Omavelkainen takaus Kiinteistö Oy Ylöjärven Koulutuskeskuksen lainalle / Tredu-kiinteistöt Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Omavelkainen takaus Kiinteistö Oy Ylöjärven Koulutuskeskuksen lainalle / Tredu-kiinteistöt Oy"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Omavelkainen takaus Kiinteistö Oy Ylöjärven Koulutuskeskuksen lainalle / Tredu-kiinteistöt Oy 354/08.082/2009 KAUPHALL Seloste Kiinteistö Oy Ylöjärven koulutuskeskus on esittänyt kirjeessään seuraavaa: "Kiinteistö Oy Ylöjärven koulutuskeskus pyytää omistajal taan Ylöjärven kaupungilta 10 miljoonan euron omavelkais ta takausta 20 miljoonan euron lainalle. Yhtiön toiselta omistajalta Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymältä yhtiö on pyytänyt samanlaista takausta. Kiinteistö Oy Ylöjärven koulutuskeskuksen hallitus on päät tänyt tarjouskilpailun perusteella lainata Kuntara hoitus Oyj:ltä 20 miljoonaa euroa yhtiön koulurakennusten rakentamisen rahoittamiseen. Lainaa lyhennetään puolivuosittain tasalyhennyksin ja sii hen sisältyy kaksi lyhennyksetöntä vuotta. Puolet lainasta eli 10 miljoonaa euroa lainataan 6 kk euribor viitekorkoon si dottuna tarjouksen korkovaihtoehto kohdan 2 mukaisesti ja toinen puolisko lainasta lainataan 10 vuoden viitekorkoon si dottuna tarjouksen korkovaihtoehto kohdan 5 mukaisesti. Ylöjärvellä Kiinteistö Oy Ylöjärven koulutuskes kus Matti Railio, toimitusjohtaja" Kuntarahoitus Oyj:n tarjous: Lainamäärä Laina-aika Lainannosto Takaisinmaksu euroa 20 vuotta Nostettavissa useammassa erässä Tasalyhennys puolivuosittain, kaksi

2 ensimmäistä vuotta lyhennysvapai ta Korko 10 milj. 6 kk:n euribor + 0,48 %, korko oli ,461 % sisältäen margi naalin. 10 milj., 5 vuoden viitekorko, luot toaika 20 vuotta, korko oli10.5. klo ,73 % sisältäen marginaa lin. Molempien lainojen lopullinen kor ko vahvistetaan kaksi Target-pank kipäivää ennen luoton nostamista. Euriborsidonnaisen luoton korko ja marginaali tar kistetaan 10 vuoden kuluttua, jol loin lainan kor ko on Kuntara hoituksen 6 kk viite korko + 0,6 %-yksi kön margi naali. Viitekorkosidonnaisen lainan korko tarkistetaan 5 vuoden kuluttua, jol loin se on Kun ta ra hoi tuk sen 5 vuo den varainhankin takustannuskorko tai muu luo tonantajan kanssa erik seen sovittava viite korko + 0,48 %-yksikön marginaali. Seuraava tarkistus on 10 vuoden ku luttua, jol loin korko määräytyy kuten edellä, mutta mar gi naali on 0,6 %. Koronmaksukausi 6 kk Kaupungin takaus kohdistuu molempiin velkakirjoi hin 50 % osuudella. Toisen puolen takauksesta antaa Pir kan maan koulutuskonserni-kuntayhtymä. Lisätietoja Hallintojohtaja ehdottaa Timo Saari, p , Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että 1. kaupunginvaltuusto myöntää Kiinteistö Oy Ylöjärven koulutuskeskuksen selosteessa yksilöidylle 20 milj.euron lainalle 10 milj.euron omavelkaisen takauksen ja 2. takaukselle ei vaadita vastavakuutta. ---

3 KAUPVALT Kaupunginjohtaja Pentti Sivunen poistui esteellisenä (yhtei söjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Esitteli jänä toimi hallintojohtaja Timo Saari. - Hyväksyttiin keskustelun jälkeen. --- KAUPHALL Kaupunginjohtaja Pentti Sivunen, talousjohtaja Pirkko Tahlo ja hallintopäällikkö Kirsi Riihioja poistuivat esteellisinä (yhtei sö jää vi) kokous huo nees ta tä män asian kä sit te lyn ajaksi. - Seloste Kiinteistö Oy Ylöjärven koulutuskeskus nosti ra ken ta mis ai ka na lainaa yhteensä 17,5 milj., jota tällä hetkellä on jäl jel lä Kiinteistö Oy Ylöjärven koulutuskeskuksen omistavat puo lik si Ylöjärven kaupunki ja Pirkanmaan kou lu tus kon ser ni-kun ta yh ty mä. Kuntayhtymän purkautumisen yhteydessä sen kiin teis tö omai suus on luovutettu apporttina PIRKO-kiinteistöt Oy:lle, jon ka omistajiksi tulevat yhteistoimintasopimukseen liit ty neet omistajakunnat. Kiinteistö Oy Ylöjärven koulutuskeskuksen osalta Pir kan maan koulutuskonserni-kuntayhtymän hallitus on päättänyt esit tää kokoontuvalle yhtymäkokoukselle, että - kuntayhtymän omistamat koulutuskeskuksen osakkeet luo vu tetaan apporttina PIRKO-kiinteistöt Oy:lle ja - Ylöjärven kaupungille esitetään omavelkaisen ta kauk sen antamista Kiinteistö Oy Ylöjärven kou lu tus kes kuk sen toimitilojen rakennuttamista varten otetulle kun ta yh ty män lainaosuudelle. PIRKO-kiinteistöt Oy:n osakassopimuksessa 6.2 kohdassa: Yh tiön lainojen takaaminen, mainitaan seuraavaa: "Tarkoituksena on, että Osakkaat osallistuvat investointien to teut tami seen siten, että se Osakaskunta, jonka alueelle in ves toin ti toteutetaan, takaa tarvittavan lainan oma ve lo kai sel la takauksella. Takauksesta peritään mm. val tion tu ki sään nök set huomioon ottaen

4 pienin sallittu takausprovisio. Ta kauk sen antajalla on oikeus hakea takauksen suuruinen kiin ni tys kiinteistöön, jonka lainan se takaa." Lisätiedot Hallintojohtaja Timo Saari, p , Hallintojohtaja ehdottaa: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, et tä 1. kaupunginvaltuusto myöntää Kiinteistö Oy Ylöjärven kou lu tus kes kuk sen lainoille nro 15364/11 ja 14953/10 oma vel kai sen takauksen, jolloin kaupungin ta kaus vastuu on enintään 100 % koko jäljellä olevan lainamäärän osal ta. Takauksesta peritään mm. valtiontukisäännökset huo mi oon ottaen pienin sallittu takausprovisio, jonka mää rän kaupunginjohtaja valtuutetaan päättämään ja 2. päättää hakea takauksen suuruisen kiinnityksen ko. kiin teis töön. Kaupunginhallituksen I vpj. Pasi Kallio ja kaupunginjohtaja Pent ti Sivunen poistuivat kokouksesta esteellisinä (yh tei sö jää vi) tämän asian käsittelyn ajaksi. Esittelijänä toimi hal lin to joh ta ja Timo Saari. KAUPVALT Lisätiedot Hallintojohtaja Timo Saari, p , Kaupunginhallitus ehdottaa 1. kaupunginvaltuusto myöntää Kiinteistö Oy Ylöjärven kou lu tuskes kuk sen lainoille nro 15364/11 ja 14953/10 oma vel kai sen takauksen, jolloin kaupungin ta kaus vas tuu on enintään 100 % koko jäljellä olevan lai na mää rän osalta. Takauksesta peritään mm. val tion tu ki sään nök set huomioon ottaen pienin sallittu takausprovisio, jon ka määrän kaupunginjohtaja valtuutetaan päät tä mään ja KAUPHALL päättää hakea takauksen suuruisen kiinnityksen ko. kiinteistöön.

5 Seloste Tredu-Kiinteistöt Oy:n kirje: Ylöjärven kaupunginvaltuusto on kokouksessaan ( 53) myöntänyt Kiinteistö Oy Ylöjärven koulutuskeskuksen Kuntarahoituksen lainoille nro 15364/11 ja 14953/10 omavelkaisen takauksen, jolloin kaupungin takausvastuu on enintään 100 % koko jäljellä olevan lainamäärän osalta. Kiinteistö Oy Ylöjärven koulutuskeskus on sulautunut osaksi Tredu-Kiinteistöt Oy:tä, johon sulautuivat myös PIRKO-Kiinteistöt Oy ja TAO-Kiinteistöt Oy. Sulautuneiden yhtiöiden varat, velat ja omapääoma sekä vastuut ja velvoitteet siirtyivät vastaanottavalle yhtiölle. Ylöjärven kaupunki on sulautumisen yhteydessä saanut sulautumisvastikkeena omistukseensa Tredu-Kiinteistöt Oy:n osakkeita. Kuntarahoitus Oyj pyytää Ylöjärven kaupunkia vahvistamaan päätöksellään takauksen siirron Tredu-Kiinteistöt Oy:lle. Tampereella Tredu-Kiinteistöt Oy Ilkka Ojala, toimitusjohtaja" Kaupunginjohtaja ehdottaa Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se päättää vahvistaa selostusosan mukaisesti takauksen siirron Tredu-Kiinteistöt Oy:lle. KAUPVALT 81 Kaupunginjohtaja poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Hallintojohtaja toimi esittelijänä. Kaupunginhallitus ehdottaa Kaupunginvaltuusto päättää vahvistaa selostusosan mukaisesti takauksen siirron Tredu-Kiinteistöt Oy:lle. Kaupunginjohtaja poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kaupunginhallitus 332 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 68 15.12.2014 Kaupunginhallitus 126 20.04.2015

Kaupunginhallitus 332 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 68 15.12.2014 Kaupunginhallitus 126 20.04.2015 Kaupunginhallitus 332 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 68 15.12.2014 Kaupunginhallitus 126 20.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Sastamalan Lämpö Oy:lle 1074/02.05.06/2014 KHALL 08.12.2014 332 Sastamalan

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle/lainan yksilöinti

Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle/lainan yksilöinti Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015 Kaupunginhallitus 218 29.06.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle/lainan yksilöinti 107/01.016/2013 KHALL 20.04.2015

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015. Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 107/01.

Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015. Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 107/01. Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 107/01.016/2013 KHALL 20.04.2015 122 Kankaanpään kaupunginhallitus ja -valtuusto

Lisätiedot

ai kai nen laina Jämijärven kunta 13,30 % 13,30 % 1.330.000 Kankaanpään kaupunki 48,50 % 48,50 % 4.850.000

ai kai nen laina Jämijärven kunta 13,30 % 13,30 % 1.330.000 Kankaanpään kaupunki 48,50 % 48,50 % 4.850.000 Kaupunginhallitus 125 20.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 392/02.05.06/2014 KHALL 125 Kiikoisten kunnanhallitus ja -valtuusto käsittelivät useammassa asiakoh das sa vuosien

Lisätiedot

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen.

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen. Kunnanhallitus 80 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 21 29.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle Kunnanhallitus 07.04.2015 80 Pohjois-Satakunnan laajakaistahanketta toteuttamaan on perustettu

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY ORIVEDEN KENKÄTALON SELVITYSMENETTELY / KUNTARAHOITUS OYJ:N LAINAN SIIRTO ORIVEDEN KAUPUNGIN VASTATTAVAKSI

KIINTEISTÖ OY ORIVEDEN KENKÄTALON SELVITYSMENETTELY / KUNTARAHOITUS OYJ:N LAINAN SIIRTO ORIVEDEN KAUPUNGIN VASTATTAVAKSI Kaupunginhallitus 108 28.04.2014 Kaupunginvaltuusto 36 02.06.2014 Kaupunginhallitus 226 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 59 20.10.2014 KIINTEISTÖ OY ORIVEDEN KENKÄTALON SELVITYSMENETTELY / KUNTARAHOITUS OYJ:N

Lisätiedot

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen.

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen. Kunnanhallitus 80 07.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle Kunnanhallitus 80 Pohjois-Satakunnan laajakaistahanketta toteuttamaan on perustettu Pohjois-Sa ta kun nan Seutuverkko

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 148

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 148 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 148 Kaupunginvaltuusto AIKA 07.09.2015 klo 18:00-18:57 PAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta on kokouksessaan 17.3.2014 päät tä nyt hakea rahoitusta runkoverkkojen rakentamiseen seuraa

Pielisen tietoverkko-osuuskunta on kokouksessaan 17.3.2014 päät tä nyt hakea rahoitusta runkoverkkojen rakentamiseen seuraa Kaupunginhallitus 96 24.03.2014 Kaupunginhallitus 108 31.03.2014 Kaupunginvaltuusto 22 31.03.2014 Kaupunginvaltuusto 32 26.05.2014 LAINAN MYÖNTÄMINEN PIELISEN TIETOVERKKO-OSUUSKUNNALLE JA TALOUSARVIOMUUTOS

Lisätiedot

Khall 31.03.2014 83 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932.

Khall 31.03.2014 83 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932. Kunnanhallitus 83 31.03.2014 Kunnanvaltuusto 21 07.04.2014 Kunnanvaltuusto 26 15.04.2014 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:ssä ja takaus sen vastuista sekä välillinen osallistuminen

Lisätiedot

ORIVEDEN KOTIKOIVU OY / SÄRKÄNTIE 20:N PALVELUTALOHANKKEEN KORKOTUKILAINAN TAKAUS / RAKENTAMISHANKKEEN SIIRTÄMINEN ORIVEDEN KAUPUNGILLE

ORIVEDEN KOTIKOIVU OY / SÄRKÄNTIE 20:N PALVELUTALOHANKKEEN KORKOTUKILAINAN TAKAUS / RAKENTAMISHANKKEEN SIIRTÄMINEN ORIVEDEN KAUPUNGILLE Kaupunginhallitus 80 16.03.2015 Kaupunginhallitus 96 30.03.2015 Kaupunginvaltuusto 13 07.04.2015 Kaupunginhallitus 145 11.05.2015 ORIVEDEN KOTIKOIVU OY / SÄRKÄNTIE 20:N PALVELUTALOHANKKEEN KORKOTUKILAINAN

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 230 12.05.2008 Kaupunginvaltuusto 70 19.05.2008. Kaupungin takausperiaatteet, takausehdot, takausprovisio ja takausten valvominen

Kaupunginhallitus 230 12.05.2008 Kaupunginvaltuusto 70 19.05.2008. Kaupungin takausperiaatteet, takausehdot, takausprovisio ja takausten valvominen Kaupungin takausperiaatteet, takausehdot, takausprovisio ja takausten valvominen KH 230 Selostus: Kaupungin takausvastuut olivat 31.12.2007 33,8 miljoonaa euroa, josta konserniyhteisöjen veloista annetut

Lisätiedot

Kunnan sijoitukset yhtiöön ovat osakepääoma 2.055,58 euroa ja ra ken ta misen yhteydessä myönnetty tertiäärilaina 31.157,82 euroa.

Kunnan sijoitukset yhtiöön ovat osakepääoma 2.055,58 euroa ja ra ken ta misen yhteydessä myönnetty tertiäärilaina 31.157,82 euroa. Kunnanhallitus 3 13.01.2014 Kunnanhallitus 244 08.12.2014 Kunnanhallitus 5 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 5 12.02.2015 Kunnanhallitus 107 18.05.2015 Kiinteistö Oy Tornitie Kunnanhallitus 13.01.2014 3 Kiinteistö

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 252

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 252 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 252 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.11.2014 klo 13:00-18:07 PAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 28.04.2014 klo 18:00-18:41 Paikka Sylvään koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 14 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 08.05.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 08.05.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(60) Aika 04.05.2015 klo 16:00-19:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JOPTEK OY COMPOSITESILLE MYÖNNETYN OMAVELKAISEN TAKAUKSEN VOIMASSAOLON JATKAMINEN

JOPTEK OY COMPOSITESILLE MYÖNNETYN OMAVELKAISEN TAKAUKSEN VOIMASSAOLON JATKAMINEN Kaupunginhallitus 95 24.03.2014 Kaupunginhallitus 107 31.03.2014 Kaupunginvaltuusto 18 31.03.2014 Kaupunginhallitus 316 17.11.2014 Kaupunginvaltuusto 68 24.11.2014 JOPTEK OY COMPOSITESILLE MYÖNNETYN OMAVELKAISEN

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 266. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 266. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 266 Kaupunginhallitus AIKA 30.03.2015 klo 15:00-17:59 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 63

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 63 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 63 Valtuusto 29.04.2014 AIKA 29.04.2014 klo 19:00-20:05 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä on kesän 2004 töiden kustannusarvio.

Esityslistan liitteenä on kesän 2004 töiden kustannusarvio. Kaupunginhallitus 419 27.10.2014 Lainan takaisinmaksuajan pidentäminen/kemijärven kuvanveisto- ja kulttuurisäätiö 50/03/033/2004 KH 419 KH 8.3.2004 65: Kemijärven kuvanveisto- ja kulttuurisäätiö pyytää

Lisätiedot

Osuuskunta Kymijoen Kyläkuidun hakemus laajakaistahankkeen 2. vaiheen rahoittamiseksi

Osuuskunta Kymijoen Kyläkuidun hakemus laajakaistahankkeen 2. vaiheen rahoittamiseksi Kaupunginhallitus 19 26.01.2015 Kaupunginhallitus 33 16.02.2015 Kaupunginvaltuusto 15 23.03.2015 Osuuskunta Kymijoen Kyläkuidun hakemus laajakaistahankkeen 2. vaiheen rahoittamiseksi 6621/07.02.00/2014

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 232 10.10.2011 Kaupunginhallitus 55 20.02.2012 Valtuusto 7 02.04.2012. Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Keuruulla

Kaupunginhallitus 232 10.10.2011 Kaupunginhallitus 55 20.02.2012 Valtuusto 7 02.04.2012. Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Keuruulla Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Keuruulla KH 10.10.2011 232 Valtioneuvosto käynnisti vuoden 2008 lopulla Laajakaista kaikille -hankkeen. Valtakunnallisen hankkeen tavoitteena on, että vähintään

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19 Kunnanhallitus 26.05.2014 Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 124 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 125 Esityslistan

Lisätiedot

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203 Kaupunginhallitus 203 21.05.2013 Kaupunginhallitus 221 04.06.2013 Kaupunginhallitus 318 17.09.2013 Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203 KH 19.06.2012 227 Hyvät

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto Aika 26.08.2014 klo 18:30-19:20 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston kokoussali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 96. Kauhavan kaupungintalo, valtuustosali

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 96. Kauhavan kaupungintalo, valtuustosali KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 96 Kaupunginvaltuusto 14.06.2010 AIKA 14.06.2010 klo 19:00-21:35 PAIKKA Kauhavan kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot