1(15) Helsinki Nro TK Viite VM /1307/ /2010/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1(15) 1.10.2010. Helsinki 1.10.2010. Nro TK-21-837-10. Viite VM /1307/02.02.01/2010/21.6.2010"

Transkriptio

1 1(15) Helsinki Nro TK Viite VM /1307/020201/2010/ Asia Tilastokeskuksen ehdotus vuosia koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi Tilastokeskus lähettää oheisena ehdotuksensa vuosia koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi Ehdotuksen liitteenä on toimintamenomomentin peruslaskelma ja kehittämissuunnitelma, jotka on tehty Cognos Planning -suunnittelujärjestelmällä Tilastokeskuksen ehdotus sisältää peruslaskelman mukaisen menokehyksen tason nostamisen vastaamaan tosiasiallista määrärahojen tarvetta Tältä osin viittaamme vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen saatekirjelmään Ehdotus on käsitelty Tilastokeskuksen yhteistyötoimikunnassa Toiminta- ja taloussuunnitelma liitteineen toimitetaan valtiovarainministeriön kirjaamoon sekä sähköisesti hallinto- ja kehitysjohtaja Päivi Nergille, talouspäällikkö Jukka Nummikoskelle, taloussuunnittelija Johanna Pulliselle ja kehittämispäällikkö Panu Kukkoselle Ylijohtaja Jarmo Hyrkkö Kehittämispäällikkö Marja Sjöblom Liite: Tilastokeskuksen ehdotus vuosia koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi liitteineen

2 2(15) Tilastokeskuksen ehdotus vuosia koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 1 Toimintaympäristön muutokset TTS-kaudella Tilastokeskuksen menokehys vuonna 2012 on VN:n tekemän päätöksen mukaan 45,982 miljoonaa euroa Vuoden 2011 kehys ilman tuottavuusrahahanketta on 43,947 miljoonaa euroa Päätös yritysrekisteriä koskevasta euron tuottavuusrahahankkeesta on tehty elokuussa 2010 Näin ollen kehyksen nousu vuodesta 2011 vuoteen 2012 on 2,035 miljoonaa euroa Tästä huomattavasta kehyslisäyksestä huolimatta kehys ei ole riittävä nykyisen laajuiseen tilastotuotantoon, vaikka henkilöstön määrä on vähentynyt tuottavuusohjelman mukaisesti Syynä ovat Tilastokeskuksen menokehykseen aiempina vuosina tehdyt leikkaukset Tilastokeskus on laajentanut tilastotuotantoa huomattavasti 2000-luvulla Pääosa laajennuksista johtuu EU:n uusista tilastoasetuksista, joiden toimeenpanosta Tilastokeskus on joutunut ottamaan vastuun, ja jotka ovat sellaisenaan osa voimassa olevaa kansallista lainsäädäntöä Näihin tehtäviin ei ole saatu lisärahoitusta Siirtomäärärahakanta on supistumassa nopeasti, eikä se enää takaa virastolle toiminnallista joustavuutta Näin ollen epäsuhta tehtävien ja niiden rahoituksen välillä on kasvanut liialliseksi On perusteltua lisätä menokehystä laajentuneiden lakisääteisten tehtävien myötä Lisäksi vaikuttaa siltä, ettei suunnitelmakauden alun menokehys mahdollista tuottavuutta parantavien uusien hankkeiden käynnistämistä yritysrekisterihanketta lukuun ottamatta Vaarana on ajautua tuotannon supistuskierteeseen vuosi vuoden jälkeen Lopullisena uhkana on tällöin tilastotoimen kyvyttömyys tuottaa yhteiskunnallisen suunnittelun ja päätöksenteon tarvitsemaa informaatiota Muutokset ympäröivässä yhteiskunnassa vaikeuttavat tilastokuvausta Tällaisia muutoksia ovat globalisaatio, yritysten uudet liiketoimintamallit, teollisten palvelujen ja aineettomien tuotannontekijöiden merkityksen kasvu, tuotekehitys ja laadunmuutoksien vaikutus sekä suurten kansainvälisten yritysten tilastointiin liittyvät tiedonkeruuongelmat Tämä on edellyttänyt lisäpanostuksia taloutta kuvaavien tilastojen kehittämiseen, jotta tilastojen laatu voidaan turvata Taloustilastoihin kohdistuu edelleenkin laatuun, keskinäiseen yhtenäisyyteen ja ajantasaisuuteen liittyviä kehittämistarpeita Mittava kansantalouden tilinpidon uudistaminen uusien kansainvälisten suositusten ja EU:n asetuksen edellyttämällä tavalla ajoittuu suunnitelmakaudelle Ilmastomuutosta ja energiapolitiikkaa koskevat kansainväliset sopimukset ja lainsäädäntö lisäävät puolestaan tietotarpeita ympäristötilastojen alueella Myös lukuisat julkisen sektorin uudistushankkeet vaikuttavat tilastotoimeen ja tilastokuvauksiin Tällaisia ovat kunta- ja palvelurakenteen uudistaminen, julkisen sektorin tuottavuushankkeet, koulutuksen järjestäjä- ja oppilaitosverkkomuutokset, valtionosuusuudistus, aluehallinnon uudistus, alueellista-

3 3(15) mishankkeet, EU:n talouden ohjausjärjestelmä (EU economic governance) sekä palvelukeskus- ja IT-kehittämishankkeet Merkittävä haaste on kunnista ja niiden tuottamista palveluista tarvittava mahdollisimman ajantasainen ja yhteismitallinen, eri yksiköiden välisen vertailukelpoisuuden mahdollistava tieto ohjauksen tarpeisiin Myös kansalaisten peruspalvelujen saatavuudesta tarvittaisiin enemmän tilastotietoja EU, OECD ja Stiglitzin komission raportti korostavat, ettei pelkkä talouden kuvaaminen riitä yhteiskunnan edistyksen kuvaamiseen Taloudellista hyvinvointia ja sen jakautumista kuvaavien tietojen lisäksi tarvitaan tietoa myös kansalaisten hyvinvoinnista ja muista väestön elinolojen ja arjen toiminnan osa-alueista sekä entistä parempia mittareita kestävän kehityksen tilastointiin Tietoyhteiskuntastrategia sekä EU:n jakelupolitiikkalinjaukset korostavat julkisen hallinnon tietojen saatavuuden ja maksuttomuuden merkitystä yhteiskunnan kehitykselle Myös tarpeet yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tarvitsemien mikro-aineistojen saatavuuden parantamiseksi ovat lisääntyneet niin Suomessa kuin kansainvälisestikin Tilastokeskuksen toiminta on hyvin tietotekniikkaintensiivistä Siirryttäessä kohti digitaalista tuotanto- ja palveluprosessia kehittämispanokset järjestelmiin ja näitä käyttävien asiantuntijoiden osaamiseen ovat välttämättömiä Suunnitelmakauden lopulla kilpailu osaajista kiristyy työmarkkinoilla Kaudella on myös lisättävä panostuksia tietoturvallisuuden kehittämiseen ja jatkuvuussuunnitteluun Kehittämisvaihtoehdossa on ennakoitu tilastotoimen selvityshankkeen johdosta tehtäviä ratkaisuja kuntatilastoinnin ja tutkijapalvelun osalta Suunnitelmassa ei ole otettu huomioon Kieku-hanketta eikä myöskään Valtion yhteisiä IT-palveluja, joiden ajoitusta ja hyödynnettävyyttä ei vielä tiedetä Arviot täsmentyvät työn kuluessa Kieku-hankkeen kustannuksiksi on arvioitu euroa vuonna 2011 ja euroa vuonna 2012

4 4(15) 2 Toiminnan strategiset suuntaviivat 21 Strateginen tahtotila ja kytkeytyminen hallinnonalan yhteiseen strategiaan Tilastokeskuksen tavoitteena on toimia siten, että luottamus sen tuottamiin tilastoihin ja asiantuntemukseen säilyy edelleen vahvana niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin, ja että tilastot mahdollisimman hyvin palvelevat kansallisten ja kansainvälisten tiedonkäyttäjien tarpeita Tilastokeskuksen tavoitteena on kuulua edelleen maailman parhaiden tilastovirastojen joukkoon VM:n hallinnonalan strategisena tavoitteena on turvata tulevien sukupolvien talouden perustaa ja valinnanmahdollisuuksia rakentamalla hyvinvoivaa ja taloudellisesti vahvaa yhteiskuntaa Tilastokeskuksen tehtävänä on tukea tavoitetta tuottamalla merkittävä osa siitä yhteiskuntaa koskevasta tilastollisesta tiedosta, jonka pohjalta päätöksentekijät voivat päätöksensä tehdä Tilastokeskus pyrkii VM:n tuella vaikuttamaan Euroopan tilastojärjestelmän kehittämiseen siten, että tilastoja kehitetään koordinoidusti välttäen päällekkäistä tilastointia, yksinkertaistaen ja karsien olemassa olevia tilastosäädöksiä sekä torjuen tiedonantorasituksen ja kustannusten nousua Tilastokeskus kehittää kansallista tilastotointa laadukkaana, tehokkaasti ja yhtenäisin toimintatavoin toimivana kokonaisuutena ja edistää EU:n käytännesääntöjen (CoP) soveltamista tilastotoimessa Tilastokeskus parantaa hyvinvointia ja ympäristöä koskevien tietojen saatavuutta Tilastokeskus osallistuu tuottavuuden parantamiseen tehostamalla edelleen omaa toimintaansa ja osallistumalla VM:n tuottavuushankkeeseen tuottamalla tietoa julkisen sektorin tuottavuudesta, mikäli rahoitus jatkuu 22 Toiminnan painopisteet ja päämäärät TTS -kaudelle 1 1 Kansallisen ja kansainvälisen luottamuksen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi Tilastokeskus tekee tavoitteellista ja johdonmukaista yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten sidosryhmien kanssa, lisää tilastotiedon näkyvyyttä ja tukee tilastojen käyttövalmiuksia 2 Laadukkaiden perustietojen turvaamiseksi Tilastokeskus käyttää tietojen antamista helpottavia ja tiedonantorasitusta vähentäviä menettelyjä Internettiä hyödyntäviä tiedonkeruumenetelmiä otetaan käyttöön myös henkilötiedonkeruissa 3 Yhtenäisen ja tarpeita vastaavan tilastotuotannon varmistamiseksi Tilastokeskus kehittää tilastojen vertailukelpoisuutta ja yhdisteltävyyttä sekä arvioi, karsii ja uudistaa tilastojen tarjontaa käyttäjien tarpeiden ja toimintaympäristön muutosten perusteella 4 Selkeän palvelukokonaisuuden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi Tilastokeskus parantaa tilastotietojen käytettävyyttä ja saatavuutta itsepalveluna, tarjoaa tilastointipalveluja muille viranomaisille sekä parantaa palveluja tutkimustoiminnalle ja muille käyttäjäryhmille 1 Toiminnan painopisteet ja päämäärät ovat Tilastokeskuksen toimintastrategian mukaisia Niitä on täsmennetty taloudellisen tilanteen perusteella

5 5(15) 5 Toimintansa joustavuuden lisäämiseksi Tilastokeskus jatkaa ennakoivaa henkilöstövoimavarojen määrän ja laadun suunnittelua sekä hankkii ostopalveluina lisää sellaista osaamista ja palveluja, joita ei ole tarkoituksenmukaista pitää yllä omin voimin 6 Tuottavuuden parantamiseksi Tilastokeskus tehostaa yhtenäisten tuotantomenetelmien ja sovellusten käyttöä ja parantaa kustannustehokkuutta Toteutetaan valmisteilla olevan tuottavuusohjelma toimenpiteitä 7 Tilastotuotantoprosessin edelleen tehostamiseksi Tilastokeskus kehittää sekä prosessijohtamista että tilastotuotantoprosessia, kuten esimerkiksi aineistojen editointia ja imputointia sekä metatietojärjestelmää, sekä hyödyntää yrityksiä ja henkilöitä koskevia tilastollisia perusrekistereitä ja uusia aineistoja laajasti ja yhtenäisesti 8 Tavoitteellisen ja hallitun muutoksen aikaansaamiseksi Tilastokeskus parantaa projektisalkun ja projektien hallintaa kehittämällä projektien hallintajärjestelmää, projektien priorisointia ja resurssien kohdentamista sekä käyttää ohjelmajohtamista keinona saada aikaan koordinoituja muutoksia 9 Osaavan henkilöstön säilyttämiseksi ja kehittämiseksi Tilastokeskus huolehtii kilpailukyvystään työnantajana sekä monipuolistaa henkilöstön osaamista urasuunnittelun, liikkuvuuden, koulutuksen ja välttämättömän rekrytoinnin avulla 10 Oppivana organisaationa kehittyäkseen Tilastokeskus vahvistaa toisilta oppimista, tallentaa tarvittavan tietämyksen järjestelmiin, kuvauksiin ja työohjeisiin sekä parantaa toimintaansa käyttämällä Suomen laatupalkintokriteereitä 11 Henkilöstön jaksamisen ja hyvinvoinnin turvaamiseksi Tilastokeskus lisää keskinäistä luottamusta ja työilmapiirin avoimuutta sekä kehittää edelleen ammattitaitoista ja vuorovaikutteista johtamista Toteutetaan henkilöstöstrategian toimenpiteitä ottaen huomioon kestävän tuottavuuden periaatteet Uusien viestintävälineiden avulla tehostetaan sisäistä tiedonkulkua ja yhteistyötä

6 6(15) 3 Vaikuttavuus, toiminnallinen tuloksellisuus sekä henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen 31 Peruslaskelma Perustoiminta Tilastokeskus tuottaa voimassa olevien EU-säädösten mukaiset tilastot ja keskeisten kansallisten tarpeiden mukaiset tilastot ja palvelut Tilastokeskuksen perustoimintaa on sopeutettu suunnitelmakauden alkuun mennessä erillisen suunnitelman mukaisilla tilastotuotannon ja palvelujen leikkauksilla Tilastokeskus panostaa erityisesti siihen, että sen tuottamat tilastot ovat laadukkaita ja supistaa ennemmin volyymiä kuin tinkii tilastojen laadusta Toiminnan kokonaislaatua arvioidaan ja parannetaan käyttäen Euroopan laatupalkintokriteereitä Kehysrahoituksen ja henkilöstön määrä rajoittavat panostusta kehittämistyöhön Tietojärjestelmien kehittämistä ja integrointia on hidastettu Uusien hankkeiden viivästyessä myös niiden toteuttamisesta saatavat tuottavuushyödyt jaksottuvat myöhempiin vuosiin Meneillään olevat hankkeet saatetaan loppuun Tilastokeskuksen toimintamenoista tai yhteisrahoitteisesti tuotetuista tuotoksista tilastojulkistusten määrän, kv konsultointien volyymin, EUlainsäädäntötyön aiheuttaman työmäärän ja kirjaston lainauspalvelujen arvioidaan supistuvan Internetissä saatavilla olevien tietopalveluiden, julkaisujen ja tietokantojen sekä kv raportointien volyymin arvioidaan kasvavan suunnitelmakaudella Maksullisen palvelutoiminnan tuotoksista julkaisujen volyymi laskee, muiden arvioidaan pysyvän nykytasolla tai mahdollisesti hivenen supistuvan yleisestä taloudellisesta tilanteesta riippuen Vuosina Tilastokeskukseen on siirretty budjettisiirtojen avulla joukko muualla hallinnossa tai yhteisrahoitteisina tuotettuja tilastoja, kuten peruskoulujen erityisopetuksen tilastointi, valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen tilastointi, kulttuuri- ja joukkoviestintätilastot, ammattirekisteri ja julkisen sektorin tuottavuustilastointi Uutena tehtävänä on tullut myös kasvihuonekaasujen inventaario Tilastokeskus teki vuonna 2009 suunnitelman toimenpiteistä tilastotuotannon sopeuttamisesta budjettikehyksiin Suunnitelman ja siitä saadun palautteen perusteella karsittavaa ei juuri ollut Mahdolliset karsinnat olisivat kohdentuneet kansallisiin tietotarpeisiin, koska valtaosa tuotannosta perustuu EU-lainsäädäntöön Tilastokeskuksen kokonaistuottavuus vuodesta 2000 vuoteen 2009 on parantunut 50 prosenttia Tuottavuuden kasvusta kuitenkin vain osa on seurausta henkilötyöpanoksen pienenemisestä: merkittävä osa johtuu tuotoksen kasvusta Kehysleikkaukset ovat johtaneet tilanteeseen, jossa rahoitus ei riitä perustoiminnan edellyttämään henkilötyövuosimäärään Sen vuoksi vuodesta 2012 eteenpäin esitetään lisärahoitusta euroa vuodessa verrattuna valtioneuvoston kehyspäätökseen

7 7(15) Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen Tilastokeskuksen tarpeisiin sopivia ValtIT:n kehittämiä valtionhallinnon yhteisiä ratkaisuja otetaan valmistuttuaan käyttöön käytettävissä olevan rahoituksen rajoissa Tietoturvaa kehitetään lainsäädännön asettamien vaatimusten, yleisten ohjeiden ja niiden perusteella laaditun Tilastokeskuksen tietoturvapolitiikan mukaisesti vastaamaan yhä kasvaviin tietoverkkovälitteisiin uhkiin Tietojärjestelmiä integroidaan siten, että kerättyjen tietojen monikäyttöisyyttä voidaan lisätä ja resurssien käyttöä tehostaa Tilastokeskus jatkaa digitaalisen tuotantoprosessin kehittämistä sekä standardoitujen ja yhtenäisten menetelmien kehittämistä ja käyttöönottamista tuotanto- ja palvelutoiminnan tehostamiseksi Henkilöstön kehittämisessä toteutetaan valtionhallinnon henkilöstöpolitiikan ja Tilastokeskuksen toimintastrategian mukaisia linjauksia Tilastokeskuksen johtamista ja esimiestyötä kehitetään VM:n hallinnonalan ja viraston johtamispolitiikan linjausten mukaisesti Toimenpiteiden vaikutuksia seurataan mm henkilöstötutkimuksilla Henkilöstömäärän arvioidaan olevan suunnitelmakauden alussa 840 htv:tä, josta 15 htv:tä on maksullisena palveluna toteutettavan Aikuisten taitotasotutkimuksen (PIAAC) aiheuttama tilapäinen henkilötyövuosien lisäys Laajat kertaluonteiset tai harvoin tehtävät haastattelututkimukset aiheuttavat suurehkoja muutoksia vuosittaisiin henkilötyövuosimääriin Taulukko Henkilötyövuosien määrä (Tahti-raportoinnin mukaisesti) Vuosi kk-palkkaiset Haastattelijat Yhteensä 2007 toteuma toteuma toteuma arvio tavoite 731 ( ) 109 ( ) tavoite 740 ( ) 114 ( ) tavoite 742 ( ) 87 ( ) tavoite 731 ( ) 105 ( ) tavoite 730 ( ) 92 ( ) tilastollinen yritysrekisteri yritystilastojen ytimeksi -hankkeen lisähenkilöstö 2 hanke 2: EU-vaikutuksista johtuva lisähenkilöstön tarve 3 PIAAC 4 kulutustutkimus 5 EU-uhritutkimus 6 EU-terveystutkimus 7 vapaa-aikatutkimus 8 työolotutkimus

8 8(15) Haastattelututkimukset Tilastokeskus osallistuu OECD:n PIAAC-tutkimushankkeeseen (Programme for the international Assessment of Adult Competencies), joka on aikuisten lukutaidon, numeeristen taitojen, ongelmanratkaisutaitojen ja työelämässä tarvittavien taitojen tutkimusohjelma Tilastokeskus toteuttaa alihankkijana ja maksullisena toimeksiantona Jyväskylän yliopistolle hankkeen tiedonkeruun vuosina Arvioitu henkilötyöpanos koko hankkeelle on 40 htv:tä Hankkeen aikataulu on muuttunut Tilastokeskuksesta riippumattomista syistä Kulutustutkimus tuottaa tietoa kotitalouksien kulutusmenoissa tapahtuneista muutoksista ja väestöryhmittäisistä kulutuseroista Kulutustutkimuksen tiedot ovat keskeisiä hyvinvoinnin mittaamisen kannalta Tiedot ovat merkittäviä perustietoja myös kansantalouden tilinpidon ja kuluttajahintaindeksin laskennassa Eurostat kerää noin viiden vuoden välein kulutustutkimuksen mikroaineistot jäsenmailtaan ja käyttää niitä moninaiseen vertailevaan raportointiin, tutkimuksiin ja päätöksentekoa valmisteleviin selvityksiin Tilastokeskus on tehnyt kulutustutkimuksen viimeksi vuonna 2006 ja seuraavan tutkimuksen tiedot kerätään suunnitelman mukaan vuonna 2012 Arvioitu haastattelijoiden henkilötyövuosimäärä on 14 TTS-kaudella Suomen tulee tuottaa EU-uhritutkimus ja EUterveystutkimus Näiden rahoituksesta osa saadaan EU-avustuksina ja lopusta vastannevat uhritutkimuksen osalta oikeus- ja sisäasiainministeriö ja terveystutkimuksen osalta sosiaali- ja terveysministeriö Säädöspohjaisen tilastotuotannon pysyvä laajentuminen (Hanke 1) Tilastokeskus on viime vuosien aikana toteuttanut huomattavan määrän laajentuneesta lainsäädännöstä johtuvia tilastolaajennuksia, siirtänyt tuotannossa olevia tilastoja toimintamenorahoitukselleen EU-avustusten loputtua sekä implementoinut voimassa olevat uudet säädökset

9 9(15) Taulukko EU-lainsäädännöstä aiheutuvat lisämenot (1000 ) Yritysten antama koulutus (CVTS) Avoimet työpaikat -tilasto Aikuiskoulutustutkimus Tulo- ja elinolotutkimus (EU-SILC) Rajatutkimus Tietoyhteiskuntatilasto Muuttoliike- ja siirtolaisuustilasto Koulutustilastot Väestölaskenta Kansainvälinen hintavertailu Työvoimakustannustutkimus 40 Ansio- ja työvoimakustannustilasto Palvelujen tuottajahinta- ja volyymi-indeksi Neljännesvuosittainen sektoritilinpito Tuottavuustilastointi (KLEMS) Palvelujen ulkomaankauppatilasto Innovaatiotilastot Energiatilastot Palvelujen hyödyketilasto Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla (outward-fats) Ympäristötilinpito Teollisuuden uudet tilaukset -tilasto Kansantalouden tilinpidon ESA-uudistus Yritysrekisteri Työvoimakustannusindeksi YKHI ketjuindeksi Matkailutilasto Yritysdemografiatilasto Inspire Yhteensä TTS Yhteensä TTS Lisäys edellisestä TTS-suunnitelmasta Monien em tilastojen tuotanto on aloitettu jo aiemmin 2000-luvulla EUasetusten edellyttämällä tavalla Tuotantoa on rahoitettu kertyneillä säästöillä ja osittain myös EU-avustuksilla Nyt EU-avustukset ovat vähentyneet tai loppuneet Tilastokeskuksen tulkinnan mukaan VN:n päätös ( ) kattaa noin 2 miljoonaa euroa lisäystarpeesta Vuodesta 2012 eteenpäin lisärahoitusta tarvitaan 0,5-0,7 milj euroa/vuosi Tilastollinen yritysrekisteri yhtenäisen yritystilastojärjestelmän ytimeksi (hanke 2) Tilastokeskuksella on pitkään ollut tavoitteena yritysrekisterin ja yritystilastojen kokonaisuudistaminen Muutospaineita hankkeen käynnistämiselle ovat luoneet uudet kansainväliset säädökset, jotka koskevat mm yritys- ja konsernirekisteriä, rakennetilastoja ja ulkomaisia tytäryhtiöitä Tavoitteena on yhtenäinen tilastotuotantojärjestelmä keskeisten taloustilastojen osalta Uudistus aloitettiin vuonna 2009 määrittelyvaiheella Vuonna 2010 hankkeelle anottiin 4 lisätalousarviossa lisärahoitusta euroa Tuottavuusrahaa on haettu vuosille yhteensä euroa Hankkeen henkilötyövuositarve on noin 30 htv:tä Hankkeen tuottavuushyödyt alkavat näkyä vuonna 2014, jolloin vapautuu 10 htv:tä

10 10(15) Taulukko 1 Peruslaskelma Peruslaskelma TTS-kaudelle asetettu tavoite Ydintoiminto/ ydinprosessi - Tilastotuotanto - keskeisten kansallisten tietotarpeiden tyydyttäminen ja Suomen kv sitoumusten toteuttaminen - tuottavuuden parantaminen - Suomen virallisesta tilastosta (SVT) yhtenäinen, laadukas brändi - Valmistuotteet - automatisoidun monikanavaisen sähköisen jakelun toteuttaminen - maksuttoman palvelutarjonnan lisääminen - Toimeksiannot - maksullisen palvelutoiminnan kannattavuuden parantaminen Tukitoiminnot - talous- ja henkilöstöhallinto - talous- ja henkilöstöhallinnon uusien järjestelmien käyttöönotto - tietohallinto - perustietotekniikan sekä sähköisen asioinnin ja palveluiden kustannustehokas järjestäminen - toimitilat - toimitilojen käytön tehostaminen nykyisissä tiloissa Tavoitteen muuttuminen edellisestä TTS-kaudesta sekä syyt muutokseen - ulkoistukset tehty, kaudella uusien järjestelmien käyttöönotto - valtion ITlinjausten, ohjeiden ja hankkeiden seuraaminen Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi - kansallisten tarpeiden mukaisen tuotannon jatkaminen (hanke 1) - voimassa olevan lainsäädännön (EUsäädökset) toimeenpano (hanke 1) - tuotantomallin standardiratkaisujen käyttöönoton jatkaminen - Internet-tiedonkeruun lisääminen - SVT-yhteistyön jatkaminen - standardiratkaisujen käyttöönotto - palveluvalikoiman tarkistaminen - käyttäjäpalautteen systemaattinen analysointi - palveluvalikoiman tarkistaminen -kustannusten karsiminen - järjestelmien käyttöön ottaminen virastoille määritellyn aikataulun mukaisesti - ydintoimintaa tukevien ICT-palveluiden edelleen kehittäminen ja valtion yhteisten ITratkaisujen käytön lisääminen käytettävissä olevien resurssien mukaan - - pitkäaikaisen vuokrasopimuksen puitteissa käytön tehostaminen TTSkaudelle esitettävä määräraha 2 (1000 e) Tulosprisman osa-alue - vaikuttavuus - tuottavuus - taloudellisuus - palvelukyky ja laatu - suoritteet - henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen - tuottavuus - taloudellisuus - palvelukyky ja laatu - vaikuttavuus - palvelukyky - kannattavuus - taloudellisuus - tuottavuus - taloudellisuus - tuottavuus Tunnusluku ja sille asetettava tavoitearvo vuodelle säädökset toteutettu - Suomi EU:n kärkeä kv arvioinneissa - tilastotuotanto vastaa kansallisia tarpeita - työilmapiiri 3,6 - suoran tiedonkeruun Internetin kautta tai automaattisesti vastaavien osuus 90 % - tuottavuuden muutos 2% vuodessa - SVT-sarjojen kattavuus, laatuselosteet, portaalin laajennus - asiakastyytyväisyys 8,2 - tuottavuuden muutos 2% vuodessa kustannusvastaavuus keskimäärin 100 % 3-vuotisjaksoittain - htvt / kustannukset - kiinteiden kustannusten osuus 73 % tarjolla olevat palvelut/ näistä käytössä htvt / kustannukset - taloudellisuus - nykyinen reaalinen vuokrataso säilyy - hankintatoimi - hankintatoimen tehostaminen VM:n linjausten mukaisesti - Tilhan käyttöönotto - - osallistutaan yhteishankintoihin - Hansel-sopimusten käytön lisääminen - Tilhan käyttö mahd laajasti - taloudellisuus - tuottavuus - Hansel-sopimusten osuus hankinnoista 2 Tilastokeskus on nettobudjetoitu virasto, jonka kehysrahoitusta ei ole jaettu ydintoiminnoille, tukitoiminnoille ja prosesseille

11 11(15) 32 Kehittämissuunnitelma Kuntatilastoinnin kehittäminen (Hanke 3) Tutkijapalvelun kehittäminen (Hanke 4) Kuntasektorin toiminta- ja taloustietoihin ja palvelujen tuotantoon liittyy niin olennaisia muutostarpeita, ettei Tilastokeskus pysty niihin perustoimintansa menokehyksen puitteissa vastaamaan Uudistushankkeen viivästyminen johtaa tilaston laadun rapautumiseen, jolloin tuotettavat tiedot enää kuvaa laadukkaasti kuntasektorin toimintaa Muutostarpeet johtuvat sekä kunta- ja palvelurakenteen muutoksista että valtionosuusuudistuksesta Lisäksi paineita luo EU:n talouden ohjausjärjestelmä -hanke VM:n talouspolitiikan strategian mukaan peruspalvelujen kehittäminen edellyttää tietojärjestelmää, joka tarjoaa mahdollisimman ajantasaista tietoa kustannuksista, asiakasmääristä, suoritteista ja resurssien käytöstä Lisäksi tarvitaan vertailutietoa palvelujen laadusta, vaikuttavuudesta ja asiakastyytyväisyydestä Tilastotoimen selvityshankkeen jatkona VM:n asettaman kuntatilastoinnin kehittämistä valmistelevan työryhmän toimikausi on Kuntatilastoinnin kehittämisen vaihtoehtoihin ja etenemiseen vaikuttavat merkittävästi työryhmän ja sen alatyöryhmän johtopäätökset Aluksi tulee kuitenkin saada kuntien tietojärjestelmät yhdenmukaisiksi, jotta tehokas ja luotettava tilastointi on mahdollista VM:n strategiassa tietojärjestelmän malliksi on esitetty Norjan KOSTRA-mallia Kuntien tietojärjestelmien kehittämiseen liittyvä työ ei välttämättä kuulu Tilastokeskuksen vastuulle Tuleva työnjako vaikuttaa ratkaisevasti kehysrahoituksen tarpeeseen, joten tässä vaiheessa voidaan esittää vain karkeita arvioita Joka tapauksessa hanke siirtyy vuodella eteenpäin aiemmista suunnitelmista Kyseessä on useita hallinnonaloja koskeva, tuottavuutta parantava hanke Tämän mukaisesti Tilastokeskus esittää, että vuonna 2012 kehykseen tarvitaan 0,5 miljoonaa euroa ja vuodesta 2013 eteenpäin 1 milj euroa vuosittain ja vastaavasti 7 htv vuonna 2012 ja 15 htv vuonna 2013 ja siitä eteenpäin Norjan kokemusten valossa hanke on pitkäkestoinen ja edellyttää useamman vuoden siirtymäkautta Tässä esitetyt arviot ovat hyvin suuntaa antavia Kustannukset voivat kohdistua usealle eri viranomaiselle em työryhmien esitysten perusteella tehtävien päätösten mukaisesti Tilastokeskus on rakentanut tutkijapalvelujen parantamiseksi etäyhteyden Palvelun käytettävyys ja varsinkin sen laajentaminen edellyttävät mittavaa työmäärää Toiminnan laajentaminen ei ole mahdollista peruskehyksen puitteissa Tilastotoimen selvityshankkeen jatkona VM:n asettaman Tilastokeskuksen ja Midras-projektin etäkäyttöjärjestelmien yhteiskehittämistä valmistelevan työryhmän toimikausi on Työryhmän tehtävänä on 1) selvittää Tilastokeskuksen ja Midras-projektin etäkäyttöhankkeiden yhteiskehittämismahdollisuudet, 2) selvittää ja tehdä ehdotus etäkäyttöjärjestelmi-

12 12(15) Mikrosimuloinnin kehittäminen (Hanke 5) en hallintomalliksi sekä 3) selvittää ja tehdä ehdotus järjestelmien toteuttamisen ja ylläpidon resursoinniksi ja rahoitukseksi Palvelun laajentamisen mahdollistamiseksi tarvitaan vuosina 2012 ja 2013 lisärahoitusta 0,4 milj euroa/vuosi ja henkilötyövuosia 5 htv/vuosi Tämän lisäksi palvelujen tuottamiseen tarvitaan vuodesta 2014 eteenpäin 1 milj euroa/vuosi ja henkilötyövuosia 10 htv/vuosi Arviot ovat vain suuntaa-antavia ja täsmentyvät työryhmätyön edistyessä Epävarmuutta aiheuttavat teknisen järjestelmän toteuttamistavan - ulkoistettu tai oma tuotanto - lisäksi palvelun kysyntä ja hinta Mikrosimulointia käytetään vero- ja sosiaaliturvalainsäädännön valmistelussa, näiden järjestelmien arvioinnissa ja suunnittelussa, budjettivaikutusten laskemisessa sekä tulonjakovaikutusten selvittämisessä Tällä hetkellä Suomessa on käytössä kolme eri mallia, joita ylläpidetään VM:ssä, STM:ssä ja Kelassa Mikrosimuloinnin käyttäjiä ovat mm VM, VATT, STM, THL, Kela, PT, SP ja Åbo Akademi Valtiovarainministeriössä on käynnissä Mikrosimulointimallin rakentaminen ja ylläpidon ja kehittämisen siirtäminen Tilastokeskukseen -hanke, jossa kehitetään vuosien 2010 ja 2011 aikana yksi keskitetty mikrosimulaatiomalli korvaamaan kolme nykyistä erillistä mallia Mallin ylläpitotyöt on suunniteltu sijoitettavaksi Tilastokeskukseen Palvelun tuottaminen Tilastokeskuksessa tarvitaan vuonna 2012 ja siitä eteenpäin lisärahoitusta euroa/vuosi ja henkilötyövuosia 3 htv/vuosi Arviot ovat suuntaa-antavia Lisäksi palvelun toteuttaminen edellyttää, että mikrosimuloinnin jakelukanavana voidaan käyttää tutkijapalvelun etäkäyttöä Taulukko 2 Kehittämissuunnitelma Kehittämissuunnitelma TTS-kaudelle asetettu tavoite Ydintoiminto/ ydinprosessi - Tilastotuotanto Kuntatilastoinnin kehittäminen - Toimeksiannot Tutkijapalvelun kehittäminen - Toimeksiannot Mikrosimuloinnin kehittäminen Tukitoiminnot - talous- ja henkilöstöhallinto - tietohallinto - toimitilat - hankintatoimi Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi (=kehittämishanke) hankkeen 3 toteuttaminen hankkeen 4 toteuttaminen hankkeen 5 toteuttaminen TTS-kaudelle esitettävä määräraha (1000 ) v v /v v /v v /v Tulosprisman osa-alue - palvelukyky ja laatu - vaikuttavuus - palvelukyky ja laatu - vaikuttavuus - tuottavuus v /v - palvelukyky ja laatu - vaikuttavuus - tuottavuus Tunnusluku ja sille asetettava tavoitearvo vuodelle 2015 asiakastyytyväisyys 84 asiakastyytyväisyys 84 asiakastyytyväisyys 84

13 13(15) 4 Kehysehdotus Tilastokeskus on tehnyt vuosille oman kehysehdotuksensa, joka ilmenee peruslaskelmasta ja kehittämissuunnitelmasta

14 14(15) Yhteenveto [Tilastokeskus] [ Tilastokeskuksen toimintamenot] [PERUSLASKELMA] MENOT 2009 tot 2010 arvio 2011 suunn 2012 TTS 2013 TTS 2014 TTS 2015 TTS Palkkaukset Vuokrat Muut kulutusmenot Investoinnit MENOT YHTEENSÄ TULOT Maksullinen toiminta EU-tulot Yhteisrahoitteinen toiminta Muut tulot TULOT YHTEENSÄ NETTOMENOT RAHOITUS Talousarvio Lisätalousarvio I Lisätalousarvio II Lisätalousarvio III Lisätalousarvio IV Kehyspäätös RAHOITUS YHTEENSÄ SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA Siirto edelliseltä vuodelta Siirtomäärärahakannan muutos Siirtomäärärahakanta EHDOTUKSEN MUKAINEN SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA Ehdotus Siirto edelliseltä vuodelta Siirtomäärärahakannan muutos Siirtomäärärahakanta Henkilöstömäärä (HTV)

15 15(15) Yhteenveto [Tilastokeskus] [ Tilastokeskuksen toimintamenot] [KEHITTÄMISSUUNNITELMA] 2009 tot 2010 arvio 2011 suunn 2012 TTS 2013 TTS 2014 TTS 2015 TTS MENOT Palkkaukset Vuokrat Muut kulutusmenot Investoinnit MENOT YHTEENSÄ TULOT Maksullinen toiminta EU-tulot Yhteisrahoitteinen toiminta Muut tulot TULOT YHTEENSÄ NETTOMENOT RAHOITUS Talousarvio Lisätalousarvio I Lisätalousarvio II Lisätalousarvio III Lisätalousarvio IV Kehyspäätös RAHOITUS YHTEENSÄ SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA Siirto edelliseltä vuodelta Siirtomäärärahakannan muutos Siirtomäärärahakanta EHDOTUKSEN MUKAINEN SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA Ehdotus Siirto edelliseltä vuodelta Siirtomäärärahakannan muutos Siirtomäärärahakanta Henkilöstömäärä (HTV)

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. SAATE TK-21-1084-11 2.4.2012 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 1(14) Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 1 Toimintaympäristön muutokset TTS-kaudella 2011-2014 Suurin toimintaympäristön muutos koskee

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2009-2012 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2009-2012 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 1 021107 Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2009-2012 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 1 Toimintaympäristön muutokset TTS-kaudella 2009-2012 Suunnitelmakaudella Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-820-06 6.6.2007 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen päivitetty talousarvioehdotus vuodelle 2008. Liitteenä on kopiot Cognos Planning-järjestelmällä tehdyistä rahoitustaulukoista.

Lisätiedot

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 2 (6) Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2007 Tilastokeskuksen vuoden 2007 talousarvioehdotus perustuu Tilastokeskuksen ehdotukseen vuosia 2007-2011

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2008

TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2008 VALTIOVARAINMINISTERIÖ TILASTOKESKUS TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2008 Valtiovarainministeriö ja Tilastokeskus ovat sopineet seuraavista vuotta 2008 koskevista tulostavoitteista sekä viraston toiminnan

Lisätiedot

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 27.4.2005 TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 27.4.2005 2 (9) Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2006 Tilastokeskuksen vuoden 2006 talousarvioehdotus perustuu Tilastokeskuksen ehdotukseen

Lisätiedot

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2005-2008 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2005-2008 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 8.12.2003 1(5) Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2005-2008 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 1. Suunnitelman lähtökohdat Ehdotuksen valmistelussa on otettu huomioon valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Tuottavuustyön historiaa valtio kunta -yhteistyössä Peruspalveluohjelmassa

Lisätiedot

Kuntatilastot valtiovarainministeriön hallinnonalalla

Kuntatilastot valtiovarainministeriön hallinnonalalla Kuntatilastot valtiovarainministeriön hallinnonalalla Kuntatieto-ohjelman käynnistystilaisuus Tieteiden talo 8.5.2013 Ylijohtaja Päivi Laajala Kuntatilastoilla keskeinen rooli 1) Kuntapolitiikan valmistelu

Lisätiedot

TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2009

TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ TILASTOKESKUS TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2009 Valtiovarainministeriö ja Tilastokeskus ovat sopineet seuraavista vuotta 2009 koskevista tulostavoitteista sekä viraston toiminnan

Lisätiedot

T U L O S T A V O I T E A S I A K I R J A V U O D E L L E

T U L O S T A V O I T E A S I A K I R J A V U O D E L L E VALTIOVARAINMINISTERIÖ TILASTOKESKUS T U L O S T A V O I T E A S I A K I R J A V U O D E L L E 2 0 10 Valtiovarainministeriö ja Tilastokeskus ovat sopineet seuraavista vuotta 2010 koskevista tulostavoitteista

Lisätiedot

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2007-2011 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2007-2011 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 17.3.2006 1(14) Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2007-2011 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi Suunnitelman lähtökohdat Ehdotuksen valmistelussa on otettu huomioon valtiovarainministeriön

Lisätiedot

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille Nimeämispyyntö VM078:00/2012 1 (2) Julkisen hallinnon ICT-osasto 31.3.2016 Jakelussa mainituille NIMEÄMISPYYNTÖ KUNTIEN TALOUSTIETOJEN, TILASTOINNIN JA TIETOHUOLLON KEHITTÄMISOHJELMAN PROJEKTIRYHMÄÄN Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa. Timo Lankinen 20.8.2012

Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa. Timo Lankinen 20.8.2012 Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa Valtioneuvostossa tehtävä politiikka-, lainsäädäntöja resurssiohjaus yhtenäiseksi Hallituksen strategisen näkemyksen nykyistä parempi toimeenpano

Lisätiedot

TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2011

TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2011 1(12) 1612 TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE Tilastokeskus on osa valtiovarainhallintoa Hallinnonalana turvaamme tulevien sukupolvien talouden perustaa ja valinnanmahdollisuuksia rakentamalla hyvinvoivaa

Lisätiedot

Talousarvioesitys Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto

Talousarvioesitys Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Talousarvio 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto S e l v i t y s o s a : Tilastokeskus on valtion tilastotoimen yleisviranomainen, joka tilastojen laadinnan lisäksi huolehtii kansallisen

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 1 04.11.08 Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2010-2013 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 1. Toimintaympäristön muutokset TTS-kaudella 2010-2013 Suunnitelmakaudella Tilastokeskuksessa

Lisätiedot

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2004-2007 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2004-2007 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 13.12.2002 1(6) Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2004-2007 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 1. Suunnitelman lähtökohdat Ehdotuksen valmistelussa on otettu huomioon valtiovarainministeriön

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

Kehyssuunnitelma

Kehyssuunnitelma 1(5) suunnitelma 2014 2017 28.30.01 Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 000 2010 TP 2011 TA+LTAt 2012 TA 2013 2014 2015 2016 2017 Toteuma/ Budjetoitu 44 566 45 430 48 218 Edellinen kehyspäätös

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen Arja Terho Tarve arviointitoiminnalle tuottavuuden kehittämishankkeissa tietojärjestelmillä merkittävä rooli varmistettava hankkeiden

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan?

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Tavoitteet Kieku-hankkeen tavoitteena: Kieku-ratkaisun tavoitteena: toteuttaa Kieku-ratkaisu (prosessit ja järjestelmä) parantaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Kuntien taloudellisuus- ja tuottavuusvertailun kehittäminen. Kuntien tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Tommi Oikarinen

Kuntien taloudellisuus- ja tuottavuusvertailun kehittäminen. Kuntien tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Tommi Oikarinen Kuntien taloudellisuus- ja tuottavuusvertailun kehittäminen Kuntien tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari 12.6.2014 Tommi Oikarinen Kuntatalouden ohjaustietojen ja laskentamallien kehittäminen Kuntatalouden

Lisätiedot

Tilastotiedot yhteiskunnan muutosten ja kriisien kuvaajana

Tilastotiedot yhteiskunnan muutosten ja kriisien kuvaajana Tilastotiedot yhteiskunnan muutosten ja kriisien kuvaajana Tiedolla johtaminen Tampereen kaupunkiorganisaatiossa Strategiajohtaja Reija Linnamaa, Tampereen kaupunki Tiedon käyttö ja tiedon laadun arviointi

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖN JA TILASTOKESKUKSEN VÄLINEN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 2015. Ennakolliset tavoitteet vuosille 2016-2018

VALTIOVARAINMINISTERIÖN JA TILASTOKESKUKSEN VÄLINEN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 2015. Ennakolliset tavoitteet vuosille 2016-2018 VALTIOVARAINMINISTERIÖN JA TILASTOKESKUKSEN VÄLINEN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 2015 Ennakolliset tavoitteet vuosille 2016-2018 Tammikuu 2015 Sisältö 1 Yleistä (viraston perustehtävä)...5 2 Yhteiskunnalliset

Lisätiedot

Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön

Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön Suomen Kartografinen Seura Kevätseminaari Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön 29.3.2012 Antti Vertanen Maa- ja metsätalousministeriö 2001-2010 strategia

Lisätiedot

Kieku-hankkeen loppusuora häämöttää miltä näyttää tuottavuuskehitys

Kieku-hankkeen loppusuora häämöttää miltä näyttää tuottavuuskehitys Kieku-hankkeen loppusuora häämöttää miltä näyttää tuottavuuskehitys Valtio Expo Lasse Skog, Valtiokonttori Pirjo Pöyhiä, Palkeet Taustaa Tavoitteet Kieku-hankkeelle Toiminnan tehostamisen keinovalikoima

Lisätiedot

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 E/77/223/2012 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 LIITEMUISTIO 1 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2011 2012 2013 toteutuma arvio arvio Henkilöstökulut

Lisätiedot

Tervetuloa Tietoaamiaiselle Tilastokeskukseen!

Tervetuloa Tietoaamiaiselle Tilastokeskukseen! Tervetuloa Tietoaamiaiselle Tilastokeskukseen! Ajankohtaista tietolähteillä tilastokeskus.fi Leila Kaunisharju Suhdannetiedot työkaluna seurannassa ja suunnittelussa Kirsi Raitanen Suomalaisten ansiot

Lisätiedot

Kehyssuunnitelma

Kehyssuunnitelma 1 (5) Kehyssuunnitelma 2018 2021 28.30.01 Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2018 2019 2020 2021 Edellinen kehyspäätös (14.4.2016) 47 188 000 46 598 000 46 588 000 46 588 000 Kehys 47

Lisätiedot

Espoo E/80/223/2015. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016

Espoo E/80/223/2015. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Espoo Ei julkinen E/80/223/2015 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2016 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma Valtio Expo 2009 Helsinki 7.5.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

YHTEISTYÖTÄ JA TULOKSIA YMPÄRISTÖN HYVÄKSI

YHTEISTYÖTÄ JA TULOKSIA YMPÄRISTÖN HYVÄKSI YHTEISTYÖTÄ JA TULOKSIA YMPÄRISTÖN HYVÄKSI VM ohjaavana ja tavoitteita asettavana ministeriönä Kehittämispäällikkö Panu Kukkonen Sisältö 1. Tulosohjauksen uudistaminen valtion hallinnossa ja VM:n hallinnonalalla

Lisätiedot

Naisten ja miesten edustus yritysten ylimmässä johdossa

Naisten ja miesten edustus yritysten ylimmässä johdossa Naisten ja miesten edustus yritysten ylimmässä johdossa Johtamisen huippua seminaari 10.6.2014, Kiasma Marjut Pietiläinen, Tilastokeskus TASURI Tasa-arvoa johtajien urakehitykseen Hanke käynnistyi 1.11.2013

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Toiminto: Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 1 24.3.2006 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 60. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2007

TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2007 VALTIOVARAINMINISTERIÖ TILASTOKESKUS TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2007 Valtiovarainministeriö ja Tilastokeskus ovat sopineet seuraavista vuotta 2007 koskevista tulostavoitteista sekä viraston toiminnan

Lisätiedot

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA VM:n pilotti-hanke: Uusien tulosohjausasiakirjojen ja talousarvion välinen yhteys 18.11.2012 Valtiovarainministeriön hallinnonala 1.3.2012

Lisätiedot

Vaikuttavuus ja tuloksellisuus hallintaan, Case: Maanmittauslaitos. Solitan aamiaisseminaari 25.3.2015 Matti Hyytinen

Vaikuttavuus ja tuloksellisuus hallintaan, Case: Maanmittauslaitos. Solitan aamiaisseminaari 25.3.2015 Matti Hyytinen Vaikuttavuus ja tuloksellisuus hallintaan, Case: Maanmittauslaitos Solitan aamiaisseminaari 25.3.2015 Matti Hyytinen SISÄLLYS Maanmittauslaitoksen esittely Hallinnon järjestelmät johtamisen tukena Vaikuttava

Lisätiedot

Arviointituloksista kehittämiseen Ammatillisen koulutuksen reformin tilannekatsaus. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Arviointituloksista kehittämiseen Ammatillisen koulutuksen reformin tilannekatsaus. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Arviointituloksista kehittämiseen Ammatillisen koulutuksen reformin tilannekatsaus Opetusneuvos Tarja Riihimäki Sipilän hallituksen osaamisen ja koulutuksen tavoitteet Oppimisympäristöjä on modernisoitu,

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Talousarvioehdotus vuodelle 2009

Talousarvioehdotus vuodelle 2009 Matkailun edistämiskeskus Talousarvioehdotus vuodelle 32. TEMin hallinnonala 30. Yrityspolitiikka 02. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2v) SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. TULOKSELLISUUSKUVAUS...

Lisätiedot

Mitä valtio tavoittelee kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden parantamisella

Mitä valtio tavoittelee kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden parantamisella Mitä valtio tavoittelee kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden parantamisella Varsinais-Suomen liiton kuntatalouspäivä 21.5.2013 Neuvotteleva virkamies Hannele Savioja Valtiovarainministeriö Talouden ja

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää. Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog

Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää. Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog Valtion IT- toiminnan volyymejä Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö 11/11/08 11/11/08 2 Tietohallintotyön

Lisätiedot

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Ei julkinen GTK/373/02.00/2016 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2017 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

TILASTOKESKUKSEN SUUNNITTELUASIAKIRJAT. Strategia-asiakirja 2012 2015 Tulostavoiteasiakirja 2014 Ennakolliset tavoitteet vuosille 2015-2017

TILASTOKESKUKSEN SUUNNITTELUASIAKIRJAT. Strategia-asiakirja 2012 2015 Tulostavoiteasiakirja 2014 Ennakolliset tavoitteet vuosille 2015-2017 TILASTOKESKUKSEN SUUNNITTELUASIAKIRJAT Strategia-asiakirja 2012 2015 Tulostavoiteasiakirja 2014 Ennakolliset tavoitteet vuosille 2015-2017 Tammikuu 2014 Valtiovarainministeriön ja Tilastokeskuksen välinen

Lisätiedot

Kotitalouksien palvelujen tuotanto / kotityön arvo. Tilastokeskus-päivä 25.1.2012 Johanna Varjonen

Kotitalouksien palvelujen tuotanto / kotityön arvo. Tilastokeskus-päivä 25.1.2012 Johanna Varjonen Kotitalouksien palvelujen tuotanto / kotityön arvo Tilastokeskus-päivä 25.1.2012 Johanna Varjonen Miksi tietoja tarvitaan Yhteiskunnallinen työnjako hyvinvointipalvelujen tuottamisessa Kotitalouksien tuotanto

Lisätiedot

Valtion rakenteet ja konsernipalvelut kehittyvät. Seija Petrow Valtiovarainministeriö

Valtion rakenteet ja konsernipalvelut kehittyvät. Seija Petrow Valtiovarainministeriö Valtion rakenteet ja konsernipalvelut kehittyvät Seija Petrow Valtiovarainministeriö Rakennepoliittinen ohjelma Hallituksen päätös rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta 29.11.2013. Ohjelman yhtenä

Lisätiedot

TULOSSOPIMUS VUODELLE 2004

TULOSSOPIMUS VUODELLE 2004 VALTIOVARAINMINISTERIÖ TILASTOKESKUS TULOSSOPIMUS VUODELLE 2004 Valtiovarainministeriö ja ovat sopineet Tilastokeskuksen toiminnan ja talouden puitteista vuodelle 2004 jäljempänä esitettävällä tavalla.

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013. Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja

Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013. Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja Ammatillinen koulutus Ammatillisten tutkintojen ja tutkintojärjestelmän kehittäminen - osaamisperusteisuutta vahvistetaan

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Riistakonsernin tutkimusstrategia. Hyväksytty

Riistakonsernin tutkimusstrategia. Hyväksytty Riistakonsernin tutkimusstrategia Hyväksytty 3.5.2013 MMM:n tutkimus- ja kehittämisstrategia 2012-2017 Tutkimuksen ja kehittämistoiminnan perustehtävä (toiminta-ajatus) Tuotamme ennakoivasti tietoa, osaamista

Lisätiedot

Viraston toimintaympäristön muutokset

Viraston toimintaympäristön muutokset 1 HANKINTAKESKUS Viraston toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2017 talousarvioon Johtamisjärjestelmän uudistus tulee vaikuttamaan hankintakeskuksen ydintoimintoihin. Arvio

Lisätiedot

Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittaminen. Tilannekatsaus 10.3.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi

Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittaminen. Tilannekatsaus 10.3.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittaminen Tilannekatsaus 10.3.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Kieku-hanke

Kieku-hanke Yhteinen Kiekumme Kieku-hanke 2008 2016 Valtiolle yhteinen ratkaisu henkilöstö- ja taloushallinnon tehtäviin: yhtenäiset prosessit, vakioitu tapa käyttää palvelukeskus-palveluita, näitä tukevat tietorakenteet

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

TILASTOKESKUKSEN SUUNNITTELUASIAKIRJAT. Strategia-asiakirja 2012 2015 Tulostavoiteasiakirja 2013 Ennakolliset tavoitteet vuosille 2014-2016

TILASTOKESKUKSEN SUUNNITTELUASIAKIRJAT. Strategia-asiakirja 2012 2015 Tulostavoiteasiakirja 2013 Ennakolliset tavoitteet vuosille 2014-2016 TILASTOKESKUKSEN SUUNNITTELUASIAKIRJAT Strategia-asiakirja 2012 2015 Tulostavoiteasiakirja 2013 Ennakolliset tavoitteet vuosille 2014-2016 Tammikuu 2013 Valtiovarainministeriön ja Tilastokeskuksen välinen

Lisätiedot

SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen

SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen 20 suurimman kunnan tuottavuusohjelmakeskustelutilaisuus 3.9.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys hyvinvointipalveluissa. 13.5.2011 Sinikka Salo Apulaiskaupunginjohtaja

Yhteiskunnallinen yritys hyvinvointipalveluissa. 13.5.2011 Sinikka Salo Apulaiskaupunginjohtaja 1 Yhteiskunnallinen yritys hyvinvointipalveluissa 13.5.2011 Sinikka Salo Apulaiskaupunginjohtaja 2 Hyvinvointipalvelut murroksessa Kansantalouden ja yleisen varallisuuden kasvu ovat keskeisiä hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä Turun kaupungin tietohallintostrategia 2017 2021 Tiivistelmä Tietohallintostrategian tavoitteet ja linjaukset Tietohallintostrategian tavoitteet 1. Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää. 6. Vauhditamme

Lisätiedot

Kansallisenpaikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous

Kansallisenpaikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous Kansallisenpaikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus Patinen kokous 13.6.2013 Paikkatietostrategian päivityksen pohjatyöt Avoin sähköinen kysely helmi-maaliskuu, 58 vastausta Toimintaympäristön muutosanalyysi

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Muistio 1 (5) VM040:00/2013 885/00.01.00.01/2013 19.2.2015 ICT-toiminto Anne Kauhanen-Simanainen Margit Suurhasko Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Avoimen

Lisätiedot

Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen

Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Strategian yhteys tulossopimuksiin Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Voimavaralähtökohdat Toimintamenomomentin henkilötyövuodet sopeutetaan vuoden 2015 tasolta 783 henkilötyövuotta tasolle 726 henkilötyövuotta

Lisätiedot

Sote ja THL. Sairaaloiden hoitotoiminnan tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari Kehittämispäällikkö Nina Knape

Sote ja THL. Sairaaloiden hoitotoiminnan tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari Kehittämispäällikkö Nina Knape Sote ja THL Sairaaloiden hoitotoiminnan tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari 10.-11.11.2016 Kehittämispäällikkö Nina Knape 10.11.2016 Sote ja THL / Nina Knape 1 THL tukenut aktiivisesti sote-uudistuksen

Lisätiedot

Tuloksellisuustyö kunnissa -20 suurimman kaupungin tilanne. Kauko Aronen Kunta-alan pääsopijajärjestöjen seminaari 19.10.2011

Tuloksellisuustyö kunnissa -20 suurimman kaupungin tilanne. Kauko Aronen Kunta-alan pääsopijajärjestöjen seminaari 19.10.2011 Tuloksellisuustyö kunnissa -20 suurimman kaupungin tilanne Kauko Aronen Kunta-alan pääsopijajärjestöjen seminaari 19.10.2011 Kunta-alan tuloksellisuustyö - järjestöjen yhteistyön lisäksi tuottavuustyö

Lisätiedot

Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa Petri Haltia

Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa Petri Haltia Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa 27.5.2014 Petri Haltia KANSAINVÄLINEN AIKUISTUTKIMUS PIAAC: Programme for the International Assessment of Adult Competencies OECD:n organisoima,

Lisätiedot

Vastuuta ho Kuvaryhmän. TPAryhmän. työtä. työtä. Toteuteta an osana STMn organisa atiouudist usta STM, VM, THL

Vastuuta ho Kuvaryhmän. TPAryhmän. työtä. työtä. Toteuteta an osana STMn organisa atiouudist usta STM, VM, THL Punainen: sisällön kehittämistä Sininen: teknistä kehittämista violetti: molempia Vihreä: muu Päivitetty 5.6.2017 Aikataulu Vastuuta ho Tarvittavat resurssit (alkuun voi laittaa ruksin, mutta kun suunnitelma

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012

VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012 Puolivuotisraportointi 1(6) ( tavoitteiden : = saavutetaan, = ehkä, = ei saavuteta) VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 1. Tulostavoitteet: 1.1 Viestinnän peruspalvelut Viestintäverkot ja -palvelut toimivat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma sote-muutokseen ja tietohallintoyhteistyöhön

Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma sote-muutokseen ja tietohallintoyhteistyöhön Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma sote-muutokseen ja tietohallintoyhteistyöhön Terveydenhuollon atk-päivät 12.-13.5.2015 Maritta Korhonen Kehittämispäällikkö Esityksen sisältö Sote-uudistuksen

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen. Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015. Olli Ahonen Valtiokonttori

Tiedolla johtaminen. Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015. Olli Ahonen Valtiokonttori Tiedolla johtaminen Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Valtion taloushallinnon strategia 2020 ja tiedolla johtaminen Taloushallinnon järjestelmät tukevat tiedolla johtamista,

Lisätiedot

Kuntien makrotalouden ohjauksen kehittäminen. Jukka Pekkarinen

Kuntien makrotalouden ohjauksen kehittäminen. Jukka Pekkarinen Kuntien makrotalouden ohjauksen kehittäminen Jukka Pekkarinen 20.11.2013 Budjettidirektiivi-työryhmän ehdotuksia Julkista taloutta tarkastellaan hallituksen päätöksenteossa kokonaisuutena, ei keskitytä

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

Miten tilastotoimi vastaa globalisaation haasteisiin Seminaari 22.3.2012 Eeva Hamunen Kehittämispäällikkö

Miten tilastotoimi vastaa globalisaation haasteisiin Seminaari 22.3.2012 Eeva Hamunen Kehittämispäällikkö Miten globalisaatio vaikuttaa kansantalouden tilastointiin? UNECE:n Globalisaatio-ohjekirja Miten tilastotoimi vastaa globalisaation haasteisiin Seminaari 22.3.2012 Eeva Hamunen Kehittämispäällikkö Mitä

Lisätiedot

Sote-uudistus Miten Kanta-palvelut tukevat Sotejärjestämislain

Sote-uudistus Miten Kanta-palvelut tukevat Sotejärjestämislain Sote-uudistus Miten Kanta-palvelut tukevat Sotejärjestämislain toimeenpanoa? 14.10.2014 Maritta Korhonen, STM Pekka Järvinen, STM Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari

Lisätiedot

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus.

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Väestörekisterikeskuksen uusi strategia linjaa virastomme toimintaa uuden

Lisätiedot

Sote-ICT Alustavia arvioita kustannuksista ja resurssitarpeista

Sote-ICT Alustavia arvioita kustannuksista ja resurssitarpeista Sote-ICT Alustavia arvioita kustannuksista ja resurssitarpeista Johtavien viranhaltijoiden kokous 16.5.2017 KUNTIEN TIETOHALLINTO- JA ICT-PALVELUT MAAKUNNAN TIETOHALLINTO JA ICT- PALVELUT Hankkeen päävaiheet

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto mitä RAKETTI-hankkeen jälkeen

Korkeakoulujen tietohallinto mitä RAKETTI-hankkeen jälkeen Korkeakoulujen tietohallinto mitä RAKETTI-hankkeen jälkeen Korkeakoulujen KOTA-seminaari 20.8.2013 Juha Haataja ICT-asiat korkeakoulujen strategioissa Korkeakoulujen tietohallintotoimintojen strategisen

Lisätiedot

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 Ajankohtaista TORI-palvelukeskuksen strategiakarttaa työstettiin työpajassa 5.2.2013 TORI-palvelukeskuksen ja asiakkaan rooleja, tehtäviä ja vastuita

Lisätiedot

SOTE-UUDISTUKSEN ETENEMINEN

SOTE-UUDISTUKSEN ETENEMINEN SOTE-UUDISTUKSEN ETENEMINEN Vaikutukset ICT-yhteistyön sisältöön ja organisointiin Maritta Korhonen 5.5.2015 Taustaa Sote-rakenneuudistuksen valmistelu käynnissä jo kahden edellisen vaalikauden aikana.

Lisätiedot