Henkilöstösuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstösuunnitelma 2013 2014"

Transkriptio

1 Henkilöstösuunnitelma Hyväksytty hallituksen kokouksessa Hyväksytty edustajiston kokouksessa Sisällysluettelo 1. JOHDANTO JOHTAMINEN JA REKRYTOINTI OSAAMINEN JA AMMATTITAITO KANNUSTAVA PALKITSEMINEN TYÖHYVINVOINNIN EDISTÄMINEN JA JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN TYÖSUHTEIDEN EHDOT HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE PALKKAUSJÄRJESTELMÄ TOIMENPITEET JA AIKATAULU... 9

2 1 1. JOHDANTO Henkilöstösuunnitelman tavoitteena on tukea ylioppilaskunnan henkilöstöpolitiikkaa, jolla varmistetaan riittävät henkilöstöresurssit ylioppilaskunnan lakisääteisten sekä keskeisten toimielinten päättämät toimenpiteet. Ohjelman avulla kehitetään työhyvinvointia, työssä jaksamista sekä tehdään ylioppilaskunnasta hyvä työpaikka. Henkilöstösuunnitelmalla varmistetaan, että ylioppilaskunnan työntekijöitä kohdellaan tasapuolisesti. Ylioppilaskunnan ensimmäinen henkilöstösuunnitelma on laadittu vuosille , jonka jälkeen sitä on päivitetty vuosille Suunnitelma päivitetään ennen sen voimassa olon loppumista. Tämä suunnitelma on voimassa vuodet Henkilöstösuunnitelman tausta-asiakirjoina toimivat ylioppilaskunnan säännöt, ylioppilaskuntien yhteinen työehtosopimus, ylioppilaskunnan strategia, sekä kullekin vuodelle päätetty toimintasuunnitelma. Strategiassa 2017 todetaan seuraava: Päämäärä: Toiminta on kestävällä pohjalla Uusien pätevien toimijoiden rekrytointi ja tietotaidon siirtäminen takaavat toiminnan jatkuvuuden Ylioppilaskunnan työntekijöiden työssä jaksamisesta ja viihtymisestä huolehditaan. Työn houkuttelevuuteen vaikuttaa keskeisesti palkkaus ja työntekijän kehitysmahdollisuudet. Ylioppilaskunnassa on sen tehtävien hoitamisen edellyttämä osaaminen. Lakisääteinen tehtävä valita hallinnon opiskelijaedustajat hoidetaan ammattitaitoisesti.

3 2 2. JOHTAMINEN JA REKRYTOINTI Johtamista ja esimiestyötä toteutetaan ylioppilaskunnassa avoimesti, luotettavasti, kunnioittavasti ja kannustavasti. Työntekijöiden erilaisuutta kunnioitetaan ja se nähdään voimavarana. Yhteisöllisyys ja ylioppilaskunnan jäsenten hyväksi toimiminen ovat tärkeitä johtamista ohjaavia periaatteita. Ylioppilaskunnan henkilöstön rekrytointiin kohdennetaan riittävä määrä resursseja, ja rekrytointien merkitys kauaskantoisena ja taloudellisesti merkittävänä investointina ymmärretään. Rekrytoinnit toteutetaan painottaen kussakin tehtävässä vaadittavaa osaamista. Rekrytointeja edeltää myös keskustelu ja pohdinta siitä, minkälaista osaamista ylioppilaskunnassa tarvitaan, ja onko nykyisissä työjärjestelyissä ja tehtävänjaoissa sihteeristön välillä muutettavaa. Ylioppilaskunta palkkaa työntekijänsä pääsääntöisesti toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin, ja tarjoaa muutoinkin kilpailukykyiset ja houkuttelevat työehdot. Tällä tavoitellaan henkilöstön sitoutumista ja pysyvyyttä ylioppilaskuntaan. Ylioppilaskunnan toimet asettaa haettavaksi sääntöjen määräämällä tavalla edustajisto tai hallitus. Avoimista työpaikoista tiedotetaan niin laajasti ja sellaisissa tiedotusvälineissä kuin täytettävän toimen kannalta on tarkoituksenmukaista. Tiedottamisessa hyödynnetään käytettävissä olevia tiedotuskanavia kuten ylioppilaskunnan sähköpostilistoja ja Internet-sivuja sekä Lapin ylioppilaslehteä, mikäli se on lehden ilmestymisen ja toimen hakuajan puitteissa mahdollista. Lisäksi työpaikoista voidaan harkinnan mukaan ilmoittaa myös muissa paikallisissa sanomalehdissä sekä työvoimatoimiston kautta. Työpaikan julistamisessa haettavaksi kiinnitetään huomiota siihen, että hakuaika tehtävään on riittävän pitkä. Vähimmäisaika on 14 vuorokautta, mutta ylioppilaskunnassa pyritään siihen, että tehtävät ovat avoinna kauemmin. Julkaistava hakukuulutus laaditaan huolella ja siihen kirjoitetaan kaikki tehtävän kannalta olennaiset seikat, kuten palkkaus,

4 3 työsuhde-edut, työajat ja työtehtävät. Hakukuulutuksessa ei vaadita asioita, jotka eivät ole tehtävän hoidon kannalta välttämättömiä. Avoinna olevista toimista voi aina kysyä lisätietoja pääsihteeriltä, hallituksen puheenjohtajalta tai työntekijältä, jonka tilalle rekrytointia suoritetaan. Työntekijän valinnassa painotetaan henkilön soveltuvuutta tehtävään, sekä kokemusta tehtävän hoidon kannalta hyödyllisistä osa-alueista, tällaisia voivat olla esimerkiksi koulutus, työkokemus, kielellinen osaaminen, suoritetut kurssit ja luottamustoimet. Valintaperusteina ei oteta huomioon tehtävien hoitamiseen liittymättömiä seikkoja, kuten henkilön sukupuolta, ikää, etnistä taustaa, kansalaisuutta, vakaumusta, poliittista mielipidettä, sukupuolista suuntautumista, raskautta tai vammaisuutta. Tieto valinnasta on julkinen, kun asiasta on ensin tiedotettu valitulle ja muille hakijoille. Ylioppilaskunnan henkilövalinnoista julkaistaan aina tiedote. Rekrytoinnin check-list: - Mikä toimi asetetaan avoimeksi? - Kuka päättää toimen asettamisesta avoimeksi? - Mitä hakukuulutukseen kirjoitetaan? - Kuinka kauan haku on auki? - Missä toimen hakukuulutus julkaistaan? - Kuka päättää valittavasta henkilöstä? 3. OSAAMINEN JA AMMATTITAITO Ylioppilaskunta ottaa henkilöstön kehittämisessä huomioon olemassa olevan osaamispääoman, toimintaympäristön muutokset ja ylioppilaskunnan strategiset tavoitteet. Ylioppilaskunnassa kartoitetaan ylioppilaskunnassa oleva osaaminen. Osaamisen kartoittamisella selvitetään, mikä on ylioppilaskunnan tavoitteiden saavuttamisen kannalta välttämätöntä osaamista sekä miten ylioppilaskunnan osaamistarpeet ja sen

5 4 henkilöstön osaaminen kohtaavat toisensa. Tämän pohjalta arvioidaan, millaisilla kehittämistoimilla osaamista kehitetään strategian suuntaisesti. Kartoitus on pohjana toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisessa. Osaamisen kartoitus on myös pohjana, kun työtehtäviin tulee muutoksia, ne lisääntyvät, tulee tarvetta jakaa niitä uudelleen tai perustaa uusia tehtäviä. Näillä toimilla ylioppilaskunta turvaa osaamispääomansa säilymisen ja karttumisen. Lisäksi ylioppilaskunta pyrkii pysyviin palvelussuhteisiin. 4. KANNUSTAVA PALKITSEMINEN Ylioppilaskunta palkitsee työntekijänsä hyvistä työsuorituksista ja yhteisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Palkitsemisella tuetaan ylioppilaskunnan kokonaistavoitteiden saavuttamista ja sitoutetaan työntekijöitä tavoitteisiin sekä kannustetaan työskentelemään hyvien tulosten saavuttamiseksi. Ylioppilaskunnan palkitsemispolitiikan välineitä ovat esimerkiksi seuraavat: - Työehtosopimuksen määrittämät työsuhde-edut - Hallituksen myöntämät palkalliset vapaapäivät - Yhteiset, työnantajan kustantamat virkistäytymispäivät - Esimiehen hyvistä suorituksista antama myönteinen sanallinen palaute - Koulutus- ja kokemusvuosilisäjärjestelmä Lisäksi ylioppilaskunnan työntekijöiden merkkipäivät huomioidaan toimiston yhteisen kahvitilaisuuden muodossa tai muulla tilanteeseen sopivalla tavalla. Huomioitavia merkkipäiviä ovat muun muassa: - 30-, 40-, 50- ja 60-vuotissyntymäpäivät - Ylioppilas-, ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittaminen

6 5 - Avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen solmiminen - Lisäksi työntekijän päättyvä työsuhde huomioidaan tilanteeseen sopivalla tavalla 5. TYÖHYVINVOINNIN EDISTÄMINEN JA JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN Ylioppilaskunnan työntekijöiden työhyvinvoinnista huolehditaan järjestämällä työtehtävät mielekkäällä tavalla, kehittämällä työolosuhteita ja osaamista sekä tukemalla työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvää toimintaa. Työhyvinvoinnista huolehditaan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Ylioppilaskunnassa huolehditaan siitä, että työyhteisössä on voimassa oleva lakisääteinen työterveyshuollon toimintasuunnitelma. Työhyvinvoinnista huolehtiminen on ylioppilaskunnassa jatkuvaa, suunnitelmallista ja säännöllistä. Hyvinvoiva työyhteisö työskentelee osaavasti ja tuottavasti ja työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi sekä elämän hallintaa tukevaksi. Työntekijöiden työhyvinvointia ja työkykyä tukemisen erityisenä välineenä on Rovaniemen Korkeakoululiikunnan Sporttipassi, jonka ylioppilaskunta tarjoaa työntekijöilleen. Toiminnan kriittiseen arviointiin perustuva kehittäminen on osa ylioppilaskunnan perustoimintaa. Laadukas toiminta on koko ylioppilaskunnan menestyksen avain. Pyrkimys toiminnan jatkuvaan kehittymiseen nivoutuu kaikkeen ylioppilaskunnan toimintaan erilaisina seuranta- ja kehitystoimenpiteinä, ja siten se on osa organisaation johtamista ja strategiatyötä. Laadun kehittämiseen osallistuvat kaikki ylioppilaskuntalaiset ja keskeiset ulkopuoliset sidosryhmät. Jatkuvan kehittämisen kehä on ylioppilaskunnan toiminnan kehittämisen perusta. Kehä ilmentää kehitystyön jatkumoa: toimintaa suunnitellaan (Plan), toteutetaan (Do), seurataan ja arvioidaan (Check) sekä kehitetään (Act), minkä pohjalta jatketaan taas uuden suunnittelua.

7 6 6. TYÖSUHTEIDEN EHDOT Ylioppilaskunnan työsuhteiden ehdot on määritetty ylioppilaskuntien työehtosopimuksessa. Työehtosopimuksen ehdot ovat ensisijaisia ja työehtosopimukseen liittyvien velvoitteiden täyttäminen on ylioppilaskunnalle ensisijainen tehtävä. 7. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE Ylioppilaskunnan henkilöstön määrää ja rakennetta määritettäessä lähtökohtana on ylioppilaskunnan yliopistolaissa määritellyt tehtävät: Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. (Yliopistolaki 46 ) Lapin yliopiston ylioppilaskunnan osalta nämä tehtävät voidaan jakaa karkeasti kolmeen ryhmään: - Edunvalvonta - Hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistäminen - Hallinto ja jäsenpalvelu Ylioppilaskunnan laissa määritettyjä toimielimiä ovat ylintä päätösvaltaa käyttävä edustajisto ja hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttävä hallitus. Ylioppilaskunnan henkilöstön, aatteellisen sihteeristön tehtävä on toimia yhteistyössä toimielinten luottamushenkilöiden kanssa toteuttaen ylioppilaskunnan tarkoitusta. Sihteeristön toimenkuva määritellään tarkemmin ylioppilaskunnan sääntöjen ohjesäännöillä. Tehtävänsä toteuttamiseksi ylioppilaskunnalla on palveluksessaan: Palkat voimassa alkaen

8 7 1. Pääsihteeri Pääsihteerin tehtävänä on muun muassa toimia ylioppilaskunnan muiden työntekijöiden esimiehenä, edustajiston ja hallituksen esittelijänä ja sihteerinä, yhteydenpito sidosryhmiin, tiedotus sekä taloushallinnosta vastaaminen. Muista mahdollisista tehtävistä määrätään pääsihteerin johtosäännössä. Pääsihteerin esimiehenä toimii hallituksen puheenjohtaja. Työaika: Palkkaus: 37,5 tuntia viikossa, 12 kuukautta vuodessa 2200,00 eur/kk 2. Edunvalvonta-asiantuntija Edunvalvonta-asiantuntijan tehtävänä on sekä suomalaisten että kansainvälisten opiskelijoiden opiskeluun ja opiskeluaikaiseen hyvinvointiin liittyvä edunvalvonta ja neuvonta, edustajiston ja hallituksen päätösten valmistelu ja toimeenpano, tiedotus sekä yhteydenpito sidosryhmiin. Muista mahdollisista tehtävistä määrätään aatteellisen sihteeristön johtosäännössä. Työaika: Palkkaus: 37,5 tuntia viikossa, 12 kuukautta vuodessa 1750,00 eur/kk 3. Järjestösihteeri Järjestösihteerin toimenkuvaan kuuluvat ylioppilaskunnan palvelutoiminnan käytännön tehtävät ja järjestelyt. Ylioppilaskunnan palvelutoimintaan kuuluu kulttuuri- ja liikuntatarjonta, Erasmus Student Networkin toiminta sekä ylioppilaskunnan kehitysyhteistyö- ja ympäristöasiat. Järjestösihteerin vastuulla on lisäksi osa ylioppilaskunnan toimiston jäsenpalvelutehtävistä. Lisäksi järjestösihteerin tehtäviin kuuluu edustajiston ja hallituksen päätösten valmistelu ja toimeenpano vastuualueensa osalta, tiedotus sekä yhteydenpito sidosryhmiin. Muista mahdollisista tehtävistä määrätään aatteellisen sihteeristön johtosäännössä. Työaika: Palkkaus: 37,5 tuntia viikossa, 12 kuukautta vuodessa 1750,00 eur/kk

9 8 4. Päätoimittaja Päätoimittajan tehtävänä on vastata lehden toimittamisesta ja sen sisällöstä, esitellä lehteä koskevat asiat hallituksen ja edustajiston kokouksissa sekä ylioppilaskunnan toiminnasta tiedottaminen. Muista mahdollisista tehtävistä määrätään Lapin ylioppilaslehden ohjesäännössä. Työaika: Palkkaus: Suoriteperustainen palkkaus (sis. lehden toimitus ja sähköinen päivittäminen) 1230,00 eur/lehti (Laskentaperuste: 1750,00 eur/kk) 5. Graafinen suunnittelija Graafisen suunnittelijan tehtävänä on Lapin ylioppilaslehden ulkoasun suunnittelu ja toteutus. Lisäksi graafinen suunnittelija vastaa ylioppilaskunnan sähköisten ja painettujen julkaisujen ja viestintämateriaalien ulkoasun suunnittelusta. Työaika: Palkkaus: 48 tuntia julkaistua lehteä kohden sekä muiden töiden osalta sopimuksen mukaan. 468,00 eur/lehti (Laskentaperuste: 1560 eur/kk) 8. PALKKAUSJÄRJESTELMÄ Yleistä: Palkkausjärjestelmästä kerrotaan tarkemmin ylioppilaskuntien työehtosopimuksessa. Työehtosopimus on laadittu Paltan ja YTN:n kesken. Työehtosopimus määrittää tarkemmin koulutus- ja kokemuslisät. Tässä asiakirjassa vahvistetaan hallituksen päättämät kokemuslisään oikeuttavat periaatteet.

10 9 Ylioppilaskunnassa työnantajaa edustaa pääsihteeri. Työnantajan edustaja ei sisälly työehtosopimukseen. Työehtosopimukseen sisältyviä ehtoja sovelletaan kuitenkin kaikkiin ylioppilaskunnan työntekijöihin. Palkkausjärjestelmä ei ohita edustajiston ja hallituksen sääntömääräistä valtaa määritellä työntekijöiden palkkauksesta asettaessaan ylioppilaskunnan toimia haettavaksi, mutta se toimii palkkauksen perustana toimia haettavaksi asetettaessa ja työsopimuksia laadittaessa. Palkkausjärjestelmän soveltaminen: Tätä palkkausjärjestelmää sovelletaan ainoastaan sen hyväksymisen jälkeen alkaviin työsopimuksiin. Voimassa oleviin sopimuksiin uutta palkkausjärjestelmää voidaan soveltaa ainoastaan molempien osapuolten erillisellä suostumuksella. Kokemuslisä Ylioppilaskunnan työntekijöille (aatteelliselle sihteeristölle ja ylioppilaslehden työntekijöille) myönnetään kokemuslisää. Kokemuslisää kertyy aikaisemmista työtehtävistä, joissa työntekijä on tehnyt samansisältöistä työtä kuin ylioppilaskunnassa. Tämän lisäksi luottamustoimista kokemuslisiä hyväksytään seuraavasti: LYYn hallituksen jäsenyys LYYn hallituksen puheenjohtajuus SYL:n hallituksen jäsenyys 6 kk 12 kk 12 kk 9. TOIMENPITEET JA AIKATAULU Henkilöstöpoliittisen ohjelman toteuttamisessa ja aikataulutuksessa on otettava huomioon ylioppilaskunnan talouden suunnittelun aikataulu, voimassa olevat työsopimukset ja muut sopimukset sekä ylioppilaskunnan päätöksentekojärjestys, esimerkiksi sääntömuutosten osalta. Tämä suunnitelma päivitetään syksyllä 2014.

11 10 Osa-aikaisten työntekijöiden palkat Osa-aikaisten työntekijöiden palkka lasketaan oheisen taulukon mukaisesti: Tuntia / viikko Palkka 35 0,933* tason alkupalkka 32,5 0,867* tason alkupalkka 30 0,8 * tason alkupalkka 27,5 0,733* tason alkupalkka 25 0,667* tason alkupalkka 22,5 0,6 * tason alkupalkka 20 0,533 * tason alkupalkka 17,5 0,467 * tason alkupalkka 15 0,4 * tason alkupalkka 12,5 0,333 * tason alkupalkka 10 0,267 * tason alkupalkka 7,5 0,2 * tason alkupalkka 5 0,133 * tason alkupalkka Tuntipalkka 0,0062 * tason alkupalkka

3 OSAAMINEN... 8 3.1 Lähtökohdat... 8 3.2 Osaamisen kehittäminen... 8

3 OSAAMINEN... 8 3.1 Lähtökohdat... 8 3.2 Osaamisen kehittäminen... 8 HENKILÖSTÖSTRATEGIA Henkilöstöpalvelun johtokunta 26. 9.2012 Yhteistyötoimikunta 10.10.2012 Henkilöstöpalvelun johtokunta 14.12.2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 24.1.2013 Yhteinen kirkkovaltuusto 11.4.2013

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPOLIITTINEN OHJELMA

HENKILÖSTÖPOLIITTINEN OHJELMA HEPO 1(10) 27.08.04 YH 7.11.2002 HENKILÖSTÖPOLIITTINEN OHJELMA 1. TARKOITUS 2. TAVOITTEET Henkilöstöstrategiassa määritetään yhtenäiset toimintaperiaatteet kuntayhtymän henkilöstöasioiden hoitamiselle.

Lisätiedot

Johtosääntö. Sisällysluettelo. Hyväksytty hallituksen kokouksessa 8.9.2013

Johtosääntö. Sisällysluettelo. Hyväksytty hallituksen kokouksessa 8.9.2013 Johtosääntö Hyväksytty hallituksen kokouksessa 8.9.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Organisaation toimintakulttuurin periaatteet... 2 3. Päätöksenteko ja päätösvaltuudet... 3 Vuosikokoukset...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA Yhteinen kirkkovaltuusto 3.6.2009

HENKILÖSTÖSTRATEGIA Yhteinen kirkkovaltuusto 3.6.2009 HENKILÖSTÖSTRATEGIA Yhteinen kirkkovaltuusto 3.6.2009 Sisällysluettelo 2 1 Johdanto... 3 1.1 Henkilöstöstrategia seurakuntayhtymän toiminnan turvaajana...3 1.2 Henkilöstöstrategian tarkoitus ja asema seurakuntayhtymän

Lisätiedot

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016 L [Kirjoita yrityksen nimi] LAUKAAN KUNTA [Kirjoita tekijän nimi] YHDESSÄ TEHDEN ja valtuustokaudelle 2013-2016 henki Henkilöstöstrategia hyväksytty kunnan yhteistyöryhmässä 16.04.2014 hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA

KAUHAVAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KAUHAVAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.11.2013 2 Sisällysluettelo 1. Kauhavan kaupungin visio ja kehittämistavoitteet...3 2. Henkilöstöstrategian lähtökohdat...3 3.

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN STRATEGIA 2012 2015

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN STRATEGIA 2012 2015 TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN STRATEGIA 1. Johdanto 1 2. Arvot 1 3. Tamy vuonna 2015 2 4. Tulevaisuuden haasteita 2 5. Ydintehtävät 4 5.1. Edunvalvonta 4 5.2. Jäsenpalvelut 5 5.3. Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

SIUNTION KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA

SIUNTION KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA SIUNTION KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA SIUNTION KUNTA Hyväksytty valtuustossa 17.3. SIUNTION KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA Monia kiitoksen ääniä kuului valtuuston jäseniltä, kun henkilöstöstrategia hyväksyttiin

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2006-2008

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2006-2008 KAUNIAISTEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2006-2008 Kauniaisissa on osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Tasa-arvoisten työyhteisöjen kulttuuri on kunnioittava, avoin ja osallistumiseen kannustava. Kauniaisten

Lisätiedot

Sisältö. 1 Visio Arvot Strategiset päämäärät... 3 Henkilöstöpoliittisen ohjelman visio... 3 Arvot... 3 Kaupungin strategiset päämäärät...

Sisältö. 1 Visio Arvot Strategiset päämäärät... 3 Henkilöstöpoliittisen ohjelman visio... 3 Arvot... 3 Kaupungin strategiset päämäärät... Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2010 2013 Sisältö 1 Visio Arvot Strategiset päämäärät... 3 Henkilöstöpoliittisen ohjelman visio... 3 Arvot... 3 Kaupungin strategiset päämäärät... 3 2 Alkusanat... 4 3 Kaupungin

Lisätiedot

STRATEGIA 2017. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

STRATEGIA 2017. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta STRATEGIA 2017 Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä

Lisätiedot

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 Johdanto Henkilöstöstrategia on pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, jonka lähtökohtana on CIMOn strategia. Se avaa henkilöstön hyvinvoinnin ja kehittämisen näkökulman

Lisätiedot

Virtain kaupungin Perusopetuksen laatukriteerit

Virtain kaupungin Perusopetuksen laatukriteerit Laatukäsikirja 2013 - final2 Virtain kaupungin Perusopetuksen laatukriteerit 2013 Laatu on toiminnan arviointia ja kehittämistä. 1 JOHDANTO Perusopetuksen laatukriteereiden taustaa Perusopetuksen laatutyö

Lisätiedot

JYYn toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2006-2007

JYYn toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2006-2007 JYYn toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2006-2007 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 8.12.2006 JYYn tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2006-2007 SUUNNITELMAN PERUSTA...3 ARVOT...3

Lisätiedot

Amnesty International Suomen osasto ry HENKILÖSTÖSUUNNITELMA & VAPAAEHTOISOHJELMA

Amnesty International Suomen osasto ry HENKILÖSTÖSUUNNITELMA & VAPAAEHTOISOHJELMA Amnesty International Suomen osasto ry HENKILÖSTÖSUUNNITELMA & VAPAAEHTOISOHJELMA Päivitetty 1/2013 Sisällysluettelo 1. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 2. YLEISET PERIAATTEET... 3 2.1 Amnestyn puolueettomuus

Lisätiedot

1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3.

1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3. 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3.1 Osaamisen johtamista suunnitelmallisesti... 6 3.2 Perehdyttämisen kautta

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia 2013 2015 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu HAK/2013/518 Sisällys Johdanto 3 1 Johtaminen ja esimiestyö 5 Kuvaus... 5 Tavoitteet... 7 Toimenpiteet... 7 2 Työnantajakuva

Lisätiedot

Laatukäsikirja 2013 Päivitetty 30.7.2013

Laatukäsikirja 2013 Päivitetty 30.7.2013 Laatukäsikirja 2013 Päivitetty 30.7.2013 Sisältö VERSIOHISTORIA Versio Päivitetty Muutokset Hyväksynyt 0.1 Alkuperäinen (2006) 0.2 12/2010 Alkuperäinen (2010) 0.3 11/2012 Luku 2 Toiminnanohjaus: Vastuunjako-kappale

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16)

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16) KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16) TYÖHYVINVOINNIN TOIMINTALINJAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT -SUOSITUS KUNTA-ALALLE 1 Työhyvinvoinnin merkitys 2 Työhyvinvoinnin määrittelyä Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen

Lisätiedot

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN PALKKAUSOPAS

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN PALKKAUSOPAS PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN PALKKAUSOPAS 2 Sisältö Sivu Johdanto 3 OSA 1 PALKKAUSJÄRJESTELMÄN PERUSTEET. 4 1. Palkkausjärjestelmä osana työyhteisön johtamista 4 1.1. Palkitseminen

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli Teknologiateollisuus ry www.teknologiateollisuus.fi Metallityöväen Liitto ry www.metalliliitto.fi Ammattiliitto Pro ry www.proliitto.fi

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015 1. Johdanto 1 2. Viestinnän perusviesti ja arvot 1 3. Viestinnän nykytila ja haasteet 2 4. Viestinnän tavoitteet ja tehtävät 3 5. Kohti tavoitetilaa 4 Sisäinen viestintä: Organisaatio- ja jäsenviestintä

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS KANNANOTTO 1 (10)

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS KANNANOTTO 1 (10) KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS KANNANOTTO 1 (10) KUNTAPALVELUJEN STRATEGINEN TOTEUTTAMINEN HENKILÖSTÖJOHTAMISEN AVULLA 1 Tavoite Tämän henkilöstöjohtamista koskevan kannanoton tavoitteena on kunnallisen

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Teekkaritoiminta vuosille 2013-2015

Teekkaritoiminta vuosille 2013-2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Teekkaritoiminta vuosille 2013-2015 Sisällysluettelo Teekkaritoiminta vuosille 2013-2015... 4 1.

Lisätiedot

Kohderyhmä: Ensisijaisesti: koko henkilöstö

Kohderyhmä: Ensisijaisesti: koko henkilöstö Kohderyhmä: Ensisijaisesti: koko henkilöstö JEDU Henkilöstö- ja hyvinvointistrategia 2012-2014 2 1. JOHDANTO 3 1.1 Nykytila Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymässä 3 2. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT 4

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia. Hyväksytty Khall 26.11.2012 Kvalt 10.12.2012

Henkilöstöstrategia. Hyväksytty Khall 26.11.2012 Kvalt 10.12.2012 Hyväksytty Khall 26.11.2012 Kvalt 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...2 1. Henkilöstöstrategian tarkoitus ja lähtökohdat...3 1.1. Yhteiset arvot ja mitä niillä tarkoitetaan...4 2. Työhyvinvointisyke

Lisätiedot

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja Strategian toimeenpano mahdollistuu johdon ja henkilöstön välisellä kaksisuuntaisella viestinnällä ISBN 952-213-030-3 Suomen Kuntaliitto 2002 Esipuhe Johtamisella

Lisätiedot