Englanti (A-kieli) PAKOLLISET KURSSIT. 1. Nuori ja hänen maailmansa (ENA101)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Englanti (A-kieli) PAKOLLISET KURSSIT. 1. Nuori ja hänen maailmansa (ENA101)"

Transkriptio

1 Englanti (A-kieli) Englannin opiskelu antaa valmiudet ymmärtää muita ja tulla ymmärretyksi sekä suullisesti että kirjallisesti kotimaassa ja ulkomailla. Opiskelun tavoitteena on oppia soveltamaan englannin kielelle ja sen kulttuurille ominaisia viestintätapoja sekä omaksua tietoja englannin kielialueen maista, kansoista ja kulttuureista. Opiskelijaa ohjataan ottamaan vastuu omasta oppimisprosessistaan ja sen laadusta kiinnittämällä jokaisella kurssilla huomiota opiskelutaitoihin. Opiskelijoita ohjataan tunnistamaan omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa ja käyttämään tarkoituksenmukaisia oppimisstrategioita. Myös tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään apuna opiskelussa. Arviointi perustuu jatkuvaan havainnointiin, itsearviointiin sekä suullisesti ja kirjallisesti mitattaviin tuotoksiin. Syventäviä ja soveltavia kursseja ei voi suorittaa tenttimällä. Soveltavat kurssit arvioidaan suoritettu/hylätty -merkinnällä. PAKOLLISET KURSSIT 1. Nuori ja hänen maailmansa (ENA101) asettaa tavoitteita ja seuraa omien tavoitteidensa saavuttamista rohkaistuu puhumaan ja ilmaisemaan mielipiteensä tutustuu erilaisiin tekstilajeihin, mm. kaunokirjallisuuteen vahvistaa perusverbiopin hallintaa oppii persoona-, demonstratiivi- ja interrogatiivipronominit ja niiden käytön oppii liitekysymykset. valoisa elämänasenne, vapaa-aika ja harrastukset, ihmissuhteet Aihekokonaisuus hyvinvointi ja turvallisuus kulttuuri-identiteetti, kulttuurin tuntemus ymmärtävä lukeminen: perustiedot tekstien opiskelusta merkityksen päättely ymmärtää pääajatukset ja keskeisiä yksityiskohtia puheesta, joka käsittelee vapaa-aikaa, harrastuksia ja sosiaalista kanssakäymistä

2 kiertoilmaisujen käyttö, ryhmittely ja elaborointi mielipiteen ilmaiseminen tahdikkuus ja kohtelias reagointi otsikkoaineen kirjoittaminen ja kirjoitelmat 2. Viestintä ja vapaa-aika (ENA102) oppii matkailuun liittyvää sanastoa oppii kertomaan Suomesta vieraista kulttuureista tuleville oppii passiivin käytön, apuverbit, it/there subjektit ja sanajärjestyksen. Suomi ja suomalaisuus, matkailu, media hyvinvointi ja turvallisuus viestintä ja mediaosaaminen kulttuuri-identiteetti Strategiat tekstin ymmärtäminen: sisällön ennustaminen, skannaus, merkityksen päättely sanasto: kompensaatiostrategioista sanojen selittäminen, elaborointi puhuminen: avun pyytäminen ja tien neuvominen, selvennyksen pyytäminen, samaa ja eri mieltä oleminen keskeisen sisällön ymmärtäminen, eri varianttien tunnistaminen ääntämisen harjoittelu tiedon hakeminen, keskeisen sisällön ymmärtäminen, yksityiskohtien oivaltaminen otsikkoaineen kirjoittaminen ja kirjoitelmat

3 3. Opiskelu ja työ (ENA103) oppii opiskeluun, tulevaisuudensuunnitelmien tekoon ja työelämään liittyvää sanastoa oppii epäsuoran esityksen, sekä adjektiivien ja adverbien käytön, relatiivipronominit ja kansallisuussanat vahvistaa suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja kurssin aiheista. koulutus ja työelämä ja tulevaisuuteen liittyvät unelmat ja toiveet aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys turvallisuus ja hyvinvointi Strategiat ymmärtävä lukeminen: tekstiin virittäytyminen, aikaisempien tietojen aktivointi sanasto: sanaston etukäteissyöttö ja passiivisen sanaston aktivointi olennaisen merkityksen löytäminen epäröinti suostuttelu neuvojen antaminen keskeisen sisällön löytäminen yksityiskohtien havaitseminen tekstien vertailu otsikkoaineen kirjoittaminen ja kirjoitelmat 4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (ENA104) oppii yhteiskunnan, sosiaaliturvajärjestelmän, kuluttamisen, politiikan ja oikeudenkäytön kuvailussa tarvittavaa sanastoa vahvistaa ymmärtävän lukemisen strategioiden hallintaa oppii verbin infinitiivin, ing-muodon, that-lauseen ja indefiniittipronominit vahvistaa suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja kurssin aiheista.

4 yhteiskunnan rakenteet, erilaiset yhteisöt ja yksilön valinnat aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys hyvinvointi ja turvallisuus teknologia ja yhteiskunta kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus ymmärtävä lukeminen: pääasioiden etsiminen tekstistä eri tavoin ymmärtää pääkohdat ja tärkeimmät yksityiskohdat ympärillään käytävästä laajemmasta muodollisesta ja epämuodollisesta keskustelusta. luetaan erityylisiä vaikeahkoja tekstejä luetaan englanninkielisiä romaaneja ja novelleja oppilaan valinnan mukaan muodollisia ja epämuodollisia keskusteluja kirja-arvostelu ja kirjoitelmat 5. Kulttuuri (ENA105) oppii kirjallisuuden ja muiden taiteen alojen sanastoa vahvistaa kaunokirjallisen tekstin eri tyylilajien ymmärtämistä vahvistaa omaa minäkuvaa oman kulttuurin heijastajana oppii kirjoittamaan erityyppisiä kirjoitelmia ja arvosteluja oppii välimerkit, konjunktiot, ajan ja paikan prepositiot ja muut prepositiosanonnat sekä fraasiverbit. kirjallisuus, musiikki, elokuvat, kuvataide, teatteri kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus viestintä- ja mediaosaaminen Strategiat tekstin tulkinta: rivien välistä lukeminen

5 tekstin tiivistäminen lyhyet produktiiviset vastaukset johdonmukaisesti jäsennelty yksityiskohtainen kuvaus yleisölle puhuminen: esitelmä sisällön ymmärtäminen yksityiskohdatkin oivaltaen kirjallisuusotteiden tulkinta tekstin olennaisen informaation löytäminen tiivistelmää varten otsikkoaine ja kirjoitelmat tiivistelmän kirjoittaminen 6. Tiede talous ja tekniikka (ENA106) oppii tieteisiin, teknologiaan ja talouselämään liittyvää sanastoa tutustuu erilaisiin englanninkielisiin julkaisuihin vahvistaa vaativien tekstien avaamisessa tarvittavien strategioiden hallintaa oppii substantiivien ja artikkelien käytön, numeraalit ja paljoussanat sekä lauseenvastikkeet. arkipäivän ilmiöitä ja huipputeknologiaa, media, mainonta ja moderni yrittäjyys teknologia ja yhteiskunta viestintä- ja mediaosaaminen hyvinvointi ja turvallisuus ymmärtävä lukeminen: aikaisempien tietojen aktivointi, merkityksen päättely, avainlauseet, avainsanojen käyttö sanaston kartuttaminen ymmärtää asiallisesti ja kielellisesti kompleksisen puheen pääajatukset tiivistäminen muodollisia ja epämuodollisia keskusteluja

6 luetaan itsenäisesti muutaman sivun pituisia tekstejä (lehtiartikkeleita, novelleja, viihde- ja tietokirjallisuutta, raportteja ja yksityiskohtaisia ohjeita) tekstit voivat käsitellä abstrakteja, käsitteellisiä tai ammatillisia aiheita, ja niissä on tosiasioita, asenteita ja mielipiteitä otsikkoaineen kirjoittaminen ja kirjoitelmat tiivistelmän laatiminen oppikirjan CD-rom SYVENTÄVÄT KURSSIT 7. Luonto ja kestävä kehitys (ENA107) oppii säähän, luontoon, eläintensuojeluun, vaihtoehtoisiin energiamuotoihin, maanviljelyyn sekä kestävään kehitykseen liittyvää sanastoa varmentaa taitoaan ymmärtää erityylisiä kompleksisia tekstejä vahvistaa vaativien tekstien avaamisessa tarvittavien strategioiden hallintaa kertaa verbiopin, epäsuoran esityksen, ehtolauseet ja passiivin harjoittelee sananjohtamista. luonnon monimuotoisuus ja kestävä kehitys kestävä kehitys aktiivinen kansalaisuus hyvinvointi ja turvallisuus teknologia ja yhteiskunta kurssilla käsitellään erityisesti päättökokeessa tarvittavia strategioita liittyen rakenneosioon, luetunymmärtämiseen ja käännökseen ymmärtää asiallisesti ja kielellisesti kompleksisen puheen pääajatukset keskusteluharjoituksia

7 luetaan itsenäisesti pitkähköjä tekstejä (lehtiartikkeleita, kirjallisuuskatkelmia, tietokirjallisuutta) otsikkoaineet ja kirjoitelmat 8. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (ENA108) oppii sanastoa liittyen EU:hun, kuluttamiseen, nouseviin teknologiamaihin, maailmankatsomuksiin, kestävään kehitykseen, konflikteihin ja niiden rauhanomaiseen selvittämiseen varmentaa taitoaan ymmärtää erityylisiä kompleksisia tekstejä vahvistaa vaativien tekstien avaamisessa tarvittavien strategioiden hallintaa oppii verbi/substantiivi/adjektiivi + prepositioyhdistelmiä. yksilön valinnat ja vaihtoehdot, erilaiset maailmankuvat, kestävä elämäntapa, ihmisoikeudet kestävä kehitys aktiivinen kansalaisuus hyvinvointi ja turvallisuus teknologia ja yhteiskunta kurssilla käsitellään erityisesti päättökokeessa tarvittavia strategioita liittyen rakenneosioon, luetunymmärtämiseen ja muunnoksiin sekä käännökseen ymmärtää asiallisesti ja kielellisesti kompleksisen puheen pääajatukset keskusteluharjoituksia luetaan itsenäisesti pitkähköjä tekstejä (lehtiartikkeleita, kirjallisuuskatkelmia, tietokirjallisuutta) otsikkoaine ja kirjoitelmat kerrataan päättökokeessa esiintyviä kirjoitustyylejä

8 SOVELTAVAT KURSSIT 9. Englannin kertauskurssi (ENA109) kertaa englannin keskeisen kieliopin. matkailu, Lontoo, Suomi-tietous ymmärtävä lukeminen keskeisen sisällön ymmärtäminen keskeisen sisällön ymmärtäminen arkielämän keskustelutilanteet, mielipiteen ilmaiseminen kirjoitelmat 10. Englannin keskustelu- ja sanastokurssi (ENA110) vahvistaa suullista kielitaitoa harjoittelemalla erilaisia puhetilanteita vahvistaa ja laajentaa sanaston hallintaa tekstien ja tehtävien avulla kiinnittää huomiota ääntämiseen, intonaatioon, kulttuurien välisiin eroihin suullisessa viestinnässä ja tapakulttuurissa sekä nopeaan ja spontaaniin reagointiin oppii kertomaan, kuvailemaan, perustelemaan, väittelemään. esittely, small talk, koulutus, vapaa-aika, pukeutuminen, mainonta kulttuurin tuntemus ja kulttuuri-identiteetti sanasto: passiivisen sanaston aktivointi, vihjeiden käyttö kompensoivien strategioiden käyttö puhetilanteessa, aktiivisen kuuntelijan rooli olennaisen sisällön ymmärtäminen

9 keskeisen sisällön löytäminen ja tiivistäminen omin sanoin nopea, kohtelias reagoiminen suullinen esitys ääntämisen ja intonaation harjoittelu aktiivinen keskusteluun osallistuminen, kysyminen ja vastaaminen pienimuotoisia kirjoitustehtäviä: kuvailua, selostuksia ja tiivistämistä 11. Tekniikan englanti (ENA111) tutustuu erilaisiin teknisiin ilmiöihin ja laitteisiin tekstien ja videoiden avulla oppii kertomaan teknisistä ilmiöistä ja laitteista kartuttaa tekniikan sanastoa kertaa numeraalit. arkielämän tekniset laitteet ja ilmiöt tekstien ymmärtäminen, skannaus, merkityksen päättely, passiivisen sanaston aktivointi keskeisen sisällön ymmärtäminen lyhyet produktiiviset vastaukset ymmärtävä lukeminen suulliset esitykset muodollisia ja epämuodollisia keskusteluja teknisten laitteiden ja ilmiöiden kuvailu

10 MUUTOKSET KARHULAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAAN LISÄTYT KURSSIT OPETUSSUUNNITELMAAN ENGLANTI 8. Puhu ja ymmärrä paremmin (ENA8 Valtakunnallinen syventävä kurssi) Kurssilla harjoitellaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien vaativien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. Kurssin arviointi perustuu kurssin jälkeen pidettävään Opetushallituksen tuottamaan suulliseen kokeeseen, opintojen edistymisen jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan taitojen arviointiin kurssin aikana. Suullisen kielitaidon koe on pakollinen ja sen suorittamisesta annetaan erillinen todistus päättötodistuksen liitteenä. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää puheen pääkohdat, puhujan tarkoituksen, muodollisuusasteen ja tyylin pystyy tiivistämään kuulemastaan avainkohdat ja tärkeät yksityiskohdat osaa esittää selkeitä kuvauksia monista kokemuspiiriinsä liittyvistä asioista, ilmaista näkemyksiään ja osallistua aktiivisesti melko muodollisiinkin keskusteluihin sekä kommentoida muiden näkemyksiä pystyy tuottamaan puhetta ilman pidempiä taukoja ja ääntämään niin selkeästi ja luontevasti, ettei viestinnällisyys kärsi osaa käyttää puheessaan monipuolisesti kielen rakenteita ja laajahkoa sanastoa mukaan lukien idiomaattinen ja käsitteellinen sanasto osaa reagoida selkeästi ja kohteliaasti puhetilanteen vaatimalla tavalla Sisällöt puheviestinnän strategiat suullisen kielen käyttö eri tilanteissa ääntäminen ja intonaatio kulttuurien väliset erot suullisessa viestinnässä muiden kurssien aihepiirit

11 10. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (ENA10 Koulukohtainen syventävä kurssi) Kurssilla harjoitellaan erityisesti päättökokeessa tarvittavia taitoja liittyen mm. rakenneosioon sekä luetun ja kuullun ymmärtämiseen. Tavoitteena on, että opiskelija oppii sanastoa liittyen EU:hun, kuluttamiseen, nouseviin teknologiamaihin, maailmankatsomuksiin, kestävään kehitykseen, konflikteihin ja niiden rauhanomaiseen selvittämiseen varmentaa taitoaan ymmärtää erityylisiä kompleksisia tekstejä vahvistaa vaativien tekstien avaamisessa tarvittavien strategioiden hallintaa oppii verbi/substantiivi/adjektiivi + prepositio yhdistelmiä harjoittelee keskeisiä kielioppiasioita Sisällöt: kestävä kehitys aktiivinen kansalaisuus hyvinvointi ja turvallisuus teknologia ja yhteiskunta 12. Englannin keskustelu- ja sanastokurssi (ENA12 Koulukohtainen soveltava kurssi, ennen ENA10) vahvistaa suullista kielitaitoa harjoittelemalla erilaisia puhetilanteita vahvistaa ja laajentaa sanaston hallintaa tekstien ja tehtävien avulla kiinnittää huomiota ääntämiseen, intonaatioon, kulttuurien välisiin eroihin suullisessa viestinnässä ja tapakulttuurissa sekä nopeaan ja spontaaniin reagointiin oppii kertomaan, kuvailemaan, perustelemaan, väittelemään. esittely, small talk, koulutus, vapaa-aika, pukeutuminen, mainonta kulttuurin tuntemus ja kulttuuri-identiteetti sanasto: passiivisen sanaston aktivointi, vihjeiden käyttö kompensoivien strategioiden käyttö puhetilanteessa, aktiivisen kuuntelijan rooli

12 olennaisen sisällön ymmärtäminen keskeisen sisällön löytäminen ja tiivistäminen omin sanoin nopea, kohtelias reagoiminen suullinen esitys ääntämisen ja intonaation harjoittelu aktiivinen keskusteluun osallistuminen, kysyminen ja vastaaminen pienimuotoisia kirjoitustehtäviä: kuvailua, selostuksia ja tiivistämistä POISTETUT KURSSIT OPETUSSUUNNITELMASTA ENGLANTI 8. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (ENA108) oppii sanastoa liittyen EU:hun, kuluttamiseen, nouseviin teknologiamaihin, maailmankatsomuksiin, kestävään kehitykseen, konflikteihin ja niiden rauhanomaiseen selvittämiseen varmentaa taitoaan ymmärtää erityylisiä kompleksisia tekstejä vahvistaa vaativien tekstien avaamisessa tarvittavien strategioiden hallintaa oppii verbi/substantiivi/adjektiivi + prepositioyhdistelmiä. yksilön valinnat ja vaihtoehdot, erilaiset maailmankuvat, kestävä elämäntapa, ihmisoikeudet kestävä kehitys aktiivinen kansalaisuus hyvinvointi ja turvallisuus teknologia ja yhteiskunta

13 kurssilla käsitellään erityisesti päättökokeessa tarvittavia strategioita liittyen rakenneosioon, luetunymmärtämiseen ja muunnoksiin sekä käännökseen ymmärtää asiallisesti ja kielellisesti kompleksisen puheen pääajatukset keskusteluharjoituksia luetaan itsenäisesti pitkähköjä tekstejä (lehtiartikkeleita, kirjallisuuskatkelmia, tietokirjallisuutta) otsikkoaine ja kirjoitelmat kerrataan päättökokeessa esiintyviä kirjoitustyylejä 10. Englannin keskustelu- ja sanastokurssi (ENA110) vahvistaa suullista kielitaitoa harjoittelemalla erilaisia puhetilanteita vahvistaa ja laajentaa sanaston hallintaa tekstien ja tehtävien avulla kiinnittää huomiota ääntämiseen, intonaatioon, kulttuurien välisiin eroihin suullisessa viestinnässä ja tapakulttuurissa sekä nopeaan ja spontaaniin reagointiin oppii kertomaan, kuvailemaan, perustelemaan, väittelemään. esittely, small talk, koulutus, vapaa-aika, pukeutuminen, mainonta kulttuurin tuntemus ja kulttuuri-identiteetti sanasto: passiivisen sanaston aktivointi, vihjeiden käyttö kompensoivien strategioiden käyttö puhetilanteessa, aktiivisen kuuntelijan rooli olennaisen sisällön ymmärtäminen keskeisen sisällön löytäminen ja tiivistäminen omin sanoin nopea, kohtelias reagoiminen suullinen esitys

14 ääntämisen ja intonaation harjoittelu aktiivinen keskusteluun osallistuminen, kysyminen ja vastaaminen pienimuotoisia kirjoitustehtäviä: kuvailua, selostuksia ja tiivistämistä

KUNINKAANTIEN LUKIO KURSSIKUVAUKSET

KUNINKAANTIEN LUKIO KURSSIKUVAUKSET KUNINKAANTIEN LUKIO KURSSIKUVAUKSET Kurssikuvaukset löytyvät myös verkosta www.kuninkaantie.espoo.fi 31.8.2012 Äidinkieli ja kirjallisuus... 3 Toinen kotimainen kieli... 8 Ruotsi A-oppimäärä... 8 Ruotsi

Lisätiedot

1 Hausjärven lukion opinto-opas

1 Hausjärven lukion opinto-opas 1 Hausjärven lukion opinto-opas YLEISTÄ... 3 OPPIMISKÄSITYS... 3 OPISKELUYMPÄRISTÖ JA -MENETELMÄT... 3 TOIMINTAKULTTUURI... 3 OPINTOJEN RAKENNE JA ITSENÄISEN OPISKELUN PERIAATTEET... 4 OPINTOSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Schulcurriculum Schwedisch

Schulcurriculum Schwedisch Schulcurriculum Schwedisch Klassen 10 bis 12 (Achtung: Lehrplan ist in finnischer Sprache verfasst.) Deutsche Schule Helsinki Malminkatu 14 00100 Helsinki Finnland Stand: 15. November 2014 Toinen kotimainen

Lisätiedot

Mäkelänrinteen lukio. Kurssiseloste 2012 2013 Päivitetty 10.9.2012

Mäkelänrinteen lukio. Kurssiseloste 2012 2013 Päivitetty 10.9.2012 Mäkelänrinteen lukio Kurssiseloste 2012 2013 Päivitetty 10.9.2012 MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Kurssiseloste erityisesti opiskelijoita varten SISÄLLYS sivu Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 4 Äidinkieli

Lisätiedot

Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016

Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016 Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016 Klikkaa oppiaineen nimeä ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ RUOTSI, TOINEN KOTIMAINEN KIELI VIERAAT KIELET MATEMATIIKKA BIOLOGIA MAANTIEDE

Lisätiedot

Porin Lyseon lukio OPINTO-OPAS

Porin Lyseon lukio OPINTO-OPAS Porin Lyseon lukio OPINTO-OPAS LUKUVUONNA 2014 2015 Porin Lyseon lukio Annankatu 5 28100 Pori http://www.pori.fi/kasvatusjaopetusvirasto/koulut/porinlyseonlukio Rehtori Jarkko Kivelä TEKIJÄT: MIRA 044

Lisätiedot

Mikkelin lukio Kurssiopas 2014

Mikkelin lukio Kurssiopas 2014 Kurssiopas 2014 n yhteystiedot Päämajankuja 4 50100 Mikkeli Suorat puhelinnumerot Sähköposti Rehtori Jari Tuomenpuro 044 794 2775 jari.tuomenpuro@mikkeli.fi Apulaisrehtori Pirjo Marjukka Hänninen 044 794

Lisätiedot

Opinto-opas 2014-2015

Opinto-opas 2014-2015 Opinto-opas 2014-2015 2 LAUTTAKYLÄN LUKIO Lauttakylänkatu 22 32700 Huittinen Email: lukio@huittinen.fi Internet-sivut: http://www.huittinen.fi/lukio Rehtori Timo Mäkinen 02-560 4281 044-560 4281 Vararehtori

Lisätiedot

AVAIN. Kempeleen lukion kurssiopas 2015

AVAIN. Kempeleen lukion kurssiopas 2015 AVAIN Kempeleen lukion kurssiopas 2015 KEMPELEEN LUKIO PUHELIN koulusihteeri 050 316 9593 rehtori 050 568 1915 apulaisrehtori 050 316 9592 opinto-ohjaaja 050 463 6610 opettajat 050 316 9594, 050 316 9595

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN LUKIOON

TERVETULOA OPISKELEMAAN LUKIOON TERVETULOA OPISKELEMAAN LUKIOON SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIO-OPISKELU YLEENSÄ... 1 2. IIN LUKION TUNTIJAKO...4 3. KURSSIEN SISÄLLÖT...5 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 5 VIERAAT KIELET JA RUOTSIN KIELI...7

Lisätiedot

KURSSIKUVAUKSET PÄIVITETTY 6/2013

KURSSIKUVAUKSET PÄIVITETTY 6/2013 KURSSIKUVAUKSET PÄIVITETTY 6/2013 Hyvä lukiolainen Tämä kirjanen sisältää Ilmajoen lukiossa opetettavat kaikki kurssit. Kirjasesta löydät myös valintakorttiin merkityt kurssien numerot. Soveltaviksi kursseiksi

Lisätiedot

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa 2 1. Lukiokoulutus Pyhäjoella Lukio jatkaa Pyhäjoella perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Tehtävänä on antaa laajaalainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin.

Lisätiedot

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa 2 1. Lukiokoulutus Pyhäjoella Lukio jatkaa Pyhäjoella perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Tehtävänä on antaa laajaalainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin.

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti:

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: 5.4 Toinen kotimainen kieli 5.4.1 Ruotsi Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja

Lisätiedot

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET 2015-2016 1 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Yleistä:... 3 Erilaiset kurssit:... 3 Perniön lukion tuntijako... 4 Kurssit oppiaineittain... 5 ÄIDINKIELI... 5 ENGLANTI

Lisätiedot

SUOMI TOISENA KIELENÄ VUOSILUOKAT 1 9

SUOMI TOISENA KIELENÄ VUOSILUOKAT 1 9 SUOMI TOISENA KIELENÄ VUOSILUOKAT 1 9 Oppilaille, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame, opetetaan suomea toisena kielenä joko kokonaan tai osittain äidinkielen ja kirjallisuuden suomi äidinkielenä

Lisätiedot

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LUKION KURSSIT 2013 2014 Yhteystietoja: Koulun kotisivu: www.lauttasaarenyhteiskoulu.fi Sähköpostiosoite: lyk.hki@edu.hel.fi Osoite: Isokaari 19, 00200 Helsinki Puhelinnumerot:

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Yhteystiedot. Rehtori Mirja Rautavuori-Lehtinen mirja.rautavuori-lehtinen@koski.fi puh. (02) 484 0211 gsm 044-484 0211

SISÄLTÖ. Yhteystiedot. Rehtori Mirja Rautavuori-Lehtinen mirja.rautavuori-lehtinen@koski.fi puh. (02) 484 0211 gsm 044-484 0211 SISÄLTÖ ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI... 3 RUOTSI Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B1)... 3 VIERAAT KIELET... 5 ENGLANTI Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET PAKOLLISET JA SYVENTÄVÄT KURSSIT OPPIAINEITTAIN

OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET PAKOLLISET JA SYVENTÄVÄT KURSSIT OPPIAINEITTAIN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET PAKOLLISET JA SYVENTÄVÄT KURSSIT OPPIAINEITTAIN ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Kursseilla toteutetaan aineen sisäistä integraatiota, joten lukeminen, kirjoittaminen, puheviestintä,

Lisätiedot

Vapaa. oo Kielentuntemuksen koe, koevastaus, kirjoitelma. Aktiivinen osallistuminen.

Vapaa. oo Kielentuntemuksen koe, koevastaus, kirjoitelma. Aktiivinen osallistuminen. ÄIDINKIELI ÄIDINKIELI ÄIDINKIELI ÄIDINKIELI ÄIDINKIELI ÄIDINKIELI ÄIDINKIELI ÄIDINKIELI 16 Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI Kurssin sisältö Arvosteluperusteet Suoritusjärjestys ÄI10 Opiskelutaidon ja kieliopin

Lisätiedot

Mäntsälän lukion opinto-opas 2009-2010 SISÄLLYSLUETTELO

Mäntsälän lukion opinto-opas 2009-2010 SISÄLLYSLUETTELO Mäntsälän lukion opinto-opas 2009-2010 SISÄLLYSLUETTELO Lukuvuoden aluksi 2 Lukion tehtävä, arvoperusta ja toiminta-ajatus 3 Järjestyssäännöt 4 Opetuksen järjestelyt 5 Opintojen hyväksilukeminen 5 Opiskelijan

Lisätiedot

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LUKION KURSSIT 2015 2016 Yhteystietoja: Koulun kotisivu: www.lauttasaarenyhteiskoulu.fi Sähköpostiosoite: toimisto@lauttasaarenyhteiskoulu.fi Osoite: Isokaari 19, 00200 Helsinki

Lisätiedot

Forssan yhteislyseo Kurssiopas 2007

Forssan yhteislyseo Kurssiopas 2007 Forssan yhteislyseo Kurssiopas 2007 Hyvä lukija, Lukio on ollut jo 150 vuoden ajan tärkein koulutusväylä korkeakouluopintoihin. Lukiokoulutusta ja siihen läheisesti liittyvää ylioppilastutkintoa on uudistettu

Lisätiedot

SUOMI TOISENA KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA PERUSOPETUKSEEN

SUOMI TOISENA KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA PERUSOPETUKSEEN SUOMI TOISENA KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA PERUSOPETUKSEEN Hyväksytty Helsingin kaupungin opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 27.4.2004. 2 SISÄLTÖ Opetuksen tavoitteet ja lähtökohdat... 4 Opetusjärjestelyiden

Lisätiedot

2.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 2.2 Arvoperusta 23(78.6(1727(877$0,1(1

2.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 2.2 Arvoperusta 23(78.6(1727(877$0,1(1 RLNROXHWWX Sipoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelma 2005 2 23(78668811,7(/0$1/$$7,0,1(1 /8.,2.28/878.6(17(+7b9b-$$5923(5867$ 2.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 2.2 Arvoperusta 23(78.6(1727(877$0,1(1

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ. KLAUKKALAN AIKUISLUKIO lukuvuosi 2015-2016. Kurssien kuvaukset ja oppikirjat. Klikkaa oppiainetta

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ. KLAUKKALAN AIKUISLUKIO lukuvuosi 2015-2016. Kurssien kuvaukset ja oppikirjat. Klikkaa oppiainetta KLAUKKALAN AIKUISLUKIO lukuvuosi 2015-2016 Kurssien kuvaukset ja oppikirjat. Klikkaa oppiainetta ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ RUOTSI, TOINEN KOTIMAINEN KIELIRUOTSI, TOINEN KOTIMAINEN

Lisätiedot

Sipoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelma 2005 1 (106)

Sipoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelma 2005 1 (106) päivitetty 4.6.2009 Sipoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelma 2005 1 (106) 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN...2 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA...2 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä...2

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ESIOPETUS JA PERUSOPETUS LAPINJÄRVELLÄ

MAAHANMUUTTAJIEN ESIOPETUS JA PERUSOPETUS LAPINJÄRVELLÄ 001 MAAHANMUUTTAJIEN ESIOPETUS JA PERUSOPETUS LAPINJÄRVELLÄ SISÄLTÖ Saatteeksi 3 1. Maahanmuuttajien valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 4 2. Suomi toisena kielenä esiopetuksessa 9 3. Suomi toisena

Lisätiedot

HELSINGIN LUONNONTIEDELUKIO KURSSIT

HELSINGIN LUONNONTIEDELUKIO KURSSIT HELSINGIN LUONNONTIEDELUKIO KURSSIT Helsingin luonnontiedelukio Mäkelänkatu 84, 00610 HELSINKI PL 3803, 00099 Helsingin kaupunki www.heltiedelu.edu.hel.i rehtori 09 31082062 koulusihteeri 09 31080458 faksi

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS VUOSILUOKAT 1-2 TAVOITTEET Äidinkielen opiskelun yleistavoitteena on, että oppilaan ilmaisuhalu ja -rohkeus herää, vahvistuu ja kehittyy. Hän kuuntelee keskittyen ja eläytyen

Lisätiedot