Kuva: YIT TÄSSÄ NUMEROSSA MM. Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuva: YIT TÄSSÄ NUMEROSSA MM. Sivu"

Transkriptio

1 Kuva: YIT TÄSSÄ NUMEROSSA MM. Sivu 3 Pro IT -projektin tilanne ja jatkotoimenpiteet 4 Tuotemallipohjainen rakennusprosessi kuvattu systemaattisesti 6 IFC-tuotemallipalvelin nopeuttaa ja varmentaa tiedonsiirtoa 8 Tuotekirjastojen kehittäminen etenee 9 Arkkitehdin mallintamisohjeita täsmennetty 10 YIT:llä useita työkaluja mallintamiseen 12 Asiakasvaatimusten hallintaa kehitetään Tietotekniikka pk-yritysten liiketoiminnan tueksi PRO IT -NEWS MAALISKUU 2004

2 Tuotemallitieto rakennusprosessissa Tuotemallitiedosta on monenlaista hyötyä käytännössä Laajapohjainen yhteistyöprojekti Pro IT -kehitysprojekti toteutetaan laajassa yhteistyössä rakentamisen prosessin eri osapuolten kesken, jotta kaikkien tarpeet tulevat mahdollisimman hyvin huomioiduiksi. Projektia koordinoi Rakennusteollisuus RT yhteistyökumppaneinaan mm. Arkkitehtitoimistojen liitto ATL Rakennustietosäätiö RTS Sato-Yhtymä Oyj Senaatti -kiinteistöt Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL Tekes Wood Focus Oy Ympäristöministeriö Rakennusteollisuuden yrityksistä ProIThankkeessa ovat mukana esimerkiksi: Rakennusyritykset pilotointi Rakennusosakeyhtiö Hartela Oy Alfred A. Palmerg Ab Rakennus Oy Lemminkäinen Lujatalo Oy NCC Rakennus Oy Rakennusliike V. Mättölä Oy Skanska Oy Seicon Oy SRV Viitoset Oy YIT-Yhtymä Oyj Tuoteteollisuus tuotemallinnus Fenestra Oy Lemminkäinen Oy/betonituotteet Lohja Rudus Oy Ab Parma Oy Paroc Oy Rautaruukki Oyj Saint-Gobain Isover Oy Pro IT -projekti on rakennusteollisuuden ja sen yhteistyökumppanien yhteinen voimanponnistus materiaali- ja tuotetiedon sekä rakentamis- ja ylläpitoprosessin tarvitsemien tietojen yhteensovittamiseksi. Tiedonhallinnan työkaluksi on otettu muilla teollisuuden aloilla pitkälle kehitetty tuotemallinnus ja tiedonsiirron standardiksi rakennusalaa varten kehitetty kansainvälinen IFC-standardi. Tavoitteena on, että tietoa voidaan siirtää arkkitehtisuunnittelusta rakenne- ja lvis-suunnitteluun sekä tuotevalmistukseen riippumatta siitä, mitä ohjelmistoa käytetään ja mikä suunnittelutoimisto on kysymyksessä. Suomalainen teollisuus on ollut itsekin aktiivinen standardin kehittäjä, esimerkiksi betoniteollisuus on valmistellut betonielementti-ifc-laajennuksen. Pro IT -projekti ohjeistaa kansallisella tasolla tuotemallintamista sekä tuotemallien tietosisältöä. Päämääränä on, että vakioidun tuotemallin rakenteen ja tietosisällön avulla voidaan tehostaa ja nopeuttaa sekä rakennushankkeen suunnittelua että ohjausta. Konkreettisinta välitöntä hyötyä tuottaa se, että tuotemallista voidaan tulostaa määräluetteloita kustannuslaskennan, tuotannonsuunnittelun ja hankinnan käyttöön. Kolmiulotteisen tuotemallin avulla tapahtuva visualisointi palvelee myös asiakkaiden päätöksentekoa. Tuotemallintamisessa käytettävä tuotetieto avaa tuoteteollisuudelle useita hyödyntämismahdollisuuksia. Tuotekirjastosta valitun tuotekuvauksen käyttäminen osana suunnitelmaa varmistaa teknistaloudellisesti hyvän ratkaisun, siirtää täsmällisesti tuotetiedon valmistukseen ja toimii myös markkinointityökaluna. Kansainväliselle tuoteteollisuudelle kirjastot voivat avata Internetin kautta uusia markkinoita hakupalveluiden kehittyessä. Tuotetiedolla on tärkeä rooli myös rakennuksen elinkaaren aikana käyttö- ja huolto-ohjetiedon välittäjänä. Rakennusteollisuus on erittäin tyytyväinen projektin saamaan vastaanottoon suunnittelijoiden, rakennuttajien ja muiden yhteistyökumppanien keskuudessa. Yhteistyössä on kehitetty prosessia, määritelty suunnitteluohjeita ja luotu tuotekirjastoja. Yhdessä tullaan tarkastelemaan myös uuteen toimintatapaan liittyviä vastuita ja velvoitteita. Kaikki tämä tähtää parempaan tuottavuuteen ja laatuun sekä rakentamisen kilpailukyvyn parantamiseen. Se on myös kaikkien osapuolten yhteinen etu. Rakennusteollisuus pitää Pro IT -hanketta yhtenä tärkeimmistä yhteistyöhankkeista tiedon käsittelyn ja mallintamisen alueella, sillä se tarjoaa kaikille rakennusprosessin osapuolille merkittäviä hyötyjä. Toivomme, että hyvin edennyt työ saa joukkoomme lisää yrityksiä, sillä nyt syntyvillä tuloksilla on kansainvälisestikin uraauurtava merkitys. Missään muualla ei toimeen ole pystytty tarttumaan näin kokonaisvaltaisesti. Hyvää yhteistyötä kannustaen Lisätietoja Pro IT-projektista antaa projektipäällikkö Ilkka Romo puh. (09) , gsm LAURI RATIA puheenjohtaja Rakennusteollisuus RT ry

3 Pro IT -seminaari keräsi salin täydeltä kuulijoita Pro IT -tulosseminaari pidettiin Kansallismuseon tiloissa Helsingissä. Tilaisuuteen osallistui yli 200 kuulijaa, jotka edustivat rakentamisprosessin monia eri osapuolia. Etenkin mallintamisen keskeisiä toteuttajia, arkkitehtejä ja muita suunnittelijoita oli ilahduttavan runsaasti paikalla. Seminaarissa käytiin läpi Pro IT -projektin tilannetta ja tuloksia. Mallintamisen ohjeistus on täsmentynyt. Arkkitehti Seppo Niemiojan tekemästä Arkkitehdin tuotemallisuunnittelu -julkaisusta on otettu uusi painos, jonka ohjeistus on tarkempi ja sisältää yhteisesti sovittuja tietomäärittelyjä. Seuraavaksi ohjeistus ulotetaan rakennesuunnitteluun; työstä vastaa Markku Varis Finnmap Consulting Oy:stä. Myös lvi-suunnittelun tietotarpeet ja tiedonsiirto otetaan esille kevään kuluessa. Ks. sivu 9. Suunnittelu-, toteutus- ja ylläpitoprosessin mallintaminen on viety päätökseen. Kokonaisajatus tavoiteprosessissa on kuvattu VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan johdolla. Eurostepsys Oy:n vetämän workshoptyöskentelyn tuloksena saatiin aikaan systemaattinen kuvaus tuotemallipohjaisesta prosessista ja sen tietovirroista. Työhön osallistui kymmeniä yritysten ja järjestöjen edustajia. Prosessin kehittämisen tavoitteena on uuden ja entistä tuottavamman toimintatavan löytäminen tuotemalliteknologian avulla. Ks. sivu 4. Tuotekirjastojen tietosisällön määrittelyissä on edetty, ja toimivia tuotekirjastoja syntyy kevään aikana. Pro IT vastaa lähinnä yleisistä tuoterakennekuvauksista ja eri tuotetyyppien tietosisällöstä, kun taas yritykset vastaavat sovellutusten tekemisestä. Ks. sivu 8. Testaus ja pilotointi alkaa Skanska Oy:n Vantaan Kartanonkoskelle suunnittelemassa asuntokohteessa. Hankkeessa testataan suunnitteluohjeita, tuotekirjastojen käyttöä sekä tiedonsiirtoa arkkitehdin mallista rakennusliikkeen määrälaskentaan, rakennesuunnitteluun sekä lvis-suunnitteluun. Ks. sivu 12. Tuotemallintamiseen liittyvät vastuu- ja omistusoikeuskysymykset ovat nousseet esille Pro IT -kehitystyön kuluessa. Niitä ryhtyvät ratkomaan laajasti eri osapuolia edustavat yritykset ja järjestöt. Vuoden 2004 loppuun jatkuva projekti on edennyt monella tavalla, mutta tehtäväkenttää riittää. Mallinnusohjeet vaativat kehittämistä, tuotekirjastoja on julkaistava, elinkaaritiedon käyttö on tehtävä helpommaksi ja tiedonsiirron tarpeita on määriteltävä. Ohjelmistoteollisuudelta odotetaan uusia ohjelmia, joiden avulla mallinnusta voidaan tehdä käytännössä. Erityisesti IFC:n ja tuotemallipalvelimien kehitys on viime aikoina ollut joka tapauksessa niin lupaavaa, että tiedonsiirron kehittämisen edellytykset näyttävät täyttyvän. On siis lupa odottaa hyviä tuloksia. ILKKA ROMO projektipäällikkö 3

4 Tuotemallipohjaisen suunnittelu-, toteutus- ja ylläpitoprosessin osat (kaaviota yksinkertaistettu). Tuotemallipohjainen rakennusprosessi kuvattu systemaattisesti Pro IT -hanke pyrkii edistämään tuotemallipohjaisen suunnittelu-, toteutus- ja ylläpitoprosessin käyttöönottoa. Prosessissa tuetaan osapuolien välistä tiedonsiirtoa ja tiedon yhteiskäyttöä läpi rakennuksen tietojen elinkaaren. Tavoitteena on rakennusprosessi, jossa tuotemallitietoa tuotetaan, siirretään ja hyödynnetään helppokäyttöisessä, digitaalisessa muodossa tietokonesovellusten ja osapuolien kesken. Prosessimallinnustyö aloitettiin jakamalla rakennusprosessi osiin. VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan johdolla syntyi prosessikartta, jossa rakennusprosessi on jaettu kahdeksaan osaan ja karkeasti neljään eri vaiheeseen. Lisätietoja ja Pro IT News lokakuu Prosessikartan pohjalta tehtiin Eurostepsys Oy:n vetämänä rakennusprosessin systemaattinen kuvaus. Se kokoaa eri osapuolien yhteisen näkemyksen rakennusprosessista, sen osista ja tiedonsiirrosta. Tämä syventävä prosessimallinnus tapahtui workshop-työskentelynä, jossa olivat mukana rakentamisen eri osapuolet, mm. kiinteistönomistajat, suunnittelijat, rakennusliikkeet, tuoteosateollisuus ja viranomaistahot. Tuotemallipohjainen suunnittelu-, toteutus- ja ylläpitoprosessi on kuvattu systemaattisella menetelmällä (ns. IDEF0), jolla prosessi on jaettu osiin. Ne ovat yhteensopivia kaavioita, jotka muodostavat hierarkisen kokonaisuuden. Kaaviot esittävät kunkin osan toiminnot, niiden väliset tietovirrat, käytettävät sovellukset ja mukaan liittyvät osapuolet. Prosessimalli kattaa rakennushankkeen ja rakennuksen elinkaaren aina alustavasta suunnittelusta rakennuksen käyttöön ja kiinteistönpitoon. Prosessimalli on pyritty tekemään mahdollisimman yleisesluonteiseksi siten, että se ei kuvaisi rakennushankkeiden yhtä toteutustapaa, vaan sitä voitaisiin soveltaa erilaisiin toteutusmuotoihin. Se pyrkii kattamaan niin uudis- kuin korjausrakentamishankkeet. 4 Pro IT News

5 Rakennusprosessimallia voidaan hyödyntää monin tavoin Prosessimallia voidaan käyttää pohjana tavoitteiden ja niiden kehittämistarpeiden viestimisessä rakennusprosessin osapuolelta toiselle. Se toimii viitemallina tehtäessä yksityiskohtaiempaa prosessimallinnustyötä, jossa prosessikuvausta esimerkiksi tarkennetaan erityisesti tietyn yrityksen näkökulmasta. Prosessimalli myös tunnistaa tärkeimpiä tiedonsiirron tarpeita prosessin eri osien ja osapuolien välillä. Rakennusprosessin eri osien prosessimalli on välitulos, josta työtä jatketaan täsmentämällä kehittämiskohteita ja osapuolten tehtäviä ja vastuita sekä kuvaamalla yksityiskohtaisesti tiedonsiirtoa. Tietoa siirretään ennen kaikkea rakennuksen suunnittelusta muille osapuolille lähtötiedoiksi rakennuksen suunnittelusta rakennusliikkeelle määrä- ja kustannuslaskentaan rakennuksen suunnittelusta ja rakentamisesta sen käyttöön ja kiinteistönpitoon. Vuoden 2004 aikana määritellään joitakin tärkeimpiä tiedonsiirron kysymyksiä. Ne täydentävät muuta ProIT:n tuotemallintamisen ja tuotekirjastojen ohjeistusta. Lisätietoja: KARI KARSTILA, Eurostepsys Oy Tuotemallintamisesta etua sekä asiakkaalle että toteuttajalle Skanska Oyj on tuotemallintamisen uranuurtajia Suomen rakennusteollisuudessa. Yhtiöllä on käytössä mallintamiseen perustuva Rasti-tiedonhallintajärjestelmä, joka on linkki tuotemallin ja Skanskan muiden tietojärjestelmien välillä. Skanskan omaa virtuaalista tuotemallia on hyödynnetty jo yli 20 asuntorakennushankkeessa. Tavoitteena on, että ensi vuonna virtuaalimallia käytetään 60 prosentissa Skanskan Etelä- Suomen asuntohankkeista. Johtaja Tuomas Särkilahden mukaan tuotemallintaminen tuo lukuisia etuja sekä asiakkaille että rakennusliikkeelle. Visualisointi toimii päätöksenteon tukena eri vaihtoehtojen vertailussa ja esimerkiksi elinkaaritaloudellisuuden tai ympäristömyötäisyyden analysoinnissa. Se täydentää elinkaaren aikaista huolto- ja käyttötietoa ja toimii tilahallinnan virtuaalisena pohjana. Rakennusliikkeen näkökulmasta malli auttaa laskentaa ja projektin hallintaa tuottamalla määrä-, sijainti- ja aikataulutietoa sekä helpottaa kalusteiden valintaa ja virheiden poistamista törmäystarkasteluiden avulla. Kokonaisuutena mallintaminen tehostaa rutiineja, tukee päätöksentekoa, varmistaa suunnittelun ja toteutuksen laatua sekä tuo suunnittelijoiden ja tuoteosatoimittajien osaamisen paremmin esille, Tuomas Särkilahti summasi tuotemallintamisen hyötyjä Pro IT -tulosseminaarissa. Kehitämme yhteistyötä tiedonsiirrossa kumppanien kanssa. Uusien järjestelmien käyttöönotto edellyttää myös mittavaa koulutusta, johtaja Tuomas Särkilahti Skanskasta kertoi. Sähköiset asiakirjat helpottaisivat asiointia rakennusvalvonnassa Espoon kaupunki pitää tärkeänä, että rakennuslupien hakeminen ja muu asiointi rakennusvalvonnan kanssa tehtäisiin mahdolliseksi myös sähköisessä muodossa. Asiakirjat voitaisiin allekirjoittaa, lähettää ja tallentaa Internetin välityksellä. Lupahakemusten käsittely nopeutuisi, ja vaativampia rakennushankkeita varten voitaisiin luoda ns. projektipankkeja. Ne sisältäisivät kaikki tietyn hankkeen asiakirjat, joiden vertaileminen olisi nykyistä vaivattomampaa. Toteutetuista hankkeista kertyneitä tietoja pystyttäisiin myös hyödyntämään uusien hankkeiden valmistelussa, Espoon kaupungin rakennusvalvontapäällikkö Esko Rautiola sanoo. Rakennusvalvonnan sähköisen asioinnin kehittäminen edellyttää, että mukaan lähtee rakennusliikkeitä eri viranomaisten lisäksi. Yritykset voisivat kehittää omaa tietotaitoaan ja virtaviivaistaa asiakirjaliikennettään. Sähköistä asiointia olisi kokeiltava ensin pilottikohteissa, joiksi sopivat Rautiolan mukaan hyvin keskikokoiset toimitilarakennukset. Jotta sähköisessä muodossa olevat asiakirjat voisivat korvata nykyiset paperikopiot, olisi arkistolakia muutettava. Samoin olisi pidettävä huolta siitä, että asiakirjojen tiedostomuodot eivät kävisi vanhanaikaisiksi tietotekniikan kehittyessä, vaan asiakirjat olisivat luettavissa vielä kymmenien vuosien kuluttua niiden arkistoimisesta, muistuttaa Rautiola. 5

6 IFC-tuotemallipalvelin nopeuttaa ja varmentaa tiedonsiirtoa Pro IT -tulosseminaarissa nähtiin, miten IFC-tuotemallipalvelinta käytetään suunnittelutiedon koordinoinnissa. Esityksen alusti ArchiCAD-ohjelman toimittajana tunnetun unkarilaisen Grahpisoftin IFC-kehityksestä vastaava johtaja John Mitchell. Hän piti IFC-standardia hyvin merkittävänä ja nopeasti kehittyvänä välineenä rakennusprosessin eri toimijoiden yhteisessä tiedonsiirrossa. IFC-demonstraatio eteni seuraavasti: Grahpisoftin edustaja otti ArchiCAD:ia käyttäen Internetin kautta yhteyden Oslossa sijaitsevaan EPM Technologyn IFC-rajapinnan kautta toimivaan tuotemallipalvelimeen. Sen avulla voidaan siirtää osamalli, mistä esimerkkinä haettiin rakennuksesta kaksi erillistä kerrosta. Esitys jatkui Insinööritoimisto Olof Granlundin osuudella, jossa tuotemalli analysoitiin ja mitoitettiin energiantarpeen ja sisäilmaolosuhteiden osalta RIUSKAohjelmalla. Tiedot siirrettiin IFC-palvelimelle, josta norjalaisen talotekniikkasuunnitteluun erikoistuneen Data Design Systemin ohjelmisto haki tiedot ja teki mitoituksen mukaista suunnittelua. Seuraavaksi Tekla esitti, kuinka rakenteita mallinnetaan arkkitehdin tuotemallin pohjalta. Esitys osoitti vakuuttavasti, kuinka IFC-palvelin mahdollistaa eri osapuolten pääsyn yhteiseen tietovarastoon ja kullekin tarkoituksenmukaisen tiedon siirtämisen. Lopuksi näytettiin vielä mallin käyttöä elinkaarihallinnan ja palvelujen apuvälineenä. Esityksen perusteella voidaan odottaa vielä kehitysvaiheessa olevan palvelinteknologian etenevän lähiaikoina kohti käyttöönottoa. EPM Technology As:n edustaja Jorulv Rangnes esitteli IFCpalvelimen toimintaa sekä suunnitelmien tarkastamisen kehitysprojekteja Singaporen ja Norjan rakennusvalvontaviranomaisten kanssa. IFC-demonstraatiota esittelivät oikealta lukien John Mitchell Graphisoftilta, Björn Stangeland Data Design Systemistä, András Haidekker Graphisoftilta ja Lassi Lifländer Teklasta. Insinööritoimisto Olof Granlund Oy näytti Reijo Hännisen johdolla, kuinka tuotemallin energiatarve ja sisäilmaolosuhteeet analysoidaan ja mitoitetaan. 6 Pro IT News

7 Esimerkki IFC-tuotemallipalvelimen käytöstä rakennushankkeen eri osapuolten välisessä tiedonsiirrossa Arkkitehtisuunnittelu ArchiCAD Talotekninen ja sähkösuunnittelu Data Design System EDM- TUOTEMALLIPALVELIN Rakennesuunnittelu Tekla Structures Energiatehokkuus Riuska Tuotemallin käyttäminen rakennettavuuden parantamisessa oli teemana San Franciscosta saapuneen Mieczyslaw Boryslawskin esityksessä. Boryslawski perusti 15 vuotta sitten rakennusten mallintamiseen keskittyvän yrityksen View By View. Se on viime aikoina saanut merkittäviä tehtäviä rakennusvaiheen suunnitelmien ja mallin kehittämisessä. Boryslawskin esitys perustui elokuvien tuottajana tunnetun Lucas Studioiden uuden Letterman Digital Art Center -kompleksin mallintamiseen. Periaatteena on muodostaa arkkitehti-, rakenne- ja talotekniikkasuunnitelmista kolmiulotteinen malli ja integroida se yhdeksi malliksi, jolloin suunnitelmat voidaan tarkastaa ja sovittaa yhteen. Päätyökaluna mallintamisessa on käytetty ArchiCAD -ohjelmaa, ja malli esitettiin Navis-ohjelman avulla. Suunnittelijoilla oli yhteys integroituun malliin, joka toimi yhteisenä ja ajantasaisena ratkaisuna ja helpotti muutosten hallintaa. Boryslawskin kokemusten perusteella perinteisessä 2Dsuunnitteluprosessissa yhteensovitus on hyvin vaikeaa ja virheitä syntyy väistämättä. Tuotemallintamista hyödyntävässä esimerkkikohteessa aikataulu on sen sijaan useita kuukausia edellä suunniteltua, muutoksia ei ole tarvinnut tehdä ja kustannussäästöt ovat olleet merkittäviä, useita miljoonia dollareita. Mieczyslaw Boryslawski piti Lucas Studioiden esimerkkihanketta varsin poikkeuksellisena Yhdysvalloissa. Yhteiskäyttöisten ohjelmistojen ja tuotemallipalvelimien avulla mallien yhteensovitus on jatkossa nykyistä helpompaa, hän uskoi. 7

8 Ensimmät Pro IT -tuotekirjastot valmistuvat keväällä Pro IT -projekti pyrkii yhdenmukaistamaan tuoterakenteiden tietosisällön ja esitystavan siten, että eri osapuolet voivat hyödyntää niitä: suunnittelijat suunnittelussa ja vaatimusten hallinnassa, rakentajat määrä- ja kustannuslaskennassa sekä ylläpitäjät käyttö- ja huoltovaiheessa. Tätä varten tarvitaan sekä tietojen määrittämistä rakennusosakorttien avulla että 3-D -suunnittelussa käytettäviä tuotekirjastoja. Rakennusosakortteja ja niihin perustuvia tuotekirjastoja syntyy jo kevään 2004 aikana. Tavoitteena on luoda alan yhteinen Pro IT -rakennekirjasto, jossa on yleisimmin käytetyt rakennetyypit. Tuoterakenteiden lisäksi kuvataan yleisimmin tarvittavien tuotteiden, kuten portaiden, ikkunoiden, ovien ja kalusteiden vaatimukset. Näiden pohjalta yritykset voivat luoda omia tuotekirjastojaan, jotka ovat yhteensopivia Pro IT -määrittelyjen kanssa. Rakennusosien tietosisältöä ja niiden käyttöä on tarkennettu samalla kuin mallinnusohjeitakin. Pelkkä tiedon määritteleminen ei ole tarkoituksenmukaista, vaan tiedon on oltava käyttökelpoista ja paikkansapitävää. Yhteisistä tunnuksista sekä niiden muodostamistavasta on laadittu ehdotus sekä rakennusosia että tiloja varten. Rakennusosien ja tilojen mallintamista on tutkittu eri tapauksissa, jotta tunnistamisen lisäksi myös rakenteesta tai tilasta saatava mittatieto riittäisi esimerkiksi rakennusosa-arvion laatimiseen. Liittymärakenteen kuvaaminen osana rakennetta mahdollistaa kustannusarvion tarkentamisen, mutta edellyttää samalla rajapintojen ja liittymämittojen määrittelyä entistä tarkemmin. Perusmäärityksistä on edetty käytännön testaukseen aluksi muutamaan valittuun rakennusosaan rajatuissa tapauksissa. Tärkeämpi tavoite on, että toimintatapaa ja rakennetta voidaan soveltaa erilaisiin tapauksiin. Rakennetyyppien, kuten seinien, laattojen ja välipohjien tyyppikuvauksista koostetaan parhaillaan kirjastoa. Siihen kuuluvat ensisijaisesti asuntorakentamisessa käytettävät rakenteet, mutta samoilla periaatteilla kyetään jatkossa kuvaamaan myös muita tai täysin uusia rakenteita. Määriteltyjen tyyppirakenteiden tarkoituksena on luoda aloituspohjat hankekohtaisten rakenteiden kuvauksille. Näin helpotetaan suunnittelun alkuvaihetta CAD-ohjelmistoissa. Kuvaukset on myös tarkoitettu käytettäväksi oppimateriaalina tutustuttaessa tuotemalleihin sekä niiden mitta-, määrä- ja rakennetietoihin. Lisätietoja: LAURI MELVASALO, Laurimark Oy, Fenestralta tulossa uusi tuotekirjasto Suomen suurin ikkunatoimittaja Fenestra Oy tekee uutta tuotekirjastoa, jossa otetaan entistä paremmin huomioon rakennuksen ikkunasuunnittelun kulku. Kun arkkitehti suunnittelee ikkunoita, hän ei useinkaan heti alussa halua määritellä niiden rakenteita tarkasti, vaan lähtee mieluummin liikkeelle muista ominaisuuksista. Uudesta tuotekirjastosta arkkitehti valitsee ikkunoiden ominaisuudet järjestyksessä, joka noudattelee lähemmin hänen suunnitteluprosessiaan, Fenestra Oy:n järjestelmäsuunnittelija Jari Sääksi kertoo. Fenestra Oy:llä on ollut oma tuotekirjasto vuodesta 2001 lähtien. Tuotekirjasto koostuu ikkunaobjekteista, joissa on tietoa esimerkiksi ikkunoiden materiaaleista, rakenteesta, lasivaihtoehdoista ja väreistä. Suunnittelijat hyötyvät tuotevalmistajan tekemästä tuotekirjastosta muun muassa siksi, että ne perustuvat aina todellisiin, saatavilla oleviin rakennusosatuotteisiin. Fenestra Oy:n tuotekirjastossa on esimerkiksi ennalta määritellyt tuotteiden minimi- ja maksimimitat, jotka auttavat suunnittelijaa toimiviin ratkaisuihin, Sääksi toteaa. Rakennushankkeissa tehdään paljon päällekkäistä työtä, jolloin myös virheiden mahdollisuus kasvaa, kun tietoa siirretään edestakaisin perinteisin menetelmin. Uusi tuotekirjasto on askel kohti tavoitetta, jossa hankkeiden suunnittelijat, tilaajat, toteuttajat ja tuotetoimittajat verkostoituvat tiiviimmin ja välittävät toisilleen tietoa aina tarjousten tekemisestä rakennuksen ylläpito- ja huoltovaiheeseen asti sähköisessä muodossa. 8 Pro IT News

9 Tuotemallintaminen tehostaa suunnittelijan työtä Arkkitehti Niklas Sucksdorff esitteli Pro IT -tulosseminaarissa Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy:n Tekesin tuen avulla kehittämää tuotemallintamismenettelyä, jolla pyritään tehostamaan suunnittelun ajankäyttöä. Suurimmat säästöt saavutetaan perinteisesti paljon työtä vaativassa pääpiirustusvaiheessa, koska mallia voidaan hyödyntää piirustusten tuottamisessa. Myös esimerkiksi ikkunakaavioiden ja luetteloiden tuottaminen tehostuu. Kokemuksemme ovat hyvät, ja otamme mallinnuksen toimistossa kokonaisvaltaisesti käyttöön tämän vuoden kuluessa, Niklas Sucksdorff totesi. Hän vastaa myös Pro IT-Skanska - pilottikohteen suunnittelusta, jossa käytetään uusia mallinnusohjeita. Pro IT -virtuaalitalo on toteutettu ArchiCAD:llä ja talletettu myös IFC-versiona. Lisäksi mallinnus on tehty IFC:tä tukevilla Allplan ja Autodesk Architecture Desktop (ADT) -ohjelmilla. Lisätietoja Allplan-malleista: Lisätietoja ADT-malleista: Tomi Henttinen, Studio HEMA Oy, Arkkitehdin mallintamisohjeita täsmennetty Arkkitehdin tuotemallisuunnittelu Yleiset ohjeet ja perusteita -julkaisusta on ilmestynyt uusi täydennetty ja päivitetty painos. Se löytyy pdf-muodossa Pro IT - projektin Internetsivuilta osoitteesta Luvussa 4 Mallinnuksen vaiheet suunnittelussa on täsmennetty eri mallinnusvaiheiden tietosisältöä ja niiden käyttöä. Luvun 5 Mallintamistapa, tarkkuus ja tietosisältö tekstiä on täydennetty ja havainnollistettu kuvin. Erityisesti on korostettu, että mallintamisessa on käytettävä kullekin tuoteosalle ja -rakenteelle ohjelmassa tarkoitettua työkalua ja että tuoterakenteet määritellään suunnitteluohjelmistoissa ohjelman edellyttämällä tavalla. Ohjelmistokohtaisissa suunnitteluohjeissa tarkennetaan ProIT:n julkaisemaa arkkitehdin mallintamisohjetta. Luvussa 6 Rakennusosat ja liittymärakenteet on otettu omaksi pääotsakkeeksi ja sekä sen tekstiä ja kuvia on täydennetty. Erityisesti on korostettu sitä, että tuotemallin tulisi pysyä tiedostokooltaan kohtuullisena: kaikkia rakennusosia ei kannata mallintaa 1:1, vaan hankalimmat detaljikohteet kannattaa esittää erillisinä detaljipiirustuksina. Luvun 7 Tuotemalliperusteisen suunnittelun yhteiset määrittelyt -osaa on täydennetty. Tähän kohtaan oleellisesti liittyvät liitteet julkaistaan kevään aikana. ArchiCadtuotemalliohje Pro IT -tuotemallinnusohjeen pohjalta kehitetyn ArchiCAD-tuotemallinnusohjeen tavoitteena on kuvata tuotemallipohjaisen suunnittelun toimintatapoja ja periaatteita sekä antaa käytännön ohjeita ArchiCAD:illa tapahtuvalle tuotemallipohjaiselle suunnittelulle. Kyseessä ei ole yksi ainut tapa tehdä asioita, vaan esimerkki, jonka avulla on mahdollista tuottaa rakennuksen tuotemalli. Archi- CAD-tuotemallia voidaan hyödyntää paitsi suunnittelussa myös määrälaskennassa, markkinointiaineiston tuottamisessa, erilaisissa taloteknisissä analyyseissa sekä kiinteistöhallinnassa. Ohjetta kehitetään edelleen ja se täydentyy koko ajan. ArchiCAD-tuotemalliohjeen voi ladata verkkosivuilta Lisätietoja: SEPPO NIEMIOJA, arkkitehti SAFA Arkkitehtitoimisto Innovarch Oy, Lisätietoja: M.A.D. Oy, JUN KOJIMA, 9

10 YIT on kehittänyt useita työkaluja tuotemallintamiseen YIT:ssä on tuotemallintamista käytetty rakennustuotannossa vuodesta 1999 lähtien. Arkkitehdin tuottama tai itse luotu 3D-tuotemalli sisältää myynti-, suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitoprosessissa tarvittavat määrä- ja tuotetiedot. Tuotemallipohjaiseen projektinhallintaan on kehitetty useita keskenään integroituja sovelluksia ja työkaluja, jotka hyödyntävät yhteistä tietokantaa. Yhteen paikkaan talletettuja tietoja käytetään kustannuslaskennassa, aikataulusuunnittelussa, kustannusten hallinnassa, hankinnassa ja kohteen visualisoinnissa. Tuotemallintamisen avulla kyetään parantamaan tuottavuutta ja nopeuttamaan prosesseja. Mallintaminen tehostaa toimintoja, kuten kustannuslaskentaa ja aikataulusuunnittelua, sekä parantaa tiedon laatua. Suunnitelmamuutosten hinta- ja aikatauluvaikutukset pystytään arvioimaan entistä nopeammin ja asiakasta paremmin palvelevalla tavalla. Erityisen käyttökelpoinen tuotemallinnus on uusissa urakkamuodoissa (esimerkiksi Design & Build), jotka vaativat joustavampaa muutostenhallintaa sekä suunnittelu- ja tuotantotiedon yhteensovittamista, toteaa YIT Rakennus Oy:n kehitys- ja markkinointijohtaja Tom Sandvik. COVE (Cost & Value Engineering) -työkalu yhdistää suunnittelijan tuotemallin ja YIT:n tuotanto- ja kustannustietokannat, jotka sisältävät mm. ajan tasalla olevat kustannustiedot, hyväksytyt rakennetyypit ja menekkitiedot. Lähtötietona toimii ArchiCAD-malli tai IFC-malli. COVE mahdollistaa suunnitteluvaihtoehtojen ja muutosten vertailun asiakkaan päätöksenteon tueksi. Se tunnistaa mallissa olevat mahdolliset ristiriidat ja tuottaa erilaisia tunnuslukuja. Monimutkaisen hankkeen havainnollistamista asiakkaalle voidaan parantaa, kun aikataulu visualisoidaan 3D-näkymässä animaationa. Aikataulutiedot yhdistetään tuotemalliin tapahtuu käytännössä ajoittamalla hankkeen tehtävät aikatauluohjelmassa ja liittämällä ne osaksi tuotemallia. Menetelmää voidaan hyödyntää tuotanto- ja aikatauluriskien hallinnassa. Tarmo on tuotemallitietoa hyödyntävä kustannuslaskentaohjelma. Kustannus- ja tarjouslaskelmat muodostuvat ohjelmassa samoista tekijöistä. Tarmo antaa myös lähtötiedot tuotannonsuunnitteluun ja toimitushallintaan. Tämä kokonaisuus nopeuttaa merkittävästi määrälaskentaa ja helpottaa muutosten hallintaa. Hankinnat ja aliurakat voidaan suunnitella tehokkaammin, sillä määrät siirtyvät hankintasovellukseen lähtötiedoiksi myös sijainnin perusteella. Tuotemallintaminen parantaa asiakaspalvelua, koska kohde voidaan visualisoinnin avulla havainnollistaa entistä paremmin asiakkaalle. Virtuaalimallissa on mahdollista liikkua reaaliajassa. Syvyysvaikutelma saadaan aikaan esittämällä stereokuva valkokankaalle. Menetelmää on käytetty esimerkiksi silloin, kun rakenteilla olevalta alueelta asuntoa ostaville on haluttu näyttää, millaiselle alueelle he ovat muuttamassa tai mitä näkyy kunkin parvekkeelta. Yhteiset pelisäännöt välttämättömiä Teknologiset valmiudet tuotemallien hyödyntämiseen ovat olemassa. Suurimmat haasteet liittyvätkin käyttöönottoon, osaamiseen ja totuttujen toimintatapojen muuttamiseen. YIT:lle on tärkeää, että suunnittelijat omaksuvat mallintamisen ja tuottavat tuotemalleja prosessin lähtötiedoiksi. Mallintaminen tulee olemaan yksi peruste, kun suunnittelutoimeksiannoista kilpaillaan, Tom Sandvik korostaa. Tuotemallien laaja käyttö edellyttää koko alan pelisääntöjen kehittämistä. Pro IT -suunnitteluohjeistuksen toivotaan yhtenäistävän mallinnustapoja ja helpottavan mallien käyttöä. YIT:llä on ollut omat yrityskohtaiset ohjeet käytössä muutaman vuoden ajan. 10 Pro IT News

11 Parantaa tehokkuutta ja houkuttelee uusia kykyjä YIT Rakennuksen Oulun alueyksikössä on tuotemallinnettu kuutisenkymmentä kohdetta, lähinnä omaa asuntotuotantoa ja toimitilarakentamista. Kehitysinsinööri Juha Tikkakosken mukaan muutosten hallinta ja muunneltavuus ovat tärkeimpiä etuja. Tuotemallintamisen ansiosta olemme pystyneet kustannuslaskennassa reagoimaan reaaliajassa suunnitelmien muutoksiin. Jos laskenta olisi tehty perinteisin menetelmin, laskelmat olisivat menneet muutosten myötä aina uusiksi. Mallintamisen avulla 1-2 henkilöä on kyennyt hoitamaan kustannuslaskennan, vaikka tuotanto lisääntyy koko ajan, vuodesta 1997 lähtien kustannuslaskennassa mukana ollut Tikkakoski kertoo. Merkittävänä hyötynä tulevaisuudessa hän näkee myös sen, että tuotemallintaminen houkuttelee kustannuslaskentaan uutta, tietotekniikasta kiinnostunutta työvoimaa. Jos pitäisi ryhtyä laskemaan uudestaan käsipelillä, minäkin lopettaisin nämä hommat kokonaan, hän naurahtaa. Tuotemallintaminen sopii nykyisin parhaiten sellaisiin kohteisiin, joissa suunnittelu on omissa käsissämme. Suunnittelijoiden keskuudessa on vielä aika paljon epätietoisuutta siitä, mistä mallintamisessa todella on kysymys. Mallinnetun tiedon siirtämisessä työmaakäytäntöön on myös vielä paljon kehitettävää. Ajan mittaan se varmasti parantaa aikataulu- ja sijaintitietojen hallintaa, Tikkakoski uskoo. Tuotemallintamista on hyödynnetty mm. tässä YIT Rakennus Oy:n Oulun alueyksikön 12-kerroksisessa asuinkerrostalossa, joka valmistuu elo-syyskuussa. Älykäs ja avoin tuotetietorekisteri kehitteillä Rakennusalan Tuotetieto Oy on luomassa rakennus- ja kiinteistöalan tuotteille uutta, Internet-pohjaiseen tiedonvälitykseen perustuvaa älykästä tietokantaa. Kiinnostuksensa kehitystyöhön ovat osoittaneet mm. Tekes, Pro IT (Rakennusteollisuus RT), Rakennus- ja sisustustarvikekauppa Ra- Si sekä Wood Focus. Tuotteet kuvataan tekstimuotoisesti, detaljipiirroksin, valokuvin ja 3D-objektein. Tuotetta haettaessa määritellään tuote ja tallennetaan sen tilaus- ja suunnittelutiedot jatkotarpeita varten. Erillisiä kalustokaavioita tai tilausluetteloita ei enää tarvita. Tuotteet haetaan tuoteryhmäpohjaisten hakukriteeren perusteella. Haku tehdään sanahakuna (koodihakuna) kuten selaimilla tai täyttämällä tuoteryhmäkohtainen hakulomake tai ominaisuuksien perusteella. Hakukriteerinä voi käyttää esimerkiksi RASI-koodia, EAN-koodia tai Talo nimikkeistön termejä. Tuotekuvauksien lisäksi tuotesivuilla on asennus-, huolto- ja käyttöohjetietoja, jotka auttavat elinkaariedullisuutta määriteltäessä. Sivuilta on linkit säädöstietoihin sekä tietysti myös valmistajan kotisivuille. Lisätietoja: ANTTI PIRHONEN Rakennusalan Tuotetieto Oy Uusi integroitu 3D -ratkaisu teräs- ja betonirakentamiseen Tekla Oyj tuo markkinoille uuden, koko rakennesuunnitteluketjun työtä merkittävästi tehostavan tuotteen. Tekla Structures on älykäs ja joustava työkalu sekä teräs- että betonirakenteiden suunnitteluun. Lisäksi se tarjoaa rakennesuunnittelun projektiyhteistyölle ja tiedonhallinnalle uusia, innovatiivisia mahdollisuuksia. Ohjelmiston toimitukset asiakkaille alkavat huhtikuussa. Tekla Structures on alallaan ensimmäinen täysin integroitu 3D-ratkaisu, jonka avulla rakennesuunnittelun kaikki työvaiheet voidaan toteuttaa yhdessä ja samassa ympäristössä ja tuotemallissa. Uusi tuote mahdollistaa reaaliaikaisten kolmiulotteisten rakennemallien luomisen riippumatta niiden monimutkaisuudesta tai materiaaleista. Tekla Structures -tuotteeseen on mallintamisen lisäksi yhdistetty lujuuslaskenta- ja mitoitusohjelmistot sekä projektinhallintaominaisuuksia. Uutta ohjelmistoa käytetään Pro IT-Skanska -pilottikohteessa, jossa kehitetään rakennesuunnittelun mallinnusohjeita. Lisätietoja: LASSI LIFLÄNDER Tekla Oyj,

12 Asiakasvaatimusten hallintaa kehitetään Asiakasvaatimusten hallintaa rakennusprosessissa kehittävä Arto Kiviniemen kaksivuotinen tutkimusprojekti on puolivälissä. Merkittävä virstanpylväs oli pidetty General Qualification Examination, jossa tähän mennessä tehty työ hyväksyttiin virallisesti Stanfordin yliopistossa tehtävän väitöskirjan ensimmäisenä vaiheena. Ensimmäinen vaihe keskittyi asiakasvaatimuksiin ja arkkitehtisuunnitteluun. Sen yhtenä osana implementoitiin myös tietokantapohjainen vaatimustenhallinnan prototyyppi. Keskeinen innovaatio tutkimuksessa on ollut vaatimusmallin tilatyyppien ja -instanssien suhde rakennuksen tuotemallin tiloihin ja tiloja rajaaviin rakennusosiin sekä niitä palveleviin järjestelmiin. Ehdotettu hierarkinen rakenne helpottaa vaatimusmallin päivittämistä asiakasvaatimusten kehittyessä suunnittelun mukana. Tutkimuksen toisessa vaiheessa malli laajennetaan kattamaan sekä rakennuksen että prosessin muita osia. Tietotekniikka pk-yritysten liiketoiminnan tueksi Tekes on ottanut käyttöön erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille suunnatun uuden rahoituspalvelun pk-ict-klinikan. Se on tarkoitettu edistämään tietotekniikan hyödyntämistä pk-yrityksessä ja yrityksen kilpailukyvyn parantamista tietotekniikan avulla. Pk-yrityksen on täytettävä seuraavat tunnusmerkit: enintään 250 työntekijää, liikevaihto enintään 40 miljoonaa euroa, suurten yritysten omistusosuus alle 25 prosenttia. Lisätietoja: Rahoitustuotteen avulla voidaan tehdä esimerkiksi tietotekniikan hyödyntämissuunnitelma tai ICT-projektisuunnitelma. Tietotekniikan varsinaisen käyttöönoton kustannuksia projektiin ei voi sisällyttää. Rahoitus hoidetaan Tekesin valmistelurahoituksen avulla. Projektin koko voi olla enintään euroa. Tekesin tuki on enintään 70 prosenttia eli euroa, ja se on tarkoitettu pääosin ulkopuolisen ohjelmistoriippumattoman asiantuntijan palkkioksi. Omaa työtä yritys voi projektissa laskuttaa enintään 2000 euroa (+henkilösivukulut). MERKITSE KALENTERIISI! Pro IT -seminaari Helsingin messukeskuksessa Seuraava Pro IT -seminaari järjestetään Helsingin Messukeskuksessa FinnBuild-messujen yhteydessä. Seminaarissa esitellään, kuinka tuotemallipohjainen tiedonsiirto rakennushankkeen eri osapuolten välillä tapahtuu Vantaan Kartanonkoskelle rakennettavassa pilottikohteessa. Kohteen toteuttamisesta vastaa Skanska Talonrakennus Oy. Sen yhteistyökumppaneita tuotemallintamisessa ovat mm. Fenestra, Finnmap ja Parma. Rakennusteollisuuden Viestintäkeskus Oy / Libris Oy 2004 Lisätietoja Pro IT -projektista antaa Ilkka Romo, projektipäällikkö, Rakennusteollisuus RT ry puh. (09) , gsm , Ajantasatietoa Pro IT-projektista

KEHITTÄVÄ RAKENNUSTEOLLISUUS. visioista ja strategioista käytännön tuloksiin

KEHITTÄVÄ RAKENNUSTEOLLISUUS. visioista ja strategioista käytännön tuloksiin KEHITTÄVÄ RAKENNUSTEOLLISUUS visioista ja strategioista käytännön tuloksiin SISÄLTÖ 4 Rakennusteollisuuden tutkimus- ja kehitystoiminta 6 Rakennustuotanto, laatu ja työturvallisuus 10 Rakennustuotteet,

Lisätiedot

HUHTIKUU 2005. Vianovanews. Systems Finland Oy:n asiakaslehti. Infra tietomalli-projekti. Uusi brändi. Novapoint 16.10 uudet ominaisuudet

HUHTIKUU 2005. Vianovanews. Systems Finland Oy:n asiakaslehti. Infra tietomalli-projekti. Uusi brändi. Novapoint 16.10 uudet ominaisuudet Vianovanews Systems Finland Oy:n asiakaslehti HUHTIKUU 2005 Infra tietomalli-projekti Uusi brändi Novapoint 16.10 uudet ominaisuudet Julkaisija Vianova Systems Finland Oy Hannuntie 6, 02360 Espoo Vaihde

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakennusklusterin VISIO 2010. Vision strategiapäivitys

Kiinteistö- ja rakennusklusterin VISIO 2010. Vision strategiapäivitys Kiinteistö- ja rakennusklusterin VISIO 2010 Vision strategiapäivitys 23.11.2005 KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSKLUSTERIN VISIO 2010 Vuonna 2000 käynnistyneen visioprosessin tarkoituksena on ollut muodostaa kokonaiskuva

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakennusalan tuotemallien ja yhteensopivuuden tulevaisuus

Kiinteistö- ja rakennusalan tuotemallien ja yhteensopivuuden tulevaisuus ESPOO 2002 VTT TIEDOTTEITA 2161 Tapio Koivu Kiinteistö- ja rakennusalan tuotemallien ja yhteensopivuuden tulevaisuus Vaihtoehtoisia skenaarioita ja teknologiapolkuja VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2161

Lisätiedot

rakentaminen teemana: aaro kohonen oy mukana housen kehitystyössä tuotemallipohjainen suunnittelu yleistyy www.cads.fi

rakentaminen teemana: aaro kohonen oy mukana housen kehitystyössä tuotemallipohjainen suunnittelu yleistyy www.cads.fi www.cads.fi KYMDATA OY:N ASiAKASlEHTi 1/2007 teemana: rakentaminen aaro kohonen oy mukana housen kehitystyössä tuotemallipohjainen suunnittelu yleistyy cads partner 1/2007 1 CADS PARTNER cads sisällysluettelo

Lisätiedot

More power for engineering Lisää tehokkuutta suunnitteluun

More power for engineering Lisää tehokkuutta suunnitteluun www.cads.fi KYMDATA OY:N ASIAKASLEHTI 1/2009 More power for engineering Lisää tehokkuutta suunnitteluun VEO Hyvät kokemukset ja ohjattu käyttöönotto kannustavat satsaamaan suunnitteluprosessiin Tietomallinnuksen

Lisätiedot

CADS Planner Electric 16 aitoa kaksisuuntaista suunnittelutiedon hallintaa

CADS Planner Electric 16 aitoa kaksisuuntaista suunnittelutiedon hallintaa K Y M D A T A O Y : N A S I A K A S L E H T I 2 0 1 2 CADS Planner Electric 16 aitoa kaksisuuntaista suunnittelutiedon hallintaa Suunnittelun painopiste muuttuu tietomallinnus tehostaa rakentamista ARE

Lisätiedot

ArchiCAD-tuotemallintamisohje

ArchiCAD-tuotemallintamisohje 1.9.2009 ArchiCAD 13 TM. - 1 ArchiCAD-tuotemallintamisohje 1 Johdanto 1.1 Tuotemallintamisohjeet ArchiCADin käyttäjälle tuotemallintamiseen siirtyminen on luontevaa, koska ohjelman käyttö on aina perustunut

Lisätiedot

SAMI PERKKO TIETOMALLINNUS SAIRAALARAKENTAMISEN SUUNNITTELUSSA. Diplomityö

SAMI PERKKO TIETOMALLINNUS SAIRAALARAKENTAMISEN SUUNNITTELUSSA. Diplomityö SAMI PERKKO TIETOMALLINNUS SAIRAALARAKENTAMISEN SUUNNITTELUSSA Diplomityö Tarkastaja: Professori Jarmo Laitinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Rakennustekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 4. joulukuuta

Lisätiedot

80% sähköisestä kaupankäynnistä on yritysten välistä kaupankäyntiä 1400

80% sähköisestä kaupankäynnistä on yritysten välistä kaupankäyntiä 1400 Arto Kiviniemi, arkkitehti Johtava tutkija, VTT Rakennustekniikka Tietoverkottunut rakennusprosessi -teknologiaohjelman ohjelmapäällikkö, Tekes arto.kiviniemi@vtt.fi 1 Yleistä 80% sähköisestä kaupankäynnistä

Lisätiedot

AALTO-YLIOPISTO Insinööritieteiden korkeakoulu Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma Rakennusmateriaalit ja tuotantotekniikka

AALTO-YLIOPISTO Insinööritieteiden korkeakoulu Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma Rakennusmateriaalit ja tuotantotekniikka AALTO-YLIOPISTO Insinööritieteiden korkeakoulu Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma Rakennusmateriaalit ja tuotantotekniikka Jaakko Kinnari SUUNNITELMIEN YHTEENSOVITTAMINEN JA TIEDONVAIHDON

Lisätiedot

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta partner KYMDATA MUKANA TOIMIALAA JA YHTEISKUNTAA KEHITTÄMÄSSÄ Vuoden sähkösuunnittelija PANOSTAA TIETO- MALLINTAMISEEN JA TIIMITYÖSKENTELYYN CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA

Lisätiedot

VTT-R-04729-10 TUTKIMUSRAPORTTI. InfraTimantti esiselvitys Loppuraportti. Juha Hyvärinen, Tarja Mäkeläinen, Mirkka Rekola, Jouko Törnqvist

VTT-R-04729-10 TUTKIMUSRAPORTTI. InfraTimantti esiselvitys Loppuraportti. Juha Hyvärinen, Tarja Mäkeläinen, Mirkka Rekola, Jouko Törnqvist TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04729-10 InfraTimantti esiselvitys Loppuraportti Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Juha Hyvärinen, Tarja Mäkeläinen, Mirkka Rekola, Jouko Törnqvist Luottamuksellinen 2 (63) Raportin

Lisätiedot

HEIKKI UUSITALO TIETOMALLIPOHJAISEN MÄÄRIENHALLINNAN HYÖDYNTÄMI- NEN RAKENNUSTUOTANNOSSA. Diplomityö

HEIKKI UUSITALO TIETOMALLIPOHJAISEN MÄÄRIENHALLINNAN HYÖDYNTÄMI- NEN RAKENNUSTUOTANNOSSA. Diplomityö HEIKKI UUSITALO TIETOMALLIPOHJAISEN MÄÄRIENHALLINNAN HYÖDYNTÄMI- NEN RAKENNUSTUOTANNOSSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Laitinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Isännöintialan verkkopalvelun toteutus ketterällä ohjelmistotuotantomenetelmällä. Riku Venno

Isännöintialan verkkopalvelun toteutus ketterällä ohjelmistotuotantomenetelmällä. Riku Venno Isännöintialan verkkopalvelun toteutus ketterällä ohjelmistotuotantomenetelmällä Riku Venno Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu-tutkielma Ohjaaja: Pirkko

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Allianssimallista yhdessä innovoimisen voimaa

Allianssimallista yhdessä innovoimisen voimaa visio joulukuu skol 2012 Allianssimallista yhdessä innovoimisen voimaa 6 Parviainen Arkkitehdit Nuorissa osaajissa on vetovoimaa! 9 Tiimiyttävä toimitila on tuottava investointi 14 Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen

Lisätiedot

Suuntana arvoverkottunut rakentaminen. Sara-teknologiaohjelma 2003 2007

Suuntana arvoverkottunut rakentaminen. Sara-teknologiaohjelma 2003 2007 Suuntana arvoverkottunut rakentaminen Sara-teknologiaohjelma 2003 2007 OSA-ALUEET Asiakastarpeiden hallinta Tuotteet, järjestelmät ja palvelut Prosessien hallinta LAAJUUS 108 tutkimus- ja kehityshanketta

Lisätiedot

TIETOMALLINTAMISEN HYÖDYT JA HAASTEET RAKENNUSHANKKEEN ERI OSAPUOLTEN NÄKÖKULMASTA

TIETOMALLINTAMISEN HYÖDYT JA HAASTEET RAKENNUSHANKKEEN ERI OSAPUOLTEN NÄKÖKULMASTA AALTO-YLIOPISTO Insinööritieteiden korkeakoulu Rakennustekniikan laitos Rakentamistalous Jenni Korpela TIETOMALLINTAMISEN HYÖDYT JA HAASTEET RAKENNUSHANKKEEN ERI OSAPUOLTEN NÄKÖKULMASTA Diplomityö, joka

Lisätiedot

TOIMITUSKETJUN HALLINTA TALONRAKENTAMISESSA

TOIMITUSKETJUN HALLINTA TALONRAKENTAMISESSA TOIMITUSKETJUN HALLINTA TALONRAKENTAMISESSA KETJU-yhteenveto 25.11.2009 1 Alkusanat Julkaisuun on koottu Rakennusteollisuus RT:n toteuttaman KETJU-kehitysohjelman päätulokset. Rakennusteollisuuden toimitusketjujen

Lisätiedot

TIEDOTUSLEHTI / TOUKOKUU 2005

TIEDOTUSLEHTI / TOUKOKUU 2005 TIEDOTUSLEHTI / TOUKOKUU 2005 Seinäjoen teknologia- ja innovaatiokeskus FRAMI Ennakkoluulottomasti elinkaarimallilla PÄÄKIRJOITUS Palvelujen järjestämiseen tarvitaan uusia toteutusmalleja MARKETTA KOKKONEN

Lisätiedot

CUBE Talotekniikan teknologiaohjelma 2002-2006. Teknologiaohjelmaraportti 19/2006

CUBE Talotekniikan teknologiaohjelma 2002-2006. Teknologiaohjelmaraportti 19/2006 CUBE Talotekniikan teknologiaohjelma 2002-2006 Teknologiaohjelmaraportti 19/2006 Loppuraportti CUBE 2002-2006 2 CUBE 2002-2006 CUBE Talotekniikan teknologiaohjelma 2002-2006 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti

Lisätiedot

INFRA 2010 -hanke, 2005-2008

INFRA 2010 -hanke, 2005-2008 TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02888-09 INFRA 2010 -hanke, 2005-2008 Arviointiraportti 14.04.2009 Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Leena Korkiala-Tanttu, Paula Ala-Kotila, Tarja Mäkeläinen Julkinen 2 (54) Tiivistelmä

Lisätiedot

ARVORAKENNUSTEN KORJAUSHANKKEET JA TUOTEMALLINTAMINEN

ARVORAKENNUSTEN KORJAUSHANKKEET JA TUOTEMALLINTAMINEN ARVORAKENNUSTEN KORJAUSHANKKEET JA TUOTEMALLINTAMINEN Case-kohteena Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosasto Simo Freese, Hannu Penttilä, Marko Rajala 22.4.2007 Teknillinen korkeakoulu, arkkitehtiosasto

Lisätiedot

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0 YTV versio 1.0 Yleiset tietomallivaatimukset 2012 Osa 11. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen Julkaisusarja Yleiset tietomallivaatimukset 2012 on laajapohjaisen kehittämishankkeen, COBIM, tulos. Tarve

Lisätiedot

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan TOMI raportti 3 Matti Möttönen & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2006 Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 Elinkaarimallilla vauhditetaan esimerkiksi tierakentamista ja koulujen kunnostamista PÄÄKIRJOITUS Kirjoittaja

Lisätiedot

Paikkatietojärjestelmä pikkukunnille yhteistyöllä

Paikkatietojärjestelmä pikkukunnille yhteistyöllä 2/08 Paikkatietojärjestelmä pikkukunnille yhteistyöllä SISÄLTÖ 9 10 12 14 18 19 20 24 25 26 Paikkatietoprojektin hyödyistä mitattavia Projektitoimituksia vahvalla osaamisella Paikkatieto palvelemaan kuntien

Lisätiedot

Kerrostalojen korjaaminen -klinikka. Tulosraportti

Kerrostalojen korjaaminen -klinikka. Tulosraportti Kerrostalojen korjaaminen -klinikka Tulosraportti Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1 Tausta 3 1.2 Tavoitteet 4 1.3 KOy Jyrkkälänpolku 4 2. Klinikkatyöskentely 5 2.1 Klinikan toimintaperiaatteet 5 2.2 Klinikan

Lisätiedot

Timo Lehtoviita. PYSYVÄÄ TIETOMALLIOSAAMISTA RAKENNUSALAN TOIMIJOILLE ETELÄ-KARJALASSA Tietomallinnuksen käyttö kouluhankkeessa

Timo Lehtoviita. PYSYVÄÄ TIETOMALLIOSAAMISTA RAKENNUSALAN TOIMIJOILLE ETELÄ-KARJALASSA Tietomallinnuksen käyttö kouluhankkeessa Timo Lehtoviita PYSYVÄÄ TIETOMALLIOSAAMISTA RAKENNUSALAN TOIMIJOILLE ETELÄ-KARJALASSA Tietomallinnuksen käyttö kouluhankkeessa Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaa University of Applied Sciences 2015 Saimaan

Lisätiedot