MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE KH KH KV

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KH 26.11.2012 327 KH 3.12.2012 333 KV 17.12.2012 75"

Transkriptio

1 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE KH KH KV

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGIA TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen kehitys ja kunnallistalous vuosina Väestö ja elinkeinorakenne Mynämäen kunnassa Vuoden 2013 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintaperusteet Vuoden 2013 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman sitovuus KÄYTTÖTALOUSOSA Keskushallinto Kasvatus- ja sivistyslautakunta Tekninen lautakunta KÄYTTÖTALOUDEN YHTEENVETO TULOSLASKELMAOSA INVESTOINTIOSA RAHOITUSOSA ARVIOINTITYÖN OHJEELLINEN SUUNNITELMA VUOSILLE

3 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Kunnat ja yritykset kamppailevat tällä hetkellä todellisten talousvaikeuksien kanssa. Euroopan velkariisi heijastuu Suomen taloustilanteeseen ja synkimpien ennusteiden mukaan Suomen kansantalous on ajautumassa kohti taantumaa. Suuret valtionosuusleikkaukset sekä talouskasvun ja verotulojen kasvun hidastuminen ovat pakottaneet kunnat nostamaan tuloveroprosenttiaan. Yli kolmannes kunnista, Mynämäki muiden joukossa, on joutunut korottamaan veroja vuodelle 2013 eikä paine veronkorotuksiin hellitä tulevinakaan vuosina. Veronkorotukset eivät yksin edes riitä, vaan taloutta on lisäksi sopeutettava toimintaa tehostamalla ja säästötoimenpiteitä etsimällä. Tänä päivänä suuri osa määrärahoista on sidottu lakisääteisiin, yhteistyönä tuotettaviin palveluihin eikä yksittäinen kunta pysty riittävästi vaikuttamaan esimerkiksi kuntayhtymien toimintaan ja menokehitykseen niiden sisällä. Terveydenhuolto ja sosiaalitoimen palvelut vievät jatkuvasti yhä suuremman osan kunnan käytettävissä olevista taloudellisista resursseista. Näin kehitys ei voi jatkua. Yhteistoiminnan tulee näkyä toiminnan tehostumisena ja rakenteita on uudistettava. Myös valtion tulee kantaa vastuuta kuntien tehtäväksi annettujen palvelujen rahoittamisesta. Mynämäen verotulojen positiivinen kehitys on hidastunut, mutta väestön ikärakenteen vuoksi valtionosuudet ovat vielä merkittävä osa tulorahoitusta. Tulorahoitus ei kuitenkaan vastaa menojen kasvua, eikä vuosikate riitä kattamaan poistoja ja investointeja. Taseessa oleva ylijäämä mahdollistaa vielä nyt alijäämäisen talousarvion hyväksymisen, mutta lainamäärä kasvaa ja talouden tasapainottamiseen on löydettävä kestäviä ratkaisuja. Talousarviossa toimintakate kasvaa kuluvaan vuoteen verrattuna 3,7 % ja vuoden 2011 tilinpäätökseen verrattuna 9,6 %. Vuosikatteeksi jää vain n euroa. Talousarvio on laadittu hyvin kireäksi, eikä se mahdollista liikkumavaraa. Hallintokuntien ja päättäjien tulee sitoutua toimimaan vahvistettujen määrärahojen puitteissa ja mikäli tulorahoitus ei toteudu ennustetulla tavalla, on oltava valmiutta ryhtyä sopeuttamistoimiin vuoden aikana. Investointeihin on talousarviossa varattu n. 3,1 milj. euroa ja ne joudutaan rahoittamaan kokonaan ottamalla uutta lainaa. Merkittävimmät yksittäiset investoinnit ovat talonrakennuksen puolelle uuden päivähoitoyksikön rakentaminen, Mietoisten kylätalon kunnostaminen sekä terveyskeskuksen korjaustyöt. Kuntalaisten liikuntaharrastuksia tuetaan kevyen liikenteen väylähankkeilla ja liikuntapaikkahankkeilla. Vesihuoltolaitoksen puolella merkittävin hanke on Laajoen uusi vedenottamo. Jotta Mynämäessä selvitään tulevien vuosien haasteista, toimintakauttaan aloittavan valtuuston on määrätietoisesti ja vastuullisesti luotava strategia, jolla kunnan toiminta ja palvelut sopeutetaan kestävän talouden edellyttämälle tasolle. Elinvoimaisessa ja kilpailukykyisessä kunnassa talous on kunnossa ja kuntalaisten tarvitsemat peruspalvelut pystytään rahoittamaan tulorahoituksella. Seija Österberg kunnanjohtaja 3

4 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGIA Kunnan strategia uudistetaan valtuustokaudelle Alla olevat ovat päättyvälle valtuustokaudelle hyväksytyt arvot, missio, visio ja strategia. ARVOT, JOTKA OHJAAVAT TOIMINTAAMME Palvelualttius Toisen kunnioitus empaattisuus Tavoitetietoisuus Sopimusten pitäminen Ulospäin suuntautuminen Kansainvälisyys Taloudellisuus TOIMINTAMME TARKOITUS: (MISSIO) Toimintamme tarkoituksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä / tuottamalla kunnallisia palveluja, luomalla muita toimintaedellytyksiä sekä vahvistamalla kunnan asemaa maaseutukuntien palvelukeskuksena ja osana Turun seutukuntaa sekä luoda edellytykset päätöksentekijöille em. toiminta-ajatuksen toteuttamiseksi. Mynämäki; uuden kunnan visio 2020 Mynämäki askeleen edellä, kuitenkin lähellä Mynämäki on vireä ja yhteistyökykyinen kehittyvä kunta, joka tarjoaa asukkailleen ja yrityksilleen turvallisen ympäristön ja laadukkaat palvelut Mynämäen kunnan tasapainotettu strategia (BSC) Näkökulmat ovat strategisia tarkastelualueita, joiden mukaan strategiset tavoitteet valmistellaan ja ne ovat pitemmän aikavälin kehittämisen ydinasioita. Kriittiset menestystekijät ovat tekijöitä, joissa on ehdottomasti onnistuttava, jotta tavoite saavutetaan. 4

5 Näkökulma (Painopistealue) Mynämäki; elinvoimainen ja kilpailukykyinen aluekeskus Turun seudulla Strateginen tavoite - Hallittu väestönkasvu - Työpaikkaomavaraisuuden säilyttäminen yli 60 % Kriittinen menestystekijä - kehittämistä tukeva maapolitiikka ja kaavoitus - monipuolinen tonttitarjonta asumiseen ja yritystoimintaan - hyvä imago - Kuntien välinen yhteistyö - pitkälle viety kaikkia sektoreita koskeva todellinen yhteistyö Uudistuva palveluverkko - Turvallinen ja viihtyisä ympäristö - Tehokkaasti ja taloudellisesti järjestetyt palvelut - Oikein mitoitetut resurssit - Palvelujen oikea järjestäjätaho esim. ostopalvelu - järjestyshäiriöitä harvoin - kevyen liikenteen helppous - hyvät sisäiset ja ulkoiset liikenneyhteydet - kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet - joustavat prosessit; myös poikkihallinnollinen yhteistyö - selkeä kustannuslaskenta -resurssien kohdentaminen vaikuttavimpiin palveluihin - toimiva kustannusvertailu kokonaistaloudellisesti edullisin järjestämistapa Sitoutunut ja osaava henkilöstö Tasapainoinen talous - Tavoitteisiin ja yhteistyöhön sitoutunut motivoitunut henkilöstö - Palvelujen tuotantotarpeisiin ja tapoihin vastaaminen - Organisaation ja työyhteisön toimivuus - Vuosikate kattaa vähintään poistot - Toimintakulujen kasvu ei ylitä yleistä talouskasvua - Tuloveroprosentti 19 % - Velkamäärä ei kasva - Investoinnit pääsääntöisesti omarahoituksella - työhyvinvointi - haasteellinen ja palkitseva työ - vuorovaikutustaidot - työyhteisön tuloksellisuus (nykyaikaiset työtavat) - osaamisen varmistaminen - henkilöstöresurssien oikea kohdentaminen; joustavuus - palvelutarpeen mukaiset tilat ja välineet - hyvät johtamisjärjestelmät sekä esimies- ja alaistaidot - henkilöstön pysyvyys ja saatavuus - henkilöstömäärä ei kasva; käytetään luonnoll. poistuma hyväksi toimintoja uudelleen järjestettäessä - henkilöstöresurssien joustava käyttäminen - tarpeettoman omaisuuden realisointi - uudet tuotantotavat 5

6 3 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT 3.1 Yleinen taloudellinen kehitys ja kunnallistalous vuosina Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan Suomen talouskasvu jää yhteen prosenttiin vuosina Myös lähivuosina kasvu uhkaa jäädä vaatimattomaksi. Kuntatalous kiristyy lähivuosina huomattavasti. Verotulojen kasvua ja valtionosuuksien kehitystä hidastavat kansantalouden heikot kasvunäkymät ja valtiontalouden sopeutustoimet. Samaan aikaan ikäsidonnaisten menojen nousu rasittaa kuntataloutta vuosi vuodelta enemmän. Keskipitkällä aikavälillä korkotason kääntyminen nousuun lisää tuntuvasti kuntien korkomenoja. Kuntien ja kuntayhtymien käyttötalouden pitäminen vakaana edellyttäisi menokehityksen sopeuttamista tulokehityksen asettamiin rajoihin, tuottavuutta lisäävien uudistusten toteuttamista kuntataloudessa sekä tuottavuuden esteiden poistamista. Mikäli menojen kasvua ei pystytä hillitsemään, uhkana ovat kunnallisveroprosenttien tuntuvat korotukset sekä velkaantumisen jatkuminen nopeana. Kuntatalouden ennakoidaan kiristyvän vuonna 2012 toimintamenojen kasvaessa selvästi nopeammin kuin verorahoituksen. Verorahoituksen kasvuksi ennustetaan 3 %. Verotulojen kasvu hidastuu alle 2 prosenttiin. Verotulojen kasvun hidastumiseen edellisvuodesta vaikuttaa muun muassa kuntien yhteisöverokertymän aleneminen, joka on seurausta sekä kuntien yhteisövero-osuuden väliaikaisen korotuksen pienenemisestä 5 prosenttiyksiköllä että yritysten edellisvuotta heikommasta tuloskehityksestä. Kunnallisveron kasvua hidastavat puolestaan palkkatulojen kasvun hidastuminen edellisvuodesta sekä veroperustemuutokset. Valtionosuuksien arvioidaan kasvavan lähes 6 % huolimatta siitä, että v valtionosuuksiin kohdistettiin 631 milj. euron suuruinen leikkaus. Valtionosuuksia korottavat mm. kustannustenjaon tarkistus, veromenetysten kompensaatio, indeksikorotus ja kertaluontoinen lisäys liittyen marraskuussa 2011 saavutettuun palkkaratkaisuun. Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen arvioidaan vuonna 2012 kasvavan runsaat 4 %. Kuntien tulokasvun hidastuessa oletuksena on, että kunnat pyrkivät hillitsemään menokehitystään, joten menojen kasvun oletetaan jäävän hieman viime vuotta maltillisemmaksi. Kuntasektorin palkkamenojen kasvuksi oletetaan 3,5 %. Ostojen kasvun arvioidaan pysyvän vuoden 2011 tasolla 6,5 prosentissa. Vuosina toimintamenojen kasvuksi arvioidaan n. 4 % vuosittain. Toimintamenojen volyymin arvioidaan lisääntyvän vuosittain noin prosentilla, mikä vastaa väestörakenteen muutoksen aiheuttamaa kysyntäpainetta peruspalvelumenoihin. Vuonna 2013 kuntien verotulojen kasvuksi ennakoidaan n. 4 %. Vuonna 2013 palkkatulojen kasvuksi ennustetaan 2,5 %. Eläketulojen arvioidaan kasvavan 5,8 % vuoden 2012 tasosta. Kasvu johtuu sekä eläkeläisten määrän kasvusta että ennen kaikkea eläkeläisten keskimääräisen tulotason kasvusta. Osana valtiontalouden sopeutustoimia hallitus on päättänyt jättää tekemättä vuosina inflaatiokehitystä tai ansiotason nousua vastaavat tarkistukset ansiotuloveroperusteisiin. Yhteensä valtion päättämät vuoden 2013 veroperustemuutokset alentavat kunnallisveron tuottoa n. 12 milj. euroa. Peruspalvelujen valtionosuuteen tehdään vastaavansuuruinen lisäys, joten veroperustemuutoksilla ei ole vaikutusta kuntien kokonaistuloihin. Vuonna 2013 peruspalvelujen valtionosuuteen tehdään 3,0 prosentin indeksikorotus. Indeksikorotus lisää peruspalvelujen valtionosuuksia 231 milj. eurolla. Valtionosuuksien kasvua hidastavat valtiontalouden sopeutustoimet: peruspalvelujen valtionosuutta alennetaan 125 milj. eurolla ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksiin ei tehdä indeksikorotuksia v. 2013, mikä vähentää kuntien ja kuntayhtymien valtionosuuksia 50 milj. eurolla. Verorahoituksen yhteensä ennakoidaan kasvavan runsaat 3 %. Toimintamenojen kasvun arvioidaan hidastuvan alle neljään prosenttiin. Kustannustason nousu hidastuu edellisvuodesta ja menojen volyymikasvu pysyy prosentin tuntumassa. Kuntien ansiotason nousuksi arvioidaan 2,3 %. Henkilöstön määrän arvioidaan pysyvän vuoden 2012 tasolla, joten palkkamenojen kasvu seuraa ennusteessa ansiotason muutosta. Ostojen kasvuksi arvioidaan runsaat 6 %. Kuntien maksamien avustusten ennakoidaan kasvavan 2 % työttömyyden lisääntyessä. 6

7 Kuntien vuosikate heikkenee noin 100 milj. eurolla. Se ei enää kattaisi poistoja eikä kuntatalous olisi enää tasapainossa tällä mittarilla arvioituna. Vuonna 2011 alkanut kuntien vuosikatteen lasku jatkuu vielä v valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osaston laskennallisen ennakointimallin mukaan koko maan tasolla. Vuosina 2012 ja 2013 vuosikate riittää kattamaan poistot vain yli asukkaan kuntakokoryhmissä. Kuntien lainakannan arvioidaan kasvavan v ja kasvu jatkuu lähivuosina. Lainakanta kasvaa kaikissa kuntakokoryhmissä ja suurinta kasvu on alle asukkaan kuntaryhmissä. Koko maan tasolla kasvu on vuosittain lähellä vuoden 2011 tasoa. Vuoden 2013 valtion talousarvioesitykseen ja vuosien kehyspäätökseen sisältyy sekä kuntien menoja lisääviä että niitä vähentäviä toimenpiteitä. Kokonaisuudessaan valtion toimenpiteiden ei arvioida juuri vaikuttavan kuntien tehtäviin vuosina Kuntien toimintamenojen kehitys keskipitkällä aikavälillä riippuu todellisuudessa mm. yleisestä talouskehityksestä, tulevista palkkaratkaisuista sekä siitä, miten rakenteellisilla uudistuksilla onnistutaan parantamaan kuntasektorin tuottavuutta. Vuosille kuntien yhteisöveron jako-osuutta on korotettu 5 prosenttiyksiköllä. Vuosia koskevan kehyspäätöksen mukaan kuntien yhteisövero-osuuden väliaikaista korottamista 5 prosenttiyksiköllä jatketaan myös vuosina (Lähde: PPO ja Kuntatalous tiedote 3/2012) Yleisen taloudellisen tilanteen tunnuslukuja koko maassa Muutos % BKT määrä 2,9 0,8 1,5 2,1 1,9 Palkkasumma 4,8 2,6 2,6 3,5 3,6 Yleinen ansiotaso 2,7 3,3 2,6 3,0 3,5 Inflaatio 3,4 2,6 2,4 Kuluttajahinnat 3,4 2,8 2,6 2,1 2,0 Työllisyysaste, %-yksikköä 68,6 68, ,9 69,9 Työttömyysaste, %-yksikköä 7,8 8 7,9 7,7 7,3 Euribor 3 kk 1,4 0,6 0,6 Lähde: PPO ja Kuntatalous tiedote 3/12 Kunnallistalouden lukuja koko maassa Toimintakatteen muutos % 5,4 4,2 3,7 4,2 4,3 Vuosikate, mrd 2,64 2,59 2,35 2,28 2,20 Lainakannan muutos % 8,0 7,9 8,8 8,8 8,4 Nettovelka (lainat-kassavarat), muutos% 14,4 12,6 13,8 12,9 12 Verotulojen muutos % 3,9 2,2 3,1 4,7 4,3 Tulovero% keskimäärin 19,17 19,25 19,25 19,25 19,25 (Lähde:PPO ja Kuntatalous tiedote 3/2012 ) 7

8 3.2 Väestö ja elinkeinorakenne Mynämäen kunnassa Vuoden 2013 talousarvion laadinnassa ohjeena oli, että asukaslukuna käytetään asukasta. Asukasluku oli Väestömuutokset vuosi väkiluku muutos muutos% , , , , , , , , , * , * , * , * ,05 Lähde: Tilastokeskus Väestö ikäryhmittäin 2011, 2015, 2020, 2025 ja 2030 ikäryhmä Lähde: Tilastokeskus 8

9 Väestö ikäryhmittäin 2011, 2015, 2020, 2025 ja Taloudellinen huoltosuhde työllinen ei työllinen Varsinais- Koko väestö yht työvoima väestö huoltosuhde Suomi maa ,20 1,19 1, ,23 1,19 1, ,31 1,30 1, ,31 1,30 1,31 Lähde: Tilastokeskus Työllisyys ja elinkeinot Syyskuun 2012 lopussa työttömien osuus työvoimasta oli Varsinais-Suomessa 9,3 % (8,5 %, 9/2011) ja koko maassa 8,9 % (8,3 %, 9/2011). Varsinais-Suomessa työttömyysaste oli suurempi kuin koko maassa ja neljänneksi pienin Uudenmaan, Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan jälkeen. Mynämäessä työttömien määrä syyskuun 2012 lopussa oli 223 (250, 9/2011), joka on 5,9 % (6,6 %, 9/201) työvoimasta. Alle 25-vuotiaita oli 22 (26, 9/2011) ja yli 50-vuotiaita 108 (120, 9/2011). Yli vuoden työttömänä olleita oli 50 (52, 9/2011). 9

10 Mynämäellä työssäkäyvät 2010 Toimiala (suurimmat) työpaikat Maatalous, metsätalous ja kalatalous 362 Teollisuus 256 Terveys- ja sosiaalipalvelut 341 Rakentaminen 191 Tukku- ja vähittäiskauppa 165 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa ja korjaus 43 Koulutus 129 Kuljetus ja varastointi 132 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 53 Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 78 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 36 Rahoitus- ja vakuutustoiminta 42 Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 57 Kiinteistöalan toiminta 77 Taiteet, viihde ja virkistys 12 Muu palvelutoiminta 62 Kaikki toimialat yhteensä 2082 Mynämäessä asuva työllinen työvoima henkilöä % Alkutuotanto ,0 Jalostus ,2 Palvelut ,8 Tuntematon 34 1,0 Yhteensä 3483 Mynämäen kunta kuuluu Turun Seudun Kehittämiskeskukseen (TseK). TseK on elinkeinoelämän asiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa maksuttomia palveluita seudun yrityksille. Vuonna 2013 Mynämäen kunnan rahoitusosuus on yhteensä euroa ( euroa 2012). Perusrahoitus on euroa (8,04 /as), hankkeet euroa (0,70 /as), äkillinen rakennemuutos 6,435 euroa (0,80 /as) ja hankinta-asiamies 840 euroa (0,12 /as). 3.3 Vuoden 2013 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintaperusteet Vuoden 2013 talousarvio ei ole vertailukelpoinen vuoden 2012 talousarvioon eikä vuoden 2011 tilinpäätökseen, koska loput sosiaalitoimen palvelut siirtyvät perusturvakuntayhtymä Akselin vastattavaksi vuoden 2013 alusta. Perusterveydenhuollon, vanhustenhuollon ja sosiaalitoimen määrärahat ovat kokonaan palvelujen ostot tiliryhmässä. Asiakkailta palveluista perittävät maksut jäivät pois kunnalta. Kunnan maksuosuudesta Akselille vähennetään Akselin perimät asiakasmaksut, joten kunnan Akselille maksama summa on nettosumma. Perusturvalautakunnan toiminta lakkaa vuoden 2013 alusta. Perusturvakuntayhtymä Akselilta, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä ja Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuollolta ostettavat palvelut on budjetoitu kunnanhallituksen kohdalle. 10

11 Kunnan lainamäärä on noin euroa, joka on noin 945 euroa/asukas (8020 as.). Vuoden 2013 lopussa lainamäärä on noin euroa eli noin euroa/asukas (8020 as.). Palkkamenot Kaikilla kunnan sopimusaloilla on voimassa virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle Koko sopimuskauden kustannusvaikutus on ns. raamisopimuksen mukaan 4,46 %. Yleiskorotus alkaen oli sopimusalasta riippuen 1,6-1,7 % ja järjestelyerät 0,7-0,8 %. Lisäksi tammikuussa 2012 maksettiin 150 euron kertakorvaus. Valtio korvasi kunnille kertakorvauksen aiheuttamat kustannukset. Helmikuun 2013 alusta tulee voimaan 1,46 %:n yleiskorotus ja samasta ajankohdasta alkaen jaetaan sopimusalasta riippuen 0,3-0,6 % paikallinen järjestelyvaraerä. Vuoden 2013 talousarviossa ja vuosien taloussuunnitelmassa palkkamenoihin on tehty 2,0 %:n palkankorotusvaraus vuosittain verrattuna edelliseen vuoteen. Kunnan henkilöstön määrä osastoittain: TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Hallinto-osasto 18,0 16,0 17,0 17,0 17,0 Sivistysosasto 186,9 192,9 193,9 196,5 196,5 Tekninen osasto 68,5 70,0 70,0 70,0 70,0 Yhteensä 273,4 278,9 280,9 283,5 283,5 Perusturvaosaston toiminta lakkaa alkaen, koska loput sosiaalitoimen palvelut siirtyvät perusturvakuntayhtymä Akselin vastattavaksi. Mynämäen kunnasta siirtyy Akselin palvelukseen 16 henkilöä. Valtionosuudet vuosina TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Peruspalvelujen vos Ylläpitäjäjärj. vos Verotulojen tasaus Järjestelmämuutoksen tasaus Yhteensä Peruspalvelujen valtionosuus sisältää yleisen valtionosuuden, sosiaali- ja terveystoimen valtionosuuden, esi- ja perusopetuksen valtionosuuden sekä yleisten kirjastojen, taiteen perusopetuksen sekä yleisen kulttuuritoimen valtionosuuden. Valtaosa eli yli 80 % kunnan peruspalvelujen valtionosuuden laskennallisista perusteita määräytyy pelkästään kunnan ikärakenteen eli ikäryhmittäisen asukasmäärän perusteella. Valtionosuuden laskennallisiin perusteisiin tehdään 3 %:n indeksikorotus, joka lisää kuntien valtionosuutta 231 milj. euroa. Valtionosuutta vähentää 125 milj. euron lisäleikkaus, joka tarkoittaa kaikkien kuntien osalta 23 euron kasvua kunnan omarahoitusosuuteen. Lisäksi valtionosuuteen vaikuttaa vuonna 2011 tehty 631 milj. euron leikkaus. Ylläpitäjäjärjestelmän mukainen valtionosuus sisältää lukion valtionosuuden sekä ylläpitäjäjärjestelmän ulkopuolisina liikunnan, nuorisotoimen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan valtionosuuden (opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala). Valtionosuuden laskemiseksi tarvittavat kuntien ja ylläpitäjien yksikköhinnat päätetään marraskuun loppuun mennessä ja ennakollinen vuoden 2013 asukaskohtainen rahoitusosuus vahvistetaan joulukuussa. Kuntakohtaiset valtionosuudet päätetään joulukuun loppuun mennessä. OPM:n hallinnon alan vuoden 2013 valtionosuutta vähentävät hallitusohjelmassa ja kevään 2012 kehyspäätöksessä sovitut säästöt mm. oppisopimuskoulutukseen, ammatilliseen lisäkoulutukseen ja ammatti- 11

12 korkeakoulujen rahoitukseen. Kuntien osuus em. säästöistä on 42 milj. euroa. Lisäksi valtionosuutta vähentää noin 50 milj. euroa se, että valtionosuuden laskennallisiin perusteisiin ei tehdä indeksikorotusta. Kunnille maksetaan valtionosuuksien yhteydessä verotulojen tasausta. Vuoden 2013 valtionosuudet on laskettu tällä hetkellä tiedossa olevien laskentaperusteiden mukaan. Vuosien 2014 ja 2015 valtionosuuksiin on tehty 2 %:n korotus/vuosi. Peruspalvelujen valtionosuuden kunnan omarahoitusosuus on 3.001,49 euroa/asukas vuonna 2012 (valtionosuusprosentti on 31,42 %) ja 3.135,80 euroa/asukas vuonna 2013 (vos-prosentti 30,96 %). Prosentti kuvaa kustannusten jakoa valtion ja kuntien välillä. Se ei ole yksittäisen kunnan saama valtionosuuden määrää. Ns. ylläpitäjä-järjestelmän mukaisen valtionosuuden (eli mm. lukio) omarahoitus on 364,18 euroa/asukas (41,89 %) vuonna 2012 ja tämän hetkisen arvion mukaan 367,74 euroa/asukas (41,89 %) vuonna Verotulot vuosina TP 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Kunnan tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöverosta Yhteensä Verotulot on arvioitu Kuntaliiton ennustekehikon perusteella. Vuoden 2013 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelman verotuloarvio on tehty tuloveroprosentin 19,50 % mukaan. Kunnan tuloveroprosentti korotettiin 0,50 %-yksiköllä 19,50 %:iin kunnanvaltuuston päätöksellä Kuntien osuus yhteisöveron tuotosta vuosina : ,03 % ,03 % ,99 % ,99 % ,87 % ,40 % Kuntien yhteisöveron jako-osuutta nostettiin 10 prosenttiyksiköllä vuosille Vuosille yhteisöveron jako-osuutta nostetaan 5 prosenttiyksiköllä. Yhteisöveron tuottoa vähentää määräaikaiset veroperustemuutokset (tuotannollisten investointien korotetut poistot ja ns. t&k verohuojennus). Verotuottoa lisää yhteisöjen korkomenojen vähennysoikeuden rajoittaminen. Tuottoon voi vaikuttaa raamisopimukseen liittyvän koulutusmenojen lisävähennys. Yhteisöveron jako-osuuteen vaikuttaa myös vuonna 2013 voimaantuleva yle-vero. Muutoksilla ei ole vaikutusta kuntien yhteisöveron tuottoon, koska muutokset kompensoidaan nostamalla kuntien osuutta yhteisöverosta. Jako-osuus 29,40 % sisältää koulutusmenojen vähennysoikeuden. Sen toteutuminen on vielä epävarmaa. TOIMINTATUOTOT JA TOIMINTAKULUT (sisäiset ja ulkoiset erät) TP 2011 MTA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2014 Tuotot Kulut Toimintakate

13 3.4 Vuoden 2013 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman sitovuus KÄYTTÖTALOUSOSA KUNNANHALLITUS Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Yleishallinto - Taloushallintoyksikkö Perusturvakuntayhtymä Akseli Erikoissairaanhoito ja ympäristöterveydenhuolto KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistystoimen hallinto Varhaiskasvatus Opetustoimi Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi TEKNINEN LAUTAKUNTA Teknisen toimen hallinto Tilalaitos Kunnallistekniikka - Vesihuoltolaitos Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosassa valtuustoon nähden sitovia eriä ovat: - Verotulot - Valtionosuudet - Rahoitustuotot ja kulut (netto) INVESTOINTIOSA Investointiosassa valtuustoon nähden sitovia eriä ovat: - Kiinteä omaisuus nettomääräisenä - Talonrakennus (kohteittain > euroa) - Infrastruktuuri - Vesihuoltolaitos - Irtain omaisuus nettomääräisenä RAHOITUSOSA Rahoitusosassa valtuustoon nähden sitova erä on lainakannan muutokset. 13

14 4 KÄYTTÖTALOUSOSA 4.1 Keskushallinto Keskusvaalilautakunta Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Talousarvio vuodelle 2013 hallintojohtaja Marja Kärkkäinen Järjestää kunnan alueella kulloinkin toteutettavaksi määrätyt kunnalliset ja valtiolliset vaalit. Vuonna 2013 ei järjestetä vaaleja. Taloussuunnitelma vuosille Europarlamenttivaalit järjestetään kesäkuussa Talous 100 Vaalit Tuotot Kulut Toimintakate Sisäiset tulot Sisäiset menot Tarkastuslautakunta Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Tarkastuslautakunta Kunnan hallinnon ja taloudenhoidon laillisuuden ja tuloksellisuuden varmistaminen. Kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden toteutumisen valvonta. Talousarvio vuodelle 2013 Vuoden 2012 tilintarkastuksen ja arviointityön painopistealue on tekninen toimi. Talous Tilintarkastuspalvelut kilpailutetaan. 130 Tilintarkastus Tuotot Kulut Toimintakate Sisäiset tulot Sisäiset menot 14

15 Kunnanhallitus Tulosalue Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Yleishallinto kunnanjohtaja Seija Österberg (kaavoitus ja elinkeinotoimi) hallintojohtaja Marja Kärkkäinen Yleishallinto huolehtii kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston päätöksenteon edellyttämästä valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä maankäyttöpolitiikasta ja elinkeinopolitiikasta. Talousarvio vuodelle 2013 Perusturvakuntayhtymä Akseli, erikoissairaanhoito ja ympäristöterveydenhuolto siirtyvät kunnanhallituksen alaisuuteen vuoden 2013 alusta. Perusturvalautakunnan toiminta lakkaa. Taloussuunnitelma vuosille Talous Valtuustokauden alussa uusien luottamushenkilöiden koulutus ja perehdyttäminen kunnan toimintaan ja talouteen. Valtuustokauden ensimmäisenä vuonna tarkistetaan kuntastrategia sekä siihen liittyvät alastrategiat ja ohjelmat. Kuntarakennelain ja sosiaali- ja terveystoimen uudistuksen edellyttämä valmistelutyö on keskeinen asia koko valtuustokauden. Kuntarakennelain ja sosiaali- ja terveystoimen uudistuksen edellyttämä valmistelutyö on keskeinen asia koko valtuustokauden. 150 Yleishallinto Tuotot Kulut Toimintakate Sisäiset tulot Sisäiset menot Henkilöstö 150 Yleishallinto TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 kunnanjohtaja hallintojohtaja tietohallintopäällikkö toimistosihteeri Yhteensä 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Taseyksikkö Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Taloushallintoyksikkö taloushallintoyksikön päällikkö Katja Päärni Taloushallintoyksikkö tuottaa taloushallinto- ja palkanlaskentapalvelut perusturvakuntayhtymä Akselille ja Mynämäen kunnalle ja palkanlaskenta- 15

16 Talousarvio vuodelle 2013 palvelut Nousiaisten kunnalle hyväksyttyjen toimeksiantosopimusten mukaisesti. Taloushallintoyksikön laskutuksen perusteena käytetään vuoden 2012 alusta käyttöönotettua tuotteistukseen perustuvaa hinnoittelua. Yksikön toiminnan kehittäminen yhteistyössä palvelua ostavien asiakkaiden kanssa jatkuu. Kuntien sosiaalitoimen siirtyminen Akseliin aiheuttaa muutostarpeita taloushallinnon käytössä olevien ohjelmistojen perus- ja ohjaustietoihin. Tarvittavien muutosten suunnittelu ja toteuttaminen aloitetaan vuoden 2012 lopulla. Taloussuunnitelma vuosille Taloushallintoyksikön toiminnan kehitystyö jatkuu. Talous 1550 Taloushallintoyksikkö (sisältyy Yleishallinto -tulosalueeseen) Tuotot Kulut Toimintakate Sisäiset tulot Sisäiset menot Henkilöstö TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 talouspäällikkö kirjanpito palkanlaskenta 7 5,5 5,5 5,5 5,5 reskontran hoito 3 2,5 3,5 3,5 3,5 Yhteensä 13,0 11,0 12,0 12,0 12,0 Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2013 Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Tavoitetaso Mittarit Henkilöstö Tehokas ja joustava viranhaltijaorganisaatio Tavoitteisiin ja yhteistyöhön sitoutunut luottamushenkilöstö Työskentelyn ja toimenkuvien jatkuva kehittäminen Riittävä tiedonkulku valmisteilla olevista asioista. Uusien luottamushenkilöiden kouluttaminen kunnan toimintaan. Tavoitteisiin ja yhteistyöhön sitoutunut henkilöstö Joustava ja häiriötön päätöksenteko Eri yhteistyömuodot Kokouksiin ja seminaareihin osallistuminen Avoin vuorovaikutus Tiedotustilaisuudet, tiedotteet, www-sivut ym. Asiakas Turvallinen ja viihtyisä ympäristö Kehittämistä tukeva maapolitiikka ja kaavoitus Keskusta- Asemanseutu osayleiskaava valmis Osayleiskaava hyväksytty 2013 loppuun mennessä 16

17 Asemakaavoitus kunnan kehittämisen edellyttämällä tavalla. Vireillä olevat asemakaavat on hyväksytty kevään 2013 aikana. Ilmaston muutoksen haasteet huomioon ottava toiminta Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen nykyisestä Prohinku-hankkeen toimenpiteet Palvelut Palvelutuotannon ja verkon tehostaminen Päättäjien ja henkilökunnan kehitysmyönteisyys Uudenlaisia toimintamalleja käyttöön Tehdyt uudistukset Elinkeinopoliittisen ohjelman toteuttaminen Kuntien välinen yhteistyö Toimiva konserniohjaus Avoin ja aktiivinen vuorovaikutus kunnan ja yrittäjien kesken Toimiva raportointi ja seuranta Yrityksiä ja työllisyyttä edistävä toimintakulttuuri Yhteiset tilaisuudet ja toimenpiteet Seutuyhteistyön hyödyntäminen Hallittu väestönkasvu Talous Talouden tasapaino Yritystonttien ja toimitilojen markkinointi Elinkeinosopimuksen toimivuus Turun seudun kuntayhteistyöhön osallistuminen Turun seudun MALaiesopimuksen toteutuminen Monipuolinen tonttitarjonta koko kunnan alueella Kaikki toimitilat vuokrattu, 1-2 yritystonttia myyty Kunnan yrityksiä palveleva toiminta Konkreettisia hankkeita palvelujen parantamiseksi MAL-aiesopimuksen hankkeiden toteutuminen As.määrän nettolisäys väh. 10 henkilöä Lehti-ilmoitukset, markkinointitilaisuudet, luovutetut tontit Potkurin neuvontapalvelut, seudulliset hankkeet Konkreettiset hankkeet ja päätökset Sopimuksen seurantaohjelman mukainen Asukasmäärä Vuosikate kattaa poistot Vuosikate% on 100. Vuosikate % Toimintakulujen kasvu ei ylitä yleistä talouskasvua Toimintakatteen kasvu korkeintaan 3,7 % kasvu- % Luovutaan tyhjillään olevista ja/tai vajaakäytössä olevista kiinteistöistä ja tehostetaan tilojen käyttöä KONSERNITAVOITTEET Mynämäen Teollisuuskiinteistö Tulot kattavat toiminnasta Oy aiheutuvat menot. Kaikki toimitilat käytössä ja tarpeettomat myynnissä Kaikki toimitilat on vuokrattu. Käypä vuokrataso. Tehostamista ja myyntiä/vuokrausta koskevat päätökset Vuokrattujen toimitilojen määrä Vuokra/m² Vuokrasaatavia tehokas seuranta Vuokrasaatavien määrä As Oy Mynämäen Augustanrivi Yhtiön talous on tasapainossa. Vastikkeet kattavat yhtiön menot Kunnan omistamien asuntojen vuokrat kattavat menot vuokra/m² 17

18 Kiinteistö pidetään hyvässä kunnossa. Suunnitelmallinen kunnossapito Tehdyt korjaukset Kunnan omistamat asunnot Kunnan omistamien asuntojen vuokrat ovat oikealla tasolla. Vuokrat kattavat vähintään kaikki kustannukset. Vuokratulot Kunta myy omistamiansa osakkeita niiden vapautuessa vuokralaisilta. Myydään 1-2 asuntoa. Myytyjen asuntojen lukumäärä. Kuntayhtymät Toimiva ja säännöllinen konserniohjaus, yhteistyö ja raportointi Palvelut toteutettu suunnitelmien mukaisesti Osavuosiraportti Tulosalue Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Perusturvakuntayhtymä Akseli kunnanjohtaja Seija Österberg Tuottaa laadullisesti hyvät, tasa-arvoiset ja kohtuuhintaiset perusterveydenhuollon, vanhustenhuollon ja sosiaalitoimen palvelut kunnan asukkaille. Talousarvio vuodelle 2013 Taloussuunnitelma vuosille Perusturvakuntayhtymä Akselin toiminnan tavoitteet on määritelty kunnanvaltuuston hyväksymässä vuosien palvelutasosuunnitelmassa. Kuntayhtymän toiminta ja talous tulee järjestää siten, että vahvistettu talousarvio ei ylity. Kuntayhtymän toiminta ja talous tulee järjestää siten, että vahvistettu talousarvio ei ylity. Talous 160 Perusturvakuntayhtymä Akseli Tuotot Kulut Toimintakate Sisäiset tulot Sisäiset menot Tulosalue Tilivelvollinen Erikoissairaanhoito ja ympäristöterveydenhuolto Kunnanjohtaja Seija Österberg 18

19 Toiminta-ajatus Tuottaa laadullisesti hyvät, tasa-arvoiset ja kohtuuhintaiset erikoissairaanhoidon ja ympäristöterveydenhuollon palvelut kunnan asukkaille. Talousarvio vuodelle 2013 Taloussuunnitelma vuosille Talous Kuntayhtymän toiminta ja talous tulee järjestää siten, että vahvistettu talousarvio ei ylity. Kuntayhtymän toiminta ja talous tulee järjestää siten, että vahvistettu talousarvio ei ylity. 170 Erikoissairaanhoito ja ympäristöterveydenhuolto Tuotot Kulut Toimintakate Sisäiset tulot Sisäiset menot Kunnanhallitus yhteensä Tuotot Kulut Toimintakate Sisäiset tulot Sisäiset menot

20 4.2 Kasvatus- ja sivistyslautakunta Tulosalue Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Sivistystoimen hallinto Kasvatus- ja sivistysjohtaja Kehittää toimialaa kunnan strategisten tavoitteiden suuntaisesti ja tuottaa hallinto- ja henkilöstöpalveluja talousarvion puitteissa. Talousarvio vuodelle 2013 Nuorten yhteiskuntatakuu voimaan kunnissa alkaen. Sähköisiä palveluja kehitetään edelleen kasvatus- ja sivistystoimessa. Koulujen käyttöasteen nostoa valmistellaan kylien neuvottelukunnan avulla kylätaloajatuksen pohjalta. Perusopetuksen Laatu-hanke ja lapsineuvosto huomioidaan valmistelun ja päätöksenteon tukena. Taloussuunnitelma vuosille Selvitetään alueellisen vapaa-aikapalvelujen hallintoa Akselin alueella olevien kuntien Mynämäen, Nousiaisten ja Maskun kesken. Uusi päiväkoti ja varhaiskasvatuksen johtamisjärjestelmä otetaan käyttöön. Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2013 Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Tavoitetaso Mittari Henkilöstön osaaminen Motivoitunut henkilökunta Toimiva yhteistyö ja selkeä Pysyvä henkilökunta Henkilöstön vaihtuvuus % työnjako Työtyytyväisyys Koulutusta henkilöstölle ja uuden lautakunnan jäsenille Työilmapiiri ja johtaminen koulutusmyönteisyys organisaatiossa Kyselyjen keskiarvo vähintään 3/4 Osaava henkilökunta ja lautakunta Kyselyjen keskiarvo Kehityskeskustelut Lautakunnan ja henkilöstön koulutuspäivät Asiakas Sujuva ja perusteltu päätöksenteko Palvelut Ajantasainen asioiden valmistelu ja kehittäminen Talous Taloudellisesti ja tehokkaasti järjestetty toiminta Huolellinen valmistelu ja selvitykset päätöksenteon tukena Sujuvat kokous- ja neuvottelukäytännöt, päätöksistä tiedottaminen Määrärahojen seuranta ja nopea reagointi talouden muutoksiin Päätöksien pysyvyys Määräaikojen pitävyys Määrärahojen riittävyys Läpimenneet muutoksenhaut ja otto-oikeudet Läpimenneet oikaisuvaatimukset ja valitukset euroa / asukas Talous 500 Sivistystoimen hallinto Tuotot Kulut Toimintakate Sisäiset tulot Sisäiset menot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA...

Lisätiedot

Kehittää ja uudistaa osaston toimialaa kunnan strategisten tavoitteiden suuntaisesti.

Kehittää ja uudistaa osaston toimialaa kunnan strategisten tavoitteiden suuntaisesti. 1..1 Kasvatus- ja sivistyslautakunta Tulosalue Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Sivistystoimen hallinto/osaston yhteinen toiminta Kasvatus- ja sivistysjohtaja Laura Päiviö-Häkämies Kehittää ja uudistaa

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

Liite 12 valtuuston 12.12.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 74 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 TALOUSARVIO 2012

Liite 12 valtuuston 12.12.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 74 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 TALOUSARVIO 2012 Liite 12 valtuuston 12.12.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 74 TALOUSSUUNNITELMA 2015 TALOUSARVIO Valtuusto 12.12.2011 2 (205) SISÄLLYSLUETTELO 1. TALOUSSUUNNITELMAN YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Kansantalouden

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 8.12.2014 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma Havainnekuvan

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kunnanjohtajan ehdotus Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2015-2017

Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIETOJA KUNNASTA... 3 1.1. Sijainti ja kulkuyhteydet... 3 1.2. Kontiolahden kuntastrategia... 4 1.2.1 Kontiolahden kunnan johtamisjärjestelmä... 4

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012--2014 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Laadukkaita palveluita kirkkonummelaisille Kunnanhallitus 10.11.2008 Liikkeellä kohti uutta. Kirkkonummi yllättävän lähellä. TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kunnanvaltuusto 15.12.2012 Kunnanhallituksen esitys TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011--2013 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 24.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT... 1 1.1 Väkiluku ja työllisyys... 1 1.2 Talousarvion sääntöperusta... 3 1.3 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN LOUSSUUNNITELMA 2016 LOUSARVIO Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2

Lisätiedot

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kv 15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 1 Sisällysluettelo 1 YLEISPERUSTELUT...5 1.2 Y1einen taloudellinen tilanne...5 1.2 Yleisperustelut Lappajärven kunnan osalta...9

Lisätiedot

Mäntsälän kunta 0 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Mäntsälän kunta 0 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 0 Talousarvio ja taloussuunnitelma - 2017 Talousarvio Taloussuunnitelma 2017 Kunnanhallitus 1.12. 341 Kunnanvaltuusto 8.12. 1 Talousarvio ja taloussuunnitelma - 2017 Sisällysluettelo 1. Kuntastrategia...

Lisätiedot

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015 T a l o u s a r v i o 2 1 3 Taloussuunnitelma 214-215 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 VIHDIN KUNNAN TASAPAINOTETTU STRATEGIA 213... 3 YLEISPERUSTELUT... 19 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 TALOUSARVIO v. 2015 ja TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 PÄLKÄNEEN KUNTA Kunnanhallitus 10.12.2014 316 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. KUNNAN ALUE JA SIJAINTI... 3 3. VÄESTÖ...

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA Liite 1 Kunnanvaltuusto 7.12.2009 145 MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Taloussuunnitelma 2010-2012 Talousarvio 2010 1. KUNTASTRATEGIA...3 2. TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2011 2014 Talousarvio- ja suunnitelma 2011 2014 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 3 Tuloslaskelma... 10 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

leppävirran kunta TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 TALOUSARVIO 2012 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 12.12.2011

leppävirran kunta TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 TALOUSARVIO 2012 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 12.12.2011 leppävirran kunta TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 TALOUSARVIO 2012 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 12.12.2011 Leppävirran kunta Puh (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi SISÄLLYSLUETTELO I KUNNAN

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanjohtajan katsaus... 3 Vuoden 2014 talousarvio yleisperustelut... 4 Kunnan organisaatio... 13 Tuloslaskelmaosa...

Lisätiedot

K A L A J O E N K A U P U N G I N

K A L A J O E N K A U P U N G I N K A L A J O E N K A U P U N G I N T A L O U S A R V I O 2 0 1 5 TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma RAKENTAMISOHJELMA 2015-2019 Kaupunginhallitus 8.12.2014 Valtuusto 16.12.2014

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011 1 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Hyväksytty kv 12.12.2011 2 TALOUSARVIO 2012 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen tilanne 5 Varkauden

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12

Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12 Sisällysluettelo Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12 2 Taloudelliset lähtökohdat... 14 2.1 Kansantalouden kehitysnäkymät... 14 2.2 Kuntatalouden

Lisätiedot

Hyväksytty valtuustossa

Hyväksytty valtuustossa Hyväksytty valtuustossa 12.12.2012 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNAN STRATEGIA... 5 1.1 Ympäröivän maailman muutokset... 5 1.2 Kemiönsaaren strategia... 5 1.3 Vahva ja tasapainoinen talous... 7 1.4 Kunnan

Lisätiedot