Tiivistelmä Kirjastopalvelujen asiakaskyselyn toteutus Käyttäjät Kirjastojen sijainti Kirjaston käytön tiheys...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiivistelmä...3. 1. Kirjastopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...4. 2. Käyttäjät...4. 3. Kirjastojen sijainti...7. 4. Kirjaston käytön tiheys..."

Transkriptio

1 Asiakaskysely 2011

2 2 Tiivistelmä Kirjastopalvelujen asiakaskyselyn toteutus Käyttäjät Ikä Sukupuoli Koulutus Kirjastojen sijainti Lähin kirjasto Asiakkaan käyttämä kirjasto Kirjaston käytön tiheys Kirjastossa käynti Verkkokirjaston käyttö Kirjaston aukioloajat Kirjastoautojen palvelut Asiakkaiden ajankäyttö kirjastossa Kirjaston kokoelmat Kirjaston asiakaspalvelu Kirjaston käytön ongelmat Tulevaisuuden kirjasto Kirjaston palvelut Kirjaston tiedottaminen Jatkotoimenpiteet...30

3 3 Tiivistelmä Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjaston asiakaskysely toteutettiin Kyselyyn vastasi 749 kirjaston käyttäjää. Tavoitteena oli saada tietoa kirjaston käytöstä sekä asiakkaiden kokemuksia ja näkemyksiä kirjastosta. Asiakaskysely liittyy osaltaan Jyväskylän kaupungin organisaatiouudistukseen, jonka yhtenä tavoitteena on asiakaslähtöisyyden korostaminen ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen Vastaajista lähes puolet ilmoitti asioivansa kirjastossa viikoittain. Kirjaston aukioloajoista sopivimmiksi nähtiin kello välinen aika. Myös lauantain ja sunnuntain aukiolot saivat kannatusta. Sen sijaan arkiaamujen ja myöhäisten arki-iltojen aukioloaikoja pidettiin hankalina asioimisaikoina. Lähes kaikki vastaajat ilmoittivat lainaavansa, palauttavansa tai uusivansa aineistoa kirjastokäynneillään. Lisäksi kirjastoon tullaan lukemaan lehtiä, selaamaan uutuuksia, lukemaan kirjoja tai käyttämään tietokoneita. Kirjasto on myös suosittu ajanviettopaikka. Kokoelmat ja asiakaspalvelu saivat kiitosta Kirjaston kokoelmia pidettiin monipuolisina, kiinnostavina, riittävinä ja uutuuksia hyvin tarjoavana. Avovastauksissa toivottiin lisää dvd-elokuvia ja äänikirjoja, pelejä, lisää tietokirjoja pienkirjastoihin, kaunokirjallisuuden uutuuksia useimmin kappalein sekä kahviautomaatteja lehtilukusaleihin. Kirjailijavieraita toivottiin moneen kirjastoon. Reilu kolmannes vastaajista ilmoitti lainaavansa automaatilta tai henkilökunnalta riippuen jonon pituudesta. Toinen kolmannes puolestaan käytti ensisijaisesti automaattia. Vajaa kolmannes puolestaan halusi lainata henkilökunnalta. Kirjaston asiakaspalveluun oltiin pääsääntöisesti erittäin tai hyvin tyytyväisiä. Noin puolella vastaajista oli ollut ongelmia kirjaston käytössä. Yleisin syy oli, ettei haettua aineistoa löytynyt. Seuraavaksi yleisimmät syyt olivat aukioloaikojen sopimattomuus, kirjastoaineiston vähyys sekä lainaus- ja/tai palautusautomaattien toimimattomuus. Henkilökohtainen opastus koetaan tärkeäksi Tulevaisuuden kirjastotilojen toivottiin olevan kiireettömiä ja rauhallisia paikkoja ilman hälinää. Kirjastoissa halutaan juoda kahvia, kokoontua ja kokoustaa, osallistua kirjapiireihin, levähtää mukavissa nojatuoleissa ja tutustua erilaisiin kulttuurimuotoihin. Kirjaston palveluista tärkeimmiksi koetaan henkilökohtainen opastus kirjastonkäytössä sekä tiedonhaussa, luku- ja työskentelytilat, lapsille ja nuorille suunnatut tapahtumat, kotipalvelu sekä erilaiset verkkotiedonhaun ja tietokantojen opastukset, myös verkossa tehtävä kirjojen ja muiden aineistojen esittely. Tietoa kirjaston palveluista ja tapahtumista halutaan saada ensisijaisesti internet-sivuilta, sitten sähköisellä asiakastiedotteella. Kolmanneksi suosituin kanava on sanomalehti tai muu julkaisu. Ruusuja ja risuja -palautteiden mukaan vastaajat olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä kirjastoihin ja niiden palveluihin. Kirjastojen toivottiin pysyvän nykyisellään ja toimipisteiden määrän ennallaan. Aukioloaikoja toivottiin yhtenäisemmäksi, tiloja helppokulkuisemmiksi ja esteettömiksi.

4 4 1. Kirjastopalvelujen asiakaskyselyn toteutus Jyväskylän kaupunginkirjasto toteutti keväällä 2011 kirjastopalvelujen asiakaskyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää Jyväskylän kaupungin kirjastopalvelujen käyttöä ja kerätä kirjastonkäyttäjien näkemyksiä, ideoita ja toiveita kirjaston tulevaisuutta ja mahdollisia uusia kirjastopalveluja ajatellen. Asiakaskyselyn kysymykset valmisteltiin yhteistyössä kirjaston johtoryhmän ja eri tiimien kanssa. Kysely toteutettiin internetissä Webropoljärjestelmässa, mutta kyselyyn oli mahdollista vastata myös paperilomakkeella. Vastaaminen oli mahdollista kaikissa Jyväskylän kaupunginkirjaston toimipisteissä. Kyselyn toteutusaika oli Tässä raportissa kyselytulokset esitetään sekä kaikkien vastaajien osalta että eri käyttäjäryhmittäin. Käyttäjäryhmät ovat: alle 25-vuotiaat, yli 25-vuotiaat, pääkirjaston käyttäjät ja alue-, lähi- ja pienkirjaston käyttäjät. Piirroskaavioissa on esitetty vastausten jakautuminen prosentteina lukuun ottamatta niitä kysymyksiä, joissa vastaaja on voinut valita useamman kuin yhden vastausvaihtoehdon. Tällöin saaduista vastauksista on esitetty niiden absoluuttiset lukumäärät. 2. Käyttäjät o puolet vastaajista oli alle 40-vuotiaita o naiset vastasivat aktiivisesti o vastaajat olivat korkeasti koulutettuja, korkeakoulututkinto oli 40 %:lla 2.1 Ikä Kyselyyn osallistui kaikkiaan 749 henkilöä. Eniten kyselyyn vastanneita oli vuotiaiden ikäryhmässä. Kyselyn tuloksia tulkittaessa on syytä huomata, että yli 40-vuotiaita oli vastanneista lähes puolet (49 %), kun heidän osuutensa kirjaston käyttäjistä on vain 39 %. Keski-ikäiset olivat yliedustettuja todelliseen asiakaskuntaan verrattuna ja nuoret aikuiset puolestaan aliedustettuja vuotiaita oli vastanneista vain kymmenen prosenttia, vaikka heidän osuutensa kirjaston asiakkaista on viidennes.

5 5 Ikäsi 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Alle 15 14% ,3% ,7% ,7% Yli 65 11,3% Alle 25-vuotiaista alle 15-vuotiaita oli 58 % ja vuotiaita 42 %. Yli 25-vuotiaista vastanneista oli yli 65-vuotiaita 15 %. Pääkirjaston käyttäjiä kyselyyn vastanneista oli 212 henkilöä. Yli 65-vuotiaita oli pääkirjaston käyttäjistä vain 3 %. Alue-, lähi- ja pienkirjastojen käyttäjiä vastaajista oli kaikkiaan 533 henkilöä. Joukossa oli eniten vuotiaita, 42 %. Vähiten näiden kirjastojen käyttäjiä oli vuotiaiden vastanneiden joukossa, vain 5 %. 2.2 Sukupuoli Kyselyyn vastanneista selkeä enemmistö oli naisia, 70 %. 1 % ei ilmoittanut kyselyssä sukupuoltaan. Sukupuolesi 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Mies 29% Nainen 69,8% Ei vastausta 1,2% Enintään 25-vuotiaiden joukossa kaikista vastanneista 60 % oli naisia. Yli 25-vuotiaiden joukossa 73 % vastanneista oli naisia. Pääkirjaston käyttäjistä naisia oli 67 %. Alue-, lähi- ja pienkirjastojen käyttäjistä naisia oli 71 %.

6 Koulutus Kyselyyn vastanneiden yleisin koulutus oli korkeakoulututkinto. Sen suorittaneita oli vastaajista 39 %. Seuraavaksi yleisin oli ammatillinen tai opistoasteen tutkinto, jollainen oli 28 %:lla vastanneista. Kyselyyn vastaajat olivat varsin korkeasti koulutettuja. Tilastokeskuksen tuoreimman tilaston (2009) mukaan Jyväskylän kaupungin asukkaista n. 29 %:lla on korkeakoulututkinto. Koulutuksesi 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Kansa-, keski- tai peruskoulu 21,2% Ylioppilastutkinto 8,3% Ammatillinen tai opistoasteen tutkinto 27,6% Korkeakoulututkinto 38,6% Jokin muu, mikä? 4,1% Ei vastausta 0,1% Enintään 25-vuotiaiden vastanneiden joukossa yleisin koulutus oli kansa-, keski- tai peruskoulu, sen ilmoitti koulutuksekseen 59 % vastanneista. Ylioppilastutkinto oli 15 %:lla vastanneista. Yli 25-vuotiaiden vastanneiden yleisin koulutus oli korkeakoulututkinto. Seuraavaksi yleisin oli ammatillinen tai opistoasteen tutkinto, jonka ilmoitti koulutuksekseen 35 % vastaajista. Erityisesti pääkirjaston käyttäjät olivat koulutettuja. Korkeakoulututkinto oli peräti 48 %:lla pääkirjastoa käyttävistä vastaajista. 21 % pääkirjaston käyttäjistä oli käynyt kansa-, keskitai peruskoulun. Myös alue-, lähi- tai pienkirjastojen käyttäjien yleisin koulutus oli korkeakoulututkinto, joka oli 35 %:lla vastaajista. Toiseksi yleisin oli ammatillinen tai opistoasteen tutkinto, joka oli 32 %:lla vastaajista.

7 7 3. Kirjastojen sijainti o pääkirjasto oli käytetyin kirjasto o puolella sen käyttäjistä olisi lähempänä toinenkin kirjasto o erityisesti alle 25-vuotiaat vastaajat suosivat pääkirjastoa 3.1. Lähin kirjasto Kortepohjan asukkaat olivat vastanneet aktiivisesti kyselyyn, sillä heitä oli kyselyyn vastanneista 16 %. Pääkirjasto oli lähin 15 %:lle vastanneista. Vähiten kyselyyn vastanneita oli kaukana kaupunkikeskustasta sijaitsevilla asuinalueilla; alle 1 % vastanneista ilmoitti lähimmäksi kirjastokseen Korpilahden alueella liikennöivän kirjastoauto Martin, Säynätsalon lähikirjaston tai Vesangan lähikirjaston.

8 8 Lähin kirjastosi on 0% 2,5% 5% 7,5% 10% 12,5% 15% 17,5% Pääkirjasto (Vapaudenkatu 39-41) 15,1% Halssilan lähikirjasto 4,9% Huhtasuon lähikirjasto 3,6% Keljonkankaan lähikirjasto 4,3% Keltinmäen lähikirjasto 6% Kirjastoauto Aino (liikennöi entisen Jyväskylän mlk:n alueella) Kirjastoauto Martti (liikennöi entisen Korpilahden alueella) Kirjastoauto Wivi (liikennöi entisen Jyväskylän kaupungin alueella) 0,5% 5,2% 6,3% Korpilahden lähikirjasto 3,1% Kortepohjan lähikirjasto 16,4% Kuokkalan pienkirjasto 5,9% Kypärämäen pienkirjasto 7,5% Lohikosken pienkirjasto 4,1% Palokan aluekirjasto 3,2% Säynätsalon lähikirjasto 0,4% Tikkakosken lähikirjasto 6,3% Vaajakosken aluekirjasto 6,3% Vesangan lähikirjasto 0,4% En osaa sanoa 0,4% Ei vastausta 0,1% Enintään 25-vuotiaiden vastaajien joukossa pääkirjasto oli lähin kirjasto neljännekselle vastanneista. Toiseksi useimmin läheisin kirjasto oli Kortepohjan lähikirjasto.

