Pielisen tietoverkko-osuuskunta on kokouksessaan päät tä nyt hakea rahoitusta runkoverkkojen rakentamiseen seuraa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pielisen tietoverkko-osuuskunta on kokouksessaan 17.3.2014 päät tä nyt hakea rahoitusta runkoverkkojen rakentamiseen seuraa"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto LAINAN MYÖNTÄMINEN PIELISEN TIETOVERKKO-OSUUSKUNNALLE JA TALOUSARVIOMUUTOS 210/11.114/2013 KH 96 Pielisen tietoverkko-osuuskunta : Pielisen tietoverkko-osuuskunta on kokouksessaan päät tä nyt hakea rahoitusta runkoverkkojen rakentamiseen seuraa vas ti: Vaihtoehto 1 Lieksan kaupungilta 4.2 milj. euron rakentamisaikainen rahoitus han ke aluei den runkoverkkojen toteuttamiseen. Vaihtoehto 2 Lieksan kaupungilta 4.2 milj. euron lainaan 80 % takaus sivun 2 mu kai ses ti. Hakuilmoitus hankintailmoitus.fi:ssä päättyi Il moit tautunei ta tu li 12 yritystä, joista suurimmat toimijat olivat po ten ti aa lisia kumppaneita. Jatkoneuvottelut käytiin 7 yrityksen kanssa ja yh teis työ kump pa nik si valittiin Relacom Finland Oy. Hanketukihakemus on Ely:llä ja he tekevät päätöksen sen jälkeen, kun rahoitus on varmistettu. Ensimmäinen vaihtoehto on osuuskunnan taloudelle parempi vaih to eh to. Lieksan kaupunginhallitus on päättänyt hy väksyä Laajakaistalain mukaisen Lieksan hankealueen verkon ra kenta jak si Pielisen tietoverkko-osuuskunnan ja sitoutua kaupungin ra hoi tus osuu teen, 21,78 % hyväksytyistä tukikelpoisista kus tannuk sis ta, korkeintaan euroa. Tukikelpoisen hankkeen kus tan nus ar vio on 4,2 miljoonaa euroa. Tukikelpoisen hankkeen rakentamisaika päättyy vuoden 2014 lopus sa. Haja-asutusalueiden laajakaistarakentamisesta annetun lain (1186/2009) mukaan julkisen tuen enimmäismäärä on 66 prosent tia tukikelpoisista kustannuksista. Muun julkisen rahoituksen osuut ta, 44,22 prosentin rahoitusta haetaan ELY-keskukselta.

2 Laajakaistalain mahdollistama valtiontuen enimmäismäärä täyt tyy julkisesta rahoituksesta, ja siksi kaupungin myöntämä laina tai takaus eivät saa täyttää valtiontuen kriteereitä. Lieksan kaupunginvaltuusto on myöntänyt Pie lisen tietoverkko-osuuskunnalle miljoonan euron rakennusaikaisen lai nan ei-tukikelpoisilla alueilla toteutettaville hankkeille. Laina on myön net ty markkinaehtoisella kiinteällä korolla. Komissio on antanut tiedonannon EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan (sittemmin SEUT 107 ja 108 artikla) soveltamisesta val tion tu kiin takauksina (2008/C 155/02). Tiedonannon kohdassa 3.2. on todettu, että kaikkien kohdassa mainittujen edellytysten täyt ty mi nen riittää osoittamaan, ettei yksittäinen valtiontakaus ole valtiontukea. Jos jokin edellytyksistä ei täyty, se ei tarkoita, et tä takaus katsottaisiin automaattisesti valtiontueksi. Tie don annon kohdassa 3.2. luetellut edellytykset ovat: lainanottaja ei ole taloudellisissa vaikeuksissa takausten laajuus voidaan myöntämishetkellä mitata asian mu kai ses ti takaus ei kata enempää kuin 80 prosenttia lai na saa misen tai muu rahoitussitoumuksen määrästä ja takauksesta maksetaan markkinaperusteinen hinta. Takausmaksun suuruus riippuu yrityksen luottoluokituksesta. Sellais ten pk-yritysten takausmaksu, joilla ei ole aiempia luot to tie toja tai taseeseen perustuvaa luokitusta, esimerkiksi aloittelevat yri tyk set, on 3,8 prosenttia. Jos edellä mainitut ehdot eivät täyty, katsotaan takaus val tiontuek si ja valtion rahoitusosuutta pienennetään takauksen las kennal li sen tuen määrällä. Tukikelpoisen alueen rahoitusta varten osuuskunta on pyytänyt 4,2 miljoonan euron lainatarjouksia. Lainatarjous on pyydetty siten, että lainan vakuutena on Lieksan kaupungin oma velkainen ta kaus siten, että takausmäärä kattaa kunakin ajankohtana 80 % lai na pää omas ta. Kokonaislaina-aika on 10 vuotta. Lainaa lyhennetään n kaupungin avustuksella , n ELY-keskuk sen avustuksella Loppu lainamäärä mak se taan kerralla n. 6,5 vuoden laina-ajan jälkeen. Rahoittaja saa vakuudeksi ja takaajat saavat takaustensa vas tava kuu dek si yrityskiinnityksen valokuituverkkoon. Osapuolet laa tivat vakuuksien hallintasopimuksen (poolisopimus) mukaisesti osuu den vakuuden tuotosta takauksensa vastavakuudeksi. Lieksan kaupungin lainakanta oli 15,9 miljoonaa eu-

3 Kaupunginkamreeri Johanna Tähkiö: roa, takaussalkku 24,8 miljoonaa euroa. Myönnettyjen takausten ar vos ta 20,96 miljoonaa euroa oli tytäryhtiöiden, Lieksan Teol lisuus ky lä Oy:n ja Kiintestö Oy Lieksan Vuokratalojen lainoja. Pielisen tietoverkko-osuuskunta rakentaa laajakaistaverkkoa Lieksan, Nurmeksen ja Juuan alueille. Nurmeksen kaupunginhallitus on päättänyt esittää Nur mek sen kaupunginvaltuustolle 80 %:n takauksen myön tä mistä tietoverkko-osuuskunnan 3,1 miljoonan euron lainalle, jonka osuus kun ta ottaa Nurmeksen hankealueiden rakentamiseen. Juuan kunnanhallitus käsittelee yhden miljoonan euron lai nan myöntämistä osuuskunnalle Juuan hankealueiden ra ken tamis ta varten. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että pankin Pielisen Tie to verkko-osuus kun nal le antamalle enintään 4,2 miljoonan euron lainalle myön ne tään 80 %:n omavelkainen takaus. Osuuskunta saa lainatarjoukset alkavalla viikolla. Silloin selviävät tarkat lainaehdot, joiden tulee sisältyä valtuuston ta kaus pää tök seen. Kaupunginhallitus toimittaa yksityiskohtaiset lai na eh dot valtuustolle erikseen. Takauksesta peritään luottoluokituksen mukainen takausprovisio, jo ka on luottoluokituksen puuttuessa aluksi 3,8 prosenttia. Vastavakuudeksi edellytetään yrityskiinnitystä. Tämä päätös saadaan panna täytäntöön, kun päätös on lain voimai nen. Valtuuston pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta ko kouk ses sa. Lisätietoja: Kaupunginkamreeri Johanna Tähkiö, puh , säh köpos ti mir KH 108 Pielisen tietoverkko-osuuskunta on saanut Pielisen Osuuspankilta alustavan tiedon lainatarjouksesta. Mikäli pankki myöntää lainan, sen laina-aika on 10 vuotta, viitekorko on 12 kk euribor (0,585 %

4 Vs. kj. Matti Taponen: Kaupunginhallitus ) ja korkomarginaali 2,85 %. Toimituspalkkio 7000 euroa. Pankilla on oikeus tarkistaa marginaalia kolmen vuoden välein. Virallista tarjousta pankki ei vielä ole pystynyt tekemään. Kaikki laajakaistalain mukaiset tuetut alueet Lieksassa on rakennettava vuoden 2014 aikana. Rakentamisen aloittaminen on kiinni ELY-keskuksen tukipäätöksen saamisesta, jota ei voi saada ennen kuin rahoitus on järjestyksessä. Asian kiireellisyydestä johtuen osuuskunta pyytää takauspäätöstä alustavien lainaehtojen pohjalta. esittää valtuustolle, että se myöntää 80 %:n omavelkaisen takauksen Pielisen Tietoverkko-osuuskunnan enintään 4,2 miljoonan euron lainalle, jos osuuskunta saa Pielisen Osuuspankilta 10 vuoden lainan, jonka viitekorko on 12 kk euribor ja korkomarginaali korkeintaan 2,85 %. Toimituspalkkio korkeintaan 7000 euroa. Pankilla on oikeus tarkistaa marginaalia kolmen vuoden välein. Takauksesta peritään luottoluokituksen mukainen takausprovisio, joka on luottoluokituksen puuttuessa aluksi 3,8 prosenttia. Vastavakuudeksi edellytetään yrityskiinnitystä. Tämä päätös saadaan panna täytäntöön, kun päätös on lainvoimainen. Valtuuston pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa. Lisätietoja: Kaupunginkamreeri Johanna Tähkiö, puh , sähköposti KV 22 Lisätietoja: Kaupunginkamreeri Johanna Tähkiö, puh , sähköposti

5 KH Lieksan kaupunginvaltuusto päätti myöntää kaupungin ta kauk sen 80 prosentille Pielisen tietoverkko-osuuskunnan 4,2 mil joo nan euron lainalle. Aiemmin Nurmeksen kaupunginvaltuusto oli myöntänyt vas taa van takauksen 3,1 miljoonan euron takaukselle. Pielisen Osuuspankki on myöntänyt lainan Nurmeksen laa ja kaistan rahoituksen osalta, mutta sen jälkeen haettu Lieksan laa jakais tan rahoituksen osalta lainaa ei myönnetty. Lainoja ei oltu haet tu pankista yhdellä hakemuksella, vaan ensin osuuskunta haki rahoituksen Nurmeksen osalta ja sitten Lieksan osalta. Pankki il moit ti olettaneensa ensimmäisen lainahakemuksen koskeneen ko ko hanketta (molempien kuntien aluetta). Yhteensä 7,3 miljoo nan euron lainat, joista lähes 1,5 miljoonaa euroa jää ilman kun tien takausta olivat pankille liian suuri riski. Hanketta ei voida tässä tilanteessa Lieksan osalta toteuttaa muulla tavoin kuin että Lieksan kaupunki myöntää osuuskunnalle 4,2 mil joo nan euron lainan. ELY-keskuksen vahvistaman tiedon mukaan viimeinen päivä, jolloin ELY:n tukipäätös voidaan tehdä, on Ennen tä tä ELY-keskuksen tulee saada käyttöönsä kirjallinen lain voi maisuus to dis tus Lieksan kaupunginvaltuuston lainapäätöksestä. Valtuus ton on käsiteltävä asia kokouksessaan Osuuskunnalle myönnettävän lainan on EU:n val tion tu ki sään nösten mukaan täytettävä markkinaehtoisuuden vaatimus. Mark kina eh toi sen lainan korkotason määrittelyssä voidaan käyttää Pie lisen tietoverkko-osuuskunnan Pielisen Osuuspankilta saamaa lainaa, jonka viitekorko on 12 kk euribor ja marginaali 2,85 %. Kaupungin talousarvioon sisältyy on 3,6 miljoonan euron pit kä aikais ten lainojen lisäys. Verkko-osuuskunnan lainaa varten kaupun gin täytyy ottaa vastaava summa lainaa. Tätä varten tar vi taan 4,2 miljoonan euron muutos talousarvion ottolainoihin. Kj. Esko Lehto: Kaupunginhallitus 1) esittää valtuustolle, että Lieksan kaupunki myöntää Pie li sen tietoverkko-osuuskunnalle 4,2 miljoonan euron markkinaehtoisen lainan, jonka laina-aika on kym me nen vuotta; viitekorko 12 kk euribor ja kor komar gi naa li 2,85 %.

6 Velan vakuutena on yrityskiinnitys, joka kohdistuu Pie li sen tietoverkko-osuuskunnan Lieksan kaupungin alu eel la olevaan valokuituverkkoon. 2) valtuuttaa kaupunginjohtajan ja kaupunginkamreerin laa ti maan velkakirjan ja sopimaan tarkemmista ehdois ta. 3) esittää valtuustolle, että se hyväksyy 4,2 miljoonan eu ron lisäyksen talousarvion pitkäaikaisten ot to lai nojen lisäykseen. Lainan lisäys käytetään antolainojen lisäyk seen. Lisätietoja: Kaupunginkamreeri Johanna Tähkiö, puh , säh köpos ti mir KV 32 Keskustelun kuluessa Eero Kärkkäinen Risto Vattulaisen ja Veikko Reitun kannattamana esitti, että Lieksan kaupunki ei myönnä 4,2 m :n lainaa Pielisen tietoverkko-osuuskunnalle. Puheenjohtaja totesi tehdyn kannatetun muutosesityksen, joten asiassa on äänestettävä. Äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä siten, että ne jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Eero Kärkkäisen esitystä äänestävät EI. Jos EI voittaa on valtuutettu Eero Kärkkäisen esitys tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi. Puheenjohtaja kutsui avustajiksi Päivi Säpin ja Seppo Tossavaisen. Suoritetussa äänestyksessä annettiin31 JAA ääntä ja 3 EI ääntä ja yksi tyhjä. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen esityksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203 Kaupunginhallitus 203 21.05.2013 Kaupunginhallitus 221 04.06.2013 Kaupunginhallitus 318 17.09.2013 Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203 KH 19.06.2012 227 Hyvät

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 232 10.10.2011 Kaupunginhallitus 55 20.02.2012 Valtuusto 7 02.04.2012. Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Keuruulla

Kaupunginhallitus 232 10.10.2011 Kaupunginhallitus 55 20.02.2012 Valtuusto 7 02.04.2012. Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Keuruulla Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Keuruulla KH 10.10.2011 232 Valtioneuvosto käynnisti vuoden 2008 lopulla Laajakaista kaikille -hankkeen. Valtakunnallisen hankkeen tavoitteena on, että vähintään

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle/lainan yksilöinti

Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle/lainan yksilöinti Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015 Kaupunginhallitus 218 29.06.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle/lainan yksilöinti 107/01.016/2013 KHALL 20.04.2015

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Iitin osuus hankkeesta 24%.

Iitin osuus hankkeesta 24%. Kunnanhallitus 231 16.09.2013 Periaatekannanotto Osuuskunta Kymijoen Kyläkuidun lainan takaamisasiassa/lainatakausjärjestelyjen tarkistaminen 223/07.01.02/2013 Kunnanhallitus 231 Kunnanvaltuusto 24.1.2012:

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 332 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 68 15.12.2014 Kaupunginhallitus 126 20.04.2015

Kaupunginhallitus 332 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 68 15.12.2014 Kaupunginhallitus 126 20.04.2015 Kaupunginhallitus 332 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 68 15.12.2014 Kaupunginhallitus 126 20.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Sastamalan Lämpö Oy:lle 1074/02.05.06/2014 KHALL 08.12.2014 332 Sastamalan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015. Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 107/01.

Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015. Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 107/01. Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 107/01.016/2013 KHALL 20.04.2015 122 Kankaanpään kaupunginhallitus ja -valtuusto

Lisätiedot

Iitin osuus hankkeesta 24%.

Iitin osuus hankkeesta 24%. Kunnanhallitus 231 16.09.2013 Kunnanvaltuusto 53 24.09.2013 Kunnanhallitus 39 17.02.2014 Periaatekannanotto Osuuskunta Kymijoen Kyläkuidun lainan takaamisasiassa/lainatakausjärjestelyjen tarkistaminen,

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen.

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen. Kunnanhallitus 80 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 21 29.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle Kunnanhallitus 07.04.2015 80 Pohjois-Satakunnan laajakaistahanketta toteuttamaan on perustettu

Lisätiedot

6 "Maaseutukehitys 2014-2020" ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella

6 Maaseutukehitys 2014-2020 ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 25 Kunnanvaltuusto 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 18:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen avaus 3 17 Laillisuus ja

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN ASUMISOIKEUSYHDISTYKSEN LAINALLE

TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN ASUMISOIKEUSYHDISTYKSEN LAINALLE Kaupunginhallitus 98 14.05.2012 Kaupunginhallitus 65 18.02.2013 Kaupunginhallitus 72 06.03.2013 Kaupunginhallitus 81 25.03.2013 Kaupunginhallitus 21 03.02.2014 Kaupunginvaltuusto 9 03.03.2014 TAKAUKSEN

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä on kesän 2004 töiden kustannusarvio.

Esityslistan liitteenä on kesän 2004 töiden kustannusarvio. Kaupunginhallitus 419 27.10.2014 Lainan takaisinmaksuajan pidentäminen/kemijärven kuvanveisto- ja kulttuurisäätiö 50/03/033/2004 KH 419 KH 8.3.2004 65: Kemijärven kuvanveisto- ja kulttuurisäätiö pyytää

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 20/2012 Sivu 559 Kunnanhallitus

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 20/2012 Sivu 559 Kunnanhallitus RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 20/2012 Kunnanhallitus 12.12.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 17.12.2012 klo 10.00-13.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Päätösehdotus (Pj): Tarkastuslautakunta päättää lähettää vastuullisen tilintarkastajan vaihtumisen tiedoksi valtuustolle.

Päätösehdotus (Pj): Tarkastuslautakunta päättää lähettää vastuullisen tilintarkastajan vaihtumisen tiedoksi valtuustolle. Tarkastuslautakunta 77 07.11.2014 Kaupunginvaltuusto 66 24.11.2014 TILINTARKASTUSYHTEISÖN VASTUULLISEN TARKASTAJAN VAIHTUMINEN 56/03/2013 TARLA 77 67 Oulun HTM&JHTT-Tarkastus Oy on valittu Lieksan kaupungin

Lisätiedot

Väliaikaisen lainarahoituksen myöntäminen Pasalan Viitakankaan kyläseura ry:lle

Väliaikaisen lainarahoituksen myöntäminen Pasalan Viitakankaan kyläseura ry:lle Kaupunginhallitus 145 25.05.2015 Kaupunginhallitus 157 01.06.2015 Kaupunginvaltuusto 42 15.06.2015 Väliaikaisen lainarahoituksen myöntäminen Pasalan Viitakankaan kyläseura ry:lle 325/220/2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 17.02.2014 kello 18:00-19:12 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 AIKA 17.11.2014 klo 18:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot