Tiivistelmä Kirjastopalvelujen asiakaskyselyn toteutus Käyttäjät Kirjastojen sijainti Kirjaston käytön tiheys...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiivistelmä...3. 1. Kirjastopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...4. 2. Käyttäjät...4. 3. Kirjastojen sijainti...7. 4. Kirjaston käytön tiheys..."

Transkriptio

1 Asiakaskysely 2011

2 2 Tiivistelmä Kirjastopalvelujen asiakaskyselyn toteutus Käyttäjät Ikä Sukupuoli Koulutus Kirjastojen sijainti Lähin kirjasto Asiakkaan käyttämä kirjasto Kirjaston käytön tiheys Kirjastossa käynti Verkkokirjaston käyttö Kirjaston aukioloajat Kirjastoautojen palvelut Asiakkaiden ajankäyttö kirjastossa Kirjaston kokoelmat Kirjaston asiakaspalvelu Kirjaston käytön ongelmat Tulevaisuuden kirjasto Kirjaston palvelut Kirjaston tiedottaminen Jatkotoimenpiteet...30

3 3 Tiivistelmä Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjaston asiakaskysely toteutettiin Kyselyyn vastasi 749 kirjaston käyttäjää. Tavoitteena oli saada tietoa kirjaston käytöstä sekä asiakkaiden kokemuksia ja näkemyksiä kirjastosta. Asiakaskysely liittyy osaltaan Jyväskylän kaupungin organisaatiouudistukseen, jonka yhtenä tavoitteena on asiakaslähtöisyyden korostaminen ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen Vastaajista lähes puolet ilmoitti asioivansa kirjastossa viikoittain. Kirjaston aukioloajoista sopivimmiksi nähtiin kello välinen aika. Myös lauantain ja sunnuntain aukiolot saivat kannatusta. Sen sijaan arkiaamujen ja myöhäisten arki-iltojen aukioloaikoja pidettiin hankalina asioimisaikoina. Lähes kaikki vastaajat ilmoittivat lainaavansa, palauttavansa tai uusivansa aineistoa kirjastokäynneillään. Lisäksi kirjastoon tullaan lukemaan lehtiä, selaamaan uutuuksia, lukemaan kirjoja tai käyttämään tietokoneita. Kirjasto on myös suosittu ajanviettopaikka. Kokoelmat ja asiakaspalvelu saivat kiitosta Kirjaston kokoelmia pidettiin monipuolisina, kiinnostavina, riittävinä ja uutuuksia hyvin tarjoavana. Avovastauksissa toivottiin lisää dvd-elokuvia ja äänikirjoja, pelejä, lisää tietokirjoja pienkirjastoihin, kaunokirjallisuuden uutuuksia useimmin kappalein sekä kahviautomaatteja lehtilukusaleihin. Kirjailijavieraita toivottiin moneen kirjastoon. Reilu kolmannes vastaajista ilmoitti lainaavansa automaatilta tai henkilökunnalta riippuen jonon pituudesta. Toinen kolmannes puolestaan käytti ensisijaisesti automaattia. Vajaa kolmannes puolestaan halusi lainata henkilökunnalta. Kirjaston asiakaspalveluun oltiin pääsääntöisesti erittäin tai hyvin tyytyväisiä. Noin puolella vastaajista oli ollut ongelmia kirjaston käytössä. Yleisin syy oli, ettei haettua aineistoa löytynyt. Seuraavaksi yleisimmät syyt olivat aukioloaikojen sopimattomuus, kirjastoaineiston vähyys sekä lainaus- ja/tai palautusautomaattien toimimattomuus. Henkilökohtainen opastus koetaan tärkeäksi Tulevaisuuden kirjastotilojen toivottiin olevan kiireettömiä ja rauhallisia paikkoja ilman hälinää. Kirjastoissa halutaan juoda kahvia, kokoontua ja kokoustaa, osallistua kirjapiireihin, levähtää mukavissa nojatuoleissa ja tutustua erilaisiin kulttuurimuotoihin. Kirjaston palveluista tärkeimmiksi koetaan henkilökohtainen opastus kirjastonkäytössä sekä tiedonhaussa, luku- ja työskentelytilat, lapsille ja nuorille suunnatut tapahtumat, kotipalvelu sekä erilaiset verkkotiedonhaun ja tietokantojen opastukset, myös verkossa tehtävä kirjojen ja muiden aineistojen esittely. Tietoa kirjaston palveluista ja tapahtumista halutaan saada ensisijaisesti internet-sivuilta, sitten sähköisellä asiakastiedotteella. Kolmanneksi suosituin kanava on sanomalehti tai muu julkaisu. Ruusuja ja risuja -palautteiden mukaan vastaajat olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä kirjastoihin ja niiden palveluihin. Kirjastojen toivottiin pysyvän nykyisellään ja toimipisteiden määrän ennallaan. Aukioloaikoja toivottiin yhtenäisemmäksi, tiloja helppokulkuisemmiksi ja esteettömiksi.

4 4 1. Kirjastopalvelujen asiakaskyselyn toteutus Jyväskylän kaupunginkirjasto toteutti keväällä 2011 kirjastopalvelujen asiakaskyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää Jyväskylän kaupungin kirjastopalvelujen käyttöä ja kerätä kirjastonkäyttäjien näkemyksiä, ideoita ja toiveita kirjaston tulevaisuutta ja mahdollisia uusia kirjastopalveluja ajatellen. Asiakaskyselyn kysymykset valmisteltiin yhteistyössä kirjaston johtoryhmän ja eri tiimien kanssa. Kysely toteutettiin internetissä Webropoljärjestelmässa, mutta kyselyyn oli mahdollista vastata myös paperilomakkeella. Vastaaminen oli mahdollista kaikissa Jyväskylän kaupunginkirjaston toimipisteissä. Kyselyn toteutusaika oli Tässä raportissa kyselytulokset esitetään sekä kaikkien vastaajien osalta että eri käyttäjäryhmittäin. Käyttäjäryhmät ovat: alle 25-vuotiaat, yli 25-vuotiaat, pääkirjaston käyttäjät ja alue-, lähi- ja pienkirjaston käyttäjät. Piirroskaavioissa on esitetty vastausten jakautuminen prosentteina lukuun ottamatta niitä kysymyksiä, joissa vastaaja on voinut valita useamman kuin yhden vastausvaihtoehdon. Tällöin saaduista vastauksista on esitetty niiden absoluuttiset lukumäärät. 2. Käyttäjät o puolet vastaajista oli alle 40-vuotiaita o naiset vastasivat aktiivisesti o vastaajat olivat korkeasti koulutettuja, korkeakoulututkinto oli 40 %:lla 2.1 Ikä Kyselyyn osallistui kaikkiaan 749 henkilöä. Eniten kyselyyn vastanneita oli vuotiaiden ikäryhmässä. Kyselyn tuloksia tulkittaessa on syytä huomata, että yli 40-vuotiaita oli vastanneista lähes puolet (49 %), kun heidän osuutensa kirjaston käyttäjistä on vain 39 %. Keski-ikäiset olivat yliedustettuja todelliseen asiakaskuntaan verrattuna ja nuoret aikuiset puolestaan aliedustettuja vuotiaita oli vastanneista vain kymmenen prosenttia, vaikka heidän osuutensa kirjaston asiakkaista on viidennes.

