MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE KH KH KV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KH 26.11.2012 327 KH 3.12.2012 333 KV 17.12.2012 75"

Transkriptio

1 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE KH KH KV

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGIA TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen kehitys ja kunnallistalous vuosina Väestö ja elinkeinorakenne Mynämäen kunnassa Vuoden 2013 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintaperusteet Vuoden 2013 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman sitovuus KÄYTTÖTALOUSOSA Keskushallinto Kasvatus- ja sivistyslautakunta Tekninen lautakunta KÄYTTÖTALOUDEN YHTEENVETO TULOSLASKELMAOSA INVESTOINTIOSA RAHOITUSOSA ARVIOINTITYÖN OHJEELLINEN SUUNNITELMA VUOSILLE

3 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Kunnat ja yritykset kamppailevat tällä hetkellä todellisten talousvaikeuksien kanssa. Euroopan velkariisi heijastuu Suomen taloustilanteeseen ja synkimpien ennusteiden mukaan Suomen kansantalous on ajautumassa kohti taantumaa. Suuret valtionosuusleikkaukset sekä talouskasvun ja verotulojen kasvun hidastuminen ovat pakottaneet kunnat nostamaan tuloveroprosenttiaan. Yli kolmannes kunnista, Mynämäki muiden joukossa, on joutunut korottamaan veroja vuodelle 2013 eikä paine veronkorotuksiin hellitä tulevinakaan vuosina. Veronkorotukset eivät yksin edes riitä, vaan taloutta on lisäksi sopeutettava toimintaa tehostamalla ja säästötoimenpiteitä etsimällä. Tänä päivänä suuri osa määrärahoista on sidottu lakisääteisiin, yhteistyönä tuotettaviin palveluihin eikä yksittäinen kunta pysty riittävästi vaikuttamaan esimerkiksi kuntayhtymien toimintaan ja menokehitykseen niiden sisällä. Terveydenhuolto ja sosiaalitoimen palvelut vievät jatkuvasti yhä suuremman osan kunnan käytettävissä olevista taloudellisista resursseista. Näin kehitys ei voi jatkua. Yhteistoiminnan tulee näkyä toiminnan tehostumisena ja rakenteita on uudistettava. Myös valtion tulee kantaa vastuuta kuntien tehtäväksi annettujen palvelujen rahoittamisesta. Mynämäen verotulojen positiivinen kehitys on hidastunut, mutta väestön ikärakenteen vuoksi valtionosuudet ovat vielä merkittävä osa tulorahoitusta. Tulorahoitus ei kuitenkaan vastaa menojen kasvua, eikä vuosikate riitä kattamaan poistoja ja investointeja. Taseessa oleva ylijäämä mahdollistaa vielä nyt alijäämäisen talousarvion hyväksymisen, mutta lainamäärä kasvaa ja talouden tasapainottamiseen on löydettävä kestäviä ratkaisuja. Talousarviossa toimintakate kasvaa kuluvaan vuoteen verrattuna 3,7 % ja vuoden 2011 tilinpäätökseen verrattuna 9,6 %. Vuosikatteeksi jää vain n euroa. Talousarvio on laadittu hyvin kireäksi, eikä se mahdollista liikkumavaraa. Hallintokuntien ja päättäjien tulee sitoutua toimimaan vahvistettujen määrärahojen puitteissa ja mikäli tulorahoitus ei toteudu ennustetulla tavalla, on oltava valmiutta ryhtyä sopeuttamistoimiin vuoden aikana. Investointeihin on talousarviossa varattu n. 3,1 milj. euroa ja ne joudutaan rahoittamaan kokonaan ottamalla uutta lainaa. Merkittävimmät yksittäiset investoinnit ovat talonrakennuksen puolelle uuden päivähoitoyksikön rakentaminen, Mietoisten kylätalon kunnostaminen sekä terveyskeskuksen korjaustyöt. Kuntalaisten liikuntaharrastuksia tuetaan kevyen liikenteen väylähankkeilla ja liikuntapaikkahankkeilla. Vesihuoltolaitoksen puolella merkittävin hanke on Laajoen uusi vedenottamo. Jotta Mynämäessä selvitään tulevien vuosien haasteista, toimintakauttaan aloittavan valtuuston on määrätietoisesti ja vastuullisesti luotava strategia, jolla kunnan toiminta ja palvelut sopeutetaan kestävän talouden edellyttämälle tasolle. Elinvoimaisessa ja kilpailukykyisessä kunnassa talous on kunnossa ja kuntalaisten tarvitsemat peruspalvelut pystytään rahoittamaan tulorahoituksella. Seija Österberg kunnanjohtaja 3

4 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGIA Kunnan strategia uudistetaan valtuustokaudelle Alla olevat ovat päättyvälle valtuustokaudelle hyväksytyt arvot, missio, visio ja strategia. ARVOT, JOTKA OHJAAVAT TOIMINTAAMME Palvelualttius Toisen kunnioitus empaattisuus Tavoitetietoisuus Sopimusten pitäminen Ulospäin suuntautuminen Kansainvälisyys Taloudellisuus TOIMINTAMME TARKOITUS: (MISSIO) Toimintamme tarkoituksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä / tuottamalla kunnallisia palveluja, luomalla muita toimintaedellytyksiä sekä vahvistamalla kunnan asemaa maaseutukuntien palvelukeskuksena ja osana Turun seutukuntaa sekä luoda edellytykset päätöksentekijöille em. toiminta-ajatuksen toteuttamiseksi. Mynämäki; uuden kunnan visio 2020 Mynämäki askeleen edellä, kuitenkin lähellä Mynämäki on vireä ja yhteistyökykyinen kehittyvä kunta, joka tarjoaa asukkailleen ja yrityksilleen turvallisen ympäristön ja laadukkaat palvelut Mynämäen kunnan tasapainotettu strategia (BSC) Näkökulmat ovat strategisia tarkastelualueita, joiden mukaan strategiset tavoitteet valmistellaan ja ne ovat pitemmän aikavälin kehittämisen ydinasioita. Kriittiset menestystekijät ovat tekijöitä, joissa on ehdottomasti onnistuttava, jotta tavoite saavutetaan. 4

5 Näkökulma (Painopistealue) Mynämäki; elinvoimainen ja kilpailukykyinen aluekeskus Turun seudulla Strateginen tavoite - Hallittu väestönkasvu - Työpaikkaomavaraisuuden säilyttäminen yli 60 % Kriittinen menestystekijä - kehittämistä tukeva maapolitiikka ja kaavoitus - monipuolinen tonttitarjonta asumiseen ja yritystoimintaan - hyvä imago - Kuntien välinen yhteistyö - pitkälle viety kaikkia sektoreita koskeva todellinen yhteistyö Uudistuva palveluverkko - Turvallinen ja viihtyisä ympäristö - Tehokkaasti ja taloudellisesti järjestetyt palvelut - Oikein mitoitetut resurssit - Palvelujen oikea järjestäjätaho esim. ostopalvelu - järjestyshäiriöitä harvoin - kevyen liikenteen helppous - hyvät sisäiset ja ulkoiset liikenneyhteydet - kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet - joustavat prosessit; myös poikkihallinnollinen yhteistyö - selkeä kustannuslaskenta -resurssien kohdentaminen vaikuttavimpiin palveluihin - toimiva kustannusvertailu kokonaistaloudellisesti edullisin järjestämistapa Sitoutunut ja osaava henkilöstö Tasapainoinen talous - Tavoitteisiin ja yhteistyöhön sitoutunut motivoitunut henkilöstö - Palvelujen tuotantotarpeisiin ja tapoihin vastaaminen - Organisaation ja työyhteisön toimivuus - Vuosikate kattaa vähintään poistot - Toimintakulujen kasvu ei ylitä yleistä talouskasvua - Tuloveroprosentti 19 % - Velkamäärä ei kasva - Investoinnit pääsääntöisesti omarahoituksella - työhyvinvointi - haasteellinen ja palkitseva työ - vuorovaikutustaidot - työyhteisön tuloksellisuus (nykyaikaiset työtavat) - osaamisen varmistaminen - henkilöstöresurssien oikea kohdentaminen; joustavuus - palvelutarpeen mukaiset tilat ja välineet - hyvät johtamisjärjestelmät sekä esimies- ja alaistaidot - henkilöstön pysyvyys ja saatavuus - henkilöstömäärä ei kasva; käytetään luonnoll. poistuma hyväksi toimintoja uudelleen järjestettäessä - henkilöstöresurssien joustava käyttäminen - tarpeettoman omaisuuden realisointi - uudet tuotantotavat 5

6 3 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT 3.1 Yleinen taloudellinen kehitys ja kunnallistalous vuosina Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan Suomen talouskasvu jää yhteen prosenttiin vuosina Myös lähivuosina kasvu uhkaa jäädä vaatimattomaksi. Kuntatalous kiristyy lähivuosina huomattavasti. Verotulojen kasvua ja valtionosuuksien kehitystä hidastavat kansantalouden heikot kasvunäkymät ja valtiontalouden sopeutustoimet. Samaan aikaan ikäsidonnaisten menojen nousu rasittaa kuntataloutta vuosi vuodelta enemmän. Keskipitkällä aikavälillä korkotason kääntyminen nousuun lisää tuntuvasti kuntien korkomenoja. Kuntien ja kuntayhtymien käyttötalouden pitäminen vakaana edellyttäisi menokehityksen sopeuttamista tulokehityksen asettamiin rajoihin, tuottavuutta lisäävien uudistusten toteuttamista kuntataloudessa sekä tuottavuuden esteiden poistamista. Mikäli menojen kasvua ei pystytä hillitsemään, uhkana ovat kunnallisveroprosenttien tuntuvat korotukset sekä velkaantumisen jatkuminen nopeana. Kuntatalouden ennakoidaan kiristyvän vuonna 2012 toimintamenojen kasvaessa selvästi nopeammin kuin verorahoituksen. Verorahoituksen kasvuksi ennustetaan 3 %. Verotulojen kasvu hidastuu alle 2 prosenttiin. Verotulojen kasvun hidastumiseen edellisvuodesta vaikuttaa muun muassa kuntien yhteisöverokertymän aleneminen, joka on seurausta sekä kuntien yhteisövero-osuuden väliaikaisen korotuksen pienenemisestä 5 prosenttiyksiköllä että yritysten edellisvuotta heikommasta tuloskehityksestä. Kunnallisveron kasvua hidastavat puolestaan palkkatulojen kasvun hidastuminen edellisvuodesta sekä veroperustemuutokset. Valtionosuuksien arvioidaan kasvavan lähes 6 % huolimatta siitä, että v valtionosuuksiin kohdistettiin 631 milj. euron suuruinen leikkaus. Valtionosuuksia korottavat mm. kustannustenjaon tarkistus, veromenetysten kompensaatio, indeksikorotus ja kertaluontoinen lisäys liittyen marraskuussa 2011 saavutettuun palkkaratkaisuun. Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen arvioidaan vuonna 2012 kasvavan runsaat 4 %. Kuntien tulokasvun hidastuessa oletuksena on, että kunnat pyrkivät hillitsemään menokehitystään, joten menojen kasvun oletetaan jäävän hieman viime vuotta maltillisemmaksi. Kuntasektorin palkkamenojen kasvuksi oletetaan 3,5 %. Ostojen kasvun arvioidaan pysyvän vuoden 2011 tasolla 6,5 prosentissa. Vuosina toimintamenojen kasvuksi arvioidaan n. 4 % vuosittain. Toimintamenojen volyymin arvioidaan lisääntyvän vuosittain noin prosentilla, mikä vastaa väestörakenteen muutoksen aiheuttamaa kysyntäpainetta peruspalvelumenoihin. Vuonna 2013 kuntien verotulojen kasvuksi ennakoidaan n. 4 %. Vuonna 2013 palkkatulojen kasvuksi ennustetaan 2,5 %. Eläketulojen arvioidaan kasvavan 5,8 % vuoden 2012 tasosta. Kasvu johtuu sekä eläkeläisten määrän kasvusta että ennen kaikkea eläkeläisten keskimääräisen tulotason kasvusta. Osana valtiontalouden sopeutustoimia hallitus on päättänyt jättää tekemättä vuosina inflaatiokehitystä tai ansiotason nousua vastaavat tarkistukset ansiotuloveroperusteisiin. Yhteensä valtion päättämät vuoden 2013 veroperustemuutokset alentavat kunnallisveron tuottoa n. 12 milj. euroa. Peruspalvelujen valtionosuuteen tehdään vastaavansuuruinen lisäys, joten veroperustemuutoksilla ei ole vaikutusta kuntien kokonaistuloihin. Vuonna 2013 peruspalvelujen valtionosuuteen tehdään 3,0 prosentin indeksikorotus. Indeksikorotus lisää peruspalvelujen valtionosuuksia 231 milj. eurolla. Valtionosuuksien kasvua hidastavat valtiontalouden sopeutustoimet: peruspalvelujen valtionosuutta alennetaan 125 milj. eurolla ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksiin ei tehdä indeksikorotuksia v. 2013, mikä vähentää kuntien ja kuntayhtymien valtionosuuksia 50 milj. eurolla. Verorahoituksen yhteensä ennakoidaan kasvavan runsaat 3 %. Toimintamenojen kasvun arvioidaan hidastuvan alle neljään prosenttiin. Kustannustason nousu hidastuu edellisvuodesta ja menojen volyymikasvu pysyy prosentin tuntumassa. Kuntien ansiotason nousuksi arvioidaan 2,3 %. Henkilöstön määrän arvioidaan pysyvän vuoden 2012 tasolla, joten palkkamenojen kasvu seuraa ennusteessa ansiotason muutosta. Ostojen kasvuksi arvioidaan runsaat 6 %. Kuntien maksamien avustusten ennakoidaan kasvavan 2 % työttömyyden lisääntyessä. 6

7 Kuntien vuosikate heikkenee noin 100 milj. eurolla. Se ei enää kattaisi poistoja eikä kuntatalous olisi enää tasapainossa tällä mittarilla arvioituna. Vuonna 2011 alkanut kuntien vuosikatteen lasku jatkuu vielä v valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osaston laskennallisen ennakointimallin mukaan koko maan tasolla. Vuosina 2012 ja 2013 vuosikate riittää kattamaan poistot vain yli asukkaan kuntakokoryhmissä. Kuntien lainakannan arvioidaan kasvavan v ja kasvu jatkuu lähivuosina. Lainakanta kasvaa kaikissa kuntakokoryhmissä ja suurinta kasvu on alle asukkaan kuntaryhmissä. Koko maan tasolla kasvu on vuosittain lähellä vuoden 2011 tasoa. Vuoden 2013 valtion talousarvioesitykseen ja vuosien kehyspäätökseen sisältyy sekä kuntien menoja lisääviä että niitä vähentäviä toimenpiteitä. Kokonaisuudessaan valtion toimenpiteiden ei arvioida juuri vaikuttavan kuntien tehtäviin vuosina Kuntien toimintamenojen kehitys keskipitkällä aikavälillä riippuu todellisuudessa mm. yleisestä talouskehityksestä, tulevista palkkaratkaisuista sekä siitä, miten rakenteellisilla uudistuksilla onnistutaan parantamaan kuntasektorin tuottavuutta. Vuosille kuntien yhteisöveron jako-osuutta on korotettu 5 prosenttiyksiköllä. Vuosia koskevan kehyspäätöksen mukaan kuntien yhteisövero-osuuden väliaikaista korottamista 5 prosenttiyksiköllä jatketaan myös vuosina (Lähde: PPO ja Kuntatalous tiedote 3/2012) Yleisen taloudellisen tilanteen tunnuslukuja koko maassa Muutos % BKT määrä 2,9 0,8 1,5 2,1 1,9 Palkkasumma 4,8 2,6 2,6 3,5 3,6 Yleinen ansiotaso 2,7 3,3 2,6 3,0 3,5 Inflaatio 3,4 2,6 2,4 Kuluttajahinnat 3,4 2,8 2,6 2,1 2,0 Työllisyysaste, %-yksikköä 68,6 68, ,9 69,9 Työttömyysaste, %-yksikköä 7,8 8 7,9 7,7 7,3 Euribor 3 kk 1,4 0,6 0,6 Lähde: PPO ja Kuntatalous tiedote 3/12 Kunnallistalouden lukuja koko maassa Toimintakatteen muutos % 5,4 4,2 3,7 4,2 4,3 Vuosikate, mrd 2,64 2,59 2,35 2,28 2,20 Lainakannan muutos % 8,0 7,9 8,8 8,8 8,4 Nettovelka (lainat-kassavarat), muutos% 14,4 12,6 13,8 12,9 12 Verotulojen muutos % 3,9 2,2 3,1 4,7 4,3 Tulovero% keskimäärin 19,17 19,25 19,25 19,25 19,25 (Lähde:PPO ja Kuntatalous tiedote 3/2012 ) 7

8 3.2 Väestö ja elinkeinorakenne Mynämäen kunnassa Vuoden 2013 talousarvion laadinnassa ohjeena oli, että asukaslukuna käytetään asukasta. Asukasluku oli Väestömuutokset vuosi väkiluku muutos muutos% , , , , , , , , , * , * , * , * ,05 Lähde: Tilastokeskus Väestö ikäryhmittäin 2011, 2015, 2020, 2025 ja 2030 ikäryhmä Lähde: Tilastokeskus 8

9 Väestö ikäryhmittäin 2011, 2015, 2020, 2025 ja Taloudellinen huoltosuhde työllinen ei työllinen Varsinais- Koko väestö yht työvoima väestö huoltosuhde Suomi maa ,20 1,19 1, ,23 1,19 1, ,31 1,30 1, ,31 1,30 1,31 Lähde: Tilastokeskus Työllisyys ja elinkeinot Syyskuun 2012 lopussa työttömien osuus työvoimasta oli Varsinais-Suomessa 9,3 % (8,5 %, 9/2011) ja koko maassa 8,9 % (8,3 %, 9/2011). Varsinais-Suomessa työttömyysaste oli suurempi kuin koko maassa ja neljänneksi pienin Uudenmaan, Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan jälkeen. Mynämäessä työttömien määrä syyskuun 2012 lopussa oli 223 (250, 9/2011), joka on 5,9 % (6,6 %, 9/201) työvoimasta. Alle 25-vuotiaita oli 22 (26, 9/2011) ja yli 50-vuotiaita 108 (120, 9/2011). Yli vuoden työttömänä olleita oli 50 (52, 9/2011). 9

10 Mynämäellä työssäkäyvät 2010 Toimiala (suurimmat) työpaikat Maatalous, metsätalous ja kalatalous 362 Teollisuus 256 Terveys- ja sosiaalipalvelut 341 Rakentaminen 191 Tukku- ja vähittäiskauppa 165 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa ja korjaus 43 Koulutus 129 Kuljetus ja varastointi 132 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 53 Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 78 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 36 Rahoitus- ja vakuutustoiminta 42 Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 57 Kiinteistöalan toiminta 77 Taiteet, viihde ja virkistys 12 Muu palvelutoiminta 62 Kaikki toimialat yhteensä 2082 Mynämäessä asuva työllinen työvoima henkilöä % Alkutuotanto ,0 Jalostus ,2 Palvelut ,8 Tuntematon 34 1,0 Yhteensä 3483 Mynämäen kunta kuuluu Turun Seudun Kehittämiskeskukseen (TseK). TseK on elinkeinoelämän asiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa maksuttomia palveluita seudun yrityksille. Vuonna 2013 Mynämäen kunnan rahoitusosuus on yhteensä euroa ( euroa 2012). Perusrahoitus on euroa (8,04 /as), hankkeet euroa (0,70 /as), äkillinen rakennemuutos 6,435 euroa (0,80 /as) ja hankinta-asiamies 840 euroa (0,12 /as). 3.3 Vuoden 2013 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintaperusteet Vuoden 2013 talousarvio ei ole vertailukelpoinen vuoden 2012 talousarvioon eikä vuoden 2011 tilinpäätökseen, koska loput sosiaalitoimen palvelut siirtyvät perusturvakuntayhtymä Akselin vastattavaksi vuoden 2013 alusta. Perusterveydenhuollon, vanhustenhuollon ja sosiaalitoimen määrärahat ovat kokonaan palvelujen ostot tiliryhmässä. Asiakkailta palveluista perittävät maksut jäivät pois kunnalta. Kunnan maksuosuudesta Akselille vähennetään Akselin perimät asiakasmaksut, joten kunnan Akselille maksama summa on nettosumma. Perusturvalautakunnan toiminta lakkaa vuoden 2013 alusta. Perusturvakuntayhtymä Akselilta, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä ja Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuollolta ostettavat palvelut on budjetoitu kunnanhallituksen kohdalle. 10

11 Kunnan lainamäärä on noin euroa, joka on noin 945 euroa/asukas (8020 as.). Vuoden 2013 lopussa lainamäärä on noin euroa eli noin euroa/asukas (8020 as.). Palkkamenot Kaikilla kunnan sopimusaloilla on voimassa virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle Koko sopimuskauden kustannusvaikutus on ns. raamisopimuksen mukaan 4,46 %. Yleiskorotus alkaen oli sopimusalasta riippuen 1,6-1,7 % ja järjestelyerät 0,7-0,8 %. Lisäksi tammikuussa 2012 maksettiin 150 euron kertakorvaus. Valtio korvasi kunnille kertakorvauksen aiheuttamat kustannukset. Helmikuun 2013 alusta tulee voimaan 1,46 %:n yleiskorotus ja samasta ajankohdasta alkaen jaetaan sopimusalasta riippuen 0,3-0,6 % paikallinen järjestelyvaraerä. Vuoden 2013 talousarviossa ja vuosien taloussuunnitelmassa palkkamenoihin on tehty 2,0 %:n palkankorotusvaraus vuosittain verrattuna edelliseen vuoteen. Kunnan henkilöstön määrä osastoittain: TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Hallinto-osasto 18,0 16,0 17,0 17,0 17,0 Sivistysosasto 186,9 192,9 193,9 196,5 196,5 Tekninen osasto 68,5 70,0 70,0 70,0 70,0 Yhteensä 273,4 278,9 280,9 283,5 283,5 Perusturvaosaston toiminta lakkaa alkaen, koska loput sosiaalitoimen palvelut siirtyvät perusturvakuntayhtymä Akselin vastattavaksi. Mynämäen kunnasta siirtyy Akselin palvelukseen 16 henkilöä. Valtionosuudet vuosina TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Peruspalvelujen vos Ylläpitäjäjärj. vos Verotulojen tasaus Järjestelmämuutoksen tasaus Yhteensä Peruspalvelujen valtionosuus sisältää yleisen valtionosuuden, sosiaali- ja terveystoimen valtionosuuden, esi- ja perusopetuksen valtionosuuden sekä yleisten kirjastojen, taiteen perusopetuksen sekä yleisen kulttuuritoimen valtionosuuden. Valtaosa eli yli 80 % kunnan peruspalvelujen valtionosuuden laskennallisista perusteita määräytyy pelkästään kunnan ikärakenteen eli ikäryhmittäisen asukasmäärän perusteella. Valtionosuuden laskennallisiin perusteisiin tehdään 3 %:n indeksikorotus, joka lisää kuntien valtionosuutta 231 milj. euroa. Valtionosuutta vähentää 125 milj. euron lisäleikkaus, joka tarkoittaa kaikkien kuntien osalta 23 euron kasvua kunnan omarahoitusosuuteen. Lisäksi valtionosuuteen vaikuttaa vuonna 2011 tehty 631 milj. euron leikkaus. Ylläpitäjäjärjestelmän mukainen valtionosuus sisältää lukion valtionosuuden sekä ylläpitäjäjärjestelmän ulkopuolisina liikunnan, nuorisotoimen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan valtionosuuden (opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala). Valtionosuuden laskemiseksi tarvittavat kuntien ja ylläpitäjien yksikköhinnat päätetään marraskuun loppuun mennessä ja ennakollinen vuoden 2013 asukaskohtainen rahoitusosuus vahvistetaan joulukuussa. Kuntakohtaiset valtionosuudet päätetään joulukuun loppuun mennessä. OPM:n hallinnon alan vuoden 2013 valtionosuutta vähentävät hallitusohjelmassa ja kevään 2012 kehyspäätöksessä sovitut säästöt mm. oppisopimuskoulutukseen, ammatilliseen lisäkoulutukseen ja ammatti- 11

12 korkeakoulujen rahoitukseen. Kuntien osuus em. säästöistä on 42 milj. euroa. Lisäksi valtionosuutta vähentää noin 50 milj. euroa se, että valtionosuuden laskennallisiin perusteisiin ei tehdä indeksikorotusta. Kunnille maksetaan valtionosuuksien yhteydessä verotulojen tasausta. Vuoden 2013 valtionosuudet on laskettu tällä hetkellä tiedossa olevien laskentaperusteiden mukaan. Vuosien 2014 ja 2015 valtionosuuksiin on tehty 2 %:n korotus/vuosi. Peruspalvelujen valtionosuuden kunnan omarahoitusosuus on 3.001,49 euroa/asukas vuonna 2012 (valtionosuusprosentti on 31,42 %) ja 3.135,80 euroa/asukas vuonna 2013 (vos-prosentti 30,96 %). Prosentti kuvaa kustannusten jakoa valtion ja kuntien välillä. Se ei ole yksittäisen kunnan saama valtionosuuden määrää. Ns. ylläpitäjä-järjestelmän mukaisen valtionosuuden (eli mm. lukio) omarahoitus on 364,18 euroa/asukas (41,89 %) vuonna 2012 ja tämän hetkisen arvion mukaan 367,74 euroa/asukas (41,89 %) vuonna Verotulot vuosina TP 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Kunnan tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöverosta Yhteensä Verotulot on arvioitu Kuntaliiton ennustekehikon perusteella. Vuoden 2013 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelman verotuloarvio on tehty tuloveroprosentin 19,50 % mukaan. Kunnan tuloveroprosentti korotettiin 0,50 %-yksiköllä 19,50 %:iin kunnanvaltuuston päätöksellä Kuntien osuus yhteisöveron tuotosta vuosina : ,03 % ,03 % ,99 % ,99 % ,87 % ,40 % Kuntien yhteisöveron jako-osuutta nostettiin 10 prosenttiyksiköllä vuosille Vuosille yhteisöveron jako-osuutta nostetaan 5 prosenttiyksiköllä. Yhteisöveron tuottoa vähentää määräaikaiset veroperustemuutokset (tuotannollisten investointien korotetut poistot ja ns. t&k verohuojennus). Verotuottoa lisää yhteisöjen korkomenojen vähennysoikeuden rajoittaminen. Tuottoon voi vaikuttaa raamisopimukseen liittyvän koulutusmenojen lisävähennys. Yhteisöveron jako-osuuteen vaikuttaa myös vuonna 2013 voimaantuleva yle-vero. Muutoksilla ei ole vaikutusta kuntien yhteisöveron tuottoon, koska muutokset kompensoidaan nostamalla kuntien osuutta yhteisöverosta. Jako-osuus 29,40 % sisältää koulutusmenojen vähennysoikeuden. Sen toteutuminen on vielä epävarmaa. TOIMINTATUOTOT JA TOIMINTAKULUT (sisäiset ja ulkoiset erät) TP 2011 MTA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2014 Tuotot Kulut Toimintakate

13 3.4 Vuoden 2013 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman sitovuus KÄYTTÖTALOUSOSA KUNNANHALLITUS Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Yleishallinto - Taloushallintoyksikkö Perusturvakuntayhtymä Akseli Erikoissairaanhoito ja ympäristöterveydenhuolto KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistystoimen hallinto Varhaiskasvatus Opetustoimi Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi TEKNINEN LAUTAKUNTA Teknisen toimen hallinto Tilalaitos Kunnallistekniikka - Vesihuoltolaitos Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosassa valtuustoon nähden sitovia eriä ovat: - Verotulot - Valtionosuudet - Rahoitustuotot ja kulut (netto) INVESTOINTIOSA Investointiosassa valtuustoon nähden sitovia eriä ovat: - Kiinteä omaisuus nettomääräisenä - Talonrakennus (kohteittain > euroa) - Infrastruktuuri - Vesihuoltolaitos - Irtain omaisuus nettomääräisenä RAHOITUSOSA Rahoitusosassa valtuustoon nähden sitova erä on lainakannan muutokset. 13

14 4 KÄYTTÖTALOUSOSA 4.1 Keskushallinto Keskusvaalilautakunta Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Talousarvio vuodelle 2013 hallintojohtaja Marja Kärkkäinen Järjestää kunnan alueella kulloinkin toteutettavaksi määrätyt kunnalliset ja valtiolliset vaalit. Vuonna 2013 ei järjestetä vaaleja. Taloussuunnitelma vuosille Europarlamenttivaalit järjestetään kesäkuussa Talous 100 Vaalit Tuotot Kulut Toimintakate Sisäiset tulot Sisäiset menot Tarkastuslautakunta Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Tarkastuslautakunta Kunnan hallinnon ja taloudenhoidon laillisuuden ja tuloksellisuuden varmistaminen. Kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden toteutumisen valvonta. Talousarvio vuodelle 2013 Vuoden 2012 tilintarkastuksen ja arviointityön painopistealue on tekninen toimi. Talous Tilintarkastuspalvelut kilpailutetaan. 130 Tilintarkastus Tuotot Kulut Toimintakate Sisäiset tulot Sisäiset menot 14

15 Kunnanhallitus Tulosalue Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Yleishallinto kunnanjohtaja Seija Österberg (kaavoitus ja elinkeinotoimi) hallintojohtaja Marja Kärkkäinen Yleishallinto huolehtii kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston päätöksenteon edellyttämästä valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä maankäyttöpolitiikasta ja elinkeinopolitiikasta. Talousarvio vuodelle 2013 Perusturvakuntayhtymä Akseli, erikoissairaanhoito ja ympäristöterveydenhuolto siirtyvät kunnanhallituksen alaisuuteen vuoden 2013 alusta. Perusturvalautakunnan toiminta lakkaa. Taloussuunnitelma vuosille Talous Valtuustokauden alussa uusien luottamushenkilöiden koulutus ja perehdyttäminen kunnan toimintaan ja talouteen. Valtuustokauden ensimmäisenä vuonna tarkistetaan kuntastrategia sekä siihen liittyvät alastrategiat ja ohjelmat. Kuntarakennelain ja sosiaali- ja terveystoimen uudistuksen edellyttämä valmistelutyö on keskeinen asia koko valtuustokauden. Kuntarakennelain ja sosiaali- ja terveystoimen uudistuksen edellyttämä valmistelutyö on keskeinen asia koko valtuustokauden. 150 Yleishallinto Tuotot Kulut Toimintakate Sisäiset tulot Sisäiset menot Henkilöstö 150 Yleishallinto TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 kunnanjohtaja hallintojohtaja tietohallintopäällikkö toimistosihteeri Yhteensä 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Taseyksikkö Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Taloushallintoyksikkö taloushallintoyksikön päällikkö Katja Päärni Taloushallintoyksikkö tuottaa taloushallinto- ja palkanlaskentapalvelut perusturvakuntayhtymä Akselille ja Mynämäen kunnalle ja palkanlaskenta- 15

16 Talousarvio vuodelle 2013 palvelut Nousiaisten kunnalle hyväksyttyjen toimeksiantosopimusten mukaisesti. Taloushallintoyksikön laskutuksen perusteena käytetään vuoden 2012 alusta käyttöönotettua tuotteistukseen perustuvaa hinnoittelua. Yksikön toiminnan kehittäminen yhteistyössä palvelua ostavien asiakkaiden kanssa jatkuu. Kuntien sosiaalitoimen siirtyminen Akseliin aiheuttaa muutostarpeita taloushallinnon käytössä olevien ohjelmistojen perus- ja ohjaustietoihin. Tarvittavien muutosten suunnittelu ja toteuttaminen aloitetaan vuoden 2012 lopulla. Taloussuunnitelma vuosille Taloushallintoyksikön toiminnan kehitystyö jatkuu. Talous 1550 Taloushallintoyksikkö (sisältyy Yleishallinto -tulosalueeseen) Tuotot Kulut Toimintakate Sisäiset tulot Sisäiset menot Henkilöstö TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 talouspäällikkö kirjanpito palkanlaskenta 7 5,5 5,5 5,5 5,5 reskontran hoito 3 2,5 3,5 3,5 3,5 Yhteensä 13,0 11,0 12,0 12,0 12,0 Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2013 Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Tavoitetaso Mittarit Henkilöstö Tehokas ja joustava viranhaltijaorganisaatio Tavoitteisiin ja yhteistyöhön sitoutunut luottamushenkilöstö Työskentelyn ja toimenkuvien jatkuva kehittäminen Riittävä tiedonkulku valmisteilla olevista asioista. Uusien luottamushenkilöiden kouluttaminen kunnan toimintaan. Tavoitteisiin ja yhteistyöhön sitoutunut henkilöstö Joustava ja häiriötön päätöksenteko Eri yhteistyömuodot Kokouksiin ja seminaareihin osallistuminen Avoin vuorovaikutus Tiedotustilaisuudet, tiedotteet, www-sivut ym. Asiakas Turvallinen ja viihtyisä ympäristö Kehittämistä tukeva maapolitiikka ja kaavoitus Keskusta- Asemanseutu osayleiskaava valmis Osayleiskaava hyväksytty 2013 loppuun mennessä 16

17 Asemakaavoitus kunnan kehittämisen edellyttämällä tavalla. Vireillä olevat asemakaavat on hyväksytty kevään 2013 aikana. Ilmaston muutoksen haasteet huomioon ottava toiminta Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen nykyisestä Prohinku-hankkeen toimenpiteet Palvelut Palvelutuotannon ja verkon tehostaminen Päättäjien ja henkilökunnan kehitysmyönteisyys Uudenlaisia toimintamalleja käyttöön Tehdyt uudistukset Elinkeinopoliittisen ohjelman toteuttaminen Kuntien välinen yhteistyö Toimiva konserniohjaus Avoin ja aktiivinen vuorovaikutus kunnan ja yrittäjien kesken Toimiva raportointi ja seuranta Yrityksiä ja työllisyyttä edistävä toimintakulttuuri Yhteiset tilaisuudet ja toimenpiteet Seutuyhteistyön hyödyntäminen Hallittu väestönkasvu Talous Talouden tasapaino Yritystonttien ja toimitilojen markkinointi Elinkeinosopimuksen toimivuus Turun seudun kuntayhteistyöhön osallistuminen Turun seudun MALaiesopimuksen toteutuminen Monipuolinen tonttitarjonta koko kunnan alueella Kaikki toimitilat vuokrattu, 1-2 yritystonttia myyty Kunnan yrityksiä palveleva toiminta Konkreettisia hankkeita palvelujen parantamiseksi MAL-aiesopimuksen hankkeiden toteutuminen As.määrän nettolisäys väh. 10 henkilöä Lehti-ilmoitukset, markkinointitilaisuudet, luovutetut tontit Potkurin neuvontapalvelut, seudulliset hankkeet Konkreettiset hankkeet ja päätökset Sopimuksen seurantaohjelman mukainen Asukasmäärä Vuosikate kattaa poistot Vuosikate% on 100. Vuosikate % Toimintakulujen kasvu ei ylitä yleistä talouskasvua Toimintakatteen kasvu korkeintaan 3,7 % kasvu- % Luovutaan tyhjillään olevista ja/tai vajaakäytössä olevista kiinteistöistä ja tehostetaan tilojen käyttöä KONSERNITAVOITTEET Mynämäen Teollisuuskiinteistö Tulot kattavat toiminnasta Oy aiheutuvat menot. Kaikki toimitilat käytössä ja tarpeettomat myynnissä Kaikki toimitilat on vuokrattu. Käypä vuokrataso. Tehostamista ja myyntiä/vuokrausta koskevat päätökset Vuokrattujen toimitilojen määrä Vuokra/m² Vuokrasaatavia tehokas seuranta Vuokrasaatavien määrä As Oy Mynämäen Augustanrivi Yhtiön talous on tasapainossa. Vastikkeet kattavat yhtiön menot Kunnan omistamien asuntojen vuokrat kattavat menot vuokra/m² 17

18 Kiinteistö pidetään hyvässä kunnossa. Suunnitelmallinen kunnossapito Tehdyt korjaukset Kunnan omistamat asunnot Kunnan omistamien asuntojen vuokrat ovat oikealla tasolla. Vuokrat kattavat vähintään kaikki kustannukset. Vuokratulot Kunta myy omistamiansa osakkeita niiden vapautuessa vuokralaisilta. Myydään 1-2 asuntoa. Myytyjen asuntojen lukumäärä. Kuntayhtymät Toimiva ja säännöllinen konserniohjaus, yhteistyö ja raportointi Palvelut toteutettu suunnitelmien mukaisesti Osavuosiraportti Tulosalue Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Perusturvakuntayhtymä Akseli kunnanjohtaja Seija Österberg Tuottaa laadullisesti hyvät, tasa-arvoiset ja kohtuuhintaiset perusterveydenhuollon, vanhustenhuollon ja sosiaalitoimen palvelut kunnan asukkaille. Talousarvio vuodelle 2013 Taloussuunnitelma vuosille Perusturvakuntayhtymä Akselin toiminnan tavoitteet on määritelty kunnanvaltuuston hyväksymässä vuosien palvelutasosuunnitelmassa. Kuntayhtymän toiminta ja talous tulee järjestää siten, että vahvistettu talousarvio ei ylity. Kuntayhtymän toiminta ja talous tulee järjestää siten, että vahvistettu talousarvio ei ylity. Talous 160 Perusturvakuntayhtymä Akseli Tuotot Kulut Toimintakate Sisäiset tulot Sisäiset menot Tulosalue Tilivelvollinen Erikoissairaanhoito ja ympäristöterveydenhuolto Kunnanjohtaja Seija Österberg 18

19 Toiminta-ajatus Tuottaa laadullisesti hyvät, tasa-arvoiset ja kohtuuhintaiset erikoissairaanhoidon ja ympäristöterveydenhuollon palvelut kunnan asukkaille. Talousarvio vuodelle 2013 Taloussuunnitelma vuosille Talous Kuntayhtymän toiminta ja talous tulee järjestää siten, että vahvistettu talousarvio ei ylity. Kuntayhtymän toiminta ja talous tulee järjestää siten, että vahvistettu talousarvio ei ylity. 170 Erikoissairaanhoito ja ympäristöterveydenhuolto Tuotot Kulut Toimintakate Sisäiset tulot Sisäiset menot Kunnanhallitus yhteensä Tuotot Kulut Toimintakate Sisäiset tulot Sisäiset menot

20 4.2 Kasvatus- ja sivistyslautakunta Tulosalue Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Sivistystoimen hallinto Kasvatus- ja sivistysjohtaja Kehittää toimialaa kunnan strategisten tavoitteiden suuntaisesti ja tuottaa hallinto- ja henkilöstöpalveluja talousarvion puitteissa. Talousarvio vuodelle 2013 Nuorten yhteiskuntatakuu voimaan kunnissa alkaen. Sähköisiä palveluja kehitetään edelleen kasvatus- ja sivistystoimessa. Koulujen käyttöasteen nostoa valmistellaan kylien neuvottelukunnan avulla kylätaloajatuksen pohjalta. Perusopetuksen Laatu-hanke ja lapsineuvosto huomioidaan valmistelun ja päätöksenteon tukena. Taloussuunnitelma vuosille Selvitetään alueellisen vapaa-aikapalvelujen hallintoa Akselin alueella olevien kuntien Mynämäen, Nousiaisten ja Maskun kesken. Uusi päiväkoti ja varhaiskasvatuksen johtamisjärjestelmä otetaan käyttöön. Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2013 Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Tavoitetaso Mittari Henkilöstön osaaminen Motivoitunut henkilökunta Toimiva yhteistyö ja selkeä Pysyvä henkilökunta Henkilöstön vaihtuvuus % työnjako Työtyytyväisyys Koulutusta henkilöstölle ja uuden lautakunnan jäsenille Työilmapiiri ja johtaminen koulutusmyönteisyys organisaatiossa Kyselyjen keskiarvo vähintään 3/4 Osaava henkilökunta ja lautakunta Kyselyjen keskiarvo Kehityskeskustelut Lautakunnan ja henkilöstön koulutuspäivät Asiakas Sujuva ja perusteltu päätöksenteko Palvelut Ajantasainen asioiden valmistelu ja kehittäminen Talous Taloudellisesti ja tehokkaasti järjestetty toiminta Huolellinen valmistelu ja selvitykset päätöksenteon tukena Sujuvat kokous- ja neuvottelukäytännöt, päätöksistä tiedottaminen Määrärahojen seuranta ja nopea reagointi talouden muutoksiin Päätöksien pysyvyys Määräaikojen pitävyys Määrärahojen riittävyys Läpimenneet muutoksenhaut ja otto-oikeudet Läpimenneet oikaisuvaatimukset ja valitukset euroa / asukas Talous 500 Sivistystoimen hallinto Tuotot Kulut Toimintakate Sisäiset tulot Sisäiset menot

Kehittää ja uudistaa osaston toimialaa kunnan strategisten tavoitteiden suuntaisesti.

Kehittää ja uudistaa osaston toimialaa kunnan strategisten tavoitteiden suuntaisesti. 1..1 OSVUOSIRAPORTTI/ Kasvatus- ja sivistyslautakunta Tulosalue Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Sivistystoimen hallinto/osaston yhteinen toiminta Kasvatus- ja sivistysjohtaja Laura Päiviö-Häkämies Kehittää

Lisätiedot

Kehittää ja uudistaa osaston toimialaa kunnan strategisten tavoitteiden suuntaisesti.

Kehittää ja uudistaa osaston toimialaa kunnan strategisten tavoitteiden suuntaisesti. 1..1 Kasvatus- ja sivistyslautakunta Tulosalue Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Sivistystoimen hallinto/osaston yhteinen toiminta Kasvatus- ja sivistysjohtaja Laura Päiviö-Häkämies Kehittää ja uudistaa

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Sivistystoimen hallinto/osaston yhteinen toiminta

Sivistystoimen hallinto/osaston yhteinen toiminta KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Tulosalue Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Sivistystoimen hallinto/osaston yhteinen toiminta Kasvatus- ja sivistysjohtaja Laura Päiviö-Häkämies Kehittää ja uudistaa osaston toimialaa

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja Kunnanvaltuusto 8.12.2011 Talousarvio 2012 Tuomas Lohi Kunnanjohtaja YLEISET TALOUSNÄKYMÄT 2012 Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainväliset talouden näkymät Kuntatalouden

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta KH 28.11.2017 Yleistä vuoden 2018 talousarviosta Suomen kuntien taloudellisessa tilanteessa näkyy selvä kahtiajako hyvin toimeentuleviin kuntiin ja vaikeuksissa oleviin kuntiin. Osa kunnista suunnittelee

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Tulosalue: **HALLINTO ja sen toteutuminen Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Vuoden 2018 talousarvioesitys, kuntatalous ja peruspalvelujen valtionosuus

Vuoden 2018 talousarvioesitys, kuntatalous ja peruspalvelujen valtionosuus 1 (5) Kunta- ja aluehallinto-osasto 25.9.2017 Vuoden 2018 talousarvioesitys, kuntatalous ja peruspalvelujen valtionosuus Kuntatalous Kuntatalouden kehitystä on arvioitu talousarvioesityksen yhteydessä

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Kuntatalouden haasteet ja sivistystoimi

Kuntatalouden haasteet ja sivistystoimi Kuntatalouden haasteet ja sivistystoimi Valkoinen sali 15.11.2011 Matti Väisänen OKM / Hallinto- ja budjettiyksikkö Hallitusohjelma: Hallitus rakentaa kehyspäätöksensä siten, että hallitusohjelmaan kirjatut

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 KH 2.12.2013 394 KH 9.12.2013 403 KV 16.12.2013 100

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 KH 2.12.2013 394 KH 9.12.2013 403 KV 16.12.2013 100 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 KH 2.12.2013 394 KH 9.12.2013 403 KV 16.12.2013 100 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA...

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

Sos.ltk Perusturvakuntayhtymä Akseli LIITE 49

Sos.ltk Perusturvakuntayhtymä Akseli LIITE 49 Sos.ltk 9.10.2012 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli LIITE 49 Tilivelvollinen Sosiaalilautakunta, sosiaalijohtaja Tähän vastuualueeseen sisältyvät Perusturvakuntayhtymä Akselin kustannukset, jotka jakaantuvat

Lisätiedot

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset. SVOL 4.2., Liite 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston 15.12. 133 päätöksen mukaiset. Poikkeuksena

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta LIITEOSA (liite 16) Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta Selvitysalue, Keuruu, Multia ja Mänttä-Vilppula Lähde: Miettinen/FCG 5/2015 Lähtötiedot Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Hallinto uudistuu uudistuuko johtaminen

Hallinto uudistuu uudistuuko johtaminen Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt Hallinto uudistuu uudistuuko johtaminen Tulevaisuuden johtajat 24.11.2017 Jari Koskinen MUUTOSTEN MAAILMANPYÖRÄ: Kuntien ja alueiden muutosajurit

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2011-2024 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2011 2024 1 (4) JOHDANTO Strategia kattaa kuluvan valtuustokauden lopun ja kolme seuraavaa valtuustokautta. Tavoitteena

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Vuoden 2018 talousarvioesitys

Vuoden 2018 talousarvioesitys Vuoden 2018 talousarvioesitys Valtion toimenpiteiden yhteisvaikutus heikentää kuntataloutta noin 130 miljoonaa euroa. Kilpailukykysopimus ja indeksikorotusleikkaukset leikkaavat valtionosuusrahoitusta

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100 3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Ajankohtaista sivistystoimen taloudesta

Ajankohtaista sivistystoimen taloudesta Ajankohtaista sivistystoimen taloudesta Kuntaliiton näkökulma Sivistystoimen talouspäälliköt ry Kuntatalo 9.-10.6.2016 Kuntien valtionosuudet osana Suomen valtionapujärjestelmää 11 mrd. (11,7 mrd. v. 2016)

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Sulkava Heikki Miettinen ja Sari Pertola

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Sulkava Heikki Miettinen ja Sari Pertola KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi Heikki Miettinen ja Sari Pertola 21.4.2010 Miten palvelutarpeet muuttuvat seuraavien 15 vuoden kuluessa? Väestökehityksen vaikutukset voidaan

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Talousarvion muutokset 2015

Talousarvion muutokset 2015 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2015 Korjaukset Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Korjaukset Kunnanhallitus 22.2.2016 Valtuusto 16.3.2016 KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (59,3 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2016 Muut (17 %) SOTE (57 %) Henkilöstömenot (26 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Sivistystoimen hallinto / osaston yhteinen toiminta. Kasvatus- ja sivistysjohtaja Laura Päiviö-Häkämies

Sivistystoimen hallinto / osaston yhteinen toiminta. Kasvatus- ja sivistysjohtaja Laura Päiviö-Häkämies TALOUSARVIO 2016 Kasvatus- ja sivistyslautakunta Tulosalue Tilivelvolliset Sivistystoimen hallinto / osaston yhteinen toiminta Kasvatus- ja sivistysjohtaja Laura Päiviö-Häkämies Toiminta-ajatus Kehittää

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1 Tehtäväalue: 210501 Hyvinvointi LIITE 1 Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa (aikaisemmat kirjasto- ja kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen toimialat)

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

ARVOT. Kehityshakuisuus. Asukaslähtöisyys. Avoimuus. Luotettavuus. Perusteltu ja selkeä valmistelu ja päätöksenteko

ARVOT. Kehityshakuisuus. Asukaslähtöisyys. Avoimuus. Luotettavuus. Perusteltu ja selkeä valmistelu ja päätöksenteko TOIMINTA-AJATUS Siilinjärvi luo hyvinvointia asukkaille elämän eri vaiheissa laadukkailla peruspalveluilla ja viihtyisällä elinympäristöllä yhteistyössä yritysten, yhteisöjen ja ympäristökuntien kanssa

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Veteli Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4200 4000 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2014; 3342 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille

Lisätiedot

Kannus. Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Kannus. Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Kannus Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 6200 5800 2014; 5643 5400 5000 200 150 100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet 50 kuolleet 0-50 -100-150 -200 maassamuutto

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 28.4.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen Kokonaistaloudelliset

Lisätiedot

Talousarvio 2013 ja. taloussuunnitelma 2013-2016. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen 15.10.2012. Talousjohtaja Patrik Marjamaa

Talousarvio 2013 ja. taloussuunnitelma 2013-2016. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen 15.10.2012. Talousjohtaja Patrik Marjamaa Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013-2016 Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen Talousjohtaja Patrik Marjamaa Talousarvion 2013 valmistelusta Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman

Lisätiedot

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Vuoden 2009 talousarvion toteutuma 31.8.2009 Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Budjettivertailua vuoteen 2008 25.9.2009 Ulkoinen laskelma 2008 2009 Muutos % Tilanne 31.8.2009 8kk 8kk Toimintatuotot 36 536

Lisätiedot

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 9.1.2017 1 Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 19.9.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen vuonna 2020

Lisätiedot

KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET V JA KUNTAPALVELUIDEN PELASTUSOHJELMA

KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET V JA KUNTAPALVELUIDEN PELASTUSOHJELMA KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET V. 2008 JA KUNTAPALVELUIDEN PELASTUSOHJELMA KUNTA-ALAN TALOUS- JA RAHOITUSFOORUMI 11.2.2009 TIEDOTUSTILAISUUS TOIMITUSJOHTAJA RISTO PARJANNE SUOMEN KUNTALIITTO Tietoja kuntien taloudesta

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 29.9.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 29.9.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut Ohjausryhmän seminaari 4.2.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päivähoidossa olevien lasten määrä / Päiväkodit

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus. 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio

Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus. 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio 9.9.2015 Minna Punakallio Bruttokansantuotteen volyymin muutos ed. neljänneksestä, % 9.9.2015 Minna Punakallio Työmarkkinoiden

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen ohjelma

Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma Kunnan visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa

Lisätiedot

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Julkaistu 25.4.2013 Päivitetty 19.6.2013 Päivitetty 6.9.2013 Päivitetty 10.12.2013 Päivitetty Sanna Lehtonen kehittämispäällikkö Kuntien

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: VM 5.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. 2014 2015*

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 216,7 % 4,7 % 9,8 %,6 % 2,4 % 6,3 % 7,9 % 2,5 % 36,1 % 11, % Toimintakulut 37,13 mrd. : Palkat ja palkkiot 15,93 mrd. Henkilösivukulut 4,85 mrd. Palvelujen

Lisätiedot