Tiekartta kohti harmaan talouden ja veronkierron tehokasta torjuntaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiekartta kohti harmaan talouden ja veronkierron tehokasta torjuntaa"

Transkriptio

1 Tiekartta kohti harmaan talouden ja veronkierron tehokasta torjuntaa Harmaan talouden torjunta on ollut hallituksen kärkihankkeita. Talousrikollisuus ja harmaa talous aiheuttavat yhteiskunnalle miljardien menetyksiä veroissa ja maksuissa. Se heikentää hyvinvointivaltion rahoituspohjaa ja haittaa tervettä yritystoimintaa. Tavoitteena on, että Suomi on jatkossa kärkimaa harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnassa. Harmaan talouden torjunta on tuottanut tuloksia Vaalikauden alussa päätettyä harmaan talouden torjuntaohjelmaa on täydennetty matkan varrella. Hankkeiden määrä on yhteensä yli 30, joista merkittävä osa on toteutettu. Niillä on ennaltaehkäisty harmaata taloutta vähentämällä rikoksentekomahdollisuuksia, korottamalla kiinnijäämisriskiä ja lisäämällä viranomaisten reagointivalmiutta harmaan talouden paljastamisessa. Hallitus on korostanut myös yritysten sekä kansalaisten, mukaan lukien nuorten, omaa vastuuta harmaan talouden torjunnassa. Valtakunnallisella viestintäkampanjalla Harmaa talous, musta tulevaisuus on havahdutettu huomaamaan, millaisia vaikutuksia harmaalla taloudella on kansantalouteen ja arkielämään. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan tilaaman tuoreen selvityksen mukaan harmaan talouden kunnianhimoisen torjuntaohjelman toimet ovat purreet parhaiten rakennusalan lisäksi etenkin kuljetus- ja romualoilla, ympäristörikosten valvonnassa ja ulosoton erikoisperinnässä. Esimerkiksi rakennusalan käännetty arvonlisäverojärjestelmä, veronumero ja työmaiden kirjalliset henkilöluettelot sekä urakoiden ja työntekijöiden ilmoittaminen verottajalle ovat lisänneet verotuloja ja kitkeneet epätervettä kilpailua. Pelkästään veronumero toi tiedon kymmenistä tuhansista ulkomaisista 1

2 työntekijöistä, joista kenelläkään ei ollut aiemmin luotettavaa tietoa. Rakennusalan toimijoiden käsitykset harmaan talouden kehityksestä ja sen aiheuttamista kilpailuhaitoista ovat muuttuneet myönteisempään suuntaan verrattuna viiden vuoden takaiseen tilanteeseen. Viranomaisten ja eri sidosryhmien sujuvalla yhteistyöllä esimerkiksi matkailuja ravintolapalveluissa sekä kiinteistöpalvelualalla on pystytty suitsimaan laitonta toimintaa. Kansallisen tulorekisterin perustamishanke on käynnistynyt valtiovarainministeriössä syksyllä Tulorekisterin valmistuttua mahdollistuu reaaliaikainen verovalvonta, kun palkkatiedot ilmoitetaan palkanmaksukausittain keskitettyyn rekisteriin, josta kaikki viranomaiset saavat ne käyttöönsä. Resursseja on lisätty torjumaan harmaata taloutta Viranomaisten saamat 20 miljoonan euron vuosittaiset lisäresurssit ovat maksaneet monin verroin itsensä takaisin. Lisärahoitus on käytetty pääosin henkilölisäyksiin niin, että harmaan talouden torjuntaan ja valvontaan on ollut käytettävissä 335 henkilöä enemmän kuin edellisellä vaalikaudella. Monet päätetyt hankkeet ovat kuitenkin toimeenpanon osalta vielä kesken. Lisäksi talousrikosten tekomahdollisuudet ja uhkakuvat muuttuvat jatkuvasti kansallisen ja kansainvälisen toimintaympäristön muuttuessa. Harmaan talouden torjunta ei ole yhden vaalikauden työtä, vaan pitkäjänteistä toimintaa. Uudessa hallitusohjelmassa on sitouduttava jatkamaan harmaan talouden ja veronkierron torjunnan ohjelmaa. 2

3 Tiekartta kohti harmaan talouden ja veronkierron tehokasta torjuntaa: Alihankintaan ja aliurakointiin liittyvän veronkierron torjunta 1) Tilaajavastuulain vaikuttavuutta parannetaan edelleen ottamalla rakennusalaa koskevia säännöksiä käyttöön myös muilla toimialoilla. Rakennusalaa koskeva veronumeromenettely ja siihen liittyvät tiedonantovelvoiteet tulivat voimaan Kokemusten perusteella lainsäädäntöä laajennetaan soveltuvin osin koskemaan myös muita kuin rakennusalaa. Esimerkiksi lähetettyjä työntekijöitä koskevat todistukset ja selvitykset sosiaaliturvan määräytymisestä on rakennusalalla pyydettävä sopimuskumppanilta myös sopimusaikana, ei vain sopimusta tehtäessä. Kansallisen tulorekisterin käyttöönoton yhteydessä arvioidaan mahdollisuudet saattaa ulkomaalaiset palkanmaksukausittaisen ilmoitusvelvollisuuden piiriin. 2) Julkisia hankintoja koskevaa kansallista lainsäädäntöä uudistettaessa varmistetaan tarjoajan soveltuvuus niin, että julkishallinnon ostamat palvelut hankitaan sellaisilta toimittajilta, jotka ovat hoitaneet yhteiskunnalliset velvoitteensa. Ympäristö-, sosiaali- ja työoikeuden säännösten noudattaminen on asetettava sopimuksen toteuttamisen ehdoksi ja säännösten rikkominen poissulkemisperusteeksi. 3) Arvioidaan verovelkarekisteriin merkinnän edellytyksenä olevan verovelkarajan toimivuutta ja palautetaan raja tarvittaessa enintään 5000 euroon, jollei yrityksellä ole voimassa olevaa maksusuunnitelmaa. Verovelkarekisteristä, joka otettiin käyttöön , voi tarkistaa ajantasaiset tiedot minkä tahansa yrityksen tai elinkeinonharjoittajan verovelasta tai kausiveroilmoituksen laiminlyönnistä. Eduskunta nosti 3

4 verovelan ilmoitusrajan 10,000 euroon hallituksen alun perin esittämästä 5000 eurosta. 4) Varmistetaan EU-sääntelyn rajoissa, että Suomessa toimivat tai tänne palveluita tarjoavat yritykset hoitavat lakisääteiset velvoitteensa silloinkin, kun ne noudattavat muuta kuin Suomen lainsäädäntöä. 5) Kannustetaan työmarkkinajärjestöjä jatkamaan neuvotteluja alipalkkaukseen puuttumiseksi osana neuvottelu- ja sopimusjärjestelmän kehittämistä koskevia neuvotteluja. Nykyisin työnantajaa ei sanktioida rikkomuksesta ja vain palkkasaatavansa riitauttanut työntekijä on oikeutettu saamaan puuttuvan summan. 6) Selvitetään ketjuvastuun käyttöönoton mahdollisuuksia yli koko alihankintaketjun. Pitkissä hankintaketjuissa veroja häviää sitä enemmän, mitä vähemmän yhteisvastuuta ketjun toiminnasta otetaan. Yksi esimerkki ketjuvastuun toteutuksesta on ns Hollannin malli, jossa päätilaaja ottaa vastuun koko alihankintaketjusta. Rakennetaan suomalainen malli kanneoikeuden toteuttamisesta. 7) Selvitetään käännettyn arvonlisäverojärjestelmän käyttöönoton mahdollisuudet tavaraliikenteen tiekuljetuksissa. Käteistoimialoilla tapahtuvan veronkierron ja harmaan talouden torjunta 8) Tyyppihyväksytyt kassakoneet otetaan käyttöön aluksi ravintola-alalla ja 4

