Työryhmä: Kirsi Junnila Kaisa Kauppinen Irina Kuoksa Henna Kähkönen Heli Matikkala Maire Moisio Pertti Närhi Anita Rintala-Rasmus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työryhmä: Kirsi Junnila Kaisa Kauppinen Irina Kuoksa Henna Kähkönen Heli Matikkala Maire Moisio Pertti Närhi Anita Rintala-Rasmus"

Transkriptio

1 1 Työterveyslaitoksen tasa-arvosuunnitelma vuosille Työryhmä: Kirsi Junnila Kaisa Kauppinen Irina Kuoksa Henna Kähkönen Heli Matikkala Maire Moisio Pertti Närhi Anita Rintala-Rasmus

2 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO TASA-ARVOTYÖN ORGANISOINTI JA TOTEUTUS YHTEENVETO TASA-ARVOTILANTEESTA TAVOITTEET JA TOIMENPITEET YHDENVERTAISUUS VIESTINTÄSUUNNITELMA...8 LIITE: SELVITYS TASA-ARVOTILANTEESTA TYÖTERVEYSLAITOKSESSA Henkilöstö ja päätöksentekijät sukupuolen mukaan Urakehitys Palkkaus- ja palkkarakenteet Tasa-arvon toteutumisen kokeminen Perhevapaat ja työelämän joustot Epäasiallinen kohtelu... 14

3 3 Työterveyslaitoksen tasa-arvosuunnitelma vuosille Johdanto Vuoden 2005 kesällä voimaan tullut uudistettu tasa-arvolaki edellyttää kaikilta yli 30 työntekijän työpaikoilta tasa-arvosuunnitelman laatimista ja sen osana työpaikan tasaarvotilanteen selvittämistä. Tasa-arvolain mukaan suunnitelmassa tulee olla selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta. Suunnitelmassa on käsiteltävä erityisesti palkkoja ja muita työsuhteen ehtoja. arvio aikaisempaan tasa-arvosuunnitelmaan sisältyvien toimenpiteiden toteutumisesta toimenpiteet, jotka käynnistetään tai joita suunnitellaan tasa-arvon edistämiseksi viestintäsuunnitelma (ei pakollinen). Tähän suunnitelmaan on otettu mukaan aikaisempaa laajemmin myös yhdenvertaisuusnäkökulma. Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Tämä uudistettu tasa-arvosuunnitelma kattaa vuodet Työterveyslaitoksen strategia, arvot ja henkilöstöpolitiikka tukevat henkilöstön tasa-arvoista ja oikeudenmukaista kohtelua. Tasa-arvoa edistetään tasa-arvolain hengen mukaisesti estämällä sukupuoleen tai muuhun henkilöön liittyvän tekijään perustuva syrjintä ja tukemalla tarvittaessa vähemmistösukupuolen asemaa käytännön toimenpiteillä. Työterveyslaitos kannustaa luottamusmiehiä, työsuojeluvaltuutettuja ja muita henkilöstön edustajia toimimaan omilla työpaikoillaan aktiivisesti yhteisten tasa-arvotavoitteiden saavuttamiseksi. 2. Tasa-arvotyön organisointi ja toteutus Vuoden 2011 alussa Työterveyslaitoksen organisaatio uudistui ja sen muodostavat nyt viisi osaamiskeskusta sekä kolme toiminta-aluetta. Osaamiskeskuksissa on valtakunnallisia tiimejä ja niissä vastataan henkilöstöstä sekä muista voimavaroista. Ratkaisujen kehittämisen toiminta-alue luo uusia toimintatapoja ja avaa yhteistyökanavia, jotka auttavat löytämään hyvinvointia työstä. Asiakasratkaisujen toiminta-alue palvelee työpaikkoja sekä muita asiakkaitamme työhön ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Tiedolla vaikuttamisen toiminta-alue parantaa päättäjien ja kansalaisten tietämystä työn ja hyvinvoinnin yhteyksistä ja tukee sekä julkista että yksityistä päätöksentekoa. Työterveyslaitoksella toteutetaan tasa-arvosuunnitelmaa läpäisyperiaatteella kaikessa toiminnassa. Tasa-arvon näkökulma otetaan huomioon erilaisia prosesseja organisoitaessa, kehitettäessä ja arvioitaessa sekä Työterveyslaitoksen toimintaa ohjaavissa tulossopimuksissa ja sisäisissä ohjeissa ja määräyksissä. On tärkeää, että Työterveyslaitoksen johtokunta, johtoryhmä ja osaamiskeskusten johtoryhmät sitoutuvat tasa-arvon edistämiseen omassa työskentelyssään Työterveyslaitoksen strategisen päämäärän mukaisesti. Tasa-arvosuunnitelma tehdään tunnetuksi ja siitä kerrotaan koko henkilöstölle. Tärkeässä asemassa ovat ylin johto ja tiimipäälliköt.

4 4 Tasa-arvotyöryhmä toimii Työterveyslaitoksen tasa-arvoasiantuntijana ja kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Se suunnittelee, kehittää ja koordinoi tasa-arvoasioita. Tasa-arvotilannetta seurataan kolmen vuoden välein toteutettavalla tasa-arvokyselyllä. Tasa-arvosuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain työterveystilinpäätöksen yhteydessä. Kyselyn ja arvioinnin perusteella päätetään tasa-arvosuunnitelman kehittämistarpeista ja uudistamisesta. Asiat käsitellään kerran vuodessa johtoryhmässä. 3. Yhteenveto tasa-arvotilanteesta Vuoden 2009 ilmapiirikysekyselystä ilmenee, että vastanneista 78 % oli sitä mieltä, että sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuu hyvin. Esimiehet kokivat edelleen sukupuolten välisen tasa-arvon toteutuvan paremmin kuin muu henkilöstö. Naisten palkkojen suhteellinen osuus miesten palkoista vaihteli vuonna 2011 välillä 86 % %. Suurin ero naisten ja miesten palkkojen välillä on Asiantuntijatnimikeryhmässä. Kaikista määräaikaisista työntekijöistä 75 % oli naisia. Tohtorin tutkinnon suorittaneiden naisten määrä on kasvanut selvästi vuodesta Miehet ovat käyttäneet vuonna 2011 kaikkia perhevapaiden muotoja (isyysvapaa, vanhempainvapaa, hoitovapaa). Miesten käyttämien perhevapaiden pituus oli vuonna 2011 keskimäärin 20,5 työpäivää. Tarkempi selvitys tasa-arvotilanteesta liitteessä. 4. Tavoitteet ja toimenpiteet Palkkaus Tasa-arvon edistämisen tavoitteet vuosille ja niiden edellyttämät toimenpiteet ovat seuraavat: Tavoitteet Toimenpiteet Vastuuhenkilöt Seurannan mittarit Tasa-arvo ja tasapuolinen kohtelu toteutuvat työn vaativuuden arvioinnissa. Samassa tai samanarvoisessa työssä ei ole palkkaeroja sukupuolten välillä. Eri henkilöstöryhmien palkanmuodostusta ja sukupuolten välisiä palkkaeroja seurataan palkkatilastoilla, jotka raportoidaan vuosittain johtoryhmälle ja henkilöstölle. Otamme erityiseen tarkasteluun nimikeryhmät, joissa on palkkaeroja sukupuolten välillä. Näihin tehtäviin liittyvässä päätöksenteossa kiinnitämme huomiota sukupuolten väliseen palkkatasa-arvoon. Henkilöstöpalveluttiimi Koordinaatioryhmä (työn vaativuuden arviointi) Nimikeryhmien keskipalkat sukupuolen mukaan eriteltyinä. Valituissa nimikeryhmissä tehtyjen koordinointilausuntojen yhteenvetotiedot. Esimieskoulutuksessa käsitellään palkkauskysymyksiä myös tasaarvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Henkilöstökoulutus Toteutetut esimieskoulutukset vuosittain.

5 5 Urakehitys Tavoitteet Toimenpiteet Vastuuhenkilöt Seurannan mittarit Naisilla ja miehillä on tasaarvoiset mahdollisuudet edetä työurallaan ja siirtyä uusiin tehtäviin organisaation sisällä. Henkilöstöllä on tasapuoliset ja yhdenvertaiset mahdollisuudet kehittää osaamistaan ja hyödyntää Työterveyslaitoksessa käytössä olevia urapolkumalleja. Esimiehet huomioivat tasa-arvoja yhdenvertaisuuslain periaatteet työhönotossa, uralla etenemisessä ja muussa henkilöstöä koskevassa päätöksenteossa. Tiedotamme avoinna olevista määräaikaista ja vakituisista työtehtävistä aina Työterveyslaitoksen sisällä. Kannustamme henkilöstöä osallistumaan työhön liittyvään henkilöstökoulutukseen, mikä edesauttaa myös uralla etenemistä. Esimiehet Rekrytoivat esimiehet, HRassistentit Henkilöstökoulutus Intrassa julkaistujen avoimien tehtävien määrä. Toteutuneet koulutuspäivät vuositasolla. Jatketaan urapolkumallien kehittämistä ja eri nimikkeisiin liittyvien vaatimusten kuvaamista. Hallintojohtaja Henkilöstöpalveluttiimi Päivitetyt ja/tai uudet urapolkumallit ja nimikkeet. Toteutamme tasa-arvokyselyn henkilöstölle kolmen vuoden välein ja seuraamme sen avulla tasa-arvon toteutumista. Henkilöstöpalveluttiimi Päätöksenteko Tavoitteet Toimenpiteet Vastuuhenkilöt Seurannan mittarit Henkilöstöllä on yhdenvertaiset mahdollisuudet tuoda näkemyksiään yhteiseen keskusteluun ja vaikuttaa henkilöstöä koskevien päätösten tekemiseen. Henkilöstön esiin nostamiin näkemyksiin suhtaudutaan vakavasti ja henkilöstölle tarjotaan mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksiin valmisteluvaiheessa. Johto, esimiehet Päätöksenteossa varmistetaan naisten ja miesten edustus mm. johtokunnassa, johtoryhmässä ja neuvottelukunnissa. Esimiesasemassa toimii tasapuolisesti naisia ja miehiä. Johtoryhmän ja johtokunnan seuraavissa kokoonpanoja koskevissa valinnoissa pyritään siihen, että naisia tai miehiä on vähintään 40 %. Neuvottelukunnissa säilytetään vähintään nykyiset sukupuoliosuudet. Pääjohtaja, hallintojohtaja Pääjohtaja Kullekin toimikaudelle nimitettyjen henkilöiden sukupuolijakauma. Kullekin toimikaudelle nimitettyjen henkilöiden sukupuolijakauma. Esimiesasemassa toimivien osalta naisten ja miesten suhteellisten osuuksien tulisi pysyä ennallaan. Pääjohtaja Esimiesasemassa työskentelevien lukumäärä sekä %-osuus vuositasolla.

6 6 Työuran eri vaiheet Tavoitteet Toimenpiteet Vastuuhenkilöt Seurannan mittarit Huomioimme työntekijöiden työuran eri vaiheiden sekä työn ja muun elämän yhteensovittamisen. Työterveyslaitos suhtautuu myönteisesti lain tarjoamiin perhevapaisiin ja työaikajoustoihin. Esimiehet Henkilöstöpalveluttiimi Toteutuneet työaikajoustot vuositasolla. Vahvistetaan henkilöstön kokemaa työuran hallintaa ja erityisesti ikääntyvien työntekijöiden työssä jaksamista. Esimiehet sopivat yhteydenpidon tavat henkilön ollessa pitkällä vapaalla (kuten perhevapaa, vuorotteluvapaa, opintovapaa, hoivavapaa omaisen tai läheisen henkilön hoitamista varten). Esimiehet Työn ja perheen yhteensovittamiseen liittyvät työaikajärjestelyt ja töistä poissaolot eivät vaikuta uralla etenemiseen. Esimiehet, johto Työuran uurtaja -valmennuksilla tuetaan erityisesti nk. ikäpysäkkiläisten (45-, 55-, 60- ja 65 -vuotta täyttävät työntekijät) työnhallintaa, työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Henkilöstöpalveluttiimi Toteutuneet valmennukset vuosittain. Jokaisen henkilön kanssa käydään kehityskeskustelu, jossa keskitytään työhön, kehittymiseen, kiinnostuksiin ja mahdollisesti myös yksityis- ja työelämän rajapintaan liittyviin kysymyksiin. Esimiehet Toteutuneet kehityskeskustelut vuosittain. Työympäristö Tavoitteet Toimenpiteet Vastuuhenkilöt Seurannan mittarit Esteetön kulku eri toimipisteissä. Työympäristön esteettömyyttä parannetaan, mikä lisää vajaakuntoisten tasa-arvoa ja työssä selviytymistä. Esteettömyys on keskeinen asia toimitiloja ja niiden kunnostamista koskevissa asioissa. Erityisesti ajalla Helsingin päätoimipisteessä ja Tampereella. Työsuojelupäällikkö arvioi työympäristön esteettömyyden ja havaitut puutteet korjataan. Hallintojohtaja Talous- ja kiinteistöpalvelut - tiimi Työsuojelupäällikkö Työsuojelutoimikun nat Remonttisuunnitelmat. Toimitiloihin liittyvät aloitteet. Vaaratilanneilmoitukset. Työsuojeluraportti.

7 7 Yhdenvertaisuus Tavoitteet Toimenpiteet Vastuuhenkilöt Seurannan mittarit Yksilöiden erilaisuus ja monimuotoisuus nähdään mahdollisuuksia tarjoavana voimavarana työssä ja työyhteisössä. Ketään ei syrjitä tai aseteta epäedulliseen asemaan sukupuolensa, ikänsä, vakaumuksensa, etnisen taustansa, terveydentilansa tai muun henkilökohtaisen syyn perusteella. Työterveyslaitoksen henkilökunta toteuttaa yhdenvertaisuuden periaatetta myös asiakaskontakteissa ja sidosryhmäyhteistyössä. Työyhteisöissä haetaan aktiivisesti tapoja hyödyntää yksilöiden erilaisuutta ja toiminnan monikulttuurisuutta. Otetaan huomioon eri kielitaustat yhteisessä keskustelussa. Varmistetaan tiedonkulku ja osallistumismahdollisuus englanniksi tarkoituksenmukaisella tavalla. Vuosittain julkaistaan Työterveystilinpäätös, jonka avulla ylin johto voi tehdä päätöksiä henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseksi. Intrassa on ajantasainen ohje häirinnän ja epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi ja käsittelemiseksi. Esimiehet puuttuvat välittömästi epätasaarvoiseen kohteluun (nollatoleranssi). Koko henkilöstö Viestintä, esimiehet Henkilöstöpalveluttiimi Henkilöstöpalveluttiimi Esimiehet Raportointi vuosittain ja sen perusteella johtoryhmän tekemät johtopäätökset. Asiakkaita, yhteistyökumppaneita tai muita Työterveyslaitoksen sidosryhmien edustajia ei syrjitä tai kohdella eriarvoisesti iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Koko henkilöstö

8 8 5. Yhdenvertaisuus Työterveyslaitoksen tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta sekä ennaltaehkäistä syrjintää, joka on Suomessa kiellettyä sekä perustuslain että Yhdenvertaisuuslain (21/2004) nojalla. Laki kieltää mm. ikään, etniseen tai kansalliseen alkuperään, kansallisuuteen, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, terveydentilaan, seksuaaliseen suuntautumiseen tai vammaisuuteen perustuvan välittömän ja välillisen syrjinnän. Tavoitteena on, että ketään ei em. syiden perusteella kohdella epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta (välitön syrjintä). Lisäksi Työterveyslaitoksessa kiinnitetään huomiota siihen, etteivät näennäisesti puolueettomat käytännöt tai määräykset aseta ketään erityisen epäedulliseen asemaan toisiin nähden (välillinen syrjintä). Tavoitteena on yksilöiden erilaisuuden ja monimuotoisuuden näkeminen mahdollisuuksia tarjoavana voimavarana työssä ja työyhteisössä. Työterveyslaitoksen henkilöstön tulisi tunnistaa ja huomioida yhdenvertaisuuden periaatteet niissä eri tilanteissa, joissa he työssään kohtaavat yksilöiden monimuotoisuutta. Tilanteet, joissa syrjintää tulee ehkäistä, voivat koskea mm. henkilöstön työhönottoa, tilojen suunnittelua, johtamista, uralla etenemistä, koulutukseen pääsyä, suorituksista palkitsemista, mutta myös asiakaspalvelua, tutkimusyhteistyötä ja muuta sidosryhmätyöskentelyä. Ennaltaehkäisyn lisäksi on tärkeää puuttua havaittuun syrjintään välittömästi. Yhdenvertaisuutta pyritään tukemaan läpileikkaavana periaatteena kaikessa Työterveyslaitoksen toiminnassa. Tietoisuutta yhdenvertaisuudesta pyritään lisäämään erityisesti johdon ja esimiesten keskuudessa. Yhdenvertaisuusnäkökulma on tärkeä huomioida aina suunnitellessamme esim. tiloja, palveluita, koulutusta, tutkimusmenetelmiä tai verkkosivustoja ja arvioida, soveltuvatko ne myös monimuotoiselle kohderyhmälle. Tavoitteena on kasvattaa tietoisuutta monimuotoisuudesta ja ottaa Työterveyslaitoksen toiminnassa huomioon kohderyhmän erilaisten jäsenten yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua tarjoamaamme palveluun, koulutukseen, tutkimukseen tai työpaikan hakuun. 6. Viestintäsuunnitelma Sisäinen viestintä Ulkoinen viestintä Tasa-arvosuunnitelmasta tiedotetaan Työterveyslaitoksen henkilökunnalle intranetin ja sisäisen tiedotuslehden välityksellä. Lisäksi esimiehille tiedotetaan suunnitelmasta sähköpostitse ja käsitellään asiaa esimiesaamussa. Tasa-arvosuunnitelman toteuttaminen on osa normaalia esimiestyötä. Tasa-arvosuunnitelmasta painetaan henkilöstölle tietokortti, joka annetaan myös kaikille uusille työntekijöille perehdytyksen yhteydessä. Tasa-arvosuunnitelma on luettavissa laitoksen www-sivuilta, Suunnitelma löytyy sivuilta seuraamalla polkua Työterveyslaitos Organisaatio Suunnittelu ja seuranta Strategia, arvot ja visio.

9 9 Liite: Selvitys tasa-arvotilanteesta Työterveyslaitoksessa 1. Henkilöstö ja päätöksentekijät sukupuolen mukaan Vuoden 2011 päättyessä Työterveyslaitoksessa oli työsuhteessa 824 henkilöä. Heistä naisia oli 71 % ja miehiä 29 %. Naisten osuus ei ole kasvanut, vaan koko henkilöstön sukupuolijakauma on pysynyt samana kuin vuoden 2010 lopussa. Miesten ja naisten henkilöstörakenteet poikkeavat toisistaan. Vuonna 2011 johto- ja asiantuntijatehtävissä työskenteli miehistä 33 % ja naisista 21 %. Vuonna 2011 naisista 18,4 % oli avustavaa henkilöstöä, sihteerejä ja assistentteja. Miehistä tähän ryhmään kuului 3 %. Vuonna 2006 naisista 39 % ja miehistä 12 % oli toimisto- ja huoltohenkilöstöä sekä kuului avustavaan tutkimus- ja terveydenhuoltohenkilöstöön. Laitoksen johtokunnan vakinaisista jäsenistä naisia on neljä ja miehiä kuusi. Laitoksen johtoryhmässä on yksi nainen ja kuusi miestä, puheenjohtaja on mies. Pääjohtajan sekä toiminta-alueen- ja osaamiskeskusten johtajien lisäksi laitoksen esimieskuntaan kuuluvat alayksiköiden esimiehet. Vuoden 2011 aikana naisten suhteellinen osuus esimiesasemassa työskentelevistä nousi 12 prosenttiyksikköä. Vuoden 2011 lopussa esimiesasemassa työskenteli 61 henkilöä, joista 59 % oli naisia. 2. Henkilöstön ikärakenne < > Kuva 1. Henkilöstön ikärakenne vuosien 2006 ja 2011 lopussa. Ikärakenteen muutos jatkuu samansuuntaisena kuin edelliselläkin tarkastelukerralla vuoden 2006 lopussa. Nuorimpien työntekijöiden ryhmät ovat edelleen pienentyneet ja yli 60-vuotiaiden työntekijöiden ryhmä on kasvanut. Eniten on kuitenkin kasvanut yli 30- vuotiaiden määrä. Ikäryhmä vuotiaat on yhtä suuri molempina tarkasteluvuosina.

10 10 3. Urakehitys Tohtorin tutkinnon suorittaneiden naisten määrä on kasvanut selvästi vuodesta Vuoden 2011 päättyessä tohtoriksi väitelleistä oli miehiä 42 % ja naisia 58 % (Taulukko 1) lkm % lkm % lkm % miehet naiset yhteensä Taulukko 1. Väitelleet sukupuolen mukaan vuosien 1999, 2006 ja 2011 päättyessä. Määräaikaisia työsuhteita on erityisesti nuorten korkeasti koulutettujen naisten kohdalla. Määräaikaisessa työsuhteessa oli vuoden 2011 lopussa 25 % henkilöstöstä, mikä on pysynyt lähes samana kuin vuonna Heistä 75 % oli kuitenkin naisia. Palvelussuhteen määräaikaisuus saattaa lisätä epävarmuuden tunnetta. Tämän ohella on pyrittävä kiinnittämään entistä enemmän huomiota, ettei työsuhteen määräaikaisuus vaikuta työntekijän uralla etenemiseen tai palkkaan. 4. Palkkaus- ja palkkarakenteet Työntekijöiden palkkaus perustuu palkkausjärjestelmään, josta on sovittu työehtosopimuksessa. Sopimuksen mukaan palkkaus koostuu työn vaativuuden mukaisesta ja henkilökohtaisesta palkanosasta. Työn vaativuuden mukainen palkkaus määritellään työntekijän tehtävänkuvan perusteella. Työterveyslaitoksen palkkausjärjestelmä perustuu sukupuolten samapalkkaisuuden periaatteelle. Palkka muodostuu työn vaativuuden mukaisesta ja henkilökohtaisesta palkanosasta. Henkilökohtaiseen palkanosaan kuuluvat henkilökohtainen suoriutumisosa, henkilökohtainen takuuosa sekä mahdollinen työmarkkinalisä. Lisäksi maksetaan kirjoitus-, lausunto- ja koulutuspalkkioita. Työn vaativuuteen perustuvan palkkausjärjestelmän tavoitteena on poistaa palkkaerot samassa tai samanarvoisessa työssä. Sukupuolten palkkauserot ja naisten sijoittuminen työ- ja organisaatiohierarkiassa ovat osittain sidoksissa toisiinsa. Naisten palkkojen suhteellinen osuus miesten palkoista vaihteli vuonna 2011 välillä 86 % %. Suurin ero naisten ja miesten palkkojen välillä on Asiantuntijat-nimikeryhmässä. Tässä ryhmässä asiantuntijoina ja erityisasiantuntijoina työskentelee suhteellisesti enemmän naisia, kun taas vanhemmissa asiantuntijoissa ja johtavissa asiantuntijoissa painottuu miesten suhteellinen osuus. Vuonna 2011 toteutettiin nimikeryhmien muutos, jonka vuoksi vertailutietoa edelliseen tarkastelukertaan oli hankala tuottaa.

11 11 Nimikeryhmät Lukumäärä Naisten palkkojen osuus miesten palkoista naiset miehet % Tiimipäälliköt, muut päälliköt % Lääkärit, erikoistuvat lääkärit % Tutkijat, työympäristötutkijat % Asiantuntijat % Psykologit ja konsultit % Avustava henkilöstö, sihteerit ja assistentit % Laboratorioala ja tekniset nimikkeet % Terveydenhuolto 32 0 Koulutus, muu henkilöstö % Yleisjohto, toimintayksiköiden johto % Taulukko 2. Palkkavertailu nimikeryhmittäin joulukuu 2011, kokonaispalkka. 5. Tasa-arvon toteutumisen kokeminen Tasa-arvon toteutumista tarkastellaan vuoden 2009 ilmapiirikyselyn tulosten perusteella. Sukupuolten ja eri-ikäisten välisestä tasa-arvosta olevia vertailutietoja ei ollut saatavilla muilta työpaikoilta. Sukupuoli- ja ikätasa-arvon toteutuminen Vuonna 2009 ilmapiirikyselyyn vastanneista 78 % oli sitä mieltä, että sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuu hyvin. Kun tarkastellaan tasa-arvon toteutumista n. kymmenen vuoden aikavälillä, tasa-arvon toteutuminen on ensin pysynyt samalla tasolla, mutta parantunut vuonna 2006 jopa noin parikymmentä prosenttiyksikköä. Vuonna 2009 on tapahtunut laskua liittyen eri-ikäisiin työtekijöihin kohdistuvan tasaarvon toteutumisessa. Laskun syytä ja siihen vaikuttavia tekijöitä tulee tarkemmin tutkia ja poistaa ikätasa-arvoon liittyvä kohtelun huonontuminen. 90 % Sukupuolten välinen tasaarvo toteutuu hyvin Eri ikäisten työntekijöiden välinen tasa-arvo toteutuu hyvin Kuva 2. Ilmapiirikyselyn tulos sukupuolten ja eri-ikäisten välisen tasa-arvon toteutumisen kokemisesta vuosina 1999, 2004, 2006 ja Kysymykset olivat vuonna 2006 ja 2009 hieman erilaiset kuin edellisinä vuosina.

12 12 Vuonna 2009 tehdyn ilmapiirikyselyn perusteella Työterveyslaitoksen henkilöstöstä lähes puolet (48 %) koki, että työntekijöiden epätasa-arvoiseen kohteluun puuttumisessa on kehitettävää. Naiset kertoivat havainneensa epätasa-arvoisuutta enemmän sekä sukupuolten että eri-ikäisten välisen tasa-arvon toteutumisessa kuin miehet. Työn tarjoamat kehittymis- ja vaikutusmahdollisuudet Vuoden 2009 ilmapiirikyselyn tulosten perusteella vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ovat hieman vähentyneet sekä miesten että naisten kohdalla. Miesten keskiarvo vuonna 2009 oli 3,6 ja naisten 3,2. Työn tarjoamat mahdollisuudet henkilökohtaiseen kehittymiseen taas ovat nousseet molemmissa ryhmissä. Miesten keskiarvo vuonna 2009 oli 4,0 ja naisten 3,7. 4,5 4 3,5 3 3,9 3,7 3,6 4,0 3,7 3,5 3,2 3,7 Voitko vaikuttaa työtäsi koskeviin asioihin? ka 2,5 2 1,5 1 0,5 Kuinka paljon työsi tarjoaa mahdollisuuksia henkilökohtaiseen kehittymiseen? 0 TTL-miehet 2006 TTL-miehet 2009 TTL-naiset 2006 TTL-naiset 2009 Kuva 3. Omaan työhön vaikuttamismahdollisuudet ja työn tarjoamat kehittymismahdollisuudet. (Lähde: Ilmapiirikyselyn tulokset vuonna 2006 ja 2009 Työterveyslaitoksessa) Henkilöstöjohtaminen ja tiimien toimivuus Esimiehen keskeisenä tehtävänä on saada henkilöstö työskentelemään Työterveyslaitoksen strategian ja toimintasuunnitelman mukaisesti. Hyvän johtajan ominaisuuksiin kuuluvat mm. ihmisten johtamisen taito ja motivaation ylläpitäminen. Vuoden 2009 ilmapiirikyselyn perusteella esimiestyö on kehittynyt parempaan suuntaan esimiestuen ja palautteen annon osalta (Kuva 5). Myös ylimmän johdon kiinnostus henkilöstön hyvinvointiin on kokemusten mukaan hieman lisääntynyt.

13 % Saa esimieheltä tukea ja apua tarvittaessa Saa esimieheltä palautetta työssä onnistumisesta. Ylin johto on kiinnostunut henkilöstön hyvinvoinnista Kuva 4. Ilmapiirikyselyn tulos esimiestyön kehittymisestä vuosina 2004, 2006 ja Tiimien toimivuutta pidettiin hyvänä, 66 % vastaajista koki tiimin ilmapiirin kannustavaksi ja uusia ideoita tukevaksi. Sen sijaan ylin johto sai kyselyssä kriittisempää palautetta, sillä vain 36 % koki, että ylin johto on kiinnostunut henkilöstön hyvinvoinnista ja terveydestä. 6. Perhevapaat ja työelämän joustot Perhevelvoitteita voivat olla lapsista, puolisosta, omista vanhemmista tai muista omaisista ja läheisistä huolehtiminen. Perhevelvoitteiden ja työn yhteensovittaminen tulee tehdä entistä joustavammaksi. Erilaisia työaikajoustoja tarvitaan. Työterveyslaitoksella on tarjolla monenlaisia työelämän joustoja. Niitä ovat mm. osittainen hoitovapaa, vuorotteluvapaa, työkokeilu ja kuntoutus. Vuorotteluvapaalle jäämisen mahdollisuutta käytti 12 henkilöä vuosina ja opintovapaata piti 13 henkilöä. "Vuorotteluvapaan parhaat puolet merkitsivät enemmän aikaa perheelle, harrastuksille ja opiskelulle. Oli myös tärkeää saada etäisyyttä työrutiineista ja kehitellä uusia ideoita. Urakatkos voi auttaa pysymään kauemmin työssä." -nainen 57v.

14 14 Vuonna 2011 miehet olivat käyttäneet isyysvapaata, vanhempainvapaata ja hoitovapaata eli kaikkia perhevapaiden mahdollisuuksia. Perhevapaita käyttäneitä miehiä oli 13 ja miesten perhevapaiden pituus oli keskimäärin 20,5 työpäivää vuonna "Isäkuukauden mahdollisuus eli kaksi ylimääräistä viikkoa vanhempainvapaaseen oli hyvä kannustin lähteä vanhempainvapaalle. Mutta kyllä se oli niin antoisa kokemus, että kannattaa ilman lisäkannustimiakin. -Elinan isä Lapsen sairastuessa perhe voi valita kumpi vanhemmista jää hoitamaan sairasta lasta kotiin. Yhteensä erilaisia lasten hoitamiseen kohdentuvia vapaita piti yhteensä 168 työntekijää, joista 45 miestä ja 123 naista. Naiset Miehet Lapsen äkillinen sairastuminen 77 % 23 % Perhevapaat yhteensä 73 % 27 % Sukupuolijakauma koko TTL:ssä 71 % 29 % Taulukko 3. Perhevapaiden käyttö vuonna Epäasiallinen kohtelu Kiusaaminen ja epäasiallinen kohtelu on määritelty toistuvaksi ja jatkuvaksi kielteiseksi käyttäytymiseksi, sortamiseksi, alistavaksi kohteluksi työtoverin, alaisen tai esimiehen taholta. Kuten muissakin organisaatioissa, myös Työterveyslaitoksella esiintyy kiusaamista ja epäasiallista kohtelua. Kiusaamisen kohteena oleminen on yhteydessä esimiehen epätasapuolisuuteen, ryhmätyöskentelyn huonoon sujumiseen, vaikutusmahdollisuuksiin työssä, eri-ikäisten tasa-arvoisuuden kokemiseen sekä tasapuolisuuteen tiedonsaannissa. Vuonna 2010 Työterveyslaitoksella järjestettiin kiusaamisen vastainen kampanja ja sen myötä otettiin myös käyttöön Työtie-opas kiusaamisen ja epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi ja käsittelemiseksi. Oppaan tarkoituksena on kiinnittää huomiota käyttäytymiskulttuuriin ja antaa ohjeita, miten toimia, jos työpaikalla esiintyy epäasiallista kohtelua.

Työterveyslaitoksen tasa-arvosuunnitelma vuosille 2007 2010

Työterveyslaitoksen tasa-arvosuunnitelma vuosille 2007 2010 1. Johdanto.................................................... 5 Työterveyslaitoksen tasa-arvosuunnitelma vuosille 2007 2010 2. Tasa-arvotyön organisointi ja toteutus.......................... 6 3. Selvitys

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma 2007 2009. Yliasiamiespäivä 16.10.2007

Tasa-arvosuunnitelma 2007 2009. Yliasiamiespäivä 16.10.2007 Tasa-arvosuunnitelma 2007 2009 Yliasiamiespäivä 16.10.2007 Tasa-arvosuunnitelman rakenne Tasa-arvotilanteen nykytila Henkilöstön rakenne Palkkakartoitus Työn ja perheen yhteensovittaminen Koulutus ja itsensä

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ Tavoitteet: Ymmärtää keskeinen lainsäädäntö sukupuolten välisestä tasa-arvosta organisaation näkökulmasta Ymmärtää sukupuolten välisen tasa-arvon

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Askolan kunta 2016-2018 Yhteistyötoimikunta 25.10.2016 Henkilöstöjaosto 31.10.2016 Kunnanhallitus 2.11.2016 Kunnanvaltuusto 16.11.2016 Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 15.4.2015 Naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä Naisten ja miesten tosiasiallisissa oloissa tuntuvia eroja Työelämässä rakenteita, jotka ylläpitävät sukupuolten

Lisätiedot

Rovaniemen ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelma 2012

Rovaniemen ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelma 2012 Rovaniemen ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelma 2012 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Tasa-arvosuunnittelun lähtökohdat 3 3. Tavoitteet ja toimenpiteet tasa-arvon toteuttamiseksi 4 4. Tasa-arvosuunnitelman

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSKYSELY

YHDENVERTAISUUSKYSELY YHDENVERTAISUUSKYSELY Hyvä oikeusministeriöläinen, Tervetuloa vastaamaan ministeriön yhdenvertaisuuskyselyyn! Vastaukset annetaan ja niitä käsitellään anonyymisti. Vastaamalla olet mukana kehittämässä

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma 2017-2019 1. JOHDANTO 3 2. TASA-ARVOSELVITYS 4 Tasa-arvoisuuden kokeminen 7 Koulutus 7 3. PERIAATTEET JA TOIMENPITEET TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI 7 Henkilöstön rekrytointi 7 Tasa-arvoisen

Lisätiedot

TASA-ARVOSUUNNITELMA OSAKSI TYÖPAIKAN YHTEISTOIMINTAA P R O S E. Selvitys. Käynnistys. Seuranta. Suunnittelu. Toteutus

TASA-ARVOSUUNNITELMA OSAKSI TYÖPAIKAN YHTEISTOIMINTAA P R O S E. Selvitys. Käynnistys. Seuranta. Suunnittelu. Toteutus TASA-ARVOSUUNNITELMA OSAKSI TYÖPAIKAN YHTEISTOIMINTAA P R O S E S S I Seuranta Käynnistys Selvitys Suunnittelu Toteutus ao/amää/kalvot2004/tasa-arvolaki 2005 uusi 1 1. Tasa-arvosuunnitelman laatiminen

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2015-2017

KONTIOLAHDEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2015-2017 KONTIOLAHDEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2015-2017 Kvalt. 8.12.2014 x SISÄLTÖ 1. TASA-ARVOSUUNNITELMAN TAUSTA JA TARKOITUS... 3 1.1 Tasa-arvosuunnitelman tavoitteet... 3 1.2 Lainsäädännön edellytykset...

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2015 2017 Hyväksytty hallintojaostossa 17.8.2015. 2 (6) 1. Johdanto Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA

PUNKALAITUMEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 1 Yht.tmk 15.3.2007 4 PUNKALAITUMEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 2 1. JOHDANTO sivu 3 2. TAVOITTEET JA ARVOT TYÖPAIKKOJEN TASA-ARVON JA sivu 3 YHDENVERTAISUUDEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta TASA-ARVOSUUNNITELMA. Kh / 341

Ruokolahden kunta TASA-ARVOSUUNNITELMA. Kh / 341 Ruokolahden kunta TASA-ARVOSUUNNITELMA 2011 2013 Kh 21.12.2010 / 341 1(6) SISÄLTÖ 1. Yleistä 2. Tasa-arvon nykytilan selvitys 2.1. Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön lukumäärä 2.2. Naisten ja miesten

Lisätiedot

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista.

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista. ALAVIESKAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1. Tavoitteet Kunnanvaltuusto 26.9.2006 19 Tavoitteena on tasa-arvoinen, yhteistyökykyinen ja kehittyvä sekä hyvää tulosta tekevä työyhteisö, jossa tasa-arvo on osa

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin tasa-arvosuunnitelma. * Yhteisty ötoimikunta 29.11.2006 * Yhteisty ötoimikunta 17.01.2007 * Kaupunginhallitus 05.02.

Uudenkaupungin kaupungin tasa-arvosuunnitelma. * Yhteisty ötoimikunta 29.11.2006 * Yhteisty ötoimikunta 17.01.2007 * Kaupunginhallitus 05.02. 1 Uudenkaupungin kaupungin tasa-arvosuunnitelma * Yhteisty ötoimikunta 29.11.2006 * Yhteisty ötoimikunta 17.01.2007 * Kaupunginhallitus 05.02.2007 1 Johdanto Tasa-arvosuunnitelman laatiminen perustuu lakiin

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY 1. Sukupuoli nmlkj Nainen nmlkj Mies nmlkj Ei yksiselitteisesti määriteltävissä 2. Ikä nmlkj alle 31 vuotta nmlkj 31 40 vuotta nmlkj 41 0 vuotta nmlkj yli 0 vuotta 3.

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Työterveyslaitoksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Työterveyslaitoksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2016 2020 Työryhmä: Herala Anu Karhula Anna-Liisa Kuoksa Irina Lallukka Tea Lindroth-Hämäläinen Heidi Kylä-Liuhala Jukka-Pekka Mäkelä

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017-2019 VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO 1 LÄHTÖKOHDAT Tämä suunnitelma on osa Vieremän kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Tasa-arvoa

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Viitasaaren kaupunginhallitus Pihtiputaan kunnanhallitus

YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Viitasaaren kaupunginhallitus Pihtiputaan kunnanhallitus YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Viitasaaren kaupunginhallitus Pihtiputaan kunnanhallitus Sisällys Yhdenvertaisuussuunnitelma... 1 1 Johdanto... 1 2 Sisältö ja tavoitteet... 1 3 Positiivinen erityiskohtelu...

Lisätiedot

PYHÄRANNAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017

PYHÄRANNAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 YTT Liite 2 PYHÄRANNAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 Yleistä Uudistettu laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (tasa-arvolaki) tuli voimaan kesäkuun 1 päivänä 2005. Lain merkittävimpiä

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 5.5.2015 Naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä Naisten ja miesten tosiasiallisissa oloissa tuntuvia eroja Työelämässä rakenteita, jotka ylläpitävät sukupuolten

Lisätiedot

TASA-ARVOLAKI TYÖELÄMÄSSÄ

TASA-ARVOLAKI TYÖELÄMÄSSÄ TASA-ARVOLAKI TYÖELÄMÄSSÄ Koulutus työelämän asiantuntijoille 14.4.2015 Hallitussihteeri Projektipäällikkö Outi Viitamaa-Tervonen Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Terhi Tullkki 15.4.2015 Suomen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2016-2019 SISÄLTÖ 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja sen tarkoitus 2. Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen koulu

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Tasa-arvolaki työelämässä

Tasa-arvolaki työelämässä Tasa-arvolaki työelämässä Mahdollisuus vai taakka? Koulutus työelämän asiantuntijoille 23.4.2015 TASA-ARVOLAKI 2 23.4.2015 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) Tarkoitus: estää sukupuoleen

Lisätiedot

Raahen lukion tasa-arvoja. yhdenvertaisuussuunnitelma

Raahen lukion tasa-arvoja. yhdenvertaisuussuunnitelma Raahen lukion tasa-arvoja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2020 Raahen lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Johdanto Raahen lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on laadittu yhteistyössä

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnittelu 1

Tasa-arvosuunnittelu 1 Tasa-arvosuunnittelu 1 Kurssin tarkoituksena on antaa perustiedot tasaarvosuunnitteluun Miksi tehdään, mitä tehdään ja miten tehdään? Tasa-arvosuunnitelma - Näin se onnistuu (julkaisu 2007) 2 Naiset ja

Lisätiedot

KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA. Vuosille

KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA. Vuosille KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA Vuosille 2017-18 1 KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Tasa-arvolaki koulussa 3. Yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tervon yhtenäiskoulu

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tervon yhtenäiskoulu Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2019 Tervon yhtenäiskoulu Sisällys 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadintavelvoite... 2 2. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoite...

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA

MUSTASAAREN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA MUSTASAAREN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA Tasa-arvolain 1.6.2005 voimaan tullut uudistus velvoittaa kaikkia vähintään 30 työntekijää työllistäviä työpaikkoja laatimaan tasa-arvosuunnitelman. Mustasaaren

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA KUNNANHALLITUKSEN ESITYSLISTAN 14.11.2016 liite nro 5 HEINÄVEDEN KUNTA TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017-2018 Yhteistyötoimikunta / 2016 Kunnanhallitus / 2016 Valtuusto / 2016 1. JOHDANTO 1.1.

Lisätiedot

Tasa arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Mustasaaren kunta 2016 2018

Tasa arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Mustasaaren kunta 2016 2018 Tasa arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma Mustasaaren kunta 2016 2018 Käsittelyt: Työsuojelutoimikunta 20.10.2015 Yhteistyötoimikunta 16.11.2015 Henkilöstöjaosto 24.11.2015 Kunnanhallitus 19.1.2016 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017 2019 YT-tmk 28.11.2016 XX Henkjaos 28.11.2016 XX Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu Sisällysluettelo 1. Tasa-arvo-

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusselvitys

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusselvitys Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusselvitys Eija Leinonen ja Marja-Leena Haataja 12.9.2017 Selvityksen tavoitteet Selvityksen tavoitteena oli selvitellä tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja työhyvinvoinnin yhteyttä

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Puumalan yhtenäiskoulu

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Puumalan yhtenäiskoulu Hyvinvointilautakunta 20.3.2017 19 LIITE NRO 1 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2019 Puumalan yhtenäiskoulu Sisällys 1 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma... 3 1.1 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman

Lisätiedot

KAUHAJOEN LUKION TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA

KAUHAJOEN LUKION TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA KAUHAJOEN LUKION TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2016 2019 Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 5 a :n mukaan (609/1986, muutettu lailla 1329/2014) koulutuksen järjestäjä vastaa

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma

LIMINGAN KUNTA. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma LIMINGAN KUNTA Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2015 2019 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. OIKEUDELLINEN PERUSTA... 3 2.1. Tasa-arvolaki... 3 2.2. Yhdenvertaisuuslaki... 4 3. JOHDON JA ORGANISAATION

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 17.4.2015 2 17.4.2015 Outi Viitamaa- Tervonen Eurobarometri 82.4 Sukupuolten välinen tasa-arvo aineisto kerätty 11-12/2014 3 17.4.2015 Palkkatasa-arvo Naisten

Lisätiedot

OHJEET TASA-ARVO- SUUNNITELMAN TEKEMISEEN

OHJEET TASA-ARVO- SUUNNITELMAN TEKEMISEEN Miten kehittää henkilöstön hyvinvointia ja edistää sukupuolten tasa-arvoa? OHJEET TASA-ARVO- SUUNNITELMAN TEKEMISEEN 1) KOKOA RYHMÄ 2) SELVITÄ NAISET JA MIEHET NUMEROINA 3) TEE PALKKAKARTOITUS 4) KERÄÄ

Lisätiedot

1. TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMAN TAUSTA JA TARKOITUS

1. TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMAN TAUSTA JA TARKOITUS PÄLKÄNEEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2016-2018 Sisältö 1. TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMAN TAUSTA JA TARKOITUS... 3 1.1 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet...

Lisätiedot

Tasa-arvoa ja monimuotoisuutta edistäen

Tasa-arvoa ja monimuotoisuutta edistäen Tasa-arvoa ja monimuotoisuutta edistäen Uskomme, että monimuotoisuus ja ihmisten erilaisuus työyhteisössä lisää organisaation suorituskykyä lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä. 1. Päämääränämme on lisätä

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan liiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan liiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma LUONNOS 2.6.2016 Pohjois-Pohjanmaan liiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2016 2018 Yhteistyötoimikunta 18.4.2016 Maakuntahallitus xx.x.2016 1. Johdanto Pohjois-Pohjanmaan liitto on työyhteisö,

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN 11.9.2015 Satu Valtere @satuvaltere 2 MIKÄ TASA-ARVO? TASA-ARVO Tasa-arvolla viitataan useissa yhteyksissä miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon.

Lisätiedot

Yhdenvertaisuus sosiaalioikeudellisena kysymyksenä

Yhdenvertaisuus sosiaalioikeudellisena kysymyksenä Yhdenvertaisuus sosiaalioikeudellisena kysymyksenä Pentti Arajärvi Yliopistojen valtakunnalliset tasa-arvopäivät Itä-Suomen yliopisto Kuopio 18.4.2012 1 IHMISOIKEUS kansainvälisessä ihmisoikeussopimuksessa

Lisätiedot

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma Liperin kunta 2013 2016 Tyhy-toimikunta 18.12.2012 Henkilöstöjaosto 14.1.2013 3 Kunnanhallitus 21.1.2013 42 sisältö 1. Miksi tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma?...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

HENKILÖSTÖN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA HENKILÖSTÖN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017 2021 Yhteistyöryhmä 17.11.2016 14 Kunnanhallitus 28.11.2016 214 Valtuusto 12.12.2016 51 liite nro 4 1 1. Johdanto Sonkajärven kunnan henkilöstöpolitiikassa

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnitelma

Yhdenvertaisuussuunnitelma LAPIN PELASTUSLAITOS Lapland Rescue Department Työsuojeluorganisaatio Yhdenvertaisuussuunnitelma Laatiminen: 19.12.2016/ Työsuojeluorganisaatio Käsittelyt: 23.1.2017/ YT-toimikunta Pelastuslautakunta 3.3.2017

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto

Henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto 16.5.2017 Henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto Suunnitelmasta tiedottaminen Suunnitelman toteuttaminen edellyttää sekä johdon että henkilöstön sitoutumista tasaarvo- ja yhdenvertaisuus-työhön. Työyksiköitä

Lisätiedot

EVIJÄRVEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNI- TELMA

EVIJÄRVEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNI- TELMA EVIJÄRVEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNI- TELMA 2016-2018 Kunnanhallitus hyväksynyt 13.6.2016 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 21.6.2016 Sisällysluettelo Evijärven kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma...

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2008 2 1. TASA-ARVON EDISTÄMISVELVOITE Tasa-arvolaki tuli voimaan 1.1.1987 (Laki naisten ja miesten välisestä tasaarvosta 8.8.1986/609). Lain tavoitteena on estää

Lisätiedot

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Liite 1. Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Kouvolan kaupunki Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta 1 1. Miehet ja naiset Kouvolan kaupungin henkilöstöstä naisia on 83,9 % ja

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

SISÄLLYS. Kunnanvaltuusto 61/2012

SISÄLLYS. Kunnanvaltuusto 61/2012 PELKOSENNIEMEN KUNNAN HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2015 2 SISÄLLYS Kunnanvaltuusto 61/2012 HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA... 3 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSELVITYS...

Lisätiedot

Tasa-arvo työpaikalla - lainsäädäntömuutokset luottamusmiehen työn kannalta

Tasa-arvo työpaikalla - lainsäädäntömuutokset luottamusmiehen työn kannalta Tasa-arvo työpaikalla - lainsäädäntömuutokset luottamusmiehen työn kannalta STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 13.15-13.55 Anja Lahermaa, lakimies, STTK Tasa-arvolain muutokset

Lisätiedot

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Tasa-arvosuunnitelma Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 1.2. 7a Tavoitteena tasa-arvoinen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Tasa-arvolaki velvoittaa oppilaitoksia tekemään

Lisätiedot

Sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä

Sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä Palkkatasa-arvon edistäminen samapalkkaisuusohjelmassa Outi Viitamaa-Tervonen, sosiaali- ja terveysministeriö Ansaitset enemmän! UNI Naiset Finland 1.9.2012 Naisten ja miesten välinen palkkaero on Suomessa

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017-2018 Kvalt. X.X.2016 x SISÄLTÖ 1. TASA-ARVOSUUNNITELMAN TAUSTA JA TARKOITUS... 3 2. TOIMENPITEET TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI... 3 2.1 REKRYTOINTI... 3 2.2 ERI

Lisätiedot

Pron tutkimus: Sukupuolten välinen palkkaero näkyy myös esimiesten palkoissa

Pron tutkimus: Sukupuolten välinen palkkaero näkyy myös esimiesten palkoissa TIEDOTE 1 (5) Pron tutkimus: Sukupuolten välinen palkkaero näkyy myös esimiesten palkoissa Työpaikoilla naiset valikoituvat harvemmin esimiestehtäviin ja sellaisiin työnkuviin, jotka mahdollistavat etenemisen

Lisätiedot

LAITILAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISSUUNNITELMA

LAITILAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISSUUNNITELMA LIITE 7 LAITILAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LAITILAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISSUUNNITELMA 2016-2018 Laadittu 26112015/mnh Hyväksytty 18042016 sivistyslautakunta

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS 2015-2013 Työhyvinvointikysely Taustatiedot Sukupuoli: 10 8 69.0 % 72.5 % 6 4 31.0 % 27.5 % 2 Nainen

Lisätiedot

Maahanmuuttajat ja esimiestyö hyvässä työyhteisössä. Riitta Wärn asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7.2.2008

Maahanmuuttajat ja esimiestyö hyvässä työyhteisössä. Riitta Wärn asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7.2.2008 Maahanmuuttajat ja esimiestyö hyvässä työyhteisössä Riitta Wärn asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7.2.2008 Maahanmuuttajia tarvitaan v. 2030 mennessä työikäisiä on 300 000 henkeä vähemmän kuin

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

TASA-ARVOSUUNNITELMA

TASA-ARVOSUUNNITELMA 1(6) TASA-ARVOSUUNNITELMA YLEISTÄ Tasa-arvo tarkoittaa henkilön tasa-arvoista ja oikeudenmukaista kohtelua riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta tai muusta henkilökohtaisesta ominaisuudesta.

Lisätiedot

ParTy. Parempi Työyhteisö -ilmapiirikysely. Luotettava väline työyhteisön vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen

ParTy. Parempi Työyhteisö -ilmapiirikysely. Luotettava väline työyhteisön vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen ParTy Parempi Työyhteisö -ilmapiirikysely Luotettava väline työyhteisön vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen Parempi työyhteisö ilmapiirikysely Työyhteisön tilaa voi arvioida ja kehittää rakentavasti

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksena on tunnistaa ja poistaa käytäntöjä, jotka aiheuttavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta.

Yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksena on tunnistaa ja poistaa käytäntöjä, jotka aiheuttavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta. Suomen Sulkapalloliiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Hyväksytty liittohallituksessa 9.12.2015 Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan,

Lisätiedot

Sukupuolten tasa-arvon edistäminen

Sukupuolten tasa-arvon edistäminen Sukupuolten tasa-arvon edistäminen Mitä on suvaaminen?, ylitarkastaja Tasa-arvoyksikkö 1 Esityksen rakenne Tasa-arvolaki ja yhdenvertaisuuslaki Peruskäsitteitä Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisesta

Lisätiedot

TYÖMINISTERIÖN HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1.11.2002 31.12.2005

TYÖMINISTERIÖN HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1.11.2002 31.12.2005 Työministeriö 2002 Työhallinnon tasa-arvotyöryhmä TYÖMINISTERIÖN HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1.11.2002 31.12.2005 Sisällysluettelo s. 1. Johdanto 2 2. Tasa-arvotyöryhmä 2 3. Tavoitteet ja

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

KARIJOEN KUNTA TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA KARIJOEN KUNTA TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Kunnanhallitus hyväksynyt 02.06.2017 1 1. JOHDANTO Karijoen kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma pohjautuu: lakiin naisten ja miesten

Lisätiedot

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1 Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ Porvoo 2011 - Borgå 2011 N = 1273 Sukupuoli 100 % 90 % 80 % 81 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 18 % 10 % 0 % mies nainen Ikäryhmä

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

20-30-vuotiaat työelämästä

20-30-vuotiaat työelämästä Sakari Nurmela Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimukseen vastanneet edustavat maamme 20-30-vuotiasta lapsetonta väestöä (pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat). Kyselyyn

Lisätiedot

Mitä velvoitteita syrjinnän kielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus asettavat työnantajalle? MaRan Marraspäivä 19.11.2014

Mitä velvoitteita syrjinnän kielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus asettavat työnantajalle? MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Mitä velvoitteita syrjinnän kielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus asettavat työnantajalle? MaRan Marraspäivä 19.11.2014 MaRa-koulutuspalvelut Suvi Lahti-Leeve Syrjintäkielto ja tasapuolinen kohtelu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (7) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (7) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (7) 13 Henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelman periaatteet HEL 2016-013324 T 01 00 00 03 Päätös päätti henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelman periaatteet ja yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

TASA-ARVOSUUNNITELMA

TASA-ARVOSUUNNITELMA TASA-ARVOSUUNNITELMA YLEISTÄ Tasa-arvo tarkoittaa henkilön tasa-arvoista ja oikeudenmukaista kohtelua riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta tai muusta henkilökohtaisesta ominaisuudesta.

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2016-2018

MYRSKYLÄN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2016-2018 MYRSKYLÄN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 1.1 Tasa-arvosuunnitelman tarkoitus... 2 1.2 Tasa-arvotyön organisointi... 3 1.3 tasa-arvon edistämiseksi... 3 2. TASA-ARVOTYÖN

Lisätiedot

ViVa osaamista, laatua ja vaikuttavuutta työllistämiseen Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa

ViVa osaamista, laatua ja vaikuttavuutta työllistämiseen Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa ViVa osaamista, laatua ja vaikuttavuutta työllistämiseen Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa Nelli Ruotsalainen, hankesuunnittelija nelli.ruotsalainen@espoo.fi Kaksivuotinen Euroopan Sosiaalirahasto

Lisätiedot

Anna tutki: Naisen asema työelämässä

Anna tutki: Naisen asema työelämässä Anna tutki: Naisen asema työelämässä 2 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tavoitteena selvittää naisten asemaa työelämässä Tutkimuksen teettäjä Yhtyneet Kuvalehdet Oy / Anna-lehti, toteutus Iro Research Oy

Lisätiedot

Rääkkylän kunta. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Rääkkylän kunta. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma Rääkkylän kunta Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2018 Hyväksytty kunnanhallituksessa _._.2017 2 Sisällysluettelo 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tausta ja tarkoitus... 3 2. Oikeudellinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI Yt-toimikunta Liite B 2 Yt-toimikunta Liite B 3 Kaupunginhallitus 21.1.

ULVILAN KAUPUNKI Yt-toimikunta Liite B 2 Yt-toimikunta Liite B 3 Kaupunginhallitus 21.1. 1 ULVILAN KAUPUNKI Yt-toimikunta 3.10.2007 8 Liite B 2 Yt-toimikunta 30.11.2007 12 Liite B 3 Kaupunginhallitus 21.1.2008 33 Liite A 8 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 1 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELUN

Lisätiedot

1.6. voimaan tulevat tasa-arvolain muutokset asettavat vuosittain laadittavalle tasaarvosuunnitelmalle

1.6. voimaan tulevat tasa-arvolain muutokset asettavat vuosittain laadittavalle tasaarvosuunnitelmalle Tasa-arvosuunnittelu Jokaisella vähintään 30-työntekijää säännöllisesti työllistävällä työnantajalla tulee olla tasaarvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelmaa päivitetään vuosittain Suunnitelman voi sisällyttää

Lisätiedot

Tasa-arvon tilastoseuranta keskustasolla. Tilastokoulutus Tilastokeskus 8.10.2008 Mika Happonen, VTML

Tasa-arvon tilastoseuranta keskustasolla. Tilastokoulutus Tilastokeskus 8.10.2008 Mika Happonen, VTML Tasa-arvon tilastoseuranta keskustasolla Tilastokoulutus Tilastokeskus 8.10.2008 Mika Happonen, VTML Lähtökohdat Uudistettu tasa-arvolaki (2005) Taustalla EU:n samapalkkaisuus ja tasa-arvodirektiivit naisten

Lisätiedot

Palkkakartoitus. Tarja Arkio, asiantuntija, Akava. Toimenpiteet tasa arvon edistämiseksi työelämässä (Tasa arvol 6 a )

Palkkakartoitus. Tarja Arkio, asiantuntija, Akava. Toimenpiteet tasa arvon edistämiseksi työelämässä (Tasa arvol 6 a ) Palkkakartoitus Tarja Arkio, asiantuntija, Akava Toimenpiteet tasa arvon edistämiseksi työelämässä (Tasa arvol 6 a ) Jos työnantajan palvelussuhteessa olevan henkilöstön määrä on säännöllisesti vähintään

Lisätiedot

Haukiputaan kunnan johto on hyväksynyt tasa-arvosuunnitelman ja sitoutuu omalta osaltaan tasa-arvosuunnitelman toteuttamiseen.

Haukiputaan kunnan johto on hyväksynyt tasa-arvosuunnitelman ja sitoutuu omalta osaltaan tasa-arvosuunnitelman toteuttamiseen. HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 8.1.2007 TASA-ARVOSUUNNITELMA 1. JOHDANTO Haukiputaan kunta on laatinut tämän tasa-arvosuunnitelman tasa-arvolain asettaman velvoitteen mukaisesti. Tasa-arvolain tavoitteena

Lisätiedot

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Krista Pahkin Organisatoriset innovaatiot ja johtaminen -tiimi ELDERS -projektin aineisto 1. Kirjallisuuskatsaus 2. HYVIS -aineiston

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliiton tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Etelä-Savon maakuntaliiton tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma Etelä-Savon maakuntaliiton tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2016-2018 Yhteistoimintaryhmä 10.10.2016 Maakuntahallitus 21.11.2016 Tasa-arvosuunnitelma 2016-2018 1 1. Johdanto Etelä-Savon maakuntaliitto

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2013

Työhyvinvointikysely 2013 Työhyvinvointikysely 2013 22.11.2013 Henkilöstöpalvelut Ulla Huttunen Toteutus Kysely toteutettiin sähköisesti JY:ssa 23.9.- 6.10.2013 Kysely uudistui vuonna 2013 kysymysten määrä väheni (62 -> 43) Uudet

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma Jalasjärven kunta Kunnanhallitus 12.8.2013 1 JALASJÄRVEN KUNTA TASA-ARVOSUUNNITELMA 1. Johdanto Työpaikkojen tasa-arvotyön sisältöä määrittää tasa-arvolaki. Tasa-arvolain mukaan jokaisella

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

Yhdenvertaisuuskysely

Yhdenvertaisuuskysely Yhdenvertaisuuskysely Koonti kamppailulajien vastauksista Judoliitto Miekkailu- ja 5-otteluliitto Painiliitto Taekwondoliitto Nyrkkeilyliitto Karateliitto Aikidoliitto Vastausmäärät Judo Miekkailu ja 5-ottelu

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Tavoitteet Tämä diaesitys ohjaa työpaikkaa luomaan työpaikalle yhteiset pelisäännöt eli yhteiset toimintatavat. Yhteiset toimintatavat parantavat yhteishenkeä

Lisätiedot

Monikulttuurisuus Suomen työelämässä tilannekatsaus

Monikulttuurisuus Suomen työelämässä tilannekatsaus Hyvinvointia työstä Monikulttuurisuus Suomen työelämässä 2016 - tilannekatsaus Barbara Bergbom Monikulttuurisuus liiketoiminnan mahdollistajana seminaari 12.05.2016 12.05.2016 Työterveyslaitos Barbara

Lisätiedot

Huolehtimalla tasa-arvon toteutumisesta työnantaja edistää myös työhyvinvointia sekä työssä jaksamista.

Huolehtimalla tasa-arvon toteutumisesta työnantaja edistää myös työhyvinvointia sekä työssä jaksamista. 1 LOHJAN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2016-2021 Yhteistyötoimikunta, esitys 21.6.2016 1. Johdanto Työnantajalla on kaikessa toiminnassaan velvollisuus kohdella henkilöstöään tasapuolisesti sekä pyrittävä

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnittelun. miksi, mitä, miten?

Tasa-arvosuunnittelun. miksi, mitä, miten? Tasa-arvosuunnittelun miksi, mitä, miten? Helsinki 2005 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1807-7 (nid. ) ISBN 952-00-1808-5 (PDF) Yliopistopaino Helsinki 2005 1 Tasa-arvosuunnittelun hyödyt työpaikoilla Kesäkuun

Lisätiedot

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo -materiaalia Diasarjaan on koottu linkkejä ja Lapin Letkan laatimaa tasa-arvomateriaalia, joita opettaja voi hyödyntää tasa- arvoa

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2014

SAVUKOSKEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2014 SAVUKOSKEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2014 2 1 JOHDANTO 2 TASA-ARVOSELVITYS 2.1 Erittely naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin 2.2 Palkkakartoitus 2.3 Tasa-arvokysely ja tasa-arvokoulutus

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN LUKIOIDEN TASA-ARVOSUUNNITELMA. Kouvolassa, toukokuussa 2008. Tasa-arvotyöryhmä: Tuomas Riikonen, Kouvolan Lyseon lukio (pj.

KOUVOLAN KAUPUNGIN LUKIOIDEN TASA-ARVOSUUNNITELMA. Kouvolassa, toukokuussa 2008. Tasa-arvotyöryhmä: Tuomas Riikonen, Kouvolan Lyseon lukio (pj. KOUVOLAN KAUPUNKI Sivistystoimen toimiala Lukiokoulutus KOUVOLAN KAUPUNGIN LUKIOIDEN TASA-ARVOSUUNNITELMA Kouvolassa, toukokuussa 2008 Tasa-arvotyöryhmä: Kouvolan kaupunki, opettajajäsenet: Tuomas Riikonen,

Lisätiedot