5 5 Ikäsi 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Alle 15 14% ,3% ,7% ,7% Yli 65 11,3% Alle 25-vuotiaista alle 15-vuotiaita oli 58 % ja vuotiaita 42 %. Yli 25-vuotiaista vastanneista oli yli 65-vuotiaita 15 %. Pääkirjaston käyttäjiä kyselyyn vastanneista oli 212 henkilöä. Yli 65-vuotiaita oli pääkirjaston käyttäjistä vain 3 %. Alue-, lähi- ja pienkirjastojen käyttäjiä vastaajista oli kaikkiaan 533 henkilöä. Joukossa oli eniten vuotiaita, 42 %. Vähiten näiden kirjastojen käyttäjiä oli vuotiaiden vastanneiden joukossa, vain 5 %. 2.2 Sukupuoli Kyselyyn vastanneista selkeä enemmistö oli naisia, 70 %. 1 % ei ilmoittanut kyselyssä sukupuoltaan. Sukupuolesi 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Mies 29% Nainen 69,8% Ei vastausta 1,2% Enintään 25-vuotiaiden joukossa kaikista vastanneista 60 % oli naisia. Yli 25-vuotiaiden joukossa 73 % vastanneista oli naisia. Pääkirjaston käyttäjistä naisia oli 67 %. Alue-, lähi- ja pienkirjastojen käyttäjistä naisia oli 71 %.

6 Koulutus Kyselyyn vastanneiden yleisin koulutus oli korkeakoulututkinto. Sen suorittaneita oli vastaajista 39 %. Seuraavaksi yleisin oli ammatillinen tai opistoasteen tutkinto, jollainen oli 28 %:lla vastanneista. Kyselyyn vastaajat olivat varsin korkeasti koulutettuja. Tilastokeskuksen tuoreimman tilaston (2009) mukaan Jyväskylän kaupungin asukkaista n. 29 %:lla on korkeakoulututkinto. Koulutuksesi 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Kansa-, keski- tai peruskoulu 21,2% Ylioppilastutkinto 8,3% Ammatillinen tai opistoasteen tutkinto 27,6% Korkeakoulututkinto 38,6% Jokin muu, mikä? 4,1% Ei vastausta 0,1% Enintään 25-vuotiaiden vastanneiden joukossa yleisin koulutus oli kansa-, keski- tai peruskoulu, sen ilmoitti koulutuksekseen 59 % vastanneista. Ylioppilastutkinto oli 15 %:lla vastanneista. Yli 25-vuotiaiden vastanneiden yleisin koulutus oli korkeakoulututkinto. Seuraavaksi yleisin oli ammatillinen tai opistoasteen tutkinto, jonka ilmoitti koulutuksekseen 35 % vastaajista. Erityisesti pääkirjaston käyttäjät olivat koulutettuja. Korkeakoulututkinto oli peräti 48 %:lla pääkirjastoa käyttävistä vastaajista. 21 % pääkirjaston käyttäjistä oli käynyt kansa-, keskitai peruskoulun. Myös alue-, lähi- tai pienkirjastojen käyttäjien yleisin koulutus oli korkeakoulututkinto, joka oli 35 %:lla vastaajista. Toiseksi yleisin oli ammatillinen tai opistoasteen tutkinto, joka oli 32 %:lla vastaajista.

7 7 3. Kirjastojen sijainti o pääkirjasto oli käytetyin kirjasto o puolella sen käyttäjistä olisi lähempänä toinenkin kirjasto o erityisesti alle 25-vuotiaat vastaajat suosivat pääkirjastoa 3.1. Lähin kirjasto Kortepohjan asukkaat olivat vastanneet aktiivisesti kyselyyn, sillä heitä oli kyselyyn vastanneista 16 %. Pääkirjasto oli lähin 15 %:lle vastanneista. Vähiten kyselyyn vastanneita oli kaukana kaupunkikeskustasta sijaitsevilla asuinalueilla; alle 1 % vastanneista ilmoitti lähimmäksi kirjastokseen Korpilahden alueella liikennöivän kirjastoauto Martin, Säynätsalon lähikirjaston tai Vesangan lähikirjaston.

8 8 Lähin kirjastosi on 0% 2,5% 5% 7,5% 10% 12,5% 15% 17,5% Pääkirjasto (Vapaudenkatu 39-41) 15,1% Halssilan lähikirjasto 4,9% Huhtasuon lähikirjasto 3,6% Keljonkankaan lähikirjasto 4,3% Keltinmäen lähikirjasto 6% Kirjastoauto Aino (liikennöi entisen Jyväskylän mlk:n alueella) Kirjastoauto Martti (liikennöi entisen Korpilahden alueella) Kirjastoauto Wivi (liikennöi entisen Jyväskylän kaupungin alueella) 0,5% 5,2% 6,3% Korpilahden lähikirjasto 3,1% Kortepohjan lähikirjasto 16,4% Kuokkalan pienkirjasto 5,9% Kypärämäen pienkirjasto 7,5% Lohikosken pienkirjasto 4,1% Palokan aluekirjasto 3,2% Säynätsalon lähikirjasto 0,4% Tikkakosken lähikirjasto 6,3% Vaajakosken aluekirjasto 6,3% Vesangan lähikirjasto 0,4% En osaa sanoa 0,4% Ei vastausta 0,1% Enintään 25-vuotiaiden vastaajien joukossa pääkirjasto oli lähin kirjasto neljännekselle vastanneista. Toiseksi useimmin läheisin kirjasto oli Kortepohjan lähikirjasto.

9 9 Yli 25-vuotiaiden vastaajien joukossa lähin kirjasto oli useimmin Kortepohjan lähikirjasto, joka oli lähin 16 %:lle yli 25-vuotiaista vastaajista. Pääkirjaston ilmoitti lähimmäksi kirjastokseen 12 % yli 25-vuotiaista vastaajista. Pääkirjastoa pääasiallisesti käyttävistä 48 %:lle pääkirjasto oli myös lähin kirjasto. Puolet pääkirjaston asiakkaista tulee siis asuinalueilta, joissa sijaitsee joku toinen kaupungin 15 kirjastosta. Erityisesti Kuokkalan alueella asuvat asioivat runsaasti pääkirjastossa. 12 %:lla pääkirjastossa asioivista Kuokkalan pienkirjasto olisi lähin kirjasto. Alue-, lähi- ja pienkirjastoiden käyttäjistä viidennes ilmoittaa Kortepohjan lähikirjaston olevan heidän lähin kirjastonsa. Vain alle prosentille lähin kirjasto oli kirjastoauto Martti, Säynätsalon lähikirjasto tai Vesangan lähikirjasto Asiakkaan käyttämä kirjasto Suurin osa vastaajista, 28 %, ilmoitti kyselyssä käyttävänsä yleensä pääkirjastoa. Seuraavaksi suosituin vastaajien keskuudessa oli Kortepohjan lähikirjasto, jota käytti 15 % vastanneista. Kolmanneksi suosituin oli Vaajakosken aluekirjasto. Vähiten pääasiallisena kirjastona käytettiin Säynätsalon lähikirjastoa, Vesangan lähikirjastoa ja verkkokirjastoa..

10 10 Mitä kirjastoa yleensä käytät? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Pääkirjasto (Vapaudenkatu 39-41) 28,3% Halssilan lähikirjasto 4% Huhtasuon lähikirjasto 2,5% Keljonkankaan lähikirjasto 3,9% Keltinmäen lähikirjasto 4,7% Kirjastoauto Aino (liikennöi entisen Jyväskylän mlk:n alueella) Kirjastoauto Martti (liikennöi entisen Korpilahden alueella) Kirjastoauto Wivi (liikennöi entisen Jyväskylän kaupungin alueella) 0,4% 6% 5,3% Korpilahden lähikirjasto 2,9% Kortepohjan lähikirjasto 14,6% Kuokkalan pienkirjasto 1,6% Kypärämäen pienkirjasto 5,5% Lohikosken pienkirjasto 3,1% Palokan aluekirjasto 3,2% Säynätsalon lähikirjasto 0,3% Tikkakosken lähikirjasto 6% Vaajakosken aluekirjasto 6,7% Vesangan lähikirjasto 0,3% Verkkokirjasto 0,3% Ei vastausta 0,5%

11 11 Enintään 25-vuotiaista kysymykseen vastanneista 43 % ilmoitti käyttävänsä yleensä pääkirjastoa ja 17 % Kortepohjan lähikirjastoa. Yli 25-vuotiaista kyselyyn vastanneista 24 % ilmoitti käyttävänsä yleensä pääkirjastoa ja 14 % Kortepohjan kirjastoa.. 4. Kirjaston käytön tiheys o kirjastossa käydään tiheään, 91 % kävi vähintään kerran kuussa o verkkokirjaston käyttö oli tuttua jo lähes 80 %:lle o lapsissa ja nuorissa oli eniten verkkokirjastoa käyttämättömiä 4.1. Kirjastossa käynti Kirjastossa käydään yleensä viikoittain (49 % vastaajista) tai kuukausittain (37 % vastaajista). Vastanneista 4 % ilmoitti käyttävänsä kirjastoa päivittäin. 1 % vastasi, ettei käy lainkaan kirjastossa. Kuinka usein käyt kirjastossa? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Päivittäin 4,4% Viikottain 48,6% Kuukausittain 37,1% Harvemmin 8,4% En käy lainkaan 1,1% Ei vastausta 0,4% Enintään 25-vuotiaista vastaajista 46 % ilmoitti käyvänsä kirjastossa vähintään viikoittain ja 28 % kuukausittain.

12 12 Yli 25-vuotiaista vastaajista 55 % ilmoitti käyvänsä kirjastossa vähintään viikoittain ja 40 % kuukausittain. Suurin osa sekä pääkirjastoa pääasiallisesti käyttävistä (82 %) että alue-, lähi- ja pienkirjastojen käyttäjistä (88 %) kävi kirjastossa joko viikoittain tai kuukausittain Verkkokirjaston käyttö Kirjastoa käytettiin internetin kautta yleisimmin joko viikoittain (28 % vastanneista) tai kuukausittain (samaten 28 % vastanneista). Päivittäin kirjastoa käytti internetin kautta vain 3 % kyselyyn vastanneista, ja 22 % ilmoitti, ettei käytä lainkaan kirjastoa internetin kautta. Kuinka usein käytät kirjastoa internetin kautta (aineistohaku, lainojen uusinta, varaukset jne.)? Päivittäin 3,1 % Viikoittain 27,5 % Kuukausittain 27,5 % Harvemmin 19,4 % En käytä lainkaan 21,9 % Ei vastausta 0,7 % Enintään 25-vuotiaista vastaajista 38 % ei käytä kirjastoa lainkaan internetin kautta ja 23 % harvemmin kuin kerran kuukaudessa. Yli 25-vuotiaista vastaajista 31 % käyttää kirjastoa internetin kautta kuukausittain ja 30 % viikoittain. 17 % ilmoittaa, ettei käytä kirjastoa lainkaan internetin kautta. 5. Kirjaston aukioloajat o arki-ilta (klo 17 20) ja arki-iltapäivä (klo 12 17) soveltuvat parhaiten kirjastossa asioimiseen o myös lauantaisin kirjastoissa käytäisiin mielellään o arki-aamut ja aamupäivät (klo 8-12) soveltuvat kaikkein huonoiten kirjastossa asiointiin Suurimmalle osalle (61 %) kirjastossa asioimiseen soveltui parhaiten arki-ilta klo Seuraavaksi parhaiten soveltui arki-iltapäivä klo 12 17, jota piti parhaiten soveltuvana 46 % vastanneista. Moni kävisi kirjastossa mielellään myös viikonloppuisin, joko lauantai- tai sunnuntaipäivisin.

13 13 Mikä aika soveltuu Sinulle parhaiten kirjastossa asioimiseen? Arkiaamuisin klo Arkisin aamupäivällä klo Arkisin iltapäivällä klo Arkisin illalla klo Arkisin myöhään illalla Lauantaisin päivällä 217 Sunnuntaisin päivällä 139 Jokin muu aika, mikä? 25 Ei vastausta 2 Alle 25-vuotiaista vastaajista 58 % piti parhaana aikana kirjastossa asioimiseen arkiiltapäivää klo ja 51 % arki-iltaa klo Yli 25-vuotiaille vastaajille parhaiten kirjastossa asioimiseen soveltui arki-ilta klo 17 20, joka oli sopiva aika 64 %:n mielestä. Toiseksi eniten kannatusta sai lauantai-päivä, joka soveltui parhaiten kirjastossa asioimiseen 28 %:lle vastanneista.. Pääasiallisesti pääkirjastoa käyttäville parhaiten kirjastossa asioimiseen soveltui arkiilta klo 17 20, jota kannatti 68 % kysymykseen vastanneista. Seuraavaksi eniten kannatusta sai arki-iltapäivä klo Useampi kuin joka neljäs (27 %) pääkirjastossa pääasiallisesti asioiva kannatti kirjaston aukioloa sunnuntaisin Myös pääasiallisesti alue-, lähi- tai sivukirjastoa käyttäville kirjastossa asioimiseen soveltuu parhaiten arki-ilta klo ja toiseksi eniten kannatusta saa arki-iltapäivä klo Kirjaston sunnuntai-aukiololla on vähemmän kannattajia alue-, lähi- tai sivukirjastojen pääasiallisissa käyttäjissä. Tässä ryhmässä 15 % vastanneista ilmoittaa, että sunnuntaipäivä soveltuu heille parhaiten kirjastossa asioimiseen. Huonoiten kirjastossa asioimiseen soveltui useimmin arkiaamu klo 8-10, jota piti huonoimpana vaihtoehtona 61 % kyselyyn vastanneista. Seuraavaksi useimmin huonoimpana vaihtoehtona pidettiin arkiaamupäivää klo 10 12, joka soveltui huonoiten 36 %:lle vastanneista.

14 14 Mikä aika soveltuu Sinulle huonoimmin kirjastossa asioimiseen? Arkiaamuisin klo Arkisin aamupäivällä klo Arkisin iltapäivällä klo Arkisin illalla klo Arkisin myöhään illalla Lauantaisin päivällä 45 Sunnuntaisin päivällä 89 Jokin muu aika, mikä? 21 Ei vastausta 8 Enintään 25-vuotiaille vastaajille huonoimmin kirjastossa asioimiseen soveltui arkiaamu klo 8-10, jota piti huonoimpana vaihtoehtoa 68 % vastaajista. Toiseksi huonoiten enintään 25-vuotiaille vastaajille sopi arkiaamupäivä klo (35 % vastaajista). Yli 25-vuotiaille vastanneille huonoiten kirjastossa asioimiseen soveltui niin ikään arkiaamu klo Ajankohtaa piti huonoimpana vaihtoehtona 59 % yli 25-vuotiaista kysymykseen vastanneista. Seuraavaksi huonoiten yli 25-vuotiaille soveltui arkiaamupäivä (37 % vastanneista). Tässä kohtaa alle 25-vuotiaiden ja yli 25-vuotiaiden näkemykset osuivat selkeästi yksiin. Myös pääkirjastoa pääasiallisesti käyttäville soveltui huonoimmin kirjastossa asioimiseen arkiaamu klo 8-10 (63 %) ja seuraavaksi huonoimmin arkiaamupäivä klo (37 %). Vastaukset olivat samansuuntaisia myös alue-, lähi- tai pienkirjastoja pääasiallisesti käyttävien joukossa. Arkiaamut klo 8 10 soveltuivat huonoimmin kirjastossa asioimiseen 60 %:lle vastanneista ja arkiaamupäivät klo %:lle vastanneista.

15 15 6. Kirjastoautojen palvelut o kirjastoauton nykyiset reitit ja palvelut ovat sopivat o runsas neljännes vastaajista toivoi kirjastoauton palvelevan myös lauantaisin, saman verran vastaajia piti sitä tarpeettomana o oheispalveluita, kuten lomakkeiden jakelua ja vastaanottoa, toivoi viidennes vastaajista Kyselyn kirjastoautojen palveluita koskevaan osaan vastasi kaikkiaan 337 henkilöä. Puolet vastaajista piti kirjastoauton nykyisiä reittejä ja aikatauluja sopivina. Vastanneista huomattavan suuri osa, 44 %, valitsi vaihtoehdon en osaa sanoa. Täysin eri mieltä oli vain 2 % vastanneista. Kysymys, pitäisikö kirjastoautojen palvella myös lauantaina, jakoi vastaajat kahtia. Vastanneista oli samaa tai täysin samaa mieltä 26 % ja eri tai täysin eri mieltä oli 19 %. Pieni enemmistö katsoi, että kirjastoautoissa ei ole tarvetta oheispalveluihin. Jos käytät kirjastoauton palveluja, arvioi seuraavia väittämiä 0% 25% 50% 75% 100% Kirjastoauton nykyiset reitit ja aikataulut ovat toimivat 1,8%3,6% 44,1% 32,1% 18,3% Kirjastoautojen pitäisi palvella myös lauantaisin 9,4% 19,7% 45,2% 17% 8,8% Kirjastoautoissa ei ole tarvetta oheispalveluihin 7,3% 12,8% 52,7% 18% 9,1% Täysin eri mieltä Eri mieltä En osaa sanoa Samaa mieltä Täysin samaa mieltä Sekä enintään että yli 25-vuotiasta noin puolet oli samaa tai täysin samaa mieltä siitä, että kirjastoauton nykyiset reitit ja aikataulut ovat toimivat. Nuorista yli kolmanneksen mielestä kirjastoautojen pitäisi palvella myös lauantaisin. Enemmistö (52 %) ei osannut sanoa, onko kirjastoautoissa tarvetta oheispalveluihin. Avovastauksissa vastaajat kertoivat toivovansa autoihin mm. nettiyhteyttä laskujen maksamiseen, julkishallinnon lomakkeiden ja hakemusten jakelua ja vastaanottoa sekä yhteispalvelupisteen tyyppisiä palveluita. Myös terveydenhoitajan palveluita hajaasutusalueille toivoi muutama vastaaja.

16 16 7. Asiakkaiden ajankäyttö kirjastossa o kirjaston palveluita käytetään monipuolisesti hyväksi o lainaaminen, palauttaminen, varaaminen ja uusiminen olivat suosituimmat palvelut, mutta tilojen viihdekäyttö oli myös hyvin suosittua o kirjastossa viihdytään lehtiä ja kirjoja lukien, aikaa viettäen ja ystäviä tavaten Kyselyn perusteella selvästi suosituin asiakkaiden aktiviteetti kirjastossa oli lainaus, palautus, varaus tai uusiminen. Kyselyyn vastanneista 95 % sanoi tekevänsä yleensä niin kirjastossa. Seuraavaksi suosituinta oli lehtien luku ja kolmanneksi yleisintä uutuushyllyjen selaus. Vain harva kyselyyn vastanneista varasi kirjaston tiloja tai osallistui kirjaston järjestämiin tiedonhaun koulutuksiin.

17 17 Mitä seuraavista yleensä teet kirjastossa? Lainaan, palautan, uusin tai varaan aineistoa 711 Tapaan ystäviä 57 Vietän aikaa 163 Tutustun näyttelyihin 137 Luen lehtiä 401 Luen kirjoja 145 Kuuntelen musiikkia 21 Selaan uutuushyllyjä 342 Työskentelen tai opiskelen 63 Kysyn henkilökunnalta opastusta, esimerkiksi: 100 Kysyn henkilökunnalta lainavinkkejä 83 Käytän kopiokonetta 86 Varaan kirjaston tiloja, esimerkiksi tutkijanhuoneen 5 Käytän tietokoneita (tekstinkäsittely, power point, excel) 24 Käytän tietokoneita (internet) 115 Käytän tietokoneita (kirjaston nettisivut) 129 Käytän omaa tietokonettani kirjaston tiloissa 14 Osallistun kirjaston järjestämiin tiedonhaun koulutuksiin 6 Osallistun kirjaston järjestämiin tapahtumiin (kirjailijavierailut, lastentapahtumat, kirjaillat jne) 65 Jotain muuta, mitä? 34 Ei vastausta 4

18 18 Enintään 25-vuotiaiden keskuudessa suosituinta oli lainaus, palautus, aineiston uusiminen tai varaaminen (87 %). Seuraavaksi yleisintä enintään 25-vuotiaiden vastaajien keskuudessa oli lehtien ja kirjojen luku ja ajan viettäminen kirjastossa. Yli 25-vuotiaiden ikäryhmässä 97 % ilmoitti lainaavansa, palauttavansa, uusivansa tai varaavansa. Seuraavaksi yleisintä oli lehtien luku, uutuushyllyjen selaus ja näyttelyihin tutustuminen. Pääkirjastoa pääasiallisesti käyttävien ja alue-, lähi- tai pienkirjastoja käyttävien vastaajien erona oli se, että pääkirjastoa käyttävät työskentelevät, lukevat kirjoja, viettävät aikaa ja tutustuvat näyttelyihin huomattavasti enemmän kuin muita kirjastoja käyttävät. Tulos johtunee siitä, että pääkirjasto suurena rakennuksena tarjoaa riittävästi tilaa kirjastossa olemiseen ja viihtymiseen. Lähikirjastojen asiakkaista puolestaan 15 % kysyy henkilökunnalta lainavinkkejä kun vain 3 % pääkirjaston asiakkaista tekee niin. Lähikirjastojen vahvuutena onkin ilmeisesti henkilökunnan tuttuus ja helppo lähestyttävyys. 8. Kirjaston kokoelmat o kokoelmat ovat monipuoliset, kiinnostavat ja houkuttelevat o lisää uutuuksia ja laajempaa valikoimaa toivoi viidennes vastaajista o uutuuksia ei löydy riittävästi hyllyistä, ne ovat aina lainassa Enemmistö vastanneista oli sitä mieltä, että kirjaston kokoelmat ovat monipuoliset. Samaa tai täysin samaa mieltä oli 85 % vastaajista. Sama osuus vastanneista piti kokoelmia kiinnostavina. Vain 1 % vastanneista oli täysin eri mieltä. Enemmistö piti kirjaston kokoelmia myös riittävinä ja riittävästi uutuuksia sisältävinä. Kokoelmia ei pidetty myöskään vanhentuneina tai liian suppeina.

19 19 Arvioi käyttämiäsi kirjaston kokoelmia (aikuisten ja lasten kirjat, lehdet, musiikki, elokuvat jne.) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% Kokoelmat ovat monipuoliset 1,8%5,3% 59,9% 25% Kokoelmat ovat kiinnostavat 1,1%3,3% 10,5% 61,2% 23,8% Kokoelmat ovat riittävät 3,6%16,9% 15,1% 50,3% 14,1% Kokoelmat sisältävät riittävästi uutuuksia 2,9%16,3% 19,2% 48,8% 12,7% Kokoelmat ovat liian suppeat 16,2% 44,6% 20,5% 15,3% 3,4% Kokoelmat ovat vanhentuneet 15,6% 41,4% 31,4% 9,8% 1,8% Kokoelmat eivät houkuttele 32,6% 43,8% 18,2% 4,2% 1,3% Täysin eri mieltä Eri mieltä En osaa sanoa Samaa mieltä Täysin samaa mieltä Enintään 25-vuotiaat olivat selkeästi kriittisempiä kuin yli 25-vuotiaat. Huomattavasti pienempi osuus nuorista piti kokoelmia monipuolisina, kiinnostavina, uutuuksia sisältävinä ja houkuttelevina kuin vanhemmat vastaajat. Huomionarvoista enintään 25-vuotiaiden vastauksissa on En osaa sanoa vastausten suuri määrä, joka enimmillään oli 37 %. Pääasiallisesti alue-, lähi- tai pienkirjastoja käyttävät olivat hieman yllättävästikin yhtä tyytyväisiä kokoelmien monipuolisuuteen ja riittävyyteen kuin pääkirjastoa käyttävät. Pääkirjaston kokoelma kun on lukumääräisesti laajempi kuin lähikirjastojen, myös uutuushankinta on suurempi. Lähikirjastojen kokoelmat eivät vastaajien mielestä ole myöskään vanhentuneet. Avovastauksissa korostuu eniten uutuuksien heikko saatavuus. Vastaajien mielestä uutuuksia pysytään hankkimaan liian vähän kysyntään nähden. Uutuuskirjoja ei löydy riittävästi hyllyistä, vaan niitä joutuu varaamaan ja varausjono on monesti pitkä. Usea vastaaja toivoi myös dvd-elokuvia lisää.

20 20 9. Kirjaston asiakaspalvelu o automaatilta lainaaminen on jo suositumpaa kuin henkilökunnalta lainaaminen o erityisesti nuoret ja pääkirjastoa käyttävät suosivat automaatteja Kysymykseen vastanneista 37 % valitsee lainatessaan lainausautomaatin ja henkilökunnan välillä täysin jonojen pituuden mukaan. Seuraavaksi suosituinta on lainata automaatilta ja vasta kolmanneksi suositaan henkilökunnalta lainaamista. Valitsen automaatin ja henkilökunnan väliltä täysin jonojen pituuden mukaan Lainaan mieluiten automaatilta, sitten vasta henkilökunnalta Miten mieluiten lainaat aineiston? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 33% 36,6% Lainaan mieluiten henkilökunnalta, sitten vasta automaatilta 29% Ei vastausta 1,5% Erityisesti enintään 25-vuotiaat suosivat automaatteja. Heistä 48 % lainaa mieluiten automaatilta, kolmannes valitsee täysin jonojen pituuden mukaan ja vain 15 % lainaa mieluiten henkilökunnalta. Yli 25-vuotiaista 37 % valitsee automaatin ja henkilökunnan väliltä täysin jonojen pituuden mukaan, runsas kolmannes lainaa mieluiten henkilökunnalta ja vajaa kolmannes mieluiten automaatilta. Enemmistö (51 %) pääkirjastoa pääasiallisesti käyttävistä vastaajista lainaa mieluiten automaatilta kun taas vain 26 % alue-, lähi- tai pienkirjastoja käyttävistä suosii automaatteja. Kaikissa kirjastoissa 37 % asiakkaista valitsee automaatin ja henkilökunnan välillä täysin jonojen pituuden mukaan. Vastanneista useampi asioi mieluummin omatoimisesti ilman henkilökunnan apua kuin toivoi henkilökunnalta aktiivisempaa asiakaspalvelua. Tässä asiassa eniten kannatusta sai kuitenkin keskitie (3 asteikolla 1-5), jota kannatti 40 % kyselyyn vastanneista.

21 21 Arvioi asiakaspalvelua Yhteen sä ka. Toivon henkilökunnalta aktiivisempaa asiakaspalvelua 6,4 % 10,8 % 39,6 % 28,4 % 14,7 % Asioin mieluummin omatoimisesti ilman henkilökunnan apua 719 3,3 Sekä enintään 25-vuotiaiden että yli 25-vuotiaiden ikäryhmässä suurin osa asioi mieluummin omatoimisesti ilman henkilökunnan apua. Mieluiten henkilökunnan apuun turvautuvat alue-, lähi- ja sivukirjastoja käyttävät, joista 52 % on vastannut joko 4 (34 %) tai 5 (18 %). Pääkirjastoa pääasiallisesti käyttävistä samoin on vastannut vain 39 %. 10. Kirjaston käytön ongelmat o kirjaston käytössä on ongelmia vain harvoin tai ei lainkaan o yleisin ongelma oli, ettei haettua aineistoa löydy. o myös aukioloaikojen sopimattomuus, kirjastoaineiston vähyys sekä lainaus- ja/tai palautusautomaattien toimimattomuus tuottivat ongelmia o kolmannes lähikirjastoa käyttävistä piti aukioloaikoja sopimattomina Selkeä enemmistö kyselyyn vastanneista oli kohdannut ongelmia kirjaston käytössä joko harvoin (47 %) tai ei kertaakaan (48 %).

22 22 Oletko kohdannut ongelmia käyttäessäsi kirjastoa viimeisen noin puolen vuoden aikana? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Aina 1,2% Useimmiten 2,4% Harvoin 47% En kertaakaan 48,3% Ei vastausta 1,1% Alle 25-vuotiaista vastanneista valtaosa (89 %) oli kohdannut ongelmia joko harvoin tai ei kertaakaan. Yli 25-vuotiaista yli puolet (52 %) ei ollut kohdannut ongelmia kertaakaan. Harvoin ongelmia oli kohdannut 45 % yli 25-vuotiaista vastaajista. Pääkirjastoa käyttävät ja Alue-, lähi- tai sivukirjastojen asiakkaat olivat kokeneet asioinnin yhtä ongelmattomaksi. Selvästi yleisin ongelma, johon vastaajat olivat törmänneet, oli se, etteivät he löytäneet hakemaansa aineistoa. Tämä oli ollut ongelmana 56 %:lla kysymykseen vastanneista. Seuraavaksi useimmin ongelmia aiheutti, etteivät kirjaston aukioloajat olleet sopivia (27 %). Kolmanneksi eniten ongelmia johtui siitä, ettei kirjastoaineistoa ole riittävästi (18 %). Myös kirjaston lainaus- ja palautusautomaattien huono toiminta aiheutti ongelmia 15 %:lle vastanneista. Vain 1 % ilmoittaa törmänneensä ongelmaan, ettei tiedä mistä saisi kaipaamaansa palvelua.

23 23 Jos olet kohdannut esteitä tai ongelmia kirjaston käytössä, millaisia ne ovat olleet? Hakemaani aineistoa ei löytynyt 240 Romaanit on järjestetty hyllyihin hankalasti Tietokirjat on järjestetty hyllyihin hankalasti Lastenkirjat on järjestetty hyllyihin hankalasti Musiikkiaineisto on hankalasti löydettävissä Muu aineisto on hankalasti löydettävissä Kirjastoaineistoa ei ole riittävästi 78 Kirjaston hakukoneet ovat vaikeakäyttöisiä Kirjaston internetsivuissa on ongelmia Kirjaston tietokoneet toimivat huonosti Kirjaston lainaus- ja palautusautomaatit toimivat huonosti 66 Kirjaston henkilökunnan kanssa oli ongelmia 15 Maksujen kanssa oli epäselvyyksiä 22 En tiedä mistä saisin kaipaamaani palvelua Kirjasto ei tarjoa haluamaani palvelua 6 11 Kirjaston aukioloajat eivät ole sopivia 114 Kirjastossa on vaikea liikkua 11 Jokin muu, mikä? 48 Enintään 25-vuotiailla yleisin ongelma oli se, etteivät he olleet löytäneet hakemaansa aineistoa (72 %). Viidennes tästä ikäryhmästä oli sitä mieltä, että kirjaston aukioloajat eivät ole sopivia, ja 16 %:n mielestä kirjaston lainaus- ja palautusautomaatit toimivat huonosti. Yli 10 %:lle enintään 25-vuotiaiden ikäryhmässä ongelmia oli aiheuttanut myös se, että musiikkiaineisto on hankalasti löydettävissä, muu aineisto on hankalasti löydettävissä, kirjastoaineistoa ei ole riittävästi tai jokin muu ongelma.

24 24 Yli 25-vuotiaista vastanneista 48 % ei ollut löytänyt hakemaansa aineistoa, 29 %:n mielestä kirjaston aukioloajat eivät ole sopivia ja 15 % oli sitä mieltä, että kirjaston lainausja palautusautomaatit toimivat huonosti. Yli puolelle niin pääkirjastoa kuin alue-, lähi- tai sivukirjastojen käyttävistä oli tuottanut ongelmia se, etteivät he olleet löytäneet hakemaansa aineistoa. Lähikirjastojen käyttäjistä jopa kolmannes piti aukioloaikoja sopimattomina, kun taas pääkirjaston käyttäjille 22 % oli lainaus- ja palautusautomaattien huono toiminta oli tuottanut ongelmia. Alle viidenneksen mielestä kirjastoaineistoa ei ole riittävästi. 11. Tulevaisuuden kirjasto o enemmistö vastanneista haluaisi tulevaisuuden kirjastotilan olevan rauhallinen tiedonhankinnan keskus, jonka tiloissa kiire ja hälinä saavat väistyä o ihmisten kohtaamispaikaksi kirjaston haluaisi 30 % vastaajista o nuoret toivoivat kirjaston rohkeasti kokeilevan uusia, erilaisia palveluita Enemmistö kyselyyn vastanneista (54 %) haluaisi nähdä tulevaisuuden kirjastotilan rauhallisena tiedonhankinnan keskuksena, jonka tiloissa kiire ja hälinä saavat väistyä. Millaisena mieluiten haluaisit nähdä tulevaisuuden kirjastotilan? 0% 10% 20% 30% 40% 50% Monipuolisena elämyksiä tarjoavana kansan olohuoneena, jossa elämisen äänet saavat kuulua 14,3% Ihmisten kohtaamispaikkana, joka tarjoaa tilat myös yksityiseen hiljentymiseen arjen keskellä 29,5% Rauhallisena tiedonhankinnan keskuksena, jonka tiloissa kiire ja hälinä saavat väistyä 53,9% Ei vastausta 2,3% Niin enintään 25-vuotiaat kuin yli 25-vuotiaatkin vastaajat näkisivät kirjaston mieluiten rauhallisena tiedonhankinnan keskuksena, jonka tiloissa kiire ja hälinä saavat väistyä.

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 1. Vastaajan sukupuoli: Vastaajien määrä: 1237 mies 19% 22% 16% 22% 24% nainen 81% 78% 84% 78% 76% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Hausjärvi

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012 Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Sisältö 1 Kirjastoautopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...2 2 Kirjastopalveluiden käyttö...3 2.1 Kirjastoautossa ja pää-

Lisätiedot

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto aikuisasiakkaiden kyselystä

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto aikuisasiakkaiden kyselystä Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012 Yhteenveto aikuisasiakkaiden kyselystä Sisältö 1 Kirjastoautopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...2 2 Käyttäjät...3 2.1 Sukupuoli...3 2.2 Ikä...4 3 Kirjastopalveluiden

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Vastauksia kielen mukaan Svar enligt språk Kieli - Språk swe fin 0 50 100 150 Vastaustapa - Svarsmetod Paperivastaus - papperssvar Sähköinen vastaus - elektroniskt

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista Neljäs valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2010. KTAMKn vastauksia kertyi 330 kappaletta.

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Vastaajaryhmä Opiskelijat Tökkikää päättäjiä, että saatte myös lauantaiaukiolot :). Vastaajat Vastaajia 32, joista naisia lähes 88 % ja miehiä yli 12

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista Viides valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2013. KTAMKn vastauksia kertyi 282 kappaletta.

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kulttuuripalveluiden kirjastojen asiakastyytyväisyyden tutkimusraportti.

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2873 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH PUBLIC LIBRARIES 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot Mikko Kesä Minna Joutsen Tuomo Saarinen Innolink Research Oy 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen

Lisätiedot

Käytsä täällä usein? Käyttäjätutkimus Turun pääkirjaston käytöstä

Käytsä täällä usein? Käyttäjätutkimus Turun pääkirjaston käytöstä Käytsä täällä usein? Käyttäjätutkimus Turun pääkirjaston käytöstä Yleisten kirjastojen neuvosto Inkeri Näätsaari 8.10.2012 Palaute, asiakaskyselyt, käyttäjätutkimukset Asiakaspalveluhenkilökunnan kokemukset

Lisätiedot

HARRI SAHAVIRTA Helsingin kaupunginkirjasto

HARRI SAHAVIRTA Helsingin kaupunginkirjasto HARRI SAHAVIRTA Helsingin kaupunginkirjasto 23.11.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama tutkimushanke 2016-2017 Helsingin kaupunginkirjasto hallinnoi, mukana myös Espoo, Inari, Tampere ja Vihti

Lisätiedot

Jokioisten kunnankirjasto 27.5.2013

Jokioisten kunnankirjasto 27.5.2013 Jokioisten kunnankirjasto 27.5.2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 1. ARVIOITAVA KIRJASTO - 1.1 Arvioin seuraavan toimipisteen palveluja Jokioisten pääkirjasto 10 2 4 6 8 10 Jokioinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Kulttuuripalvelut - kirjastot Tutkimusraportti 9.1.2012 Mikko Kesä Merja Lehtinen Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

Tervetuloa Huittisten kaupunginkirjastoon

Tervetuloa Huittisten kaupunginkirjastoon Tervetuloa Huittisten kaupunginkirjastoon Lokakuu 2015 Huittisten kaupunginkirjastoon kuuluvat Huittisten pääkirjasto ja Vampulan kirjasto. Huittisten kaupunginkirjasto kuuluu Satakirjastoihin. Satakirjastoihin

Lisätiedot

Porilaisten mielipiteet kaupunginkirjaston palveluista Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Porilaisten mielipiteet kaupunginkirjaston palveluista Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto Kaupunkilaiset ja kirjasto 2007 Porilaisten mielipiteet kaupunginkirjaston palveluista Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2 Sisällysluettelo Kyselyn tausta ja toteutus...4 1. Taustamuuttujat...4

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely 1 Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely Vakkamedian uutistoimintaa vajaan kymmenen vuoden ajan hoitanut Matti Jalava suunnittelee toiminnan lopettamista tämän vuoden aikana. Lauantaina 26.2.2005 Vakkamedian

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008 Kauppojen aukioloaikatutkimus Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 008 Tutkija: Pauli Minkkinen Työnro: 7556 TNS Gallup, Itätuulenkuja 10, 0100 Espoo, puh. (09) 61 0 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun Uudistetun Janettiedonhakupalvelun kehittäminen Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto 17.3.15 Anne Pajunen YMP13S1 Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu tarjoaa hakumahdollisuuden

Lisätiedot

Oulun kuntapäättäjien kirjastonkäyttö

Oulun kuntapäättäjien kirjastonkäyttö n kuntapäättäjien kirjastonkäyttö Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot kartoittivat syksyllä alueen kunnallisten luottamushenkilöiden kirjastonkäyttöä ja tietämystä yleisten kirjastojen toiminnasta. Kirjastoasioista

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Hämeen maakuntakirjasto 25.3.2011 Kuntaliitoksen myötä kaupunki siirtyi tilaaja-tuottaja

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

Finnan käyttäjäkysely 2014

Finnan käyttäjäkysely 2014 Finnan käyttäjäkysely 2014 Kooste tuloksista Kyselyn toteuttaminen ja vastaajat Toteutettiin Surveypal-sovelluksella 27.10.-17.11.2014 Kyselyyn vastasi 3239 käyttäjää Vetonaulana tabletin arvonta Eniten

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2016. Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2016. Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintasuunnitelma 2016 Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016 www.ylojarvi.fi Kirjaston toiminta-ajatus Kirjasto on kaupungin peruspalvelua, joka edistää alueensa asukkaiden

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

Kysely. 1. Minkä kunnan kirjastossa asioit pääsääntöisesti? Valitse yksi vaihtoehto. 2. Sukupuoli. 3. Ikä

Kysely. 1. Minkä kunnan kirjastossa asioit pääsääntöisesti? Valitse yksi vaihtoehto. 2. Sukupuoli. 3. Ikä Kysely 1. Keuruu 0 Multia 0 Mänttä 0 Ruovesi 0 57 2. Sukupuoli (N=52) Nainen 41 Mies 11 3. Ikä Alle 18-vuotias 3 18-29-vuotias 3 30-39-vuotias 7 40-49-vuotias 5 50-65-vuotias 21 Yli 65-vuotias 18 4. Kuinka

Lisätiedot

Specsavers. Tutkimusraportti. Syksy Being More 1. Committed to

Specsavers. Tutkimusraportti. Syksy Being More 1. Committed to Specsavers Tutkimusraportti Syksy 2015 Being More 1 Tutkimuksen perustiedot Tutkimus toteutettiin elokuussa 2015 markkinatutkimusyhtiö M3 Research Oy:n internet-paneelissa. Tutkimuksen suunnitteli ja analysoi

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Ammattikorkeakoulukirjastot I TAUSTATIEDOT 1.3 Asema kpl % Osuus % 1 amk-opiskelija 8965 77.2 2 amk-opettaja 1312 11.3 3 muu henkilökunn.

Lisätiedot

1 Taustatietoja (rasti ruutuun)

1 Taustatietoja (rasti ruutuun) KOUVOLAN KAUPUNGIN YHTEISPALVELUPISTEIDEN ASIAKASPALVELUKYSELY Yhtspalvelupisteet ovat paikallistiedon ja ylsasioinnin keskuksia, joista saa opastusta ja ylsneuvontaa Kouvolan kaupungin ja yhtstyökumppanden

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Kirjastoautotoiminta murroksessa yhteenveto kirjastoautojen tilanteesta Suomessa

Kirjastoautotoiminta murroksessa yhteenveto kirjastoautojen tilanteesta Suomessa 9.8.2016 Kirjastoautotoiminta murroksessa yhteenveto kirjastoautojen tilanteesta Suomessa Taustaa Suomen kirjastoseura selvitti kirjastoautojen tilannetta verkkokyselyllä kesäkuussa 2016. Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin Palvelunlaatukysely: Kokoelmapalvelut Kokoelmapalvelujen tärkeys Palvelunlaatukyselyssä toimintojen tärkeyttä mitattiin arvoasteikolla, jossa erittäin tärkeä sai arvon, jokseenkin tärkeä arvon ja ei ollenkaan

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunginkirjaston nuortentila. Salla Erho

Rovaniemen kaupunginkirjaston nuortentila. Salla Erho Rovaniemen kaupunginkirjaston nuortentila Salla Erho 9.5.2012 Rovaniemen kaupunginkirjasto Lapin maakuntakirjasto Kirjaston ulkoisen ilmeen määrittäjä: Alvar Aalto Aalto-sali, pääkirjaston keskus Pääkirjasto

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Raportti 1 (13) Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Vastaajien perustiedot Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten pudasjärveläiset käyttävät sähköisiä palveluita ja mitä palveluita

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

Kirjastojen käyttäjäkysely arvioinnin työvälineenä Turussa

Kirjastojen käyttäjäkysely arvioinnin työvälineenä Turussa Kirjastojen käyttäjäkysely arvioinnin työvälineenä Turussa Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivät 28.11.2013 Ulla-Maija Maunu Turun kaupunginkirjasto Turun kaupunginkirjasto lukuina: - Varsinais-Suomen

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

Mediakysely melulaisille

Mediakysely melulaisille Mediakysely melulaisille Millaisia mediankäyttäjiä ja miten mediakriittisiä lukiolaiset ovat? 18.5.2009 Marianne Vuorela ja Milla Ylärakkola Kyselyn tavoitteet ja sisällöt Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa

Lisätiedot

Kirjaston tilastot. Kokoelma Kirjaston lainaajat toimipisteittäin Kirjakokoelma, hankinta ja poistot

Kirjaston tilastot. Kokoelma Kirjaston lainaajat toimipisteittäin Kirjakokoelma, hankinta ja poistot Kirjaston tilastot 2003 Kokoelma 2003...1 Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2003...2 Kirjakokoelma, hankinta ja poistot 2003...3 Kirjakokoelma kielittäin 2003...4 Videot, DVD-videot ja CD-romit 2003...5

Lisätiedot

Kirjasto on. arjen luksusta. Monipuolisesta ja dynaamisesta kirjastosta voimme olla aidosti ylpeitä ja esimerkkinä muulle maailmalle.

Kirjasto on. arjen luksusta. Monipuolisesta ja dynaamisesta kirjastosta voimme olla aidosti ylpeitä ja esimerkkinä muulle maailmalle. Kirjasto on arjen luksusta Monipuolisesta ja dynaamisesta kirjastosta voimme olla aidosti ylpeitä ja esimerkkinä muulle maailmalle. Arvostettu edelläkävijä Lisää hyvinvointia Kirjasto on niin tuttu osa

Lisätiedot

Yhteenveto, opiskelijoiden tieto- ja viestintätekniikan käyttö opiskelussa

Yhteenveto, opiskelijoiden tieto- ja viestintätekniikan käyttö opiskelussa Yhteenveto, opiskelijoiden tieto- ja viestintätekniikan käyttö opiskelussa Windows 8:lla abeista digiabeja hankkeen aluksi syksyllä 2013 ja lopuksi joulukuussa 2014 teimme opiskelijoille kyselyn heidän

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenranta

ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenranta ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Osallistuminen ja vaikuttaminen Yleisiä näkemyksiä, päätöksenteko ja osallistuminen Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenrannan vastausprosentti 39,8% (N=478) Kuntalaiskysely on osa

