Lausunto Jyväskylän kaupungin ympäristöterveysosastolle sopimuksesta eläinlääkäripäivystyksen järjestämiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto Jyväskylän kaupungin ympäristöterveysosastolle sopimuksesta eläinlääkäripäivystyksen järjestämiseksi"

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Lausunto Jyväskylän kaupungin ympäristöterveysosastolle sopimuksesta eläinlääkäripäivystyksen järjestämiseksi 99/061503/2010 YMPL 66 Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen ympäristöterveysosasto on saapuneella kirjeellään pyytänyt kuntien ympäristöterveydenhuollosta vastaavia lautakuntia antamaan lausuntonsa eläinlääkäripäivystyksen järjestämistä koskevasta sopimuksesta mennessä. Uusi eläinlääkintähuoltolaki (765/2009) tuli voimaan Lain mukaan kunnan on järjestettävä päivystyspalvelu kaikille kotieläimille virka-ajan ulkopuolella tarvittavaa kiireellistä eläinlääkäriapua (=päivystys) varten yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa yhtä tai useampaa seutu- tai maakuntaa vastaavalla päivystysalueella. Päivystystä varten on järjestettävä keskitetty yhteydenottopalvelu, josta voidaan periä maksu. Kiireellinen eläinlääkäriapu on järjestettävä viimeistään mennessä. Maakunnallista eläinlääkäripäivystyssopimusta on ollut valmistelemassa työryhmä, jossa on ollut kattava edustus mm. Keski-Suomen (sis. Kangasniemi) ympäristöterveydenhuollon toimintayksiköiden palveluksessa olevia eläinlääkäreitä. Työryhmän ehdotus "sopimus eläinlääkäripäivystyksen järjestämisestä" on valmistunut Jyväskylän ympäristöterveysosaston johdolla. Sopimusehdotuksen mukaan Jyväskylä vastaa eläinlääkäripäivystyksen suunnittelusta, kehittämisestä ja hallinnoinnista. Lisäksi Jyväskylä järjestää eriytetyn maakunnallisen lemmikkieläinpäivystyksen ja vastaa sen hallinnoinnista. Saarijärven ja Viitasaaren seutukunnat (sis. Kinnulan) osallistuvat sopimukseen vain lemmikkieläinpäivystyksen osalta. Päivystävän eläinlääkärin työnantaja (kunta) maksaa hyötyeläinpäivystyksen kustannukset. Lemmikkieläinpäivystyskulut koostuvat perusmaksusta (mm. hallinnointikulut), joka määräytyy asukasluvun mukaan (ehdotus 30 senttiä/asukas) sekä suoritteiden mukaisesta (=käynti)maksusta. Myös päivystyskorvauksesta eläinlääkärille on maininta sekä lisäksi hyötyeläimen omistajalle maksettavasta hoitokustannusten korvaamisesta (=subventio). Lausunnossa pyydetään korjaamaan 1 : tiedot ajan tasalle, jos niissä on virheelliset virkanimikkeet. Samalla pyydetään ilmoittamaan sopimuksen allekirjoittajat virka/luottamustoiminimikkeineen. Lausuntojen jälkeen sopimusta voidaan muuttaa, jos lausunnot sen mahdollistavat tai antavat aihetta. Lopullisen sopimuksen valmistuttua siihen ei voida enää tehdä muutoksia, vaan sopimus

2 tulee joko hyväksyä tai jäädä siitä pois. Sopimus tulee voimaan viimeistään alkaen. Maakunnallista hyötyeläinpäivystysmallia valmistelevassa työryhmässä on ollut mukana Äänekosken kaupungin kunnaneläinlääkäri Marja-Liisa Vihavainen. Vihavainen hoitaa sopimukseen perustuen myös Konneveden eläinlääkäritehtävät. Vihavaiselta on pyydetty lautakunnan lausuntoa varten kannanottoa sopimukseen. Hän esittää asiasta seuraavaa. Uusi eläinlääkintähuoltolaki (765/2009) tuli voimaan Laissa on esitetty vaatimus eriytetystä hyöty- ja lemmikkieläinpäivystyksestä sekä hyötyeläinpäivystyksen maakunnallistamisesta. Laissa on myös kaavailtu maakunnallisia (tai suurempia) "call centereitä", joihin kaikki puhelut ohjataan ja joista työtehtävät välitetään päivystäville eläinlääkäreille. Näistä ei kuitenkaan ole mitään konkreettista esitystä eikä mallia ja näin ollen niitä ei ole missään olemassa eikä voitane rahan puutteen vuoksi edes järjestää. Maakunnallista hyötyeläinpäivystysmallia työstävä työryhmä on kokoontunut talven ja kevään aikana useamman kerran. Kokouksissa on päädytty malliin, jossa kolme kunnaneläinlääkäriä päivystää yhtä aikaa alueella. Alueeseen on yhdistetty neljä vanhaa päivystyspiiriä. Päivystysvuorot harvenisivat joka neljännestä joka viidenteen, mutta matkat ja työmäärä vastaavasti kasvaisivat. Osa alueen kunnaneläinlääkäreistä (mm. Keuruu, Jämsä, Kangasniemi) haluaa edelleen tehdä pienelämiä päivystyksessä ja lähettää vain vaikeimmat tapaukset maakunnalliseen pieneläinpäivystykseen. Puhelut ohjattaisiin yhteen numeroon, jossa olisi tiedote. Tiedotteessa lueteltaisiin päivystyspaikat ja kehotettaisiin soittamaan lähimmälle päivystäjälle. Puhelu ohjautuisi nappia painamalla valitulle eläinlääkärille. Jokainen päivystävä eläinlääkäri siis vastaisi itse puheluihin. Tarpeen mukaan sovittujen sääntöjen puitteissa työtehtävän voi siirtää toiselle päivystäjälle. Koska päivystysalue on yhteinen kolmelle eläinlääkärille, täytyy se jotenkin jakaa ohjeellisiin vastuualueisiin kiistatilanteiden varalta. Siksi esityksessä on pohjana kaksi aluejakoesitystä, joissa alue on jaettu kolmeen pienempään alueeseen riippuen päivystäjien sijaintipaikasta. Tätä aluejakoa pohdimme pitkään kokouksissa ja viimeisessä kokouksessa saatiin jonkinlainen konsensus aikaan. Kuntiin lähteneessä esityksessä tuo viimeinen malli ei ollutkaan enää, vaan oli palattu aikaisempaan joidenkin eläinlääkärien painostuksesta Nyt esityksen pohjana olevassa mallissa aluejaot eivät ole kummassakaan jakoesityksessä mitenkään suhteessa eläinmääriin alueella. Nautatilojen, nautojen, hevosten ja sikojen määrien prosenttiosuuksia eri aluilla on esitetty kommentin liitteenä. Sairasmatkojen määrä on suoraan riippuvainen nautojen ja hevosten määrästä. Sikamatkoja on hyvin vähän päivystyksissä ja

3 Oheismateriaali Nro 2 Ympäristöpäällikön ehdotus: hevosmatkat ovat puolestaan aikaa vievimpiä. Vastuualueiden epätasapuolisuuden vuoksi ei esitystä voi hyväksyä. Äänekosken kunnaneläinlääkärin vastuualue karttaesityksen mukaan jatkuu Korpilahdelle ja Multialle saakka. Lisäksi lähimmälle eläinlääkärille soittoperiaatteen mukaisesti tulee lisää vielä Hankasalmen työt, vaikka ne eivät varsinaisesti vastuualueeseen kuulu. Päivystettävä alue muodostuu liian suureksi ja eläinmäärät eivät ole missään suhteessa toisiin vastuualueisiin. Päivystyksistä tulee liian raskaita pitkine ajomatkoineen ja valvomisineen. Lisäksi päivystyksen rasittavuutta lisää se seikka, että eläinlääkäri on ainoa kunnassa ja näin ollen lepopäivän pitäminen päivystyksen jälkeen on vaikeaa. Esitän, että asian valmistelulle otetaan jatkoaikaa, vaikka lain kirjain maakunnallisesta päivystyksestä ei toteutuisikaan määräaikaan mennessä. Lisäksi uuden päivystysjärjestelmän toteuttaminen edellyttää maakunnallista lemmikkieläinpäivystystä, jonka pitäisi aloittaa toimintansa samaan aikaan. Uuden eläinlääkintähuoltolain siirtymäaika on aivan liian lyhyt ja epäsuhdassa ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen perustamisen kanssa. Lait olisi pitänyt koordinoida yhteen. Vasta sitten, kun yhteistoiminta-alueet ovat toiminnassa, ovat muutokset päivystysalueisiin mahdollista toteuttaa joustavasti. Yhteistoiminta-alueilla tulee tällöin olemaan useampi eläinlääkäri ja lepopäivien pitäminen päivystyksen jälkeen tulee mahdolliseksi. Oheisaineistona esityslistan mukana toimitetaan sopimus eläinlääkäripäivystyksen järjestämisestä liitteineen (sanallinen selvitys hyötyeläinpäivystyksen toteutustavasta, alue- ja tiimijako, hyötyeläinten hoitamisesta aiheutuvien kustannusten korvaus eli esitys subventiokäytännöstä) sekä Äänekosken kunnaneläinlääkärin laatima taulukko eläinmääristä aluejaossa 1, aluejaossa 2 sekä uuden ehdotuksen mukaisessa jaossa. Esitetään kokouksessa Päätös: Ympäristölautakunta päätti ympäristöpäällikön ehdotuksesta yksimielisesti esittää lausuntonaan seuraavaa: Sopimustekstin mukaan päivystyksen toimivuus arvioidaan vuosittain ja sopimukseen liittyvät erimielisyydet käsittelevät sopijapuolten yhteyshenkilöt. Sopimusluonnokseen yhteyshenkilöksi (1 ) Äänekosken osalta on merkitty ympäristöpäällikkö (hallinnollisissa ja sopimusasioissa) ja kunnaneläinlääkäri (käytännön asioissa). Nimikkeet ovat ajan

4 tasalla. Lautakunnan päätöksiin perustuvat sopimukset allekirjoittaa Äänekosken kaupungin hallintosäännön 65 :n perusteella asianomainen toimialajohtaja (tekninen johtaja) tai esittelijä (ympäristöpäällikkö) ja varmentaa kyseessä olevan toimielimen valtuuttama viranhaltija. Terveysvalvonnan johtajan poissa ollessa on tarkoituksenmukaista, että ympäristöpäällikkö toimii varmentajana ja toimialapäällikkö Jarmo Latvala allekirjoittaa sopimuksen. Lautakunta toteaa, että sopimukseen liittyvä erillinen hyötyeläinten hoitokustannusten korvaamisesta eläinten omistajille koskeva suositusmalli (sopimuksen liite 2) on Äänekoskella jo käytössä. Sopimustekstiin lautakunnalla ei ole muuta huomauttamista kuin että menettelystä sen muuttamiseksi uusia ympäristöterveydenhuollon yksikköjä muodostettaessa saattaisi olla tarpeen mainita tekstissä. Ainakin yhteyshenkilöt, jotka neuvottelevat sopimuksen sisältöön ja soveltamiseen liittyvistä erimielisyyksistä, muuttuvat kolmen vuoden kuluessa. Ylimääräisen päivystysvuoron maksajakuntaa koskevaa kohtaa voisi olla tarpeen selkeyttää. Hyötyeläinpäivystyksen toteutustapaa (sopimuksen liite 1) koskien on neuvoteltu toteutuksesta käytännössä vastaavien eläinlääkäreiden kanssa pitkään. Useita vaihtoehtoisia malleja (esim. Äänekosken kunnaneläinlääkärin esille tuoma konsensusmalli ) on ollut esillä. Lausunnolle lähetetyn sopimusluonnoksen liitteeksi valittua vaihtoehtoa ei ole perusteltu yhteisellä hyväksynnällä, mutta ei myöskään muulla perusteella. Eläintiloja ja -määriä sekä prosenttiosuuksia vastuualueittain kuvaavasta oheisaineistosta ilmenee, että sopimuksen liitteenä olevan aluejakokartan 1 itäisen alueen eläin- ja työmäärä ja aluejakokartassa 2 pohjoisen alueen työmäärä on muita alueita selvästi suurempi. Mallin ongelmana on myös se, että siltä menee pohja pois, ellei pieneläinpäivystystä saada toteutettua suunnitellulla tavalla. Eläinlääkintähuoltolain ja ympäristöterveydenhuollon yhteistoimista annetun lain määräajat eivät ole yhteneväiset, mikä osaltaan vaikeuttaa yhden eläinlääkärin kuntien päivystysvastuun toteutusta esimerkiksi loma-aikoina. Sopimusluonnoksen liitteenä olevaa hyötyeläinpäivystyksen aluejakoa ei tulla esittämään hyväksyttäväksi liitteen mukaisena. Koska hyötyeläinpäivystyksen käytännön toteutuksen osalta ei ole saatu neuvoteltua tyydyttävää lopputulosta, tulisi aluejakomallin työstämistä työryhmässä jatkaa ja tuoda kuntiin lausuttavaksi yksimielinen tai enemmistön hyväksymä malli

5 YMPL 99 Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen ympäristöterveysosasto on pyytänyt uudelleen lausuntoa sopimuksesta eläinlääkäripäivystyksen järjestämisestä. Aiemmin saatujen lausuntojen perusteella sopimustekstiä on korjattu työryhmissä elo-syyskuussa. Suurin muutos liittyy päivystyspiireihin sekä hallinnointikustannukseen. Uuden luonnoksen mukaan lemmikkieläinpäivystyskulut koostuvat pe rusmaksusta (mm. hallinnointikulut), joka määräytyy asukasluvun mukaan (ehdotus 10 senttiä/asukas) sekä suoritteiden mukaisesta (=käynti) maksusta. Sopimusluonnoksen liitteenä nro 1 on eläinlääkäripäivystyksen suunnittelusta, kehittämisestä ja hallinnoinnista vastaavan Jyväs kylän ympäristö terveysosaston sekä alueen eläinlääkäreistä muodostetun työryh män esittämä uusi aluejakoehdotus. Tätäkään ehdotusta ei ole kannatettu yksimielisesti. Sopimusluonnoksen 11 :n kohta, joka koskee päivystyskorvausta hyötyeläinpäivystyksestä, on muutettu suositukseksi. Subventiopykälän (12 ) sa na "suositus" on korvattu sanalla "vähimmäissuositus". So pi muk sen liite 1 on korjattu vastaa maan uutta aluejakoa ja toimin ta mallia. Suureläinpäivystyksen toteutus liittyy kiinteästi pieneläinpäivystykseen. Marraskuun alusta tulee voimaan pieneläinpäivystyssopimus kol men palve lutuottajan kanssa. Sopimuksilla saadaan 75 %:n katta vuus. Jyväs kylän kau pungin ympäristöterveysosaston vastuulla on saada tekijät puuttuvil le vuoroille (25 %). Lausuntoa pyydetään mennessä. Sopimus pyritään saamaan voi maan alkaen. Lausuntopyynnöstä todetaan, että lausuntojen jälkeen sopimusta voidaan muuttaa, jos lausunnot sen mahdollistavat tai antavat aihetta. Lopullisen sopimuksen valmistuttua siihen ei voida tehdä enää muutoksia, vaan se tulee joko hyväksyä tai jäädä siitä pois. Oheismateriaali Nro 2 sopimusluonnos liitteineen Valmistelija: Pirkko Sihvonen Ympäristöpäällikön ehdotus: Ympäristölautakunta päättää esittää lausuntonaan seuraavaa: Lähtökohtana mallin hyväksymiselle tulee edelleen olla enem mis tön hy väk syntä, mikä toteutuu, mikäli Jyväskylän ympäris töter veys osasto lau sunnon pyy täjänä on esittämänsä mallin takana. Äänekosken ympäristölautakunta eläinlääkintähuollon järjestämisestä vastaavana toimielimenä voi hyväksyä sopimuksen liitteineen esi-

6 tetyn luon noksen mukaisena edel lyt täen, et tä myös eriy tetty pieneläin päi vys tys toteu tuu täysimääräisesti suunnitellulla tavalla viimeis tään sa mas sa ai ka tau lus sa suureläinpäivystyksen kanssa. Jyväs ky län tu lee si tou tua jär jes tä mi sestä vas taa vana mak sa maan tavanomaisen tason ylittävät lisäkustannukset, jot ka mah dolli sesti aiheu tu vat vie lä puut tu vien vuo ro jen täyttämisestä. Keskitetystä puhelinpalvelusta (koskee ensivaiheessa lem mik kieläinpäivystystä) kertyvät tu lot tu li si käyt tää päi vys tystoiminnan maksu jen kat ta mi seen siltä osin, kun ne ylit tävät järjes telmän ylläpi tokus tan nuk set. Päätös: Hyväksyttiin

Maakunnallinen eläinlääkäripäivystysselvitys Keski-Suomessa

Maakunnallinen eläinlääkäripäivystysselvitys Keski-Suomessa Maakunnallinen eläinlääkäripäivystysselvitys Keski-Suomessa KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu B 163 ISBN 978-951-594-315-6 Sähk. ISBN 978-951-594-316-3 ISSN 0788-7043 MAAKUNNALLINEN ELÄINLÄÄKÄRIPÄIVYSTYSSELVITYS

Lisätiedot

PÄIVYSTYSSELVITYS KESKI-SUOMESSA

PÄIVYSTYSSELVITYS KESKI-SUOMESSA MAAKUNNALLINEN ELÄINLÄÄKÄRI- PÄIVYSTYSSELVITYS KESKI-SUOMESSA FM Leena Kiuru Keski-Suomen liitto Jyväskylä 11.12.2007 SELVITYKSEN TAUSTA Akuutit ongelmat päivystyksessä: työsidonnaisuus päivystyksissä

Lisätiedot

SELVITYS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON JÄRJESTELYISTÄ

SELVITYS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON JÄRJESTELYISTÄ Suomen eläinterveydenhuolto SELVITYS TAMPEREEN 1 / 35 SELVITYS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON JÄRJESTELYISTÄ - LOPPURAPORTTI SUOMEN ELÄINTERVEYDENHUOLTO VEIKKO TUOVINEN Suomen eläinterveydenhuolto

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Karkkilan kaupungintalo, kokoustila Formari, Valtatie 26 03600 Karkkila. Savolainen Heidi jäsen Sohlman Jaana jäsen Honkasalo Marja-Liisa jäsen

Karkkilan kaupungintalo, kokoustila Formari, Valtatie 26 03600 Karkkila. Savolainen Heidi jäsen Sohlman Jaana jäsen Honkasalo Marja-Liisa jäsen PÖYTÄKIRJA 5/2015 72 20.08.2015 AIKA 20.08.2015 klo 18:10-19:15 PAIKKA Karkkilan kaupungintalo, kokoustila Formari, Valtatie 26 03600 Karkkila OSALLISTUJAT LÄSNÄ Selenius Matti puheenjohtaja Herpiö Mika

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 15.12.2014 klo 15:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokousaika 18.12.2013 kello 09:00-10:20

Kokousaika 18.12.2013 kello 09:00-10:20 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/2013 1 Ympäristöterveyslautakunta Kokousaika 18.12.2013 kello 09:00-10:20 Kokouspaikka Innocum, Isoharjantie 6, S1-rakennus, teknisten palveluiden kokoushuone Asiat Otsikko

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2009 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2009 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2009 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 30.12.2009 klo 16:00-18:05 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 169 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen

Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen Kunnanhallitus 211 15.09.2014 Kunnanhallitus 271 24.11.2014 Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen Khall 211 Valmistelija: hallintojohtaja, puh. 040 091 5660.

