Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %"

Transkriptio

1 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0 % 12,4 % 12,9 % Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % Logistiikka Liikevaihto 146,8 135,0 530,0 354,7 Liikevoitto 7,0 3,3 26,9 14,4 Liikevoitto-% 4,8 % 2,4 % 5,1 % 4,1 % Muut toiminnot Liikevaihto 12,5 11,1 23,3 19,8 Liikevoitto -19,9 25,5-43,4 3,8 Liikevoitto-% -159,2 % 229,7 % -186,3 % 19,2 % Liiketoimintaryhmien välinen myynti -19,1-15,3-41,9-38,0 Konserni yhteensä Liikevaihto 430,0 412, , ,2 Liikevoitto 21,4 25,4 89,0 97,8 Liikevoitto-% 5,0 % 6,2 % 5,7 % 7,3 %

2 2/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 430,0 412, , ,2 Liikevoitto, milj. euroa 21,4 25,4 89,0 97,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 23,5 26,8 94,4 103,7 Liikevoittoprosentti 5,0 6,2 5,7 7,3 Oman pääoman tuotto, % ,1 10,0 Omavaraisuusaste, % ,1 63,5 Nettovelkaantumisaste (Gearing), % ,1-34,3 Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 18,0 16,9 69,5 143,0 Henkilöstö keskimäärin Tuloslaskelma miljoonaa euroa Liikevaihto 430,0 412, , ,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2,4 61,1 8,7 69,1 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,1 0,3 1,4 0,8 Materiaalit ja palvelut 109,9 109,3 409,5 273,8 Henkilöstökulut 206,4 204,5 750,7 693,6 Poistot ja arvonalentumiset 19,0 51,2 63,8 91,6 Liiketoiminnan muut kulut 75,7 83,6 247,6 261,4 Liikevoitto 21,4 25,4 89,0 97,8 % liikevaihdosta 5,0 % 6,2 % 5,7 % 7,3 % Rahoitustuotot ja -kulut 2,1 1,3 5,4 5,8 Voitto ennen veroja 23,5 26,8 94,4 103,7 % liikevaihdosta 5,5 % 6,5 % 6,1 % 7,7 % Tuloverot -7,1-18,6-26,7-39,7 Tilikauden voitto 16,4 8,2 67,7 64,0 % liikevaihdosta 3,8 % 2,0 % 4,4 % 4,7 % Tilikauden tuloksen jako Emoyhtiön omistajille 16,3 8,2 67,5 63,9 Vähemmistölle 0,1 0,0 0,2 0,1

3 3/8 Tase miljoonaa euroa Varat Liikearvo 140,0 124,9 Muut aineettomat hyödykeet 53,1 56,3 Sijoituskiinteistöt 3,8 4,8 Aineelliset hyödykkeet 347,0 355,8 Osuudet osakkuusyhtiöissä 1,3 2,3 Muut pitkäaikaiset sijoitukset 0,8 2,4 Pitkäaikaiset saamiset 2,5 2,6 Laskennalliset verosaamiset 6,3 5,4 Pitkäaikaiset varat yhteensä 554,8 554,5 Vaihto-omaisuus 6,1 6,1 Lyhytaikaiset saamiset 226,1 202,7 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 4,3 2,8 Myytävissä olevat rahoitusvarat 6,5 8,1 Rahavarat 253,7 265,1 Lyhytaikaiset varat yhteensä 496,7 484,8 Varat yhteensä 1 051, ,3 Oma pääoma ja velat Osakepääoma 70,0 70,0 Muut rahastot 143,3 143,1 Kertyneet voittovarat 466,2 441,7 Vähemmistöosuus 0,5 0,3 Oma pääoma yhteensä 680,0 655,1 Laskennalliset verovelat 19,5 20,7 Pitkäaikaiset korolliset velat 24,8 28,7 Muut pitkäaikaiset velat 7,0 4,7 Eläkevelvoitteet 8,4 8,3 Pitkäaikaiset velat yhteensä 59,7 62,4 Lyhytaikaiset korolliset velat 10,6 11,5 Ostovelat ja muut velat 298,1 292,4 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 1,0 17,8 Varaukset 2,1 0,1 Lyhytaikaiset velat yhteensä 311,8 321,8 Oma pääoma ja velat yhteensä 1 051, ,3 Korolliset velat 35,4 40,2

4 4/8 Rahavirtalaskelma miljoonaa euroa Tilikauden voitto 67,7 64,0 Oikaisut: Poistot 60,4 57,0 Arvonalentumiset 3,4 34,6 Käyttöomaisuuden myyntivoitot -0,3-5,3 Käyttöomaisuuden myyntitappiot 0,2 0,3 Rahoitustuotot -10,2-11,4 Rahoituskulut 4,8 5,6 Tuloverot 26,7 39,7 Muut oikaisut -1,4-0,8 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 151,2 183,6 Myynti- ja muiden saamisten muutos -15,0 15,4 Vaihto-omaisuuden muutos -0,1 0,4 Osto- ja muiden velkojen muutos 1,1 39,4 Varausten muutos 2,0 0,0 Käyttöpääoman muutos -11,9 55,2 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 139,3 238,7 Maksetut korot -3,5-5,3 Saadut korot 9,9 10,9 Muut rahoituserät 0,2 1,7 Maksetut verot -48,5-48,9 Rahoituserien ja verojen rahavirta -41,8-41,6 Liiketoiminnan nettorahavirta 97,5 197,1 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -29,1-54,4 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 4,6 25,9 Tytäryrityksen hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -27,3-76,5 Luovutustulot sijoituksista 2,1 0,7 Pitkäaikaisten lainasaamisten takaisinmaksut 1,1 14,7 Investoinnit myytävissä oleviin rahoitusvaroihin 1,9-8,1 Saadut osingot 1,0 0,1 Investointien nettorahavirta -45,7-97,6 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -1,6-12,5 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -4,9-63,6 Rahoitusleasingvelkojen maksut -12,9-8,6 Maksetut osingot -43,0-35,0 Rahoituksen nettorahavirta -62,4-119,7 Rahavarojen muutos -10,6-20,2 Rahavarat tilikauden alussa 265,2 287,1 Rahavarojen käyvän arvon muutos -0,8-1,8 Rahavarat tilikauden lopussa 253,7 265,2

5 5/8 Segmentti-informaatio miljoonaa euroa Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin Viestinvälitys 236,1 232,3 841,7 825,7 Informaatiologistiikka 53,7 49,4 197,5 186,0 Logistiikka 146,8 135,0 530,0 354,7 Muut toiminnot 12,5 11,1 23,3 19,8 -eliminoinnit -19,1-15,3-41,9-38,0 Yhteensä 430,0 412, , ,2 Liikevoitto liiketoimintasegmenteittäin Viestinvälitys 36,3 30,3 104,3 106,3 Informaatiologistiikka -2,0-33,7 1,2-26,7 Logistiikka 7,0 3,3 26,9 14,4 Muut toiminnot -19,9 25,5-43,4 3,8 Yhteensä 21,4 25,4 89,0 97,8 Henkilöstö keskimäärin Viestinvälitys Informaatiologistiikka Logistiikka Muut toiminnot Yhteensä Liikevaihto maantieteellisen segmentin mukaan Suomi 331,9 323, , ,6 Muut Pohjoismaat ja Baltian maat 75,7 65,2 256,8 127,7 Muu Eurooppa 20,4 20,5 85,3 71,5 Muut maat 2,0 3,2 10,8 14,4 Yhteensä 430,0 412, , ,2

6 6/8 Oman pääoman muutokset (IFRS) miljoonaa euroa Osake- Muut Käyvän Muunto- KertyneetYhteensä Vähem- Oma pääoma rahastot arvon erot voitto- mistö- pääoma rahasto varat osuus yhteensä Oma pääoma ,0 142,7 0,0 0,0 413,0 625,7 0,1 625,8 Muuntoeron muutos 0,0-0,1-0,1-0,1 Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,4 0,4 0,4 Suoraan omaan pääomaan kirjatut erät 0,4 0,0-0,1 0,3 0,0 0,3 Tilikauden tulos 63,9 0,1 64,0 Kaudella kirjatut tuotot ja kulut 0,4 0,0 63,8 0,1 64,3 Yritysostot 0,1 0,1 Osingon jako -35,0-35,0-35,0 Oma pääoma ,0 142,7 0,4-0,1 441,8 654,8 0,3 655,1 Oma pääoma ,0 142,7 0,4-0,1 441,8 654,8 0,3 655,1 Muuntoeron muutos -0,1 0,0-0,1 0,0-0,1 Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,2 0,2 Suoraan omaan pääomaan kirjatut erät 0,2-0,1 0,0 0,3 0,1 Tilikauden tulos 67,5 0,2 67,7 Kaudella kirjatut tuotot ja kulut 0,2-0,1 67,5 67,6 0,2 67,8 Yritysostot 0,1 0,1 Osingon jako -43,0-43,0-43,0 Oma pääoma ,0 142,7 0,6-0,2 466,3 679,5 0,5 680,0

7 7/8 Siltalaskelmat 2005 Tilikauden voiton täsmäytyslaskelma miljoonaa euroa 1-12/2005 Tilikauden voitto, FAS 95,1 Vaikutukset IFRS:ään siirtymisestä: IAS 38 Aineettomat oikeudet kehitysmenojen aktivointi ja poistot -3,0 IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen liikearvopoistojen peruutus 18,0 IAS 36 Omaisuuserien arvonalentumiset -24,3 IAS19 Työsuhde-etuudet eläkevelvoitteiden muutokset -21,7 IAS 17 Vuokrasopimukset rahoitusleasingsopimukset -0,1 IAS 39 Rahoitusinstrumentit rahoitusinstrumenttien arvostusten muutos 0,0 Oikaisut yhteensä -31,2 Tilikauden voitto, IFRS 63,9 Oman pääoman täsmäytyslaskelma miljoonaa euroa Oma pääoma, FAS 657,8 596,3 Vaikutukset IFRS:ään siirtymisestä: IAS 38 Aineettomat oikeudet kehitysmenojen aktivointi ja poistot 9,2 12,2 IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen liikearvopoistojen peruutus 18,0 0,0 IAS 36 Omaisuuserien arvonalentumiset -24,3 IAS19 Työsuhde-etuudet eläkevelvoitteiden muutokset -5,0 16,7 IAS 17 Vuokrasopimukset rahoitusleasingsopimukset -0,8-0,7 IAS 39 Rahoitusinstrumentit rahoitusinstrumenttien arvostustusten muutos 0,0 1,1 Oikaisut yhteensä -2,9 29,4 Oma pääoma, IFRS 654,9 625,7

8 8/8 Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset miljoonaa euroa Annetut kiinnitykset kiinteistöön: Rahalaitoslainat - 6,1 Annetut kiinnitykset - 9,9 Muut omasta puolesta annetut vakuudet 17,8 2,1 Johdannaissopimukset miljoonaa euroa Valuuttatermiinit Käypä arvo 0,0 0,0 Kohde-etuuden arvo 64,5 40,4 Johdannaissopimuksia on käytetty valuuttariskin suojaukseen ja ne on arvostettu saatavilla oleviin tilinpäätöspäivän markkinahintoihin. Tiedot ovat tilintarkastettuja.

IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia. Basware IFRS Consolidation

IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia. Basware IFRS Consolidation Basware IFRS Consolidation IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia VERSIO 11.1/2011 (DEMOGROUP) Sisältö Konsernitilinpäätös

Lisätiedot

Itellan tilinpäätöstiedote 2009: Tulevaisuuden toimintaedellytyksiä vahvistettiin

Itellan tilinpäätöstiedote 2009: Tulevaisuuden toimintaedellytyksiä vahvistettiin 1 (3) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE ITELLA OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.2.2010 KELLO 10 Itellan tilinpäätöstiedote 2009: Tulevaisuuden toimintaedellytyksiä vahvistettiin Vuosi 2009 Itella konsernin liikevaihto oli 1 819,7

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 vuokra-asuntojen määrä kasvaa

osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 vuokra-asuntojen määrä kasvaa osavuosikatsaus 1.1. 30.9. vuokra-asuntojen määrä kasvaa 1 OSAVUOSIKATSAUS Q3/ SATO kasvaa ja tukee yhteiskunnan hyvinvointia investoimalla vuokra-asuntoihin Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Lisätiedot

SATOn tilinpäätös 2014

SATOn tilinpäätös 2014 SATOn tilinpäätös 2014 Konsernin tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernitase, IFRS... 3 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS... 4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista,

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2014 Erkka Valkila. 30.1.2014 Tilinpäätösinfo

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2014 Erkka Valkila. 30.1.2014 Tilinpäätösinfo 1 SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Asuntomarkkinat 3. Strategia 4. SATOn vuosi 2013 5. Toimintaympäristö Liitteet 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Asuntomarkkinat

Lisätiedot

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 TULOSLASKELMA JA TASE ALKO KONSERNI TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 1 180,0 1 175,3 Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 3,6 Materiaalit ja palvelut

Lisätiedot

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake. COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q1/2013 26.4.2013, klo 8.00

Osavuosikatsaus Q1/2013 26.4.2013, klo 8.00 1 (15) ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 Atria-konsernin liikevaihto ja -voitto paranivat - Liikevoitto oli 3,2 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa) - Liikevaihto oli 328,4 miljoonaa euroa (308,6

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010. Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti

OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010. Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010 Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti - Liikevaihto 21,1 milj. euroa (16,7 milj. euroa) - Liiketulos (EBIT) 0,5 milj. euroa (-2,6 milj.

Lisätiedot

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010 SCANFIL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 22.10.2010 KLO 8.30 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010 Tammi - syyskuu - Liikevaihto 157,2 (1-9 2009: 149,2), kasvua 5,3 % - Liikevoitto 11,2 (13,4), 7,1 (9,0)

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Elecsterin vuosi alkoi hyvin YHTEENVETO Liikevaihto 11,0 MEUR (1-3/2014: 11,8 MEUR) Liikevoitto 0,8 MEUR

Lisätiedot

IFRS-konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet 31.12.2006

IFRS-konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet 31.12.2006 1 Yrityksen perustiedot Lemminkäinen Oyj on suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Rekisteröity osoite on Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Lemminkäinen

Lisätiedot

% (27,1 milj. euroa). milj. euroa. (16,8 milj. euroa). lasku (77,8. lähes. merkittävän. palvelujen

% (27,1 milj. euroa). milj. euroa. (16,8 milj. euroa). lasku (77,8. lähes. merkittävän. palvelujen Vacon Oyj, Pörssitiedote, 27.10.2009 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.20099 Heinä-syyskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 57,1 milj. euroa, laskua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2011

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2011 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2011 TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Oman pääoman muutoslaskelma

Lisätiedot

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 53 Tikkurila-konserni Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Tunnuslukujen kaavat Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Avainluvut. Avainluvut, milj. euroa 2012 2011 2010 2009 2008

Avainluvut. Avainluvut, milj. euroa 2012 2011 2010 2009 2008 Tilinpäätös 2012 Sisällys Avainluvut...4 Tunnuslukujen laskentakaavat...5 Liikevaihto liiketoiminnoittain...6 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin...6 Liikevoitto segmenteittäin...6 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30 Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Liikevaihto kasvoi 3,0 % ja oli 411,3 (399,3) miljoonaa euroa.

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Tilinpäätöstiedote 19.3.2014 klo 15.10

Keskisuomalainen Oyj Tilinpäätöstiedote 19.3.2014 klo 15.10 1(15) Keskisuomalainen Oyj Tilinpäätöstiedote 19.3.2014 klo 15.10 Keskisuomalainen Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2013 Tilikausi 2013 - Liikevaihto 149,7 Me (106,3 Me edellisenä vuonna), 40,8% kasvua edelliseen

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012

Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012 Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012 Restamax Oy Y-tunnus 1952494-7 Näsllinnankatu 48 E Kotipaikka Helsinki 33200 TAMPERE RESTAMAX OV Konsernitifinpäätös 31.12.2012 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Sisältö

Lisätiedot

Finnvera Oyj:n siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (IFRS)

Finnvera Oyj:n siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (IFRS) Finnvera Oyj:n siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (IFRS) EU-komissio antoi vuonna 2001 asetuksen, jonka mukaan EU-alueen julkisesti noteerattujen yhtiöiden tulee laatia konsernitilinpäätöksensä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015. Tulos ja kassavirta paranivat

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015. Tulos ja kassavirta paranivat OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015 Tulos ja kassavirta paranivat 27.4.2015 Osavuosikatsaus 1-3/2015 Ensimmäinen neljännes Liikevaihto oli 15 468 (9 521) milj. Ruotsin kruunua Liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen

Lisätiedot

SOK-yhtymä 2014. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014

SOK-yhtymä 2014. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 SOK-yhtymä 2014 Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 2 SOK-yhtymän tilinpäätös 2014 SOK-yhtymän tilinpäätös 2014 Hallituksen toimintakertomus...4 Konsernitilinpäätös, IFRS... 10 Konsernin tuloslaskelma...10 Konsernitase...11

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

Metsä Board tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014 5.2.2015 klo 12 Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

Metsä Board tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014 5.2.2015 klo 12 Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 :00 Sivu 2/29 METSÄ BOARD OYJ:N LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 136,5 MILJOONAA EUROA VUONNA 2014 VUODEN 2014 TULOS Liikevaihto 2 008,4 miljoonaa

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös

Emoyhtiön tilinpäätös TILINPÄÄTÖS 2013 Sisältö Konsernin tilinpäätös Elenia-konsernin hallituksen toimintakertomus 2013 1 Konsernin tuloslaskelma 3 Konsernitase 4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 5 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Ilmoitusasiat 3. Hallituksen toimintakertomus 4. Konsernitilinpäätös 2005. Konsernin tuloslaskelma 8.

Sisällysluettelo. Ilmoitusasiat 3. Hallituksen toimintakertomus 4. Konsernitilinpäätös 2005. Konsernin tuloslaskelma 8. Tilinpäätös 2005 Sisällysluettelo Ilmoitusasiat 3 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 2005 Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernitase 9 Konsernin rahoituslaskelma 10 Laskelma konsernin oman

Lisätiedot