MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE KH KH KV

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KH 26.11.2012 327 KH 3.12.2012 333 KV 17.12.2012 75"

Transkriptio

1 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE KH KH KV

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGIA TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen kehitys ja kunnallistalous vuosina Väestö ja elinkeinorakenne Mynämäen kunnassa Vuoden 2013 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintaperusteet Vuoden 2013 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman sitovuus KÄYTTÖTALOUSOSA Keskushallinto Kasvatus- ja sivistyslautakunta Tekninen lautakunta KÄYTTÖTALOUDEN YHTEENVETO TULOSLASKELMAOSA INVESTOINTIOSA RAHOITUSOSA ARVIOINTITYÖN OHJEELLINEN SUUNNITELMA VUOSILLE

3 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Kunnat ja yritykset kamppailevat tällä hetkellä todellisten talousvaikeuksien kanssa. Euroopan velkariisi heijastuu Suomen taloustilanteeseen ja synkimpien ennusteiden mukaan Suomen kansantalous on ajautumassa kohti taantumaa. Suuret valtionosuusleikkaukset sekä talouskasvun ja verotulojen kasvun hidastuminen ovat pakottaneet kunnat nostamaan tuloveroprosenttiaan. Yli kolmannes kunnista, Mynämäki muiden joukossa, on joutunut korottamaan veroja vuodelle 2013 eikä paine veronkorotuksiin hellitä tulevinakaan vuosina. Veronkorotukset eivät yksin edes riitä, vaan taloutta on lisäksi sopeutettava toimintaa tehostamalla ja säästötoimenpiteitä etsimällä. Tänä päivänä suuri osa määrärahoista on sidottu lakisääteisiin, yhteistyönä tuotettaviin palveluihin eikä yksittäinen kunta pysty riittävästi vaikuttamaan esimerkiksi kuntayhtymien toimintaan ja menokehitykseen niiden sisällä. Terveydenhuolto ja sosiaalitoimen palvelut vievät jatkuvasti yhä suuremman osan kunnan käytettävissä olevista taloudellisista resursseista. Näin kehitys ei voi jatkua. Yhteistoiminnan tulee näkyä toiminnan tehostumisena ja rakenteita on uudistettava. Myös valtion tulee kantaa vastuuta kuntien tehtäväksi annettujen palvelujen rahoittamisesta. Mynämäen verotulojen positiivinen kehitys on hidastunut, mutta väestön ikärakenteen vuoksi valtionosuudet ovat vielä merkittävä osa tulorahoitusta. Tulorahoitus ei kuitenkaan vastaa menojen kasvua, eikä vuosikate riitä kattamaan poistoja ja investointeja. Taseessa oleva ylijäämä mahdollistaa vielä nyt alijäämäisen talousarvion hyväksymisen, mutta lainamäärä kasvaa ja talouden tasapainottamiseen on löydettävä kestäviä ratkaisuja. Talousarviossa toimintakate kasvaa kuluvaan vuoteen verrattuna 3,7 % ja vuoden 2011 tilinpäätökseen verrattuna 9,6 %. Vuosikatteeksi jää vain n euroa. Talousarvio on laadittu hyvin kireäksi, eikä se mahdollista liikkumavaraa. Hallintokuntien ja päättäjien tulee sitoutua toimimaan vahvistettujen määrärahojen puitteissa ja mikäli tulorahoitus ei toteudu ennustetulla tavalla, on oltava valmiutta ryhtyä sopeuttamistoimiin vuoden aikana. Investointeihin on talousarviossa varattu n. 3,1 milj. euroa ja ne joudutaan rahoittamaan kokonaan ottamalla uutta lainaa. Merkittävimmät yksittäiset investoinnit ovat talonrakennuksen puolelle uuden päivähoitoyksikön rakentaminen, Mietoisten kylätalon kunnostaminen sekä terveyskeskuksen korjaustyöt. Kuntalaisten liikuntaharrastuksia tuetaan kevyen liikenteen väylähankkeilla ja liikuntapaikkahankkeilla. Vesihuoltolaitoksen puolella merkittävin hanke on Laajoen uusi vedenottamo. Jotta Mynämäessä selvitään tulevien vuosien haasteista, toimintakauttaan aloittavan valtuuston on määrätietoisesti ja vastuullisesti luotava strategia, jolla kunnan toiminta ja palvelut sopeutetaan kestävän talouden edellyttämälle tasolle. Elinvoimaisessa ja kilpailukykyisessä kunnassa talous on kunnossa ja kuntalaisten tarvitsemat peruspalvelut pystytään rahoittamaan tulorahoituksella. Seija Österberg kunnanjohtaja 3

4 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGIA Kunnan strategia uudistetaan valtuustokaudelle Alla olevat ovat päättyvälle valtuustokaudelle hyväksytyt arvot, missio, visio ja strategia. ARVOT, JOTKA OHJAAVAT TOIMINTAAMME Palvelualttius Toisen kunnioitus empaattisuus Tavoitetietoisuus Sopimusten pitäminen Ulospäin suuntautuminen Kansainvälisyys Taloudellisuus TOIMINTAMME TARKOITUS: (MISSIO) Toimintamme tarkoituksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä / tuottamalla kunnallisia palveluja, luomalla muita toimintaedellytyksiä sekä vahvistamalla kunnan asemaa maaseutukuntien palvelukeskuksena ja osana Turun seutukuntaa sekä luoda edellytykset päätöksentekijöille em. toiminta-ajatuksen toteuttamiseksi. Mynämäki; uuden kunnan visio 2020 Mynämäki askeleen edellä, kuitenkin lähellä Mynämäki on vireä ja yhteistyökykyinen kehittyvä kunta, joka tarjoaa asukkailleen ja yrityksilleen turvallisen ympäristön ja laadukkaat palvelut Mynämäen kunnan tasapainotettu strategia (BSC) Näkökulmat ovat strategisia tarkastelualueita, joiden mukaan strategiset tavoitteet valmistellaan ja ne ovat pitemmän aikavälin kehittämisen ydinasioita. Kriittiset menestystekijät ovat tekijöitä, joissa on ehdottomasti onnistuttava, jotta tavoite saavutetaan. 4

5 Näkökulma (Painopistealue) Mynämäki; elinvoimainen ja kilpailukykyinen aluekeskus Turun seudulla Strateginen tavoite - Hallittu väestönkasvu - Työpaikkaomavaraisuuden säilyttäminen yli 60 % Kriittinen menestystekijä - kehittämistä tukeva maapolitiikka ja kaavoitus - monipuolinen tonttitarjonta asumiseen ja yritystoimintaan - hyvä imago - Kuntien välinen yhteistyö - pitkälle viety kaikkia sektoreita koskeva todellinen yhteistyö Uudistuva palveluverkko - Turvallinen ja viihtyisä ympäristö - Tehokkaasti ja taloudellisesti järjestetyt palvelut - Oikein mitoitetut resurssit - Palvelujen oikea järjestäjätaho esim. ostopalvelu - järjestyshäiriöitä harvoin - kevyen liikenteen helppous - hyvät sisäiset ja ulkoiset liikenneyhteydet - kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet - joustavat prosessit; myös poikkihallinnollinen yhteistyö - selkeä kustannuslaskenta -resurssien kohdentaminen vaikuttavimpiin palveluihin - toimiva kustannusvertailu kokonaistaloudellisesti edullisin järjestämistapa Sitoutunut ja osaava henkilöstö Tasapainoinen talous - Tavoitteisiin ja yhteistyöhön sitoutunut motivoitunut henkilöstö - Palvelujen tuotantotarpeisiin ja tapoihin vastaaminen - Organisaation ja työyhteisön toimivuus - Vuosikate kattaa vähintään poistot - Toimintakulujen kasvu ei ylitä yleistä talouskasvua - Tuloveroprosentti 19 % - Velkamäärä ei kasva - Investoinnit pääsääntöisesti omarahoituksella - työhyvinvointi - haasteellinen ja palkitseva työ - vuorovaikutustaidot - työyhteisön tuloksellisuus (nykyaikaiset työtavat) - osaamisen varmistaminen - henkilöstöresurssien oikea kohdentaminen; joustavuus - palvelutarpeen mukaiset tilat ja välineet - hyvät johtamisjärjestelmät sekä esimies- ja alaistaidot - henkilöstön pysyvyys ja saatavuus - henkilöstömäärä ei kasva; käytetään luonnoll. poistuma hyväksi toimintoja uudelleen järjestettäessä - henkilöstöresurssien joustava käyttäminen - tarpeettoman omaisuuden realisointi - uudet tuotantotavat 5

6 3 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT 3.1 Yleinen taloudellinen kehitys ja kunnallistalous vuosina Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan Suomen talouskasvu jää yhteen prosenttiin vuosina Myös lähivuosina kasvu uhkaa jäädä vaatimattomaksi. Kuntatalous kiristyy lähivuosina huomattavasti. Verotulojen kasvua ja valtionosuuksien kehitystä hidastavat kansantalouden heikot kasvunäkymät ja valtiontalouden sopeutustoimet. Samaan aikaan ikäsidonnaisten menojen nousu rasittaa kuntataloutta vuosi vuodelta enemmän. Keskipitkällä aikavälillä korkotason kääntyminen nousuun lisää tuntuvasti kuntien korkomenoja. Kuntien ja kuntayhtymien käyttötalouden pitäminen vakaana edellyttäisi menokehityksen sopeuttamista tulokehityksen asettamiin rajoihin, tuottavuutta lisäävien uudistusten toteuttamista kuntataloudessa sekä tuottavuuden esteiden poistamista. Mikäli menojen kasvua ei pystytä hillitsemään, uhkana ovat kunnallisveroprosenttien tuntuvat korotukset sekä velkaantumisen jatkuminen nopeana. Kuntatalouden ennakoidaan kiristyvän vuonna 2012 toimintamenojen kasvaessa selvästi nopeammin kuin verorahoituksen. Verorahoituksen kasvuksi ennustetaan 3 %. Verotulojen kasvu hidastuu alle 2 prosenttiin. Verotulojen kasvun hidastumiseen edellisvuodesta vaikuttaa muun muassa kuntien yhteisöverokertymän aleneminen, joka on seurausta sekä kuntien yhteisövero-osuuden väliaikaisen korotuksen pienenemisestä 5 prosenttiyksiköllä että yritysten edellisvuotta heikommasta tuloskehityksestä. Kunnallisveron kasvua hidastavat puolestaan palkkatulojen kasvun hidastuminen edellisvuodesta sekä veroperustemuutokset. Valtionosuuksien arvioidaan kasvavan lähes 6 % huolimatta siitä, että v valtionosuuksiin kohdistettiin 631 milj. euron suuruinen leikkaus. Valtionosuuksia korottavat mm. kustannustenjaon tarkistus, veromenetysten kompensaatio, indeksikorotus ja kertaluontoinen lisäys liittyen marraskuussa 2011 saavutettuun palkkaratkaisuun. Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen arvioidaan vuonna 2012 kasvavan runsaat 4 %. Kuntien tulokasvun hidastuessa oletuksena on, että kunnat pyrkivät hillitsemään menokehitystään, joten menojen kasvun oletetaan jäävän hieman viime vuotta maltillisemmaksi. Kuntasektorin palkkamenojen kasvuksi oletetaan 3,5 %. Ostojen kasvun arvioidaan pysyvän vuoden 2011 tasolla 6,5 prosentissa. Vuosina toimintamenojen kasvuksi arvioidaan n. 4 % vuosittain. Toimintamenojen volyymin arvioidaan lisääntyvän vuosittain noin prosentilla, mikä vastaa väestörakenteen muutoksen aiheuttamaa kysyntäpainetta peruspalvelumenoihin. Vuonna 2013 kuntien verotulojen kasvuksi ennakoidaan n. 4 %. Vuonna 2013 palkkatulojen kasvuksi ennustetaan 2,5 %. Eläketulojen arvioidaan kasvavan 5,8 % vuoden 2012 tasosta. Kasvu johtuu sekä eläkeläisten määrän kasvusta että ennen kaikkea eläkeläisten keskimääräisen tulotason kasvusta. Osana valtiontalouden sopeutustoimia hallitus on päättänyt jättää tekemättä vuosina inflaatiokehitystä tai ansiotason nousua vastaavat tarkistukset ansiotuloveroperusteisiin. Yhteensä valtion päättämät vuoden 2013 veroperustemuutokset alentavat kunnallisveron tuottoa n. 12 milj. euroa. Peruspalvelujen valtionosuuteen tehdään vastaavansuuruinen lisäys, joten veroperustemuutoksilla ei ole vaikutusta kuntien kokonaistuloihin. Vuonna 2013 peruspalvelujen valtionosuuteen tehdään 3,0 prosentin indeksikorotus. Indeksikorotus lisää peruspalvelujen valtionosuuksia 231 milj. eurolla. Valtionosuuksien kasvua hidastavat valtiontalouden sopeutustoimet: peruspalvelujen valtionosuutta alennetaan 125 milj. eurolla ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksiin ei tehdä indeksikorotuksia v. 2013, mikä vähentää kuntien ja kuntayhtymien valtionosuuksia 50 milj. eurolla. Verorahoituksen yhteensä ennakoidaan kasvavan runsaat 3 %. Toimintamenojen kasvun arvioidaan hidastuvan alle neljään prosenttiin. Kustannustason nousu hidastuu edellisvuodesta ja menojen volyymikasvu pysyy prosentin tuntumassa. Kuntien ansiotason nousuksi arvioidaan 2,3 %. Henkilöstön määrän arvioidaan pysyvän vuoden 2012 tasolla, joten palkkamenojen kasvu seuraa ennusteessa ansiotason muutosta. Ostojen kasvuksi arvioidaan runsaat 6 %. Kuntien maksamien avustusten ennakoidaan kasvavan 2 % työttömyyden lisääntyessä. 6

7 Kuntien vuosikate heikkenee noin 100 milj. eurolla. Se ei enää kattaisi poistoja eikä kuntatalous olisi enää tasapainossa tällä mittarilla arvioituna. Vuonna 2011 alkanut kuntien vuosikatteen lasku jatkuu vielä v valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osaston laskennallisen ennakointimallin mukaan koko maan tasolla. Vuosina 2012 ja 2013 vuosikate riittää kattamaan poistot vain yli asukkaan kuntakokoryhmissä. Kuntien lainakannan arvioidaan kasvavan v ja kasvu jatkuu lähivuosina. Lainakanta kasvaa kaikissa kuntakokoryhmissä ja suurinta kasvu on alle asukkaan kuntaryhmissä. Koko maan tasolla kasvu on vuosittain lähellä vuoden 2011 tasoa. Vuoden 2013 valtion talousarvioesitykseen ja vuosien kehyspäätökseen sisältyy sekä kuntien menoja lisääviä että niitä vähentäviä toimenpiteitä. Kokonaisuudessaan valtion toimenpiteiden ei arvioida juuri vaikuttavan kuntien tehtäviin vuosina Kuntien toimintamenojen kehitys keskipitkällä aikavälillä riippuu todellisuudessa mm. yleisestä talouskehityksestä, tulevista palkkaratkaisuista sekä siitä, miten rakenteellisilla uudistuksilla onnistutaan parantamaan kuntasektorin tuottavuutta. Vuosille kuntien yhteisöveron jako-osuutta on korotettu 5 prosenttiyksiköllä. Vuosia koskevan kehyspäätöksen mukaan kuntien yhteisövero-osuuden väliaikaista korottamista 5 prosenttiyksiköllä jatketaan myös vuosina (Lähde: PPO ja Kuntatalous tiedote 3/2012) Yleisen taloudellisen tilanteen tunnuslukuja koko maassa Muutos % BKT määrä 2,9 0,8 1,5 2,1 1,9 Palkkasumma 4,8 2,6 2,6 3,5 3,6 Yleinen ansiotaso 2,7 3,3 2,6 3,0 3,5 Inflaatio 3,4 2,6 2,4 Kuluttajahinnat 3,4 2,8 2,6 2,1 2,0 Työllisyysaste, %-yksikköä 68,6 68, ,9 69,9 Työttömyysaste, %-yksikköä 7,8 8 7,9 7,7 7,3 Euribor 3 kk 1,4 0,6 0,6 Lähde: PPO ja Kuntatalous tiedote 3/12 Kunnallistalouden lukuja koko maassa Toimintakatteen muutos % 5,4 4,2 3,7 4,2 4,3 Vuosikate, mrd 2,64 2,59 2,35 2,28 2,20 Lainakannan muutos % 8,0 7,9 8,8 8,8 8,4 Nettovelka (lainat-kassavarat), muutos% 14,4 12,6 13,8 12,9 12 Verotulojen muutos % 3,9 2,2 3,1 4,7 4,3 Tulovero% keskimäärin 19,17 19,25 19,25 19,25 19,25 (Lähde:PPO ja Kuntatalous tiedote 3/2012 ) 7

8 3.2 Väestö ja elinkeinorakenne Mynämäen kunnassa Vuoden 2013 talousarvion laadinnassa ohjeena oli, että asukaslukuna käytetään asukasta. Asukasluku oli Väestömuutokset vuosi väkiluku muutos muutos% , , , , , , , , , * , * , * , * ,05 Lähde: Tilastokeskus Väestö ikäryhmittäin 2011, 2015, 2020, 2025 ja 2030 ikäryhmä Lähde: Tilastokeskus 8

9 Väestö ikäryhmittäin 2011, 2015, 2020, 2025 ja Taloudellinen huoltosuhde työllinen ei työllinen Varsinais- Koko väestö yht työvoima väestö huoltosuhde Suomi maa ,20 1,19 1, ,23 1,19 1, ,31 1,30 1, ,31 1,30 1,31 Lähde: Tilastokeskus Työllisyys ja elinkeinot Syyskuun 2012 lopussa työttömien osuus työvoimasta oli Varsinais-Suomessa 9,3 % (8,5 %, 9/2011) ja koko maassa 8,9 % (8,3 %, 9/2011). Varsinais-Suomessa työttömyysaste oli suurempi kuin koko maassa ja neljänneksi pienin Uudenmaan, Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan jälkeen. Mynämäessä työttömien määrä syyskuun 2012 lopussa oli 223 (250, 9/2011), joka on 5,9 % (6,6 %, 9/201) työvoimasta. Alle 25-vuotiaita oli 22 (26, 9/2011) ja yli 50-vuotiaita 108 (120, 9/2011). Yli vuoden työttömänä olleita oli 50 (52, 9/2011). 9

10 Mynämäellä työssäkäyvät 2010 Toimiala (suurimmat) työpaikat Maatalous, metsätalous ja kalatalous 362 Teollisuus 256 Terveys- ja sosiaalipalvelut 341 Rakentaminen 191 Tukku- ja vähittäiskauppa 165 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa ja korjaus 43 Koulutus 129 Kuljetus ja varastointi 132 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 53 Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 78 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 36 Rahoitus- ja vakuutustoiminta 42 Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 57 Kiinteistöalan toiminta 77 Taiteet, viihde ja virkistys 12 Muu palvelutoiminta 62 Kaikki toimialat yhteensä 2082 Mynämäessä asuva työllinen työvoima henkilöä % Alkutuotanto ,0 Jalostus ,2 Palvelut ,8 Tuntematon 34 1,0 Yhteensä 3483 Mynämäen kunta kuuluu Turun Seudun Kehittämiskeskukseen (TseK). TseK on elinkeinoelämän asiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa maksuttomia palveluita seudun yrityksille. Vuonna 2013 Mynämäen kunnan rahoitusosuus on yhteensä euroa ( euroa 2012). Perusrahoitus on euroa (8,04 /as), hankkeet euroa (0,70 /as), äkillinen rakennemuutos 6,435 euroa (0,80 /as) ja hankinta-asiamies 840 euroa (0,12 /as). 3.3 Vuoden 2013 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintaperusteet Vuoden 2013 talousarvio ei ole vertailukelpoinen vuoden 2012 talousarvioon eikä vuoden 2011 tilinpäätökseen, koska loput sosiaalitoimen palvelut siirtyvät perusturvakuntayhtymä Akselin vastattavaksi vuoden 2013 alusta. Perusterveydenhuollon, vanhustenhuollon ja sosiaalitoimen määrärahat ovat kokonaan palvelujen ostot tiliryhmässä. Asiakkailta palveluista perittävät maksut jäivät pois kunnalta. Kunnan maksuosuudesta Akselille vähennetään Akselin perimät asiakasmaksut, joten kunnan Akselille maksama summa on nettosumma. Perusturvalautakunnan toiminta lakkaa vuoden 2013 alusta. Perusturvakuntayhtymä Akselilta, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä ja Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuollolta ostettavat palvelut on budjetoitu kunnanhallituksen kohdalle. 10

11 Kunnan lainamäärä on noin euroa, joka on noin 945 euroa/asukas (8020 as.). Vuoden 2013 lopussa lainamäärä on noin euroa eli noin euroa/asukas (8020 as.). Palkkamenot Kaikilla kunnan sopimusaloilla on voimassa virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle Koko sopimuskauden kustannusvaikutus on ns. raamisopimuksen mukaan 4,46 %. Yleiskorotus alkaen oli sopimusalasta riippuen 1,6-1,7 % ja järjestelyerät 0,7-0,8 %. Lisäksi tammikuussa 2012 maksettiin 150 euron kertakorvaus. Valtio korvasi kunnille kertakorvauksen aiheuttamat kustannukset. Helmikuun 2013 alusta tulee voimaan 1,46 %:n yleiskorotus ja samasta ajankohdasta alkaen jaetaan sopimusalasta riippuen 0,3-0,6 % paikallinen järjestelyvaraerä. Vuoden 2013 talousarviossa ja vuosien taloussuunnitelmassa palkkamenoihin on tehty 2,0 %:n palkankorotusvaraus vuosittain verrattuna edelliseen vuoteen. Kunnan henkilöstön määrä osastoittain: TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Hallinto-osasto 18,0 16,0 17,0 17,0 17,0 Sivistysosasto 186,9 192,9 193,9 196,5 196,5 Tekninen osasto 68,5 70,0 70,0 70,0 70,0 Yhteensä 273,4 278,9 280,9 283,5 283,5 Perusturvaosaston toiminta lakkaa alkaen, koska loput sosiaalitoimen palvelut siirtyvät perusturvakuntayhtymä Akselin vastattavaksi. Mynämäen kunnasta siirtyy Akselin palvelukseen 16 henkilöä. Valtionosuudet vuosina TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Peruspalvelujen vos Ylläpitäjäjärj. vos Verotulojen tasaus Järjestelmämuutoksen tasaus Yhteensä Peruspalvelujen valtionosuus sisältää yleisen valtionosuuden, sosiaali- ja terveystoimen valtionosuuden, esi- ja perusopetuksen valtionosuuden sekä yleisten kirjastojen, taiteen perusopetuksen sekä yleisen kulttuuritoimen valtionosuuden. Valtaosa eli yli 80 % kunnan peruspalvelujen valtionosuuden laskennallisista perusteita määräytyy pelkästään kunnan ikärakenteen eli ikäryhmittäisen asukasmäärän perusteella. Valtionosuuden laskennallisiin perusteisiin tehdään 3 %:n indeksikorotus, joka lisää kuntien valtionosuutta 231 milj. euroa. Valtionosuutta vähentää 125 milj. euron lisäleikkaus, joka tarkoittaa kaikkien kuntien osalta 23 euron kasvua kunnan omarahoitusosuuteen. Lisäksi valtionosuuteen vaikuttaa vuonna 2011 tehty 631 milj. euron leikkaus. Ylläpitäjäjärjestelmän mukainen valtionosuus sisältää lukion valtionosuuden sekä ylläpitäjäjärjestelmän ulkopuolisina liikunnan, nuorisotoimen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan valtionosuuden (opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala). Valtionosuuden laskemiseksi tarvittavat kuntien ja ylläpitäjien yksikköhinnat päätetään marraskuun loppuun mennessä ja ennakollinen vuoden 2013 asukaskohtainen rahoitusosuus vahvistetaan joulukuussa. Kuntakohtaiset valtionosuudet päätetään joulukuun loppuun mennessä. OPM:n hallinnon alan vuoden 2013 valtionosuutta vähentävät hallitusohjelmassa ja kevään 2012 kehyspäätöksessä sovitut säästöt mm. oppisopimuskoulutukseen, ammatilliseen lisäkoulutukseen ja ammatti- 11

12 korkeakoulujen rahoitukseen. Kuntien osuus em. säästöistä on 42 milj. euroa. Lisäksi valtionosuutta vähentää noin 50 milj. euroa se, että valtionosuuden laskennallisiin perusteisiin ei tehdä indeksikorotusta. Kunnille maksetaan valtionosuuksien yhteydessä verotulojen tasausta. Vuoden 2013 valtionosuudet on laskettu tällä hetkellä tiedossa olevien laskentaperusteiden mukaan. Vuosien 2014 ja 2015 valtionosuuksiin on tehty 2 %:n korotus/vuosi. Peruspalvelujen valtionosuuden kunnan omarahoitusosuus on 3.001,49 euroa/asukas vuonna 2012 (valtionosuusprosentti on 31,42 %) ja 3.135,80 euroa/asukas vuonna 2013 (vos-prosentti 30,96 %). Prosentti kuvaa kustannusten jakoa valtion ja kuntien välillä. Se ei ole yksittäisen kunnan saama valtionosuuden määrää. Ns. ylläpitäjä-järjestelmän mukaisen valtionosuuden (eli mm. lukio) omarahoitus on 364,18 euroa/asukas (41,89 %) vuonna 2012 ja tämän hetkisen arvion mukaan 367,74 euroa/asukas (41,89 %) vuonna Verotulot vuosina TP 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Kunnan tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöverosta Yhteensä Verotulot on arvioitu Kuntaliiton ennustekehikon perusteella. Vuoden 2013 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelman verotuloarvio on tehty tuloveroprosentin 19,50 % mukaan. Kunnan tuloveroprosentti korotettiin 0,50 %-yksiköllä 19,50 %:iin kunnanvaltuuston päätöksellä Kuntien osuus yhteisöveron tuotosta vuosina : ,03 % ,03 % ,99 % ,99 % ,87 % ,40 % Kuntien yhteisöveron jako-osuutta nostettiin 10 prosenttiyksiköllä vuosille Vuosille yhteisöveron jako-osuutta nostetaan 5 prosenttiyksiköllä. Yhteisöveron tuottoa vähentää määräaikaiset veroperustemuutokset (tuotannollisten investointien korotetut poistot ja ns. t&k verohuojennus). Verotuottoa lisää yhteisöjen korkomenojen vähennysoikeuden rajoittaminen. Tuottoon voi vaikuttaa raamisopimukseen liittyvän koulutusmenojen lisävähennys. Yhteisöveron jako-osuuteen vaikuttaa myös vuonna 2013 voimaantuleva yle-vero. Muutoksilla ei ole vaikutusta kuntien yhteisöveron tuottoon, koska muutokset kompensoidaan nostamalla kuntien osuutta yhteisöverosta. Jako-osuus 29,40 % sisältää koulutusmenojen vähennysoikeuden. Sen toteutuminen on vielä epävarmaa. TOIMINTATUOTOT JA TOIMINTAKULUT (sisäiset ja ulkoiset erät) TP 2011 MTA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2014 Tuotot Kulut Toimintakate

13 3.4 Vuoden 2013 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman sitovuus KÄYTTÖTALOUSOSA KUNNANHALLITUS Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Yleishallinto - Taloushallintoyksikkö Perusturvakuntayhtymä Akseli Erikoissairaanhoito ja ympäristöterveydenhuolto KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistystoimen hallinto Varhaiskasvatus Opetustoimi Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi TEKNINEN LAUTAKUNTA Teknisen toimen hallinto Tilalaitos Kunnallistekniikka - Vesihuoltolaitos Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosassa valtuustoon nähden sitovia eriä ovat: - Verotulot - Valtionosuudet - Rahoitustuotot ja kulut (netto) INVESTOINTIOSA Investointiosassa valtuustoon nähden sitovia eriä ovat: - Kiinteä omaisuus nettomääräisenä - Talonrakennus (kohteittain > euroa) - Infrastruktuuri - Vesihuoltolaitos - Irtain omaisuus nettomääräisenä RAHOITUSOSA Rahoitusosassa valtuustoon nähden sitova erä on lainakannan muutokset. 13

14 4 KÄYTTÖTALOUSOSA 4.1 Keskushallinto Keskusvaalilautakunta Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Talousarvio vuodelle 2013 hallintojohtaja Marja Kärkkäinen Järjestää kunnan alueella kulloinkin toteutettavaksi määrätyt kunnalliset ja valtiolliset vaalit. Vuonna 2013 ei järjestetä vaaleja. Taloussuunnitelma vuosille Europarlamenttivaalit järjestetään kesäkuussa Talous 100 Vaalit Tuotot Kulut Toimintakate Sisäiset tulot Sisäiset menot Tarkastuslautakunta Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Tarkastuslautakunta Kunnan hallinnon ja taloudenhoidon laillisuuden ja tuloksellisuuden varmistaminen. Kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden toteutumisen valvonta. Talousarvio vuodelle 2013 Vuoden 2012 tilintarkastuksen ja arviointityön painopistealue on tekninen toimi. Talous Tilintarkastuspalvelut kilpailutetaan. 130 Tilintarkastus Tuotot Kulut Toimintakate Sisäiset tulot Sisäiset menot 14

15 Kunnanhallitus Tulosalue Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Yleishallinto kunnanjohtaja Seija Österberg (kaavoitus ja elinkeinotoimi) hallintojohtaja Marja Kärkkäinen Yleishallinto huolehtii kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston päätöksenteon edellyttämästä valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä maankäyttöpolitiikasta ja elinkeinopolitiikasta. Talousarvio vuodelle 2013 Perusturvakuntayhtymä Akseli, erikoissairaanhoito ja ympäristöterveydenhuolto siirtyvät kunnanhallituksen alaisuuteen vuoden 2013 alusta. Perusturvalautakunnan toiminta lakkaa. Taloussuunnitelma vuosille Talous Valtuustokauden alussa uusien luottamushenkilöiden koulutus ja perehdyttäminen kunnan toimintaan ja talouteen. Valtuustokauden ensimmäisenä vuonna tarkistetaan kuntastrategia sekä siihen liittyvät alastrategiat ja ohjelmat. Kuntarakennelain ja sosiaali- ja terveystoimen uudistuksen edellyttämä valmistelutyö on keskeinen asia koko valtuustokauden. Kuntarakennelain ja sosiaali- ja terveystoimen uudistuksen edellyttämä valmistelutyö on keskeinen asia koko valtuustokauden. 150 Yleishallinto Tuotot Kulut Toimintakate Sisäiset tulot Sisäiset menot Henkilöstö 150 Yleishallinto TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 kunnanjohtaja hallintojohtaja tietohallintopäällikkö toimistosihteeri Yhteensä 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Taseyksikkö Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Taloushallintoyksikkö taloushallintoyksikön päällikkö Katja Päärni Taloushallintoyksikkö tuottaa taloushallinto- ja palkanlaskentapalvelut perusturvakuntayhtymä Akselille ja Mynämäen kunnalle ja palkanlaskenta- 15

16 Talousarvio vuodelle 2013 palvelut Nousiaisten kunnalle hyväksyttyjen toimeksiantosopimusten mukaisesti. Taloushallintoyksikön laskutuksen perusteena käytetään vuoden 2012 alusta käyttöönotettua tuotteistukseen perustuvaa hinnoittelua. Yksikön toiminnan kehittäminen yhteistyössä palvelua ostavien asiakkaiden kanssa jatkuu. Kuntien sosiaalitoimen siirtyminen Akseliin aiheuttaa muutostarpeita taloushallinnon käytössä olevien ohjelmistojen perus- ja ohjaustietoihin. Tarvittavien muutosten suunnittelu ja toteuttaminen aloitetaan vuoden 2012 lopulla. Taloussuunnitelma vuosille Taloushallintoyksikön toiminnan kehitystyö jatkuu. Talous 1550 Taloushallintoyksikkö (sisältyy Yleishallinto -tulosalueeseen) Tuotot Kulut Toimintakate Sisäiset tulot Sisäiset menot Henkilöstö TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 talouspäällikkö kirjanpito palkanlaskenta 7 5,5 5,5 5,5 5,5 reskontran hoito 3 2,5 3,5 3,5 3,5 Yhteensä 13,0 11,0 12,0 12,0 12,0 Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2013 Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Tavoitetaso Mittarit Henkilöstö Tehokas ja joustava viranhaltijaorganisaatio Tavoitteisiin ja yhteistyöhön sitoutunut luottamushenkilöstö Työskentelyn ja toimenkuvien jatkuva kehittäminen Riittävä tiedonkulku valmisteilla olevista asioista. Uusien luottamushenkilöiden kouluttaminen kunnan toimintaan. Tavoitteisiin ja yhteistyöhön sitoutunut henkilöstö Joustava ja häiriötön päätöksenteko Eri yhteistyömuodot Kokouksiin ja seminaareihin osallistuminen Avoin vuorovaikutus Tiedotustilaisuudet, tiedotteet, www-sivut ym. Asiakas Turvallinen ja viihtyisä ympäristö Kehittämistä tukeva maapolitiikka ja kaavoitus Keskusta- Asemanseutu osayleiskaava valmis Osayleiskaava hyväksytty 2013 loppuun mennessä 16

17 Asemakaavoitus kunnan kehittämisen edellyttämällä tavalla. Vireillä olevat asemakaavat on hyväksytty kevään 2013 aikana. Ilmaston muutoksen haasteet huomioon ottava toiminta Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen nykyisestä Prohinku-hankkeen toimenpiteet Palvelut Palvelutuotannon ja verkon tehostaminen Päättäjien ja henkilökunnan kehitysmyönteisyys Uudenlaisia toimintamalleja käyttöön Tehdyt uudistukset Elinkeinopoliittisen ohjelman toteuttaminen Kuntien välinen yhteistyö Toimiva konserniohjaus Avoin ja aktiivinen vuorovaikutus kunnan ja yrittäjien kesken Toimiva raportointi ja seuranta Yrityksiä ja työllisyyttä edistävä toimintakulttuuri Yhteiset tilaisuudet ja toimenpiteet Seutuyhteistyön hyödyntäminen Hallittu väestönkasvu Talous Talouden tasapaino Yritystonttien ja toimitilojen markkinointi Elinkeinosopimuksen toimivuus Turun seudun kuntayhteistyöhön osallistuminen Turun seudun MALaiesopimuksen toteutuminen Monipuolinen tonttitarjonta koko kunnan alueella Kaikki toimitilat vuokrattu, 1-2 yritystonttia myyty Kunnan yrityksiä palveleva toiminta Konkreettisia hankkeita palvelujen parantamiseksi MAL-aiesopimuksen hankkeiden toteutuminen As.määrän nettolisäys väh. 10 henkilöä Lehti-ilmoitukset, markkinointitilaisuudet, luovutetut tontit Potkurin neuvontapalvelut, seudulliset hankkeet Konkreettiset hankkeet ja päätökset Sopimuksen seurantaohjelman mukainen Asukasmäärä Vuosikate kattaa poistot Vuosikate% on 100. Vuosikate % Toimintakulujen kasvu ei ylitä yleistä talouskasvua Toimintakatteen kasvu korkeintaan 3,7 % kasvu- % Luovutaan tyhjillään olevista ja/tai vajaakäytössä olevista kiinteistöistä ja tehostetaan tilojen käyttöä KONSERNITAVOITTEET Mynämäen Teollisuuskiinteistö Tulot kattavat toiminnasta Oy aiheutuvat menot. Kaikki toimitilat käytössä ja tarpeettomat myynnissä Kaikki toimitilat on vuokrattu. Käypä vuokrataso. Tehostamista ja myyntiä/vuokrausta koskevat päätökset Vuokrattujen toimitilojen määrä Vuokra/m² Vuokrasaatavia tehokas seuranta Vuokrasaatavien määrä As Oy Mynämäen Augustanrivi Yhtiön talous on tasapainossa. Vastikkeet kattavat yhtiön menot Kunnan omistamien asuntojen vuokrat kattavat menot vuokra/m² 17

18 Kiinteistö pidetään hyvässä kunnossa. Suunnitelmallinen kunnossapito Tehdyt korjaukset Kunnan omistamat asunnot Kunnan omistamien asuntojen vuokrat ovat oikealla tasolla. Vuokrat kattavat vähintään kaikki kustannukset. Vuokratulot Kunta myy omistamiansa osakkeita niiden vapautuessa vuokralaisilta. Myydään 1-2 asuntoa. Myytyjen asuntojen lukumäärä. Kuntayhtymät Toimiva ja säännöllinen konserniohjaus, yhteistyö ja raportointi Palvelut toteutettu suunnitelmien mukaisesti Osavuosiraportti Tulosalue Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Perusturvakuntayhtymä Akseli kunnanjohtaja Seija Österberg Tuottaa laadullisesti hyvät, tasa-arvoiset ja kohtuuhintaiset perusterveydenhuollon, vanhustenhuollon ja sosiaalitoimen palvelut kunnan asukkaille. Talousarvio vuodelle 2013 Taloussuunnitelma vuosille Perusturvakuntayhtymä Akselin toiminnan tavoitteet on määritelty kunnanvaltuuston hyväksymässä vuosien palvelutasosuunnitelmassa. Kuntayhtymän toiminta ja talous tulee järjestää siten, että vahvistettu talousarvio ei ylity. Kuntayhtymän toiminta ja talous tulee järjestää siten, että vahvistettu talousarvio ei ylity. Talous 160 Perusturvakuntayhtymä Akseli Tuotot Kulut Toimintakate Sisäiset tulot Sisäiset menot Tulosalue Tilivelvollinen Erikoissairaanhoito ja ympäristöterveydenhuolto Kunnanjohtaja Seija Österberg 18

19 Toiminta-ajatus Tuottaa laadullisesti hyvät, tasa-arvoiset ja kohtuuhintaiset erikoissairaanhoidon ja ympäristöterveydenhuollon palvelut kunnan asukkaille. Talousarvio vuodelle 2013 Taloussuunnitelma vuosille Talous Kuntayhtymän toiminta ja talous tulee järjestää siten, että vahvistettu talousarvio ei ylity. Kuntayhtymän toiminta ja talous tulee järjestää siten, että vahvistettu talousarvio ei ylity. 170 Erikoissairaanhoito ja ympäristöterveydenhuolto Tuotot Kulut Toimintakate Sisäiset tulot Sisäiset menot Kunnanhallitus yhteensä Tuotot Kulut Toimintakate Sisäiset tulot Sisäiset menot

20 4.2 Kasvatus- ja sivistyslautakunta Tulosalue Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Sivistystoimen hallinto Kasvatus- ja sivistysjohtaja Kehittää toimialaa kunnan strategisten tavoitteiden suuntaisesti ja tuottaa hallinto- ja henkilöstöpalveluja talousarvion puitteissa. Talousarvio vuodelle 2013 Nuorten yhteiskuntatakuu voimaan kunnissa alkaen. Sähköisiä palveluja kehitetään edelleen kasvatus- ja sivistystoimessa. Koulujen käyttöasteen nostoa valmistellaan kylien neuvottelukunnan avulla kylätaloajatuksen pohjalta. Perusopetuksen Laatu-hanke ja lapsineuvosto huomioidaan valmistelun ja päätöksenteon tukena. Taloussuunnitelma vuosille Selvitetään alueellisen vapaa-aikapalvelujen hallintoa Akselin alueella olevien kuntien Mynämäen, Nousiaisten ja Maskun kesken. Uusi päiväkoti ja varhaiskasvatuksen johtamisjärjestelmä otetaan käyttöön. Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2013 Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Tavoitetaso Mittari Henkilöstön osaaminen Motivoitunut henkilökunta Toimiva yhteistyö ja selkeä Pysyvä henkilökunta Henkilöstön vaihtuvuus % työnjako Työtyytyväisyys Koulutusta henkilöstölle ja uuden lautakunnan jäsenille Työilmapiiri ja johtaminen koulutusmyönteisyys organisaatiossa Kyselyjen keskiarvo vähintään 3/4 Osaava henkilökunta ja lautakunta Kyselyjen keskiarvo Kehityskeskustelut Lautakunnan ja henkilöstön koulutuspäivät Asiakas Sujuva ja perusteltu päätöksenteko Palvelut Ajantasainen asioiden valmistelu ja kehittäminen Talous Taloudellisesti ja tehokkaasti järjestetty toiminta Huolellinen valmistelu ja selvitykset päätöksenteon tukena Sujuvat kokous- ja neuvottelukäytännöt, päätöksistä tiedottaminen Määrärahojen seuranta ja nopea reagointi talouden muutoksiin Päätöksien pysyvyys Määräaikojen pitävyys Määrärahojen riittävyys Läpimenneet muutoksenhaut ja otto-oikeudet Läpimenneet oikaisuvaatimukset ja valitukset euroa / asukas Talous 500 Sivistystoimen hallinto Tuotot Kulut Toimintakate Sisäiset tulot Sisäiset menot

Kehittää ja uudistaa osaston toimialaa kunnan strategisten tavoitteiden suuntaisesti.

Kehittää ja uudistaa osaston toimialaa kunnan strategisten tavoitteiden suuntaisesti. 1..1 OSVUOSIRAPORTTI/ Kasvatus- ja sivistyslautakunta Tulosalue Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Sivistystoimen hallinto/osaston yhteinen toiminta Kasvatus- ja sivistysjohtaja Laura Päiviö-Häkämies Kehittää

Lisätiedot

Kehittää ja uudistaa osaston toimialaa kunnan strategisten tavoitteiden suuntaisesti.

Kehittää ja uudistaa osaston toimialaa kunnan strategisten tavoitteiden suuntaisesti. 1..1 Kasvatus- ja sivistyslautakunta Tulosalue Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Sivistystoimen hallinto/osaston yhteinen toiminta Kasvatus- ja sivistysjohtaja Laura Päiviö-Häkämies Kehittää ja uudistaa

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja Kunnanvaltuusto 8.12.2011 Talousarvio 2012 Tuomas Lohi Kunnanjohtaja YLEISET TALOUSNÄKYMÄT 2012 Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainväliset talouden näkymät Kuntatalouden

Lisätiedot

Sivistystoimen hallinto/osaston yhteinen toiminta

Sivistystoimen hallinto/osaston yhteinen toiminta KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Tulosalue Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Sivistystoimen hallinto/osaston yhteinen toiminta Kasvatus- ja sivistysjohtaja Laura Päiviö-Häkämies Kehittää ja uudistaa osaston toimialaa

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Tulosalue: **HALLINTO ja sen toteutuminen Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 KH 2.12.2013 394 KH 9.12.2013 403 KV 16.12.2013 100

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 KH 2.12.2013 394 KH 9.12.2013 403 KV 16.12.2013 100 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 KH 2.12.2013 394 KH 9.12.2013 403 KV 16.12.2013 100 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA...

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Kuntatalouden haasteet ja sivistystoimi

Kuntatalouden haasteet ja sivistystoimi Kuntatalouden haasteet ja sivistystoimi Valkoinen sali 15.11.2011 Matti Väisänen OKM / Hallinto- ja budjettiyksikkö Hallitusohjelma: Hallitus rakentaa kehyspäätöksensä siten, että hallitusohjelmaan kirjatut

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta LIITEOSA (liite 16) Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta Selvitysalue, Keuruu, Multia ja Mänttä-Vilppula Lähde: Miettinen/FCG 5/2015 Lähtötiedot Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100 3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

Ajankohtaista sivistystoimen taloudesta

Ajankohtaista sivistystoimen taloudesta Ajankohtaista sivistystoimen taloudesta Kuntaliiton näkökulma Sivistystoimen talouspäälliköt ry Kuntatalo 9.-10.6.2016 Kuntien valtionosuudet osana Suomen valtionapujärjestelmää 11 mrd. (11,7 mrd. v. 2016)

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Sivistystoimen hallinto / osaston yhteinen toiminta. Kasvatus- ja sivistysjohtaja Laura Päiviö-Häkämies

Sivistystoimen hallinto / osaston yhteinen toiminta. Kasvatus- ja sivistysjohtaja Laura Päiviö-Häkämies TALOUSARVIO 2016 Kasvatus- ja sivistyslautakunta Tulosalue Tilivelvolliset Sivistystoimen hallinto / osaston yhteinen toiminta Kasvatus- ja sivistysjohtaja Laura Päiviö-Häkämies Toiminta-ajatus Kehittää

Lisätiedot

Talousarvio 2013 ja. taloussuunnitelma 2013-2016. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen 15.10.2012. Talousjohtaja Patrik Marjamaa

Talousarvio 2013 ja. taloussuunnitelma 2013-2016. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen 15.10.2012. Talousjohtaja Patrik Marjamaa Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013-2016 Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen Talousjohtaja Patrik Marjamaa Talousarvion 2013 valmistelusta Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5)

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5) Tulosalue: **HALLINTO Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä (kouluarvosanalla > 8.5) Toteuma 8,3. Tavoite ei Avoimuus, julkisuus Todentaminen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne)

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) KOULUTUSLTK Esittelijä sivistystoimen johtaja KULTTUURILTK Esittelijä museonjohtaja VAPAA-AIKALTK Esittelijä vapaa-aikatoimen päällikkö SIVISTYSVIRASTO Sivistystoimenjohtaja

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 9.1.2017 1 Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus. 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio

Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus. 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio 9.9.2015 Minna Punakallio Bruttokansantuotteen volyymin muutos ed. neljänneksestä, % 9.9.2015 Minna Punakallio Työmarkkinoiden

Lisätiedot

Kuntastrategia. Sivistystoimen strategia. Lukio Toinen aste

Kuntastrategia. Sivistystoimen strategia. Lukio Toinen aste Kuntastrategia Sivistystoimen strategia Lukio Toinen aste Kirjasto Kulttuuri Varhaiskasvatus Perusopetus Vapaaaikatoimi 1 KUNTASTRATEGIA Askolan kunta 2 VISIO 2020 Askola on elinvoimainen ja edistyksellinen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 29.9.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 29.9.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen ohjelma

Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma Kunnan visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille

Lisätiedot

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Julkaistu 25.4.2013 Päivitetty 19.6.2013 Päivitetty 6.9.2013 Päivitetty 10.12.2013 Päivitetty Sanna Lehtonen kehittämispäällikkö Kuntien

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Yt-neuvottelukunta 26.1.2015 Kh 2.2.2015

MYNÄMÄEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Yt-neuvottelukunta 26.1.2015 Kh 2.2.2015 MYNÄMÄEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Yt-neuvottelukunta 26.1.2015 Kh 2.2.2015 Arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta (työntekijä tarkoittaa työsopimussuhteisia ja virkasuhteisia) Mynämäen

Lisätiedot

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011 Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2006-2010 Niiden toimenpiteiden kokonaisuus joilla kunta vaikuttaa omalta osaltaan

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli Sosiaalilautakunta Tehtäväalue Vanhustenhuolto ja kotipalvelut Tilivelvollinen Sosiaalijohtaja ja avopalveluohjaaja Vanhustenhuolto ja kotipalvelut -vastuualue siirtyy Perusturvakuntayhtymä Akseliin 1.1.2011

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa.

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu ; tavoitteet ja Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. (8/2010)

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

KUNNAN HALLINTO. Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010

KUNNAN HALLINTO. Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010 KUNNAN HALLINTO Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010 Ruotsalainen Kansanpuolue 16 4 Kansallinen Kokoomus 9 3 Yhteinen Sipoomme 7 2 Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue 5 1 Vihreä liitto

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta:

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Kuntakohtainen paine veroprosentin korottamiseksi 2012 2017e 2021e 2025e Harjavalta 23,6 23,4 25,0

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Mistä löytyy Suomen kuntien tie?

Mistä löytyy Suomen kuntien tie? Mistä löytyy Suomen kuntien tie? Kuntajohtajapäivät, Seinäjoki Timo Kietäväinen, varatoimitusjohtaja Uhkaava talouskriisi tuo lisähaasteita entisetkin isoja Uhkaava talouskriisi tuo vain lisähaasteita,

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSENNUSTE 7/2014 TULOSENNUSTE 7/2014

KÄYTTÖTALOUSENNUSTE 7/2014 TULOSENNUSTE 7/2014 KÄYTTÖTALOUSENNUSTE 7/2014 TULOSENNUSTE 7/2014 Talousarvio toteutunee kokonaisuutena Erikoissairaanhoito ylittää tämän vaiheen arvio 2 milj. Alittajia mm. Kaupunkirakenne ja Vapaa-aika Kiitos kaikille

Lisätiedot

Suomen vaihtoehdot. Talousfoorumi Kuntamarkkinoilla 12.9.2012 Raimo Sailas

Suomen vaihtoehdot. Talousfoorumi Kuntamarkkinoilla 12.9.2012 Raimo Sailas Suomen vaihtoehdot Talousfoorumi Kuntamarkkinoilla 12.9.2012 Raimo Sailas Talouskasvu vaisua Euroalue USA Kiina Japani Brasilia 6 BKT:n neljännesvuosimuutos, % 4 2 0-2 -4-6 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous. Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous. Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen Kuntatalouden ennakoinnin rajoitukset Useissa asioissa kehitys on epävarmaa: yleinen talouskehitys

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT MULTIA 2020 STRATEGIAKARTTA Multian kunnan - - MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT Käytännön toimenpiteet on kirjoitettu toimialojen tuloskortteihin Kunnanvaltuusto 11/2011 MULTIA Kuntaparikunta Jyvässeudulla

Lisätiedot

Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari

Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari 31.1.- 1.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Espoon kaupunki ja konserni Kaupunki Konserniyhteisöt Yhteensä Tase 2011 (mrd. euroa) Toimintakulut 2011

Lisätiedot

Pääekonomistin katsaus

Pääekonomistin katsaus Pääekonomistin katsaus Kuntamarkkinat 14.-15.9.2016 Minna Punakallio Pääekonomisti Suomen Kuntaliitto Yleiset talousnäkymät ovat pysyneet vaimeina jo pitkään Kansainväliseen talouteen liittyviä epävarmuuksia:»

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Huomioitavaa - Espoon väkiluku kasvoi v. 2012 4 320 henkilöllä - Ulkomailta muutti 3 140 asukasta. Väestönkasvusta 50

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

Sivistysosasto. Toiminta- ja palveluajatus

Sivistysosasto. Toiminta- ja palveluajatus Sivistysosasto Toiminta- ja palveluajatus Sivistyslautakunnan tehtävänä on johtaa kunnan opetus-, kulttuuri- ja vapaa-aikatointa ja vastata palvelujen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä varhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Maakuntien puheenjohtajien ja maakuntajohtajien yhteiskokous 11.4.2012 Kehysratkaisu ja kunnat. Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja

Maakuntien puheenjohtajien ja maakuntajohtajien yhteiskokous 11.4.2012 Kehysratkaisu ja kunnat. Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja Maakuntien puheenjohtajien ja maakuntajohtajien yhteiskokous 11.4.2012 Kehysratkaisu ja kunnat Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja Hallituksen sopeutustoimet 22.3.2012 Veronkorotuksia toteutetaan 1,5

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUIDEN TULOSKORTIT 2008

TEKNISTEN PALVELUIDEN TULOSKORTIT 2008 TEKNISTEN PALVELUIDEN TULOSKORTIT 2008 1 Laadukkaat tukipalvelut peruspalveluille Käyttäjäpalaute Rakennusten kunnossapitosuunnitelma valmis Hyvä julkisuuskuva Vuorovaikutus Jatketaan asiakaskyselyjen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. /

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. / SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2014-2018 Siikajoen kunnan sivistystoimen strategia on ohjeellinen, suunnittelua ja päätöksentekoa ohjaava asiakokonaisuus, joka muodostuu yhdeksästä tulosalueesta. Toteuttaminen

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQ 6LSRRVWUDWHJLD

6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQ 6LSRRVWUDWHJLD 6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQ 6LSRRVWUDWHJLD 1 9,6,2 6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQDVXNDVWD 675$7(*,$ 1RSHDVXXQQLWHOPDOOLQHQNDVYXXXGLVWXPLQHQMDNHKLW\VMRWND WRWHXWHWDDQLQQRYDWLLYLVHVWLYHUNRVWRLWXPLVHQDYXOOD 7$92,77((7 ƒ

Lisätiedot

Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013. Strategiakortit 2013 LIITE 1

Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013. Strategiakortit 2013 LIITE 1 Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013 Strategiakortit 2013 LIITE 1 TALOUS Kuntatalous on vakaa Kriittiset menestystekijät Toiminta suunnitelmallista ja pitkäjänteistä - Laaditaan taloudellisesti

Lisätiedot

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Talous- ja veroennustepäivät 25.4.-26.4.2013 Sokos Hotel Presidentti, Helsinki Sanna Lehtonen kehittämispäällikkö Kuntien valtionavut 2014:

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot