Valtuustoaloite koskien laajakaista hanketta / Tarja Warpenius ym.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtuustoaloite koskien laajakaista 2015 -hanketta / Tarja Warpenius ym."

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Valtuustoaloite koskien laajakaista hanketta / Tarja Warpenius ym. 228/ /2012 Khal Kaupunginhallituksen käsittely : KVAL Valtuutettu Tarja Warpenius antoi puheenjohtajalle otsikossa mai nitun valtuustoaloitteen, joka päätettiin lähettää kaupunginhallituksen val mis tel ta vak si. Aloite pöytäkirjan liitteenä 9. KHAL 327 Aloite esityslistan liitteenä 9. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää antaa aloitteen kau pun gin kans lian valmisteltavaksi. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin Valmistelija: tietohallintopäällikkö Harri Juuti, puh , Laajakaista kaikille 2015 hankkeen käsittely Heinolassa Laajakaista kaikille 2015 hanketta on käsitelty kau pun gin hal li tuk sessa ensimmäisen kerran , jolloin päätettiin, et tä Heino lan kaupunki hyväksyy koko kunnan tukikelpoisen alu een han kealu eek si ja varautuu LVM:n laajakaista kaikille hank keen ra hoi tukseen, mikäli rahoitusosuus määräytyy 8%:n mu kaan. Toisen kerran asiaa käsiteltiin kaupunginhallituksessa Koska kunnan maksuosuudeksi määräytyi 33 %, päät ti kaupunginhallitus, että Heinolan kaupunki ei osal lis tu hank keen toteutuskustannuksiin. Hankkeen toteuttamiseksi Matti Seppä esitti, että se ra hoi tet tai si Syrjä län rahaston varoista. Aloitetta käsiteltiin kau pun gin hal li tuk ses sa ja se päätettiin antaa maa seu tu lau ta kun nan val mistel ta vak si.

2 Maaseutulautakunta käsitteli asiaa ja päätti esit tää kau pun gin hal li tuk sel le ja edelleen kaupunginvaltuustolle, et tä Syr jälän rahaston varoja ei käytetä Laajakaista kaikille 2015 hankkeen ra hoi tuk seen. Perusteluissa todetaan, että ra has ton voimassa olevat sään nöt eivät mahdollista hankkeen ra hoit ta mis ta. Kaupunginhallitus käsitteli maaseutulautakunnan päätöstä ja päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se toteaa maaseutulautakunnan selvityksen riittäväksi Matti Sepän ym. val tuus to aloit teen johdosta ja toteaa asian loppuun kä si tel lyk si. Kaupunginvaltuusto käsitteli asiaa ja totesi aloit teen lop puun käsitellyksi. Näiden päätösten johdosta Heinolan kaupunki ei ole varannut va ro ja vuo den 2012 budjettiin Laajakaista kaikille 2015 hank kee seen. Hankkeen tilanne Päijät-Hämeessä Vuonna 2010 kilpailutettiin Päijät-Hämeessä seuraavien kuntien laaja kais ta hank keet: Hartola, Hämeenkoski, Kärkölä, Padasjoki ja Sysmä. Näihin ei saatu operaattoreilta yhtään tarjousta. Hartolan ja Sysmän hankealueet kilpailutettiin Kumman kin hankealueen toteuttajaksi valittiin DNA Oy. Padasjoen kilpailutus tehdään myöhemmin keväällä 2011, kun kunnan teettämä kysyntäkartoitus on valmis. Hämeenkoski ja Kärkölä ovat varautuneet kunnan oma ra hoi tus osuuden maksamiseen vasta vuoden 2011 jälkeen. Orimattila ja Art jär vi ei vät ole varanneet taloussuunnitelmissaan oma ra hoi tus ta laa ja kaista hank kei siin lähivuosille. Laajakaista kaikille 2015 hankkeen jatko Heinolassa Kaupunginhallitus päätti , että Heinola on mukana hankkees sa, mikäli rahoitusosuus on 8 %, mutta rahoitusosuus on edelleen 33 %, joten hankkeen jatkamista puoltavia muut tu nei ta pe rustei ta ei ole olemassa. Aloite esityslistan liitteenä 14. Va. kaupunginjohtaja (TR): Kaupunginhallitus päättää esit tää kaupun gin val tuus tol le, että valtuusto toteaa 1) edellä olevan selvityksen riittäväksi Tarja Warpeniuksen ym. val-

3 tuus to aloit teen johdosta ja Jäsen Seppä esitti, että kaupunginhallitus esittää kau pun gin val tuustol le, että laajakaistahanke voidaan toteuttaa Syrjälän rahaston tur vin ja että kaupunginkanslian on ryhdyttävä tätä edellyttäviin toimiin. Puheenjohtaja totesi, että jäsen Sepän tekemää esitystä ei kan na tettu, joten se raukeaa kannattamattomana. Kaupunginhallitus hyväksyi va. kaupunginjohtajan ehdotuksen. Jakelu: Siirto valtuusto Kval Aloite esityslistan liitteenä 10. Kaupunginhallitus: Kaupunginvaltuusto päättää todeta 1) edellä olevan selvityksen riittäväksi Tarja Warpeniuksen ym. valtuus to aloit teen johdosta ja Valtuutettu Tarja Warpenius esitti valtuutettu Heidi Kantasen kan natta ma na, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Puheenjohtaja totesi, että asiasta käydyn keskustelun kuluessa valtuu tet tu Tarja Warpenius on tehnyt kaupunginhallituksen eh do tukses ta poikkeavan kannatetun esityksen, joten asiasta on ää nes tet tävä. Puheenjohtaja esitti, että tarvittava äänestys toimitetaan niin, et tä ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät Jaa, ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Tarja Warpeniuksen te kemää esitystä, äänestävät Ei. Äänestysmenettelyehdotus hyväksyttiin yk si mie li ses ti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 Jaa-ääntä, ja 39 Ei-ääntä Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä 5. Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston äänin 4 vastaan 39 hy väksy neen valtuutettu Tarja Warpeniuksen palautusehdotuksen asiassa. Khal Valmistelija: tietohallintopäällikkö Harri Juuti, puh ,

4 Laajakaista 2015 valtakunnallinen tilanne: Valtakunnallisen Laajakaista 2015 tilanne on se, että uusia ha kemuk sia ei voi enää jättää. Hakemuksia on tullut enemmän kuin ra hoitus ta on saatavissa. Valtiovarainministeriön esi tyk sen mukaan laa jakais tan kehittämiseen esitetään lisärahoitusta, jo ka menee kui ten kin todennäköisesti nykyisten jätettyjen ha ke mus ten to teut ta mi seen. LVM kartoittaa tällä hetkellä vuoden 2015 jälkeistä tilannetta se kä tarpeita. Päijät-Hämeen tilanne: Maakunnassa kilpailutettiin vuonna 2012 uudestaan kui tu ver kon toteut ta mi nen viiden kunnan alueella; Hartola, Hä meen kos ki, Kärkölä, Pa das jo ki ja Sysmä. Kilpailutuksen tuloksena to teut ta jak si valittiin Verk ko-osuus kun ta Kuuskaista. Ra hoi tus on gel mien takia hanke ei to teu tu nut, eikä Keski-Suomen kon sep tia voitu laajentaa Päi jät-hämee seen. Rahoitusneuvottelujen kes ken eräi syy den vuoksi kui tu raken ta mi nen ei ehtinyt edetä. Keski-Suomen kunnilla tilanne on sama. Keski-Suomessa on har kit tu kuntien yhteisen rahoitusyhtiön perustamista, joka os tai si Kuus kaistan toiminnot. Periaatteessa ei ole estettä Päi jät- Hä meen kun nil la liittyä rahoitusyhtiöön mukaan. Tällä het kel lä seu ra taan kar toi tus työtä vuoden 2015 jälkeisistä suun ni tel mis ta. Päijät-Hämeessä on edennyt yksityinen osuuskunta Kuitukaista Asik ka las sa, jossa rakentaminen on vauhdissa. Tämä hanke on saanut ELY-keskukselta investointitukea Manner-Suomen maa seu tu ohjel mas ta. Tuo tuki on nk. kyläverkkohanketuki, eikä kuu lu nut Laa jakais ta kaikille 2015 kokonaisuuteen. Myös Pa das joel la on sel vi tet ty itsenäisen verkon rakentamiseen liittyviä yk si tyis koh tia ja ra hoi tus ta. Sysmässä DNA haki tukea Laajakaista kaikille kilpailutuksen jälkeen, mutta veti hakemuksensa pois, koska Viestintäviraston si to van lausunnon mukaan niin iso osa DNA:n hakeman hank keen kus tannuk sis ta ei olisi ohjelman mukaista. ELY-keskuksen mukaan EU:n rakennerahasto ei voi ohjel ma kau del la tukea verkkorakentamista. Heidän maa seu tu oh jelman sa yksityiskohdat ovat vielä auki, koska ohjelman sää dök set, saa ti toimeenpano, viivästyvät. On mahdollista, että pie ni muo toi sia ky lä verk ko hank kei ta voisi rahoittaa. Tuleeko Laa ja kais ta kaikille -ohjel mal le kansallisesti rahoitettua jatkoa, ei ELY-kes kuk sel la ole tietoa. ELY-keskuksen kanta kui tu ra ken ta mi sen rahoittamiselle on ai ka pes si mis ti nen.

5 Näiden tietojen perusteella laajakaistan rakentaminen Heinolan lä hiym pä ris töön näyttää lähes mahdottomalta, elleivät ope raat to rit itse mark ki na eh toi ses ti toteuta sitä. Toinen mahdollisuus oli si, että asukkaat perustaisivat osuuskunnan toteuttamaan han ket ta. Tämäkin vaih to eh to on rahoituksen osalta melko haas ta va hanke, kuten ELY-kes kuk sen lausunto ja Kuuskaistan in ves toin ti ti lan ne osoittavat. Jos asiaa halutaan viedä eteen päin, pitää odottaa uusia ra hoi tuspää tök siä. Toisaalta ope raat to rit ovat luvanneet nopeiden 4G-yh teyk si en kat ta van vuoden 2015 loppuun mennessä lähes 100 % koko Päi jät-hä mees tä. 4G tarjoaa joka tapauksessa 5-80 Mbit/s no peuden tu ki ase man lii ken nöin ti mää räs tä riippuen. Heinolan kaupunginvaltuuston hyväksymän työ jär jes tyksen 20 mukaan valtuutetuilla on oikeus tehdä kirjallisia aloit tei ta kun nan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Val tuus to aloit teeseen on kaupunginhallituksen vastattava pää sään töi ses ti puolen vuo den kuluessa. Vastauksesta voidaan kes kus tel la ja tehdä pää tös. Esityslistan liitteenä 11 valtuuston kokouksessa jätetty val tuus to aloi te. Vs. kaupunginjohtaja (SM): Kaupunginhallitus päättää vastata jätettyyn valtuustoaloitteeseen "Laajakaista han ke Hei no laan" edellä olevasta valmistelutekstistä ilmenevällä ta val la ja esit tää, että kaupunginvaltuusto toteaa 1) vastauksen riittäväksi ja Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksianto: Jatkokäsittely kaupunginvaltuusto Kval 94 Esityslistan liitteenä 10 valtuuston kokouksessa jätetty valtuustoaloite. Kaupunginhallitus: Kaupunginvaltuusto päättää todeta 1) vastauksen riittäväksi ja Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksianto: Koneote aloitteen tekijä

Kaupunginhallitus 232 10.10.2011 Kaupunginhallitus 55 20.02.2012 Valtuusto 7 02.04.2012. Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Keuruulla

Kaupunginhallitus 232 10.10.2011 Kaupunginhallitus 55 20.02.2012 Valtuusto 7 02.04.2012. Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Keuruulla Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Keuruulla KH 10.10.2011 232 Valtioneuvosto käynnisti vuoden 2008 lopulla Laajakaista kaikille -hankkeen. Valtakunnallisen hankkeen tavoitteena on, että vähintään

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

Khall 31.03.2014 83 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932.

Khall 31.03.2014 83 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932. Kunnanhallitus 83 31.03.2014 Kunnanvaltuusto 21 07.04.2014 Kunnanvaltuusto 26 15.04.2014 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:ssä ja takaus sen vastuista sekä välillinen osallistuminen

Lisätiedot

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle Kunnanhallitus 267 08.09.2014 Kunnanhallitus 359 01.12.2014 Kunnanhallitus 28 19.01.2015 Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle 477/02.00/2014 Kunnanhallitus 08.09.2014

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19 Kunnanhallitus 26.05.2014 Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 124 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 125 Esityslistan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 63

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 63 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 63 Valtuusto 29.04.2014 AIKA 29.04.2014 klo 19:00-20:05 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203 Kaupunginhallitus 203 21.05.2013 Kaupunginhallitus 221 04.06.2013 Kaupunginhallitus 318 17.09.2013 Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203 KH 19.06.2012 227 Hyvät

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinotoimikunta Aika 05.03.2014 klo 16:00-17:30 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Bonden Aimo 16:00-17:30 puheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Tarmo Salosen oikaisuvaatimus Levi Magic Oy:n laskun maksamista koskevaan päätökseen/khalls 27.3.2012 6

Tarmo Salosen oikaisuvaatimus Levi Magic Oy:n laskun maksamista koskevaan päätökseen/khalls 27.3.2012 6 Kunnanhallitus 80 16.03.2015 Tarmo Salosen oikaisuvaatimus Levi Magic Oy:n laskun maksamista koskevaan päätökseen/khalls 27.3.2012 6 43/10.00.02/2012 Khall 80 Kunnanhallitus on kokouksessaan 27.3.2012

Lisätiedot

Valtuustoaloite 22.4.2013 / Jämsän kaupungin henkilöstömäärän selvittäminen / Voitto Suosaari (+24 allekirjoittajaa)

Valtuustoaloite 22.4.2013 / Jämsän kaupungin henkilöstömäärän selvittäminen / Voitto Suosaari (+24 allekirjoittajaa) Kaupunginhallitus 282 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 84 18.11.2013 Kaupunginhallitus 165 02.06.2014 Valtuustoaloite 22.4.2013 / Jämsän kaupungin henkilöstömäärän selvittäminen / Voitto Suosaari (+24 allekirjoittajaa)

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015. Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 107/01.

Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015. Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 107/01. Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 107/01.016/2013 KHALL 20.04.2015 122 Kankaanpään kaupunginhallitus ja -valtuusto

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 Kaupunginhallitus 22.09.2014 AIKA 22.09.2014 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 229 Maanmyyntitarjous

Lisätiedot

VALTUUSTOALOITTEET VUONNA

VALTUUSTOALOITTEET VUONNA Kunnanhallitus 140 16.03.2015 Valtuusto 24 23.03.2015 Aloiteluettelo 2015 590/00.02.00/2015 KHALL 140 16.3.2015 Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnal le aloitteita sen toimintaa

Lisätiedot

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen Kaupunginhallitus 268 17.11.2014 Kaupunginhallitus 281 01.12.2014 Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen 1840/00.01/2014 Khall 17.11.2014 268 Valmistelija: kaupunginjohtaja,

Lisätiedot