Runkoverkko Tukikelvoton runkoverkko Tukikelpoinen runkoverkko

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Runkoverkko Tukikelvoton runkoverkko 1.513.040 Tukikelpoinen runkoverkko 2.626.690"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Iin kunnan valokuituverkon rakentaminen Khall Iin tietoverkko -osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Pentti Soini kirjoittaa: "Iihin on perustettu Iin tietoverkko-osuuskunta toteuttamaan Laajakaista kaikille 2015 hankkeen edellyttämät toimet. Kunnassa on käynnissä laajakaistan ra kenta mi sen yleisselvityshanke, jonka tavoitteena on selvittää laajakaistan to teut ta misen realistisuus, taloudellisuus ja laajuus Iissä. Tähän mennessä on laadittu laaja kais tan osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma ja verkkosuunnitelma kus tan nusar vioi neen. Iissä 100Mt valokuitulaajakaistan rakentaminen koko kunnan alueelle maksaa kokonaisuudessaan n. 7 milj.. Pohjois-Pohjanmaan liitto julisti haettavaksi lain 1186/2009 mukaisen laa ja kais ta ra ken ta mi sen tuen haja-asutusalueille Iin hankealueeseen. Tuen kohtee na on nopeiden laajakaistapalveluiden tarjontaan soveltuvan viestintäverkon suun nit te le mi nen ja rakentaminen hankealueelle sekä edistyksellisten vies tin täpal ve lui den tarjonta loppukäyttäjille. Tuki koskee sellaisia alueita, jotka nykyisin jää vät nopeiden laajakaistayhteyksien markkinaehtoisen tarjonnan ulkopuolelle ja joille tarjonnan ei voida olettaa leviävän markkinaehtoisesti vuoteen 2015 mennes sä. Määräaikaan mennessä saapui yksi hakemus Iin han ke aluees ta, ja hakijana oli Iin tietoverkko-osuuskunta. Pohjois-Pohjanmaan maa kun tahal li tuk sen tekemän päätöksen mukaan Iin tietoverkko-osuuskunta on valittu Iin laajakaistaverkkohankkeen toteuttajaksi ja valtion tuen saajaksi. Mikä li Iin kunta päätyy muuhun rakennuttajaorganisaatioon ja hankkeen to teut tajaan Iin tietoverkko-osuuskunta luopuu hankkeesta uuden toteuttajan hyväksi. Uu del le toimijalle luovutetaan kustannuksitta kaikki hankkeessa syntynyt ma te riaa li. Iin tietoverkko-osuuskunta on laatinut kustannusarvion ja verkkosuunnitelman koko kunnan alueelle toteutettavasta laajakaistaverkosta. Laajakaistaverkon ko konais kus tan nus ar vio on euroa (alv 0 %), joka sisältää sekä run ko ver kon että kyläverkon. Iin tietoverkko-osuuskunnan laatima budjetti ja rahoituserittely on seuraava: Runkoverkko Tukikelvoton runkoverkko Tukikelpoinen runkoverkko Yhteensä Tilaajaverkko Tukikelvoton Tukikelpoinen

2 Yhteensä Kokonaiskustannus Rahoitus Rahoittajittain Runkoverkko hinta Yhteensä Hinta/ Valtio Valtio Kunta Kunta Osuuskunta/rakennuttaja Osuuskunta Tilaajaverkko Valtio Osuuskunta Yhteensä Koko hanke Iin tietoverkko-osuuskunta/rakennuttaja rakennuttaa sekä runko- että kyläverkot. Run ko verk koa rakennetaan enintään 253 km ja kyläverkkoa enintään 270 km. Tuet tu hanke toteutetaan vuoden 2017 loppuun mennessä. Varsinainen ra ken tami nen pyritään käynnistämään keväällä Toteutusjärjestyksessä huo mioidaan tukikelpoisten alueiden kiireellisyys. Iin tietoverkko-osuuskunta ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle. 1) Iin kunta osallistuu laajakaistaverkon suunnittelu- ja rakentamishankkeeseen ko ko kunnan alueella enintään euron rahoitusosuudella to teu tu neis ta tukikelpoisista kustannuksista. Kunnan rahoitusosuus jakaantuu vuosille 2016 ja vuodessa. Laki 1186/2009 määrittää kunnan ra hoi tus osuudek si 33 %. Tästä rahoitusosuudesta ,- euroa on ns. puskurirahoitusavustusta. Pus kuri ra hoi tus ta tarvitaan, jotta Iin tietoverkko-osuuskunta/rakennuttaja voi jatkaa laaja kais ta ver kon suunnittelu- ja markkinointityötä syyskuusta 2015 eteenpäin. 2) Iin kunta myöntää omavelkaisen takauksen Iin tietoverkko-osuuskunnan lukuun/ra ken nut ta jan enintään 4 miljoonan euron suuruiselle lainalle. Vas ta vakuu dek si osuuskunta/rakennuttaja tarjoaa täysimääräisen kiinnityksen in vestoi ta vaan tietoliikenneverkkoon. Laina-aika enintään kaksikymmentä (20) vuot ta. Iin kunta perii Iin tietoverkko-osuuskunnalta/rakennuttajalta run ko verkon yksityisrahoitusosuuden lainasta takausprovision. Takausprovisio var mistaa sen, että Iin kunnan antamaa takausta ei katsota julkiseksi tueksi eikä se vä hen nä valtion myöntämää tukiosuutta.

3 Iin kunnan 4 miljoonan euron takaus jakautuu seuraaviin lainoihin: runkoverkon yksityisrahoitusosuuden (=osuuskunnan oma ra hoi tus/ra ken nutta ja) lainan takaukseen 2,4 M runkoverkon valtionosuuden loppuosan lainan takaukseen 0,45 M (verkko-osuus kun ta/ra ken nut ta ja saa valtion rahoituksen kahdessa erässä, joista toi nen saadaan takautuvasti verkon rakentamisen jälkeen ja laina tarvitaan sii hen asti kun valtion tuki saadaan) kyläverkon rahoituksen lainan takaukseen 1,5M Valtion tukilainsäädännön (1186/2009) päätöksen mukaan, mikäli kunta ei myönnä omaa rahoitusosuuttaan toteuttajalle, maakuntaliiton tekemä toteuttajan va linta pää tös kumotaan. Ennen rahoitusosuuden sekä takauksen myöntämistä Iin tie to verk ko-osuus kunta/ra ken nut ta ja esittelee taloudelliset laskelmat, jotka osoittavat laa ja kais ta in vestoin nin kannattavuuden ja lainojen takaisinmaksukyvyn. Edellytetään ra hoi tus laitos ten kilpailuttamista." Iilaakso Oy on selvittänyt kunnan pyynnöstä valokuituverkon rakentamisen kustan nuk sia ja Iin kunnan nykyisiä tietoliikennekustannuksia. Kustannukset ovat edel lä esitetyn mukaiset. Kustannuksiin voi tulla muutoksia, koska ra ken nut ta minen edellyttää vielä tarkempaa suunnittelua ja rakentamistöiden kilpailutusta. Suu ruus luok ka on esitetyn mukainen. Valtion rahoituksesta runkoverkon osalta päät tää viestintävirasto, joka myös päättää lopullisesti tukeen oikeuttavista kustan nuk sis ta. Siten tarkan euromäärän ilmoittaminen ei tässä vaiheessa ole mahdol lis ta vaan ne määräytyvät lopullisesti silloin, kun viestintävirasto tekee mak satus pää tök sen. Iin kunnan tietoliikennekustannukset ovat merkittävän suuret (v n ,- euroa). Suurimman osan tarvitsemistaan tie to lii ken ne yhteyk sis tä ja yh teyk sien vaatimista laitteista ja palveluista kunta ostaa Nordic Lan&Wan Com munica ti on Oy nimiseltä yhtiöltä. Lisäksi osa tie to lii ken ne yh teyksis tä hoidetaan Ou lun kaa ren kuntayhtymän sopimuksella. Mikäli Iin kuntaan rakennetaan nyt esitetty valokuituverkko, mahdollistaa se kunnan omien tietoliikenneyhteyksien rakentamisen valokuituverkon varaan ja nykyis ten sopimusten irtisanomisen tai muuttamisen uutta tilannetta vastaavaksi. Tä mä ratkaisu tulee tuomaan kunnalle merkittäviä säästöjä edellyttäen, että kunnan kiinteistöt liitetään valokuituverkkoon. Valokuituverkkopäätökseen sisältyy kunnan näkökulmasta riskejä. Verkon ra kenta mi nen on mittava, sähkö- tai vesijohtoverkon rakentamiseen verrattava urakka, jo ka vaatii verkonrakentajalta sekä kokemusta verkonrakentamisesta että ta loudel lis ta uskottavuutta. Verkon rakentajan taloudellinen kannattavuus ja mak su kyky edellyttävät, että valokuituverkkoon liittyy merkittävä määrä kotitalouksia ja yrityk siä, jotka maksavat säännöllisesti kuukausimaksua verkkoyhteydestä ja siihen liit ty vis tä palveluista. Verkon rakentajan valinnalla on ratkaiseva merkitys hankkeen onnistumisen kannalta.

4 Laajakaista kaikille 2015 ohjelman mukainen valtion tuki koskee va lo kui tu yh teyden rakentamista kaikkein harvimmin asutuille alueille, joille markkinaehtoisesti va lo kui tua ei tulla rakentamaan. Valtion rahoituksen edellytyksenä oleva Iin kunnan rahoitus kohdistuu näille alueille. Verkon rakentaja pystyy tarjoamaan yh teyksiä myös näillä markkinaehtoisilla alueilla, joita Iissä ovat Iin kuntakeskusta, Ol hava ja Kuivaniemen keskusta, mutta ne on rakennettava ilman julkista tukea. Päätösesitys (kj): Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että 1) Iin kunta suhtautuu myönteisesti koko kunnan kattavan valokuituverkon ra kenta mi seen; 2) Iin kunta varautuu vuosina rahoittamaan runkoverkon tu ki kel poisen alueen rakentamista valtion tukea vastaavalla summalla. Lopullinen ra hoitus määräytyy viestintäviraston rahoituspäätösten mukaan. Viestintävirasto tukee Iin alueella tukikelpoista runkoverkon rakentamista 33 % osalta hy väk syttä vis tä kustannuksista. 3) Iin kunta varautuu antamaan valokuituverkon rakentamisessa vaadittavat takauk set. Varsinaiset lainapäätökset ja takaussitoumukset käsitellään ai ka naan valtuustossa rakentamisen edetessä. Takausten vastavakuudeksi kun nan tulee saada kiinnitys tietoliikenneverkkoon; 4) Iin kunta edellyttää, että sillä on mahdollisuus vaikuttaa verkon suunnitteluun ja rakentamiseen joko olemalla osakkaana verkon toteuttavassa yhtiössä tai niin, että tämä varmistetaan sopimuksin; 5) kunnanhallitus valtuutetaan neuvottelemaan käytännön sopimukset hankkeen to teut ta jan kanssa edellä määritellyissä puitteissa. Päätös: Keskustelun aikana Risto Säkkinen esitti päätösesityksestä poiketen, että 1) päätösesityksen kohta 1 hyväksytään esityksen mukaisena 2) Iin kunta ei rahoita, eikä anna lainatakuita valokuituverkon rakentamista varten. Säkkisen esitystä kannatti Harri Sanaksenaho. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä kunnanjohtajan päätösesitystä kan nat tivat neljä (4) jäsentä (Hannes Hekkala, Minna Paakkola, Ilkka Pakonen ja Petri Ter vo nen). Säkkisen esitystä kannattivat neljä (4) jäsentä (Teijo Liedes, Harri Sanaksenaho, Risto Säkkinen ja Leena Tiiro). Eero Alaraasakka ja Helka Tapio äänestivät tyhjää. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päätökseksi tulleen Säkkisen esityksen.