5 sieltä saatujen kokemus ten perusteella mahdollisesti muilla käteistoimialoilla. 9) Henkilöstöpäiväkirja otetaan käyttöön aluksi ravintola-alalla ja sieltä saatujen kokemusten perusteella mahdollisesti muilla käteistoimialoilla. 10) Tehostetaan anniskeluluvattomissa paikoissa tapahtuvan alkoholin myynnin valvontaa. Digitaaliseen kaupankäyntiin liittyvien petosten ja veronkierron torjunta 11) Parannetaan viranomaisten mahdollisuuksia ja valmiuksia puuttua verkkokauppaan liittyvään veronkiertoon ja virtuaalisten maksuvälineiden rikolliseen käyttöön. Toimenpiteet ovat tärkeitä paitsi harmaan talouden torjunnassa myös kuluttajasuojan parantamisessa. Kuluttajien kokema epäluottamus on toistaiseksi rajoittanut digitalisaation mahdollistamaa verkkokaupan kasvua. Seuraamusjärjestelmän kokonaiskartoitus ja tehostaminen 12) Käynnistetään selvitys, jossa arvioidaan harmaan talouden ja talousrikosten harjoittajiin kohdistettavien rikosoikeudellisten, hallinnollisten ja taloudellisten seuraamusten toimivuutta ja kokonaisvaikuttavuutta. Osana selvitystä arvioidaan myös hovioikeusprosessin uudistamista siten, että suullisen todistelun vastaanottamisesta voitaisiin luopua mahdollisimman laajasti. 5

6 Viranomaistoiminnan ja viranomaisyhteistyön tehostaminen 13) Käynnistetään keskeisten harmaan talouden torjuntaan osallistuvien viranomaisten yhteinen hanke, jonka tavoitteena on tutkinta- ja rikosprosessien keston lyhentäminen, rikosoikeudellisten toimien vaikuttavuuden lisääminen ja rikoshyödyn takaisin saannin tehostaminen. Hankkeessa tulee kartoittaa tarpeet sekä työmenetelmien ja työn organisoinnin kehittämiseen että kehittämisen kannalta tarpeellisiin säännösmuutoksiin. 14) Tehostetaan viranomaisten harmaan talouden paljastamisessa ja torjunnassa tarvitsemien tietojen saantia ja poistetaan viranomaisten tarvitsemien tietojen vaihtoa haittaavat esteet sekä mahdollistetaan rahanpesutietojen käyttö harmaan talouden torjunnassa. 15) Mahdollistetaan korruptiorikosten ilmoittaminen esitutkintaviranomaisille salassapitosäännösten estämättä. Kansainvälisen veronkierron vastaisen viranomaisyhteistyön tehostaminen Valtioneuvosto hyväksyi kansainvälisen veronkierron vastaisen toimintaohjelman. Sen toimenpiteitä veropohjan turvaamiseksi ja haitallisen verokilpailun estämiseksi on kattavasti edistettävä. Viranomaisten tietojenvaihdon osalta on syytä painottaa myös seuraavia toimenpiteitä: 16) Suomi osallistuu aktiivisesti perustettavan eurooppalaisen foorumin yhteistyöhön pimeän työn ehkäisemiseksi. Viranomaisille luodaan 6

7 yhteistyöverkosto veronkiertoon ja rikostorjuntaan vaikuttavan kansainvälisen kehityksen seuraamiseksi ja siihen vaikuttamiseksi sekä tehokkaiden menettelytapojen käyttöön ottamiseksi kansainvälistä tietojen saantia, virka-apua, tutkintaa ja rikoshyödyn takaisinsaantia koskevissa asioissa. 17) Kansainvälisen veronkierron torjuntaan kohdistetaan riittävät voimavarat, joilla varmistetaan mm. kehittyvien tietojenvaihtosäännösten tehokas hyväksikäyttö. 18) Toteutetaan tehokkaan katumisen mahdollistavan sääntelyn käyttöönotto verotuksessa. Sääntelyn tavoitteena on saada yksityishenkilöiden piilottamia tuloja ja veroja verotuksen piiriin. Oma-aloitteisessa menettelyssä määrättäisiin veronkorotus ja viivästysseuraamukset, mutta ei rikosoikeudellisia seuraamuksia. Samalla asiakastiedot ja sijoitusjärjestelyt saataisiin Verohallinnon riskiperusteisen valvonnan piiriin. Harmaan talouden torjunnan organisointi 19) Tehdään perusteellinen selvitys harmaan talouden torjuntaa tekevän organisaation asemasta valtionhallinnossa. Samalla selvitetään vaihtoehdot harmaan talouden ja talousrikosten torjuntaan liittyvän operatiivisen tiedon hankinnan ja analysoinnin poikkihallinnolliseksi organisoinniksi esimerkiksi Ruotsissa käytössä olevien viranomaisten yhteisten tiedustelukeskusten muodossa. 7

8 20) Valtioneuvosto nimeää harmaan talouden torjunnan koordinoinnista vastaavan ministerin, jonka avuksi muodostetaan eri viranomaisten edustajista koostuva johtoryhmä. Viranomaisten harmaan talouden torjuntaan suuntaamat resurssit säilytetään vähintään nykytasolla. 21) Tehostetaan työmarkkina- ja yrittäjäjärjestöjen yhteistyötä harmaan talouden ennalta ehkäisyssä. Harmaan talouden torjunta tulisi nostaa eri toimialajärjestöjen tärkeäksi yhteistyön kohteeksi. 8

Ulkomaista työvoimaa koskevan sääntelyn toimivuus. Poliisihallituksen toimeksiannosta tehty selvitys

Ulkomaista työvoimaa koskevan sääntelyn toimivuus. Poliisihallituksen toimeksiannosta tehty selvitys Ulkomaista työvoimaa koskevan sääntelyn toimivuus Poliisihallituksen toimeksiannosta tehty selvitys Markku Hirvonen Harmaa Hirvi Oy 9.3.2012 2 Johdanto Suomessa toimivien ulkomaisten yritysten valvontaan

Lisätiedot

Talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjuminen rakennus- sekä majoitus- ja ravitsemisalalla -työryhmän mietintö

Talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjuminen rakennus- sekä majoitus- ja ravitsemisalalla -työryhmän mietintö Talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjuminen rakennus- sekä majoitus- ja ravitsemisalalla -työryhmän mietintö Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 17/2011 Talousrikollisuuden ja

Lisätiedot

Talousrikostorjuntaan vaikuttavan lainsäädännön kehittäminen. Työryhmän loppuraportti

Talousrikostorjuntaan vaikuttavan lainsäädännön kehittäminen. Työryhmän loppuraportti Talousrikostorjuntaan vaikuttavan lainsäädännön kehittäminen Työryhmän loppuraportti Sisäinen turvallisuus 36/2004 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 23.6.2004 Tekijät (toimielimestä,

Lisätiedot

TARKASTUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2010. Harmaan talouden katvealueet (Suomen kansainvälistyvä JOHDANTO. Vireilletulo. Asiantuntijat

TARKASTUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2010. Harmaan talouden katvealueet (Suomen kansainvälistyvä JOHDANTO. Vireilletulo. Asiantuntijat TARKASTUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2010 Harmaan talouden katvealueet (Suomen kansainvälistyvä harmaa talous) JOHDANTO Vireilletulo Tarkastusvaliokunta on päättänyt 10.12.2008 kokouksessaan käynnistää ulkopuolisen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SELVITYS 1

HELSINGIN KAUPUNKI SELVITYS 1 HELSINGIN KAUPUNKI SELVITYS 1 VEROPARATIISISELVITYS 1. Selvityksen laatimisen tausta 2. Veroparatiisin määritelmä 1 Helsingin kaupungin globaalin vastuun strategia hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 26.9.2012.

Lisätiedot

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma 22.6.2011 Avoin, oikeudenmukainen ja rohkea Suomi Jyrki Kataisen hallituksen tavoitteena on välittävä ja menestyvä Suomi. Suomea kehitetään pohjoismaisena

Lisätiedot

Tilaajavastuu, avaus, taustaa

Tilaajavastuu, avaus, taustaa Tilaajavastuu, avaus, taustaa Risto Pesonen, diplomi-insinööri pesonen.risto@gmail.com Rakentajain kalenteri 2013 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL ry

Lisätiedot

lausunto 1 (6) 26.1.2015 Kansallisen ihmiskaupparaportoijan kertomus 2014 (K 19/2014 vp) Eduskunnan työelämä- tasa-arvovaliokunta,

lausunto 1 (6) 26.1.2015 Kansallisen ihmiskaupparaportoijan kertomus 2014 (K 19/2014 vp) Eduskunnan työelämä- tasa-arvovaliokunta, 1 (6) Kansallisen ihmiskaupparaportoijan kertomus 2014 (K 19/2014 vp) Eduskunnan työelämä- tasa-arvovaliokunta, asiantuntijakuuleminen 27.1.2015 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, lakimies Arja Pohjola

Lisätiedot

TEM raportteja 27/2012

TEM raportteja 27/2012 TEM raportteja 27/2012 Selvitys eurooppalaisista tilaajavastuujärjestelmistä Työelämä- ja markkinaosasto 2.11.2012 Sisällys Sivu 1 Johdanto... 3 2 Selvityksen tavoitteet... 3 3 Selvityksen toteutus ja

Lisätiedot

Ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskeva selvitys

Ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskeva selvitys Ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskeva selvitys Verotusta koskeva arvio ulkomaisen työvoiman käyttöä koskevan sääntelyn toimivuudesta ja puutteista 1/2013 Maaliskuu 2013 2 SISÄLTÖ

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS JÄRJESTÄYTYNEEN RIKOLLISUUDEN TORJUNNAN STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS JÄRJESTÄYTYNEEN RIKOLLISUUDEN TORJUNNAN STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS JÄRJESTÄYTYNEEN RIKOLLISUUDEN TORJUNNAN STRATEGIASTA 2 SISÄLLYS VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS JÄRJESTÄYTYNEEN RIKOLLISUUDEN TORJUNNAN STRATEGIASTA 7.3.2013...1 1. Johdanto...3

Lisätiedot

eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2014 harmaan talouden torjunta

eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2014 harmaan talouden torjunta eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2014 harmaan talouden torjunta harmaan talouden torjunta Markku Hirvonen Kalle Määttä Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2014 Tarkastusvaliokunta 00102

Lisätiedot

Havaintoja rakentamista koskevan tiedonantovelvollisuuden käynnistymisestä

Havaintoja rakentamista koskevan tiedonantovelvollisuuden käynnistymisestä Havaintoja rakentamista koskevan tiedonantovelvollisuuden käynnistymisestä Rakennuskonepäivä 6.11.2014 Pekka Muinonen, Verohallinto Rakentamisilmoitukset - urakka- ja työntekijätiedot Rakennustöistä on

Lisätiedot

TEM raportteja 23/2013

TEM raportteja 23/2013 TEM raportteja 23/2013 Tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain toimivuutta ja muutostarpeita selvittävän työryhmän väliraportti Työelämä- ja markkinaosasto

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Liina-Reetta Lohi RAKENNUSALAN KÄÄNNETTY ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUS PIENYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Liina-Reetta Lohi RAKENNUSALAN KÄÄNNETTY ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUS PIENYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Liina-Reetta Lohi RAKENNUSALAN KÄÄNNETTY ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUS PIENYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Helmikuu 2014 SISÄLLYS Tiivistelmä Sisällys Kuviot

Lisätiedot

// HARMAA TALOUS VALVONTATILASTOJA 2014 HARMAAN TALOUDEN SELVITYSYKSIKKÖ

// HARMAA TALOUS VALVONTATILASTOJA 2014 HARMAAN TALOUDEN SELVITYSYKSIKKÖ // HARMAA TALOUS VALVONTATILASTOJA 214 HARMAAN TALOUDEN SELVITYSYKSIKKÖ 2 HARMAA TALOUS // VALVONTATILASTOJA 214 HARMAA TALOUS // VALVONTATILASTOJA 214 3 // SISÄLLYSLUETTELO 5 // VEROHALLINNON TILASTOJA

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF EMPLOYMENT AND THE ECONOMY

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF EMPLOYMENT AND THE ECONOMY Lausuntoyhteenveto 30.09.2013 LAUSUNTOYHTEENVETO TIVA-väliraportista saadusta palautteesta Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 4.10.2012 tekemällään päätöksellä työryhmän selvittämään tilaajan selvitysvelvollisuudesta

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin hallitusohjelmatavoitteet 2011 2015

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin hallitusohjelmatavoitteet 2011 2015 Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin hallitusohjelmatavoitteet 2011 2015 Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi muodostuu kolmestatoista merkittävästä kiinteistö- ja rakentamisalaa edustavasta järjestöstä. Foorumi

Lisätiedot

Harmaata taloutta Suomessa ja Euroopassa

Harmaata taloutta Suomessa ja Euroopassa Harmaata taloutta Suomessa ja Euroopassa Verotusneuvos Markku Hirvonen Harmaa Hirvi Oy Aluehallintoviraston tilaisuudet Turku ja Pori 28. ja 29.10.2013 Italian mafiatalous on kaksi kertaa Suomen kansantalouden

Lisätiedot

TEM raportteja 31/2011. Tilaajavastuulain rakentamistoimintaa koskevat muutokset työryhmän mietintö

TEM raportteja 31/2011. Tilaajavastuulain rakentamistoimintaa koskevat muutokset työryhmän mietintö TEM raportteja 31/2011 Tilaajavastuulain rakentamistoimintaa koskevat muutokset työryhmän mietintö Työelämä- ja markkinaosasto Raportti 19.12.2011 . T Y Ö- J A E L I N K E I N O M I N I S T E R I Ö L L

Lisätiedot

Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero

Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero 2 Johdanto Tämä opas kertoo tilaajan selvitysvelvollisuudesta rakennusalalla sekä rakennustyömailla käytettävästä veronumerosta. Rakentamistoimintaa koskevat tilaajavastuulain

Lisätiedot

Selvitys rakennusalan toimilupajärjestelmästä

Selvitys rakennusalan toimilupajärjestelmästä Ympäristöministeriön raportteja 2 2015 Selvitys rakennusalan toimilupajärjestelmästä Mikko Wennberg, Olli Oosi ja Nita Korhonen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja 2 2015 Selvitys rakennusalan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA YRITYSTEN VEROVALVONTAA KOSKEVA SELVITYS

ULKOMAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA YRITYSTEN VEROVALVONTAA KOSKEVA SELVITYS LAUSUNTO 8.5.2013 Valtiovarainministeriö Vero-osasto Lausuntopyyntö 19.3.2013 VM030:00/2013 ULKOMAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA YRITYSTEN VEROVALVONTAA KOSKEVA SELVITYS Kiinteistöpalvelut ry kiittää mahdollisuudesta

Lisätiedot

Alkoholihallinnon valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2012. Yleinen osa

Alkoholihallinnon valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2012. Yleinen osa Alkoholihallinnon valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2012 Yleinen osa valvontaohjelmia 1:2011 päivitys 26.3.2012 Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy Helsinki, 2012 KUVAILULEHTI Julkaisun nimi Alkoholihallinnon

Lisätiedot

RAKENNA REILUSTI! Ohjeita harmaan talouden torjuntaan. kiinteistö- ja rakentamispalveluiden tilaajille

RAKENNA REILUSTI! Ohjeita harmaan talouden torjuntaan. kiinteistö- ja rakentamispalveluiden tilaajille RAKENNA REILUSTI! Ohjeita harmaan talouden torjuntaan kiinteistö- ja rakentamispalveluiden tilaajille RAKENNA REILUSTI! Ohjeita harmaan talouden torjuntaan kiinteistö- ja rakentamispalveluiden tilaajille

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 14.8.2013 TEM/1827/03.01.01/2013 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI TILINTARKASTUSLAIN MUUTTAMISESTA

Lausuntopyyntö 14.8.2013 TEM/1827/03.01.01/2013 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI TILINTARKASTUSLAIN MUUTTAMISESTA LAUSUNTO 1(12) Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjaamo PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO kirjaamo@tem.fi KHT-yhdistys ry ja HTM-tilintarkastajat ry ovat tilintarkastajia edustavia järjestöjä. Yhdistysten jäsenet

Lisätiedot

TRO 3/2014 vp Harmaan talouden torjuntatoimenpiteiden arviointi

TRO 3/2014 vp Harmaan talouden torjuntatoimenpiteiden arviointi 1 (6) TRO 3/2014 vp Harmaan talouden torjuntatoimenpiteiden arviointi Harmaa Hirvi Oy:n selvitys harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntatoimista 2010 2014 on erinomaisen kattava, ja keskeiset

Lisätiedot

Laki kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 :n muuttamisesta

Laki kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 :n muuttamisesta Luonnos 15.6.2012 Laki kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 :n muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksen tarkoituksena

Lisätiedot

Kokoomus - Taru Tujunen

Kokoomus - Taru Tujunen Kokoomus - Taru Tujunen K1: Verokilpailun ja -kierron vastaiset toimet EU:ssa menetetään verotuloja noin tuhat miljardia euroa joka vuosi veropetosten ja veronkierron takia. EU:n veronkierron vastaisessa

Lisätiedot