Kirsi Alila. Lapsivaikutusten arviointi kansallisia ja kansainvälisiä näkökulmia. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2011:7

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirsi Alila. Lapsivaikutusten arviointi kansallisia ja kansainvälisiä näkökulmia. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2011:7"

Transkriptio

1 Kirsi Aia Lapsivaikutusten arviointi kansaisia ja kansainväisiä näkökumia Lapsiasiavatuutetun toimiston jukaisuja 2011:7

2 apsiasiavatuutetun toimisto Lapsivaikutusten arviointi kansaisia ja kansainväisiä näkökumia 2 Lapsivaikutusten arviointi kansaisia ja kansainväisiä näkökumia Sisätö Kirjoittajan esittey Tiivistemä Current status of chid impact assessment deveopment in Finand Lapsiasiavatuutetun esipuhe Johdanto Kirsi Aia, Ediva Oy Lapsivaikutusten arviointi kansaisia ja kansainväisiä näkökumia Lapsiasiavatuutetun toimiston jukaisuja 2011:7 Jukaisija Lapsiasiavatuutetun toimisto Vaasankatu 2, Jyväskyä Puhein: Faksi: Sähköposti: Taitto Workshop Päviä Oy Kannen kuva Pixmac ISSN-L ISSN (verkkojukaisu) ISBN (PDF) PDF jukaistu verkossa Tutkimuksen tavoite ja toteuttaminen Tutkimuksen tarkoitus ja tavoite Tutkimuksen vaiheet Lapsivaikutusten arviointiin iittyvä tiedonhaku Tutkimuksen kansainen ja kansainväinen osa Tutkimuksen ohjausryhmä ja rahoitus Tutkimuksen kansainväiset yhteydet Lapsivaikutusten arviointi: käsite, ohjaus ja toimijat Lapsivaikutusten arviointi käsitteenä Lapsivaikutusten arviointi apsen edun toteuttajana Lapsivaikutusten arviointia ohjaavat ait Lapsivaikutusten arviointi asiakirjoissa ja ohjemissa Lapsivaikutusten arvioinnin keskeisiä kansaisia toimijoita ja kehittämistyötä Vationhainto Kuntaiitto ja kunnat Kirkkohaitus Lapsi- ja perhetyötä tekevät järjestöt Lapsivaikutusten arvioinnin kansainväisiä toimijoita ja kehittämistyötä UNICEF Chid Rights Information Network CRIN Eurochid Save the Chidren Lapsivaikutusten arvioinnin toteuttaminen Lapsivaikutusten arviointi osana ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointia Lapsivaikutusten arviointi toimintana: miksi, missä, mioin, miten ja kuka? Lapsivaikutusten arvioinnin kansaisia maeja Suomen apsiasiain toimikunnan mai Stakesin mai Terveyden ja hyvinvoinnin aitoksen työväine kuntapäätöksiin Lapsivaikutusten arvioinnin kansainväisiä maeja Ruotsin mai Skotannin SCCYP-mai Engannin mai akiehdotusten apsivaikutusten arviointiin Uuden-Seeannin mai Kanadan Brittiäisen Koumbian mai Irannin mai maahanmuuttajaperheie

3 apsiasiavatuutetun toimisto Lapsivaikutusten arviointi kansaisia ja kansainväisiä näkökumia 3 4 Kansainen apsivaikutusten arviointi: kyseytutkimuksen tuoksia Lapsivaikutusten arvioinnin käsite Lapsivaikutusten arvioinnin määrittey Lapsivaikutusten arvioinnin yhtenäisemmän määritteyn tarve Järjestöjen apsivaikutusten arviointiin iittyvä kansainen toiminta Järjestöjen kansainen toiminta Järjestöjen yhteistyötahot kansaisessa toiminnassa Lapsivaikutusten arvioinnin ainsäädännöinen kehittäminen Lapsivaikutusten arvioinnin organisointi ja hainnoinen sijoittuminen Järjestöjen apsivaikutusten arviointiin iittyvä kansainväinen toiminta Järjestöjen kansainväinen toiminta, toimintamuodot ja yhteistyötahot Kansainväisen yhteistyön kehittäminen Suomen opit kansainväisestä yhteistyöstä Keskeisin kehittäjätaho kansainväisesti Yhteenveto kansaisen osatutkimuksen vastauksista Kansainväinen apsivaikutusten arviointi: kyseytutkimuksen tuoksia Lapsivaikutusten arviointi osana yhteiskunnaista päätöksentekoa Lapsivaikutusten arviointiin iittyvä ainsäädäntö ja muu ohjaus Lapsivaikutusten arvioinnin organisointi ja koordinaatio Lapsivaikutusten arviointiin iittyvä tutkimus Lapsivaikutusten arviointiin iittyvä kehittämistyö Haasteita ja kohdattuja ongemia Lapsivaikutusten arvioinnin tueva kehittyminen Yhteenveto kansainväisen osatutkimuksen vastauksista Pohdinta: mitä opimme? Lapsivaikutusten arviointi käsitteenä ja sen määrittey Lapsivaikutusten arvioinnin normi- ja ohjemaohjaus Kansaisia toimijoita ja kehittämistyötä Lapsivaikutusten arvioinnin hainnoinen organisointi Yhteistyön hyödyntäminen ja tehostaminen Kansainväinen peiaus Lapsivaikutusten arvioinnin haasteita Lapsivaikutusten arvioinnin kansaiset kehittämistarpeet Lähteet Internetviitteet Kirjaisuusviitteet Lakiviitteet Liitteet Liite 1: Tutkimuksen tiedonhaun koontia Liite 2: Tutkimuksen kansaisen osan kyseyomake Liite 3: Tutkimuksen kansaisen kyseyn vastaajatahot ja vastanneet Liite 4: Tutkimuksen kansainväisen kyseyn vastaajatahot Liite 5: Tutkimuksen kansainväisen osan kyseyomake Liite 6: Tutkimuksen kansainväiseen kyseyyn vastanneet Liite 7: Tutkimuksen kansaisen osion joidenkin vastaajatahojen yeinen kansainväinen yhteistyö Liite 8: Skotannin haituksen GIRFEC -ähestymistapa

4 apsiasiavatuutetun toimisto Lapsivaikutusten arviointi kansaisia ja kansainväisiä näkökumia 4 Aia, Kirsi: Lapsivaikutusten arviointi kansaisia ja kansainväisiä näkökumia. Lapsiasiavatuutetun toimiston jukaisuja 2011:7 Tiivistemä Tutkimuksen Lapsivaikutusten arviointi kansaisia ja kansainväisiä näkökumia tarkoituksena oi tuottaa tietopohjaa eri kansaisten tahojen käyttöön suomaaisen apsivaikutusten ennakoinnin ja arvioinnin sekä organisoinnin ja menetemien kehittämiseksi. Tutkimuksen tavoitteena oi sevittää apsivaikutusten arviointiin iittyvää käsitteen määritteyä, ainsäädäntöä, hainnointia sekä myös apsivaikutusten arvioinnin käyttämistä osana yhteiskunnaista päätöksentekoa. Lisäksi kiinnostuksen kohteena oi miaista tutkimusta ja kehittämistä sekä yhteistyötä on asian iittyen tehty. Tutkimuksen toimeksiantajana oi Lasten, nuorten ja perheiden poitiikkaohjema. Tutkimus on saanut apurahan myös Ai Paasikiven säätiötä. Kirsi Aia on peruskouutuksetaan astentarhanopettaja ja kasvatustieteen maisteri. Väitöskirja varhaiskasvatuksen aadun ohjauksesta vationhainnossa on viimeisteyvaiheessa. Kirsi Aia työskenteee kehitysjohtajana kouutus-, kehittämis- ja tutkimustoimintaan keskittyvässä yrityksessään Ediva Oy:ssä Lahdessa. Aiaa on vahva työkokemus varhaiskasvatuksen ja opetuksen eriaisista kunnaisista perus- ja johtotehtävistä. Vationhainnossa Aia on työskenneyt Stakesin sekä sosiaai- ja terveysministeriön asiantuntijatehtävissä. Kirsi Aian erityisosaaminen iittyy aadun, arvioinnin ja ohjauksen kysymyksiin, joiden myötä kiinnostus apsivaikutusten arviointiin ja sen kehittämiseen sekä tutkimiseen on ähtenyt iikkeee. Yhteystiedot: Kirsi Aia puh Tutkimus toteutui komen vaiheen kautta vuoden 2010 aikana. Tiedonkeruuvaihe tuotti kansaista ja kansainväistä tietoa apsivaikutusten arvioinnista. Tutkimuksen toiseen vaiheeseen iittyvä kysey suunnattiin kaksitahoisesti sekä kansaisie että kansainväisie tahoie. Kansaisen kyseyn vastaajiksi vaikoituivat keskeiset apsi- ja perhetyötä tekevät järjestöt; Mannerheimin Lastensuojeuiitto, Lastensuojeun Keskusiitto, Suomen Unicef, Peastakaa Lapset ja Vammaisten asten ja nuorten säätiö. Lisäksi kansainen kyseyomake meni vastattavaksi Kirkkohaitukseen, Kuntaiittoon ja Lasten Paramenttiin. Kansainväinen kysey toimitettiin vastattavaksi seitsemään maahan apsi- ja perhetyöstä vastaaviin ministeriöihin ja apsiasiavatuutetuie. Tutkimuksen kohdemaat oivat pohjoismaista Ruotsi ja Norja, Euroopasta Enganti, Skotanti ja Hoanti, sekä Euroopan ukopuoeta Kanadan kome provinssia ja Uusi-Seeanti. Tutkimuksen komas vaihe tuotti aineiston anayysin ja raportin. Tutkimus esittää tuoksenaan aajan tiedonhaun ja kyseyjen tuostuksen sekä niihin pohjautuvat apsivaikutusten arvioinnin kansaiset kehittämistarpeet. Tutkimuksen tuoksena raportoidaan apsivaikutuksen arvioinnin käsitteen määritteyyn iittyvää pohdintaa ja teeman näkymistä kansaisessa ainsäädännössä sekä vationhainnon ohjaavissa asiakirjoissa ja ohjemissa. Tuoksena tuotetaan koottua tietoa apsivaikutusten arvioinnin keskeisistä kansaisista ja kansainväisistä toimijoista, kehittämis- ja tutkimustyöstä ja toteuttamismaeista. Kansaisen tianteen kartoitus tuo esiin näkymän siitä, että apsivaikutusten arviointi kaipaa tuekseen käsitteeistä hatuunottoa sekä rakenteiden ja vastuutahojen määrittämistä. Kehittämistarpeiden mukaan apsivaikutusten arvioinnin tietoisuutta ja tiedotusta tuisi isätä esimerkiksi kouutusten ja oppaiden muodossa. Lapsivaikutusten käyttöönoton edistäminen eritasoia kaipaa monimuotoista ohjausta ja tukea. Eri toimijoiden, niin kansaisten kuin kansainväisten tahojen yhteistyötä tuisi edistää, verkostoivan työtavan ja tiedon koordinaation avua voitaisiin tehokkaammin hyödyntää apsivaikutusten arviointiin iittyvä osaaminen ja asiantuntemus sekä sen evittäminen. Lapsivaikutusten arviointi edeyttää kehittyäkseen myös isääntyvää menetemien kehittämistä ja tiedontuotannon isäämistä, muun muassa monitahoista tutkimusta.

5 apsiasiavatuutetun toimisto Lapsivaikutusten arviointi kansaisia ja kansainväisiä näkökumia 5 Aia, Kirsi: Chid Impact Assessment Nationa and Internationa Approaches. Pubications of the Office of the Ombudsman for Chidren 2011:7. Current status of chid impact assessment deveopment in Finand In Finand, the best interests of a chid have been we secured both at enactment eve and in the services provided; however, there is aways potentia for improving our attitudes towards chidren. There is room for deveopment in the practices of istening to chidren. In addition to egisation, chid impact assessment (CIA) has in recent years been added to severa significant documents in pubic administration as we as to the contents and recommendations presented in various agendas (for exampe, the Government Programme, Chid and Famiy Poicy, Deveopment Programme for Chid and Youth Poicy, and Nationa Deveopment Pan for Socia and Heath Care Services). Considering this background, chid impact assessment has progressed in Finand and, itte by itte, become more common as part of socia decision-making. One indicator of chid impact assessment becoming more commonpace is that it is currenty being deveoped by many parties and at severa eves in Finand. A number of ministries have both individua and joint projects and deveopment work (impact assessment as part of egisation preparation, piot projects in the chid impact assessment of egisation, etc.). The Nationa Institute for Heath and Wefare has gathered onine materia on various impact assessments and the guidebook pubished by The Nationa Research and Deveopment Centre for Wefare and Heath (STAKES; Taskinen 2006) has become a widey used basic source. The Ombudsman for Chidren hods an important roe as a promoter of CIA, as he/she keeps the issue active in socia debate and in his/her own statements, as do organisations carrying out chid and famiy work by promoting in their statements the deveopment and use of various CIA modes both in pubic administration and ocay. The Evangeica Lutheran Church of Finand is currenty in the process of renewing its own egisation and is bringing chidren s interests and chid impact assessment to the forefront as part of this process. The Association of Finnish Loca and Regiona Authorities and individua municipaities are aso essentia parties invoved in the deveopment of chid impact assessment. For instance, The Association of Finnish Loca and Regiona Authorities has prepared a guidebook on anticipatory assessment in municipa decision-making, to be competed in Municipaities pay an important roe in the experimenta activities and deveopment of CIA, but the competence of municipa actors, as we as the incusion of CIA in municipa strategy work, needs to be promoted further. There are severa municipaities that have impemented chid impact assessment toos, however mainy in sma scae projects. As a phenomenon, chid impact assessment has atey become famiiar in many sectors in Finand; awareness of the issue is better and broader. Now that the concept has been grasped, assessment knowedge has aso been transferred into practica measures, itte by itte. Consequenty, nationa and oca modes have been created to assist in the performance of this assessment. To summarise, it can sti be stated that chid impact assessment at practica eve continues to be a somewhat new and unfamiiar cause both in pubic administration and at oca eve. Further deveopment is needed before chid impact assessment becomes mainstream. Based on the mode prepared by the Finnish Nationa Committee on the Rights of the Chid, STAKES (The Nationa Institute for Heath and Wefare) pubished a guidebook on chid impact assessment in The mode provides a concrete and innovative too that is based on cear, specific questions. The guidebook contains a 6-step mode that emphasises the priority of chidren s best interests in a decision-making reated to chidren. An Engish transation of the STAKES mode is avaiabe at: In 2010, The Nationa Institute for Heath and Wefare pubished a too for CIA in municipa decision-making for specifying the aforementioned STAKES mode. The too is meant to be used in municipa anticipatory assessment and sef-assessment in order to promote the we-being of chidren, youth and famiies, as we as to pan, deveop and evauate services. The too heps identify processes that take pace in various administrative fieds and affect a chid s and famiy s ives. The mode emphasised the reguar performance of chid impact assessment as part of norma work. This too was deveoped in connection to a arger structura reform of services in the municipaity of Äänekoski.

6 apsiasiavatuutetun toimisto Lapsivaikutusten arviointi kansaisia ja kansainväisiä näkökumia 6 Lapsiasiavatuutetun esipuhe Päätösten apsivaikutusten arviointi on 2000-uvun aikana edennyt pienin askein suomaaiseen yhteiskuntaan. Näistä askeista ja nykytianteesta Suomessa sekä kansainväisesti kertoo Kirsi Aian tärkeä tutkimusraportti. Lapsiasiavatuutetun toimisto jukaisee mieeään tämän Vationeuvoston asten, nuorten ja perheiden poitiikkaohjeman sekä Ai Paasikiven säätiön rahoittaman työn tuokset. Päätösten apsivaikutusten arviointi on tapa tarkastea asten ja perheiden hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä kokonaisuutena, apsia ja myös heidän perheitään kuunneen ja osaistaen. Ajatteutavan moottorina on out YK:n Lapsen oikeuksien yeissopimus, jossa vevoitetaan päättäjiä hakemaan eriaisissa tianteissa apsen ja asten kannata parhaita ratkaisuja. Lapsen etua ei voida saada sevie iman että oaan kiinnostuneita asten ja nuorten omasta näkökumasta. Lapsen paras ei oe aina hänen oman mieipiteensä mukainen ratkaisu, mutta siitä huoimatta näkemykset tuee aina sevittää ja ottaa mahdoisuuksien mukaan huomioon. Kirsi Aian raportti osoittaa, että päätösten apsivaikutusten arvioinnin ja ennakoinnin aajempi käyttöönotto odottaa kansainväisestikin vieä yhteisiä maeja. YK:n apsen oikeuksien komitea on toki suosittanut, että apsivaikutusten arvioinnin sovetamisen tuee aina kuuua sopimuksen kansaiseen täytäntöönpanoon. Suomessa apsivaikutusten arvioinnin edistäminen on out 2000-uvua yksittäisten apsen oikeuksiin sitoutuneiden virkamiesten, poiitikkojen, tutkijoiden ja järjestöaktiivien varassa. Onneksi heitä on öytynyt niin vation, kuntienkin kuin seurakuntienkin päätöksenteosta uvua on aika vakinaistaa apsivaikutusten ennakointi ja arviointi osaksi jukisten ja yhteisten päätösten vamisteua. Tähän tarvitaan vevoittavaa ainsäädäntöä mutta myös pajon kouutusta ja hyvien toimintamaien kokeiua ja evittämistä. Päättäjä voi jäädä miettimään, miksi päätöksiä pitäisi tarkastea juuri asten ja apsen edun näkökumasta? Eivätkö kaikkien ihmisten näkökumat ja edut oe yhtä tärkeitä? Minkä muiden ihmisryhmien etua on tarpeen arvioida? YK:n apsen oikeuksien sopimus, jonka Suomen eduskunta on vuonna 1991 ratifioinut, on somittu turvaamaan asten erityisiä etuja, koska apset ovat haavoittuvia ja turvattomia ja usein aikuisen armoia. Periaate on out YK-päätöksenteossa voimassa jo pitkään ennen apsen oikeuksien sopimusta. Jo vuoden 1959 apsen oikeuksien juistuksessa todetaan että apsi ruumiiisen ja henkisen kypsymättömyytensä vuoksi tarvitsee erityistä suojeua ja huoenpitoa siihen uettuna asianmukainen hoito sekä ennen syntymää että sen jäkeen. Lasten näkökumat tarvitsevat erityistä sevittämistä myös siksi, että he eivät oe äänestäjiä ja siten suoraan edustettuna päätöksenteossa. Vanhemmat ovat tärkeitä asten asioiden viestinviejiä mutta asten oman arjen näkökuma ei oe sama asia kuin vanhempien mieipide. Päätösten apsivaikutusten ennakointi vaatii päättäjätä aikaa ja vaivaa. Mutta asiaa voi miettiä myös sitä kannata, mitä hyötyä ja ioa on apsen edun arvioimisesta ja siihen iittyvästä asten omien mieipiteiden sevittämisestä. Kun asten omia näkemyksiä sevitetään ja niistä oaan kiinnostuneita, apset kokevat, että heitä arvostetaan. Mukana oeminen ja kuuuksi tueminen kiinnittää yhteisöön. Lasten osaistuminen aktivoi myös vanhempia. Lasten suojeun ja hyvien paveuiden järjestämisen tavoitteet onnistuvat paremmin, kun tiedämme mitä apset itse ajatteevat asioista. Aikuiset osaavat tehdä parempia päätöksiä sioin kun asten omasta näkökumasta oaan seviä. Lapsivaikutusten arviointi on yksi näkökuma päätösten ns. ihmisvaikutusten arviointiin. Pitkään on jo sevitetty päätösten ympäristövaikutuksia ja taoudeiset vaikutukset ovat aina päättäjien mieessä. Onpa vaadittu sevitettäväksi päätösten yritysvaikutuksiakin. Lapsen edun arviointi voi oa tienraivaajana ja esimerkin näyttäjänä myös muiden erityisryhmien näkökumie. Päätösten arviointi tietoisesti apsen edun kannata tuo avoimuutta ja äpinäkyvyyttä päätöksentekoon ja sen vamisteuun. Se edistää näin hyvää haintoa. Voipa sitä pitää myös nykyisin pajon korostetun asiakkaan ja käyttäjän näkökuman vahvistumisena. Lapsen edun arviointi on jatkuvaa vuorovaikutusta apsen kanssa, apsen näkökuman arvostamista, aikuisen vastuun ja vevoisuuksien muistamista, parhaan mahdoisen asiantuntemuksen hyödyntämistä sekä tinkimätöntä apsen ihmisoikeuksiin sitoutumista. Lasten asiat eivät oe yksinomaan aikuisten huoenaiheita vaan useimmiten ioisia ja aikuisie uutta opettavia. Jyväskyässä Maria Kaisa Aua, apsiasiavatuutettu

7 apsiasiavatuutetun toimisto Lapsivaikutusten arviointi kansaisia ja kansainväisiä näkökumia 7 Johdanto Lapsivaikutusten arviointia kehitetään Suomessa tää hetkeä monitahoisesti. Kehittämistyötä tehdään vationhainnossa, kuntatasoa, seurakunnissa sekä komannea sektoria. Tavoitteena on kehittää apsivaikutusten arviointia menetemäksi yhteiskunnaiseen päätöksentekoon. Lapsivaikutusten arvioinnin kautta on tarkoituksena myös vatavirtaistaa Yhdistyneiden Kansakuntien apsen oikeuksien sopimuksen toteuttaminen, jonka Suomi on ratifioinut vuonna Suomaaisen apsivaikutusten arvioinnin tueksi on kaivattu tietoa apsivaikutusten arvioinnin toteuttamisesta ja kehittämisestä kansaisesti, muissa pohjoismaissa, Euroopassa ja aajemmin kansainväisesti. Tutkimuksen Lapsivaikutusten arviointi kansaisia ja kansainväisiä näkökumia tarkoituksena oi tuottaa tietopohjaa eri kansaisten tahojen käyttöön suomaaisen apsivaikutusten ennakoinnin ja arvioinnin sekä organisoinnin ja menetemien kehittämiseksi. Tutkimuksen tavoitteena oi sevittää apsivaikutusten arviointiin iittyvää käsitteistöä, ainsäädäntöä, organisointia ja koordinointia sekä myös apsivaikutusten arvioinnin käyttämistä osana yhteiskunnaista päätöksentekoa suomaaisissa keskeisissä apsi- ja perhetyötä tekevissä järjestöissä sekä seitsemän maan apsiasiavatuutettujen ja ministeriöiden toiminnassa. Lisäksi kiinnostuksen kohteena oi miaista tutkimusta ja kehittämistyötä sekä yhteistyötä on tehty niin kansaisea kuin kansainväiseäkin tahoa. Tutkimuksen raportti sisätää kuusi ukua. Raportin ensimmäinen uku esitteee tutkimuksen tarkoituksen, tavoitteet ja toteuttamisen. Toinen uku avaa apsivaikutusten arviointia käsitteeisesti, sen ohjausta ainsäädännöisesti sekä apsivaikutusten arvioinnin esiintymistä eriaisissa vationhainnon ohjemissa ja asiakirjoissa. Lisäksi toisessa uvussa tuodaan esiin apsivaikutusten arviointi apsen edun toteuttajana. Raportin komas uku keskittyy avaamaan apsivaikutusten arviointia toimintana ja sen toteuttamista. Luvussa tarkasteaan apsivaikutusten arvioinnin yhteyttä ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointiin ja yritetään yhyesti vastata miksi, missä tianteissa, mioin, kenen toimesta ja miten apsivaikutusten arviointia tuisi toteuttaa. Toisen ja komannen uvun yhteisenä tavoitteena on out kuvata tutkimuksen tiedonhaun kautta mahdoisimman kattavasti kansaisten eri toimijoiden tekemä tämänhetkinen työ ja kehittämistoiminta apsivaikutusten arvioinnin osata. Suomaaisen kehittämistyön peiiksi on kuvattu kansainväisiä toimijoita, kansainväisiä apsivaikutusten arvioinnin maeja ja mieenkiintoista kehittämistyötä. Luvut nejä ja viisi ovat tutkimuksen kuuuneen kyseyn tuosuvut. Tuokset esitetään kyseyomakkeiden teemojen mukaisesti. Moempien ukujen opussa on yhteenveto tuoksista. Raportin viimeiseen, kuudenteen ukuun on kirjattu tutkimuksen pohdintaa; mitä opimme tutkimuksesta suomaaisen apsivaikutuksen arvioinnin kehittämiseksi. Tuosten kansainväisen peiauksen isäksi kuudes uku esittää kansaiset apsivaikutusten arvioinnin kehittämistarpeet. Tutkimusraportin opusta öytyvät ähteet ja iitteet. Tämän tutkimuksen mahdoistumisesta hauan osoittaa kiitokseni komee tahoe. Kiitän Ai Paasikiven Säätiötä saamastani tutkimusapurahasta sekä Lasten, nuorten ja perheiden poitiikkaohjemaa toimeksiannosta tämän tutkimuksen tekemiseksi. Lisäksi tutkimuksen ohjausryhmä on antanut tarvitsemaani tukea tutkimuksen toteuttamiseksi. Toivon, että tutkimus ja sen tuokset hyödyttävät suomaaisen apsivaikutusten arvioinnin kehittämisessä ja edistämisessä.

8 apsiasiavatuutetun toimisto Lapsivaikutusten arviointi kansaisia ja kansainväisiä näkökumia 8 1 Tutkimuksen tavoite ja toteuttaminen 1.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoite Tutkimuksen Lapsivaikutusten arviointi kansaisia ja kansainväisiä näkökumia tarkoituksena oi tuottaa tietopohjaa eri kansaisten tahojen käyttöön suomaaisen apsivaikutusten ennakoinnin ja arvioinnin sekä organisoinnin ja menetemien kehittämiseksi. Tutkimuksen tavoitteena oi sevittää apsivaikutusten arviointiin iittyvää käsitteen määritteyä, ainsäädäntöä, organisointia ja koordinointia sekä myös apsivaikutusten arvioinnin käyttämistä osana yhteiskunnaista päätöksentekoa. Lisäksi kiinnostuksen kohteena oi miaista tutkimusta ja kehittämistyötä sekä yhteistyötä on asian iittyen tehty. 1.2 Tutkimuksen vaiheet Vaihe aikatauu Vaiheen sisätö Vaihe 1 Kevät 2010 tiedonkeruu TIEDONKERUU tutkimuksen kohderyhmien vainta kyseyomakkeen aatiminen Vaihe 2 Kesä ja akusyksy 2010 aineiston kerääminen kyseyjen avua KYSELYTUTKIMUS aineiston anayysin aoittaminen Vaihe 3 Syksy 2010 aineiston anayysi ANALYYSI JA raportointi RAPORTOINTI hankkeen päättäminen tiedottaminen (kevät 2011) Tauukko 1. Tutkimuksen toteuttamisen vaiheet. Tutkimus sisäsi kome vaihetta, 1) tiedonkeruun ja 2) kyseytutkimuksen toteuttamisen sekä 3) tuosten anayysin sekä raportoinnin. Vaiheet on kuvattu oheisessa tauukossa (Tauukko 1). Ensimmäinen vaihe toteutui aajana kotimaisena ja kansainväisenä apsivaikutusten arvioinnin teemaan iittyvänä tiedonkeruuna. Tiedonkeruun tavoitteena oi hakea taustatietoa raportin kirjoittamista ja tutkimuksen toisen vaiheen ei kaksiosaisen kyseytutkimuksen toteuttamiseksi. Komas vaihe, joka ajoittui syksyyn 2010, sisäsi aineiston anayysin ja raportin kirjoittamisen. Komanteen vaiheeseen kuuuu myös raportin sisäöstä tiedottaminen vuoden 2011 puoea. 1.3 Lapsivaikutusten arviointiin iittyvä tiedonhaku Tiedonhaun vaihe toteutui kevään 2010 aikana ja sen tavoitteena oi mahdoisimman aajan tiedonkeruun tekeminen apsivaikutusten arvioinnista niin kansaisesti kuin kansainväisestikin. Tiedonhakua tehtiin eri jukaisu- ja tietokannoista ja internetistä. Tiedonhaun kautta etsittiin muun muassa apsivaikutusten arviointiin iittyviä tutkimuksia, sevityksiä, hankkeita ja muuta kehittämistyötä. Lisäksi haettiin apsivaikutusten arviointiin kohdistuvaa ainsäädäntöä ja kirjaisuutta. Tiedonkeruun tavoitteena oi saada aajati taustatietoa Suomessa ja muuaa tehdystä apsivaikutusten arviointiin iittyvästä toiminnasta ja arviointia tekevistä tahoista.