PROSESSIN KEHITTÄMINEN. ESIMERKKINÄKÖKULMA: JULKINEN OHJAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PROSESSIN KEHITTÄMINEN. ESIMERKKINÄKÖKULMA: JULKINEN OHJAUS"

Transkriptio

1 PROSESSIN KEHITTÄMINEN. ESIMERKKINÄKÖKULMA: JULKINEN OHJAUS Kristiina Sulankivi Tuotemallitieto rakennusprosessissa , Kristiina Sulankivi 1

2 JULKINEN OHJAUS Viranomaisvaatimusten hallinta - osaprosessi Toiminto, nykyprosessin ongelmia, kehittämismahdollisuuksia sovellustarpeita kartoitettu Työryhmä: Kai Miller, Helsingin Rakennusvalvonta Esko Rautiola, Espoon Rakennusvalvonta Anne Suojoki, Skanska Vesa Juola, ATL Matti Tauriainen, SKOL Teppo Lehtinen, YM Antti Koponen, RT Ilkka Romo, RT Kalle Serén, Eurostepsys Oy Kristiina Sulankivi, VTT Tuotemallitieto rakennusprosessissa , Kristiina Sulankivi 2

3 ONGELMIA JA KEHITTÄMISTARPEITA Rakennusvalvontaan toimitetaan runsaasti paperikopioita mm. pienien suunnitelmamuutosten tuloksena Rakennuskantaa koskevaa paperimuotoista tietoa arkistoidaan paljon arkistointiin kuluu tilaa merkittävästi Suunnittelit käyttävät monia eri ohjelmisto, viranomaisten on vaikeaa ottaa vastaan erimuotoista tietoa sähköisessä muodossa Suunnitteli joutuu suunnittelun alussa keräämään viranomaisvaatimuksia lähtötieto monista eri lähteistä, tieto on lisäksi monissa eri formaateissa Olemassa olevien tietojen saaminen koskien kaavamääräyksiä olemassa olevia rakennuksia on nykyisin melko kankeaa hidasta Tiedon toimitus rakennusvalvontaan tiedon hankinta edellyttävät pääsääntöisesti käyntiä virastossa Tuotemallitieto rakennusprosessissa , Kristiina Sulankivi 3

4 KEHITTÄMISTOIMENPITEITÄ? Sähköinen lupaprosessi arkistointi -> tiedonsaannin arkistoinnin kehittäminen Internetin tiedonsiirtostandardien hyödyntäminen -> suunnitelmien toimitus IFC- muodossa, sähköiset lomakkeet Ennakkoneuvottelut Eri viranomaisten välisen yhteistyön kehittäminen -> esim. rakennuspaikan omistusoikeustiedot rakennusvalvonnan toimesta suoraan lainhuutorekisteristä sähköisessä muodossa Sähköisen arkiston ylläpidon kehittäminen -> suunnitelmien säilyttäminen käyttökelpoisessa muodossa? Tuotemallitieto rakennusprosessissa , Kristiina Sulankivi 4

5 TIEDONHALLINTA JA UUDET SOVELLUKSET? Rakennusvalvonnan web-portaali? Tuotemallitieto rakennusprosessissa , Kristiina Sulankivi 5

6 Tontin maastomalli viranomaisvaatimukset (kaavamääräykset, rakennustapaohjeet ym. rakennuskohdetta koskevat vaatimukset tavoitteet) VAATIMUSMALLI: Asiakas- viranomaisvaatimukset tavoitteet (esim.rakennuspaikan malli tilamalli sekä vaatimukset) Rakennushankkeeseen Rakennus- hankkeeseen ryhtyminen ryhtyminen Mahd. ensimmäinen yhteydenotto Mahd. ensimmäi- nen yhteydenotto ennakkoneuvottelu ennakko- neuvottelu Hankeorganisaation Hankeorganisaation muodostaminen muodostaminen pääsuunnittelin pääsuunnittelin valinta valinta Viranomaisvaatimuksien tunnistaminen Viranomaisvaatimuk- sien määrittäminen tunnistaminen määrittäminen Asiakastarpeiden viranomaisvaatimuksien Asiakastarpeiden viranomaisvaatimuksien yhteensovittaminen yhteensovittaminen Ennakkoneuvottelu Ennakko- neuvottelu Maastomalli kaavamääräykset Muut viranomaismääräykset ohjeet Tiedot olemassa olevasta rakennuskannasta Tuotemallitieto rakennusprosessissa , Kristiina Sulankivi 6

7 Luonnokset: ALUSTAVA RAKENNUSOSAMALLI Vaatimukset suunnittelulle toteutukselle mahdolliset ennakkohyväksynnät Ennakkoneuvottelut Ennakko- neuvottelut Naapurien Naapurien Kuuleminen Kuuleminen Suunnittelun tavoitteiden täsmentäminen Suunnittelun tavoittei- den lähtötiet. täsmentäminen katselmointi lähtötiet. katselmointi Vaihtoehtoratkaisujen kehittäminen Vaihtoehtoratkaisu- jen kehittäminen analysointi analysointi Ennakkoneuvottelut Ennakkoneuvottelut viranomaisten viranomaisten kanssa kanssa Tarkentuvan suunnittelun Tarkentuvan tavoitteiden täsmentäminen suunnittelun tavoitteiden täsmentäminen Rakentamista koskevien Rakentamista viranomaisvaatimusten koskevien viranomaisvaatimusten määritys määritys Valittujen ratkaisuvaihtoehtojen Valittujen ratkaisuvaihto- suunnittelu Ark, ehtojen Rak, suunnittelu Talotekniikka, Ark, Geo, Rak, Muut Talotekniikka, tekn.ratk. Geo, Muut tekn.ratk. Ennakkoneuvottelut Ennakko- neuvottelut Sähköiset lomakkeet - Lausunnot Lupaprosessin tilanteen rekisteröinti- seurantasovellus - Hankkeen rekisteröinti - Tarvittavat tarkastukset lausunnot & vaatimusten kirus - Lupaprosessissa ohitetut vaiheet Tuotemallitieto rakennusprosessissa , Kristiina Sulankivi 7

8 Lupasuunnitelmat: RAKENNUSOSA- MALLI Rakennusluvassa esitetyt hyväksynnät vaatimukset TOTEUTUSMALLI Kuvaus rakennuksesta, jolle rakennuslupa on myönnetty varmennetut viranomaisvaatimukset Rakennusluvan Rakennusluvan hakeminen hakeminen naapurien kuuleminen naapurien 1) kuuleminen 1) Suunnitelmien Suunnitelmien osamallien yhteensovitus osamallien yhteen- sovitus Toteutuksen laadunvarmistuksen Toteutuksen laadun- varmistuksen suunnittelu suunnittelu Työmaan ilmoituksien Työmaan ilmoituk- lupien sien hoitaminen lupien hoitaminen Suunnitelmien Suunnitelmien viranomaistarkastus viranomais- tarkastus Rakennuslupapäätöksen Rakennuslupa- valmistelu tekeminen päätöksen valmis- telu tekeminen Lupaprosessin tilanne Sähköiset lomakkeet - Lausunnot - Lupahakemus - Naapurien kuuleminen Lupa-asiakirt (suunnitelmien vastaanotto tarkistus IFC-muodossa) Rakennuslupapäätös Sähköiset lomakkeet: Ilmoitukset luvat 1) Naapurien kuuleminen uudelleen, jos suunnitelmat ovat luonnosvaiheen jälkeen olellisesti muuttuneet tai kuulemista ei ole hoidettu Tuotemallitieto rakennusprosessissa , Kristiina Sulankivi 8

9 Tarkastusasiakir: tarkastusten katselmusten menettelytava todentaminen Täydentävät suunnitelmat TOTEUMAMALLI: toteumatieto vaatimustenmukaisuuden todentava tieto (esim. tuotehyväksynnät, tiedot suoritetuista tarkastuksista työvaihehyväksynnöistä sekä mahdolliset huomautukset sekä poikkeamat lupasuunnitelmiin nähden) Aloituskokouksen Aloituskokouksen pitäminen pitäminen Rakennustekninen talotekninen valvonta Rakennustekninen talotekninen valvonta Toteutuksen suunnitelmienmukaisuuden valvonta Toteutuksen suunnitelmienmukaisuuden valvonta Toteumatietojen Toteumatietojen luovutus luovutus Aloituskokous Aloitus- kokous Rakentamisen aikaisten Rakentamisen rakennusvalvonnan aikaisten ed. rakennusvalvonnan tarkastuksien hoitaminen ed. tarkastuksien hoitaminen Toteumatiedon tallentaminen tuotemalliin tallenta- minen tuotemalliin Toteumatiedon Aloituskokous Aloitus- kokous Rakentamisen aikaiset Rakentamisen aikaiset viranomaistarkastukset viranomaistarkastukset Viranomaisen Viranomaisen loppukatselmus loppukatselmus Toteumatietojen arkistointi Toteumatietojen arkistointi viranomaistietokantaan viranomaistietokantaan Sähköiset lomakkeet: - tarkastusasiakirpoh - tarkastuspöytäkirpoht Tarkastuspöytäkirt tarkastusten tilanne Sähköinen arkisto - Olemassa oleva rakennuskanta & kaavamääräykset - Suunnitelmien katselu, tietokantakyselyt - Tietopyynnöt suunn.tilaukset Tuotemallitieto rakennusprosessissa , Kristiina Sulankivi 9

10 NYKYISIN MIKÄ MUUTTUU? UUSI TOIMINTATAPA Paperimuotoinen tiedonsiirto arkistointi Luvan hakeminen pitkälle viedyillä 2D piirustuksilla Hakilla ei ole selvää tietoa lupaprosessin etenemisestä hakemuksen jättämisen päätöksen välillä Tietopyynnöt tehtävä pääsääntöisesti menemällä virastoon Eri viranomaisten välistä tietoa siirretään luvanhakin välityksellä Sähköinen tiedonsiirto sähköinen arkistointi Ennakkoneuvotteluissa naapureita kuultaessa hyödynnetään havainnollisia 3D - luonnossuunnitelmia Läpinäkyvyyttä rakennuslupaprosessiin: asianosaiset saavat tietoa tilanteesta vaadittavista toimenpiteistä Sähköinen arkistopalvelu: suunnitelmien katselu, tilaukset kyselyt Internetissä Tiedonsiirto suoraan eri viranomaisten kesken sähköisessä muodossa Tuotemallitieto rakennusprosessissa , Kristiina Sulankivi 10

11 HYÖTYJÄ MYÖS Täsmällisempiä havainnollisempia suunnitelmia kaupunkikuvalliseen tarkasteluun esittelyyn kansalaisille lupasuunnitelmien tarkastamiseen (m2, kattokaltevuus, palomääräyksien toteutuminen, automatiikkaa hyödyntäen) Viranomaisen arkistossa kattavammat tiedot rakennuksista, samalla kun Paperiarkistointitilan tarve vähenee Tuotemallitieto rakennusprosessissa , Kristiina Sulankivi 11

12 VAATIMUSMALLI Asetetut vaatimukset IFC-muodossa tuotemallipalvelimelle SUUNNITTELUMALLI 3D-rakennus-, rakenne- talotekniikkasuunnitelmat TOTEUTUSMALLI Tuotetieto, rakentamisen suunnitelmat TOTEUMAMALLI Yksityiskohtaiset toteutustiedot toteumatieto YLLÄPITOMALLI Antasainen kuvaus rakennuksesta sekä sen käytöstä ylläpidosta Vaatimusten Vaatimusten tavoitteiden tavoitteiden määrittely määrittely Rakennuksen Rakennuksen 3D 3D -suunnittelu -suunnittelu Tuote- Tuote- valinnat valinnat Tuoteosien Tuoteosien valmistus valmistus Työmaaprosessin Työmaaprosessin 4D 4D -suunnittelu -suunnittelu Työmaaprosessi Työmaaprosessi Käyttö Käyttö ylläpito ylläpito IFC - tiedonsiirto Yleiset tuotekirstot Valmista- kohtaiset tuotekirstot Tuotanto- kirstot Projektitiimi (tilaa, suunnittelit, toteuttat) Toteuttat Tuoteosatoimittat Kiitos! Tuotemallitieto rakennusprosessissa , Kristiina Sulankivi 12

PRO IT -Tuotemallitieto rakennusprosessissa - seminaari 19.5.2003

PRO IT -Tuotemallitieto rakennusprosessissa - seminaari 19.5.2003 PRO IT -Tuotemallitieto rakennusprosessissa - seminaari 19.5.2003 Ilkka Romo, Projektin tavoite Kansallinen tuotemallintamiseen perustuva tiedonhallintatapa, joka liittää yhteen suunnittelussa, tuotevalmistuksessa,

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA

HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA 14.12.2012 1 Sisällysluettelo 1. Rakennusvalvonnan laatupolitiikka...2 1.1 Toiminta-ajatus..2 1.2 Palvelua ohjaavat tavoitteet.2 1.3 Toiminnalliset

Lisätiedot

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0 YTV versio 1.0 Yleiset tietomallivaatimukset 2012 Osa 11. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen Julkaisusarja Yleiset tietomallivaatimukset 2012 on laajapohjaisen kehittämishankkeen, COBIM, tulos. Tarve

Lisätiedot

Pääsuunnittelija laadukkaan suunnitteluprosessin. varmistajana. 11. Pääsuunnittelijakoulutus. Stevan Pesic

Pääsuunnittelija laadukkaan suunnitteluprosessin. varmistajana. 11. Pääsuunnittelijakoulutus. Stevan Pesic Aalto University Professional Development - Aalto PRO Pääsuunnittelija laadukkaan suunnitteluprosessin varmistajana 11. Pääsuunnittelijakoulutus Stevan Pesic CROSSOVER AMMATILLISEN KEHITTYMISEN RAPORTTI

Lisätiedot

SAMI PERKKO TIETOMALLINNUS SAIRAALARAKENTAMISEN SUUNNITTELUSSA. Diplomityö

SAMI PERKKO TIETOMALLINNUS SAIRAALARAKENTAMISEN SUUNNITTELUSSA. Diplomityö SAMI PERKKO TIETOMALLINNUS SAIRAALARAKENTAMISEN SUUNNITTELUSSA Diplomityö Tarkastaja: Professori Jarmo Laitinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Rakennustekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 4. joulukuuta

Lisätiedot

Tietomallipohjaisen suunnittelun johtaminen. Pääsuunnnittelijakoulutus PS Pro 2015

Tietomallipohjaisen suunnittelun johtaminen. Pääsuunnnittelijakoulutus PS Pro 2015 Tietomallipohjaisen suunnittelun johtaminen Pääsuunnnittelijakoulutus PS Pro 2015 Erkki Vuopala Vuorelma Arkkitehdit Oy 7.5.2015 Tiivistelmä Tietomallipohjainen suunnittelu yleistyy rakennusalalla, niin

Lisätiedot

H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s

H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s HALLIN R AKENNUTTAMINEN HALLIN R AKENNUTTAMINEN R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s Hallin rakennuttaminen

Lisätiedot

RAKENNUSKOHTEEN LAADUNVARMISTUS JA VIIMEISTELY

RAKENNUSKOHTEEN LAADUNVARMISTUS JA VIIMEISTELY Opinnäytetyö (AMK) Rakennustekniikan koulutusohjelma Talonrakennustekniikka 2012 Tero Iivonen RAKENNUSKOHTEEN LAADUNVARMISTUS JA VIIMEISTELY Salon kaupungintalo OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Osa 8 15.4.2015 Tekla Oy/ Erkki Mäkinen, Sito Oy / Ilkka Tieaho, Proxion Oy/ Juha Parkkari 1 (18) Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 22.03.2013 Erkki Mäkinen Inframallin

Lisätiedot

Korjaushanke taloyhtiössä

Korjaushanke taloyhtiössä Korjaushanke taloyhtiössä Tiedoksi isännöitsijöille ja taloyhtiön hallitusten jäsenille TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto ry Palaute jari.virta@kiinteistoliitto.fi Jari Virta ja Suomen

Lisätiedot

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet Osa 7 28.4.2014 1 (17) Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 22.03.2013 Erkki Mäkinen Inframallin laadunvarmistus 0.5 03.04.2013 Erkki Mäkinen Täydennyksiä, lähetetty

Lisätiedot

Lehtori Timo Lehtoviita, Saimaan ammattikorkeakoulu

Lehtori Timo Lehtoviita, Saimaan ammattikorkeakoulu Virtuaalinen rakennettu ympäristö Rakennetun ympäristön digitaalisten mallien käyttömahdollisuudet Rakennetun ympäristön haasteet ja mahdollisuudet-luentosarja Saimaan amk, 18.3.2015 Lehtori Timo Lehtoviita,

Lisätiedot

Rakennuttajan myötävaikuttamisvelvollisuus, rakennusprojektin hallittu ja tehokas kokouskäytäntö

Rakennuttajan myötävaikuttamisvelvollisuus, rakennusprojektin hallittu ja tehokas kokouskäytäntö Rakennuttajan myötävaikuttamisvelvollisuus, rakennusprojektin hallittu ja tehokas kokouskäytäntö Esa Klemetti, DI Toimitusjohtaja, Citron Oy esa.klemetti@citron.fi Rakentajain kalenteri 2011 Rakennustietosäätiö

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 1 MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 30.1.2015 Työryhmä: Hannu Seppälä Pekka Savolainen Soile Karhinen SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 1.1 Ohjeiden tarkoitus... 1 1.2

Lisätiedot

AALTO-YLIOPISTO Insinööritieteiden korkeakoulu Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma Rakennusmateriaalit ja tuotantotekniikka

AALTO-YLIOPISTO Insinööritieteiden korkeakoulu Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma Rakennusmateriaalit ja tuotantotekniikka AALTO-YLIOPISTO Insinööritieteiden korkeakoulu Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma Rakennusmateriaalit ja tuotantotekniikka Jaakko Kinnari SUUNNITELMIEN YHTEENSOVITTAMINEN JA TIEDONVAIHDON

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Osa 2 Yleiset mallinnusvaatimukset Ohjaus ja koordinointi Laadunvarmistus Lähtö-tietojen hankinta ja harmoni-sointi Infra-mallintaminen Tekniikkalajien yhteensovittaminen

Lisätiedot

HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS

HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS 2 HATTULAN KUNTA Rakennusvalvonta Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS LUVAN HAKEMINEN JA ASIAKIRJAT Hattulassa rakennuslupaa haetaan joko

Lisätiedot

Asuntotuotannon laadunvarmistus

Asuntotuotannon laadunvarmistus Markku Kiviniemi, diplomi-insinööri Erikoistutkija, VTT Rakennustekniikka markku.kiviniemi@vtt.fi 446 Artikkeli käsittelee rakennuttajan ja pääurakoitsijan yhteistoimintaa ammattimaisesti toteutetun asuinrakennushankkeen

Lisätiedot

ANTTI PAAVOLAINEN TAMPEREEN RAKENNUSLUPAPROSESSIN SÄHKÖISTÄMINEN

ANTTI PAAVOLAINEN TAMPEREEN RAKENNUSLUPAPROSESSIN SÄHKÖISTÄMINEN ANTTI PAAVOLAINEN TAMPEREEN RAKENNUSLUPAPROSESSIN SÄHKÖISTÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Ahlstedt Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa 9. lokakuuta

Lisätiedot

Tietomallinnuksen käyttömahdollisuudet ja tulevaisuus rakentamisessa TOKA-projektin päätösseminaari 4.12.2014

Tietomallinnuksen käyttömahdollisuudet ja tulevaisuus rakentamisessa TOKA-projektin päätösseminaari 4.12.2014 Tietomallinnuksen käyttömahdollisuudet ja tulevaisuus rakentamisessa TOKA-projektin päätösseminaari 4.12.2014 12.15 12.20 Seminaarin avaus Tutkimuspäällikkö Kirsi Viskari 12.20 13.20 TOKA-projektin tulokset

Lisätiedot

Tilaajan menettelyt. Toimintaohjeet. Tiensuunnittelun laatujärjestelmä TILAAJAN MENETTELYT KONSULTIN TOIMINTA/ LAATUJÄRJESTELMÄ

Tilaajan menettelyt. Toimintaohjeet. Tiensuunnittelun laatujärjestelmä TILAAJAN MENETTELYT KONSULTIN TOIMINTA/ LAATUJÄRJESTELMÄ Tilaajan menettelyt Toimintaohjeet Tiensuunnittelun laatujärjestelmä TILAAJAN MENETTELYT KONSULTIN TOIMINTA/ LAATUJÄRJESTELMÄ TIEPIIRIKOHTAISET TÄSMENTÄVÄT OHJEET S U U N N I T T E L U N T O I M I N T

Lisätiedot

HEIKKI UUSITALO TIETOMALLIPOHJAISEN MÄÄRIENHALLINNAN HYÖDYNTÄMI- NEN RAKENNUSTUOTANNOSSA. Diplomityö

HEIKKI UUSITALO TIETOMALLIPOHJAISEN MÄÄRIENHALLINNAN HYÖDYNTÄMI- NEN RAKENNUSTUOTANNOSSA. Diplomityö HEIKKI UUSITALO TIETOMALLIPOHJAISEN MÄÄRIENHALLINNAN HYÖDYNTÄMI- NEN RAKENNUSTUOTANNOSSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Laitinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Suunnittelun johtaminen. Nykymuotoinen pääsuunnittelutehtävä

Suunnittelun johtaminen. Nykymuotoinen pääsuunnittelutehtävä Pääsuunnittelija ja suunnittelun johtaminen rakennushankkeessa Juha Posti, arkkitehti SAFA Toimitusjohtaja, Parviainen Arkkitehdit Oy juha.posti@parviainenark.fi 362 Nykymuotoinen pääsuunnittelutehtävä

Lisätiedot

ELINK12 RT 10-111XX LVI 03-105XX KH X4-005XX 3.11.2014 ST 41.08 ELINKAARISUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO ELINK12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ

ELINK12 RT 10-111XX LVI 03-105XX KH X4-005XX 3.11.2014 ST 41.08 ELINKAARISUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO ELINK12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ 3.11.2014 ST 41.08 ELINKAARISUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO ELINK12 RT 10-111XX LVI 03-105XX KH X4-005XX OHJEET marraskuu 2014 1 (16) ELINK12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ Tämä tehtäväluettelo on tarkoitettu

Lisätiedot

GEO12. RT 10-11127 LVI 03-10521 KH X4-00517 Infra 053-710124 GEOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO GEO12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ

GEO12. RT 10-11127 LVI 03-10521 KH X4-00517 Infra 053-710124 GEOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO GEO12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ RT 10-11127 LVI 03-10521 KH X4-00517 Infra 053-710124 GEOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO GEO12 OHJEET lokakuu 2013 1 (12) korvaa RT 10-10580 LVI 03-10243 KH X4-00208 Infra 053-710014 GEO12 TEHTÄVÄLUETTELON

Lisätiedot

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 RT 10-11107 LVI 03-10518 SIT 13-610092 KH X4-00514 Infra 053-710110 OHJEET maaliskuu 2013 1 (24) korvaa RT 10-10575 LVI 03-10239 KH

Lisätiedot

**!$!!! *#+#! %!!*,*--! %#! -.-! - " *##%*%# - *

**!$!!! *#+#! %!!*,*--! %#! -.-! -  *##%*%# - * ! "#$% #" && '(() **!$!!! *#+#! %!!*,*--! %#! -.-! - " *##%*%# - * Lähdeviite Laine, Terhi 2004: JUPA-projektin I-vaiheen loppuraportti. Rakennus- ja ympäristövalvonta palvelukokonaisuus. Hämeenlinnan

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO RAK 12

RAKENNESUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO RAK 12 RAKENNESUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO RAK 12 Vertailu tehtäväluetteloon RAK 95 Antti Kokko Opinnäytetyö Toukokuu 2013 Rakennustekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Pääsuunnittelijan tehtävät tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa tehtäväluetteloiden PS01 ja PS12 vertailu

Pääsuunnittelijan tehtävät tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa tehtäväluetteloiden PS01 ja PS12 vertailu Pääsuunnittelijan tehtävät tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa tehtäväluetteloiden PS01 ja PS12 vertailu Pääsuunnittelija PS Pro -tutkielma Sasu Hälikkä Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy Espoossa

Lisätiedot

Rakennustyön valvonta

Rakennustyön valvonta A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Rakennustyön valvonta MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 2000 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 13 :n (132/1999)

Lisätiedot