohje: Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä, poikkeuksena kurssi MAA6, jonka voi suorittaa jo kurssin MAA2 jälkeen. Syventävien kurssien suoritusjärjestys mainitaan

Lisätiedot

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas Lappeenrannan lukiot Kurssiopas 2015 Hyvä opiskelija! Kurssiopas 2015 Tämä kurssiesite on laadittu avuksesi opintojesi suunnittelussa. Kurssiesitteessä on kuvattu lyhyesti Lappeenrannan lukioiden kurssitarjonta.

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA 3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen ja opetuksen toteuttaminen... 3 2. OPETUKSEN SISÄLLÖT... 2.1 Suomen kieli

Lisätiedot

Adjektiivit. Yleistä ja taivutus. Adjektiivi + substantiivi. Vertailumuodot

Adjektiivit. Yleistä ja taivutus. Adjektiivi + substantiivi. Vertailumuodot Adjektiivit Yleistä ja taivutus -> Bok ett -> Rakenteet -> Adjektiivit -> Tavallisia adjektiiveja Och: -> Bok tre -> Rakenteet -> Adjektiivi-palapeli http://www2.edu.fi/etalukio/psykka_ruotsi/index.php?cmscid=327&oid=488&subid=488

Lisätiedot

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 B1- RUOTSI VL.6-9 6.LUOKKA T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen

Lisätiedot

5.4. Toinen kotimainen kieli

5.4. Toinen kotimainen kieli 5.4. Toinen kotimainen kieli 5.4.1. RUOTSI (RUB) YLEINEN OSA Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin kieleen ja sen käyttöön liittyviä

Lisätiedot

Magazin.de ja opetussuunnitelman perusteet

Magazin.de ja opetussuunnitelman perusteet Magazin.de ja opetussuunnitelman perusteet Magazin.de on valtakunnallisen opetussuunnitelman mukainen oppimateriaalisarja. Lukion opetussuunnitelma (2016) pohjautuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan opiskelija

Lisätiedot

Kurssikuvaukset. enorssi-verkkokurssitarjotin 2010-2011. Lakitiedon syventävä kurssi (YH6)

Kurssikuvaukset. enorssi-verkkokurssitarjotin 2010-2011. Lakitiedon syventävä kurssi (YH6) Kurssikuvaukset Lakitiedon syventävä kurssi (YH6) Kurssilla syvennetään ja laajennetaan lukion lakitiedon kurssilla hankittua tietämystä. Tavoitteena on syventää juridista ajattelua ja opetella laatimaan

Lisätiedot

JAKSOVINKIT Ajankohtaista 6. jakson aikana. yo-tutkintoon ilmoittautuminen kansliassa. o tutkintoa syksyllä aloittavat ma 29.5.

JAKSOVINKIT Ajankohtaista 6. jakson aikana. yo-tutkintoon ilmoittautuminen kansliassa. o tutkintoa syksyllä aloittavat ma 29.5. JAKSOVINKIT 6 16-17 Jaksovinkit on Oulun aikuislukion jaksotiedote, joka julkaistaan aikuislukion kotisivulla koeviikolla ennen seuraavan jakson aloitusta. Jaksovinkeissä on infoa tulevan jakson lukiokursseista

Lisätiedot

Helsingin kuvataidelukio. KURSSIESITE lukuvuodelle 2014-2015

Helsingin kuvataidelukio. KURSSIESITE lukuvuodelle 2014-2015 Helsingin kuvataidelukio KURSSIESITE lukuvuodelle 2014-2015 KURSSIESITE 7.1.2014, SISÄLLYS SIVU VALINTAKORTTI (paperiversiossa) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI, Wilmassa AI)... 1 KIELET A-KIELET (pitkä

Lisätiedot

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI Kurssin nimi: JAPANI 1, Japanin kielen alkeet (JA1, soveltava) Ajankohta: Syyslukukausi: alkaen 11.9 keskiviikkoisin klo 17.00-. Yhteyshenkilö: Opettaja aaro.haavisto@helsinki.fi

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen VIERAAT KIELET Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LUKION KURSSIT 2014 2015 Yhteystietoja: Koulun kotisivu: www.lauttasaarenyhteiskoulu.fi Sähköpostiosoite: toimisto@lauttasaarenyhteiskoulu.fi Osoite: Isokaari 19, 00200 Helsinki

Lisätiedot

7.3.4. VENÄJÄ VALINNAISAINE

7.3.4. VENÄJÄ VALINNAISAINE 7.3.4. VENÄJÄ VALINNAISAINE 289 YLEINEN TEHTÄVÄ Venäjän kielen opetus tukee koulun yleistä kasvatustehtävää. Venäjän kielen opiskelussa painotetaan suullisen kielitaidon ja viestintävalmiuksien kehittämistä

Lisätiedot

7.3.3 Vieraat kielet. Tietostrategia ja opiskeluympäristö

7.3.3 Vieraat kielet. Tietostrategia ja opiskeluympäristö 7.3.3 Vieraat kielet Tietostrategia ja opiskeluympäristö Vieraiden kielten opetuksen tavoitteena on monipuolisten viestintätaitojen oppiminen sekä valmius kohdata erilaisia ihmisiä ja kulttuureja. Tähän

Lisätiedot

Fokus ja Opetussuunnitelman perusteet

Fokus ja Opetussuunnitelman perusteet Fokus ja Opetussuunnitelman perusteet Fokus-sarja toteuttaa uusia valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita. Uuden opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti lukiokoulutus tähtää laaja-alaiseen yleissivistykseen

Lisätiedot

B-kieli. Kielitaidon osa-alueet jaotellaan kielenopetuksen eurooppalaisessa viitekehyksessä seuraavasti:

B-kieli. Kielitaidon osa-alueet jaotellaan kielenopetuksen eurooppalaisessa viitekehyksessä seuraavasti: KIELET Viikin normaalikoulun kieliohjelma 3. luokalla alkavana A1-kielenä opetetaan englantia, ranskaa ja saksaa. 4/5 luokalla alkavana vapaaehtoisena kielenä (A2) tarjotaan englantia (alkaa 5. luokalla),

Lisätiedot

KURSSIEN ARVIOINTI... 2 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI TOISENA KIELENÄ... 4 ENGLANTI... 8 RUOTSI... 10 SAKSA...

KURSSIEN ARVIOINTI... 2 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI TOISENA KIELENÄ... 4 ENGLANTI... 8 RUOTSI... 10 SAKSA... KURSSIEN ARVIOINTI... 2 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI TOISENA KIELENÄ... 4 ENGLANTI... 8 RUOTSI... 10 SAKSA... 12 RANSKA... 14 ESPANJA... 15 VENÄJÄ... 17 PITKÄ MATEMATIIKKA...

Lisätiedot

Englanti (A-kieli) PAKOLLISET KURSSIT. 1. Nuori ja hänen maailmansa (ENA101)

Englanti (A-kieli) PAKOLLISET KURSSIT. 1. Nuori ja hänen maailmansa (ENA101) Englanti (A-kieli) Englannin opiskelu antaa valmiudet ymmärtää muita ja tulla ymmärretyksi sekä suullisesti että kirjallisesti kotimaassa ja ulkomailla. Opiskelun tavoitteena on oppia soveltamaan englannin

Lisätiedot

Pomarkun lukion kirjat 2015-2016

Pomarkun lukion kirjat 2015-2016 Pomarkun lukion kirjat 2015-2016 Äidinkieli Ai 1 ja Ai 2 Kieli ja tekstit 1 978 951 0 277 22 5 SanomaPro Ai 3 ja AI 4 Kieli ja tekstit 2 978 951 0 302 36 1 SanomaPro AI 1 - AI 9 Käsikirja 978 951 0 263

Lisätiedot

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä.

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Biologia Myös digikirja. Kaikki kirjat SanomaProlta. BI1 Elämä ja evoluutio Bios 1. Elämä

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMIEN VÄLILLÄ

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMIEN VÄLILLÄ Liite 9 - Kurssien vastaavuustaulukko opetussuunnitelmien välillä 458 KUREN VATAAVUUTAULUKKO OPETUUUNNTELMEN VÄLLLÄ ÄDNKEL Tekstit ja vuorovaikutus Ä1 Ä1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

Matematiikan pitkä oppimäärä

Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle matemaattiset valmiudet, joita tarvitaan ammatillisissa opinnoissa ja korkeakouluopinnoissa. Pitkän

Lisätiedot

OPETUKSEN TAVOITTEET Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (Liite) tasot seuraavasti:

OPETUKSEN TAVOITTEET Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (Liite) tasot seuraavasti: 5.5. Vieraat kielet Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

TYÖSKENTELYMENETELMÄT

TYÖSKENTELYMENETELMÄT Äidinkieli ÄIDINKIELI (ÄI) Oppiaineena äidinkieli ja kirjallisuus tarjoaa aineksia kielelliseen ja kulttuuriseen yleissivistykseen. Kaikilla äidinkielen kursseilla keskiössä ovat tekstit: tekstejä luetaan,

Lisätiedot

15 SAKSA A-KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLA 7 9

15 SAKSA A-KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLA 7 9 1 Liite 1. Ylä-Malmin peruskoulun opetussuunnitelman täydennys 15 SAKSA A-KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLA 7 9 Päätösehdotus: Päätös: Hyväksytään saksa A-kielenä opetussuunnitelma vuosiluokille

Lisätiedot

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS OPS 2003(2.-, 3.- ja 4.-vuoden opiskelijat) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tekstit ja vuorovaikutus ÄIO1 AI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri ja identiteetti Ä02 AI6 Soveltavin osin; kieli

Lisätiedot

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-016 Huomaa, että muutokset ovat vielä mahdollisia! OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOS,

Lisätiedot

ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava. Tai: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus digikirja. 978-951-1-26988-5 Otava

ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava. Tai: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus digikirja. 978-951-1-26988-5 Otava KUNINKAANTIEN LUKIO Lukuvuonna 2015 2016 käytettävät oppikirjat ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Kaikilla kursseilla käytettävät kirjat: ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava

Lisätiedot

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU Kansainvälisen liiketoiminnan lukio LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LUKION KURSSIT 2016 2017 Yhteystietoja: Koulun kotisivu: www.lauttasaarenyhteiskoulu.fi Sähköpostiosoite: toimisto@lauttasaarenyhteiskoulu.fi

Lisätiedot

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LUKION KURSSIT 2015 2016 Yhteystietoja: Koulun kotisivu: www.lauttasaarenyhteiskoulu.fi Sähköpostiosoite: toimisto@lauttasaarenyhteiskoulu.fi Osoite: Isokaari 19, 00200 Helsinki

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

A-KIELET ENGLANTI JA SAKSA

A-KIELET ENGLANTI JA SAKSA A-KIELET ENGLANTI JA SAKSA A1 Vieraan kielen opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia toimia erikielisissä viestintätilanteissa. Opetuksen tehtävänä on totuttaa oppilas käyttämään kielitaitoaan ja kasvattaa

Lisätiedot

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LUKION KURSSIT 2013 2014 Yhteystietoja: Koulun kotisivu: www.lauttasaarenyhteiskoulu.fi Sähköpostiosoite: lyk.hki@edu.hel.fi Osoite: Isokaari 19, 00200 Helsinki Puhelinnumerot:

Lisätiedot

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppilaalle

Lisätiedot

ETU-TÖÖLÖN LUKION KURSSIKUVAUKSET ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS /P

ETU-TÖÖLÖN LUKION KURSSIKUVAUKSET ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS /P ETU-TÖÖLÖN LUKION KURSSIKUVAUKSET ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS /P Suoritusohje: Ennen muita kursseja Kurssi käsittelee äidinkielen ja kirjallisuuden perusasioita. Käsiteltäviä

Lisätiedot

5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä

5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä 5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tehtävänä on tarjota valmiuksia hankkia, käsitellä ja ymmärtää matemaattista tietoa ja käyttää matematiikkaa elämän eri tilanteissa

Lisätiedot

Ajankohtaista 5. jaksossa

Ajankohtaista 5. jaksossa Jaksovinkit on Oulun aikuislukion jaksotiedote, joka julkaistaan aikuislukion kotisivulla koeviikolla ennen seuraavan jakson aloitusta. Jaksovinkeissä on infoa tulevan jakson lukiokursseista sekä ajankohtaisista

Lisätiedot

Verkkokurssien kuvaukset

Verkkokurssien kuvaukset Verkkokurssien kuvaukset FI1 - Johdatus filosofiseen ajatteluun Kurssin tavoitteena on luoda yleiskatsaus filosofian maailmaan ja filosofiseen ajatteluun. Keskustelut kytketään länsimaisen filosofiseen

Lisätiedot

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset.

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. 1 PAIMION LUKION LUKUVUODEN 2014-2015 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI 1 Särmä.

Lisätiedot

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-015 OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOLOGIA, Elämä (uusi OPS) BI BIOLOGIA, Ympäristöekologia

Lisätiedot

Kurssien suorittaminen tenttimällä (itsenäinen suorittaminen)

Kurssien suorittaminen tenttimällä (itsenäinen suorittaminen) Englannin kieli Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Englannin kielen kursseja lukiossa on kolmenlaisia: pakollisia, syventäviä ja soveltavia. Kurssit 1 6 ovat pakollisia ja ne suoritetaan

Lisätiedot

JOHDANTO 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI TOISENA KIELENÄ S2 5 RUOTSIN KIELI RUA / RUB 7 ENGLANNIN KIELI EN 11

JOHDANTO 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI TOISENA KIELENÄ S2 5 RUOTSIN KIELI RUA / RUB 7 ENGLANNIN KIELI EN 11 JOHDANTO 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI TOISENA KIELENÄ S2 5 RUOTSIN KIELI RUA / RUB 7 ENGLANNIN KIELI EN 11 SAKSAN KIELI SA 13 RANSKAN KIELI RA 15 ESPANJAN KIELI EA

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Voit hankkia painetun oppikirjan tai vastaavan digikirjan Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä.

Lisätiedot

Verkkokurssien kuvaukset

Verkkokurssien kuvaukset Verkkokurssien kuvaukset FI1 - Johdatus filosofiseen ajatteluun Kurssin tavoitteena on luoda yleiskatsaus filosofian maailmaan ja filosofiseen ajatteluun. Keskustelut kytketään länsimaisen filosofiseen

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT 2016 2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 1 ÄI 2 ÄI 3 ÄI 4 ÄI 5 ÄI 6 ÄI 7 ÄI 8 ÄI 9 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava. (uusin painos) Painettu tehtävävihko. Särmä Suomen

Lisätiedot

Kurssikuvausten väljyyttä voidaan käyttää resurssien salliessa keskeisten sisältöjen syventämiseen ja eheyttävien kokonaisuuksien muodostamiseen.

Kurssikuvausten väljyyttä voidaan käyttää resurssien salliessa keskeisten sisältöjen syventämiseen ja eheyttävien kokonaisuuksien muodostamiseen. 5.6. Matematiikka Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija

Lisätiedot

7.3.3 Vieraat kielet. Tietostrategia ja opiskeluympäristö

7.3.3 Vieraat kielet. Tietostrategia ja opiskeluympäristö 84 7.3.3 Vieraat kielet Kielten suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen opiskelu ja sen monipuolinen arvioiminen antavat oppilaalle kielelliset, viestinnälliset ja kulttuurilliset valmiudet, jotka luovat pohjaa

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT VIERAAT KIELET Englanti 2013 2014 Vieraat kielet ENGLANTI A1-KIELI EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET Ihmisenä kasvaminen Vieraan kielen taito edellyttää

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 AINE ÄIDINKIELI 1-9 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1-3 Särmä, Kielenhuolto, OTAVA 978-951-1-26586-3 3 Särmä, Tehtäviä 3, OTAVA

Lisätiedot