OIKAISUVAATIMUS KAUPUNGINHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEEN , LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 MUUTOKSIA RUNKOVERKKOSUUNNITELMAAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OIKAISUVAATIMUS KAUPUNGINHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEEN 18.8.2014 229, LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 MUUTOKSIA RUNKOVERKKOSUUNNITELMAAN"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus OIKAISUVAATIMUS KAUPUNGINHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEEN , LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 MUUTOKSIA RUNKOVERKKOSUUNNITELMAAN 378/01.012/2009, 210/11.114/2013 KH 229 Pielisen Tietoverkko-osuuskunta rakentaa kesän 2014 aikana Laaja kais ta lain mukaista tukikelpoista valokuituverkkoa Lieksan alueel la. ELY-keskus on tehnyt myönteisen rahoituspäätöksen (liite 5). Suunnitellut hankealueet ovat Lieksan keskus tas ta rakennettavat rungot Nurmijärven, Ruunaan, Ha tun ky län ja Vuo nis ky li en suuntiin sekä Kolin runkoverkko, liite 6. Verkkoa ja tilaajayhteyksiä rakennetaan kahdessa vaiheessa. Run ko yh teyk sien rakentaminen on edennyt aikataulussaan, ja par hail laan verkkoa rakennetaan kymmenen yksikön voimin Pie lisen Karjalan alueella. Lieksan hankealueista Nurmijärven suun nan runkoverkko on rakennettu, Ruunaa ja etelän suunta ovat ra kenteil la. Tilaajaverkkojen ja tilaajayhteyksien rakentaminen al kaa lähiviikkoina. Tietoverkko-osuuskunta esittää seuraavia muutoksia verkon raken ta mi seen Lieksan alueelle: 1. Hatukylän suunta jätetään rakentamatta. Ko ko nais poten ti aa li on todella pieni verrattuna kustannuksiin. Lisäk si joku operaattori on ilmoittanut vies tin tä vi ras tolle, että heillä on mahdollista tarjota alueella edis tyksel li siä palveluja, mistä syystä linjatulle rungolle ei 4 km: matkalta saisi tukea. 2. Lieksan keskustasta etelän suuntaan rakennettava run koon tehdään 8,5 km:n lisälenkki Sarkkilan kaut ta (liite 7). Pienellä lisärakentamisella saadaan suh teel lises ti paljon lisää liittyjiä. Lisäksi saadaan runko kul kemaan lähellä rantaviivaa ajatellen tulevaisuutta. 3. Rakennetaan runko Pielisentien ja Vehkakankaan läpi Sur peen vaa ran risteykseen, josta jatketaan Niit ty-jama lin tietä vanhalle Viekintielle (liite 8). Näin saa daan runko Pielisentielle. Saadaan runko Veh ka kan kaal le, jossa on hyvä potentiaali. Saadaan runko ra ken ne tun Lieksa 1:n alueelle, jolloin riippuvuus ny kyi ses tä operaattorista pienenee. Saadaan rungolle tuki, kos ka se jatkuu tukikelpoiselle alueelle. Esim. Niit ty-ja ma lin tiellä on hyvä potentiaali. 4. Rakennetaan runko Pielisen halki Vuonislahdelta Ko lille (liite 9). Näin saadaan rengasverkko aikaiseksi, eli mi kä li jossain katkaistaan runko, niin varayhteys on ole mas sa. Varayhteys hyödyttää kaikkia osuuskunnan

2 alu een kuntia. Lisäksi saadaan poistettua kaksi 2 km vä hen nys tä eli saadaan 4 km lisää runkoa tuen piiriin. Li säk si reitti saattaa kiinnostaa muitakin ope raat to reita, jolloin muutama kuitu yhteydestä voidaan saada myy tyä. Muutokset eivät aiheuta ylityksiä alkuperäiseen kus tan nus ar vi oon. Kj. Esko Lehto: Kaupunginhallitus hyväksyy esitetyt muutokset Lieksan alueen runkoverkkoon. Kaupun gin hal li tus edellyttää, että Nurmes ja Juuka osallistuvat Vuonis lah ti-ko li rungon rakentamiskustannuksiin. Päätös: Lisätietoja: Hyväksyttiin Kaupunginkamreeri Johanna Tähkiö, puh , säh köpos ti Toimistonhoitaja Mirja Turunen, puh , sähköposti mir KH 244 Tuija Eronen on tehnyt kaupunginhallitukselle oikaisuvaatimuksen kau pun gin hal li tuk sen päätöksestä hyväksyä Pielisen tie to verkkoosuus kun nan esittämät muutokset laajakaistarunkoverkkoon. Eronen vaatii, että kaupunginhallituksen päätös on kumottava; run ko lin jan rakentamisesta Hattuvaaraan ei tule luopua, Lieksan taa ja man läpi ei tule rakentaa valokuituyhteyttä, eikä myöskään Ko lil le Pielisen kautta Vuonislahden suunnalta. Oikaisuvaatimuksen perustelut: 1) päätös on lainvastainen, koska uudet runkoverkkolinjaukset ovat ainakin osin tukikelvottomia ja kaupungin maksuosuus näin kas vaa. 2) kansalaisten tasa-arvoisuus ei toteudu, kun Hattuvaaran runko verk ko jätetään rakentamatta. 3) tulevaisuuden mahdollisuuksia Inarin rajanylityspaikan osalta ja rajaseudun infrastruktuurin kehittämistä ei ole huomioitu. Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan liitteenä 11. Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto on valinnut Lieksan alueen Laa jakais ta lain mukaisen nopean laajakaistan toteuttajaksi Pielisen tieto verk ko-osuus kun nan. Tässä yhteydessä on hyväksytty han kesuun ni tel ma, jonka mukaan verkkoa rakennetaan. Han ke alu eeseen voidaan tehdä tarvittaessa tehdä muutoksia, kun alueen tilaa ja mää rät ja rakentamisen kustannukset tarkentuvat.

3 Hatunkylän runkoverkko: Hatunkylän verkon rakentamisen kustannukseksi on arvioitu noin euroa. Mahdollisten liittyjien määrä alueella on ra ken netta van runkoverkon pituuteen nähden pieni, jolloin tuki kau pun gin kannalta yhtä liittyjää kohti nousisi suhteettoman suureksi ja osuuskunnan kannalta verkon rakentaminen ja ylläpito tuetkin huo mi oon ottaen olisi kannattamatonta. Lisäksi runkoverkosta nel jä kilometriä olisi viestintäviraston markkina-analyysin mukaan aluet ta, jolla jokin operaattori voi tarjota edistyksellisiä vies tin täpal ve lu ja, eikä verkon rakentaminen ei ole tukikelpoista. Tie toverk ko-osuus kun ta on ilmoittanut, että sillä on Hatunkylässä kaksi jäsentä ja 3 jäsentä kilometrin tai useamman päässä. Niitty-Jamalin suunnan ja Koli-Vuonislahti verkon rakentaminen: Lieksan kaupunki on sitoutunut osallistumaan laajakaistaverkon ra ken ta mi seen Laajakaistalain mukaisella tukiosuudella, joka on 21,78 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, korkeintaan euroa. Kaupungin tukisumma ei siis voi kasvaa eu ros ta, eikä kaupungin osuus 21,78 prosentista tukikelpoisista kus tan nuk sis ta. Tukikelpoisuuden määrittelevät viestintävirasto ja ELY-keskus. Vaikka ideaalina tilanteena voidaan pitää sitä, että kaikki kau pungin asukkaat ovat nopean laajakaistan piirissä, tämä ei käy tän nön syistä ole harvaanasutuilla alueilla täysin mahdollista. Kau pun gin kannalta on tarkoituksenmukaista, että mahdollisimman suu ri osa kaupunkilaisista saadaan hyvien tietoliikenneyhteyksien pii riin. Osuuskunnan on toimittava niin, että se täyttää Laa ja kais ta lain mukaisessa rakentamisessa tukikelpoisuuden ehdot, ja niin et tä sen toiminta on tulevaisuudessa kannattavaa. Julkinen tuki kannat taa käyttää mahdollisimman tuottavasti. Terho Sirviö (Asiantuntija hanketoiminta, Pohjois-Karjalan ELY-kes kus): "Tähän hankkeeseen ei pidä sekoittaa operaattoreille määrättyä yleis pal ve lu vel voi tet ta (1 Mbit/s): https://www.viestintavirasto.fi/internetpuhelin/peruspalvelu/meg anlaajakaista.html. Se on kansalaisoikeus, tämä hanke ei liity sen to teut ta mi seen." "Toinen tärkeä asia on se, että tukikelpoisiin kustannuksiin eivät kuu lu vapaa-ajanasuntoihin tulevat liittymät tai ns. mustat alu eet. Niitä kuluja ei ole mukana tukikelpoisissa kuluissa nytkään, ei kä niitä voida sinne muutoksillakaan hyväksyä. Toki se osuus kun nan investointien suunnitteluun vaikuttaa, mutta ei tuettavan hankkeen tukikelpoisuusperusteisiin. Mikään ei estä tuen saajaa ot tamas ta asiakkaikseen myös vapaa-ajan asukkaita." "Muutokset ovat mahdollisia, mutta tukikelpoisuuden periaatteet ei vät muutu. Muutosten tarkoituksenmukaisuusharkinta tehdään

4 sa moil la periaatteilla, joilla tuki on myönnetty (Laki maaseudun ke hit tä mi seen myönnettävistä tuista 1443/2006 ja laajakaistalaki 1186/2009 4, 6, 6a, 9, 11 ja 14 ). Hankkeen muutoksilla tukea ei siis mene tukikelvottomille alueille tai vapaa-ajan asukkaille." "Ko. päätöksessä on päätetty Lieksan kaupungin suostumuksesta hank keen muuttamiseen. Kaupunki harkitsee muutosten tar koituk sen mu kai suu den omista lähtökohdistaan." "ELY-keskuksen osalta se tapahtuu viimeistään maksatuksen yhtey des sä, koska tuolloin esitetään lopullinen verkkosuunnitelma ja tukikelpoiset kustannukset todetaan sen perusteella em. lain säädän nön mukaisesti." "Tuen myöntämisen tarkoituksenmukaisuutta harkitaan mm. hank keen määrällisten tavoitteiden toteutumisen näkökulmasta: Liek san laajakaistahankkeen tavoitteena on saada 1565 henkilöä edis tyk sel lis ten tietoliikenneyhteyksien (100 Mbit/s) piiriin. Toisin sa noen mitä useampi henkilö pääsee hankkeen myötä edis tyk sellis ten tietoliikenneyhteyksien käyttäjäksi, sen paremmat ovat hank keen tulokset. Osuuskunnan näkökulmasta asialla on myös lii ke ta lou del li nen näkökulma. Osuuskunnan pitää pystyä toi mimaan kannattavasti ja se on olemassa olevien esimerkkien va lossa vaikeaa, joten kustannus hyöty suhteen tarkastelu on muutos ten kin yhteydessä tarpeen. Rakennettujen ja rakennettavien tie to lii ken ne yh teyk sien pysymiseksi kunnossa ja käytössä on tärkeää, että osuuskunta pystyy toimimaan kannattavasti." Esa Huurreoksa (Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Pro jek tipääl lik kö, Laajakaista kaikille Itä- ja Pohjois-Suomessa -hanke, Sadan me gan Itä- ja Pohjois-suomi hanke): "Maakuntaliitto valitsi Lieksan hankkeisiin keväällä 2013 Pielisen tie to ver kon toteuttajaksi/tuen saajaksi. Varsinaisen tuen myön tää ELY-keskus." "Hanke-ehdotuspyynnön osassa 4 on kerrottu, että Hankkeen toteut ta ja saa päättää vapaasti suunnittelemansa verkon todellisen si jain nin ja tätä todellista sijaintitietoa voidaan käyttää tilaajien mak set ta vak si tulevanosuuden laskennassa vain, mikäli tilaajan mak set ta vak si osuudeksi tulee enintään sama kuin oletusreittiä käy tet täes sä. Näin hanke-ehdotukset ovat toteutustavasta riip pumat ta vertailukelpoisia." "Pielisverkon hanke-ehdotuksessa on kerrottu että va lo kui tu verkko rakennetaan yhteisymmärryksessä kaupungin kanssa. Sekä myös kerrottu, että tavoitellaan 50% penetraatio liit ty mä so pimuk sis ta ja lisäksi 20% penetraatio kuituvarauksista vakituisiin asun toi hin. Muihin kiinteistöihin tavoitteena on 10% penetraatio liit ty mä so pi muk sis sa ja lisäksi 10% penetraatio kuituvarauksissa. Hat tu vaa ran osalta tavoite ei näytä toteutuvan ja onkin siksi pe-

5 rus tel tua harkita sen toteuttamista." "Koska kaupunki maksaa oman osuutensa tukikelpoisista kus tannuk sis ta on kaupungilla mahdollista muuttaa tuota oletusreittä jos esimerkiksi jollain alueella ei ole riittävää kysyntää, jolloin ky seisen alueen osalta ei sovelleta tuota oletusreittiä." "Koska Pielisverkko saa päättää todellisen reitin mistä kautta raken ne taan, voi se rakentaa verkon esimerkiksi Sarkkilan kautta. Pie lis ver kon suunnittelema kaapeli Pielisen yli ei ole toinen jär jestel mä Kolia varten vaan koko Juuka-Nurmes-Lieksa verkon kannal ta tekninen varmistava yhteys. Rakennettava reitin tu ki kel poisuu den määrittää laajakaistatukilaki, markkina-analyysi ja ELYn tu ki pää tös/vies tin tä vi ras ton lausunto. Tukipäätöksessä on il moitet tu enimmäistuki koko hankkeelle ja tämä ei nouse vaikka todel li set rakentamiskustannukset kasvaisivat arvoidusta." "Sarkkilan lenkin tekeminen ei myöskään muuttane käytännön asia kas hin noit te lua, koska alkuperäisestä oletusreitistä jää pois vain noin 1,5 km. Sarkkilan lenkin tekeminen on kannatettavaa, kos ka silloin voidaan tarjota suuremmalle määrälle kotitalouksia ja vapaa-ajanasunnoille valokuituyhteyksiä (tosin näitä mark ki naeh toi sia alueita varten olevat osat yhteydestä tukikelvottomia kuten myös vapaa-ajan asunnoille olevat yhteyden osat sekä mustal la alueella kokonaisuudessaan)." "Kaupungin osuus ELYn tukemassa verkkohankkeessa (oheisen kar tan alueen mukainen, taajamat ja kylät rajattu pois): Lieksan kau pun gin osuus on 21,78% TUKIKELPOISISTA kustannuksista. Ko ros tan tässä tuota tukikelpoisuutta, sillä kaupungin osuus ei kas va tukialueen rakentamisessa jos verkkoa rakennetaan pelkäs tään markkinaehtoisen alueen asukkaita varten tai täysin tu kikel vot to mil le alueille tai loma-asunnoille. Jos kaupunki maksaisi tä män tuetun rakentamishankkeen osalta enemmän kuin tuon 21,78% tukikelpoisista kustannuksista, pienenisi vastaavasti ELYn kaut ta tuleva tuki, koska julkinen tuki saa olla enintään 66%. Laa ja kais ta tu ki lain tarkoituksena on tukea vain harvaan asuttujen aluei den asukkaita varten rakennettavia yhteyksiä. Oletuksena on et tä markkinaehtoisesti (ilman valtiontukea) muut alueet ra kenne taan. On erittäin kannatettavaa, että Pielisverkko rakentaa näitä markkinaehtoisiakin alueita koska kaupalliset operaattorit eivät juu ri ole niitä kiinnostuneita rakentamaan. Tavoitteena kun on laa ja kais ta kaikille, myös taajamiin, kyliin ja kaupunkeihin (näihin ei tosin saa valtiontukea) kysynnän perusteella. Tukea mak se taan ainoastaan niille hankkeille, jotka eivät ole kaupallisesti to teu tetta vis sa. Nopeita yhteyksiä rakennetaan vain sinne, missä niil le on kysyntää." Kj. Esko Lehto: Kaupunginhallitus

6 hylkää oikaisuvaatimuksen edellä esitellyillä perusteilla. Päätös on teh ty laillisesti ja siinä on käytetty kunnalle kuuluvaa tar koi tuksen mu kai suus har kin taa. Päätös: Lisätietoja: Hyväksyttiin. Kaupunginkamreeri Johanna Tähkiö, puh , säh köpos ti Toimistonhoitaja Mirja Turunen, puh , sähköposti mir

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203 Kaupunginhallitus 203 21.05.2013 Kaupunginhallitus 221 04.06.2013 Kaupunginhallitus 318 17.09.2013 Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203 KH 19.06.2012 227 Hyvät

Lisätiedot

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen 44/11.99/2013 KH 21.05.2013 203

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen 44/11.99/2013 KH 21.05.2013 203 Kaupunginhallitus 203 21.05.2013 Kaupunginhallitus 221 04.06.2013 Kaupunginhallitus 318 17.09.2013 Valtuusto 52 06.11.2013 Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen 44/11.99/2013 KH

Lisätiedot

Khall 31.03.2014 83 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932.

Khall 31.03.2014 83 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932. Kunnanhallitus 83 31.03.2014 Kunnanvaltuusto 21 07.04.2014 Kunnanvaltuusto 26 15.04.2014 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:ssä ja takaus sen vastuista sekä välillinen osallistuminen

Lisätiedot

Osuuskunta Kymijoen Kyläkuidun hakemus laajakaistahankkeen 2. vaiheen rahoittamiseksi

Osuuskunta Kymijoen Kyläkuidun hakemus laajakaistahankkeen 2. vaiheen rahoittamiseksi Kaupunginhallitus 19 26.01.2015 Kaupunginhallitus 33 16.02.2015 Kaupunginvaltuusto 15 23.03.2015 Osuuskunta Kymijoen Kyläkuidun hakemus laajakaistahankkeen 2. vaiheen rahoittamiseksi 6621/07.02.00/2014

Lisätiedot

Runkoverkko Tukikelvoton runkoverkko 1.513.040 Tukikelpoinen runkoverkko 2.626.690

Runkoverkko Tukikelvoton runkoverkko 1.513.040 Tukikelpoinen runkoverkko 2.626.690 Kunnanhallitus 188 14.09.2015 Iin kunnan valokuituverkon rakentaminen Khall 14.09.2015 188 Iin tietoverkko -osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Pentti Soini kirjoittaa: "Iihin on perustettu Iin tietoverkko-osuuskunta

Lisätiedot

Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Viitasaarella 987/000/2009. Kaupunginhallitus 03.11.2014 273

Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Viitasaarella 987/000/2009. Kaupunginhallitus 03.11.2014 273 Kaupunginhallitus 273 03.11.2014 Kaupunginhallitus 70 09.03.2015 Kaupunginhallitus 89 30.03.2015 Kaupunginhallitus 123 04.05.2015 Kaupunginhallitus 137 11.05.2015 Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen

Lisätiedot

Valtuustoaloite koskien laajakaista 2015 -hanketta / Tarja Warpenius ym.

Valtuustoaloite koskien laajakaista 2015 -hanketta / Tarja Warpenius ym. Kaupunginhallitus 580 26.11.2012 Kaupunginvaltuusto 194 10.12.2012 Kaupunginhallitus 302 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 94 15.09.2014 Valtuustoaloite koskien laajakaista 2015 -hanketta / Tarja Warpenius

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68 Kaupunginhallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 29-46 Allekirjoitukset Jari Larikka

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 08.05.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 08.05.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(60) Aika 04.05.2015 klo 16:00-19:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 232 10.10.2011 Kaupunginhallitus 55 20.02.2012 Valtuusto 7 02.04.2012. Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Keuruulla

Kaupunginhallitus 232 10.10.2011 Kaupunginhallitus 55 20.02.2012 Valtuusto 7 02.04.2012. Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Keuruulla Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Keuruulla KH 10.10.2011 232 Valtioneuvosto käynnisti vuoden 2008 lopulla Laajakaista kaikille -hankkeen. Valtakunnallisen hankkeen tavoitteena on, että vähintään

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/2015 1/40

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/2015 1/40 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/2015 1/40 Kunnanhallitus Aika 21.09.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 1. PAIKKA Kainuun liitto, kokoushuone Kanerva, os. Kauppakatu 1, 87100 Kajaani

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 1. PAIKKA Kainuun liitto, kokoushuone Kanerva, os. Kauppakatu 1, 87100 Kajaani KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Maakuntahallitus 25.02.2013 AIKA 25.02.2013 Klo 10:00-13:55 PAIKKA Kainuun liitto, kokoushuone Kanerva, os. Kauppakatu 1, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 Aika 26.08.2015 klo 17:00-18:15 Paikka Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Läsnäolleet Järvenpää Esko puheenjohtaja Riihinen Pertti varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Valtuustoaloite Alangon hankesuunnitelman hylkäämisestä ja uuden hinnaltaan toteuttamiskelpoisen hankesuunnitelman laatimisesta

Valtuustoaloite Alangon hankesuunnitelman hylkäämisestä ja uuden hinnaltaan toteuttamiskelpoisen hankesuunnitelman laatimisesta Puheenjohtajiston työryhmä 4 03.03.2015 Kaupunginhallitus 4 30.03.2015 Valtuustoaloite Alangon hankesuunnitelman hylkäämisestä ja uuden hinnaltaan toteuttamiskelpoisen hankesuunnitelman laatimisesta 393/00.05.00/2014

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 474

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 474 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 474 Kaupunginhallitus 19.05.2014 AIKA 19.05.2014 klo 16:00-18:50 PAIKKA Pohjantähden yläkerran kokoustila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 225 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 28.04.2014 klo 18:00-18:41 Paikka Sylvään koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 14 Pöytäkirjan

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä

Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä Kaupunginhallitus 259 06.05.2013 Kaupunginhallitus 390 19.08.2013 Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä 573/00.04.02.06/2013 KH 259 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 623

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 623 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 623 Kaupunginhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 17:00-20:56 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 316 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Talousarvio vuodelle 2015 ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelma / koulutuslautakunta

Talousarvio vuodelle 2015 ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelma / koulutuslautakunta Koulutuslautakunta 57 16.09.2014 Talousarvio vuodelle 2015 ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelma / koulutuslautakunta 186/05.051/2014 KOULTK 57 Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja: Raami

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/2011 104. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/2011 104. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/2011 104 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 22.02.2011 klo 18:00-20:30 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 63

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 63 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 63 Valtuusto 29.04.2014 AIKA 29.04.2014 klo 19:00-20:05 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot