Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia"

Transkriptio

1 VIESTINTÄSTRATEGIA Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, Joensuu PL 1627 (Yliopistonranta 3), KUOPIO PL 86 (Kuninkaankartanonkatu 5), SAVONLINNA

2 Viestintästrategia Yleistä Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunnan viestintästrategia ohjaa ylioppilaskunnan sisäisen, ulkoisen ja jäsenviestinnän sekä yhteisökuvan toteuttamista ja kehittämistä. Viestintästrategian lähtökohtana ovat ISYY:n kokonaisstrategia ja tavoitteet, lisäksi viestintästrategiaa ohjaavat mm. ISYY:n asema julkisyhteisönä sekä viestintää säätelevä lainsäädäntö. Viestintästrategiassa määritellään viestinnän tavoitteet, peruslinjat ja painopistealueet, suunta johon kaikilla viestintätoimenpiteillä pyritään. Viestintästrategia viedään käytäntöön erikseen laadittavalla viestintäohjeistuksella ja sen toteuttamisella koko organisaatiossa. Tämä viestintästrategia päivitetään vähintään kahden vuoden välein tai ISYY:n strategian uusimisen yhteydessä. Viestintästrategian tavoitteena on saada toimiva viestintä luontevaksi osaksi ISYY:n toimintaa. Sisäinen Viestintä 1. Jäsenviestintä Jäsenviestintä on ylioppilaskunnan toimielinten viestintää ja tiedotusta jäsenistölle. Jäsenille suuntautuvalla viestinnällä pyritään huolehtimaan myös edunvalvonnasta. Jäsenviestintään kuuluu kaksisuuntaisuus. Ylioppilaskunnan toimielimet kuuntelevat jäsenistöään mm. tarjoten kanavia palautteen antamiseen. 2. Organisaatioviestintä Organisaation sisäistä viestintää on ISYY:n eri toimijoiden (edustajisto, hallitus, kampusvaliokunta, henkilökunta, sektorit, jaostot ja kerhot) välinen viestintä. Viestintä on aina vuorovaikutteista ja informaation tulee kulkea ISYY:n eri toimielinten ja jäsenistön välillä ongelmitta. Ulkoinen viestintä ISYY:n ulkoiseen viestintään kuuluu ylioppilaskunnan ulkoisille sidosryhmille tiedottaminen. Ulkoisen viestinnän kohderyhmiä ovat Itä Suomen yliopisto, Joensuun, Kuopion ja Savonlinnan kaupungit, Suomen ylioppilaskuntien liitto sekä muut sidosryhmät. Mediaviestintä hoidetaan pääsääntöisesti tiedotteilla ja haastatteluihin vastaamalla. Tiedotustilaisuuksia järjestetään tarpeen vaatiessa. Viestinnän tavoitteet ja tehtävät Tavoitteet 1. ISYY:n viestinnän tarkoituksena on tukea toiminnan menestyksellistä järjestämistä ja edunvalvontaa. 2. Viestinnällä pyritään ISYY:n tunnettuuden ja positiivisen imagon lisäämiseen jäsenistön, opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden keskuudessa niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin. Sivu 2 / 5

3 Tehtävät 1. ISYY:n kokonaisstrategian päämäärien ja tavoitteiden sekä toimintasuunnitelman toteuttaminen 2.Opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen ja ylioppilaskuntatietoisuuden lisääminen jäsenistön keskuudessa 3.ISYY:n jäsenten vaikutusmahdollisuuksien edistäminen 4.Tiedon jakaminen ja välittäminen sekä sisäisille että ulkoisille sidosryhmille 5.ISYY:n yhteisökuvan ylläpitäminen, rakentaminen ja vahvistaminen sekä visuaalisen ilmeen luominen ja tunnetuksi tekeminen 6. Ylioppilaskunnan toimielinten kansainvälistymisen tukeminen Viestinnän periaatteet Kaikessa viestinnässä noudatetaan seuraavia perusperiaatteita: 1.Avoimuus Viestintämyönteisyys Palvelualttius ja myönteinen suhtautuminen kaikkiin tiedon tarvitsijoihin Myös ongelmallisista asioista viestitään avoimesti ja rehellisesti Avoimuudella pyritään lisäämään jäsenistön, median ja muiden tahojen tietoisuutta ylioppilaskunnasta ja luottamusta ylioppilaskuntaa kohtaan 2.Nopeus ja laatu Viestintätarpeeseen vastataan nopeasti tiedotteella ja tarvittaessa tiedotustilaisuudella Kaikissa, myös kiireisissä viestintätilanteissa keskeistä on viestinnän laatu Tapahtumista tiedotetaan jäsenistölle, kohdeyleisölle sekä tarvittaessa medialle hyvissä ajoin ennen tapahtumaa Ylioppilaskunnan toimintaan ja työhön kuuluva julkinen tieto on kaikkien keskeisten tarvitsijoiden (edustajiston, hallituksen, työntekijöiden ja jäsenten) helposti saatavilla 3.Luotettavuus Viestinnän tulee olla luotettavaa ja totuudenmukaista sekä vastata mahdolliseen tiedontarpeeseen ISYY:n viralliset kannanotot ja lausunnot allekirjoittavat aina hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja pääsihteeri, kaksi yhdessä Sivu 3 / 5

4 4.Tasapuolisuus Kaikille sidosryhmille annetaan tasapuolinen mahdollisuus yhtäläisen tiedon saantiin tiedotettavasta asiasta Medialle tiedotettaessa pyritään samanaikaisuuteen Jäsenistölle eri kampuksilla pyritään tiedottamaan samanaikaisesti, kuitenkin ennen mediaa ja muita sidosryhmiä 5.Ymmärrettävyys Viestinnässä pyritään selkeyteen ja vältetään erityisalojen sanastoa Viestintä ja informaatiomateriaalit tehdään niin pitkälle yhtenäisiksi ulkoasultaan kuin se on mahdollista Viestinnän määrän tulee pysyä asiallisella tasolla, jotta sitä on helppo seurata 6.Kaksisuuntaisuus Jäsenistön ja muiden tahojen viestintätarpeet sekä kehitysideat otetaan huomioon Viestinnästä voi antaa palautetta hallituksen viestintävastaavalle, joka esittelee saamansa palautteen ylioppilaskunnan hallitukselle. Hallitus päättää jatkotoimenpiteistä. 7.Kansainvälisyys Yliopiston ja ylioppilaskunnan jatkuva kansainvälistyminen otetaan huomioon viestinnässä. Erityisesti vaihto opiskelijoita ja kansainvälisiä tutkinto opiskelijoita koskevista asioista tiedotetaan englanniksi. Viestintätehtävät ISYY:n viestintätehtävien parissa toimivat kokoontuvat tarpeen mukaan koulutuksiin ja tapaamisiin. Tapaamisissa käydään läpi ylioppilaskunnan tiedotuksen sen hetkistä tilannetta ja kehittämistarpeita. Viestintästrategia ja ohjeistus tarkistetaan ja tarvittaessa päivitetään vähintään kahden (2) vuoden välein tai strategian uusimisen yhteydessä. Viestintätoiminnan keskeisin periaate on että ensin tiedotetaan sisäisesti jäsenille ja toimijoille ja sitten ulkoisesti muille sidosryhmille. Ylioppilaskunnan viestintään osallistuu omalta osaltaan myös ylioppilaslehti Uljas. Se mm. kannustaa jäsenistöä yleisistä asioista käytävään keskusteluun. Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) viestintää hoitavat ylioppilaskunnan hallituksen jäsenet ja työntekijät sekä edustajiston puheenjohtaja, jokainen oman sektorinsa osalta. Päävastuun päivittäisestä jäsenistölle suuntautuvasta viestinnästä kantaa järjestösihteeri ja vapaa aikasihteeri. Pääsihteeri huolehtii sisäisen ja ulkoisen viestinnän toimivuudesta. Medialle tiedottamisesta vastaavat pääsääntöisesti hallituksen puheenjohtaja ja pääsihteeri. Hallituksen viestintävastaava valvoo viestintästrategian toteutumista ja viestintäohjeistuksesta tiedottamisesta sekä ja osallistuu viestintään ja sen kehittämiseen. Sivu 4 / 5

5 Jos jokin ylioppilaskunnan toimielin aikoo ottaa kantaa julkisesti ylioppilaskunnan nimissä, on kannanotto hyväksytettävä ylioppilaskunnan hallituksella. Esiintyminen ylioppilaskunnan nimissä, vaatii ylioppilaskunnan hallituksen luvan. Jaostot ja kerhot hoitavat oman sisäisen viestintänsä itsenäisesti. Tapahtumista ja tärkeimmistä asioista tiedotetaan järjestö ja vapaa aikasihteereitä sekä asiaa koskevan kampuksen kampusvaliokuntaa. Kampusvaliokunta valvoo kampuksen jaostojen ja kerhojen tiedotusta sekä tiedottaa kampuksensa tapahtumista hallitukselle. Jaostojen, kerhojen ja kampusvaliokunnan ulkoisen viestinnän osalta noudatetaan näiden perusperiaatteiden kohtaa 2. Julkiseen keskusteluun osallistutaan tarvittaessa silloin, kun käsiteltävä asia koskettaa ISYY:n toimintaa tai sen edustamaa jäsenistöä. Keskusteluun osallistuminen ja kommentointi harkitaan tapauskohtaisesti. Päätöksen keskusteluun osallistumisesta tekee ylioppilaskunnan hallitus. Erityistilanneviestintä Erityistilanteissa jatkuvasti saatavilla olevan, luotettavan ja ajantasaisen tiedon tarve korostuu. Erityistilanneviestintää edellyttäviä poikkeusoloja voivat olla esimerkiksi ylioppilaskunnan toimintaan, henkilöihin, tietoturvallisuuteen tai tapaturmiin ja onnettomuuksiin liittyvät tilanteet. Erityistilanteissa: Hallituksen puheenjohtaja (tai varapuheenjohtaja) ja pääsihteeri johtavat viestintää, tai edustajiston puheenjohtaja ja hallituksen tiedotusvastaava, mikäli edellä mainitut ovat estyneitä. ISYY:n hallitus kutsutaan koolle tarpeen vaatiessa. Tiedotusta tehostetaan tiedontarpeen kasvaessa. Viestinnän nopeuteen ja täsmällisyyteen kiinnitetään erityistä huomiota. Kriisistä tiedotetaan mahdollisuuksien mukaan ylioppilaskunnan toimijoille ja jäsenistölle ennen tiedon päästämistä mediaan. Ylioppilaskunta tekee tarvittaessa tiedottamisessa yhteistyötä yliopiston kanssa, koska näillä kahdella taholla on yhteiset jäsenet. Hyväksytty edustajiston kokouksessa Sivu 5 / 5

KH 3.11.2008. Valkeakosken kaupungin viestintä

KH 3.11.2008. Valkeakosken kaupungin viestintä KH 3.11.2008 Valkeakosken kaupungin viestintä Valkeakosken kaupungin viestintä 2 Valkeakosken kaupungin viestintä: 1. Viestinnän tarkoitus ja lähtökohdat miksi viestimme 3 2. Viestinnän perusperiaatteet

Lisätiedot

Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma

Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma Lähtökohdat Suomen melonta- ja soutuliiton tarkoituksena on ylläpitää ja edistää melontaa ja soutua sekä olla niiden Suomessa toimivien yhteisöjen keskusjärjestönä

Lisätiedot

VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA

VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 2 Viestinnän tehtävät ja yleiset tavoitteet... 4 2.1 Kunnan tavoitekuva... 4 2.2 Kunnan sidosryhmät... 4 2.3 Viestinnän strategiset

Lisätiedot

Valtionhallinnon viestintäsuositus

Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010 Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE. Mäntyharjun kunta

Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE. Mäntyharjun kunta Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE Mäntyharjun kunta 2008 SISÄLTÖ 1 MÄNTYHARJUN KUNNAN VIESTINNÄN PERIAATTEET...1 1.1 Kunnan viestintäorganisaatio...2 2 ULKOINEN VIESTINTÄ...2 2.1 Tiedote...4 2.2 Tiedotustilaisuus...4

Lisätiedot

Lopen kunta TIEDOTUS- JA VIESTINTÄOHJE

Lopen kunta TIEDOTUS- JA VIESTINTÄOHJE Lopen kunta TIEDOTUS- JA VIESTINTÄOHJE Käsittely: Kunnanhallitus 14.2.2011 ( 55) Päivitetty 27.4.2011 SISÄLLYSLUETTELO VIESTINNÄN LÄHTÖKOHDAT... 1 ULKOINEN TIEDOTTAMINEN... 2 TIEDOTTAMINEN PÄÄTÖKSENTEOSTA...

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015-2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Viestintäsuunnitelma 2015-2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Viestintäsuunnitelma 2015-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän viestintäsuunnitelma 2015-2016 1 1. JOHDANTO... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITTEET

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE 1. Johdanto 2. Kunta ja konserni 3. Viestinnän lähtökohdat 3.1 Sastamalan kaupungin strategia 3.2 Viestintää ohjaava lainsäädäntö ja suositukset 3.3 Viestinnän

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 23.01.2012 Sisältö 1. Alkusanat 2. Viestintästrategian lähtökohdat 3. OYY:n strategian tukeminen 3.1 Missio: Opiskelijan hyvä elämä 3.2 Viestinnän

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ 1. 2. 2.1 2.2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Viestintäohjeen tavoitteet Strategiset lähtökohdat Kouvolan kaupunkistrategia

Lisätiedot

Viestinnän periaatteet

Viestinnän periaatteet Viestinnän periaatteet Uusiutuvat luonnonvarat tunnetuiksi Maa- ja metsätalousministeriö Sisällysluettelo Johdanto Viestinnän tavoitteet Viestinnän toteutus Perusviestit Viestinnän kehittämiskohteet Viestinnän

Lisätiedot

viesti museosi näkyväksi VIESTI MUSEOSI NÄKYVÄKSI - SUOMEN MUSEOLIITTO 2008 Suomen museoliitto 2008

viesti museosi näkyväksi VIESTI MUSEOSI NÄKYVÄKSI - SUOMEN MUSEOLIITTO 2008 Suomen museoliitto 2008 1 viesti museosi näkyväksi Jaana af Hällström 19.6.2008 Suomen museoliitto 2008 2 Viesti museo näkyväksi! SUUNNITTELE HYVIN JA OLE JOHDONMUKAINEN. Museokuva Museokuvaan vaikuttaa se, mitä museo tekee,

Lisätiedot

Imatran kaupunki. Viestinnän periaatteet

Imatran kaupunki. Viestinnän periaatteet Imatran kaupunki Viestinnän periaatteet 12.11.2010 2 Sisällysluettelo Viestinnän periaatteet Viestinnän tavoitteet 4 Viestinnän visio 5 Vastuut ja organisointi 5 Sisäinen viestintä 6 Ulkoinen viestintä

Lisätiedot

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 1 Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 Hyväksytty Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 2013 seurantakomiteassa 11.12.2007. 2 Viestintästrategia

Lisätiedot

Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunta

Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunta Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunta Ympäristöohjelma 2015 Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunta ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 1. YLEISTÄ 2. OHJELMAN TOTEUTTAMINEN JA RAPORTOINTI

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016

KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016 KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016 Kaupunginvaltuusto 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 1 1 Strategian valmistelu 2 2 Viestinnän määrittely 2 3 Arvot, toiminta-ajatus,

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön sidosryhmätoiminta ja henkilöstötilaisuudet. Ohjelma vuosiksi 2005-2006. Hallinto

Sisäasiainministeriön sidosryhmätoiminta ja henkilöstötilaisuudet. Ohjelma vuosiksi 2005-2006. Hallinto Sisäasiainministeriön sidosryhmätoiminta ja henkilöstötilaisuudet Ohjelma vuosiksi 2005-2006 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 53/2004 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 10.12.2004

Lisätiedot

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014 Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 2 2 TALOUS 3 3 KOULUTUSPOLITIIKKA 3 4 YRITYSSUHTEET 4 5 JUHLAT 5 5.1 Vuosijuhlat 5 5.2 Kyltereiden syyscocktailit 5 6 TAPAHTUMAT JA LIIKUNTA

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

METKAn viestintä voidaan jakaa myös tärkeysluokkiin. Esimerkkejä sisäisen viestinnän tärkeysluokista:

METKAn viestintä voidaan jakaa myös tärkeysluokkiin. Esimerkkejä sisäisen viestinnän tärkeysluokista: VIESTINTÄSUUNNITELMA Hyväksytty 31.1.2012 METKAn viestintäsuunnitelman tarkoitus on helpottaa ja selkiyttää kaikkien METKAn viestinnän kanssa työskentelevien tehtäviä. Suunnitelma sisältää ohjeita ja työkaluja,

Lisätiedot

KUNTASEKTORIN VIESTINNÄN

KUNTASEKTORIN VIESTINNÄN KUNTASEKTORIN VIESTINNÄN Työtehtävät ja vaativuustasot Ohjeistus viestinnän asiantuntijoille Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry Akavan Erityisalat ry KUNTASEKTORIN VIESTINNÄN Työtehtävät

Lisätiedot

YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA

YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA 1(8) YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA Hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 5.11.2014 2(8) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteisvoimin

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

ESPOON KRIISIVIESTINTÄOHJE

ESPOON KRIISIVIESTINTÄOHJE Luonnos 11.2.2009 ESPOON KRIISIVIESTINTÄOHJE Jokaisen kaupungin työntekijän velvollisuus on ilmoittaa poikkeavasta tilanteesta esimiehelle tarvittaessa tehdä ilmoitus suoraan hätäkeskukseen numeroon 112

Lisätiedot

Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista

Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista (eli hallitusohjelma vuodelle 2011) Hallitusohjelma on toimintasuunnitelman

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot