Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 4565/ /2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 63 16.06.2015. 63 Asianro 4565/06.00.00/2015"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) 63 Asianro 4565/ /2015 Vanhuspaveuiden ääkärityön uudeeen järjestey Viime vuosina Kuopiossa on toteutettu vanhuspaveuiden paveurakenneuudistus, jonka myötä yhä useampi yi 75-vuotias asuu omassa kodissaan säännöisen kotiin tuotetun hoivan ja hoidon turvin. Iäkkäää on usein yhtä aikaa monta kroonista pitkäaikaissairautta, joiden viiveetön ja osaava ääketieteeinen hoito on osa hyvää kokonaishoitoa. Vuoteen 2030 mennessä Kuopiossa yi 75-vuotiaiden määrä tuee nykyisestä kaksinkertaistumaan ja ennusteen mukaan v heitä on yi 16000, jonka takia tarve tehostetue vanhuspaveuiden ääkärintyöe on tarpeeinen. Tää hetkeä vanhuspaveuiden asiakkaiden ääkärityö on järjestetty vastaanottopaveuista ns. sektorityönä. Nykyinen ääkärityöpanos vanhuspaveuiden oman tuotannon kotihoidon ja asumisen ääkärityöhön on out noin 5,3 htv. Se on jakautunut maantieteeisesti aajae aueee ja tuotettu ääkärin voimin osana yeisääkärin työtä. Yksi ääkäreistä on geriatrian erikoisääkäri. Lisäksi vanhuspaveuiden geriatri on asiantuntija- ja kehittämistyön ohessa jakautunut asiakkaiden kotiin kiiniseen ääkärityöhön. Asiakasnäkökumasta toteutetun tasapuoisen ääkärityön toteuttamista ovat hankaoittaneet epätasaiset aueeiset ääkäriresurssit, kotihoidon ja vastaanoton tiimimain maantieteeisesti eri aia jaetut aueet sekä aueittain epätasaisesti vanheneva väestö. Keskimääräinen asiakasta kohti käytettävissä oeva ääkäriresurssi on out niukka, keskimäärin 0,4h/ asiakas/ kuukausi. Vuoden 2014 opua tehdyn päivystyssevityksen mukaan yi 75-vuotiaden kuopioaisten päivystyksen seurannan käyttö yi 75-vuotiaia painottuu arkipäiviin (64%) ja virka-aikaan (77%). Suurin osa seurantapotiaista on säännöisten tukipaveuiden ja kotihoidon hoivan piirissä (55%), mutta 39%:a ei out minkäänaisia tukipaveuita. Yeisin tuosyy päivystykseen oi äkiinen ja epäsevä yeistian asku (25%). Näistä potiaista yi puoet on säännöisen tuen piirissä (58%). Päivystykseen tuon syyn perusteea ei voida arvioida käynnin tarpeeisuutta. Nejännes (24%) päivystyksen seurantakäynneistä oi ääkärin arvion mukaan ääketieteeisesti tarpeettomia. Näistä suurin osa (93%) oisi hoitunut vastaanottokäynniä 1-3 vrk:n sisään. Lisäkustannuksia tui isäksi siitä, että yi puoet seurantapotiaista siirtyi jatkohoitoon erikoissairaanhoitoon (54%). 12%:a kaikista sairaaahoitoon siirtyneistä potiaista päivystyskäynti oi ääkärin arvion mukaan ääketieteeisesti tarpeeton. Vanhuspaveuiden ääkärityön toteuttaminen kokoaikaisten kotihoidon yeisääkäreiden ja geriatrien turvin on tuonut hyviä tuoksia mm. Tampereea, jossa toimintaa oaan aajentamassa koko kotihoidon tuotantoa kattavaksi. Tuoksina Tampereea saatiin vuodessa mm. 25%:n asku päivystysaueen käynneissä, ääkärien tavoitettavuus parani ja viive asiakkaiden saamaan hoitoon yheni. Lisäksi vahvana kokemuksena oi hoitohenkiöstön osaamisen ja työn aadun paraneminen. Edeä mainittujen seikkojen perusteea on tarve tehostaa Kuopion vanhuspaveuiden ääkärityötä ja järjestää se kokoaikaisten yeisääkäreiden ja ge-

2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (2) riatrien avua ns. ääkäripooina. Toiminta-ajatuksena on havaita monisairaan vanhuspaveun piirissä oevan asiakkaan voinnin muutokset jo ennakoivasti ja saada viiveetön ääketieteeinen apu myös asiakkaan kotiin tarvittaessa. Kokoaikainen kotihoidon ja asumisen ääkäri toimii tiiviissä yhteistyössä toiminnasta vastaavan sairaanhoitajan, muun hoitotiimin sekä muiden erityistyöntekijöiden kanssa. Työ on iikkuvaa ja tapahtuu pääasiassa asiakkaan omassa kodissa tai vastaanotoa. Työhön kuuuvat voinnin muutosten sevittäminen ja hoito sekä myös kotona tehtävät geriatriset voinnin kokonaisarviot ja seurannat, joissa hyödynnetään jatkossa myös teknoogiaa ja tuevaa kotihoidon vavomoa. Lääkärityö on jatkossa jaettu aueittain vanhuspaveuiden ähipaveumain mukaisesti, jossa ääkärityö imittyy joustavasti muuttuvien asiakastarpeiden mukaisesti. Geriatrit sekä kokeneet yeisääkärit tekevät yhteistyötä aueittain. Jatkossa on tavoitteena vastata myös tehokkaammin omaishoidon tuen piirissä oeviin asiakkuuksien vaatimaan ääkäritarpeeseen sekä paveuohjauksen kotikäynneiä imeneviin ääkärityön tarpeisiin, tarvittaessa yhteistyössä vastaanottopaveuiden kanssa. Em. järjesteyä saadaan vapautettua vastaanottopaveuiden ääkäriresursseja, jotta ääkäriaikoja vastaanotoe on isättävissä vaihtoehtona päivystykseen hakeutumisee. Vaihe 1 akaa Siinä oman kotihoidon ja asumisen ääkärityö järjestetään kokoaikaisia ääkäreiä, josta osa on geriatrian erikoisääkäreitä, osa kokeneita yeisääketieteen erikoisääkäreitä tai yeisääkäreitä. Resurssin suunnitteussa on käytetty Tampereea hyvään tuokseen johtanutta maia / asiakasta/ ääkäri, jonka mukaisesti askennainen tarve Kuopion vanhuspaveuiden ääkäripooiin on 9 htv:n työpanos. Tämä sisätää myös Puijonaakson kriisi- ja vuorohoito-osaston sekä Nisiään akaen perustettavien sosiaaisen vavonnan tiapäisten hoitopaikkojen (SOVA-paikat) ääkärityön. Lääkäripooi tuee toimimaan kuntoutusjohtajan aaisuudessa sekä perusturvan että terveydenhuoon paveuaueea. Lääkäripooin ähijohdosta vastaa geriatrian asiantuntijaääkäri, joa on myös toiminnan ja koko vanhuspaveuiden aueen aajempi kehittämis- ja asiantuntijavastuu. Maantieteeisistä ja vanhusväestön määräisistä seikoista johtuen Karttuan, Vehmersamen, Riistaveden (yhteensä 1 htv) sekä Nisiän ja Maaningan (yhteensä 1 htv) vanhuspaveuiden ääkärityö tuotetaan jatkossakin vastaanottopaveuista pooista tuevan geriatrituen avua. Lääkärityön toimintamai kuitenkin yhtenäistetään koko kaupungin osata asiakkaie yhdenmukaiseksi. Muiden aueiden ääkärityö tuotetaan uudesta vanhuspaveuiden ääkäripooista, johon suunniteaan uutena myös erikoistuvan ääkärin virkaa. Tää turvataan pooin riittävää askennaista resurssia ja monipuoistetaan geriatrian erikoisääkärikouutusta kaupungissa. Vaiheeseen 1 sevitetään isäksi mahdoisuutta ita-ajan ääkärin puheinkonsutaatiopaveun järjestämistä jatkossa, joka tukisi ympärivuorokautista kotihoitoa sekä vuoden 2016 aussa käynnistyvää vavomotoimintaa. Kaikea vaiheen 1 toiminnaa tavoiteaan vanhusasiakkaan asiakasähtöistä toimintakyvyn tukemista oikea-aikaisesti siten, että pystyttäisiin ehkäisemään toimintakyvyn tiapäistä tai pysyvää askua, päivystys- ja sairaaajaksoja sekä ennenaikaista siirtymistä tuetumpaan asumismuotoon. Vaiheessa 1 vanhuspaveuiden ääkäripooissa työskenteevät perusturvan aueeta: geriatrian asiantuntijaääkäri (ähijohto) geriatrian erikoisääkärin virkapohja.

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (3) Vaiheessa 1 vanhuspaveuiden ääkäripooissa työskenteevät terveydenhuoon paveuaueeta : Sairaaapaveut 3 htv: 3 erikoisääkärin virkapohjaa (2 pk:ta, 1 vuorohoidossa käytetystä virkapohjasta) Kuntoutus 1 htv: apuaisyiääkärin virkapohja (fysiatri) Vastaanottopaveut 2 htv: tk- ääkärin ja tk-ääkärin(geriatri) virkapohjat Uusi erikoistuvan ääkärin virkapohja Avoterveydenhuoon avainprosessista siirtyvät virat siirtyvät määrärahoineen sairaaapaveuiden yksikköön. Lukuun ottamatta erikoistuvan ääkärin uutta virkaa virkapohjat ovat oemassa, määrärahat vaiheen 1 osata tuaan varaamaan v 2016 taousarviosuunnitemaan. Lääkäripooi mahdoistaa nyt uudea tavaa myös geriatrian ja yeisääketieteen erikoistumispaveuiden suorittamisen strukturoituna kouutuskokonaisuutena, jonka takia kokonaisuuteen esitetään uutena myös yhtä erikoistuvan ääkärin virkaa uutena virkapohjana. Vanhustyöhön perehtyneet uudet vamistuvat erikoisääkärit vastaavat muuttuvaan paveukysyntään erinomaisesti aueeamme. Erikoisääkärikouutuksessa oevan pakkaukseen nykyisin saadaan auehaintovirastota rahoitusta n euroa/kk. Jatkossa ääkäripooin vaihe 2 tuee sisätämään vanhuspaveuiden tehostetun asumisen puitesopimusasiakkaiden ääkärityön järjestämisen yksityisissä tehostetun asumisen yksiköissä. Vaihe 2 tuee oemaan vaikutuksitaan kustannusneutraai. Tää hetkeä vamisteaan myös asumispaveuiden uuden puitesopimuksen kipaiutusta, jonka yhteydessä ääkärityön järjestäminen tuee tarkemmin arvioitavaksi. Vaiheen 2 aikatauu ääkärityön osata on em. seikoista johtuen vieä avoin. Esitys Terveysjohtaja Jari Saarinen Esitän, että perusturva- ja terveysautakunta hyväksyy yeisen edeä kuvatun toimintasuunniteman ääkärityön tehostamiseksi perusturvan ja terveydenhuoon paveuaueia. Liitteet /2015 Päivystyssevitys_tk_ /2015 Vanhuspaveuiden a a ka ripooisuunnitema tk Vamisteija Jari Saarinen puh Merja Yönen puh Hei Mattia etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Paveuauejohtaja Markku Tervahauta

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (4) hyväksyy terveysjohtajan esityksen ja esittää kaupunginhaituksee, että se perustaa erikoistuvan ääkärin (geriatria / yeisääketiede) viran akaen. Päätös Jäsen Juha Hujanen poistui kokouksesta ko tämän pykään käsitteyn aikana. hyväksyi yksimieisesti paveuauejohtajan ehdotuksen. Taouspääikkö Arja Matsi, projektipääikkö Kaija Kokkonen, va. hoivajohtaja Aino Hietakorpi, astensuojeupääikkö Marketta Koari, geriatri Hei Mattia sekä aikuissosiaaityön ja työistämispaveujen pääikkö Pirjo Oksanen poistuivat ko tämän asian käsitteyn jäkeen.

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (5)

Taloushallintopalvelun asiakastyytyväisyyskysely

Taloushallintopalvelun asiakastyytyväisyyskysely Taoushaintopaveun asiakastyytyväisyyskysey 1 2008 4.3.2008 Hesingin kaupunki Taous- ja suunnitteukeskus TALOUSHALLINTOPALVELUN SÄHKÖINEN TIEDOTE Taoushaintopaveun asiakastyytyväisyyskysey...1 Kuuden suuren

Lisätiedot

Opiskelijat syövät tuettua ruokaa Sivu 22. 3/2008 Jakelu 1. 12.9. 2008. 14-vuotias Tuulia Viljanen syö mielellään makaronilaatikkoa.

Opiskelijat syövät tuettua ruokaa Sivu 22. 3/2008 Jakelu 1. 12.9. 2008. 14-vuotias Tuulia Viljanen syö mielellään makaronilaatikkoa. 3/2008 Jakeu 1. 12.9. 2008 Kuva Ari Korkaa Opiskeijat syövät tuettua ruokaa Sivu 22 14-vuotias Tuuia Vijanen syö mieeään makaroniaatikkoa. Sivu 21 Kuva Ari Korkaa Kuva Annika Söderbom Kuva Laura Vesa Poika

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:15-18:27 Paikka Lisätietoja Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 3. krs, lautakunnan kokoushuone Ennen varsinaista

Lisätiedot

työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta besvärsnämnden för arbetspensionsärenden TELK 50 vuotta

työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta besvärsnämnden för arbetspensionsärenden TELK 50 vuotta työeäkeasioiden muutoksenhakuautakunta besvärsnämnden för arbetspensionsärenden TELK 50 vuotta Sisätö Esipuhe.......................................................................................................................

Lisätiedot

Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite: kodinhoitajat lapsiperheiden, vammaisten ja vanhusten avuksi

Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite: kodinhoitajat lapsiperheiden, vammaisten ja vanhusten avuksi Kaupunginvaltuusto 49 28.08.2008 Kaupunginhallitus, julkinen 283 15.09.2008 Perusturvalautakunta 83 30.09.2009 Kaupunginhallitus, julkinen 53 15.02.2010 Kaupunginvaltuusto 23 08.03.2010 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Kirsi Alila. Lapsivaikutusten arviointi kansallisia ja kansainvälisiä näkökulmia. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2011:7

Kirsi Alila. Lapsivaikutusten arviointi kansallisia ja kansainvälisiä näkökulmia. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2011:7 Kirsi Aia Lapsivaikutusten arviointi kansaisia ja kansainväisiä näkökumia Lapsiasiavatuutetun toimiston jukaisuja 2011:7 apsiasiavatuutetun toimisto Lapsivaikutusten arviointi kansaisia ja kansainväisiä

Lisätiedot

Lämmitysverkoston perussäätö säästää rahaa ja luo terveellisen sisäilmaston

Lämmitysverkoston perussäätö säästää rahaa ja luo terveellisen sisäilmaston Lämmitysverkoston perussäätö säästää rahaa ja uo terveeisen sisäimaston 1 E nergiansäästöä voidaan vaikuttaa isoihin asioihin. Maapaon imaston ämpiämisen ja kasvihuoneimiön torjuminen ovat tuevaisuuden

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 19.03.2014 Kokoustiedot Aika 19.03.2014 Keskiviikko klo 17.10-20.05 Paikka Mikkelin kaupunginvaltuuston istuntosali,

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2015 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2015 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2015 Sivu 1 Kaupunginhallitus 10.02.2015 Kokoustiedot Aika 10.02.2015 Tiistai klo 8.00-8.19 Paikka Hotelli Aulanko, Hämeenlinna Saapuvilla olleet jäsenet Kuikka Seija,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunginvaltuusto 134 15.12.2014. 134 Asianro 1792/06.00.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunginvaltuusto 134 15.12.2014. 134 Asianro 1792/06.00.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 134 Asianro 1792/06.00.00/2014 Valtuustoaloite / selvitys valtuustolle saattohoidon järjestämisen nykytilanteesta Kuopiossa sekä suunnitelmat saattohoidon kehittämisestä

Lisätiedot

LAUKAAN VANHUSTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2002-2006. Elämä antaa meille takaisin sen, minkä me annamme toisillemme

LAUKAAN VANHUSTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2002-2006. Elämä antaa meille takaisin sen, minkä me annamme toisillemme LAUKAAN VANHUSTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2002-2006 VOIMIA VANHUUTEEN Elämä antaa meille takaisin sen, minkä me annamme toisillemme Sosiaali- ja terveystoimi Hyväksytty: Sosiaali- ja terveyslautakunnassa 29.11.2001

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

KANNANOTTO VANHUSPALVELUJEN KEHITTÄMISEKSI SALOSSA VUOSINA 2014-2016

KANNANOTTO VANHUSPALVELUJEN KEHITTÄMISEKSI SALOSSA VUOSINA 2014-2016 Dnro 1500/05.00/2014 KANNANOTTO VANHUSPALVELUJEN KEHITTÄMISEKSI SALOSSA VUOSINA 2014-2016 21.5.2014 Väestön ikääntymisestä aiheutuvien kustannusten arviomiseen liittyy monia epävarmuustekijöitä. Vanhusväestön

Lisätiedot

14.05.2014. Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40. Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

14.05.2014. Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40. Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 5 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 14.05.2014 Kokoustiedot Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA

KAINUUN UUSI SAIRAALA KAINUUN UUSI SAIRAALA Konseptisuunnitelma 26.2.2013 v. 1.0 LUONNOS 1. Yleistä 1 1.1 Tausta ja tarve 1 1.2 Nykyaikainen sairaalasuunnittelu 1 1.3 Konseptisuunnitelman laatiminen 3 2. Konseptin yleiset

Lisätiedot

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Kaste-hanke Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Rajapintakäytännöt IÄKKÄÄN PÄIVYSTYSPOTILAAN HOITOPOLKU OSAHANKE RAPORTTI

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-18:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 VASTAANOTTOPALVELUT... 3 2 SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT... 5 3 TERVEYDENHOIDON PALVELUT... 6 4 KUNTOUTUSPALVELUT... 7 5

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (24) Perusturva- ja terveyslautakunta 25.02.2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (24) Perusturva- ja terveyslautakunta 25.02.2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (24) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00 18.15 Paikka Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 4 krs, lautakunnan kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 232 Yhtymävaltuusto 17.12.2013

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA

VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA 05/2005 11/2006 LOPPURAPORTTI Päivi Lehtinen - Sari Koski - Kari Natunen 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 3 1. HANKKEEN KULKU 4 1.1 TOIMINTYMPÄRISTÖ 4

Lisätiedot

Kokkolan vanhustenhuoltostrategia 2015

Kokkolan vanhustenhuoltostrategia 2015 Kokkolan vanhustenhuoltostrategia 2015 Hämeenlinna elokuu 2007 Juha Kaakinen SISÄLLYSLUETTELO 1 Strategian tausta ja lähtökohdat...1 1.1 Strategian valmistelu...1 1.2 Kokkolan vanhusväestö ja väestökehitys...2

Lisätiedot

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä 1 VANTAAN PÄIHDEPALVELUJEN PALVELURAKENTEEN JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN - YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 KEMINMAAN KUNTA Hyvinvointipalvelut LIITE 50 Kunnanhallitus 8/17.5.2011 210 KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 6.5.2010 2 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN

Lisätiedot