9 9 Yli 25-vuotiaiden vastaajien joukossa lähin kirjasto oli useimmin Kortepohjan lähikirjasto, joka oli lähin 16 %:lle yli 25-vuotiaista vastaajista. Pääkirjaston ilmoitti lähimmäksi kirjastokseen 12 % yli 25-vuotiaista vastaajista. Pääkirjastoa pääasiallisesti käyttävistä 48 %:lle pääkirjasto oli myös lähin kirjasto. Puolet pääkirjaston asiakkaista tulee siis asuinalueilta, joissa sijaitsee joku toinen kaupungin 15 kirjastosta. Erityisesti Kuokkalan alueella asuvat asioivat runsaasti pääkirjastossa. 12 %:lla pääkirjastossa asioivista Kuokkalan pienkirjasto olisi lähin kirjasto. Alue-, lähi- ja pienkirjastoiden käyttäjistä viidennes ilmoittaa Kortepohjan lähikirjaston olevan heidän lähin kirjastonsa. Vain alle prosentille lähin kirjasto oli kirjastoauto Martti, Säynätsalon lähikirjasto tai Vesangan lähikirjasto Asiakkaan käyttämä kirjasto Suurin osa vastaajista, 28 %, ilmoitti kyselyssä käyttävänsä yleensä pääkirjastoa. Seuraavaksi suosituin vastaajien keskuudessa oli Kortepohjan lähikirjasto, jota käytti 15 % vastanneista. Kolmanneksi suosituin oli Vaajakosken aluekirjasto. Vähiten pääasiallisena kirjastona käytettiin Säynätsalon lähikirjastoa, Vesangan lähikirjastoa ja verkkokirjastoa..

10 10 Mitä kirjastoa yleensä käytät? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Pääkirjasto (Vapaudenkatu 39-41) 28,3% Halssilan lähikirjasto 4% Huhtasuon lähikirjasto 2,5% Keljonkankaan lähikirjasto 3,9% Keltinmäen lähikirjasto 4,7% Kirjastoauto Aino (liikennöi entisen Jyväskylän mlk:n alueella) Kirjastoauto Martti (liikennöi entisen Korpilahden alueella) Kirjastoauto Wivi (liikennöi entisen Jyväskylän kaupungin alueella) 0,4% 6% 5,3% Korpilahden lähikirjasto 2,9% Kortepohjan lähikirjasto 14,6% Kuokkalan pienkirjasto 1,6% Kypärämäen pienkirjasto 5,5% Lohikosken pienkirjasto 3,1% Palokan aluekirjasto 3,2% Säynätsalon lähikirjasto 0,3% Tikkakosken lähikirjasto 6% Vaajakosken aluekirjasto 6,7% Vesangan lähikirjasto 0,3% Verkkokirjasto 0,3% Ei vastausta 0,5%

11 11 Enintään 25-vuotiaista kysymykseen vastanneista 43 % ilmoitti käyttävänsä yleensä pääkirjastoa ja 17 % Kortepohjan lähikirjastoa. Yli 25-vuotiaista kyselyyn vastanneista 24 % ilmoitti käyttävänsä yleensä pääkirjastoa ja 14 % Kortepohjan kirjastoa.. 4. Kirjaston käytön tiheys o kirjastossa käydään tiheään, 91 % kävi vähintään kerran kuussa o verkkokirjaston käyttö oli tuttua jo lähes 80 %:lle o lapsissa ja nuorissa oli eniten verkkokirjastoa käyttämättömiä 4.1. Kirjastossa käynti Kirjastossa käydään yleensä viikoittain (49 % vastaajista) tai kuukausittain (37 % vastaajista). Vastanneista 4 % ilmoitti käyttävänsä kirjastoa päivittäin. 1 % vastasi, ettei käy lainkaan kirjastossa. Kuinka usein käyt kirjastossa? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Päivittäin 4,4% Viikottain 48,6% Kuukausittain 37,1% Harvemmin 8,4% En käy lainkaan 1,1% Ei vastausta 0,4% Enintään 25-vuotiaista vastaajista 46 % ilmoitti käyvänsä kirjastossa vähintään viikoittain ja 28 % kuukausittain.

12 12 Yli 25-vuotiaista vastaajista 55 % ilmoitti käyvänsä kirjastossa vähintään viikoittain ja 40 % kuukausittain. Suurin osa sekä pääkirjastoa pääasiallisesti käyttävistä (82 %) että alue-, lähi- ja pienkirjastojen käyttäjistä (88 %) kävi kirjastossa joko viikoittain tai kuukausittain Verkkokirjaston käyttö Kirjastoa käytettiin internetin kautta yleisimmin joko viikoittain (28 % vastanneista) tai kuukausittain (samaten 28 % vastanneista). Päivittäin kirjastoa käytti internetin kautta vain 3 % kyselyyn vastanneista, ja 22 % ilmoitti, ettei käytä lainkaan kirjastoa internetin kautta. Kuinka usein käytät kirjastoa internetin kautta (aineistohaku, lainojen uusinta, varaukset jne.)? Päivittäin 3,1 % Viikoittain 27,5 % Kuukausittain 27,5 % Harvemmin 19,4 % En käytä lainkaan 21,9 % Ei vastausta 0,7 % Enintään 25-vuotiaista vastaajista 38 % ei käytä kirjastoa lainkaan internetin kautta ja 23 % harvemmin kuin kerran kuukaudessa. Yli 25-vuotiaista vastaajista 31 % käyttää kirjastoa internetin kautta kuukausittain ja 30 % viikoittain. 17 % ilmoittaa, ettei käytä kirjastoa lainkaan internetin kautta. 5. Kirjaston aukioloajat o arki-ilta (klo 17 20) ja arki-iltapäivä (klo 12 17) soveltuvat parhaiten kirjastossa asioimiseen o myös lauantaisin kirjastoissa käytäisiin mielellään o arki-aamut ja aamupäivät (klo 8-12) soveltuvat kaikkein huonoiten kirjastossa asiointiin Suurimmalle osalle (61 %) kirjastossa asioimiseen soveltui parhaiten arki-ilta klo Seuraavaksi parhaiten soveltui arki-iltapäivä klo 12 17, jota piti parhaiten soveltuvana 46 % vastanneista. Moni kävisi kirjastossa mielellään myös viikonloppuisin, joko lauantai- tai sunnuntaipäivisin.

13 13 Mikä aika soveltuu Sinulle parhaiten kirjastossa asioimiseen? Arkiaamuisin klo Arkisin aamupäivällä klo Arkisin iltapäivällä klo Arkisin illalla klo Arkisin myöhään illalla Lauantaisin päivällä 217 Sunnuntaisin päivällä 139 Jokin muu aika, mikä? 25 Ei vastausta 2 Alle 25-vuotiaista vastaajista 58 % piti parhaana aikana kirjastossa asioimiseen arkiiltapäivää klo ja 51 % arki-iltaa klo Yli 25-vuotiaille vastaajille parhaiten kirjastossa asioimiseen soveltui arki-ilta klo 17 20, joka oli sopiva aika 64 %:n mielestä. Toiseksi eniten kannatusta sai lauantai-päivä, joka soveltui parhaiten kirjastossa asioimiseen 28 %:lle vastanneista.. Pääasiallisesti pääkirjastoa käyttäville parhaiten kirjastossa asioimiseen soveltui arkiilta klo 17 20, jota kannatti 68 % kysymykseen vastanneista. Seuraavaksi eniten kannatusta sai arki-iltapäivä klo Useampi kuin joka neljäs (27 %) pääkirjastossa pääasiallisesti asioiva kannatti kirjaston aukioloa sunnuntaisin Myös pääasiallisesti alue-, lähi- tai sivukirjastoa käyttäville kirjastossa asioimiseen soveltuu parhaiten arki-ilta klo ja toiseksi eniten kannatusta saa arki-iltapäivä klo Kirjaston sunnuntai-aukiololla on vähemmän kannattajia alue-, lähi- tai sivukirjastojen pääasiallisissa käyttäjissä. Tässä ryhmässä 15 % vastanneista ilmoittaa, että sunnuntaipäivä soveltuu heille parhaiten kirjastossa asioimiseen. Huonoiten kirjastossa asioimiseen soveltui useimmin arkiaamu klo 8-10, jota piti huonoimpana vaihtoehtona 61 % kyselyyn vastanneista. Seuraavaksi useimmin huonoimpana vaihtoehtona pidettiin arkiaamupäivää klo 10 12, joka soveltui huonoiten 36 %:lle vastanneista.

14 14 Mikä aika soveltuu Sinulle huonoimmin kirjastossa asioimiseen? Arkiaamuisin klo Arkisin aamupäivällä klo Arkisin iltapäivällä klo Arkisin illalla klo Arkisin myöhään illalla Lauantaisin päivällä 45 Sunnuntaisin päivällä 89 Jokin muu aika, mikä? 21 Ei vastausta 8 Enintään 25-vuotiaille vastaajille huonoimmin kirjastossa asioimiseen soveltui arkiaamu klo 8-10, jota piti huonoimpana vaihtoehtoa 68 % vastaajista. Toiseksi huonoiten enintään 25-vuotiaille vastaajille sopi arkiaamupäivä klo (35 % vastaajista). Yli 25-vuotiaille vastanneille huonoiten kirjastossa asioimiseen soveltui niin ikään arkiaamu klo Ajankohtaa piti huonoimpana vaihtoehtona 59 % yli 25-vuotiaista kysymykseen vastanneista. Seuraavaksi huonoiten yli 25-vuotiaille soveltui arkiaamupäivä (37 % vastanneista). Tässä kohtaa alle 25-vuotiaiden ja yli 25-vuotiaiden näkemykset osuivat selkeästi yksiin. Myös pääkirjastoa pääasiallisesti käyttäville soveltui huonoimmin kirjastossa asioimiseen arkiaamu klo 8-10 (63 %) ja seuraavaksi huonoimmin arkiaamupäivä klo (37 %). Vastaukset olivat samansuuntaisia myös alue-, lähi- tai pienkirjastoja pääasiallisesti käyttävien joukossa. Arkiaamut klo 8 10 soveltuivat huonoimmin kirjastossa asioimiseen 60 %:lle vastanneista ja arkiaamupäivät klo %:lle vastanneista.

15 15 6. Kirjastoautojen palvelut o kirjastoauton nykyiset reitit ja palvelut ovat sopivat o runsas neljännes vastaajista toivoi kirjastoauton palvelevan myös lauantaisin, saman verran vastaajia piti sitä tarpeettomana o oheispalveluita, kuten lomakkeiden jakelua ja vastaanottoa, toivoi viidennes vastaajista Kyselyn kirjastoautojen palveluita koskevaan osaan vastasi kaikkiaan 337 henkilöä. Puolet vastaajista piti kirjastoauton nykyisiä reittejä ja aikatauluja sopivina. Vastanneista huomattavan suuri osa, 44 %, valitsi vaihtoehdon en osaa sanoa. Täysin eri mieltä oli vain 2 % vastanneista. Kysymys, pitäisikö kirjastoautojen palvella myös lauantaina, jakoi vastaajat kahtia. Vastanneista oli samaa tai täysin samaa mieltä 26 % ja eri tai täysin eri mieltä oli 19 %. Pieni enemmistö katsoi, että kirjastoautoissa ei ole tarvetta oheispalveluihin. Jos käytät kirjastoauton palveluja, arvioi seuraavia väittämiä 0% 25% 50% 75% 100% Kirjastoauton nykyiset reitit ja aikataulut ovat toimivat 1,8%3,6% 44,1% 32,1% 18,3% Kirjastoautojen pitäisi palvella myös lauantaisin 9,4% 19,7% 45,2% 17% 8,8% Kirjastoautoissa ei ole tarvetta oheispalveluihin 7,3% 12,8% 52,7% 18% 9,1% Täysin eri mieltä Eri mieltä En osaa sanoa Samaa mieltä Täysin samaa mieltä Sekä enintään että yli 25-vuotiasta noin puolet oli samaa tai täysin samaa mieltä siitä, että kirjastoauton nykyiset reitit ja aikataulut ovat toimivat. Nuorista yli kolmanneksen mielestä kirjastoautojen pitäisi palvella myös lauantaisin. Enemmistö (52 %) ei osannut sanoa, onko kirjastoautoissa tarvetta oheispalveluihin. Avovastauksissa vastaajat kertoivat toivovansa autoihin mm. nettiyhteyttä laskujen maksamiseen, julkishallinnon lomakkeiden ja hakemusten jakelua ja vastaanottoa sekä yhteispalvelupisteen tyyppisiä palveluita. Myös terveydenhoitajan palveluita hajaasutusalueille toivoi muutama vastaaja.

16 16 7. Asiakkaiden ajankäyttö kirjastossa o kirjaston palveluita käytetään monipuolisesti hyväksi o lainaaminen, palauttaminen, varaaminen ja uusiminen olivat suosituimmat palvelut, mutta tilojen viihdekäyttö oli myös hyvin suosittua o kirjastossa viihdytään lehtiä ja kirjoja lukien, aikaa viettäen ja ystäviä tavaten Kyselyn perusteella selvästi suosituin asiakkaiden aktiviteetti kirjastossa oli lainaus, palautus, varaus tai uusiminen. Kyselyyn vastanneista 95 % sanoi tekevänsä yleensä niin kirjastossa. Seuraavaksi suosituinta oli lehtien luku ja kolmanneksi yleisintä uutuushyllyjen selaus. Vain harva kyselyyn vastanneista varasi kirjaston tiloja tai osallistui kirjaston järjestämiin tiedonhaun koulutuksiin.

17 17 Mitä seuraavista yleensä teet kirjastossa? Lainaan, palautan, uusin tai varaan aineistoa 711 Tapaan ystäviä 57 Vietän aikaa 163 Tutustun näyttelyihin 137 Luen lehtiä 401 Luen kirjoja 145 Kuuntelen musiikkia 21 Selaan uutuushyllyjä 342 Työskentelen tai opiskelen 63 Kysyn henkilökunnalta opastusta, esimerkiksi: 100 Kysyn henkilökunnalta lainavinkkejä 83 Käytän kopiokonetta 86 Varaan kirjaston tiloja, esimerkiksi tutkijanhuoneen 5 Käytän tietokoneita (tekstinkäsittely, power point, excel) 24 Käytän tietokoneita (internet) 115 Käytän tietokoneita (kirjaston nettisivut) 129 Käytän omaa tietokonettani kirjaston tiloissa 14 Osallistun kirjaston järjestämiin tiedonhaun koulutuksiin 6 Osallistun kirjaston järjestämiin tapahtumiin (kirjailijavierailut, lastentapahtumat, kirjaillat jne) 65 Jotain muuta, mitä? 34 Ei vastausta 4

18 18 Enintään 25-vuotiaiden keskuudessa suosituinta oli lainaus, palautus, aineiston uusiminen tai varaaminen (87 %). Seuraavaksi yleisintä enintään 25-vuotiaiden vastaajien keskuudessa oli lehtien ja kirjojen luku ja ajan viettäminen kirjastossa. Yli 25-vuotiaiden ikäryhmässä 97 % ilmoitti lainaavansa, palauttavansa, uusivansa tai varaavansa. Seuraavaksi yleisintä oli lehtien luku, uutuushyllyjen selaus ja näyttelyihin tutustuminen. Pääkirjastoa pääasiallisesti käyttävien ja alue-, lähi- tai pienkirjastoja käyttävien vastaajien erona oli se, että pääkirjastoa käyttävät työskentelevät, lukevat kirjoja, viettävät aikaa ja tutustuvat näyttelyihin huomattavasti enemmän kuin muita kirjastoja käyttävät. Tulos johtunee siitä, että pääkirjasto suurena rakennuksena tarjoaa riittävästi tilaa kirjastossa olemiseen ja viihtymiseen. Lähikirjastojen asiakkaista puolestaan 15 % kysyy henkilökunnalta lainavinkkejä kun vain 3 % pääkirjaston asiakkaista tekee niin. Lähikirjastojen vahvuutena onkin ilmeisesti henkilökunnan tuttuus ja helppo lähestyttävyys. 8. Kirjaston kokoelmat o kokoelmat ovat monipuoliset, kiinnostavat ja houkuttelevat o lisää uutuuksia ja laajempaa valikoimaa toivoi viidennes vastaajista o uutuuksia ei löydy riittävästi hyllyistä, ne ovat aina lainassa Enemmistö vastanneista oli sitä mieltä, että kirjaston kokoelmat ovat monipuoliset. Samaa tai täysin samaa mieltä oli 85 % vastaajista. Sama osuus vastanneista piti kokoelmia kiinnostavina. Vain 1 % vastanneista oli täysin eri mieltä. Enemmistö piti kirjaston kokoelmia myös riittävinä ja riittävästi uutuuksia sisältävinä. Kokoelmia ei pidetty myöskään vanhentuneina tai liian suppeina.

19 19 Arvioi käyttämiäsi kirjaston kokoelmia (aikuisten ja lasten kirjat, lehdet, musiikki, elokuvat jne.) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% Kokoelmat ovat monipuoliset 1,8%5,3% 59,9% 25% Kokoelmat ovat kiinnostavat 1,1%3,3% 10,5% 61,2% 23,8% Kokoelmat ovat riittävät 3,6%16,9% 15,1% 50,3% 14,1% Kokoelmat sisältävät riittävästi uutuuksia 2,9%16,3% 19,2% 48,8% 12,7% Kokoelmat ovat liian suppeat 16,2% 44,6% 20,5% 15,3% 3,4% Kokoelmat ovat vanhentuneet 15,6% 41,4% 31,4% 9,8% 1,8% Kokoelmat eivät houkuttele 32,6% 43,8% 18,2% 4,2% 1,3% Täysin eri mieltä Eri mieltä En osaa sanoa Samaa mieltä Täysin samaa mieltä Enintään 25-vuotiaat olivat selkeästi kriittisempiä kuin yli 25-vuotiaat. Huomattavasti pienempi osuus nuorista piti kokoelmia monipuolisina, kiinnostavina, uutuuksia sisältävinä ja houkuttelevina kuin vanhemmat vastaajat. Huomionarvoista enintään 25-vuotiaiden vastauksissa on En osaa sanoa vastausten suuri määrä, joka enimmillään oli 37 %. Pääasiallisesti alue-, lähi- tai pienkirjastoja käyttävät olivat hieman yllättävästikin yhtä tyytyväisiä kokoelmien monipuolisuuteen ja riittävyyteen kuin pääkirjastoa käyttävät. Pääkirjaston kokoelma kun on lukumääräisesti laajempi kuin lähikirjastojen, myös uutuushankinta on suurempi. Lähikirjastojen kokoelmat eivät vastaajien mielestä ole myöskään vanhentuneet. Avovastauksissa korostuu eniten uutuuksien heikko saatavuus. Vastaajien mielestä uutuuksia pysytään hankkimaan liian vähän kysyntään nähden. Uutuuskirjoja ei löydy riittävästi hyllyistä, vaan niitä joutuu varaamaan ja varausjono on monesti pitkä. Usea vastaaja toivoi myös dvd-elokuvia lisää.

20 20 9. Kirjaston asiakaspalvelu o automaatilta lainaaminen on jo suositumpaa kuin henkilökunnalta lainaaminen o erityisesti nuoret ja pääkirjastoa käyttävät suosivat automaatteja Kysymykseen vastanneista 37 % valitsee lainatessaan lainausautomaatin ja henkilökunnan välillä täysin jonojen pituuden mukaan. Seuraavaksi suosituinta on lainata automaatilta ja vasta kolmanneksi suositaan henkilökunnalta lainaamista. Valitsen automaatin ja henkilökunnan väliltä täysin jonojen pituuden mukaan Lainaan mieluiten automaatilta, sitten vasta henkilökunnalta Miten mieluiten lainaat aineiston? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 33% 36,6% Lainaan mieluiten henkilökunnalta, sitten vasta automaatilta 29% Ei vastausta 1,5% Erityisesti enintään 25-vuotiaat suosivat automaatteja. Heistä 48 % lainaa mieluiten automaatilta, kolmannes valitsee täysin jonojen pituuden mukaan ja vain 15 % lainaa mieluiten henkilökunnalta. Yli 25-vuotiaista 37 % valitsee automaatin ja henkilökunnan väliltä täysin jonojen pituuden mukaan, runsas kolmannes lainaa mieluiten henkilökunnalta ja vajaa kolmannes mieluiten automaatilta. Enemmistö (51 %) pääkirjastoa pääasiallisesti käyttävistä vastaajista lainaa mieluiten automaatilta kun taas vain 26 % alue-, lähi- tai pienkirjastoja käyttävistä suosii automaatteja. Kaikissa kirjastoissa 37 % asiakkaista valitsee automaatin ja henkilökunnan välillä täysin jonojen pituuden mukaan. Vastanneista useampi asioi mieluummin omatoimisesti ilman henkilökunnan apua kuin toivoi henkilökunnalta aktiivisempaa asiakaspalvelua. Tässä asiassa eniten kannatusta sai kuitenkin keskitie (3 asteikolla 1-5), jota kannatti 40 % kyselyyn vastanneista.

21 21 Arvioi asiakaspalvelua Yhteen sä ka. Toivon henkilökunnalta aktiivisempaa asiakaspalvelua 6,4 % 10,8 % 39,6 % 28,4 % 14,7 % Asioin mieluummin omatoimisesti ilman henkilökunnan apua 719 3,3 Sekä enintään 25-vuotiaiden että yli 25-vuotiaiden ikäryhmässä suurin osa asioi mieluummin omatoimisesti ilman henkilökunnan apua. Mieluiten henkilökunnan apuun turvautuvat alue-, lähi- ja sivukirjastoja käyttävät, joista 52 % on vastannut joko 4 (34 %) tai 5 (18 %). Pääkirjastoa pääasiallisesti käyttävistä samoin on vastannut vain 39 %. 10. Kirjaston käytön ongelmat o kirjaston käytössä on ongelmia vain harvoin tai ei lainkaan o yleisin ongelma oli, ettei haettua aineistoa löydy. o myös aukioloaikojen sopimattomuus, kirjastoaineiston vähyys sekä lainaus- ja/tai palautusautomaattien toimimattomuus tuottivat ongelmia o kolmannes lähikirjastoa käyttävistä piti aukioloaikoja sopimattomina Selkeä enemmistö kyselyyn vastanneista oli kohdannut ongelmia kirjaston käytössä joko harvoin (47 %) tai ei kertaakaan (48 %).

22 22 Oletko kohdannut ongelmia käyttäessäsi kirjastoa viimeisen noin puolen vuoden aikana? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Aina 1,2% Useimmiten 2,4% Harvoin 47% En kertaakaan 48,3% Ei vastausta 1,1% Alle 25-vuotiaista vastanneista valtaosa (89 %) oli kohdannut ongelmia joko harvoin tai ei kertaakaan. Yli 25-vuotiaista yli puolet (52 %) ei ollut kohdannut ongelmia kertaakaan. Harvoin ongelmia oli kohdannut 45 % yli 25-vuotiaista vastaajista. Pääkirjastoa käyttävät ja Alue-, lähi- tai sivukirjastojen asiakkaat olivat kokeneet asioinnin yhtä ongelmattomaksi. Selvästi yleisin ongelma, johon vastaajat olivat törmänneet, oli se, etteivät he löytäneet hakemaansa aineistoa. Tämä oli ollut ongelmana 56 %:lla kysymykseen vastanneista. Seuraavaksi useimmin ongelmia aiheutti, etteivät kirjaston aukioloajat olleet sopivia (27 %). Kolmanneksi eniten ongelmia johtui siitä, ettei kirjastoaineistoa ole riittävästi (18 %). Myös kirjaston lainaus- ja palautusautomaattien huono toiminta aiheutti ongelmia 15 %:lle vastanneista. Vain 1 % ilmoittaa törmänneensä ongelmaan, ettei tiedä mistä saisi kaipaamaansa palvelua.

23 23 Jos olet kohdannut esteitä tai ongelmia kirjaston käytössä, millaisia ne ovat olleet? Hakemaani aineistoa ei löytynyt 240 Romaanit on järjestetty hyllyihin hankalasti Tietokirjat on järjestetty hyllyihin hankalasti Lastenkirjat on järjestetty hyllyihin hankalasti Musiikkiaineisto on hankalasti löydettävissä Muu aineisto on hankalasti löydettävissä Kirjastoaineistoa ei ole riittävästi 78 Kirjaston hakukoneet ovat vaikeakäyttöisiä Kirjaston internetsivuissa on ongelmia Kirjaston tietokoneet toimivat huonosti Kirjaston lainaus- ja palautusautomaatit toimivat huonosti 66 Kirjaston henkilökunnan kanssa oli ongelmia 15 Maksujen kanssa oli epäselvyyksiä 22 En tiedä mistä saisin kaipaamaani palvelua Kirjasto ei tarjoa haluamaani palvelua 6 11 Kirjaston aukioloajat eivät ole sopivia 114 Kirjastossa on vaikea liikkua 11 Jokin muu, mikä? 48 Enintään 25-vuotiailla yleisin ongelma oli se, etteivät he olleet löytäneet hakemaansa aineistoa (72 %). Viidennes tästä ikäryhmästä oli sitä mieltä, että kirjaston aukioloajat eivät ole sopivia, ja 16 %:n mielestä kirjaston lainaus- ja palautusautomaatit toimivat huonosti. Yli 10 %:lle enintään 25-vuotiaiden ikäryhmässä ongelmia oli aiheuttanut myös se, että musiikkiaineisto on hankalasti löydettävissä, muu aineisto on hankalasti löydettävissä, kirjastoaineistoa ei ole riittävästi tai jokin muu ongelma.

24 24 Yli 25-vuotiaista vastanneista 48 % ei ollut löytänyt hakemaansa aineistoa, 29 %:n mielestä kirjaston aukioloajat eivät ole sopivia ja 15 % oli sitä mieltä, että kirjaston lainausja palautusautomaatit toimivat huonosti. Yli puolelle niin pääkirjastoa kuin alue-, lähi- tai sivukirjastojen käyttävistä oli tuottanut ongelmia se, etteivät he olleet löytäneet hakemaansa aineistoa. Lähikirjastojen käyttäjistä jopa kolmannes piti aukioloaikoja sopimattomina, kun taas pääkirjaston käyttäjille 22 % oli lainaus- ja palautusautomaattien huono toiminta oli tuottanut ongelmia. Alle viidenneksen mielestä kirjastoaineistoa ei ole riittävästi. 11. Tulevaisuuden kirjasto o enemmistö vastanneista haluaisi tulevaisuuden kirjastotilan olevan rauhallinen tiedonhankinnan keskus, jonka tiloissa kiire ja hälinä saavat väistyä o ihmisten kohtaamispaikaksi kirjaston haluaisi 30 % vastaajista o nuoret toivoivat kirjaston rohkeasti kokeilevan uusia, erilaisia palveluita Enemmistö kyselyyn vastanneista (54 %) haluaisi nähdä tulevaisuuden kirjastotilan rauhallisena tiedonhankinnan keskuksena, jonka tiloissa kiire ja hälinä saavat väistyä. Millaisena mieluiten haluaisit nähdä tulevaisuuden kirjastotilan? 0% 10% 20% 30% 40% 50% Monipuolisena elämyksiä tarjoavana kansan olohuoneena, jossa elämisen äänet saavat kuulua 14,3% Ihmisten kohtaamispaikkana, joka tarjoaa tilat myös yksityiseen hiljentymiseen arjen keskellä 29,5% Rauhallisena tiedonhankinnan keskuksena, jonka tiloissa kiire ja hälinä saavat väistyä 53,9% Ei vastausta 2,3% Niin enintään 25-vuotiaat kuin yli 25-vuotiaatkin vastaajat näkisivät kirjaston mieluiten rauhallisena tiedonhankinnan keskuksena, jonka tiloissa kiire ja hälinä saavat väistyä.

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 1 Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 27.1. 15.11.214 Olli Setälä FM 2 Sisällys 1. Kyselyn taustaa, toteutus ja vastausten käsittely... 1 2. Vastaajat... 2 3.

Lisätiedot

Ei-käyttäjäkysely Nokian kaupunginkirjaston palveluista 2010

Ei-käyttäjäkysely Nokian kaupunginkirjaston palveluista 2010 Ei-käyttäjäkysely Nokian kaupunginkirjaston palveluista 2010 Nokian kaupunginkirjasto Päivi Kari 2010 1 Sisältö Johdanto... 3 Kyselyn toteutus... 3 Miksi et käytä kirjastoa?... 4 Mitä kirjaston palveluja

Lisätiedot

Kirjaston asiakaskysely

Kirjaston asiakaskysely 2009 Kirjaston asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto - Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyyn vastanneet Porin kaupunginkirjaston vuoden 2009 asiakaskysely toteutettiin kirjaston eri toimipisteisiin

Lisätiedot

Taru Tanska. Kosketa minua! Interaktiivinen näyttö Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjastossa

Taru Tanska. Kosketa minua! Interaktiivinen näyttö Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjastossa Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Taru Tanska Kosketa minua! Interaktiivinen näyttö Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjastossa Informaatiotutkimuksen pro gradu -tutkielma Oulu 2015 Sisällys Sisällys...

Lisätiedot

LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004

LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004 Lempi Uusimaa projektin selvityksiä LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004 Laurea - ammattikorkeakoulu Joulukuu 2004 EUROOPAN UNIONI Euroopan Sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet 2 1. JOHDANTO 3 2. TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Kirjastoverkkoselvitys 2009

Kirjastoverkkoselvitys 2009 Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjaston 13.10.2009 Sisältö Tiivistelmä Selvityksen taustasta 1 Yleisten kirjastojen merkitys ja asema 2 Kirjastot lakisääteisenä peruspalveluna 2 Kirjastopalvelujen

Lisätiedot

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Hanna Kaisti & Niina Kuisma 2013 Laatua ja tuottavuutta kirjastopalveluille

Lisätiedot

Romanit ja kulttuuri. Selvitys romanien osallisuudesta ja osallistumisesta kulttuuritoimintaan Suomessa. Reetta Toivanen

Romanit ja kulttuuri. Selvitys romanien osallisuudesta ja osallistumisesta kulttuuritoimintaan Suomessa. Reetta Toivanen Romanit ja kulttuuri Selvitys romanien osallisuudesta ja osallistumisesta kulttuuritoimintaan Suomessa Reetta Toivanen IHMISOIKEUSLIITON SELVITYS 1/2012 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

LÄHTEET LIITE 1: LIITE 2: LIITE 3: LIITE 4: LIITE 5: LIITE 6: LIITE 7: LIITE 8: LIITE 9: LIITE 10: LIITE 11: LIITE 12: LIITE 13:

LÄHTEET LIITE 1: LIITE 2: LIITE 3: LIITE 4: LIITE 5: LIITE 6: LIITE 7: LIITE 8: LIITE 9: LIITE 10: LIITE 11: LIITE 12: LIITE 13: SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 Taustaa 1 Tutkimuksen tavoite 1 Aiemmista tutkimuksista 2 Tietoa kuntien kirjastopalveluista 2 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 4 Tutkimusmenetelmä ja rajaukset 4 Kyselyn toteuttaminen

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunginkirjaston tulevaisuuden visiointia asiakkaiden näkökulmasta

