JOHDANTO 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI TOISENA KIELENÄ S2 5 RUOTSIN KIELI RUA / RUB 7 ENGLANNIN KIELI EN 11

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOHDANTO 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI TOISENA KIELENÄ S2 5 RUOTSIN KIELI RUA / RUB 7 ENGLANNIN KIELI EN 11"

Transkriptio

1

2 JOHDANTO 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI TOISENA KIELENÄ S2 5 RUOTSIN KIELI RUA / RUB 7 ENGLANNIN KIELI EN 11 SAKSAN KIELI SA 13 RANSKAN KIELI RA 15 ESPANJAN KIELI EA 17 ITALIAN KIELI IA 18 LATINAN KIELI LA 19 VENÄJÄN KIELI VE 20 MATEMATIIKKA MAA, MAB 21 FYSIIKKA FY 25 KEMIA KE 26 BIOLOGIA BI 28 MAANTIEDE GE 29 USKONTO UE, UO 31 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO ET 33 FILOSOFIA FI 33 PSYKOLOGIA PS 34 HISTORIA HI 36 YHTEISKUNTAOPPI YH 38 MUSIIKKI MU 38 KUVATAIDE KU 40 TERVEYSTIETO TE 41 LIIKUNTA LI 42 LAJIVALMENTEINEN LIIKUNTA LIX JA PALLOILUVALMENNUS 44 OPINTO-OHJAUS OP 44 TIETOTEKNIIKKA AT 45 ILMAISUTAITO IT 46 TEKNINEN TYÖ TN JA TEKSTIILITYÖ 47 YRITTÄJYYSKASVATUS NY 48 2

3 JOHDANTO Luet juuri Kiviniityn lukion kurssiopasta, josta löytyvät kaikki Kiviniityn lukiossa ja Kokkolan yhteislyseon lukiossa tarjottavat kurssit sekä pieni selostus kurssien sisällöistä. Kurssit on jaettu pakollisiin, syventäviin ja koulukohtaisiin. Tässä oppaassa kurssin otsikkorivillä on kurssin nimen perässä suluissa lyhenne: (p), (s) tai (o) kurssin laadun mukaan. p = pakollinen, s = syventävä ja o = koulukohtainen kurssi (kurssin sisällön kohdalla mainitaan, onko kurssin luonne syventävä vai soveltava). (K)-merkintä kurssin tai aineen yhteydessä tarkoittaa, että kurssi järjestetään Kiviniityn lukiossa. (Y)-merkintä tarkoittaa, että kurssi järjestetään Yhteislyseon lukiossa. Tämä opas kertoo oppiaineista ja kursseista lyhyesti. Jos haluat tutustua laajemmin oppiaineisiin, kursseihin, arviointiin tai muuhun lukio-opiskeluun liittyvään asiaan, voit lukea Kokkolan lukioiden opetussuunnitelmaa. Tämä löytyy koulultasi ja myös www-sivulta osoitteesta ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI Arviointi: Äidinkielen ja kirjallisuuden pakolliset kurssit 1 6 sekä valtakunnalliset syventävät kurssit 7 9 arvioidaan numeroin. Koulukohtaiset kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S tai hylätty H. Päättöarvioinnissa voidaan ottaa korottavana huomioon opiskelijan suorittamien koulukohtaisien kurssien tuoma lisänäyttö. Äidinkieleltään muun kuin suomenkielisen opiskelijan suorittamat kurssit voidaan arvioida suomi toisena kielenä -opetuksen arviointikriteerein. Suoritusjärjestys: Kurssit 1 ja 2 suositellaan suoritettaviksi ennen muita pakollisia kursseja. Kurssin 8 luontevin suoritusajankohta on juuri ennen ylioppilaskirjoituksia. Itsenäinen suorittaminen: Äidinkieli ja kirjallisuus oppiaineena kehittää viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, joten kurssien itsenäinen suorittaminen ei ole suositeltavaa. ÄI 1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (p) Opiskelijan käsitys kielestä, teksteistä ja niiden tulkinnasta syvenee, ja hänen taitonsa lukea tekstejä kehittyy. Hän osaa jäsentää viestintäympäristöään sekä tunnistaa omia taitojaan puhujana, kuuntelijana, kirjoittajana, lukijana ja median käyttäjänä niin, että hänen viestijäkuvansa tarkentuu. ÄI 2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä (p) Opiskelija harjaantuu erittelemään tekstien kieltä, rakenteita ja merkityksiä sekä oppii näkemään tekstin yhteyden kontekstiin ja muihin teksteihin. Keskeisinä oppisisältöinä ovat tekstuaalisten keinojen (mm. lauserakenteet, sananvalinnat) ja kirjoitusprosessin hallinta sekä informatiivisen puheenvuoron rakentaminen. ÄI 3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (p) Opiskelijoiden käsitys kaunokirjallisuudesta, kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen kulttuurisesta merkityksestä syvenee. Kirjallisuutta eritellään ja tulkitaan tulkinnan kannalta perusteltua käsitteistöä ja lähestymistapaa hyödyntäen. Opiskelija hyödyntää kirjallisuuden keinoja myös omissa teksteissään. ÄI 4 Tekstit ja vaikuttaminen (p) Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden kieltä erityisesti vaikuttamisen näkökulmasta. Hän perehtyy argumentointiin ja syventää siihen liittyviä tietoja. Opiskelija tuottaa myös omia mielipidetekstejä sekä oppii rakentamaan kantaa ottavan puheenvuoron ja vahvistaa väittely- ja keskustelutaitojaan. 3

4 ÄI 5 Teksti, tyyli ja konteksti (p) Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden tyyliä siten, että hän osaa ottaa huomioon kontekstin merkityksen tulkinnassa ja tekstin tuottamisessa. Perehdytään eri aikakausia ja tyylejä edustaviin, lähinnä kaunokirjallisiin teksteihin. Opiskelija laatii oppisisältöihin liittyvästä aiheesta pohdiskelevan tekstin ja hioo omaa tyyliään. ÄI 6 Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (p) Opiskelija saa yleiskuvan suomen kielen sekä suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteiskunnalle. Perehdytään suomen kielen kehitykseen ja suomalaisen kaunokirjallisuuden keskeisiin teoksiin ja teemoihin aika- ja kulttuurikontekstissaan. ÄI 7 Puheviestinnän taitojen syventäminen (s) Opiskelija syventää ja monipuolistaa puheviestintään liittyviä tietojaan ja taitojaan sekä oppii arvioimaan puheviestinnän merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä. Perehdytään erilaisten vuorovaikutustilanteiden ominaispiirteisiin ja harjoitellaan esiintymis- ja ryhmätaitoja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. ÄI 8 Tekstitaitojen syventäminen (s) Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan analysoida ja tuottaa tekstejä. Kurssilla kerrataan ja syvennetään tekstityyppien ja -lajien tuntemusta, tekstianalyysin ja tekstin rakentamisen taitoa ja kykyä huoltaa omaa tekstiä. Kurssi soveltuu hyvin ylioppilaskokeeseen valmentautumiseen ÄI 9 Kirjoittaminen ja nykykulttuuri (s) Opiskelija perehtyy kulttuuri- ja yhteiskunnalliseen keskusteluun, median ajankohtaisaiheisiin ja nykykirjallisuuteen. Hänen kriittinen ja kulttuurinen lukutaitonsa syvenee, ajattelutaitonsa kehittyy ja kirjallinen ilmaisunsa kypsyy kohti lukion päättötason vaatimuksia. ÄI 10 Kirjallisuuden tulkinta ja analyysi (o) Opiskelija syventää käsitystään kaunokirjallisuudesta ja vahvistaa kuvanlukutaitoaan. Tulkinta- ja analyysitehtävien avulla harjaannutaan kirjallisuuspohjaiseen aineistokirjoittamiseen. ÄI 11 Kielenhuollon perusteet (o) Opiskelija vahvistaa taitojaan tuottaa asiatyylin normien mukaista kieltä. Kielenhuollon perussääntöjen kertausta ja kielenhuoltoharjoituksia, mm. itse tuotetun tekstin huoltoa. Laajuus 0,5 kurssia. ÄI 12 Kielioppia vieraiden kielten oppimisen tueksi (o) Opiskelija syventää kieliopillista ajatteluaan. Hän ymmärtää kieliopin tapana kuvata kielen rakennetta, merkityksiä ja käytäntöjä sekä oppii soveltamaan keskeisiä kieliopillisia käsitteitä opiskelemiinsa kieliin. Laajuus 0,5 kurssia. ÄI 13 Mediakasvatus (o) Opiskelija perehtyy eri tiedotusvälineiden toimintatapoihin, sisältöihin sekä niiden yhteiskunnalliseen merkitykseen. Hän oppii aktiiviseksi ja kriittiseksi välineiden käyttäjäksi eli syventää medialukutaitoaan. Opiskelija näkee median tärkeyden kulttuurin välittämisessä ja luomisessa. Kurssilla tehdään koulun nettilehteä. ÄI 14 Prosessikirjoittaminen (o) Opiskelija syventyy tekstin syntymiseen ja tuottamiseen vaikuttaviin tekijöihin. Oppimisympäristönä opiskelija käyttää myös tietoverkkoja. ÄI 15 Luova kirjoittaminen (o) Opiskelija kehittää monipuolisesti kirjoitustaitoaan ja harjoittelee eri tyylien ja tekstilajien käyttämistä kirjallisessa ilmaisussaan sekä oppii analysoimaan ja arvioimaan tuottamaansa tekstiä. 4

5 ÄI 16 Suomi toisena ja vieraana kielenä (o) Opiskelija harjaantuu suomen kirjakielen hallintaan ja kykenee soveltamaan kielitaitoaan sekä kielen tuottajana että vastaanottajana. ÄI 17 ja ÄI 18 Lukudiplomi (o) Itsenäisesti suoritettava kahden kurssin laajuinen opintokokonaisuus, joka on tarkoitettu kaunokirjallisuuden harrastajalle. Opiskelija lukee itsenäisesti 20 kaunokirjallista teosta lukion aikana. Hänellä on käytettävissään kirjallisuusluettelo, josta hän valitsee luettavansa ohjeen mukaan. Kurssi toteutetaan yhteistyössä aineenopettajan kanssa. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI TOISENA KIELENÄ S2 Opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame, voidaan opettaa äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaine suomi toisena kielenä -oppimäärän mukaan. Oppimäärän tavoitteet ja sisällöt perustuvat perusopetuksessa tai muualla hankittuun suomen kielen perusteiden hallintaan. Suomi toisena kielenä -opetuksen keskeinen tavoite on, että opiskelija saavuttaa sellaisen suomen kielen taidon, että hän voi opiskella täysipainoisesti kaikkia lukion oppiaineita ja että hänen on mahdollista jatkaa opintojaan sekä selviytyä työelämässä suomen kielellä. S2 1 Perusteet hallintaan (p) Kurssin tavoitteena on, että opiskelija harjoittelee lukio-opinnoissa tarvittavaa yleiskielistä esitystapaa kirjallisesti ja suullisesti tiedostaa suomen kielen perusrakenteet ja tulee varmaksi niiden hallinnassa pystyy asettamaan tavoitteita suomen kielen opiskelulleen ja rohkaistuu suomen kielen käyttäjänä. KESKEISET SISÄLLÖT opiskelijan kielitaidon kartoitus opiskelijan tausta ja kokemukset kahden kulttuurin ja kielen keskellä eläminen lukion opiskelukulttuuri, suomen kielen opiskelutekniikka parihaastattelut, arkielämään ja sosiaalisiin tilanteisiin liittyvät pienet puheenvuorot suomen kielen keskeiset äänne- ja muoto-opilliset piirteet aineistopohjainen kirjoitelma S2 2 Kieli käyttöön (p) Kurssin tavoitteena on, että opiskelija harjaantuu viestimään tilanteen mukaisesti ja tulee tietoiseksi toimintamahdollisuuksistaan vuorovaikutustilanteissa oppii erottamaan eri tyylejä ja sävyjä kirjoitetussa ja puhutussa kielessä oppii erittelemään ja hallitsemaan kielen lauserakenteita sekä ymmärtämään sanaston muodostumiskeinoja. KESKEISET SISÄLLÖT kielitilanteiden vaihtelu ja puheen variaatio erilaisia kaunokirjallisia ja asiatekstejä eri asiointitilanteita hankitun tiedon suullista ja kirjallista raportointia kielen lausetason perusrakenteet peruslauseen rakentaminen peruslauseen jäsenet, erityisesti objekti suomen kielelle ominaiset lausetyypit sananmuodostuskeinot 5

6 S2 3 Kielellä vaikutetaan (p) Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää erityyppisiä suullisia ja kirjallisia asiatekstejä, erityisesti mielipidetekstejä, sekä oppii löytämään tekstin ydinajatukset ja ottamaan kantaa niihin rohkaistuu muodostamaan ja ilmaisemaan mielipiteitään perustellen oppii tunnistamaan, miten häneen vaikutetaan tarkastelee myös kaunokirjallisuutta mielipiteiden ja maailmankuvan muokkaajana parantaa kielen perusrakenteiden hallintaa, erityisesti sijamuotojen merkitystehtäviä ja rektioita. KESKEISET SISÄLLÖT mielipidekirjoituksia ja ajankohtaisohjelmia asiatekstin analysointi- ja tulkintaharjoituksia perustelemisen harjoittelemista sekä suullisesti että kirjallisesti ryhmäkeskustelutehtäviä kaunokirjallisuus ja media vaikuttajana nominaalimuotojen ja lauseenvastikkeiden tarkastelua vertailumuotoja ja rektioseikkoja S2 4 Syvemmät tekstitaidot (p) Kurssin tavoitteena on, että opiskelija harjaantuu erittelevään luku- ja kirjoitustaitoon sekä rohkaistuu persoonalliseen kielen tuottamiseen harjaantuu löytämään erilaisista teksteistä niiden pääajatukset, tulkitsemaan tekstin ydinsisältöä sekä totuttautuu kirjoittamaan aineiston pohjalta. KESKEISET SISÄLLÖT erilaisia mediatekstejä; niiden tulkintaa ja hyödyntämistä tekstin tuottamista erilaisista aineistoista luovaa kirjoittamista referointia S2 5 Suomalainen kulttuuri tutuksi (p) Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu suomalaiseen kulttuuriin, erityisesti kirjallisuuteen sekä muihin taiteisiin ja mediakulttuuriin ja vertailee suomalaista kulttuuria tuntemiinsa muihin kulttuureihin hyödyntää mediaa kulttuurin välittäjänä sekä saa taide-elämyksiä ja aineksia oman identiteettinsä rakentamiseen. KESKEISET SISÄLLÖT kirjallisuuden keskeisiä lajeja suomalaisen kirjallisuuden lukemista, kuten novelleja, lyhytproosaa, runoja, romaanikatkelmia sekä ainakin yksi kokonaisteos opintokäynti tai taide-esityksen katsominen, esimerkiksi teatterikäynti yhden kirjailijan ja hänen teoksensa esittely S2 6 Kohti toimivaa kaksikielisyyttä (p) Kurssin tavoitteena on, että opiskelija vahvistaa kielitaitoaan vaativilla teksteillä ja tehtävillä syventää tietojaan kirjakielen perusnormeista ja osaa soveltaa niitä omia tekstejä tuottaessaan vahvistaa käsitystään suomalaisuudesta, esimerkiksi suomalaisen kirjallisuuden avulla. KESKEISET SISÄLLÖT vaativien kielen rakenteiden kertaamista kirjakielen hallinnan syventämistä, esimerkiksi välimerkkien käyttöä sanavaraston kartuttamista eri aihealueilta rakennetehtäviä, luetun ymmärtämistä, tekstin selittämistä, kirjoitelmia 6

7 suomalainen kaunokirjallinen teos S2 7 Puhekieli tarkasteluun (s) Kurssin tavoitteena on, että opiskelija perehtyy suomen puhekielen ominaispiirteisiin oppii tunnistamaan puheesta ja kirjoituksesta puhekielisyyksiä ja pystyy vertailemaan puheja yleiskieltä toisiinsa. KESKEISET SISÄLLÖT suomen puhekielen kielioppia suomen puhekielen erityispiirteitä yleispuhekieli, murre, slangi puhekielen erityispiirteitä itsenäinen työ: työprosessin suunnittelu, suomenkielisen henkilön haastattelu, nauhoitus, litterointi, puhutun muuttaminen yleiskieliseksi, työn suullinen esittäminen luokalle, kirjallinen raportointi S2 8 Erilaisten tekstien kirjoittamista (s) Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää ja monipuolistaa kirjallisen ilmaisun taitojaan varmentuu kielen rakenteiden hallinnassa ja harjaantuu kirjoitusprosessiin. KESKEISET SISÄLLÖT kirjoittamista erilaisiin tarkoituksiin opiskelijoiden tarpeiden mukaan: asia- ja asioimiskirjoittamista, esimerkiksi hakemus, valitus tai selvitys kirjoittamista materiaalin pohjalta, esimerkiksi kommentti, analyysi tai arvostelu pohjatekstin tekstilajin ja kielen havainnointia ns. luovaa kirjoittamista opiskelijoiden tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan kirjoittamisen prosessiluonteisuus, prosessin eri vaiheet jäsentelyn sekä tekstin ulko- ja kieliasun tarkastelua ja hiontaa kielen rakenteita opiskelijoiden tarpeiden mukaan S2 9 Tekstien maailmassa (s) Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää taitoaan lukea erittelevästi ja eläytyvästi parantaa suomalaisen ja mahdollisuuksien mukaan oman kulttuurinsa kirjallisuuden tuntemustaan. KESKEISET SISÄLLÖT erilajisten kaunokirjallisten ja asiatekstien tekstien lukemista vapaavalintainen kaunokirjallinen teos, esimerkiksi oman kulttuuri-identiteetin rakentumisen kannalta tärkeä teos kirjailija- tai teosesittely kirjallisuudesta keskustelemista ja kirjoittamista, oman lukukokemuksen jakamista käännösharjoitus RUOTSIN KIELI RUA / RUB (Toinen kotimainen kieli) Huom. A-kielen lukijoille ovat kuusi ensimmäistä kurssia pakollisia ja loput valinnaisia. B-kielen lukijoille ensimmäiset viisi kurssia ovat pakollisia, muut valinnaisia Kurssit 6 ja 7 (ja 8) ovat välttämättömiä ylioppilaskirjoituksia varten. Suoritusjärjestys: Kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Poikkeamasta opiskelija voi neuvotella opettajan kanssa. Itsenäinen suorittaminen: Itsenäisestä suorittamisesta voi tarvittaessa neuvotella opettajan kanssa. 7

8 RUA 1 Arkielämää Pohjoismaissa (p) Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään ja henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja kieli on tuttavallista ja epämuodollista RUA 2 Ihmiset ympärillämme (p) Kurssilla harjoitetaan puheviestintää monipuolisesti ja vahvistetaan ja laajennetaan rakenteiden hallintaa. Puheviestinnän strategioiden hallintaa vankennetaan ja kiinnitetään huomiota ilmaisuvarmuuteen. RUA 3 Suomi osa Pohjolaa ja Eurooppaa (p) Aihepiireinä ovat Suomen ja suomenruotsalaisen kansanosan ja sen kulttuurin esittely eri näkökulmista ja olojemme vertailu muihin Pohjoismaihin ja Eurooppaan, Suomi monikulttuurisena maana sekä maamme kaksikielisyys. Kirjallista tuottamista harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. RUA 4 Elinympäristömme (p) Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä vaativahkon tekstiaineksen avulla. Kurssilla harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita. Oppikirjan tekstien lisäksi kurssilla voidaan mahdollisuuksien mukaan käyttää autenttisia materiaaleja, jotka liittyvät kurssin aiheisiin. Huom! Kurssi vastaa sisällöltään RB5:sta. RUA 5 Opiskelu ja työ (p) Aihepiireinä ovat työ, elinkeinot, opiskelu sekä palvelutilanteet yhteiskunnassamme. Kurssilla harjoitellaan niille tyypillistä suullista ja kirjallista viestintää. Huom! Kurssi vastaa sisällöltään RB4:sta. RUA 6 Kulttuuri ja sen tekijöitä (p) Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Aihekokonaisuudet kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus ja viestintä- ja mediaosaaminen tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Opiskelijat valmistavat valitsemastaan aiheesta laajahkon tuotoksen ja esittelevät sen. RUA7 Puhu ja ymmärrä paremmin (s) Kurssilla harjoitellaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä kullekin kielelle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien vaativien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. Numeroarvostelu. Myös kurssiin kuuluva suullisen kielitaidon koe arvioidaan numeroin. Suullisen kielitaidon kokeesta annetaan erillinen todistus päättötodistuksen liitteenä. RUA 8 Tiede, talous ja tekniikka (s) Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä vaativan kieliaineksen avulla lähtökohtana esimerkiksi eri tieteenalat, tekniikan saavutukset ja yrityselämä. Kurssilla harjoitetaan runsaasti ylioppilaskirjoitusten eri tehtävätyyppejä, ja arvioinnissa otetaan huomioon mahdollisimman monta kielitaidon eri osa-aluetta. RUA 9 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (o) Aihealueita ovat yhteiskunta, politiikka ja aktiivinen kansalaisuus sekä yleismaailmalliset kehityslinjat, ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin maailmankuviin liittyvät aiheet. RUA 10 Kertaus- ja tukikurssi (0,5) (o) Kurssi on soveltava ja se sisältää mm. rakenteiden ja sanaston kertausta sekä kuunteluharjoituksia. RUA 11 Abikurssi (o) Kurssi on soveltava ja tarkoitettu lähinnä ylioppilaskirjoituksiin osallistuville. Kurssi sisältää mm. rakenteiden kertausta ja kuuntelu- sekä tekstiharjoituksia. 8

9 RUA 12 Suullinen viestintä (o) Tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan suullisen kielitaidon valmiuksia monipuolisesti arkipäivän eri tilanteissa. Oppilailla on mahdollisuus osallistua valtakunnalliseen suullisen kielitaidon kokeeseen, josta opiskelija saa erillisen todistuksen. Muutoin kurssista tulee merkintä hyväksytty/hylätty. RUA 13 Hyvät tavat (o) Kurssilla opiskellaan hyviä tapoja. Kurssin opetuskieli on ruotsi. RUA 14 Kirjoittajakoulu (o) Kurssi on soveltava ja se toteutetaan sekä lähiopetustunteina että etäopiskeluna. Kurssin tavoitteena on auttaa opiskelijaa havaitsemaan itselleen tyypilliset virheet kirjallisessa tuottamisessa ja välttämään niitä sekä kehittämään itseään kirjoittajana. RUA 15 Starttikurssi (o) Kurssi on soveltava. Kurssi on tarkoitettu johdantokurssiksi lukion ruotsin opiskelun alkuun. Kurssilla kerrataan peruskoulun ruotsin sanastoa ja kielioppia. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti niille, jotka eivät ole lukenet ruotsia yhdeksännellä luokalla tai jotka kaipaavat lisäpreppausta. RUA 16 Abikurssi (0,5 k) (o) Kurssi on soveltava ja tarkoitettu lähinnä ylioppilaskirjoituksiin osallistuville. Kurssi sisältää mm. rakenteiden kertausta ja kuuntelu- sekä tekstiharjoituksia. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B1) RUB 1 Koulu ja vapaa-aika (p) Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa opiskelijoiden tarpeen mukaan. Aihepiireinä ovat opiskelu ja nuorten harrastukset, ja kieli on tuttavallista ja epämuodollista. RUB 2 Arkielämää Pohjoismaissa (p) Kurssilla jatketaan sanaston ja rakenteiden vahvistamista ja painotetaan puheviestinnän harjoittamista sekä kirjoittamista lyhyiden viestinnällisten tehtävien avulla. Kurssilla jatketaan nuorten elämän, opiskelun, työn, harrastusten, palveluiden ja vapaa-ajan tarkastelua. Vankennetaan suullisen viestinnän strategioiden hallintaa ja kiinnitetään huomiota ilmaisuvarmuuteen. RUB 3 Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa (p) Aihepiireinä ovat kotimaa, suomenruotsalaisuus, vertailu muihin Pohjoismaihin sekä Suomi pohjoismaisena valtiona Euroopassa. RUB 4 Elämää yhdessä ja erikseen (p) Aihepiireinä ovat elämänarvot, ihmissuhteet, sukupuolten ja ikäryhmien kohtaaminen opiskelussa ja työssä sekä ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt. Aihekokonaisuuksista korostuu hyvinvointi ja turvallisuus. Huom! Kurssi vastaa sisällöltään RA5:sta! RUB 5 Elinympäristömme (p) Aihepiireinä ovat luonto, muuttuva elin- ja työympäristö sekä joukkoviestimet. Harjoitellaan ymmärtävän lukemisen strategioita ja hiotaan kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. Huom! Kurssi vastaa sisällöltään RA4:sta! Oppikirjan tekstien lisäksi kurssilla voi mahdollisuuksien mukaan käyttää autenttisia materiaaleja, jotka liittyvät kurssin aiheisiin. Opiskelijaa ohjataan tiedostamaan kehitysvaiheensa suhteessa koko oppimäärän tavoitetasoon. Arvioinnissa korostuu tuotosten oikeakielisyys samoin kuin luetun ja kuullun monipuolinen aihepiirien ymmärtäminen. 9

10 RUB6 Puhu ja ymmärrä paremmin (s) Kurssilla harjoitellaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä kullekin kielelle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien vaativien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. Numeroarvostelu. Myös kurssiin kuuluva suullisen kielitaidon koe arvioidaan numeroin. Suullisen kielitaidon kokeesta annetaan erillinen todistus päättötodistuksen liitteenä. RUB 7 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (s) Aihealueita ovat maailmanlaajuiset ilmiöt ja kansainvälinen vaikuttaminen. Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä entistä vaativamman kieliaineksen avulla. Opiskelijalla on tilaisuus harjoittaa ylioppilaskirjoitusten eri tehtävätyyppejä. RUB 8 Tiede, talous ja tekniikka (o) Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä vaativan kieliaineksen avulla lähtökohtana esimerkiksi eri tieteenalat, tekniikan saavutukset ja yrityselämä. Kurssilla harjoitetaan runsaasti ylioppilaskirjoitusten eri tehtävätyyppejä, ja arvioinnissa otetaan huomioon mahdollisimman monta kielitaidon eri osa-aluetta. RUB 9 Kulttuurin tekijöitä ja näkijöitä (o) Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Aihekokonaisuudet kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus ja viestintä- ja mediaosaaminen tarjoavat erilaisia näkökulmia kurssin aiheista. Opiskelijat valmistavat valitsemastaan aiheesta laajahkon tuotoksen ja esittelevät sen. RUB 10 Kertaus- ja tukikurssi (0,5 k)(o) Kurssi on soveltava ja se sisältää mm. rakenteiden ja sanaston kertausta sekä kuunteluharjoituksia. RUB 11 Abikurssi (o) Kurssi on soveltava ja tarkoitettu lähinnä ylioppilaskirjoituksiin osallistuville. Kurssi sisältää mm. rakenteiden kertausta ja kuuntelu- sekä tekstiharjoituksia. RUB 12 Suullinen viestintä (o) Tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan suullisen kielitaidon valmiuksia monipuolisesti arkipäivän eri tilanteissa. Oppilailla on mahdollisuus osallistua valtakunnalliseen suullisen kielitaidon kokeeseen, josta opiskelija saa erillisen todistuksen. Muutoin kurssista tulee merkintä hyväksytty/hylätty. RUB 13 Hyvät tavat (o) Kurssilla opiskellaan hyviä tapoja. Kurssin opetuskieli on ruotsi. RUB 14 Kirjoittajakoulu (o) Kurssi on soveltava ja se toteutetaan sekä lähiopetustunteina että etäopiskeluna. Kurssin tavoitteena on auttaa opiskelijaa havaitsemaan itselleen tyypilliset virheet kirjallisessa tuottamisessa ja välttämään niitä sekä kehittämään itseään kirjoittajana. RUB 15 Starttikurssi (o) Kurssi on soveltava. Kurssi on tarkoitettu johdantokurssiksi lukion ruotsin opiskelun alkuun. Kurssilla kerrataan peruskoulun ruotsin sanastoa ja kielioppia. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti niille, jotka eivät ole lukenet ruotsia yhdeksännellä luokalla tai jotka kaipaavat lisäpreppausta. RUB 16 Abikurssi (0,5 k) (o) Kurssi on soveltava ja tarkoitettu lähinnä ylioppilaskirjoituksiin osallistuville. Kurssi sisältää mm. rakenteiden kertausta ja kuuntelu- sekä tekstiharjoituksia. 10

11 ENGLANNIN KIELI EN Kurssien suorittamisaikataulu: Jos aiot suorittaa englannin yo-kokeen kolmannen vuoden keväällä, suorita ensimmäisenä vuonna 3 kurssia, toisena 3 ja kolmantena vuonna 2 kurssia sekä mahdolliset kertaus- ja abikurssit. Kurssit 7 ja 8 ovat erittäin suositeltavia yo-kirjoituksia varten. Jos suoritat englannin yo-kokeen jo kolmannen vuoden syksyllä, suorita toisen vuoden kevääseen mennessä kurssit 1-7 ja kolmannen vuoden syksyllä ensimmäisessä jaksossa kurssi 8. Kirjoituksiin erityisesti valmistavat kurssit voit halutessasi suorittaa joko toisen vuoden keväällä tai kolmannen vuoden syksyllä. Itsenäinen suorittaminen: Itsenäisestä suorittamisesta tulee neuvotella opettajan kanssa. B-englannin opiskelu tapahtuu A-englannin ryhmässä. ENA 1 Nuori ja hänen maailmansa (p) Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään, henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja ihmissuhteisiin. Kurssi perehdyttää englanninkieliseen kulttuuriin ja sen kielenkäytön erityispiirteisiin. Rakenteet painottuvat verbiopin perusasioihin. Kirjoitustehtävänä omasta itsestä kertominen. ENA 2 Viestintä ja vapaa-aika (p) Kurssi vahvistaa kielitaidon kaikkia osa-alueita. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät vapaa-aikaan ja harrastuksiin. Kurssilla tutustutaan myös englanninkieliseen mediaan ja kulttuuriin Euroopan ulkopuolella. Rakenteita harjoitellaan monipuolisesti ja syvennetään kirjoittamisen taitoja. Kirjoitustehtävinä mm. virallinen kirje ja harrastuksista kertominen. ENA 3 Opiskelu ja työ (p) Kurssin aihepiirit liittyvät opiskeluun ja työelämään. Kirjallisen viestinnän tehtävinä esim. työpaikkahakemuksen laatiminen. Kurssilla syvennetään tekstinymmärtämisen taitoja sekä harjoitellaan esim. haastattelutilanteessa toimimista. Rakenteiden hallintaa syvennetään. ENA 4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (p) Kurssilla opiskellaan tekstinymmärtämistä ja puhumista vaativahkolla tasolla. Tarkastelun kohteena ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntaan liittyvät tekstit. Kirjoitustehtävänä mm. argumentoiva aine. ENA 5 Kulttuuri (p) Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Tutustutaan englanninkieliseen kulttuuriin ja sen teoksiin ja opitaan kertomaan suomalaisesta kulttuurista englanniksi. Keskusteluja ja kirjoitustehtäviä eri aiheista (kuvaileva ja reflektoiva kielenkäyttö). ENA 6 Tiede, talous ja tekniikka (p) Kurssilla painotetaan vaativan kieliaineksen ymmärtämistä. Aihepiirit tuovat esiin erikoisalojen perussanastoa. Rakenteiden hallintaa syvennetään (erityisesti verbioppi). Tavoitteena on myös kirjallisen ilmaisun hiominen erilaisin kirjoitustehtävin (mm. referaatit ja aineet). ENA 7 Luonto ja kestävä kehitys (s) Kurssi keskittyy kielitaidon monipuoliseen kehittämiseen ja antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. Rakenteiden kertaus ja kirjoitustehtävät valmistavat yo-tutkintoon. ENA8 Puhu ja ymmärrä paremmin (s) Kurssilla harjoitellaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä kullekin kielelle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien vaativien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. 11

12 Numeroarvostelu. Myös kurssiin kuuluva suullisen kielitaidon koe arvioidaan numeroin. Suullisen kielitaidon kokeesta annetaan erillinen todistus päättötodistuksen liitteenä. ENA 9 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (o) Kurssin aihealueita ovat yleismaailmalliset kehityslinjat, ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin maailmankuviin liittyvät aiheet. Kurssilla syvennetään aikaisemmin opittua kielitaitoa ja harjoitellaan päättökokeeseen liittyviä tehtävätyyppejä. ENA 10 Perusrakenteiden kertauskurssi (o) Kerrataan keskeiset rakenteelliset asiat ja pohjustetaan lukio-opiskelua. Kurssi on tarkoitettu lähinnä ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Arvostelu suoritusmerkinnällä. ENA 11 Kielioppi ja rakenteet (0,5/1 kurssia) (o) Kurssi on luonteeltaan syventävä. Pääasiassa ylioppilaskirjoitukseen valmistautuvia varten. Suoritusmerkintä. ENA 12 Abikurssi (0,5 kurssia) (o) Syvennetään ja kerrataan kielioppia ja valmentaudutaan ylioppilaskirjoituksia varten. Harjoitellaan erilaisia koetyyppejä sekä perehdytään tarkemmin esim. erilaisten kirjoitustehtävien vaatimuksiin. Suoritusmerkintä. ENA 13 Ainekirjoituskurssi (0,5 kurssia) (o) Kurssi on luonteeltaan syventävä ja tarkoitettu lähinnä abiturienteille. Kurssilla harjoitellaan ainekirjoitusta. Suoritusmerkintä. ENA 14 Abikurssi (o) Kurssilla harjoitellaan yo-tutkinnon A-tason kuuntelukokeen ja kirjallisen kokeen tehtävätyyppejä sekä kirjoitetaan aineita. Kurssi on tarkoitettu A-englannin yo-kokeeseen valmistautuville opiskelijoille. Suoritusmerkintä ENC 15 Abikurssi (o) Kurssilla harjoitellaan C-tason yo-tutkinnon kuuntelukokeen ja kirjallisen kokeen tehtävätyyppejä sekä kirjoitetaan aineita. Kurssi on tarkoitettu lyhyen englannin yo-kokeeseen valmistautuville opiskelijoille. Suoritusmerkintä. ENA 16 Muualla suoritettu kielikurssi (0,5/1 kurssia) (o) Esimerkiksi kesäyliopistossa tai kansanopistossa suoritettu kurssi. Kurssitodistus toimitetaan opinto-ohjaajalle. Suoritusmerkintä. ENA 17 Oleskelu englantia puhuvassa ympäristössä (o) Englannissa tai muussa englanninkielisessä ympäristössä vietetty vähintään neljän viikon jakso, esim. au-pairina, stipendiaattina tai perheessä. Suoritusmerkintä. ENA 18 Opintomatka englanninkieliseen maahan (o) (Y) Tutustumista historiaan, nähtävyyksiin, kulttuuritapahtumiin ja jokapäiväiseen elämään viikon mittaisen matkan aikana. Matkan maksat itse. Katso ilmoitustaululta, milloin kurssi suoritetaan. Suoritusmerkintä. ENA 19 Kielten tukikurssi (0,5 kurssia) (o) Kurssi on tarkoitettu kielten opiskelijoille, jotka tarvitsevat ohjausta esim. keskeytyneiden kurssien suorittamiseksi tai tukea itsenäisen kurssin suorituksessa. Kurssin suoritus koostuu itsenäisestä työskentelystä ja lähiopetuksesta pienryhmässä. ENA 20 Web-based learning Writing in process (o)kehity kirjoittajana. Aineisto löytyy koulun kotisivulta osoitteesta Kirjoitustehtävät ja palaute sähköpostin kautta. Tarkemmat tiedot kurssisuorituksesta opettajilta. Suoritusmerkintä. 12

13 ENA 21 Keskustelukurssi (0,5 kurssia) (o) Kurssin tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan suullisen kielitaidon valmiuksia. Kurssin lopussa mahdollisuus osallistua suullisen kielitaidon kokeeseen, jossa numeroarviointi, muutoin suoritusmerkintä. ENA 22 Perusrakenteiden kertauskurssi lukion aloittavilla (0,5 k) ENA 23 Englannin suullinen jatkokurssi (0,5 k) SAKSAN KIELI SA Suoritusjärjestys: Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä siten, että ensimmäisenä vuonna suoritetaan kurssit 1-3, toisena vuonna kurssit 4-6 ja kolmantena vuonna kurssit 7-8. Arviointi: Kurssit arvioidaan numeroin, paitsi SAA 9, SAB2 9 ja SAB3 11 arvioidaan suoritusmerkinnällä. Jos suorittaa vain kaksi kurssia, päästötodistukseen tulee suoritusmerkintä, ei numeroa. Itsenäinen suorittaminen: Tarvittaessa jokaisen kurssin voi suorittaa myös itsenäisesti opiskellen. Kuitenkin tunnilla tapahtuva saksan suullinen käyttö ja kielen kuuleminen ovat olennainen osa kielen omaksumista. A-SAKSA SAA Katso A-saksan kurssit ja kurssiselostukset Kokkolan kaupungin opetussuunnitelmatekstistä ( mat/_files/ /default/lukio,_aineopsit%20valmis.pdf) B2 - SAKSA SAB2 (perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä) Kielen rakenteiden opettelemisessa keskitytään perusasioiden harjoittamiseen ja kertaamiseen. Tavoitteena on hyvän peruskielitaidon saavuttaminen sekä opiskelijan herkistäminen kohdekulttuurin ilmiöille. Kulttuuritietous sekä opiskelutaidot karttuvat kurssien kuluessa. SAB2 1 Vapaa-aika ja harrastukset (s) Kurssin aihepiirit liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon sekä harrastuksiin. Kurssin tavoitteena on kerrata, vahvistaa ja laajentaa perusopetuksessa opiskellun sanaston ja kielen rakenteiden hallintaa. SAB2 2 Meillä ja muualla (s) Kurssin aihepiireinä ovat Suomi sekä saksankieliset maat ja niiden ihmiset. Kurssin tavoitteena on vahvistaa kielen rakenteiden hallintaa sekä suullista kielitaitoa. SAB2 3 Ennen ja nyt (s) Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Kielen perusrakenteiden hallintaa vahvistetaan ja painotetaan puheen ymmärtämistä. Myös kirjoittamistaitoa harjoitellaan. SAB2 4 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (s) Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Kielen perusrakenteiden hallintaa vahvistetaan ja painotetaan puheen ymmärtämistä. Myös kirjoittamistaitoa harjoitellaan. SAB2 5 Kulttuuri (s) Kurssilla tutustutaan saksankielisten maiden kulttuuritarjontaan ja oppilaiden omiin kiinnostuksen kohteisiin kulttuurin alalla, esim. kirjallisuuteen, musiikkiin, elokuvaan, urheiluun. Tavoitteena on harjoittaa kaikkia kielitaidon osa-alueita. 13

14 SAB2 6 Yhteinen maapallomme (s) Kurssin aihepiirit liittyvät oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan, maapallon tilaan ja tulevaisuuteen. Harjoitellaan vaativampienkin tekstien ymmärtämistä, kirjallista ja suullista tuottamista. Tutustutaan lyhyen oppimäärän ylioppilastehtäviin. SAB2 7 Tiede ja tekniikka (s) Kurssin aihepiirit liittyvät eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Kurssilla kerrataan kielen keskeisiä rakenteita ja sanastoa sekä valmentaudutaan lyhyen oppimäärän ylioppilaskirjoituksiin. SAB2 8 Luonto ja kestävä kehitys (s) Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Kurssilla kerrataan kielen keskeisiä rakenteita ja sanastoa sekä valmentaudutaan lyhyen oppimäärän ylioppilaskirjoituksiin. SAB2 9 Muualla suoritettu kurssi (o) Tämä kurssi voi olla vähintään noin kuukauden oleskelu tai kielikurssi saksankielisessä maassa, tai sellainen muussa oppilaitoksessa suoritettu saksankurssi, joka ei korvaa mitään edellä mainituista kursseista. Tämä kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. B3 -SAKSA SAB3 (lukiossa alkava oppimäärä) SAB3 1 Hyvää päivää, hauska tutustua (s) Kurssin tavoitteena on oppia selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely, esittäytyminen. Harjoitellaan myös kertomaan itsestä ja perheestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Puheviestintää painotetaan. SAB3 2 Näin asiat hoituvat (s) Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa, kuten esim. ostoksilla ja pankissa, lääkärissä, hotellissa ja matkustettaessa. Puheen ymmärtämistä ja puhumista painotetaan. SAB3 3 Vapaa-aika ja harrastukset (s) Kurssin aihepiirit liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon sekä harrastuksiin. Kurssin tavoitteena on vahvistaa ja laajentaa perusopetuksessa opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa. SAB3 4 Meillä ja muualla (s) Kurssin aihepiireinä ovat Suomi sekä saksankieliset maat ja niiden ihmiset. Kurssin tavoitteena on vahvistaa kielen rakenteiden hallintaa sekä suullista kielitaitoa. Tekstikirjan viestintätilanteita aktivoidaan erilaisin harjoituksin ja opetellaan viestimään kohdekielellä sen kulttuurille ominaisella tavalla. SAB3 5 Ennen ja nyt (s) Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Kielen perusrakenteiden hallintaa vahvistetaan ja painotetaan puheen ymmärtämistä. Myös kirjoittamistaitoa harjoitellaan. SAB3 6 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (s) Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Kielen perusrakenteiden hallintaa vahvistetaan ja painotetaan puheen ymmärtämistä. Myös kirjoittamistaitoa harjoitellaan. 14

15 SAB3 7 Kulttuuri (s) Kurssilla tutustutaan saksankielisten maiden kulttuuritarjontaan ja oppilaiden omiin kiinnostuksen kohteisiin kulttuurin alalla, esim. kirjallisuuteen, musiikkiin, elokuvaan, urheiluun. Tavoitteena on harjoittaa kaikkia kielitaidon osa-alueita. Tutustutaan lyhyen oppimäärän ylioppilastehtäviin. SAB3 8 Yhteinen maapallomme (s) Kurssin aihepiirit liittyvät oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan, maapallon tilaan ja tulevaisuuteen. Harjoitellaan tekstin ymmärtämistä, kirjallista ja suullista tuottamista. Harjoitellaan ylioppilaskoetehtäviä. SAB3 9 Tiede ja tekniikka (o) Kurssin aihepiirit liittyvät eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Kurssilla kerrataan kielen keskeisiä rakenteita ja sanastoa sekä valmentaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. SAB3 10 Luonto ja kestävä kehitys (o) Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Kurssilla kerrataan kielen keskeisiä rakenteita ja sanastoa sekä valmentaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. SAB3 11 Muualla suoritettu kurssi (o) Tämä kurssi voi olla vähintään noin kuukauden oleskelu tai kielikurssi saksankielisessä maassa, tai sellainen muussa oppilaitoksessa suoritettu saksankurssi, joka ei korvaa mitään edellä mainituista kursseista. Tämä kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. SAB3 kursseja 9 ja 10 tarjotaan vain, jos oppimäärät SAB2 ja SAB3 yhdistetään. RANSKAN KIELI RA Ranskan opetuksen tavoitteet KIELI JA OPPIMÄÄRÄ A-ranska B2-ranska B3-ranska Kuullun ymmärtäminen Toimiva peruskielitaito / Sujuva peruskielitaito Kehittyvä peruskielitaito Peruskielitaidon alkuvaihe / Kehittyvä peruskielitaito Puhuminen Toimiva peruskielitaito Peruskielitaidon alkuvaihe / Kehittyvä peruskielitaito Peruskielitaidon alkuvaihe Luetun ymmärtäminen Toimiva peruskielitaito Kehittyvä peruskielitaito / Peruskielitaidon alkuvaihe / Kehittyvä peruskielitaito Kirjoittaminen Toimiva peruskielitaito / Sujuva peruskielitaito Peruskielitaidon alkuvaihe / Kehittyvä peruskielitaito Toimiva alkeiskielitaito / Peruskielitaidon alkuvaihe Tarkemmat kuvaukset kielitaidon tasoista opetussuunnitelman perusteissa. Arvioinnissa otetaan huomioon kielitaidon kaikki osa-alueet. Kursseista annetaan numeroarviointi, paitsi kurssit RAA9, RAB29 ja RAB39 jotka arvioidaan suoritusmerkinnällä. Kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. A-RANSKA Katso A-ranskan kurssit ja kurssiselostukset Kokkolan kaupungin opetussuunnitelmatekstistä ( mat/_files/ /default/lukio,_aineopsit%20valmis.pdf) 15

16 B2 -RANSKA (Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä) RAB2 1 Vapaa-aika ja harrastukset (s) Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssi vahvistaa perusopetuksessa opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisua ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. RAB2 2 Meillä ja muualla (s) Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. RAB2 3 Ennen ja nyt (s) Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. RAB2 4 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (s) Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. RAB2 5 Kulttuuri (s) Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. RAB2 6 Yhteinen maapallomme (s) Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. RAB2 7 Tiede ja tekniikka (s) Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Yo-kokeeseen valmentautumista. RAB2 8 Luonto ja kestävä kehitys (s) Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Yo-kokeeseen valmentautumista. RAB2 9 Muualla suoritettu kurssi (o) Tämä kurssi voi olla vähintään noin kuukauden oleskelu tai kielikurssi ranskankielisessä maassa tai sellainen muussa oppilaitoksessa suoritettu ranskankurssi, joka ei korvaa mitään edellä mainituista kursseista. Tämä kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. B3 -ranska (Lukiossa alkava oppimäärä) RAB3 1 Hyvää päivää, hauska tutustua (s) Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskuste- 16

17 lukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää. RAB3 2 Näin asiat hoituvat (s) Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. RAB3 3 Vapaa-aika ja harrastukset (s) Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. RAB3 4 Meillä ja muualla (s) Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla. RAB3 5 Ennen ja nyt (s) Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. RAB3 6 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (s) Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. RAB3 7 Kulttuuri (s) Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. Aletaan valmistautua yokokeeseen. RAB3 8 Yhteinen maapallomme (s) Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. Yo-kokeeseen valmentautumista. RAB3 9 Muualla suoritettu kurssi (o) Tämä kurssi voi olla vähintään noin kuukauden oleskelu tai kielikurssi ranskankielisessä maassa tai sellainen muussa oppilaitoksessa suoritettu ranskankurssi, joka ei korvaa mitään edellä mainituista kursseista. Tämä kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. ESPANJAN KIELI EA EAB3 - Lukiossa alkava oppimäärä EAB3 1 Hyvää päivää, hauska tutustua (s) Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskuste- 17

18 lukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää. EAB3 2 Näin asiat hoituvat (s) Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. EAB3 3 Vapaa-aika ja harrastukset (s) Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. EAB3 4 Meillä ja muualla (s) Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla. EAB3 5 Ennen ja nyt (s) Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. EAB3 6 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (s) Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. EAB3 7 Kulttuuri (s) Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. EAB3 8 Yhteinen maapallomme (s) Lähtökohtana ovat esimerkiksi oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. ITALIAN KIELI IA IAB3 - Lukiossa alkava oppimäärä IAB3 1 Hyvää päivää, hauska tutustua (s) Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää. IAB3 2 Näin asiat hoituvat (s) Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käy- 18

19 tettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. IAB3 3 Vapaa-aika ja harrastukset (s) Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. IAB3 4 Meillä ja muualla (s) Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla. IAB3 5 Ennen ja nyt (s) Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. IAB3 6 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (s) Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. IAB3 7 Kulttuuri (s) Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. IAB3 8 Yhteinen maapallomme (s) Lähtökohtana ovat esimerkiksi oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. LATINAN KIELI LA B3 LATINA LAB3 (lukiossa alkava oppimäärä) Kurssien suoritusjärjestys: On sama kuin kurssien numerojärjestys. Arviointi: Opiskelijan edistymistä arvioidaan kielitaitoa mittaavien kokeiden ja tuntiaktiivisuuden perusteella. Arvioinnissa huomioidaan myös säännöllinen osallistuminen opetukseen, joka on välttämätön opittavan aineksen runsauden ja vaativuuden vuoksi. Kokeissa esiintyy erityyppisiä tehtäviä, joilla mitataan kieliopin ja sanaston hallintaa, laaditaan tiivistelmiä ja vastataan sisältökysymyksiin. Kokeeseen voi myös sisältyä kulttuurihistoriallisia osioita. Arviointiin ei sovelleta taitotasoasteikkoja. LAB3 1 Ikkunat auki antiikkiin (s) Antiikin Italiaa ja roomalaisia sekä latinan kieltä lähestytään nykyajan näkökulmasta. Perehdytään latinan kielen vaiheisiin. LAB3 2 Antiikin elämää (s) Tutustutaan yksityiseen ja julkiseen elämään sekä työntekoon antiikin aikaisessa kaupungissa. LAB3 3 Tietoa, taitoa ja taruperintöä (s) Tutustutaan roomalaisten harrastuksiin, roomalaisnuorten kasvatukseen ja 19

20 koulunkäyntiin sekä antiikin kreikkalais-roomalaiseen tarustoon. LAB3 4 Rooman historian vaiheita (s) Tutustutaan pääpiirteittäin Rooman varhaishistoriaan ja siihen liittyviin taruihin, Rooman historian käännekohtiin ja Rooman kehittymiseen maailmanvallaksi. LAB3 5 Roomalaisia suurmiehiä (s) Tutustutaan joihinkin Rooman historian kannalta merkittäviin henkilöihin. LAB3 6 Kulttuuriperintömme (s) Tutustutaan antiikin kulttuurin eri alueisiin ja tarkastellaan niiden merkitystä kulttuuriperinnössämme. LAB37 Viestejä menneisyydestä (s) Tarkastellaan antiikin kirjallisuuteen liittyviä tekstejä viestinnän näkökulmasta. Tutkitaan, mitä tekstit voivat kertoa roomalaisten elämästä ja suhtautumisesta elämän eri ilmiöihin. LAB38 Latinaa kautta vuosisatojen (s) Tutkitaan muokattujen tekstien ja helppojen autenttisten tekstinäytteiden avulla, miten latinaa on käytetty eri aikoina myöhäisantiikista meidän päiviimme asti. VENÄJÄN KIELI VE B3 VENÄJÄ VEB3 (Lukiossa alkava oppimäärä) VEB3 1 Hyvää päivää, hauska tutustua (s) Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet. Opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää. VEB3 2 Näin asiat hoituvat (s) Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. VEB3 3 Vapaa-aika ja harrastukset (s) Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. VEB3 4 Meillä ja muualla (s) Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla. VEB3 5 Ennen ja nyt (s) Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. VEB3 6 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (s) 20

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti:

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: 5.4 Toinen kotimainen kieli 5.4.1 Ruotsi Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä (S2)

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä (S2) Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä (S2) Opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame, voidaan opettaa äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaine suomi toisena kielenä -oppimäärän

Lisätiedot

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Saksa B3 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja

Lisätiedot

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa 5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa Itsenäinen suoritus Kurssia SAB9 ei voi suorittaa itsenäisesti. Kurssien suoritusjärjestys Numerojärjestys Syventävät kurssit 1. Vapaa-aika

Lisätiedot

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI Kurssin nimi: JAPANI 1, Japanin kielen alkeet (JA1, soveltava) Ajankohta: Syyslukukausi: alkaen 11.9 keskiviikkoisin klo 17.00-. Yhteyshenkilö: Opettaja aaro.haavisto@helsinki.fi

Lisätiedot

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas Lappeenrannan lukiot Kurssiopas 2015 Hyvä opiskelija! Kurssiopas 2015 Tämä kurssiesite on laadittu avuksesi opintojesi suunnittelussa. Kurssiesitteessä on kuvattu lyhyesti Lappeenrannan lukioiden kurssitarjonta.

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen VIERAAT KIELET Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä)

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen- ja

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

Kurssien suorittaminen tenttimällä (itsenäinen suorittaminen)

Kurssien suorittaminen tenttimällä (itsenäinen suorittaminen) Englannin kieli Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Englannin kielen kursseja lukiossa on kolmenlaisia: pakollisia, syventäviä ja soveltavia. Kurssit 1 6 ovat pakollisia ja ne suoritetaan

Lisätiedot

5.5.1. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A), Englanti

5.5.1. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A), Englanti 5.5. Vieraat kielet Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

Saksa B2. 1. Vapaa-aika ja harrastukset

Saksa B2. 1. Vapaa-aika ja harrastukset Saksa B2 1. Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

A-oppimäärä B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B2-oppimäärä A2.2 A2.1 A2.2 A2.2 B1.1 A2.1 A2.2 B3-oppimäärä A2.1 A2.2 A2.1 A2.1 A2.2 A1.3 A2.

A-oppimäärä B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B2-oppimäärä A2.2 A2.1 A2.2 A2.2 B1.1 A2.1 A2.2 B3-oppimäärä A2.1 A2.2 A2.1 A2.1 A2.2 A1.3 A2. Saksan kieli Saksan kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden kehittää

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden kurssit suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien kurssien sisältöihin Pedanetin avulla, jotta tulet valinneeksi

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 Kurssien suoritusaikasuositus: A (äidinkieli) 3 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7,8*,9* 8*,9* 3 vuoden kevät 1,2,3 4,5,6,7 6,7,8,9 4 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7

Lisätiedot

Kaarinan lukio. Kurssit 2008-2009. Kaarinan Lukio Kurssit 2012-2013

Kaarinan lukio. Kurssit 2008-2009. Kaarinan Lukio Kurssit 2012-2013 Kaarinan lukio Kurssit 2008-2009 1 Kaarinan Lukio Kurssit 2012-2013 Sisällysluettelo sivu Kaarinan lukio 4 Opiskelu nykylukiossa 5 Ylioppilaskirjoitukset 6 Opinto-ohjaus 7 Suositeltava etenemisjärjestys

Lisätiedot

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS 1. Padasjoen lukion aikuislinja Padasjoen lukion aikuislinjalla voi suorittaa koko lukion oppimäärän tai opiskella yksittäisiä aineita ja saada niistä erillisen todistuksen.

Lisätiedot

Lyhyet kurssikuvaukset

Lyhyet kurssikuvaukset Ruotsi, A-kieli Pakolliset 1-6, syventävät 7-8 Pakolliset kurssit opiskellaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Syventävät ja soveltavat kurssit suoritetaan pääosin pakollisten kurssien jälkeen. RUA01

Lisätiedot

5.4. Toinen kotimainen kieli

5.4. Toinen kotimainen kieli 5.4. Toinen kotimainen kieli 5.4.1. RUOTSI (RUB) YLEINEN OSA Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin kieleen ja sen käyttöön liittyviä

Lisätiedot

Helsingin kuvataidelukio. KURSSIESITE lukuvuodelle 2014-2015

Helsingin kuvataidelukio. KURSSIESITE lukuvuodelle 2014-2015 Helsingin kuvataidelukio KURSSIESITE lukuvuodelle 2014-2015 KURSSIESITE 7.1.2014, SISÄLLYS SIVU VALINTAKORTTI (paperiversiossa) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI, Wilmassa AI)... 1 KIELET A-KIELET (pitkä

Lisätiedot

Kaarinan lukio. Kurssit 2008-2009. Kaarinan Lukio Kurssit 2009-2010

Kaarinan lukio. Kurssit 2008-2009. Kaarinan Lukio Kurssit 2009-2010 1 Kaarinan lukio Kurssit 2008-2009 Kaarinan Lukio Kurssit 2009-2010 Sisällysluettelo sivu Kaarinan lukio 4 Opiskelu nykylukiossa 5 Ylioppilaskirjoitukset 6 Opinto-ohjaus 7 Suositeltava etenemisjärjestys

Lisätiedot

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKIO Tietotie 3, PL 43 37601 Valkeakoski Opinto-ohjaaja p. 040 335 6253 aikuislukio@valkeakoski.fi www.valkeakoski.fi/aikuislukio OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA Ilmoittaudu

Lisätiedot

ETU-TÖÖLÖN LUKION KURSSIKUVAUKSET ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS /P

ETU-TÖÖLÖN LUKION KURSSIKUVAUKSET ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS /P ETU-TÖÖLÖN LUKION KURSSIKUVAUKSET ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS /P Suoritusohje: Ennen muita kursseja Kurssi käsittelee äidinkielen ja kirjallisuuden perusasioita. Käsiteltäviä

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

KAARINAN LUKIO KURSSIT

KAARINAN LUKIO KURSSIT KAARINAN LUKIO 2013 2014 KURSSIT Sisällysluettelo Tervetuloa Opiskelu nykylukiossa Ylioppilaskirjoitukset Opinto-ohjaus Suositeltava etenemisjärjestys sivu 3 5 6 7 8 Oppiaineet ja kurssiesittelyt Äidinkieli

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO sivu Kaarinan lukio 4

SISÄLLYSLUETTELO sivu Kaarinan lukio 4 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu Kaarinan lukio 4 Opiskelu nykylukiossa 5 Ylioppilaskirjoitukset 6 Opinto-ohjaus 7 Suositeltava etenemisjärjestys 8 Oppiaineet ja kurssiesittelyt Äidinkieli 9 Englanti 11 Ruotsi

Lisätiedot

TYÖSKENTELYMENETELMÄT

TYÖSKENTELYMENETELMÄT Äidinkieli ÄIDINKIELI (ÄI) Oppiaineena äidinkieli ja kirjallisuus tarjoaa aineksia kielelliseen ja kulttuuriseen yleissivistykseen. Kaikilla äidinkielen kursseilla keskiössä ovat tekstit: tekstejä luetaan,

Lisätiedot

Helsingin kuvataidelukio Kurssiesite 2010 2011

Helsingin kuvataidelukio Kurssiesite 2010 2011 Helsingin kuvataidelukio Kurssiesite 2010 2011 maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai 8.10 9.25 8.20 9.35 1 3 8 7 5 9.25 9.45 9.35 9.45 9.45-11.00 11.00 12.00 12.00 13.15 11.00 11.30 1. ruoka

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET AT Tietotekniikka BI Biologia ENA Englanti ET Elämänkatsomustieto FI Filosofia FY Fysiikka GE Maantiede HA Harrastuskurssi HI Historia ITK Luova ilmaisu KA Kansainvälisyyskasvatus

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

Porin Lyseon lukio OPINTO-OPAS

Porin Lyseon lukio OPINTO-OPAS Porin Lyseon lukio OPINTO-OPAS LUKUVUONNA 2014 2015 Porin Lyseon lukio Annankatu 5 28100 Pori http://www.pori.fi/kasvatusjaopetusvirasto/koulut/porinlyseonlukio Rehtori Jarkko Kivelä TEKIJÄT: MIRA 044

Lisätiedot

Porin Lyseon lukio OPINTO-OPAS

Porin Lyseon lukio OPINTO-OPAS Porin Lyseon lukio OPINTO-OPAS LUKUVUONNA 2015 2016 OPINTO-OPPAAN SISÄLLYSLUETTELO OPPIAINEET JA KURSSIT 3 Äidinkieli ja kirjallisuus 3 Toinen kotimainen kieli, ruotsi 6 Vieraat kielet 7 Englanti (A1)

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN LUKIOON

TERVETULOA OPISKELEMAAN LUKIOON TERVETULOA OPISKELEMAAN LUKIOON SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIO-OPISKELU YLEENSÄ... 1 2. IIN LUKION TUNTIJAKO...4 3. KURSSIEN SISÄLLÖT...5 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 5 VIERAAT KIELET JA RUOTSIN KIELI...7

Lisätiedot

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi.

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi. 1 Oletko aloittanut vanhan opetussuunnitelman aikaan (eli ennen syksyä 2016) ja tarvitset kursseja, joita ei tarjota enää vanhan opetussuunnitelman mukaan? Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu LUKION OPPIAINEET AT BI ENA ET FI FY GE HA HI ITK KE KU LD LI MAA MAB MAY MU OP PS RAB2/B3 RUB1 SAB2/B3 TE TO UE, UO VEB2/B3 YH ÄI Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia

Lisätiedot

5.4. Toinen kotimainen kieli, perusopetuksen vuosiluokilla 7 9 alkanut oppimäärä (B1), Ruotsi

5.4. Toinen kotimainen kieli, perusopetuksen vuosiluokilla 7 9 alkanut oppimäärä (B1), Ruotsi 5.4. Toinen kotimainen kieli, perusopetuksen vuosiluokilla 7 9 alkanut oppimäärä (B1), Ruotsi Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin

Lisätiedot

Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön : https://oph.etapahtuma.fi/

Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön : https://oph.etapahtuma.fi/ Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön 25.9.2015: https://oph.etapahtuma.fi/ Ryhmätyö, vuosiluokkakokonaisuus 7-9 Kieli englanti Oppimäärä: A1/A2/B1/B2/ÄKO(ympyröi) Laaja-alainen osaaminen Tavoitteet

Lisätiedot

Matematiikka yhteinen MAY1 MAY1 Luvut ja lukujonot Otava

Matematiikka yhteinen MAY1 MAY1 Luvut ja lukujonot Otava Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja kustantaja Biologia Sekä digiversio että paperiversio kirjasta käy, kunhan se on uuden opetussuunnitelman (LOPS2016) versio. BI1 Elämä ja evoluutio Bios 1 Elämä

Lisätiedot

AVAIN. Kempeleen lukion kurssiopas 2015

AVAIN. Kempeleen lukion kurssiopas 2015 AVAIN Kempeleen lukion kurssiopas 2015 KEMPELEEN LUKIO PUHELIN koulusihteeri 050 316 9593 rehtori 050 568 1915 apulaisrehtori 050 316 9592 opinto-ohjaaja 050 463 6610 opettajat 050 316 9594, 050 316 9595

Lisätiedot

PAKOLLISTEN JA SYVENTÄVIEN KURSSIEN SISÄLLÖT

PAKOLLISTEN JA SYVENTÄVIEN KURSSIEN SISÄLLÖT PAKOLLISTEN JA SYVENTÄVIEN KURSSIEN SISÄLLÖT LYHENNE NIMI TYYPPI VUOSITASO ÄI Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä pakollinen aine ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus pakollinen kurssi ÄI2 Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja kustantaja

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja kustantaja Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja kustantaja Biologia Sekä digiversio että paperiversio kirjasta käy, kunhan se on uuden opetussuunnitelman (LOPS2016) versio. BI1 Elämä ja evoluutio Bios 1 Elämä

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2019-2020 OHJEITA KURSSIVALINTOJEN TEKOON Tarkista ensin YO-suunnitelmasi. Tulosteet => KERlu suunnitelma yo-kirjoitusten suorittamisesta. Jos haluat muuttaa vielä

Lisätiedot

JAKSOVINKIT Ajankohtaista 6. jakson aikana. yo-tutkintoon ilmoittautuminen kansliassa. o tutkintoa syksyllä aloittavat ma 29.5.

JAKSOVINKIT Ajankohtaista 6. jakson aikana. yo-tutkintoon ilmoittautuminen kansliassa. o tutkintoa syksyllä aloittavat ma 29.5. JAKSOVINKIT 6 16-17 Jaksovinkit on Oulun aikuislukion jaksotiedote, joka julkaistaan aikuislukion kotisivulla koeviikolla ennen seuraavan jakson aloitusta. Jaksovinkeissä on infoa tulevan jakson lukiokursseista

Lisätiedot

5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä

5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä 5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä Aasian ja Afrikan kielillä tarkoitetaan maailman valtakieliä, kuten japania, kiinaa tai arabiaa, joissa käytetään monenlaisia kirjoitusjärjestelmiä.

Lisätiedot

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita.

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita. LIITE 16.6.2016 LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET 3.1.1.1 Äidinkieli, suomi Nykyinen teksti Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1),

Lisätiedot

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN ÄIDINKIELI TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS ÄI1 ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS KIELI, KULTTUURI JA IDENTITEETTI ÄI2 ÄI6 KIELI, KIRJALLISUUS JA IDENTITEETTI KIRJALLISUUDEN KEINOJA JA TULKINTAA ÄI3 ÄI3 KIRJALLISUUDEN

Lisätiedot

Simon lukio Aikuisten lukiokoulutus

Simon lukio Aikuisten lukiokoulutus Simon lukio 18.12.2017 Aikuisten lukiokoulutus LOPS 2016 Nuorten lukiokoulutus ÄIDINKIELI LOPS2016 Vastaavat kurssit ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI3 Kirjallisuuden

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

KURSSIKUVAUKSET PÄIVITETTY 6/2013

KURSSIKUVAUKSET PÄIVITETTY 6/2013 KURSSIKUVAUKSET PÄIVITETTY 6/2013 Hyvä lukiolainen Tämä kirjanen sisältää Ilmajoen lukiossa opetettavat kaikki kurssit. Kirjasesta löydät myös valintakorttiin merkityt kurssien numerot. Soveltaviksi kursseiksi

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas Uusi opetussuunnitelma

Kerttulin lukion kurssien valintaopas Uusi opetussuunnitelma 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2017-2018 Uusi opetussuunnitelma OHJEITA KURSSIVALINTOJEN TEKOON Tarkista ensin YO-suunnitelmasi. Tulosteet => KERlu suunnitelma yo-kirjoitusten suorittamisesta.

Lisätiedot

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit:

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit: PÄLKÄNEEN LUKION VALINTAKORTTI PITKÄ MATEMATIIKKA Sukunimi Henkilötunnus Etunimet_ Kotikunta_ Osoite: Puh._ Lukion aikana on suoritettava hyväksyttävästi vähintään 75 kurssia, käsittäen kaikki pakolliset

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA 3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen ja opetuksen toteuttaminen... 3 2. OPETUKSEN SISÄLLÖT... 2.1 Suomen kieli

Lisätiedot

LAITILAN LUKION OPPIKIRJAT LV

LAITILAN LUKION OPPIKIRJAT LV LAITILAN LUKION OPPIKIRJAT LV. 2018-2019 ÄIDINKIELI Kaikilla pakollisilla kursseilla (1-2. luokka) yhteinen tekstikirja: Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava 2016.. ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus Särmä

Lisätiedot

tuntee omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijänä ja kielen opiskelijana

tuntee omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijänä ja kielen opiskelijana 1 7.3. Vieraat kielet 7.3.1. Perusasteen vuosiluokilla 1-6 alkava oppimäärä (A-kieli) Englanti Englannin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille englannin

Lisätiedot

5.3. Äidinkieli ja kirjallisuus

5.3. Äidinkieli ja kirjallisuus 5.3. Äidinkieli ja kirjallisuus 5.3.1 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä Äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta ohjaa näkemys äidinkielestä käsitejärjestelmänä, jolla ihminen jäsentää maailmaa

Lisätiedot

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Monet kustantajat tarjoavat oppikirjoja myös sähköisessä muodossa. Voit useissa tapauksissa valita, kumpaa haluat käyttää. Yleensä sähköinen versio on hieman

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinnon osa 3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp ARVIOINNIN KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta Toteutus Ennen uuden tutkinnon

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

5.4 Toinen kotimainen kieli

5.4 Toinen kotimainen kieli 5.4 Toinen kotimainen kieli 5.4.1 Ruotsi Ruotsin kielen opetus syventää perusopetuksessa aloitettua kielikasvatusta ja kielitietoisuuden kehittämistä. Opiskelijoita ohjataan kehittämään ruotsin kielen

Lisätiedot

sivu Tervetuloa 2 Opiskelu nykylukiossa 4 Ylioppilaskirjoitukset 5 Opinto-ohjaus 6

sivu Tervetuloa 2 Opiskelu nykylukiossa 4 Ylioppilaskirjoitukset 5 Opinto-ohjaus 6 Sisällysluettelo sivu Tervetuloa 2 Opiskelu nykylukiossa 4 Ylioppilaskirjoitukset 5 Opinto-ohjaus 6 Oppiaineet ja kurssiesittelyt Äidinkieli 8 Englanti 10 Ruotsi 12 Saksa 14 Ranska 18 Venäjä 22 Espanja

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU Kansainvälisen liiketoiminnan lukio LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LUKION KURSSIT 2016 2017 Yhteystietoja: Koulun kotisivu: www.lauttasaarenyhteiskoulu.fi Sähköpostiosoite: toimisto@lauttasaarenyhteiskoulu.fi

Lisätiedot

Schulcurriculum Schwedisch

Schulcurriculum Schwedisch Schulcurriculum Schwedisch Klassen 10 bis 12 (Achtung: Lehrplan ist in finnischer Sprache verfasst.) Deutsche Schule Helsinki Malminkatu 14 00100 Helsinki Finnland Stand: 15. November 2014 Toinen kotimainen

Lisätiedot

Kuopion Lyseon lukiossa KÄYTÖSSÄ OLEVAT OPPIKIRJAT

Kuopion Lyseon lukiossa KÄYTÖSSÄ OLEVAT OPPIKIRJAT Päivitetty 18.6.2019 Kuopion Lyseon lukiossa KÄYTÖSSÄ OLEVAT OPPIKIRJAT 2019-2020 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI01- ÄI09 Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus. Otava Runkokirja kaikille kursseille. ÄI03 Jukola

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Opiskelijat voivat valita joko painetun kirjan tai digitaalisen kirjan.

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Opiskelijat voivat valita joko painetun kirjan tai digitaalisen kirjan. Kuopion Lyseon lukiossa KÄYTÖSSÄ OLEVAT OPPIKIRJAT 2018-2019 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI01- Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus. Otava ÄI09 (runkokirja) ÄI03 Jukola 3 Sanoma Pro ÄI05 Jukola 5 Sanoma

Lisätiedot

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LUKION KURSSIT 2014 2015 Yhteystietoja: Koulun kotisivu: www.lauttasaarenyhteiskoulu.fi Sähköpostiosoite: toimisto@lauttasaarenyhteiskoulu.fi Osoite: Isokaari 19, 00200 Helsinki

Lisätiedot

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 B1- RUOTSI VL.6-9 6.LUOKKA T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen

Lisätiedot

Koe on kaksiosainen: siihen kuuluvat tekstitaidon koe ja esseekoe. Tekstitaidon kokeen arvioinnissa painottuu lukutaito ja esseekokeessa

Koe on kaksiosainen: siihen kuuluvat tekstitaidon koe ja esseekoe. Tekstitaidon kokeen arvioinnissa painottuu lukutaito ja esseekokeessa Koe on kaksiosainen: siihen kuuluvat tekstitaidon koe ja esseekoe. Tekstitaidon kokeen arvioinnissa painottuu lukutaito ja esseekokeessa kirjoitustaito. Kokeet järjestetään eri päivinä: esimerkiksi tänä

Lisätiedot

Lukio-opinnoistaopinnoista

Lukio-opinnoistaopinnoista Kirjoittajainfo KYL 6.5.2010 Lukio-opinnoistaopinnoista Lukion päättötodistus» Minimi 75 kurssia» Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan VASTAAVUUS OPETUSSUUNNITELMA 2004 OPETUSSUUNNITELMA 2016 (2016 lukion aloittavat opiskelijat) (2015 tai aikaisemmin aloittaneet lukiolaiset)

Lisätiedot

KUNINKAANTIEN LUKIO KURSSIKUVAUKSET

KUNINKAANTIEN LUKIO KURSSIKUVAUKSET KUNINKAANTIEN LUKIO KURSSIKUVAUKSET Kurssikuvaukset löytyvät myös verkosta www.kuninkaantie.espoo.fi 31.8.2012 Äidinkieli ja kirjallisuus... 3 Toinen kotimainen kieli... 8 Ruotsi A-oppimäärä... 8 Ruotsi

Lisätiedot

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho LUKIO-OPINNOT Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho Opinto-ohjaajat Riina Laasonen 1 D, E, F Salla Purho - 1 A, B, C MITÄ LUKIOSTA ON HYVÄ TIETÄÄ? Oppimateriaalit hankittava

Lisätiedot

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS OPS 2003(2.-, 3.- ja 4.-vuoden opiskelijat) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tekstit ja vuorovaikutus ÄIO1 AI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri ja identiteetti Ä02 AI6 Soveltavin osin; kieli

Lisätiedot

Kurssien esivalintaopas lukuvuodelle Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio

Kurssien esivalintaopas lukuvuodelle Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio Kurssien esivalintaopas lukuvuodelle 2019-2020 Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio Valitse ja vaikuta! Esivalinnat lukuvuodelle 2019-2020 Lukion opiskelijoilta kerätään esivalinnat kurssivalinnoista

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun

Lisätiedot

HUOM.! TEHTÄVIÄ SISÄLTÄVIEN OPPIKIRJOJEN ON OLTAVA PUHTAITA!

HUOM.! TEHTÄVIÄ SISÄLTÄVIEN OPPIKIRJOJEN ON OLTAVA PUHTAITA! Ressun lukio OPPIKIRJAT LV. 2018-2019 HUOM.! TEHTÄVIÄ SISÄLTÄVIEN OPPIKIRJOJEN ON OLTAVA PUHTAITA! Kurssi Oppikirja Kustantaja Äidinkieli ja kirjallisuus (Painettu tai digikirja) ÄI1 myöhemmin. ÄI2 myöhemmin.

Lisätiedot

Kieliohjelma Atalan koulussa

Kieliohjelma Atalan koulussa Kieliohjelma Atalan koulussa Vaihtoehto 1, A1-kieli englanti, B1- kieli ruotsi 6.luokalla 1 lk - 2 lk - 3 lk englanti 2h/vko 4 lk englanti 2h/vko 5 lk englanti 2-3h/vko 6 lk englanti 2-3h/vko, ruotsi 2h/vko

Lisätiedot

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LUKION KURSSIT 2013 2014 Yhteystietoja: Koulun kotisivu: www.lauttasaarenyhteiskoulu.fi Sähköpostiosoite: lyk.hki@edu.hel.fi Osoite: Isokaari 19, 00200 Helsinki Puhelinnumerot:

Lisätiedot

Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta

Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta Paljonko on tehty ykkösellä kuinka paljon pitää tehdä kakkosella yhteensä vähintään 60! Arvioi myös sitä, kuinka paljon kolmannelle vuodelle jää minimi 75 yht.

Lisätiedot

Ajankohtaista 5. jaksossa

Ajankohtaista 5. jaksossa Jaksovinkit on Oulun aikuislukion jaksotiedote, joka julkaistaan aikuislukion kotisivulla koeviikolla ennen seuraavan jakson aloitusta. Jaksovinkeissä on infoa tulevan jakson lukiokursseista sekä ajankohtaisista

Lisätiedot

OPETUKSEN TAVOITTEET Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (Liite) tasot seuraavasti:

OPETUKSEN TAVOITTEET Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (Liite) tasot seuraavasti: 5.5. Vieraat kielet Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

6.2 Toinen kotimainen kieli

6.2 Toinen kotimainen kieli 6.2 Toinen kotimainen kieli 6.2.1 Ruotsi Ruotsin kielen opetus syventää perusopetuksessa aloitettua kielikasvatusta ja kielitietoisuuden kehittämistä. Opiskelijoita ohjataan kehittämään ruotsin kielen

Lisätiedot

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA RANSKAN KIELI B2 Opetuksen tavoitteena on totuttaa oppilas viestimään ranskan kielellä suppeasti konkreettisissa arkipäivän tilanteissa erityisesti suullisesti. Opetuksessa korostetaan oikeiden ääntämistottumusten

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

KURSSIVASTAAVUUDET Äidinkieli ja kirjallisuus. Englanti. A-espanja, A-ranska, A-saksa

KURSSIVASTAAVUUDET Äidinkieli ja kirjallisuus. Englanti. A-espanja, A-ranska, A-saksa KURSSIVASTAAVUUDET 2017-2018 päivitetty 11.5.2017, huom! voi tulla muutoksia Jos kurssilla ei ole vastaavuutta uudessa OPSissa, on sen suorittamisesta neuvoteltava aina erikseen aineenopettajan kanssa.

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan

Lisätiedot

AINE KURSSI KIRJA KUSTANTAJA

AINE KURSSI KIRJA KUSTANTAJA VAASAN LYSEON LUKION KIRJALISTA LUKUVUOSI 2018-2019 Pidä huolta, että valitset oikean kurssin kirjan. Useista kirjoista on tullut myös uudistettuja painoksia. Tarkista, että käytössäsi on tuorein painos,

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 B2 RANSKA VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään erittäin selkeästi puhuttuja tai kirjoitettuja lyhyitä viestejä viestintää tavallisimmissa arkielämän

Lisätiedot