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

Ilkka Alitalo Alitavet Oy. Selvitys Tampereen seudun eläinlääkintähuollon yhteistyömahdollisuuksista

Ilkka Alitalo Alitavet Oy. Selvitys Tampereen seudun eläinlääkintähuollon yhteistyömahdollisuuksista Ilkka Alitalo Alitavet Oy Selvitys Tampereen seudun eläinlääkintähuollon yhteistyömahdollisuuksista Tampere 31.7.2010 2 SELVITYS TAMPEREEN SEUDUN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON YHTEISTYÖMAHDOLLISUUKSISTA Ilkka Alitalo

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(54)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(54) Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(54) Aika 09.03.2015 klo 16:00-19:42 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1. Ilolan Maatilamatkailu, Vedentaantie 30, 37850 Metsäkansa

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1. Ilolan Maatilamatkailu, Vedentaantie 30, 37850 Metsäkansa LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.12.2014 AIKA 17.12.2014 klo 17:30-20:05 PAIKKA Ilolan Maatilamatkailu, Vedentaantie 30, 37850 Metsäkansa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN SEUDULLISEN ELÄINLÄÄKINTÄYKSIKÖN MUODOSTAMINEN

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN SEUDULLISEN ELÄINLÄÄKINTÄYKSIKÖN MUODOSTAMINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN SEUDULLISEN ELÄINLÄÄKINTÄYKSIKÖN MUODOSTAMINEN LOPPURAPORTTI Työryhmä Kunnanjohtaja Jukka Mäkelä, Kangasala (pj) Tilaajapäällikkö Erkki Lehtomäki, Tampere Taloussuunnittelupäällikkö

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 08.05.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 08.05.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(60) Aika 04.05.2015 klo 16:00-19:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 Aika 26.08.2015 klo 17:00-18:15 Paikka Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Läsnäolleet Järvenpää Esko puheenjohtaja Riihinen Pertti varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Viitasaarella 987/000/2009. Kaupunginhallitus 03.11.2014 273

Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Viitasaarella 987/000/2009. Kaupunginhallitus 03.11.2014 273 Kaupunginhallitus 273 03.11.2014 Kaupunginhallitus 70 09.03.2015 Kaupunginhallitus 89 30.03.2015 Kaupunginhallitus 123 04.05.2015 Kaupunginhallitus 137 11.05.2015 Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen

Lisätiedot

Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2012 ja valvontaeläinlääkäritilanne

Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2012 ja valvontaeläinlääkäritilanne Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2012 ja valvontaeläinlääkäritilanne Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2012 ja valvontaeläinlääkäritilanne Dnro 7239/0411/2013 Eviran raportti Hyväksymispäivä 2.10.2013

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/2015 247. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/2015 247. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/2015 247 Kunnanhallitus Kokousaika 01.09.2015 klo 13:00-14:35 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Vammaisneuvosto AIKA 19.02.2010 kello 14:00-15:20 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, huone 115. LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 12 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 24.02.2014

Kaupunginhallitus 24.02.2014 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 87 Kaupunginhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 18:00-20:33 Paikka Kaupunginhallituksen kokushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 35 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2013 ja valvontaeläinlääkäritilanne

Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2013 ja valvontaeläinlääkäritilanne Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2013 ja valvontaeläinlääkäritilanne Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2013 ja valvontaeläinlääkäritilanne Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2013 ja valvontaeläinlääkäritilanne

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot