Tilastokeskuksen ehdotus vuosia koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2005-2008 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi"

Transkriptio

1 (5) Tilastokeskuksen ehdotus vuosia koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 1. Suunnitelman lähtökohdat Ehdotuksen valmistelussa on otettu huomioon valtiovarainministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmien (TTS) ja menokehysten valmisteluohjeet (valtiovarainministeriön kirje VM 34/01/2003, ) sekä valtiovarainministeriön vahvistamat menokehykset vuosille (valtiovarainministeriön kirje VM 18/01/2003). Tilastokeskuksen taloudellinen tilanne heikkeni huomattavasti vuonna 2002 kustannusten nousun ja tiukan rahakehyksen välisen epäsuhdan vuoksi. Tämän johdosta Tilastokeskus on joutunut sopeuttamaan toimintaansa monin tavoin. Investointien taso on laskettu alle korvausinvestointien tason. Kulutusmenoissa on tingitty lähes kaikesta mahdollisesta. Samanaikaisesti erityisesti sähkön ja tietotekniikan käytön hinnat ovat nousseet ja nousevat edelleen. Henkilöstövoimavaroja on supistettu noin 40 henkilötyövuoden verran, josta merkittävä osa projektien valmistumisen myötä tehtyjä supistuksia. Uusia hankkeiden aloittamisia on puolestaan siirretty ja meneillään olevia hidastettu. Rationalisointisäästöjä on haettu myös mm. arvioimalla tilastojen relevanssia, otoskokojen supistamisesta, julkistamistiheydestä ja raportoinnin vähentämisestä. Viime mainituilla tavoilla saavutetaan kuitenkin vain marginaalisia säästöjä. Paineet tilastotuotannon jatkuvaan kehittämiseen ja laajentamiseen ovat edelleen huomattavat. Yleisiä toimintaympäristön muutostekijöitä ovat EU:n ja talous- ja rahaliiton edelleen lisääntyvät tilastovaatimukset ja globalisaation ja ns. uuden talouden asettamat haasteet tilastokuvaukselle sekä tietoteknologian muutokset. Suunnitelmakaudella Tilastokeskuksen toimintaan kohdistuu kansainvälisistä sitoumuksista johtuvia lisärahoitusta edellyttäviä tilastojen kehittämis- ja laajennustarpeita, joita Suomi on ollut osaltaan hyväksymässä. Vuoden Tilastokeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen erillisessä liitteessä (liite 3) on kuvattu EU:n tilasto-ohjelman vaatimuksia ja Tilastokeskukselle jäsenyysaikana aiheutuneita lisätehtäviä. Vuosina valmistuu useita EU-säädöksiä, jotka merkitsevät niiden implementoinnin käynnistymistä ja siten lisätehtäviä Tilastokeskukselle. Näiden lisäksi myöhemmin suunnitelmakaudella siirtyy kansallisesti rahoitettavaksi useita tilastoja. Kotimaisia tarpeita palvelemaan suunnitteilla on ammattirekisterin perustaminen, jolla vastataan lisääntyviin tietotarpeisiin tilanteessa, jossa ammattitiedon tuotantokustannukset ovat nousseet johtuen perustietojen heikkenemisestä. Tilastokeskuksen toiminta on hyvin tietotekniikkaintensiivistä. Siirryttäessä kohti digitaalista tuotanto- ja palveluprosessia investoinnit sekä laitteisiin, ohjelmistoihin ja järjestelmiin että näitä käyttävien asiantuntijoiden osaamiseen ovat välttämättömiä. Sähköisen asioinnin edistäminen tiedonkeruussa lisää Tilastokeskuksen kokonaiskustannuksia, koska siirtymäkauden aikana joudutaan ylläpitämään paperilomakkeisiin perustuvia rinnakkaisia tiedonkeruujärjestelmiä. Ohjelmistojen ja järjestelmien kustannustason nousun ohella lisenssimaksut ja maksut palveluope-

2 (5) raattoreille sekä hallinnollisten aineistojen toimittajille muodostavat yhä suuremman vuosittaisen menoerän. Toiminnan painopisteet ja kehittämislinjaukset perustuvat syksyllä 2003 päivitettyyn Tilastokeskuksen toimintastrategiaan. 2. Voimavarakehykset TTS-kaudella Perusvaihtoehto 2.2. Kehittämisvaihtoehto Toteutettujen merkittävien säästöjen ansiosta Tilastokeskus arvioi selviytyvänsä vuodesta 2005 vuoden 2004 reaalitasoisella kehyksellä. Perusvaihtoehdon mukainen vuoden 2004 talousarvion taso on euroa. Se kattaa nykyisin voimassa olevien EU-säädösten edellyttämät tilastot ja palvelut, niiden välttämättömät ajanmukaistukset ja meneillään olevat EU-hankkeet sovittujen siirtymäaikojen puitteissa. Samoin perusvaihtoehdon rahoituksella toteutetaan vuonna 2004 kansalliselle rahoitukselle siirtyvien tilastojen tuotanto ja kehittäminen, yritysten lyhyen aikavälin tilastojen kehittäminen, kasvihuonekaasujen inventaariolaitoksen tehtävät sekä tuotantomallihanke ja siihen liittyvät tietojärjestelmien siirrot avoimeen ympäristöön. Viime mainitun toteutuksen aikataulu sopeutetaan käytettävissä oleviin voimavaroihin. Liitteenä 1 on perusvaihtoehdon mukainen voimavaralaskelma. Laskelma sisältää vuonna 2002 tehtyjen työ- ja virkaehtosopimusten vaikutukset. Laskelmassa oletetaan, että kehyksessä tullaan ottamaan lisäksi huomioon tulevien VES/TES - sopimusten palkankorotusten vaikutus kokonaisuudessaan sekä muu kustannustason nousu. Kehittämisvaihtoehto sisältää lisäyksenä perusvaihtoehtoon EU lainsäädännöstä johtuvat välttämättömät tilastotuotannon laajennukset sekä suunnitelman ammattirekisterin perustamisesta. Kehittämisvaihtoehdon mukainen lisärahoitus tarvitaan vuodesta 2006 eteenpäin. 1. EU-lainsäädännöstä johtuvat välttämättömät toiminnan laajennukset ja EU- ja muun rahoituksen loppumisesta johtuvat muutokset EU-jäsenyydestä aiheutuu jatkuvasti lisääntyviä ja uusia tilastointitehtäviä, jotka merkitsevät toiminnan laajentumista. Suunnitelmakaudella merkittävimmät uudet tiedossa olevat toiminnan laajennusvaatimukset tai siirrot kansallisella rahoituksella tuotettaviksi tilastoiksi kohdistuvat taloustilastoihin (kansantalouden tilinpidon ¼-vuosittainen sektoritilinpito, palvelujen ulkomaankaupan tilastointi ja EU:n toimialaluokituksen (NACE 2007) vieminen taloustilastoihin), työmarkkinatilastoihin (¼-vuosittaiseen työvoimakustannusindeksi), tiede- ja teknologiatilastoihin ja tietoyhteiskuntatilastoihin. Rajatutkimuksessa loppuu ulkopuolinen rahoitussopimus vuoden 2004 lopussa. Neuvottelut rahoituksen jatkamisesta on käynnistetty. Rajatutkimuksen tiedot tarvitaan maksutaseen palvelukaupan tilastointiin. Suunnitelmakauden loppupuolella kansallisesti rahoitettavaksi siirtyvät mm. kansainvälinen hintavertailu, EU:n tulo- ja elinolotutkimus (EU-SILC) ja palvelujen tuottajahintaindeksin laajennus. Näiden ajoitus ja rahoitustarpeen suuruus täsmentyvät myöhemmin. 2. Ammattirekisterin perustaminen

3 (5) Ammattitiedon ja sosioekonomisen tiedon merkitys esimerkiksi työvoimapoliittisessa suunnittelussa, koulutussuunnittelussa ja monentyyppisten tutkimusten ja selvitysten perustietona on viime vuosina koko ajan kasvanut, kun talouden rakenteet, työvoiman saatavuus sekä osaamistarpeet ovat muuttuneet ja niiden ennakoinnin merkitys on entisestään korostunut. Samalla ovat korostuneet alueittaisten tietojen tarpeet mm. hallituksen alueelliseen tasapainoon tähtäävän politiikan tietopohjaksi. Samanaikaisesti rekisteripohjaisen lähdeaineiston laatu on heikentynyt, kun verotuksessa on asteittain siirrytty veroehdotusmenettelyyn. Siksi tietoja joudutaan osittain keräämään suoraan yrityksiltä, mikä nostaa tiedon tuotantokustannuksia. Käyttäjien (OPM, TM, SM, KTM, STM ja aluehallinnon toimijat) taholta korostetaan myös, että ammattitietoa tarvitaan yhteiskunnallisten muutosten vuoksi useammin kuin viiden vuoden välein. Ammattitiedon tuottaminen vuosittain Tilastokeskuksen peruskehyksen puitteissa ei ole mahdollista. Tiedon tuottamiseen tarvitaan resursseja mm. tiedon keruussa eri rekistereistä ja osin lomakkeilla, aineistojen yhdistelyssä, koodittamisessa ja ammattinimikkeistön ylläpitämisessä ajantasaisena. Vuosittainen ammattitiedon ylläpito parantaisi myös tiedon laatua ja eri tilastojen välistä koherenssia. Kehittämisvaihtoehto yhteensä verrattuna perusvaihtoehtoon, 1000 euroa Perusvaihtoehto EU-laajennukset Ammattirekisteri Kehittämisvaihtoehto yht Liitteenä 2 on kehittämisvaihtoehdon mukainen voimavaralaskelma. 3. Yhteenveto Tilastokeskuksen toiminnan painopisteistä vuosina Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Tilastokeskus tuottaa perusvaihtoehdon kehyksellä nykyisin voimassa olevien EUsäädösten ja -sitoumusten sekä keskeisten kansallisten tarpeiden edellyttämät tilastot ja palvelut ja tekee tilastojen välttämättömät ajanmukaistukset ja uudistukset. Tällaisia välttämättömiä muutoksia ovat mm. vanhentuneiden tietojärjestelmien uudistamiset, perusvuosiuudistukset ja korvausinvestoinnit. Nykykehyksen puitteissa hoidetaan myös kasvihuonekaasujen inventaariolaitoksen tehtävät. Suunnitelmakauden alkuvuosina jatkuvat Suomen EU-velvoitteisiin liittyvät yritysten lyhyen aikavälin tilastojen, palvelujen hintaindeksijärjestelmän ja julkisyhteisöjen neljännesvuositilastojärjestelmän kehittäminen. Uusien asetusten mukainen tuotanto käynnistyy kansallisella rahoituksella palvelujen ulkomaankaupan tilastoissa, tiede- ja teknologiatilastossa, tietoyhteiskuntatilastossa, ¼-vuosittaisessa sektoritilinpidossa ja ¼-vuosittaisessa työvoimakustannusindeksissä. Näiden tilastojen siirtyminen tuotantoon merkitsee tilastoinnin pysyvää laajentumista. EU:n toimialaluokituksen (NACE2007) vieminen taloustilastoihin on käynnistettävä viimeistään vuonna Rajatutkimuksessa loppuu ulkopuolinen rahoitus vuoden 2004 lopussa. Kansallisia tarpeita palvelemaan on suunnitteilla ammattirekisterin perustaminen. Näitä koskevat esitykset sisältyvät kehittämisvaihtoehtoon.

4 3.2 Asiakasvaikuttavuus 3.3. Prosessit ja rakenteet (5) Suunnitelmakaudella järjestetään Suomessa ns. rotaatioperiaatteen mukaisesti suuri kansainvälinen IARIW:n (The International Association for Research in Income and Wealth) kokous. Kokoukseen odotetaan noin 300 osallistujaa. Kokousten järjestäminen merkitsee Tilastokeskukselle panostusta sekä organisointiin liittyviin henkilöstövoimavaroihin että jossain määrin myös kokouksista aiheutuviin muihin menoihin. Myös Suomen EU-puheenjohtajuuskausi vuonna 2006 aiheuttaa Tilastokeskukselle lisätehtäviä. Tilastokeskus täyttää 140 vuotta vuonna 2005 ja käyttää tilaisuutta toimintansa laajempaan esittelyyn. Toteutetaan uuden tilastolain voimaantulon edellyttämät toimenpiteet. Asiakassuhdejohtamista kehittämällä parannetaan erityisesti avainasiakkaiden palvelua. Verkkopalveluja kehitetään hyväksyttyjen kehittämislinjausten mukaisesti keskeisenä tilastotiedon jakelukanavana mm. yhtenäistämällä ja selkeyttämällä palvelukokonaisuutta ja rationalisoimalla päivitysprosesseja. Maksuttomana julkispalveluna tarjotaan keskeiset yleisen yhteiskuntatilaston tiedot vähintään nykyisessä laajuudessa. Tietopalvelutarjontaa täydennetään yhteistyössä muiden tilastontuottajien kanssa ja kehitetään Suomen Virallista Tilastoa (SVT) korkeat laatukriteerit täyttävänä tilastokokonaisuutena. Tavoitteena on, että vuonna 2005 kaikkiin tilastotuotteisiin voidaan liittää laatukriteerien mukaiset tuoteselosteet. Maksullista palvelutoimintaa pyritään laajentamaan. Maksullisen palvelutoiminnan tavoitteena on kolmevuotisjaksoittain keskimääräinen 100 prosentin kustannusvastaavuus vuosina ja Tilastokeskuksen tavoitteena on parantaa jatkuvasti toiminnan tuottavuutta. Tuottavuushyödyt on käytetty tietotekniikan ja muiden kustannusten nousun kompensoimiseen sekä prosessien ja toiminnan kehittämiseen. Kustannuslaskennan kehittämistyön tuloksia hyödynnetään toiminnan taloudellisuuden ja tehokkuuden parantamisessa. Tilastokeskus selvittää vuoden 2004 aikana, voidaanko sen eri toimintoja edelleen tehostaa ja kustannuksia alentaa esimerkiksi toimintoja alueellistamalla. Palveluprosessin tehostamiseksi Tilastokeskus jatkaa tietovarasto ajatteluun perustuvan tuotantomallin rakentamista ja luopuu keskuskoneesta niin nopeasti kuin se voimavarojen puitteessa on mahdollista. Tavoiteaikataulu on vuoden 2009 loppu. Suunnitelmakaudella integroidaan tietojärjestelmiä siten, että tietovarantojen monikäyttöisyyttä voidaan lisätä. Välineistöä yhtenäistetään ja käytetään standardeihin perustuvia ratkaisuja. Prosessien hallintaa parannetaan kehittämällä dokumentaatiota, kuvaamalla prosessit ja vastuuttamalla prosessinomistajat. Suoran tiedonkeruun osuus koko Tilastokeskuksen tiedonkeruusta on hyvin pieni, noin 5-6 prosenttia. Sähköisen tiedonkeruun osuutta suorassa tiedonkeruussa kasvatetaan edelleen siten, että vuoden 2006 loppuun mennessä yrityksiltä, kunnilta ja oppilaitoksilta tapahtuvassa tiedonkeruussa on tarjolla sähköiseen tiedonsiirtoon

5 3.4. Osaaminen ja uudistuminen 4. Muita kehittämispaineita (5) perustuva vaihtoehto. Erityisesti tiedonkeruussa yrityksiltä joudutaan ylläpitämään kahta rinnakkaista järjestelmää, mikä lisää kustannuksia. Verkkopalvelulinjausten toteuttaminen palvelutuotannossa sekä sisäisissä prosesseissa edellyttää useampivuotista investointiohjelmaa ja hankintasuunnitelmaa. Tätä koskevat esitykset valmistellaan suunnitelmakauden alkuun mennessä. Suunnitelmakaudella selvitetään mahdollisuudet ottaa käyttöön uusi työasemien käyttöjärjestelmä siten, ettei muutoksesta aiheudu merkittäviä lisäkustannuksia. Hallinnollisia prosesseja kehitetään mm. ottamalla käyttöön paperiton kirjanpito. Tietoturvaa kehitetään yleisten ohjeiden ja niiden perusteella laaditun Tilastokeskuksen tietoturvapolitiikan mukaisesti. Tilastokeskusta kehitetään oppivan organisaation periaatteiden mukaisesti. Suunnitelmakauden aikana toteutetaan henkilöstö 2010 ohjelman tavoitteita. Tilastokeskuksen avainosaaminen pidetään ajantasalla. Henkilöstön osaamista kehitetään tavoitteellisella koulutuksella, haasteellisilla työtehtävillä, sisäisellä liikkuvuudella, rekrytoinnilla, luomalla mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen sekä panostamalla tiedon ja osaamisen sukupolvi-siirtoon. Myös uusien henkilöiden rekrytointi on tärkeää valmistautumista osaamisen ylläpitoon jo nykyisen henkilöstön ikärakenteen vuoksi. Johtamista, esimiestyötä ja työyhteisöjä kehitetään. Toteutetaan työhyvinvointia lisääviä ja ylläpitäviä toimenpiteitä. Palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmän kehittämistä jatketaan kannustavammaksi ja strategisia tavoitteita paremmin tukevaksi. Tilastokeskuksen tutkimustoimintaa harjoitetaan yhteistyössä kotimaisten ja ulkomaisten tiedeyhteisöjen kanssa. Tutkimustoiminta palvelee tilastojen laadun ja analyysimenetelmien kehittämistä ja aineistojen yhdistelyä ja tietojen mallintamista. Toiminnan kokonaislaatua arvioidaan ja parannetaan Euroopan laatupalkintokriteerein. Perusvaihtoehtoon enempää kuin kehittämisvaihtoehtoonkaan ei sisälly EU:n piirissä esitettyjä kaavailuja alkuperämaan mukaiseen arvonlisäverojärjestelmään siirtymisestä. Järjestelmässä verot kerättäisiin tavaroiden ja palvelujen tuottajilta kussakin maassa ja verokertymä jaettaisiin jäsenmaille makrotilastojen perusteella. Järjestelmän toimivuus edellyttää laajoja hyödyke- ja kulutuseräkohtaisia tilastoja jokaisesta jäsenmaasta. Järjestelmän edellyttämä tilastoinnin kehittäminen tulisi viemään vuosia, laajentamaan tiedonkeruuta olennaisesti nykyisestään sekä aiheuttamaan jopa 5-10 miljoonan euron vuosittaiset lisämenot Tilastokeskukselle. Laskelmat eivät sisällä tilastotoimen työnjakojen kehittämisestä mahdollisesti seuraavia hallinnonalojen välisiä siirtoja. Näköpiirissä on myös muita tietotarpeita, jotka liittyvät mm. EU:n sisämarkkinapolitiikkaan, rakennerahastoihin, perhepolitiikkaan, kuluttajasuojaan, maahanmuutto- ja turvapaikka-asioihin sekä EU:n laajuiseen rikosten torjuntaan. Kansantalouden tilinpitoa ollaan laajentamassa varallisuustilinpitoon. Valmisteilla on myös koulutustilastoja koskevia säädöksiä. Samoin EU:n alueluokitus (NUTS) pitää päivittää kaikkiin aluetietoja koskeviin tilastoihin. Näitä koskevat tietotarpeet ja kustannusarviot täsmentynevät suunnitelmakauden aikana.

6 LIITE Tilastokeskuksen toimintamenomomentin voimavarakehykset TTS-kaudella, peruslaskelma Momentti Tilastokeskus TP TP Arvio TAE TTS TTS TTS TTS Menot (1000 euroa) - palkkaukset (sv-palautukset vähennetty) *) vuokrat muut kulutusmenot investoinnit Yhteensä Toimintamenomomentille nettoutettavat tulot - maksullinen toiminta EU-tulot talousarvion ulkopuolinen rahoitus irtaimen omaisuuden myynti Yhteensä Nettomenot(+)/-tulot(-) Talousarvio/kehys**) Siirtomäärärahakannan muutos (säästö(+)/säästön käyttö(-)) Siirtomäärärahakanta - siirto edelliseltä vuodelta siirtomäärärahankanta valtiolle tuloutus Henkilöstömäärä (HTV) *Pv- ja vanh. rahat Kelalta nettoutettu **) Kehykseen on lisätty vuoden 2003 lisätalousarvioehdotus (1,518 milj. euroa) sekä hallituksen esitys v 2004 talousarvion täydentämisestä ( e).

7 LIITE Tilastokeskuksen toimintamenomomentin voimavarakehykset TTS-kaudella, kehittämisvaihtoehto Momentti Tilastokeskus TP TP Arvio TAE TTS TTS TTS TTS Menot (1000 euroa) - palkkaukset (sv-palautukset vähennetty) *) vuokrat muut kulutusmenot investoinnit Yhteensä Toimintamenomomentille nettoutettavat tulot - maksullinen toiminta EU-tulot talousarvion ulkopuolinen rahoitus irtaimen omaisuuden myynti Yhteensä Nettomenot(+)/-tulot(-) Talousarvio/kehys**) Siirtomäärärahakannan muutos (säästö(+)/säästön käyttö(-)) Siirtomäärärahakanta - siirto edelliseltä vuodelta siirtomäärärahankanta valtiolle tuloutus Henkilöstömäärä (HTV) *Pv- ja vanh. rahat Kelalta nettoutettu **) Kehykseen on lisätty vuoden 2003 lisätalousarvioehdotus (1,518 milj. euroa) sekä hallituksen esitys v 2004 talousarvion täydentämisestä ( e).

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 1(14) Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 1 Toimintaympäristön muutokset TTS-kaudella 2011-2014 Suurin toimintaympäristön muutos koskee

Lisätiedot

1(15) 1.10.2010. Helsinki 1.10.2010. Nro TK-21-837-10. Viite VM /1307/02.02.01/2010/21.6.2010

1(15) 1.10.2010. Helsinki 1.10.2010. Nro TK-21-837-10. Viite VM /1307/02.02.01/2010/21.6.2010 1(15) Helsinki Nro TK-21-837-10 Viite VM /1307/020201/2010/2162010 Asia Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2012-2015 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi Tilastokeskus lähettää oheisena

Lisätiedot

31.3.2005 TILASTOKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2004 31.12.2004

31.3.2005 TILASTOKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2004 31.12.2004 31.3.2005 TILASTOKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.2004 31.12.2004 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.2004 31.12.2004 Sisällysluettelo sivu 1. Johdon katsaus toimintaan 1

Lisätiedot

15.3.2006 Tilastokeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1.2005-31.12.2005

15.3.2006 Tilastokeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1.2005-31.12.2005 15.3.2006 Tilastokeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. - 31.12. Sisällysluettelo 1 Johdon katsaus toimintaan...1 2 Tuloksellisuuden kuvaus...2 2.1 Toiminnan vaikuttavuus...2 2.2 Toiminnallinen

Lisätiedot

26.3.2004 TILASTOKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2003 31.12.2003

26.3.2004 TILASTOKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2003 31.12.2003 26.3.2004 TILASTOKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.2003 31.12.2003 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.2003 31.12.2003 Sisällysluettelo sivu 1.Toimintakatsaus 1 2. Tuloksellisuuden

Lisätiedot

TILASTOKESKUKSEN SUUNNITTELUASIAKIRJAT. Strategia-asiakirja 2012 2015 Tulostavoiteasiakirja 2014 Ennakolliset tavoitteet vuosille 2015-2017

TILASTOKESKUKSEN SUUNNITTELUASIAKIRJAT. Strategia-asiakirja 2012 2015 Tulostavoiteasiakirja 2014 Ennakolliset tavoitteet vuosille 2015-2017 TILASTOKESKUKSEN SUUNNITTELUASIAKIRJAT Strategia-asiakirja 2012 2015 Tulostavoiteasiakirja 2014 Ennakolliset tavoitteet vuosille 2015-2017 Tammikuu 2014 Valtiovarainministeriön ja Tilastokeskuksen välinen

Lisätiedot

15.3.2007 TK-20-396-07

15.3.2007 TK-20-396-07 15.3.2007 TK-20-396-07 Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 4 1.3 Toiminnallinen tehokkuus... 9 1.4 Tuotokset ja laadunhallinta...

Lisätiedot

TILASTOTOIMEN SELVITYSHANKE. Tilastotoimen selvityshankkeen loppuraportti

TILASTOTOIMEN SELVITYSHANKE. Tilastotoimen selvityshankkeen loppuraportti TILASTOTOIMEN SELVITYSHANKE Tilastotoimen selvityshankkeen loppuraportti 4.11.2008 2 Sisällysluettelo 1. Esipuhe...4 2. Tiivistelmä...5 3. Selvityshenkilöiden ehdotukset...6 4. Johdanto...12 5. Toimeksianto

Lisätiedot

VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS Dnro 3/212/2006 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS Dnro 3/212/2006 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS Dnro 3/212/2006 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Helsinki 2006 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VATT:n tutkimuksen suuntaaminen ydintehtäviin Suunnitelmakaudella

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vuosien 2012 2015 strategiset tavoitteet... 1 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutostrendit... 1 1.2. Vaikuttaminen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018

MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 2 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2013

Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2013 14.3.2014 1(40) TK-21-736-12 Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2(40) Sisältö 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 5 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 5 1.2.2 Siirto- ja

Lisätiedot

Valtionhallinnon IT strategia 13.1.2006

Valtionhallinnon IT strategia 13.1.2006 Valtionhallinnon IT strategia 13.1.2006 1. VALTIONHALLINNON IT STRATEGIA 13.1.2006 2. 1. Yhteenveto... 3 2. Valtiohallinnon IT toiminnan tehtävä... 5 2.1. IT toiminnan osa alueet...5 2.2. Valtionhallinnon

Lisätiedot

MML 729/02 00 02/2014. Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2013

MML 729/02 00 02/2014. Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2013 MML 729/02 00 02/201 Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta MAANMITTAUSLAITOS 201 Maanmittauslaitoksen tilinpäätös Sisällys: 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. VAIKUTTAVUUS... 1.2.1.

Lisätiedot

1 (28) TULLIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013

1 (28) TULLIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 1 (28) TULLIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 31.10.2008 2 (28) 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET TTS-KAUDELLA 2010 2013 3 1.1 Tullin perustehtävät, strategiat ja organisaatio 3 1.2 Fiskaalinen

Lisätiedot

Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2014

Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2014 13.3.2015 1(44) TK-21-837-13 Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2(44) Sisältö 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 5 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 5 1.2.2 Siirto- ja

Lisätiedot

1 (27) TULLIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012

1 (27) TULLIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 1 (27) TULLIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 Hyväksytty 1.11.2007 2 (27) 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET TTS-KAUDELLA 2009 2012 3 1.1 Tullikoodeksiuudistus ja e-tulli 3 1.2 Fiskaalinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön alaisten

Sosiaali- ja terveysministeriön alaisten Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2007:66, ensipainos Jussi Huttunen, Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Sosiaali- ja terveysministeriön alaisten virastojen ja laitosten voimavarojen uudelleen suuntaaminen

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009-2012

KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009-2012 KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009-2012 2 SISÄLTÖ Sivu 1. TIIVISTELMÄ/JOHDANTO 3 2. YLEISTÄ 4 2.1 Toiminta-ajatus 4 2.2 Arvot 4 2.3 Visio 4 2.4 Strategiakytkennät 4 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

Dnro 5799/0000/2010 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015

Dnro 5799/0000/2010 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 Dnro 5799/0000/2010 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 Helsinki Marraskuu 2010 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2015

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusvirasto. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015

Valtiontalouden tarkastusvirasto. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Edita Prima Oy Helsinki 2012 Valtiontalouden tarkastusvirasto Dnro 388/02/2011 Valtiontalouden

Lisätiedot

TIKEN TOIMINTAKERTOMUS 2011

TIKEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 TIKEN TOIMINTAKERTOMUS 73685 2 (31) TIKEN TOIMINTAKERTOMUS SISÄLTÖ 1 Johdon katsaus... 3 2 Toiminnan vaikuttavuus... 4 3 Toiminnallinen tehokkuus... 6 3.1 Toiminnan tuottavuus... 6 3.2 Toiminnan taloudellisuus...

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus

Kaupunginjohtajan ehdotus Kaupunginjohtajan ehdotus Porin kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT JA KEHITYSNÄKYMÄT... 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS... 3 KATSAUS SEUDULLISEEN

Lisätiedot

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen Kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 10/2005 Kuntien ja valtion tietohallinnon

Lisätiedot

Rikosseuraamuslaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2019

Rikosseuraamuslaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2019 Rikosseuraamuslaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2019 10.11.2014 1 (26) Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ... 3 1. Rikosseuraamuslaitoksen visio ja keskeiset tavoitteet... 5 2. Toimintaympäristön

Lisätiedot

METLA 857/200/2011 Konsernipalvelut

METLA 857/200/2011 Konsernipalvelut METLA 857/200/2011 Konsernipalvelut METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN (jäljempänä METLA) TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 1. Vuosien 2013 2016 strategiset tavoitteet 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2014-2018 TALOUSARVIO 2014. Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 102

TALOUSSUUNNITELMA 2014-2018 TALOUSARVIO 2014. Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 102 TALOUSARVIO 2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 102 Sisällys YLEISPERUSTELUT... 2 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 2 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKISTRATEGIA... 4 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 5 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT T U L O S T A V O I T E A S I A K I R J A 2 0 0 6

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT T U L O S T A V O I T E A S I A K I R J A 2 0 0 6 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT T U L O S T A V O I T E A S I A K I R J A 2 0 0 6 Helsinki 2006 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus on osa valtiovarainhallintoa. Toiminta-ajatuksensa mukaisesti

Lisätiedot

VATT/267/003/2010 TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015

VATT/267/003/2010 TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 VATT/267/003/2010 TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 Helsinki 2010 1. Toimintaympäristön muutokset TTS kaudella 2012 2015 Talouskriisi on kasvattanut julkisen sektorin kestävyysvajetta. Väestön ikääntymisestä

Lisätiedot