TULOSSOPIMUS VUODELLE 2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TULOSSOPIMUS VUODELLE 2004"

Transkriptio

1 VALTIOVARAINMINISTERIÖ TILASTOKESKUS TULOSSOPIMUS VUODELLE 2004 Valtiovarainministeriö ja ovat sopineet Tilastokeskuksen toiminnan ja talouden puitteista vuodelle 2004 jäljempänä esitettävällä tavalla. 1. Vuosien strategiset tavoitteet Strategisten tavoitteiden toteuttamisesta sovitaan tarkemmin vuosittaisilla tulossopimuksilla Yhteiskunnallinen vaikuttavuus huolehtii tietovarantonsa relevanssista ja laadukkuudesta tuottamalla voimassa olevien EU-säädösten ja sitoumusten sekä keskeisten kansallisten tarpeiden edellyttämät tilastot ja palvelut sekä karsimalla sellaista, mikä on menettänyt merkitystään. Tilastojen ajanmukaistukset toteutetaan. Perustietojen saanti turvataan Suoritteet ja palvelukyky Asiakasvaikuttavuus varmistaa ministeriön kanssa rahoituksen mm. uusien EU vaatimusten, muiden kansainvälisten sopimusten ja kansallisten tarpeiden johdosta aiheutuville toiminnan laajennuksille; toimii siten, että sen tunnettuus ja myönteinen julkisuuskuva säilyvät edelleen hyvänä. Tiedonantajien vastausmotivaatiota ylläpidetään myös huolehtimalla heidän tietosuojastaan kaikissa tiedonkäsittelyn vaiheissa; pyrkii käytettävissään olevilla keinoilla vaikuttamaan kansainvälisen, erityisesti Euroopan tilastojärjestelmän kehittämiseen siten, että tilastoja kehitetään koordinoidusti päällekkäistä tilastointia välttäen ja siten että tilastojen laadinnan menetelmällinen itsenäisyys säilyy. Suomalaisen tilasto-osaamisen tunnettuutta kansainvälisessä tilasto-yhteistyössä edistetään sekä toimii tilastoalan kansallisena yleisviranomaisena ja kehittää kansallista tilastotointa laadukkaana, tehokkaasti ja yhtenäisin toimintatavoin toimivana kokonaisuutena. selkiinnyttää palveluvalikoimaa sekä kehittää tuotteita ja palveluja asiakaslähtöisesti yhteistyössä muiden Suomen virallisen tilaston tuottajien ja muiden sidosryhmien kanssa; kehittää asiakassuhteita ja asiakastuntemusta tavoitteena yhtenäisesti palveleva sekä

2 Toiminnan laatu kehittää verkkopalveluja keskeisenä tilastotiedon jakelukanavana. Maksuttomana julkispalveluna tarjotaan keskeiset yleisen yhteiskuntatilaston tiedot vähintään nykyisessä laajuudessa. nostaa toiminnan kokonaislaadun Euroopan laatupalkintotasolle Toiminnallinen tehokkuus Voimavarat ja tehokkuus Prosessit ja rakenteet huolehtii toiminnan taloudellisuudesta ja voimavarojen parhaasta mahdollisesta kohdentamisesta; parantaa tuottavuuttaan sekä kehittää maksullista palvelutoimintaa ja pyrkii kasvattamaan tuottoja kannattavuudesta huolehtien; suunnittelee prosessit toimintavarmoiksi, tehokkaiksi ja tietojen yhteiskäyttöä tukeviksi. Välineistöä yhtenäistetään ja käytetään standardeihin perustuvia ratkaisuja. Tietoturvan taso pidetään koko toimintaketjussa korkealla; rakentaa palveluprosessin tehostamiseksi tuotantomallin, joka perustuu tietovarasto-ajatteluun. Koko tuotantoketjussa, mukaan lukien sisäiset tukipalvelut, lisätään tietoverkkojen käyttöä; parantaa prosessien hallintaa ja dokumentaatiota sekä huolehtii tietojen arkistoinnista tulevaa käyttöä varten; parantaa kehittämistoiminnan tuloksellisuutta sekä luopuu keskuskoneesta niin nopeasti kuin se voimavarojen puitteissa on mahdollista Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen kehittää toimintaansa oppivana organisaationa pitämällä avainosaaminen ajan tasalla ja kehittämällä henkilöstön osaamista tavoitteellisella koulutuksella, työssä oppimisen avulla sekä huolehtimalla osaamisen siirrosta ja perustehtävän suorittamisen kannalta välttämättömän tieteellisen osaamisen ylläpidosta ja lisäämisestä; kehittää työyhteisön hyvinvointia, työn organisointia ja työilmapiiriä yhteistoiminnallisesti sekä huolehtii sisäisestä synergiasta ja kehittää ammattitaitoista esimiestyötä ja johtamista sekä

3 3 huolehtii kilpailukyvystään työnantajana sekä jatkaa palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmän kehittämistä kannustavammaksi ja strategisia tavoitteita paremmin tukevaksi. 2. Vuoden 2004 tulostavoitteet 2.1. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 2.2.Suoritteet ja palvelukyky Asiakasvaikuttavuus Toiminnan laatu 2.3.Toiminnallinen tehokkuus Voimavarat ja tehokkuus Tuotetaan nykyisin voimassa olevien EU-säädösten ja -sitoumusten sekä kansallisten tarpeiden edellyttämät tilastot ja palvelut. Toteutetaan tilastojen välttämättömät ajanmukaistukset ja jatketaan meneillään olevia EU-hankkeita sovittujen siirtymä-aikojen puitteissa. Jatketaan kasvihuonekaasujen kansallisen inventaariolaitoksen perustamistyötä. Jatkuvaluonteisesti parannetaan tietovarantojen monikäyttöisyyttä menetelmätyöllä, käsitteitä ja luokituksia standardoimalla ja aineistoyhdistelyillä. Tunnettuus ja julkisuuskuva pyritään säilyttämään vähintään nykyisellään. Toteutetaan EU-velvoitteet kärkimaiden joukossa. Järjestetään rotaatioperiaatteen mukaisesti Pohjoismainen tilastokokous. Tuotetaan liitteessä mainitut suoritteet. Palveluvalikoimaa uudistetaan ja päällekkäisyyksiä karsitaan. Lisätään verkkopalvelujen käyttöä tilastotiedon keskeisenä jakelukanavana. Kehitetään tuotekehityksen menettelytapoja. Parannetaan erityisesti avainasiakkaiden palvelua. Asiakastyytyväisyys pidetään vähintään nykyisellään. Toimitaan viraston hyväksymien palvelulupausten mukaisesti. Tiedot julkistetaan etukäteen ilmoitettuina ajankohtina. Toiminnan parantamista jatketaan Euroopan laatupalkintokriteerein. Tilastotietojen tuotannon yksikkökustannukset ja kiinteiden kustannusten osuus pidetään vuoden tasolla. Tuottavuus kasvaa keskimäärin 2 prosenttia vuodessa vuosina Selvitetään, voidaanko Tilastokeskuksen eri toimintoja edelleen tehostaa ja kustannuksia alentaa esimerkiksi toimintoja alueellistamalla.

4 Prosessit ja rakenteet Osallistutaan erikseen sovittavalla tavalla tuottavuusohjelman sekä hallinnolliseen infrastruktuuriin sisältyvien hallinnonalatason kehityshankkeiden valmisteluun ja toteutukseen. Selvitetään, miten ja missä aikataulussa voidaan toteuttaa Tilastokeskuksen palvelutuotantoa ja sisäisiä prosesseja koskevien verkkopalvelulinjausten mukainen investointiohjelma ja hankintasuunnitelma. Maksullisessa palvelutoiminnassa tavoitteena on 3 vuoden keskimääräinen 100 prosentin kustannusvastaavuus vuosina Vuoden 2004 käyttöjäämä on noin 15 prosenttia tuotoista ja ylijäämä 0 prosenttia tuotoista. Tietovarasto-ajatteluun perustuvan tuotantomallin kehittämistä jatketaan seuraavien vuosien ajan. Samoin jatketaan systeemityön menetelmien kehittämistä. Tavoitteet: - vuoden 2006 loppuun mennessä kaikilla lomakkeella tietoja antavilla on myös sähköisen tiedonsiirron mahdollisuus, - julkaisutuotannon digitalisointia jatketaan vuoteen 2006 saakka. - Ideal Datacomia käyttävät tietojärjestelmät uudistetaan ja siirretään avoimeen ympäristöön vuoden 2004 loppuun mennessä. Muilta osin keskuskoneesta arvioidaan voitavan luopua vuoden 2009 lopussa. Sähköisen asioinnin tietoturvallisuutta parannetaan. Tilastojen valmistumisnopeus säilyy nykyisellään Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Dokumentaatiota ja arkistointia parannetaan. Työ jatkuu useita vuosia. Henkilöstön osaamista kehitetään osaamisstrategian linjausten mukaisesti lisäämällä sisäistä liikkuvuutta, kouluttamalla ja parantamalla urasuunnittelua sekä huolehtimalla osaamisen siirrosta. Palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmiä kehitetään käytettävissä olevien voimavarojen puitteissa. Johtamista ja esimiestyötä kehitetään. Työyhteisön hyvinvointia parannetaan yhteistoiminnallisesti toteuttamalla mm. Kaiku-ohjelman tavoitteita. 1 Investoinnit ja tuotekehitys otettu huomioon.