Lisätiedot

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskyselyyn

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

Tulokset syksyllä 2012 toteutetusta Sipoonkorven kansallispuiston kehittämiseen liittyvästä pehmogis-kyselystä

Tulokset syksyllä 2012 toteutetusta Sipoonkorven kansallispuiston kehittämiseen liittyvästä pehmogis-kyselystä Tulokset syksyllä 2012 toteutetusta Sipoonkorven kansallispuiston kehittämiseen liittyvästä pehmogis-kyselystä 1 Kyselyn y sisältö 1. Etusivu, jolla tietoa alueen suunnittelusta ja kyselystä 2. Taustatiedot

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014 Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 0/204 TNS 204 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV. 2015-2016 Yleistä kyselystä Arviointikyselyn saivat 36 huoltajaa, joista palautui 32 Vastausprosentti 89 % Arviointikyselyn ajankohta oli 2.5

Lisätiedot

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto. Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008

Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto. Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008 Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008 Varjomaailma sarjakuva Sarjakuvaa jaettiin 70 000 kappaletta yli 1000 kouluun, koko Suomen

Lisätiedot

KOULUTUSKYSELY 2015 Studentum.fi-koulutussivuston tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2015

KOULUTUSKYSELY 2015 Studentum.fi-koulutussivuston tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2015 KOULUTUSKYSELY 2015 Studentum.fi-koulutussivuston tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2015 Koulutustarjonnan ja työmarkkinatilanteen toivotaan kohtaavan TUTKIMUKSESTA YLEISESTI Studentum.fi Studentum.fi-koulutussivustolla

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016

Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016 Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016 Polycon Oy toteutti helmikuussa 2016 palse.fi -portaalin käyttäjille kohdistetun kyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää palveluntuottajien kokemuksia

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNGINKIRJASTON TULOKSET RATAMO-KIRJASTOJEN ASIAKASKYSELYSSÄ

RIIHIMÄEN KAUPUNGINKIRJASTON TULOKSET RATAMO-KIRJASTOJEN ASIAKASKYSELYSSÄ RIIHIMÄEN KAUPUNGINKIRJASTON TULOKSET RATAMO-KIRJASTOJEN ASIAKASKYSELYSSÄ 17.10.- 4.11.2016 Olli Setälä Riihimäen kaupunginkirjasto Sisällys 1. Kyselyn taustaa, toteutus ja raportti... 1 1.1 Ratamo-kyselyt

Lisätiedot

E-kirjat Suomessa - kuka lukee, mitä luetaan, millä laitteilla

E-kirjat Suomessa - kuka lukee, mitä luetaan, millä laitteilla E-aineistojen koulutus kirjastoille, Kouvola 20.5.2015 E-kirjat Suomessa - kuka lukee, mitä luetaan, millä laitteilla Essi Manner / Elisa Kirja @essimanner Esitys Lyhyesti Elisa Kirjasta Kuka lukee e-kirjoja

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Pauliina Mattinen 1 Tutkimuksesta yleensä Tutkimuksen aineistonkeruun toteutti Innolink Research Oy. Tutkimus

Lisätiedot

Kokemuksia välittömän palautteen keräämisestä Etelä-Savon Ohjaamoissa. Mikkelissä Heikki Kantonen / TKI-asiantuntija

Kokemuksia välittömän palautteen keräämisestä Etelä-Savon Ohjaamoissa. Mikkelissä Heikki Kantonen / TKI-asiantuntija Kokemuksia välittömän palautteen keräämisestä Etelä-Savon Ohjaamoissa Mikkelissä 11.10.2016 Heikki Kantonen / TKI-asiantuntija Välittömän palautteen kerääminen Palautteen keräämisen laitteet hankittu kokeilukäyttöön

Lisätiedot

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika %

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika % 201 vastausta Tiivistelmä Sukupuoli Tyttö 100 50 % Poika 101 50 % Ikä 6lk 23 11 % 7lk 38 19 % 8lk 44 22 % 9lk 52 26 % Lukio/ammattikoulu 36 18 % Olen vanhempi kuin edelliset vastausvaihtoehdot 8 4 % 1)

Lisätiedot

-ohjelman vaikuttavuus Seurantatutkimuksen ALUSTAVIA TULOKSIA Lukuinto-pilottikoulujen oppilaiden kyselyiden vertailun perusteella

-ohjelman vaikuttavuus Seurantatutkimuksen ALUSTAVIA TULOKSIA Lukuinto-pilottikoulujen oppilaiden kyselyiden vertailun perusteella -ohjelman vaikuttavuus Seurantatutkimuksen ALUSTAVIA TULOKSIA Lukuinto-pilottikoulujen oppilaiden kyselyiden vertailun perusteella Annette Ukkola Oulun yliopisto Tuloksista - lähteenä kolme eri kyselyä

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki Kotihoidon asiakaskysely

Jyväskylän kaupunki Kotihoidon asiakaskysely Jyväskylän kaupunki Kotihoidon asiakaskysely 2014 20.5.2014 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta

Lisätiedot

Suomalaiset ja kirjastojen e- palvelut

Suomalaiset ja kirjastojen e- palvelut Suomalaiset ja kirjastojen e- palvelut.0.05 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN JA SISÄLTÖ Tutkimus sisälsi seuraavat aihekokonaisuudet: suomalaisten lukemiseen, musiikin kuunteluun ja lehtien lukemiseen käyttämä

Lisätiedot

Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA

Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA 1. Johdanto Marraskuussa 2002 julkistetussa tutkimuksessa Arvon mekin ansaitsemme yhtenä tutkimuskohteena

Lisätiedot

Mikkelin kirjastoauton konseptointia

Mikkelin kirjastoauton konseptointia Mikkelin kirjastoauton konseptointia Mari Haatainen Pääkirjasto, kahdeksan lähikirjastoa, kolme seutukirjastoa Yksi kirjastoauto Uuden auton hankinta v. 2015? Kirjastoauton toimintalukuja 2013 Lainat 29

Lisätiedot

Rotaryklubin jäsenkysely 20

Rotaryklubin jäsenkysely 20 Rotaryklubin jäsenkyselylomake Päiväys: 3.6.2010/REk Ryhmä: Jäsenyys Rotaryklubin jäsenkysely 20 Tämän jäsenkyselyn tarkoituksena on kartoittaa klubimme jäsenten mielipiteitä ja näkemyksiä koskien klubimme

Lisätiedot

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 Yleistä kyselystä: Toteutusaika: 13.7. 22.8.2011 Vastaajia yhteensä: 1003 Tarkoitus: Tuloksia hyödynnetään puolueen toiminnan kehittämisessä. Huomioitavaa: Eri kysymysten

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Näin lainaat PIKI-kirjastojen e-kirjoja

Näin lainaat PIKI-kirjastojen e-kirjoja 1 Näin lainaat PIKI-kirjastojen e-kirjoja Pääset tutustumaan PIKI-kirjastojen e-kirjakokoelmaan ja lainaamaan kahdella eri tavalla. Joko suoraan kirjautumalla osoitteeseen: https://ellibs.verkkokirjasto.fi:8001/piki/default.aspx

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin kirjastoverkkoselvitys. Jatkoselvitys

Jyväskylän kaupungin kirjastoverkkoselvitys. Jatkoselvitys 1 Jyväskylän kaupungin kirjastoverkkoselvitys. Jatkoselvitys 2 Selvityksen tausta ja toimenpide-esitykset Jyväskylän kulttuurilautakunta käsitteli kokouksessaan 18.5.2010 Jyväskylän kaupungin Kirjastoverkkoselvitystä

Lisätiedot