1(15) Helsinki Nro TK Viite VM /1307/ /2010/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1(15) 1.10.2010. Helsinki 1.10.2010. Nro TK-21-837-10. Viite VM /1307/02.02.01/2010/21.6.2010"

Transkriptio

1 1(15) Helsinki Nro TK Viite VM /1307/020201/2010/ Asia Tilastokeskuksen ehdotus vuosia koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi Tilastokeskus lähettää oheisena ehdotuksensa vuosia koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi Ehdotuksen liitteenä on toimintamenomomentin peruslaskelma ja kehittämissuunnitelma, jotka on tehty Cognos Planning -suunnittelujärjestelmällä Tilastokeskuksen ehdotus sisältää peruslaskelman mukaisen menokehyksen tason nostamisen vastaamaan tosiasiallista määrärahojen tarvetta Tältä osin viittaamme vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen saatekirjelmään Ehdotus on käsitelty Tilastokeskuksen yhteistyötoimikunnassa Toiminta- ja taloussuunnitelma liitteineen toimitetaan valtiovarainministeriön kirjaamoon sekä sähköisesti hallinto- ja kehitysjohtaja Päivi Nergille, talouspäällikkö Jukka Nummikoskelle, taloussuunnittelija Johanna Pulliselle ja kehittämispäällikkö Panu Kukkoselle Ylijohtaja Jarmo Hyrkkö Kehittämispäällikkö Marja Sjöblom Liite: Tilastokeskuksen ehdotus vuosia koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi liitteineen

2 2(15) Tilastokeskuksen ehdotus vuosia koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 1 Toimintaympäristön muutokset TTS-kaudella Tilastokeskuksen menokehys vuonna 2012 on VN:n tekemän päätöksen mukaan 45,982 miljoonaa euroa Vuoden 2011 kehys ilman tuottavuusrahahanketta on 43,947 miljoonaa euroa Päätös yritysrekisteriä koskevasta euron tuottavuusrahahankkeesta on tehty elokuussa 2010 Näin ollen kehyksen nousu vuodesta 2011 vuoteen 2012 on 2,035 miljoonaa euroa Tästä huomattavasta kehyslisäyksestä huolimatta kehys ei ole riittävä nykyisen laajuiseen tilastotuotantoon, vaikka henkilöstön määrä on vähentynyt tuottavuusohjelman mukaisesti Syynä ovat Tilastokeskuksen menokehykseen aiempina vuosina tehdyt leikkaukset Tilastokeskus on laajentanut tilastotuotantoa huomattavasti 2000-luvulla Pääosa laajennuksista johtuu EU:n uusista tilastoasetuksista, joiden toimeenpanosta Tilastokeskus on joutunut ottamaan vastuun, ja jotka ovat sellaisenaan osa voimassa olevaa kansallista lainsäädäntöä Näihin tehtäviin ei ole saatu lisärahoitusta Siirtomäärärahakanta on supistumassa nopeasti, eikä se enää takaa virastolle toiminnallista joustavuutta Näin ollen epäsuhta tehtävien ja niiden rahoituksen välillä on kasvanut liialliseksi On perusteltua lisätä menokehystä laajentuneiden lakisääteisten tehtävien myötä Lisäksi vaikuttaa siltä, ettei suunnitelmakauden alun menokehys mahdollista tuottavuutta parantavien uusien hankkeiden käynnistämistä yritysrekisterihanketta lukuun ottamatta Vaarana on ajautua tuotannon supistuskierteeseen vuosi vuoden jälkeen Lopullisena uhkana on tällöin tilastotoimen kyvyttömyys tuottaa yhteiskunnallisen suunnittelun ja päätöksenteon tarvitsemaa informaatiota Muutokset ympäröivässä yhteiskunnassa vaikeuttavat tilastokuvausta Tällaisia muutoksia ovat globalisaatio, yritysten uudet liiketoimintamallit, teollisten palvelujen ja aineettomien tuotannontekijöiden merkityksen kasvu, tuotekehitys ja laadunmuutoksien vaikutus sekä suurten kansainvälisten yritysten tilastointiin liittyvät tiedonkeruuongelmat Tämä on edellyttänyt lisäpanostuksia taloutta kuvaavien tilastojen kehittämiseen, jotta tilastojen laatu voidaan turvata Taloustilastoihin kohdistuu edelleenkin laatuun, keskinäiseen yhtenäisyyteen ja ajantasaisuuteen liittyviä kehittämistarpeita Mittava kansantalouden tilinpidon uudistaminen uusien kansainvälisten suositusten ja EU:n asetuksen edellyttämällä tavalla ajoittuu suunnitelmakaudelle Ilmastomuutosta ja energiapolitiikkaa koskevat kansainväliset sopimukset ja lainsäädäntö lisäävät puolestaan tietotarpeita ympäristötilastojen alueella Myös lukuisat julkisen sektorin uudistushankkeet vaikuttavat tilastotoimeen ja tilastokuvauksiin Tällaisia ovat kunta- ja palvelurakenteen uudistaminen, julkisen sektorin tuottavuushankkeet, koulutuksen järjestäjä- ja oppilaitosverkkomuutokset, valtionosuusuudistus, aluehallinnon uudistus, alueellista-

3 3(15) mishankkeet, EU:n talouden ohjausjärjestelmä (EU economic governance) sekä palvelukeskus- ja IT-kehittämishankkeet Merkittävä haaste on kunnista ja niiden tuottamista palveluista tarvittava mahdollisimman ajantasainen ja yhteismitallinen, eri yksiköiden välisen vertailukelpoisuuden mahdollistava tieto ohjauksen tarpeisiin Myös kansalaisten peruspalvelujen saatavuudesta tarvittaisiin enemmän tilastotietoja EU, OECD ja Stiglitzin komission raportti korostavat, ettei pelkkä talouden kuvaaminen riitä yhteiskunnan edistyksen kuvaamiseen Taloudellista hyvinvointia ja sen jakautumista kuvaavien tietojen lisäksi tarvitaan tietoa myös kansalaisten hyvinvoinnista ja muista väestön elinolojen ja arjen toiminnan osa-alueista sekä entistä parempia mittareita kestävän kehityksen tilastointiin Tietoyhteiskuntastrategia sekä EU:n jakelupolitiikkalinjaukset korostavat julkisen hallinnon tietojen saatavuuden ja maksuttomuuden merkitystä yhteiskunnan kehitykselle Myös tarpeet yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tarvitsemien mikro-aineistojen saatavuuden parantamiseksi ovat lisääntyneet niin Suomessa kuin kansainvälisestikin Tilastokeskuksen toiminta on hyvin tietotekniikkaintensiivistä Siirryttäessä kohti digitaalista tuotanto- ja palveluprosessia kehittämispanokset järjestelmiin ja näitä käyttävien asiantuntijoiden osaamiseen ovat välttämättömiä Suunnitelmakauden lopulla kilpailu osaajista kiristyy työmarkkinoilla Kaudella on myös lisättävä panostuksia tietoturvallisuuden kehittämiseen ja jatkuvuussuunnitteluun Kehittämisvaihtoehdossa on ennakoitu tilastotoimen selvityshankkeen johdosta tehtäviä ratkaisuja kuntatilastoinnin ja tutkijapalvelun osalta Suunnitelmassa ei ole otettu huomioon Kieku-hanketta eikä myöskään Valtion yhteisiä IT-palveluja, joiden ajoitusta ja hyödynnettävyyttä ei vielä tiedetä Arviot täsmentyvät työn kuluessa Kieku-hankkeen kustannuksiksi on arvioitu euroa vuonna 2011 ja euroa vuonna 2012

4 4(15) 2 Toiminnan strategiset suuntaviivat 21 Strateginen tahtotila ja kytkeytyminen hallinnonalan yhteiseen strategiaan Tilastokeskuksen tavoitteena on toimia siten, että luottamus sen tuottamiin tilastoihin ja asiantuntemukseen säilyy edelleen vahvana niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin, ja että tilastot mahdollisimman hyvin palvelevat kansallisten ja kansainvälisten tiedonkäyttäjien tarpeita Tilastokeskuksen tavoitteena on kuulua edelleen maailman parhaiden tilastovirastojen joukkoon VM:n hallinnonalan strategisena tavoitteena on turvata tulevien sukupolvien talouden perustaa ja valinnanmahdollisuuksia rakentamalla hyvinvoivaa ja taloudellisesti vahvaa yhteiskuntaa Tilastokeskuksen tehtävänä on tukea tavoitetta tuottamalla merkittävä osa siitä yhteiskuntaa koskevasta tilastollisesta tiedosta, jonka pohjalta päätöksentekijät voivat päätöksensä tehdä Tilastokeskus pyrkii VM:n tuella vaikuttamaan Euroopan tilastojärjestelmän kehittämiseen siten, että tilastoja kehitetään koordinoidusti välttäen päällekkäistä tilastointia, yksinkertaistaen ja karsien olemassa olevia tilastosäädöksiä sekä torjuen tiedonantorasituksen ja kustannusten nousua Tilastokeskus kehittää kansallista tilastotointa laadukkaana, tehokkaasti ja yhtenäisin toimintatavoin toimivana kokonaisuutena ja edistää EU:n käytännesääntöjen (CoP) soveltamista tilastotoimessa Tilastokeskus parantaa hyvinvointia ja ympäristöä koskevien tietojen saatavuutta Tilastokeskus osallistuu tuottavuuden parantamiseen tehostamalla edelleen omaa toimintaansa ja osallistumalla VM:n tuottavuushankkeeseen tuottamalla tietoa julkisen sektorin tuottavuudesta, mikäli rahoitus jatkuu 22 Toiminnan painopisteet ja päämäärät TTS -kaudelle 1 1 Kansallisen ja kansainvälisen luottamuksen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi Tilastokeskus tekee tavoitteellista ja johdonmukaista yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten sidosryhmien kanssa, lisää tilastotiedon näkyvyyttä ja tukee tilastojen käyttövalmiuksia 2 Laadukkaiden perustietojen turvaamiseksi Tilastokeskus käyttää tietojen antamista helpottavia ja tiedonantorasitusta vähentäviä menettelyjä Internettiä hyödyntäviä tiedonkeruumenetelmiä otetaan käyttöön myös henkilötiedonkeruissa 3 Yhtenäisen ja tarpeita vastaavan tilastotuotannon varmistamiseksi Tilastokeskus kehittää tilastojen vertailukelpoisuutta ja yhdisteltävyyttä sekä arvioi, karsii ja uudistaa tilastojen tarjontaa käyttäjien tarpeiden ja toimintaympäristön muutosten perusteella 4 Selkeän palvelukokonaisuuden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi Tilastokeskus parantaa tilastotietojen käytettävyyttä ja saatavuutta itsepalveluna, tarjoaa tilastointipalveluja muille viranomaisille sekä parantaa palveluja tutkimustoiminnalle ja muille käyttäjäryhmille 1 Toiminnan painopisteet ja päämäärät ovat Tilastokeskuksen toimintastrategian mukaisia Niitä on täsmennetty taloudellisen tilanteen perusteella

5 5(15) 5 Toimintansa joustavuuden lisäämiseksi Tilastokeskus jatkaa ennakoivaa henkilöstövoimavarojen määrän ja laadun suunnittelua sekä hankkii ostopalveluina lisää sellaista osaamista ja palveluja, joita ei ole tarkoituksenmukaista pitää yllä omin voimin 6 Tuottavuuden parantamiseksi Tilastokeskus tehostaa yhtenäisten tuotantomenetelmien ja sovellusten käyttöä ja parantaa kustannustehokkuutta Toteutetaan valmisteilla olevan tuottavuusohjelma toimenpiteitä 7 Tilastotuotantoprosessin edelleen tehostamiseksi Tilastokeskus kehittää sekä prosessijohtamista että tilastotuotantoprosessia, kuten esimerkiksi aineistojen editointia ja imputointia sekä metatietojärjestelmää, sekä hyödyntää yrityksiä ja henkilöitä koskevia tilastollisia perusrekistereitä ja uusia aineistoja laajasti ja yhtenäisesti 8 Tavoitteellisen ja hallitun muutoksen aikaansaamiseksi Tilastokeskus parantaa projektisalkun ja projektien hallintaa kehittämällä projektien hallintajärjestelmää, projektien priorisointia ja resurssien kohdentamista sekä käyttää ohjelmajohtamista keinona saada aikaan koordinoituja muutoksia 9 Osaavan henkilöstön säilyttämiseksi ja kehittämiseksi Tilastokeskus huolehtii kilpailukyvystään työnantajana sekä monipuolistaa henkilöstön osaamista urasuunnittelun, liikkuvuuden, koulutuksen ja välttämättömän rekrytoinnin avulla 10 Oppivana organisaationa kehittyäkseen Tilastokeskus vahvistaa toisilta oppimista, tallentaa tarvittavan tietämyksen järjestelmiin, kuvauksiin ja työohjeisiin sekä parantaa toimintaansa käyttämällä Suomen laatupalkintokriteereitä 11 Henkilöstön jaksamisen ja hyvinvoinnin turvaamiseksi Tilastokeskus lisää keskinäistä luottamusta ja työilmapiirin avoimuutta sekä kehittää edelleen ammattitaitoista ja vuorovaikutteista johtamista Toteutetaan henkilöstöstrategian toimenpiteitä ottaen huomioon kestävän tuottavuuden periaatteet Uusien viestintävälineiden avulla tehostetaan sisäistä tiedonkulkua ja yhteistyötä

6 6(15) 3 Vaikuttavuus, toiminnallinen tuloksellisuus sekä henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen 31 Peruslaskelma Perustoiminta Tilastokeskus tuottaa voimassa olevien EU-säädösten mukaiset tilastot ja keskeisten kansallisten tarpeiden mukaiset tilastot ja palvelut Tilastokeskuksen perustoimintaa on sopeutettu suunnitelmakauden alkuun mennessä erillisen suunnitelman mukaisilla tilastotuotannon ja palvelujen leikkauksilla Tilastokeskus panostaa erityisesti siihen, että sen tuottamat tilastot ovat laadukkaita ja supistaa ennemmin volyymiä kuin tinkii tilastojen laadusta Toiminnan kokonaislaatua arvioidaan ja parannetaan käyttäen Euroopan laatupalkintokriteereitä Kehysrahoituksen ja henkilöstön määrä rajoittavat panostusta kehittämistyöhön Tietojärjestelmien kehittämistä ja integrointia on hidastettu Uusien hankkeiden viivästyessä myös niiden toteuttamisesta saatavat tuottavuushyödyt jaksottuvat myöhempiin vuosiin Meneillään olevat hankkeet saatetaan loppuun Tilastokeskuksen toimintamenoista tai yhteisrahoitteisesti tuotetuista tuotoksista tilastojulkistusten määrän, kv konsultointien volyymin, EUlainsäädäntötyön aiheuttaman työmäärän ja kirjaston lainauspalvelujen arvioidaan supistuvan Internetissä saatavilla olevien tietopalveluiden, julkaisujen ja tietokantojen sekä kv raportointien volyymin arvioidaan kasvavan suunnitelmakaudella Maksullisen palvelutoiminnan tuotoksista julkaisujen volyymi laskee, muiden arvioidaan pysyvän nykytasolla tai mahdollisesti hivenen supistuvan yleisestä taloudellisesta tilanteesta riippuen Vuosina Tilastokeskukseen on siirretty budjettisiirtojen avulla joukko muualla hallinnossa tai yhteisrahoitteisina tuotettuja tilastoja, kuten peruskoulujen erityisopetuksen tilastointi, valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen tilastointi, kulttuuri- ja joukkoviestintätilastot, ammattirekisteri ja julkisen sektorin tuottavuustilastointi Uutena tehtävänä on tullut myös kasvihuonekaasujen inventaario Tilastokeskus teki vuonna 2009 suunnitelman toimenpiteistä tilastotuotannon sopeuttamisesta budjettikehyksiin Suunnitelman ja siitä saadun palautteen perusteella karsittavaa ei juuri ollut Mahdolliset karsinnat olisivat kohdentuneet kansallisiin tietotarpeisiin, koska valtaosa tuotannosta perustuu EU-lainsäädäntöön Tilastokeskuksen kokonaistuottavuus vuodesta 2000 vuoteen 2009 on parantunut 50 prosenttia Tuottavuuden kasvusta kuitenkin vain osa on seurausta henkilötyöpanoksen pienenemisestä: merkittävä osa johtuu tuotoksen kasvusta Kehysleikkaukset ovat johtaneet tilanteeseen, jossa rahoitus ei riitä perustoiminnan edellyttämään henkilötyövuosimäärään Sen vuoksi vuodesta 2012 eteenpäin esitetään lisärahoitusta euroa vuodessa verrattuna valtioneuvoston kehyspäätökseen

7 7(15) Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen Tilastokeskuksen tarpeisiin sopivia ValtIT:n kehittämiä valtionhallinnon yhteisiä ratkaisuja otetaan valmistuttuaan käyttöön käytettävissä olevan rahoituksen rajoissa Tietoturvaa kehitetään lainsäädännön asettamien vaatimusten, yleisten ohjeiden ja niiden perusteella laaditun Tilastokeskuksen tietoturvapolitiikan mukaisesti vastaamaan yhä kasvaviin tietoverkkovälitteisiin uhkiin Tietojärjestelmiä integroidaan siten, että kerättyjen tietojen monikäyttöisyyttä voidaan lisätä ja resurssien käyttöä tehostaa Tilastokeskus jatkaa digitaalisen tuotantoprosessin kehittämistä sekä standardoitujen ja yhtenäisten menetelmien kehittämistä ja käyttöönottamista tuotanto- ja palvelutoiminnan tehostamiseksi Henkilöstön kehittämisessä toteutetaan valtionhallinnon henkilöstöpolitiikan ja Tilastokeskuksen toimintastrategian mukaisia linjauksia Tilastokeskuksen johtamista ja esimiestyötä kehitetään VM:n hallinnonalan ja viraston johtamispolitiikan linjausten mukaisesti Toimenpiteiden vaikutuksia seurataan mm henkilöstötutkimuksilla Henkilöstömäärän arvioidaan olevan suunnitelmakauden alussa 840 htv:tä, josta 15 htv:tä on maksullisena palveluna toteutettavan Aikuisten taitotasotutkimuksen (PIAAC) aiheuttama tilapäinen henkilötyövuosien lisäys Laajat kertaluonteiset tai harvoin tehtävät haastattelututkimukset aiheuttavat suurehkoja muutoksia vuosittaisiin henkilötyövuosimääriin Taulukko Henkilötyövuosien määrä (Tahti-raportoinnin mukaisesti) Vuosi kk-palkkaiset Haastattelijat Yhteensä 2007 toteuma toteuma toteuma arvio tavoite 731 ( ) 109 ( ) tavoite 740 ( ) 114 ( ) tavoite 742 ( ) 87 ( ) tavoite 731 ( ) 105 ( ) tavoite 730 ( ) 92 ( ) tilastollinen yritysrekisteri yritystilastojen ytimeksi -hankkeen lisähenkilöstö 2 hanke 2: EU-vaikutuksista johtuva lisähenkilöstön tarve 3 PIAAC 4 kulutustutkimus 5 EU-uhritutkimus 6 EU-terveystutkimus 7 vapaa-aikatutkimus 8 työolotutkimus

8 8(15) Haastattelututkimukset Tilastokeskus osallistuu OECD:n PIAAC-tutkimushankkeeseen (Programme for the international Assessment of Adult Competencies), joka on aikuisten lukutaidon, numeeristen taitojen, ongelmanratkaisutaitojen ja työelämässä tarvittavien taitojen tutkimusohjelma Tilastokeskus toteuttaa alihankkijana ja maksullisena toimeksiantona Jyväskylän yliopistolle hankkeen tiedonkeruun vuosina Arvioitu henkilötyöpanos koko hankkeelle on 40 htv:tä Hankkeen aikataulu on muuttunut Tilastokeskuksesta riippumattomista syistä Kulutustutkimus tuottaa tietoa kotitalouksien kulutusmenoissa tapahtuneista muutoksista ja väestöryhmittäisistä kulutuseroista Kulutustutkimuksen tiedot ovat keskeisiä hyvinvoinnin mittaamisen kannalta Tiedot ovat merkittäviä perustietoja myös kansantalouden tilinpidon ja kuluttajahintaindeksin laskennassa Eurostat kerää noin viiden vuoden välein kulutustutkimuksen mikroaineistot jäsenmailtaan ja käyttää niitä moninaiseen vertailevaan raportointiin, tutkimuksiin ja päätöksentekoa valmisteleviin selvityksiin Tilastokeskus on tehnyt kulutustutkimuksen viimeksi vuonna 2006 ja seuraavan tutkimuksen tiedot kerätään suunnitelman mukaan vuonna 2012 Arvioitu haastattelijoiden henkilötyövuosimäärä on 14 TTS-kaudella Suomen tulee tuottaa EU-uhritutkimus ja EUterveystutkimus Näiden rahoituksesta osa saadaan EU-avustuksina ja lopusta vastannevat uhritutkimuksen osalta oikeus- ja sisäasiainministeriö ja terveystutkimuksen osalta sosiaali- ja terveysministeriö Säädöspohjaisen tilastotuotannon pysyvä laajentuminen (Hanke 1) Tilastokeskus on viime vuosien aikana toteuttanut huomattavan määrän laajentuneesta lainsäädännöstä johtuvia tilastolaajennuksia, siirtänyt tuotannossa olevia tilastoja toimintamenorahoitukselleen EU-avustusten loputtua sekä implementoinut voimassa olevat uudet säädökset

9 9(15) Taulukko EU-lainsäädännöstä aiheutuvat lisämenot (1000 ) Yritysten antama koulutus (CVTS) Avoimet työpaikat -tilasto Aikuiskoulutustutkimus Tulo- ja elinolotutkimus (EU-SILC) Rajatutkimus Tietoyhteiskuntatilasto Muuttoliike- ja siirtolaisuustilasto Koulutustilastot Väestölaskenta Kansainvälinen hintavertailu Työvoimakustannustutkimus 40 Ansio- ja työvoimakustannustilasto Palvelujen tuottajahinta- ja volyymi-indeksi Neljännesvuosittainen sektoritilinpito Tuottavuustilastointi (KLEMS) Palvelujen ulkomaankauppatilasto Innovaatiotilastot Energiatilastot Palvelujen hyödyketilasto Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla (outward-fats) Ympäristötilinpito Teollisuuden uudet tilaukset -tilasto Kansantalouden tilinpidon ESA-uudistus Yritysrekisteri Työvoimakustannusindeksi YKHI ketjuindeksi Matkailutilasto Yritysdemografiatilasto Inspire Yhteensä TTS Yhteensä TTS Lisäys edellisestä TTS-suunnitelmasta Monien em tilastojen tuotanto on aloitettu jo aiemmin 2000-luvulla EUasetusten edellyttämällä tavalla Tuotantoa on rahoitettu kertyneillä säästöillä ja osittain myös EU-avustuksilla Nyt EU-avustukset ovat vähentyneet tai loppuneet Tilastokeskuksen tulkinnan mukaan VN:n päätös ( ) kattaa noin 2 miljoonaa euroa lisäystarpeesta Vuodesta 2012 eteenpäin lisärahoitusta tarvitaan 0,5-0,7 milj euroa/vuosi Tilastollinen yritysrekisteri yhtenäisen yritystilastojärjestelmän ytimeksi (hanke 2) Tilastokeskuksella on pitkään ollut tavoitteena yritysrekisterin ja yritystilastojen kokonaisuudistaminen Muutospaineita hankkeen käynnistämiselle ovat luoneet uudet kansainväliset säädökset, jotka koskevat mm yritys- ja konsernirekisteriä, rakennetilastoja ja ulkomaisia tytäryhtiöitä Tavoitteena on yhtenäinen tilastotuotantojärjestelmä keskeisten taloustilastojen osalta Uudistus aloitettiin vuonna 2009 määrittelyvaiheella Vuonna 2010 hankkeelle anottiin 4 lisätalousarviossa lisärahoitusta euroa Tuottavuusrahaa on haettu vuosille yhteensä euroa Hankkeen henkilötyövuositarve on noin 30 htv:tä Hankkeen tuottavuushyödyt alkavat näkyä vuonna 2014, jolloin vapautuu 10 htv:tä

10 10(15) Taulukko 1 Peruslaskelma Peruslaskelma TTS-kaudelle asetettu tavoite Ydintoiminto/ ydinprosessi - Tilastotuotanto - keskeisten kansallisten tietotarpeiden tyydyttäminen ja Suomen kv sitoumusten toteuttaminen - tuottavuuden parantaminen - Suomen virallisesta tilastosta (SVT) yhtenäinen, laadukas brändi - Valmistuotteet - automatisoidun monikanavaisen sähköisen jakelun toteuttaminen - maksuttoman palvelutarjonnan lisääminen - Toimeksiannot - maksullisen palvelutoiminnan kannattavuuden parantaminen Tukitoiminnot - talous- ja henkilöstöhallinto - talous- ja henkilöstöhallinnon uusien järjestelmien käyttöönotto - tietohallinto - perustietotekniikan sekä sähköisen asioinnin ja palveluiden kustannustehokas järjestäminen - toimitilat - toimitilojen käytön tehostaminen nykyisissä tiloissa Tavoitteen muuttuminen edellisestä TTS-kaudesta sekä syyt muutokseen - ulkoistukset tehty, kaudella uusien järjestelmien käyttöönotto - valtion ITlinjausten, ohjeiden ja hankkeiden seuraaminen Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi - kansallisten tarpeiden mukaisen tuotannon jatkaminen (hanke 1) - voimassa olevan lainsäädännön (EUsäädökset) toimeenpano (hanke 1) - tuotantomallin standardiratkaisujen käyttöönoton jatkaminen - Internet-tiedonkeruun lisääminen - SVT-yhteistyön jatkaminen - standardiratkaisujen käyttöönotto - palveluvalikoiman tarkistaminen - käyttäjäpalautteen systemaattinen analysointi - palveluvalikoiman tarkistaminen -kustannusten karsiminen - järjestelmien käyttöön ottaminen virastoille määritellyn aikataulun mukaisesti - ydintoimintaa tukevien ICT-palveluiden edelleen kehittäminen ja valtion yhteisten ITratkaisujen käytön lisääminen käytettävissä olevien resurssien mukaan - - pitkäaikaisen vuokrasopimuksen puitteissa käytön tehostaminen TTSkaudelle esitettävä määräraha 2 (1000 e) Tulosprisman osa-alue - vaikuttavuus - tuottavuus - taloudellisuus - palvelukyky ja laatu - suoritteet - henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen - tuottavuus - taloudellisuus - palvelukyky ja laatu - vaikuttavuus - palvelukyky - kannattavuus - taloudellisuus - tuottavuus - taloudellisuus - tuottavuus Tunnusluku ja sille asetettava tavoitearvo vuodelle säädökset toteutettu - Suomi EU:n kärkeä kv arvioinneissa - tilastotuotanto vastaa kansallisia tarpeita - työilmapiiri 3,6 - suoran tiedonkeruun Internetin kautta tai automaattisesti vastaavien osuus 90 % - tuottavuuden muutos 2% vuodessa - SVT-sarjojen kattavuus, laatuselosteet, portaalin laajennus - asiakastyytyväisyys 8,2 - tuottavuuden muutos 2% vuodessa kustannusvastaavuus keskimäärin 100 % 3-vuotisjaksoittain - htvt / kustannukset - kiinteiden kustannusten osuus 73 % tarjolla olevat palvelut/ näistä käytössä htvt / kustannukset - taloudellisuus - nykyinen reaalinen vuokrataso säilyy - hankintatoimi - hankintatoimen tehostaminen VM:n linjausten mukaisesti - Tilhan käyttöönotto - - osallistutaan yhteishankintoihin - Hansel-sopimusten käytön lisääminen - Tilhan käyttö mahd laajasti - taloudellisuus - tuottavuus - Hansel-sopimusten osuus hankinnoista 2 Tilastokeskus on nettobudjetoitu virasto, jonka kehysrahoitusta ei ole jaettu ydintoiminnoille, tukitoiminnoille ja prosesseille

11 11(15) 32 Kehittämissuunnitelma Kuntatilastoinnin kehittäminen (Hanke 3) Tutkijapalvelun kehittäminen (Hanke 4) Kuntasektorin toiminta- ja taloustietoihin ja palvelujen tuotantoon liittyy niin olennaisia muutostarpeita, ettei Tilastokeskus pysty niihin perustoimintansa menokehyksen puitteissa vastaamaan Uudistushankkeen viivästyminen johtaa tilaston laadun rapautumiseen, jolloin tuotettavat tiedot enää kuvaa laadukkaasti kuntasektorin toimintaa Muutostarpeet johtuvat sekä kunta- ja palvelurakenteen muutoksista että valtionosuusuudistuksesta Lisäksi paineita luo EU:n talouden ohjausjärjestelmä -hanke VM:n talouspolitiikan strategian mukaan peruspalvelujen kehittäminen edellyttää tietojärjestelmää, joka tarjoaa mahdollisimman ajantasaista tietoa kustannuksista, asiakasmääristä, suoritteista ja resurssien käytöstä Lisäksi tarvitaan vertailutietoa palvelujen laadusta, vaikuttavuudesta ja asiakastyytyväisyydestä Tilastotoimen selvityshankkeen jatkona VM:n asettaman kuntatilastoinnin kehittämistä valmistelevan työryhmän toimikausi on Kuntatilastoinnin kehittämisen vaihtoehtoihin ja etenemiseen vaikuttavat merkittävästi työryhmän ja sen alatyöryhmän johtopäätökset Aluksi tulee kuitenkin saada kuntien tietojärjestelmät yhdenmukaisiksi, jotta tehokas ja luotettava tilastointi on mahdollista VM:n strategiassa tietojärjestelmän malliksi on esitetty Norjan KOSTRA-mallia Kuntien tietojärjestelmien kehittämiseen liittyvä työ ei välttämättä kuulu Tilastokeskuksen vastuulle Tuleva työnjako vaikuttaa ratkaisevasti kehysrahoituksen tarpeeseen, joten tässä vaiheessa voidaan esittää vain karkeita arvioita Joka tapauksessa hanke siirtyy vuodella eteenpäin aiemmista suunnitelmista Kyseessä on useita hallinnonaloja koskeva, tuottavuutta parantava hanke Tämän mukaisesti Tilastokeskus esittää, että vuonna 2012 kehykseen tarvitaan 0,5 miljoonaa euroa ja vuodesta 2013 eteenpäin 1 milj euroa vuosittain ja vastaavasti 7 htv vuonna 2012 ja 15 htv vuonna 2013 ja siitä eteenpäin Norjan kokemusten valossa hanke on pitkäkestoinen ja edellyttää useamman vuoden siirtymäkautta Tässä esitetyt arviot ovat hyvin suuntaa antavia Kustannukset voivat kohdistua usealle eri viranomaiselle em työryhmien esitysten perusteella tehtävien päätösten mukaisesti Tilastokeskus on rakentanut tutkijapalvelujen parantamiseksi etäyhteyden Palvelun käytettävyys ja varsinkin sen laajentaminen edellyttävät mittavaa työmäärää Toiminnan laajentaminen ei ole mahdollista peruskehyksen puitteissa Tilastotoimen selvityshankkeen jatkona VM:n asettaman Tilastokeskuksen ja Midras-projektin etäkäyttöjärjestelmien yhteiskehittämistä valmistelevan työryhmän toimikausi on Työryhmän tehtävänä on 1) selvittää Tilastokeskuksen ja Midras-projektin etäkäyttöhankkeiden yhteiskehittämismahdollisuudet, 2) selvittää ja tehdä ehdotus etäkäyttöjärjestelmi-

12 12(15) Mikrosimuloinnin kehittäminen (Hanke 5) en hallintomalliksi sekä 3) selvittää ja tehdä ehdotus järjestelmien toteuttamisen ja ylläpidon resursoinniksi ja rahoitukseksi Palvelun laajentamisen mahdollistamiseksi tarvitaan vuosina 2012 ja 2013 lisärahoitusta 0,4 milj euroa/vuosi ja henkilötyövuosia 5 htv/vuosi Tämän lisäksi palvelujen tuottamiseen tarvitaan vuodesta 2014 eteenpäin 1 milj euroa/vuosi ja henkilötyövuosia 10 htv/vuosi Arviot ovat vain suuntaa-antavia ja täsmentyvät työryhmätyön edistyessä Epävarmuutta aiheuttavat teknisen järjestelmän toteuttamistavan - ulkoistettu tai oma tuotanto - lisäksi palvelun kysyntä ja hinta Mikrosimulointia käytetään vero- ja sosiaaliturvalainsäädännön valmistelussa, näiden järjestelmien arvioinnissa ja suunnittelussa, budjettivaikutusten laskemisessa sekä tulonjakovaikutusten selvittämisessä Tällä hetkellä Suomessa on käytössä kolme eri mallia, joita ylläpidetään VM:ssä, STM:ssä ja Kelassa Mikrosimuloinnin käyttäjiä ovat mm VM, VATT, STM, THL, Kela, PT, SP ja Åbo Akademi Valtiovarainministeriössä on käynnissä Mikrosimulointimallin rakentaminen ja ylläpidon ja kehittämisen siirtäminen Tilastokeskukseen -hanke, jossa kehitetään vuosien 2010 ja 2011 aikana yksi keskitetty mikrosimulaatiomalli korvaamaan kolme nykyistä erillistä mallia Mallin ylläpitotyöt on suunniteltu sijoitettavaksi Tilastokeskukseen Palvelun tuottaminen Tilastokeskuksessa tarvitaan vuonna 2012 ja siitä eteenpäin lisärahoitusta euroa/vuosi ja henkilötyövuosia 3 htv/vuosi Arviot ovat suuntaa-antavia Lisäksi palvelun toteuttaminen edellyttää, että mikrosimuloinnin jakelukanavana voidaan käyttää tutkijapalvelun etäkäyttöä Taulukko 2 Kehittämissuunnitelma Kehittämissuunnitelma TTS-kaudelle asetettu tavoite Ydintoiminto/ ydinprosessi - Tilastotuotanto Kuntatilastoinnin kehittäminen - Toimeksiannot Tutkijapalvelun kehittäminen - Toimeksiannot Mikrosimuloinnin kehittäminen Tukitoiminnot - talous- ja henkilöstöhallinto - tietohallinto - toimitilat - hankintatoimi Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi (=kehittämishanke) hankkeen 3 toteuttaminen hankkeen 4 toteuttaminen hankkeen 5 toteuttaminen TTS-kaudelle esitettävä määräraha (1000 ) v v /v v /v v /v Tulosprisman osa-alue - palvelukyky ja laatu - vaikuttavuus - palvelukyky ja laatu - vaikuttavuus - tuottavuus v /v - palvelukyky ja laatu - vaikuttavuus - tuottavuus Tunnusluku ja sille asetettava tavoitearvo vuodelle 2015 asiakastyytyväisyys 84 asiakastyytyväisyys 84 asiakastyytyväisyys 84

13 13(15) 4 Kehysehdotus Tilastokeskus on tehnyt vuosille oman kehysehdotuksensa, joka ilmenee peruslaskelmasta ja kehittämissuunnitelmasta

14 14(15) Yhteenveto [Tilastokeskus] [ Tilastokeskuksen toimintamenot] [PERUSLASKELMA] MENOT 2009 tot 2010 arvio 2011 suunn 2012 TTS 2013 TTS 2014 TTS 2015 TTS Palkkaukset Vuokrat Muut kulutusmenot Investoinnit MENOT YHTEENSÄ TULOT Maksullinen toiminta EU-tulot Yhteisrahoitteinen toiminta Muut tulot TULOT YHTEENSÄ NETTOMENOT RAHOITUS Talousarvio Lisätalousarvio I Lisätalousarvio II Lisätalousarvio III Lisätalousarvio IV Kehyspäätös RAHOITUS YHTEENSÄ SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA Siirto edelliseltä vuodelta Siirtomäärärahakannan muutos Siirtomäärärahakanta EHDOTUKSEN MUKAINEN SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA Ehdotus Siirto edelliseltä vuodelta Siirtomäärärahakannan muutos Siirtomäärärahakanta Henkilöstömäärä (HTV)

15 15(15) Yhteenveto [Tilastokeskus] [ Tilastokeskuksen toimintamenot] [KEHITTÄMISSUUNNITELMA] 2009 tot 2010 arvio 2011 suunn 2012 TTS 2013 TTS 2014 TTS 2015 TTS MENOT Palkkaukset Vuokrat Muut kulutusmenot Investoinnit MENOT YHTEENSÄ TULOT Maksullinen toiminta EU-tulot Yhteisrahoitteinen toiminta Muut tulot TULOT YHTEENSÄ NETTOMENOT RAHOITUS Talousarvio Lisätalousarvio I Lisätalousarvio II Lisätalousarvio III Lisätalousarvio IV Kehyspäätös RAHOITUS YHTEENSÄ SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA Siirto edelliseltä vuodelta Siirtomäärärahakannan muutos Siirtomäärärahakanta EHDOTUKSEN MUKAINEN SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA Ehdotus Siirto edelliseltä vuodelta Siirtomäärärahakannan muutos Siirtomäärärahakanta Henkilöstömäärä (HTV)

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille Nimeämispyyntö VM078:00/2012 1 (2) Julkisen hallinnon ICT-osasto 31.3.2016 Jakelussa mainituille NIMEÄMISPYYNTÖ KUNTIEN TALOUSTIETOJEN, TILASTOINNIN JA TIETOHUOLLON KEHITTÄMISOHJELMAN PROJEKTIRYHMÄÄN Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2009

TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ TILASTOKESKUS TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2009 Valtiovarainministeriö ja Tilastokeskus ovat sopineet seuraavista vuotta 2009 koskevista tulostavoitteista sekä viraston toiminnan

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen Arja Terho Tarve arviointitoiminnalle tuottavuuden kehittämishankkeissa tietojärjestelmillä merkittävä rooli varmistettava hankkeiden

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan?

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Tavoitteet Kieku-hankkeen tavoitteena: Kieku-ratkaisun tavoitteena: toteuttaa Kieku-ratkaisu (prosessit ja järjestelmä) parantaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

T U L O S T A V O I T E A S I A K I R J A V U O D E L L E

T U L O S T A V O I T E A S I A K I R J A V U O D E L L E VALTIOVARAINMINISTERIÖ TILASTOKESKUS T U L O S T A V O I T E A S I A K I R J A V U O D E L L E 2 0 10 Valtiovarainministeriö ja Tilastokeskus ovat sopineet seuraavista vuotta 2010 koskevista tulostavoitteista

Lisätiedot

Kehyssuunnitelma

Kehyssuunnitelma 1(5) suunnitelma 2014 2017 28.30.01 Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 000 2010 TP 2011 TA+LTAt 2012 TA 2013 2014 2015 2016 2017 Toteuma/ Budjetoitu 44 566 45 430 48 218 Edellinen kehyspäätös

Lisätiedot

Kuntien taloudellisuus- ja tuottavuusvertailun kehittäminen. Kuntien tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Tommi Oikarinen

Kuntien taloudellisuus- ja tuottavuusvertailun kehittäminen. Kuntien tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Tommi Oikarinen Kuntien taloudellisuus- ja tuottavuusvertailun kehittäminen Kuntien tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari 12.6.2014 Tommi Oikarinen Kuntatalouden ohjaustietojen ja laskentamallien kehittäminen Kuntatalouden

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma Valtio Expo 2009 Helsinki 7.5.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

YHTEISTYÖTÄ JA TULOKSIA YMPÄRISTÖN HYVÄKSI

YHTEISTYÖTÄ JA TULOKSIA YMPÄRISTÖN HYVÄKSI YHTEISTYÖTÄ JA TULOKSIA YMPÄRISTÖN HYVÄKSI VM ohjaavana ja tavoitteita asettavana ministeriönä Kehittämispäällikkö Panu Kukkonen Sisältö 1. Tulosohjauksen uudistaminen valtion hallinnossa ja VM:n hallinnonalalla

Lisätiedot

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA VM:n pilotti-hanke: Uusien tulosohjausasiakirjojen ja talousarvion välinen yhteys 18.11.2012 Valtiovarainministeriön hallinnonala 1.3.2012

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma sote-muutokseen ja tietohallintoyhteistyöhön

Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma sote-muutokseen ja tietohallintoyhteistyöhön Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma sote-muutokseen ja tietohallintoyhteistyöhön Terveydenhuollon atk-päivät 12.-13.5.2015 Maritta Korhonen Kehittämispäällikkö Esityksen sisältö Sote-uudistuksen

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Toiminto: Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013. Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja

Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013. Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja Ammatillinen koulutus Ammatillisten tutkintojen ja tutkintojärjestelmän kehittäminen - osaamisperusteisuutta vahvistetaan

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 E/77/223/2012 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 LIITEMUISTIO 1 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2011 2012 2013 toteutuma arvio arvio Henkilöstökulut

Lisätiedot

Riistakonsernin tutkimusstrategia. Hyväksytty

Riistakonsernin tutkimusstrategia. Hyväksytty Riistakonsernin tutkimusstrategia Hyväksytty 3.5.2013 MMM:n tutkimus- ja kehittämisstrategia 2012-2017 Tutkimuksen ja kehittämistoiminnan perustehtävä (toiminta-ajatus) Tuotamme ennakoivasti tietoa, osaamista

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Ei julkinen GTK/373/02.00/2016 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2017 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa Petri Haltia

Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa Petri Haltia Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa 27.5.2014 Petri Haltia KANSAINVÄLINEN AIKUISTUTKIMUS PIAAC: Programme for the International Assessment of Adult Competencies OECD:n organisoima,

Lisätiedot

SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen

SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen 20 suurimman kunnan tuottavuusohjelmakeskustelutilaisuus 3.9.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Naisten ja miesten edustus yritysten ylimmässä johdossa

Naisten ja miesten edustus yritysten ylimmässä johdossa Naisten ja miesten edustus yritysten ylimmässä johdossa Johtamisen huippua seminaari 10.6.2014, Kiasma Marjut Pietiläinen, Tilastokeskus TASURI Tasa-arvoa johtajien urakehitykseen Hanke käynnistyi 1.11.2013

Lisätiedot

TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2011

TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2011 1(12) 1612 TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE Tilastokeskus on osa valtiovarainhallintoa Hallinnonalana turvaamme tulevien sukupolvien talouden perustaa ja valinnanmahdollisuuksia rakentamalla hyvinvoivaa

Lisätiedot

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 1 04.11.08 Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2010-2013 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 1. Toimintaympäristön muutokset TTS-kaudella 2010-2013 Suunnitelmakaudella Tilastokeskuksessa

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Kieku-hanke

Kieku-hanke Yhteinen Kiekumme Kieku-hanke 2008 2016 Valtiolle yhteinen ratkaisu henkilöstö- ja taloushallinnon tehtäviin: yhtenäiset prosessit, vakioitu tapa käyttää palvelukeskus-palveluita, näitä tukevat tietorakenteet

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Muistio 1 (5) VM040:00/2013 885/00.01.00.01/2013 19.2.2015 ICT-toiminto Anne Kauhanen-Simanainen Margit Suurhasko Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Avoimen

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen. Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015. Olli Ahonen Valtiokonttori

Tiedolla johtaminen. Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015. Olli Ahonen Valtiokonttori Tiedolla johtaminen Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Valtion taloushallinnon strategia 2020 ja tiedolla johtaminen Taloushallinnon järjestelmät tukevat tiedolla johtamista,

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

SOTE-UUDISTUKSEN ETENEMINEN

SOTE-UUDISTUKSEN ETENEMINEN SOTE-UUDISTUKSEN ETENEMINEN Vaikutukset ICT-yhteistyön sisältöön ja organisointiin Maritta Korhonen 5.5.2015 Taustaa Sote-rakenneuudistuksen valmistelu käynnissä jo kahden edellisen vaalikauden aikana.

Lisätiedot

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Miksi tämä työ tehtiin? Henkilöstöhallinto on osa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. Valtion henkilöstöjohtamisessa

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Työryhmä VM asetti työryhmän tekemään esityksen Kieku-järjestelmän elinkaaren hallinnasta

Lisätiedot

Kuntien haasteita vuoteen 2015

Kuntien haasteita vuoteen 2015 Kuntien haasteita vuoteen 2015 Ylikunnallinen yhteistyö (seutu, maakunta, suuralue ) Maahanmuutto Muuttoliike, asukasluvun kehitys Palvelujen kysynnän muutos Ikärakenteen muutos: väestön vanheneminen,

Lisätiedot

Kainuun ELY-keskus 2013

Kainuun ELY-keskus 2013 Kainuun ELY-keskus 2013 haasteita, painotuksia ja toimenpiteitä KAINUUN TYÖLLISYYSFOORUMI - SOLIDARCITY KONFERENSSI 9.10.2012 Kainuun ELY-keskus Strategiapäällikkö Juha Puranen Haasteita, painotuksia 2013+

Lisätiedot

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Jukka Aalto Helsinki 26.11.2015 Näkökulmat 1. Henkilöstöhallinto 2. Taloushallinto 3. Haasteet 27.11.2015

Lisätiedot

TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2007

TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2007 VALTIOVARAINMINISTERIÖ TILASTOKESKUS TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2007 Valtiovarainministeriö ja Tilastokeskus ovat sopineet seuraavista vuotta 2007 koskevista tulostavoitteista sekä viraston toiminnan

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi. Kati Korpi

Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi. Kati Korpi Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi Kati Korpi 23.9.2011 23.9.2011 Sisäasiainministeriön hallinnonala Virastoja Sisäasiainministeriö Ministeriön tulosohjaamia virastoja

Lisätiedot

Tilastoaineistojen säilytysajan määrääminen - normivaatimukset ja sopimusvelvoitteet. Anna-Leena Reinikainen

Tilastoaineistojen säilytysajan määrääminen - normivaatimukset ja sopimusvelvoitteet. Anna-Leena Reinikainen Tilastoaineistojen säilytysajan määrääminen - normivaatimukset ja sopimusvelvoitteet Anna-Leena Reinikainen 6.5.2009 Vaikuttavia säädöksiä Arkistolaki (831/1994) Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 222/2011. Koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakointi, mitoitus ja kohdentaminen

Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 222/2011. Koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakointi, mitoitus ja kohdentaminen Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 222/2011 Koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakointi, mitoitus ja kohdentaminen 1 Työikäisen väestön määrän suhteellinen pieneneminen

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto mitä RAKETTI-hankkeen jälkeen

Korkeakoulujen tietohallinto mitä RAKETTI-hankkeen jälkeen Korkeakoulujen tietohallinto mitä RAKETTI-hankkeen jälkeen Korkeakoulujen KOTA-seminaari 20.8.2013 Juha Haataja ICT-asiat korkeakoulujen strategioissa Korkeakoulujen tietohallintotoimintojen strategisen

Lisätiedot

Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Anne-Marie Välikangas

Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Anne-Marie Välikangas Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari 2.12.2014 Anne-Marie Välikangas KUNTIEN TUOTTAVUUTEEN JA TULOKSELLISUUTEEN VAIKUTTAVIA

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

Kuntien makrotalouden ohjauksen kehittäminen. Jukka Pekkarinen

Kuntien makrotalouden ohjauksen kehittäminen. Jukka Pekkarinen Kuntien makrotalouden ohjauksen kehittäminen Jukka Pekkarinen 20.11.2013 Budjettidirektiivi-työryhmän ehdotuksia Julkista taloutta tarkastellaan hallituksen päätöksenteossa kokonaisuutena, ei keskitytä

Lisätiedot

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.14 Vertti Kiukas, pääsihteeri 18.8.2014 AK Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen Hankkeet ja yhteentoimivuus OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 12.12.2012 Hallitusohjelman kirjaukset Yhteentoimivuus: kansallista perustaa Kirjastoja kehitetään vastaamaan tietoyhteiskunnan haasteisiin.

Lisätiedot

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Sidosryhmäseminaari 12.6.2012 Tuomo Suvanto Työryhmän toimeksianto Selvittää, kuinka Suomessa tulisi edetä tiemaksujärjestelmien käyttöönotossa pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

Suurten muutosten vuosi 2014

Suurten muutosten vuosi 2014 Vuosikatsaus 2014 Suurten muutosten vuosi 2014 Johtajan katsaus Vuosi 2014 oli HALTIKissa poikkeuksellisen suurten muutosten ja epävarmuuden vuosi. ICT-säästötoimenpiteet johtivat yhteistoimintaneuvotteluihin,

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma)

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma) Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma) Toteutussuunnitelma 11.9.2013 Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö Ohjelman tavoitteet Laadukkaamman

Lisätiedot

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan 10.12.2015 Hannele Kerola Lainsäädäntöneuvos Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen

Lisätiedot

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelma (Kuntatieto ohjelma) Jani Heikkinen valtiovarainministeriö

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelma (Kuntatieto ohjelma) Jani Heikkinen valtiovarainministeriö Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelma (Kuntatieto ohjelma) valtiovarainministeriö Kuntatieto-ohjelman kehittämistyön kohde Kansalaiset Yritykset Johtaminen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

Koulutuksen tietojärjestelmien kehittäminen JY:ssä. IT-palvelut Markku Närhi

Koulutuksen tietojärjestelmien kehittäminen JY:ssä. IT-palvelut Markku Närhi Koulutuksen tietojärjestelmien kehittäminen JY:ssä IT-palvelut Markku Närhi Koulutuksen tietojärjestelmien kehittäminen - taustaa Modernit verkkopalvelut ovat osa korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia EMKR varojen jakauma Komissio: - 650 milj. euroa, josta meripolitiikka noin

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus 19.9.2013 Pasi Rentola Ammatillisen koulutuksen rahoituksen kokonaisuus Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus 1,662 mrd. euroa Oppilaitosmuotoinen ammatillinen

Lisätiedot

SOTE uudistuksesta. Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, UEF Markku Pekurinen, johtaja, tutkimusprofessori

SOTE uudistuksesta. Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, UEF Markku Pekurinen, johtaja, tutkimusprofessori SOTE uudistuksesta Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, UEF 15.11.2015 Markku Pekurinen, johtaja, tutkimusprofessori Sisältö Mistä sote-uudistuksessa on kysymys? Järjestämis- ja tuottamisvastuu Rahoitus

Lisätiedot

Arkkitehtuurinäkökulma

Arkkitehtuurinäkökulma Sähköisen arkistoinnin haasteet Arkkitehtuurinäkökulma JHS-seminaari 14.11.2006, Satakuntatalo Aki Siponen Valtiovarainministeriö Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö Sähköisen arkistoinnin haasteet Arkkitehtuurinäkökulma

Lisätiedot

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma)

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma) Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma) JHS- xxx Tililuettelo hankeryhmän kokous 09.09.2013 Jani Heikkinen, valtiovarainministeriö Ohjelmalla

Lisätiedot

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö 22.1.2013 Tänään kuulette... 1. Riistatiedon merkityksestä riistakonsernin strategiassa riistatieto

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO Tulossopimus

VARASTOKIRJASTO Tulossopimus VARASTOKIRJASTO 2013-2016 Tulossopimus 19.4.2012 VARASTOKIRJASTON ORGANISAATIO OKM johtokunta johtaja metadata logistiikka JOHTOKUNTA Ari Muhonen, pj Ulla Nygren, vpj, Turun yliopisto Dorrit Gustafsson,

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu VM/JulkICT JUHTA 10.05.2016 JulkICT-osasto Tausta: Vanhat strategiat ja hallitusohjelma Linjaukset julkisen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto 27.1.2016

Ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto 27.1.2016 Ammatillisen koulutuksen reformi Ylijohtaja Mika Tammilehto 27.1.2016 Koulutuksen ja osaamisen kärkihankkeet 1. Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin 2. Toisen asteen ammatillisen

Lisätiedot

Mittarityöpaja. Sosiaalityön mittareiden ja indikaattoreiden kokeilu- ja kehittämishankkeita Esityksen nimi / Tekijä

Mittarityöpaja. Sosiaalityön mittareiden ja indikaattoreiden kokeilu- ja kehittämishankkeita Esityksen nimi / Tekijä Mittarityöpaja Sosiaalityön mittareiden ja indikaattoreiden kokeilu- ja kehittämishankkeita 26.1.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Sote-uudistuksessa sosiaalityöhön tarvitaan toimivat vaikuttavuuden arvioinnin

Lisätiedot

Valtion tuottavuustilasto 2007

Valtion tuottavuustilasto 2007 Julkinen talous 2008 Valtion tuottavuustilasto 2007 Valtion tuottavuuden kasvu hidastui vuonna 2007 Valtion virastojen ja laitosten tuottavuuskehitys heikkeni vuonna 2007 edellisvuoteen verrattuna. Työn

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa 4.11.2013 Ilkka Turunen Neuvotteleva virkamies Kestävä kehitys valtioneuvoston strategioissa

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM Sote-järjestämislaki ja integraatio Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki 11.9.2014 Pekka Järvinen, STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Turvataan

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto vaikuttavaa yhteistyötä

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto vaikuttavaa yhteistyötä Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto vaikuttavaa yhteistyötä PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi KUMPPANUUSVERKOSTON TOIMINTA Sai alkunsa 2008 Nykyinen toiminta perustuu 16.8.2011

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous

Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus Patinen kokous 27.9.2013 Paikkatietostrategian päivitys Vision, tavoitteiden ja toimenpiteiden työstäminen strategiaryhmässä kesä- elokuu Esittely

Lisätiedot

Sujuvat siirtymät ohjauksen teemaseminaari Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos

Sujuvat siirtymät ohjauksen teemaseminaari Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos Sujuvat siirtymät ohjauksen teemaseminaari 2.5.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos Mitä tapahtuu tai on tapahtumassa? Muutokset tutkintojen perusteissa Ammatillisen koulutuksen reformi Tutkintotoimikuntakauden

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Varastokirjasto ovat sopineet Varastokirjaston

Lisätiedot

Ajankohtaista Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta

Ajankohtaista Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta Ajankohtaista Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta Neuvottelukunnan kokous 12.3.2013 Ylijohtaja Ari Niiranen Ajankohtaista toiminnasta Maksatus ja tarkastus -yksikössä palkkatukien, starttirahojen ja kuntouttavan

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Valtiovarainministeriö TUVE-hanke 03/2012 TUVE - esityksen sisältö 1. Mitä hallinnon turvallisuusverkolla tarkoitetaan

Lisätiedot