Coaching modernin asiantuntijatyön tukena

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Coaching modernin asiantuntijatyön tukena"

Transkriptio

1 Teksti: Heli Koistinen, Eloinn Oy ja Riitta Sutinen, T.I.E. Coaching Coaching modernin asiantuntijatyön tukena Coaching on oppimisprosessi tai -matka, jolla autetaan asiakasta kirkastamaan päämääränsä, siihen johtavat keinot ja saavuttamista edistävät voimavarat. Coaching on oivalluttavaa ja vastuuta kasvattavaa työskentelyä, jota voi hyödyntää monissa eri tarkoituksissa. Coachingissa osallistuja oppii tiedostamaan tavoitteensa ja voimavaransa. Lisäksi coachattava oppii dialogisuutta ja tapoja olla vuorovaikutteisessa prosessissa. Dialogisen luonteensa vuoksi coaching harjaannuttaa osallisia aktiiviseen ja arvostavaan kuunteluun, suoraan puheeseen ja kykyyn ajatella yhdessä. Dialogisuus on taito, jota valmennettava voi hyödyntää vuorovaikutuksessaan niin työssään kuin vapaa-aikanaankin. Myös tätä artikkelia kehitettiin dialogissa kahden coaching-yhdistyksen ammatticoachin, Heli Koistisen ja Riitta Sutisen, välisissä keskusteluissa. Coaching on tavoitteellinen, coachin tietoisesti ohjaama prosessi. Joskus coaching sekoitetaan muihin ohjauksellisiin prosesseihin kuten työnohjaukseen, mentorointiin tai tutorointiin. Coaching eroaa edellä mainituista ohjausprosesseista tavoitteen asettajan, asiantuntijuuden, tavoitteiden ja ohjausprosessin avoimuuden, keston ja sisällön sekä ohjaajan tehtävän ja roolin suhteen. Erot on pääpiirteittäin kuvattu taulukossa 1. Taulukko 1. Ohjauksen tavoite Arvio prosessin kestosta Kenellä on asiantuntijuus? Coaching Mentorointi Tutorointi Työnohjaus Ohjattavan, hänen esimiehensä ja ohjaajan yhdessä asettama, usein liiketoiminnallisiin tavoitteisiin kytkeytyvä ja henkilökohtaista kasvua ja itsensä johtamista edistävä tavoite. Ohjattavan asettama tavoite, joka tähtää mentoroitavan ammatilliseen kasvuun esim. johtajana, asiantuntijana tai yrittäjänä. Ohjattavan asettama tavoite, joka tähtää sisältöjen oppimiseen ja opiskelutaitojen parantumiseen. 3-6 kertaa (3-6 kk) 4-6 kertaa (6-12 kk) riippuu sisällön laajuudesta Ohjattavalla; coach auttaa ohjattavaa auttamaan itseään Ohjaajalla (ellei kyse ns. käänteismentoroinni Ohjaajalla; tutor on asiantuntija Ohjattavan, hänen esimiehensä ja ohjaajan yhdessä asettama ammatillista kehittymistä, työssä jaksamista ja työhyvinvointia edistävä tavoite kertaa (6-12 kk) Ohjattavalla; työnohjaaja auttaa

2 Ohjauksen sisältö Ohjaajan tehtävä Ohjauksessa vahvistetaan tavoitteellisuutta omassa itsessä, työssä ja elämässä. Lisäksi kehitetään mm. dialogisuutta, itsensä johtamista ja sisäistä motivaatiota. Coach esittää voimakkaita, oivalluttavia kysymyksiä niin, että ohjattava tunnistaa tavoitteensa, tiedostaa voimavaransa ja kehittymistä ehkäisevät tekijät. Coach rohkaisee asiakasta etenemään tavoitteisiinsa. sta); mentori toimii neuvonantajana Pääpaino on urasuunnitelmissa ja verkostoitumisessa. Mentori esittelee vaihtoehtoja ja rohkaisee pohtimaan ammatillisia mahdollisuuksia. Mentori tarjoaa ohjattavan käyttöön oman osaamisensa ja verkostonsa. Tavoitteena on auttaa eteenpäin uralla. Opiskeltava sisältö, opiskeleminen Opetuksellinen rooli: tutor on kokeneempi kanssaoppija. ohjattavaa auttamaan itseään Ohjauksessa tarkastellaan ohjattavan suhdetta työhönsä, työrooliinsa, omaan persoonaansa, työyhteisöönsä ja sidosryhmiinsä. Esittää voimakkaita, oivalluttavia kysymyksiä tavoitteenaan saattaa ohjattava reflektoivaan tilaan, jossa hän voi dialogissa ohjaajansa kanssa tarkastella suhdetta itseensä, ammattiinsa ja työhönsä. Ohjaajan rooli aktiivinen ajattelun haastaja ja tavoitteen suuntaista kehittymistä tukeva kumppani. Ohjaaja toimii peilinä ohjattavalle ja on kanssakulkija. neuvonantaja ja seniori, joka tuo ohjattavan tietoon uusia mahdollisuuksia ja pohtii niitä yhdessä ohjattavan kanssa. asiantuntija, joka asiantuntijuudellaa n parantaa ohjattavansa oppimisen edellytyksiä. puolueeton ja aktiivinen kuuntelija, joka ohjaa luovasti avoimia prosesseja. Ohjaaja haastaa ohjattavaa tarkastelemaan asioita eri näkökulmista. Coaching ja moderni asiantuntijan työ Asiantuntijan työ on nykyisin haastavaa: teollistumisen aikakaudella saattoi riittää, että tekee työnsä hyvin mutta kehittyneen palvelukulttuurin aikakautena korostuvat verkostoissa toimimisen taidot, paineensietokyky ja vahva itsensä johtaminen. Myös se, mikä aiemmin käsitettiin yhdeksi työuraksi, on muutoksessa: nykyisin voidaan puhua yhden sijaan useista elämänaikaisista työurista. Halava ja Pantzar (2010) korostavat uusnoviisiutta, olemassa olevan osaamisen hyödyntämistä erilaisissa konteksteissa ja

3 uusilla tavoilla. Lisäksi ajassamme korostuu myös työpaikoilla yksilöllinen merkityksen hakeminen ja itsensä toteuttaminen. Odotukset työlle ovat suuret ja samaan aikaan nopeasti etenevä muutos saa konkarinkin kysymään, mitä tapahtuu, jos minut irtisanotaan tai työsuhteeni päättyy. Coachingilla voidaan tukea asiantuntijan kasvua, itsensä johtamista ja työssä kehittymistä. Voimakkaasti muuttuvassa työkentässä coachingia voidaan hyödyntää työhyvinvoinnin ennakoivassa kehittämisessä, muutosvalmiuden kasvattamisessa ja muutosten keskellä voimavarojen vahvistamiseksi. Coaching auttaa coachattavaa luomaan välineet johtaa itseä niin, että hyvinvointi ja hyvä tekemisen flow säilyy. Coachingia käytetään usein syventämään yksilön itsetuntemusta ja arvostusta sekä omatoimisuutta ja vastuullisuutta. Moniulotteisessa ja epävarmuustekijöitä sisältävässä toimintaympäristössä on tärkeää tuntea itsensä, hyväksyä heikkoutensa ja rakentaa kehittyminen omille vahvuuksille. Erityisen tärkeitä riittävä itsetuntemus ja vahva itsetunto ovat esimiehille. Vain esimies joka on suhteellisen sinut itsensä kanssa suhteessaan muihin ihmisiin (eli hyväksyy itsensä ja muut ihmiset vahvuuksineen ja heikkouksineen) voi kohdata ihmiset aidosti. Aito kohtaaminen taas mahdollistaa vuorovaikutteisen johtamis- ja työkulttuurin, jossa kaikkien vahvuudet ja osaaminen saadaan toimimaan hyvin yhteen. Myös urasuunnittelu ja omien mielenkiinnon kohteiden tarkentaminen on tyypillinen työstökohde muutostilanteissa tai sisäisten motivaatiotekijöiden muuttuessa. Coachin kanssa voi turvallisessa suhteessa käydä läpi omia unelmia ja suunnitella niiden toteuttamista. Coachaus antaa myös mahdollisuuden haastaa omaa ajattelua ja tarkastella itseään coachin kysymysten kautta uusin silmin. Coaching muuttuvan liiketoiminnan ja asiantuntijatyön tukena Niin merkityksellisyyden hakeminen kuin työpaikkojen isot muutoksetkin johtavat työpaikoilla yhä useamman asiantuntijan yrittäjämäisyyteen eli oma-aloitteisuuteen ja monipuoliseen vastuuseen. Joskus työsuhde muuttuu kokonaan yrittäjyydeksi tai freelanceriudeksi. Yrittäjän työssä korostuu entisestään itsenäinen, kokonaisvaltainen vastuu omasta työstä ja myös muista kuin oman asiantuntemuksen asioista. Yrittäjällä on myös kannettavanaan taloudellinen vastuu ja toiminnan riskit. Yrittäjä tai yrittäjämäinen asiantuntija voi työnsä merkityksellisyydestä ja vapaudesta huolimatta väsyä, hänen motivaationsa voi kadota tai työn fokus voi hetkellisesti hävitä. Yrittäjän odotetaan olevan tavoitteellinen, energinen ja itsevarma: näiden ominaisuuksien vahvistamisessa coaching toimii loistavasti. Erityisesti työmotivaation ja suoritustason laskun tapauksissa coaching auttaa eteenpäin, sillä coachin yksi tehtävistä on auttaa coachattavaa oivaltamaan oma sisäinen motivaationsa ja voimavarat. Liiketoimintaan linkitettyjen tavoitteiden ansiosta coaching soveltuu hyvin työn kehittämisen välineeksi. Työn tavoitteiden ja merkityksellisyyden määrittelyä ja toimintaan saattamista voidaan edistää yksilö- tai yhdessä töitä tekevän tiimin coachingissa. Coachingprosessi saattaa olla paikallaan uusia tehtäviä aloitettaessa: haastavien tehtävien ja uuden roolin nopea haltuunotto edellyttää henkistä työtä, johon ei uudellakaan työntekijällä ole aina riittävästi mahdollisuuksia työn äärellä. Coaching tarjoaa aikaa, prosessit ja välineet pohdintaan. Myös asiantuntijasta esimieheksi siirtyminen on tyypillinen tilanne, jossa coaching tarjoaa mahdollisuuden syventää uuden roolin oppimista. Tyypillisiä coachausteemoja asiantuntijatyössä esimerkkitilanteineen on listattu taulukkoon 2.

4 Taulukko2. Coachausteema Työn ja uran tavoitteellinen suunnittelu Itsensä johtaminen ja hyvinvointi Asiantuntijuuden kehittäminen Muutoksen edistäminen organisaatiossa Muutokset asiantuntijan työssä Esimerkkitavoitteita ja -aiheita Unelmien työn määrittely ja keinot saavuttaa se Erityisosaamiseen keskittyminen ja sen hyödyntäminen Generalistiroolin rakennus: mitä siihen kuuluu ja mitä ei? Tutkijan/asiantuntijan pitkän tähtäimen urasuunnittelu Parantaa hyvinvointia ja jaksamista Työn ja muun elämän tasapaino ja käytännön toimenpiteet Työn päämäärän kirkastaminen ja merkityksellisyyden kokemus Kirkastaa omia vahvuuksia ja lisätä uskallusta olla oma itsensä Tunteiden hyväksyminen ja käsittely Omat arvot ja niiden mukaan eläminen Itsetuntemus, omat vahvuudet ja niille rakentaminen Miten tehdä tiimissä töitä ainoana oman alansa osaajana? Miten rakentaa ympärilleen toimiva tiimi projektissa? Miten luoda toimivat verkostot ja virtuaaliset yhteisöt? Oman ammattibrändin ja tunnettuuden vahvistaminen Toimintatyyli, vuorovaikutus- ja viestintävalmiudet Muutoksen ja uudistumisen edistäminen Muutoksen johtamisen tapa ja keinot Muutosviestintä: oman tyylin ja tavan vahvistaminen Muutostunteiden käsittelykeinot Uuden työroolin pohtiminen: mitä muutosta se edellyttää? Uuden projektin tai työtehtävän haltuunotto Miten toimia uudessa tilanteessa asiantuntijana tai esimiehenä? Osaamisen kartoitus ja oppimisvalmiuksien vahvistaminen Muutosvalmiuden ja -rohkeuden kasvattaminen Jatkuvassa muutoksessa eläminen Tavoite tavoitteen takana: Coaching haastaa oivaltamaan Muuttuvan työelämän yksi merkittävimmistä osaamisista on oppimistaidot. Oppimistaitojen rinnalle on coachingin myötä noussut myös toisten auttaminen oppimaan ja oivaltamaan. Hyvällä kysymyksellä voi auttaa yhteistä ajattelua muotoutumaan suuntaan, johon kukaan keskustelun osapuolista ei olisi yksin päässyt. Coachingtaitojen avulla työyhteisö voi rakentaa aidosti yhteistä jakamisen, tekemisen ja arvostuksen kulttuuria. Coaching-prosessi noudattelee ns. double-loop learning (ks. käsitteestä Chris Argyris 2002) periaatetta, jonka mukaan prosessissa opitaan paitsi itse tavoitteesta ja sen saavuttamisesta, myös tavoitteen ja ohjattavan kertomien asioiden taustalla vaikuttavista arvoista, odotuksista ja uskomuksista. Ideana on herättää ohjattava ajattelemaan toimintaansa pintatason lisäksi myös syvemmällä tasolla, silloin kun se on esimerkiksi tavoitteen tarkentamisen tai ihmisenä kehittymisen näkökulmasta olennaista.

5 Yksi coachingin syvätason oppimista edistävä ajatus on, että asian helppous tai vaikeus on ihmisen itsensä luoma ajattelurakenne tai uskomus (belief). Itse luotu ajattelutapa voidaan myös muuttaa. Niinpä esimerkiksi johtamisen vaikeus voidaan muuttaa ajatusrakenteeksi, joka palvelee asetettua tavoitetta. Johtaminen voidaan alkaa nähdä vaikeuden sijaan esimerkiksi mielenkiintoa herättävänä ja monipuolisena tehtävänä. Oivalluksen syventämiseksi ja vahvistamiseksi voidaan tehdä muun muassa mielikuva- ja ajatusharjoituksia sekä käydä läpi sitä, miten uusi ajattelu muuttaa toimintaa. Haluatko oman coachin? Oman coachin käyttö on yleistymässä Suomessa. Myös yrityksissä coachien käyttö on yleistä erityisesti esimiestyön tukimuotona. Suomen Coaching-yhdistys painottaa coachien ammattitaidon tärkeyttä ja tarjoaakin siksi internet-sivuillaan palveluna ammattitaitoisten coachien haun. Hakukriteerinä voi käyttää muun muassa kieltä, paikkakuntaa ja coachin koulutusta. Lähteet Halava, Ilkka ja Pantzar, Mika Kuluttajakansalaiset tulevat! Miksi työn johtaminen muuttuu? EVA Argyris, Chris Double-Loop Learning, Teaching, and Research. Academy of Management - Learning & Education. Volume 1, Number 2.

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Valmentava johtaminen myynninohjauskeskustelussa. Kristiina Laaksonen

Valmentava johtaminen myynninohjauskeskustelussa. Kristiina Laaksonen Valmentava johtaminen myynninohjauskeskustelussa Kristiina Laaksonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Kristiina Laaksonen Opinnäytetyön nimi

Lisätiedot

YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA

YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA Tarkastelukohteena Akavan Erityisalojen mentorointiohjelma Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Aikuiskasvatus Lokakuu

Lisätiedot

Valmentavan esimiestyön kehittäminen pankissa

Valmentavan esimiestyön kehittäminen pankissa Valmentavan esimiestyön kehittäminen pankissa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Linda Pokki 2010 Markkinoinnin ja johtamisen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu AALTO-YLIOPISTON

Lisätiedot

Prosessoiva johtamisote (PJO) Johtamisen dynaamista tasapainoa etsimässä. Sandvik - Vahvempaa esimieheyttä, osallistavampaa kommunikaatiota

Prosessoiva johtamisote (PJO) Johtamisen dynaamista tasapainoa etsimässä. Sandvik - Vahvempaa esimieheyttä, osallistavampaa kommunikaatiota INNONews Prosessoiva johtamisote (PJO) Sisällysluettelo: Johtamisen dynaamista tasapainoa etsimässä Case Sandvik - Vahvempaa esimieheyttä, osallistavampaa kommunikaatiota Tuomas Linna Innotiimin tapa coachata

Lisätiedot

Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa

Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma

Lisätiedot

Oscar Basten VALMENTAVA JOHTAJUUS JA SEN KEHITTÄMINEN KOHDEORGANISAATIOSSA

Oscar Basten VALMENTAVA JOHTAJUUS JA SEN KEHITTÄMINEN KOHDEORGANISAATIOSSA Oscar Basten VALMENTAVA JOHTAJUUS JA SEN KEHITTÄMINEN KOHDEORGANISAATIOSSA Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Ylempi AMK 2011 VALMENTAVA JOHTAJUUS JA SEN KEHITTÄMINEN KOHDEORGANISAATIOSSA

Lisätiedot

ESIMIESTEN NÄKEMYKSIÄ TYÖNOHJAUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA. Olen löytänyt uudelleen työn ilon.

ESIMIESTEN NÄKEMYKSIÄ TYÖNOHJAUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA. Olen löytänyt uudelleen työn ilon. ESIMIESTEN NÄKEMYKSIÄ TYÖNOHJAUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA Olen löytänyt uudelleen työn ilon. Seminaarityö 2010 Työnohjaajakoulutus 2007 2009 Koulutus- ja tutkimuspalvelut Oulun yliopisto Paula Heikkilä on kasvatustieteen

Lisätiedot

VALMENTAVAN JOHTAMISEN JUURRUTTAMINEN PANKKIORGANISAATIOSSA

VALMENTAVAN JOHTAMISEN JUURRUTTAMINEN PANKKIORGANISAATIOSSA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu VALMENTAVAN JOHTAMISEN JUURRUTTAMINEN PANKKIORGANISAATIOSSA Yrityksen johtaminen Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Ohjaajat: Helena Forsman ja Marjo Lamminen Annika

Lisätiedot

Pieni opas muistimentorille

Pieni opas muistimentorille Kotona Paras 2008 2011 Ko Pieni opas muistimentorille w w w.kotonaparas.fi Pieni opas muistimentorille Hyvä lukija, Julkaisija ja tilaukset: ry Fredriksberginkatu 2 00240 Helsinki Sähköposti: info@muistiasiantuntijat.fi

Lisätiedot

Työuupumuksen haaste, s. 8

Työuupumuksen haaste, s. 8 Johdon työnohjaajat ja mentorit ry I nro 1/2011 Työuupumuksen haaste, s. 8 Pääkirjoitus: Tunne itsesi ja johda rohkeasti, s. 2 Kestävään työhyvinvointiin, s. 6 Ihmisten keskellä yksin, s. 10 Vahvaksi työssä

Lisätiedot

Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ

Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ Kasvatustieteen pro gradu tutkielma Syyslukukausi 2010 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ Susanna Löf Osaamiskartta oppimisen

Lisätiedot

Katriina Moksi VALMENTAVAN ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN ERÄÄSSÄ MATKATOIMISTOSSA

Katriina Moksi VALMENTAVAN ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN ERÄÄSSÄ MATKATOIMISTOSSA Katriina Moksi VALMENTAVAN ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN ERÄÄSSÄ MATKATOIMISTOSSA Pro gradu -tutkielma Matkailututkimus 2014 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: valmentavan esimiestyön

Lisätiedot

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen OSAAMISTA KEHITTÄMÄÄN! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Oppaan sisällön on tuottanut

Lisätiedot

VALMENTAVAN JOHTAMISEN HYÖDYNTÄMINEN ETÄJOHTAMISESSA YHTEYSKESKUSALALLA

VALMENTAVAN JOHTAMISEN HYÖDYNTÄMINEN ETÄJOHTAMISESSA YHTEYSKESKUSALALLA POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden Koulutusohjelma Henna Viljanen VALMENTAVAN JOHTAMISEN HYÖDYNTÄMINEN ETÄJOHTAMISESSA YHTEYSKESKUSALALLA Opinnäytetyö Helmikuu 2010 OPINNÄYTETYÖ Helmikuu

Lisätiedot

Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta

Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta Katriina Rinkinen Helsingin yliopisto sosiaalitieteiden laitos, sosiaalityön oppiaine Socca - Pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Kohti innostunutta työyhteisöä

Kohti innostunutta työyhteisöä Kohti innostunutta työyhteisöä Innostava työ Avoimuus Yhdessä osaaminen Innostavat ja luovuutta tukevat puitteet Rohkeus Luovuus Arvostus Sitoutuminen Positiivisuus Me-henki Työyhteisötaidot Luottamus

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Valmentavan johtamisen toiminnallistamisen haasteet - Casetutkimus finanssialan yrityksessä

Valmentavan johtamisen toiminnallistamisen haasteet - Casetutkimus finanssialan yrityksessä Valmentavan johtamisen toiminnallistamisen haasteet - Casetutkimus finanssialan yrityksessä Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Niina Väisänen 2011 Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

PROJEKTIOPPIMINEN. 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1

PROJEKTIOPPIMINEN. 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 PROJEKTIOPPIMINEN PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet... 1 1.1.1 Oppimisteoreettiset perusteet... 1 1.1.2 Asiantuntijuus ja työelämä...

Lisätiedot

Toinen keskustelun linja erottaa ohjausmuodot. Työnohjaus ja coaching samaa ohjausperhettä

Toinen keskustelun linja erottaa ohjausmuodot. Työnohjaus ja coaching samaa ohjausperhettä Marjo-Riitta Ristikangas, Työnohjaus ja coaching samaa ohjausperhettä Työnohjauksen ja coachingin suhde toisiinsa on jo useamman vuoden ajan puhuttanut ohjauksen ammattilaisia. Keskustelussa on tullut

Lisätiedot

Sari Kuutti. Ikäihmisten osaamisen kartoitus

Sari Kuutti. Ikäihmisten osaamisen kartoitus Sari Kuutti Ikäihmisten osaamisen kartoitus Opinnäytetyö Kevät 2013 Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikkö Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan liikkeenjohdon koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

PROGRESSIIVINEN VALMENTAMINEN

PROGRESSIIVINEN VALMENTAMINEN Urpo Jalava PROGRESSIIVINEN VALMENTAMINEN Urpo Jalava PROGRESSIIVINEN VALMENTAMINEN Opaskirja esimiehille Koulutus- ja kehittämispalvelu Jalava & Tonteri ISBN 978-952-6683-10-2 2 KÄYTTÖOIKEUS Tämä opaskirja

Lisätiedot

Puhtauspalvelualan ammattilaisen opas

Puhtauspalvelualan ammattilaisen opas Puhtauspalvelualan ammattilaisen opas Puhtauspalvelualan ammattilaisen opas Puhtauspalvelualan ammattilaisen opas 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Sisällysluettelo Hyvä puhtauspalvelualan

Lisätiedot

Tiia Poussu & Veronika Zaburchik JÄÄNMURTAJA VALMENTAVAN JOHTAMISEN YDINTAIDOT VALMENNUSPROSESSIN LÄPIMURTOON

Tiia Poussu & Veronika Zaburchik JÄÄNMURTAJA VALMENTAVAN JOHTAMISEN YDINTAIDOT VALMENNUSPROSESSIN LÄPIMURTOON Tiia Poussu & Veronika Zaburchik JÄÄNMURTAJA VALMENTAVAN JOHTAMISEN YDINTAIDOT VALMENNUSPROSESSIN LÄPIMURTOON JÄÄNMURTAJA VALMENTAVAN JOHTAMISEN YDINTAIDOT VALMENNUSPROSESSIN LÄPIMURTOON 1 Tiia Poussu

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Diplomityö Petri Keronen VALMENTAVA JOHTAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN KOULUTUSORGANISAATIOSSA Työn tarkastajat: Professori Helinä Melkas Professori

Lisätiedot

PEREHDYTYS TOTTA VAI TARUA? Susanna Honkaniemi ja Maija Kaappola

PEREHDYTYS TOTTA VAI TARUA? Susanna Honkaniemi ja Maija Kaappola PEREHDYTYS TOTTA VAI TARUA? Vastavalmistuneiden opettajien ja heidän rehtoreidensa kokemuksia perehdytyksestä Susanna Honkaniemi ja Maija Kaappola Kasvatustieteen Pro Gradu -tutkielma Syksy 2013 Opettajankoulutuslaitos

Lisätiedot