ETU-TÖÖLÖN LUKION KURSSIKUVAUKSET ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS /P

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETU-TÖÖLÖN LUKION KURSSIKUVAUKSET ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS /P"

Transkriptio

1 ETU-TÖÖLÖN LUKION KURSSIKUVAUKSET ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS /P Suoritusohje: Ennen muita kursseja Kurssi käsittelee äidinkielen ja kirjallisuuden perusasioita. Käsiteltäviä asioita ovat eri tekstilajit ja tyypit, tekstien referointi ja kommentointi, omien viestintätietojen, -taitojen, -asenteiden ja - motivaation arviointi lukio-opiskelun näkökulmasta ja vuorovaikutustaidot ryhmässä. Lisäksi luetaan kaksi kirjaa ja käsitellään oikeinkirjoitusasioita. ÄI2 TEKSTIEN RAKENTEITA JA MERKITYKSIÄ /P Suoritusohje: 1. opiskeluvuonna Kurssilla opetellaan erittelemään tekstien kieltä, rakenteita ja merkityksiä sekä oppii näkemään tekstin yhteyden kontekstiin ja muihin teksteihin. Opiskelija syventää tekstilajituntemustaan ja kehittyy erilaisten tekstien tuottajana. Kurssilla harjoitellaan lisäksi suullisen esitelmän rakentamista ja kirjoituksen prosessointia. Luetaan kaksi kirjaa ja opetellaan välimerkit. ÄI3 KIRJALLISUUDEN KEINOJA JA TULKINTAA /P Suoritusohje: 1. opiskeluvuonna Kurssilla käsitellään monipuolisesti kirjallisuutta. Opiskelijoiden käsitys kaunokirjallisuudesta, kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen kulttuurisesta merkityksestä syvenee. Luetaan runsaasti kaunokirjallisuutta ja opetellaan eri kirjallisuudenlajien tulkintaan liittyviä käsitteitä. ÄI4 TEKSTIT JA VAIKUTTAMINEN /P Suoritusohje: 2. opiskeluvuonna Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden kieltä erityisesti vaikuttamisen näkökulmasta. Hän perehtyy argumentointiin ja syventää siihen liittyviä tietoja. Hän oppii analysoimaan ja tuottamaan argumentatiivisia tekstejä. Samoin harjoitellaan suullista argumentointia, kuten väittelyä. Luetaan kaksi kirjaa.

2 ÄI5 TEKSTI, TYYLI JA KONTEKSTI /P Suoritusohje: 2. opiskeluvuonna Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden tyyliä siten, että hän osaa ottaa huomioon kontekstin merkityksen tulkinnassa ja tekstin tuottamisessa. Kurssilla perehdytään länsimaisen kirjallisuuden historian tärkeimpiin vaiheisiin, luetaan länsimaisia klassikkoteoksia sekä keskitytään oman tyylin hiontaan. ÄI6 KIELI, KIRJALLISUUS JA IDENTITEETTI /P Suoritusohje: 3. opiskeluvuonna Opiskelija saa yleiskuvan suomen kielen sekä suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteiskunnalle. Kurssilla perehdytään suomalaisen kirjallisuuden historian tärkeimpiin vaiheisiin ja luetaan Aleksis Kiven Seitsemän veljestä. ÄI7 PUHEVIESTINNÄN TAITOJEN SYVENTÄMINEN /valtakunnallinen Sy Suoritusohje: Luontevin 2. opiskeluvuonna mutta muukin ajankohta käy Opiskelija syventää ja monipuolistaa puheviestintään liittyviä tietojaan ja taitojaan sekä oppii arvioimaan puheviestinnän merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä. Harjoitellaan erilaisia puhetilanteita. ÄI8 TEKSTITAITOJEN SYVENTÄMINEN /valtakunnallinen Sy Suoritusohje: 3. opiskeluvuonna Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan analysoida ja tuottaa tekstejä. Samalla kurssi kertaa eri tekstilajeissa tarvittavia käsitteitä ja valmistaa ylioppilaskirjoituksiin erityisesti tekstitaidon kokeen osalta. ÄI9 KIRJOITTAMINEN JA NYKYKULTTUURI /valtakunnallinen Sy Suoritusohje: 3. opiskeluvuonna

3 Opiskelija perehtyy kulttuuri- ja yhteiskunnalliseen keskusteluun, median ajankohtaisaiheisiin ja nykykirjallisuuteen. Hänen kriittinen ja kulttuurinen lukutaitonsa syvenee, ajattelutaitonsa kehittyy ja kirjallinen ilmaisunsa kypsyy kohti lukion päättötason vaatimuksia. ÄI10 LUOVA KIRJOITTAMINEN /koulukohtainen Sy Suoritusohje: Milloin hyvänsä Opiskelija syventää luovan kirjoittamisen taitojaan ja löytää uusia kirjoittamisen tapoja. Kurssilla luetaan ja kirjoitetaan erilaisia tekstejä: runoja, proosaa ja draamaa. ÄI 11 KIRJALLISUUSDIPLOMI /koulukohtainen So Suoritusohje: Milloin hyvänsä Arviointitapa: Suoritusmerkintä ja kirjallisuusdiplomi Kirjallisuusdiplomin tarkoituksena on kehittää luku-, kirjoitus- ja keskustelutaitoja kaunokirjallisuudesta ja kartuttaa yleissivistystä sekä syventää lukuharrastusta. Opiskelija lukee itsenäisesti teoksia eri kirjallisuudenlajeista, tekee teoksiin liittyviä tehtäviä ja osallistuu kirjallisuuskeskusteluihin. Kurssi on hajautettu. ÄI 12 ILMAISUTAITO /koulukohtainen So Suoritusohje: Milloin hyvänsä Arviointitapa: Suoritusmerkintä Ilmaisutaidon kurssilla perehdytään ja tutustaan omaan ilmaisuun ja draamatyöskentelyyn tekemällä esimerkiksi kontakti-, ääni-, liike-, aisti-, tunne-, improvisaatio- ja rentoutusharjoituksia. Kurssiin voidaan sisällyttää erilaisia vierailuja teatteriin. ÄI 13 JOURNALISMITYÖ /koulukohtainen So Suoritusohje: Milloin hyvänsä Arviointitapa: Suoritusmerkintä Kurssilla tutustutaan teorian, harjoitusten ja projektityön kautta lehtityön eri vaiheisiin esimerkiksi toimittamalla yhteinen lehti, vierailemalla toimituksissa tai muissa viestintäalan kohteissa. Kurssi on hajautettu projektikurssi.

4 ÄI 14 KIELENHUOLLON SYVENTÄVÄ KURSSI /koulukohtainen Sy Suoritusohje: Abivuonna tai milloin hyvänsä Arviointitapa:Numeroarvostelu Kurssilla käydään läpi lukion kielenhuoltoasioita, oikeinkirjoitusta, asiatyylin tuntomerkkejä ja tekstin rakenteeseen liittyviä seikkoja. Kurssi vahvistaa taitoja tuottaa selkeää, ymmärrettävää tekstiä, mistä on hyötyä kaikissa oppiaineissa. Erityisesti kurssi vahvistaa äidinkielen kursseilla tarvittavia taitoja ja valmentaa myös äidinkielen ja kirjallisuuden päättökokeeseen. SUOMI TOISENA KIELENÄ VIERASKIELISILLE S2 1 PERUSTEET HALLINTAAN /P Suoritusohje: Vapaa Tavoitteet: Opiskelija tulee tietoiseksi suomen kielen taitonsa merkityksestä lukio-opinnoilleen. Hän rohkaistuu kielenkäyttäjänä ja pystyy asettamaan tavoitteita kielitaidolleen. Kielitaidon kartoitus ja syventäminen; suomalainen opiskelukulttuuri ja opiskelutekniikka; arkielämän suulliset taidot, haastattelut, keskustelut; keskeiset äänne- ja muoto-opilliset piirteet; astevaihtelu; paikallissijat; aikamuodot; kirjoittamisen harjoittelua lyhyillä kirjoitelmilla ja aineistopohjaisella kirjoitelmalla. S2 2 KIELI KÄYTTÖÖN /P Suoritusohje: Vapaa Tavoitteet: Opiskelija oppii erittelemän ja hallitsemaan lauserakenteita sekä ymmärtämään sanastonmuodostumiskeinoja. Hän oppii myös havaitsemaan tyylejä ja sävyjä kirjoitetussa ja puhutussa kielessä. Lyhyitä kaunokirjallisia tekstejä, asiatekstejä; hankitun tiedon raportoiminen; luetun ymmärtämisharjoituksia; kielen perusrakenteiden kartuttaminen; lausetyypit; peruslauseen jäsenet; objekti; partitiivi; sanamuodostuskeinot.

5 S2 3 KIELELLÄ VAIKUTETAAN /P Suoritusohje: Vapaa Tavoitteet: Opiskelija motivoituu ja rohkaistuu ilmaisemaan omia ajatuksiaan sekä pyrkii sujuvaan ja ymmärtävään luku- ja kirjoitustaitoon. Mielipidekirjoituksia, ajankohtaisohjelmia; perusteluharjoituksia; asiatekstin analysointi ja tulkinta; vaikuttava kaunokirjallinen teos; nominaalimuodot; lauseenvastikkeet; vertailumuodot; rektio. S2 4 SYVEMMÄT TEKSTITAIDOT /P Suoritusohje: Vapaa Tavoitteet: Opiskelija pyrkii erittelevään luku- ja kirjoitustaitoon ja rohkaistuu myös persoonalliseen kielen tuottamiseen. Mediatekstien tulkintaa ja niiden hyödyntäminen; tekstien pääideoiden löytäminen ja tulkitseminen; referointi; luova kirjoittaminen. S2 5 SUOMALAINEN KULTTUURI TUTUKSI /P Suoritusohje: Vapaa Tavoitteet: Opiskelija tutustuu suomalaiseen kirjallisuuteen, muihin taiteeseen, mediakulttuuriin ja oppii sitä kautta vertailemaan kulttuuri-ilmiöitä. Opiskelijalle tarjotaan kurssin avulla aineksia opiskelijan identiteetin kehittymiseen ja taide-elämysten kartuttamiseen. Kirjallisuuden lajit; suomanalaista kirjallisuutta, kuten novelleja, runoja ja romaanikatkelmia; vähintään yksi kokonaisteos; yhden kirjailijan tuotannon esittely; mahdollinen teatteri- tai elokuvakäynti. S2 6 KOHTI TOIMIVAA KAKSIKIELISYYTTÄ /P Suoritusohje: 3. opiskeluvuonna Tavoitteet: Opiskelija syventyy varsinkin kirjoitetulle suomelle tyypillisen kieliaineksen tarkasteluun ja vaativien rakenteiden hallintaan.

6 Vaativien rakenteiden kertaus, kuten lauseenvastikkeet; kirjakielen hallinnan syventäminen, kuten välimerkit; rakennetehtäviä; luetunymmärtäminen; tekstin selittäminen ja tiivistäminen; suomalainen kaunokirjallinen teos. S2 7 PUHEKIELI TARKASTELUUN /valtakunnallinen Sy Suoritusohje: Vapaa Tavoitteet Opiskelija perehtyy suomen puhekielen ominaispiirteisiin. Hän oppii tunnistamaan ja soveltamaan puhutun kielen ominaispiirteitä. Puhekielen kielioppi, erityispiirteet; yleispuhekieli, murre, slangi; itsenäinen projektityö puhutusta kielestä, työprosessin hallinta, kirjallinen raportointi ja suullinen esittäminen. S2 8 ERILAISTEN TEKSTIEN KIRJOITTAMISTA /valtakunnallinen Sy Suoritusohje: Vapaa Tavoitteet: Opiskelija syventää ja monipuolistaa kirjallisen ilmaisun taitojaan. Hän harjaantuu kirjoitusprosessiin ja kielen rakenteiden hallintaan. Erilaisiin tarkoituksiin kirjoittaminen; materiaalin pohjalta kirjoittaminen; luovaa kirjoittamista; kirjoitusprosessi; kirjoitelman jäsentely, ulko- ja kieliasun hiontaa; kielen rakenteita. S2 9 TEKSTIEN MAAILMASSA /valtakunnallinen Sy Suoritusohje: Vapaa Tavoitteet: Opiskelija syventää taitoaan lukea erittelevästi ja eläytyvästi. Hän parantaa suomalaisen ja mahdollisuuksien mukaan oman kulttuurinsa kirjallisuuden tuntemustaan. Erilajisten tekstien lukemista; vapaavalintainen kaunokirjallinen teos; kirjailija- tai teosesittely; kirjallisuudesta keskustelua ja kirjoittamista; käännösharjoitus.

7 KIELET A1-KIELET A-RUOTSI BA1 ARKIELÄMÄÄ POHJOISMAISSA /P Suoritusohje: Numerojärjestys Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään ja henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Kurssilla painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita. BA2 IHMISET YMPÄRILLÄMME /P Suoritusohje: Numerojärjestys Kurssilla harjoitetaan puheviestintää monipuolisesti ja vahvistetaan ja laajennetaan rakenteiden hallintaa. Aihepiireinä ovat ihmissuhteet, erilaisuus sekä ihmisen hyvinvointiin liittyvät asiat. Kurssilla vertaillaan elämää ennen ja nyt. Aihekokonaisuus hyvinvointi ja turvallisuus tarjoaa näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Kirjoittamista harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Puheviestinnän strategioiden hallintaa vankennetaan ja kiinnitetään huomiota ilmaisuvarmuuteen. BA3 SUOMI - OSA POHJOLAA JA EUROOPPAA /P Suoritusohje: Numerojärjestys Aihepiireinä ovat Suomen ja suomenruotsalaisen kansanosan ja sen kulttuurin esittely eri näkökulmista ja olojemme vertailu muihin Pohjoismaihin ja Eurooppaan, Suomi monikulttuurisena maana sekä maamme kaksikielisyys. Aihekokonaisuuksista korostuu erityisesti kulttuuriidentiteetti ja kulttuurien tuntemus. Kirjallista tuottamista harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä.

8 BA4 ELINYMPÄRISTÖMME /P Suoritusohje: Numerojärjestys Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä vaativahkon tekstiaineksen avulla. Aihepiireinä ovat luonto, ympäristö, tekniikka ja viestintä. Aihekokonaisuudet kestävä kehitys, viestintä- ja mediaosaaminen ja teknologia ja yhteiskunta tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Kurssilla harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita. BA5 OPISKELU JA TYÖ /P Suoritusohje: Numerojärjestys Aihepiireinä ovat työ, elinkeinot, opiskelu sekä palvelutilanteet yhteiskunnassamme. Kurssilla harjoitellaan niille tyypillistä suullista ja kirjallista viestintää. Harjoitetaan myös muodollisten tilanteiden vaatiman kielen ymmärtämistä ja käyttämistä. Aihekokonaisuuksista kurssilla korostuu aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys. BA6 KULTTURI JA SEN TEKIJÖITÄ /P Suoritusohje: Numerojärjestys Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Aihekokonaisuudet kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus ja viestintä- ja mediaosaaminen tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Opiskelijat valmistavat valitsemastaan aiheesta laajahkon tuotoksen ja esittelevät sen. BA7 Puhu ja ymmärrä paremmin /valtakunnallinen Sy Arviointitapa: A-oppimäärän syventävän kurssin 7, B1-oppimäärän syventävän kurssin 6 suorituksen arviointi perustuu Opetushallituksen tuottamasta suullisen kielitaidon kokeesta saatuun arvosanaan ja muihin kurssin aikaisiin näyttöihin. Kurssit arvioidaan numeroin käyttäen asteikkoa Myös kurssiin kuuluva suullisen kielitaidon koe arvioidaan numeroin käyttäen asteikkoa Suullisen kielitaidon kokeesta annetaan erillinen todistus päättötodistuksen liitteenä. Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa oppimäärälle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien vaativien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla.

9 BA8 TIEDE, TALOUS JA TEKNIIKKA /valtakunnallinen Sy Suoritusohje: Numerojärjestys Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä vaativan kieliaineksen avulla lähtökohtana esimerkiksi eri tieteenalat, tekniikan saavutukset ja yrityselämä. Eri aihekokonaisuudet tarjoavat näkökulmia ja lähestymistapoja aiheiden käsittelyyn. Koulukohtaiset soveltavat kurssit (ruotsi) Ks. B1-ruotsi A-ENGLANTI EA1 NUORI JA HÄNEN MAAILMANSA /P Suoritusohje: Numerojärjestys Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään ja henkilökohtaiseen kanssakäymiseen, ihmissuhteisiin. Kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Eurooppalainen viitekehys pyritään esittelemään pääpiirteissään. Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan kuullun ymmärtämisen taitotason arviointiin. EA2 VIESTINTÄ JA VAPAA-AIKA /P Suoritusohje: Numerojärjestys Aihepiirit ja tilanteet liittyvät vapaa-aikaan ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Suullisen taitotason arviointi pyritään esittelemään pääpiirteissään. EA3 OPISKELU JA TYÖ /P Suoritusohje: Numerojärjestys Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun ja työelämään. Kirjallisen taitotason arviointi pyritään esittelemään mahdollisuuksien mukaan.

10 EA4 YHTEISKUNTA JA YMPÄRÖIVÄ MAAILMA /P Suoritusohje: Numerojärjestys Kurssin aihepiirinä on yhteiskunta ja ympäröivä maailma. Mahdollisuuksien mukaan opiskelijat tutustutetaan lukemisen taitotason arvioimiseen eurooppalaisen viitekehyksen mukaan. EA5 KULTTUURI /P Suoritusohje: Numerojärjestys Kurssilla käsitellään kulttuuria (kirjallisuus, musiikki, kuvataide, teatteri ja elokuva) meillä ja muualla laaja-alaisesti. Opiskelijoille pyritään esittelemään eurooppalaisen viitekehyksen suomalainen sovellutus. EA6 TIEDE, TALOUS JA TEKNIIKKA /P Suoritusohje: Numerojärjestys Aiheina ovat eri tieteenalat, tekniikan historia ja saavutukset, viestinnän eri muodot ja talouselämä. EA7 LUONTO JA KESTÄVÄ KEHITYS /valtakunnallinen Sy Suoritusohje: Numerojärjestys; kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. Vankennetaan erityisesti luontoon, luonnontieteisiin ja kestävään kehitykseen liittyvän sanaston ja tekstien hallintaa. Kerrataan ja vahvistetaan erilaisia rakenteita. EA8 PUHU JA YMMÄRRÄ PAREMMIN /valtakunnallinen syventävä Arviointitapa: Oppaineen arvioinnissa otetaan huomioon kielitaidon kaikki alueet kurssikuvausten painotusten mukaisesti. Kurssin suorituksen arviointi perustuu Opetushallituksen tuottamasta suullisen kielitaidon kokeesta saatuun arvosanaan ja muihin kurssin aikaisiin näyttöihin. Kurssit arvioidaan numeroin käyttäen asteikkoa Myös kurssiin kuuluva suullisen kielitaidon koe arvioidaan numeroin käyttäen asteikkoa Suullisen kielitaidon kokeesta annetaan erillinen todistus päättötodistuksen liitteenä.

11 Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa kullekin kielelle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien vaativien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. EA9 ENGLANNIN KIRJOITTAMISKURSSI /koulukohtainen So Suoritusjärjestys: Suositellaan valittavaksi, kun kaikki pakolliset kurssit on suoritettu. kirjoitetaan runsaasti erilaisia tekstejä ja perehdytään monipuolisesti vaativampaan kirjoittamiseen arvioidaan ja analysoidaan toisten opiskelijoiden kirjoittamia tekstejä ja myös muita tekstejä kirjoitustehtävät sovitaan yhdessä, ne ovat sekä erilaisia asiatekstejä että luovaa kirjoittamista kurssi voidaan järjestää siten, että kirjoitustehtävien suuri määrä korvaa osan oppitunneista. EA10 TALOUS- JA AJANKOHTAISASIOITA ENGLANNIKSI /koulukohtainen So Suoritusohje: Suositellaan valittavaksi, kun kaikki pakolliset kurssit on suoritettu Kurssi voidaan suorittaa osin itsenäisesti etätyöskentelynä. Arviointitapa: Suoritusmerkintä Vankennetaan opiskelijoiden tietämystä taloudellisista, yhteiskunnallisista ja taloudellisista asioista englanniksi mahdollisuuksien mukaan tietotekniikkaa hyödyntäen ja etätehtävien muodossa Vahvistetaan edellä mainittuihin aihepiireihin liittyvän sanaston hallintaa. EA11 ENGLANNIN SUULLINEN KURSSI /koulukohtainen So Suoritusjohje: Kurssin voi suorittaa missä tahansa englannin opintojen vaiheesta. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. Arviointitapa: Suoritusmerkintä. Kurssiin voi liittyä lukion virallista suullista yo-koetta vastaava koe tai jokin muu suullinen koe. arkipäivän kanssakäymiseen liittyvät suulliset tilanteet, kielipelit ja improvisointi vaativampi viestintä kuten argumentointi, paneelikeskustelut, neuvottelut, selostus, tulkinta jne. kurssin tarkempi sisältö sovitaan opiskelijoiden kanssa. kurssi on joko kokonainen kurssi tai kurssi voidaan jakaa kahteen tasoryhmään, jolloin kurssi on puolikas kurssi

12 EA12 ENGLANNIN LUKIOON NIVELTÄVÄ KERTAUSKURSSI Suoritusohje: Vapaa Arviointitapa: Suoritusmerkintä Kerrataan peruskoulussa opittua sanastoa ja keskeisiä kielioppiasioita. Kurssilla harjoitellaan lisäksi kuullun- ja tekstinymmärtämistä ja arkielämän keskustelutilanteita. EA13 ENGLANNIN VALMENTAVA ABI-KURSSI Suoritusohje: Kurssi on opiskelijoille, jotka tarvitsevat lisäharjoittelua englannin yo-kirjoituksiin. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. Arviointitapa: Suoritusmerkintä Kurssi valmentaa päättökokeeseen. Kurssilla kerrataan kieliopin pulmakohtia ja syvennetään kielen tuntemusta. Kurssin aikana tutustutaan päättökokeen tehtävätyyppeihin sekä harjoitellaan ylioppilaskokeeseen sekä kuullunymmärtämistehtävien, että kirjallisen kokeen muodossa. Kurssi EAX_ Englannin X-kurssit Suoritusohje: Kurssit on tarkoitettu opiskelijoille, jolla on heikko tai välttävä arvosana kyseisestä alkuperäisestä kurssista (Esim. kurssista EA2, jos kyseessä kurssi EA2X.) Kursseja ei voi suorittaa itsenäisesti. Arviointitapa: Suoritusmerkintä; kyseessä on puolen kurssin laajuinen kurssi. Lisäksi kurssin käyminen oikeuttaa yhteen ylimääräiseen uusintaoikeuteen kyseisestä alkuperäisestä kurssista. X- kurssia käymällä ei voi suorittaa sellaista kurssia, josta opiskelijalla on merkintä O, K tai H arvosanan sijasta. Sisällöt: Tarvittaessa pitkässä englannissa voidaan järjestää tukikursseja, ns. X-kurssit. Kurssilla noudatetaan kyseisen alkuperäisen kurssin opetussuunnitelmaa, keskittyen perusasioihin. Esimerkki: jaksoissa I ja II kaikki EA1-kursseilla arvosanan 4 tai 5 saaneet opiskelijat ohjataan kurssille EA1X, joka järjestetään jaksossa III. Kurssilla käsitellään uudelleen EA1-kurssin keskeisiä asioita käyttäen samaa tai (osittain) eri oppimateriaalia opettajan harkinnan mukaan. Kurssin jälkeen koeviikolla on tavalliseen tapaan täysin normaali EA1-kurssin koe (ei millään lailla helpotettu), jonka X-kurssin pitänyt opettaja laatii ja korjaa, ja johon opiskelijat osallistuvat. Koetuloksesta riippumatta he saavat EA1X-kurssista suoritusmerkinnän, ja jos koetulos on parempi kuin heidän alkuperäinen EA1- arvosanansa, nostetaan kurssiarvosana tämän koesuorituksen mukaiseksi (toki ottaen huomioon alkuperäisen kurssin muutkin suoritukset; mahdollisia kotiaineita, suullisia esityksiä tms. lisänäyttöjä vaaditaan tilanteen mukaan). Jos koetulos on huonompi tai sama, alkuperäinen EA1-suoritus jää voimaan.

13 A-SAKSA SA1 NUORI JA HÄNEN MAAILMANSA /P Suoritusohje: Yleensä numerojärjestys Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään ja henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja ihmissuhteisiin. Kurssilla painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita. SA2 VIESTINTÄ JA VAPAA-AIKA /P Suoritusohje: Yleensä numerojärjestys Kurssin aihepiirit liittyvät vapaa-aikaan ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Puheviestinnän strategioiden hallintaa vankennetaan. SA3 OPISKELU JA TYÖ /P Suoritusohje: Yleensä numerojärjestys Kurssilla käsitellään opiskeluun ja työelämään liittyviä tekstejä ja harjoitellaan suullista ja kirjallista viestintää. Harjoitetaan myös muodollisten tilanteiden vaatiman kielen ymmärtämistä ja käyttämistä. SA4 YHTEISKUNTA JA YMPÄRÖIVÄ MAAILMA /P Suoritusohje: Yleensä numerojärjestys Kurssilla painotetaan puhumista ja tekstin ymmärtämistä vaativahkolla tasolla. Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntiin liittyvät tekstit. Kurssilla harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita. Kirjallista ilmaisua harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. SA5 KULTTUURI /P

14 Suoritusohje: Yleensä numerojärjestys Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Opiskelijat valmistavat valitsemastaan aiheesta laajahkon kirjallisen tuotoksen ja esittelevät sen suullisesti. SA6 TIEDE, TALOUS JA TEKNIIKKA /P Suoritusohje: Yleensä numerojärjestys Kurssilla painotetaan vaativan kieliaineksen ymmärtämistä. Aiheina ovat eri tieteenalat, tekniikan saavutukset, viestinnän eri muodot ja talouselämä. Jatketaan lukemisstrategioiden harjoittelua ja hiotaan kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. SA7 LUONTO JA KESTÄVÄ KEHITYS /valtakunnallinen Sy Suoritusohje: Yleensä numerojärjestys Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. YO-kokeeseen valmentavia kuullun- ja tekstinymmärtämisharjoituksia sekä rakenneharjoituksia. Kerrataan mm. verbien ja substantiivien taivutusta. SA8 PUHU JA YMMÄRRÄ PAREMMIN /valtakunnallinen Sy Arviointitapa: Oppaineen arvioinnissa otetaan huomioon kielitaidon kaikki alueet kurssikuvausten painotusten mukaisesti. Kurssin suorituksen arviointi perustuu Opetushallituksen tuottamasta suullisen kielitaidon kokeesta saatuun arvosanaan ja muihin kurssin aikaisiin näyttöihin. Kurssit arvioidaan numeroin käyttäen asteikkoa Myös kurssiin kuuluva suullisen kielitaidon koe arvioidaan numeroin käyttäen asteikkoa Suullisen kielitaidon kokeesta annetaan erillinen todistus päättötodistuksen liitteenä. Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa kullekin kielelle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien vaativien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla.

15 A-ESPANJA EAA1 NUORI JA HÄNEN MAAILMANSA Los jóvenes y su mundo /P Suoritusohje: Yleensä numerojärjestys Kurssi kertaa perusopetuksen oppimäärää (menneet aikamuodot ja pronominioppi) sekä vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään, lähiympäristöön, ja henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja ihmissuhteisiin, kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Aihekokonaisuus hyvinvointi ja turvallisuus tarjoaa näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Kurssilla painotetaan suullista kielitaitoa ja tehdään muun muassa erilaisia haastatteluita. EAA2 VIESTINTÄ JA VAPAA-AIKA / Ocio y comunicación /P Suoritusohje: Yleensä numerojärjestys Kurssilla jatketaan suullisen kielitaidon harjoittelua ja laajennetaan rakenteiden hallintaa (subjunktiivin preesens). Aihepiirit ja tilanteet liittyvät vapaa-aikaan ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä paikkakunnalla käytettäviin palveluihin. Aihekokonaisuudet hyvinvointi ja turvallisuus sekä viestintä- ja mediaosaaminen tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Kirjoittamisen ja puheviestinnän taitoja vankennetaan ja kiinnitetään huomiota ilmaisuvarmuuteen. EAA3 OPISKELU JA TYÖ / Estudiar y trabajar /P Suoritusohje: Yleensä numerojärjestys Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun ja työelämään ja kurssilla harjoitellaan niille tyypillistä suullista ja kirjallista viestintää sekä keskitytään kullekin sopivien opiskelutekniikoiden löytämiseen. Kieliopin hallinta laajenee erilaisiin subjunktiivin käyttötilanteisiin ja pronomininiopin asioihin, mm. relatiivi ja indefiniittipronominit. Kuullun- ja tekstinymmärtämisen tehtävät keskittyvät vähitellen myös hieman muodollisemman kielen ymmärtämiseen. Aihekokonaisuus aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys tarjoaa näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Suullisen kielitaidon osa-alueella keskitytään opiskeluun ja työnhakuun liittyvään viestintään.

16 4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma / La sociedad y el mundo circundante (EAA4) Sisältö Kurssilla painotetaan puhumista ja tekstin ymmärtämistä vaativahkolla tasolla. Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntiin liittyvät tekstit. Aktiivinen kansalainen ja yrittäjyys - aihekokonaisuus tarjoaa näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Kurssilla harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita. Kirjallista ilmaisua harjoitellaan mm. tekemällä laajahko kielialueen maaesittely. Kielioppiasioina ovat mm. subjunktiivin imperfekti ja ehtovirkkeet. 5. Kulttuuri / Cultura (EAA5) Sisältö Kurssilla käsitellään oman kotipaikan, kotimaan ja kohdemaiden kulttuuria laaja-alaisesti. Aihekokonaisuudet kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus ja viestintä ja mediaosaaminen tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Kieliopin puolella aiheina ovat olla-verbit, adjektiivit ja adverbitkerrataan ollaverbit Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan opetustoimen ja kaupungin tarjoamia mahdollisuuksia viestintään ja mediaosaamiseen. 6. Tiede, talous ja tekniikka / Ciencia, economía y tecnología (EAA6) Sisältö Kurssilla luetaan aihepiiriin liittyviä vaativahkojakin tekstejä. Aiheina ovat eri tieteenalat, tekniikan saavutukset, viestinnän eri muodot ja talouselämä. Aihekokonaisuus teknologia ja yhteiskunta tarjoaa näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Ohjataan opiskelijoita ymmärtämään ja käyttämään teknologiaa. Harjoitellaan erilaisia lukemisstrategioita, jotka auttavat vaikeidenkin tekstien ymmärtämistä. Kirjoitetaan asia- ja mielipidetekstejä eri aiheista. Opetellaan aikamuotojen kongruenssiin liittyviä asioita ja sanan johtamista. 7. Luonto ja kestävä kehitys / Naturaleza y desarrollo sostenible (EAA7) /Sy Sisältö Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. Ohjataan opiskelijoita vastuulliseen suhtautumiseen luontoon, yhteiseen omaisuuteen ja kuluttamiseen. Kielioppiasioina ovat mm. passiivi ja artikkelin käyttö. PA8 PUHU JA YMMÄRRÄ PAREMMIN /valtakunnallinen Sy Arviointitapa:

17 Oppaineen arvioinnissa otetaan huomioon kielitaidon kaikki alueet kurssikuvausten painotusten mukaisesti. Kurssin suorituksen arviointi perustuu Opetushallituksen tuottamasta suullisen kielitaidon kokeesta saatuun arvosanaan ja muihin kurssin aikaisiin näyttöihin. Kurssit arvioidaan numeroin käyttäen asteikkoa Myös kurssiin kuuluva suullisen kielitaidon koe arvioidaan numeroin käyttäen asteikkoa Suullisen kielitaidon kokeesta annetaan erillinen todistus päättötodistuksen liitteenä. Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa kullekin kielelle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien vaativien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. B1-RUOTSI BB1 KOULU JA VAPAA-AIKA /P Suoritusohje: Numerojärjestys Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa opiskelijoiden tarpeen mukaan. Aihepiireinä ovat opiskelu ja nuorten harrastukset, ja kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Kurssilla painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita. BB2 ARKIELÄMÄÄ POHJOISMAISSA /P Suoritusohje: Numerojärjestys Kurssilla jatketaan sanaston ja rakenteiden vahvistamista ja painotetaan puheviestinnän harjoittamista sekä kirjoittamista lyhyiden viestinnällisten tehtävien avulla. Kurssilla jatketaan nuorten elämän, opiskelun, työn, harrastusten, palveluiden ja vapaa-ajan tarkastelua. Aihekokonaisuudet hyvinvointi ja turvallisuus ja viestintä- ja mediaosaaminen antavat näkökulmia kurssin aiheiden tarkasteluun. Vankennetaan suullisen viestinnän strategioiden hallintaa ja kiinnitetään huomiota ilmaisuvarmuuteen. BB3 SUOMI, POHJOISMAAT JA EUROOPPA /P Suoritusohje: Numerojärjestys Aihepiireinä ovat kotimaa, suomenruotsalaisuus, vertailu muihin Pohjoismaihin sekä Suomi pohjoismaisena valtiona Euroopassa. Aihekokonaisuus kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien

18 tuntemus tarjoaa mahdollisuuksia käsitellä kurssin aiheita. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. Kurssilla harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita. BB4 ELÄMÄÄ YHDESSÄ JA ERIKSEEN /P Suoritusohje: Numerojärjestys Aihepiireinä ovat elämänarvot, ihmissuhteet, sukupuolten ja ikäryhmien kohtaaminen opiskelussa ja työssä sekä ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt. Aihekokonaisuuksista korostuu hyvinvointi ja turvallisuus. BB5 ELINYMPÄRISTÖMME /P Suoritusohje: Numerojärjestys Aihepiireinä ovat luonto, muuttuva elin- ja työympäristö sekä joukkoviestimet. Aihekokonaisuudet kestävä kehitys, teknologia ja yhteiskunta sekä viestintä- ja mediaosaaminen tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Harjoitellaan ymmärtävän lukemisen strategioita ja hiotaan kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. BB6 PUHU JA YMMÄRRÄ PAREMMIN /valtakunnallinen syventävä Arviointitapa: Oppiaineen arvioinnissa otetaan huomioon kielitaidon kaikki alueet kurssikuvausten painotusten mukaisesti. Kurssin arviointi perustuu Opetushallituksen tuottamasta suullisen kielitaidon kokeesta saatuun arvosanaan ja muihin kurssin aikaisiin näyttöihin. Kurssit arvioidaan numeroin käyttäen asteikkoa Myös kurssiin kuuluva suullisen kielitaidon koe arvioidaan numeroin käyttäen asteikkoa Suullisen kielitaidon kokeesta annetaan erillinen todistus päättötodistuksen liitteenä. Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa oppimäärälle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset pohjoismaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Kurssi vankentaa myös jokapäiväisen elämän kielenkäyttötilanteissa tarvittavaa suullista kielitaitoa. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. BB7 YHTEINEN MAAILMA JA KANSAINVÄLISTYMINEN /valtakunnallinen Sy Suoritusohje: Numerojärjestys

19 Aihealueita ovat maailmanlaajuiset ilmiöt ja kansainvälinen vaikuttaminen. Kurssilla käsitellään yhteiskunnallisia asioita, päätöksentekoon osallistumista sekä kansainvälistä vaikuttamista ja vastuuta. Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä entistä vaativamman kieliaineksen avulla. BB9 LUKIOON NIVELTÄVÄ KERTAUSKURSSI /koulukohtainen So Suoritusohje: Vapaa Kerrataan peruskoulussa opittua sanastoa ja keskeisiä kielioppiasioita. Kurssilla harjoitellaan lisäksi kuullun- ja tekstinymmärtämistä ja arkielämän keskustelutilanteita. Arviointi: suoritusmerkintä. B10 RUOTSIN PUHEKURSSI /koulukohtainen So Suoritusohje: Vapaa Harjoitellaan monipuolisesti suullista viestintää käytännön tilanteissa ja kehitetään ruotsin puhumisen ja kuuntelun taitoja. Kurssin tarkempi sisältö sovitaan opiskelijoiden kanssa, esim. siihen voi kuulua suullisia esityksiä. Arviointi: suoritusmerkintä. Itsenäinen suorittaminen: ei mahdollista. B11 RUOTSIN ABIKURSSI /koulukohtainen So Suoritusohje: Vapaa Arviointitapa: Suoritusmerkintä Harjoitellaan monipuolisesti suullista viestintää käytännön tilanteissa ja kehitetään ruotsin puhumisen ja kuuntelun taitoja. Kurssin tarkempi sisältö sovitaan opiskelijoiden kanssa, esim. siihen voi kuulua suullisia esityksiä. Arviointi: suoritusmerkintä. Itsenäinen suorittaminen: ei mahdollista. B12 RUOTSIN KULTTUURIMATKAKURSSI /koulukohtainen So Suoritusohje: Vapaa Arviointitapa: Suoritusmerkintä Kurssi pyritään järjestämään jonkun muun oppiaineen kanssa yhteistyössä. Kurssilla tehdään leirikoulumatka johonkin Pohjoismaahan.

20 BX RUOTSIN X-KURSSI Suoritusohje Kurssit on tarkoitettu opiskelijoille, jolla on heikko tai välttävä arvosana kyseisestä alkuperäisestä kurssista. Kursseja ei voi suorittaa itsenäisesti. Arviointitapa Suoritusmerkintä; kyseessä on puolen kurssin laajuinen kurssi. Lisäksi kurssin käyminen oikeuttaa yhteen ylimääräiseen uusintaoikeuteen kyseisestä alkuperäisestä kurssista. X-kurssia käymällä ei voi suorittaa sellaista kurssia, josta opiskelijalla on merkintä O, K tai H arvosanan sijasta. Koeviikolla on tavallista vaatimustasoa vastaava koe. Jos koetulos on parempi kuin alkuperäinen arvosana, kurssiarvosanaa voidaan nostaa ottaen huomioon alkuperäisen kurssin muut suoritukset (kotiaineet, suulliset esitykset, sanakokeet yms.). Sisältö Noudatetaan kurssin opetussuunnitelmaan keskittyen perusasioihin. B2-RANSKA FC1 VAPAA-AIKA JA HARRASTUKSET /valtakunnallinen Sy Suoritusohje: Ennen muita kursseja Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssi vahvistaa perusopetuksessa opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisua ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. FC2 MEILLÄ JA MUUALLA /valtakunnallinen Sy Suoritusohje: Numerojärjestys Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. FC3 ENNEN JA NYT /valtakunnallinen Sy Suoritusohje: Numerojärjestys

21 Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. FC4 OPISKELU JA TULEVAISUUDENSUUNNITELMAT /valtakunnallinen Sy Suoritusohje: Numerojärjestys Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. FC5 KULTTUURI /valtakunnallinen Sy Suoritusohje: Numerojärjestys Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. FC6 YHTEINEN MAAPALLOMME /valtakunnallinen Sy Suoritusohje: Numerojärjestys Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. FC7 TIEDE JA TEKNIIKKA /valtakunnallinen Sy Suoritusohje: Numerojärjestys Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. FC8 LUONTO JA KESTÄVÄ KEHITYS /valtakunnallinen Sy

22 Suoritusohje: Numerojärjestys Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Koulukohtaiset soveltavat kurssit (ranska) Ks. alla kohdasta B3-ranska B2-SAKSA SC1 VAPAA-AIKA JA HARRASTUKSET /valtakunnallinen Sy Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksenkohteisiin, vapaaajanviettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssi vahvistaa perusopetuksessa opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisua ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. SC2 MEILLÄ JA MUUALLA /valtakunnallinen Sy Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. SC3 ENNEN JA NYT /valtakunnallinen Sy Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat mm. terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla.

23 SC4 OPISKELU JA TULEVAISUUDENSUUNNITELMAT /valtakunnallinen Sy Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. SC5 KULTTUURI /valtakunnallinen Sy Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. SC6 YHTEINEN MAAPALLOMME /valtakunnallinen Sy Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. SC7 TIEDE JA TEKNIIKKA /valtakunnallinen Sy Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista ja harjoitellaan YOkoetehtävätyyppejä. SC8 LUONTO JA KESTÄVÄ KEHITYS /valtakunnallinen Sy

24 Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista ja valmentaudutaan YOkokeen suorittamiseen. B2-ESPANJA PC1 Vapaa-aika ja harrastukset / Tiempo libre y pasatiempos /Sy Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. PC2 Meillä ja muualla / De Finlandia al mundo hispano /Sy Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. PC3 Ennen ja nyt / Antes y ahora /Sy Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. PC4 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat / Los estudios y los planes de futuro /Sy

25 Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. PC5 Kulttuuri / La cultura /Sy Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. PC6 Yhteinen maapallomme / Nuestro mundo /Sy Lähtökohtana ovat esimerkiksi oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. PC7 Tiede ja tekniikka / Ciencia y tecnología /Sy Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. Ohjataan opiskelijoita ymmärtämään ja käyttämään teknologiaa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. PC8 Luonto ja kestävä kehitys / Naturaleza y desarrollo sostenible /Sy Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Ohjataan opiskelijoita vastuulliseen suhtautumiseen, yhteiseen omaisuuteen ja kuluttamiseen. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista.

26 B3-RANSKA FD1 HYVÄÄ PÄIVÄÄ, HAUSKA TUTUSTUA /valtakunnallinen Sy Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää. FD2 NÄIN ASIAT HOITUVAT /valtakunnallinen Sy Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa, kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. FD3 VAPAA-AIKA JA HARRASTUKSET /valtakunnallinen Sy Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaaajanviettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. FD4 MEILLÄ JA MUUALLA /valtakunnallinen Sy Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja

27 puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla. FD5 ENNEN JA NYT /valtakunnallinen Sy Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. FD6 OPISKELU JA TULEVAISUUDENSUUNNITELMAT /valtakunnallinen Sy Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. FD7 KULTTUURI /valtakunnallinen Sy Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. FD8 YHTEINEN MAAPALLOMME /valtakunnallinen Sy Lähtökohtana ovat esimerkiksi oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti.

28 FD9 TIEDE JA TEKNIIKKA /valtakunnallinen Sy Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. FD10 LUONTO JA KESTÄVÄ KEHITYS /valtakunnallinen Sy Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. F11 SUULLISEN KIELITAIDON KURSSI /koulukohtainen So Harjoitellaan monipuolisesti suullista viestintää käytännön tilanteissa ja kehitetään ranskan puhumisen ja kuuntelun taitoja. Kurssin tarkempi sisältö sovitaan opiskelijoiden kanssa, esim. siihen voi kuulua suullisia esityksiä. Arviointi: suoritusmerkintä. Itsenäinen suorittaminen: ei mahdollista. F12 KULTTUURIMATKAKURSSI /koulukohtainen So Suoritusohje: Arviointitapa: Tehdään matka johonkin ranskakieliseen maahan. Matkan aikana pidetään matkapäiväkirjaa. B3-SAKSA SD1 HYVÄÄ PÄIVÄÄ, HAUSKA TUTUSTUA /valtakunnallinen Sy Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita

29 keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää. SD2 NÄIN ASIAT HOITUVAT /valtakunnallinen Sy Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa, kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. SD3 VAPAA-AIKA JA HARRASTUKSET /valtakunnallinen Sy Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaaajanviettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. SD4 MEILLÄ JA MUUALLA /valtakunnallinen Sy Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla. SD5 ENNEN JA NYT /valtakunnallinen Sy Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla.

30 SD6 OPISKELU JA TULEVAISUUDENSUUNNITELMAT /valtakunnallinen Sy Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. SD7 KULTTUURI /valtakunnallinen Sy Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. SD8 YHTEINEN MAAPALLOMME /valtakunnallinen Sy Lähtökohtana ovat esimerkiksi oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. SD9 TIEDE JA TEKNIIKKA /valtakunnallinen Sy Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. SD10 LUONTO JA KESTÄVÄ KEHITYS /valtakunnallinen Sy

31 Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. SA11 SUULLISEN KIELITAIDON KURSSI /koulukohtainen So Harjoitellaan monipuolisesti suullista viestintää käytännön tilanteissa ja kehitetään ranskan puhumisen ja kuuntelun taitoja. Kurssin tarkempi sisältö sovitaan opiskelijoiden kanssa, esim. siihen voi kuulua suullisia esityksiä. Arviointi: suoritusmerkintä. Itsenäinen suorittaminen: ei mahdollista. SA12 SAKSAN KULTTUURIMATKA /koulukohtainen So Suoritusohje: Vapaa Arviointitapa: Suoritusmerkintä Yhteistyössä saksakielen ja historian opetuksen kanssa järjestettävä kurssi. Kurssilaisille pyritään joka toinen tai joka kolmas vuosi järjestämään leirikoulumatka saksalaiseen ystävyyskouluumme Eutiniin. B3-ESPANJA PD1 HYVÄÄ PÄIVÄÄ, HAUSKA TUTUSTUA/ Buenos días, mucho gusto /valtakunnallinen Sy Sisältö Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää. PD2 NÄIN ASIAT HOITUVAT/ Así se hace /valtakunnallinen Sy Sisältö

32 Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, liikenne- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. PD3 VAPAA-AIKA JA HARRASTUKSET/ Tiempo libre y pasatiempos /valtakunnallinen Sy Sisältö Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. PD4 MEILLÄ JA MUUALLA / De Finlandia al mundo hispano /valtakunnallinen Sy Sisältö Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. PD5 ENNEN JA NYT / Antes y ahora /valtakunnallinen Sy Sisältö Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. PD6 OPISKELU JA TULEVAISUUDENSUUNNITELMAT / Los estudios y los planes de futuro /valtakunnallinen Sy Sisältö Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti:

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: 5.4 Toinen kotimainen kieli 5.4.1 Ruotsi Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Saksa B3 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja

Lisätiedot

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa 5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa Itsenäinen suoritus Kurssia SAB9 ei voi suorittaa itsenäisesti. Kurssien suoritusjärjestys Numerojärjestys Syventävät kurssit 1. Vapaa-aika

Lisätiedot

5.5.1. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A), Englanti

5.5.1. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A), Englanti 5.5. Vieraat kielet Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

Saksa B2. 1. Vapaa-aika ja harrastukset

Saksa B2. 1. Vapaa-aika ja harrastukset Saksa B2 1. Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin

Lisätiedot

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas Lappeenrannan lukiot Kurssiopas 2015 Hyvä opiskelija! Kurssiopas 2015 Tämä kurssiesite on laadittu avuksesi opintojesi suunnittelussa. Kurssiesitteessä on kuvattu lyhyesti Lappeenrannan lukioiden kurssitarjonta.

Lisätiedot

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä)

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen- ja

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen VIERAAT KIELET Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

Kurssien suorittaminen tenttimällä (itsenäinen suorittaminen)

Kurssien suorittaminen tenttimällä (itsenäinen suorittaminen) Englannin kieli Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Englannin kielen kursseja lukiossa on kolmenlaisia: pakollisia, syventäviä ja soveltavia. Kurssit 1 6 ovat pakollisia ja ne suoritetaan

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI Kurssin nimi: JAPANI 1, Japanin kielen alkeet (JA1, soveltava) Ajankohta: Syyslukukausi: alkaen 11.9 keskiviikkoisin klo 17.00-. Yhteyshenkilö: Opettaja aaro.haavisto@helsinki.fi

Lisätiedot

A-oppimäärä B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B2-oppimäärä A2.2 A2.1 A2.2 A2.2 B1.1 A2.1 A2.2 B3-oppimäärä A2.1 A2.2 A2.1 A2.1 A2.2 A1.3 A2.

A-oppimäärä B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B2-oppimäärä A2.2 A2.1 A2.2 A2.2 B1.1 A2.1 A2.2 B3-oppimäärä A2.1 A2.2 A2.1 A2.1 A2.2 A1.3 A2. Saksan kieli Saksan kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden kehittää

Lisätiedot

JOHDANTO 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI TOISENA KIELENÄ S2 5 RUOTSIN KIELI RUA / RUB 7 ENGLANNIN KIELI EN 11

JOHDANTO 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI TOISENA KIELENÄ S2 5 RUOTSIN KIELI RUA / RUB 7 ENGLANNIN KIELI EN 11 JOHDANTO 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI TOISENA KIELENÄ S2 5 RUOTSIN KIELI RUA / RUB 7 ENGLANNIN KIELI EN 11 SAKSAN KIELI SA 13 RANSKAN KIELI RA 15 ESPANJAN KIELI EA

Lisätiedot

5.4. Toinen kotimainen kieli, perusopetuksen vuosiluokilla 7 9 alkanut oppimäärä (B1), Ruotsi

5.4. Toinen kotimainen kieli, perusopetuksen vuosiluokilla 7 9 alkanut oppimäärä (B1), Ruotsi 5.4. Toinen kotimainen kieli, perusopetuksen vuosiluokilla 7 9 alkanut oppimäärä (B1), Ruotsi Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin

Lisätiedot

TYÖSKENTELYMENETELMÄT

TYÖSKENTELYMENETELMÄT Äidinkieli ÄIDINKIELI (ÄI) Oppiaineena äidinkieli ja kirjallisuus tarjoaa aineksia kielelliseen ja kulttuuriseen yleissivistykseen. Kaikilla äidinkielen kursseilla keskiössä ovat tekstit: tekstejä luetaan,

Lisätiedot

5.4. Toinen kotimainen kieli

5.4. Toinen kotimainen kieli 5.4. Toinen kotimainen kieli 5.4.1. RUOTSI (RUB) YLEINEN OSA Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin kieleen ja sen käyttöön liittyviä

Lisätiedot

Porin Lyseon lukio OPINTO-OPAS

Porin Lyseon lukio OPINTO-OPAS Porin Lyseon lukio OPINTO-OPAS LUKUVUONNA 2014 2015 Porin Lyseon lukio Annankatu 5 28100 Pori http://www.pori.fi/kasvatusjaopetusvirasto/koulut/porinlyseonlukio Rehtori Jarkko Kivelä TEKIJÄT: MIRA 044

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä (S2)

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä (S2) Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä (S2) Opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame, voidaan opettaa äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaine suomi toisena kielenä -oppimäärän

Lisätiedot

Helsingin kuvataidelukio. KURSSIESITE lukuvuodelle 2014-2015

Helsingin kuvataidelukio. KURSSIESITE lukuvuodelle 2014-2015 Helsingin kuvataidelukio KURSSIESITE lukuvuodelle 2014-2015 KURSSIESITE 7.1.2014, SISÄLLYS SIVU VALINTAKORTTI (paperiversiossa) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI, Wilmassa AI)... 1 KIELET A-KIELET (pitkä

Lisätiedot

Porin Lyseon lukio OPINTO-OPAS

Porin Lyseon lukio OPINTO-OPAS Porin Lyseon lukio OPINTO-OPAS LUKUVUONNA 2015 2016 OPINTO-OPPAAN SISÄLLYSLUETTELO OPPIAINEET JA KURSSIT 3 Äidinkieli ja kirjallisuus 3 Toinen kotimainen kieli, ruotsi 6 Vieraat kielet 7 Englanti (A1)

Lisätiedot

Helsingin kuvataidelukio Kurssiesite 2010 2011

Helsingin kuvataidelukio Kurssiesite 2010 2011 Helsingin kuvataidelukio Kurssiesite 2010 2011 maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai 8.10 9.25 8.20 9.35 1 3 8 7 5 9.25 9.45 9.35 9.45 9.45-11.00 11.00 12.00 12.00 13.15 11.00 11.30 1. ruoka

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN LUKIOON

TERVETULOA OPISKELEMAAN LUKIOON TERVETULOA OPISKELEMAAN LUKIOON SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIO-OPISKELU YLEENSÄ... 1 2. IIN LUKION TUNTIJAKO...4 3. KURSSIEN SISÄLLÖT...5 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 5 VIERAAT KIELET JA RUOTSIN KIELI...7

Lisätiedot

Kaarinan lukio. Kurssit 2008-2009. Kaarinan Lukio Kurssit 2012-2013

Kaarinan lukio. Kurssit 2008-2009. Kaarinan Lukio Kurssit 2012-2013 Kaarinan lukio Kurssit 2008-2009 1 Kaarinan Lukio Kurssit 2012-2013 Sisällysluettelo sivu Kaarinan lukio 4 Opiskelu nykylukiossa 5 Ylioppilaskirjoitukset 6 Opinto-ohjaus 7 Suositeltava etenemisjärjestys

Lisätiedot

tuntee omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijänä ja kielen opiskelijana

tuntee omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijänä ja kielen opiskelijana 1 7.3. Vieraat kielet 7.3.1. Perusasteen vuosiluokilla 1-6 alkava oppimäärä (A-kieli) Englanti Englannin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille englannin

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO sivu Kaarinan lukio 4

SISÄLLYSLUETTELO sivu Kaarinan lukio 4 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu Kaarinan lukio 4 Opiskelu nykylukiossa 5 Ylioppilaskirjoitukset 6 Opinto-ohjaus 7 Suositeltava etenemisjärjestys 8 Oppiaineet ja kurssiesittelyt Äidinkieli 9 Englanti 11 Ruotsi

Lisätiedot

Kaarinan lukio. Kurssit 2008-2009. Kaarinan Lukio Kurssit 2009-2010

Kaarinan lukio. Kurssit 2008-2009. Kaarinan Lukio Kurssit 2009-2010 1 Kaarinan lukio Kurssit 2008-2009 Kaarinan Lukio Kurssit 2009-2010 Sisällysluettelo sivu Kaarinan lukio 4 Opiskelu nykylukiossa 5 Ylioppilaskirjoitukset 6 Opinto-ohjaus 7 Suositeltava etenemisjärjestys

Lisätiedot

Schulcurriculum Schwedisch

Schulcurriculum Schwedisch Schulcurriculum Schwedisch Klassen 10 bis 12 (Achtung: Lehrplan ist in finnischer Sprache verfasst.) Deutsche Schule Helsinki Malminkatu 14 00100 Helsinki Finnland Stand: 15. November 2014 Toinen kotimainen

Lisätiedot

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKIO Tietotie 3, PL 43 37601 Valkeakoski Opinto-ohjaaja p. 040 335 6253 aikuislukio@valkeakoski.fi www.valkeakoski.fi/aikuislukio OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA Ilmoittaudu

Lisätiedot

KURSSIKUVAUKSET PÄIVITETTY 6/2013

KURSSIKUVAUKSET PÄIVITETTY 6/2013 KURSSIKUVAUKSET PÄIVITETTY 6/2013 Hyvä lukiolainen Tämä kirjanen sisältää Ilmajoen lukiossa opetettavat kaikki kurssit. Kirjasesta löydät myös valintakorttiin merkityt kurssien numerot. Soveltaviksi kursseiksi

Lisätiedot

AVAIN. Kempeleen lukion kurssiopas 2015

AVAIN. Kempeleen lukion kurssiopas 2015 AVAIN Kempeleen lukion kurssiopas 2015 KEMPELEEN LUKIO PUHELIN koulusihteeri 050 316 9593 rehtori 050 568 1915 apulaisrehtori 050 316 9592 opinto-ohjaaja 050 463 6610 opettajat 050 316 9594, 050 316 9595

Lisätiedot

KUNINKAANTIEN LUKIO KURSSIKUVAUKSET

KUNINKAANTIEN LUKIO KURSSIKUVAUKSET KUNINKAANTIEN LUKIO KURSSIKUVAUKSET Kurssikuvaukset löytyvät myös verkosta www.kuninkaantie.espoo.fi 31.8.2012 Äidinkieli ja kirjallisuus... 3 Toinen kotimainen kieli... 8 Ruotsi A-oppimäärä... 8 Ruotsi

Lisätiedot

JAKSOVINKIT Ajankohtaista 6. jakson aikana. yo-tutkintoon ilmoittautuminen kansliassa. o tutkintoa syksyllä aloittavat ma 29.5.

JAKSOVINKIT Ajankohtaista 6. jakson aikana. yo-tutkintoon ilmoittautuminen kansliassa. o tutkintoa syksyllä aloittavat ma 29.5. JAKSOVINKIT 6 16-17 Jaksovinkit on Oulun aikuislukion jaksotiedote, joka julkaistaan aikuislukion kotisivulla koeviikolla ennen seuraavan jakson aloitusta. Jaksovinkeissä on infoa tulevan jakson lukiokursseista

Lisätiedot

5.3. Äidinkieli ja kirjallisuus

5.3. Äidinkieli ja kirjallisuus 5.3. Äidinkieli ja kirjallisuus 5.3.1 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä Äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta ohjaa näkemys äidinkielestä käsitejärjestelmänä, jolla ihminen jäsentää maailmaa

Lisätiedot

KAARINAN LUKIO KURSSIT

KAARINAN LUKIO KURSSIT KAARINAN LUKIO 2013 2014 KURSSIT Sisällysluettelo Tervetuloa Opiskelu nykylukiossa Ylioppilaskirjoitukset Opinto-ohjaus Suositeltava etenemisjärjestys sivu 3 5 6 7 8 Oppiaineet ja kurssiesittelyt Äidinkieli

Lisätiedot

ymmärtäminen Englanti A B2.1 B2.1 B2.1 B2.1

ymmärtäminen Englanti A B2.1 B2.1 B2.1 B2.1 VIERAAT KIELET Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

OPETUKSEN TAVOITTEET Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (Liite) tasot seuraavasti:

OPETUKSEN TAVOITTEET Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (Liite) tasot seuraavasti: 5.5. Vieraat kielet Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

Lyhyet kurssikuvaukset

Lyhyet kurssikuvaukset Ruotsi, A-kieli Pakolliset 1-6, syventävät 7-8 Pakolliset kurssit opiskellaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Syventävät ja soveltavat kurssit suoritetaan pääosin pakollisten kurssien jälkeen. RUA01

Lisätiedot

Mäkelänrinteen lukio. Kurssiseloste 2012 2013 Päivitetty 10.9.2012

Mäkelänrinteen lukio. Kurssiseloste 2012 2013 Päivitetty 10.9.2012 Mäkelänrinteen lukio Kurssiseloste 2012 2013 Päivitetty 10.9.2012 MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Kurssiseloste erityisesti opiskelijoita varten SISÄLLYS sivu Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 4 Äidinkieli

Lisätiedot

5.4 Toinen kotimainen kieli

5.4 Toinen kotimainen kieli 5.4 Toinen kotimainen kieli 5.4.1 Ruotsi Ruotsin kielen opetus syventää perusopetuksessa aloitettua kielikasvatusta ja kielitietoisuuden kehittämistä. Opiskelijoita ohjataan kehittämään ruotsin kielen

Lisätiedot

Pakolliset sekä valtakunnalliset ja koulukohtaiset syventävät kurssit

Pakolliset sekä valtakunnalliset ja koulukohtaiset syventävät kurssit 4. OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT 4.1 Opetuksen yleiset tavoitteet Lukio-opintojen tavoitteena on laaja-alainen yleissivistys. Lukion päättövaiheessa opiskelija pystyy suunnittelemaan

Lisätiedot

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio. Kauppiaskatu 17 20100 Turku

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio. Kauppiaskatu 17 20100 Turku Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Kauppiaskatu 17 20100 Turku rehtori Riikka Lindroos puh. 2629305, 050-4323671 vs.apulaisrehtori Virpi Lieri puh. 2629304, 044-9074402 koulusihteeri Maisa Lehvänen puh.

Lisätiedot

5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä

5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä 5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä Aasian ja Afrikan kielillä tarkoitetaan maailman valtakieliä, kuten japania, kiinaa tai arabiaa, joissa käytetään monenlaisia kirjoitusjärjestelmiä.

Lisätiedot

3.3 Äidinkieli ja kirjallisuus. 3.3.1 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä

3.3 Äidinkieli ja kirjallisuus. 3.3.1 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 3.3 Äidinkieli ja kirjallisuus 3.3.1 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä Äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta ohjaa näkemys äidinkielestä käsitejärjestelmänä, jolla ihminen jäsentää maailmaa

Lisätiedot

Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön : https://oph.etapahtuma.fi/

Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön : https://oph.etapahtuma.fi/ Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön 25.9.2015: https://oph.etapahtuma.fi/ Ryhmätyö, vuosiluokkakokonaisuus 7-9 Kieli englanti Oppimäärä: A1/A2/B1/B2/ÄKO(ympyröi) Laaja-alainen osaaminen Tavoitteet

Lisätiedot

HYVÄ OPISKELIJA!... 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 4 SUOMI TOISENA KIELENÄ... 8 RUOTSI... 11 Oppimäärä RUA (ÅA)... 12 Oppimäärä RUB (ÅB)...

HYVÄ OPISKELIJA!... 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 4 SUOMI TOISENA KIELENÄ... 8 RUOTSI... 11 Oppimäärä RUA (ÅA)... 12 Oppimäärä RUB (ÅB)... OPISKELIJAN KURSSIESITE 2013 HYVÄ OPISKELIJA!... 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 4 SUOMI TOISENA KIELENÄ... 8 RUOTSI... 11 Oppimäärä RUA (ÅA)... 12 Oppimäärä RUB (ÅB)... 14 ENGLANTI... 17 RANSKA... 22

Lisätiedot

6.2 Toinen kotimainen kieli

6.2 Toinen kotimainen kieli 6.2 Toinen kotimainen kieli 6.2.1 Ruotsi Ruotsin kielen opetus syventää perusopetuksessa aloitettua kielikasvatusta ja kielitietoisuuden kehittämistä. Opiskelijoita ohjataan kehittämään ruotsin kielen

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Suomi äidinkielenä

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Suomi äidinkielenä ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Suomi äidinkielenä Äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta ohjaa näkemys äidinkielestä käsitejärjestelmänä, jolla ihminen jäsentää maailmaa ja rakentaa sosiaalista todellisuutta.

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 Kurssien suoritusaikasuositus: A (äidinkieli) 3 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7,8*,9* 8*,9* 3 vuoden kevät 1,2,3 4,5,6,7 6,7,8,9 4 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7

Lisätiedot

KURSSISELOSTEET. Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa

KURSSISELOSTEET. Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa KURSSISELOSTEET Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa EURAN LUKIO Päivitys 2015 Toukokuu 2015 KURSSISELOSTEET 2015 Tässä vihkosessa kursseista on mainittu vain keskeisimmät sisällöt. 5.3 ÄIDINKIELI

Lisätiedot

Pakolliset kurssit. .LHOLWHNVWLWMDYXRURYDLNXWXVb,

Pakolliset kurssit. .LHOLWHNVWLWMDYXRURYDLNXWXVb, Pakolliset kurssit Kursseilla toteutetaan aineen sisäistä integraatiota: lukeminen, kirjoittaminen, puheviestintä, kieli, kirjallisuus ja media kytkeytyvät jokaisen kurssin tavoitteisiin ja sisältöihin

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Turun klassillisen lukion opetussuunnitelman oppiaineet

Turun klassillisen lukion opetussuunnitelman oppiaineet Turun klassillisen lukion opetussuunnitelman oppiaineet 5 OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT 13 5.1 Opetuksen yleiset tavoitteet 13 5.2 Aihekokonaisuudet 13 5.3 Äidinkieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 B2 RANSKA VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään erittäin selkeästi puhuttuja tai kirjoitettuja lyhyitä viestejä viestintää tavallisimmissa arkielämän

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden kurssit suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien kurssien sisältöihin Pedanetin avulla, jotta tulet valinneeksi

Lisätiedot

sivu Tervetuloa 2 Opiskelu nykylukiossa 4 Ylioppilaskirjoitukset 5 Opinto-ohjaus 6

sivu Tervetuloa 2 Opiskelu nykylukiossa 4 Ylioppilaskirjoitukset 5 Opinto-ohjaus 6 Sisällysluettelo sivu Tervetuloa 2 Opiskelu nykylukiossa 4 Ylioppilaskirjoitukset 5 Opinto-ohjaus 6 Oppiaineet ja kurssiesittelyt Äidinkieli 8 Englanti 10 Ruotsi 12 Saksa 14 Ranska 18 Venäjä 22 Espanja

Lisätiedot

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio. Kauppiaskatu 17 20100 Turku

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio. Kauppiaskatu 17 20100 Turku Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Kauppiaskatu 17 20100 Turku rehtori Riikka Lindroos puh. 2629305, 050-4323671 vs.apulaisrehtori Virpi Lieri puh. 2629304, 044-9074402 koulusihteeri Maisa Lehvänen puh.

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 4.3. Oppiaineiden sisällöt kursseittain Pakolliset sekä valtakunnalliset ja koulukohtaiset syventävät kurssit ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus (suomi äidinkielenä) Äidinkielen ja kirjallisuuden

Lisätiedot

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU Kansainvälisen liiketoiminnan lukio LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LUKION KURSSIT 2016 2017 Yhteystietoja: Koulun kotisivu: www.lauttasaarenyhteiskoulu.fi Sähköpostiosoite: toimisto@lauttasaarenyhteiskoulu.fi

Lisätiedot

Jaksot 1. jakso 14.8. - 21.9. 4. jakso 7.1. - 15.2. 2. jakso 24.9. - 9.11. 5. jakso 18.2. - 15.4. 3. jakso 12.11. - 4.1. 6. jakso 16.4. - 31.5.

Jaksot 1. jakso 14.8. - 21.9. 4. jakso 7.1. - 15.2. 2. jakso 24.9. - 9.11. 5. jakso 18.2. - 15.4. 3. jakso 12.11. - 4.1. 6. jakso 16.4. - 31.5. SISÄLTÖ YHTEYSTIETOJA... 1 Oppituntien alkamisajat 1 Jaksot 1 Lomat 1 RYHMÄNOHJAAJAT.. 2 OPETTAJAT 2 KALAJOEN LUKION OPPILASKUNTA 3 TOIMINTA-AJATUS 4 SUORITUSOHJEET 4 ARVIOINTI.. 5 TUNTIJAKO. 10 KALAJOEN

Lisätiedot

LUKION SUORITUSOHJEET 3 ARVIOINTI 3 TUNTIJAKO 8

LUKION SUORITUSOHJEET 3 ARVIOINTI 3 TUNTIJAKO 8 1 SISÄLTÖ JOHDANTO 2 LUKION SUORITUSOHJEET 3 ARVIOINTI 3 TUNTIJAKO 8 PAKOLLISET KURSSIT JA NIIHIN LIITTYVÄT SYVENTÄVÄT JA SOVELTAVAT K. 9 Äidinkieli ja kirjallisuus 9 Suomi toisena kielenä 12 Ruotsi 13

Lisätiedot

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LUKION KURSSIT 2014 2015 Yhteystietoja: Koulun kotisivu: www.lauttasaarenyhteiskoulu.fi Sähköpostiosoite: toimisto@lauttasaarenyhteiskoulu.fi Osoite: Isokaari 19, 00200 Helsinki

Lisätiedot

B-ruotsin opintoihin kuuluu pakolliset kurssit BB01- BB05

B-ruotsin opintoihin kuuluu pakolliset kurssit BB01- BB05 B-RUOTSI B-ruotsin opintoihin kuuluu pakolliset kurssit BB01- BB05 Tämän lisäksi b-ruotsissa on kaksi syventävää kurssia: BB06 ja BB07. Tämän lisäksi b-ruotsissa on kaksi syventävää kurssia: BB06 ja BB07.

Lisätiedot

KURSSISELOSTEET. Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa

KURSSISELOSTEET. Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa KURSSISELOSTEET Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa EURAN LUKIO Päivitys 2011 15.4.2011 KURSSISELOSTEET 2011 Tässä vihkosessa kursseista on mainittu vain keskeisimmät sisällöt. 5.3 ÄIDINKIELI

Lisätiedot

Insights ja Opetussuunnitelman perusteet

Insights ja Opetussuunnitelman perusteet Insights ja Opetussuunnitelman perusteet Sarjan perusperiaatteet Insights ja opetussuunnitelman perusteet Insights-sarja noudattaa valtakunnallisia lukion opetussuunnitelman perusteita (LOPS2016). Opiskelija

Lisätiedot

Paltamon lukio Opetussuunnitelma 2013-

Paltamon lukio Opetussuunnitelma 2013- Paltamon lukio Opetussuunnitelma 2013- Paltamon lukion vahvuuksia viihtyisät tilat osaavat opettajat yksilöllinen ohjaus ja huolenpito monipuoliset mediataidot nykyaikainen oppimisympäristö kansainväliset

Lisätiedot

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppilaalle

Lisätiedot

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 B1- RUOTSI VL.6-9 6.LUOKKA T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman kurssikuvaukset

Opetussuunnitelman kurssikuvaukset Opetussuunnitelman kurssikuvaukset Äidinkieli ja kirjallisuus 2 Suomi toisena kielenä 5 Toinen kotimainen kieli ruotsi 8 Englanti 10 Saksa 12 Ranska 15 Espanja 17 Pitkä matematiikka 18 Lyhyt matematiikka

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden vuosiluokaton opetussuunnitelma

Äidinkielen ja kirjallisuuden vuosiluokaton opetussuunnitelma Äidinkielen ja kirjallisuuden vuosiluokaton opetussuunnitelma YLEISTÄ Äidinkielen ja kirjallisuuden vuosiluokaton opetussuunnitelma koostuu 18 kurssista. Kurssien järjestys on vapaa, mutta koska oppiaineen

Lisätiedot

KURSSIEN ARVIOINTI... 2 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI TOISENA KIELENÄ... 4 ENGLANTI... 8 RUOTSI... 10 SAKSA...

KURSSIEN ARVIOINTI... 2 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI TOISENA KIELENÄ... 4 ENGLANTI... 8 RUOTSI... 10 SAKSA... KURSSIEN ARVIOINTI... 2 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI TOISENA KIELENÄ... 4 ENGLANTI... 8 RUOTSI... 10 SAKSA... 12 RANSKA... 14 ESPANJA... 15 VENÄJÄ... 17 PITKÄ MATEMATIIKKA...

Lisätiedot

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA RANSKAN KIELI B2 Opetuksen tavoitteena on totuttaa oppilas viestimään ranskan kielellä suppeasti konkreettisissa arkipäivän tilanteissa erityisesti suullisesti. Opetuksessa korostetaan oikeiden ääntämistottumusten

Lisätiedot

Jaksot 1. jakso 15.8. - 22.9. 4. jakso 2.1. - 16.2. 2. jakso 25.9. - 10.11. 5. jakso 19.2. - 5.4. 3. jakso 13.11. - 21.12. 6. jakso 11.4. - 2.6.

Jaksot 1. jakso 15.8. - 22.9. 4. jakso 2.1. - 16.2. 2. jakso 25.9. - 10.11. 5. jakso 19.2. - 5.4. 3. jakso 13.11. - 21.12. 6. jakso 11.4. - 2.6. 1 SISÄLLYS: YHTEYSTIETOJA...2 LUKUVUODEN AIKATAULUT...2 RYHMÄNOHJAAJAT...3 OPETTAJAT...3 KALAJOEN LUKION OPPILASKUNTA...4 TOIMINTA-AJATUS...5 SUORITUSOHJEET...5 ARVIOINTI...7 TUNTIJAKO...11 KALAJOEN LUKION

Lisätiedot

Venäjä, B3-kieli. Oppikirjat: Muu materiaali: Kuuntelut, äänitteet: Lähiopetuksen painotukset: Etätehtävät: Päivystykset:

Venäjä, B3-kieli. Oppikirjat: Muu materiaali: Kuuntelut, äänitteet: Lähiopetuksen painotukset: Etätehtävät: Päivystykset: Venäjä, B3-kieli Muu materiaali: Arviointi: Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän venäjän kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen

Lisätiedot

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LUKION KURSSIT 2013 2014 Yhteystietoja: Koulun kotisivu: www.lauttasaarenyhteiskoulu.fi Sähköpostiosoite: lyk.hki@edu.hel.fi Osoite: Isokaari 19, 00200 Helsinki Puhelinnumerot:

Lisätiedot

Lukion kirjallisuuden opetus tarjoaa aineksia henkiseen kasvuun, kulttuuri-identiteetin muodostumiseen ja omien ilmaisuvarojen monipuolistamiseen.

Lukion kirjallisuuden opetus tarjoaa aineksia henkiseen kasvuun, kulttuuri-identiteetin muodostumiseen ja omien ilmaisuvarojen monipuolistamiseen. ja sisällöt oppiaineittain 18 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ (ÄI) Oppiaineena äidinkieli ja kirjallisuus on lukio-opetuksen keskeinen taito-, tieto- ja taideaine, joka tarjoaa aineksia

Lisätiedot

Kurssin Moodlen tehtävät on palautettava, jotta kurssista saa suorituksen.

Kurssin Moodlen tehtävät on palautettava, jotta kurssista saa suorituksen. Kurssin numero: 1 Kurssin nimi: Englannin kieli ja maailmani Pakollinen Kurssikoodi: ENA1 uusi OPS: Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita, analysoidaan

Lisätiedot

Englanti (A-kieli) PAKOLLISET KURSSIT. 1. Nuori ja hänen maailmansa (ENA101)

Englanti (A-kieli) PAKOLLISET KURSSIT. 1. Nuori ja hänen maailmansa (ENA101) Englanti (A-kieli) Englannin opiskelu antaa valmiudet ymmärtää muita ja tulla ymmärretyksi sekä suullisesti että kirjallisesti kotimaassa ja ulkomailla. Opiskelun tavoitteena on oppia soveltamaan englannin

Lisätiedot

KURSSISELOSTEET. Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa

KURSSISELOSTEET. Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa KURSSISELOSTEET Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa EURAN LUKIO Päivitys 2013 24.4.2013 KURSSISELOSTEET 2013 Tässä vihkosessa kursseista on mainittu vain keskeisimmät sisällöt. 5.3 ÄIDINKIELI

Lisätiedot

5.3 Äidinkieli ja kirjallisuus. 5.3.1 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä

5.3 Äidinkieli ja kirjallisuus. 5.3.1 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 5.3 Äidinkieli ja kirjallisuus 5.3.1 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä Äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta ohjaa näkemys äidinkielestä käsitejärjestelmänä, jolla ihminen jäsentää maailmaa

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

HYVÄ OPISKELIJA!...3 OPINTOSUUNNITELMANI...4 SUOSITUS KURSSIEN SUORITUSAIKATAULUSTA 2015-2016...5 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS...

HYVÄ OPISKELIJA!...3 OPINTOSUUNNITELMANI...4 SUOSITUS KURSSIEN SUORITUSAIKATAULUSTA 2015-2016...5 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... OPISKELIJAN KURSSIESITE 2015 HYVÄ OPISKELIJA!...3 OPINTOSUUNNITELMANI...4 SUOSITUS KURSSIEN SUORITUSAIKATAULUSTA 2015-2016...5 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS...6 SUOMI TOISENA KIELENÄ...10 RUOTSI...12 Oppimäärä

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1)

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) : Opiskelija kehittää monitieteellistä ja kriittistä ajattelua tutustuu tiedemaailman käytäntöihin harjaantuu lukemaan ja arvioimaan tieteellisiä tutkimuksia

Lisätiedot

Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016

Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016 Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016 Klikkaa oppiaineen nimeä ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ RUOTSI, TOINEN KOTIMAINEN KIELI VIERAAT KIELET MATEMATIIKKA BIOLOGIA MAANTIEDE

Lisätiedot

Vieraat kielet, perusopetuksen vuosiluokilla 1 6 alkanut oppimäärä (A)

Vieraat kielet, perusopetuksen vuosiluokilla 1 6 alkanut oppimäärä (A) Vieraat kielet, perusopetuksen vuosiluokilla 1 6 alkanut oppimäärä (A) Englanti (ENA) PAKOLLISET KURSSIT TAVOITTEET TAVOITTEIDEN ENA1 Nuori ja hänen maailmansa perustaitojen harjaannuttaminen lukiomaiseen

Lisätiedot

tuusulan lukio SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS LUKIO- OPINTOJESI AJAN!

tuusulan lukio SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS LUKIO- OPINTOJESI AJAN! tuusulan lukio SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS LUKIO- OPINTOJESI AJAN! 2014 2015 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Iloitse onnistumisista 5 Tuusulan lukiossa Opintojen suunnittelua 6 Opinto-ohjelman laatiminen 8 Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

OPS2010, RUOTSI, ENGLANTI, SAKSA Ruotsi

OPS2010, RUOTSI, ENGLANTI, SAKSA Ruotsi OPS2010, RUOTSI, ENGLANTI, SAKSA Ruotsi Pakolliset kurssit (1-5) 1. Opiskelu ja vapaa-aika (RUB1) Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa

Lisätiedot

SUOMI L3-KIELEN OSAAMISTASON KUVAUKSET yläkoulu ja lukio

SUOMI L3-KIELEN OSAAMISTASON KUVAUKSET yläkoulu ja lukio Schola Europaea Office of the Secretary-General Pedagogical Development Unit Ref.: 2017-01-D-38-fi-3 Orig.: EN SUOMI L3-KIELEN OSAAMISTASON KUVAUKSET yläkoulu ja lukio Language III attainment descriptors

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita.

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita. LIITE 16.6.2016 LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET 3.1.1.1 Äidinkieli, suomi Nykyinen teksti Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1),

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ Äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta ohjaa näkemys äidinkielestä käsitejärjestelmänä, jolla ihminen

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ Äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta ohjaa näkemys äidinkielestä käsitejärjestelmänä, jolla ihminen ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ Äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta ohjaa näkemys äidinkielestä käsitejärjestelmänä, jolla ihminen jäsentää maailmaa ja rakentaa sosiaalista todellisuutta.

Lisätiedot

9.2. Oppiaineiden ja aineryhmien / kurssien tavoitteet, sisällöt, työtavat ja arviointi

9.2. Oppiaineiden ja aineryhmien / kurssien tavoitteet, sisällöt, työtavat ja arviointi 9.2. Oppiaineiden ja aineryhmien / kurssien tavoitteet, sisällöt, työtavat ja arviointi Kaiken opetuksen perustana on oppilaiden sosiaalisten taitojen ja ryhmäkykyisyyden rakentaminen ja kehittäminen.

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan

Lisätiedot