5

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203 Kaupunginhallitus 203 21.05.2013 Kaupunginhallitus 221 04.06.2013 Kaupunginhallitus 318 17.09.2013 Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203 KH 19.06.2012 227 Hyvät

Lisätiedot

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen 44/11.99/2013 KH 21.05.2013 203

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen 44/11.99/2013 KH 21.05.2013 203 Kaupunginhallitus 203 21.05.2013 Kaupunginhallitus 221 04.06.2013 Kaupunginhallitus 318 17.09.2013 Valtuusto 52 06.11.2013 Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen 44/11.99/2013 KH

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 623

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 623 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 623 Kaupunginhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 17:00-20:56 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 316 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Khall 31.03.2014 83 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932.

Khall 31.03.2014 83 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932. Kunnanhallitus 83 31.03.2014 Kunnanvaltuusto 21 07.04.2014 Kunnanvaltuusto 26 15.04.2014 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:ssä ja takaus sen vastuista sekä välillinen osallistuminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Viitasaarella 987/000/2009. Kaupunginhallitus 03.11.2014 273

Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Viitasaarella 987/000/2009. Kaupunginhallitus 03.11.2014 273 Kaupunginhallitus 273 03.11.2014 Kaupunginhallitus 70 09.03.2015 Kaupunginhallitus 89 30.03.2015 Kaupunginhallitus 123 04.05.2015 Kaupunginhallitus 137 11.05.2015 Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen

Lisätiedot

Laajakaistan toteuttaminen Utajärvellä KH 16.01.2012 4

Laajakaistan toteuttaminen Utajärvellä KH 16.01.2012 4 Kunnanhallitus 4 16.01.2012 Kunnanhallitus 146 02.07.2012 Kunnanhallitus 99 09.04.2013 Kunnanhallitus 141 07.05.2013 Kunnanhallitus 154 13.05.2013 Valtuusto 50 21.05.2013 Kunnanhallitus 203 02.07.2013

Lisätiedot

Laajakaistan toteuttaminen Utajärvellä KH 16.01.2012 4

Laajakaistan toteuttaminen Utajärvellä KH 16.01.2012 4 Kunnanhallitus 4 16.01.2012 Kunnanhallitus 146 02.07.2012 Kunnanhallitus 99 09.04.2013 Kunnanhallitus 141 07.05.2013 Kunnanhallitus 154 13.05.2013 Valtuusto 50 21.05.2013 Kunnanhallitus 203 02.07.2013

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 232 10.10.2011 Kaupunginhallitus 55 20.02.2012 Valtuusto 7 02.04.2012. Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Keuruulla

Kaupunginhallitus 232 10.10.2011 Kaupunginhallitus 55 20.02.2012 Valtuusto 7 02.04.2012. Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Keuruulla Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Keuruulla KH 10.10.2011 232 Valtioneuvosto käynnisti vuoden 2008 lopulla Laajakaista kaikille -hankkeen. Valtakunnallisen hankkeen tavoitteena on, että vähintään

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 474

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 474 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 474 Kaupunginhallitus 19.05.2014 AIKA 19.05.2014 klo 16:00-18:50 PAIKKA Pohjantähden yläkerran kokoustila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 225 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Osuuskunta Kymijoen Kyläkuidun hakemus laajakaistahankkeen 2. vaiheen rahoittamiseksi

Osuuskunta Kymijoen Kyläkuidun hakemus laajakaistahankkeen 2. vaiheen rahoittamiseksi Kaupunginhallitus 19 26.01.2015 Kaupunginhallitus 33 16.02.2015 Kaupunginvaltuusto 15 23.03.2015 Osuuskunta Kymijoen Kyläkuidun hakemus laajakaistahankkeen 2. vaiheen rahoittamiseksi 6621/07.02.00/2014

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta on kokouksessaan 17.3.2014 päät tä nyt hakea rahoitusta runkoverkkojen rakentamiseen seuraa

Pielisen tietoverkko-osuuskunta on kokouksessaan 17.3.2014 päät tä nyt hakea rahoitusta runkoverkkojen rakentamiseen seuraa Kaupunginhallitus 96 24.03.2014 Kaupunginhallitus 108 31.03.2014 Kaupunginvaltuusto 22 31.03.2014 Kaupunginvaltuusto 32 26.05.2014 LAINAN MYÖNTÄMINEN PIELISEN TIETOVERKKO-OSUUSKUNNALLE JA TALOUSARVIOMUUTOS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 08.05.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 08.05.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(60) Aika 04.05.2015 klo 16:00-19:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen.

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen. Kunnanhallitus 80 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 21 29.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle Kunnanhallitus 07.04.2015 80 Pohjois-Satakunnan laajakaistahanketta toteuttamaan on perustettu

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 63

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 63 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 63 Valtuusto 29.04.2014 AIKA 29.04.2014 klo 19:00-20:05 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen.

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen. Kunnanhallitus 80 07.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle Kunnanhallitus 80 Pohjois-Satakunnan laajakaistahanketta toteuttamaan on perustettu Pohjois-Sa ta kun nan Seutuverkko

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 125 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 20 27.04.2015 Kaupunginhallitus 184 08.06.2015

Kaupunginhallitus 125 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 20 27.04.2015 Kaupunginhallitus 184 08.06.2015 Kaupunginhallitus 125 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 20 27.04.2015 Kaupunginhallitus 184 08.06.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 392/02.05.06/2014 KHALL 20.04.2015 125 Kiikoisten

Lisätiedot

KUNNAN PÄÄOMASIJOITUS KESKI-SUOMEN VERKKOHOLDING OY:SSÄ SEKÄ TAKAUS JA VÄLILLINEN OSALLISTUMINEN MÄÄRÄYSVALTAAN KESKI-SUOMEN VALOKUITUVERKOT OY:SSÄ

KUNNAN PÄÄOMASIJOITUS KESKI-SUOMEN VERKKOHOLDING OY:SSÄ SEKÄ TAKAUS JA VÄLILLINEN OSALLISTUMINEN MÄÄRÄYSVALTAAN KESKI-SUOMEN VALOKUITUVERKOT OY:SSÄ Kaupunginhallitus 32 17.02.2014 KUNNAN PÄÄOMASIJOITUS KESKI-SUOMEN VERKKOHOLDING OY:SSÄ SEKÄ TAKAUS JA VÄLILLINEN OSALLISTUMINEN MÄÄRÄYSVALTAAN KESKI-SUOMEN VALOKUITUVERKOT OY:SSÄ 1/03/031/2014 KH 32 Liitteet

Lisätiedot

ai kai nen laina Jämijärven kunta 13,30 % 13,30 % 1.330.000 Kankaanpään kaupunki 48,50 % 48,50 % 4.850.000

ai kai nen laina Jämijärven kunta 13,30 % 13,30 % 1.330.000 Kankaanpään kaupunki 48,50 % 48,50 % 4.850.000 Kaupunginhallitus 125 20.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 392/02.05.06/2014 KHALL 125 Kiikoisten kunnanhallitus ja -valtuusto käsittelivät useammassa asiakoh das sa vuosien

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015. Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 107/01.

Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015. Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 107/01. Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 107/01.016/2013 KHALL 20.04.2015 122 Kankaanpään kaupunginhallitus ja -valtuusto

Lisätiedot

6 "Maaseutukehitys 2014-2020" ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella

6 Maaseutukehitys 2014-2020 ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 25 Kunnanvaltuusto 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 18:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen avaus 3 17 Laillisuus ja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 32 03.02.2014

Kunnanhallitus 32 03.02.2014 Kunnanhallitus 32 03.02.2014 Toivakan kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:ssä sekä takaus ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkko Oy:ssä Kh 32 Valmistelija:

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle/lainan yksilöinti

Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle/lainan yksilöinti Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015 Kaupunginhallitus 218 29.06.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle/lainan yksilöinti 107/01.016/2013 KHALL 20.04.2015

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120. Kunnanvaltuusto 26.08.2013. Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120. Kunnanvaltuusto 26.08.2013. Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120 Kunnanvaltuusto 26.08.2013 Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19 Kunnanhallitus 26.05.2014 Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 124 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 125 Esityslistan

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 28.04.2014 klo 18:00-18:41 Paikka Sylvään koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 14 Pöytäkirjan

Lisätiedot