5 5 3. Sopimuksen voimassaolo ja seuranta Tämä sopimus on voimassa vuoden 2004 loppuun. Sopimuksen edellytyksenä on, ettei sopimus ole ristiriidassa eduskunnan ja valtioneuvoston päätösten kanssa. Tämän tulossopimuksen toteutumista käsitellään kesäkuussa ja lokakuussa pidettävissä valtiovarainministeriön ja Tilastokeskuksen yhteisissä seurantakokouksissa. Koko vuotta tarkasteleva seuranta on huhtikuussa Suoritteita ja muita tunnuslukuja koskevat indikaattorit ovat liitteenä 1. Helsingissä, 22 päivänä joulukuuta VALTIOVARAINMINISTERIÖ TILASTOKESKUS Ulla-Maj Wideroos Ministeri Juhani Turunen Alivaltiosihteeri Heli Jeskanen-Sundström Pääjohtaja Jarmo Hyrkkö Ylijohtaja

6 6 Tilastokeskuksen toimintaa kuvaavia indikaattoreita Arvio 2.1 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Tilastotuotanto Tietovarannot - valmistuneet tietovarannot, kpl tietovarantojen vuosittainen tietomäärä (milj. tietoa) säännöllisesti tuotettavat tietovarannot, kpl säänn. tietovarantojen vuosittainen tietomäärä (milj.tietoa) Suoran tiedonkeräyksen tietojen osuus säänn. tuotetuista tietovarannoista % 1) Haastattelupalvelut - haastattelua, kpl/vuosi Tunnettuus ja julkisuuskuva Leikkeiden lkm niistä kriittisiä, % 3,4 2,5 2,0 - Kansainvälinen vaikuttavuus 2004 EU-säädökset - voimassa olevat toimintavuonna valmistuneet EU-raportointi ja KV-kyselyt, kpl Kansainväliset tilastoalan kokoukset ja virkamatkat - EU-virkamatkoja EU-kokouksia (joihin TK osallistui) näistä Suomessa ulkomaan virkamatkoja yhteensä, lkm kokouksia ulkomailla (joihin TK osallistui) Kansainvälinen konsultointitoiminta - osaprojekteja yhteensä, lkm matkoihin osallistuneita henkilöitä Suoritteet ja palvelukyky Asiakasvaikuttavuus Julkaisunimikkeet Säännöllisesti ilmestyvät vuosijulkaisut, kpl /4-vuosijulkaisut, kpl kuukausijulkaisut, kpl Epäsäännöllisesti ilmestyvät julkaisut Julkaisunimikkeitä yhteensä, kpl Internet-julkaisuja (painetun PDF vastine), kpl Julkaisujen levikki, kpl 2 ) laskee Tietopalvelu - StatFin taulukoita, kpl ennallaan - StatFin soluja, milj. kpl ennallaan - Vierailijoita, kpl/kk 3) kasvaa - vierailijoita Internet-sivuilla kpl/vko 4) kasvaa kasvaa - Internet-tiedostohaut, tekstisivut, kpl/vrk kasvaa kasvaa - Internet-tiedostoja palvelimella tekstisivuja, kpl (HTML) kasvaa Kirjaston palvelut - lainamäärät, kpl ennallaan - tiedonhaut, kpl ennallaan - jäljenteet, kpl laskee Lehdistötiedotteet, kpl ennallaan Tiedotepoikkeamat, kpl niistä myöhässä olevia, kpl Asiakaspalautteen määrä, kpl niistä kriittisiä %

7 7 Arvio Maksullisen toiminnan suoritteita - myyntitapahtumia, kpl asiakasorganisaatioita, lkm asiakaskoulutus, koulutettavapäivää kasvaa - verkkopalveluiden käyttäjäsopimuksia, kpl kasvaa - Altika, tietoa/kunta kasvaa - Astika, aikasarjoja kasvaa - erityisselvitykset, toimituksia rekisteripalvelut, toimituksia haastattelupalvelut, toimituksia Toiminnallinen tehokkuus Voimavarat ja tehokkuus Kustannukset Tuotteet ja palvelut Tietovarannot Kokonaiskustannukset, e Kiinteät kustannukset, e ennallaan ennallaan Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, % 27,7 27,6 ennallaan 27,6 ennallaan Tietovarantojen tietojen yksikkökustannukset (e/milj. tietoa) ennallaan ennallaan Kokonaistuottavuuden vuosimuutos ed. vuodesta, % 5) 1,3 0,1 2,0-2,0 Toimintamenomäärärahat, e Talousarvio Lisätalousarvio Siirto edellisiltä vuosilta EU-projektirahojen käyttö, milj. e 1,7 1,9 1,6 1,7 1,8 Investoinnit, milj. e 1,5 1,2 1,6 0,7 1,9 Maksullisen toiminnan tunnuslukuja - maksullisen toiminnan tuotot, e toiminnan erilliskustannukset, e käyttöjäämä, e % tuotoista 15,1 14,5 15,0 15,0 15,0 - osuus yhteiskustannuksista, e kokonaiskustannukset, e tuotot/kustannukset, % , Ylijäämä (+) / alijäämä (-), e % tuotoista 0,1-0,6 0,0 0,0 0,0 - investoinnit % tuotoista 1,6 1,2 1,2 1,2 1,2 Prosessit ja rakenteet Säänn. ilmestyvien tilastojen julkistamisnopeus - vuositilastot, viikkoa 39,4 40,9 41,5 41,4 41,4 - neljännesvuositilastot, viikkoa 8,1 7,3 8,5 7,2 7,1 - kuukausitilastot, viikkoa 4,5 4,1 4,7 4,1 4,2 Sähköinen tiedonkeruu - sähköisen tiedonkeruun osuus kerättävästä tietomäärästä, % 1) 99 99,6 kasvaa - kasvaa - sähköisen tiedonkeruun osuus suoraan kerättävästä tietomäärästä, % 1) kasvaa - kasvaa 2.4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilötyövuodet Opiskeluun käytetty aika, päivää/htv kasvaa ) Pääasiallisen keruutavan mukaan tarkasteltuna vuodesta 2001 lähtien 2) Luku ei sisällä lehtien yksittäisiä irtonumeroita 3) StatFin-vierailujen mittausjankohtana on marraskuu 4) Internet-tietojen mittausajankohtana on viikko 46 (vierailijat, HTML-tiedot) 5 ) Luku perustuu Tilastokeskuksen tuottavuusmittarin tuloksiin, mittaria kehitetään edelleen

31.3.2005 TILASTOKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2004 31.12.2004

31.3.2005 TILASTOKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2004 31.12.2004 31.3.2005 TILASTOKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.2004 31.12.2004 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.2004 31.12.2004 Sisällysluettelo sivu 1. Johdon katsaus toimintaan 1

Lisätiedot

26.3.2004 TILASTOKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2003 31.12.2003

26.3.2004 TILASTOKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2003 31.12.2003 26.3.2004 TILASTOKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.2003 31.12.2003 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.2003 31.12.2003 Sisällysluettelo sivu 1.Toimintakatsaus 1 2. Tuloksellisuuden

Lisätiedot

15.3.2006 Tilastokeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1.2005-31.12.2005

15.3.2006 Tilastokeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1.2005-31.12.2005 15.3.2006 Tilastokeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. - 31.12. Sisällysluettelo 1 Johdon katsaus toimintaan...1 2 Tuloksellisuuden kuvaus...2 2.1 Toiminnan vaikuttavuus...2 2.2 Toiminnallinen

Lisätiedot

15.3.2007 TK-20-396-07

15.3.2007 TK-20-396-07 15.3.2007 TK-20-396-07 Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 4 1.3 Toiminnallinen tehokkuus... 9 1.4 Tuotokset ja laadunhallinta...

Lisätiedot

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2005-2008 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2005-2008 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 8.12.2003 1(5) Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2005-2008 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 1. Suunnitelman lähtökohdat Ehdotuksen valmistelussa on otettu huomioon valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 1(14) Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 1 Toimintaympäristön muutokset TTS-kaudella 2011-2014 Suurin toimintaympäristön muutos koskee

Lisätiedot

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2004-2007 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2004-2007 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 13.12.2002 1(6) Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2004-2007 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 1. Suunnitelman lähtökohdat Ehdotuksen valmistelussa on otettu huomioon valtiovarainministeriön

Lisätiedot

1(15) 1.10.2010. Helsinki 1.10.2010. Nro TK-21-837-10. Viite VM /1307/02.02.01/2010/21.6.2010

1(15) 1.10.2010. Helsinki 1.10.2010. Nro TK-21-837-10. Viite VM /1307/02.02.01/2010/21.6.2010 1(15) Helsinki Nro TK-21-837-10 Viite VM /1307/020201/2010/2162010 Asia Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2012-2015 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi Tilastokeskus lähettää oheisena

Lisätiedot

11.3.2011 1(50) TK-21-881-09

11.3.2011 1(50) TK-21-881-09 11.3.2011 1(50) TK-21-881-09 Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2(50) Sisältö 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 4 1.2.2 Siirto- ja

Lisätiedot

TILASTOKESKUKSEN SUUNNITTELUASIAKIRJAT. Strategia-asiakirja 2012 2015 Tulostavoiteasiakirja 2014 Ennakolliset tavoitteet vuosille 2015-2017

TILASTOKESKUKSEN SUUNNITTELUASIAKIRJAT. Strategia-asiakirja 2012 2015 Tulostavoiteasiakirja 2014 Ennakolliset tavoitteet vuosille 2015-2017 TILASTOKESKUKSEN SUUNNITTELUASIAKIRJAT Strategia-asiakirja 2012 2015 Tulostavoiteasiakirja 2014 Ennakolliset tavoitteet vuosille 2015-2017 Tammikuu 2014 Valtiovarainministeriön ja Tilastokeskuksen välinen

Lisätiedot

Dnro 123/110/2010. Maa- ja metsätalousministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön. tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen

Dnro 123/110/2010. Maa- ja metsätalousministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön. tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen Dnro 123/110/ Maa- ja metsätalousministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen sopimus Tiken tulostavoitteista vuodelle 1.4. TIKE-#49122-v7-Tulossopimus_ 1. VUOSIEN

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

TILASTOTOIMEN SELVITYSHANKE. Tilastotoimen selvityshankkeen loppuraportti

TILASTOTOIMEN SELVITYSHANKE. Tilastotoimen selvityshankkeen loppuraportti TILASTOTOIMEN SELVITYSHANKE Tilastotoimen selvityshankkeen loppuraportti 4.11.2008 2 Sisällysluettelo 1. Esipuhe...4 2. Tiivistelmä...5 3. Selvityshenkilöiden ehdotukset...6 4. Johdanto...12 5. Toimeksianto

Lisätiedot

Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2013

Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2013 14.3.2014 1(40) TK-21-736-12 Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2(40) Sisältö 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 5 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 5 1.2.2 Siirto- ja

Lisätiedot

Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2014

Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2014 13.3.2015 1(44) TK-21-837-13 Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2(44) Sisältö 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 5 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 5 1.2.2 Siirto- ja

Lisätiedot

MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018

MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 2 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2011

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2011 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2011 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 5 2.1 Vaikuttavuus... 5 2.2 Metlan toiminnalliset tavoitteet... 7 2.2.1 Toiminnallinen tehokkuus ja sen

Lisätiedot

Arvot. Visio. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Asiakasvaikuttavuus. Voimavarat ja tehokkuus. Prosessit ja rakenteet. Osaaminen ja uudistuminen

Arvot. Visio. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Asiakasvaikuttavuus. Voimavarat ja tehokkuus. Prosessit ja rakenteet. Osaaminen ja uudistuminen Vuosikertomus 2002 Toiminta-ajatus Arvot Visio Tilastokeskus yhdistää kootut perustiedot ja asiantuntemuksen tilastoiksi ja tietopalveluiksi kansalaisten, julkishallinnon, elinkeinoelämän, kansainvälisten

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön ja Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen. sopimus Tiken tulostavoitteista.

Maa- ja metsätalousministeriön ja Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen. sopimus Tiken tulostavoitteista. Dnro 158/061/2005 Maa- ja metsätalousministeriön ja Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen sopimus Tiken tulostavoitteista vuodelle 2005 Sisällysluettelo 1. Vuosien 2005-2009

Lisätiedot

METLA 857/200/2011 Konsernipalvelut

METLA 857/200/2011 Konsernipalvelut METLA 857/200/2011 Konsernipalvelut METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN (jäljempänä METLA) TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 1. Vuosien 2013 2016 strategiset tavoitteet 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön

Lisätiedot

TIKEN TOIMINTAKERTOMUS 2011

TIKEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 TIKEN TOIMINTAKERTOMUS 73685 2 (31) TIKEN TOIMINTAKERTOMUS SISÄLTÖ 1 Johdon katsaus... 3 2 Toiminnan vaikuttavuus... 4 3 Toiminnallinen tehokkuus... 6 3.1 Toiminnan tuottavuus... 6 3.2 Toiminnan taloudellisuus...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.-31.12.2003

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.-31.12.2003 MAA- ja METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.-31.12.2003 Tilivirasto 401 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKATSAUS...4 1.1. Toimintaympäristön ja toiminnan

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön sekä Maaseutuviraston (Mavi) välinen tulossopimus vuodeksi 2013

Maa- ja metsätalousministeriön sekä Maaseutuviraston (Mavi) välinen tulossopimus vuodeksi 2013 SOPIMUS 4.3.2013 Mavi 521/024/2012 MMM 428/031/2013 Maa- ja metsätalousministeriön sekä Maaseutuviraston (Mavi) välinen tulossopimus vuodeksi 2013 0 1. Vuosien 2013 2017 strategiset tavoitteet 1.1. Perustehtäviin

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1. - 31.12.2005

TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1. - 31.12.2005 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1. - 31.12.2005 Tilivirasto 401 Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tike Sisällysluettelo: 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN... 3 2. TULOKSELLISUUDEN

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2011-2013, TARKISTETTU JA LAAJENNETTU KOSKEMAAN VUOSIA 2011-2014

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2011-2013, TARKISTETTU JA LAAJENNETTU KOSKEMAAN VUOSIA 2011-2014 SLHK dnro 148/20/11 OKM dnro OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2011-2013, TARKISTETTU JA LAAJENNETTU KOSKEMAAN VUOSIA 2011-2014 Tulosneuvottelu opetus- ja

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2010 1.11.2005

OPETUSHALLITUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2010 1.11.2005 OPETUSHALLITUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2010 1.11.2005 1/201/2005 2 SISÄLLYSLUETTELO OPETUSHALLITUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2010 1 OPETUSHALLITUKSEN TEHTÄVÄ

Lisätiedot

Valtionhallinnon IT strategia 13.1.2006

Valtionhallinnon IT strategia 13.1.2006 Valtionhallinnon IT strategia 13.1.2006 1. VALTIONHALLINNON IT STRATEGIA 13.1.2006 2. 1. Yhteenveto... 3 2. Valtiohallinnon IT toiminnan tehtävä... 5 2.1. IT toiminnan osa alueet...5 2.2. Valtionhallinnon

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot

DNro 537/033/2005 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010

DNro 537/033/2005 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010 DNro 537/033/2005 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010 27.10.2005 Sisällysluettelo 1. VUOSIEN 2007-2010 STRATEGISET TAVOITTEET...1 1.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET (2000-2005, 2005-2010)... 1 1.2.

Lisätiedot

Ympäristön seurannan ja raportoinnin kehittäminen

Ympäristön seurannan ja raportoinnin kehittäminen Ympäristöministeriön raportteja 18 2008 Ympäristön seurannan ja raportoinnin kehittäminen Ympäristöministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman hanke Loppuraportti YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN

Lisätiedot