Siikajoen kunnan vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen. KHALL 119 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Siikajoen kunnan vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen. KHALL 119 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi."

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Työyhteisötoimikunta Tarkastuslautakunta Valtuusto Siikajoen kunnan vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen 3090/04/041/2013 KHALL 119 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös ti li kaut ta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja an net ta va se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä ti lin tar kas tuk sen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi ke sä kuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, ra hoi tus las kel ma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion to teu tu mis ver tai lu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toi min nan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä var ten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet se kä kunnanjohtaja tai pormestari. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esi tet tä vä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja ta lou del lis ten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kun ta kon ser nis sa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sel lai sis ta kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olen nai sis ta asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kun ta kon ser nin taseessa, tuloslaskelmassa tai ra hoi tus las kel mas sa. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toi min ta ker to mukses sa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen to teu tu mi ses ta tilikaudella sekä voimassa olevan ta lous suun ni tel man ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden ta sa pai not ta mi sek si. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Kuntalain 70 :n mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen tai sitä vastaavan toimielimen on annettava kun nan hal li tuk sel le

2 kuntakonsernin taloudellisen aseman arvioimiseen ja sen toiminnan tuloksen laskemiseen tarvittavat tiedot. Siikajoen kunnan vuoden 2012 tilinpäätös ja toi min ta ker to mus on valmistunut. Vuoden 2012 alkuperäisessä talousarviossa arvioitiin vuo si kat teen olevan euroa ja sekä tilikauden tuloksen euroa. Kunnan taseessa oli toimintavuoden al kaes sa ,74 euroa ylijäämää. Vuoden 2012 tilinpäätöksessä vuosikate on euroa ja tilikauden tulos euroa alijäämäinen. Valtionosuuksien määrän arvioitiin talousarviossa olevan euroa. Valtionosuudet toteutuivat euroa ar vioi tua suurempana. Verotuloja budjetoitiin euroa ja toteutuma oli euroa. Verotulot kasvoivat edellisestä vuodesta 7,7 prosenttia. Veroprosentteja korotettiin vuodesta Tilikauden alijäämä aiheutui suurilta osin Raahen seudun hy vin voin tikun ta yh ty mäl tä saadusta euron li sä las kus ta. Alkuperäinen ylitysarvio on euroa. Liitteenä on Siikajoen kunnan tilinpäätös ja toi min ta ker to mus vuodelta Kunnan taseeseen jää ylijäämää ,52 euroa. Sivistyslautakunta on hyväksynyt sivistystoimen toi min ta ker to muk sen Tekninen lautakunta käsittelee teknisen toimen toi min ta ker to mus ta Kj:n esitys: Kunnanhallitus hyväksyy tilinpäätöksen ja toi min ta ker to muk sen vuodelta 2012 ja allekirjoittaa vuoden 2012 ti lin pää tök sen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi. Samalla kun nan hal li tus hyväksyy, että tilinpäätökseen ja toi min ta ker to muk seen voidaan tehdä oikaisuluonteisia korjauksia. Tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen tilinpäätös ja toi min ta ker tomus saatetaan valtuuston käsiteltäväksi.

3 Kh:n päätös: Kunnanhallitus esittää, että vuoden 2012 alijäämä ,22 euroa siirretään kunnan omaan pääomaan ti li kau den ylijäämän/alijäämän tilille. Kunnanhallitus päättää myös, että vuoden 2012 tilinpäätöksen ja vuoden 2013 näkymien vuoksi hallituksen iltakoulun 6.5. aihepiirinä on kunnan talouden tasapainottaminen. Talouspäällikkö Krista Kustula esitteli viime vuoden tilinpäätöstä sekä tekninen johtaja Pekka Aitto-oja ja sivistystoimenjohtaja Tero Varis esittelivät omalta osaltaan omia päävastuualueitaan. Kunnanhallitus päätti, että toimintakertomuksen tekstiosaan tehdään seuraavat korjaukset: - sivulle 88 olevaan taulukkoon korjattiin sopimusasiakkaiden kappalemäärä. Määrän pitää olla 1 eikä 2 - korjataan tuloveroprosentit oikealle riville sivulle 6 - sivistystoimen osalta lisätään hyvinvointiteemat Kunnanhallitus allekirjoitti vuoden 2012 tilinpäätöksen ja päätti lähettää liitteenä olevan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen valtuuston hyväksyttäväksi sekä päätti, että tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen voidaan tehdä oikaisuluonteisia korjauksia Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että tilikauden alijäämä ,22 euroa kirjataan oman pääoman tilikauden ylijäämän/alijäämän tilille Liite 6. TYÖYHTEI 12 Tilintarkastaja on tarkastanut tilinpäätöksen ja pyy tä nyt talouspäällikköä tekemään siihen muutamia tar ken nuk sia seuraavasti: - sivulla 3 oleva lause "Hyvä verokertymä ja erityisesti hen ki lös tö meno jen hyvä toteuma tekivät vuodesta 2012 kui ten kin ennakoitua paremman, eikä taseeseen kertynyttä yli jää mä pus ku ria tarvinnut pienentää" korvataan lauseella "Hyvä verokertymä ja erityisesti henkilöstömenojen hyvä to teu ma tekivät vuodesta 2012 kuitenkin ennakoitua pa rem man; tästä huolimatta taseeseen kertynyt ylijäämäpuskuri pie ne nee alijäämän noin euron verran" - sivulle 6 korjattu tuloveroprosentit oikealle riville

4 - sivu 14; lause laskujen tarkastus ja hyväksyminen/sisäinen workflow muutetaan kuulumaan seuraavasti "laskujen tar kas tus ja hyväksyminen/workflow" - sivu 38 Huumolan maisemointi tarkennetaan Huumolan kaa to paikan maisemointi - sivulla 45 olevassa taulukossa toimintakate/poikkeama +yli/-ali korjataan toimintakatteen eteen - merkki eli sivu 113 kohtaan vapaaehtoiset varaukset. Lisätään seu raa va lause: "Kunta merkitsee konsernitilinpäätökseen ty tär yh tei sö jen sä ja kuntayhtymien poistoeron ja vapaaehtoiset va rauk set jakamatta niitä omaan pääomaan ja las ken nal li seen verovelkaan (yleisohje konsernitilinpäätöksen laa ti mi ses ta 2011, 17)" - sivu 124; taulukko tilintarkastajien palkkiot poistetaan tau lu kos ta eurot kohdasta muut palkkiot - sivulle 25 lisättiin seuraavaat kappaleet: " Kunnan tasekirja, tilintarkastuskertomus ja ar vioin ti ker to mus säilytetään pysyvästi. Muiden tilinpäätösasiakirjojen säi lyt tä mi ses sä noudatetaan kirjanpitolain 2. luvun 10 :n sään nök siä, siten että kirjanpitokirjat ja tililuettelo säilytetään vä hin tään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Tilikauden to sit teet, tase-erittelyt ja muu kirjanpitoaineisto säilytetään vä hin tään 6 vuotta. Kiinteistöinvestointeihin liittyvät laskut, tositteet ja muut sel vi tyk set säilytetään 13 vuotta sen kalenterivuoden päät ty mi ses tä, jolloin kiinteistöinvestointi on valmistunut. Eu-hank kei den tositteet säilytetään vähintään 10 vuotta oh jel ma kau den viimeisestä maksatuksesta tai hankepäätösten mää rää män ajan. Säilytyspaikkana tositteilla on nykyinen ja Siikajoenkylän en ti nen kunnanvirasto ja sähköinen arkisto ostolaskujen osal ta." Korjattu Siikajoen kunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuo del ta 2012 ovat tämän esityslistan liitteenä. Pj:n esitys: Päätös: Toimikunta merkitsee tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tie dok si ja antaa siitä tarvittaessa kommentit. Työyhteistötoimikunta merkitsi tilinpäätöksen ja toiminkertomuksen tiedoksi. Liite 9.

5 TARK09-57 Kuntalain 53 :n mukaan kunnanhallituksen on val mis tel ta va valtuustossa käsiteltävät asiat, joihin kuuluu myös ti lin pää tök sen laatiminen. Kunnanhallitus on val mis tel lut Siikajoen kunnan tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan ja valtuuston käsiteltäväksi. Tilinpäätös käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, ta seen, rahoituslaskelman, konsernitilinpäätöksen ja lii te tie dot sekä talousarvion toteutumisvertailun. Valtuusto kä sit te lee tilinpäätöksen hyväksymisen tarkastuslautakunnan val mis te lun perusteella. Tilintarkastaja JHTT Pentti Malinen on tarkastanut Siikajoen kun nan kirjanpidon, hallinnon, tilinpäätöksen ja kon ser ni ti lin pää tök sen sekä antanut ti lin tar kas tus ker to muk sen vuodelta Pj:n esitys: Tarkastuslautakunta toteaa, että 1. kunnanhallitus ja kunnanjohtaja ovat laatineet kun nan tilinpäätöksen sekä jättäneet sen tilintarkastajalle tar kas tet ta vak si ja tarkastuslautakunnalle arvioitavaksi, ovat ko vuoden 2012 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet to teu tu neet, 2. tilintarkastaja on suorittanut kunnan hallinnon, kir jan pi don, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 2012 ti lin tar kas tuk sen sekä esittää tilinpäätöksen hyväksymistä. Tarkastuslautakunta tilintarkastajan esityksen mukaisesti esit tää, että valtuusto hyväksyy kunnanhallituksen laatiman vuo den 2012 tilinpäätöksen liitteineen. Päätös: Hyväksyttiin. Liite 1. KVALT 98 Valtuuston päätös: Kaisu Tuomi, Krista Kustula, Tero Varis ja Pekka Aitto - oja esittlivät tilinpäätöstä. 1. Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen tilikauden alijäämän ,22 euroa kirjaamisesta oman pääoman tilikauden yli/alijäämän tilille. 2. Valtuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan esityksestä vuoden 2012 tilinpäätöksen liitteineen.

6 Liitteet 10 ja 11.

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija: Pekka Wallén, va. hallintojohtaja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 32

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 32 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 27.05.2015 AIKA 27.05.2015 klo 09:00-11:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 Laillisuus ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06. Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.2015 Kittilän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös 31/02.06.01/2015

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Hallitus 178 27.03.2013 Tarkastuslautakunta 28 29.05.2013 Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen H 178 Kuntalain 68 :n 2 momentin mukaan tilinpäätökseen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Virolahden kunnanhallitus 54 30.03.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 12 19.05.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 15 26.05.2015 Virolahden kunnanhallitus 110 08.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen

Lisätiedot

23 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen

23 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Virolahden kunnanhallitus 54 30.03.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 12 19.05.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 15 26.05.2015 Virolahden kunnanhallitus 110 08.06.2015 Virolahden tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Mäntsälän vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Mäntsälän vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 83 24.03.2014 Tarkastuslautakunta, vaalikausi 29 23.04.2014 2013-2016 Kunnanvaltuusto 52 16.06.2014 Mäntsälän vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 13/02/2014

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Virolahden kunnanhallitus 54 30.03.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 12 19.05.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 15 26.05.2015 Virolahden kunnanhallitus 110 08.06.2015 Virolahden tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 74. Kunnanvaltuusto 08.06.2015. Aika 08.06.2015 klo 18:00-18:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 74. Kunnanvaltuusto 08.06.2015. Aika 08.06.2015 klo 18:00-18:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 74 Kunnanvaltuusto 08.06.2015 Aika 08.06.2015 klo 18:00-18:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kunnanhallitus 358 01.12.2014 Kunnanhallitus 396 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen 647/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 01.12.2014 358 Valmistelija (hj):

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 AIKA 18.05.2015 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Miehikkälän kunnanvaltuusto Aika 22.06.2015 klo 19:00-20:00 Paikka Valtuustosali, Hyvinvointikeskus Kunila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Vuoden 2014 tilinpäätöksen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Valtuusto Aika Maanantai 16.06.2014 klo 19:00-20:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet et Poissa olleet et Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 72

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 72 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 72 Kunnanvaltuusto 15.06.2015 AIKA 15.06.2015 klo 19:00-21:02 PAIKKA Valtuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 75 31

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 23

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 23 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 23 Kunnanvaltuusto 02.06.2014 AIKA 02.06.2014 18:00-20:17 PAIKKA Pyhännän kunnantalo, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 266. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 266. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 266 Kaupunginhallitus AIKA 30.03.2015 klo 15:00-17:59 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kunnanhallitus 29.04.2015 AIKA 29.04.2015 kello 16:00-17:15 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 109 Hallintojohtajaehdokkaiden esittäytyminen 3

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1 Aika 09.06.2014 klo 18:00 Paikka Karkkilasali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Kunnanvaltuusto 21.06.2010 AIKA 21.06.2010 klo 19:00-21:50 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 19.05.2014 klo 18:00-21:34 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 02.12.2014 klo 18:00-19:01 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 81

Lisätiedot