Tarjoa oikein julkisissa tarjouskilpailuissa. Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK. EK-päivä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarjoa oikein julkisissa tarjouskilpailuissa. Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK. EK-päivä 31.3.2009"

Transkriptio

1 Tarjoa oikein julkisissa tarjouskilpailuissa Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK EK-päivä

2 Esityksen sisältö Tarjouskilpailuun osallistumista harkittaessa huomioitavat seikat Ryhmittymänä tarjoaminen Alihankinnat Vaihtoehtoiset tarjoukset Osatarjoukset Kapasiteetin hankkiminen Tarjouksen laatimisessa tärkeät seikat Tarjouspyyntöön tutustuminen Tarjouspyynnön epäselvien kohtien selvittäminen Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus Vertailtavien seikkojen ilmoittaminen Itsestään selvien seikkojen ilmoittaminen Julkisten hankintojen etupainotteisuuden huomiointi Tarjouksen jättäminen 2

3 Ryhmittymänä tarjoaminen Tarjouksen saa aina tehdä ryhmittymänä, vaikka tästä ei olisi mainintaa hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä Hankintayksikkö ei saa edellyttää ehdokkaiden tai tarjoajien ryhmittymältä tiettyä oikeudellista muotoa tarjouksen tai osallistumispyynnön tekemistä varten Tiettyä muotoa voidaan vaatia sopimusaikana, jos se on tarpeen hankintasopimuksen asianmukaiseksi toteuttamiseksi Silloin kun hankinnan kohde vaikuttaa yritykselle liian suurelta, se voi pyrkiä yhteistyöhön muiden yrityksen kanssa ja jättää yhteisen tarjouksen Jos esimerkiksi yrityksen liikevaihto tai kaluston suuruus ei yllä vaaditulle tasolle, yritys voi jättää tarjouksen yhdessä viiden muun yrityksen kanssa 3

4 Alihankinnat Ehdokas tai tarjoaja voi käyttää hankinnan toteuttamiseen muiden tahojen voimavaroja riippumatta niiden välisten suhteiden oikeudellisesta luonteesta Ryhmittymä voi käyttää hankinnan toteuttamiseen ryhmittymään kuuluvien tai muiden tahojen voimavaroja Esim. 3 yritystä tarjoaa ryhmittymänä, jokaisella 3 alihankkijaa Hankintayksikkö voi edellyttää ehdokkaalta, tarjoajalta tai niiden ryhmittymältä näyttöä siitä, että taloudellista ja rahoituksellista tilannetta, teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä koskevat vaatimukset täyttyvät Näyttönä voidaan käyttää esimerkiksi yritysten välisiä sopimuksia tai muita sitoumuksia, joilla osoitetaan, että vaaditut edellytykset täyttävät voimavarat ovat käytettävissä Silloin kun hankinnan kohde vaikuttaa yritykselle liian suurelta, se voi käyttää alihankkijoita apuna hankinnan toteuttamiseen, tai pyrkiä itse alihankkijaksi jollekin tarjoajalle 4

5 Vaihtoehtoisen tarjouksen mahdollisuus Vaihtoehtoisen tarjouksen tekeminen on sallittua, mikäli niin on hankintailmoituksessa ilmoitettu Jos hankintayksikkö on ilmoittanut hyväksyvänsä vaihtoehtoisten tarjousten esittämisen, vaihtoehtoa ei saa hylätä yksinomaan sillä perusteella, että se johtaisi tavarahankinnan sijasta palveluhankintaan tai palveluhankinnan sijasta tavarahankintaan Jos pyydetään tarjouksia ohjelmistolisenssistä, vaihtoehtoinen tarjous voisi olla esimerkiksi tarjous sovelluksen vuokraamisesta Ääriesimerkkinä voisi ajatella tarjousta, jossa pyydetyn sillan rakentamisen sijasta tarjottaisiinkin lossiyhteyttä saareen Vaihtoehtoisenkin tarjouksen on kuitenkin täytettävä hankinnan kohteelta edellytetyt vähimmäisvaatimukset sekä vaatimukset vaihtoehtojen esittämiselle 5

6 Osatarjouksen mahdollisuus Tarkista hankintailmoituksesta ja tarjouspyynnöstä, sallitaanko osatarjoukset Vaaditaanko valittavalta tarjoajalta kattavaa IT-konsultointia suunnittelusta testaukseen, vai voivatko konsultoinnin osat tulla eri tarjoajilta, niin että yksi yritys tarjoaa esimerkiksi pelkkää ohjelmointityötä? Vaaditaanko tarjoajalta koko liikennemerkkiä, vai voiko yksi tarjota alumiinin, toinen vanerin ja kolmas heijastinkalvot? 6

7 Kapasiteetin hankkiminen Oikeuskäytännössä on katsottu riittäväksi se, että tarjouspyynnössä tarjoajilta edellytetty voimavara/kapasiteetti on olemassa sopimuskauden alkaessa Linjaus merkitsee sitä, että voimavarojen/kapasiteetin ei tarvitse olla tarjoajan käytettävissä vielä tarjouksen jättämisen hetkellä Jos yrityksellä on tarjousta laatiessa 5 linja-autoa, ja valittavalla toimittajalla pitää tarjouspyynnön mukaan olla niitä 10, puuttuvat 5 autoa voidaan hankkia sopimuskauden alkuun mennessä Hankintayksiköllä voi toisinaan olla perusteltu syy edellyttää tarjoajalta näyttöä siitä, miten se aikoo järjestää tarvittavat voimavarat sopimuskauden alkuun mennessä 7

8 Tarjouspyyntöön tutustuminen Tarjouspyyntöön on tutustuttava huolella Mitä ehdottomia vaatimuksia tarjoajan soveltuvuudelle asetetaan Millä selvityksillä soveltuvuusvaatimusten täyttyminen osoitetaan Mitä ehdottomia vaatimuksia hankinnan kohteena olevalle tavaralle tai palvelulle asetetaan Mitä erityisiä määräyksiä tarjouksen laatimisen tavasta ja muodosta annetaan Mitä ominaisuuksia tarjouksissa vertaillaan ja millä painoarvoilla Mitä liitteitä tarjoukseen on liitettävä Millä kielellä tarjous on tehtävä Jne. jne. 8

9 Tarjouspyynnön epäselvät kohdat Jos joku tarjouspyynnön kohta on epäselvä tai tulkinnanvarainen, asiaa kannattaa kysyä hankintayksiköltä Jos joku tarjouspyynnön kohta vaikuttaa suorastaan omituiselta, sekin kannattaa selvittää Useimmiten tarjouspyynnössä annetaan tarjoajille mahdollisuus esittää hankintayksikölle kirjallisesti lisäkysymyksiä tiettynä aikana Kysymysten esittäminen voi joskus olla tarpeellista määräajan jälkeenkin, tai vaikka kysymyksiä ei sallittaisi Jos tarjouspyyntöön on jäänyt virhe, hankintayksikönkin intressissä on saada tieto virheestä Hankintayksikkö voi haluta muuttaa esim. tarjoushintojen antamisen tapaa, jos se havaitsee, että malli on alalle täysin vieras 9

10 Tarjous laadittava tarjouspyynnön mukaisesti Tarjousta laatiessa on muistettava, että hankintayksikön velvollisuutena on hylätä tarjouspyyntöä vastaamaton tarjous Tarjoa sellaista tavaraa tai palvelua mitä pyydetään Vähimmäisvaatimusten täytyttävä, kaikkea pyydettyä tarjottava Anna kaikki pyydetyt selvitykset pyydetyssä muodossa Toimita kaikki pyydetyt liitteet Noudata kaikkia tarjouspyynnössä annettuja määräyksiä tarjouksen muodolle, rakenteelle, kielelle jne. Anna hinnat pyydetyssä yksikössä ja pyydetyllä tavalla Älä liitä tarjoukseen omia sopimusehtojasi, jos ne on kielletty Älä tee varaumia tarjouspyynnön ehtoihin (tai vaatimuksiin) Laita rasti joka ruutuun, täytä jokainen solu jne. 10

11 Vertailtavien seikkojen ilmoittaminen Tarjoukset valitaan hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä ilmoitetuilla kriteereillä ja painoarvoilla Tarjouksessa on tuotava selvästi esiin kaikki ne asiat, joita tarjouspyynnössä on luvattu arvostaa Muita seikkoja ei saa huomioida/arvostaa vertailussa, joten niiden esiin tuominen on turhaa Vaikka kyse olisi hyvinkin innovatiivisista ja hankintayksikölle kiistatta edullisista seikoista, niiden huomioiminen tarjousvertailussa on yleensä mahdotonta, ellei em. seikoille ole annettu tarjouspyynnössä merkitystä/painoarvoa 11

12 Itsestään selvien seikkojen ilmoittaminen On tärkeää huomata, että hankintamenettely perustuu pelkästään tarjoajien kirjallisiin tarjouksiin, jossa ulkopuolista tietoa ei voida huomioida Nykyisen toimittajan on annettava uudessa tarjouskilpailussa tarjouksessa kaikki pyydetyt tiedot, vaikka ne olisivatkin aiemman yhteistyön ansiosta hankintayksikön tiedossa Hankintayksikkö ei voi ottaa huomioon yleisesti tiedossa olevia seikkoja Hankintayksikkö ei voi itse selvittää asiaa esim. tarjoajayrityksen internet-sivuilta Selvitykset on siten annettava niin kuin hankintayksikkö ei tietäisi tarjoajasta tai sen toiminnasta mitään 12

13 Julkisten hankintojen etupainotteisuus Julkiset hankintamenettelyt ovat huomattavan etupainotteisia verrattuna yksityisen puolen ostotoimintaan Hankittava tavara tai palvelu ja sen ominaisuudet määrätään hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä Hankintaa koskevat sopimusehdot ehdot lyödään useimmiten lukkoon jo tarjouspyynnössä Vaatimuksista, ehdoista yms. merkittävistä yksityiskohdista ei voi enää myöhemmin neuvotella lainkaan, toisin kuin yksityisellä puolella Taustalla tarjousten vertailukelpoisuuden varmistaminen Lähtökohtaisesti kyseessä on ota tai jätä -tyyppinen tarjouspyyntö, jossa tarjoukset on annettava juuri siitä mitä pyydetään, tai jätettävä kokonaan tarjoamatta Tarjoajan käsitys hankintayksikön asettamien vaatimusten ja ehtojen mielekkyydestä lähtökohtaisesti merkityksetöntä 13

14 Tarjouksen jättäminen Tarjouspyynnössä ilmoitetaan tarjoajille määräaika tarjousten tekemiselle ja osoite johon tarjoukset on toimitettava Määräysten noudattaminen on ehdottoman tärkeää ja tarjouksen toimittaminen on lähettäjän vastuulla Määräaikaa ei voida pidentää vain yhden tarjoajan osalta Jos perusteltua tarvetta tarjousajan jatkamiselle ilmenee, hankintayksikkö ilmoittaa kaikille tarjoajille uuden määräajan Jo minuutin myöhästyminen on kohtalokasta eli jos tarjousten jättämisen määräaika on klo 16.00, hankintayksikkö ei voi huomioida klo saapunutta tarjousta Esimerkiksi postin hidasteluun vetoaminen ei auta yritystä, vaikka kirje olisi annettu postin kannettavaksi hyvissä ajoin ennen määräaikaa Korvausvaatimus postitoimittajan suuntaan eri asia 14

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu 1. Esille tuodut ongelmat Käydyissä keskusteluissa ja toimitetun materiaalin perusteella kivitoimialalla

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

Tarjoajan opas Opas Vaasan kaupungin hankintoihin

Tarjoajan opas Opas Vaasan kaupungin hankintoihin Tarjoajan opas Opas Vaasan kaupungin hankintoihin 1. ALKUSANAT 2. PROSESSIKUVAUS 1. Alkusanat Tämän oppaan tarkoitus on avata paikallisille, ja muillekin, yrityksille Vaasan kaupungin hankintojen periaatteita

Lisätiedot

ITP-HANKKEEN 1. TYÖPAJA. Hankintailmoitusten karikot

ITP-HANKKEEN 1. TYÖPAJA. Hankintailmoitusten karikot ITP-HANKKEEN 1. TYÖPAJA Hankintailmoitusten karikot Helsinki 3.4.2014 Specialist Partner, asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy 1 Hankintailmoitus / tarjouspyyntö Hankintalaki

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Julius Parikka OTM Panu Pökkylä OTK, Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Edilex 2010/37 Artikkeli, versio 1.0

Lisätiedot

Hankintavalmennus Lappeenranta 14.3.2013

Hankintavalmennus Lappeenranta 14.3.2013 Hankintavalmennus Lappeenranta 14.3.2013 LÄHIRUOKAHANKINNAN SUUNNITTELU Tavoite perehtyä julkisiin hankintoihin sekä hankintayksikön että tarjoajan näkökulmasta löytää hankintailmoitukset ja tarjouspyynnöt

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

Osallistumishakemuspyyntö. tarjouskilpailuun taloushallinnon järjestelmäratkaisun tarjoamisesta palveluna

Osallistumishakemuspyyntö. tarjouskilpailuun taloushallinnon järjestelmäratkaisun tarjoamisesta palveluna Osallistumishakemuspyyntö tarjouskilpailuun taloushallinnon järjestelmäratkaisun tarjoamisesta palveluna Sisällys 1. Hankinnan yleistiedot ja hankekuvaus... 3 1.1 Asiakirjojen tarkoitus ja rakenne... 3

Lisätiedot

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv. Tavoitteet ja sisältö

Lisätiedot

Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen

Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen liitto 13.6.2007 Vesa Haapamäki Materiaalitoimen johtaja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Esityksen teemat (1) Hankintojen

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

Opas. Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat

Opas. Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat Opas Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat 1 Sisällysluettelo Ministerin esipuhe 5 Mitä kaikkea ovat sosiaalisesti vastuulliset hankinnat? 7 Mitä hyötyä on sosiaalisesti vastuullisista hankinnoista? 8

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA liite 4, yh 27.10.2010 asia 13 167 1 (35) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Liittyen 1.6.2010 voimaan tulleisiin muutoksiin hankintalaissa (30.3.2007/348) Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa 27.10.2010

Lisätiedot

1.3 Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäis- ja enimmäismäärä. EU-hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMAaan 26.11.

1.3 Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäis- ja enimmäismäärä. EU-hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMAaan 26.11. Osallistumispyyntö PKSH038-13 1 (10) PKS-VERKKOMAKSAMINEN KILPAILULLINEN NEUVOTTELUMENETTELY, OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde Määritelty pääpiirteittäin tavoitetilan kuvauksessa

Lisätiedot

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Hyväksytty Keravan kaupunginhallituksen päätöksellä 7.3.2011 82. Muutettu kohta 13.2 Keravan kaupunginjohtajan päätöksellä 23.6.2011 28. 1.

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1992L0050 FI 18.11.2001 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/50/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, julkisia

Lisätiedot

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitto Hankintaprosessi, nykytila Hankintasääntelyn mukainen hankintamenettely Valmistelu

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) KIRKKONUMMEN UUDEN KUNNANTALON RAVINTOLAPALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta PL 20 (Vanha Sairaalantie 5) 02401 Kirkkonummi 1 Yleistä Kirkkonummen kunta (myöhemmin

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9 TARJOUSPYYNTÖ 1 (13) Tilaajat Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9 Tähtikuitu Oy Sodankylä PL 60 (Jäämerentie 1) 99601 SODANKYLÄ info@tahtikuitu.fi Y: 42547673-4 Taustaa (jäljempänä

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET

FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt 20.8.2007 Voimaantuloajankohta 15.8.2007 Kh. 15.10.2007 (268 ), muutos kohtaan 2.1.3 ja liitteeseen 1 Muutosten voimaantuloajankohta 18.10.2007

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET

LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 300, liite 86, 23.08.2010. 2 YLEISET HANKINTAOHJEET Määritelmiä ja käsitteitä 3 1. Yleistä 8 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä)

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Oulun yliopisto Hankintaohje 2009 päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Lisätietoja: Tilapalveluiden hankintoja käsittelevät www-sivut (linkki) Työ- ja elinkeinoministeriön julkisia

Lisätiedot

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta.

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta. 1 Suomussalmen kunnan julkisen hallinnon ja talouden sekä tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastuspalveluiden hankinta tilivuosiksi 2013-2018 1. Tarjouspyyntö pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 TARJOUSPYYNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUKSISTA pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 Kyseessä on esiopetus- ja koulukuljetukset johon kuuluu myös vammaisoppilaiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot