1(15) Helsinki Nro TK Viite VM /1307/ /2010/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1(15) 1.10.2010. Helsinki 1.10.2010. Nro TK-21-837-10. Viite VM /1307/02.02.01/2010/21.6.2010"

Transkriptio

1 1(15) Helsinki Nro TK Viite VM /1307/020201/2010/ Asia Tilastokeskuksen ehdotus vuosia koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi Tilastokeskus lähettää oheisena ehdotuksensa vuosia koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi Ehdotuksen liitteenä on toimintamenomomentin peruslaskelma ja kehittämissuunnitelma, jotka on tehty Cognos Planning -suunnittelujärjestelmällä Tilastokeskuksen ehdotus sisältää peruslaskelman mukaisen menokehyksen tason nostamisen vastaamaan tosiasiallista määrärahojen tarvetta Tältä osin viittaamme vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen saatekirjelmään Ehdotus on käsitelty Tilastokeskuksen yhteistyötoimikunnassa Toiminta- ja taloussuunnitelma liitteineen toimitetaan valtiovarainministeriön kirjaamoon sekä sähköisesti hallinto- ja kehitysjohtaja Päivi Nergille, talouspäällikkö Jukka Nummikoskelle, taloussuunnittelija Johanna Pulliselle ja kehittämispäällikkö Panu Kukkoselle Ylijohtaja Jarmo Hyrkkö Kehittämispäällikkö Marja Sjöblom Liite: Tilastokeskuksen ehdotus vuosia koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi liitteineen

2 2(15) Tilastokeskuksen ehdotus vuosia koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 1 Toimintaympäristön muutokset TTS-kaudella Tilastokeskuksen menokehys vuonna 2012 on VN:n tekemän päätöksen mukaan 45,982 miljoonaa euroa Vuoden 2011 kehys ilman tuottavuusrahahanketta on 43,947 miljoonaa euroa Päätös yritysrekisteriä koskevasta euron tuottavuusrahahankkeesta on tehty elokuussa 2010 Näin ollen kehyksen nousu vuodesta 2011 vuoteen 2012 on 2,035 miljoonaa euroa Tästä huomattavasta kehyslisäyksestä huolimatta kehys ei ole riittävä nykyisen laajuiseen tilastotuotantoon, vaikka henkilöstön määrä on vähentynyt tuottavuusohjelman mukaisesti Syynä ovat Tilastokeskuksen menokehykseen aiempina vuosina tehdyt leikkaukset Tilastokeskus on laajentanut tilastotuotantoa huomattavasti 2000-luvulla Pääosa laajennuksista johtuu EU:n uusista tilastoasetuksista, joiden toimeenpanosta Tilastokeskus on joutunut ottamaan vastuun, ja jotka ovat sellaisenaan osa voimassa olevaa kansallista lainsäädäntöä Näihin tehtäviin ei ole saatu lisärahoitusta Siirtomäärärahakanta on supistumassa nopeasti, eikä se enää takaa virastolle toiminnallista joustavuutta Näin ollen epäsuhta tehtävien ja niiden rahoituksen välillä on kasvanut liialliseksi On perusteltua lisätä menokehystä laajentuneiden lakisääteisten tehtävien myötä Lisäksi vaikuttaa siltä, ettei suunnitelmakauden alun menokehys mahdollista tuottavuutta parantavien uusien hankkeiden käynnistämistä yritysrekisterihanketta lukuun ottamatta Vaarana on ajautua tuotannon supistuskierteeseen vuosi vuoden jälkeen Lopullisena uhkana on tällöin tilastotoimen kyvyttömyys tuottaa yhteiskunnallisen suunnittelun ja päätöksenteon tarvitsemaa informaatiota Muutokset ympäröivässä yhteiskunnassa vaikeuttavat tilastokuvausta Tällaisia muutoksia ovat globalisaatio, yritysten uudet liiketoimintamallit, teollisten palvelujen ja aineettomien tuotannontekijöiden merkityksen kasvu, tuotekehitys ja laadunmuutoksien vaikutus sekä suurten kansainvälisten yritysten tilastointiin liittyvät tiedonkeruuongelmat Tämä on edellyttänyt lisäpanostuksia taloutta kuvaavien tilastojen kehittämiseen, jotta tilastojen laatu voidaan turvata Taloustilastoihin kohdistuu edelleenkin laatuun, keskinäiseen yhtenäisyyteen ja ajantasaisuuteen liittyviä kehittämistarpeita Mittava kansantalouden tilinpidon uudistaminen uusien kansainvälisten suositusten ja EU:n asetuksen edellyttämällä tavalla ajoittuu suunnitelmakaudelle Ilmastomuutosta ja energiapolitiikkaa koskevat kansainväliset sopimukset ja lainsäädäntö lisäävät puolestaan tietotarpeita ympäristötilastojen alueella Myös lukuisat julkisen sektorin uudistushankkeet vaikuttavat tilastotoimeen ja tilastokuvauksiin Tällaisia ovat kunta- ja palvelurakenteen uudistaminen, julkisen sektorin tuottavuushankkeet, koulutuksen järjestäjä- ja oppilaitosverkkomuutokset, valtionosuusuudistus, aluehallinnon uudistus, alueellista-

3 3(15) mishankkeet, EU:n talouden ohjausjärjestelmä (EU economic governance) sekä palvelukeskus- ja IT-kehittämishankkeet Merkittävä haaste on kunnista ja niiden tuottamista palveluista tarvittava mahdollisimman ajantasainen ja yhteismitallinen, eri yksiköiden välisen vertailukelpoisuuden mahdollistava tieto ohjauksen tarpeisiin Myös kansalaisten peruspalvelujen saatavuudesta tarvittaisiin enemmän tilastotietoja EU, OECD ja Stiglitzin komission raportti korostavat, ettei pelkkä talouden kuvaaminen riitä yhteiskunnan edistyksen kuvaamiseen Taloudellista hyvinvointia ja sen jakautumista kuvaavien tietojen lisäksi tarvitaan tietoa myös kansalaisten hyvinvoinnista ja muista väestön elinolojen ja arjen toiminnan osa-alueista sekä entistä parempia mittareita kestävän kehityksen tilastointiin Tietoyhteiskuntastrategia sekä EU:n jakelupolitiikkalinjaukset korostavat julkisen hallinnon tietojen saatavuuden ja maksuttomuuden merkitystä yhteiskunnan kehitykselle Myös tarpeet yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tarvitsemien mikro-aineistojen saatavuuden parantamiseksi ovat lisääntyneet niin Suomessa kuin kansainvälisestikin Tilastokeskuksen toiminta on hyvin tietotekniikkaintensiivistä Siirryttäessä kohti digitaalista tuotanto- ja palveluprosessia kehittämispanokset järjestelmiin ja näitä käyttävien asiantuntijoiden osaamiseen ovat välttämättömiä Suunnitelmakauden lopulla kilpailu osaajista kiristyy työmarkkinoilla Kaudella on myös lisättävä panostuksia tietoturvallisuuden kehittämiseen ja jatkuvuussuunnitteluun Kehittämisvaihtoehdossa on ennakoitu tilastotoimen selvityshankkeen johdosta tehtäviä ratkaisuja kuntatilastoinnin ja tutkijapalvelun osalta Suunnitelmassa ei ole otettu huomioon Kieku-hanketta eikä myöskään Valtion yhteisiä IT-palveluja, joiden ajoitusta ja hyödynnettävyyttä ei vielä tiedetä Arviot täsmentyvät työn kuluessa Kieku-hankkeen kustannuksiksi on arvioitu euroa vuonna 2011 ja euroa vuonna 2012

4 4(15) 2 Toiminnan strategiset suuntaviivat 21 Strateginen tahtotila ja kytkeytyminen hallinnonalan yhteiseen strategiaan Tilastokeskuksen tavoitteena on toimia siten, että luottamus sen tuottamiin tilastoihin ja asiantuntemukseen säilyy edelleen vahvana niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin, ja että tilastot mahdollisimman hyvin palvelevat kansallisten ja kansainvälisten tiedonkäyttäjien tarpeita Tilastokeskuksen tavoitteena on kuulua edelleen maailman parhaiden tilastovirastojen joukkoon VM:n hallinnonalan strategisena tavoitteena on turvata tulevien sukupolvien talouden perustaa ja valinnanmahdollisuuksia rakentamalla hyvinvoivaa ja taloudellisesti vahvaa yhteiskuntaa Tilastokeskuksen tehtävänä on tukea tavoitetta tuottamalla merkittävä osa siitä yhteiskuntaa koskevasta tilastollisesta tiedosta, jonka pohjalta päätöksentekijät voivat päätöksensä tehdä Tilastokeskus pyrkii VM:n tuella vaikuttamaan Euroopan tilastojärjestelmän kehittämiseen siten, että tilastoja kehitetään koordinoidusti välttäen päällekkäistä tilastointia, yksinkertaistaen ja karsien olemassa olevia tilastosäädöksiä sekä torjuen tiedonantorasituksen ja kustannusten nousua Tilastokeskus kehittää kansallista tilastotointa laadukkaana, tehokkaasti ja yhtenäisin toimintatavoin toimivana kokonaisuutena ja edistää EU:n käytännesääntöjen (CoP) soveltamista tilastotoimessa Tilastokeskus parantaa hyvinvointia ja ympäristöä koskevien tietojen saatavuutta Tilastokeskus osallistuu tuottavuuden parantamiseen tehostamalla edelleen omaa toimintaansa ja osallistumalla VM:n tuottavuushankkeeseen tuottamalla tietoa julkisen sektorin tuottavuudesta, mikäli rahoitus jatkuu 22 Toiminnan painopisteet ja päämäärät TTS -kaudelle 1 1 Kansallisen ja kansainvälisen luottamuksen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi Tilastokeskus tekee tavoitteellista ja johdonmukaista yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten sidosryhmien kanssa, lisää tilastotiedon näkyvyyttä ja tukee tilastojen käyttövalmiuksia 2 Laadukkaiden perustietojen turvaamiseksi Tilastokeskus käyttää tietojen antamista helpottavia ja tiedonantorasitusta vähentäviä menettelyjä Internettiä hyödyntäviä tiedonkeruumenetelmiä otetaan käyttöön myös henkilötiedonkeruissa 3 Yhtenäisen ja tarpeita vastaavan tilastotuotannon varmistamiseksi Tilastokeskus kehittää tilastojen vertailukelpoisuutta ja yhdisteltävyyttä sekä arvioi, karsii ja uudistaa tilastojen tarjontaa käyttäjien tarpeiden ja toimintaympäristön muutosten perusteella 4 Selkeän palvelukokonaisuuden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi Tilastokeskus parantaa tilastotietojen käytettävyyttä ja saatavuutta itsepalveluna, tarjoaa tilastointipalveluja muille viranomaisille sekä parantaa palveluja tutkimustoiminnalle ja muille käyttäjäryhmille 1 Toiminnan painopisteet ja päämäärät ovat Tilastokeskuksen toimintastrategian mukaisia Niitä on täsmennetty taloudellisen tilanteen perusteella

5 5(15) 5 Toimintansa joustavuuden lisäämiseksi Tilastokeskus jatkaa ennakoivaa henkilöstövoimavarojen määrän ja laadun suunnittelua sekä hankkii ostopalveluina lisää sellaista osaamista ja palveluja, joita ei ole tarkoituksenmukaista pitää yllä omin voimin 6 Tuottavuuden parantamiseksi Tilastokeskus tehostaa yhtenäisten tuotantomenetelmien ja sovellusten käyttöä ja parantaa kustannustehokkuutta Toteutetaan valmisteilla olevan tuottavuusohjelma toimenpiteitä 7 Tilastotuotantoprosessin edelleen tehostamiseksi Tilastokeskus kehittää sekä prosessijohtamista että tilastotuotantoprosessia, kuten esimerkiksi aineistojen editointia ja imputointia sekä metatietojärjestelmää, sekä hyödyntää yrityksiä ja henkilöitä koskevia tilastollisia perusrekistereitä ja uusia aineistoja laajasti ja yhtenäisesti 8 Tavoitteellisen ja hallitun muutoksen aikaansaamiseksi Tilastokeskus parantaa projektisalkun ja projektien hallintaa kehittämällä projektien hallintajärjestelmää, projektien priorisointia ja resurssien kohdentamista sekä käyttää ohjelmajohtamista keinona saada aikaan koordinoituja muutoksia 9 Osaavan henkilöstön säilyttämiseksi ja kehittämiseksi Tilastokeskus huolehtii kilpailukyvystään työnantajana sekä monipuolistaa henkilöstön osaamista urasuunnittelun, liikkuvuuden, koulutuksen ja välttämättömän rekrytoinnin avulla 10 Oppivana organisaationa kehittyäkseen Tilastokeskus vahvistaa toisilta oppimista, tallentaa tarvittavan tietämyksen järjestelmiin, kuvauksiin ja työohjeisiin sekä parantaa toimintaansa käyttämällä Suomen laatupalkintokriteereitä 11 Henkilöstön jaksamisen ja hyvinvoinnin turvaamiseksi Tilastokeskus lisää keskinäistä luottamusta ja työilmapiirin avoimuutta sekä kehittää edelleen ammattitaitoista ja vuorovaikutteista johtamista Toteutetaan henkilöstöstrategian toimenpiteitä ottaen huomioon kestävän tuottavuuden periaatteet Uusien viestintävälineiden avulla tehostetaan sisäistä tiedonkulkua ja yhteistyötä

6 6(15) 3 Vaikuttavuus, toiminnallinen tuloksellisuus sekä henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen 31 Peruslaskelma Perustoiminta Tilastokeskus tuottaa voimassa olevien EU-säädösten mukaiset tilastot ja keskeisten kansallisten tarpeiden mukaiset tilastot ja palvelut Tilastokeskuksen perustoimintaa on sopeutettu suunnitelmakauden alkuun mennessä erillisen suunnitelman mukaisilla tilastotuotannon ja palvelujen leikkauksilla Tilastokeskus panostaa erityisesti siihen, että sen tuottamat tilastot ovat laadukkaita ja supistaa ennemmin volyymiä kuin tinkii tilastojen laadusta Toiminnan kokonaislaatua arvioidaan ja parannetaan käyttäen Euroopan laatupalkintokriteereitä Kehysrahoituksen ja henkilöstön määrä rajoittavat panostusta kehittämistyöhön Tietojärjestelmien kehittämistä ja integrointia on hidastettu Uusien hankkeiden viivästyessä myös niiden toteuttamisesta saatavat tuottavuushyödyt jaksottuvat myöhempiin vuosiin Meneillään olevat hankkeet saatetaan loppuun Tilastokeskuksen toimintamenoista tai yhteisrahoitteisesti tuotetuista tuotoksista tilastojulkistusten määrän, kv konsultointien volyymin, EUlainsäädäntötyön aiheuttaman työmäärän ja kirjaston lainauspalvelujen arvioidaan supistuvan Internetissä saatavilla olevien tietopalveluiden, julkaisujen ja tietokantojen sekä kv raportointien volyymin arvioidaan kasvavan suunnitelmakaudella Maksullisen palvelutoiminnan tuotoksista julkaisujen volyymi laskee, muiden arvioidaan pysyvän nykytasolla tai mahdollisesti hivenen supistuvan yleisestä taloudellisesta tilanteesta riippuen Vuosina Tilastokeskukseen on siirretty budjettisiirtojen avulla joukko muualla hallinnossa tai yhteisrahoitteisina tuotettuja tilastoja, kuten peruskoulujen erityisopetuksen tilastointi, valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen tilastointi, kulttuuri- ja joukkoviestintätilastot, ammattirekisteri ja julkisen sektorin tuottavuustilastointi Uutena tehtävänä on tullut myös kasvihuonekaasujen inventaario Tilastokeskus teki vuonna 2009 suunnitelman toimenpiteistä tilastotuotannon sopeuttamisesta budjettikehyksiin Suunnitelman ja siitä saadun palautteen perusteella karsittavaa ei juuri ollut Mahdolliset karsinnat olisivat kohdentuneet kansallisiin tietotarpeisiin, koska valtaosa tuotannosta perustuu EU-lainsäädäntöön Tilastokeskuksen kokonaistuottavuus vuodesta 2000 vuoteen 2009 on parantunut 50 prosenttia Tuottavuuden kasvusta kuitenkin vain osa on seurausta henkilötyöpanoksen pienenemisestä: merkittävä osa johtuu tuotoksen kasvusta Kehysleikkaukset ovat johtaneet tilanteeseen, jossa rahoitus ei riitä perustoiminnan edellyttämään henkilötyövuosimäärään Sen vuoksi vuodesta 2012 eteenpäin esitetään lisärahoitusta euroa vuodessa verrattuna valtioneuvoston kehyspäätökseen

7 7(15) Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen Tilastokeskuksen tarpeisiin sopivia ValtIT:n kehittämiä valtionhallinnon yhteisiä ratkaisuja otetaan valmistuttuaan käyttöön käytettävissä olevan rahoituksen rajoissa Tietoturvaa kehitetään lainsäädännön asettamien vaatimusten, yleisten ohjeiden ja niiden perusteella laaditun Tilastokeskuksen tietoturvapolitiikan mukaisesti vastaamaan yhä kasvaviin tietoverkkovälitteisiin uhkiin Tietojärjestelmiä integroidaan siten, että kerättyjen tietojen monikäyttöisyyttä voidaan lisätä ja resurssien käyttöä tehostaa Tilastokeskus jatkaa digitaalisen tuotantoprosessin kehittämistä sekä standardoitujen ja yhtenäisten menetelmien kehittämistä ja käyttöönottamista tuotanto- ja palvelutoiminnan tehostamiseksi Henkilöstön kehittämisessä toteutetaan valtionhallinnon henkilöstöpolitiikan ja Tilastokeskuksen toimintastrategian mukaisia linjauksia Tilastokeskuksen johtamista ja esimiestyötä kehitetään VM:n hallinnonalan ja viraston johtamispolitiikan linjausten mukaisesti Toimenpiteiden vaikutuksia seurataan mm henkilöstötutkimuksilla Henkilöstömäärän arvioidaan olevan suunnitelmakauden alussa 840 htv:tä, josta 15 htv:tä on maksullisena palveluna toteutettavan Aikuisten taitotasotutkimuksen (PIAAC) aiheuttama tilapäinen henkilötyövuosien lisäys Laajat kertaluonteiset tai harvoin tehtävät haastattelututkimukset aiheuttavat suurehkoja muutoksia vuosittaisiin henkilötyövuosimääriin Taulukko Henkilötyövuosien määrä (Tahti-raportoinnin mukaisesti) Vuosi kk-palkkaiset Haastattelijat Yhteensä 2007 toteuma toteuma toteuma arvio tavoite 731 ( ) 109 ( ) tavoite 740 ( ) 114 ( ) tavoite 742 ( ) 87 ( ) tavoite 731 ( ) 105 ( ) tavoite 730 ( ) 92 ( ) tilastollinen yritysrekisteri yritystilastojen ytimeksi -hankkeen lisähenkilöstö 2 hanke 2: EU-vaikutuksista johtuva lisähenkilöstön tarve 3 PIAAC 4 kulutustutkimus 5 EU-uhritutkimus 6 EU-terveystutkimus 7 vapaa-aikatutkimus 8 työolotutkimus

8 8(15) Haastattelututkimukset Tilastokeskus osallistuu OECD:n PIAAC-tutkimushankkeeseen (Programme for the international Assessment of Adult Competencies), joka on aikuisten lukutaidon, numeeristen taitojen, ongelmanratkaisutaitojen ja työelämässä tarvittavien taitojen tutkimusohjelma Tilastokeskus toteuttaa alihankkijana ja maksullisena toimeksiantona Jyväskylän yliopistolle hankkeen tiedonkeruun vuosina Arvioitu henkilötyöpanos koko hankkeelle on 40 htv:tä Hankkeen aikataulu on muuttunut Tilastokeskuksesta riippumattomista syistä Kulutustutkimus tuottaa tietoa kotitalouksien kulutusmenoissa tapahtuneista muutoksista ja väestöryhmittäisistä kulutuseroista Kulutustutkimuksen tiedot ovat keskeisiä hyvinvoinnin mittaamisen kannalta Tiedot ovat merkittäviä perustietoja myös kansantalouden tilinpidon ja kuluttajahintaindeksin laskennassa Eurostat kerää noin viiden vuoden välein kulutustutkimuksen mikroaineistot jäsenmailtaan ja käyttää niitä moninaiseen vertailevaan raportointiin, tutkimuksiin ja päätöksentekoa valmisteleviin selvityksiin Tilastokeskus on tehnyt kulutustutkimuksen viimeksi vuonna 2006 ja seuraavan tutkimuksen tiedot kerätään suunnitelman mukaan vuonna 2012 Arvioitu haastattelijoiden henkilötyövuosimäärä on 14 TTS-kaudella Suomen tulee tuottaa EU-uhritutkimus ja EUterveystutkimus Näiden rahoituksesta osa saadaan EU-avustuksina ja lopusta vastannevat uhritutkimuksen osalta oikeus- ja sisäasiainministeriö ja terveystutkimuksen osalta sosiaali- ja terveysministeriö Säädöspohjaisen tilastotuotannon pysyvä laajentuminen (Hanke 1) Tilastokeskus on viime vuosien aikana toteuttanut huomattavan määrän laajentuneesta lainsäädännöstä johtuvia tilastolaajennuksia, siirtänyt tuotannossa olevia tilastoja toimintamenorahoitukselleen EU-avustusten loputtua sekä implementoinut voimassa olevat uudet säädökset

9 9(15) Taulukko EU-lainsäädännöstä aiheutuvat lisämenot (1000 ) Yritysten antama koulutus (CVTS) Avoimet työpaikat -tilasto Aikuiskoulutustutkimus Tulo- ja elinolotutkimus (EU-SILC) Rajatutkimus Tietoyhteiskuntatilasto Muuttoliike- ja siirtolaisuustilasto Koulutustilastot Väestölaskenta Kansainvälinen hintavertailu Työvoimakustannustutkimus 40 Ansio- ja työvoimakustannustilasto Palvelujen tuottajahinta- ja volyymi-indeksi Neljännesvuosittainen sektoritilinpito Tuottavuustilastointi (KLEMS) Palvelujen ulkomaankauppatilasto Innovaatiotilastot Energiatilastot Palvelujen hyödyketilasto Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla (outward-fats) Ympäristötilinpito Teollisuuden uudet tilaukset -tilasto Kansantalouden tilinpidon ESA-uudistus Yritysrekisteri Työvoimakustannusindeksi YKHI ketjuindeksi Matkailutilasto Yritysdemografiatilasto Inspire Yhteensä TTS Yhteensä TTS Lisäys edellisestä TTS-suunnitelmasta Monien em tilastojen tuotanto on aloitettu jo aiemmin 2000-luvulla EUasetusten edellyttämällä tavalla Tuotantoa on rahoitettu kertyneillä säästöillä ja osittain myös EU-avustuksilla Nyt EU-avustukset ovat vähentyneet tai loppuneet Tilastokeskuksen tulkinnan mukaan VN:n päätös ( ) kattaa noin 2 miljoonaa euroa lisäystarpeesta Vuodesta 2012 eteenpäin lisärahoitusta tarvitaan 0,5-0,7 milj euroa/vuosi Tilastollinen yritysrekisteri yhtenäisen yritystilastojärjestelmän ytimeksi (hanke 2) Tilastokeskuksella on pitkään ollut tavoitteena yritysrekisterin ja yritystilastojen kokonaisuudistaminen Muutospaineita hankkeen käynnistämiselle ovat luoneet uudet kansainväliset säädökset, jotka koskevat mm yritys- ja konsernirekisteriä, rakennetilastoja ja ulkomaisia tytäryhtiöitä Tavoitteena on yhtenäinen tilastotuotantojärjestelmä keskeisten taloustilastojen osalta Uudistus aloitettiin vuonna 2009 määrittelyvaiheella Vuonna 2010 hankkeelle anottiin 4 lisätalousarviossa lisärahoitusta euroa Tuottavuusrahaa on haettu vuosille yhteensä euroa Hankkeen henkilötyövuositarve on noin 30 htv:tä Hankkeen tuottavuushyödyt alkavat näkyä vuonna 2014, jolloin vapautuu 10 htv:tä

10 10(15) Taulukko 1 Peruslaskelma Peruslaskelma TTS-kaudelle asetettu tavoite Ydintoiminto/ ydinprosessi - Tilastotuotanto - keskeisten kansallisten tietotarpeiden tyydyttäminen ja Suomen kv sitoumusten toteuttaminen - tuottavuuden parantaminen - Suomen virallisesta tilastosta (SVT) yhtenäinen, laadukas brändi - Valmistuotteet - automatisoidun monikanavaisen sähköisen jakelun toteuttaminen - maksuttoman palvelutarjonnan lisääminen - Toimeksiannot - maksullisen palvelutoiminnan kannattavuuden parantaminen Tukitoiminnot - talous- ja henkilöstöhallinto - talous- ja henkilöstöhallinnon uusien järjestelmien käyttöönotto - tietohallinto - perustietotekniikan sekä sähköisen asioinnin ja palveluiden kustannustehokas järjestäminen - toimitilat - toimitilojen käytön tehostaminen nykyisissä tiloissa Tavoitteen muuttuminen edellisestä TTS-kaudesta sekä syyt muutokseen - ulkoistukset tehty, kaudella uusien järjestelmien käyttöönotto - valtion ITlinjausten, ohjeiden ja hankkeiden seuraaminen Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi - kansallisten tarpeiden mukaisen tuotannon jatkaminen (hanke 1) - voimassa olevan lainsäädännön (EUsäädökset) toimeenpano (hanke 1) - tuotantomallin standardiratkaisujen käyttöönoton jatkaminen - Internet-tiedonkeruun lisääminen - SVT-yhteistyön jatkaminen - standardiratkaisujen käyttöönotto - palveluvalikoiman tarkistaminen - käyttäjäpalautteen systemaattinen analysointi - palveluvalikoiman tarkistaminen -kustannusten karsiminen - järjestelmien käyttöön ottaminen virastoille määritellyn aikataulun mukaisesti - ydintoimintaa tukevien ICT-palveluiden edelleen kehittäminen ja valtion yhteisten ITratkaisujen käytön lisääminen käytettävissä olevien resurssien mukaan - - pitkäaikaisen vuokrasopimuksen puitteissa käytön tehostaminen TTSkaudelle esitettävä määräraha 2 (1000 e) Tulosprisman osa-alue - vaikuttavuus - tuottavuus - taloudellisuus - palvelukyky ja laatu - suoritteet - henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen - tuottavuus - taloudellisuus - palvelukyky ja laatu - vaikuttavuus - palvelukyky - kannattavuus - taloudellisuus - tuottavuus - taloudellisuus - tuottavuus Tunnusluku ja sille asetettava tavoitearvo vuodelle säädökset toteutettu - Suomi EU:n kärkeä kv arvioinneissa - tilastotuotanto vastaa kansallisia tarpeita - työilmapiiri 3,6 - suoran tiedonkeruun Internetin kautta tai automaattisesti vastaavien osuus 90 % - tuottavuuden muutos 2% vuodessa - SVT-sarjojen kattavuus, laatuselosteet, portaalin laajennus - asiakastyytyväisyys 8,2 - tuottavuuden muutos 2% vuodessa kustannusvastaavuus keskimäärin 100 % 3-vuotisjaksoittain - htvt / kustannukset - kiinteiden kustannusten osuus 73 % tarjolla olevat palvelut/ näistä käytössä htvt / kustannukset - taloudellisuus - nykyinen reaalinen vuokrataso säilyy - hankintatoimi - hankintatoimen tehostaminen VM:n linjausten mukaisesti - Tilhan käyttöönotto - - osallistutaan yhteishankintoihin - Hansel-sopimusten käytön lisääminen - Tilhan käyttö mahd laajasti - taloudellisuus - tuottavuus - Hansel-sopimusten osuus hankinnoista 2 Tilastokeskus on nettobudjetoitu virasto, jonka kehysrahoitusta ei ole jaettu ydintoiminnoille, tukitoiminnoille ja prosesseille

11 11(15) 32 Kehittämissuunnitelma Kuntatilastoinnin kehittäminen (Hanke 3) Tutkijapalvelun kehittäminen (Hanke 4) Kuntasektorin toiminta- ja taloustietoihin ja palvelujen tuotantoon liittyy niin olennaisia muutostarpeita, ettei Tilastokeskus pysty niihin perustoimintansa menokehyksen puitteissa vastaamaan Uudistushankkeen viivästyminen johtaa tilaston laadun rapautumiseen, jolloin tuotettavat tiedot enää kuvaa laadukkaasti kuntasektorin toimintaa Muutostarpeet johtuvat sekä kunta- ja palvelurakenteen muutoksista että valtionosuusuudistuksesta Lisäksi paineita luo EU:n talouden ohjausjärjestelmä -hanke VM:n talouspolitiikan strategian mukaan peruspalvelujen kehittäminen edellyttää tietojärjestelmää, joka tarjoaa mahdollisimman ajantasaista tietoa kustannuksista, asiakasmääristä, suoritteista ja resurssien käytöstä Lisäksi tarvitaan vertailutietoa palvelujen laadusta, vaikuttavuudesta ja asiakastyytyväisyydestä Tilastotoimen selvityshankkeen jatkona VM:n asettaman kuntatilastoinnin kehittämistä valmistelevan työryhmän toimikausi on Kuntatilastoinnin kehittämisen vaihtoehtoihin ja etenemiseen vaikuttavat merkittävästi työryhmän ja sen alatyöryhmän johtopäätökset Aluksi tulee kuitenkin saada kuntien tietojärjestelmät yhdenmukaisiksi, jotta tehokas ja luotettava tilastointi on mahdollista VM:n strategiassa tietojärjestelmän malliksi on esitetty Norjan KOSTRA-mallia Kuntien tietojärjestelmien kehittämiseen liittyvä työ ei välttämättä kuulu Tilastokeskuksen vastuulle Tuleva työnjako vaikuttaa ratkaisevasti kehysrahoituksen tarpeeseen, joten tässä vaiheessa voidaan esittää vain karkeita arvioita Joka tapauksessa hanke siirtyy vuodella eteenpäin aiemmista suunnitelmista Kyseessä on useita hallinnonaloja koskeva, tuottavuutta parantava hanke Tämän mukaisesti Tilastokeskus esittää, että vuonna 2012 kehykseen tarvitaan 0,5 miljoonaa euroa ja vuodesta 2013 eteenpäin 1 milj euroa vuosittain ja vastaavasti 7 htv vuonna 2012 ja 15 htv vuonna 2013 ja siitä eteenpäin Norjan kokemusten valossa hanke on pitkäkestoinen ja edellyttää useamman vuoden siirtymäkautta Tässä esitetyt arviot ovat hyvin suuntaa antavia Kustannukset voivat kohdistua usealle eri viranomaiselle em työryhmien esitysten perusteella tehtävien päätösten mukaisesti Tilastokeskus on rakentanut tutkijapalvelujen parantamiseksi etäyhteyden Palvelun käytettävyys ja varsinkin sen laajentaminen edellyttävät mittavaa työmäärää Toiminnan laajentaminen ei ole mahdollista peruskehyksen puitteissa Tilastotoimen selvityshankkeen jatkona VM:n asettaman Tilastokeskuksen ja Midras-projektin etäkäyttöjärjestelmien yhteiskehittämistä valmistelevan työryhmän toimikausi on Työryhmän tehtävänä on 1) selvittää Tilastokeskuksen ja Midras-projektin etäkäyttöhankkeiden yhteiskehittämismahdollisuudet, 2) selvittää ja tehdä ehdotus etäkäyttöjärjestelmi-

12 12(15) Mikrosimuloinnin kehittäminen (Hanke 5) en hallintomalliksi sekä 3) selvittää ja tehdä ehdotus järjestelmien toteuttamisen ja ylläpidon resursoinniksi ja rahoitukseksi Palvelun laajentamisen mahdollistamiseksi tarvitaan vuosina 2012 ja 2013 lisärahoitusta 0,4 milj euroa/vuosi ja henkilötyövuosia 5 htv/vuosi Tämän lisäksi palvelujen tuottamiseen tarvitaan vuodesta 2014 eteenpäin 1 milj euroa/vuosi ja henkilötyövuosia 10 htv/vuosi Arviot ovat vain suuntaa-antavia ja täsmentyvät työryhmätyön edistyessä Epävarmuutta aiheuttavat teknisen järjestelmän toteuttamistavan - ulkoistettu tai oma tuotanto - lisäksi palvelun kysyntä ja hinta Mikrosimulointia käytetään vero- ja sosiaaliturvalainsäädännön valmistelussa, näiden järjestelmien arvioinnissa ja suunnittelussa, budjettivaikutusten laskemisessa sekä tulonjakovaikutusten selvittämisessä Tällä hetkellä Suomessa on käytössä kolme eri mallia, joita ylläpidetään VM:ssä, STM:ssä ja Kelassa Mikrosimuloinnin käyttäjiä ovat mm VM, VATT, STM, THL, Kela, PT, SP ja Åbo Akademi Valtiovarainministeriössä on käynnissä Mikrosimulointimallin rakentaminen ja ylläpidon ja kehittämisen siirtäminen Tilastokeskukseen -hanke, jossa kehitetään vuosien 2010 ja 2011 aikana yksi keskitetty mikrosimulaatiomalli korvaamaan kolme nykyistä erillistä mallia Mallin ylläpitotyöt on suunniteltu sijoitettavaksi Tilastokeskukseen Palvelun tuottaminen Tilastokeskuksessa tarvitaan vuonna 2012 ja siitä eteenpäin lisärahoitusta euroa/vuosi ja henkilötyövuosia 3 htv/vuosi Arviot ovat suuntaa-antavia Lisäksi palvelun toteuttaminen edellyttää, että mikrosimuloinnin jakelukanavana voidaan käyttää tutkijapalvelun etäkäyttöä Taulukko 2 Kehittämissuunnitelma Kehittämissuunnitelma TTS-kaudelle asetettu tavoite Ydintoiminto/ ydinprosessi - Tilastotuotanto Kuntatilastoinnin kehittäminen - Toimeksiannot Tutkijapalvelun kehittäminen - Toimeksiannot Mikrosimuloinnin kehittäminen Tukitoiminnot - talous- ja henkilöstöhallinto - tietohallinto - toimitilat - hankintatoimi Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi (=kehittämishanke) hankkeen 3 toteuttaminen hankkeen 4 toteuttaminen hankkeen 5 toteuttaminen TTS-kaudelle esitettävä määräraha (1000 ) v v /v v /v v /v Tulosprisman osa-alue - palvelukyky ja laatu - vaikuttavuus - palvelukyky ja laatu - vaikuttavuus - tuottavuus v /v - palvelukyky ja laatu - vaikuttavuus - tuottavuus Tunnusluku ja sille asetettava tavoitearvo vuodelle 2015 asiakastyytyväisyys 84 asiakastyytyväisyys 84 asiakastyytyväisyys 84

13 13(15) 4 Kehysehdotus Tilastokeskus on tehnyt vuosille oman kehysehdotuksensa, joka ilmenee peruslaskelmasta ja kehittämissuunnitelmasta

14 14(15) Yhteenveto [Tilastokeskus] [ Tilastokeskuksen toimintamenot] [PERUSLASKELMA] MENOT 2009 tot 2010 arvio 2011 suunn 2012 TTS 2013 TTS 2014 TTS 2015 TTS Palkkaukset Vuokrat Muut kulutusmenot Investoinnit MENOT YHTEENSÄ TULOT Maksullinen toiminta EU-tulot Yhteisrahoitteinen toiminta Muut tulot TULOT YHTEENSÄ NETTOMENOT RAHOITUS Talousarvio Lisätalousarvio I Lisätalousarvio II Lisätalousarvio III Lisätalousarvio IV Kehyspäätös RAHOITUS YHTEENSÄ SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA Siirto edelliseltä vuodelta Siirtomäärärahakannan muutos Siirtomäärärahakanta EHDOTUKSEN MUKAINEN SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA Ehdotus Siirto edelliseltä vuodelta Siirtomäärärahakannan muutos Siirtomäärärahakanta Henkilöstömäärä (HTV)

TILASTOTOIMEN SELVITYSHANKE. Tilastotoimen selvityshankkeen loppuraportti

TILASTOTOIMEN SELVITYSHANKE. Tilastotoimen selvityshankkeen loppuraportti TILASTOTOIMEN SELVITYSHANKE Tilastotoimen selvityshankkeen loppuraportti 4.11.2008 2 Sisällysluettelo 1. Esipuhe...4 2. Tiivistelmä...5 3. Selvityshenkilöiden ehdotukset...6 4. Johdanto...12 5. Toimeksianto

Lisätiedot

VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS Dnro 3/212/2006 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS Dnro 3/212/2006 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS Dnro 3/212/2006 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Helsinki 2006 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VATT:n tutkimuksen suuntaaminen ydintehtäviin Suunnitelmakaudella

Lisätiedot

MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018

MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 2 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot

VALTION TALOUDELLISEN TUTKIMUSKESKUKSEN SU U N ITTElUASIAKI RJAT

VALTION TALOUDELLISEN TUTKIMUSKESKUKSEN SU U N ITTElUASIAKI RJAT VALT I OVARAINMINI STERiÖ VALTION TALOUDELLISEN TUTKIMUSKESKUKSEN SU U N ITTElUASIAKI RJAT Strategia -asiakirj a 2012-2015 Tul ostavoiteasiakirja 2013 Ennakolliset tavoitteet vuosille 2014-2016 Tamm ikuu

Lisätiedot

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Helsinki 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 3 1.1 JOHDON KATSAUS 3 1.2 VAIKUTTAVUUS 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Kestävän kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden MITTAAMISEN KÄSIKIRJA

Kestävän kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden MITTAAMISEN KÄSIKIRJA Kestävän kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden MITTAAMISEN KÄSIKIRJA 2 Sisältö Ehdotukset/kannanotot Kunnille ja kuntayhtymille 3 Ehdotukset/kannanotot Kansallisille toimijoille 5 1. Taustaa 7 2. Kestävän

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusvirasto. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015

Valtiontalouden tarkastusvirasto. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Edita Prima Oy Helsinki 2012 Valtiontalouden tarkastusvirasto Dnro 388/02/2011 Valtiontalouden

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Jakelussa mainituille TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Työ- ja elinkeinoministeriö antaa tilinpäätöskannanottonsa hallinnonalan virastojen,

Lisätiedot

Tilastotoimen tehostamista ja alueellistamista

Tilastotoimen tehostamista ja alueellistamista Tilastotoimen tehostamista ja alueellistamista valmistelleen työryhmän loppuraportti 15/2009 Hallinnon kehittäminen Tilastotoimen tehostamista ja alueellistamista valmistelleen työryhmän loppuraportti

Lisätiedot

Dnro 6916/0000/2009 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2014

Dnro 6916/0000/2009 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2014 Dnro 6916/0000/2009 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2014 Helsinki Marraskuu 2009 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014

Lisätiedot

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta Maistraattien sähköisen asioinnin strategia 2012 2015 MAISTRAATTIEN OHJAUS- JA KEHITTÄMIS- YKSIKKÖ 3/2012 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja

Lisätiedot

Kuntia, kuntayhtymiä ja muita palvelujen järjestäjiä koskevat valtakunnalliset tuottavuustavoitteet

Kuntia, kuntayhtymiä ja muita palvelujen järjestäjiä koskevat valtakunnalliset tuottavuustavoitteet Kuntia, kuntayhtymiä ja muita palvelujen järjestäjiä koskevat valtakunnalliset tuottavuustavoitteet 26/2011 Kunnat Kuntia, kuntayhtymiä ja muita palvelujen järjestäjiä koskevat valtakunnalliset tuottavuustavoitteet

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 Patentti- ja rekisterihallitus Toiminta- ja talousitelma vuosille 2014-2017 Dnro PRH/1157/20/2012 19.9.2012 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Toimintaympäristön muutokset 3 3 Toimintalinjaukset 5 3.1 Vaikuttavuus

Lisätiedot

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2007 Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtineuvoston kanslian julkaisusarja

Lisätiedot

Kohti tehokkaampaa ja laadukkaampaa julkista taloutta

Kohti tehokkaampaa ja laadukkaampaa julkista taloutta Keskustelualoitteita nro 70 Kohti tehokkaampaa ja laadukkaampaa julkista taloutta Valtiovarainministeriön työryhmä VM128:00/2001 Kesäkuu 2002 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kansantalousosasto Tätä muistiota voi

Lisätiedot

SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6

SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6 SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6 SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6 Helsinki 2007 Ulkoasu ja taitto: Innocorp

Lisätiedot

toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2007-2011 www.defmin.fi

toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2007-2011 www.defmin.fi Puolustusministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille - www.defmin.fi 15.12.2005 PUOLUSTUSMINISTERIÖ LÄHETE 1 (4) Puolustuspoliittinen osasto FI.PLM.10556 Helsinki 15.12.2005 169//2005

Lisätiedot

SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS. - Pitkän aikavälin tavoitteet

SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS. - Pitkän aikavälin tavoitteet SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS - Pitkän aikavälin tavoitteet Parlamentaarinen työryhmä 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO Työryhmän toimeksianto 1. Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito

Lisätiedot

Dnro VATT/7/202/2013 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2012

Dnro VATT/7/202/2013 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2012 Dnro VATT/7/202/2013 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2012 Helsinki 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 JOHDON KATSAUS 1 1.2 VAIKUTTAVUUS 2 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto Talousyksikkö 10272/2910/200. Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto Talousyksikkö 10272/2910/200. Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto FI.PLM.4628 Talousyksikkö 10272/2910/200 Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen TASE-SELVITYSMIESRAPORTTI 15.12.2004 Puolustusministeriölle

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisä etukannen tiedot sivun alareunaan:

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA 6/211/2004 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan

Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Oikeusturvapolitiikan toimintaohjelma 2007 2011 Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Oikeusturvapolitiikan toimintaohjelma 2007-2011 OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI

Lisätiedot

Hankintatoimen kehittämishankkeen loppuraportti. Hallinto

Hankintatoimen kehittämishankkeen loppuraportti. Hallinto Hankintatoimen kehittämishankkeen loppuraportti Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 36/2006 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 31.5.2006 Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi,

Lisätiedot