Valkeakosken kaupunginkirjaston tulevaisuuden visiointia asiakkaiden näkökulmasta Valkeakosken kaupunginkirjaston tulevaisuuden visiointia asiakkaiden näkökulmasta Tämä on kooste YHTEYS-hankkeen Huomisen kirjasto Valkeakoskella - keskustelufoorumeiden keskust eluista ja asiakaskyselystä

Lisätiedot

Muutoksen tuulet voimavaraksi

Muutoksen tuulet voimavaraksi Muutoksen tuulet voimavaraksi Yleisten kirjastojen neuvoston strategian jalkauttaminen Lapin kirjastoihin ja Lapin kirjastojen strateginen kehittäminen Hankeraportti Isa Kotilaine ja Hilkka Heikkinen 1

Lisätiedot

Ka ytsa ta a lla usein? Ka ytta ja tutkimus Turun pa a kirjaston ka yto sta 2012

Ka ytsa ta a lla usein? Ka ytta ja tutkimus Turun pa a kirjaston ka yto sta 2012 Ka ytsa ta a lla usein? Ka ytta ja tutkimus Turun pa a kirjaston ka yto sta 2012 & Projektiässät hankkeen opiskelijatyöryhmä: Maija Tapio, Terhi Hannula ja Raila Tapio 31.8.2012 1 Sisältö 1. Alkusanat

Lisätiedot

Jaana Saarelainen. Joensuun Seutukirjasto- Pohjois-Karjalan maakuntakirjasto

Jaana Saarelainen. Joensuun Seutukirjasto- Pohjois-Karjalan maakuntakirjasto KOTIPALVELUSELVITYS Raportti Joensuun seutukirjaston ja Juuan kunnankirjaston yhteisen kirjaston kotipalvelumallin kehittämisestä ja toteuttamisesta 21.08.2008-30.04.2009 Jaana Saarelainen Joensuun Seutukirjasto-

Lisätiedot

Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys

Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys Asukaskysely Nuorisokysely Eläytymismenetelmä Turun ammattikorkeakoulu Tekniikka, ympäristö ja talous Anna Kangas & Jari Hietaranta 2011 SISÄLTÖ 1. Esipuhe

Lisätiedot

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Helsinki 2011 Sivu 1 / 60 Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 4. YHTEENVETO BAROMETRIN PÄÄTULOKSET...32

1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 4. YHTEENVETO BAROMETRIN PÄÄTULOKSET...32 1 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 3.1. Oma asuinseutu...9 3.2. Turvallisuus...15 3.3. Toimeentulo...17 3.4. Opiskelu ja työ...20 3.5. Huolet, tyytyväisyys

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto Toimintakertomus 2013 Kirjastotoimenjohtajan katsaus...2 Henkilöstö

Lisätiedot

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja ESIPUHE Maaseudun palvelujen väheneminen on ollut viime aikojen kestopuheenaihe. Vaihtoehtoisia tapoja tuottaa palveluja on koetettu kehittää ja osin siinä on onnistuttukin. Silti monin paikoin tilanne

Lisätiedot

Kahden kerroksen kännykkäkansaa

Kahden kerroksen kännykkäkansaa Päivi Kurikka Kahden kerroksen kännykkäkansaa Nuorten tietotekniikan käyttö ja asenteet tietoyhteiskuntaa kohtaan Nuorten Suomi 2001 tutkimuksessa 2002 Sitra Sitra OSKU Helsinki 2002 ISBN 951-563-424-5

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN Ammattikorkeakoulukirjastoissa maaliskuussa 2006 suoritetun kyselyn raportointi Tiina Syrjä, Marita Ahola 2 SISÄLLYS 1. KYSELYN TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Internetkäyttäjäkysely 2012

Internetkäyttäjäkysely 2012 Internetkäyttäjäkysely 2012 Tampereen kaupungin kuudestoista internetkäyttäjäkysely järjestettiin 5.11. - 25.11.2012. Tuona aikana kyselyyn tuli 186 vastausta. Aikaisempiin vuosiin verrattuna vastauksien

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla kevät 2012

Asiakastyytyväisyyskysely Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla kevät 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI Asiakastyytyväisyyskysely Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla kevät 2012 Toteuttajana SOS-hanke Tuominen Tuula, Heikkilä Katariina, Kukkasniemi Marianne, Laakso Tuija, Mäki-Fränti Mia,

Lisätiedot

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14 SISÄLLYS 1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2 2. Vastaajat... 2 3. Tyytyväisyys sisäiseen viestintään koko organisaatiossa ja omassa yksikössä 5 3.1. Tyytyväisyys ikäryhmittäin...

Lisätiedot

Toritutkimus. Aineistonhankinta- ja analyysimenetelmät

Toritutkimus. Aineistonhankinta- ja analyysimenetelmät Terhi Palojärvi & Nina Kukkonen Jyväskylän Yliopiston Kauppakorkeakoulu 11.5.2015 Toritutkimus Tämän Jyväskylän toria käsittelevän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa, millainen Jyväskylän torin pitäisi

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kaukopalveluselvitys 2013. Kaukopalvelu on kirjastotyötä kirjastossa. Kaukopalvelu tuottaa iloa asiakkaille

Yleisten kirjastojen kaukopalveluselvitys 2013. Kaukopalvelu on kirjastotyötä kirjastossa. Kaukopalvelu tuottaa iloa asiakkaille Yleisten kirjastojen kaukopalveluselvitys 2013 Kaukopalvelu on kirjastotyötä kirjastossa Ari Kotonen Kaukopalvelu tuottaa iloa asiakkaille Erkki Lounasvuori Pirkko Sarkimaa Sisällysluettelo Saatteeksi

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki Päiväys: 4.12.2013 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

Vammaisten ihmisten kokemukset taide- ja kulttuuripalvelujen käyttäjinä

Vammaisten ihmisten kokemukset taide- ja kulttuuripalvelujen käyttäjinä taide- ja kulttuuripalvelujen käyttäjinä Kyselyyn ja haastatteluihin perustuva selvitys vuonna 2011 17.4.2012 sivu 2 / 63 Sisällys 1. Selvityksen tausta... 3 2. Yhteenveto kysely- ja haastattelutuloksista...

Lisätiedot

ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA. Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille

ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA. Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille SISÄLLYS: KYSELYN TAUSTAA 6 KYSELY NUORILLE ÄÄNESTÄMISESTÄ

Lisätiedot

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot